Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 37414

Cote catalogue :

Chernukhin 36 et 41

Type de cote : Actuelle

Remarque : Olim Sinai, Monê Hagias Aikaterinês

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Pinakes - dépôt/fonds IRHT – Personnes
Σινά, Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης possesseur 156
 • 1128
 • 100972
Πρίγκηπος, Μονὴ τοῦ Σωτῆρος Χρίστου possesseur IVv-v En 1662, sous l'higouménat de Léôntios ; mention d'une incursion des Turcs sur l'île
 • 109098

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1 001-261v 14 Textus superior

Témoins (40)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-9 Moyses abbas Capita X de uirtutibus 14 Capita LVI ; Nilus cod. Re uera (ff. 1-5v) capita XXIV de uirtutibus et (ff. 5v-9) Elias Ecdicus, Capita neptica I-XXXVI (capitibus V et XXIV omissis)
Titulus initialis
Κεφάλαια νς' περὶ μετανοίας καὶ φόβου
 • IRHT
009-21 Euagrius Ponticus Capita de oratione
 • CPG 2452
14 Sine praefatione ; Nilus cod.
Titulus initialis
Τοῦ αὐτοῦ ἀββᾶ Νείλου περὶ προσευχῆς
 • IRHT
021-25v Nilus Ancyranus Epistulae Selectae
 • CPG 6043.f
Epistulae in capitulis LIII (capitula II-XXXII tantum), sine titulo
Incipit
Μὴ κατοκνῶμεν
Desinit
τῆς ἀπαθείας
 • IRHT
025v-29 Isaias Gazaeus abbas Asceticon
 • CPG 5555
14 PG 40, 1205-1212
029-41v Symeon Nouus Theologus Capita 14 Capita LXIII ; cap. I = ed. J. Darrouzès, Syméon le Nouveau Théologien, Chapitres théologiques, gnostiques et pratiques, Appendice II, p. 195-196
Incipit
Ὥσπερ διηνεκὼς ἀτενίζων τῷ αἰσθητῷ ἡλίῳ
041v-46 Marcus eremita Opera 14 Florilegium ex operibus Marci Eremitae ; cf. cod. Vindob. Theol. gr. 192, ff. 65-67v et G.-M. de Durand, La tradition des œuvres de Marc le Moine, RHT 29 (1999), p. 17.
Incipit
νοῦς λογικὸς ἀργεῖν οὐ δύναται
046-63 Elias Ecdicus Anthologium gnomicum
 • CPG 7716
14 Nilus Ancyranus cod.
063v-76 Philotheus Sinaita monachus De Mandatis Domini
 • CPG 7865
14
076v-107 Hesychius Sinaita De temperantia et uirtute centuriae II
 • CPG 7862.1
14
107v-112v Athanasius Alexandrinus ptr. I (Auteur supposé (tradition manuscrite)) Pro iis qui saeculo renuntiarunt
 • CPG 2287
14
112v-114 Basilius Caesariensis Sermo 15 (De uita monastica)
 • CPG 2893
14
114-124 Apophthegmata Patrum Collectio systematica
 • CPG 5562
 • BHG 1442v
Apophthegmata quaedam, quorum primum est cap. XII, § 15 (ed. J.-C. Guy, Paris, 2003, p. 218)
Incipit
Εἶπε γέρων τὸ συνέχως προσεύχεσθαι ταχὺ φέρει εἰς κατόρθωσιν τὸν νοῦν
124-127v Macarius/Symeon (pseudo) Opusculum I De custodia cordis
 • CPG 2413.1
14 Capp. XIII-XIV
127v-128 Theodorus Studita Opera 14 Cf. cod. Vat. gr. 735, f. 278v
Incipit
Νήψεως πολλῆς χρεία ἡμῖν καὶ προσοχὴ καὶ ἑτοιμασία
128-130 Marcus eremita Opera 14 Cf. cod. Vat. gr. 694, ff. 19-31v et 737, ff. 156-166
Incipit
Τῶν ἀκουόντων τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ ποιούντων ἀγαθὸν
130-132v Philemon abbas Apophthegmata 14 Cf. cod. Vat. gr. 658, ff. 194v-201v et 735, ff. 288-289v
Incipit
Ἀδελφός τις τοὔνομα Ἰωάννης, ἐκ τῆς τῶν παραλιωτῶν ὁρμώμενος
132v-136 Florilegia Ascetica 14 Florilegium asceticum de precatione, de ieiunio ex operibus S. Nili Sinaitae, Basilii Caesariensis, Iohannis Chrysostomi, Iohannis Climaci, Maximi Confessoris, Philaemonis eremitae
Titulus initialis
Κεφάλαια ὡραῖα περὶ προσευχῆς καὶ νηστείας φέρων ὑποδείγματα μεγάλων ἁγίων
Incipit
Διὰ τοῦτο ὁ μὲν Ἡλίας καταλιπὼν τὴν Ἰουδαίαν
136-155 Symeon Euchaitensis mtr. Epistula ad Iohannem monachum 14
Incipit
Ἐδεξάμην σου, πάτερ πνευματικέ, τὴν θεοφιλίαν
143-146 Symeon Euchaitensis mtr. Opera 14 Sermo compunctorius
Incipit
Ἐν μίᾳ τῶν ἡμέρων ὄρθρου βαθέος
146-147v Symeon Euchaitensis mtr. Opera 14 De machinatione diaboli
