Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  | 

Remarque

I. MERCATI & P. FRANCHI DE' CAVALIERI, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae… Codices Vaticani graeci. Codices 1-329, Vaticano, 1923

Temoins (1678) :

Pays Ville Dépôt Fonds Cote Folios Recension
ou partie
BHG Date lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0001 001-138v 9-10 Cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0001 139-146v 9-10 Cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0001 147-170v 9-10 Epistulae 2-13 ; praemittitur epistula Dionis ad Dionysium ; cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0001 170v-173 9-10 Cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0001 173-174v 9-10 Cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0001 175-176v 9-10 Cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0001 176v-179v 9-10 Cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0001 179v-181v 9-10 Cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0001 181v-183 9-10 PS-LUCIANUS ; cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0001 183-189v 9-10 Cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0001 189v 9-10 Initium tantum ; des. mut. ; ff. 190-191 insicitia, uacua
Desinit
ὁδοῦ ἀπαν[
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0002 001-165v 11 Sine synaxario, inc. et des. mut. (inc. in Menaea, I, Romae, 1889, pp. 269 ; des in II, 334) ; cum lacuna ; ordo foliorum perturbatus sic restituendus : ff. 162, 161, 163
Incipit
]ας σου πᾶσαν
Desinit
ποδηγού[
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0003 001-513v 15 Litterae α-θ ; ff. 511-513 uacua ; cum lacunis suppletis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0004 001-556 15 Litterae κ-ω ; ff. 554-556 uacua ; cum lacunis suppletis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0005 001-185 15 Lexicum ubi Graeca uerba latine explicantur ; ff. I, 60v, 68a, 108v, 131a, 171v, 180-185 uacua ; Nicolaus Rhazes cod.
Titulus initialis
λεξικὸν ἐν ᾧ ἐρμηνεύονται ἐλληνικαὶ λέξεις λατινικῶς. συντεθὲν καὶ γραφὲν Νικολάω τῶ Ῥαζῆ
Incipit
ἀββᾶς Abbas, ἀβρὸς deliciosus uel diues
Desinit
ὁ κυκλίζων · κυκλῶν καὶ ὀβελίζων cancellans
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0006 001-226v 15 Lexicum ubi Graeca uerba latine explicantur (cf. cod. Vat. gr. 5) ; ff. I, 47a-b, 84v, 218-226 uacua ; Nicolaus Rhazes cod.
Incipit
ἐν In. in compositione cum uerbo significat in
Desinit
ὁ Χς Χρς
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0007 001v 14 1310 Grammaticae fragmentum (de orthographia, de syntaxi, de qualitate), ed. C. G. Göttling, Lipsiae, 1822, pp. 61, lin. 22 - 63, lin. 28 ; praemittuntur pauca de origine uerborum ; f. 1r uacuum praeter animaduersiones
Incipit
δύω σημαίνει τὸ τῆς ὀρθογραφίας ὄνομα
Desinit
διὰ τοῦ ζ'. οὐδέποτε γὰρ
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0007 002-356v 14 1310
Titulus initialis
γεωργίου τοῦ Φραγκοπούλου συναγωγὴ ἐτυμολογιῶν σποράδην εἰρημένων ἀρχαίοις τισὶ καΙ ἐν ὑπομνήμασι καὶ τεχνικοῖς βιβλίοις
Incipit
ἄ (sic) ἐστι, φωνῆεν δίχρονον. μεταβολικόν. προτακτικὸν τοῦ ἰῶτα καὶ τοῦ υ
Incipit cuiusdam partis
ἕως, ἀντὶ τοῦ μέχρι ἐπίρρημα καιρικόν
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0008 001-331 15 Cum lacunis ; singulis libris praeit caputum index ; cum scholia f. 1r (cf. E. Bethe, Lipsiae, 1900, I, p. 1) ; f. 331v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0009 001-301 13 inc. mut. (ed. T. A. H. Tittmann, Lipsiae,1808, col. 18, lin. 17) ; cum scholiis ff. 299r et 301r
Incipit
]ον δύσονται ἀγῶνα
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0009 301r-v 13 Versus 13 (ed. Tittmann, Lipsiae, 1808, col. CXVII-CXVIII)
Incipit
εὔιος ὁ Διόνυσος. ἔφεδρος ὁ κυβεύων
Desinit
ἐπίσιον, τὸ αἰδοῖον. θαλάμας δὲ, τὰ κοῖλα
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0009 301v-306 13 (f. 301v) uoces animalium (cf. F. Bancalari, "Sul trattato greco 'de uocibus animalium'", Studi italiani di filologia classica, I, 75-96, 384, 512) ; (f. 301v-304v) glossae in S. Pauli epistulas ; (ff. 305-305v) lexicum homericum ex Odyssea desumptum ; (ff. 305v-306) lexicum e Hesiodo desumptum, scilicet glossae Tzetzae et Moschopuli in Opera et dies (inc. ed. T. Gaisford, Lispiae, 1823, p. 35, lin. 8 ; des. ed. Gaisford, 1823, p. 426, lin. 11) ; sequuntur (ff. 306r-v) animaduersiones
Incipit
λέξεις τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς. ἀπαύγασμα. ὃς ὢν ἀπαύγασμα
Desinit
συστοιχεῖ δὲ τῆ νυν Ἱερουσαλήμ
Incipit
ἀντίρρησις καὶ ἀνασκευὴ διαφέρει
Desinit
εἰ δὲ τέλειον εἴη, δένδρον
Titulus initialis
λέξεις ὁμηρικαὶ ἐκ τῆς Ὀδυσσείας βίβλου
Incipit
πτολίεθρον · πόλισμα
Desinit
κοῦροι δ' ἐπελήκεον ἄλλοι
Titulus initialis
λέξεις ἐκ τῆς Ἡσιόδου βίβλου
Incipit
ἄφατοι οἱ ἄδοξοι
Desinit
νήματ' ἀερσιπότητος ἀράχης
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0010 001-5v 13 1253 ed. Boissonade, Anecd. graeca III, 200 ss. ; inde a v. 478 differt ab editis
Desinit
ὤργον τὸ ἐμαινόμην δὲ ὡς εἶεν ἀκοντίζει
Incipit
μελέτω σοι γραμματικῆς καὶ τῆς ὀρθογραφίας
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0010 005v-9 13 1253 Lexica in Gregorii Nazianzeni carmina (ed. D. Kalamakis, Λεξικὰ τῶν ἐπῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου μετὰ γενικῆς θεωρήσεως τῆς πατερικῆς λεξικογραφίας, Athenae, Papadakis, 1992, pp. 119-143)
Incipit
ὀπάζειν· παρέχειν · κύδεο ἱμείρουσα
Desinit
κτερέων· ἐνταφίων · ἀλίας · φιλοκαλείας
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0010 009 13 1253 Lexicum e Hesiodo desumptum, scilicet glossae Tzetzae et Moschopuli in Opera et dies (inc. ed. T. Gaisford, Lispiae, 1823, p. 35, lin. 8 ; des. ed. Gaisford, 1823, p. 426, lin. 11) ; cf. cod. Vat. gr. 9, f. 305v
Titulus initialis
λέξεις ἐκ τῆς Ἡσιόδου βίβλου
Incipit
ἄφατοι οἱ ἄδοξοι
Desinit
νήματ' ἀερσιπότητος ἀράχης
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0010 009r-v* 13 1253 Glossae Tzetzae et Moschopuli in Hesiodi Opp et dies (ut in cod. Vatic. gr. 9 f. 305v)
Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΗΣΙΟΔΟΥ ΒΙΒΛΟΥ
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0010 009r-v* 13 1253 Glossae Tzetzae et Moschopuli in Hesiodi Opp et dies (ut in cod. Vatic. gr. 9 f. 305v)
Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΗΣΙΟΔΟΥ ΒΙΒΛΟΥ
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0010 009v-10 13 1253 Unde alphabetum ortum sit ; praemittitur alphabetum Graecum
Titulus initialis
πῶς καὶ πόθεν συνέστηκεν ὁ ἀλφάβητος
Incipit
πρῶτον μὲν τῶν παρ' Ἕλλησι στοιχείων
Desinit
σύμφωνα δὲ ιξ β γ δ ξ θ κ λ μ ν ξ π ρ σ τ φ χ ψ
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0010 011-301 13 1253 f. 301v uacuum praeter animaduersiones
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0011 001-104v 12 Anonymus cod. ; sequitur glossae de alphabeti litteris e Zonarae lexico excerptae (inc. et des. uide infra ; inc. ed. Tittmann, col. 133 ; des. ed. Tittmann, col. 1879)
Incipit
ἄλφα τὸ στοιχεῖον, παρὰ τὸ ἄλφω
Desinit
ὧ τὸ στοιχεῖον
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0011 105v-106* 12 Praemittuntur (f. 105r) quaedam de grammatica
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0011 106 12 Excerpta ; sequuntur (f. 106v) elementorum humorumque communio, (f. 107) alphabetum cryptographicum, cyclus paschalis decemnouennalis, remedium quoddman et index Veteris et Noui Testamenti
Incipit
σιάζεται ὅπου μένει κοσμικός. οἱ ἀποταξάμενοι
Desinit
ὅτι καθεζομένου μου ποτὲ πλησίον τοῦ ἁγίου Μακαρίου
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 001v 14 (1/2) Pythagorae symbola (6, 2, 1, 3, 27, 8, 4, 5, 9, 21) cum interpretatione e Plutarcho desumpta (ed. Mullach, Fragmenta, Paris, 1860, I, pp. 504-506) ; sequuntur sententiae poetarum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 002-63v 14 (1/2)
 • Biblio
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 064-86 14 (1/2) Compendium rhetoricum ; anonymus cod ; confer autem Aphthonii progymnasmatum et Hermogenis compendium ; inc. et des. eddidit C. Walz, Rhetores Graeci, III, 1834, pp. 463-46i
Incipit
Μῦθός εστι λόγος ψευδής, εἰκονίζων ἀλήθειαν
Desinit
παραπλησίως χρῆται ὁ πανηγυρικός, καθάπερ ὀ συμβουλευτικός και ὁ δικανικός
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 087-92 14 (1/2) Perperam Harmenopulo (a manu recentiori) tribuitur ; cf. Pérez Martín, 1997, p. 90
Incipit
ἀγαλλω τὸ τιμῶ; αἰτιατικῇ · καταγωνίζομαι, αἰτιατικῇ. ἀνταγωνίζομαι, δοτικῇ
Desinit
προσεῖπα ἀντὶ προσηγόρευσα, αἰτιατικῇ · ἀπέγνων, γενικῇ
 • Biblio
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 092-107, 180-186v, 207-212*, 225v-230v 14 (1/2) (ff. 92-107) De dialectis ; (ff. 180-186v) uaria ; sequuntur (f. 186v) uoces animalium (cf. cod. Vat. gr. 9, f. 301v) ; (ff. 207-212*) et (ff. 225v-230v) uaria
Incipit
τῶν Ἀττικῶν ἐστι περιττολογία, λέγω λόγους
Desinit
ἡδόνη, ἡ περὶ τὰ συνήθη χαρά
Incipit
γένος, ἀπὸ τοῦ τεκόντος. Ἰσραὴλ, Ἰσραηλῖται
Desinit
ταχύτητα. ἅμα ἀνέμῳ
 • Biblio
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 107-173 14 (1/2) Lexica et grammatica uaria
Incipit
ἀγαθοῦ δαίμονος · ἔθος εἶχον οἱ παλαιοὶ
Desinit
οὓς οἱ μάντες ἐκθύονται
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 173v-179v 14 (1/2) Sententiarum collectio e diuinis litteris e SS. Patrum operibus
Incipit
Σιρὰχ διήγησις εὐσεβοῦς διὰ παντὸς σοφή
Desinit
ἐὰν διώκης, φεύγει. ἐὰν θρέψης, παραμένει
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 187-193 14 (1/2) Excerpta ; ed. Pérez Martín, REB, 1997, pp. 102-132
 • Biblio
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 193-203v 14 (1/2) Textus mixtus cum excerptis ex expositione Trichae
