Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 70202

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire IRHT – Personnes
Ῥοδιά (Κρήτη), Μονὴ Ἁγίου Ἀντωνίου τῶν Σαββαθιανῶν possesseur
 • 109256

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 32840

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (14)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001--342v* Paulus Euergetinus monachus Katechetikon 12
003-5* Theodorus Studita Catecheses paruae (sermones catechetici): 52
 • BHG 1208b
1208b 12
 • Bollandistes
004r-v , 343r-v Liturgica Menaeum (menaea) 13 Folia additicia ; excerpta ex menaeis mensis Aprilis
005-36v* Theodorus Studita Catecheses paruae (sermones catechetici) 12
005-7v Theodorus Studita Catecheses paruae (sermones catechetici): 53
 • BHG 2415
2415 12
 • Bollandistes
025v-27 Theodorus Studita Catecheses paruae (sermones catechetici): 59
 • BHG 1553b
1553b 12
 • Bollandistes
036v-37v Iohannes Chrysostomus Sermo catecheticus in Pascha
 • CPG 4605
 • Aldama 089
 • Trismegistos pc_0723
12
038-342v Theodorus Studita Catecheses magnae 13 Cum lacunis; cf. edd. Cozza-Luzzi, apud A. Mai, Nova Patrum Bibliotheca, IX, 1, Romae 1888 et Papadopoulos Kérameus, St-Petersburg, 1904, vol. II; cat. 84-87, 195-202, 214-215 desunt
Incipit
Ὁ πάντοτε ἐννοῶν πῶς Θεὸς ὢν ἄϋλος
Incipit
Χαρᾷ χαίρω ὁ ταπεινὸς ἐγώ
Incipit
Σπεύδετε ὅση δύναμις ἡμῖν
Incipit
Χθὲς περὶ τοῦ ἁγίου Ἰωσήφ
Incipit
Ὥσπερ οἱ ἐν θαλάσσῃ πλέοντες
Incipit
Ἂν ἀμελῶς διάγοντες αἰχμάλωτοι
Incipit
Τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν
Incipit
Ὁ γεωργὸς ὅταν ἴδῃ τὴν ἑαυτοῦ ἄρουραν
Incipit
Ὁ μέγας τῆς οἰκουμένης διδάσκαλος
Incipit
Ὅτ' ἄν τινα ἐξ ὑμῶν λογισμὸς εἰσέλθῃ
Incipit
Λέγει τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον
Incipit
Πόθεν ὑμῖν σήμερον διαλεξόμεθα
Incipit
Πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι
Incipit
Λέγει ὁ θεῖος ἀπόστολος ὅτι συνεργοῦντες
Incipit
Τὸ χθὲς ἡμῖν εἰρημένον
Incipit
Τὸ κοινόβιον σώματι ἔοικεν
Incipit
Πταίομεν ἅπαντες καθ' ἑκάστην
Incipit
Ὥσπερ ὅταν τις ἀρρωστία
Incipit
Πάντων μὲν τῶν λοιπῶν πραγμάτων
Incipit
Πάντοτε μὲν ἀδολεσχεῖν
Incipit
Φησὶν ὁ θεῖος ἀπόστολος· εὐδοκῶ
Incipit
Ὅταν ἡμῖν ἐπέλθοι τις πειρασμός
Incipit
Μεγίστη ἡμῖν σήμερον ἡ πανήγυρις
Incipit
Ὁ Θεὸς κατὰ τὴν τοῦ προπάτορος ἀβουλίαν
Incipit
Οἱ ἅγιοι μάρτυρες
Incipit
Τὰ χθὲς ὑμῖν εἰρημένα
Incipit
Πρέπον ἡμῖν ἐστι
Incipit
Φέρετε γενναίως τὰ μοχθηρά
Incipit
Ὅσον καθαιρόμεθα
Incipit
Τὸ τέλος τῆς χθεσινῆς κατηχήσεως
Incipit
Μετὰ τὸ ἀποπληρωθῆναι
Incipit
Πάντες οἴδαμεν
Incipit
Ἀκούων τὴς μεγάλης
Incipit
Χρέος ὑμῖν χρεωστῶν
Incipit
Σκοπῶμεν ἀεὶ πῶς ἀκριβῶς
Incipit
Σπουδάσωμεν ὅση δύναμις
Incipit
Οἱ μισήσαντες σοφίαν
Incipit
Καλὸν καὶ σήμερον
Incipit
Μὴ ζητεῖτε ἐκ παντὸς τρόπου
Incipit
Χάριτι καὶ εὐδοκίᾳ τοῦ Κυρίου
Incipit
Μὴ ζητήσωμεν μὲν ὧδε τὴν καλὴν ζωήν
Incipit
Χθὲς βουλόμενος ὑμῖν παραστῆσαι
Incipit
Πάντες οἱ ἅγιοι τῷ τῆς πίστεως θώρακι
Incipit
Θαυμάζομεν ἀκούοντες
Incipit
Οὕτως ὁ Θεὸς ἀποδέχεται
Incipit
Ἀναλογίσασθε πῶς ἐστὲ
