Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  |  | PDF

Numéro diktyon : 70658

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire PLP
Ἰωάννης Κωνσταντῆς καὶ ἰατρός 14-15 possesseur
 • 08442

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 32918

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
A. Cataldi Palau, « La vita di Marco Musuro alla luce di documenti e manoscritti », Italia medioevale e umanistica, 45, 2004, p. 295-369 298 n. 7
P. Cesaretti, S. Ronchey, Eustathii Thessalonicensis Exegesis in canonem iambicum pentecostalem, Supplementa byzantina. Texte und Untersuchungen, Berlin, München, Boston, de Gruyter, 2014 203 (n. 92)
A. Corcella, « Una testimonianza sulle ΠΡΟΛΑΛΙΑΙ di Procopio e Corizio di Gaza nel ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΓΡΑΦΙΑΣ », Segno e Testo, 8, 2010, p. 247-264 248, 253-255, 258
G. De Gregorio, « Teodoro Prodromo e la spada di Alessio Contostefano (Carm. Hist. LII Hörandner) », Νέα Ῥώμη, 7, 2010, p. 191-295 241, n. 101 (suite)
M. Grünbart, « Zwei Briefe suchen ihren Empfänger : wem schrieb Theodoros Prodromos (Epp. 10 und 11 PG) ? », Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, 51, 2001, p. 199-214 203 n. 29
U. Kenens, P. Van Deun, « Some Unknown Byzantine Poems Preserved in a Manuscript of the Holy Mountain », Medioevo greco, 14, 2014, p. 111-118 117
M. Loukaki, Grégoire Antiochos. Eloge du patriarche Basile Kamatèros. texte, traduction, commentaire suivis d'une analyse des oeuvres de Grégoire Antiochos, Byzantina Sorbonensia 13, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996
E. Magnelli, « Prodromea (con una nota su Gregorio di Nazianzo) », Medioevo greco, 10, 2010, p. 111-144 132
A. Rhoby, « Varia lexicographica II », Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, 62, 2012, p. 111-138 116
A. Sideras, « Die unedierte Trotsrede des Gregorios Antiochos an den Logothetes Michael Hagiotheodorites », Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, 55, 2005, p. 147-190 147 n. 2
A. Sideras, « Ein unedierter Brief des Gregorios Antiochos an Demetrios Tornikes (Brief III) », Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, 43, 2006, p. 143-163 passim
A. Sideras, « Textkiritsches und Exegetisches. Zur Lobrede des Gregorios Antiochos an den Patriarchen Basileios Kamateros », Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, 45, 2008, p. 191-223
A. Sideras, « Die codices Escur. 265 (Υ II 10) und Marc. XI 22 als Überlieferungszeugen der Lobrede des Gregorios Antiochos an den Patriarchen Basileios Kamateros », Revue d'histoire des textes, 5, 2010, p. 43-64 (Version en ligne)

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0 13 ex.

Témoins (65)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
Prodromus Theodorus Opera 13 ex. Carmen in mortem Diomedis
Incipit
Καὶ τεφρωθεὶς καὶ φιλαχθεὶς ἀφθόρως
 • IRHT inc.
001--87v Prodromus Theodorus Opera 13 ex.
004, 037-39v, 042v Prodromus Theodorus Opera 13 ex. Carmina in Manuelem Comnenum
Incipit
Πάλιν καινὰ τεράστια καὶ πάλιν μεγαλεῖα
Incipit
Τὸ φίλοικτον τοῦ κράτους σου
Incipit
Τὴν εὐσυμπάθητον ψυχήν
Incipit
Ποῖος τελχὶν χαιρέκακος
 • IRHT inc.
015v Prodromus Theodorus Opera 13 ex. Carmen in Manuelem Comnenum
Incipit
Ἄιδει καὶ τέττιξ λιγουρόν
 • IRHT
026-29 Prodromus Theodorus Opera Carmina ad imperatorem
Incipit
Οἶδα πορφυροβλάστητε τὰ προτερήματά σου
Incipit
Ἄλλ' οὐ δ' Ἀλέξανδρος ἰδὼν τὸν ποταμόν
Incipit
Πολλῶν πολλάκις ἀφορμὰς γραφῶν
 • IRHT inc.
