Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  | 

Remarque

P. AUGUSTIN, J.-H. SAUTEL, Codices Chrysostomici Graeci VII : Codicum Parisinorum pars prior (Documents, études et répertoires publiés par l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes), Paris - Turnhout, 2011

Temoins (456) :

Pays Ville Dépôt Fonds Cote Folios Recension
ou partie
BHG Date lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev.
Vaticano Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0560 011-23 10
Vaticano Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0560 023-80v 10
Vaticano Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0564 131-137 1191n 12 Inc ab editis diversa.
Incipit
Καὶ ὅτε σταυροῦ μνείαν
 • Bollandistes
Vaticano Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 2055 235v-266v 10-11 (ff. 235v-261) liber 1, cum lacuna. (ff. 261-266v) liber 2. Magis congruit cum codd. DEw a Dumortier adhibitis.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0004 227v-228 14 De Antichristo, partim editus (F. Nau, Journal asiatique, 9, 1917, p. 453-462 : 458) ;Chrysostomo priore manu tribuitur in margine ; ff. 228v-229v uacua praeter excerptum liturgicum
Incipit
῞Οτι τρία μὲν ἔτη κρατήσει καὶ ἥμισυ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0053 p. 398 a-a 2076 10-11?
Titulus initialis
Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνουπόλεως· ἐκ τῆς ἑρμηνείας τοῦ κατὰ Ἰωάννου εὐαγγελίου· εἰστήκεισαν διὰ πιτῦ σταύρω τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφῆ τῆς μήτρος αὐτοῦ Μαρίαν τοῦ Κλωπᾶ
Incipit
Ἀναγκαῖον δὲ ζητῆσαι περὶ τούτου· οὗτος γὰρ ὁ Κλωπὰς
Desinit
ἐκ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Σαλώμης.
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0065 287v-288 + 287, 288v 11 homiliae 50 fragmentum (PG 58, 506, lin. 11-507, lin. 8)
Incipit
ΕΚΤ]ΕΙΝΑΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ
Desinit
ΚΑΤΑ ΜΙΚΡΟΝ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0084 001v-2 13 Cf. cod. Venezia Marc. VII, 38, f. 249v sub nomine Isidori Pelusiotae.
Incipit
Ἀπῆλθεν Ἰούδας καὶ ἀπήρτησεν αὐτὸν
Desinit
τῶν σπλάγχνων αὐτοῦ ἔξω χυθέντων
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0084 002r-v 2076 13
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0084 002v-3 In mulierem quae unxit pedes Domini (CCG VII, Appendix 15) 13
Incipit
Ἐνταῦθά τινες ἀμφισβητοῦσιν πῶς ἠνέσχετο
Desinit
ἠγάπα τὸν Λάζαρον καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0101 199-200v 13 - Des. mut.
Desinit
Ουδε γαρ ως μαχομενος ουτω τα πραγματα [...].
Titulus initialis
Tου εν αγιοις πατρος ημων Ιωαννου αρχιεπισκοπου Κωνσταντινουπολεως του Χρυσοστομου εγκωμιον εις τον αγιον αποστολον Παυλον εκ διαφορων αυτου λογων συντεθεν παρα Θεοδωρου μαγιστρου. δεσποτα ευλογησον.
Incipit
Της μεν επιγραφης των αποστολικων πραξεων.
 • PTB
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 016-111v 16 (2/2) Magna pars epistularum Athanasii Patr. cum Andronico Palaeologo ; f. 112r-v uacuum
 • IRHT
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 113--265 16 (2/2) Panegyricum postmetphrasticum sex mensium (cf. Ehrhard, t. III, p. 478-479)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 113-151 0129i 16 (2/2) In prooemium et capitula 24 diuisus, des editis paulo breuior (MALINGREY 1961, pp. 52-276 ; M. 52, 479-528, lin. 19) ; ff. 151v-153v uacua
Desinit
νικᾷ ἐν Χριστῷ
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 154-162v 0125 16 (2/2) Iohannes Chrysostomus cod. ; inc. et des. ab editis parum diuersa (PG. 99, 729-748, lin. 5 ante finem ; cf. ALDAMA 44 et PG. 64, 1333-1334).
Incipit
Άρχιστρατήγων ἡμᾶς νοερῶν λειτουργῶν περιήχησαν
Desinit
ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 163-164v Pars 1 0129d 16 (2/2)
Incipit
Οὐκ εἰκῇ τοῖς ἀγγέλοις πανηγυρίζομεν
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 187-193 0926 16 (2/2)
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 193v-195 0927 16 (2/2)
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 195-197v 1838 16 (2/2) Des. ab editis parum diuersus (PG. 59, 497-500)
Desinit
ὁ θεός μου· αὐτῷ...
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 208v-212v 1657 16 (2/2) Iohannes Chrysostomus cod., des. ab editis parum diuersa (PG. 65, 809-817).
Desinit
ἔνδοθεν ἐπιφέροντα Ἰησοῦν τὸν Χριστόν· αὐτῷ....
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 212v-214v 1659 16 (2/2)
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 214v-218 0825 16 (2/2) Iohannes Chrysostomus cod. des. ab editis parum diuersus (PG. 96, 1501-1508)
Desinit
δώῃ ἡμῖν· ὅτι αὐτῷ πρέπει...
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 218-220v 0827d 16 (2/2) Des. ab editis parum diuersa (PG 61, 697-700).
Desinit
τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ· ᾧ πρέπει...
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 220v-226 1936s 16 (2/2)
Incipit
Ὅσοι τοῦ παρόντος φωτὸς τὰς μαρμαρυγὰς
Desinit
προσκύνησις καὶ δοξολογία· σὺν τῷ Πατρὶ...
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 226-230 0865c 16 (2/2)
Incipit
Φεύγειν τὸ φὼς οὐ καλὸν
Desinit
Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ἠυδόκησα·ᾧ...
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 230v-233v 1932 16 (2/2) Inc et des. ab editis parum diuersa
Incipit
ἡ πηγὴ τῶν εὐαγγελικῶν διδα[γμάτων
Desinit
τὸν ἐπιφανέντα δεσπότην και Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν· ὅτι αὐτῷ πρέπει...
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 234-236v 1930 16 (2/2) Iohannes Chrysostomus cod.
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0137 265 1905 16 (2/2) Excerptum (PG. 56, 393, linn. 4-7) ; f. 265v uacuum
Incipit
οὐχ αἱρετικῶν παῖδες
Detail(s)
τό παθητὀν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0139 336-356 10 med. In marg.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0141A 269-270v 881ab 11 (1/2)
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0145 007-83v 16
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0145 200v-274v 16 Des. mut.
Desinit
ΦΙΛΟΣΤΟ[ΓΙΑΝ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0145 275 In PS. 50 (cf. Vat. gr. 525, ff. 214-218), inc. mut.
Incipit
ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ο ΔΑΥΙΔ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0171 001-10 XVI Collectio undecim excerptorum, quae in tribus aliis codicibus gemellis reperiuntur : Paris, BNF, Coislin 14, ff. 1-6v et München, B.S.B., gr. 56, ff. 303v-311 (cf. CCG II, cod. 49), utroque manu Nicolai Lichinae Monembasiotae anno 1547 exarato, denique Wien, Ö.N.B., Theol. gr. 325, ff. 122-147 (cf. CCG IV, cod. 80), fortasse eodem anno exarato, quo usus est H. Savile. Des. ab editis parum diuersa (PG 55, 533-538)
Desinit
ἧς καὶ γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν· χάριτι...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0177 324r-v 11 In Ionam et Danielem, cf. cod. Paris, BNF, Suppl. gr. 1316, ff. 262v-264.
Incipit
Τίνος ἕνεκεν εἰπὼν ὅτι ἔσται
Desinit
ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἑκατὸν οὐ ζῶσιν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0194A 001r-v , 321v-r , 320v-r 11 (1/2) Fragmenta : f. 1r-v (saec. 11-12) hom. 44 ; ff. 321v-r, 320v-r (saec. 10) hom. 13-14
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0236 063-75v Homilia 55 tantum (PG 58, 539-549, lin. 2)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0236 228v-355v 15 Homiliae 1-5, 15, 19-20, 25-26, 35-36 (PG 60, 13-56, 119-128, 149-164, 191-204, 251-262).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 025v-29 De iudicio et remuneratione, et in secundum Aduentum (CCG VII, Appendix 1) 15
Incipit
Ἀγαπητοί· ὅταν ἄρξομαι τοῦ λαλεῖν
Desinit
αὐτὸς προσδέχεται ἡμᾶς μετανοοῦντας· αὐτῷ…
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 029-30v 15 Sermo 1 tantum (M. 60, 711-714 ; cf. ALDAMA 131).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 097-98v De mundanis, cf. CCG VII, Appendix 30.