Titulus initialis
Περὶ τῆς τοῦ διαβόλου πολυπλόκου μηχανῆς
Incipit
Ἰδὼν γὲ τὸν Θεὸν ποιήσαντα τήν Εὖαν
147v-148 Petrus Damascenus Opera 14 De octo intellectualibus uel spiritualibus uisionibus
Titulus initialis
Περὶ τῶν η' νοητῶν θεωριῶν ἤγουν πνευματικῶν
Incipit
Αἱ δὲ πνευματικαί θεωρίαι ὣς οἶμαι η' εἰσί
148-150v Petrus Damascenus Opera 14 Demonstratio de cognitione prima
Titulus initialis
Περὶ τῆς α' γνώσεως, ἀναγκαία δήλωσις καὶ ὅπως δεῖ ἄρξασθαι ταύτης, ἁρμόδιος πάνυ καὶ θρήνους μεστὴ ἡ ἔναρξις αὐτῆς
Incipit
Ὁ οὖν καταξιωθεὶς εἰς ταύτην τε α' γνώσιν
150v-151v Ascetica Quaedam 14 De fuga hominum
Titulus initialis
Ὅτι λίαν ὠφελιμότατον φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν βασιλικὴν ὁδὸν πορεύεσθαι καὶ ἡσυχάζειν μετὰ ἑνὸς ἢ β'
Incipit
Νυνὶ δὲ ἐπειδὴ οὐ θέλωμεν, οὔτε οἱ ἐν ὑποταγῇ
151v-154 Petrus Damascenus Opera 14 De septem actionibus corporis
Titulus initialis
Δήλωσις ἀναγκαία καὶ ὡραιωτάτη περὶ τῶν ζ' σωματικῶν πράξεων
Incipit
Πρώτη ἡσυχία ἤγουν ἀπερίσπαστος διαγωγὴ
154-155 Petrus Damascenus Opera 14 De obseruandis praeceptis
Titulus initialis
Καὶ ὅτι φησὶν ὁ βουλόμενος ἀκριβῶς τηρῆσαι τὰς ἐντολὰς καὶ ἐν αὐταῖς ἐμμένειν, μὴ ἀλλοχόθεν βαλέτω τὴν ἀρχήν, ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ θείου φόβου ἀρξάμενος κατὰ τάξιν ἐργαζέσθω ἵνα μὴ εἰς χάος ὀλισθήσῃ
Incipit
Εἰ δέ τις θέλει προλαβεῖν ἐπ' αὐταῖς μᾶλλον τὴν σπουδὴν ἐπιδεικνυέτω
155-172v Theodorus Edessenus ep. Capita ascetica 14
Incipit
Ἐπειδήπερ Θεοῦ τοῦ ἀγαθοῦ χάριτι ἀποταξάμενοι τῷ Σατανᾷ καὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ
172v-178v Macarius/Symeon (pseudo) Opusculum I De custodia cordis
 • CPG 2413.1
14
179-182v Macarius/Symeon (pseudo) Opuscula II-VII (Capitula centum quinquaginta)
 • CPG 2413.2
14
182v-188v Macarius/Symeon (pseudo) Opuscula II-VII (Capitula centum quinquaginta)
 • CPG 2413.2
Opusc. 3 De oratione 14
188v-199 Macarius/Symeon (pseudo) Opuscula II-VII (Capitula centum quinquaginta)
 • CPG 2413.2
Opusc. 4 De patientia et discretione 14
199-207 Macarius/Symeon (pseudo) Opuscula II-VII (Capitula centum quinquaginta)
 • CPG 2413.2
Opusc. 5 De eleuatione mentis 14
207-218 Macarius/Symeon (pseudo) Opuscula II-VII (Capitula centum quinquaginta)
 • CPG 2413.2
Opusc. 6 De caritate 14
218-232v Macarius/Symeon (pseudo) Opuscula II-VII (Capitula centum quinquaginta)
 • CPG 2413.2
Opusc. 7 de libertate mentis 14
232v-247v Marcus eremita De lege spirituali (opusc. 1)
 • CPG 6090
14
247v-253v Isaias Gazaeus abbas Asceticon
 • CPG 5555
14 Excerptum de tranquillitate animi
Incipit
Πολλοὶ τῶν μοναχῶν καταλείψαντες γονεῖς καὶ τέκνα
253v-257v Nilus Ancyranus Epistulae
 • CPG 6043
14 Epistula IV 1 ad discipulum
Titulus initialis
Τοῦ ἁγίου Νείλου ἐπιστολὴ πάνυ ὀφέλιμος
Incipit
Ἰδοὺ μετὰ τὰς προλαβούσας γραφὰς
 • IRHT
257v Macarius/Symeon (pseudo) De habenda semper in mente die exitus
 • CPG 4035
 • CPG 2419.3
13-14 SYMEON MESOPOTAMITA cod.
257v-258v Macarius/Symeon (pseudo) Opera 14 De exitu animae
Titulus initialis
Συμεῶν μεσοπατάμου περὶ ἐξόδου ψυχῆς
Incipit
Ἢ ἀγνοεῖτε ἀδελφοί μου οἶον φόβον
258v-259v Nicon Montis Nigri Pandectes 14 De passionibus excerptum. Sequitur (f. 259) inititium textus imperfecti.
Incipit
Μὴ φοβηθῇς τὴν προσβολὴν τῶν αἰσχρῶν λογισμῶν
259v-260 Macarius/Symeon (pseudo) Epistulae
 • CPG 2415
Epistula prima ad filios Dei 14 Des. mut. (ed. W. Strothmann, Wiesbaden, 1981, p. XVIII, lin. 37) ; in catalogo des. in f. 261v
Incipit
Χρὴ πρῶτον μὲν ὁ ἄνθρωπος ἐπιδοῦναι ἑαυτὸν
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
2 001-261v 13 Textus inferior

Témoins (1)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-261v Liturgica Canones Textus inferior uix legitur.