Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Α

Détails contenus par liste alphabétique Type
ἄ (sic) ἐστι, φωνῆεν δίχρονον. μεταβολικόν. προτακτικὸν τοῦ ἰῶτα καὶ τοῦ υ Incipit
Ἃ (Ἅπερ) τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν εἴδομεν (ἐθεασάμεθα) πάντες οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ διάκονοι τῶν ἐκκλησιῶν Ἀχαΐας γεγράψαμεν Incipit
Α ah o exclamatio Incipit
Α tamquam et ho exclamatio et interiectio exclamantis ΑΑΤΟΣ Incipit
Ἄ tamquam, ἄνο- interiectio exclamationis Incipit
α αρχη του κοσμου γεγονεν ο κτιστης των απαντων Incipit
Α Β ευαγγελια Ματθαιου […]. Incipit
ἃ γὰρ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ γνῶς Incipit
ἁ γὰρ φύσις οἷον ὄργανον Desinit
Ἅ γέγραφάς μοι περιττά μοι δοκεῖ Incipit
ἃ δὲ ἐστὶν ἐκ τῆς Ὁμήρου ποιήσεως Incipit
ἃ δὲ μοὶ τῷ ταπεινῷ καὶ παρατολμῶ Incipit
Ἃ δεῖ τὸν ἀρχιερέα ἐξ ἀνάγκης ἐπίστασθαι καὶ τοὺς ἄλλους διδάσκειν Titulus initialis
Α ΕΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ Incipit
ᾶ ἐν ῶ νοσήματι ὕπνος πόνον ποιεῖ θανάσιμον. Ενταῦθα λέγει ὅτι ἐὰν ἐπὶ τούπνω βλάβη γένηται θανάσιμον ἐστιν Incipit
Ἃ ἔπεα σὰ τί ἐρῶ ἄνα ναωρεῖ τὰ σὰ ἔπεα Incipit
Α ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΕΣΤΙΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΝ ΑΑΤΟΣ Ο ΑΒΛΑΒΗΣ ΑΤΗ ΓΑΡ ΒΛΑΒΗ Incipit
Α ΗΤΟΙΜΑΣΕ ΤΟΙΣ ΓΝΗΣΙΩΣ ΑΓΑΠΩΣΙ ΚΑΙ ΤΙΜΩΣΙ ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΑΞΙΩΘΗΝΑΙ ΤΕ ΚΑΙ ΤΥΧΕΙΝ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ... Desinit
Α ΗΤΟΙΜΑΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΙΣ ΑΓΑΠΩΣΙΝ ΑΥΤΟΝ Desinit
ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ὧν γένοιτο... Desinit
ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ὧν γένοιτο... Desinit
ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ὧν γένοιτο... Desinit
ἃ καὶ αὐτοὶ ἀπορεῖσθαι παρ' ἡμῶν εἰσιν ἄξιοι Desinit
Α ΚΑΙ ΗΤΟΙΜΑΣΕ ΤΟΙΣ ΓΝΗΣΙΩΣ ΑΓΑΠΩΣΙ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΣΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ... Desinit
Ἃ κεκρυμμένα τυγχάνῃς ἔρρωσο Desinit
ἆ μάκαρ, ὡς ἀγαθάς τοι ἀρὰς ἀράσαιντο πινυτοί Desinit
Ἅ μὲν ἤτησας παρ' ἡμῶν ταῦτα δὴ καὶ ποιήσομεν τίμιε πάτερ Incipit
Ἅ μὲν οἱ περὶ τὸ λέγειν ὄντες δεινοὶ τῶν καθ' ἡμῶν ὠφρυωμένων τοῖς θείοις λόγοις ἐναπερρεύγονται Incipit cuiusdam partis
Ἃ μὲν οὖν ἀπολογήσασθαι καὶ εἰπεῖν ἔδει πρὸς τοὺς ἀντιδιατεθειμένους ἡμῖν καὶ τὰς πικρὰς γλώσσας Incipit
Ἃ μὲν οὖν εἰπεῖν ἐπηγγειλάμεθα περὶ τοῦ πρακτικοῦ μέρους τῆς ὅλης πολιτικῆς Incipit
Ἃ μὲν οὖν οὗτοι πάντα συκοφαντήσαντες Incipit cuiusdam partis
Α ΜΕΝ ΟΥΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΑΝΤΩΝ Incipit
Α ΜΕΝ ΟΥΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΜΙΝ ΤΗΣ ΔΕ ΠΡΟΥΤΕΘΗ ΕΞΕΘΡΓΑΣΤΑΙ Incipit
Ἃ μὲν πεπόνθαμεν δεινὰ καὶ ἀφόρητά ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐπαξίως αὐτῶν μνημονεῦσαι Incipit
Ἃ μὲν ὑπὲρ τῆς πόλεως, ὦ ἄνδρες Ἀντιοχεῖς Incipit
ἃ ὁ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε... οὐκ ἀνέβη γένοιτο... ἀμήν Desinit
Α ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΙ Titulus initialis
ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
Ἃ πάλαι πατριάρχαι μὲν ὤδινον Incipit
Ἃ πάλαι πατριάρχαι ὤδινον Incipit
Α ΠΑΛΑΙ ΠΡΟΥΛΕΓΟΝ ΚΑΙ ΔΙΕΜΑΡΤΥΡΟΜΗΝ Incipit
ἃ πάλαι προύλεγον καὶ διεμαρτυρόμην Incipit
Α ΠΡΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ Incipit
Ἃ πρὸς τοὺς ἐπιφανεστάτους καρδινάλεις Incipit
Ἃ πρὸς τοὺς ἐπιφανεστάτους καρδινάλεις Incipit
Ἃ τοίνυν ἐλέγομεν περὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου Incipit cuiusdam partis
ἃ τοῖς θείοις ἐφαρμόζεται προσώποις ὀνόματα Titulus initialis
ἃ φρονῶ Desinit
Α Ω ΘΕΟΣ ΗΤΟΙΜΑΣΕΝ ΤΟΙΣ ΑΥΤΟΥ Desinit
α´ Ἐπὶ Γρατιανοῦ Incipit
α´ η Καισαρια· Incipit
α΄ Ιακωβος ο αδελφος του κυριου και πρωτος επισκοπος Ιεροσολυμων Incipit cuiusdam partis
α΄ Ἰουλιανός, β΄ Μελχισεδέκ Incipit
α΄ Μαρκος πδ΄ β΄ Λουκας ϟϛ΄ Incipit
α΄ Ματθαιος οθ΄ β΄ Μαρκος νβ΄ γ΄ Λουκας μγ΄ Incipit
α΄ Ὁ Καισαρείας, β΄ ὁ Ἐφέσου, γ΄ ὁ Ἡρακλείας Incipit
α´ Ὁ τοῦ Κίτρους, ἤτοι Πύδνης Incipit
α´ Ὁ τοῦ Κίτρους, ἤτοι Πύδνης Incipit
α´ Περι του εν Κανα γαμου· Incipit
α΄ περὶ ὑπομονῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου καὶ ταπεινοφροσύνης πρὸς τοὺς πλησίους Textus
α´ Πράξεις τῶν ἁγίων ἀποστόλων Incipit
α΄ Πρῶτος θρόνος καὶ α΄ πατριαρχία Ἱεροσολύμων Incipit
α´ Σάρδιον Incipit
α΄ Ταις περι Μαριαν Incipit
α΄ ταῖς περὶ Μαρίαν Incipit
α΄ τω (!) κοιμηθεντων κεφαλαια· α΄ Ιωαννης λθ΄ β΄ Ιωαννης μα΄ Incipit
α΄. Ἰάκωβος ὁ ἀδελφὸς τοῦ κυρίου καὶ πρῶτος ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων Incipit
Α΄. Ιακωβος ο αδελφος του κυριου και πρωτος επισκοπος Ιεροσολυμων Incipit
α΄. Ἰάκωβος ὁ ἀδελφὸς τοῦ κυρίου τὸ κατὰ σάρκα Incipit
α´. Καὶ περὶ Μαρίαν ἐν τῶ μνήματι. Incipit
α΄. Περι των εκβληθεντων [...] Incipit
α´. Πρῶτον ταῖς περὶ τὴν Μαριὰμ ἐν τῶ μνημείω. Incipit
α´. Πρῶτον τοῖς περὶ τὴν Μαρίαν ἐν τῷ μνημείῳ. Incipit
α´. Ταῖς περὶ Μαρίαν ἐν τῷ μνήματι. β´. Tῷ Κηφᾷ, ὡς λέγει Παῦλος, ἔπειτα ὤφθη τῷ Κηφᾷ. γ´. Κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. δ´. Τοῖς περὶ τὸν Κλεόπαν. ε´. Παρόντος Θωμᾶ καὶ τῶν λοιπῶν. ϛ´. Ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος. ζ´. Ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ. η´. Ἐφάνη Ἰακώβῳ τῷ δικαίῳ. θ´. Εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. ι´. Εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν ἀνερχόμενος. Textus
α, ἀρχὴ τοῦ κόσμου γέγονεν ὁ κτίστης τῶν ἁπάντων… φ (φιλίως?) καὶ δολίως. Textus
Α. Αρμαγεδων· εξεγερσις του δωματος· η εξεγερσις εις τα εμπροσθεν. Incipit
α. Εἰς τὸ τέχνη τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν. Πολλοὶ μὲν πολλαχῶν τῶν ἀρχαίων τὴν φιλοσοφίαν ὡρίσαντο Incipit
Α. ἴασπις· μελανίζουσα πράσινος, ἔχουσα φλέβας τετραστοίχους: Incipit
Α… (Αμμωνιος) ο μεν Αλεξανδρευς πολλην ως εικος φιλοπονιαν Incipit
Α· Τὸ α περισπασθὲν δηλοῖ εἴθε, ὡς παρὰ Καλλιμάχῳ Incipit
α' Ἀδὰμ, β' Ἐνώχ Incipit
α' Ἀδὰμ, β' Ἐνώχ Incipit
Α' ἡμέρα σαββάτου α'κρόνος. ιστ' Ζεὺς β' ἡμέρα κυριακή Incipit
α' Καὶ πρώτη Μαρία, ἡ Θεοτόκος Incipit
Α' κύκλος τοῦ ἁγλιου πάσχα ἡμερῶν τν' Incipit
Α' πεντάς, ὁ μέγας σακελλάριος, ὁ μέγας σκευοφύλαξ Incipit
α' περὶ κριτοῦ νὰ εἶναι εἰς πάντας συμπαθὴς Titulus initialis cuiusdam partis
α'. Ἀντίδοτος ἀλεξανδρίνα... ὀφθαλμὸν δάκρυα ἵστασιν, ὁδόντων πόνον ἴαται Incipit
Α'· ΕΛΑΙΟΥ ΒΑΙΝΕΦΡΑΤΟΥ ΗΤΟΙ ΠΡΑΣΙΝΕΛΑΙΟΥ ΜΤΡ. Γ' Incipit
α'· πρὸς κωφεύοντας Incipit
Α'· πρὸς τὸ γεννῆσαι ταχέως γυναῖκα Incipit
Α'· ΣΚΑΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΡΧΙΟΥ Incipit
Α'· ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΡΔΙΝΟΥ ΜΥΡΟΥ Incipit
α’ Ὅτι δεῖ πρῶτον μαθητευθῆται Incipit cuiusdam partis
α’ Εἰ πᾶς ὁ βαπτισθείς Incipit cuiusdam partis
α) τελειωθεὶς ἐν Ἱεραπόλει τῆς Συρίας ἕκτην πρὸς δεκάτην ἄγοντος τοῦ Νοεμβρίου μηνὸς κατὰ Ῥωμαίους μηνός, κατὰ δὲ Ἑβραίους Θωυκεις [sic?]. Δόξα κτλ. Desinit
ἀ[πὸ Desinit
ἀ[τελεστέρα] ἡ δύναμις ἡμῶν [ Desinit
ἀ]δελφῶν διαπεραιοῦται Incipit
ἀ]δεφὸς ἡρώτησε τὸν ἀββᾶ Σισώη λέγων εἰπέ [...] ῥῆμα πῶς σωθῶ; πῶς εὐαρεστήσω θεῷ; Incipit
ἀ]θλητήν; Οὐκ ἔστιν ἡμῖν Incipit
Α]ΜΑΡΤΙΑΣ ΑΥΤΩΝ Incipit
ἁ]μαρτίας ἐβδελύξαντο ῥύπον, ὅτε τοῦ καθαροῦ νυμφίου ἠράσθησαν Incipit
ἀ]πεκρ[ίθη Incipit
ἁ]πλῶς εἰπεῖν· πύλαι οὐρανοῦ ἀνοίξασα θεῷ προσάγει πάντα ἄνθρωπον, μικρὸν τε καὶ μέγαν, πλοῦσιον καὶ πένητα Incipit
ἀ]ποκριθεὶς δὲ Incipit
αʹ Ἔπαινος Θεσσαλονικέων ἐπὶ τοῖς ἀξίοις τῶν ἀποστόλων ἀγῶσιν. Incipit cuiusdam partis
αʹ Ἔπαινος Φιλήμονος καὶ εὐχαριστία ὑπὲρ αὐτοῦ. Incipit cuiusdam partis
αʹ Περὶ τοῦ δαιμονιζομένου Incipit
αʹ Αγαπησεις κυριον τον θεον σου Incipit
αʹ Εἰ ἔξεστιν ἢ συμφέρει τινὶ ἑαυτῷ ἐπιτρέπειν Incipit
Αʹ ΕΙ ΤΙΣ ΟΥΚ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΙΑΝ ΦΥΣΙΝ Incipit
αʹ Εἴ τις ὑγιαίνων τῷ σώματι ἀμελοίη τῶν Incipit
αʹ Ἐπαγγελικὴ θεολογία περὶ Χριστοῦ, ἐν ᾧ περὶ ἐξομολογήσεως, καὶ προσοχῆς εἰς τὸ μὴ ἁμαρτάνειν, ὅτι ἡ τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ τὴν γνῶσιν βεβαιοῖ. Incipit
αʹ Ἔπαινος τῆς Τιμοθέου πίστεως, καὶ πρoτρoπὴ ὑπομονῆς κατὰ τὸ πρέπον τῇ χάριτι, ἐν ᾗ καὶ αὐτός, φησίν, διακαρτερεῖ πάσχων. Incipit cuiusdam partis
αʹ Εὐχαριστία περὶ Θεοῦ βοηθείας… Incipit cuiusdam partis
αʹ Εὐχαριστία ὑπὲρ Κολασσαέων οἰκειωθέντων τῷ Θεῷ ἐπ᾽ ἐλπίδι. Incipit cuiusdam partis
αʹ Εὐχαριστία ὑπὲρ τῆς τῶν Θεσσαλονικέων πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ ὑπομονῆς, ἐπὶ τιμῇ αὐτῶν καὶ κολάσει τῶν θλιβόντων, καὶ εὐχὴ ὑπὲρ τελειώσεως αὐτῶν ἐν δόξῃ ἐπὶ δόξῃ Χριστοῦ. Incipit cuiusdam partis
αʹ εὐχαριστία ὑπὲρ τῆς Φιλιππησίων ἀρετῆς καὶ εὐχὴ τελειώσεως. Desinit abruptus
αʹ Εὐχαριστία ὑπὲρ τῆς Φιλιππησίων ἀρετῆς, καὶ εὐχὴ τελειώσεως. Incipit cuiusdam partis
αʹ Εὐχὴ ὑπὲρ τελειώσεως καὶ εὐχαριστίας ἐφ᾽ ὁμολογίᾳ φιλοξενίας τῶν ἀδελφῶν διὰ Χριστὸν, ἐν ᾧ περὶ τῆς Διοτρέφους φαυλότητος καὶ μισαδελφίας. Incipit
αʹ Ἡ ὀμόσασα τὸν τυχόντα ὅρκον ἀφοριζέσθω ἑβδομάδας δύο. Incipit
αʹ Θεολογία Χριστοῦ ἐν δόξῃ πατρὸς καὶ ἐξουσίᾳ τῶν πάντων, μετὰ τῆς καθάρσεως τῶν ἐπὶ γῆς, ἀφ᾽ ἧς ἀνέβη εἰς τὴν ἐπουράνιον δόξαν. Incipit cuiusdam partis
αʹ Ἰακωβος ὁ ἀδελφὸς τοῦ κυρίου καὶ πρῶτος ἐπίσκοπος Ἰεροσολύμων ὑπ' αὐτοῦ Incipit
αʹ Κυριε μη υστερησης με των επουρανιων σου αγαθων: Incipit
αʹ Μετὰ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον Incipit
αʹ Μετὰ τὸ προοίμιον διήγησις τῆς ἑαυτοῦ μεταστάσεως ἀπὸ ἰουδαϊσμοῦ κατὰ ἀποκάλυψιν. Incipit cuiusdam partis
αʹ Μετὰ τὸ προοίμιον, περὶ ὀρθοῦ βίου ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ διὰ πίστεως εὐσεβοῦς ἀμεταθέτου, ἐν ᾧ ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικὸν εἰσοικίζειν ἢ χαιρετίζειν ἐφ᾽ ἁμαρτίᾳ. Incipit
αʹ Μετὰ τὸ προοίμιον, περὶ τοῦ μὴ διχονοεῖν πρὸς ἀλλήλους ἐκ φιλοδοξίας τῆς ἐπὶ σοφίᾳ ἀνθρωπίνῃ, ἐν ᾧ: περὶ θείας σοφίας, περὶ λειτουργιῶν, περὶ τοῦ μὴ κρίνειν διδασκάλους, περὶ τοῦ μὴ ἐπαίρεσθαι. Incipit cuiusdam partis
αʹ Περὶ διδασκάλων ἐπιτηδείων εἰς διακονίαν, καὶ ἔλεγχον ἀπειθῶν. Incipit cuiusdam partis
αʹ Περι Ιωαννου του βαπτιστου. Incipit
αʹ περι Ιωαννου του βαπτιστου. Incipit
αʹ Περι Ιωαννου του βαπτιστου. Incipit
αʹ Περι Ιωαννου του βαπτιστου. Incipit
αʹ Περι Ιωαννου του βαπτιστου· Incipit
αʹ Περὶ κλήσεως τῆς ἐν πίστει, ἔργοις βεβαιουμένης τοῖς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἐλπίδι τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Incipit
αʹ Περὶ προσοχῆς τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως διὰ τὴν ἐπανάστασιν τῶν ἀσεβῶν καὶ ἀσελγῶν ἀνδρῶν, ἐν ᾧ περὶ μελλούσης αὐτῶν κολάσεως καθ᾽ ὁμοίωσιν τῶν πάλαι ἁμαρτωλῶν τε καὶ πονηρῶν. Incipit
αʹ Περὶ τάξεως καὶ ἀκολουθίας τῆς ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Κυρίου. Incipit
αʹ Περὶ τῆς ἀπογραφῆς Incipit
αʹ Περι της απογραφης των δωδεκα. Incipit
αʹ Περὶ τῆς εἰς ἀγάπην Θεοῦ ὁδηγίας, τὴν ἀπροσδεῆ νομικῆς ἀνάγκης. Incipit cuiusdam partis
αʹ Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀναγεννήσεως, καὶ περὶ ὑπομονῆς πειρασμῶν, καὶ περὶ σωτηριώδους πίστεως προκατηγγελμένης ὑπὸ τῶν προφητῶν. Incipit
αʹ Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἐκλογῆς ἡμῶν, καὶ εἰσαγωγῆς, καὶ τελειώσεως. Incipit cuiusdam partis
αʹ Περὶ τῆς ἐξ ἀναστάσεως διδασκαλίας Χριστοῦ καὶ ὀπτασίας πρὸς τοὺς μαθητὰς, καὶ περὶ ἐπαγγελίας τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος δωρεᾶς, θέας τε καὶ τρόπου τῆς ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ, καὶ περὶ τῆς ἐνδόξου δευτέρας αὐτοῦ παρουσίας. Incipit cuiusdam partis
αʹ Περι της πεμονιζομενου (δαιμονιζομενου) Incipit
αʹ Περὶ τοῦ ἐν Κανὰ γάμου Incipit
αʹ Περὶ τῶν μάγων Incipit
αʹ Περὶ ὑπομονῆς καὶ πίστεως ἀδιακρίτου, καὶ περὶ ταπεινοφροσύνης πρὸς τοὺς πλουσίους, ἐν ᾧ περὶ τῆς ἐν ἡμῖν πυρώσεως καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς παθῶν, ὅτι οὐ παρὰ Θεοῦ τὸ αἴτιον· εἴ τι γὰρ ἀγαθὸν ἡμῖν, παρ᾽ αὐτοῦ. Incipit cuiusdam partis
αʹ Πετρος ο αποστολος εν τη Ρωμη Incipit
αʹ Προίμιον τῆς ἀποκαλύψεως, καὶ ὅτι δι᾽ ἀγγέλου αὐτῷ δέδοται. Incipit
αʹ Προιμιον της Αποκαλυψεως· και οτι δι᾽ αγγελου αυτω δεδοται: Incipit
αʹ Προίμιον τῆς ἀποκαλύψεως· καὶ ὅτι δι᾽ ἀγγέλου αὐτῷ δέδοται. Incipit
αʹ Πρωτον κλιμα η Λιβυη Incipit
αʹ Πρῶτον μὲν οὖν μετὰ τὸ προοίμιον, περὶ κρίσεως τῆς κατὰ ἐθνῶν τῶν οὐ φυλασσόντων τὰ φυσικά Incipit cuiusdam partis
αʹ Πρωτον· ταις περι την Μαριαν εν τω μνημειω Incipit
αʹ Σαρδιον το Βαβυλωνιον καλουμενον· Incipit
αʹ Σίμων Πέτρος· Πόντῳ· Γαλατίᾳ· Καππαδοκίᾳ· Βιθυνίᾳ· (add. quidam codd. Ἰταλίᾳ) Ἀσίᾳ· κηρύξας τὸ εὐαγγέλιον Incipit
αʹ Σίμων Πέτρος· Πόντῳ· Γαλατίᾳ· Καππαδοκίᾳ· Βιθυνίᾳ· Ἀσίᾳ· κηρύξας τὸ εὐαγγέλιον Incipit
αʹ ταῖς περὶ Μαρίαν ἐν τῶ μνήματι Incipit
Αʹ ταις περι την Μαριαν εν τω μηνημειω: Incipit
Αʹ ΤΙΣ Ο ΛΕΓΩΝ ΤΟΝ Δʹ ΑΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣ Incipit
αʹ Το κατα Ματθαιον, ομοιον ανθρωπου Incipit
αʹ Τοις περι την Μαριαν εν τω μνημειω Incipit
αʹ Τῶν ἀγγέλων οἱ ἀναγνῶσται Incipit
αʹ Ως Ιωσηφ ηξιωθης χαριτος, δια της υπομονης: Incipit
αʹ Ωσηε υιος Βεηρι· ην εκ Βελεμωθ· φυλης Ισαχαρ· Incipit
αʹ Ωσιε. βʹ Αμως. γʹ Μιχαιας Incipit
αʹ. Ἀδάμ. βʹ. Ἐνώχ Incipit
αʹ. Εἰ ἁπλοῦν μὲν τὸ Πνεῦμα, ἐκ τοῦ Πατρὸς δὲ καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται Incipit
αʹ. Ἐν τοῖς χρόνοις Αὐρηλιανοῦ τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως Παῦλος ὁ Σαμοσατεύς Incipit
αʹ. ἐπῄνεσά σου τὴν πίστιν καὶ τὴν σπουδήν, πῶς παρὰ ἁμαρτωλοῦ ᾐτήσω ἀκοῦσαί τι τῶν λυσιτελούντων τῷ σῷ ἐπαγγέλματι Incipit
Αʹ. Ιασπις· μελανιζουσα πρασινος. Incipit
αʹ. Λουκα πραξεις των αποστολων. Incipit
αʹ. Μακάριος ὃς γέγονεν ὅλος ἐλεύθερος ἐν Κυρίῳ ἀπὸ πάντων τῶν γηΐνων τοῦ ματαίου τούτου βίου Incipit
αʹ. Μακάριος ὃς μισήσας κατέλιπε τὸν βίον τοῦτον ἀνθρώπινον, καὶ σὺν Θεῷ μονωτάτῳ ἡ μελέτη τῆς ζωῆς αὑτοῦ ἐγένετο Incipit
αʹ. Ὀρθοῦ βίου ὀρέγῃ; Ταπεινοφροσύνην ἄσκησον· ταύτης γὰρ ἐκτὸς ὀρθὸς βίος οὐχ ἵσταται. Incipit
αʹ. Πέτρος ἀπὸ Βηθσαϊδά, οὗτος γενόμενος ἐπίσκοπος πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ Incipit
Αʹ. Προιμιον της Αποκαλυψεως. και οτι δι’ αγγελου αυτω δεδοται. Incipit
αʹ. προοιμιον Αποκαλυψεως και οτι δι’ αγγελου αυτω διδοτ[αι] (διδοται). Incipit
αʹ. Προοιμιον της Αποκαλυψεως· και οτι δι’ αγγελου αυτω διδοται. Incipit
αʹ. Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ ἐκπορευόμενον ἢ ὡς ἐκ δύο ὑποστάσεων πρόεισιν Incipit