Incipit
Οὐδεὶς ἐν βίῳ κατορθοῖ τά σοι
Desinit
ἄλλο γὰρ τὸ κρῖμα τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλο τὸ τῶν ἀνθρώπων
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 098v-99 De non lugendis defunctis (CCG VII, Appendix 6) 15
Incipit
Δέομαι καὶ ἀντιβολῶ, ὅταν υἱὸν
Desinit
παρακαλοῦντες· τοῦ εὑρεῖν αὐτοῖς ἔλεον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 099-100v 15
Incipit
Εἰσί τινες τῶν ἐνταῦθα τῆς ἀρετῆς
Desinit
παρὰ τὸν Θεόν· τὸ γὰρ ἡμῶν ἐπληρώσαμεν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 100v-101 De lugendis fratribus qui in peccato uitam agunt (CCG VII, Appendix 23) 15
Incipit
Μηδείς μοι καταγνῶτο τῆς θρηνῳδίας
Desinit
ἅπας ἡμῖν ὁ καιρὸς εἰς τὸ κατηγορεῖν ἀναλίσκεται
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 101 De luxuria (CCG VII, Appendix 33) 15
Incipit
Περὶ δὲ τῆς τρυφῆς, ἀκούσατε
Desinit
ἡ δὲ ὀδύνη διηνεκῆς καὶ πέρας οὐχ ἔχουσα
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 101 De ingluuie (CCG VII, Appendix 47) 15
Incipit
Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀδηφαγία μυρίων κακῶν αἰτία
Desinit
καὶ τῶν ἡδέων τοῦ παρόντος βίου ἀπεργάζεται
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 101-103v De ieiunio (CCG VII, Appendix 39) 15
Incipit
Τί δὲ ἐστὶν ἡ νηστεία
Desinit
καὶ καταξιωθῶμεν τῶν ἀπορρήτων ἐκείνων ἀγαθῶν· χάριτι...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 103v 15
Incipit
Εἰ δέ τινός σε φιλία βλάπτει
Desinit
πολλῷ μᾶλλον τοὺς συνήθεις καὶ γνωρίμους φεύγειν δεῖ πονηροὺς ὄντας
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 103v-105 15
Incipit
Ὅταν ἐκ καθαρῶν χειλέων ἐξέρχηται δέησις,
Desinit
ἐπανέλθωμεν· καὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἀξιωθῶμεν· χάριτι...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 105-106v 15
Incipit
Ἔδει μὲν γὰρ καὶ πολλῷ πλέον
Desinit
δόξαν ἀναπέμποντες τῷ τὰ σύμπαντα δημιουργήσαντι καὶ ἡμᾶς φιλανθρωπίᾳ ἐλεήσαντι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν·ᾧ...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 106v-108v De iudicio, Ego Daniel aspiciebam in uisione noctis (Dn. 7, 1) (CCG VII, Appendix 9) 15
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 108v-109v In illud : Vae uobis cum benedixerint uobis homines (Luc. 6, 26) (CCG VII, Appendix 17) 15
Incipit
Ἐπειδὴ διηνεκῶς πρὸς τὸν ἀκοίμητον ὁρῶν ὀφθαλμόν
Desinit
καὶ μετὰ ταῦτα καὶ τὴν οὐρανιὸν βασιλείαν ἐχαρίσατο· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν· χάριτι...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 109v-110 De Ecclesia (sine titulo in cod.) (CCG VII, Appendix 2) 15 Cf. cod. Londin. Add. 32643 (CCG I, 79), qui eadem praebet.
Incipit
Ἂν τοίνυν ἴδῃς τινὰ τῶν μετὰ σοῦ συναγελαζομένων
Desinit
κρεῖττον γὰρ στερηθῆναι τοῦ βίου μᾶλλον διὰ τὸν Θεόν, ἢ διὰ τὸν βίον αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ· ᾧ πρέπει...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 110-112 De ingluuie et ebrietate, recensio breuiata (sine titulo cod.) 15 De ingluuie et ebrietate (sine titulo in cod.), cf. CCG VII, Appendix 3 et CCG I, 79.
Incipit
Βούλεσθε ἴδωμεν τίνα ἡδονὴν ὁ πλοῦτος ἔχει
Desinit
des. ἵνα καὶ τὸν παρόντα εὐμαρῶς διανύσωμεν, καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτευξώμεθα ἀγαθῶν· χάριτι...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 112-v, 240-v De iuramentis (CCG VII, Appendix 24 ; cf. CCG I, 79) 15
Incipit
Μὴ τῆς κατὰ ψυχῆς ἀρετῆς ἀμελῶμεν
Desinit
καὶ τὸν παρόντα βίον ἀσφαλῶς διανύσωμεν, καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν· χάριτι...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 131-159v 15 ff. 131-159v, 113-128v, 222-239v, 160-190v, 95r-v, 192-205v, 96r-v, 206-211 : Eclogae 1, 6, 21-30 (PG 63, 567-580, 605-616, 695-802).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 211-213v 15
Incipit
Πῦρ φλογιζόμενον ἀποσβέννυσιν ὕδωρ (Sir. 3, 30)
Desinit
προαποθῇ σωτηρίαν· ἧς γένοιτο...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 213v-214v 15
Incipit
Εἰ βούλεσθε, προθῶμεν ὑμῖν εἰς ὑπομονῆς παράκλησιν
Desinit
μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 214v-215v Consolatio utilis ex Christo et sanctis apostolis (CCG VII, Appendix 25) 15
Incipit
Ὄντως μέγα παραμύθιον· καὶ τὰ τοῦ Χριστοῦ πάθη
Desinit
καὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἀξιοῖ· ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν· ᾧ...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 215v-216 De iis qui peccant neque audiunt (CCG VII, Appendix 8)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 216 In illud, Nemo quod suum est, quaerat, sed singuli quae sunt alterius (1. Cor. 10, 24) (CCG VII, Appendix 48) 15
Incipit
Ὥσπερ οὖν οἱ ἰατροὶ οὐκ ἀναγκάζουσι
Desinit
πολλῆς ἐμπλησθήσονται τῆς παρρησίας
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 216v 15 De confessione peccatorum, cf. CCG VII, Appendix 16.
Incipit
Ἐπειδὰν οὖν ἁμάρτῃς, μὴ τὴν παρ’ ἑτέρου
Desinit
πολλὰ μετανοοῦντες καὶ μηδὲν ὀφελούμενοι
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 216v-218v 15
Incipit
Ὁρᾷς, ἀγαπητέ, πῶς αὐτεξούσιον ἡμῶν
Desinit
πρὸς τὰ μέλλοντα διορθούμενοι, τῶν αἰωνίων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν· χάριτι...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 218v-220 De lacrimis oratio 8, cf. CCG VII, Appendix 49.
Incipit
Ὥσπερ τὸ ὕδωρ τὰ γράμματα ἀφανίζει
Desinit
Ἐγενήθη τὰ δάκρυά μου ἐμοὶ ἄρτος ἡμέρας καὶ νυκτός (Ps. 41, 4)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 220 15
Incipit
Τὸ γέλως ἁμάρτημα μὲν οὐκ ἔστιν
Desinit
ἵνα μὴ παραπέμψῃ ἡμᾶς τῷ αἰωνίῳ πυρί
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 220 15
Incipit
Τῷ γὰρ ὑψηλῷ δόξα πολλή
Desinit
ἐὰν γὰρ ταπεινωθῶμεν καὶ κερδήσωμεν τὸν ἀδελφόν, εἰς Θεὸν ἁμαρτάνωμεν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 220r-v 15
Incipit
Ὅταν οὖν ἄρχων ἀνεπίληπτος ᾖ
Desinit
εὐμενῆ καὶ ἵλεον καταστῆσαι ἑαυτοῖς τὸν Δεσπότην
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 220v-221v, 097 De morte pars altera (CCG VII, Appendix 14) 15 De morte (sine titulo cod.), cf. CCG VII, Appendix 14.
Incipit
Εἰ τοίνυν ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἑαυτῶν
Desinit
ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν· ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν· ᾧ...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 240v-243v De decem millium talentorum debitore, excerpta (sine titulo in cod.) (CCG VII, Appendix 46) 15
Incipit
Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ (Matth. 18, 23).
Desinit
Καταλλάξομεν, καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν· χάριτι...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 243v-245 15 De auaritia et rapina, et in illud Prophetae, Ne timueris cum diues factus fuerit homo, et cum multiplicata fuerit gloria domus eius (Ps. 48, 17), cf. CCG VII, Appendix 21 et CCG I, 79.
Incipit
Καθάπερ γὰρ ἔστιν ἰδεῖν τὰ τῆς θαλάσσης κύματα
Desinit
παρὰ τοῦ πολεμίου μηχανὰς διαφυγόντες, τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἀξιωθῶμεν· χάριτι...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 256-259v 0939d 15 cuius textus transit (f. 258, lin. 1) a u. ποιμένας (col. 565, lin. 12 ab imo) ad u. Ἔτι (col. 565, lin. 2 ab imo).
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 259v-262 0939e 15
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 262-267v 0939f 15 inc. et des. ab editis paulum diuersus
Incipit
Φέρε καὶ ἡμεῖς ἁψώμεθα τῆς ὑποσχέσεως
Desinit
Δόξαν ἀναπέμπων· νῦν...
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 267v-273v 0939g 15 Des.imperfectus et ab editis diuersus τιμᾷ δὲ (sine καὶ) τὸν δίκαιον ὁμοῦ (cf. Oosterhuis Den Otter 2015, p. 274, lin. 314 ; PG 56, 582, lin. 52 siue 23 ante finem)
Desinit
τιμᾷ δὲ τὸν δίκαιον ὁμοῦ
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0269 288-292 15 Iohannes Chrysostomus cod.
Incipit
Παρακαλεῖτε φησίν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0343 101 15 In illud, Luminare maius in principatus diei, et luminare minus in principatus noctis, et asteres (Gen. 1, 16) = In cosmogoniam homiliae 3 excerptum, lemma Τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν... καὶ τοὺς ἀστέρας (Gen. 1, 16), PG. 56, 449, linn. 30-3 ab imo, fortasse ex Catena integra in Genesim (PETIT 1992, num. 101, linn. 1-24, pp. 79-80).
Incipit
Ὅτε ὁ ἥλιος ἐπάγη εἰς ἀνατολήν
Desinit
κατ’ ἐνιαυτὸν ἀποδίδωσι τῷ ἡλίῳ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0343 104v 15 Nemini tribuitur in codice, cf. CPG 4852.1 ; BHGn 2076 ; M. 64, 1329.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0367 144-147v Recensio altera 0881y 16
Incipit
Φέρε δὴ ἀπαντλήσω σου τὸ τῆς ἀθυμίας ἕλκος
Desinit
μνείαν ἔχε πρὸς τὸν Θεόν
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0390 059-65v 0635c 16
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0395 077-81v 14-15 Nemini tribuitur in codice, inc. et des. mut. (PG 50, 794, lin. 42-796).
Incipit
τοῦ ἀγγέλου ἐνθυμουμένου.
Desinit
αὐτὸς γὰρ δὸς εἰρήνη[ν] ἡμῶν· ἧς γένοιτο διὰ παντὸς... ἀμήν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0395 077-81v Inc. mut. τοῦ ἀγγέλου ἐνθυμουμένου (PG 50, 794, lin. 42), des. editis paulo breuior ἡ εἰρήνη· αὐτὸς γάρ δὸς [sic] εἰρήνη<ν> ἡμῶν· ἧς... (PG 50, 796, lin. 13 siue 5 ante finem).
