Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 39924

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Bibale Pinakes - dépôt/fonds RGK I
Anthony Askew 18 1722-1774 Médecin, helléniste et bibliophile possesseur
  • 477
Hagion Oros, Monê Dionusiou possesseur
  • Hagion Oros, Monê Dionusiou
Ἰωάννης 15 (2/2) copiste 001-222v Identification: G. Parpulov
  • 204
Εὐθύμιος προηγούμενος τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου Διονυσίου 17 possesseur Note f. 205v: achète le ms. à Gallipoli en 1628

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
London Wellcome cat. MSL 0060
London Wellcome num. MSL 0060

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
1588a Bouras-Vallianatos, 2015, Greek Manuscripts at the Wellcome Library in London: A Descriptive Catalogue

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Bouras-Vallianatos, 2015, Bizanslı Hekimlerin Şifa Sanatı Bağlamının İncelenmesi. Contextualizing the Art of Healing by Byzantine Physicians 106 n. 3, 108 fig. 1
Bouras-Vallianatos, 2018, Enrichment of the Medical Vocabulary in the Greek-Speaking Medieval Communities of Southern Italy: The Lexica of Plant Names 161 n. 28
Bouras-Vallianatos, 2020, Exploring Greek manuscripts in the Library at Wellcome Collection in London
Bouras-Vallianatos, 2020, Innovation in Byzantine medicine: the writings of John Zacharias Aktouarios (c.1275-c.1330) 227
Bouras-Vallianatos, 2021, Pseudo-galenic texts on urines and pulse in late Byzantium passim
Capone Ciollaro, 2003, Demetrio Pepagomeno. Prontuario medico. Testo edito per la prima volta, con introduzione, apparato critico e indice Sigle L 12-20
Capone Ciollaro, 2006, Un ricettario medico attribuito a Giovanni archiatra
Cutolo, 2015, Un'inedita raccolta di ricette nel ms. Parisinus gr. 2220 A propos du De urinis 59
Ecca, 2018, Il Parisinus suppl. gr. 447 et il Vaticanus gr. 279 testimoni dei Commenti agli Aforismi ippocratici Textuellement, proche du Par. gr. 2318 19, 20, 21
Ieraci Bio, 2015, Embriologia <i>more geometrico demonstrata</i>: sulla fortuna misconosciuta d'una <i>Quaestio</i> di aritmologia pitagorica nel manoscritto medico <i>Vat. gr.</i> 282 214, 216
Jouanna, 2013, Hippocrate. Pronostic
Nutton and Zipser, 2010, MSL 14: A Wellcome Manuscript of a Medical Practitioner
Serikoff and Serikoff, 2013, "Syriac" plant names in a fiffteenth century Greek glossary (From the Wellcome Library Books and Manuscripts) passim
Tartaglia, 1999, Il lessico medico del codice Lond. Med. Soc. 60 A propos du lexique des ff. 48-50