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 204-206v 14 (1/2) Excerptum quoddam
Incipit
πᾶν κεφάλαιον κατασκευάζεται
Desinit
ἐξ οὗ δὲ ταγαγμὸς ὅτι πλεῖστος γενήσεται
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 206v 14 (1/2)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 212-215v 14 (1/2) Vocatur quoque "Paradoxographus Vaticanus Rhodii" ; anonymus cod. ; ed. O. Keller, Rerum naturalium scriptores, Lipsiae, 1877, pp. 106-115
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 216-222 14 (1/2)
Incipit
ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται. τουτέστιν ἅπερ εἶπον ἐγώ
Desinit
εἰ δὲ δόξα. περὶ τὰ δοξαστά
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 222-225 14 (1/2) Excerpta
Incipit
ἀντίγραφα πληθυντικῶς Ἀττικοί
Desinit
ὤφελε δίκην · ἀντὶ λέγεται δίκη, καὶ τὸ ἐπιτίμιον
 • Biblio
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 231-236v 14 (1/2) Excerpta
Titulus initialis
ἐκ τοῦ Πολυδεύκους πρώτου βιβλίου
Incipit
τὸ οἰκοδομῆσαι νεὼν λέγοις ἂν καὶ περιβαλέσθαι νεών
Desinit
ἁλία, ἐν ᾗ τὸ ἅλας τρίβουσι. στράγγις δὲ, ἐν ᾗ, τὸ πέπερι
 • Biblio
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 236v-237v 14 (1/2) Excerpta ; cf. Daremberg-Ruelle, Oeuvres de Rufus d'Éphèse, Paris, 1879, p. 236
Incipit
αἱ βλεφαρίδες καὶ οἱ ταρσοὶ ὀνομάζονται
Desinit
τὸ μεταξὺ τοῦ καρποῦ καὶ τῶν δακτύλων μετακάρπιον ὀνομάζεται
 • Biblio
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 238-239 14 (1/2) Excerpta ; ed. Donnet, Le traité Περὶ συντάξεως λόγου de Grégoire de Corinthe, Institut historique Belge de Rome, Bruxelles, 1967
Incipit
ὑποπτύει καὶ διαπτύει τὸν χαλινὸν
Desinit
ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ἐπὶ μᾶλλον
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0012 239v-251v 14 (1/2) Excerpta ; sequitur (f. 252r) perscriptio carminis cuiusdam ; f. 252 uacuum praeter animaduersiones
Incipit
εἰ καὶ τὸ τῆς στερήσεως ἆλφα
Desinit
ἢ λαβεῖν δίκην. ὄφλω δὲ γέλωτα ἀντὶ γελασθήσομαι
 • Biblio
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0013 001-184* 15 Libri I-IV ; (f. 184) subduntur uersus Latini de declinationibus I-IV ; ff. I-IV, Vv, 129v, 129a, 185v-189 uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0014 001-127v 13 Prolegomena ad Dionysii Thracis grammaticam et scholiorum collectio in eam : (ff. 1-11) prolegomena (ed. Bekker, Anecdota Graeca II, p. 647-673) ; (ff. 11-13*) : Georgii Choerobosci de prosodiis (ed. Bekker, p. 703-708), cum quibusdam additis in fine (ed. Bekker, p. 730, lin. 5-11) ; (ff. 13-28v*) de prosodiis (ed. Bekker, p. 676, lin. 3 - 703, 709-720) ; (ff. 28v-31*) de arte (ed. Bekker, p. 720-726, lin. 4) ; (ff. 31-33v*) prolegomena (ed. Bekker, p. 672, lin. 11-15 et 21-35 ; p. 673, lin. 16-35) ; (ff. 33v-127v) scholiorum collectio (ed. Bekker, p. 726, lin. 5 - 972 et Hilgard, Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam, Lipsiae, 1901, p. 106n, lin. 15 - 292, lin. 8 ; ff. II et IVr uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0014 001-64v, 073-80v 10 Fragmenta
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0014 065-72v, 081-152v 11 Fragmenta
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0014 127v-131v* 13 Pronominum declinationes
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0014 131v-135* 13 Excerptum (carm. II, sectio 1, vv. 215-347 (PG 37, 986-996))
Incipit
τούτου χάριν ἐμοὶ καὶ πάντες
Desinit
τὰ μιάσματα καθαρήσω
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0014 135-137* 13 De diuinis nominibus ; cum lacuna
Titulus initialis
περὶ ποίοις ὀνόμασι τιμᾶται ὁ πατήρ
Incipit
ἅγιος ὁ θεὸς παντοκράτωρ
Desinit
πόσας ὥρας ἐποίησεν ὁ Ἀδὰμ ἐν τῷ παραδείσῳ ; ἀπὸ πρωὶ ἕως ὥρας ϛ'; δηλὴν γὰρ ἐκρύβη καθὼς γέγραπται ὅτι τὸ δηλὴν ἐξεβλήθη
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0014 137-149 13 ed. Studemund, Anecdota Graeca, I, p. 36, in. 7 - 88
Incipit
μέτρῳ ἐχρήσατο
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0014 149-152v* 13 (ff. 149, lin. 25 - 150, lin. 15*) ed. Studemund, An. Gr. I, pp. 97-101 ; (ff. 150, lin. 15 - 152v*) Studemund, pp. 205-209
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0014 152v 13 Voces animalium (cf. Vat. gr. 9, f. 301v)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 001-59* 14-15 Lexica et grammatica uaria, cum lacunis (ff. IIIv, IV uacua) ; sequuntur (f. 59r-v) exempla epistularum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 060r-v 14-15 Fragmentum (Dindorf, I, 1829, p. 169, lin. 3 - 170, lin. 1)
Incipit
περὶ γὰρ μόνης ταύτης τῶν ὑφ' ἡλίῳ πόλεων
Desinit
καὶ βίων παράδειγμα εἰσῆλθε
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 060v 14-15 De soloecismo (ed. Boissonade, Anecd. Graeca, II, p. 458-459)
Incipit
ὁ περισσὰ λέγων. ἢ ὑπερφανευόμενος
Desinit
βαρβαρίζει οὗτος
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 061-83* 14-15 ed. Dindorf, I, p. 824-844
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 083-93* 14-15 ed. Dindorf, I, p. 797-823
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 093-101*, 106 14-15 f. 106 post f. 100 collocandum est ; ed. Dindorf, I, p. 98-112
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 101-103* 14-15 ed. Dindorf, I, p. 424-428
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 103-105v 14-15 Des. mut. ; ed. Dindorf, I, p. 439-444, lin. 13
Desinit
αὐτῶν ἔοικα
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 107-155v 14-15 Des. mut. ; ed. Bachmann, Anecd. Graeca, II, 3-90, lin. 28
Desinit
ἀναβάλλεται δὲ τίς τόδε
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 156-166, 200-222v 14-15 (ff. 156-166) Catalogus Graecorum uerborum cum exemplis ; des. imperf. in litt. ε' ; f. 166v uacuum ; (ff. 200-222v) grammatica uaria
Titulus initialis
ἀρχὴ σὺν θεῷ τῶν συντάξεων κατὰ ἀλφάβητον
Incipit
ἀγορανομῶ. ἀγορανομῶ γενικῇ. ἀγορανομῶν Ῥωμαίων ἐτελεύτησεν Δέκιος
Desinit
εἰσδεχομένας τὸ κέντρον τῆς ἁμαρτίας
Incipit
τὰς εἰς ας καθαρὸν ἀρσενικὰ πρὸ μιᾶς συλλαϐῆς
Desinit
υ εἰς ι. ὄφυ ὄφι ιε εἰς ι ὄφιες ὄφις ἰωνικῶς
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 167r-v 14-15 Praemittitur chrysaphii methodus, seu ratio auri scriptorii et pictorii adplicandi (inc. uide infra)
Incipit
τὸ χρυσάφιον ἐν γράμμασιν οὕτω τίθεται ἀσφαλῶς
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 168-199 14-15 ed. J. Wegelinus, Augustae Vindel. 1600, p. 1-159 ; f. 199v uacuum
Incipit
ὥσπερ οἱ ἀναγινώσκοντες
Desinit
ἐπιστήμην πᾶσαν καὶ τέχνην ἰχνηλατεῖν
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 222v-223v 14-15 Praemittuntur (f. 222v) uersus (uide inc. et de. infra)
Incipit
<τ>ῶν γραμμάτων οὐ πάντα διὰ τῶν αὐτῶν μερῶν τοῦ στόματος
Desinit
κατὰ τὴν φυσικὴν ἐκφώνησιν
Incipit
Πατρικίω Θεοδόριτος φιλίης διαθεσμὸν
Desinit
ἐν στήθεσι φέρων μνήστην ἐμῶν καμάτων
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 223v-231v 14-15 De spiritibus ; des. mut.
Incipit
τὸ α ἐπιφερομένου φωνήεντος, ἢ φωνηέντων, ψιλοῦται
Desinit
οἱ σύνδεσμοι πάντες ψιλοῦνται. πλὴν τοῦ ἵνα, ἕνεκα, καὶ [
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 232-239 14-15 f. 239v uacuum
Incipit
εἰ μέλλοιμεν ἐμμελῶς καὶ εὐρύθμως τὸν τοῦ νοὸς ἄγγελον
Desinit
εἰ δὲ εἰσὶν ἐκ ἰάμβων, ἔχειν ἐκ σπονδείου
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 240-270v 14-15 Des. mut. (PG 149, 521-620 A 10)
Desinit
ἐκεῖθεν θειοτέρα
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 271-294v 14-15 Des. mut. (PG 86, 1164-1176 C)
Desinit
τὸ μὲν ἀπά[νθρωπον
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0015 297r-v, 296r-v, 295r-v, 298r-v 14-15 Excerpta Refutationis I Prochori Cydonii (ed. F. Tinnefeld and E. Voordeckers, CCSG 16, 1987) ; des. mut.
Titulus initialis
προοίμιον εἰς τὸ περὶ φωτὸς ζήτημα τοῦ αὐτοῦ
Incipit
περὶ μὲν οὖν τῶν τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ εἰδῶν
Desinit
τὴν προσωπικὴν καὶ κατ' ἐνέρ[γειαν
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 001-18v 14-15 Canones tres de accentibus
Incipit
τὸ α' πρὸ τοῦ β' ψιλοῦται. ἄβυδος, ἄβυσσος
Desinit
ἀρνητικὸν ἐπίρρημα ψιλοῦται
Incipit
πᾶν ὄνομα μονοσύλλαβον οὐδέτερον περισπᾶται
Desinit
κατὰ ἀποβολὴν τοῦ σ'
Titulus initialis
κανονίσματα πάνυ ἀναγκαῖα ῥημάτων ὡς ἐπὶ πολὺ ἐμφερομένων παρά τε ποιηταῖς καὶ ῥήτορσιν ἐκλεγέντα ἀπὸ διαφόρων βιβλίων
Incipit
ἰστέον ὅτι τῆς συναλοιφῆς εἰσὶν ἑπτὰ εἴδη
Desinit
ἐν ταῖς περισπωμέναις συζυγίαις μέσοι παρακείμενοι ὡς τὸ δέδουπα
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 019-21* 14-15 Preces anonymae ad Christum
Incipit
πολυεύσπλαγχνε καὶ μακρόθυμε δέσποτα ὁ τῶ ἀφάτω
Desinit
δοξάζωμεν καθαρῶς τὸ σὸν ἁγίον ὄνομα ὧ πρέπει πᾶσα δόξα
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 021-79v 14-15 ed. Goettling, Lipsiae, 1822, p. 80-190, 3 ; sequuntur (f. 79v-97*) paradigmata uaria ; perperam ff. 21r-97r secundum Zagklas 2011
Incipit
καθάπερ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα φιλολογωτάτη μοι βασιλίδων
Desinit
καὶ τρίτου προσώπου αὐτῆς τὴν οι δίφθογγον
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 097-103v 1906q 14-15 De natiuitate Christi secundum carnem
Titulus initialis
λόγος εἰς τὴν κατὰ σάρκα γέννησιν τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ · εὐλόγησον πάτερ
Incipit
ὁ θεὸς ἐπεδήμησεν οὐχ ἵνα κρίνη τὸν κόσμον
Desinit
τὴν φάντην ἔδειξας · ὅτι σοι πρέπει πᾶσα δόξα τιμὴ καὶ προσκύνησις
 • Bollandistes
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 104-137* 14-15
Incipit
μάκαρ ἀνὴρ, ὁ τὴν βουλὴν τοῦ ἀσεβοῦς ἐκκλίνας
Desinit
ὃς ἐνίσχυσει τὸν λαὸν, εὐλογητὸς τυγχάνων
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 137-180* 14-15 inc. mut.