033-34, 34v-35 Prodromus Theodorus Epithalamia de Comnenis 13 ex. Epithalama de Andronico Comneno (ff. 33-34); de Alexio Comneno (ff. 37v-35)
Incipit
Τίς ὁ λαμπρὸς συναρμοστής
 • IRHT inc.
035 Prodromus Theodorus Opera Carmen ad Manuelem Comnenum
Incipit
Ἀποβαλοῦσα, δέσποτα, τοῦ γήρους τὰς ῥυτίδας
041r-v Prodromus Theodorus Epithalamia de Comnenis 13 ex. Epithalamium in Irenem dominam et aliud in Theodoram Comnenam
043r-v Prodromus Theodorus Opera Carmen in Manuelem Comnenum
Incipit
Ἀπέσθω φθόνος, αὔγουστε
Incipit
Τὰς ἀρετὰς μεσότητας καλοῦμεν
 • IRHT inc.
044 Prodromus Theodorus Epithalamia de Comnenis 13 ex. Epithalamion
Incipit
Τίς ἡ παροῦσα χαρμονή
 • IRHT inc.
047 Prodromus Theodorus Carmen LIV. In Manuelem Anemam defunctum
 • Hörandner 054
 • TLG 2721.004
13 ex.
Incipit
Ὦ σῆς οἰκτρᾶς ἐπιδρομῆς
 • IRHT
052v Prodromus Theodorus Opera 13 ex. Carmen de uita et mundo
Incipit
Τοῦ ξύλου τῆς παρακοῆς ὁ πρῶτος
 • IRHT inc.
053v Prodromus Theodorus Opera 13 ex. Carmen ad Mariam Comnenam
Incipit
Καταλιποῦσα σήμερον τὴν ἐκ τοῦ γένους δόξαν
 • IRHT inc.
056 Prodromus Theodorus Opera 13 ex. Carmen in Alexii uxorem
Incipit
Πάλιν σκηπτὸς καὶ κεραυνός
 • IRHT inc.
059 Prodromus Theodorus Opera 13 ex. Carmen in Eudociam
Incipit
Πρὸ μὲν μικροῦ φιλόσοφον ἠλάλαξεν
 • IRHT inc.
065 Prodromus Theodorus Opera 13 ex. Carmen in Cantacuzenum
Incipit
Τριττὴν καὶ τὴν διάστασιν
067v Prodromus Theodorus Opera 13 ex. Descriptio uestis aureae quam infans nepos Porphyrogeniti induit
Incipit
Ἀκτὶς δευτέρα τοῦ φωτὸς
 • IRHT
068 Prodromus Theodorus Opera 13 ex. Carmen in Sebastocratorissam
Incipit
Οὐδὲν τυραννικώτερόν ἐστι τῆς ἀτυχίας
Incipit
Ὁ πάντων εὐτελέστερος
 • IRHT inc.
069v Prodromus Theodorus Opera 13 ex. Manganius Prodromus, Monodia in filium Isaacii Sebasti uulneratum
Incipit
Καὶ τίς ἐκεῖνος ὁ τελχίν, ὁ βάσκανος, ὁ κύων
 • IRHT inc.
071v-* Prodromus Theodorus Opera Manganius Prodromus
Incipit
Ἄκουσον δέσοινα μουσῶν καὶ μοῦσα Καλλιόπη
 • IRHT
077v-78v Prodromus Theodorus Opera 13 ex. Manganius Prodromus, Carmen pro Sebastocratorissa dictum in ecclesia Deiparae
Incipit
Τί ταῦτα παστὰς ἀθανάτου νυμφίου
 • IRHT inc.
079v-80 Prodromus Theodorus Opera 13 ex. Manganius Prodromus, Carmen in festum Sebastocratorissae
Incipit
Σάλπιγγος ἦχος ἐν Σινᾷ κράζων μέγα
Incipit
Φύσει τὸ θεῖον ἀργόν
 • IRHT inc.