αʹ. Τοῦ Δαυὶδ λέγοντος, ψαλμὸς λβ· Τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ Incipit
αˊ Περι Ιωαννου του βαπτιστου Incipit
Αb ΑΠΟ abnegatio ΑΠΑΡΝΗΣΙΣ abadir ΒΑΙΤΥΛΟΣ Incipit
Ἀmen (sic!). δόξα σοι· δόξα σοι· δόξα σοι κύριε. Doxologia uel Inuocatio
ΑΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΦΕΥ Incipit
αα ὁ ἐγκαλῶν νικᾷ καὶ ὁ νεώτερος Incipit
αααγγεεζηθ ταῦτα τάδε στοιχεῖα συντιθέμενα ποιοῦσι μονάδας μ’ Incipit
ΑΑΔΙΑ ΕΠΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Incipit
ΑΑΔΟΥ ΔΙ ΙΛΠΙΣ, ΟΣΤΟΥΝ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣ· ΑΓΚΟΥΡΒΙ ΣΤΑΦΙΛΙΝΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ Incipit
ΑΑΖΩ Incipit
ΑΑΠΑΤΟΣ ΣΥ ΠΕΛΕΙΣ Incipit
ΑΑΠΤΟΣ ΣΥ ΠΕΛΕΙΣ ΗΤΟΙ ΑΨΑΥΣΤΟΣ Incipit
Ἄαπτος, ὁ ἀπροσπέλαστος Incipit
ΑΑΠΤΟΣ, Ο ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΠΤΩ Incipit
ΑΑΣΑΙ ΚΟΡΕΣΑΙ ΚΑΘΥΠΝΩΣΑΙ ΒΛΑΨΑΙ Incipit
ΑΑΤΟΣ insaciabilis et illesus Incipit
ΑΑΤΟΣ ISACRABILIS Incipit
ΑΑΤΟΣ ΑΑΠΤΟΣ intangibilis innocuus cui non potest nocui Incipit
ΑΒΑ ΦΑΓΕ ΜΕΓΑ ΦΑΒΑ Incipit
ἄβαι πόλις φωκική Incipit
ἄβαλε. ἀντὶ τοῦ φεῦ ἄβαροι ὄνομα ἔθνους Incipit
ΑΒΑΠΤΟΝ, ΑΣΤΟΜΟΤΟΝ, ΑΒΑΛΕ Incipit
ΑΒΑΡΙΣ ΣΧΥΘΗΣ ΣΕΥΘΟΥ ΥΙΟΣ Incipit
Ἄβατος ὑγρὰ διοδευθεῖσα τρίβος Incipit
Ἄβατος ὑγρὰ διοδευθεῖσα τρίβος Incipit
ΑΒΑΤΩ ΑΠΟΡΕΥΤΩ ΑΒΥΣΣΟΣ ΥΔΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΕΡΑΝΤΩΝ Incipit
ΑΒΒΑ ΑΡΣΕΝΙΕ ΕΙ ΑΛΗΘΩΣ ΜΟΝΑΧΟΣ Incipit
Ἀββᾶ ὁ πατήρ Ἀαρών ἰδοὺ πνεῦμα ἰδού Incipit
Ἀββᾶ ὁ πατήρ Ἀαρών ἰδοὺ πνεῦμα ἰδού Incipit
Ἀββᾶ, ἤκουσα παρὰ ἰατροῦ ὅτι τὰ σῦκα Incipit
Ἀββᾶ, ἤκουσα παρὰ ἰατροῦ ὅτι τὰ σῦκα Incipit
Ἀββακοὺμ ὁ προφήτης ἑώρα Incipit
Ἀββακοὺμ ὁ προφήτης ἑώρα Incipit
Ἀββακοὺμ ὁ προφήτης ἑώρα πολλοὺς σκανδαλιζομένους ἐπὶ τῇ προνοίᾳ τοῦ θεοῦ Incipit
ἀββᾶς Abbas, ἀβρὸς deliciosus uel diues Incipit
Ἄβελ ἀπὸ θεοῦ ἢ Incipit
Ἄβελ ἀπὸ θεοῦ ἢ ἡ ἀναφαίρεσις ἐπὶ θεὸν Incipit
Ἀβέλτερος Incipit
ΑΒΕΛΤΕΡΟΣ ineptus stultus Incipit
Ἀβελτηρίαν ἄνοιαν, μωρίαν Incipit
Αβιουδ δε εγεννησεν τον Ελιακιμ, Incipit abruptus
Αβιουδ δε, εγεννησε τον Ελιακιμ Incipit abruptus
Ἀβίωρ ὁ ἐνάγων Incipit
ἀβλαβὴς ἡ ψυχή Desinit
ἀβλαβὴς ἡ ψυχή Desinit
Ἀβούλως οἱ ἄνθρωποι Incipit
Ἁβρααμ ἀνατρέχει. Desinit
Αβρααμ ερμηνευεται ... Desinit
Ἁβραὰμ Ἰσαὰκ Ἰακὼβ καὶ τοῦ Ἰσραὴλ ὁμοῦ καʹ Desinit
Ἀβραὰμ ὁ πρῶτος ἐκ τῶν εἰδωλολατρῶν ἐπίστευσεν Incipit
Ἀβραάμ, Σάρρα, μόσχος, Ἰσμαήλ, Ἄγαρ Incipit
Αβραμιου του θεοφιλους εκ προσωπου Τευδατου πατρικιου Textus
ΑΒΡΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟΝ ΑΡΚΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Incipit
Ἁβρὸς ὁ λαμπρὸς καὶ τρυφερὸς μικρόν Incipit
Ἁβρὸς ὁ λαμπρὸς καὶ τρυφερὸς μικρόν Incipit
Ἀβροτέραν ἡμῖν τὴν τράπεζαν Incipit
Ἀβροτέραν ἡμῖν τὴν τράπεζαν Incipit
Ἀβροτέραν ἡμῖν τὴν τράπεζαν Incipit
Ἀβροτέραν ἡμῖν τὴν τράπεζαν Incipit
Ἀβροτέραν ἡμῖν τὴν τράπεζαν Incipit
Ἀβροτέραν ἡμῖν τὴν τράπεζαν Incipit
Ἀβροτέραν ἡμῖν τὴν τράπεζαν Incipit
ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ ΘΕΡΜΑΙΝΕΙ Incipit
Ἀβρότονον θέρμον ἐστὶν καὶ ξηρόν Incipit
ἀβρότονον, ἀψίνθιον, λεγόμενον μεμτινή Incipit
ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ· ΑΝΤΙ ΑΒΡΟΤΟΝΟΥ ΟΡΙΓΑΝΟΝ Desinit
Ἀβροτόνου ἑξαγια γ' ἀριστολοχίας Incipit
ΑΒΡΟΤΟΝΟΥ ΟΥΓ. Γ', ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΙΑΣ ΟΥΓ. Κ' Incipit
ΑΒΡΟΤΟΝΟΥ ΤΗΣ ΠΟΑΣ Incipit
Ἀβροχίτων δ'ὁ φύλαξ θηρόζυγε καμψιμέτωπε Incipit
Ἀβροχίτων δὸς φύλαξ θηρόζυγε καμψιμέτωπε Incipit
Ἅβρωνος βιοῖ βίον ἐπὶ τῶν πολιτελέσι τραπέζαις Incipit
Ἅβρωνος βίος ἐπὶ τῶν πολυτελῶν Incipit
Ἅβρωνος βίος ἐπὶ τῶν πολυτελῶν εἴρηται Incipit
Ἅβρωνος βίος ἐπὶ τῶν πολυτελῶν εἴρηται Incipit
Ἅβρωνος βίος· ἐπὶ τῶν πολυτελῶν· ὁ γὰρ ἅβρων Incipit
Ἄβρωτα διατηρεῖ ἀπὸ μυῶν καὶ σκολήκων Incipit
Ἄβρωτα διατηρεῖ ἀπὸ μυῶν καὶ σκωλήκων Incipit
Ἄβρωτα διατηρεῖ ἀπὸ μυῶν καὶ σκωλήκων Incipit
Ἄβρωτα διατηρεῖ ἀπὸ μυῶν καὶ σκωλήκων Incipit
Ἄβρωτα διατηρεῖ ἀπὸ σκόληξι καὶ μισί βιβλία Incipit
Ἄβρωτα διατηρεῖ ἀπὸ σκωλήκων καὶ μυῶν Incipit
Ἄβρωτα διατηρεῖ σκώληξι καὶ μυσί Incipit
ΑΒΡΩΤΟΝΟΝ ΠΑΡΟΜΟΙΟΝ ΑΨΙΝΘΙΟΥ ΤΟΥΤΟ ΣΤΕΙΝΟΤΙΚΟΝ. ΑΓΑΡΙΚΟΝ ΡΙΖΑ ΕΣΤΙΝ Η ΕΠΙΦΥΣΙΣ ΠΡΕΜΝΟΥ Incipit
Ἄβυδος, πόλις κατὰ τὴν Προποντίδα κειμένη Incipit
Ἄβυσσον Incipit
Ἄβυσσος κυκλοῖ με τῶν ἡδονῶν Incipit
Ἄβυσσος λέγεται, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, τὰ θελήματα Incipit
ΑΓʹ ΕΙΠΕ ΜΟΙ Ω ΠΑΙ ΤΙ ΔΗ ΩΔʹΕΛΥΘΑΣ Incipit
Ἀγαθὰ μὲν πάντα τὰ θεῖα λόγια καὶ έπωφελῆ Incipit
ἀγαθὰ μὲν πάντα τὰ θεῖα λόγια καὶ ἐπωφελῆ Incipit
Ἀγαθὰ προθύμως καὶ λάλει καὶ μάνθανε Incipit
Ἀγαθὰ προθύμως καὶ λάλει καὶ μάνθανε Incipit
Ἀγαθὰ προθύμως καὶ λάλει καὶ μάνθανε Incipit
Ἀγαθὰ προθύμως καὶ λάλει καὶ μάνθανε Incipit
ἀγαθὰ προθύμως καὶ λάλει καὶ μάνθανε Incipit
Ἀγαθὰ προθύμως καὶ λέγε καὶ μάνθανε Incipit
ἀγαθὰς ὑποφαίνων ἐλπίδας. Desinit
ἀγαθὲ κύριε τῷ σῷ φόβῳ Desinit
Ἀγαθὴ δὲ παραίφασις ἐστίν Incipit
Ἀγαθὴ δὲ παραίφασις ἐστίν Incipit
Ἀγαθὴν ἅμιλλαν ἐνεστήσασθε πρὸς τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ μοναχοὺς Incipit
Ἀγαθίου εἰς Μαυρίκιον βασιλέα Incipit
ἀγαθὸν ἀντὶ ἀγαθοῦ Desinit
Ἀγαθόν ἐστιν οὗ τὰ πάντα ἐφίεται Incipit
ἀγαθὸν καὶ δίκαιον εἶναι ὃ περὶ τὰ ἒθη Desinit
Ἀγαθὸν καὶ δίκαιον καὶ πᾶσι τοῖς εὐσεβεῖν προαιρουμένοις Incipit
Ἀγαθὸν μὲν ἐστι καὶ ἐπαινετὸν ἀληθῶς καὶ δίκαιον Incipit
Ἀγαθὸν μὲν ἐστι καὶ ἐπαινετὸν ἀληθῶς καὶ δίκαιον Incipit
Ἀγαθὸν μέν ἐστι καὶ ἐπαινετὸν ἀληθῶς καὶ δίκαιον Incipit
Ἀγαθὸν μέν ἐστιν ἀεὶ πᾶσι χριστιανοῖς τοῦ ποεῖν τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Incipit
Ἀγαθὸν μόνον λεγόμενον Incipit
Ἀγαθὸν ὁ χωρὶς αἰτήσεως ἀφθόνως τὰ καλὰ χαριζόμενος Incipit
Ἀγαθὸν ὄντα τὸν θεὸν ἀγαπητοὶ καὶ σοφόν Incipit
ΑΓΑΘΟΝ ΣΟΙ ΖΗΛΟΝ ΠΡΟΣΜΑΡΤΥΡΕΙ Incipit
ΑΓΑΘΟΝ ΣΟΙ ΖΗΛΟΝ ΠΡΟΣΜΑΡΤΥΡΕΙ Incipit
Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ κυρίῳ φησὶν ὁ προφήτης Incipit
Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ κυρίῳ φησὶν ὁ προφήτης Incipit
Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογήσθαι τῷ Κυρίῳ φησὶν ὁ προφήτης Incipit
Ἀγαθὸν τὸ θεῖον καὶ ὑπεραγαθόν Incipit
Ἀγαθὸς ἐστιν ὁ θεὸς, γίνεται δὲ καὶ ἄνθρωπος ἐξ ἐπιμελείας ἀγαθός Incipit
Ἁγαθὸς μὲν ὁ Θεός ἐστι καὶ φιλάνθρωπος Incipit
Ἀγαθὸς μὲν ὁ θεὸς πρὸς πάντας Incipit
Ἀγαθὸς μὲν ὁ θεὸς πρὸς πάντας Incipit
Ἀγαθὸς μὲν ὁ θεὸς πρὸς πάντας Incipit
Ἀγαθὸς μὲν ὁ θεὸς πρὸς πάντας Incipit
Ἀγαθὸς μὲν ὁ θεὸς πρὸς πάντας ἐστὶ καὶ Incipit
Ἀγαθὸς μὲν ὁ θεὸς πρὸς πάντας ἐστὶ καὶ φιλάνθρωπος Incipit
Ἀγαθὸς ὁ θεὸς καὶ ἀγαθῶν παρεκτικὸς φὐσει Incipit
Ἀγαθὸς ὁ θεὸς καὶ ἀγαθῶν τοῖς ἀξίοις παρεκτικός Incipit
Ἀγαθὸς ὁ θεὸς καὶ ἀγαθῶν τοῖς ἀξίοις παρεκτικός Incipit
Ἀγαθὸς ὁ Θεὸς, καὶ ἀγαθῶν τοῖς ἀξίοις Incipit
Ἀγαθὸς ὁ τῆς εὐπειθείας μισθός. Incipit
ΑΓΑΘΟΣ ΦΥΣΕΙ ΜΟΝΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΞ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ Incipit
ΑΓΑΘΟΣ ΩΝ Ο ΘΕΟΣ \ Incipit
ἀγαθοῦ δαίμονος · ἔθος εἶχον οἱ παλαιοὶ Incipit
Ἀγαθοῦ δεσπότου γνώμη τοῦτό ἐστιν ἀεὶ τὸ εὐπροσωπεῖν Incipit
ἀγαθοῦ. Ἐπειδὴ γὰρ Incipit
Ἀγαθῶν ἁπάντων χορηγὸν καὶ δοτῆρα Incipit
Ἀγαθῶν δοτὴρ ἁπάντων, ὁ τρισήλιος Incipit
ἀγαθών ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Κυρίῳ ἡμῶν ᾧ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν Desinit
Ἀγαθῶν ἐστὶν ἀνδρῶν Incipit
ΑΓΑΘΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΜΥΡΜΝΚΙΑ Incipit
Ἀγαλλίαμα Incipit
Ἀγαλλιάσεως καὶ εὐφροσύνης ἡμέρα ὅτι τὸ σημεῖον τῆς χαρᾶς πάρεστιν Incipit
Αγαλλιασεως και ευφροσυνης ημερα, οτι το σημειον της χαρας παρεστιν. Incipit
Ἀγαλλιάσθω θεοφρόνως σύμπασα ἡ ἐκκλησία Incipit
ΑΓΑΛΛΙΑΣΘΩ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑΙΝΕΣΘΩ ΓΗ Incipit
ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ, χάριτι... Desinit
Ἀγάλλομαι καὶ ἀγαλλιῶμαι τὸ χαίρω Incipit
Ἀγάλλομαι τὸ χαίρω, ἀγάλλω δὲ τὸ τιμῶ Incipit
Ἀγάλλομαι, δοτικῇ τῇ χαμευνίᾳ ἠγάλλετο Incipit
ἀγάλλονται σὺν τῷ Νυμφίῳ ἐν παστῷ οὐρανίῳ χαρὰν ἀνεκλάλητον μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν Desinit
Ἀγάλλος μετ' εὐφροσύνης ἅπασαη κτίσις Incipit
ἀγαλλω τὸ τιμῶ; αἰτιατικῇ · καταγωνίζομαι, αἰτιατικῇ. ἀνταγωνίζομαι, δοτικῇ Incipit
ΑΓΑΛΟΧΟΝ Η ΞΥΛΑΛΟΗ Incipit
ΑΓΑΛΟΧΟΝ Η ΞΥΛΑΛΟΗ, ΑΡΜΕΝΗ ΒΟΛΟ Η ΜΟΛΙΑ Incipit
ΑΓΑΜΑΙ ΗΓΑΜΗΝ Incipit
Ἄγαμαί σε τῆς ἐν Χριστῷ προαιρέσεως Incipit
Ἄγαμαι σου τὴν πρὸς ἡμᾶς εὐμένειαν Incipit
ΑΓΑΜΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΟΝ Incipit
ΑΓΑΜΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΟΝ ΚΑΙ ΑΓΑΜΑΙ ΣΟΥ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ Incipit
ΑΓΑΜΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΟΝ ΚΑΙ ΑΓΑΜΑΙ ΣΟΥ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΚΑΙ ΑΓΑΜΑΙ ΣΕ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ Incipit
Ἀγαμέμνων ἐστίν, ἥρως ἐστίν, ἔρως ἐστίν Desinit
Ἀγάμεμνων Πολυμήστωρ Desinit
Ἀγάμενος θαυμάσας Incipit
Ἀγάμενος θαυμάσας ἐκπλαγεὶς Incipit
Ἄγαν αἰδέσιμον ἡμῖν ὁ δαψιλὴς ἑστιάτωρ Χριστὸς Incipit
Ἄγαν αἰδέσιμον τράπεζαν παρέθηκε ἡμῖν… Ἐκ τοῦ ἀρτίως Incipit
Ἄγαν αἰδέσιμον τράπεζαν παρέθηκεν ἡμῖν ὁ δαψιλὴς ἐσθιάτωρ… Ἐκ τοῦ ἀρτίως Incipit
Ἄγαν αἰδέσιμον τράπεζαν παρέθηκεν ἡμῖν… Ἐκ τοῦ ἀρτίως Incipit
Ἄγαν αἰδέσιμος ὁ δαψιλὴς ἑστιάτωρ Incipit
ἀγάνοις βαινούσαις Incipit
Ἀγάπα πρῶτα τὸν Θεόν Incipit
Ἀγάπα τὸν κύριον καὶ ἀγαπήσει σε Incipit
Ἀγαπᾷν τὸν Θεὸν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ τῆς δυνάμεως, καὶ φυλάσσειν τὰς ἐντολὰς αὑτοῦ, καὶ τὸν πλησίον ἀγαπᾷν, ὡς ἑαυτὸν Incipit
Ἀγάπη Titulus initialis
Ἀγάπη ἀγαπητοὶ ἐν ἀφύκτῳ Incipit
ἀγάπη ἐστί τε καὶ ὀνομάζεται· αὐτῷ... Desinit
Ἀγάπη ἐστιν αὔξησις φιλίας πρὸς τοὺς ὑβρίζοντας Incipit
Ἀγάπη ἡ πρὸς θεόν Incipit
ἀγάπη, χαρὰ καὶ εἰρήνη Desinit
ΑΓΑΠΗΝ ΚΡΑΤΗΣΩΜΕΝ ΔΙΗΝΕΚΩΣ ΙΝΑ … Κ.Τ.Λ. Incipit
Ἀγάπην τὴν οὐρανοκλίμακα λόγος οὐδεὶς κατ’ ἀξίαν ὑμνῆσαι Incipit
Ἀγαπήσατε δικαιοσύνην, θεῖος ἡμῖν ὁ λόγος καὶ συμπάσης ὡς εἰπεῖν ἀνώτερος Incipit
Ἀγαπήσατε δικαιοσύνην, θεῖος ἡμῖν ὁ λόγος καὶ συμπάσης ὡς εἰπεῖν ἀνώτερος Incipit
Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου Incipit
ΑΓΑΠΗΣΙΝ pro ΑΓΑΠΗΝ dilectionem Αttici dicunt Incipit
ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΔΕΛΦΕ, ΕΙΠΕ ΜΟΙ ΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΝ Incipit
ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΔΕΛΦΕ, ΟΙ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Incipit
Ἀγαπητέ μοι έν Χριστῷ ἀδελφέ, ἀσπάζομαί σε φιλήματι ἁγίῳ Incipit cuiusdam partis
ΑΓΑΠΗΤΕ, ΑΝΤΙ ΡΟΜΦΑΙΑΣ Incipit
Ἀγαπητέ, ἐὰν μετὰ ἀκριβείας Incipit
ΑΓΑΠΗΤΕ, ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΕΒΗΚΟΤΑΣ ΒΛΕΨΗ ΑΜΕΛΟΥΝΤΑΣ Incipit
ἀγαπητέ, ὅτι οὐκ Incipit
Ἀγαπητέ,ὅταν ἀναγίνωσκεις Incipit
Ἀγαπητοί (uel Δεῦτε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ), μηδὲν προτιμησώμεθα Incipit
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΜΟΙ ΜΕΝ ΤΟ ΛΕΓΕΙΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΑΓΑΠΗΝ Incipit
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟ ΤΗΣ ΑΦΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΟΣ ΑΥΤΟΥ Incipit
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἑμοὶ μὲν τὸ λέγειν πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀγάπην Incipit
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἑμοὶ μὲν τὸ λέγειν πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀγάπην Incipit
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟ ΤΗΣ ΑΦΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΣ Incipit
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὁ Χριστός ἡμᾶς ἐδίδασκε Incipit
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΥΔΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Incipit
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ Incipit
Ἀγαπητοὶ ἐπαινῶ τὸν πόθον Incipit
Ἀγαπητοὶ καὶ πατέρες καὶ πάντες ἀδελφοί, ἀκούσωμεν τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίαν Incipit
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ γὰρ ὁ θεὸς τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὸν ἀγαπᾷ Incipit
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, νηστεία ἡ τοῦ παραδείσου πολιτής Incipit
Ἀγαπητοὶ ὅσοι φιλόχριστοι καὶ φιλόθεοι, ἀκοὐσατε Incipit
Ἀγαπητοὶ ὅσοι φιλόχριστοι καὶ φιλόθεοι, ἀκούσατε Incipit
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΧΕΝΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΗΜΩΝ, ΕΦΑΝΗ ΜΕ ΤΩ ΑΜΑΡΤΩΛΩ ΚΑΙ ΑΛΑΧΙΣΤΩ ΑΝΤΩΝΙΩ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΟΣΑ ΕΓΝΩΡΙΣΑ Incipit
Ἀγαπητοί, ἀκολουθήσωμεν ἀγαθῷ δεσπότῃ Incipit
Ἀγαπητοί, ἀκολουθήσωμεν ἀγαθῷ δεσπότῃ θέλοντι τὴν σωτηρίαν Incipit
Ἀγαπητοί, ἀκολουθήσωμεν ἀγαθῷ δεσπότῃ θέλοντι τὴν σωτηρίαν Incipit
Ἀγαπητοί, ἀκούσατε ὅσοι μυστηρίων ἀπολαύσαντες Incipit
Ἀγαπητοί, ἆρα μὴ εἰς κενὸν τρέχομεν Incipit
Ἀγαπητοί, ἆρα μὴ εἰς κενὸν τρέχομεν Incipit
Αγαπητοι, αψευδης ο θεος ο δια του προφητου λεγων Incipit
Ἀγαπητοί, βασιλικῶν μυστηρίων ἑορτὴν ἑορτάζωμεν Incipit
Ἀγαπητοί, γενώμεθα ὡς γενναῖοι στρατιῶται ὑπὲρ τοῦ βασιλέως ἡμῶν ἑτοίμως ἀποθνῄσκοντες Incipit
Ἀγαπητοί, δεινὸν ἡ ἁμαρτία Incipit
Ἀγαπητοί, δεινὸν ἡ ἁμαρτία Incipit
Ἀγαπητοί, ἐγένετο τὸν ὅσιον πατέρα Θεόδωρον ἐν ἀσθενείᾳ περιπέσοντα μεταπέμψασθαί με Incipit
Ἀγαπητοί, ἐγκαθημένων ἡμῶν Incipit
Ἀγαπητοί, εἰ καθημένων ἡμῶν Incipit
Ἀγαπητοί, εἰ καθημένων ἡμῶν ἔπεμψεν ὁ βασιλεύς τινα Incipit
Ἀγαπητοί, εἶπεν ὁ κύριος, μετανοεῖτε Incipit
Ἀγαπητοί, ἐμνήσθην τῆς ὥρας ἐκείνης Incipit
Ἀγαπητοί, ἐπὶ μὲν τοῦ αίσθητοῦ τούτου σπόρου Incipit
Ἀγαπητοί, ἡ πίστις ἡμῶν τῶν χριστιανῶν Incipit
Ἀγαπητοί, ἡ πίστις ἡμῶν τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τῶν ἔργων ἐπιγινώσκεται Incipit
Ἀγαπητοί, ἤδη τῆς δεσποτηκῆς πανηγύρεως παρακύπτει Incipit
Ἀγαπητοί, θάνατος μαρτύρων Incipit
Ἀγαπητοί, θάνατος μαρτύρων οὔκ ἐστι θάνατος, ἀλλὰ ζωῆς βελτίονος ἀρχή Incipit
Ἀγαπητοί, καλὸν ταῦτα ἀκούειν καὶ ταῦτα μελετᾶν Incipit
Ἀγαπητοί, κινήσωμεν σήμερον ὡς Incipit
Ἀγαπητοί, μηδὲν προτιμησώμεθα πλὴν τῆς ἀνυποκρίτου Incipit
Ἀγαπητοί, νυκτὸς καὶ ἡμέρας πρ`ς τὴν ἐσχάτην ἀποβλέποντες ὥραν Incipit
Ἀγαπητοί, ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς οὐ μόνον φορεῖ Incipit
Ἀγαπητοί, ὅτε παρεδίδου ὁ κύριος Incipit
Ἀγαπητοί, ὅτε παρεδίδου ὁ κύριος Incipit
Ἀγαπητοί, οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν Incipit
Ἀγαπητοί, οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἀκούειν ἡμᾶς χριστιανούς Incipit