Incipit
τοῦ ἀγγέλου ἐνθυμουμένου
Desinit
ἡ εἰρήνη· αὐτὸς γάρ δὸς [sic] εἰρήνη<ν> ἡμῶν· ἧς...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0395 126v-131v 0025h 16 De exsilio Adami narratio (Vita Adae et Euae, recensio prima, titulus et capita 14, 3 - 32, 2), inc. ab editis diuersa (TROMP 2005, pp. 122-123, 136-160, titulus et linn. 107-295) ; cf. NAGEL 1974, III, pp. 1-4, 91-236 ; BERTRAND 1987, pp. 68, 78-94 ; BHGn 25h ; CAVT 1.i)
Incipit
Ἐξεῖπεν Ἀδὰμ τὴν Εὔαν· Λάλησον
Desinit
καὶ πεσοῦσα... ἔλεγε· Ἥμαρτον, ἥμαρτον
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0396 p. 260-262 13
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0426 111-112 In illud, Omnis qui aspexerit mulierem (Matth. 5, 28) (CCG VII, Appendix 42 ; Q. 59, partim) 15
Incipit
Τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ λέγοντος ἐν εὐαγγελίοις· πᾶς ὁ ἐμβλέψας... Ὄντως φοβερὸν τὸ παράγγελμα
Desinit
μηδὲ συναρπαγῇς τοῖς βλεφάροις
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0443 163v-166v 13 1271-1272 Nemini tribuitur in codice
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0443 120-v, 069v- 09-10 In publicanum et pharisaeum (S. 5, 261-264), inc. mut. (p. 262, lin. 2), cum lacuna unius folii (inter ff. 120v et 69v) post uu. λοιδορίαις μηδὲ ἐκθη[ριοῦσθαι (ibid., lin. 31) usque ad uu. ]δρων ὡς ὅπερ ἂν (p. 263, lin. 15), des. mut. (p. 264, lin. 1).
Incipit
δικαιοσύνην καὶ ὑπερηφανίαν
Desinit
σπουδῆς καὶ προσ[εδρίας
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0443 026v, 031, 140, 022, 133 1128f 03.25* 09-10
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0443 066r-v 2219p 09-10 inc. mut.
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0443 066v, 76r-v , 77r-v, 71r-v , 112 Forma breuior (PG 61, 715-720 ; Datema-Allen 1987, p. 151-183 ; BHG 2216a) 2216 09-10 Textus inferior ; fragmenta. In ramos palmarum, recensio longior (Datema-Allen 1987, pp. 150-182 ; M. 61, 715-720 ; BHG 2216), cum duabus lacunis, altera (inter ff. 76v et 77) post uu. διάδημα κοσ[μικόν (Datema-Allen 1987, p. 156, lin. 70 ; col. 716, lin. 5) usque ad u. ζῆ]λον (Datema-Allen 1987, p. 166, lin. 165 ; cf. col. 717, lin. 36), altera (inter ff. 71v et 112) post uu. τὸν συν[τελοῦντά με (Datema-Allen 1987, p. 178, lin. 287 ; cf. col. 718, lin. 54) usque ad ipsam doxologiam ἁ]γίῳ πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν (Datema-Allen 1987, p. 182, lin. 346).
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0443 038-v, 035-v, 073 09-10 Cum lacuna (inter ff. 35v et 73), post uu. διατραφέντας ἔγνωμεν (col. 527, lin. 18) usque ad uu. Ἡμεῖς οὖν φυγόντες (cf. col. 528, lin. 31).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0443 073-v, 119-v, 096-v, 107-v, 104-v 09-10
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0443 005r-v 0444k 09-10 des. mut. (PG 61, 687-688, lin. 60)
Desinit
Ἰούδα, τριάκοντα
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0443 008r-v, 001r-v 1497 06.29 09-10 Des. mut. (PG 59, 491-493, lin. 39).
Desinit
διὰ τὴν ἁγνείαν ἐκ
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0443 002v, 011, 014, 007, 105, 117 0867 08.29* 09-10
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0454 160-164v 0939e 15 1448
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0454 165-174 0939f 15 1448
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0454 174v-183v 0939g 15 1448 Des. imperfectus et ab editis diuersus τιμᾷ δὲ καὶ τὸν δίκαιον ὁμοῦ (cf. Oosterhuis-Den-Otter 2015, p. 274, lin. 314 ; PG 56, 582, lin. 52 siue 23 ante finem)
Desinit
τιμᾷ δὲ καὶ τὸν δίκαιον ὁμοῦ
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0476 001-2v 11 In Genesim homiliae 1-2 (PG 53, 24-29). Hom. 2 des. mut.(col. 29, lin. 7 ab imo).
Desinit
καὶ ὅτι πνεύματι
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0477 075-256v 15 Hom. 41-88
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0482 264-265v 11 Fragmentum hom. 29, inc. mut. (col. 265, lin. 27), cum duabus lacunis, altera propter dimidiam folii 264 partem resectam post uu. ἐγκωμιάζουσιν οἱ (col. 265, lin. 39) usque ad uu. τὰ μὲν τῆς ἡδονῆς (col. 265, ult. lin.), altera propter casum quattuor foliorum (inter ff. 264v et 265) post uu. Τάχα εἰ καὶ ἕτεροί τινες (col. 266, lin. 12) usque ad u. παιδὸς (col. 269, lin. 20), des. mut. (col. 270, lin. 9).
Incipit
καὶ πρὸς τὰ καλὰ
Desinit
τὴν ἀπὸ τῆς
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0483 1r-v 3r-v 2r-v 5r-v 4r-v 6-229v 259-266v 254-258v 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0491 176v-177 13-14
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 018v-21v 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 022-28v 11 De humilitate et de eleemosyna, cf. CCG I, Append. 67.
Incipit
Φέρε τῆς ζάλης τῶν τοῦ βίου πραγμάτων
Desinit
διὰ τῶν ἔργων ἐπιδεικνύμεθα, ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, ἐν Χριστῷ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 028v-32 11 De eleemosyna, cf. CCG VII, Append. 45.
Incipit
Χθὲς ὑμῖν, ἀγαπητοί, περὶ ἐλεημοσύνης ἐλέγομεν,
Desinit
ληψόμεθα μισθούς· καὶ τῶν αἰωνίων ἀπολαύσωμεν ἀγαθῶν· χάριτι
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 047-51v 11 Basilio Caesariensi tribuitur priore manu, quod erasum est
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 051v-64 11 Iohannes Chrysostomus cod.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 064-71 11 Catechesis 2, De paenitentia (M. 33, 381-408) ; Athanasius Alexandrinus cod. (manu secunda), cf. CPG 3585.2, not.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 071-84 11 Homilia 2 et 4 tantum.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 084v-91 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 091-95v 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 095v-100v 0271 11 ff. 95v-96v, 98v-r, 97v-r, 99-100v (VAN DEUN 1983, I, pp. 57-74 ; M. 50, 719-726). Iohanni Ieiunatori tribuitur manu secunda.
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 100v-108v 11
Incipit
Πολλὰ μέν ἐστι τὰ χαρακτηρίζοντα
Desinit
στεναγμός· καὶ καταξιωθῶμεν ἀπολαῦσαι τῶν ἀγαθῶν τῶν ὑπερβαινόντων ἀνθρώπινον νοῦν· ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ…
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 108v-116v 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 116v-122v 0124 11 Homilia 6 tantum.
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 122v-130 1532 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 130-136 0848m 11
Incipit
Ἡνίκα πρὸς τὴν βαρβαρικὴν ὄψιν παρατάττοιτο ὁ βασιλεύς
Desinit
·καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι· ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν ᾧ...
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 136v-146v 11 IOHANNES CHRYSOSTOMUS cod., incipit ab editis parum diuersa.
Incipit
Πρώην ἡμῖν, ἀδελφοί, ἡ μεγάλη
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 156-161 11 [Ephraemo tribuitur recentiore manu] De patientia et consummatione huius saeculi, ab editis diuersa, quia multa addit (f. 156v, col. b, lin. 3 ab imo) post col. 939, lin. 28 (M. 63, 937-942 = ESO 3, p. 93-104D = PHRANTZOLIS 1992, p. 155-179), cum lacuna quattuor foliorum (inter ff. 159v et 160) post uu. διὰ τὴν πολλὴν (ultimum uerbum erasum ; textus lacunosus in M. 63, integer autem in ESO 3, p. 97F8 ; PHRANTZOLIS 1992, p. 166, lin. 2) usque ad uu. ἀγωνίσα]σθαι τὴν βασιλείαν (duo prima uerba erasa ; col. 941, lin. 40 ; cf. ESO 3, p. 103A7 ; PHRANTZOLIS 1992, p. 176, lin. 14)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 161-169v 11 Homilia 18 tantum
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 183-186 1128f 11
Incipit
Desinit
εἰρήνη ἡμῶν· ἧς γένοιτο…
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 186-192 1144h 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 192v-198 2219p 11 Cum lacuna unius folii (inter ff. 193v et 194) post u. εὐδοκία usque ad uu. καὶ ἔμεινεν ἡ τῆς ἀνυδρίας πληγή. Ταύτῃ (M. 61, 701-703, lin. 8, cf. lin. 64-706)
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 198v-207 11 Iohannes Chrys Cod. Cum lacuna unius folii (inter ff. 199v et 200) post u. Τί usque ad uu. ἐπὶ δυσμῶν (M. 77, 1049-1053B10, 1056 B12-1072 = M. 86, 2913-2917B1, 2920C1-2937).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 207-221 11 Homilia 20 tantum.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 221-226 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 226v-230v 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 232-239v 11 inc. et des. ab editis parum diuersa( DATEMA 1978, pp. 107-126 ; M. 61, 745-752 = M. 39, 65-89).
Incipit
Ἱκανῶς ἡμᾶς προεψυχαγώγησεν ὁ Χριστός
Desinit
χάριν ἀναπέμποντες τῷ ἀμνῷ τοῦ Θεοῦ, τῷ αἴροντι τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. Ὅτι αὐτῷ πρέπει...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 246v-252v 11 Recensio longior (RAMBAULT 1999, pp. 304-350 ; M. 52, 765-772)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 316-324 11 Homilia 8 tantum.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0499 335v-349v 11 Concio 3 tantum, propter casum duorum foliorum des. mut. (PG 48, 992-1006, lin. 32)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0501 149-153v 1602 12-13
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0509 229-409v 14 Argumentum et homiliae 1-32.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0513 111v-120 1943 10
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0520 Hom. 2, des. editis paulo breuior (PG 49, 283-292, lin. 5 ante finem).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0520 p. 059-62 0924 10-11 IOHANNES CHRYSOSTOMUS cod.
