Sources
Numéro de répertoireRéférence bibliographiqueRemarque
R(III)0087Karo and Lietzmann, 1902 Catenarum graecarum catalogusG. KARO & J. LIETZMANN, Catenarum graecarum catalogus, in : Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-historische Klasse (1902), p. 1-66, 299-350, 559-620
R(III)0435Kremos, 1876 Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς καὶ τῆς τοῦ Πανεπιστημίου ΒιβλιοθήκηςG.P. KREMOS, Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς καί τῆς τοῦ Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης, t. I (Θεολογία),Ἀθῆναι, 1876