Sources
Numéro de répertoireRéférence bibliographiqueRemarque
0221 Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης. Ἱστορικὸ καὶ Παλαιογραφικὸ Ἀρχεῖο. Μικροφωτογραφήσεις χειρογράφων και αρχείων, ΑʹΜικροφοτογραφήσεις χειρογράφων και αρχείων, Αʹ Athènes, 1978