Sources
Numéro de répertoireRéférence bibliographiqueRemarque
2487aKaklamanos, 2009 Κατάλογος ἁγιολογικῶν χειρογράφων τῆς Βιβλιοθήκης τῆς ΖαγορᾶςManuscrits hagiographiques (8, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 26, 64, 65, 72)