Ἀγαπητοί, οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἀκούειν ἡμᾶς χριστιανούς Incipit
Ἀγαπητοί, οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἀκούειν ἡμᾶς χριστιανούς Incipit
Ἀγαπητοί, οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἀκούειν ἡμᾶς χριστιανούς Incipit
Ἀγαπητοί, οὕτως ἐστὶν τὸ μυστήριον Incipit
Ἀγαπητοί, οὕτως ἐστὶν τὸ μυστήριον Incipit
Ἀγαπητοί, οὕτως ἐστὶν τὸ μυστήριον Incipit
Ἀγαπητοί, πάλιν ἡ ἁγία καὶ εὐπρόσδεκτη παρὰ θεῷ νηστεία Incipit
Ἀγαπητοί, πάσης μὲν θεοπνεύστου γραφῆς Incipit
Ἀγαπητοί, περὶ τῆς τῶν εὐαγγελικῶν ἱστορίας εἰς τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν εἰπεῖν μοι σκοπός Incipit
Ἀγαπητοί, περὶ τῆς τῶν εὐαγγελιστῶν ἱστορίας εἰς τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν εἰπεῖν μοι σκοπός Incipit
Ἀγαπητοί, πρόκειται ἡμῖν σήμερον καθάπερ πνευματικὴ πανδαισία Incipit
Ἀγαπητοί, πρόκειται ἡμῖν σήμερον καθάπερ πνευματικὴ πανδαισία Incipit
Ἀγαπητοί, προσέλθωμεν μετὰ τῆς προσηκούσης σωφροσύνης Incipit
Ἀγαπητοί, προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον τοῦ θεοῦ Incipit
Ἀγαπητοί, τί ὄφελος εὕρομεν ἐν τῷ ματαίῳ βίῳ τούτῳ; Οἴμοι! Μακάριος ὃς εὗρε παρρησίαν Incipit
Ἀγαπητοί, ὑπάρχων Ἰωάννης ὥσπερ τις ἀνὴρ φιλέρημος Incipit
Ἀγαπητοί, ὑπάρχων Ἰωάννης ὥσπερ τις ἀνὴρ φιλέρημος Incipit
Ἀγαπητοί, ὑπάρχων Ἰωάννης ὥσπερ τις ἀνὴρ φιλέρημος ἔν τινι τόπῳ Incipit
Ἀγαπητοί, φροντίσωμεν τῆς σωτηρίας ἡμῶν Incipit
Ἀγαπητοί, ὥσπερ μήτηρ φιλόστοργος Incipit
Ἀγαπητοί, ὥσπερ μήτηρ φιλότεκνος ἐπιδοῦσα τὴν θηλὴν τῷ Incipit
Ἀγαπητὸν σκέποιτε μαθηταὶ Λόγου. Textus
Ἀγαπητὸν, Μάρκε, (?) με ῥύσαις αρκύω (?) Textus
Ἀγαπητὸς μού τις καθ' ὑπερβολὴν ἐὰν ᾖ Incipit
ἀγαπητοῦ Desinit
Ἀγάπιος ὁ πατὴρ ἡμῶν ἐκ παιδόθεν ἦν φοβούμενος τὸν Θεὸν Incipit
Ἀγαπῶ ἀντὶ τοῦ ποθῶ, αἰτιατικὴ ὡς τὸ ἀγαπῶ τὸν φίλον μου Incipit
Ἀγαπῶ, φιλῶ Incipit
Ἀγαπῶ, φιλῶ, ἀσπάζομαι, στέργω Incipit
Ἀγαπῶ, φιλῶ, ἀσπάζομαι, στέργω Incipit
Ἀγαπῶ, φιλῶ, ἀσπάζομαι, στέργω Incipit
Ἀγαπῶ, φιλῶ, στέργω, ἐρῶ Incipit
Ἀγάσῃ μὲν τυχὸν ἴσως Incipit
ἀγγέ]λους τέως ἀλλὰ ἀνθρώπους Incipit
Ἀγγελικῆς πανηγύρεως ἡ προαφωρισμένη κυρία παροῦσα συναθροίζει μὲν πάντας Incipit
Ἀγγελικῆς σοφίας Incipit
Αγγελικης σοφιης αμαρυγματα πολλα κιχησας / ανθρωποις ανεφυκας ιδειν νοος συνθετον αστρον. Textus
Ἀγγελικῆς ὑπόθεσις πανηγύρεως τῶν οὐρανίων διακόσμων· ἡ νῦν ἡμῖν τελουμένη φαιδρὰ καὶ χαρμόσυνος ἑορτὴ τὸν ὅλων αὐτῶν στρατευμάτων ἐξάρχοντα Incipit
Ἀγγελικῶν γραφίδων Incipit
ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΔΩΝ ΑΜΑΡΥΓΜΑΤΑ Incipit
ΑΓΓΕΛΟΙ ΑΓΛΗΕΝΤΕΣ ΑΠΕΙΡΕΣΕΙΟΝ ΚΑΤΑΚΥΚΛΟΝ Incipit
ΑΓΓΕΛΟΙ ΑΙΓΛΗΕΝΤΕΣ ΑΠΕΙΡΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑ ΚΥΚΛΟΝ Incipit
ΑΓΓΕΛΟΙ ΕΚΠΛΑΓΕΝΤΕΣ ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ Incipit
Ἄγγελοι τὴν εἴσοδον Incipit
ἄγγελοι· καὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν ἀπολαύσωμεν, ὧν γένοιτο... Desinit
Ἄγγελον ἔχειν ὁδηγὸν πιστούμεθα ἀγαπητοί, πᾶς πιστὸς ἄνθρωπος, ὡς φησὶν ἐν τοῖς εὐαγγελίοις Incipit
ἄγγελον ποιεῖ Desinit
Ἄγγελος αἰγλήεις Γαβριὴλ ἐξ Οὐλύμποιο Ναζαρὲτ ἀμφὶ ἄιξεν ἐπηράτου ἀγχόθι κούρης, “χαῖρε,” δέ οἱ προσέειπε “τέκῃς Θεόν”· ἡ δὲ μετεῖπεν· “ὡς φῄς, ὣς δὲ γένοιτο· Θεοῦ δ’ ἐγὼ εὔχομαι εἶναι”. Textus
αγγελος αιγληεις Γαβριηλ εξ Ουλυμποιο Incipit
Ἄγγελος ἐστιν οὐσία Incipit
ἄγγελος ἑστὶν οὐσία νοερά Incipit
Ἄγγελος ἦν ὁ παλαίεας Incipit
Ἄγγελος ἦν ὁ παλαίεας Incipit
Ἄγγελος κατιὼν ἐν τῷ ὕδατι καὶ ταράσσων αὐτὸ ἰατικὴν ἐνετίθει αὐτοῖς δύναμιν Incipit
Αγγελος κατιων επι τῳ υδατι Incipit
Ἄγγελος λέγεται κατὰ ἀναγγέλειν; \ Ψαλτῆριον δὲ λέγεται ὅτι ψάλλε καὶ τήρη[ Incipit
Ἄγγελος μὲν νοῦς ἐστι καθαρός Incipit
Ἄγγελος πρὶν ἐξ οὐρανοῦ πρὸς Βηθλεὲμ φοιτήσας Incipit
ἄγγελος ψυχῇ δαίμων Desinit
Ἀγγέλους ἐγκωμιάζειν χρή, καὶ γὰρ αὐτοὶ τὸν δημιουργὸν ὑμνοῦντες Incipit
Ἀγγέλων ἑώρων πρόσωπα πανάρετα Incipit
Ἀγγέλων πλῆθος φωταυγές, οὐρανοπόλοι τάξεις Incipit
Ἄγε δὴ καὶ ἡμεῖς τοῦ καιροῦ καλοῦντος Incipit
Ἄγε δὴ καὶ περὶ τοῦ παραδείσου φιλοσοφήσωμεν Incipit
Ἄγε δὴ καὶ περὶ τοῦ παραδείσου φιλοσοφήσωμεν Incipit
Ἄγε δὴ καὶ σήμερον φίλε γνησιώτερον τοῦ γενναιωτάτου Ἰώβ Incipit
ΑΓΕ ΔΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Incipit
Ἄγε δὴ τοίνυν τῆς εὐαγγελικῆς ἄρτι πυκτῆς Incipit
Ἄγε καὶ πάλιν αὔγουστε ῥωμαίων αὐτοκράτορ Incipit
Ἄγε μοι κατὰ σθένος τῷ ὀυδαμινόνῳ Incipit
Ἄγε μοι χέλυς παλαιὰ ῥητορικῶν χειλέων Incipit
Ἄγε μοι χέλυς παλαιὰ ῥητορικῶν χειλέων Incipit
Ἄγε μοι χέλυς παλαιὰ ῥητορικῶν χειλέων Incipit
Ἄγε μοι, νόος γενάρχα Incipit cuiusdam partis
Ἄγε, τί ταῦτα; μετὰ νίκην δεδουλώμεθα, μετὰ Incipit cuiusdam partis
Ἄγει δή με ὁ ποιητής Incipit
ἄγεις πρὸς Πεισίστρατον Desinit
ΑΓΕΣΙΛΑΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Titulus finalis
ΑΓΕΤΑΙ Ο ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΟΥΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΝ ΚΛΟΙΟΝ ΦΕΡΩΝ Incipit
Ἀγηνορία ἡ ἀνδρεία ἀπὸ τοῦ ἄγη Incipit
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Titulus initialis
Ἁγία θεόνυμφε ἁγνή, σεμνόν τε καὶ σώφρονα Incipit
ἁγία μου δέσποινα Incipit
Ἁγία παρθένε, μῆτερ θεοῦ, ἄκουσον Incipit
Ἁγία παρθένε, μῆτερ Θεοῦ, ἄκουσον Incipit
Ἁγία παρθένε, μῆτερ θεοῦ, ἄκουσον φωνῆς μου Incipit
αγια τριας βοηθη (βοηθει) τω σω δουλω Μεθοδιω (?) τω ... τω σωτηρι τω αγγελικω και ... σωσει (σωσαι ?) παντας ημας. Monocondylia et Monogrammata
Ἁγία Τριᾶς ὁ θεὸς ἡμῶν, εὐλόγησον τὸν παῖδα Incipit
ἁγίαν ἐκκλησίαν ἀποκαλοῦντες τὴν ἑαυτῶν συναγωγήν Desinit cuiusdam partis
αγιας Εγκλειστου (?) βιβλιον [...] Textus
αγιασθητω ετι· ιδου ερ[ (ερχομαι) Desinit abruptus
Αγίασόν μου τὸ σῶμα Incipit
Αγιασον σου την ψυχην, ανθρωπε. αγιασον σου το στομα αει τη μνημη του θεου. Incipit
ἅγιε ἄγγελε ὁ ἐφεστὼς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς Incipit
Ἅγιε ἄγγελε τοῦ κυρίου ... ὁ παραδοθείς μοι φύλαξ Incipit
Ἅγιε ἄγγελε τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰ.Χ. ὁ παραδοθείς μοι Incipit
Ἅγιε ἄγγελε τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ ὁ παραδοθείς μοι φύλαξ ἐκ θεοῦ τῆς ψυχῆς Incipit
ΑΓΙΕ ΑΓΙΩΝ ΑΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ Incipit
Ἅγιε ἁγίων, κύριε, ὁ ἀγαγὼν ἡμᾶς Incipit
Ἅγιε ἁγίων, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος Incipit
Ἅγιε ἡμῶν κύριε καὶ μετὰ θεὸν τῶν πενομένων εὐεργέτης Incipit
Αγιε Ιωαννη προφητα και προδρομε βαπτισαν και του κυριου και σωτηρος ημων Ιησου Χριστου δικην εχομεν <... ...> εκαλεσο. Textus
Ἅγιε κύριε ὁ ἀγαγαὼν ἡμᾶς εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον Incipit
Ἅγιέ μοι αὐθέντα, παντοίως ἡμᾶς κατεγλύκανας, καὶ τοῖς μὲν γράμμασι παρεμυθήσω τὸν πόθον, ὃν ἡ τῆς σῆς ὄψεως Incipit
Ἅγιε μου αὐθέντα τὸ προσκυνητόν σου ἐπίταγμα Incipit
Ἅγιέ μου δέσποτα καὶ αὐθέντα Incipit
ΑΓΙΕ ΜΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΑ ΜΟΥ Incipit
Ἅγιέ μου πάτερ, ἀφ' ὅτου καὶ εἶδον τὴν ἁγιωσύνην σου Incipit
Ἅγιοι ἄγγελοι Οὐριὴλ Μιχαὴλ καὶ Ῥαφαήλ, πυρώσατε τὴν καρδίαν Incipit
Ἅγιοι πατέρες, ἐγὼ ἤθελον ἐλθεῖν, ὥσπερ καὶ ἀεὶ ποιῶ, ἀλλὰ οὐδὲν οἶδα καλῶς τί ἐστι τὸ βουλόμενον τῆς συνάξεως ταύτης Incipit
ἅγιον κληθήσεται Υἱὸς Θεοῦ· αὐτῷ... Desinit
ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ Incipit
ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ Incipit
ἁγιορετικὸς τόμος ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων διὰ τοὺς ἐξ ἰδίας ἀπειρίας καὶ τῆς πρὸς τοὺς ἁγίους ἀπειθείας ἀθετοῦντας τὰς τοῦ πνεύματος μυστικὰς ἐνεργείας κρεῖττον ἢ λόγος ἐν τοῖς κατὰ πνεῦμα ζῶσιν ἐνεργουμένας καὶ δι’ ἔργων φανερουμένας ἀλλ’ οὐ διὰ λόγων ἀποδεικνυμένας Titulus initialis
Ἀγιορίτικα ἰατρικά. Ἰατρικὰ διαφόρων ἀσθενειῶν Titulus initialis
ἅγιος ἁγίων μόνος ἐπὶ γῆς ἐν ᾧ ἀνεπαύσατο Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν... ἀμήν Desinit
αγιος γαρ ων, εν αγιοις αναπαυεται. Desinit
Ἅγιος κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν Incipit
αγιος ο θεος αγιος ισχιρως (ισχυρος) Textus
αγιος ο θεος αγιος ισχυρυς (!) (ισχυρος) αθανατος ελεησον ημας Textus
ἅγιος ὁ θεὸς παντοκράτωρ Incipit
αγιος ο θεος· αγιος ισχυρος· αγιος αθανατος ελεησον ημας. Doxologia uel Inuocatio
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑΣ ΑΓΙΑ ΔΕΔΟΞΑΣΜΕΝΗ ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟΣ ΔΙΑΜΕΝΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ Κ.Τ.Λ. Desinit
ἁγίων Incipit
Ἁγίων ἀγγέλων ὁ ἀρχηγός, τῶν ἐπερχομένων ἐλευθέρωσον Incipit
ἁγίων γυναικῶν τῆς τοῦ Χριστοῦ Incipit
Ἁγίων νηπίων φιλότεκνοι μητέρες, μέχρις ἂν πρὸς μείζονα Incipit
ἁγίων πατερων. Desinit
Ἁγιώτατε δέσποτα πατριάρχα... εὐχόμεθα τῷ θεῷ ὑγιαίνειν τὴν ἁγιωσύνην σου Incipit
ἁγιώτατε εὐσεβέστατε Incipit
Ἁγιώτατε καὶ ἐλλογιώτατε Incipit
Ἁγιώτατέ μου αὐθέντα καὶ πάτερ Incipit
Ἁγιώτατέ μου δέσποτα ἀνέμαθεν ἡ βασιλεία μου Incipit
Ἁγιώτατέ μου δέσποτα, εἰς τὸν θεὸν θαρρῶ Incipit
Ἀγιώτατε πάπα καὶ ἐν κυρίῳ ἀγαπητὲ ἀδελφὲ ψυχῆς Incipit
Ἁγιώτατε πάπα, καὶ ἐν κυρίῳ ἀγαπητὲ ἀδελφέ. Ψυχῆς ἔνδειγμα θεολήπτου τὴν ἑνοποιὸν Incipit
Ἁγιώτατος πατριάρχης Τορνόβου καὶ πάσης Βουλγαρίας Incipit
Ἁγιωτάτου Μιχαὴλ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου τοῦ Κηρουλλαρίου πρὸς τὸν Ἀντιοχείας πατριάρχην Πέτρον Titulus initialis
Ἀγκαλὰ καὶ οἱ τῶν εὐγενῶν παῖδες νὰ ἔχουν Incipit
ΑΓΚΑΛΑΙΣ ΚΑΘΑΠΕΡ ΣΥΜΕΩΝ Incipit
ΑΓΚΙΣΤΡΑ Incipit
Ἀγλαὰ τῆς φύσεως καὶ Μουσῶν Incipit
Ἀγλαΐας τόδε σοι Βυζάντιος ἐσθλὸν ἰάλλω Incipit
Ἁγνεύουσι δέ τινες Incipit
ΑΓΝΗ ΚΟΠΗ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΕ ΠΑΡΘΕΝΕ ΘΕΟΤΟΚΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Incipit
ΑΓΝΗ ΚΟΡΗ ΖΗΣ, ΕΙ ΔΕ ΣΙΓΑΣ ΟΥ ΞΕΝΟΝ Incipit
ΑΓΝΗ ΚΟΡΗ, ΖΗΣ, ΕΙ ΔΕ ΣΙΓΑΣ ΟΥ ΞΕΝΟΝ Incipit
Ἁγνή, προηγοῦ τῶν ἐμῶν πονημάτων. Textus
αγνη, προηγου των εμων πονηματων. Textus
ἁγνὴν ἔχειν τὴν καρδίαν Incipit
Ἁγνίας καὶ Εὐβουλίδης ἦσαν ἀνεψιοί. τούτων Incipit cuiusdam partis
Ἀγνόημα ὄντως ἠγνοηκότες ἐλεεινὸν καὶ μὴ συνιδεῖν δυνηθέντες, ὡς ἑαυτοῖς μὲν κρίματος αἰωνίου, τῷ δὲ οἰκείῳ γένει πολλῶν κακῶν γεγόνασι πρόξενοι. Desinit
Ἀγνοία μέν τινα διαμαρτεῖν τοῦ εἰκότος Incipit
Ἄγνος τὸ φυτὸν παροξύνεται Incipit
Ἄγνος τὸ φυτὸν παροξύνεται, ἁγνὸς ὁ καθαρὸς ὀξύνεται Incipit
Ἁγνότερος πηδαλίου Incipit
Ἁγνότερος πηδαλίου, ἐπὶ τῶν ἁγνῶς βιούντων Incipit
ἀγνοῶν τοὺς τῆς ἐκκλησίας νόμους Incipit
Ἄγνωστον φύσεως μυστήριον ὅμμασι Incipit
ἀγομένων πάντων τῶν καθ’ ἡμᾶς τῇ βουλῇ τοῦ θεοῦ λόγου τοῦ ὑπὲρ ἡμᾶς, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
ΑΓΟΡΑ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ. ΚΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΝ Ω ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΝ Ω ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΩΝΙΑ Incipit
ΑΓΟΡΑΙ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΥ ΔΥΚΑΣΤΗΡΙΑ Incipit
ΑΓΟΡΑΝΟΜΩ ΓΕΝΙΚΗ Incipit
Ἀγορανομῶ γενικῇ, ἀγορανομῶν Ῥωμαίων ἐτελεύτησε Incipit
ΑΓΟΡΑΝΟΜΩ ΓΕΝΙΚΗ... ΑΓΧΙΣΤΕΥΩ ΑΓΑΜΑΙ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ Incipit
Ἀγορανομῶ, γενικῇ Incipit
ἀγορανομῶ. ἀγορανομῶ γενικῇ. ἀγορανομῶν Ῥωμαίων ἐτελεύτησεν Δέκιος Incipit
Ἄγος, τὸ μῦσος παροξυτόνως Incipit
Ἀγράφως συνίσταται διαθήκη Incipit
Ἀγριοκλήματος φῦλον ξηράνας Incipit
Ἀγροῖκος ὦ χαῖρε τύχη πότνια τρισολβία Incipit
Ἀγρυπνητέον ἡμῖν ἐστι πᾶσι μετὰ σπουδῆς Incipit
Ἀγρυπνία καὶ προσευχὴ καὶ τῶν ἐπερχομένων ὑπομονὴ Incipit
ἄγρυπνος μοναχὸς πορνείας ἐχθρός Incipit
Ἄγρυπνος ὢν ὁ τῶν γιγανίων σπορεύς Incipit
Ἀγχίνους ἐστιν ὁ ταχύνους καὶ ὀξὺς Desinit
Ἀγχιστεία ἐστὶν ὡς τῷ νόμῳ δοκεῖ Incipit
Ἀγχιστεία ἐστὶν ὡς τῷ νόμῳ δοκεῖ Incipit
Ἀγχιστεία ἐστὶν ὡς τῷ νόμῳ δοκεῖ Incipit
Ἄγω τὸ ἔχω Incipit
ΑΓΩΓΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΧΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΣ Titulus initialis
Ἀγωγὴ παρὰ τὸ ἄγειν Incipit
Ἀγωγὴ παρὰ τὸ ἄγειν τοὺς ἀγομένους εἰς τὸ δικαστήριον Incipit
Ἀγωγὴ παρὰ τὸ ἄγειν τοὺς ἀγομένους εἰς τὸ δικαστήριον Incipit
Ἀγωγὴ τρόπος ἀναστροφὴ ἀγγιστείας συγγενήας Incipit
Ἀγὼν Ἀμφίονος Ὀρφέως καὶ Ἀρρίωνος Titulus initialis
Ἀγών ἐστι φθόνου καὶ ἀρετῆς Incipit
ἄγων τὴν πᾶσαν ἑαυτοῦ σπουδὴν ἐπὶ τὴν κτῆσιν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτίθησιν· ὧν γένοιτο ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ Desinit
Ἄγων, ἡ μετοχὴ, παροξύνεται Incipit
Ἄγων, ἡ μετοχὴ, παροξύνεται Incipit
ἀγῶνα ἡγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ἐν Χριστῷ... Desinit
Ἀγωνιζέσθω οὖν καὶ Incipit
Ἀγωνιζέσθω οὖν καὶ Σουσάννα Incipit
Ἀγωνιζέσθω οὖν καὶ Σουσάννα Incipit
Ἀγωνιζέσθω οὖν καὶ Σουσάννα Incipit
Ἀγωνιζέσθω οὖν καὶ Σουσάννα Incipit
Ἀγωνιζέσθω οὖν καὶ Σουσάννα Incipit
ἀγωνισώμεθα ὡς ἔτι καιρὸν ἔχομεν· ἵνα Desinit
ἀγωνισώμεθα ὡς ἔτι καιρὸν ἔχομεν· ἵνα... Desinit
Ἀγωνιῶ, ἀδελφοί μου, καὶ φρίττω, καὶ τῇ λύπῃ κατατιτρώσκομαι διὰ τὸν Προφήτην τὸν λέγοντα Incipit
Ἀγωνιῶ, τὸ κινδυνεύω καὶ τὸ φοβοῦμαι Incipit
Ἀγώνων ἱερῶν ἀθληταὶ καὶ λαμπρᾶς πίστεως Incipit
Ἁγώνων λόγου καιρὸς καὶ προφητικὼν ἐγκωμίων ὑπόθεσις Incipit
ἅδ’ ἐγὼ ἡ τριτάλαινα, καὶ ἀμφοτέρων βασιλήων Incipit
ΑΔΑΜ ΓΑΡ ΠΑΛΑΙ ΠΕΠΤΩΚΕ Incipit
ΑΔΑΜ ΓΗ ΣΑΡΚΟΥΜΕΝΗ Incipit
Ἀδὰμ ἐγέννησε τὸν Σὴθ ἐτῶν Incipit
Ἀδὰμ ἔτη ϛλ', Σὴθ ἔτη ϛε' Incipit
Ἀδὰμ ἔτη ϛλ', Σὴθ ἔτη ρε' Incipit
ΑΔΑΜ ΚΑΤΑΡΞΑΣ Incipit
Ἀδὰμ μαρτυρία ἢ γηγενής Incipit
Ἀδὰμ μαρτυρία ἢ γηγενής Incipit
Ἀδὰμ ὁ πρῶτος ἄνθρωπος γενόμενος ἐτῶν σλʹ γεννᾷ τὸν Σήθ, καὶ ἐπέζησεν ἔτη ψʹ· ὁμοῦ ἔζησεν ἔτη ϡλʹ Incipit
Ἀδὰμ ὁ πρῶτος ἄνθρωπος εἶχε μέτρον ἡλικίας Incipit
Ἀδὰμ ὁ πρῶτος ὑπὸ θεοῦ πλασθεὶς ἄνθρωπος Incipit
Ἀδὰμ προῆλθε, καὶ Γεράσιμος τέκνον, Incipit
Ἀδὰμ πρῶτος ἄνθρωπος γενόμενος ἐτῶν ϛλʹ Incipit
Ἀδὰμ πρῶτος ἐπλάσθη ἡμέρᾳ καλῇ Incipit
ΑΔΑΜ ΦΥΣΕΙ ΕΚΤΙΣΘΗ Incipit
ΑΔΑΜ ΦΥΣΕΙ ΕΚΤΙΣΘΗ ΕΝ ΠΑΣΗ ΑΡΕΤΗ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗΝ ΔΕ ΠΑΡΑΒΑΣ Incipit
Ἀδάμ, γῆ σαρκουμένη Incipit
Ἀδάμ, γῆ σαρκουμένη Incipit
Ἀδάμ, μερτυρία ἠ γηγενὴς ἢ ἄνθρωπος Incipit
Ἀδάμ· γηγενὴς ἄνθρωπος ἢ ἐρυθρά Incipit
ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΥ Incipit
ἀδάπανον καὶ ἀένναον εἰς δόξαν καὶ αἶνον, μεγαλωσύνην τε καὶ εὐχαριστίαν, σήν τε καὶ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις πρέπει ἅμα τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ | συναϊδίῳ καὶ παναγίῳ αὐτοῦ Πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
αδαρ: Desinit cuiusdam partis
Ἄδε τραγώδησε, Ἀτρείδης ἔλεγε τὸ Ἀγαμέμνων Incipit
Ἄδε, εἶπε μοι Incipit
Ἄδει καὶ ταύτην τὴν ᾠδήν Incipit