Incipit
ἔργου τούτου κώλυμα
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 180-199* 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 199-201* 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 203-289* 14-15 (ff. 203-222v*) lib. I cum glossa interiecta et scholiis in marg. ; (ff. 222v-239*) lib. II ; (ff. 239-254v*) lib. III ; (ff. 254-271*) lib. IV ; (ff. 271-289*) lib. V ; lib. II, III et V praecedunt capita ; praemittitur (f. 201) Oppiani uita (1 Westermann, Duebner p. 243) cui subduntur excerpta (Duebner p. 260 col.1) et scholia aliquot ; lib. V sequuntur quaedam de metris (inc. et des. uide infra)
Incipit
τὸ ἡρωικὸν μέτρον δέχεται δάκτυλον
Desinit
κατὰ δὲ τὴν ἕκτην ἢ σπονδεῖον ἢ πυρρίχιον
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 289-326* 14-15 Olympia I-XIV cum glossa interlin. ; I et II sunt scholiis instructa (inc. et des. uide infra, ed. Boeckh II, p. 23, 19 - p. 63, 15)
Incipit
ἄριστον τὰ μὲν ὑπερθετικὰ χωρὶς ἐκείνων
Desinit
τὴν πατρικὴν αὐτοῦ ἄρουραν ἀντὶ τοῦ τὴν γῆν
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 326-330* 14-15 Nonnulla de metris
Incipit
θέλοντες περὶ μέτρων τῶν ἐν ταῖς ποιητικαῖς βίβλοις ἐκφερομένων βραχεῖαν τινὰ πρὸς τοΥς νέους διδασκαλίαν ποιήσεσθαι
Desinit
τὴν τῶν ὀνομάτων αὐτοῖς διαστολὴν ἐμποιεῖ · τῆς πρώτης
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 330-331* 14-15 Plut. Moral. ed. Bernardakis VII, Lipsiae, 1896, p. 463-464
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 333-348* 14-15 Usque ad uersum 597 ; praecedit (f. 331) Sophoclis uita (1 Westermann)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 347--348* 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 347--348* 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 348-362* 14-15 Idyll. I-V usque ad. uersum 76 ; praemittitur (f. 347) uita Theocriti (1 Westermann) et textus duo de Bucolicis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 364v-390* 14-15 Des. imperf. ; praemittitur (f. 362) epistula prooemiali (PG 156, 313-384 D 1)
Desinit
τόν πλάστην ἐργασάμενος
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 390-398* 14-15 Des. imperf. (PG 156, 197 A 14)
Desinit
τὸ παρὸν ἐπγχείρημα τὴν ἡμετέραν
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 398-401* 14-15 PG 148, 768 B - 772 C ; des. mut.
Desinit
δημοσίοις πράγμασι τὸν κλύδωνα
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0016 401-404* 14-15 PG 148, 672 B - 677 D
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0017 001-22 15 des. imperf. ; ff. 22v, 22a-b uacua ; in ff. 1-9v sunt inter lineas interpretationes latinae uerborum
Desinit
τὸ ε καὶ α εἰς η κιρνᾶται. τὸ ε καὶ ω, εἰς ω πάλιν κιρνᾶται
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0017 023-38v 15 inc. mut.
Incipit
πωλοδαμνῶ ῥῆμα, τὸ τοὺς πώλους δαμάζω
Desinit
καὶ ψώχω τὸ τρίβω · ἀφ' οὗ ἡ ψώα μέγα
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0017 039-59v 15 ff. 60-62v uacua
Incipit
τὸ α ἐπιφερομένου φωνήεντος ἢ φωνηέντων ψιλοῦται
Desinit
ψυχή. ψάρος. ψιλός
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0018 001-101v 14-15 Sequuntur (ff. 101v-106*) textus breues nonnulli, quorum primus de XX martyribus Nicomediensibus (inc. uide infra) et ultimus est fabula Aesopica 169 (Halm)
Incipit
τίς οὐκ ἂν ἐπαινέση τὸ τῶν δισμυρίων μαρτύρων
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0018 106--108* 14-15 Explanatio Moschopuli (?) hist. animal. I, 2
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0018 106--133* 14-15
Titulus initialis
τοῦ κυροῦ Μανουὴλ τοῦ Κρήτης εἰς τὰς εἰκόνας Φιλοστράτου ἐπιμερισμοὶ καὶ εἰς ἑτέρου (?) ὡσαύτως καὶ σχεδοπλ.(?) τοῦ ὑπάτου τῶν φιλοσόφων
Incipit
συνεχῶς ἐφιστάναι τίνες εἰσὶν οὗτοι ὑφ' ὧν μαρτυρεῖσθαι θέλεις
Desinit
ἀράχνης δὲ αὐτὸ τὸ ζῶον ἀρσενικῶς ἐκφωνούμενον. ἀνὴρ ἀνθρώπου διαφέρει
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0018 108--169 14-15 primum epigramma f. 108, IX, 387 ; ultimum f. 169, VI, 18
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0018 134--137v 14-15 inde a uersu 34 ; inc. mut.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0018 137v--154v 14-15 Anonymus cod. ; capp. 2-12 (ed. R. Wagner, Lipsiae, 1894, p. 250-259) ; cum lacunis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0018 154v--167v 14-15
Incipit
γράφειν ἐνεργητικὸν, σημαίνει ε' · οἷον γράφειν τὸ συγγράφειν λόγον
Desinit
τὸ μὲν συνιστάμενον. τὸ δὲ καὶ διανοούμενον
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0019 001-118v 15 (1/2) 1425 ff. 119r-120v uacua, praeter scripturam inferiorem
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0019 001-120 10 Ff. 1-120 hoc ordine : 96 + 89 ; 98 + 103 ; 73 + 80 ; 53 + 52 ; 120 + 113 ; 88 + 81 ; 93 + 92 ; 58 + 63 ; 83 + 86 ; 85 + 84 ; 76 + 77 ; 110 + 107 ; 16 + 9 ; 101 + 100 ; 45 + 44 ; 109 + 108 ; 13 + 12 ; 60 + 61 ; 65 + 72 ; 66 + 71 ; 62 + 59 ; 17 + 24 ; 69 + 68 ; 29 + 28 ; 27 + 30 ; 116 + 117 ; 4 + 5 ; 42 + 47 ; 3 + 6 ; 46 + 43 ; 36 + 37 ; 39 + 34 ; 50 + 55 ; 31 + 26 ; 78 + 75 ; 18 + 23 ; 94 + 91 ; 22 + 19 ; 67 + 70 ; 38 + 35 ; 1 + 8 ; 79 + 74 ; 15 + 10 ; 115 + 118 ; 40 + 33 ; 7 + 2 ; 105 + 112 ; 20 + 21 ; 102 + 99 ; 64 + 57 ; 97 + 104 ; 25 + 32 ; 41 + 48 ; 82 + 87 ; 56 + 49 ; 11 + 14 ; 106 + 111 ; 114 + 119 ; 51 + 54 ; 95 + 90). Homiliae 16, 22-27, 29-32, 35, 37-38, 42, 47-61.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0019 121--122 11 Fragmentum ; PG 116, 119-120
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0019 121--122 11 Fragmentum ; PG 116, 920
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0019 123 11 Fragmentum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0019 124 13-14 Fragmentum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0019 I, IV 11 Fragmentum
Incipit
ἐπιτεθείσαις σοι
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0019 IIv-IIIr + II-IIIv 11 In Genesim hom. 36, inc. et des. mut. (PG 53, 333, lin. 18 ab imo-334, lin. 27 ab imo).
Incipit
καὶ ἐκ τῆς συγγενείας
Desinit
ἀδείας αὐτοῖς
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0020 001v-31* 14 (1/2) ed. Basileae 1540, p. 1-155 ; in fine add. (f. 31) complurium nominum declinatio et (f. 34v) coniugatio uerbi τύπτειν
Incipit
τί ἐστι προσώδια. ποιὰ τάσις ἐγγραμμάτου φωνῆς
Desinit
ἡ παθητικὴ ὁ ζευγνύμενος
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0020 036-86* 14 (1/2) ed. Lutetiae 1545, p. 3-216
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0020 086--94v 14 (1/2)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0020 086--94v 14 (1/2) Fragmenta permixta cum fragmentis Aeliani
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0020 086--94v 14 (1/2) Scholia adscripta fragmentis M. Aurelii et Aeliani
Incipit
νήφει τις, ὅταν ἐκτὸς μέθης ἦ
Desinit
καὶ γεννᾶ ὁ Πλάτων τὶν οὐρανὸν, ἀντὶ τοῦ γεννᾶσθαι λέγει
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0020 095--115 14 (1/2)
Incipit
τὸ ὅστις μὴ ἁσπάζεται, ταὐτὸν τῶ ὁ μὴ ἁσπαζόμενος
Desinit
Μωσῆς καὶ Μωϋσῆς κύριον καὶ ἕτερα
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0020 095--117v 14 (1/2) Cum glossis interlin.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0020 117v-119v* 14 (1/2) Anthol. gr., ed. Iacobs IV, 64-71 ; cum glossis et scholiis adscriptis in marginibus, quorum inc. vide infra ; in fine complures adiectae sunt notae (cf. cod. Milano, Biblioteca Ambrosiana, E 81 sup. (M-B 295), f. 243v) quorum inc. et des. uide infra
Incipit
ἄτεχνον τό μὴ μετὰ τέχνης καὶ ἐνεργείας τινὸς γινόμενον
Incipit
Χυμοὶ τὰ ἐν τοῖς ζώοις στοιχεῖα
Desinit
διὸ καὶ τὴν γενικὴν ἔχει ἐπαγομένην
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0020 119v-127* 14 (1/2) Cum glossis et scholiis interlin., quorum inc. et des. uide infra ; subiiciuntur pauca de pedibus metricis, quorum inc. et des. uide infra
Incipit
τὸ παίζειν ἐνταῦθα, πρὸς εὐθεῖαν λέγεται
Desinit
ἀφ' οὗ ἰσόρροπος δίκη καὶ ἑτερορρεπὴς καὶ ἕτερα ταοιαῦτα
Incipit
πόδεσ λέγονται ἐφ' ὧν βαίνει
Desinit
καὶ διτρόχαιος
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0020 127-134* 14 (1/2) Anonymus cod. ; excerptum (inc. A 385 ; des. B 338), ed. I. Scherpezeel, 1719, p. 83-191
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0021 001-99 15 1428 ed. Basileae 1540, p. 1-155 ; in fine add. (f. 99) complurium nominum declinatio et (f. 107v) coniugatio uerbi τύπτειν (cf. cod. Vaticano, BAV, Vat. gr. 20, ff. 1v-31*)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0021 053*-* 07.15 10
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0021 090*-* 1201 10
 • Bollandistes
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0021 100*-* 10 Fragmentum ; inc. cf. Triodion katanuktikon, Romae, 1879, p. 656
Incipit
στίχοι ψαλλόμενοι τῆ ἁγία καὶ μεγάλη ε' συντρέχει λοιπόν
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0021 102-103 10 Patrum vitarum fragmentum in 2 coll. exarat.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0021 109-112, 114 10 saec. XIII exarata
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0022 001-3v 14 1342-1343 Prouerbiorum quorundam expositio (ed. Leutsch, Göttingen, 1851, p. 114-258) ; f. 3a r-v uacuum
Incipit
ἐπὶ τῶν ἀσυνδέτων. ἐξ ἄμμων σχοινίον
Desinit
ὠὸν τίλλεις ἀδυνάτων
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0022 004-83* 14 1342-1343 ed. Venetiis, 1532, apud Vascosan, f. Γ VI - Σ IV
Incipit
τὸ α μόριον, ποτὲ μὲν δηλοῖ
Desinit
τῆ κακοδοξίά νενεκρώμενον
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0022 083-89v 14 1342-1343 De nominibus (inc. et des. uide infra) ; sequuntur (f. 89v-90r) parua alia (quorum inc. et des.uide infra) ; f. 90v uacuum
Incipit
τῶν ὀνομάτων, τινὰ μὲν, δηλοῦσι
Desinit
ὅσα δὲ γίνονται ἀπὸ τοῦ ἴημι τὸ πέμπω, προσπερισπῶνται, οἷον ἀφιᾶσιν
Incipit
ᾔδειν ὑπερσυντέλικος καὶ ἐγνώσκειν
Desinit
ἀλλὰ καὶ τὸ προνοῶ ἐν χρήσει
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0022 091-185v 14 1342-1343 ed. Lutetiae, f. α II - π VIII ; f. 185a r-v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0022 186-249 14 1342-1343 Lexicon Vindobonense ed. Nauck, 1867, Petropoli, Lipsiae, p. 1-198 ; f. 249v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0022 250-255v 14 1342-1343 De grammatica ; sequitur (f. 255v, in calce) schema quoddam
Titulus initialis
τεχνολογίαι περὶ γραμματικῆς
Incipit
ἰστέον ὅτι τὸ προστακτικὸν ἀντὶ τοῦ μέλλοντος πολλάκις εὑρίσκεται
Desinit
ἐγὼ γνοὺς ἂν ποιεῖν ἐπέσχον
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0022 256-257v 14 1342-1343 Anonymus cod., de prosodiis ; sequitur (f. 257v, in cacem) schema inscript. ἡ γραμματικῆς διαίρεσις
Incipit
προσωδία ποιὰ τάσις ἐγγραμμάτου φωνῆς
Desinit
τὰ πάθη προσῳδίαι ἀλλ' οὐ κατὰ τὸν ὅρον
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0022 258-260 14 1342-1343 Narrationes duae de Daphne et de Pegasi origine (inc. et des. uide infra) ; f. 260v uacuum
Incipit
λάδων ὁ ἐν Ἀρκαδία ποταμὸς
Desinit
ἔχουσι τὰς τροφάς
Incipit
πήγασος ὁ μυθευόμενος ἵππος
Desinit
τὸ λαθραῖον ὄφιν ἐκάλεσεν
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0023 001-123 14 Antistoecharium orthographicum, inc. et des. mut. ; cf. R. Reitzenstein, Inedita poetarum Graecorum fragmenta, Rostock 1892, p. 8 sqq.
