Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  | 

Sigle : Andreas Apos

Siècle : 01

Date liturgique : 11.30

Fonction : apostolus

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Dossier BHG 0093-0110d

Textes :

Auteur Titre Incipit Remarque CPG BHG Aldama Trismegistos CANT
Apocrypha Andreas apostolus (S.), Epistula (breuior) presbyterorum et diaconorum Achaiae
 • Ἃ (Ἅπερ) τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν εἴδομεν (ἐθεασάμεθα) πάντες οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ διάκονοι τῶν ἐκκλησιῶν Ἀχαΐας γεγράψαμεν
 • 0093
 • 226
Apocrypha Andreas apostolus (S.), Epistula presbyterorum et diaconorum Achaiae
 • 0094-0094c
 • 226
Epiphanius monachus Cpl. Vita S. Andreae apostoli (rec. A)
 • 0094d, 0095b, 0095d
Hagiographica Andreas apostolus (S.), Martyrium
 • Στρατοκλῆς, ὁ τοῦ Αἰγεάτου ἀδελφός, αἰτησάμενος Καίσαρα τὸ μὴ στρατεύεσθαι, ἐπὶ φιλοσοφίαν δὲ τραπῆναι
 • 0094h
 • 225.I
Hagiographica Andreas apostolus (S.), Martyrium
 • 0095
 • 225.I
Apocrypha Andreas apostolus (S.), Martyrium prius
 • Τῶν μακαρίων ἀποστόλων τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τὴν ἀνάληψιν αὐτοῦ καθημένων
 • 0095c-0096
 • 227
Hagiographica Andreas apostolus (S.), Martyrium alterum A
 • Τοῦ μακαριωτάτου ἀποστόλου Ἀνδρέου διαλεγομένου τοῖς ἀδελφοῖς
 • 0097
 • 225.I
Hagiographica Andreas apostolus (S.), Martyrium alterum B
 • Διδάσκοντος τοῦ Ἀνδρέου τοῦ ἀποστόλου ἐν Πάτραις τῆς Ἀχαΐας ὑπὸ Αἰγεάτου τοῦ ἀνθυπάτου κλήσκεται [sic?]
 • 0098
 • 225.I
Hagiographica Andreas apostolus (S.), Narratio seu martyrium
 • Ὁ ἁγιώτατος καὶ μακαριώτατος καὶ πρῶτος τῆς ἀποστολικῆς ὑπὸ Χριστοῦ κλήσεως λαχὼν Ἀνδρέας
 • 0099
 • 229
Hagiographica Andreas apostolus (S.), Vita et martyrium
 • Ὁ πρωτόκλητος τῶν ἀποστόλων Ἀνδρέας ὁ ἐπίγειος ἄγγελος καὶ οὐράνιος ἄνθρωπος
 • 0099b
Hagiographica Andreas apostolus (S.), Martyrium
 • Ὁμιλοῦντος τοῦ μακαριωτάτου ἀποστόλου
 • 0099c
 • 225.I
Nicetas Dauid Paphlago Acta S. Andreae cum laudatione contexta
 • Τὸν πρωτόκλητον τῆς ἀποστολικῆς δωδεκάδος Ἀνδρέαν ἐπαινέσαι προθέμενος
 • 0100-0100a
 • 228
Hagiographica Andreas apostolus (S.), Commentarius metaphrasticus
 • Ἄρτι τοῦ παιδὸς Ζαχαρίου, Ἰωάννου φημὶ τοῦ πάνυ, τὰς ἐρήμους ἀπολιπόντος
Menaea Nov. 30
 • 0101
 • 234
Hagiographica Andreas apostolus (S.), Epitome in menologio imperiali
 • Ἄρτι τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου τοῦ πάνυ τὰς ἐρήμους ἀπολιμπάνοντος
 • 0101a
Hagiographica Andreas apostolus (S.), Synaxarium
 • Οὗτος ὑπῆρχεν ἐκ πόλεως Βηθσαϊδά, υἱὸς μὲν Ἰωνᾶ, ἀδελφὸς δὲ Πέτρου
 • 0101b