ᾌδει καὶ τέττιξ λιγυρὸν μετὰ χειμῶνα μέλος Incipit
ἀδείας αὐτοῖς Desinit
ἀδελ]φοί Incipit
Ἀδελφαὶ καὶ μητέρες, ἐνδέχεται ἡμᾶς τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ ἀπὸ Αριμαθαίας Incipit
Ἀδελφαὶ καὶ μητέρες, καλὸν μὲν ἦν καὶ δίκαιον τὴν παροῦσαν κατήχησιν Incipit
Ἀδελφὲ καὶ δέσποτα πάμμεγα σακελλάριε Incipit
Ἀδελφὲ καὶ δέσποτα πάμμεγα σακελλάριε πολλάκις ἐνευφράνθην Incipit
ἀδελφέ μου ἀγαπητὲ ἐν κυρίῳ ἔχε πρῶτον καὶ ἑξαίρετον τὸν φόβον Incipit
Ἀδελφέ μου κατέλιπας τὸν βίον σωθῆναι Incipit
Ἀδελφέ μου, εἰ ἀπετάξω τῷ κόσμῳ καὶ δέδωκας ἑαυτὸν τῷ Χριστῷ Incipit
Ἀδελφέ μου, εἰ ἀπετάξω τῷ κόσμῳ τούτῳ Incipit
Ἀδελφέ μου, κατέλιπας Incipit
ΑΔΕΛΦΕ ΟΥΤΩ ΟΦΕΙΛΕΙΣ ΔΙΑΓΕΙΝ Incipit
ΑΔΕΛΦΕ, ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΝ Incipit
Ἀδελφέ, ἄνευ δακρύων μὴ κοινωνήσῃς ποτέ Incipit
Ἀδελφέ, ἐὰν ἀπόντος σου συμβῆσαι λοιδορηθῆναι ὑπό Incipit
ΑΔΕΛΦΕ, ΕΧΕ ΥΠΟΜΟΝΗΝ Incipit
Αδελφε, η γραφη λεγει· τας αμαρτιας σου εν ελεημοσυναις λυτρωσαι, και τας αδικιας σου εν οικτιρμοις πενητων. ερεις [...]. Desinit
Αδελφε, νεωτερος ων, μη φορεσης καλον ιματιον, εως ου φθαση εις ηλικιαν ανδρος. Incipit
Ἀδελφὴν ἐπαινῶν τὰ οἰκεῖα θαυμάσομαι Incipit
αδελφοθεους του κυριου ημων και σωτηρος. Desinit
ἀδελφοθέῳ προσηγορίαν. Desinit
Ἀδελφοὶ · ἅ ἰδὼν καὶ ἤκουσα παρὰ τῶν γερόντων Incipit
Αδελφοι αγαπητοι, ξενον και παραδοξον μυστηριον βουλομαι υμιν διηγησασθαι, ο κατελαβομην Incipit
ἀδελφοὶ ἀγαπητοί. Ταύτην <ἀπω>σώμεθα Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΝΩΣΚΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΜΙ ΕΧΩΝ ΤΟΝ ΦΩΒΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Incipit
Ἀδελφοὶ δύο κατὰ σάρκα ὑπῆγαν εἰς μοναστήριον κοινόβιον Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΓΓΥΣ ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ ΕΣΤΙ ΤΟ ΦΟΒΕΡΟΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ Incipit
Αδελφοι ειχεν η πρωτη σκηνη. δικαιωματα λατρειας. τοτε (το τε) αγιον κοσμικον. Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ ἀγαπητοὶ καὶ παμπόθητοι συναθροισθέντες Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΘΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες αὐτὰ τὰ λόγια Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΓΕΝΝΑΙΩΣ ΟΥΝ ΣΤΩΜΕΝ Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΟΤΙ ΘΗΡΙΟΝ ΠΟΝΗΡΟΝ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες εἰ καὶ σκληρὸμ καὶ ἐπίπονον τὸ τῆς ἀρετῆς καθέστηκε στάδιον Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΙΣΙΝ ΕΝ ΗΜΙΝ ΤΙΝΩΝ ΟΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες ἐπειδὴ ἠξιώθημεν χάρητι Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΑΦΗΣΑΜΕΝ Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες καὶ πάντες (μὲν) οἱ πιστοί, τὰς εὐαγγελικὰς παραδόσεις Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες καὶ πάντες μὲν οἱ πιστοί Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες καὶ πάντες μὲν οἱ πιστοί, τὰς εὐαγγελικὰς παραδόσεις πρὸς ἀκρίβειαν φυλλάττειν ὀφείλομεν Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ Ο ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΑΣ Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ Ο ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΑΣ Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες ὥσπερ ἐπὶ τοῦ πυρὸς ὅσον ὑπανάπτει καὶ διαγείρει τις τὴν αὐτοῦ φλόγα Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἄξιον ζητεῖσθαι καὶ μαθεῖν Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἄξιον ζητεῖσθαι καὶ μαθεῖν Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἄξιον ζητεῖσθαι καὶ μαθεῖν Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἐλᾶτε νὰ ἀκούσητε Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἐλᾶτε νὰ ἀκούσητε τὸν βίον καὶ τὴν πολιτείαν τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἐπειδὴ τὸν κόσμον ἀφήσαμεν Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἐπειδὴ τὸν κόσμον ἀφήσαμεν Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΘΕΛΩ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΛΑΛΕΙΝ Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἰδοὺ μεταξὺ δύο φωσφόρων καὶ σωτηρίων ἑορτῶν ἑορτὴ Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, καὶ πάλιν ὑμῖν ἀπὸ τῆς ἡμέρας διαλεξόμεθα Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, καιρὸς ἐμοὶ τὸ τοῦ Σαλωμόντος εἰπεῖν πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀγάπην Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, καιρὸς ἐμοὶ τὸ τοῦ Σαλωμόντος εἰπεῖν πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀγάπην Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ, Ο ΤΙ Ο ΧΕΙΜΩΝ ΠΑΡΗΛΘΕΝ Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕΝ ΟΥΝ Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ ΕΥΡΕΙΝ ΒΟΥΛΕΤΑΙ Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΠΟΛΛΗ Η ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΙΣ Incipit
Αδελφοι και πατερες, το εκλεκτον ποιμνιον του πατρος οι εσφραγισμενοι του Χριστου στρατιωται. Incipit
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, τῶν ἀνθρώπων οἱ μὲν πλοῦτον Incipit
Ἀδελφοὶ μακαρίας κλήσεως μετόχοι Incipit
Ἀδελφοὶ μὲν ἡμεῖς πάντες, ὠς ἑνός δεσπότου Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΑΝΟΙΞΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Incipit
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ παμπόθητοι συναθροισθέντες Incipit
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ πατέρες ἡ ἐπιλογὴ τὴς παρούσης ζωῆς Incipit
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, δύο εἰσιν λογισμῶν εἴδη Incipit
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἕως καιρὸν ἔχομεν, κλαύσωμεν εἰς τὴν προσευχὴν ἡμῶν Incipit
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, μεγάλα καὶ ἀπόρρητα Incipit
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, μηδὲν προτιμησωμεθα πλὴν τῆς ἀνυποκρίτου ἀγάπης Incipit
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ὁ κύριος ἡμῶν Ἰ.Χ. τὸ τῆς ἀφάτου χρηστότητος αὐτοῦ πέλαγος Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΙ, ΠΟΙΟΝ ΣΤΟΜΑ Η ΠΟΤΑΠΗ Incipit
Ἀδελφοί μου καὶ συλλειτουργοί Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΝ ΤΑΠΕΙΝΟΝ Incipit
Ἀδελφοί μου καὶ τέκνα μου, πάλιν Incipit
Ἀδελφοί μου καὶ τέκνα, ἀκούσατέ μου παρακαλῶ τοῦ ταπεινοῦ Incipit
Ἀδελφοί μου καὶ τέκνα, ἀκούσατέ μου παρακαλῶ τοῦ ταπεινοῦ Incipit
Ἀδελφοί μου καὶ τέκνα, βούλομαι ὁ ταπεινὸς ὑπομνῆσαι ὑμᾶς Incipit
Ἀδελφοί μου καὶ τέκνα, βούλομαι ὁ ταπεινὸς ὑπομνῆσαι ὑμᾶς Incipit
Ἀδελφοί μου καὶ τέκνα, βούλομαι ὁ ταπεινὸς ὑπομνῆσαι ὑμῖν Incipit
Ἀδελφοί μου ὀψοποιοί, σήμερον γὰρ πρὸς ἡμᾶς Incipit
Ἀδελφοί μου φιλόχριστοι, ἀκούσατε περὶ τῆς δευτέρας καὶ φοβερᾶς παρουσίας τοῦ Δεσπότου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΟΣΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΝΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΝΑΜΑΡΤΕΜΑ Ο ΕΑΝ ΠΟΙΗΣΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΣΣΧΩΜΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΠΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΩΜΕΝ Incipit
Ἀδελφοί, βασιλικῶν μυστηρίων Incipit
Ἀδελφοί, βασιλικῶν μυστηρίων ἑορτὴν Incipit
Ἀδελφοί, βασιλικῶν μυστηρίων ἑορτὴν ἑορτάσωμεν Incipit
Ἀδελφοί, γνήσιοι καὶ πατέρες, βούλομαι διηγήσασθαι Incipit
Αδελφοι, διττη τις του Χριστου η δυναμις. Incipit
Αδελφοι, εγω παρελαβον απο τον κυριον Incipit
Ἀδελφοί, εἴποτε συμβῇ ἡμᾶς ὀνειδισθῆναι περὶ ἀγαθοῦ ἔργου Incipit
Ἀδελφοί, ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας Incipit
Ἀδελφοί, ἕνα τέως ὑμῖν τίθεμαι λόγον, τὸν περὶ τοῦ τῶν ὅρκων φυλακῆς Incipit
Ἀδελφοί, ἕνα τέως ὑμῖν τίθεμαι λόγον, τὸν περὶ τοῦ τῶν ὅρκων φυλακῆς Incipit
Ἀδελφοί, εὐλογίαις ἐθισθῶμεν, ἵνα εὐλογίας κληρονομήσωμεν Incipit
Ἀδελφοί, ἠκούσατε τοῦ εὐαγγελίου λέγοντος Incipit
Ἀδελφοί, ἠκούσατε τοῦ εὐαγγελίου λέγοντος Incipit
Ἀδελφοί, καὶ γὰρ πολλάκις ὑμᾶς περὶ τούτου παρεκάλεσα Incipit
Ἀδελφοί, μακαρίας κλήσεως μέτοχοι πρὸς υἱοθεσίαν Incipit
Ἀδελφοί, μακαρίας κλήσεως μέτοχοι πρὸς υἱοθεσίαν Incipit
Ἀδελφοί, μέγας φόβος τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου Incipit
Ἀδελφοί, μετανοήσωμεν, ἵνα τὸν Θεὸν ἵλεων ποιησώμεθα ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν Incipit
Ἀδελφοί, μὴ ἀγνοεῖτε, ο῟ον φόβον καὶ τρόμον Incipit
Ἀδελφοί, μὴ κλαίωμεν Incipit
Ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, Παῦλος ὁ θεῖος ἀπόστολός φησιν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε Incipit
Ἀδελφοί, μόνῃ γὰρ ἔοικεν ὁ βίος οὗτος Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ, Ο ΑΓΩΝ ΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΣ ΕΣΤΙΝ Incipit
Αδελφοι, ο επιθυμων τον πνευματικον αγωνα νομιμως αγωνισασθαι […]. Incipit
Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἔκτισεν ἡμᾶς Incipit
Αδελφοι, ο λογος ο του σταυρου Incipit
ΑΔΕΛΦΟΙ, Ο ΜΗΔΕΝ ΕΠΤΑΙΚΩΣ ΚΥΡΙΟΣ Incipit
Ἀδελφοί, ὁ χειμὼν παρῆλθε καὶ τὸ ἔαρ Incipit
Ἀδελφοί, οἱ ἁγίοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείαν Incipit
Αδελφοι, οσοι εβαπτισθημεν, εις Χριστον Ιησουν Incipit
Αδελφοι, οτε ηλθεν το πληρωμα Incipit
Ἀδελφοί, πολλοὶ τῶν ῥαθυμοτέρων εἰς ἁμαρτημάτων μέγεθος Incipit
Ἀδελφοί, πολλοὶ τῶν ῥαθυμοτέρων εἰς ἁμαρτημάτων μέγεθος Incipit
Ἀδελφοί, συμπαθήσατέ μοι, σπλάγχνα ἔχοντες οἰκτιρμῶν· οὐκ ἀργῶς γὰρ εἴρηκεν ἡ θεία Γραφή Incipit
Ἀδελφοί, ταύτην ἡγοῦ λέγεσθαι ἀναχώρησιν Incipit
Ἀδελφοί, τὸ χρέος τῆς πρὸς ὑμᾶς ἀγάπης μου Incipit
ΑΔΕΛΦΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΕΥΦΡΟΝΙΟΝ Incipit
Ἀδελφὸς [...]οντα λέγων τί ποιεῖς Incipit
Ἀδελφὸς ἀδελφὴν οὐ δύναται Incipit
Ἀδελφὸς ἀδελφὴν οὐ δύναται Incipit
ΑΔΕΛΦΟΣ ΑΔΕΛΦΗΝ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΛΑΒΕΙΝ Incipit
Ἀδελφὸς ἀμελέστερος συνῴκει Incipit
Ἀδελφὸς ἀποταξάμενος πάντα τὰ αὐτοῦ διέδωκεν κρατήσας ἓν χωρίον κα Incipit
Ἀδελφὸς ἀποταξάμενος ᾦκησε εἰς τὸ ὅρος τῆς Νιτρίας Incipit
Ἀδελφὸς διὰ χρόνου παρέβαλε γέροντι καὶ φησὶ πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων Ποῦ ὑπῆρχες τέκνον Incipit
Ἀδελφὸς εἶπε τῷ ἀββᾷ Ποιμένι· Ὁρῶ ἐμαυτὸν διὰ παντός Incipit
Ἀδελφὸς ἐκάθητο κατὰ μόνας Incipit
Ἀδελφὸς ἐλυπεῖτο κατὰ ἀδελφοῦ Incipit
Ἀδελφὸς ἔμεινεν εἰς κοινόβιον καὶ ὠφελεῖτο ταπεινούμενος Incipit
Ἀδελφὸς ἐπολεμήθη εἰς πορνείαν συνέβη δὲ αὐτὸν διαβῆναι Incipit
ΑΔΕΛΦΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕ ΓΕΡΟΝΤΑ ΛΕΓΩΝ ΕΠΕΙ ΕΙΡΗΤΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΟΝ ΜΕ Incipit
Ἀδελφὸς ἦλθεν ἀποξένης καὶ ἔμεινεν εἰς μικρὸν κελλίον Incipit
Ἀδελφὸς ἦλθεν πρὸς τὸν μεγαν Ἡσαΐαν καὶ λέγει αὐτῷ Incipit
Ἀδελφὸς ἠρώτησε γέροντα λέγων Incipit
Ἀδελφὸς ἠρώτησε γέροντα λέγων, καλόν ἐστιν Incipit
Ἀδελφὸς ἠρώτησε γέροντα λέγων, τί ἐστιν ἡσυχία Incipit
ΑΔΕΛΦΟΣ ΗΡΩΤΗΣΕ ΓΕΡΟΝΤΑ ΛΕΓΩΝ: ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΗΣΥΧΙΑ Incipit
Ἀδελφὸς ἠρώτησε γέροντα λέγων. Τί ποιήσω, πάτερ, ὅτι θλίϐομαι Incipit
Ἀδελφὸς ἠρώτησέ τινα τῶν πατλερων περὶ τοῦ λογισμοῦ τῆς βλασφημίας Incipit
Ἀδελφὸς ἠρώτησε τὸν ἀββᾶν Ἀμμωνᾶν λέγων Εἰπέ μοι ῥῆμα Incipit
Ἀδελφὸς ἠρώτησε τὸν ἅγιον Νήφωνα Incipit
Ἀδελφὸς ἠρώτησεν γέροντα λέγων, ὅτι ποιῶ πάντα τὰ πρέποντα ἐν τῷ κελλίῳ μου Incipit
Ἀδελφὸς ἠρώτησεν τὸν ἀββὰν Πιμένα λέγων, τί ποιήσω; πῶς σωθῶ; Incipit
Ἀδελφὸς ἡττηθεὶς ὑπὸ τῆς πορνείας καθ' ἡμέραν Incipit
Ἀδελφὸς καθήμενος κατὰ μόνας καὶ παρακαλῶν Incipit
αδελφος λεγει απο της δελφυς, δελφυος... Textus
ΑΔΕΛΦΟΣ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟΝ Incipit
ΑΔΕΛΦΟΣ ΠΑΡΕΒΑΛΕ ΤΙΝΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΕΝ ΤΗ ΛΑΥΡΑ ΤΟΥ ΔΕΞΩ ΑΝΩΘΕΝ ΙΕΡΙΧΩ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Incipit
ΑΔΕΛΦΟΣ ΠΑΡΕΒΑΛΕ ΤΙΝΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΕΝ ΤΗ ΛΑΥΡΑ ΤΟΥ ΔΟΚΟΣ Incipit
Ἀδελφὸς παρέβαλε τῷ ἀββᾶ Νείλῳ Incipit
Ἀδελφὸς παρέβαλεν εἰς τὸ ὄρος τῆς Φέρμης πρὸς μέγαν γέροντα Incipit
Ἀδελφὸς σπουδαῖος ἐκάθητο ἐν μονοκελλίῳ Incipit
Ἀδελφὸς σπουδαῖος ἦλθεν ἀπόξενος Incipit
Ἀδελφός τις ἐκάθητο εἰς κελλίον τῆς Αἰγύπτου Incipit
Ἀδελφός τις ἐκάθητο εἰς κελλίον… ὑπῆρχεν δὲ αὐτῷ ἀδελφὴ πορνεύουσα Incipit
Ἀδελφός τις ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡσύχαζεν Incipit
Ἀδελφός τις ἐπεθύμει ἰδεῖν ψυχὴν ἁμαρτωλοῦ Incipit
ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΙΣ ΕΠΕΘΥΜΙ ΝΑ ΕΙΔΗ ΨΥΧΗΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΩΣ ΕΥΓΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ Incipit
Ἀδελφός τις ἐποίησεν ἀντίκλεισον καὶ ἤνοιγεν Incipit
ἀδελφός τις ἐπολεμεῖτο ἀπὸ λογισμοὺς καὶ ἀνήγγειλε Incipit
Ἀδελφός τις ἐτολμήθη Incipit
Ἀδελφός τις ἦν ἐν τῇ λαύρᾳ Ρωμαῖος τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου τῷ γένει Incipit
Ἀδελφός τις ἦν ἐν τῇ λαύρᾳ Ρωμαῖος τῷ γένει Incipit
ἀδελφός τις ἦν ἐν τῷ αὐτῷ κοινοβίῳ τοῦ Χωζιβᾶ Incipit
Ἀδελφός τις ήρώτησε γέροντα λέγων, παρακαλῶ, πάτερ, εἰπεῖν μοι Incipit
Ἀδελφός τις παρέβαλε τῷ ἀββᾷ Νείλῳ καὶ λέγει αὐτῷ Incipit
Ἀδελφός τις παρέβαλλέ τινι τῶν γερόντων έν τῇ Λαύρᾳ τοῦ Δούκα ἄνω Ἱεριχώ Incipit
Ἀδελφός τις τοὔνομα Ἰωάννης ἐκ τῆς Παραλιωτῶν Incipit
Ἀδελφός τις τοὔνομα Ἰωάννης ἐκ τῆς Παραλιωτῶν Incipit
Ἀδελφός τις τοὔνομα Ἰωάννης, ἐκ τῆς τῶν παραλιωτῶν ὁρμώμενος Incipit
Ἀδελφός τις φιλόπονος καὶ φιλομαθὴς καὶ τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας Incipit
ἀδελφούς· πάλιν δὲ (τε PG 119) αὐτοῦ μὲν τὴν προσφορὰν (πρόθεσιν PG 28) ἀποδέχεται, αἰτιᾶται δὲ Διοτρεφῆ ὡς μήτε αὐτὸν παρέχοντα τοῖς πτωχοῖς, ἀλλὰ καὶ κωλύοντα τοὺς ἄλλους καὶ πολλὰ φλυαροῦντα, τοὺς δὲ τοιούτους λέγει ἀλλοτρίους εἶναι τῆς ἀληθείας καὶ μὴ (μηδὲ PG 119, PG 28) εἰδέναι τὸν Θεόν. Δημήτριον δὲ συνίστησι, μαρτυρῶν αὐτῷ τὰ κάλλιστα. Desinit
ἀδελφούς· πάλιν τε αὐτοῦ μὲν τὴν προσφορὰν ἀποδέχεται, αἰτιᾶται δὲ Διοτρεφῆ ὡς μήτε αὐτὸν παρέχοντα τοῖς πτωχοῖς, καὶ κωλύοντα τοὺς ἄλλους καὶ πολλὰ φλυαροῦντα, τοὺς δὲ τοιούτους λέγει ἀλλοτρίους εἶναι τῆς ἀληθείας καὶ μὴ εἰδέναι τὸν Θεόν, μαρτυρῶν αὐτῷ τὰ κάλλιστα. Desinit
Ἀδελφῷ τινι καθημένῳ ἐν ὄρει Incipit
ΑΔΕΛΦΩ ΤΙΝΙ ΠΕΣΟΝΤΙ ΕΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΕΦΑΝΗ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ Incipit
Ἀδέπους ἔσται, ἐπελάβετο Incipit
Ἀδέσποτόν τι χρῆμα ἡ ἀρετή Incipit
ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΩΝ ΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Η ΣΕΛΗΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ Titulus initialis