Incipit
]καὶ δέρος τὰ αὐτὸ. δέρκω τὸ βλέπω ἀπὸ τοῦ δρῶ τὸ πράττω
Desinit
χρέα τὰ δάνεια· καὶ χρέως ἀττικὸν διὰ τοῦ ω μεγάλου μο[
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0024 001-261 15 Singulis libris praemittuntur argumenta metrica (Scholia antiqua in Ho. Odyssea, G. Dindorf, I, 2-3) ; ff. 1-3r, 255-256r continent hypotheses ; ff. 3v, 256v-261 uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0026 001-405v 13-14 Cum glossis interlinearibus ; singulis libris praemittuntur argumenta ; f. 1 Homeri textui adscribuntur paraphraseos initium et scholia quaedam ; f. 7v et 406r uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0026 406v 13-14 uu. 1-8 cum glossis interiectis, manu recentiore
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0027 001-360 15 (2/2) 1465 Singulis libris (praeter Σ [f. 260v] et Τ [f. 274v]) praemittuntur argumenta metrica ; ff. 174v, 361, 362r et 363 uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0028 001--254 14 Hypotheseis tantum iIn Iliadis libros I-XI ; sine titulo
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0028 001-254* 14 Iliadis lib. Α-Λ 828 cum paraphrasi, quae inc. Α 8 et des. Λ 831 ; singulis libris, primo excepto, praemittuntur hypotheses ; extant in marginibus scholia ; f. 12v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0029 001v 13 ex De heroico metro
Incipit
τὸ ἡρωικὸν μέτρον δέχεται πόδας ἕξ
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0029 002--483* 13 ex Hypotheses tantum in Iliadis singulos libros
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0029 002--483* 13 ex Cum paraphrasi (ed. Bekker, Scholia in Hom. Iliad., append., Berlin, 1827, p. 651-712) ; praemittuntur (f. 1) Iliadis argumentum et unius cuiusque libri argumenta ; sunt etiam argumenta metrica, quae differunt ab editis.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0029 483-484v* 13 ex Epigrammata de Homero (Anthol. Palat. IX, 24 ; VII, 3, 7 ; XVI, 298, 300, 304 ; IX, 448 ; XIV, 65, 147 ; IX, 455, 365) ; in fine epigramma ad Mauricium imperatorem (ed. Cougny, append. II, 732)
Incipit
Ἰρὴν μὲν πρόσθ' Ἴλιον
Incipit
Ἀγαθίου εἰς Μαυρίκιον βασιλέα
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0030 002-302v 14 Cum glossis interlin. et scholiis (ff. 28v-302v) ; singulis libris praemittuntur argumenta metrica uno uersu comprehensa ; sunt etiam hypotheseis. Iliadem praecedunt (f. 1r-v) : textus de heroico metro, qui in cod. Vat. gr. 29 Manuel Moschopoulo tribuitur ; de synizesi ; de iambico metro ; Vita Homeri
Incipit
ἰστέον ὅτι τὸ ἡρωικὸν μέτρον δέχεται
Desinit
ἀπὸ φωνήεντος ἀρχομένην
Incipit
ἰστέον ὅτι ἡ συνίζησις γίνεται, ὅταν τὰ δύο μακρά
Desinit
καὶ κοινὴ λέγεται συλλάβη
Incipit
τὸ δὲ ἰαμβικὸν μέτρον δέχεται πόδας ἕξ
Desinit
Πριάμου τὲ πατρὸς ὅς μ' ἐπεὶ Φρυγῶν πόλιν
Incipit
Ὅμηρος ὁ ποιήτης τινων μὲν γονέων
Desinit
Κέκρωπας κενούς
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0031 001-263* 13 Inc. et des. mut. (A 450-Ω 636) ; cum lacuna ; interiecta uel adscripta est paraphrasis ff. 18v sqq. et f. 28v sqq., glossae inter lineas et scholia ; praemittuntur singulis libris argumenta metrica et hypotheseis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0031 263-265* 13 vv. 659-936 ; inc. mut. ; cum paraphraseos excerptis (inc. et des. uide infra)
Incipit
δ' ἀμφοτέρους ἀμφοτέρων δὲ τῶν δύο τούτων πόντων
Desinit
τῶν εἰρημένων πόλεων <τοῦ τε> Ποσειδίου καὶ Δάφν<ης>
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0032 004-139 12 Scholia minora tantum ; inc. mut. ; cum lacunis ; ordo foliorum perturbatus sic restituendus : ff. 119, 121, 128-130, 124, 126, 122, 120, 125, 123, 131 ; scholia in singulos libros, exceptis Α, Γ et Ι praecedunt hypotheseis ; praemittuntur (ff. 1-3v* in chart.) index (f. 1-2v*), lineae aliquot de Homeri operibus (inc. et des. uide infra) et (f. 3) de diis qui pugnabant pro Graecis et Troianis
Incipit
ὅρα τοῦ δινοτάτου καὶ θελξίνου Ὁμήρου τὰς δυσκολούσας λέξεις ἐπὶ τὸ σαφὲς ἐπίπας περὶ Σκύλακος τοῦ καρνάνου οὗτος ἔσχεν παῖδας τρεῖς
Desinit
ἐν ᾧ ἐκαλεῖτο ἀνδρῶν ἄγαν μεστῶν
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0033 001-191v* 11 Scholia minora tantum ; praemittuntur hypotheses
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0034 001-49v 15 ed. Abel p. 3-53 ; f. 50r-v uacuum ; uersibus 1-3, 52-65 et 72-249 iniecta est interpretatio latina
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0035 001-53 15 ex ed. Abel p. 3-53 ; lemmata graeca et notulae latina in marginibus ; ff. 53v, 53a-c uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0035 054-92 15 ex Interpretatio latina Leodrisii <Crivelli> (extat post Valerii Flacci Argonautica, ed. Ald. 1523) ; f. 92v, 92a-b uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0035 093-135 15 ex In marginibus explicationes latinae ; ff. 113v, 114v, 134v, 135v uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0036 003-141* 15 (2/2) Cum scholiis ; praemittuntur hypotheses ; praecedit etiam librum I poetae uita et Argonauticorum argumentum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0036 141-172* 15 (2/2) ed. Abel p. 3-53
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0036 172-197* 15 (2/2) Hymni I-LXXXVIII ; praemittuntur (f. 171) preces ad Musaeum (ed. Abel p. 57-102)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0036 197-201v* 15 (2/2) Orphica ed. Abel 276-283
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0036 201v-225 15 (2/2) ed. Schneider p. 1-67 ; ff. 225v, 228-235v uacua ; sequuntur (in ff. 226-227), manu eiusdem temporis, uerborum explanationes
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0037 001-120* 15 (2/2) ff. 28v, 119v, 119a r-v uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0037 120-147v 15 (2/2) ff. 148-151 uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 001--53 14 1323
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 001--53 14 1323 Vide sis gemellam schedulam
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 001--53 14 1323 Cum textu
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 001--53 14 1323
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 001-53 14 1323 Cum glossis Procli Diadochi, Tzetzae, Moschopuli et scholiis Procli
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 053v-54v 14 1323 ed. Mullach, Fragmenta, Paris, 1860, I, p. 193-199
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 061v-146av 14 1323 Praemittuntur (f. 55r) Oppiani uita et (f. 55v) hypothesis capitum Hallieuticorum ; cum scholiis, argumento praemisso ; in libro 3, lacuna a u. 381 ad u. 419
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 147v 14 1323
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 148-187v, 286-291v 14 1323 Praemittitur (f. 147r) uita poetae ; (ff. 148-187v) Idyllia 1, 5, 6, 4, 7-13, et (ff. 286-291v) Idyll. 2, 14, 16 cum scholiis in margine et argumentis praemissis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 187v-188 14 1323 ed. Daremberg-Ruelle, Paris, 1879, p. 599-600
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 188v-189 14 1323
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 189v-191 14 1323 f. 191v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 192-218 14 1323 f. 218v uacuum ; cum nonnullis scholiis in margine et glossis inter lineas
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 219 14 1323 Hypothesis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 219v-252 14 1323 Cum scholiis in margine et glossis interlinearibus argumento Thomae Magistri praemisso (Dübner, p. 78) ; f. 252v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 253r-v 14 1323 Hypothesis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0038 253v-285v 14 1323 Cum scholiis in margine et glossis interlinearibus, argumento Thomae Magistri praemisso (Dübner p. 273, 274)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0039 001-v* 15 A uersu 1516 ; cum scholiis
Desinit
ἀπελθόντες εκς τὰ πάτρια, ταύτην τὴν γνώμην ἐχέτωσαν
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0039 001v--25* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0039 001v-25* 15 Des. mut. in uersu 743
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0039 025-46* 15 Idyllia I (inde a uersu 116), II-VIII, cum scholiis ; ff. 44v, 44a-d et 45v uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0039 046-108* 15 Libri I-III usque ad uersus 617 ; praemittitur (f. 45) poetae uita ; cum glossis inter lineas et scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0040 001-9v 13-14 Idyllia V, 26 - VIII, cum glossis et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0040 010--36v 13-14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0040 010-36v 13-14 Cum scholiis ; ordo foliorum perturbatus sic restituandus : ff. 36, 26-28, 37 etc.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0040 037-66 13-14 Cum indice personarum et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0040 067-98v 13-14 Cum argumento (f. 66v) et scholiis ; sine duobus uersibus extremis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0040 099-129v 13-14 Des. (u. 1491) ; cum glossis et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0041 001v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0041 044v-91 14 Cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0041 91v 14 Versus 1-29 exarauit eadem manus (saec. 15) ac f. 1
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0042 001v-2v* 13-14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0042 001v-2v* 13-14 ff. 2a-b uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0042 003-49 13-14 Praemittuntur (f. 1) poetae uita, (f. 1v) Artemidoris et Theocriti epigrammata et alia epigrammata ; cum argumentis (idyllio primo excepto) ; sequitur (f. 49) epigramma
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0042 049-50 13-14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0042 050 13-14 Sequuntur f. 50v quaedam parui momenti
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0042 051-73 13-14 Vita poetae praemissa et cum paraphrasi
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0042 073v-74 13-14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0042 074v 13-14 Epistularum duarum excerpta (inc. et des. infra) ; sequitur epistulae excerpta altera (inc. et des. infra)
Titulus initialis
τοῦ Κυπρίου τοῦ Νεοκαισαρείτη
Incipit
πάντες σε πλὴν ὀλίγων
Desinit
μὴ ἀληθεύοντα ἐπιστήσονται
Incipit
ἦν ὅτε λέγων
Desinit
τῆς χείρονος ἔξεως
Titulus initialis
τοῦ χαρτοφύλακος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας τοῦ Κυπριανοῦ πρὸς τὸν ἰατρὸν Εὐαγέλιον
Incipit
ἔνθα δὴ ἀγάπης ἐστὶν εἱλικρίνεια
Desinit
ὑγιᾶ τε καὶ εὔθυμον
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0042 075-119v 13-14 Cum lacuna (inter IV, u. 16 et V, u. 6 ; folio enim uno excidit post f. 88) ; cum scholiis in marginibus. Praemittitur scholiis textus de nouem lyricis (Drachmann I, 11, 7-13)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0042 120-147 13-14 Praemittitur (f. 119v) hypothesis ; cum scholiis in marginibus ; ff. 148-153r uacua ; f. 153v uacuum praeter animaduersiones
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0043 001-6 15 Anonym. In ramos palmarum
Incipit
Πρὸς ἡμᾶς, ἀγαπητοί, καὶ πάντας Χριστιανούς
Desinit
τοῦ ἐπί πώλου ὄνου καθεσθῆναι σήμερον καταδεξαμένου καὶ τὴν ἡμῶν ... ἀμήν
 • IRHT inc.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0043 006-40v 15 Idyllia I-VIII quorum plurima cum argumento praemisso. Glossae inter lineas, scholia abundantia in primis idylliis, deinde rarescunt et deficiunt ; praemittuntur (f. 5) poetae uita et textus de bucolicis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0043 040v-42*, 044 15 Vita poetae legitur bis (ff. 40v-42 et f. 44)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0043 042-43, 045-105* 15 I-XIII, cum scholiis interlinearibus et nonnullis scholiis in margine, argumento unicuique carmine praemisso (exceptis I, XI, XIII)
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0043 105-114v* 15 Versus 1-159, cum glossis interlinearibus et nonnullis glossis in margine