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0520 p. 111-118 Recensio commixta 1128f-g 10-11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0520 p. 169-193 10-11 Cum lacuna unius folii (inter pp. 180 et 181) post uu. ἀπιστεῖ ὁ βασιλεύς (col. 569, lin. 19 ab imo) usque ad uu. τὸ γὰρ (col. 570, lin. 35)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0520 p. 193-211 10-11 Inc. ab editis parum diuersa (col. 575), cum lacuna trium foliorum (inter pp. 196 et 197) post uu. πόλεως καὶ τοῦ τόπου (cf. col. 577, lin. 19) usque ad u. ἄχρηστοι (col. 579, lin. 59), des. editis paulo breuior (col. 588, lin. 4 ante finem)
Incipit
Τὰ λείψανα τῆς χθὲς τραπέζης βούλομαι
Desinit
προΐστατο· Ἐνταῦθα δὲ καταπαύσω τὸν λόγον· ὅτι τῷ Θεῷ πρέπει...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0520 p. 211-218 10-11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0520 p. 218-226
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0520 p. 226-240 Homilia 2, des. editis paulo breuior (PG 49, 283-292, lin. 5 ante finem).
Desinit
ἐκτήσατο· ἧς γένοιτο...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0520 p. 248-266 1488 10-11
Incipit
Ὀλίγοι ἡμῖν σήμερον οἱ παραγενόμενοι
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0520 p. 266-269 10-11 Recensio editis longior atque inc. ab editis parum diuersa ; Iohannes Chrysostomus cod.
Incipit
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς λέγει ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις, ὅτι ἄνθρωπος κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0520 p. 269-277 10-11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0520 p. 303-316 10-11 Inc. ab editis parum diuersa (PG 59, 703-708 = PG 18, 384-397)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0520 p. 316-327 10-11 Cum scholiis continuis.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0520 p. 327-337 10-11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0520 p. 337-348 0939d 10-11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0520 p. 370-385 0427v 10-11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0521 p. 321-362* 12 Cum tribus lacunis, prima propter pp. 321 et 322 dimidiatas post u. ἔγω[γε (col. 1005, lin. 51) usque ad u. ῥᾶγας (col. 1006, lin. 9 ab imo), altera unius folii (inter pp. 342 et 343) post u. πονη[ρίας (col. 1011, lin. 34), usque ad u. ἀλ]λὰ (col. 1011, lin. 2 ab imo), tertia unius etiam folii (inter pp. 358 et 359) post uu. εἰ μὴ (col. 1015, lin. 39) usque ad uu. τῆς σφαγῆς (col. 1016, lin. 11)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0523 339v-344 1532 15 1489
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0534 361r-v 10 In Genesim homilia 42, inc. et des. mut. (M. 54, 388, lin. 50-389, lin. 23).
Incipit
Κραυγὴ Σοδόμων
Desinit
παραφυλάττεσθαι
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0540 317r-v 13 (2/2) F. 318 uacuum. Des. ab editis diuersus (cf. 59, 724, lin. 7 ante finem).
Desinit
τὸ νῖκος; ὄντως, θάνατε, κατεβλήθη·... καὶ ἅπαντες προσκυνοῦμεν αὐτοῦ τὴν τριήμερον ἔγερσιν· αὐτῷ...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0548 027v-33 1008 10 Homilia 1, inc. ab editis diuersa (PG 50, 617-624).
Incipit
Ὡς φαιδρὰ καὶ περιφανὴς ἡμῖν ἡ πόλις
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0548 250v-255 0867 10 Iohannes Chrysostomus cod.
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0548 255-259 0862m 10 IOHANNES CHRYSOSTOMVS cod.
Incipit
Τί μοι σήμερον τὸ πνευματικὸν τοῦτο θέατρον
Desinit
Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου· αὐτῷ...
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0548 259-263 0847m 10 IOHANNES CHRYSOSTOMVS cod.
Incipit
Ἔτι μου τὴν μνήμην τὰ τοῦ Βαπτιστοῦ
Desinit
ταῦτα καὶ ἡμεῖς περὶ αὐτοῦ εἰπεῖν δεδυνήμεθα ἔχοντες αὐτὸν προστάτην· χάριτι...
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0548 296v-300v 1009 10 Homilia 2.
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0559 052-54v 0433c 14 Cf. CCG V, Append. 36 ; M. 64, 1393-1394.
Incipit
Πᾶσα πρᾶξις καὶ θαυματουργία Χριστοῦ
Desinit
ἵνα τοῦ ἐνδύματος ἐπιτύχωμεν τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς ἀρρήτου δόξης, ἧς γένοιτο...
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0559 055-62 14 Nemini tribuitur in codice. Ad populum Antiochenum homilia 18 (M. 49, 179-187).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0559 090v-93 1128f 14
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0559 114-121
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0559 121-146v 14 [nemini tribuuntur in codice] In Matthaeum homiliae 80, 83-86 (M. 58, 723-730 ; 745-770)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0559 147-153 0418u 14 De proditione Iudae homilia 2, inc. ab editis diuersa (M. 49, 381-392).
Incipit
Ἐβουλόμην μὲν ὑμῖν, ἀδελφοί, πάλιν
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0559 153-158v [nemini tribuitur in codice] In Matthaeum homilia 89, inc. ab editis parum diuersa (M. 58, 781-788 ; cf. col. 781, not. 58).
Incipit
Πανταχοῦ ἡ πλάνη ἑαυτὴν περιπείρει
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0559 170-174 In Ascensionem D. N. Iesu Christi, ab editis diuersa (CCG VII, Appendix 18 ; (cf. CCG VI, Append. 19 ; M. 64, 1353-1354 ; Aldama 145)
Incipit
inc. Εὐλογητὸς ὁ Θεός· εὔκαιρον σήμερον ἅπαντας ἡμᾶς ἀναβοῆσαι
Desinit
ἐκείνης ἀπολαύσωμεν εὐφροσύνης· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν· χάριτι...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0559 170-177 0635t 14
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0568 536-539, 532-535 14 In Epistulam ad Romanos homilia 16 [17 cod.], cum tribus lacunis, prima (inter pp. 537 et 538) post uu. ἐξ ἐ[ναντίας (col. 549, lin. 26) usque ad uu. ἡ τοίνυν ἐπαγγελία (cf. col. 553, lin. 40), altera (inter pp. 539 et 532) post. u. ἀγαθὰ (col. 554, lin. 20) usque ad uu. οὐδε]μίαν φέρει (cf. col. 561, lin. 22), tertia (inter pp. 533 et 534) post uu. τὴν οὐκ ἠ[γαπημένην (col. 561, lin. 2 ab imo) usque ad u. εὗρες (col. 563, lin. 29), des. mut. ἐξ Ἰουδαίων (col. 564, lin. 25).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0581 009-118v 11 (3/4) Homiliae 1-22, 30-31, inc. mut. (cf. col. 24, linn. 19-20); cum lacunis ; des. mut. (col. 286, lin. 24 ab imo)
Incipit
Ε]ΛΑΒΕ· ΚΑΙ Ο ΑΝΗΡ
Desinit
ΕΙΣ ΠΟΙΑΝ ΑΥ[ΤΟΝ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 425-427 11-12
Incipit
Λαμπρὰ καὶ περιχαρὴς ἡμῖν σήμερον ἡμέρα
 • IRHT inc.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 015-18 11-12 Inc. et des. mut. (M. 49, 356, lin. 7-358, lin. 32)
Incipit
καταπέτασμα, ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ,
Desinit
ὅθεν τοίνυν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 019-22 11-12 Inc.et des. mut. (M. 56, 387, lin. 11 ab imo-390, lin. 21)
Incipit
ἄνθρωπος
Desinit
γάμων
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 074-81 1932 11-12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 081-95 1941 11-12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 096-128 Recensio longior 1936m 11-12
 • Biblio
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 128-137 1925 11-12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 148-155 Recensio commixta 1128f-g 11-12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 187-192 2231 11-12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 202-216 2221 11-12 Vide sis PG 64, 1393-1394
Incipit
Πᾶσα ἔνθεος διδασκαλία συνάγειν εἴωθεν
Desinit
ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις· αὐτῷ…
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 216-225 11-12 Des. ab editis diuersa (M. 59, 703-708, lin. 7 ante finem = M. 18, 384-397).
Desinit
καὶ ὁ ἀψευδὴς Υἱὸς καὶ Θεὸς πιστωθῇ, καὶ μετὰ Πατρὸς προσκυνηθῇ, σὺν τῷ ἁγίῳ καὶ ὁμοουσίῳ...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 227-235 Forma breuior (PG 61, 715-720 ; Datema-Allen 1987, p. 151-183 ; BHG 2216a) 2216a 11-12 Iohannes Chrysostomus cod.
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 272-281 11-12
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 281-289 11-12 Des. ab editis diuersa (M. 59, 527-532, lin. 4 ante finem)
Desinit
ποιήσω σοι ἐν οὐρανοῖς· ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας... ἐπιτύχωμεν· ἐν αὐτῷ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν…
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 289-298 0939d 11-12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 298-313 0939f 11-12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 313-321 1162f 11-12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 338-344 11-12 Recensio non interpolata, des. ab editis diuersa (WENGER 1967, pp. 225-229).
Incipit
Ἔλεον Θεοῦ καὶ φιλανθρωπίαν
Desinit
καθαρῶς πολιτευσώμεθα· αὐτῷ…
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 344-352 0427v 11-12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 353-356 0414r 11-12 Des. ab editis diuersa (WENGER 1954, pp. 177-182)
Incipit
Ἀπαρξώμεθα τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σταυροῦ
Desinit
Χριστὸς δὲ Θεοῦ· αὐτῷ
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 356-370 0438m 11-12 Inc. ab editis parum diuersa (M. 49, 399-408)
Incipit
Σήμερον ὁ Κύριος ἡμῶν ἐσταυρώθη
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 417-420 11-12 Forma A non interpolata [inc. Πάντοτε μὲν χαίρειν πάρεστιν], inc. mut. (Allen-Datema 1980, pp. 14, lin. 41 [§ 4]-18.
