Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  | 

Remarque

Z. MELISSAKIS, "Οἱ παλίμψηστοι κώδικες τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος. Προκαταρτικὰ συμπεράσματα μιᾶς ἔρευνας", in Σύμμεικτα 16 (2003), p. 159-216

Temoins (135) :

Pays Ville Dépôt Fonds Cote Folios Recension
ou partie
BHG Date lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev.
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0078 001--144v 10 Homiliae ; scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0078 001-121* 14 Cum notis musicis, cum lacunis duabus ; scriptura superior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0078 046v 10 In hoc folio tantum opus legi potest : scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0078 121v 15 Scriptura superior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0078 122-144v 14 Des. mut. ; scriptura superior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0078 129v-138v 10 Scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0078 Ir-v, αr-v 13 Fragmenta ex euangelio Lucae ; scriptura superior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0078 Ir-v, αr-v 10 Fragmenta ex evangelio Matthaei ; scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 001-53 15 - Inc. mut.; annotazioni sui f. 53v-54v, originariamente uacui. - Cf. Melissakis 2003, p. 164.
 • IRHT
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 055r-v 15 - (f. 55r) Testo sulle diverse età dell'uomo; significato del nome Adamo. - (f. 55v) interpretazione di alcuni vocaboli del Nuovo Testamento.
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 056-57v 15
Incipit
Ἐντολαὶ μέν εἰσιν τὸ οὐ μοιχεύσης
Desinit
μεριμνᾶ καὶ τυρβάζει τουτέστι περισπᾶ ταράττει
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 058r-v De genealogia B. Mariae Virginis (BHG 779hb, cap. I-III) 1046h 15 Inc. ut BHG 779h; des. ut 1046h.
Incipit
Ἀπὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μέχρι τῆς ἐλεύσεως
Desinit
καὶ ὁμοῦ τὰ πάντα ἔτη τῆς ζωῆς αὐτοῦ νθ'
 • Bollandistes
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 059-60v 15
Incipit
Μετὰ τὴν εὐχὴν γαγὴν Παναγία Τριάς
Desinit
καὶ τοῦ ὁσίου τὴν εὐχήν
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 060v-164v 15 - Spiegazione di passi dei Vangeli; des. mut.; cum lacunis duabus. - Cf. notizia IRHT in identifiants; possibile legame con GA 1419.
Incipit
Ματθαῖος οὐδεὶς δύναται δυσὶν κυρίοις δουλεύειν
Desinit
ὁ δὲ οὐκ ἠδύνατο πιστεύειν ὅπου ἂν ἴδεις αὐτὸ τοῦτο σημεῖον, ἀντὶ τοῦ, οὐκ ἤθελον νόει.
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 164v-167 Homilia 8 15 Hom. 8; des. mut. (PG 62, 441, lin. 46) ; differt ab editis
 • IRHT
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 167-187v 15 - Spiegazione anonima di passi del Vecchio e Nuovo Testamento. - f. 188r-190v uacui. - Cf. notizia IRHT in identifiants; possibile legame con GA 1419.
Incipit
Ἐπεβίβασας εἰς θάλασσαν τοὺς ἴππους σου
Desinit
ἠμαγμένην καθαρὰν. ἐφίμωσα ἔπαυσθε
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 191 15 Il codice intitola questo testo erroneamente: Georgius (sic) Nyssenus, De fide.
 • IRHT
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 191v-192 15
Incipit
Ἑρμηνεία τῆς θείας λειτουργίας ὁ ἄρτος τῆς προθέσεως
Desinit
τὸν νοητὸν ἤλιον
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 192v 15 Quaestio et responsio su Cristo e titolo della quaestio su Mosè.
Incipit
Περὶ Χριστοῦ διατί λόγος ; ἵνα δειχθῇ ὅτι ἐκ τοῦ νοῦ προῆλθε
Desinit
περὶ Μωυσῆ, ὃσ ὀγδοηκοστὸν ἤδη γεγονὼς ἔτος εἶδεν θεόν.
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 192v-197v 15 - CPG 3078; - Il codice riporta erroneamente come autore Basilio di Cesarea.
Titulus initialis
῾Εκκλησιαστικὴ μυσταγωγικὴ ἱστορία
Incipit
Τί ἐστιν ἐκκλησία ;
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 197v-198v 15 Exegetica.
Incipit
Διατί ὁ Κύριος εἶπε λάβετε πνεῦμα ἅγιον
Desinit
καί τινα τῶν ἀλόγων ζώων
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 198v-202v 15 - Commentario al Vecchio Testamento; - f. 203r-204v uacua.