Incipit
Ἀπεταξάμεθα τῷ κόσμῳ λοιπόν
Incipit
Ἀνοίγω μου καὶ νῦν τὸ στόμα
Incipit
Οἱ κεφαλῆς τόπον ἐπέχοντες
Incipit
Ἀδελφοί μου ὀψοποιοί, σήμερον γὰρ πρὸς ἡμᾶς
Incipit
Τοῖς κατὰ θάλατταν πλέουσι
Incipit
Μὴ ζηλῶμεν τοὺς κακούς
Incipit
Παρακαλῶ ὑμᾶς· στήκετε
Incipit
Ἰδοὺ δίδωσιν ἡμῖν
Incipit
Ἀνοίγω μου τὸ στόμα πάλιν
Incipit
Χθὲς εἴπομεν ὅτι ἐν χαρᾷ
Incipit
Σπουδάζετε διηνεκῶς ἀλλήλους
Incipit
Τὸ ὄφλημα ὃ χρεωστῶ ὑμῖν
Incipit
Χαρά μοι πολλὴ τῷ ἀπεγνωσμένῳ
Incipit
Μὴ ἐν τῇ δοκούσῃ ταύτῃ
Incipit
Μὴ καταβαρησάτω ὑμᾶς
Incipit
Ῥήξατε παρακαλῶ
Incipit
Ῥήξατε παρακαλῶ
Incipit
Λέγει ὁ θεῖος ἀπόστολος
Incipit
Τὴν ἡμετέραν ταύτην ἀκαταστασίαν
Incipit
Χθὲς εἴπομεν ὑμῖν ὅσα διὰ τῶν συνδούλων
Incipit
Προσευχώμεθα τῷ Θεῷ
Incipit
Μετανοῶμεν καθ’ ἑκάστην
Incipit
Μὴ φθονῶμεν ἀλλήλοις
Incipit
Ὥσπερ ὁ κάναβις, εἰ μὴ κατὰ λεπτόν
Incipit
Ἀναμνημονεύσατε ἕκαστος
Incipit
Τὸ μὲν πνεῦμα μου πρόθυμον
Incipit
Καλὸν ὑμῖν καὶ χρεωστικόν
Incipit
Τίς οὐκ ἀθλήσας στεφανοῦται
Incipit
Ἀναβαίνουσιν ἕως τῶν οὐρανῶν
Incipit
Τὴν τῶν τιμίων ὑμῶν ψυχῶν φροντίδα
Incipit
Ἀνδρίζεσθε καὶ κραταιοῦσθε
Incipit
Οὔτε ἐγὼ ὡς νομίζω εἰς κενόν
Incipit
Χαίρειν καὶ εὐφραίνεσθαι
Incipit
Τηρήσατε ἑαυτοὺς ἀβλαβεῖς
Incipit
Παρακαλῶ ὑμᾶς ἀνολιγώρως στήκετε
Incipit
Ὁ κτησάμενος τὴν ἀγάπην
Incipit
Καλὴ ἡ κατάνυξις
Incipit
Προσέχωμεν τῇ τῶν θείων Γραφῶν ἀναγνώσει
Incipit
Ποίαν ἀπολογίαν
Incipit
Μάθετε, εἶπεν ὁ Κύριος
Incipit
Παρακαλῶ ὑμᾶς ὁ ἀνάξιος ὑμῶν πατήρ
Incipit
Προσέχετε, παρακαλῶ, τῇ ἀναγνώσει
Incipit
Οὐκ ὀκνηρὸν μοί ἐστι
Incipit
Ἆρα ἴστε οἷον πικρόν
Incipit
Μὴ δὴ παρρησιαζώμεθα
Incipit
Ὁ μὲν νόμος τῆς προστασίας
Incipit
Μικροῖς μὲν καὶ ἀναξίοις λόγοις
Incipit
Ὁ εἰς εὐχὴν μόνην
Incipit
Οἱ ἐν ἀληθείᾳ τὸν Θεόν
Incipit
Ὥσπερ ἐκ διαφόρων ἀφορμῶν
Incipit
Οὐκ ἀπὸ τῶν φανερῶν
Incipit
Τὴν σήμερον περὶ ἐμαυτοῦ καὶ τῶν μετ' ἐμέ
Incipit
Προσδράμωμεν τῷ καλοῦντι Χριστῷ
Incipit
Ὥσπερ ἐν τοῖς φαινομένοις
Incipit
Τὸν θησαυρὸν ὃν ὁ ἀπόστολος
Incipit
Τὸ τοῦ γάμου ἔνδυμα
Incipit
Ἀναλογίσασθέ μοι τὸν βασιλικὸν οἶκον
Incipit
Ὅταν ἀκούοιτε ὅτιπερ κατελθών
Incipit
Ὥσπερ ἡ ἐναντία δύναμις
Incipit
Σπουδάζωμεν τηρεῖν ἑαυτούς
Incipit
Μὴ πειθώμεθα τοῖς λογισμοῖς ἁπλῶς
Incipit
Πάσῃ φυλακῇ τὰς ἑαυτῶν τηρῶμεν καρδίας
Incipit
Ἀπεχώμεθα παντελῶς τοῦ μετὰ γυναικῶν
Incipit
Τὴν κοιλίαν μου ἀλγῶ καὶ τὰ αἰσθητήρια
Incipit
Οὐ παύσομαι καθ' ἡμέραν
Incipit
Ὅτε προσκαλεῖσθε ἐπὶ τὰ ἔργα
Incipit
Μὴ γίνεσθε νωθροὶ ταῖς ἀκοαῖς
 • IRHT inc.
066-68 Theodorus Studita Catecheses paruae (sermones catechetici): 29
 • BHG 2414
2414 13
 • Bollandistes
075v-76v Theodorus Studita Catecheses paruae (sermones catechetici): 35
 • BHG 0262k
0262k 13
 • Bollandistes
085-87 Theodorus Studita Catecheses paruae (sermones catechetici): 53
 • BHG 2415
2415 13
 • Bollandistes
094-96 Hagiographica Patres Nicaeni (SS.), Oratio
 • BHG 1431f
1431f 13
 • Bollandistes
118v-120v Hagiographica Sancti omnes (SS.), Oratio
 • BHG 1617gb
1617gb 13
 • Bollandistes
120v-122v Hagiographica Petrus et Paulus ap. (SS.), Homilia
 • BHG 1501j
1501j 13
 • Bollandistes