Incipit
παίζοντες
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 420-422 11-12 des. mut. (M. 62, 753-755, lin. 17).
Desinit
τὸν τόπον
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 423-425 11-12 Inc. mut. (M. 65, 796, lin. 6 post initium-800)
Incipit
συμπανηγυρίζειν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 429-436 11-12 Inc. mut. (Datema 1978, pp. 252, lin. 25-262 ; M. 39, 120B9-129 ; cf. M. 61, 777-782) ; sigle A (Datema 1978)
Incipit
τὰ τοῦ Θεοῦ· οὐδεὶς οἶδεν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 445-477 1844c 11-12 Recensio longior, inc. mut. (cf. M. 52, 777, lin. 8-792). Inter uu. ἀναλήψεως et Βλεπόντων (col. 788, lin. 14 ab imo) adduntur uu. Ὁ δὲ Λουκᾶς – ἡμᾶς ἀσφαλίσεται (p. 464, col. a, lin. 9 ab imo-p. 473, col. b, lin. 5 ab imo), ut in cod. Oxford, B.L., Barocci 241, ff. 279v, col. b, lin. 14-283v, col. b, lin. 8 (cf. CCG I, cod. 213), necnon in codd. Paris, BNF, gr. 1186 et 1447 (cf. M. 52, 788, lat., not. a).
Incipit
καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν
 • Bollandistes
 • IRHT
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 492-506, 508, 507, 509-511 11-12 Des. mut. (M. 50, 453-461, lin. 53)
Desinit
κἀμὲ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 513-522 1191g 11-12 Inc. mut. (K.-H. UTHEMANN, R. F. REGTUIT, J. M. TEVEL, Homiliae Pseudo-Chrysostomicae, Instrumentum Studiorum. I, Leuven, 1994, p. 109, lin. 106-p. 117).
Incipit
ὕδωρ
Desinit
βασιλείαν οὐρανῶν· ἧς γένοιτο…
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 523-534 0848 11-12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0582 p. 543-544 1497 11-12 Inc. ab editis parum diuersus, des. mut. (M. 59, 491-493, lin. 2)
Incipit
Οὐρανοῦ καὶ γῆς ἅμιλλαν ὁρῶ γινομένην
Desinit
τῶν Χριστι[ανῶν
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0600 126-335v 11 Ad populum Antiochenum homiliae 1-19, 21 (M. 49, 17-198, 211-222), inc. mut (cf. col. 17, lin. 39)
Incipit
ἐπίδειξιν παρασχεῖν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0600 336-v, 344-v, 338-343v, 337-v, 345-348
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0602 001-267v 11 In Genesim homiliae 1-32.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0603 001-357v 11 In Genesim homiliae 31-67 (M. 53-54, 282-579)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0604 001-264 10 In Genesim homiliae 1-30 (M. 53, 21-282)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0605 001-65v, 082-89v, 066-81v, 090-356v 11 In Genesim homiliae 5-32 (M. 53, 49-304), cum scholiis nonnullis in marginibus
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0606 001-8v, 010-139v 10 In Genesim homiliæ 12-32 (M. 53, 100-298)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0607 007-48v 10 Homiliae 5-8 tantum ; Hom. 5 inc. mut. (PG 48, 893, lin. 33)
Incipit
εἰς ἑαυτὸν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0607 049-88
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0607 088-95
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0607 095v-109
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0607 109v-120 Iinc. ab editis parum diuersa (MALINGREY 1994, pp. 166-208 ; M. 48, 767-778).
Incipit
Χθὲς ἐκ πολέμου ἐπανελθόντες
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0607 120-129v 0129i 10 Des. mut. (MALINGREY 1961, pp. 52-100, lin. 8 ; M. 52, 479-490, lin. 2).
Desinit
ὅτι ἐπὶ πολύ
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0608 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0609 001-257v 12 In Genesim homiliae 1-4, 4(bis)-5, 5(bis)-29, 32-33 (M. 53, 21-264, 296-312).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0610 001-307v 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0611 11 In Genesim homiliae 2-24 (M. 53, 30-218)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0612 001-329 11 In Genesim homiliae 1-30 (M. 53, 21-282) .
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0613 001-296v 11 In Genesim homiliae 1-32 (M. 53, 21-305).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0614 001-232 11 In Genesim homiliae 1-30 (M. 53, 21-282).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0615 001-220v 11 In Genesim homiliae 1-9, 11, 10, 12-30, des. mut. (M. 53, 21-282, lin. 12).
Desinit
νυκτός
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0616 001-323v 11 In Genesim homiliae 1-17, 19-29, des. mut. (M. 53, 21-139, 163-268, lin. 32).
Desinit
μεταδιώκοντας
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0617 001-193v 10 In Genesim, homiliae 4-32, des. mut. (M. 53, 41-296, lin. 33).
Desinit
δείκνυσιν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0618 001-195v 10 In Genesim homiliae 2-29, des. mut. (M. 53, 31-261, lin. 14).
Desinit
πᾶσιν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0619 001-196 11 In Genesim homiliae 1-28 (M. 53, 24-254)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0621 001-263v 11 In Genesim homiliae 1-19, 21-29, des. mut. (M. 53, 21-166, 175-267, lin 19 ab imo).
Desinit
ἔργων ἐπλη[ροῦτο
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0622 001-126v 11 In Genesim homiliae 11-21, 23-27, des. mut. (M. 53, 96-179, 203-250, lin. 13 ab imo).
Desinit
ἀ[πὸ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0623 p. 001-506 12 In Genesim homiliae 6-28 (M. 53, 54-260)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0624 003-270v 11 Hom. 1-2, 5-8, 10, 23-67.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0625 001-282 11 In Genesim homiliae 1-34 (M. 53, 21-319)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0626 001-333 11 In Genesim homiliae 1-30 (M. 53, 21-282)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0627 001-2v 11 In Matthaeum homilia 43, inc. et des. mut. (M. 57, 458, lin. 29-460, lin. 11 ab imo).
Incipit
καυ]χᾶσθαι
Desinit
ἀλλ᾿ ὅμως
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0627 003-329v 11 In Genesim homiliae 1-32 (M. 53, 21-293)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0628 001-236v 12 In Genesim homiliae 1-27, 29-33, des. mut. (M. 53, 21-247, 262-309, lin. 8). Ordo foliorum sic restituendus : 1-24, 27-28, 26, 31, 29-30, 32-70, 72-79, 81-102, 109-174, 25, 175-236, 71, 103-108, 80.
Desinit
αὐτοῖς
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0629 001-299v 12 In Genesim homiliae 1-31, inc et des mut. (M. 53, 22, lin. 8 ab imo-284, lin. 27 ab imo).
Incipit
προσήκει
Desinit
ἐγρηγορέναι
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0629 300r-v 12-13 In Genesim homilia 1, inc. et des. mut. (M. 53, col. 21, lin. 32-col. 22, lin. 38).
Incipit
ὀνομαζέ]τωσαν·
Desinit
τῆς ἡδο[νῆς
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0630 001-295v 11 In Genesim homiliae 1-19, 21-32, des. mut. τῆς εὐ[φροσύνης (M. 53, 21-166, 175-293, lin. 18 ab imo).
Desinit
τῆς εὐ[φροσύνης
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0631 001-285 12 In Genesim homiliae 1-30 (M. 53, 21-282).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0632 001-238v 12 In Genesim homiliae 6-28, des. mut. (M. 53, 56-259, lin. 7)
Desinit
καὶ βαδίζειν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0633 001-235v 12 1186
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0633 235v-236v 12 1186 inc. ab editis parum diuersus et des. mut. (M. 59, 721-723, lin. 7)
Incipit
Εἴ τις εὐλαβὴς καὶ φιλόθεος, μὴ ἀπολιπέσθω
Desinit
κάτω ἐπικράνθη, καὶ ἐ[...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0634 001-311v 10 In Genesim homiliae 1-33 (M. 53, 21-312)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0635 001-49v, 057-62v In Genesim homiliae 14-15, 1-4, des. mut. (M. 53, 117-125, 21-48, lin. 5 ante finem).
Desinit
τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0635 125v-133v 0124 14
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0635 156v-158
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0635 158-164 Des. editis paulo longior (M. 59, 527-532, lin. 4 ante finem).
Desinit
ἑτοιμάσω σοι· καὶ τῷ Πατρὶ ἐμφανήσω σε, καὶ μονὴν παρὰ σοὶ ποιησόμεθα· ᾧ…
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0635 164-171 0939d 14
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0636 001-207v 11 In Genesim homiliae 31-67 (M. 53-54, 282-580).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0636 209-v, 245-v, 243-v, 244-v, 208-v, 210-v In Matthaeum homiliae 48, 52-53, 77, des. mut. (M. 58, 488-490, 519-520, 524-526, 528-529, 704-707, lin. 12).
Desinit
χρή[σιμον
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0637 001-251v 11 1057 In Genesim homiliae 31-67 (M. 53-54, 282-580)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0638 001-690 11 In Genesim homiliae 31-67, inc. mut. (M. 53-54, 289, lin. 18-580).
Incipit
οἴκου
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0639 001-251v 11 In Genesim homiliae 1-30, des. mut. καὶ (M. 53, 21-281, lin. 8 ab imo). Ordo foliorum sic restituendus : 1-17, 190-195, 24-157, 159, 158, 161, 160, 162-189, 18-23, 196-237, 240, 239, 238, 243, 242, 241, 244-251.
Desinit
καὶ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0639 252-276 11 In Genesim homiliae 31-33 inc. mut. (M. 53, 282, lin. 14 ante finem--286, 293-312)
Incipit
Ἂν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0639 276v 11 Initium tantum, des. imperf. (M. 59, 721-722, lin. 7 ab imo)
Desinit
ἀπολάβετε
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0640 001-270 11 In Genesim homiliae 31-67, inc. mut. κα]ταστήσας (M. 53, 284, lin. 18 ab imo-580) κα]ταστήσας
Incipit
κα]ταστήσας
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0641 139-v, 001-138v, 140-193v 11 In Genesim, homiliae 12-13, 25-43, inc. et des. mut. ((M. 53, col. 104, lin. 8-col. 401, lin. 19 ab imo).