Incipit
῾Ισραηλίτης ῾Ισραηλινὸς καὶ σημαίνει τὴν δύναμιν
Desinit
καί ἀνυπόστατος ὁ λόγος αὐτοῦ ἐστιν καὶ τῷ πνεύματι.
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 205-211 1617qIII 15 Synaxaria metrica con regolarità degli sticheri.
 • Bollandistes
 • IRHT
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 211*-212v 15 Des. mut.
Titulus initialis
Κανὼν ψαλλόμενος εἰς τὰς ἐπουρανίους δυνάμεις
Incipit
᾿ῼδη α' ἧκος πλάγιος α' ῾Αρματηλάτην Φαραῶ
Desinit
δεήθητε Χερουβεὶμ θρόνοι κυριότητες ἄγγελοι
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 213-232v 15 Inc. mut. et des. mut.; cum lacunis (in die 14 Nouembris).
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 233 15 De Sancto Neophyto; testo disposto a rovescio sulla pagina.
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 233v 15 Inc. mut.
Incipit
Νοερὰ λέγεται ὅσα διὰ τοῦ νοῦ εἶναι
Desinit
ὑλικὴν θεότητα τὸν μονογενῆ
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 233v-234 15 Varia sul Vecchio Testamento.
Incipit
Μωσέως ὁ προφήτης Ἑβραῖος ἦν τῷ γένει
Desinit
ὀβλίας ὃ ἑρμηνεύεται περιοχὴ παθῶν
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 234v-235v 15 Notizia sulle pericope dei Vangeli.
Incipit
Ἰστέον δὲ πῶς ἄρχονται τὰ εὐαγγέλια
Desinit
ὁ Θεός μου ὁ Θεός μου εἰς τί με ἐγκατέλιπες
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 235v-236 15 - Varia sul Vecchio e Nuovo Testamento. - Cf. notizia IRHT in identifiants; possibile legame con GA 1419.
Incipit
Μὴ σκύλλου τὸν διδάσκαλον τουτἐστιν εἰς κόπον ἔμβαλε
Desinit
σεδὲκ γὰρ ἡ δικαιοσύνη Ἐμμανουήλ μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 236v 15
Titulus initialis
Φρόνιμον φίλον ὡς χρυσὸν κόλπον ἔχε
Incipit
Ἐν γράμμασιν ἓξ συλλαβὰς τρεῖς φέρω
Desinit
ποθινὸν εὕρεις με τοῦ ἕαρος σύμβολον ξένον λύση κηρίον
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 237-239 15 Maior quam editis finibus (incipit: cf. E. Follieri, Initia t. 1, p. 214; desinit: ibid. t. 3, p. 281).
Incipit
Τῇ β’ ἦχος α’ Ἄχραντε Θεοτόκε ἡ ἐν οὐρανοῖς εὐλογημένη
Desinit
Παρθένε ἄχραντε σῶσον ἡμᾶς ταῖς πρεσβείαις σου
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 239v-243v 15 Excerpta di Basilio di Cesarea; inc. mut.
Incipit
Βλέπε ὁ ιερεὺς σεαυτὸν ὅτι οὐκ ἐπίγειον διακονίαν ἐνεχειρίσθης
Desinit
νὰ λέγει πεντακοσίας εὐχὰς τὴν ὥραν
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 243v-244 15 Inc. mut.; praescriptiones monasticae.
Doxologia uel Inuocatio
Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν.
Titulus initialis
Ἑτέρα ἀποστολικὴ διάταξις
Incipit
Ποίητω ὁ ἀγράμματος μοναχὸς δὶα μὲν τοῦ μεσονυκτικοῦ κομποσχοίνια
Desinit
λεγέτω καὶ τὴν προγεγραμμένην εὐχὴν εἰς πᾶσαν κόμπον
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 244r-v 15 - (f. 244r) anastasima; - (f. 244rv) ordinatio mensae, inc. mut. et des. mut.
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 245--246v 14 - Estratti di Menaeum per il mese di gennaio (cf. Melissakis 2003, p. 167). - Mano recente (Melissakis mano α, 14 s.) che scrive sui f. palinsestati (cf. UniProd. 3.P infra), riutilizzati per completare UniProd. 1.A (cf. supra).
 • PTB
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0139 245--246v 08-09 - Non legitur. - Matth. 22,7-46 cum lacunis (cf. Aland 1994, p. 33).
