Sources
Numéro de répertoireRéférence bibliographiqueRemarque
R(III)1689aBéis et al., 1967 Τὰ Χειρόγραφα τῶν Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων τῶν ἀποκειμένων εἰς τὰς μονὰς τῶν Μετεώρων, Τόμος Α'N.A. BÉIS, L. VRANOUSSIS, D.Z. SOFIANOS, Τὰ Χειρόγραφα τῶν Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων τῶν ἀποκειμένων εἰς τὰς μονὰς τῶν Μετεώρων, Τόμος Α', Athinai 1967, 2e éd., 1998