Ἀδεστράτοι εἶδος ἱππέων Incipit
ΑΔΕΤ ΕΧΕΙ Incipit
Ἄδετ ἔχει, ἀδ πραετίουμ Incipit
Ἄδετ ἔχει, ἀδ πραέτιουμ πάρκτικη πάνδουμ Incipit
ΑΔΕΤΩ ΣΟΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Incipit
ΑΔΗ ΣΚΟΤΙΝΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΟΝ ΤΩ ΕΩΣΦΟΡΩ ΣΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΘΕΙΑ ΕΚΛΑΜΨΑΝΤΙ Incipit
ΑΔΗΛΟΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ Desinit
Αδην νεκρωσας και κενωσας τους ταφους, προηλθε Χριστος εξαναστας του ταφου. Textus
ᾍδην νεκρώσας, καὶ κενώσας τοὺς τάφους προῆλθε Χριστὸς ἐξαναστὰς τοῦ τάφου. Textus
ᾍδης ἀπὸ τοῦ α στερητικοῦ Incipit
ἀδιάβλητα ἀμώμητα ἀνέγκλητα Incipit
ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΝ ΟΥ ΧΩΡΙΖΩ Incipit
ἀδιαιρέτως τὰ ἴδια ἀπονέμομεν Desinit
Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε χωρὶς ὀργῆς Incipit
Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε χωρὶς ὀργῆς Incipit
Ἀδιαλείπτως τῷ κυρίῳ προσεύχεσθαι χρή Incipit
ἀδιαλείπτως ὑπὲρ ἡμῶν ὅπρως καὶ ἡμεῖς κληρονόμοι γεμώμεθα... ἀμήν Desinit
Ἀδιήγητον δι' αἰῶνος ἐμφανίζεται πέλαγος Incipit
Ἀδιήγητον πέλαγος δι' αἰῶνος Incipit
Ἀδιήγητον πέλαγος δι' αἰῶνος ἐμφανίζεται Incipit
Ἀδικεῖν μὲν εἰκότως ἄν τις κριθείη τὸν μέγαν ἐν πατράσιν Ἀχίλλειον εἰ σιωπῶν τὸν ἐκείνου παρέλθοι βίον Incipit
Ἀδικία Titulus initialis
ἀδικίαν [ Desinit
Ἄδικίαν ἐμίσησα Incipit
ἀδίκως ἔκτειναν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι Desinit
ἀδίκως ἔκτειναν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι. Desinit
Ἀδινούμιον κατ' ὄνομα διέρχεσθαι Incipit
Ἀδινούμιον κατ' ὄνομα διέρχεσθαι Incipit
αδιοῦνται καλοῦνται καὶ ταῦτα μὲν οὓτως Desinit
ἀδιστάκτως πέποιθα τὸ πανάγιον Πνεῦμα τὴν ἡμῶν ἀσθένειαν ἐνισχῦσαι πρὸς ἀποσόβησιν τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐπηρεαζόντων διακενῆς. Desinit
Ἀδνούμιον Incipit
ΑΔΝΟΥΜΙΟΝ ΚΑΤ ΟΝΟΜΑ Incipit
Ἀδνούμιον κατ' ὄνομα διέρχεσθαι Incipit
Ἀδνούμιον κατ'ὄνομα Incipit
ἀδόκιμοι ἐστέ Desinit
Ἀδολεσχῆσαι, τοῖς οἰκείους ὁμιλῆσαι Incipit
ΑΔΟΛΕΣΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΚΡΟΛΟΓΟΣ Desinit
ΑΔΟΛΕΣΧΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Δ' Incipit
αδοντα, βοωντα, κραυγαζοντα και λεγοντα. Desinit
αδοντας· ηγουν· αγγελος εφανη στο θρονον του θεου. Textus
ΑΔΟΥΛΤΗΡΙΗΣ ΠΕΡΙ ΜΟΙΧΕΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑ Incipit
Ἀδρι]ανουπόλει, <ἐν> Μετιτινῇ Πέτρος Incipit cuiusdam partis
Ἀδριανοὸς ἐπίσκοπος δοῦλος δούλων θεοῦ Incipit
Ἀδριανὸς Ἀδριανοῦ τοῦ Ἄφρου παῖς ὑπάρχων Incipit
Ἀδριανὸς ἐπίσκοπος, δοῦλος τῶν δουλῶν Θεοῦ Incipit
Ἀδριανὸς καὶ Ἀντωνῖνος βασιλεῖς ἐξαπέστειλαν εἰς πᾶσαν τὴν ὑποτεταγμένην αὐτοῖς βασιλείαν Incipit
ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ Incipit
Ἁδριανοῦ βασιλεύοντος, ἔτους εἰκοστοῦ πρώτου, ἀναλύσαντος αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς ἐπὶ τὴν 'Ρώμην Incipit
Ἀδριανοῦ ἡγεμονεύοντος λοιμοῦ καὶ ὠμοτάτου Incipit
Ἀδριανοῦ ποτε βασιλεύοντος Incipit
Ἀδυάτος ἀνεψιός Incipit
ἀδύνατα δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ. Αὐτῷ... Desinit
ΑΔΥΝΑΤΗΣΕΙ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝ Desinit
ΑΔΥΝΑΤΟΙΣ Ε[ΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΕΣ Desinit
Ἀδύνατον ἄλλως σωθῆναι τὸν πιστόν Incipit
ἀδύνατόν ἐστιν, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, θολερὰν πηγὴν καὶ δυσώδη ἀναβλύσαι Incipit
ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΗ ΦΥΣΙΝ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ Incipit
Ἄδυτα σπήλαια Incipit
ἀδωροδόκητον καὶ ἀκατάληπτον δικαστήριον Incipit
Ἀεὶ (μὲν) τοῦ πνεύματος ἡ χάρις ὑπερχεόμενον ἔχουσα τὸν πλοῦτον τῆς δωρεᾶς Incipit
ἀεὶ γὰρ ὑπνῶ καὶ φιλῶ ῥέγχειν μέγα Desinit
Ἀεὶ διδοὺς φῶς τῇ σελήνῃ, φωσφόρε Incipit
Ἀεὶ ζῷον τὸ ἀμάραντον Incipit
ΑΕΙ ΚΑΛΟΝ ΕΚΒΑΙΝΟΥΣΙΝ Desinit
ἀεὶ καρποφοροῦν τὴν αἰώνιον ζωὴν τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. μεθ' οὗ τῷ πατρὶ... Desinit
Ἀεὶ κατασπῶ καὶ κάτω ποιῶ ῥέπειν Incipit
Ἀεὶ μέμφου ἑαυτὸν καὶ τὰ σφάλματα Incipit
Ἀεὶ μὲν ἀεὶ τὴν φύσιν τῶν ὄντων Incipit
Ἀεὶ μὲν γὰρ τὴν τοὺ θεοῦ φιλανθρωπίαν Incipit
Ἀεὶ μὲν ἑμοὶ δοκεῖ Incipit
Ἀεὶ μὲν ἐμοὶ δοκεῖ χρησιμώτατος εἶναι καὶ πρέπων Incipit
Ἀεὶ μὲν ἐργάζοιο τὴν σωτηρίαν Incipit
Ἀεὶ μὲν ἡ τοῦ ἁγίου πνεύματος χάρις Incipit
Ἀεὶ μὲν ἡ τοῦ ἁγίου Πνεύματος χάρις Incipit
Ἀεὶ μὲν ἡ τοῦ ἁγίου Πνεύματος χάρις Incipit
Ἀεὶ μὲν καὶ διὰ παντὸς τὴν τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίαν Incipit
Ἀεὶ μὲν καὶ διὰ παντὸς τὴν τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίαν Incipit
Ἀεὶ μὲν καὶ διὰ παντὸς τὴν τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίαν Incipit
Ἀεὶ μὲν καὶ διὰ παντὸς τὴν τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίαν Incipit
Ἀεὶ μὲν καὶ διὰ παντὸς τὴν τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίαν Incipit
Ἀεὶ μὲν καὶ διαπαντὸς τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν Incipit
ΑΕΙ ΜΕΝ ΛΑΜΠΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΑ Incipit
Ἀεὶ μὲν μνημονεύειν Θεοῦ καλὸν Incipit
Ἀεὶ μὲν μνημονεύειν Θεοῦ καλόν, καὶ πάνυ καλὸν Incipit
Ἀεὶ μὲν ὁ λόγος Incipit
Ἀεὶ μὲν ὁ λόγος ἐμοι φυσικοῖς ὑπονένυκτο Incipit
Ἀεὶ μὲν προσήκει τιμᾶν τὴν ἀρετήν, ἀεὶ δὲ ἐκθειάζειν τὰ τῶν εὐσεβῶν ἁρμόδιον κατορθώματα Incipit
Ἀεὶ μὲν τὴν Θεοῦ φιλανθρωπίαν κηρύττειν ὀφείλομεν Incipit
Αει μεν την τον θεου φιλανθρωπιαν κηρυττειν οφειλομεν. Incipit
Ἀεὶ μὲν τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν Incipit
Ἀεὶ μὲν τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν Incipit
Ἀεὶ μὲν τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν Incipit
Ἀεὶ μὲν τὴν τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίαν κηρύττειν ὀφείλομεν Incipit
Ἀεὶ μὲν τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίαν Incipit
Ἀεὶ μὲν τοῦτο παρακαλῶ ὑμᾶς Incipit
Ἀεὶ μὲν τοῦτο παρακαλῶ ὑμᾶς Incipit
Ἀεὶ μνημονεύειν Incipit
Ἀεὶ μνημονεύειν Incipit
Ἀεὶ στενάζων δακρύω καθ' ἡμέραν Μιχαήλ Incipit
Ἀεὶ τὰ πέρυσι Βελτίω Incipit
ΑΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΑΓΑΠΗΝ ΕΙΔΕΝΑΙ ΤΕΜΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΓΕΝΕΑΣ ΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ Incipit
ΑΕΙ ΤΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΔΗΛΟΥΝ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΟ ΑΥΤΟ Incipit
ΑΕΙ ΤΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΔΗΛΟΥΝ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΟ ΑΥΤΟ ΔΙΦΘΟΓΓΟΝ Incipit
αει χρη πολεμειν. Desinit
ΑΕΙ ΩΣΕΙ ΚΑΙ ΩΣΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΦΘΟΦΦΟΝ Incipit
ΑΕΙΖΩΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ Incipit
Ἀείζωον τὸ ἀμάραντον Incipit
ΑΕΙΖΩΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ ΗΓΟΥΝ ΤΟ ΧΕΛΙΔΩΝΟΣΤΑΦΥΛΟΝ Incipit
Ἀείζωον τὸ ἀμάραντον, ἀκαλήφη ἡ κνίδη Incipit
ΑΕΙΖΩΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ, ΑΛΦΙΤΟΝ ΤΟ ΤΗΣ ΚΡΙΘΗΣ ΧΟΝΤΡΟΔΕΣΤΕΡΟΝ ΑΛΕΥΡΙΝ, ΑΚΑΛΗΦΗ Η ΑΚΝΙΔΗ Incipit
Ἀείζωον τὸ μέγα, φύεται ἐν τόποις ὀρεινοῖς Incipit
Ἀεικινησία ψυχῆς Incipit
ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΝ ΚΛΕΟΣ Desinit
ἀέξων · αὔξων · ἀγητού · θαυμαστού Incipit
ΑΕΡΙ ΠΕΤΟΜΕΝΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Desinit
ΑΕΡΙΑ ΠΟΛΙΣ Incipit
ΑΕΡΣΙΠΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΑΕΡΙ ΠΕΤΟΜΕΝΟΣ ΤΗ ΓΑΡ ΤΗ ΝΕΙ ΝΗΜΑΤ' ΑΕΡΣΙΠΟΤΗΤΟΣ ΑΡΑΧΗΣ Desinit
ΑΕΤΙΟΥ ΠΕΡΙ ΚΩΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΚΑΙ ΨΥΛΩΝ Titulus initialis
Ἀετὸν εἰδὼν ἄγγελον Θεοῦ νόει Incipit
ΑΕΤΟΣ Desinit
Ἀετὸς ἄγγελος θεοῦ ἀνάστασιν νεκρῶν Incipit
Ἀετὸς ἐστὶν μέγα ζῷον, βασιλεὺς ἁπάντων τῶν πτηνῶν Incipit
Ἀετὸς ἰχθὺς ἐστὶν ἐλέπιδος Incipit
ΑΕΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙΝ Incipit
Ἀετὸς μὲν πτέρυξιν εἰς ὕψος αἰρούμενος Incipit
ΑΕΩΝ Ο ΣΟΦΩΤΑΤΟΣ Incipit
Ἅζεό μοι σταυρὸν σωτῆρι Incipit
Ἄζυμον ἄρτον ἐν τῇ νέᾳ τοὺ Χριστοῦ ἀναιμάκτῳ θυσίᾳ Incipit
Ἄζυμος ἦν ὁ παρὰ τοῦ Κυρίου Incipit
Ἄζυνον ἐσθίει ποιῶν Πάσχα Incipit
ἄζωα καὶ ἀναίσθητα Desinit
ἀηδέσιν ἐνδιατριβῶν ἀγγελίαις καὶ κατάγγελός τις γινόμενος Desinit
Ἀηδὼν ἐπεβούλευε χελιδόν Incipit
Ἀὴρ δὲ φύσει θερμός Incipit
Ἀθανάσιον ἐπαινῶν ἀρετὴν ἐπαινέσομαι Incipit
Ἀθανάσιος ὁ τῆς ἀθανασίας ἐπώνυμος Incipit
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΑΜΒΡΑΚΙΩΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΝ Ω ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΣ Titulus initialis
Ἀθανασίου μνήμη ἀθάνατον ἀρετῶν ἡμῖν προφαίνει τὸ πλήρωμα Incipit
Ἀθανασίου πατριάρχου Ἀντιοχείας, Εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Χριστοδούλου τοῦ νέου Titulus initialis
αθανατοιο Χριστοιο γενος και θεσκελα Textus
ἀθανάτοισι μαχοίμην Desinit
Ἀθανάτου βιότοιο τελεσφόρα ἔργματα Χριστοῦ πυκτίου ἐν λαγόνεσσι σαφῶς ἐνέπασσέ γε Λουκᾶς. Textus
αθανατου βιοτοιο τελεσφορα ερματα Χριστου, πυκτιου εν λαγονεσσι σαφως ενεπασσε γε Λουκας. Textus
ἀθανάτου καὶ μακαρίας ζωῆς· ἧς γένοιτο... Desinit
ἀθανάτου προσδοκῶμεν Incipit cuiusdam partis
Ἀθανάτους τοὺς ἀεὶ ζῶντας Incipit
ἀθανάτων ἐλέησον ἡμᾶς ἀμήν Desinit
ΑΘΕΝΑΙΩΝ ΤΟ ΑΓΑΝ ΑΛΙΣ Incipit
ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΕΤΗ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ 180, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 340ΚΛΠ... Incipit
Ἀθηναίοις περὶ τοῦ ἐν αὐτοῖς ἐλέου βωμοῦ Titulus initialis
ΑΘΛΑ ΔΕ ΤΩΝ ΚΟΤΙΝΟΣ, ΜΗΛΑ, ΣΕΛΙΝΟΣ, ΠΙΤΥ Desinit
Ἀθλαίας σπέρμα ἑξάγιον α' Incipit
Αθλη (αθλησις) του αγιου και ενδοξου αποστολου και ευαγγελιστου Ματθαιου. ος επι το τελωνιον καθημενος, του Χριστου ακουσας Incipit
Ἀθλήσας ἤδη πώλῳ πηδήσας ἦλθα Incipit
Ἀθλήσας ἤδη πώλῳ πηδήσας ἦλθα Incipit
Ἄθλησις ἐν ἐπιτομῇ τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Ἰουλιανοῦ Titulus initialis
Ἄθλησις τῆς ἁγίας καὶ ἐνδόξου μάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Ἀναστασίας καὶ τῶν σὺν αὐτῇ Titulus initialis
Ἄθλησις τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, ὃς ἐπὶ τὸ τελώνιον καθήμενος Incipit
Αθλησις του αγιου και ενδοξου αποστολου και ευαγγελιστου Ματθαιου· Incipit
ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΛΟΥΚΙΛΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΑΥΤΟΥ Titulus initialis
Ἄθλησις τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Ἰουλιναοῦ τοῦ ἐν Κιλικίᾳ μαρτυρήσαντος Titulus initialis
Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος Titulus initialis
Ἄθλησις τῶν ἁγίων καὶ καλλινίκων μβ' μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ Κωνσταντίνου, Θεοδώρου, Θεοφίλου, Καλλίστου, Βασόου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ τελειωθέντων ἐν Συρίᾳ ὑπὸ τῶν ἀθέων Ἀγαρηνῶν ἐπὶ Μιχαὴλ καὶ Θεοδώρας τῶν ὀρθοδόξων βασιλέων Titulus initialis
ΑΘΛΗΤΑΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΠΥΚΤΑΙ Incipit
Ἀθληταὶ μὲν καὶ πύκται καὶ σταδιοδρόμοι Incipit
Ἀθλητικοὺς ἀγῶνας εὐφημεῖν θέλων Incipit
Ἄθλιοι ὄντως οἱ οὐκ ἐκ πολιτείας ἀλλὰ ἐκ σχήματος γνωρίζεται βουλόμενοι Incipit
ΑΘΛΙΟΣ ΕΚ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΑΜΑΡΤΑΔΟΣ Incipit
Ἄθλιος ἐκ νεότητος ἁματάδος Incipit
Ἀθλιώτατος Ἰουλιανὸς Incipit cuiusdam partis
Ἄθλων ἱερῶν ἀνύσας δρόμους Incipit
ΑΘΡΕΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ ΤΗΝ ΜΕΝ ΜΗΤΕΡΑ Incipit
ἀθρό]ον οὕτως ἀνέδραμε Incipit
ἄθρουν ποτὲ τὸ τῆς ἀηδίας πόμα λαβόντες, ὅπερ ἀπείη Desinit
ἀθυμίας τυραννίδι· σφόδρα Desinit
Αἰ (!) καὶ πράξεις τὸ βιβλίον ἐπιγέγραπται τῶν ἀποστόλων, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὰς τοῦ Παύλου περιέχει Incipit
Αι (τι?) δρας ποταμε που τα ρειθρα σου στρεφεις Incipit
ΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΑΙ ΦΥΣΕΙΣ Desinit
Αἰ ἀγωγαὶ ἤγουν αἱ κινήσεις τῶν ὑποθέσεων οὐκ ἀθάνατοι Incipit
ΑΙ ΑΓΩΓΑΙ ΚΑΙ ΗΤΟΙ ΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Incipit
ΑΙ ΑΙ ΣΟΙ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΕΚΑΥΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ ΤΑΛΑΙΝΑ Incipit
Αἲ αἲ τὰ πάντα λυγρὰ καὶ κατωδύνου Incipit
Αἲ αἲ τῇ ἀνθρωπότητι Incipit
Αἲ αἲ τῶν κακῶν Incipit
Αἱ ἄλυτοι ἀντιθέσεις ὅτι μὲν οὐκ ἐπιδέχονται λύσιν ἐμφανῆ, πρόδηλον Titulus initialis
Αἱ ἁλώσεις Ἱερουσαλὴμ ἓξ Incipit
Αἳ ἄν τάλαινα στρατιά Incipit
Αἱ ἀναδιδόμεναι ὧραι ἀπὸ τοῦ ἀστρολάβου Incipit
ΑΙ ΑΝΑΠΝΟΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΙΝ Incipit
ΑΙ ΑΝΤΙΔΟΤΟΙ ΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΝ ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΟΡΙΒΑΣΙΟΥ Titulus initialis
αὶ ἀπελθόντες ἐκεῖ τῶν αἰωνίων μεθέξομεν ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
αὶ ἀπελθόντες ἐκεῖ τῶν αἰωνίων μεθέξομεν ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
Αἱ ἁπλαὶ φύσεις μετέχουσαι τοῦ ἀγαθοῦ οὐ πάντως καὶ ἀγαθύνονται Incipit
αἱ ἀποδημίαι Παύλου. Titulus initialis
Αἱ ἀπροσδόκητοι συμφοραὶ καὶ τὰ παρ' ἐλλπίδα συμπτώματα Incipit
Αἱ ἀρεταὶ ἐν τοῖς ἰδίοις ὅροις ἑστᾶσιν Incipit
αι αρχιεπισκοπαι Κωνσταντινουπολεως. αʹ· η Βιζοη (Βιζυη)· Incipit cuiusdam partis
ΑΙ ΑΡΧΟΥΣΙ ΛΕΞΕΩΣ ΤΟ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΑΙ Desinit
αἱ βλεφαρίδες καὶ οἱ ταρσοὶ ὀνομάζονται Incipit
Αἱ βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ γίνονται οὕτως Incipit
ΑΙ ΓΑΡ ΔΟΞΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Incipit
ΑΙ ΓΑΡ ΔΟΞΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Incipit
Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε Incipit
ΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ Η'· ΕΙΣ ΓΛΥΚΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΙΚΡΑΝ Incipit
ΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΚΤΩ Incipit
ΑΙ ΔΕ ΑΠΛΑΝΕΙΣ ΟΙΟΝ ΑΛΛΟΣ Desinit
ΑΙ ΔΕ ΕΙΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΕ' Desinit
Αἱ δὲ ἐν καταμηνίοις οὖσαι γυναῖκες Incipit
Αἰ δὲ ἐπιτιμήσεις καὶ αἱ διαφοραὶ εἰσὶν αὗται Incipit
ΑΙ ΔΕ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΩΝ Desinit
αἰ δὲ λοιπαὶ περιτταί Desinit
Αἱ δὲ νεφέλαι γίνονται έκ τῶν κατὰ καιροῦ ἀναδιδομένων ἀτμῶν Incipit
αἱ δὲ παχεῖαι ὀλίγον αἷμα γενῶσι κόπρον δὲ πολλήν Desinit
Αἱ δὲ πνευματικαί θεωρίαι ὣς οἶμαι η' εἰσί Incipit
ΑΙ ΔΕ ΣΥΝ ΠΥΡΕΤΩ ΟΔΥΝΑΙ Incipit
ΑΙ ΔΙΑΘΗΚΑΙ ΤΩΝ ΙΒ' ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΙΟΥΣ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