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0043 116 15 Versus (ed. Dübner, p. 260)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0043 116-198v 15 Cum glossis interlinearibus ; praemittuntur (f. 115) Vita (1 Westermann), (f. 115v) argumenta ; ff. 199-201 uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0044 001r-v 12-13 Fragmentum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0044 002-35 14-15 Cum scholiis Maximi Planudis et glossis ; praemittitur (f. 1r-v) index personarum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0044 035v-76v 14-15 Cum glossis et scholiis Maximi Planudis ; praemittuntur (f. 35r) index personarum et hypothesis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0044 077-109 14-15 Cum glossis ; praemittuntur (f. 76v) index personarum, uersus et argumentum ; f. 109v uacuum praeter animaduersiones
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0044 110-113v 14-15 Fragmentum introductionis ad Opera et dies Hesiodi
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0044 114-143v, 228-237v 14-15 Cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0044 144 14-15 Menses et caeli signa ; quomodo quilibet dies inueniatur
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0044 146-200v 14-15 Idyllia I-XVIII ; praemittuntur (ff. 144v-145v) uita poetae et quaedam de bucolicis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0044 201-228 14-15 Uersus 1-842
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0044 238r-v 13-14 Fragmentum (I, 70, 6 - 73, 4) ; cum scholiis in marginibus
Incipit
οἰκειοτάτη ἐς τὸ πράσσειν
Desinit
Πελοπόνησον πορθεῖν, ἀδυνάτων
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0045 002--45v 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0045 002--45v 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0045 002-45v 15 Praemittuntur (f. 1r-v) hypothesis et index personarum ; cum scholiis in marginibus
Incipit
τὸ πάρον δρᾶμα τῆς Τρωϊκῆς
Desinit
καὶ τελεύτη
Incipit
δράματος ἡ ὑπόθεσις παλαιὰ δι' ἔργων ἐμπράκτως
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0045 046--90v 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0045 046--90v 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0045 046-90v 15 Praemittuntur (f. 45v) hypothesis (Mekler p. 52) et index personarum ; cum scholiis in marginibus
Incipit
ὑπόκειται ὧδε
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0045 092--136v 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0045 092--136v 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0045 092-136v 15 Usque ad uu. 1523 ; praemittitur epigramma Aristophanis Byzantini ad Oedipum tyrannum ; cum scholiis in marginibus
Incipit
διὰ τί τύραννος ἐπιγέγραπται, αἴνιγμα
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0046 002-46* 14 Praemittitur hypothesis ; cum glossis interlin. et scholiis et in marginibus ; f. 24v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0046 046-95* 14 Praemittuntur hypothesis et index personarum ; cum glossis interlin. et scholiis et in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0046 096-146 14 Praemituntur (f. 95) hypothesis I et II et aenigma ; cum glossis ; f. 146v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0047 003v--50* 14 (4/4)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0047 003v--50* 14 (4/4)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0047 003v-50* 14 (4/4) Praemittuntur (f. 1r) poetae uita, (f. 2) hypothesis et (f. 3) index personarum ; cum glossis et scholiis Thomae Magistri et Manuelis Moschopuli
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0047 050v--104* 14 (4/4)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0047 050v--104* 14 (4/4)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0047 050v-104* 14 (4/4) Praemittuntur (f. 50r) hypothesis et index personarum ; cum glossis et scholiis Thomae Magistri et Manuelis Moschopuli
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0047 104* 14 (4/4) Anonymus cod.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0047 104--156* 14 (4/4)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0047 104--156* 14 (4/4)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0047 104-156* 14 (4/4) Post Aristophanis Byzantini hypothesem sunt quoque (f. 104) hypothesis et index personarum ; cum glossis et scholiis Thomae Magistri et Manuelis Moschopuli ; ff. 138v-139r uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0047 156r-v 14 (4/4) Primum uersus 1-2, deinde 1-24
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0048 002--43v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0048 002-43v* 14 Praemittuntur (f. 1r-v) hypothesis et index personarum ; cum glossis interlin. et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0048 044--86* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0048 044-86* 14 Praemittuntur (f. 43v) quaedam de uersu iambico, hypothesis et index personarum ; cum scholiis et glossis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0048 086-v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0048 087--132v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0048 087-132v* 14 Post Aristophanis hypothesem sunt quoque eiusdem epigramma, deinde aenigma et index personarum ; cum scholiis et glossis
Incipit
διὰ τί τύραννος ἐπιγέγραπται, αἴνιγμα
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0048 132v-134* 14 Des. imperf. (Drachmann, Schol., I, 7, 10)
Desinit
θέσιν συνέβη
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0048 134-187v* 14 Cum glossis interlin. et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0049 001 15 (1/2) Anonymus cod. ; uu. 1-11 tantum cum scholiis ; f. 1v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0049 004-59* 15 (1/2) Praemittuntur (f. 2) poetae uita (I Westermann), prolegomena de comoedia VI (Duebner p. XVI-XVII) et (f. 3r-v) hypothesis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0049 059-116v* 15 (1/2) Praemittuntur hypothesieis duae et index personarum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0049 116v 15 (1/2)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0049 117-175 15 (1/2) Praemittuntur (f. 116v) epigramma (Anthol. Palat., append. Coungy III, 198), hypothesis metrica Aristophanis Byzantini, aenigma, epigramma eiusdem Aristophanis et index personarum ; f. 175v uacuum
Incipit
διὰ τί τύραννος ἐπιγέγραπται, αἴνιγμα
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0049 176-185v* 15 (1/2) Cum glossis interlin. ; praemittuntur uersus (de quibus uide inc. et des. infra)
Textus
ὅμηρος αὐτοῦ γυμνάσαι γνῶσιν θέλων / τῶν βατράχων ἔπλασε καὶ μυῶν μάχην ἔνθεν παρορμῶν πρὸς κίνησιν τοὺς νέους
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0050 003-33v* 14 Praemittuntur (f. 1) poetae uita ex Suida (1 Westermann), de imagine (περὶ εἰδώλου) et (f. 1v) uita altera ; cum glossis interlin. et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0050 033v-51 14 Praemittuntur hypothesis et index personarum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0050 051v-80* 14 Praemittitur hypothesis et index personarum ; cum glossis interlin. et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0050 081-91* 14 Idyllia I, II (a uersu 49); III-VI, cum scholiis ; praemittuntur (g. 80) pauca de bucolicis (quporum Artemidori epigramma) et (f. 80v) hypothesis, uitae poetae et hypothesis in Idyll. I ; reliqua argumenta singulis idyllis praefixa sunt
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0050 092-116* 14 Praemittuntur (f. 91v) hypothesis et index personarum ; cum glossis interlin. et scholiis in marginibus ; f. 91 Aiacis uersus 1-8 bis iterati sunt
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0050 116v-143* 14 Praemittuntur (f. 116) hypothesis, index personarum et altera hypothesis ; cum glossis interlin. et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0050 143 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0050 143v-170v* 14 Praemittuntur (f. 143) hypothesis Aristphanis Byzantini, index personarum et responsum (Mekler p. 106) ; cum glossis interlin. et scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0050 170v-171* 14 Poetae uita et introductio ; sequitur nominis Hesiodi etymologia (ed. A. H. Schultz, Die handschiftliche Überlieferung, 1910, p. 33)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0050 171-190v* 14 Cum glossis interlin. et Moschopuli glossis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0050 171-190v* 14 Anonymus cod.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0050 190v-211v 14 Praemittitur poetae uita (Drachmann I, 4-7, 13) ; cum argumentis et scholiis ; ff. 194v et 210v uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0050 211v-231v* 14 Ilias I-II, u. 222, cum scholiis et syntaxi
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0051 001-32v 14 inc. mut. u. 28 cum glossis interlinearibus et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0051 033-66* 14 Praemittitur (f. 32v) hypothesis, qui des. imperf. (II 243, 16 Nauck) ; cum glossis interlinearibus et scholiis
Desinit
διεψεύσθησαν τῆς
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0051 066-67v* 14 inc. imperf.?
Incipit
ἁρπασθείσης
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0051 067v-105* 14 Praemittuntur (f. 66r) Aristophanis Byzantini hypothesis et index personarum ; cum glossis interlinearibus et scholiis ; f. 104r uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0051 105-145* 14 Introductio et glossae
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0051 110v-145* 14 Praemittuntur (f. 105-110v*) Tzetzae introductio ; cum glossis interlinearibus et scholiis Tzetzae
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0051 145 14 De solis distantia a zodiis
Titulus initialis
Μετάστασις τοῦ ἡλίου ἀφ' ἕκαστον ζώδιον εἰς ἕτερον ζώδιον
Incipit
Μηνὶ ἰαννουαρίω ιθ'
Desinit
οὔτε κακία ἐστιν
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0052 001v-59* 15 (1/4) 1415 Cum scholiis et glossis interlin. ; f. 1r uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0052 061v-136v* 15 (1/4) 1415 Praemittuntur (f. 59-61v*) hypothesis et index personarum ; cum scholiis et glossis interlin.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0052 138-212v* 15 (1/4) 1415 Praemittuntur (f. 136v) Eteoclis et Polynicis genealogia, Sphingis aenigma, hypothesis et hypothesis altera metrica et index personarum ; cum scholiis et glossis interlin.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0053 002-11* 15 Praemittuntur (f. 1-2*) poetae uita ex Suida, hypothesis et index personarum ; cum lacunis (complura ff. exciderunt post f. 8, desiderant uersus 247-1249) ; cum glossis interlin.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0053 012-100* 15 Praemittuntur (f. 11-12*) hypothesis et index personarum ; ff. 99v, 99a-b v uacua ; cum glossis interlin.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0053 100-117v* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0053 117v-139v* 15 Idyllia I-VIII ; ff. 137-139v uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0054 002-55v* 15 Praemittuntur (f. 1r-v) hypothesis, quaedam de Hecuba et index personarum ; cum glossis et scholiis interlin. ; f. 35r uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0054 056-123 15 Praemittitur (f. 55v) hypothesis et index personarum ; cum glossis et scholiis interlin. ; ff. 123v, 124r-125v uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0055 001-57* 15 Cum glossis inter lineas et scholiis ; f. 44v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0055 058-107 15 Cum glossis inter lineas et scholiis ; praemittitur f. 57r hypothesis et index personarum ; f. 107v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0056 001v-41* 14, 15 Cum scholiis in marg. et glossis inter lineas ; praemittuntur (f. 1r) hypothesis et index personarum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0056 042-98* 14, 15 Cum scholiis in marg. et glossis inter lineas ; praemittuntur (f. 41r-v) hypothesis et index personarum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0056 098-156v 14, 15 Cum scholiis in marg. et glossis inter lineas ; praemitunitur hypothesis et index personarum ; f. 157r-v vacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0057 001-2v 13-14 Inc. et des. mut.
Incipit
πόνου ἑνὸς μέλει
Desinit
Θερσίτην καθῄρει
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0057 003-12v 13-14 (f. 3r-v) fragmentum uu. 1-108, (ff. 5-12v) Prometheus uu. 1-728, 853 usque ad finem (uu. 729-852 desunt), praemittuntur hypothesis et index personarum ;( f. 4r-5r) poetae uita (initium bis descriptum) ; cum glossis interlin.
