Sources
Numéro de répertoireRéférence bibliographiqueRemarque
0430Sakkeliōn and Sakkeliōn, 1892 Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς ἙλλάδοςJ. & A. SAKKÉLION, Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος, Athinai, 1892
0443aMelissakis, 2003 Οἱ παλίμψηστοι κώδικες τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος. Προκαταρτικὰ συμπεράσματα μιᾶς ἔρευναςZ. MELISSAKIS, "Οἱ παλίμψηστοι κώδικες τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος. Προκαταρτικὰ συμπεράσματα μιᾶς ἔρευνας", in Σύμμεικτα 16 (2003), p. 159-216