Hagiographica Andreas apostolus (S.), Miraculum Constantinopolitanum
 • Ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ἁγίου Ἰουλιανοῦ πλησίον τῆς Πέρδικος ἐν Βυζαντίῳ
 • 0101m
Epiphanius monachus Cpl. Vita S. Andreae apostoli (rec. B)
 • Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἀνεγράψαντο βίους καὶ πράξεις θεοφιλῶν ἀνδρῶν... Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ὑρκάνου ἱερέως
 • 0102-0102b
 • 233
Proclus Cpl. ptr. Hom 19 : In S. Andream apostolum
 • Ἰσχυρὸν τῆς ἀποστολικῆς ἁλιεἰας τὸ δίκτυον
PG 65, 821-828
 • 5818
 • 0103
 • 199
 • pc_1380
Hesychius Hierosolymitanus Laudatio S. Andreae apostoli
 • Σάλπιγξ ἡμᾶς ἀποστολικὴ (ἱερατικὴ) πρὸς πανἠγυριν ἤθροισεν, σάλπιγξ ἣν ἐχάλευσεν ὁ Χριστός
 • 6571
 • 0104
Arsenius Corcyrensis archiep. Laudatio S. Andreae apostoli
 • Ζωγράφοι μὲν καὶ λογογράφοι τὴν ἴσην τοῖς ἐντυγχάνουσι προξενοῦσιν ὠφέλειαν
 • 0105
Nicetas Dauid Paphlago Laudatio S. Andreae ap.
 • Πᾶσι μὲν τοῖς τοῦ Θεοῦ λόγου φίλοις
 • 0106
Basilius Seleuciensis Hom. in S. Andream apostolum
 • Ὁρῶν τὴν λαμπρὰν ταὐτην ἀγέλην τοῦ πνεὐματος
PG 28, 1101-1108
 • 6660
 • 0107
 • 328
 • pc_0019
Philagathus Cerameus In illud: Stabat Ioannes, et ex discipulis eius duo
 • Ἑμοὶ τῆς παρούσης ἑορτῆς ἡ διάλεξις
PG 132, 896-905 (hom. L) = ed. Rossi Taibbi, p. 118-123 (hom. XVIII). Legitur in festo S. apostoli Andreae.
 • 0108
Bessarion cardinalis Oratio in translatione capitis S. Andreae apostoli
 • Ἰδοὺ ὁ ἀδελφός σου, μακαριώτατε Πέτρε, ὁ πρωτὀκλητος τῶν ἀποστὀλων
 • 0108a
Iohannes Chrysostomus Laudatio S. Andreae ap.
 • Προείληφεν, ὦ φιλόχριστε πάτερ, φωνή τις δεξιὰ τὰς σὰς ἀνακηρὐττουσα πράξεις
 • 5016
 • 0108b
Hagiographica Andreas apostolus (S.), Laudatio
 • Ἀποστολικῶν ἐπαίνων μέλλων ἐφάπτεσθαι δεσποτικῆς οἰκονομίας πρὸς μνήμην ἐνάγομαι
 • 0108c
Apocrypha Andreas et Matthias apostoli (SS.), Acta in urbe Anthropophagorum
 • Κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἦσαν πάντες οἱ ἀπόστολοι ἐπὶ τὸ αὐτὸ συναχθέντες
 • 0109-0110c, 0094f
 • 236
Hagiographica Andreas et Matthias apostoli (SS.), Epitome
 • Μαθητεύοντες καὶ βαπτίζοντες οἱ θεῖοι ἀπόστολοι πάντα τὰ ἔθνη… ἔλαχεν τῷ ἀποστόλῳ Ματθίᾳ
 • 0110d
Apocrypha Petrus et Andreas ap. (SS.), Acta
 • Ἐγένετο ὡς ἐξῆλθεν ὁ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ Ἀνδρέας ἔξω τῆς πόλεως τῶν ἀνθρωποφάγων
 • 1489
 • 237
Hagiographica Petrus et Andreas ap. (SS.), De amborum uocatione homilia
 • 1489b
Apocrypha Andreas et Bartholomaeus ap. (SS.), Acta (Conuersio Christomaei)
 • Καθημένων τῶν ἁγίων ἀποστόλων Βαρθολομαίου καὶ Ἀνδρέου μετὰ τῶν δύο μαθητῶν αὐτῶν Ῥούφου καὶ Ἀλεξάνδρου
 • 2056
 • 238