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0057 013v-18 13-14 Praemittitur (f. 12v-13r) hypothesis ; cum glossis inter lineas ; cum lacuna (desunt uu. 385-712)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0057 018v-24v 13-14 Praemittuntur (f. 18r-v) hypothesis et fragmentum alterius argumenti ; cum glossis inter lineas ; cum lacuna (desunt uu. 420-724)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0057 026 13-14 Hypothesis metrica in Plutum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0057 026-45 13-14 Praemittuntur (f. 24v) quaedam de metro iambico, (f. 25r) prolegomenon de comoedia n° IV, (f. 25r-v) poetae uita, (f. 25v) prolegomenon de comoedia n° V et VI (des. mut., vide des. infra) ; praemittuntur quoque (f. 26r) hypothesis metrica Aristophanis Byzantini et index personarum ; cum scholiis in margine et glossis inter lineas
Desinit
περὶ ψυχῆς
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0057 046v-67v 13-14 Praemittuntur (f. 45v-46v) hypotheseis (Dübner I, II, V, III, VI, VII) ; cum glossis interlinearibus et scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0057 068-87v 13-14 Praemittuntur (f. 67v-68) hypotheseis (Dübner II, I, p. 273) et index personarum ; cum glossis inter lineas et scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0057 088-112v 13-14 Praemittuntur (f. 87v-88r) uita poetae et index personarum ; cum glossis inter lineas et scholiis in marginibus ; uu. 392-409 bis scripti sunt f. 94v-95 sed semel deleti
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0057 113-132v 13-14 Praemittitur (f. 113r) index personarum ; cum glossis inter lineas et scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0057 133 13-14 Excerptum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0057 133v-147 13-14 Praemittuntur (f. 133r) hypothesis, fragmentum hypotheseos metricae Aristophanis Byzantini, index personarum et Sphingis aenigma ; cum glossis interlinearibus et scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0057 147v-164v 13-14 Prolegomena (ff. 147v-150v) et glossae (ff. 151r-164v)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0057 151-164v 13-14 Cum Tzetzae prolegomenis (ff. 147v-150v) et eiusdem glossis interlinearibus et scholiis in marginibus (usque ad f. 152) ; sequuntur (ff. 165r-v) quaedam de pedibus metricis et fragmentum de re dogmatica (de quibus uide inc. infra)
Incipit
πόδες λέγονται | οἱ δισύλλαβοι μὲν τέσσαρες · πυρρήχειος
Incipit
πρὸς τοὺς λέγοντας μὴ λελῦσθαι τὸν τοῦ θεοῦ λόγον
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0058 003-43* 15 Pramittuntur (f. 1-2v*) poetae uita, (f. 2v) hypothesis, index personarum, scholium quoddam et hypothesis altera ; cum glossis interlin. et scholiis ; in fine legitur epigramma (ed. Cougny IV, 83)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0058 044-81v* 15 Praemittuntur (f. 43-44r) hypothesis duae et index personarum ; cum glossis interlin. et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0058 Ir-v 10-11 Fragmentum
Incipit
κανὼν σταυρωσαναστάσ<ιμος> ὠδ. α' · Νεύση... ἀντιτυπίαν
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0059 001 15 med
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0059 002-49 15 med Praemittuntur (ff. 1r-2r) hypothesis et index personarum ; cum glossis interlin. et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0059 109-143v 15 med Praemittuntur (f. 108r) uita poetae et f. 109r inde personarum ; f. 108v uacuum ; cum glossis interlin. et scholiis, quae tamen in uersus 133-969 desunt
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0059 144-172v 15 med Praemittuntur (f. 143v) hypothesis ; cum glossis interlin. et scholiis ; ff. 173r-v uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0060 001 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0060 002-48 15 Praemittuntur (f. 1r-v) hypothesis et index personarum ; f. 48v uacuum ; cum glossis interlin. et scholiis in marg.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0060 049 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0060 050-107 15 Praemittuntur (f. 49r-v) Thomae Magistri hypothesis et index personarum ; ff. 107v-117r uacua ; cum glossis interlin. et scholiis in marg.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0061 001-4v* 14 inc. mut. ; fragmentum a u. 1409 ad finem ; cum scholiis in marginibus et nonnullis glossis inter lineas
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0061 004v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0061 004v-53v 14 Praemittuntur hypothesis Thomae Magistri et index personarum ; cum scholiis marginalibus et glossis inter lineas
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0061 054 14 De pedibus ; cum lacuna
Incipit
Πόδες λέγονται ἐφ' ὧν βαίνει τὰ ζῷα
Desinit
διίαμβος
 • IRHT inc.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0061 054v 14 Dionysius Halicarnassensis cod. ; de rythmis ; f. 54a r-v uacuum
Incipit
παράδειγμα τοῦ πυρριχίου ῥυθμοῦ
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0061 055v-86* 13 Cum scholiis marginalibus et glossis inter lineas
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0061 086-163v* 13 Libri II-X
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0061 163v-183* 13 des. mut in 482 B
Desinit
ἢ οὖν ἐκείνην
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0061 183-188v* 13 inc. et des. mut. (261 B - 274 A)
Incipit
ἃς ἐν Ἰλίω
Desinit
ἔσται μὴν, ὡς ὀ λόγος
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0062 001-71* 15 Excerpta
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0062 071r-v 15 ff. 71a-c v uacua
Desinit
δευτέραν κάμψης μή τι
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0062 072-93v* 15 Idyllia I-VII cum glossis interlin. et scholiis, idyllio II excepto
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0062 093v-95* 15 ed. Mullach, Paris, 1860, I, pp. 193-199
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0062 095-100* 15 ed. T. Bergk, Lipsiae, 1882, II, 81-109
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0062 100-107 15 f. 107v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0062 108r-v 15 Prolegomenorum de comoedia IXa (Dübner, Paris, 1843, pp. XVII-XVIII) excerpta (usque ad lin. 61 editionis) ; sequitur compendium latinum eorum quae sunt usque ad lin. 93
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0062 109-110v 15 Fragmenta introductionis ; ff. 110a-c v uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0062 111-112v, 113v-119v* 15 (ff. 111r-112v*) De prosodia (cf. cod. Firenze, BML, Plut. 57.34, ff. 303r-304v) ; (ff. 112v-113v*) epistula Guarini Veronensi ad F. Barbarum latine ; (ff. 113v-119v*) de orthographia
Titulus initialis
σύνοψις περὶ ἀντιστοιχείων πρὸς ἰδιώτας εἰς τὸ γράφειν
Incipit
ἰστέον ὅτι τόποι τῆς ὀξείας εἰσὶ τρεῖς
Desinit
ἀλλὰ κλητικὸν ἐπίρρημα
Incipit
περὶ δασείας καὶ ψηλῆς. πόσα πνεύματα. δύο
Desinit
ἀπὸ τῆς οὗτος ἀντωνυμίας
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0062 119v-121 15 Anonymus cod. (ed. Mullach, Lipsiae, 1860, I, 212-214) ; sequuntur (ff. 121r-122r) prophetiae aliae (cf. cod. Firenze, BML, Plut. 58.30, f. 152r) ; f. 122v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0063 001-106v 15 (4/4)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0063 107-116 15 (4/4) Usque ad u. 1220 (Bergk, Lipsiae, 1882, II, 117-224)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0063 116-120v* 15 (4/4) Anonymus cod. (ed. A. Meineke, Berlin, 1841, pp. 340-356, diuerso tamen ordine) ; praecedunt capita quaedam
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0063 120v-121* 15 (4/4) ed. Cougny, IV, 75
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0063 121-121v* 15 (4/4) Epigrammata tria (ed. Cougny, VII, 2 ; III; 147, 146)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0063 121v 15 (4/4) ed. E. Abel, Lipsiae-Pragae, 1885, p. 141-143
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 001-4 13 1269-1270
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 004v-8v 13 1269-1270
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 008v 13 1269-1270 Epistulae 1180, 1330 et 1131 (ed. Wolf)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 009v-72 13 1269-1270 Dissertationes ab Arriano digestae ; praemittuntur (f. 9r) index libri primi et 9v epistula ad L. Gellium ; singulis libris prafixa sunt capita ; cum glossis in marginibus ; f. 72v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 073-82, 084 13 1269-1270
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 083r-v 13 1269-1270 Epistulae quinque
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 085-85v, 088-107v, 108v-111v 13 1269-1270
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 086r-v 13 1269-1270 Hymnus 3 usque ad uersum 380 (PG 66, 1593-1599) ; f. 87r uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 087v-88 13 1269-1270 ed. R. Hercher, Paris, 1873, p. 601-603 (Pyth. 3)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 107v-108v 13 1269-1270 PG 66, 1565-1573
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 111v-120 13 1269-1270 PG 66, 1209-1281
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 120-121v 13 1269-1270 PG 66, 1577-1588
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 121v-127 13 1269-1270 PG 66, 1281-1320
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 127-132v 13 1269-1270 PG 66, 1168-1206
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 132v-137v 13 1269-1270 PG 66, 1112-1164
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 137v-143 13 1269-1270 PG 66, 1058-1108
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 143r-v 13 1269-1270 ed. I. G. Krabinger, Landishuti, 1870, p. 376-379 (PG 66, 1573-1577)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 143v-144 13 1269-1270 Homiliae 1 et 2 (PG 66, 1561-1564)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 144-145v 13 1269-1270 ed. R. Foerster, Lipsiae, 1904, II, p. 449-466
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 145v-146v 13 1269-1270 Excerptum (usque ad Foerster, Lipsiae, 1904, II, p. 479, lin. 3)
Desinit
κακῶς ποιεῖν ἠνέγκατο
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 147 13 1269-1270 Sequuntur (f. 147r-148r) Apollonii introductio et (f. 148r-149r) hypotheses ad Timarchum, de falsa legatione et Ctesiphontem
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 149v-167 13 1269-1270 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 167v-182 13 1269-1270 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 182-203 13 1269-1270 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 203v-207v 13 1269-1270 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 207v-208, 218-224v 13 1269-1270 (ff. 207v-208) epistulae 21-23 (ed. R. Hercher, Paris, 1873, pp. 624-626) ; (ff. 218-224v) epistulae 8-20, 24, 27-31, 35-26, 32-34, 37 (ed. R. Hercher, Paris, 1873, pp. 616-635)
 • IRHT
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 208v-215 13 1269-1270 Epistulae 9, 6, 1-3, 5, 7, 8 (ed. R. Hercher, Paris, 1873)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 215-218 13 1269-1270 Epistulae 1-7 (ed. R. Hercher, Paris, 1873, pp. 609-616)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 225 13 1269-1270 Excerptum (PG 35, 532-536 B 12) ; f. 225v uacuum
Desinit
ἐλέγχους δὲ οὐ διέφυγεν
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 226-243 13 1269-1270 Des. mut. (ed. Usener-Rademacher II, 1, p. 124, 1)
Desinit
ἃ φρονῶ
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 243-261v 13 1269-1270 (F. 243) prologus, inc. mut. (I, 4, 4, 25 ed. Aujac, 1978 = I, 7, 2 ed. Usener-Radermacher) ; (ff. 243-251v) Lysias ; (ff. 251v-257) Isocrates ; (ff. 257-261v) Isaeus
Incipit
τοὺς δὲ χαριεστάτους
 • IRHT
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 261v-265 13 1269-1270
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 265-284v 13 1269-1270
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 284v-285 13 1269-1270 Descriptiones I-V, ultimis uerbis omissis (ed. Schenkl-Reisch, Lipsiae, 1902, p. 45-55)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 285-286v 13 1269-1270
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 286v-287 13 1269-1270
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 287-288 13 1269-1270
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 288v-289 13 1269-1270
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 289r-v 13 1269-1270
Desinit
διαμαρτεῖν ἀπειρία
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0064 289v 13 1269-1270 Vide Usener-Radermacher, Dionysii Halicarnasei opuscula, Leipzig 1899, p. 11 n. 2
Titulus initialis
Εἱσὶ τὰ βιβλία ἅπερ κεκτημαι ταῦτα ἐν Θεσσαλονίκῃ
Incipit
τετραευάγγελον
Desinit
Παῦλος περὶ τροφῶν Γαληνοῦ, ἐν ᾧ καὶ ἕτερα
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 001-5v* 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 005v-14v* 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 014v-25v* 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 025v-59* 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 059-70v 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 070v-85 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 085-93v* 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 093v-98* 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 098-107v* 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 107v-121v* 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 121-147* 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 147-171 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 171-189 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 189v-233v 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 233v-261v 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 262-265 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 265-268 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 268-276 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 276-284 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 284-293v 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0065 293v-304v 11 (2/2) 1063 Cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 001-5 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 005-12v 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 012v-16v 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 016v-18 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 018r-v 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 018v-23 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 023-26v 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 026v-28v 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 028v-30 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 030-33v 15 med. (ff. 30-32v) In Theomnestum I ; (ff. 32v-33v) In Theomnestum II
 • IRHT
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 033v-42v 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 042v-51 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 051v-57 15 med. (ff. 51v-55v) In Alcibiadem I ; (ff. 55v-57) In Alcibiadem II
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 057-59 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 059-60 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 060-62v 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 062v-68 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 068-71 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 071-73v 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 073v-75v 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 075v-77 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 077-79v 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 079v-83 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 083-85v 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 085v-87 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 087-89 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 089-90 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 090-93v 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 093v-97 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 097-99 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 099-103 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 103-106 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 106r-v 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 106v-108 15 med.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0066 108-110 15 med. f. 110v et 113r-v uacua ; (ff. 111-112v) index alia manu
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 001-3v 14-15 Praemittitur hypothesis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 004-11v, 073v-78 14-15 Oratio 1 (ff. 4-9v), oratio 2 (ff. 9v-11v), oratio 3 (ff. 73v-78r) ; praemittitur (ff. 3v-4r) hypothesis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 011v-15v 14-15 Oratio 1 (ff. 11v-14v), oratio 2 (ff. 14v-15v)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 016-18 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 018-20v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 020v-22v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 022v-26v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 027-29 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 029-34 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 034-38v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 038v-46v 14-15 Oratio 1 (ff. 38v-41v), oratio 2 (ff. 42-46v)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 046v-49 14-15 Praemittitur hypothesis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 049-52 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 052-57 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 057-61v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 061v-64v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 064v-69v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 069v-73v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 078v-82v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 083, item 1 14-15 Carmina 58 (append. Cougny) et 45 (lib. X)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 083, item 2 14-15 Fragmentum (415C) = Hesiodus, Frag. 183 (Rzach, Lipsiae 1884) uel 304 (Martin L. West, 1966)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 083, item 3 14-15 Excerptum, recentiore manu, e : carmen 5, poem. 13 ; incipit differt ab editis