Incipit
καὶ ἀνενέργητος
Desinit
παραιτήσασθαι
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0642 001-297v 11 In Genesim homiliae 31-67, des. mut. (M. 53-54, 282-578, lin. 25).
Desinit
αὐτῶν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0643 12
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0644 001-236 15 In Genesim homiliae 31-67 (M. 53-54, 282-580).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0645 11 In Genesim homiliae 32-66, inc. et des. mut. (M. 53, col. 298, lin. 16 ab imo-54, 570, lin. 17 ab imo).
Incipit
Ἴστε γὰρ
Desinit
οἰκείας ῥᾳ[θυμίας
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0646 001-324v 11 In Genesim homiliae 32-67, inc. et des. mut. (M. 53, col. 300, lin. 4-54, 572, lin. 10 ab imo)
Incipit
γυναῖκες
Desinit
παρ᾿ ἐμοῦ οὐ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0647 003-356v 11 In Genesim homiliae 34-67, 31-33 (M. 53-54, 312-580, 282-312)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0648 001-265v 11 In Genesim homiliae 35-67 (M. 53, 321-580).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0650 017-78, 001-16, 079-342 12 In Genesim homiliae 6-30 (M. 53, col. 61, lin. 4-54, 282).
Incipit
Τί λέγεις
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0651 001-150, 163-312 11 In Genesim homiliae 2-4, 6-13, 15-27, inc. mut. (M. 53, col. 31, lin. 23-239).
Incipit
καὶ μετὰ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0651 151-162 In Genesim hom. 19-20, inc. mut. (M. 53, col. 166, lin. 6)
Incipit
ὅτι
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0652 001-240v 12 In Genesim homiliae 40-66 (M. 53, col. 373, lin. 18-54, 368-571, col. 571, lin. 8).
Incipit
ὁ δίκαιος
Desinit
προσηκόντως
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0653 001-165v 13 In Genesim homiliae 1-30, 8 (M. 53, 21-282, 69-72)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 001r-v In Psalmum 1, inc. ab editis parum diuersa (RICHARD 1956, pp. 1-4 ; cf. ALDAMA 397).
Incipit
Πάντων τῶν ἄλλων κρηπίς ἐστιν
Desinit
ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ· ὅτι...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 002-5v In Psalmum 2, RICHARD 1956, pp. 4-13 ; cf. ALDAMA 571, cum doxologia
Incipit
Ὥσπερ ὁ τοξεύων τὸν ἥλιον
Desinit
τοὺς ἀπανθρώπους φονείς· ὅτι...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 006-9 In Psalmum 3, addita doxologia θρηνῶν· σοι τῷ σωτῆρι Θεῷ εὐχαριστῶ ὅτι σοὶ πρέπει... (RICHARD 1956, pp. 13-22 ; M. 55, 35-39 ; cf. ALDAMA 136 et col. 39, not. a)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 009-14 In Psalmum 4 homilia 1, addita doxologia ὑποστῆτε· ὅτι τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ πρέπει... (RICHARD 1956, pp. 22-34 ; cf. ALDAMA 135)
Incipit
Ἐπινίκιος καὶ ἐπιτάφιος ἐστιν,
Desinit
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 014-18 In Psalmum 4 homilia 2, addita doxologia ἀνοίγουσιν· χάριτι Χριστοῦ· ὅτι αὐτῷ πρέπει... (RICHARD 1956, pp. 34-45 ; M. 55, 539-544 ; cf. ALDAMA 569)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 018-33 , 47v-54v , 55-61v , 71v-89v , 98v-108v. ff 10 Expositiones in Psalmos 4-8 : ff. 18-33 ; 47v-54v ; 55-61v ; 71v-89v ; 98v-108v. Expositiones in Psalmos 43-47: ff. 144-155 ; 159v-174v ; 178v-181v ; 183-189v ; 191-195.
 • IRHT
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 033-36v In Psalmum 5 homilia 1, addita doxologia τῇ γῇ· ὅτι αὐτῷ... (RICHARD 1956, pp. 45-54 ; M. 40, 389-404 ; cf. ALDAMA 308)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 036v-40 In Psalmum 5 homilia 2, addita doxologia ἐποίησας· καὶ σοὶ πρέπει... (RICHARD 1956, pp. 54-62 ; M. 40, 404-417 ; cf. ALDAMA 371)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 040-42 ff. 42, col. b, lin. 8 ab imo-43) [Sequitur sine distinctione] In Psalmum 5 homilia 4 (RICHARD 1956, pp. 68-70 ; M. 40, 424C13-428 ; cf. ALDAMA 476)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 043-45 In Psalmum 5 homilia 5, addita doxologia σάλπιγγος· αὐτῷ... (RICHARD 1956, pp. 70-75 ; M. 40, 428-433 ; cf. ALDAMA 416)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 045-47 In Psalmum 5 homilia 6 (RICHARD 1956, pp. 75-81 ; M. 40, 433-444), des. ab editis parum diuersa
Desinit
γινόμενος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν· χάριτι...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 061v-66 In Psalmum 6, addita doxologia τοῦ ἐλέους σου· ὅτι αὐτῷ πρέπει... (RICHARD 1956, pp. 81-92 ; M. 40, 444-460 ; cf. ALDAMA 464)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 066-71v In Psalmum 7, addita doxologia τῷ Ἰωφήφ· ᾧ πρέπει... (RICHARD 1956, pp. 92-105 ; M. 40, 460-477 ; cf. ALDAMA 570)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 089v-90v In Psalmum 8 homilia 1, inc. Ἡ θεϊκὴ καὶ προαιώνιος (RICHARD 1956, pp. 105-107 ; cf. ALDAMA 155)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 090v-94 In Psalmum 8 homilia 2, addita doxologia γενώμεθα· ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν· ᾧ... (RICHARD 1956, pp. 108-116 ; cf. ALDAMA 562)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 094v-96v In Psalmum 8 homilia 3, (RICHARD 1956, pp. 117-123 ; cf. ALDAMA 164)
Incipit
Ἡ τοῦ Κυρίου ἀνάστασις τὸ ἔαρ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 108v-112v In Psalmum 9, cum lacuna (propter f. 112 partem externam erasam) post uu. λάκκον τὴν (RICHARD 1956, p. 137, lin. 1) usque ad u. ἐσφενδόνησεν (ibid., lin. 12), des. mut. (RICHARD 1956, pp. 128-137, lin. 18 ; cf. ALDAMA 316).
Incipit
Ὅνπερ τρόπον ἱμάτιον ῥυπαρὸν,
Desinit
παίγνιον τὸν πολεμούμενον λογιζόμενος
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0654 112v-116v In Psalmum 9 (cf. DEVREESSE 1970, p. 250).
Incipit
Υἱὸν καλεῖ τὸν ἄρτι κατηχεῖσθαι
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0655 001v-102v 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0655 102v-116 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0655 116-133v 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0655 133v-140 11 In Ps. 51 - 95, 3 ; CPG 3467.2 ; IOHANNES CHRYSOSTOMVS cod.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0655 140v-206 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0655 200-249 11 Errore librarii folia numerata 1-263, 164-249
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0655 206-200 11 Errore librarii folia numerata 1-263, 164-249
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 003-14v
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 014v-53v
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 053v-, 052v-, 058-61v
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 062-154 Aduersus Iudaeos orationes 1, 4-8, 3 (M. 48, 843-856 ; 871-942 ; 861-872)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 154-202v De Lazaro conciones 1-4 (M. 48, 963-1016).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 203-229v
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 229v-234 0129m 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 234-241v 0129n 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 241v-249v 0129p 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 249v-254v 0129q 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 254v-260 0124 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 260-269 0129k 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 269-309v 2026 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 309v-314 0939d 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 314-317 0939e 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 317v-325 0939f 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 325-331v 0939g 11 Des. mut. αὐτῷ δι[πλάσιον (Oosterhuis Den Otter 2015, p. 274, lin. 315 ; PG 56, 582, lin. 22 ab imo)
Desinit
αὐτῷ δι[πλάσιον
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 332-343 inc. ab editis diuersa (cf. M. 55, col. 499, not. b), editis prolixior.
Incipit
Ὁ μ]ὲν γηπόνος, εἰς καθαρισμὸν ἕλκει τὸ ἄροτρον
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 343-353 0421 11 Iohannes Chrysostomus cod.
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0656 353-362v cuius textus uu. Μὴ φοβηθῆτε – καθαρὸν ᾖ (coll. 399, ult. lin.-400, lin. 28) quae uncis clauduntur interponit, propter casum unius folii des. mut. (M. 52, 395-407, lin. 4 ab imo ; cf. col. 399 not. c et 399-400 lat. not. 2).
Desinit
ἁγιασμόν, ἀπαλλαγὴν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0657 001-182v 11-12 Inc. ab editis parum diuersa (PG 55, 338) ; cum lacuna ; des. editis paulo breuior (col. 498, lin. 7 ante finem)
Incipit
ΤΩΝ ΜΕΝ ΨΑΛΜΩΝ ΕΚΑΣΤΩ ΙΔΙΑ
Desinit
ΑΝΥΜΝΟΥΝΤΕΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΟΜΕΘΑ ΑΓΑΘΩΝ· ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0657 183-257v 0881za 11-12 Cum quattuor scholiis in marginibus (ed. Nikolopoulos, Athènes, 2005, p. 399)
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0658 p. 001-175 16 1541-1542 ca. Des. imperf. ut in ed. Sauiliana ὀλίγωροι γένωνται (PG 55, 150, lin. 3 ab imo) ; pp. 176-177 uacuae
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0658 p. 178-325 16 1541-1542 ca. Pp. 296-297 uacuae
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0658 p. 326-587 16 1541-1542 ca. Des. editis breuior (col. 498, lin. 7 ante finem)
Desinit
ΑΝΥΜΝΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΟΜΕΘΑ ΑΓΑΘΩΝ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0659 001-24 17 recensio prima (M. 55, 543-550 = M. 89, 1080B2-1101B12 ; CPG 7751.1 not. ; COTELIER 1661, pp. 1-22 ; cf. ALDAMA 287)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0659 024-44 Homilia 2, des. editis breuior (M. 49, 283-292, lin. 5 ante finem ; COTELIER 1661, pp. 22-41).