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0177 p. 001-141 14 Excerptum : Mt (p. 1-57), Lc (p. 58-141) ; scriptura superior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0177 p. 001-158 08-09 Sciptura inferior ; cum notis musicis
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0177 p. 141-155 14 Excerptum ; scriptura superior ; sequitur (p. 156) nota de evangelii festi ss. Cosmae et Damiani, saec. 15-16 ; p. 157-158 uacuae praeter adnotationes
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0192 p. 001-299 14 Inc. mut. (Jn 2,6) ; scriptura superior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0192 p. 035-82 10 Versio abbreviata ; fortasse incipit textus in p. 1 : scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0192 p. 111 10 Scriptura inferior
Titulus initialis
Ἀγὼν Ἀμφίονος Ὀρφέως καὶ Ἀρρίωνος
Incipit
Ἀμφίων καὶ Ἀρρίων καὶ Ὀρφεὺς εἰκών
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0192 p. 127 10 Scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0192 p. 151--215 10 Scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0192 p. 169--470 10 Scholia anonyma in diuersa opera ; scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0192 p. 291--474 10 Philosophica capita aliqua, quae etiam ad Iohannem Damascenum pertinent ; scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0192 p. 299-323 14 Scriptura superior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0192 p. 323-409 14 Cum lacuna (inter Lc 2,51 et Mc 1-6) ; sequuntur (p. 409-410) notitia diuersorum euangeliorum, (p. 410-473) euangelia Passionis ; scriptura superior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0192 p. 373 10 Scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0192 p. 387-430 07 Anonyma uaria ; scriptura inferior ex codice bis rescripto
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0192 p. 421 10 Scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0192 p. 474-479 14 Excerpta (p. 474-475) ex euangelio Marci (1,35-44), (p. 476-477) ex euangelio Lucae (9,29-35) ; sequitur (p. 479) notitia euangeliorum diuersorum ; p. 478 uacua praeter adnotationes; scriptura superior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0193 p. 001-317, 428-430 13-15 Inc. mut. ; in fine, excerptum, sic legendum p. 430-428 : scriptura superior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0193 p. 317-402 13-15
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0193 p. 403-425 13-15 P. 426 uacuum praeter adnotationes ; p. 427 : scriptura vetus tantum
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0193 p. 427-430 07 Excerpta : (p. 427) Jn 14, 10 ; (p. 429) Lc 24, 37-39
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0223 001--229v 08-09 Scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0223 001--229v 08-09 Scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0223 001-6 12 1195 Hom. 25, siue prooemium in Asceticum Magnum Basilii Caesariensis (recensio italica)
 • P
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0223 006-11v 12 1195 Des. mut. (PG 32, 233B2)
Desinit
ΧΑΡΙΖΟΜΕΝΗΝΣ
 • P
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0223 011v-66v 12 1195 Prologus inc. mut.
 • P
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0223 066v-79 12 1195 Sequitur (ff. 79v-80) tabula prooemiorum atque Magnarum Regularum I-XX (cf. J. Gribomont, Histoire du texte..., Louvain, 1953, p. 58)
 • P
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0223 080-85 12 1195
 • P
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0223 085r-v 12 1195
 • P
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0223 085v-92 12 1195
 • P
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0223 092-168v 12 1195
 • P
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0223 168v-287 12 1195 Cum lacuna : desunt Reg. 195-206 (cf. J. Gribomont, Histoire du texte..., Louvain, 1953, p. 58) ; in initio (ff. 168v-184) tabula ; sequitur (f. 287r-v) subscriptio
 • P
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0223 230-287 08-09 Scriptura inferior ; cf. J. Gribomont, Histoire du texte..., Louvain, 1953, p. 71-73 ; f. 287v sine scriptura inferiore ?
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0347 001-131v 08-09 Cum menologio
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0347 001-133 15 1405-1406 Scriptura superior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0347 133v 15 1405-1406 Methodus ad aurum parandum
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0452 p. 001-664 12, 14, 16 Inc. mut. in hom. 43 (PG 57, 457, 30); des. mut. (PG 58, 789, 10) ; cum lacunis ; tres partes : p. 1-232, 349-444 et 447-664 (saec. 12), p. 233-348 (saec. 14: scriptura superior), p. 445-446 (saec. 16)
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0452 p. 233-348 01.10, 15, 17 11 Scriptura inferior ; leguntur tituli uitae S. Marciani (p. 250 et 263: BHG 1032-1034b), uitae S. Antonii (p. 236: BHG 140-141k), uitae S. Pauli in Thebaide (p. 241: BHG 1466-1470)
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0485 004--153v 13-14 Panegyrikon : "vermischter Metaphrast" (cf. Ehrhard III, p. 235-238, textus 3-34 tantum)
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0485 004-10v 0642 09.20 13-14 Inc. mut.
