Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 54669

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK I RGK II RGK III IRHT – Personnes
Γεώργιος Βαϊοφόρος 15 (1/2) copiste 089-188, 413-482v Voir RGK I
  • 55
  • 74
  • 90
  • 104748

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 23376

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
1948 Sakkeliōn, 1890, Πατμιακὴ βιβλιοθήκη ἤτοι ἀναγραφὴ τῶν ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς κατὰ νῆσον Πάτμον γεραρᾶς καὶ βασιλικῆς μονῆς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τεθησαυρισμένων χειρογράφων τευχῶν 189-195

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Rigo, 2022, La professione di fede di Niceforo Gregoras e la risposta di Nilo Cabasilas

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
De Gregorio, 2000, Manoscritti greci patristici fra ultima età bizantina e umanesimo italiano 324
Duobouniotos, 1922, Σύμμικτα 115
Gamillscheg, 1981, Zur Rekonstruktion einer Konstantinopolitaner Bibliothek Controverse théologique, au f. 145r annotation de Geôrgios Baiophoros : la Qu. 10 de Maxime le Confesseur 145, n. 16
Kakoulidēs, 1968, Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς Προδρόμου-Πέτρας στὴν Κωνσταντινούπολη 25
Krumbacher, 1897, Geschichte der byzantinischen Litteratur 717
Papazoglou, 2008, Ἰωσὴφ Φιλάγρης ἢ Φιλάγριος. Ἕνας λόγιος Κρητικὸς ἱερωμένος καὶ ἀριστοτελικός σχολιαστὴς τοῦ 14ου αἰῶνα. Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Βενετοκρατίας στὴν Κρήτη
Rigo, 2022, Le séjour de Grégoire Palamas au monastère de Saint-Michel de Sôsthénion (octobre 1341 – 24 mars 1342) 674 n. 36
Rossetto, 2017, Griechische Reise und byzantinische Hymnographie: Unbekannte Briefe Karl Krumbachers im Nachlass Wilhelm Meyers 741, n. 81
Sicherl, 1997, Griechische Erstausgaben des Aldus Manutius: Druckvorlagen, Stellenwert, kultureller Hintergrund
Wolska-Conus, 1970, "De quibusdam Ignatiis" 337
1572i Cataldi Palau, 2008, Un nuovo manoscritto palinsesto di Giorgio Baiophoros