083 Prodromus Theodorus Opera 13 ex. Manganius Prodromus, In Irenem Andronici Sebastocratoris uxorem
Incipit
Ὡσεὶ προκύφας ἐκ θαλάμου πυρίνου
 • IRHT
087v Iohannes Cyriotes Geometra Carmina uaria 13 ex. Epigrammata tria : in Christi refixionem, in Iacobum Persam, in imperatorem Nicephorum Phocam (ed. Hörander, JÖB 19, 1970, p. 115-116)
087v Iohannes Mauropus Euchaita Epigrammata 13 ex. PG 120, 1133-1135
087v Meles Stephanus Opera 13 ex. Epigramma in Tzimisken (ed. Hörander, JÖB 19, 1970, p. 109-118)
088-90v Lexica Varia 13 ex. Lexicon sine titulo a littera Alpha usque ad Delta (ed. J. A. Kramer, Anecdota graeca IV, Oxonii, 1837, p. 275-291)
091-125v Nicetas Choniates Opera 13 ex. Orationes et epistulae (cf. C. Krumbacher, Byz. Lit. secunda editio, p. 284-285)
Incipit
Τέττιγα ἐκ τοῦ πτεροῦ συνείληφας
 • IRHT inc.
103v Nicetas Choniates Opera 13 ex. Oratio in Isaacum Angelum imp.
Incipit
Ὡς ἄρα οὐκ ἦν εἴκος
 • IRHT
107v Symeon Metaphrastes Comparatio hiemis et aestatis 13 ex. Nicetas Choniates cod.
Incipit
Πάλαι ποτὲ τὸ τῆς γλώττης αὐτόματον
 • IRHT inc.
113 Nicetas Choniates Opera 13 ex. Oratio in mortem Iohannes Belissariotae
Incipit
Ὅτε μοι καὶ γλώττης ἔδει
 • IRHT inc.
117v-118 Nicetas Choniates Epistulae 13 ex. Epistulae ad Constantinum Macrocheiram
Incipit
Τὸ τῆς ψυχῆς ὀδυνώμενον
Incipit
Πολλὰ κἀγαθὰ γένοιτό σοι
 • IRHT inc.
118v Nicetas Choniates Epistulae 13 ex. Ep. ad amicum
Incipit
Φασὶν Αὔγαρον
 • IRHT inc.
120 Nicetas Choniates Epistulae 13 ex. Epistula ad Constantinum Mesopotamitam
Incipit
Ἀδελφὲ καὶ δέσποτα πάμμεγα σακελλάριε
 • IRHT
121-* Nicetas Choniates Homiliae In initium ieiuniorum
Incipit
Ἀνοίξατέ μοι πύλας
126-128v Georgius Acropolites Encomium In Iohannem III Ducam Vatatzem
 • BHG 0934b
13 ex.
129-130v Epistulae Exempla 13 ex. Inc. mut.
Incipit
Καὶ φίλους ὁρᾷν ἐθέλω
Incipit
Μικρῷ τῷ τοῦ Ἰκάρου μυθικῷ
Incipit
Καλλισθένης ὁ ἱστοριογράφος Ἀλεξάνδρῳ
Incipit
Σὺ δέ, ὦ 'γαθὲ χαῖρε
 • IRHT inc.
130v-141 Rhetorica Anonyma uaria 13 Tractatus rhetoricus : ANACHARSIS VEL ANANIAS
141 Rhetorica Anonyma uaria 13 ex. Lamentatio cujusdam viduae pro suo viro mortuo
Incipit
Τὸ συμπεσεῖν περὶ ἐμὲ τὴν δηλαίαν ἀτύχημα
Desinit
διενέγκοιμι δάμαρτος
141v-143v Epistulae Exempla 13 ex.
Incipit
Ἀλλ' αὐτὸς Ζημίας μικροῦ
Incipit
Τὸ δὲ ἐκεῖνο, φίλτατε
Incipit
Φασὶ τοὺς πολύποδας
Incipit
Οὐκοῦν ἐμοὶ κατὰ τὴν παροιμίαν
Incipit
Σοὶ δὲ ἀλλὰ τί καὶ πάλιν γράψαιμεν
Incipit
Χθὲς ἡμέρας ἐπιγελώσης
 • IRHT inc.