Titulus initialis
ἐπιστολὴ διὰ στίχων τοῦ Φιλῆ τῶ Πατρικιώτη
Incipit
ἐγώ σε φιλῶν καὶ πρὸ τῶνδε τῶν λόγων
Desinit
ὁ τῆς τελευτῆς ἀγνοεῖται σοι χρόνος
 • IRHT
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 083v-84 14-15 Vita anonyma et commentarius Apollonii
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 084-v, 103-121v 14-15 Hypothesis (f. 84r-v), In Ctesiphontem (ff. 103-121v) ; cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 085-102v 14-15 Praemittuntur (f. 84v) argumenta I-II ; cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 122-136v 14-15 Praemittitur (f. 121v) argumentum ; cum scholiis in marginibus
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 136v-141v 14-15 Epp. 1, 6-7, 3, 2, 4-5, 8-12, cum scholiis in marginibus ; sequuntur uersus octo et glossae
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 142, item 1 14-15 Carmina IX, 115 ; IX, 169 ; XI, 251
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 142r, item 2 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 142r, item 3 14-15 Epitaphia 13-21
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 142r-v 14-15 Carm. Moralia 27 et 26
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 143-147 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 147-159v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 159v-164 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 164-166v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 167-168v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 168v-171v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 171v-172v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 172v-182 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 182-183v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 184-198v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 198v-201 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 201-204 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 204-206 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 206-207v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 207v-210v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 210v-215 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 215-221v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 221v-256 14-15 ff. 256v, 256ar-256bv uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 257-262 14-15 Epp. 1-70
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0067 262v-276v 14-15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 002-4* 15 Vita Demosthenis (Müller, Orat. Att. II, 523-524 ; 3 Westermann) ; f. 1v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 004--236* 15 Argumenta singulis orationibus praefixa ; cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 004-21v* 15 Olynthiacae I-III
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 021v-27v*, 029v-32v*, 040-49v* 15 (ff. 21v-27v*) Philippica I, (ff. 29v-32v*) Philippica II, (ff. 40-49v) Philippicae III et IV
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 027v-29v* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 032v-35v* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 035v-40* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 049v-51* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 051-53* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 053-55v* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 055v-59* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 059-62v* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 062v-64v 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 064v-67* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 067-92v* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 092v-98v* 15 ff. 93r-94v uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 098v-125* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 125-127* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 127-140* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 140-158* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 158-176* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 176-186* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 186-209* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 209-219* 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0068 219-229v* 15 sequuntur (f. 229v-235v*) prooemia ; ff. 239v-241 uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 001--16v 13 Argumenta in Olynthiacas I-III et pro Rhodiorum libertate
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 012v-16v* 13 Praemittitur argumentum Libanii
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 016v-20* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 020-36* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 036-41v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 041v-44v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 044v-49v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 049-55v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 055v-62v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 062v-70* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 070-77* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 077-80v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 080v-92* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 092-95v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 095v-99v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 099v-107* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 107-114* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 114-127* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 127-135v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 135v-141v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 141v-148v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 148v-156v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 156v-159* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 159-162v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 162v-166* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 166-171v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 171v-175* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 175-183* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 183-191* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 191-199v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 199v-216v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 1b--12v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 216v-229* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 229-235* 13 Sequuntur (ff. 235-237*) prooemia
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 237-246* 13 f. 246v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0069 247-252v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 001--423v 14 Argumenta singulis orationibus praefixa
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 004-30v 14 Cum scholiis ; cum Libanii argumento
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 031-40v 14 Oratio I ; cum Libanii argumento
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 041r-46r 14 Cum Libanii argumento
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 046v-51 14 Oratio II ; cum Libanii argumento
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 051v-56 14 Cum Libanii argumento praemisso
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 056v-65* 14 Praemissa sunt Libanii et alterum fragmentum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 065-84v 14 Orationes III-IV
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 085-91v 14 Cum argumento Libanii praemisso (f. 85)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 092-97* 14 Cum Libanii argumento
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 097-103* 14 Cum Libanii argumento
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 104v-112 14 Praefixum habet et alterum argumentum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 112-117 14 Cum Libanii argumento (f.112)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 117-122 14 Cum Libanii argumento praemisso
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 123-180v 14 Cum Libanii argumento (ff.122r-123r)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 180v 14
Incipit
Μὲν σεπτεμβρίῳ ἐὰν βροντήσῃ οὐκ ἀγαθόν ἐστι τῷ κόσμῳ
 • IRHT inc.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 181v-247v 14 Cum Libanii et scholiastae argumentis praemissis (f. 181R-V)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 224v, 424 14 Epistulae duae
Incipit
ἔδει μὲν τὸν τῶν βασιλέων
Desinit
τῇ αὐθεντία σου γένοιτο
Incipit
ἁγιώτατε εὐσεβέστατε
Desinit
τῆς μεγάλης ἁγιοσύνης
 • IFEB
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 247v-251v 14 Sine argumento
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 252-282 14 Cum Libanii argumento praemisso
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 283-316v 14 Praemissa sunt praeter Libanii argumentum (ff. 282v-283r) quaedam ex altera excerpta (f. 282v)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 317-349 14 Cum Libanii argumento praemisso
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 350-378v 14 Praemittitur praeter Libanii argumentum (349R-V) alterius argumenti fragmentum (f. 349V)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 379-394 14 Cum Libanii argumento praemisso [Libanii argumentum ad orationem contra Timocratem pertinens et alterius argumenti fragmentum iterantur (f. 394r-v)]
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 395v-408v 14 Cum Libanii argumento
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0070 409-423v 14 Cum argumento praemisso (ff. 408v-409)
Desinit
δεινίας Φορμίδου
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 001-12v 15 Cum Libanii argumentis
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 012v-18, 021-39v 15 (ff. 12v-18r) Philippica I ; (ff. 21r-39v) Philippicae II-IV ; cum Libanii argumentis
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 018-21 15 Cum Libanii argumento
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 040-44v 15 Cum Libanii argumento praemisso
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 044v-52v 15 Cum Libanii argumento
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 052v-56 15 Cum Libanii argumento
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 056-59v 15
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 059v-62v 15 Cum Libanii argumento
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 063-65v 15
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 065v-81 15 Cum Libanii argumento
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 081-85 15 Cum Libanii argumento
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 085-93v 15 Cum Libanii argumento
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 093v-115v 15 Cum Libanii argumento praemisso
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 115v-118v 15 Cum Libanii argumento praemisso
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 118v-133 15 Cum Libanii argumento
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 133-146v 15 Cum Libanii argumento
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 147-152v 15
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 152v-156v 15
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 157-181 15 f. 181v et 181ar-v uacua
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 182-222 15 Cum nonnullis scholiis in margine, Libanii argumento praemisso
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0071 222-230v 15 Cum Libanii argumento cui adiectum est fragmentum alii argumenti ; des. mut. ; ff. 231r-231v uacua
Desinit
τηλικούτων μέντοι καὶ τοιούτων πραγμάτων
 • P
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0072 001v 15 Vita Aeschinis ; f. 1r uacuum
Incipit
Αἰσχίνης ἦν ἀνὴρ Ἀθηναῖος
 • IRHT
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0072 002-25* 15 Cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0072 025-47 15 Cum scholiis ; f. 46v inueniuntur de Aeschine quaedam (cf. in. infra) quae legere est post argumentum orationis In Ctesiphontem ; f. 47v uacuum
Incipit
ὅτι ἠδυνήθη νικῆσαι
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0072 048-80v 15 ff. 80ar-cv uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0072 081-82 15 ed. Mullach, I, p. 193-199
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0072 082v-124 15 Sequitur tabula numeri quaternarii virtutes exhibens (cf. cod. Firenze, BML, Plut. 74.13, f. 336v) ; ed. Mullach, I, p. 416-484
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0072 124v-126v 15
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0072 127-136v 15 ff. 137-140v uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 001--112 10-11 Excerpta lib. I-XXXIX ; ordo paginarum perturbatus sic restituendus : pp. 93-94, 33-34, 5-6, 85-88, 7-8, 43-44, 83-84, 21-22, 53-56, 23-24, 89-90, 19-20, 51-52, 65-66, 75-76, 57-58, 25-26, 15-16, 67-68, 1-2, 99-100, 109-110, 11-12, 73-74, 29-30, 37-38, 3-4, 49-50, 13-14, 59-60, 9-10, 39-40, 105-106, 95-96, 17-18, 27-28, 113-114, 103-104, 31-32, 35-36, 97-98, 69-72, 111-112, 41-42, 45-46
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 047--108 10-11 Excerpta ; ordo paginarum perturbatus sic restituendus : pp. 81-82, 101-102, 107-108, 91-92, 47-48
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 061-62 10-11
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 063--320 10-11 Excerpta ; ordo paginarum perturbatus sic restituendus : pp. 263-264, 313-314, 121-122, 285-286, 171-174, 283-284, 127-128, 319-320, 79-80, 115-116, 63-64, 77-78
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 117--336 10-11 De bello Vandalico I-II et de bello Gothico I-III excerpta ; ordo paginarum perturbatus sic restituendus : pp. 153-154, 335-336, 165-166, 117-118, 199-200, 225-226
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 119--348 10-11 Excerpta lib. VII-XII, XV-XL ; ordo paginarum perturbatus sic restituendus : pp. 255-256, 325-326, 207-208, 345-348, 201-202, 339-340, 249-250, 269-270, 247-248, 253-254, 279-280, 289-290, 251-252, 257-258, 267-268, 307-308, 183-184, 235-236, 229-230, 243-244, 237-238, 193-194, 293-294, 221-222, 119-120, 177-178, 265-266, 271-272, 167-168, 129-130, 219-220, 123-124, 331-332, 211-212, 295-296, 305-306, 197-198, 333-334, 125-126, 161-162, 169-170, 213-214, 135-136, 145-146, 227-228, 175-176, 151-152, 353-354, 245-246, 233-234, 231-232, 241-242, 239-240, 259-260
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 131--274 10-11 Excerpta lib. I-VII ; ordo paginarum perturbatus sic restituendus : pp. 215-216, 209-210, 131-132, 273-274
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 133--318 10-11 Excerpta ; ordo paginarum perturbatus sic restituendus : pp. 195-196, 155-156, 217-218, 315-318, 223-224, 157-158, 181-182, 133-134, 185-186, 287-288, 281-282, 191-192, 147-148, 163-164, 139-142, 149-150
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 137--298 10-11 Excerpta lib. VII-VIII ; ordo paginarum perturbatus sic restituendus : pp. 291-292, 297-298, 143-144, 137-138
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 159-330 10-11 Excerpta dialogorum prooemiorum lib. I-IV, VI-VIII ; ordo paginarum perturbatus sic restituendus : 179-180, 329-330, 159-160
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 184-292* 14 Excerpta tantum supersunt
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 187--190 10-11 Excerpta
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 187--190 10-11 Excerpta
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 187--190 10-11 Excerpta
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 187--190 10-11 Excerpta
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 187--190 10-11 Excerpta
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 187--190 10-11 Excerpta
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 187--190 10-11 Excerpta
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 203--350 10-11 Excerpta ; ordo paginarum perturbatus sic restituendus : pp. 301-302, 349-350, 203-206, 343-344, 299-300, 261-262, 337-338, 309-310, 323-324, 327-328, 275-276
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 277--312 10-11 Excerpta ; ordo paginarum perturbatus sic restituendus : pp. 303-304, 277-278, 311-312
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 292-325, 343-348 14 (pp. 292-305*) oratio 1 ; (pp. 305-323*) oratio 2 ; (pp. 323-325) orationis 4 ; (pp. 343-348*) oratio 5 ; excerpta tantum supersunt
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 321--352 10-11 Excerpta ; ordo paginarum perturbatus sic restituendus : pp. 341-342, 351-352, 321-322
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 325-343* 14 Oratio 1 et 2 ; excerpta tantum supersunt
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 348-350* 14 Excerpta tantum supersunt
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 350-353* 14 Excerpta tantum supersunt
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0073 p. 353-354* 14 Excerpta tantum supersunt