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (15)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
002-15 Iohannes Calecas Cpl. ptr. XIV Synodicae Constitutiones 15 anno 1341
  • IFEB
002-15 Ius canonicum Tomi synodales 15 Tomus synodalis aduersus Barlaamum Calabrum mense Augusti anni 1341 (PG 151, coll. 679-692)
Titulus initialis
Ὁ κατὰ τοῦ Καλαβροῦ Βαρλαὰμ συντεθεὶς συνοδικὸς Τόμος, ὡς ἀποδειχθέντος κακοδόξου καὶ μὴ κατὰ τοὺς ἁγίους Πατέρας καὶ φρονοῦντος καὶ δογματίζοντος· συγκαθημένου καὶ συναποφαινομένου τῷ ἁγιωτάτῳ καὶ οἰκουμενικῷ πατριάρχῃ κυρῷ Ἰωάννῃ καὶ τῇ θείᾳ καὶ ἱερᾷ Συνόδῳ, τοῦ τρισμακαρίστου καὶ ἀοιδίμου βασιλέως κυροῦ Ἀνδρονίκου τοῦ Παλαιολόγου, καὶ τὴν μὲν ἀπόφασιν ἐξενηνεγμένην παρουσίᾳ βασιλικῆ, τὸν δὲ Τόμον μετὰ θάνατον αὐτοῦ ἐκτεθέντα, ἐπειδὴ ἐφεξῆς μιᾷ ἑβδομάδι ἔζησε, νοσῶν γὰρ ἦν, καὶ ὑπογραφέντα κατὰ μῆνα Αὔγουστον τῆς θʹ ἰνδικτ. τοῦ ͵στωμθʹ ἔτους
Incipit
Ἐπαινετὸς ἀληθὦς ὁ εἰπὼν τὴν ταπείνωσιν
Desinit
τῷ ἀσεβεῖ Ἀκινδύνῳ μαθητεύσας
015v-40 Neophytus Prodromenus Antilogiae 15 Ed. Β. Kalogeropoulou-Metallinou, Ὁ μοναχὸς Νεόφυτος Προδρομηνὸς καὶ τὸ θεολογικὸ τοῦ ἔργο, Athena, 1996, pp. 337-385
Titulus initialis
Νεοφύτου Προδρομινοῦ μοναχοῦ πρόχειρος ἀντιλογία πρὸς τὸν Βαρλαὰμ καὶ Ἀκινδύνον, ὅτι ἄλλο οὐσία, καὶ ἄλλο ἐνέργεια αὐτῆς ἐπὶ παντὸς πράγματος, εἰ καὶ ἅμα τὸ εἶναι ἔχουσιν
Incipit
Καὶ περὶ μὲν οὐσίας καὶ τῆς αὐτῆς θείας ἐνεργείας πειρωμένῳ μοι λέγειν
Desinit
παραβάτης αὐθαίρετος, τὦν οἰκείων νόμων γενόμενος
040v-41 Nicephorus Gregoras Confessio fidei 15
Titulus initialis
Τοῦ Ἀκινδυνιανοῦ δυστυχοῦς Γρηγορᾶ φιλοσόφου συνεσκιασμένη, και ἐπίκρυπτος, καὶ ὕφαλος ὁμολογία, ἣν ἀπέστειλε τῇ ἁγίᾳ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίᾳ, ἔτι ζῶντος, ὥστε συγχωρηθῆναι τοῦ ἀφορισμοῦ. Ἡ δὲ τὸν ἐν ταύτῃ νοῦν ἐξερευνήσασα καὶ ἰδοῦσα ὡς τῆς πρώτης αὖθις αἱρέσεως ἔχεται, τούτῳ ὅλως οὐ συνεχώρησε
Incipit
Δέχομαι καὶ στέργω πᾶσαν ἁγίαν θεόπνευστον γραφὴν
Desinit
οἷδε γὰρ ἡ σὴ κεφαλὴ ἡ τὰ πάντα
041v Nilus Cabasilas Responsio ad philosophum Gregoram 15
Titulus initialis
Τοῦ πανιερωτάτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Νείλου τοῦ Καβάσιλα, ὡς ἐκ προσώπου τῆς ἱερᾶς Συνόδου, πρὸς τὸν φιλόσοφον Γρηγορᾶν ἀντίγραμμα
Incipit
Ὁμολογῶ κατὰ τὴν παράδοσιν τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ καθολικῆς ἐκκλησίας
Desinit
τὦν τὰς θείας ἑρμηνευσάντων γραφὰς.
044-88 Nilus Damilas Ad Maximum Chrysobergem epistulae I-II de processione Spiritus Sancti 15 Ed. Kyrillov Arsenij [Ivascenko] [Епископ Арсений (Иващенко)], « Нила Дамилы, иеромонаха Критскаго, ответ греколатинянину монаху Максиму на его письмо в защиту латинских новостей в вере (Grečеский текст и русский перевод), Novgorod, 1895 ; sequuntur (f. 88) excepta duo "ex eadem homilia"
Titulus initialis
Τῷ εὐλαβεστάτῳ ἐν Χριστῷ πατρὶ καὶ ἀδελφῷ σοφωτάτῳ τε καὶ λογιωτάτῳ κυρῷ Μαξίμῳ τῷ ἀπὸ Γραικῶν Ἰταλῷ, ὁ ἁμαρτωλὸς Νεῖλος
Incipit
Εἰρήνην ἣν ὁ τοῦ Θεοῦ Μονογενὴς παἶς τοἶς ἐκείνῳ πεπιστευκόσιν ἐχαρίσατο
Desinit
κἅν μὴδὲν ἦ κεκτημένος
089-188 Barlaam Calaber de Seminaria Aduersus Latinos [al] Opuscula 21 15 Ed. A. Fyrigos, Barlaam Calabro, opere contro i Latini (Studi e Testi 348)Vaticano, 1998, pp. 246-612 (codex est siglum Π)
Incipit
Λόγος κατὰ τῶν ἐξ ὧν καὶ αὐτὸς εἷλκε τὸ γένος, ἀπὸ Ἰταλῶν
Desinit
ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν
192-235v Matthaeus Blastares Ep Ad Guy De Lusignan De Processione 15 Ed. Archimandrite Arsenij, Pis’mo Matfeja Vlastarja, ieromonacha Solunskago i‖pisatelja XIV věka, k princu Kirpskomu, Gju de Luzin’janu s obličeniem Latinskago nepravolmyslija, Moskva, 1891, pp. 1-86
Titulus initialis
Τῷ περιποθήτῳ θείῳ τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως, Συργῆν Τελεζινιάω, ὁ ἐλάχιστος ἐν ἱερομονάχοις Ματθαῖος
Incipit
Πειρωμένω σε πολλάκις πεἶσαι
Desinit
ἑαυτῷ δόξαν τοῦ λογίζεσθαι μνώμενον
236-289v Matthaeus Blastares Contra Latinos 15 Ed. pp. 269-462
Titulus initialis
Ἔλεγχος ὧδε τῆς πλάνης τῶν Λατίνων. θύτου παρ’ οἰκτροῦ Ματθαίου μονοτρόπου
Incipit
Ἄρτι μὲν ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία τῆς τῶν αἱρετικῶν
Desinit
τὸν τοῦ ὁμοφυοῦς ὅμως οἷκτον, οὐκ ἀποτίθεται
291-405v Matthaeus Blastares Contra Iudaeos 15 Orationes quinque ineditae
Titulus initialis
Ματθαῖος εἴργει τῶν Ἰουδαίων θράσος, ὥσπερ χαλινοῖς πέντε φιμώσας λόγοις, ὅστις δὲ τούτων τὴν ἐπίρρητον πλάνην, πλάνην ἀτεχνῶς ἐξελέγξει τῷ λόγῳ ἄρδην ἁπάσης συγκαθεῖλεν αἱρέσεις, μήτηρ γὰρ αὐτῶν ἡ θεία τίνων ἔρις. Τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερομονάχοις Ματθαίου πρὸς Ἰουδαίους λόγος πρῶτος
Incipit
Ὅτι τρισυπόστατον καὶ ἡ Παλαιὰ τὸν Θεὸν κηρύττει Γραφὴ
Desinit
μετασκευάζεσθαι καὶ χωρεἶν τῷ θυμῷ
406-411 Ignatius diaconus sceuophylax Tetrasticha iambica 15 Edd. O. Crusius, Babrii fabulae Aesopeae, Leipzig, Teubner, 1897, pp. 264-283 ; Sakkelion, Πατμιακὴ Βιβλιοθήκη, pp. 191-193
Titulus initialis
Γαβρίου Ἕλληνος τετράστιχα εἰς τοὺς μύθους τοῦ Αἰσώπου
Incipit
Ἀνδρὸς ποσὶ πατεῖτο πέτρινος λέων
Desinit
χρυσὸν ὡς λαβεῖν θέλων
413-465v Michael Psellus De omnifaria doctrina (phi. 167)
  • Psellos PHI.167
15 Ed. L. G. Westerink, Michael Psellus, De omnifaria doctrina, Nijmegen, 1948, pp. 17-95
Titulus initialis
Τοῦ πανσόφου κυροῦ Μιχαὴλ τοῦ Ψελλοῦ, διδασκαλία παντοδαπὴς καὶ πάντῃ ἀναγκαιοτάτῃ ἐν ἑκατὸν ἐννενήκοντα πρὸς τοῖς τέσσαρσι κεφαλαίοις διαιρουμένη. Ἔκθεσις τῆς ἡμῶν πίστεως
Incipit
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα τὴν πάντων ἀρχὴν καὶ αἰτὶαν
Desinit
ἐξήνεγκε καὶ ἀπωχέτευσεν. ρϙγ’. Ὁ Πατὴρ, Υἱὸς, Πνεῦμα ἅγιον... τρεῖς μονάδες καὶ ἔστι μίαν οὐσία, μία δύναμις, μία θεότης
466--480v Athanasius Alexandrinus ptr. I (Auteur supposé (tradition manuscrite)) Syntagma ad quendam politicum
  • CPG 2286
15 PG 28, coll. 1401D - 1403A
Titulus initialis
Σύνοψις σαφὴς καὶ σύντομος διάγνωση τῆς πίστεως ἡμῶν τῆς ἐν τῇ ἁγίᾳ Τριάδι
Incipit
Ὀφείλομεν πιστεύειν ὡς ἐβαπτίσθημεν, ἐβαπτίσθημεν δὲ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς
Desinit
ὅτι οὐ δακρύεις , ἀλλὰ καὶ ἐν ἀνέσει καὶ εὐθυμία διάγεις
466--480v Iohannes Chrysostomus Epistulae ad Olympiadem 1-17
  • CPG 4405.001-17
  • BHG 0881z
15 Ed. A.-M. Malingrey, Jean Chrysostome. Lettres à Olympias (Sources Chrétiennes 13bis), Paris,1968, pp. 132-156
481-482v Epiphanius monachus De Causis Secessionis Latinorum 15 Ed. Sakkelion, Πατμιακὴ Βιβλιοθήκη, pp. 193-195
Titulus initialis
Ἐπιφανίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, περὶ τοῦ πῶς καὶ τίνι τρόπῳ διεβλήθησαν οἱ λατίνοι τῶν πρωτείων καὶ τῶν διπτύχων αὐτῶν
Incipit
Ἦν ὁ ἐν τῇ ἑβδόμῃ συνόδῳ Ἁδριανὸς πάπας Ῥώμης, καὶ μετ’ ἐκεῖνον Λέων
Desinit
καὶ ἀναθεμάτισε τοὺς Λατίνους ἀναφανδὸν ὡς αἱρετικοὺς