Αἱ διαφοραὶ τῶν πυρετῶν αἱ μὲν οἰκειόταται Incipit
ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΟΙΣ ΕΙΣΙ Γ' Incipit
Αἱ δύο συλλαβαί, μακρά τε καὶ βραχεῖα Incipit
Αἱ ἐκ νόσου γινόμεναι παρωτίδες Incipit
Αἱ ἐκφωνήσεις τοῦ ἑσπερινοῦ, ἡ μὲν πρώτη ὅτι πρέπει σοι Incipit
Αἱ ἐν Αἰγύπτῳ Θῆβαι Incipit
ΑΙ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩ ΕΤΑΙΡΑΙ ΤΑΙΣ ΕΝ ΑΣΤΕΙ ΧΑΙΡΕΙΝ Incipit
Αἱ ἐν τοῖς νομίμοις κείμεναι ἰταλικαὶ λέξεις κατὰ στοιχεῖον Incipit
Αἱ ἐν τοῖς περὶ τοῦ φωτὸς ζητήμασιν ἀπολογίαι Titulus initialis
ΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑΙ ΗΜΕΡΑΙ Incipit
αι ενδεκα επιφανειαι του του (!) κυριου ημων Ιησου Χριστου τοις αποστολοις· αι μετα την αναστασιν γενομεναι· Titulus initialis
αἱ ἕνδεκα ἐπιφανίαι (ἐπιφάνειαι) τοῦ κυρίου μετὰ τὴν ἀνάστασιν. Titulus initialis
Αἱ ἐνέργειαι τῶν ὀφφικίων. Τοῦ μεγάλου οἰκονόμου τὸ κρατεῖν πάντα τὰ εἰσοδήματα Incipit
Αἱ ἐννεακαίδεκα κύκλοι τῆς σελήνης Incipit
Αἱ ἑορταὶ καὶ αἱ πανηγύρεις τῆς ἐκκλησίας Incipit
Αἱ ἑορταὶ καὶ αἱ πανηγύρεις τῆς ἐκκλησίας μας Incipit
Αἱ ἐπακται οἷον ὁ ἐμβόλιμος χρόνος Incipit
αι επισκοπαι της Αθηνων μητροπολεως. ο Ευριπου· Incipit
αι επιστολαι του αγιου αποστολου Παυλου Incipit
Αἱ ἐπιφάνειαι τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ τὴν ἀνάστασιν. Titulus initialis
αἱ ἐπιφάνειαι τοῦ κυρίου μετὰ τὴν ἀνάστασιν Titulus initialis
Αἱ ἐπιφανεῖαι τοῦ κυρίου μετὰ τὴν ἀνάστασιν. Titulus initialis
Αἱ εὐαγγελικαὶ ῥήσεις καὶ αἱ ἐπὶ ταύταις ἐπιστασίαι τοῦ Καματηροῦ καὶ αἱ ἐπὶ ταῖς ἐπιστασίαις ἀντιρρήσεις. Titulus initialis cuiusdam partis
αὶ εὐγήκαν εἰς συναπάντισίν του καὶ τὸν ἐπροσκύνησαν ἕως τὴν γῆν. Ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι τοῦ Κυρίου ...αἰώνων ἀμήν Desinit
Αἱ εὐθεῖαι καὶ αἰτιατικαὶ τ[ν ἄρθρων Incipit
αἱ ἐχθές αἱ βραδυναί θεωρίαι παρακινοῦν ἐμέ εἰς τοιοῦτον τὸν λόγον Incipit
ΑΙ ΘΑΥΜΑΣΙΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΛΑΣΤΡΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ Titulus initialis
Αἱ θεῖαι τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐντολαί. Titulus initialis
Αἱ θλίθεις καὶ οἱ πειρασμοί Incipit
ΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Incipit
Αἱ καταγραφόμεναι λέξεις Ῥωμαϊκαὶ ἐν τοῖς νόμοις Titulus initialis
Αι κιθαραι την εναρμονιον δηλουσι θειαν δοξολογιαν. Desinit
Αἱ λεγόμεναι καιρικαὶ ὧραι πῆ μὲν κοινωνοῦσιν Incipit
ΑΙ ΛΕΓΟΜΕΝΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΑΙ Titulus initialis
Αἱ λέξεις εὔρηνται μὲν ἐπὶ μηνύσει Incipit
ΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΘΡΗΝΟΥΣΑΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΙ Desinit
Αἱ μὲν αἱρέσεις, ὅσαι τῆς ἀληθείας ἀπέστησαν, ἐπινοήσασαι μανίαν ἑαυταῖς φανεραὶ τυγχάνουσι Incipit
Αἱ μὲν αἰτίαι καὶ αἱ πρῶται Incipit
Αἱ μὲν αἰτίαι καὶ αἱ πρῶται Incipit
Αἱ μὲν αἰτίαι καὶ αἱ πρῶται ἀρχαὶ τῶν κατ’ οὐρανὸν γινομένων Incipit cuiusdam partis
Αἱ μὲν αἰτίαι καὶ πρῶται ἀρχαί Incipit
Αἱ μὲν αἰτίαι καὶ πρῶται ἀρχαί Incipit cuiusdam partis
Αἱ μὲν ἀρεταὶ έν ἡμῖν φυσικαὶ ὑπάρχουσι Incipit
Αἱ μὲν εἰσι θρεπτικαὶ καὶ αὐξητικαί Incipit
Αἰ μὲν προτεταγμέναι τάξεις εὕρεμα Incipit
Αἱ μερίδες αἱ είσερχόμεναι τῷ τιμίῳ ποτηρίῳ Incipit
ΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΑΥΣΑΣΘΕ ΚΑΙ ΜΗ ΘΡΗΝΗΤΕ Incipit
αι μητροπολεις Κωνσταντινουπολεως: αʹ· η Καισαρεια· Incipit cuiusdam partis
αι μητροπολεις της οικουμενης· αυται εισιν και αγιαι του θεου εκκλησιαι πασων (?) μητροπολεων. Titulus initialis
Αἱ μητροπόλεις. Ποῖοι θρόνοι ἦταν ὑποκείμενοι καὶ εἶχαν καὶ ἐπισκόπους Incipit
Αἱ μυῖαι καὶ μέλισσαι καὶ μύρμηκες ὑπὸ ἐλαίου ἀπόλλυνται Incipit
ΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΜΟΧΘΗΡΩΝ ΧΥΜΩΝ Incipit
Αἱ νεαραὶ τοῦ κυροῦ Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως Titulus initialis
αἱ ὁδηγοῦσαι εἰς τὴν αἰωνίον ζωὴν τοὺς πιστεύοντας ... ἀμήν Desinit
ΑΙ ΟΔΟΙ ΑΥΤΟΥ Incipit
ΑΙ ΟΙΝΩΔΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ Desinit
αἱ ὀνομασίαι τοῦ ἀέρος ἀπὸ τοῦ σφαιροειδοῦς κόσμου καὶ τῶν τεσσάρων γωνιῶν Titulus initialis
Αἱ οὖν γυναῖκαι πλείον ὀφείλει Incipit
Αἱ πανάγιαι καὶ θεοπειθεῖς αὐτῆς εὐχαὶ εἴησαν μετ’ ἐμοῦ διὰ βίου, ,αψι’ μαρτίου ιβ’. Τῆς ὑμετέρας σοφωτάτης μακαριότητος ταπεινὸς δοῦλος Μᾶρκος Desinit
αι παρ’ αυτοις ευρισκονται ψηφοι. Desinit
ΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΑΙ ΤΑΣ ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΕΧΟΥΣΑΙ Desinit
ΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΤΟΚΟΝ ΧΑΣΜΗΣΑΜΕΝΑΙ ΔΥΣΤΟΚΟΥΣΙΝ Desinit
Αἱ περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος μαρτυρίαι Titulus initialis
ΑΙ ΠΛΑΝΑΙ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ Titulus initialis
αἱ πλεῖσται γὰρ αὐτῶν καὶ ἰσχυρότεραι διακρίσεις οὐκ ἂν ἔχοι οἰκείως τῇ περὶ Θεοῦ πιστευομένῃ καλῶς ἁπλότητι. Αὐτῷ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν Desinit
Αἱ πολλαὶ καὶ διάφοροι πανηγύρεις καὶ ἑορταί Incipit
αἱ Πράξεις φασί. Μαρτυρεῖ δὲ αὐτοῖς πίστιν (add. ὁ Παῦλος Simotas) καὶ κινδύνους ὑπὲρ αὐτῆς καὶ πρὸς εὐποιΐαν ἐπιρρεπῶς ἔχειν. Δι’ ἃ πάντα σφόδρα φιλῶν αὐτοὺς φαίνεται (hic des. PG 118). Ἐλθὲ οὖν λοιπὸν ἐπὶ τὴν κατὰ πόδας ἑρμηνείαν. Desinit
αἱ Πράξεις φησιν (!). μαρτυρεῖ δὲ αὐτοῖς πίστιν ὁ Παῦλος καὶ κινδύνους ὑπὲρ αὐτῆς· καὶ προσευποιΐαν ἐπιρρεπῶς ἔχειν· διὰ πάντα σφόδρα φιλῶν αὐτοὺς φαίνεται· ἐλθὲ οὖν λοιπὸν· ἐπὶ τὴν κατὰ πόδα ἑρμηνείαν. Desinit
Αἱ πρὶν μεγίσται φανερῶς εὐπραξίαι Incipit
Αἱ προθέσεις πάντων τῶν τοῦ λόγου μερῶν προτίθενται Incipit
Αἱ πρὸς Θεσσαλονικεῖς εἰ καὶ ἀγράφησαν ἐπιστολαὶ δύο Incipit
ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΕΞ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Incipit
Αἱ πρωτότυποι ἀντωνυμίαι μὴ οὖσαι μονοπρόσωποι Incipit
Αἵ ῥα θεηγορίην γράψαν χέρες, αἳ θυέεσσι Incipit
αἱ σελήνης ἡμέραι καὶ ἀριθμοί Titulus initialis
Αἱ συμφωνίαι εἰσὶ τρεῖς Incipit
αἱ τάξεις τῶν κλιμάτων τῆς Ἀφρικῆς, καὶ πῶς καλοῦνται. Titulus initialis
Αι ταξεις των κλιματων της Αφρικης· και πως καλουνται Titulus initialis
Αἱ τάξις (τάξεις) τῶν κλιμάτων, τῆς Ἀφρικῆς καὶ πῶς καλοῦνται. Titulus initialis
αἱ τέχναι ταῖς μεταβολαῖς νικῶσι τὰς φύσεις Desinit
Αἱ τῇ τῇδε προνοεῖσαι ἀνθρ΄΄ωποις ζωῇ ἐπιστῆμαι καὶ τέχναι Incipit
αἱ τῆς ὀγδόης συνόδου βεβαιώσεις. Titulus initialis
Αἱ τοῦ ἀνθρώπου ἑπτὰ ἡλικίαι εἰσιν οὕτως: βρέφος ἀπὸ γεννήσεως Incipit
Αἱ τῶν βιωτικῶν ὁμιλίαι τὸν νοῦν ἀπὸ Θεοῦ χωρίζουσι Desinit
Αἱ τῶν θείων πανηγύρεων Incipit
Αἱ τῶν θείων πανηγύρεων ἐλλάμψεις ἀειφώτους τὰς ἀκτῖνας ἔχουσαι Incipit
αἱ τῶν ἱερογράφων δέλτων θεοπαράδοτοι ῥήσεις Incipit
ΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΟΙΚΩΝ Incipit
Αἱ τὼν λατίνων αἰρήσεις ἅς ἐπιτελοῦσιν Incipit
Αἱ τῶν ματύρων ἑορταὶ οὐκ ἐν τῇ περιόδῳ τῶν ἡμέρων μόνον Incipit
Αἱ τῶν νηπίων φιλότεκναι μητέρες Incipit
Αἱ τῶν νηπίων φιλότεκνοι μητέρες Incipit
Αἱ τῶν οβ΄ μαθητῶν τοῦ Κυρίου προσωνυμίαι αἱ ἐν τῷ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίῳ μνημονευόμεναι αὗται εἰσίν Incipit
αἱ τῶν οὐρανῶν δυνάμεις αἵτινες ἐβόων· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, τρισὶν δοξολογίαις μίαν κυριότητα ὁμολογοῦσαι· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
αἱ τῶν σωμάτων σκιαὶ ἀνατέλλοντος μὲν τοῦ ἡλίου Incipit
Αἱ ὑποθέσεις τῶν πανσόφων λόγων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου άρχιεπισκόπου τοῦ Θεολόγου Titulus initialis
ΑΙ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ Desinit
Αἱ χάριτες μὲν ἐπὶ τῶν προτέρων καιρῶν ἐξ οὐρανοῦ καὶ έκ τοῦ παντὸς αἰῶνος ἐχώρει πᾶν ἀγαθόν Incipit
Αἱ χάριτες μὲν ἐπὶ τῶν προτέρων καιρῶν ἐξ οὐρανοῦ καὶ έκ τοῦ παντὸς αἰῶνος ἐχώρει πᾶν ἀγαθόν Incipit
αἱ χάριτες μὲν ἐπὶ τῶν προτέρων χρόνων Incipit
αἱ χεῖρες αὐτῶν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐλέγξουσιν αὐτούς Desinit
Αἱ χεῖρες αὐτῶν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐλέγξουσιν αὐτούς Desinit
Αἱ ὥραι καὶ ὠδαὶ ἐκκλησισατικαί ἐισι παραδόσεις Incipit
Αἴ, αἴ σοι Λιβύη, αἴ, αἴ δὲ θάλασσά τε καὶ γῆ Incipit
ΑΙ, ΑΙ, ΠΑΠΑΙ Incipit
αι(και) ουτος της νεας διαθηκης κηρυξ υπαρχων Incipit
ἀϊ]δίοις, αἰών, τὸ συμπαρεκτεινόμενον Incipit
Αἶα ἡ γῆ δίφθογγος, ἔα δὲ άντὶ τοῦ καταλίμπανε ψιλόν Incipit
ΑΙΑΙ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΑΛΕΜΙΣΘΗΝΑΙ Incipit
Αἰαί γ' ἀντὶ τοῦ ἰλιμισθῆναι καὶ προχωρηθήναι Incipit
Αἴαντος Titulus initialis cuiusdam partis
Αἴας. Πόθεν πρῶτος; παρὰ τὴν πρὸ πρόθεσιν Incipit
Αἰάσω παῖδες τὸν λόγον Incipit
Αἰάσω παῖδες τὸν λόγον Incipit
Αἰγαὶ πόλις ἐστὶν ἐπὶ κόλπῳ μὲν τῷ Ἰονίῳ κειμένη Ἰσσικῷ Incipit
Αἰγαὶ πόλις ἐστὶν ἐπὶ κόλπῳ μὲν τῷ Ἰονίῳ κειμένη, ὑπὸ Κιλίκων δὲ οἰκουμένη Incipit
ΑΙΓΕΣ ΕΠΕΙΔΑΝ ΠΟΡΣΕΛΘΩΣΙ ΤΩ ΣΗΚΩ ΔΡΟΜΑΙΩΣ Incipit
Αἶγες ἐπειδὰν προσέλθωσι Incipit
ΑΙΓΕΣ ΕΠΕΙΔΑΝ ΠΡΟΣΘΕΛΩΣΙΝ Incipit
ΑΙΓΙΠΙΡΟΣ Incipit
Αἴγλα παλαιᾶς Ἑλλάδος ὤλετο Incipit
Αἴγλη διαλάμπων, προφῆτα, τῆς εὐσεβείας Incipit
Αιγλη τριφεγγει Incipit
Αἴγλῃ τριφεγγεῖ τὸν νοῦν λελαμπρυσμένος ἤστραψας κόσμῳ βροντήσας ἀριδήλως τρανῶν τε τὴν σάρκωσιν τοῦ θείου Λόγου, ὦ Θεολόγε, γόνε βροντῆς, ἐνθέως. Textus
Αἴγλης παμφαοῦς Incipit
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Η ΤΗΛΗ, ΑΨΕΥΔΕΣ ΓΛΥΚΥ, ΑΝΔΡΙΟΝ ΜΑΛΑΘΡΟΝ Incipit
Αἰγυπτιακὰς εἰ μαθεῖν πληγὰς θέλεις Incipit
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ ΦΟΒΕΡΑ Incipit
αἰγύπτιον τρύφημα Incipit
ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Titulus initialis
Αἰγυπτίων πόντωσις ᾠδὴ Μωυσέως Incipit
Αἰγύπτου ἄγειν σε Desinit
Ἄιδει καὶ τέττιξ λιγουρόν Incipit
Ἄιδει μὲν ὁ κύκνος Incipit
Αἰδέσθητι τὸ σῶμα τὸ δεσποτικὸν Incipit
Αἰδεσιμότατε ἐν Κυρίῳ πάτερ καὶ δέσποτα, ἀφ' οὗ ἐξῆλθες Incipit
ΑΙΔΕΣΙΜΩΤΑΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕ ΑΔΕΛΦΕ Desinit
Αἴδεσιμώτατε καὶ σεβασμώτατε ἐν Χριστῷ Incipit
Αἰδέτω σοι, δέσποινα, κινῶν τὴν λύραν Incipit
Ἀΐδιον ἐστι τὸ κατὰ πάντα χρόνον Incipit
ΑΙΔΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ Incipit
Αἰδὼς δ' οὐκ ἀγαθὴ Incipit
Αἰεὶ τῆς σοφίης τοὶ καλὰ μὲν Incipit
Αἰὲν ἔφην αὐτὸν σοφίης ἐπιίστορα Incipit
ΑΙΘΑΛΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ Incipit
ΑΙΘΕ ΣΟΙ ΤΕΚΝΑ ΝΕΜΕΤΩΡ ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΠΑΚΤΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΠΑΡΕΣΧΕΝ Incipit
Αἰθεροβάμονες ἄγγελοι Incipit
Αἰθέρος ἀκροτάτου Incipit
Αἰθὲς μυριόπηχυς ἐδέξατο πάνσοφε λάρναξ Incipit
Αἰθὴρ ὄμνυσ’ ὕπερθε, κάτω δ’ ἐπιόμνυσι γαῖα Incipit
Αἰθήρ, ἀναπλώθητι, δέξαι μου λόγους Incipit
Αἰθηρίην ποτὲ πέζην Incipit
Αἰθραφερὴς πάσης οὐρανοῦ τέρμον Incipit
ΑΙΘΡΙΟΣ ΕΞΩ ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΙΘΕΡΑ ΗΤΟΙ ΑΕΡΑ Incipit
Αἰκατερίναν ἐγκωμιάζων τὴν σοφωτάτην λέγω παρθένον Incipit
Αἰκατερίναν ἐγκωμιάζων τὴν σοφωτάτην λέγω παρθένον καὶ μάρτυρα Incipit
Αἰλία Ἱεροσόλυμα ἁγία πόλις, θρόνος πατριαρχικὸς ε΄ Incipit
Αἰλίου Ἀδριναοῦ Ῥωμαίων μὲν βασιλεύοντος, δαίμοσι δὲ καὶ εἰδώλοις Incipit
αἴλουρος εἴσω χειᾶς Incipit
Αἴλουρος εἴσω χεῖας κατοικίαν Incipit
Αἴλουρος καὶ ὄρνιθες Titulus initialis
ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ Desinit
ΑΙΜΑΤΑ ΔΕ ΥΠΟ ΨΥΧΗΝ ΕΣΘΙΕΙ Incipit
αἵματι ἐτειχίσθημεν · σήμερον Desinit
αἵματι ὑπερεκτεθραμμένος Desinit
Αἴματος εὐγενέως καθαρώτατον ἔλλαχες Incipit
αἵματος καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καμμύων τοῦ μὴ ἴδειν ἀδικίαν Incipit
Αἱμομιξίαι εἰσὶν ὀκτώ· καὶ ἡ μὲν πρώτη καὶ βαρυτέρα Incipit
αινει η ψυχη μου τον κυριον αινεσω. Desinit
ΑΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΩΝΙΚΩΣ ΑΙΝΕΙΗΣ Incipit
Αἰνείας, ποίου μέρους λόγου ἐστιν; ὀνόματος. ποίου γένους; Incipit
Αἰνεῖν οὐ δύναμαι Μουσῶν στόμα Incipit
Αἰνείου περικαλλὴς δείδω ἔκηε Incipit
ΑΙΝΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΥΜΠΑΝΩ ΚΑΙ ΧΟΡΩ Incipit
αἰνεῖτε τὸν κύριον Incipit
ΑΙΝΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΛΟΓΟΣ Incipit
Αἰνῆσαι ἀνδρῶν σεμάντορα Incipit
Αἴνιγμα εἰς τὴν νεφέλην Titulus initialis
ΑΙΝΙΓΜΑ ΘΕΙΟΝ Titulus initialis
Αἴνιγμα τοίνυν λέξεων Λέοντος σοφωτάτου Incipit
Αἴνιγμα, παραβολή, ὁμοίωμα Incipit
ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΡΕΤΗΣ Titulus initialis
Αἰνὸν τὸ λυποῦν, ἂν δὲ καὶ λυπῇ φίλας Incipit
αἶνος κράτος δόξα τε τῶ λόγω πρέπει· τῶ τῆ δέλτω δόντι μοι ταυτῆ τὸ πέρας· Ἀνδρέα τάλα [sic] μοναχῶ παρ' ἀξίαν· εὔχεσθε καμοῦ τοῦ ταπεινοῦ γραφέως. Textus
Αἶνος φλόγα σβέννυσι τῶν τριῶν νέων. Textus
αἶνος, κράτος, δόξα τε τῷ λόγῳ πρέπει εὐαγγελικῶν δόντι μοι λόγων πέρας. Textus
αἰνούμενος Desinit
Αἰνυμένῳ σοφίης κάλλεσι τερπομένῳ Incipit
Αινων δε πολις, ερμηνευεται Incipit
Αἰνών, πηγὴ δυνάμεως Incipit
αινων, πηγη δυναμεως Incipit
αινων, πηγη δυναμεως. Incipit
Αινων, πηγη δυναμεως. Incipit
αἰνῶν· πηγὴ δυνάμεως Incipit
αινων· πηγη δυναμεως Incipit
Αἰνών· πηγὴ δυνάμεως Incipit
Αἴον οὗς τῆς ἀνὰ χεῖρας σόν Incipit
ΑΙΠΟΛΩ ΣΟΙ ΑΙΡΟΥΜΑΙ ΣΟΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΜΑΙ ΑΙΡΟΥΜΑΙ ΣΕ Incipit
Αἷρα σπέρμα ἐστὶ σιτῶδες ἐκ παραφθορᾶς τοῦ σίτου γιγνόμενον Incipit
Αἱρέσεις δέ εἰσι τῶν ἀστέρων αἵδε Incipit
Αἱρεσίς ἐστιν ὅταν τις ὑπὲρ τοῦ μὴ ἐλάττων Incipit
Αἱρετικὴ ἦν αὔτη, ἀρρωστήσαντος δὲ τοῦ μακαρίου Βασιλείου Incipit
αἱρετικὴ ὑμᾶς τρικυμία Incipit
Αἱρετικός ἐστιν, ὁ τὸ ψεῦδος τῆς ἀληθείας ἐν πίστει προτιμῶν Incipit cuiusdam partis
Αἱρετικῶν πρὸς ἀλλήλους δικαζομένων Incipit
Αἱρετὸν τὴν τῶν μνήστρων ἀνείρεσιν Incipit
ΑΙΡΕΤΩΤΕΡΟΝ ΣΟΙ ΕΣΤΩ ΛΙΘΟΝ ΕΙΚΗ ΒΑΛΕΙΝ Η ΛΟΓΟΝ ΑΡΓΟΝ Incipit
Αἱρῶ αἱρῶμαι, τὸ προκρίνω Incipit
ΑΙΡΩ ΤΟ ΥΨΩ Incipit
Αἰσθήσεις εἰσὶν παρ' ἡμῖν ε΄ Incipit
Αἰσθήσεις εἰσὶν παρ' ἡμῖν ε΄ Incipit
Αἰσθήσεις μὲν οὖν εἰσι πέντε Incipit
Αἰσθήσεις μὲν τοῦ ἀνθρώπου εἰσὶν πέντε Incipit
Αἰσθήσεις οἶδεν ὁ λόγος ε΄ Incipit
Αἰσθήσεις πέντε πέπτος φωτίζει λόγος Incipit
Αἴσθησιν ἐναρμονίῳ τινί κινήσει; Incipit
αἰσθητήρια δέ ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πέντε Incipit
Αἴσια νῦν γέγονεν δύο ἐσθλά Incipit
Ἆισμα καινὸν ᾄσωμεν λαοί Incipit
Ἄισομαι, λέγει, τῇ δυνάμει σου, καὶ ἀγαλλιάσομαι τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός σου, [ὅτι ἐγενήθης ἀντιλήπτωρ μου καὶ καταφυγή μου, καί σοι πρέπει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν.] Desinit
Αἰσχίνης ἦν ἀνὴρ Ἀθηναῖος Incipit
Αἰσχίνης ἦν ἀνὴρ Ἀθηναῖος, υἱὸς Ἀτρομήτου Incipit cuiusdam partis
Αἰσχρὸν γὰρ εὐλογεῖν Incipit
Αἰσχρὸν μὲν ὡς ἀληθῶς Incipit
Αἰσχρῶν γυναικῶν συμπλοκαί, μέθης κάρος Incipit