Desinit
δικαιοσύνην ἐπέτυχεν· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν· χάριτι…
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0659 045-54 In Psalmum 50 (M. 55, 527-532 ; COTELIER 1661, pp. 41-51
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0659 055-68 COTELIER 1661, pp. 51-64
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 12 Propter casum duorum foliorum inc. mut. (M. 56, 155, lin. 52), cum duabus lacunis, prior duorum foliorum (inter ff. 330v et 331) post. uu. οὐκ ἔστιν (col. 156, lin. 52) usque ad uu. ἀρε]τήν· τῆς θείας (col. 159, lin. 3), altera duorum foliorum (inter ff. 331v et 1) post u. ἀπο[τείνει (col. 159, lin. 61) usque ad uu. μεῖζον τῆς ἡμετέρας δυνάμεως (col. 162, lin. 19), cum doxologia ab editis diuersa (col. 162, lin. 3 ante finem).
Incipit
ἀπειλή· εἰκῆ νόμοι
Desinit
Ἰησοῦ Χριστοῦ· ᾧ…
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 001v-10v 0129k 12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 011-15v 0129m 12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 015v-16v, 33-39 0129n 12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 022-24v , 041-50 0488e 12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 032r-v, 17-22 0124 12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 039v-40v, 025-32 0129p 12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 050v-56
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 056v-72 CCG VII, Appendix 44 = CCG VI, Appendix 59 ; CPG 5061 ; S. 8b, 858, num. 17 ; M. 64, 1419-1420)
Incipit
Φέρε καὶ τήμερον τοῦ περὶ κατανύξεως ἁψώμεθα λόγου
Desinit
οὕτω γὰρ καὶ ἐνταῦθα τρυφήσομεν, καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν· ὧν γένοιτο…
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 080v-92
Desinit
Ἰησοῦ Χριστοῦ· ᾧ…
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 092-112v
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 112v-125v des. editis longior (col. 575, lin. 4 ante finem)
Incipit
παρὰ τὸ μέτρον ἐκπέσης· ἵν᾿ οὖν καὶ τῶν παρόντων καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, φύγωμεν τὴν πορνείαν· ἑλώμεθα τὴν σωφροσύνην· οὕτω γὰρ καὶ ἐνταῦθα τρυφήσωμεν, καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτευξώμεθα στεφάνων· χάριτι...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 126-138 des. ab editis diuersa (col. 588, lin. 4 ante finem)
Desinit
τειχομαχοῦντος καὶ προισταμένου τῶν ᾧδε· καὶ τῶν ἐκεῖ ἀγαθῶν ἀπολαύοντος· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν· χάριτι…
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 138-147v
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 147v-173v In Matthaeum homiliae 28-29, 31, 38 (M. 57, 349-434).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 173v-177v Quod non liceat proximo detrahere (CCG VI, Appendix 13) Quod non liceat proximo detrahere (Quod non oporteat maledictis officere proximum neque iniuriam facere… De Dauid et Iob cod.)
Incipit
Εἶδες πῶς ἀνεπαχθὲς τὸ δικαστήριον
Desinit
φύγωμεν κακίαν καὶ ἑλώμεθα ἀρετήν· ἵνα καὶ... χάριτι...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 178-180v De paenitentia homilia 9, inc. ab editis diuersa (M. 49, 343-350 ; cf. col. 343, not. a ; M. 64, 491-492 ; ALDAMA 577)
Incipit
Ἀγαπητοί· οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 181-207v
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 207v-233 De fato et prouidentia homiliae 1-2, 4-5, 3, 6.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 233v-241 12
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 242-280 12
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 280-286
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 286-307 inc. et des. ab editis parum diuersa (M. 52, 395-414, lin. 3 ante finem).
Incipit
Ἡδὺ μὲν λειμὼν καὶ παράδεισος,
Desinit
τῷ Θεῷ, σὺν τῷ ὁμοουσίῳ Υἱῷ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ Πνεύματι· νῦν…
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 307v-358v 2026 12 ff. 307v-329v, 332r-v, 367-370v, 339-350r-v, 352-355v, 357-358v
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 333-338v ( pp. 108-162 ; -768), inc. mut. (MALINGREY 1994, p. 138, lin. 323 ; M. 48, 755, 762, lin. 33) et des. mut. (p. 160, lin. 585 ; col. 767, lin. 26).
Incipit
ὑψη]λὸν ἅπαντες
Desinit
πάν[τα
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 359-365v, 351-v, 366
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 366v, 356r-v Homilia 1, des. mut. (M. 51, 65-70, lin. 22).
Desinit
ὅπου ἀδελφοὶ τοσοῦτοι· ὅπου πατέρες τοσοῦτοι· ὅπου
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 373-377v, 371-372v
Incipit
(ἑτέρως) μὲν εἰρημένην
Desinit
ἔτι τῆς οἰκουμένης
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0660 72v-80
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0661 001-20 10 Hom. 1, inc. mut. (DUMORTIER 1981, pp. p. 80, lin. 82-228 ; M. 56, 107, lin. 6 ante finem-142.
Incipit
ὧν γένοιτο
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0661 020-23 10 Homilia 64 tantum, des imperf. (M. 59, 353-360, lin. 15 ante finem).
Desinit
διορθοῦσθαι
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0661 024-260 11 In Genesim homiliae 1-30 (M. 53, 21-282)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0662 009-46v, 001-8v, 047-330 11 1043 Homiliae 5-45 ; ff. 294v et 330v uacua
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0663 001-143v, 150v-185v 11 In Matthaeum homiliae 1, 4-20, 80-88, des. mut. (M. 57-58, 13-23, 44-294, 723-776, lin. 29)
Desinit
ὄξος· Ὁ δὲ Ἰησοῦς
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0663 143v-150v 11 e proditione Iudae homilia 2, inc. ab editis parum diuersa, des. ab editis diuersa (M. 49, 381-392).
Incipit
Ἐβουλόμην, ἀγαπητοί, τῆς κατὰ τὸν πατριάρχην ὑποθέσεως
Desinit
ἐκβοῶντες, ἵνα μὴ εἰς κρῖμα ἐμπέσωμεν, ἀλλὰ πίστει καὶ φόβῳ συνδούμενοι, ὅπως δυνηθῶμεν δυσωπῆσαι τὸν φιλάνθρωπον Θεόν, καὶ τῆς φωνῆς ἐκείνης ἀξιωθῆναι· τῆς λεγούσης· Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ᾧ...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0665 001-308v 11-12 In Matthaeum homiliae 3-45, inc. et des. mut (M. 57,37, lin. 16-58, 37-475, lin. 12).
Incipit
ποιοῦμεν
Desinit
ἀπαιτού[μενα
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0666 001-412v 11 In Matthaeum homiliae 1-44 (M. 57, 13-472).
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0667 001-258v 11 In Matthaeum homiliae 1-45 (M. 57-58, 13-476)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0668 001-361 10 0954-0955 In Matthaeum homiliae 1-44 (M. 57, 13-472)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0669 001-351v 11 In Matthaeum homiliae 1-44, des. mut (M. 57, 13-464, lin. 52)
Desinit
εἶπέ τις
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0670 001-302v 11 In Matthaeum homiliae 4-41, des. mut. (M. 57, 41-448, lin. 16)
Desinit
σκεύη τοῦ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0671 001--364 11 In Matthaeum homiliae 1-45 (M. 57, 13-476)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0672 001-406 12-13 In Matthaeum, homiliae 1-44 (M. 57, 13-472)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0673 001-340 11 Hom. 1-45 (M. 57-58, 13-476)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0675 003-324v 11 1033-1034 In Matthaeum homiliae 1-44 (M. 57, 13-472). Codici D editionis Field, idest Oxford, B.L., Barocci 198, magis propinquus uidetur ; cf. CCG I, cod. 199)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0676 001-284v 10 In Matthaeum homiliae 1-43, des. mut. (M. 57, 13-459, lin. 26)
Desinit
ὀνειδισθῆναι ἤ[νεγκεν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0677 206-v, 001-205v, 207-217v 11 In Matthaeum homiliae 4-41, des. mut. (M. 57, 49-447, lin. 15).
Desinit
ἔφθασεν ἐφ᾿ [ὑμᾶς
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0678 001-210v 11
Incipit
Ἐνταῦθα μὲν γὰρ
Desinit
δένδρου
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0679 001-305v 11 In Matthaeum homiliae 1-39, inc. et des. mut. (M. 57, 17, lin. 38-438, lin. 38)
Incipit
καὶ Μάρκος
Desinit
εἰπέ μοι
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0680 001-212v 11 In Matthaeum homiliae 4-34, inc mut. (M. 57, 39, lin. 4 post initium-399, ult. lin.) :
Incipit
καὶ ὀλιγαρχούμενοι
Desinit
ἐσομέ[νην
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0681 001-407v 11 In Matthaeum homiliae 1-45, des. mut. (M. 57-58, 13-475, lin. 5).
Desinit
ἀνοίξας
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0682 001-84v, 086-v, 085-v, 087-245v 12 In Matthaeum homiliae 5-44, inc. et des. mut. (M. 57, 55, lin. 30-464, lin. 9 ab imo).
Incipit
ἀπονέμοντας
Desinit
ὄχλοις
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0683 001-193v 12-13 In Matthaeum homiliae 6-40, inc. et des. mut. (M. 57, 69, lin. 4 ab imo-440, lin. 12 ab imo).
Incipit
ἡ]νίκα ἐπετιμήθη
Desinit
μα[νίας
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0683 211v-213 In transfigurationem Domini, forma breuior ut in ed. Sauiliana (tertia pars tantum) 1986 10
Incipit
Ἤκουες τοῦ δεσπότου Χριστοῦ ἀρτίως λέγοντος.
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0683 219-250v 10-11 Homiliae 25-33, inc. et des. mut. (M. 61, 206, lin. 27 ab imo-277, lin. 22).