 • Bollandistes
 • IRHT
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0485 010v-14v 0555 10.03 13-14
 • Bollandistes
 • IRHT
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0485 015-18v 0498 10.26 13-14
 • Bollandistes
 • IRHT
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0485 018v-20v 0374b 11.01 13-14
 • Bollandistes
 • IRHT
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0485 020v-23v 0389m 11.01 13-14 Miracula decem
 • Bollandistes
 • IRHT
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0485 024-27v 0124 11.08 13-14
 • Bollandistes
 • IRHT
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0485 028-36 0875 11.13 13-14
 • Bollandistes
 • IRHT
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0485 036-38 1104 11.21 13-14
 • Bollandistes
 • IRHT
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0485 038v-42v 0101 11.30 13-14
 • Bollandistes
 • IRHT
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0485 095, 98 10-11 Fragmentum (Mt 12, 16-23) in bifolio rescripto : scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0637 001-122v 14 Inc. mut et des. mut., cum lacuna ; rescriptus : scriptura inferior Armenice (Vetus Testamentum)
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0842 p. 001-177 13 1251-1252 Menaeum mensis Nouembris ; inc. mut. et des. mut., cum lacuna ; sequitur subscriptio (p. 178) ; scriptura superior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0842 p. 001-178* 08 Scriptura inferior ; reperiuntur excerpta plura : (p. 1) ed. F. Nau, Revue de l'Orient chrétien 12, 1907, p. 48 ; (p. 23) ed. L. Clugnet, ibid. t. 5, 1900, p. 257, cf. BGH 618 ; (p. 33) ed. ibid., p. 370, cf. BHG 121 ; (p. 66) PG 65, 400, col. 46-49, cf. BHG 5560 ; (p. 172) PG 65, 420, col. 43-47, cf. BHG ibid.
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0864 p. 003-388 14 Menaeum mensis Decembris ; sciptura superior ; p. 1-2 uacuae
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0864 p. 004*-42* 11 Scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0864 p. 045-46 10-11 Scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0864 p. 053--188 10 Scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0864 p. 054 10 Scriptura inferior ; excerptum (PG 31, 868-869)
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0864 p. 102 10 Scriptura inferior ; excerptum (PG 31, 1513)
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0874 p. 001-766 13-15 Inc. mut, des. mut., cum lacunis multis ; scriptura superior e quinque manibus saec. 13-14, 14 et 15
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0874 p. 081--640 08-11 Scriptura inferior ; fragmenta e tribus codicibus : (p. 081--620) troparia mensis Decembris, saec. 8-9 ; (p. 593-640) saec. 11 ; (p. 601-612) kontakion mensis Ianuarii, saec. 10
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0874 p. 161-168 11 Scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0874 p. 617-618 08-09 Scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1097 001-82v 13-14 Inc. mut., des. mut., cum lacunis
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1097 083-84 13-14 Fragmentum ; des. mut. ; f. 84v uacuum
Incipit
Ἐπειδήπερ ἔδοξέ σοι λογικῆς ἀκριβῆ πειρᾶς ὡς ἔχειν
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1097 085-208v 13-14 Interpretatio in Psalmos et in Evangelia; des. mut. ; scriptura superior (ff. 99-208)
Incipit
Κείμενον Ιδοὺ ἠκούσαμεν αὐτὴν ἐν Ἐφραθᾳ εὕρομεν αὐτὴν ἐν τοῖς πεδίοις τοῦ δρυμοῦ Ἑρμηνεία Ὁ μὲν οὖν Δαβὶδ ἱκέτευσεν οἰκοδομῆσαι ναὸν
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1097 099--102 11 Scriptura inferior : 99v, 102
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1097 100--140 10-11 Scriptura inferior : ff. 100v, 101r-v, 131, 140v
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1097 103--208 13 Scriptura inferior : ff. 103, 104, 106-108, 201-208
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1097 209-233 13-14 Inc. mut.
Desinit
ταῦτα πάντα ψιλοῦνται καὶ βαρύνονται καὶ διά τοῦ ω μεγάλου γράφονται
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1097 233v-235v 13-14 Paschalia ann. 1272/1273 - 1293/1294
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1097 235v-236 13-14 Fragmentum (in fine, cf. ed. A. J. Cramer, Anecdota..., t. 2, Oxford, 1835, p. 229, l. 3); sequuntur (f. 236v) quaedam de vita Jesu Christi, (ff. 236v-237v) alia grammatica excerpta
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1097 237, item 1 Anonymus, ineditus (?)