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 003-9v* 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 009v-50 13 Cum scholiis ; f. 50v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 051v-114v 13 Praemittitur (f. 51r-v) argumentum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 114v-149 13 (ff. 114v-137v) oratio I ; (ff. 137v-149) oratio II
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 149-154 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 154-164v 13 (ff. 154-159r) oratio I ; (ff. 159r-164v) oratio II
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 164v-167v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 167v-170 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 170-180 13 (ff. 170r-175r) oratio I ; (ff. 175r-180r) oratio II
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 180-204v 13 (ff. 180-187r) oratio 1, praemittitur argumentum ; cum scholiis in marginibus ; (ff. 187v-204v) orationes II-V
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 204v-215v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 216-243 13 Orationes I-VI
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 243-246v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 246v-248v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 248v-249v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 249v-250v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 250v-252v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 252v-254 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 254-255 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 255-262v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 263-268v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 268v-275 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 275v-287 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 287-291 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 291-294 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 294-296v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 296v-298 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 298-302 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 302-305 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0074 305-309v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 001-53v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 054v-145 13 Praemittitur (f. 53v-54r) argumentum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 145-195v 13 (ff. 145-179v) oaratio I ; (ff. 179v-195v) oratio II
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 195v-202v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 202v-216 13 Orationes II
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 216v-220 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 220v-223v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 223v-237 13 Orationes II
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 237-272 13 Orationes V
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 272-314v 13 Orationes VI
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 315-321v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 322-323 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 323-325 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 325v-327v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 327v-330v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 330v-338v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 338v-350 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 350-353v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 354-373v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 373v-377 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 377-379 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 379-398v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 399-403 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 403-409 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 409-413 13 Praemittitur (f. 409r) protheoria
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 413-417v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 417v-420v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 420v-422 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 422-424v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 424v-427 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0075 427r-v 13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 003-27v 14 Praemittuntur (f. 1) prolegomena in or. Panathenaicam (inc. mut.) et in orationes de rhetorica, (f. 2v, lin. 12 ab imo) de charactere Aristidis ; cum scholiis amplissimis in marg.
Incipit
ἵνα ὁ σκοπὸς
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 028-74v 14 Praemittitur (f. 27v-28r) argumentum ; cum scholiis amplissimis in marg.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 074v-96 14 (ff. 74v-89v) oratio I ; (ff. 89v-96r) oratio II ; cum scholiis amplissimis in marg.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 096-99 14 Cum scholiis amplissimis in marg.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 101-102 14 Praemittuntur (f. 99v) index ab alia manu exarato, (f. 100r-101r) uita Demosthenis (4 Westermann)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 102-104v 14 Oratio I ; cum scholiis amplissimis in marg.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 105-106v, 112-118v 14 (ff. 105-106v) oratio II sine scholiis ; (ff. 112-115v) oratio III cum argumento et scholiis ; (ff. 115v-118v) cum argumento et scholiis paucis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 106v-108v 14 Cum scholiis in marg.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 109-112 14 Cum argumento (f. 108v-109r) et scholiis in marg.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 118v-120v 14 Cum argumento et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 121-122v 14 Praemittitur argumentum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 122v-124v 14 Cum argumento et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 124v-126v 14 Cum argumento et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 126v-128 14 Cum argumento et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 128v-129v 14 Cum argumento
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 130-146 14 Praemittitur argumentum (f. 129v-130r) ; cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 146v-161v 14 Praemittitur (f. 146r-v) argumentum ; cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 161v-165 14 Cum argumento et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 165--184 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 165v-175v 14 Praemittitur (f. 165r-v) argumentum ; cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 176-183 14 Praemittitur (f. 175v) argumentum ; cum scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 183v-193 14 Cum argumento et scholiis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 193-199 14 (ff. 193-197v) oratio I ; (ff. 197v-199r) oratio II ; cum argumento et scholiis ; f. 199v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 200--239v 14 ed. Dindorf IX, Oxonii, 1851, p. 1-17
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 200--239v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 240-244 14 (ff. 240-241v) Verae Historiae I, inc. mut. ; (ff. 241v-244) Verae Historiae II
Incipit
οἱ κύαμοι καὶ καρτεροὶ
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 244-246v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 247-248v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 248v-250v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 250v-252 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 252 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 252-254 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 254-256 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 256-258v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 258v-259v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 259v-262v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 262v-263v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 263v-264 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 264-267v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 267v-270 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 270-272v 14 Des. mut. (nam unum folium post f. 272 auulsum est)
Desinit
καθάπερ οἱ τὴν
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 273r-v 14 inc. mut.
Incipit
ἢ δὲ καὶ λέγωσί τι
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 273v-276 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 276-279v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 279v-280v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 280v 14 des. mut. (nam folium unum post f. 280 auulsum est)
Desinit
τοῖς δικανικοῖς
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 281 14 inc. mut.
Incipit
ἐρασθῆς ὦ πάρι πρὶν ἐμέ
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 281-283 14 Dialogi XV
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 283-286 14 Dialogi 1-5, 14-15, 6-13
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 286v-287v 14 Cum lacuna (nam folium unum post f. 286 auulsum est) : dialogi 1-2 (des. mut.) , 27 (inc. mut.) - 30
Desinit
βιῶναι κακῶς
Incipit
ὁ δὲ Ἀρσάκης
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 287v-289 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 289-290v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 290v-291 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 291-293 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 293r-v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0076 293v-294v 14 des. mut.
Desinit
πρὸς αὐτὰς ἑκάστη
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0077 003-51 14 Praemittuntur (ff. 1r-2v) prolegomena, cum scholiis ; textus quoque cum scholiis in marg.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0077 054v-100v 14 Praemittuntur (ff. 51r-54r) prolegomena orationum pro Rhetorica et de quattuor uiris et (f. 54r-v) argumentum in or. pro Rhetorica ; cum scholiis in marg. ; sequitur (f. 100v) initium or. de non agendis comoediis, quod tamen cancellatum est.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0077 101-178 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0077 178-184v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0077 184v-196 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0077 196-200v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0077 201-204 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0077 204-212 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0077 212v-219 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0077 219-223 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0077 223-225 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0077 225-226 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0077 226v-228 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0077 228v-231 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0077 231-234 14 f. 234v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0077 235-258v 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0078 001-40v 14 ex inc. et des. mut. (ed. Dindorf, II, 192, 9 - 395, 14)
Incipit
καὶ οὑστινασοῦν τί τις
Desinit
ἀλλ' ὑπερεῖδες
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0078 041-66v 14 ex Orationes I-IV, des. mut.
Desinit
ἡ γνῶσις τοῦ πρεσβευτοῦ καὶ παρ' ἡμῶν
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0078 068-69v 14 ex Praemittitur (f. 67r-v) index Aristidis orationum XXXII, cum initio
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0078 069v-72v 14 ex
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0078 073-75 14 ex
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0078 075-76 14 ex Sequuntur (f. 61r) sententiae tres, de quibus prima anonyma, secunda e s. Iohannis euangelio et tertia e Anthologia Palatina excerpta (inc. et des. uide infra)
Incipit
ἀπὸ πάσης πράξεως καὶ ἐνεργείας
Desinit
εὐφρονούντων κριθήσεται
Incipit
εἶπεν ὁ κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς
Desinit
δι' ἑμοῦ
Incipit
ὦ φίλος εἰ σοφὸς εἶ
Desinit
βιβλίον πρῶτον
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0078 076v-117v 14 ex Partim cum scholiis ; cum lacuna
Desinit
φυλὰς φαίνεται
Incipit
τρόπους
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0078 117v-121v 14 ex des. mut.
Desinit
τοῦ βασιλείου θεοῦ
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0078 122-126v 14 ex inc. mut.
Incipit
ἀπέλυσεν αὐτὸν ὁ Ἥφαιστος
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0078 126v-129v 14 ex des. mut.
Desinit
ἢ θεράπαι[να
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0078 130-134 14 ex inc. mut.
Incipit
τὴν σειρὰν ἐξ οὐρανοῦ
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0078 134-141 14 ex (ff. 134r-139r) Phalaris prior ; (ff. 139r-141r) Phalaris posterior, des. imperf.
Desinit
τοῦ ἀνατιθέναι καὶ ἀνάξιος ;
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0078 141v-143v 14 ex
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0078 143v-146v 14 ex des. mut.
Desinit
ὥστε ὅρα
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 004-38* 14 Praemittuntur (ff. 1-2*) prolegomena, (ff. 2r-v) prolegomena in orationes de rhetorica, (ff. 2v-3v) de Aristidis charactere quaedam, (ff. 3v-4*) index in orationes XLI, cui subditur epigramma Anth. Palat. (XVI, 320)
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 038-65v* 14 Orationes II
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 065v-109v* 14 Oratio in quinque partes diuisa, quarum I-III praefixas hypotheses habent
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 109v-113* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 113-119v* 14 Orationes II
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 119v-122* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 122-123v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 123v-130v* 14 Orationes II
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 130v-147* 14 Orationes V ; praemittitur hypothesis ; des. mut.
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 147-151v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 151v-154v 14 Praemittitur hypothesis
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 154v-158* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 158-159* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 159-160v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 160v-164v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 164v-166* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 166-168v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 168v-170* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 170-174v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 174v-177v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 177v-179* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 179-187* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 187-191v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 191v-194v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0079 194v 14 Quaedam de matrimonio
Incipit
ὁ νομοθέτης οὐδ' ὅλως διαλαμβάνει τί δεῖ γενέσθαι παρανόμου γάμου
Desinit
πρῶτον μὲν τοῦτο δεῖξαι
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0080 001-12* 16
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0080 012-21* 16
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0080 021v-27v* 16
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0080 027v-33* 16
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0080 033-43v* 16
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0080 043v-55 16 Satis lacunosa ; f. 55v uacuum
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0080 056-66 16 ff. 66v-72v uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 001-2v 14 Consitutio Constantini de Romae papa (cf. Rhallès-Potlès, VI, 260 sqq. et I, 145 sqq.)
Incipit
ὠφέλιμον ἔγνωμεν εἶναι σὺν πᾶσι τοῖς σατράπαις
Desinit
αἰωνιζόντως κατέχεσθαι παραδεδώκαμεν
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 004-6* 14 Vita Libanii, ed. Foerster, Lipsiae, 1903, p. 4-8 ; praemittitur (f. 3-4*) index
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 006-32* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 032-49* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 049-72* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 072-81v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 081v-86v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 086v-93v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 093v-102v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 102v-108v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 108v-112* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 112-144* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 144-146v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 146v-151v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 151v-152v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 152v-153v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 153v-154v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 154v-160v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 160v-166* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 166-173v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 173v-181v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 181v-187v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 187v-191* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 191-194v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 194v-202v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 202v-207* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 207-210* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 210-214v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0081 214v-215v* 14
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr.