Sources
Numéro de répertoireRéférence bibliographiqueRemarque
0223 Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης. Ἱστορικὸ καὶ Παλαιογραφικὸ Ἀρχεῖο. Μικροφωτογραφήσεις χειρογράφων και αρχείων, Γʹ (1981-1983)Μικροφοτογραφήσεις χειρογράφων και αρχείων, Γʹ Athènes, 1985