Incipit
Ὁ Αἰας τί ἔπταισε· τῇ ἰδίᾳ πατρίδι ἔσωσε τῆς Ἀθηνᾶς τὰ ὀνόματα καὶ εἰς πλοῖον
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1097 237, item 2 13-14 Cf. E. Follieri, Initia, t. IV, p. 25
Incipit
Τὰς εὐήχους σάλπιγγας τοῦ Χριστοῦ νῦν
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1097 238-337v 13-14 Excerpta varia, cum scholiis ; inc. mut.
Incipit
τοὺς Ἡρακλείους ἀνδρικοὺς δεκαδύο ἐντεῦθεν ἐκμάνθανε φιλότης ἄθλους Ἑρμηνεία... Ἰητροῖς μὲν μέλον
Desinit
πλὴν τοῦ ἀίσσω τὸ ὁρμῶ δεδίσσω ἑλίσσω αἰνίσσω τὸ αἰνιγματωδῶς δηλῶ
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1097 338-413 13-14 F. 408r-v uacuum
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1097 409-416v 13-14 Sequuntur (f. 416v) nomina populorum, (f. 417r-v) grammatica alia
Incipit
Ἡ πρώτη συζυγία τῶν εἰς μι Αἱ δὲ εἰς μι συζυγίαι τέσσαρές εἰσι
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1097 418-424 13-14 Stephanus Grammaticus, Comm. in Dionysium Thracem : excerptum (ed. H. Hilgard, Grammatici Graeci, t. 1/3, Lipsiae, 1901 (Hildesheim, 1965), p. 566, 20 - 578, 5 ; sequuntur (ff. 424-425v*) varia de consonantibus
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1097 425v 13-14 Fragmentum (ed. Hercher, t. 1, Leipzig, 1864, p. 27, l. 6-10)
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2048 001*-115* 12 Scriptura inferior : leguntur in ff. 17v, 21r-v fragmenta Menaei mensis Ianuarii ; saec. 10-11 secundum R(III)0434, saec.12 secundum R(III)0447a
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2048 001-115v* 15 Decembris-Ianuarii; des. mut. ; scriptura superior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2075 001-215v 11, 13-14 Hom. 31-67 ; ff. 1-2, 133-146 saec. 13 instaurata ; ff. 103-113 saec. 13-14 partim instaurata ; scriptura superior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2075 211*--215* 10 Scriptura inferior : legitur in f. 212v in marg.
Incipit
ἐὰν ὁ προγενέστερος δανειστὴς
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2075 211*-215* 10 Fragmenta leguntur in f. 211r-v ; uide infra inc. f. 211v
Incipit
Εἴτε δικαίῳ ἀνδρὸς εἴτε δικαίῳ ἐξωτικοῦ ὁ ἀνὴρ περὶ μοιχείας
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2107 021-27, 91-98, 169-176 11-12 Scriptura inferior ; leguntur excerpta quattuor : (f. 93) PG 57,217 ; (f. 98) ibid., 73 ; (f. 172v) ibid., 207-208 ; (f. 175v) ibid., 343
 • IRHT
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2112 149r-v 11 Textus inferior ; fragmentum menaei mensis Nouembris
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2112 156r-v 11 Textus inferior ; fragmentum e gerontico
Incipit
ἐκείμην ἀπαρρησίαστος αἰσχυνόμενος ἀτενῖσαι εἰς αὐτόν
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2155 001-246v* 14 Inc. mut. ; des. mut. ; cum notis musicis
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2155 218-241 10 Scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2471 I, II 12-13 Scriptura superior ; fragmenta cum notis musicis
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2471 I, II Homilia 15 11 Scriptura inferior ; fragmenta (PG 49, 154, 45 et 55)
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2694 01-66v* 13 Inc. mut., cum lacunis ; scriptura superior (ff. 50-66v)
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2694 050-73, 75-80v 11-12 Scriptura inferior
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2694 66v-79v* 13
Titulus initialis
Περὶ εὖ ζῆν
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2694 79v-80v 13 Scriptura superior ; excerptum : inc. cap. 6, 1 (e codice Marcian. gr. II, 21 : ed. Mioni, Orientalia Christiana Periodica 17 (1951), p. 83-94), des. differt ab editis
Desinit
φιλοθέῳ καὶ προσευχῆς πρόνοιαν ποιουμένῳ
 • IRHT
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2795 001-038 * 14
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2795 038-091v * 14
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2795 091v-104 * 14
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2795 104-115v * 14
Hellas Athēna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 2795 116-125v 12-13, 14 ff. 116-121v, sac. 12-13 ; ff. 122-125v, saec. 14 ; des. mut.