αἰσχυν]θῆς, ἀγαπητέ, ὅταν ἀκούσης Incipit
Αἰσχυνέσθω Σευῆρος, Διοσκόρος Incipit
αἰσχύνης καλύμματα [ Desinit
Αἰσχύνομαι καθ’ ἕνα σοι προσάγων τοὺς Καππαδόκας Incipit
Αἰσχύνομαι καθ’ἕνα σοι Incipit
Αἰσχύνομαι, νὴ τὴν Σωφροσύνην, συμβούλων δεομένην τὴν πόλιν ὁρῶν τὴν ἀκολασίαν ἀπελαύνειν αὐτῇ παραινούντων Incipit
Αἰσχὐνομαι, πιστεύσατέ μοι τέκνα Incipit
ΑΙΣΩΠΟΣ Ο ΛΟΓΟΠΟΙΟΣ ΛΥΔΟΣ ΜΕΝ ΗΝ Incipit
ΑΙΣΩΠΟΣ Ο ΛΟΓΟΠΟΙΟΣ ΛΥΔΟΣ ΜΕΝ ΗΝ Incipit
Αἴσωπος ὁ λογοποιός, λυδὸς μὲν ἦν τὸ γένος Incipit
Αἴσωπος ὁ μυθοποιός, φρὺξ μὲν ἦν τὸ γένος Incipit
Αἴτης ὁ ὁρμήτης, ἀήτης ὁ ἄνεμος, ἀείτης καὶ ὁ φίλος Incipit
αἴτησαι σωματικὴν τροφήν Incipit abruptus
αἴτησιν ἀνδρὸς ἐκτελῶν ἐναρέτου Incipit
ΑΙΤΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Incipit
Αἰτία ἑλομένου, Θεὸς ἀναίτιος Incipit
Αἰτία παθῶν πρώτη ἡ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἀμετρία Incipit
Αἰτία τοῦ μὴ προκεῖσθαι τὴν ἐπιστολήν Incipit
Αἰτίαι παρὰ τοῖς νόμοις πολλαὶ ὡς ἔοικεν Incipit
ΑΙΤΙΑΤΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΙΝΕΣΑΝΤΑ Desinit
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΑΣΘΑΙ ΜΕΝΤΟΙ ΤΑΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΛΙΘΟΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΚ ΑΝ ΤΟΛΜΗΣΑΙΜΙ Incipit
αἴτιον δ' ἂν εἴη, διότι πᾶν τὸ Desinit abruptus
Αἴτιόν ἐστι σύνεργον ἐξ οὗ ἐνυπαρχοντος γίνεται τὸ γινόμενον Incipit
αιτουμενη· και φωτισμον και μεγα ελεος. Desinit
αἰτοῦσα τυχεῖν τῆς ἐκεῖθεν ἡμέρας Desinit
Αἴυριος, ἔξω ὑπὸ τὸν αἰθέρα. Λέξεις τοῦ Ἰώβ Incipit
Αἴφνης ἀναστὰς ἐκ τόπου πλήρης πότου Incipit
Αἰχμάλωτον ποιῶ καὶ αἰχμάλωτος γίνομαι Incipit
αἰχμάλωτον ποιῶ καὶ αἰχμάλωτος γίνομαι Incipit
αἰχμαλώτους ἀχθέντας διαπιπράσκεσθαι, τούτων δὲ μόνον τὸν ἀριθμὸν εἰς μυριάδας ἀνδρῶν θ΄ συναχθῆναι. Desinit
Αἶψα δ' ὁγ' ἀντιθέην κούρην βάλε, τῆς δὲ διαπρό Incipit
ΑΙΩΝ Ο ΜΑΚΡΟΣ ΩΣΠΕΡ ΑΝΘΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Incipit
αἰῶνας εἰς ἅπαντας οὐ μετρουμένους Desinit
ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΑΘΑ ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ Desinit
αἰώνιε καὶ μεγαλόδοξε καὶ σοφώτατε κυβερνῆτα, εἰς λιμένα σωτηρίας, ὅτι... Desinit
αἰωνιζόντως κατέχεσθαι παραδεδώκαμεν Desinit
αιωνιον φυλαξει αυτην Incipit abruptus
αἰωνίου κολάσεως ἀπαλλαγῆναι καὶ τῆς αἰπεράντου (sic) δόξης ἐπιτυχεῖν, ἧς γένοιτο... Desinit
αἰωνίου κολάσεως ἀπαλλαγῆναι καὶ τῆς αἰπεράντου (sic) δόξης ἐπιτυχεῖν, ἧς γένοιτο... Desinit
Αἰωνίων ἀγαθῶν ἀπολαύσουσιν ὁμοθυμαδόν, ὧν γένοιτο... Desinit
αἰωνων ἀμήν Desinit
αἰῶσιν ἐξ ἅπασιν ἐκλελεγμένοις. Desinit
ἄκαιρον τοῦ οἴνου χρῆσιν Desinit
Ἀκάκιον τῷ λόγῳ θαυμάσομαι μάλιστα μὲν γὰρ καὶ πόθος ἡμᾶς πρὸς τοῦτο ἐλθεῖν ἀνῆκεν οὐ φαῦλος Incipit
Ἄκακος, ἀφαλέστερος, Ἀκαίρους, ἀβεβαίους Incipit
ΑΚΑΝΘΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑ ΑΓΡΙΟΚΑΡΔΟΣ Incipit
ΑΚΑΝΘΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑ ΑΓΡΙΟΚΑΡΔΟΣ, ΑΚΑΝΘΑ ΛΕΥΚΗ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΠΟΡΔΟΚΑΝΟΣ, ΑΛΣ ΑΛΑΣ Incipit
Ἄκανθα αἰγύπτια, ἅγρι κάρδαμος Incipit
Ἄκανθα αἰγύπτια, ἀγριοκάρδαμος Incipit
Ἄκανθα αἰγύπτια, ἀγριοκάρδαμος Incipit
ἄκανθα αἰγυπτία· ἀγριόκαρδος Incipit
ΑΚΑΡΙΑΙΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΛΕΠΤΩΤΑΤΟΝ ΕΚΑΣΤΗΣ ΩΡΑΣ Titulus initialis
Ἀκαριαῖον ἐστί, τὸ λεπτώτατον ἐκάστης ὥρας Incipit
Ἀκαρπότερος εἶ Ἀδώνιδος κήπων Incipit
ΑΚΑΤΑΛΕΠΤΟΣ ΔΙΑΜΕΝΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ Desinit
ΑΚΑΤΑΛΗΚΤΟΣ ΤΡΙΜΕΤΡΟΣ Titulus initialis
ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟΝ ΦΥΣΙΝ Desinit
ΑΚΑΤΑΛΥΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Desinit
Ἀκατάφλεκτε βάτε ἀλλὰ Titulus initialis
ἀκεραία καὶ ἀβλαβής. Desinit
Ἀκεψιμᾶς κατὰ τὸν αὐτὸν γέγονε χρόνον Incipit
ΑΚΗΑΣΕΝ Η ΜΕΤΡΙΟΤΗΣ... ; ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ Incipit
ΑΚΗΔΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Incipit
ἀκηδία τόν προθυμίαν βαρήσηι μὴ Desinit
Ἀκήκοά σε κακῶς τοὺς εὐεργετήσαντας φίλους ἀμείψασθαι Incipit
Ἀκηκόατε μὲν λοιδορίας μᾶλλον ἢ κατηγορίας Incipit
Ἀκήκοεν ἡ μετριότης ἡμῶν Incipit
ΑΚΗΚΟΩΣ ΠΟΤΕ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΣ Incipit
ΑΚΗΡΑΤΟΝ ΣΩΜΑ Desinit
ἀκινήτων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν, τῶν πάντα λόγον ὑπερβαινόντων καὶ νοῦν ἀνθρώπινον· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
Ακκηστου ππινηδιττου ματριμονιου Incipit
ἀκμαῖς καλάμων συγκοπεὶς ἀπεπνίγη Desinit
Ἄκμων, ἄκμονος, διὰ τὸ ἔχειν δύο σύμφωνα ἐν συλλήψει τὸ Incipit
ἀκοί]μητος ὀφθαλμὸς Incipit
Ἀκοιμήτου πυρὸς ὄμμα γρήγορε Incipit
Ἀκοιμήτου πυρὸς ὄμματι γρήγορε Incipit
ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥ ΤΗ ΦΥΣΕΙ Incipit
Ἀκολασία Titulus initialis
ακολουθει Incipit abruptus
Ἀκολουθεῖ: Διαθήκη τῶν τριῶν ἰατρῶν Γαληνοῦ καὶ Ἱπποκράτους καὶ Μελετίου τῶν σωφῶν καὶ οἱ συνταγὲς ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὸν πίνακα Titulus initialis
Ἀκολουθήσωμεν σήμερον θεωρῆσαι Incipit
Ἀκολουθήσωμεν σήμερον τῇ ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἀναστάσει Incipit
ΑΚΟΛΟΥΘΙ/Α ΕΙ)Σ2 ΤΗΝΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΤΗΝ ΖΩΟΔΟΧΟΝ ΠΗΓΗΝ Titulus initialis
Ἀκολουθία εἰς ἀσθενοῦντα ἄθρωπον ποιεῖ ὁ ἱερεύς Incipit
Ἀκολουθία εἰς διαφόρους ἁγίους λεγομένη ἀνώνυμος Titulus initialis
ακολουθια εις μνιστερας (μνηστηρας). Titulus initialis
Ἀκολουθία εἰς τὰ ἅγια Πάθη Titulus initialis
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝΤΑΦΙΑΣΑΙ ΜΟΝΑΧΟΝ ΤΑΞΙΝ ΕΧΟΥΣΑ ΤΟΙΑΥΤΗΝ Titulus initialis
Ἀκολουθία εἰς τὸν ἅγιον καὶ μέγαν προφήτην καὶ θεόπτην Ἠλίαν τον Θεσβίτην Titulus initialis
Ἀκολουθία εἰς τὸν ἅγιον τοῦ Χριστοῦ μάρτυρα Ἰωάννην ποιηθεῖσα ὑπὸ τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου μεγάλου ῥήτορος τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας Titulus initialis
Ἀκολουθία εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν γλυκύτατον καὶ ὡραιότατον, ἡ λεγομένη νήψεως καί νίψεως, νοὸς δηλαδὴ καὶ ἁμαρτημάτων, φέρουσα συνεχῶς τὸ φρικτὸν μὲν τοῖς δαίμοσιν ὅνομα τοῦ Ἰησοῦ, ἡμῖν δὲ γλυκύτατον Titulus initialis
Ἀκολουθία εἰς τὸν ὅσιον πατέρα ἡμῶν Ἰωάννην τὸν Δαμασκηνόν Titulus initialis
Ἀκολουθία εὐχαριστήριος εἰς τὴν αὐτὴν ἁγίαν ὁσιομάρτυρα καὶ θαυματουργὸν Θεοδοσίαν ἐπὶ τῇ παρ' αὐτῆς θαυματουργηθείσῃ τῶν ποδῶν ἀναρρώσει τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου κυροῦ Ἰωσήφ Titulus initialis
Ἀκολουθία ὅταν ἐνυπνιασθῇ τις Titulus initialis
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΤΑΝ ΣΤΑΥΡΟΙ Ο ΙΕΡΕΥΣ ΠΑΘΟΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ Titulus initialis
Ἀκολουθία παρακλητικὴ εἰς τὴν ἁγίαν καὶ ὁμοούσιον Τριάδα καὶ τὸν αὐτῆς ἕνα τὸν δι' ἡμᾶς σαρκωθέντα Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, εἰς τοὺς ἀσωμάτους καὶ εἰς τοὺς ἁγίους ἅπαντας Titulus initialis
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΥΝ ΘΕΩ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Titulus initialis
Ακολουθια της αγιας μεταληψεως μετα τον στιχον λεγομεν το βασιλευ ουρανιε […] κατα αλφαβητον. Titulus initialis
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ Titulus initialis
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΔΥΩΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Titulus initialis
Ακολουθια του μικρου σχηματος. [...] Titulus initialis
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ ; ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ, ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ Titulus initialis
Ἀκολουθία τοῦ σχήματος Incipit
ακολουθια των πραξεων Titulus initialis
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΚΑΤΕΥΟΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ... Titulus initialis
ἀκολουθία ψαλλομένη ἐπὶ κατευωδώσει καὶ συμμαχίᾳ στρατοῦ, εἴς τε τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησὸν Χρίστον, τὴν ὑπεράγιον Θεοτοκόν, τοὺς ἀσωμάτους, τοὺς ἀποστόλους, καὶ εἰς τοὺς μάρτυρας Titulus initialis
ἀκολουθίαν ἀναλαμβάνοντες, εἰς εὐχὰς τὸν λόγον καταλύσωμεν, εὐχαριστοῦντες τῷ ταῦτα δεδωκότι εἰπεῖν θεῷ, ὅτι αὐτῷ… Desinit
ΑΚΟΛΟΥΘΟΝ ΑΝ ΕΙΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΡΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΛΑΒΕΙΝ Incipit
ἀκολούθως εἰς τὸ κατ’ εἰκόνα, καὶ ἀπόδειξις ὅτι δι’ οὐδὲν ἕτερον ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον ὁ θεὸς σύνθετον ἐκ θνητῆς καὶ ἀθανάτου φύσεως εἰ μὴ εἰς τύπον καὶ εἰκόνα τῆς ἐνανθρωπήσεως καὶ συνθέσεως τοῦ Χριστοῦ· λόγος δεύτερος. Titulus initialis
ἀκολούθως λόγος γʹ Titulus initialis
ἀκοντίζει εἰς τὰ μέλη ὅλου τοῦ σώματος Desinit
ἀκοντίζει εἰς τὰ μέλη ὅλου τοῦ σώματος Desinit
ἄκοντος τοῦ γράφοντος καὶ ἀγνοοῦντος Desinit
ἀκόρεστόν τι χρῆμα φιλόσογος πάντα ἑαυτοῦ ποιούμενος Incipit
ΑΚΟΡΟΝ ΟΥΤΖ., ΕΙΣ ΨΩΡΑΝ ΔΟΚΙΜΟΝ Incipit
ΑΚΟΡΟΥ, ΠΕΠΕΡΕΩΣ, ΣΑΡΞΙΦΑΓΟΥ, ΜΑΣΤΙΧΗΣ Incipit
Ἄκουε Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου λέγοντος Incipit
ΑΚΟΥΕ ΔΑΥΙΔ Incipit
ΑΚΟΥΕ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΠΑΡ' ΗΜΙΝ ΟΡΦΕΩΣ Incipit
Ἄκουε δὲ καὶ τοῦ Χριστοῦ λέγοντος Incipit
ΑΚΟΥΕ ΟΥΝ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ Incipit
ακουε ουν τι φησιν αρχη του ευαγγελιου Ιησου Χριστου υιου του θεου. Desinit
ακουε ουν τι φησιν, αρχη του ευαγγελιου Ιησου Χριστου υιου του θεου. Desinit
Ἄκουε οὐρανὲ καὶ ἐνωτίζου γῆ, λέγω γὰρ πρᾶγμα Incipit
Ἄκουε οὐρανὲ καὶ ἐνωτίζου ἡ γῆ Incipit
Ἄκουε οὐρανὲ καὶ ἐνωτίζου ἡ γῆ Incipit
ἄκουε οὐρανὲ καὶ ἐνωτίζου ἡ γῆ, εὔκαιρον καὶ ἡμᾶς Incipit
Ἄκουε οὐρανὲ καὶ ὁ τῶν ἀγγέλων ἅπας κύκλος καὶ εἴ τι μεῖζον Incipit
Ἄκουε οὐρανὲ καὶ πᾶσαι αἱ στρατιαὶ Incipit
Ἄκουε οὐρανὲ μετ' ἀκριβείας Incipit
ΑΚΟΥΕ ΣΥΝΕΤΩΣ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗΣ ΤΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ Incipit
ΑΚΟΥΕ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Incipit
Ἄκουε τοῦ μακαρίου Δαβὶδ λέγοντος διὰ τοῦ Incipit
Ἄκουε ψυχὴ λογικὴ Incipit
Ἀκούεις ἄνθος ὑάκινθον Incipit
Ἀκούεις πῶς πανταχοῦ τοῦτο προστίθησιν Incipit
Ἀκούετε, ὦ καλὰ τῆς ἐκκλησίας φυτά Incipit
Ἀκούετε, ὦ καλὰ τῆς ἐκκλησίας φυτά Incipit
Ἀκούετε, ὦ καλὰ τῆς ἐκκλησίας φυτά Incipit
Ἀκουέτωσαν καὶ νέοι καὶ ἄνδρες Incipit
Ἀκουέτωσαν οἱ μεμυημένοι· αὐτὸς ὅταν Incipit
Ἀκουέτωσαν οἱ μεμυημένοι· αὐτὸς ὅταν... Incipit
ΑΚΟΥΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ Titulus initialis
ἀκούσαντες δὲ [αὐ]τοῦ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα Desinit
Ἀκούσας οὐχ ἡμῶν ὁ καινός Incipit
ἀκούσας οὐχ ἡμῶν ὁ καινὸς θεολόγος Incipit
Ἀκούσατε (lege Ἠκούσατε) ἀρτίως τοῦ εὐαγγελιστοῦ λέγοντος πῶς Ἡρῴδης Incipit
ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΑΔΕΛΦΑΙΣ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑΙΣ ΛΟΓΟΝ ΩΦΕΛΗΜΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΗΜΩΝ ΔΙΟΤΙ ΩΣΠΕΡ ΤΡΕΦΗ ΤΟ ΚΟΡΜΙ ΤΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ Incipit
Ἀκούσατε ἀδελφοὶ ἦν τις βασιλεύς Incipit
Ἀκούσατε ἀδελφοὶ ἦν τις βασιλεύς Incipit
Ἀκούσατε ἀδελφοὶ ἦν τις βασιλεὺς καὶ ἐποίησεν ἄριστον Incipit
Ἀκούσατε ἀδελφοὶ καὶ πάντες χριστιανοὶ καὶ φιλόχριστοι Incipit
Ἀκούσατε ἀδελφοὶ καὶ πάντες χριστιανοὶ καὶ φιλόχριστοι Incipit
Ἀκούσατε ἀδελφοὶ καὶ πατέρες ἱερεῖς καὶ μονάζοντες Incipit
Ἀκούσατε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί Incipit
ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ Incipit
Ἀκούσατε ἀδελφοί μου εὐλογημένοι, τοῦ Κυρίου λέγοντος, ὅστις ἀφῆκε πατέρα καὶ μητέρα Incipit
ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΛΟΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ Incipit
Ἀκούσατε ἀδελφοί μου λόγον ὠφέλιμον περὶ τῆς ἁγίας ἐκκλησίας Incipit
ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΛΟΓΟΝ ΩΦΕΛΙΜΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Incipit
Ἀκούσατε ἀδελφοὶ συνετῶς,ὁ ἐπὶ τοῦ Ἡλία νεκρὸς Incipit
Ἀκούσατε ἀδελφοὶ συνετῶς,ὁ ἐπὶ τοῦ Ἡλία νεκρὸς Incipit
Ἀκούσατε ἀδελφοὶ συνεχῶς,ὁ ἐπὶ τοῦ Ἡλία νεκρὸς υἱὸς Incipit
Ἀκούσατε ἀδελφοὶ τί λέγει ὁ προφήτης περὶ τῆς ἁγίας κυριακῆς Incipit
Ἀκούσατε ἀδελφοὶ τοῦ προφήτου περὶ τοῦ ὄρκου Incipit
ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΘΑΥΜΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟΝ... ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ Incipit
ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΗΝ ΔΙΗΓΗΣΙΝ . . . ΟΠΟΥ ΕΚΑΜΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΕΝΑ ΛΗΣΤΗΝ ΦΟΝΕΑ Titulus initialis
ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΗΝ ΔΙΗΓΗΣΙΝ ΘΑΥΜΑΣΤΗΝ Incipit
Ἀκούσατε μίαν διήσησιν περὶ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου Incipit
ἀκούσατε μίαν καὶ θαυμαστὴν διήγησιν, εὐλογημένοι χριστιανοί, περὶ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου Incipit
Ἀκούσατέ μου θειότατοι πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ σὺν αὐτῷ δὴ τῷ τὴν ἀρχὴν τῆς αὐτοκρατορίας Incipit
Ἀκούσατέ μου παρακαλῶ τοῦ ταπεινοῦ... μικρὰν διδασκαλίαν Incipit
Ἀκούσατέ μου παρακαλῶ τοῦ ταπεινοῦ... μικρὰν διδασκαλίαν Incipit
Ἀκούσατέ μου παρακαλῶ τοῦ ταπεινοῦ... μικρὰν διδασκαλίαν Incipit
Ἀκούσατέ μου παρακαλῶ τοῦ ταπεινοῦ... ὁλίγον καὶ μικρὸν λόγον Incipit
Ἀκούσατέ μου παρακαλῶ τοῦ ταπεινοῦ... ὁλίγον καὶ μικρὸν λόγον Incipit
Ἀκούσατέ μου τῶν λόγων τὴν δύναμιν Incipit
Ἀκούσατέ μου τῶν λόγων τὴν δύναμιν Incipit
Ἀκούσατέ μου φησὶν ἡ σοφία Incipit
Ἀκούσατε οἱ πλούσιοι οἱ τὸν κόσμον φρονοῦντες Incipit
Ἀκούσατε οἱ πλούσιοι οἱ τὸν κόσμον φρονοῦντες Incipit
Ἀκούσατε οἱ πλούσιοι οἱ τὸν κόσμον φρονοῦντες Incipit
Ἀκούσατε οἱ προϊστάμενοι τῶν ἐκκλησιῶν Incipit
Ἀκούσατε πάντες οἱ εὐσεβοὶς χριστιανή, ἄνδρες καὶ γινέκες Incipit
Ἀκούσατε πάντες χριστιανοὶ εὐλογήμενοι τί λεγει ὁ προφήτης Δαυῒδ περὶ τῆς ἁγίας κυριακῆς Incipit
Ἀκούσατε παρακαλῶ εἰ καὶ μὴ τοιοῦτόν Incipit
Ἀκούσατε πατέρες καὶ ἀδελφοὶ λόγοι περὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως Incipit
Ἀκούσατε πατέρες καὶ ἀδελφοὶ νουνεχῶς ἀκουσατε ξένου καὶ παραδόξου θαύματος Incipit
Ἀκούσατε προϊσταμένοι Incipit
Ἀκούσατε ταῦτα ἱερεῖς Incipit
Ακούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη · ἐνωτίσασθε πάντες Incipit
Ἀκούσατε ταῦτα ὑμεῖς υἱοὶ φωτὸς ὄντες καὶ φυλάξατε· βασιλείας γὰρ οὐρανῶν πρόξενος γενήσεται ὑμῖν ἡ παραίνεσις αὕτη Incipit
Ἀκούσατε τέκνα μικροί τε καὶ μεγάλοι Incipit
Ἀκούσατε τέκνα μικροί τε καὶ μεγάλοι Incipit