Totelin, 2021, Easy remedies - difficult texts : the pseudo-galenic Euporista 45
Touwaide, 1999, Lexica medico-botanica byzantina. Prolégomènes à une étude
Valiakos, 2019, Das Dynameron des Nikolaos Myrepsos: Erstedition
Zipser, 2019, Galen in Byzantine iatrosophia 117

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1 001-222 15 (2/2) Papier

Témoins (44)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-11v Hippocrates medicus Aphorismi 15 (2/2) Libri VII
012-19 Hippocrates medicus Prognosticon (Praenotiones) 15 (2/2) Ed. Jouanna 2013 ; sequuntur (f. 19v) remedia manu recentiore
  • Biblio
020-45v Nicolaus Myrepsus De compositione medicamentorum 15 (2/2) Epitome; praemittitur (ff. 20-21) pinax
Titulus initialis
Πίναξ σὺν Θεῷ τῶν σκευασιῶν τοῦ δυναμεροῦ
Incipit
Σκευασία τοῦ ναρδίνου μύρου· ἐλαίου πρωτίου
046 Medica De natura hominis uaria 15 (2/2) Opusculum de natura hominis (quaestiones et responsiones) ; cf. ps.-Galenus, Definitiones medicae
Incipit
Τί ἔστιν ἄνθρωπος; ἄνρθωπος ἐστί ζῷον θνητόν
Desinit
καὶ μειοῦται τὸ ζῷον
046r-v Medica De natura hominis anonymi medici 15 (2/2) Ed. Ideler, I, 303-304
046v-48 Hippocrates medicus De semine, De natura pueri, De morbis IV 15 (2/2) Epitome anonymi medici (cf. ed. Ideler, vol. I, p. 294-296)
Titulus initialis
Περὶ γόνης
Incipit
Νόμος μὲν πάντων κρατύνει·ἡ δὲ γόνη τοῦ ἁνδρὸς ἄρχει πάντων
Desinit
ἒνδοθεν σαρκώδης
048-50v Medica Lexicon medicum 15 (2/2)
Titulus initialis
Λέξεις Ἑλλήνων ἰατρῶν ἁπάντων κατὰ ἀλφάβητον
Incipit
Ἀρχὴ τοῦ α· ἄκανθα Αἰγυπτία, ἀγριοκάρδαμος
Desinit
ὠταλγία, ὠτῶν πόνος· τέλος τῶν λέξεων
050v-53 Paulus Aegineta medicus De succedaneis (Epitome med. VII, 25) 15 (2/2)
053-56 Medica Varia 15 (2/2) Capitula quaedam de sudore, de respiratione, etc.
Incipit
Περὶ ἱδρώτων· Πόσα αἴτια ἱδρώτων
Desinit
Περὶ ζωτικῆς δυνάμεως· ἡ ζωτικὴ δύναμις ἐκ τῆς ὑπάρξεως ... τὰ σώματα δυσχζερῶς δὲ ἀπὸ ψύξεως
056-57 Galenus medicus De ponderibus et mensuris 15 (2/2) Excerptum (K. XIX, p. 748, 2-756, 1)
Titulus initialis
Περὶ σταθμῶν Γαληνοῦ
Incipit
Ὁ σταθμὸς βάρει μετρούμενος κρίνεται
Desinit
ὅτι τῶν ξηρῶν οὐσιῶν ἄποιον ἐστὶ κατὰ τὴν διαφοράν· τέλος τῶν σταθμῶν
057-58 Epiphanius Constantiensis De XII gemmis
  • CPG 3748
15 (2/2) Ed. Dindorf, t. IV, p. 233-236 ; anonymi cod.
Titulus initialis
Περὶ τῶν ιβ' λίθων τῶν ἑν τῷ λογίῳ τοῦ ἱερέως λίθου σαρδίου τοῦ βαβυλωνιου καλουμένου
Incipit
Λίθος σάρδιος· ὁ τοιοῦτος πυρωπός
058 Auicenna Opera 15 (2/2) Excerptum de praenotione ; ff. 58v-59v uacua praeter adnotationes manibus recentioribus
Titulus initialis
Τοῦ Ἀβιτζιανοῦ προγνωστικὸν εἰς ἄρρωστον
Incipit
Ἰτέας φύλλα κοπανίσας
Desinit
εἰ δὲ χλωρόν, θνήσκει
060-61 Astrologica, astronomica Quaedam 15 (2/2) Excerpta uaria
Titulus initialis
Ἑρμηνεία περὶ τοῦ θεμελίου τῆς σελήνης
Incipit
Εἰ θέλης εὑρεῖν τὸ θεμέλιον τῆς σελήνης
Desinit
ἔστιν ὁ κύκλος τῆς σελήνης
061-62 Astrologica, astronomica Paschalium 15 (2/2) Sequuntur tabulae et excerpta astrologica quaedam
Titulus initialis
Περὶ ἕως οὐ ἀναβαίνει καὶ καταβαίνει τὸ Πάσχα
Incipit
Χρὴ δὲ εἰδέναι ὅτι ἀπὸ τὴν κ' καὶ ἄνω
062v Hippocrates medicus De septimanis (= De hebdomadibus) 15 (2/2) Excerptum
Titulus initialis
Ἡλικίαι εἰσὶ ἑπτά· ὡς φησὶν Ἱπποκράτης ἑπτὰ εἰσὶν ὥραι ἃς ἠλικίας καλέομεν
Incipit
Παιδίον
Desinit
ὁ δοῦλος κἂν ἢ γέρων
062v Gregorius Nazianzenus Medicamenta uaria
  • CPG 3084
15 (2/2) "Alation" (ed. Ideler, t. I, p. 297, l. 15 - 298, l. 13) ; sequitur (f. 62v) excerptum de quattuor elementis, deinde remedium ad disyriam
063-71 Geographica Quaedam 15 (2/2) Excerpta uaria de caelo et terra
Titulus initialis
Ἀρχὴ σὺν Θεῷ τῆς περὶ οὐρανοῦ καὶ γῆς ἑρμηνείας
Incipit
Τὸ τῆς γῆς σχῆμα οὔτε τρίγονον ἐστίν
Desinit
Περὶ τὸ πῶς οἱ Ἰουδαῖοι καλοῦσι τὴν γῆν ... καθῶς φησὶν ἡ θεία γραφή
071 Medica De natura hominis uaria 15 (2/2) De natura hominis (ed. K. Krumbache, "Studien zu den Legenden des hl. Theodorius", Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen un dern historischen Classe der K. B. Akademie der Wissenschaften zu München, 1892, p. 348-349)
Titulus initialis
Περὶ τῆς συλλήψεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κατασκευῆς τῆς γυναικὸς καὶ γεννήσεως καὶ θανάτου καὶ τῆς προσκυνήσεως ἐν τῷ τοῦ Θεοῦ θρόνῳ
Incipit
Συνουσιαζομένου τοῦ ἀνδρὸς μετὰ τῆς γυναικός
Desinit
ποιούμεν μνημόσυνον τοῦ τεθνηκότος
071v Lexica Botanica 15 (2/2) Lexicon "Syriacum" (reuera Arabum et Graecum), ed. Serikoff 2013 ; f. 72r-v uacuum praeter adnotationes
Titulus initialis
Συριακὰ ὀνόματα βοτανῶν
Incipit
Ἀσαφέτιδα· ἀλτήλ
Desinit
λημναίαν σφραγίς· ταμούχημ. Τέλος
073-124v Medica Iatrosophium 15 (2/2) Anonymi collectio remediorum a capite ad calcem ; praemittitur (ff. 73-77v) pinax
Titulus initialis
Πίναξ ἐκλογῶν τινῶν
Incipit
Εἰς πρίσμα κοιλίας ὅταν γενηται σκληρή· λινόκουκον
Desinit
ὅτε ἄδιψος ἔχει ὠσὶ καρύου ποντικοῦ τὸ μέγεθος. Τέλος
125-138v Pepagomenus Demetrius Sauromates Promptuarium medicum 15 (2/2) Ed. Capone-Ciollaro 2003 ; in initio (ff. 125-126v) pinax
Incipit
Α'· πρὸς τὸ γεννῆσαι ταχέως γυναῖκα
Desinit
Προσ σκώληκα ὀδόντων· καππάρεως φύλλον τὸν ζωμόν ... μετὰ ὕδατος σκεῦος καὶ πέσεται ὁ σκώληξ.
Titulus initialis
Πίναξ ἐκλογῶν τινῶν συνέθετο κεφαλαιοδῶς ὁ μακαριώτατος ἐκεῖνος σοφώτατος λογιώτατος ἀνὴρ ὁ Πεπαγωμένος καὶ ἐν ἰατροῖς ἀριστότατος
  • Biblio
138r-v Medica De natura hominis uaria 15 (2/2) De temperamentis
Titulus initialis
Περὶ τῶν κράσεων
Incipit
Τῶν κράσεων τὸ πόσον ὅτι ἐγγέα
Desinit
καὶ τὰ μὲν ὑγιεινὰ τὰ δὲ νοσερά· τὰ δὲ οὐδέτερα
138v-142v Stephanus Alexandrinus/Atheniensis De febrium differentiis 15 (2/2) Excerpta (ed. Sicurus, p. 5-46)
Titulus initialis
Στεφάνου φιλοσόφου περὶ διαφορᾶς πυρετῶν
Incipit
Σκοπὸν ἔχομεν ἐν τῷ πάροντι συγγράμματι
Desinit
ξηροτέρου τοῦ σώματος· οἷα τῶν ταριχευομένων σωμάτων. τέλος τοῦ περὶ τέχνης Στεφάνου
142v-162v Symeon Seth Syntagma de alimentorum facultatibus 15 (2/2)
163-169v Medica Varia 15 (2/2) Excerpta uaria
Titulus initialis
Περὶ τοῦ δεῖ ποτίζειν τὰ βοηθήματα
Incipit
Ἐὰν ἡ ξανθὴ χολὴ περιττεῦει
Desinit
Περὶ τοῦ τί δύναται ἡ φλεβοτομία ... καὶ περιόδους ἀνακαλέσασθαι
170-171 Galenus medicus De urinis (uaria) 15 (2/2) Ed. Ideler, t. II, p. 304, lin. 18-34, p. 303, lin. 4-17
Titulus initialis
Περὶ οὔρων Γαληνοῦ διαίρεσις
Incipit
Οὖρον λευκὸν μὴ ἔχον ὑπόστασιν
Desinit
τὸ χλωρὸν οὖρον δηλοῖ θερμασίαν πλείστην καὶ κακοήθειαν τοῦ σώματος
171-177 Theophilus protospatharius De urinis 15 (2/2)
Titulus initialis
Περὶ οὔρων Μάγνου ἀπὸ φωνῆς Θεοφίλου
Incipit
Τὴν περὶ τῆς τῶν οὔρων διαφορᾶς πραγματείαν, πολλοὶ τῶν ἀρχαίων ἰατρῶν
Desinit
ἐπιθυμούντων ἐκ πάσης προαιρέσεως. Τέλος.
177-184 Medica De urinis uaria 15 (2/2)
Titulus initialis
Περὶ τῶν πέψεων τοῦ οὔρου
Incipit
Πέψεις εἰσὶ γ'· πρώτη ἐν στομάχῳ
Desinit
εἴδου βενετίζουσα τέλειον εἶναι σημείον
184-185 Medica Varia 15 (2/2) Anonymi de excrementis
Titulus initialis
Περὶ διαγνώσεως διαχωρημάτων κεφάλαια ζ' περὶ κόπρου πολλῆς καὶ ὀλίγης
Incipit
Ἡ πολλὴ κόπρος αἴτια β' ἔχει
Desinit
αἱ δὲ παχεῖαι ὀλίγον αἷμα γενῶσι κόπρον δὲ πολλήν
185v-187v Iohannes Zacharias Actuarius De urinis 15 (2/2) Pinax tantum
Titulus initialis
Τοῦ σοφώτατου καὶ λογιωτάτου Ὀκταρίου κυροῦ Ἰωάννου πραγματεία περὶ οὔρων· τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ περὶ διαφορᾶς οὔρων λόγῳ
Incipit
Ὅτι χρήσιμος ἐκ τῶν οὔρων ἐπίσκεψις
187v-189 Blemmydes Nicephorus De urinis carmen (opus medicum 3) 15 (2/2)
Titulus initialis
Διάγνωσις τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου κυροῦ Βλεμίδους διὰ στιχερῶν καὶ κανῶνος ἰατρικὸν περιέχοντα ὑέλια τῶν ἀρρωστούντων καὶ ὅσαι τούτων θεραπείαι καὶ οἷαι πεφύκασιν· ἦχος α' τῶν οὐρανίων
189 Blemmydes Nicephorus De uenae sectione carmen (opus medicum 2) 15 (2/2)
189v-191 Medica De urinis uaria 15 (2/2) De urinis secundum Hippocratem
Titulus initialis
Ἑρμηνεία τῶν ὑελίων ἐν συνόψει καθ'Ἱπποκράτην
Incipit
Τὸ πρῶτον ὑέλιον ἐστὶν ἄσπρον
Desinit
ὅτι ἄλλο οὐκ ἔβοσκον εἰ μὴ ἁλμυροριχίαν
191 Medica De urinis uaria 15 (2/2) Secundum Galenum
Titulus initialis
Ἑρμηνεία τοῦ Γαληνοῦ περὶ κλοκείου
Incipit
Ἐπάρε τὸ κλοκίον καὶ θὲς αὐτό
Desinit
ἔνι γὰρ τὸ ἧπαρ αὐτοῦ βεβλαμμένον
191r-v Medica De urinis secundum Persos (ed. Ideler, II, 305-306)
  • TLG 0721.013
15 (2/2) Ed. Ideler II, p. 305-306
Titulus initialis
Σύνοψις ἀκριβεστάτη περὶ οὔρων ἑρμηνευθεῖσα ἐκ τῶν ἰατρικῶν τεχνῶν τῶν Περσῶν
Incipit
Δεῖ γιγνώσκειν ὅτι ὅταν ἔστι τὸ οὖρον
Desinit
εἰ δ' οὐ βενετίζει, τέλειον εἶναι σημεῖον
191v Medica De colore sanguinis ex phlebotomia (ed. Ideler I, 293)
  • TLG 0721.003
15 (2/2) De phlebotomia, ed. Ideler, I, p. 293
Titulus initialis
Περὶ χροίας αἵματος
Incipit
Τὸ κατάμαυρον αἶμα ὄτι ἰχῶρα οὐ ποιήσει
Desinit
φοινικοῦν ἔχει χρῶμα μακρονισίαν δηλοῖ
192r-v Medica De natura hominis uaria 15 (2/2) De quattuor elementis
Titulus initialis
Περὶ τῶν δ' στοιχείων τοῦ σώματος
Incipit
Ἰστέον ὅτι τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τοῦ σώματος
Desinit
φλέγμασι διὰ τὴν τῶν σιτίων δριμύτητα
192v Medica De natura hominis uaria 15 (2/2) De quinque sensibus
Titulus initialis
Περὶ τῶν πέντε αἰσθήσεων
Incipit
Πέντε μὲν εἰσὶν αἱ αἰσθήσεις
Desinit
ἔχει περὶ αὐτὴν τὴν μνήμην
193-198 Medica De pulsibus uaria 15 (2/2) GALENVS cod.
Titulus initialis
Γαληνοῦ περὶ σφυγμῶν
Incipit
Ὁ σφυγμὸς κίνησις δὲ ἀρτηριῶν ἀπὸ καρδίας ἀρχομένης
Desinit
εἰς τὸ βάθος τοῦ σώματος· ὕστερον δέ
198r-v Medica De pulsibus uaria 15 (2/2)
Titulus initialis
Περὶ σφυγμῶν
Incipit
Πόσαι ποιότητες θεωροῦνται ἐν τῇ διαστολῇ τῶν σφυγμῶν
Desinit
σημεία κατὰ ψύξιν
198v-199 Galenus medicus Definitiones medicae 15 (2/2) Excerpta de pulsibus (cf. Kühn XIX, p. 375, 16-376, 13 ; p. 402, 18-403, 8; p. 365, 16-366, 6 ; p. 376, 15-378, 2)
Titulus initialis
Γαληνοῦ
Incipit
Ὁ σφυγμὸς ἐστὶ διαστολὴ καὶ συστολὴ καρδίας
Desinit
τοῦτο ἡ συστολὴ ἐστίν
199-205v Theophilus protospatharius De pulsibus 15 (2/2)
206-220 Galenus medicus De remediis parabilibus libri III 15 (2/2) Liber I
220-222v Medica Antidota uaria 15 (2/2) Des. mut.
Titulus initialis
Ἀντίδοτος πρὸς ποδαλγικούς πάνυ πεπειρεμένη Αἰγυπτιακὴ τρισμέγιστος
Incipit
Φοβερὰ δόκιμος γεναμένη εἰς ὑγείαν πολλῶν ἀνθρώπων