144-146v Ioseph Pinarus Rhacendytes Compendium Scientiae 13 ex. Inc. mut.
146v-148 Rhetorica An. Walz Iii 588-609 13 ex. Excerptum (Walz III 588-605, 19) ; f. 148v uacuum
149 Nicetas Choniates Narratio De Statuis 13 ex. De statuis constantinopolitanis (PG 139, 1041-1057) : pars altera (cf. f. 182)
149v Aristoteles philosophus Epistulae 13 ex. Epp. 1-5
149v-150 Philippus Macedonum rex II Epistulae 13 ex. Ep. 8; anonymus cod.
150 Dio Chrysostomus Epistulae (dionis Epistulae Tlgc 1327) 13 ex. Epp. 1-5
150r-v Dionysius Antiochenus sophista Epistulae 13 ex. Des. mut.; epp. 1-8, 10-28
151-152 Georgius Babuscomita Epistulae 13 ex. Epp. 11 ; f. 152v uacuum
153-159 Gregorius Antiochus Laudatio Patriarchae Basilii Camateri 13 ex.
159v-162v Gregorius Antiochus Oratio Funebris In Patrem Suum 4 13 ex.
163v-165 Gregorius Antiochus Epistula Ad Demetrium Tornicem 2 13 ex.
165-166 Gregorius Antiochus Epistula Ad Demetrium Tornicem 3 13 ex.
166r-v Gregorius Antiochus Epistula Ad Eustathium Thessalonicensem 1 13 ex. des. mut.
166v-173 Epistulae Variae 13 ex. Auctor : MICHAEL ANGELOPULOS
Incipit
Ἀγαθὴ δὲ παραίφασις ἐστίν
Desinit
ΤΟ ΝΑΜΑ ΓΛΥΚΥ
167-168 Constantinus Manasses Monodia In Theodoram 13 ex. Ed. E. Kurtz, Viz. Vremennik 7, 1900, p. 630-635
168-170v Constantinus Manasses Consolatio Ad Iohannem Contostephanum 13 ex. Ed. E. Kurtz, Viz. Vremennik 7, 1900, p. 636-645
170v-172v Constantinus Manasses Sermo Hellenius Ad Michaelem Hagiotheodoritem 13 ex.
Incipit
ΕΙΗ ΑΝ ΜΕΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΟΥΚ ΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΗΟ ΔΗ ΜΟΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΟΣ
Desinit
ΤΟΝ ΡΗΤΟΡΑ
172v-173 Constantinus Manasses Epistulae 13 ex. Ep. IV (ed. Horna, 185-187)
Incipit
Ἀγαθὴ δὲ παραίφασις ἐστίν
Incipit
Τὸν λογοθέτην τὸν λόγον ἀπὸ ψυχῆς εὐγνώμονος ἐσχεδίασα
Incipit
Οὐδὲν ἄρα τέσσαρα ἔτη
 • IRHT inc.
173r-v Michael Psellus Epistulae (ep. 1-542) 13 ex. Ad Michaelem Ducam
Incipit
ΛΕΛΥΤΑΙ ΜΟΙ ΤΗΣ ΑΦΩΝΙΑΣ Η ΓΛΩΤΤΑ
173v-174 Aristoteles philosophus De uirtutibus et uitiis 13
175-179 Michael Choniates Opera 13 ex. PROSOPOPOEIAE (PG 150, 1347-1354d sub nomine: GREGORIUS PALAMAS); des. mut.; ff. 179v-180v uacua;
Incipit
Τὴν τοῦ λογικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς διαφοράν
Desinit
εἰς πρᾶξιν σύνθετον καί
181r-v Theodorus Balsamon Epistulae 13 ex. Epp. 10
182r-v Nicetas Choniates Narratio De Statuis 13 ex. De statuis constantinopolitanis (PG 139, 1041-1057) : pars prima (cf. f. 149)
183-188v Iohannes Italus De dialectica ad Andronicum imperatorem 13 ex.
188v-189v Iohannes Italus De Sophisticis Elenchis 13 ex. Anonymus cod.
Incipit
Τρισκαίδεκα τρόποι τῶν σοφισμάτων