Incipit
καὶ ἀποστρεφόμενος
Desinit
ἀλλὰ παρ᾿ ἐ]κείνους
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0685 008-238v, 003-4v, 001-2v, 254-257v, 239-250 11 In Matthaeum homiliae 46-90 (M. 58, 475-794)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0686 007v-354v 11 In Matthaeum homiliae 46-90 (M. 58, 475-794)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0687 001-319v, I-v, 320v-323v 11 In Matthaeum homiliae 46-90 (M. 58, 475-786)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0688 001-289 11 In Matthaeum homiliae 43-90 (M. 58, 455-794)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0689 001-436v 11 In Matthaeum homiliae 45-90, inc. et des. mut (M. 58, 472, lin. 7-791, lin. 14 ab imo).
Incipit
ἔχειν. Οὐδὲ γὰρ αὐτὸ
Desinit
Ἰωάννης
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0690 001-213 10 In Matthaeum homiliae 42-90, cum scholiis in marginibus (M. 57-58, 451-794)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0691 001-315v 11 In Matthaeum homiliae 43-90 (M. 57-58, 457, lin. 11 ab imo-791)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0692 1-290v 11 In Matthaeum homiliae 48-90, des. mut. (M. 58, 487-792, lin. 5 ab imo)
Desinit
ἐὰν ἐθέλωμεν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0693 223v-, 222v-, 221v-, 001-3v 11 In Matthaeum homiliae 47-48, des. mut. (M. 58, 483-491, lin. 20 ab imo)
Desinit
καὶ γὰρ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0694 001-304 11 In Matthaeum homiliae 45-90 (M. 58, 472-794)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0695 001-318v 11 In Matthaeum homiliae 46-90 (M. 58, 475-794)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0696 001-388v 11 In Matthaeum homiliae 49-88, inc. et des. mut. (PG 58, 498, lin. 24-777, lin. 12 ab imo).
Incipit
ὀφθαλ]μὸν
Desinit
πῶς αἱ πέτραι
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0697 009-288 11 In Matthaeum homiliae 47-90, inc. mut. (M. 58, 485, lin. 24-794)
Incipit
καὶ τα]πεινὸν καὶ τρέμον[τα μου] τοὺς λόγους
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0698 001-295 15 In Matthaeum, homiliae 45-78, 78(bis), 80-83, 89 (M. 58, 471-718 ; 723-752 ; 781-788)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0698 309-320 1191n 15
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0698 330-337v 1188 15
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0699 003-28v, 032, 076-98 12 In Iohannem homiliae 62-63, 65-66, 70-71, 83 (M. 59, 341-353, 360-370, 381-389, 447-455)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0699 032-v, 030-31v, 029-v, 033-75v, 127-139v 12 In Matthaeum homiliae 77-82, 89-90 (M. 58, 701-746, 781-794)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0699 175-186v 12 MALINGREY 1994, pp. 318-356 ; M. 48, 801-812
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0699 186v-192v In Mesopentecosten [In illud, Ascendit Dominus in templo (Ioh. 7, 14) cod.] (CCG VII, Appendix 38)
Incipit
Τῇ ἀναβολῇ προσεκτικωτέρους αὐτοὺς ἐποίησεν
Desinit
οὐρανῶν· καὶ τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν καταξιῶσι, τῶν ἡτοιμασμένων πᾶσι τοῖς ἁγίοις τοῖς ἀπ’ αἰῶνος εὐαρεστήσασι Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν· ὧν γένοιτο...
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0699 192v-203v Iohannes Chrysostomus cod.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0699 192v-203v
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0699 216v-228
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0699 256-262v 1188 12
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0700 001-43v 10 (2/2) Commentarius breuis Iohannis Chrysostomi in S. Euanglium secundum Matthaeum ; ordo foliorum perturbatus, sic restituendus : 1-8v, 17-24v, 9-16v, 25-43v ; inc. mut. ; cum duabus lacunis.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0700 256v-264v 10 (2/2)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0705 1-338v 09
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0706 001-2v, 164-167v, 003-v, 012-163v 11 In Iohannem homiliae 1-60 (M. 59, 23-327)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0707 001-210v 10 In Iohannem homiliae 1-40 (M. 59, 25-234), recensio « fusior aucta » a Boismard-Lamouille nuncupata. inc et des. mut (M. 59, 25, lin. 14 ab imo-234, lin. 10 ante finem)
Incipit
τοῦ εὐαγγελίου
Detail(s)
ἐργαζομένους παρα[σκευάζει
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0708 001-216v 13 1296 Cum lacuna ; ordo foliorum perturbatus
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0709 001-432v 13 In Iohannem, homiliae 2-86, inc. et des. mut. (M. 59, 32, lin. 30-471, ult. lin.
Incipit
δυναμέ]νων αὐτὴν ἀπὸ τῆς γῆς
Desinit
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0710 001-241v 11 In Iohannem homiliae 1-46, inc. mut. (M. 59, 23,26, lin. 13 ab imo-262)
Incipit
ποθεινὸν ἀκοῦσαι
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0711 001-217v 12 In Iohannem homiliae 1-42, des. mut. (M. 59, 23-243, lin. 35)
Desinit
λέγει
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0712 001-208 11 (2/2) Hom. 1-44 tantum ; f. 208v uacuum praeter adnotationes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0714 001-141 11 In Iohannem homiliae 1-44 (M. 59, 23-250)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0714A 079-v, 010-15v, 001-9v, 016-78v, 080-135v 13 In Iohannem homiliae 2, 5-11, 16-41, inc. mut. (M. 59, 32, lin. 17-33, 59-80, 107-452)
Incipit
ἐσβέσθη
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0715 003-13v, 050-v, 049-v, 014-48v, 051-181 14 In Iohannem homiliae 1-44 (M. 59, 23-250)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0716 001-252v 10 In Iohannem homiliae 41-88, inc. et des. mut. (M. 59, 235, lin. 28-480, lin. 34)
Incipit
Δόξαν
Desinit
ὅσον ἂν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0717 001-382 10 In Iohannem homiliae 46-88 (M. 59, 257, lin. 11 ab imo-482) :
Incipit
πολ]λῷ μᾶλλον ἐκεῖνα
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0718 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0719 001-255 11 In Iohannem homiliae 45-88 (M. 59, 251-482)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0720 001-160v 11 In Iohannem homiliae 45-62, 71-72, 77-88, inc. et des. mut. (M. 59, 251, lin. 2 ab imo-348, 386-389, 418-482, lin. 5)
Incipit
αὐτὸν
Desinit
ἐντεῦθεν ἤδη
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0721 001-390 11 In Iohannem homiliae 1-42, des. mut. (M. 59, 24-243, lin. 17 ab imo)
Desinit
αὐτὴν
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0723 001-208v 14 1368 In Iohannem homiliae 46-88 (M. 59, 257-482)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0724 1-320 10 0974 In Iohannem homiliae 46-88 (M. 59, 257-482)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0725 001-243v 12 In Acta apostolorum homiliae 1-55, recensio breuior seu rudior, inc. mut. (M. 60, 22, lin. 3 ab imo-384)
Incipit
δίκην
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0726 001-273v 13 In Acta Apostolorum homiliae 2-55, recensio breuior seu rudior, inc. et des. mut. (M. 60, 31, lin. 13 ab imo-384; lin. 5)
Incipit
τί εὐκολώτερον
Desinit
καὶ ἐν τιμῇ εἶναι
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0727 001-344v 12 In Acta Apostolorum homiliae 1-48, 50-55, recensio breuior seu rudior (M. 60, 13-338, 343-384)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0728 001-366 13
Incipit
Ὁρᾶς πῶς πάντα προεώρα ἡ ἁγία καὶ θεῖα κεφαλή
 • IRHT inc.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0728 366v-370v 1460k 13 Hom. 1 (PIÉDAGNEL 1982, pp. 112-140 ; M. 50, 473-478)
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0729 001-250v 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 01-29 11 Homiliae 2-4 tantum : (ff. 1-4v) hom. 2, propter casum quattuor foliorum inc mut. (col. 78, lin. 13 ab imo), propter casum nouem foliorum des. mut. (col. 82, lin. 20 ; cf. col. 78, not. a). (ff. 5-12v) hom. 3, inc. mut. (col. 91, lin. 3). (ff. 12v-29) hom. 4.
Incipit
Κολά]σεως
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 029-36v, 38r-v, 42-45v, 37r-v, 41 2345 11 Iohannes Chrysostomus cod. ; cum lacuna unius folii (inter ff. 36v et 38) (Stehouwer 1995, pp. 192-224, lin. 383, pp. 228, lin. 428-254 ; PG 56, 553-558, lin. 16 ab imo, 559, lin. 35-564)
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 041r-v, 47-62v 2355 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 062v, 46r-v, 63-67v, 77r-v, 68-71v 1189 11 Iohannes Chrysostomus cod.
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 071v-76v, 78-92v, 39r-v 0488d 11 Des. mut. (Malingrey 1964, § 17, lin. 34 ; PG 52, 478, lin. 40)
Desinit
εὑρήσεις τούτοις συμ[βάν
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 093-98v, 040-v, 099-104v 2351 11 inc. mut. (M. 63, 531, lin. 8 post initium-544)
Incipit
τῇ γὰρ κατ᾿ εἰκόνα
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 104v-113 1532 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 113-131v 1910k 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 131v-138 1903 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 138-148 2212 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 148-160 1937 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 160-171 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 171-179 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 179-195 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 195-212 Recensio longior 1936m 11
 • Biblio
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 212-217 0271 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 217-220v 1700y 11
 • Bollandistes
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 224-234v 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 245v-250v, 257-v, 251-253 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 253v-256v, 258-260v 11 In Epistulam I ad Corinthios homilia 9 (In illud, Si quis aedificat super fundamentum [1 Cor. 3, 12])
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 260v-266v 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 266v-271 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 271-286v 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 286v-299v 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 299v-312v 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 312v-317v 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 317v-329v 11
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0730 329v-343v 11 des. mut. (M. 49, 323-336, lin. 3 ante finem) ; Iohannes Chrysostomus cod. ; cf. CPG 4333.7
Desinit
ἀπολεῖ[ται εἰ]ς τὸν αἰῶνα· ἐν [Χριστῷ]