Sources
Numéro de répertoireRéférence bibliographiqueRemarque
R(III)1160Lamberz and Litsas, 1978 Κατάλογος χειρογράφων τῆς Βατοπεδινῆς Σκήτης Ἁγίου ΔημητρίουE. LAMBERZ & E.K. LITSAS, Κατάλογος χειρογράφων τῆς Βατοπεδινῆς Σκήτης Ἁγίου Δημητρίου (Κατάλογοι ἑλληνικῶν χειρογράφων Ἁγίου Ὄρους 1), Thessaloniki, 1978