Sources
Numéro de répertoireRéférence bibliographiqueRemarque
0407Lampros, 1904 Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις Βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς. Α' Κώδικες τῆς Βιβλιοθήκης τῆς ΒουλῆςS. P. LAMBROS, Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις Βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς. Α' Κώδικες τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς dans Νέος Ἑλληνομνήμων t. 1, 1904... t. 6, 1909