Ἀκούσατε υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, τἰ δέδωκα ἡμῶν Incipit
Ἀκούσατε χριστιανοὶ παρακαλῶ σας λόγον Incipit
Ἀκούσατε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί. καὶ πᾶς ὁ τοῦ Κυρίου λαός Incipit
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἰ μετὰ παρακλήσεως οὐκ ἰσχύσαμεν βαστάσαι Incipit
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί, ὁ ἐπὶ τοῦ Ἡλίᾳ νεκρὸς υἱός Incipit
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί, ὁ ἐπὶ τοῦ Ἠλία νεκρὸς υἱὸς Incipit
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί, συνετῶς ὁ ἐπὶ τοῦ Ἠλία νεκρὸς υἱὸς Incipit
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί, συνεχῶς Incipit
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί, ὑπακοὴν ζώου Incipit
Ἀκούσατε, ἀδελφοὶ ἀγαπητοί, ὅσοι τὸ ἅγιον βάπτισμα ἐλάβετε, πῶς μέλλομεν κριθῆναι Incipit
Ἀκούσατε, ἀδελφοί, καὶ φεύγετε τὰς ὀφιώδεις συμβουλὰς Incipit
Ἀκούσατε, ἱερεῖς Κυρίου, διάκονοι καὶ ἀναγνῶσται Incipit
Ἀκούσατε, παρακαλῶ, εἰ καὶ μὴ τοιοῦτόν τι γίνεται Incipit
Ἀκούσατε, παρακαλῶ, εἰ καὶ μὴ τοιοῦτόν τι γίνεται Incipit
Ἀκούσατε, παρακαλῶ, εἰ καὶ μὴ τοιοῦτόν τι γίνεται Incipit
Ἀκούσατε... τὸ τί λέγει ὁ προφήτης περὶ τῆς ἁγίας κυριακῆς Incipit
Ἀκουσάτωσαν πραεῖς καὶ εὐφρανθήτωσαν Incipit
Ἀκούσετε ἀδελφὲς καὶ μ(ητέ)ρες λόγον ὠφέλημον διὰ ταῖς ψυχαῖς ἡμὸν διότι ὥσπερ θρέφη τὸ κορμὴ τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ Incipit
ΑΚΟΥΣΜΑ ΚΑΙΝΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ Incipit
Ἀκούσομεν ἀδελφοὶ καὶ ἕτερον θαῦμα Incipit
ΑΚΟΥΣΟΜΕΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΝ ΠΡΟΦΗΤΑΙΣ ΔΑΥΙΔ Incipit
Ἄκουσον αὐτοῦ τοῦ μεγάλου προφήτου Δαυίδ Incipit
Ἄκουσον δέσοινα μουσῶν καὶ μοῦσα Καλλιόπη Incipit
ἄκουσον θύγατερ καὶ ἴδε· τί εἴδω· νε[κροὺς Desinit
Ἄκουσον καὶ νόησον ἃ ἐγὼ πρὸς σὲ φθέγγομαι Incipit
Ἄκουσον λόγον σοφοῦ ὅτι ὁ σεισμὸς πῶς γίνεται Titulus initialis
ΑΚΟΥΣΟΝ ΟΥΝ ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕΣ Incipit
Ἄκουσον οὐρανὲ μετὰ ἀκριβείας Incipit
ΑΚΟΥΣΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ Incipit
ΑΚΟΥΣΟΝ ΠΑΤΕΡ ΑΓΙΕ, ΑΚΟΥΣΟΝ ΜΟΥ ΒΟΩΝΤΟΣ Incipit
Ἄκουσον Παύλου σε τὸν τρόπον διδάσκοντος Incipit
Ἄκουσον περὶ τοῦ πυροῦσθαι τὴν φύσιν οὐ μόνον τοῦ ἀνδρὸς Incipit
Ἄκουσον τῆς Μωσέως νομοθεσίας περὶ ἀζύμων Incipit
ΑΚΟΥΣΟΝ ΤΙ ΦΗΣΙΝ Desinit
Ἄκουσον τί φησιν ὁ προφήτης Incipit
Ἄκουσον τὸ περὶ ἐμὲ πρότριρα συμπεσόν Incipit
Ἄκουσον τὸ περὶ ἐμὲ χθιζὰ συμπεσόν Incipit
Ἄκουσον τὸν λόγον μου, βασιλεῦ, διὰ γὰρ τοῦτο σὺ βασιλεύς Incipit
ΑΚΟΥΣΟΝ ΥΙΕ ΠΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ Incipit
ΑΚΟΥΣΟΝ Ω ΠΑΙ ΤΗΣ ΕΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΣ ΑΡΧΗΝ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΟΙΟΥ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Incipit
ΑΚΟΥΣΟΝ Ω ΠΑΙ ΤΗΣ ΕΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΗΣ Incipit
Ἄκουσον, (ὦ) οὔρανε, μετὰ ἀκρίβειας πῶς οἱ τέσσαρεις βασιλεῖς Incipit
Ἄκουσον, ἄνθραξ τοῦ βασιλείου στέφους Incipit
ΑΚΟΥΣΟΝ, ΤΕΚΝΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕ Incipit
Ακουσον, τεκνον, και μαλλον φοβου τον κυριον. Incipit
Ἄκουσον, υἱέ, πατρικῶν διδαγμάτων· Βροτὸς πεφυκὼς μὴ πλανῶ ἐν τῷ βίῳ Incipit
Ἄκουσον, ὦ παῖ, τῆς ἐμῆς συμβουλίας Incipit
Ἀκούσωμεν ἀγαπητοὶ ἐξ ἀρχῆς τῆς ἱστορίας Incipit
Ἀκούσωμεν ἀγαπητοὶ ἐξ ἀρχῆς τῆς ἱστορίας Incipit
Ἀκούσωμεν ἀγαπητοὶ τῆς ἱστορίας Incipit
Ἀκούσωμεν ἀγαπητοὶ τῆς ἱστορίας Incipit
Ἀκούσωμεν δὲ περὶ τούτου καὶ ψυχωφελοῦς διηγήσεως Incipit
ΑΚΟΥΣΩΜΕΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡ Desinit
Ἀκούσωμεν τῆς Παύλου τοῦ ἀποστόλου φωνῆς τῆς λεγούσης Incipit
Ἀκούσωμεν τοίνυν ὅσοι τῆς τῶν γραφῶν Incipit
Ἀκούσωμεν τοίνυν ὅσοι τῆς τῶν γραφῶν Incipit
ἀκούσωμεν τοῦ προφήτου Δαυῒδ ἐρωτήσαντος τὸν θεὸν περὶ τῶν μελλόντων ἱερουργεῖν Incipit
ΑΚΟΥΣΩΜΕΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ Incipit
Ἀκούσωμεν τοῦ Σωτῆρος διοριζομένου Incipit
Ἀκούσωμεν ὦ φιλακροαμονες Incipit
Ἀκούσωμεν ὦ φιλακροἀμονες τῆς ἱστορίας ἐξ ἀρχῆς Incipit
Ἀκούσωμεν, ὦ φιλακροάμονες, τῆς ἱστορίας Incipit
Ἀκούσωμεν, ὦ φιλακροάμονες, τῆς ἱστορίας Incipit
Ἀκούσωμεν, ὦ φιλακροάμονες, τῆς ἱστορίας ἐξ ἀρχῆς Incipit
Ἀκούσωμεν, ὦ φιλακροάμονες, τῆς ἱστορίας ἐξ ἀρχῆς Incipit
Ἀκούσωμεν, ὦ φιλακροάμονες, τῆς ἱστορίας ἐξ ἀρχῆς Incipit
Ἀκούω ἀποτρέπω ἀποθνήσκω Incipit
Ἀκούω γενικῇ, τοιγαροῦν ἀκούσατε θείας φωνῆς Incipit
Ἀκούω Λεόντιον τὸν νῦν ἐν Ἀντιοχείᾳ καὶ Νάρκισσον τὸν ἀπὸ τῆς πόλεως Νέρωνος Incipit
Ἀκούω τινὸς τὴν ἑαυτοῦ παραλογιζομένου συνείδησιν Incipit
Ἀκούω ὑμᾶς Διολαβέλλᾳ χρήματα Incipit
Ἀκούων ἀργύρια μὴ νομίσας εἶναι ἐξ ἀργύρου δηνάρια Incipit
Ἀκούων τὴς μεγάλης Incipit
ΑΚΟΥΩΝ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ Incipit
Ἀκούων ὑμῶν ὦ ἄνδρες τὴν ἐκ τῶν ἔργων μεγίστην εὔκλειαν Incipit
ΑΚΡΑ ΑΛΙΚΛΥΣΤΟΣ Incipit
Ἄκρα ἁλικλυστος τῶν ἀφρόνων ἀντίπορθμος Incipit
Ἀκρασίαν βρωμάτων Incipit
ακριβειαν επαγγελεται. Desinit
ἀκριβέστερον δὲ τὸν νοῦν. ἡ κατὰ μέρος ἑρμηνεία διδάξει· Additio
Ἀκριβέστερον κατὰ θέωνα πῶς δεῖ λαβεῖν τετραγωνικὴν πλευράν Titulus initialis
ακριβη παρασχει (corr. s. l. παρασχη) την βασανον ημιν. Desinit
ακριβη παρασχηται την βασανον ημιν. Desinit
ΑΚΡΙΒΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Incipit
Ἀκριβὴς θεολογία Titulus initialis cuiusdam partis
ΑΚΡΙΒΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΠΕΡΙ ΓΑΜΩΝ Titulus initialis
ἀκριβῶς ἀβλαβῶς· ἔστι γὰρ εὐστόμαχον. κιτρίου τοῦ λεποῦς καὶ τῆς σαρκὸς λίτραν α' Incipit abruptus
ἀκριβῶς ἐσόμεθα καὶ ταύτην τὴν ἡλιακὴν ἔκλειψιν Desinit
ἀκριβῶς μὲν καὶ διὰ τέλους Incipit
ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΞΕΛΘΕΙΝ ΑΠΕΡ Ο ΠΑΛΑΜΑΟΣ Incipit
ΑΚΡΙΔΑΣ ΦΗΣΙΝ ΤΑ ΑΚΡΑ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ Incipit
ἀκροάσθη, ὦ τέκνον, τὴν συμβουλὴν τὴν ἐμὴν Incipit
ἀκροατής, εἰπέ με Incipit
Ἀκροπολίτης τοῖς σοφοῖς τε καὶ ἐλλογίμοις Incipit
Ἀκροπολίτης τοῦ Θεοῦ Λόγου λάτρις Incipit
ακρος αρχη και τελος. Desinit
Ἀκροστιχὶς τῶν πάντων στοιχείων Titulus initialis
ΑΚΡΟΩΜΕΝΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΣΟΥ Incipit
Ἄκρῳ μὲν διῴκισμαι τῷ μήκει Incipit
Ἀκταία, ἡ κοφοξυλέα, ἀδένας, τὰ καταμάγουλα Incipit
ΑΚΤΕΑ Η ΚΟΥΦΟΞΥΛΕΑ Incipit
ΑΚΤΕΑ Η ΚΟΥΦΟΞΥΛΕΑ Incipit
Ἀκτέα ἡ κουφοξυλέα Incipit
ΑΚΤΕΑ Η ΚΟΥΦΟΞΥΛΕΑ ΑΣΙΣ Η ΛΥΠΟΘΥΜΙΑ Incipit
ΑΚΤΕΑ Η ΚΟΥΦΟΞΥΛΕΙΑ Incipit
ΑΚΤΗ Η ΚΟΥΦΟΞΥΛΑΙΑ Η ΔΕΝΔΡΙΤΗΣ, ΕΣΤΙ ΔΕ ΕΤΕΡΑ Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΧΑΜΑΙΑΚΤΕΑ ΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΕΒΟΡΙΟΝ, ΑΛΙΣΑΧΝΗ Ο ΑΦΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ Incipit
Ἀκτήμονα μοναχὸν παράλογον Incipit
Ἀκτημοσύνη ἐστὶν φροντίδων ἀπόθεσις καὶ παντελὴς τοῦ βίου ἀμερημνία Incipit
ἀκτημοσύνη· ἐγκράτεια Desinit
Ἀκτήμων ἐστὶ ὁ ἀποταξάμενος πᾶσι τοῖς ὑπαρχοῦσιν αὐτῷ Incipit
ἀκτήμων μοναχὸς ἀετὸς ὑψιλέτης Incipit
Ἀκτὶς δευτέρα τοῦ φωτὸς Incipit
ΑΚΤΙΣ Η ΚΟΥΦΟΞΥΛΑΙΑ Η ΔΕΝΔΡΙΤΗΣ Incipit
Ἄκτωρ ὁ ἐνάγων, ἀντικίνσωρ ἀντιγραφείς Incipit
Ἄκτωρ ὁ ἐνάγων, ἀντικίνσωρ ἀντιγραφείς Incipit
Ἀκύλαν τὸν θεηγόρον καὶ ὑπερφυῆ καὶ σοφὸν ἄνδρα, ἑῴα τῶν ἑβδομήκοντα μαθητῶν τοῦ σωτῆρος Incipit
ακυρουντες τον λογον Desinit abruptus
Ἀκύρους ἀβέβαιους Incipit
Ἀκύρους ἀβέβαιους, ἀκάκους ἀσφαλεστέρους Incipit
Ἀκύρους ἀβέβαιους ἄξονας τὰς πράξεις Incipit
Ἄκων εἰς ἱερωσύνην ἀχθεὶς ὁ μέγας οὗτος πατήρ Incipit
Ἄκων εἰς ἱερωσύνης ὁ μέγας οὗτος πατήρ Incipit
ἄκων τι ἀγαθὸν ἔδρασεν, οὐδὲ [ Desinit abruptus
ἀλ]λὰ καὶ ἐπήγαγεν Incipit
ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ ΜΥΡΟΥ ΒΗΣΣΙΟΝ ΜΕΝ ΥΕΛΟΥΝ Incipit
ἀλαζονείας καὶ πονηρίας. Desinit
Ἀλαλάξατε, ὑψώσατε τὴν φωνἠν Incipit
ΑΛΑΛΑΞΩΜΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΤΩ ΣΩΤΗΡΙ ΗΜΩΝ ΕΥΔΟΞΕΙ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΕΙΑ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΣΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ Desinit
Ἀλαμανία χόρευε καὶ σκίρτα καὶ λαμπρύνου Incipit
ΑΛΑΣ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟΝ ΤΟ ΤΖΑΠΑΡΙΚΟΝ Incipit
ΑΛΑΤΙΟΝ ΚΑΘΑΡΤΙΚΟΝ ΚΑΘΑΙΡΩΝ ΧΟΛΗΝ Incipit
ΑΛΑΤΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ Titulus initialis
Ἀλάτιον σκευασθὲν τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων Incipit
Ἀλάτιον σκευασθὲν ὑπὸ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου Incipit
ΑΛΑΤΙΟΝ ΣΚΕΥΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΟΙΑΔΕ ΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΧΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΟΙΑΥΤΗΝ Titulus initialis
Ἀλάτιον τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου Titulus initialis
Ἀλάτιον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου Incipit
ΑΛΑΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ Titulus initialis
ΑΛΕΙΦΕ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΘΕΙ ΤΩ ΤΟΠΩ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ Desinit
ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν Incipit
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΜΕΓΑΝ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΜΑΛΛΟΝ Η ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΑΥΤΟΥ Incipit
Ἀλέξανδρον, τοῦ Φιλίππου μειράκιον—Φιλίππου γὰρ Incipit
Ἀλέξανδρος αἰχμαλώτους λαβὼν τὰς Δαρείου θυγατέρας Incipit
Ἀλέξανδρος Ἀφροδισιεὺς ταύτῃ διαφέρει φησί Incipit
Ἀλέξανδρος δὲ ὁ μονάσας ἱστορεῖ Incipit
Ἀλέξανδρος δὲ ὁ μοναχὸς ἱστορεῖ τὴν ὕψωσιν εἶναι διὰ τὸ ἀποσταλῆναι Incipit
Ἀλέξανδρος εἶδεν ὄναρ ὀνείροις μὴ πιστεύειν Incipit
Ἀλέξανδρος ἐρωτηθεὶς παρά τινος ποῦ ἂν ἔχοι τοὺς θησαυροὺς τοὺς φίλους ὑπέδειξεν Titulus initialis cuiusdam partis
Ἀλέξανδρος μὲν ὁ βασιλεὺς ἦν ἐπὶ Πέρσας Incipit
Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς αἰχμαλωτεύσας τὰς Δαρείου θυγατέρας Incipit
Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς ἰδὼν στρατιώτην χωλόν Incipit
Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς πληρώσας ποτὲ ὀστέων πίνακα ἀπέστειλεν Διογένει Incipit
Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς τῶν Μακεδόνων ἱδὼν τινὰ τῶν γερόντων βάπτοντα Incipit
Ἀλέξανδρος ὁ τῶν Ἑλλήνων μὲν βασιλεύς Incipit
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ Incipit
Ἀλέξανδρος τε καὶ Ἀριστόβουλος ἀπέκτεινε· καὶ αὐτοὺς δὲ τοὺς δύο υἱοὺς μεθ' ὧν καὶ ἕτερον Ἀντίπατρον ἐξ ἑτέρας γυναικὸς αὐτῶν γεγονότα· καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Ἡρώδης Textus
Ἀλέξανδρος φρόνημα μὲν εἶχεν Incipit
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ Ζ' ΒΟΤΑΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΤΑ ΑΣΤΕΡΑ ΠΛΑΝΗΤΑ ΤΟΝ ΑΡΜΟΖΟΝΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΔΙΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΔΕ ΕΚΑΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΝ ΕΙΛΗΦΕ ΤΟΙΑΝΔΕ Titulus initialis
Ἀλεξάνδρου ἡγεμονεύοντος ἐν Νικομηδείᾳ διωγμὸς ἦν κατὰ τῶν χριστιανῶν Incipit
Ἀλεξάνδρου ἡγεμονεύοντος ἐν τῇ πόλει Νικομηδέων Incipit
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Titulus initialis
Ἀλεξάνδρου τοῦ κτίστου Titulus initialis cuiusdam partis
Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος καταγαγόντος Incipit cuiusdam partis
Ἀλεξιακὴ κρύψις, ἡλίου δύσις Desinit
Ἀλέξιος ἐλέῳ θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης ἀναγνοὺς τὸν κατὰ τῆς αἱρέσεως τῶν Θεοπασχιτῶν… Titulus initialis
Ἀλέξιος ἐλέῳ θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ῥώμης καὶ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Titulus initialis
Ἀλέξιος μάρτυρας ἐν σπάθῃ γράφων Incipit cuiusdam partis
Ἀλέξιος ὁ Μούρτζουφλος ἐκράτησε μῆνας β' Incipit
Αλεξιου Κομνηνου φιλομητρος αυτοκρατορος, Ιωαννη Πορφυρογεννητω νικητω αυτοκρατορι, φιλοπατρι τω ευπατρι τω τουτου υιω, τελευταιαν θετηματα διαταγματα. Titulus initialis
Ἀλεξίου παῖς βασιλεὺς βασιλέως Desinit
Ἀλεξίου φρόντισμα καὶ γλυκὺς πόνος Incipit
Ἀλεξίῳ τῷ Λάσκαρι Titulus initialis
ΑΛΕΣ ... ΔΙΑΦΟΡΟΥΣΙ ΜΑΛΛΟΝ Desinit
ΑΛΕΥΡΟΝ ΣΙΤΙΝΟΝ, ΟΙΝΟΝ, ΜΑΣΤΙΧΗΝ, ΛΙΒΑΝΟΝ, ΛΑΔΑΝΟΝ Incipit
Ἀλήθεια Titulus initialis
Ἀλήθεια, τὸ ΛΗ ἦτα, τὸ ΘΕΙ δίφθογγον Incipit
Ἀλήθεια, τὸ ΛΗ ἦτα, τὸ ΘΕΙ δίφθογγον Incipit
ΑΛΗΘΕΙΑΙ ΔΩΛΙΓΩΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΥΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Desinit
ἀληθείαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί Desinit
Ἀλήθειαν μελετήσει ὁ λάρυξ μου Incipit
Ἀληθὲς ἔνι ὅτι Incipit
Ἀληθὲς ἦν ἄρα, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὸ λεγόμενον τοῦτο Incipit
αληθεστατην αρχην. Desinit
αληθη εστιν τα λ[ (λελαλημενα) παρ' αυτου εαν σ[ (συ ακουων αυτα) ωφεληθηση Textus
ἀληθῆ τε καὶ δίκαια ἐρεῖς καὶ ἐμοὶ ἀρέσκοντα, καὶ τῶν νοῦν ἐχόντων οὐδεὶς ἀντερεῖ Desinit
Ἀληθὴς ἱστορία περὶ τῆς γεγονυίας ταραχῆς καὶ συγχύσεως ἀναμεταξὺ τῶν ἐθνικῶν ἐν τῷ ´ αψγ΄ [1703] ἔτει ἀπὸ Χ(ριστο)ῦ κατὰ μῆνα Ἰούλιον καὶ Αὔγουστον Titulus initialis
Ἀληθινὸς ὄντως μοναχὸς οὗτός ἐστιν ὁ νῆφιν κατορθῶν Incipit
ἀληθινὸς. καὶ ἵνα τοῦτο δουλεύωμεν. καὶ φυλάττωμεν ἑαυτους ἀπὸ τῶν εἰδώλων. Desinit
ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΟΜΟΙΩΣ Desinit
ἀληθῶς ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐστιν οὗτος Desinit
αληθως γαρ ως αξιοι προωρισθησαν οι δικαιοι Incipit
Αληθως γαρ ως αξιοι προωρισθησαν οι δικαιοι της θεοτοκου γεννητορες Incipit
Ἀληθῶς γὰρ ὡς ἄξιοι προωρίσθησαν οἱ δίκαιοι τῆς θεοτόκου γεννήτορες Incipit
ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος καὶ ἔστι καὶ ἔσται ἡ βασιλεία αὐτοῦ βασιλεία αἰώνιος… ἀμήν Desinit
ΑΛΗΚΤΟΝ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΟΝ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΝ Desinit
ΑΛΘΑΙΑ ΗΝ ΕΝΙΟΙ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΕΒΙΣΚΟΝ ΚΑΛΟΥΣΙ Incipit
Ἀλθαίας ε' σπέρματα Incipit
Ἀλθαίας ε' σπέρματα Incipit
Ἀλθαίας ε' σπέρματα Incipit
ΑΛΘΑΙΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Incipit
ΑΛΘΑΙΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Incipit
ἁλία, ἐν ᾗ τὸ ἅλας τρίβουσι. στράγγις δὲ, ἐν ᾗ, τὸ πέπερι Desinit
ἀλιβάβατος ὁ σιδηρίτης, ἀκτὴ ἡ κουφοξυλία Incipit
Ἁλιεῖς ἡμᾶς χθὲς οἰκείοις ἀνεπτέρωσαν ἄθλοις Incipit
Ἁλίσκειν κυρίως ἐπὶ θαλάττης Incipit
Ἀλιτήριοι πολέμιοι, κακοῖ ἀσεβεῖς Incipit
Ἀλκαὶ δὲ ἄρα σωμάτων ἐπαινοῦνται Incipit cuiusdam partis
Ἀλκῆς φέρων μίμημα καὶ κράτους λέων/ ἄνακτα Χριστὸν πανσθενῆ προδεικνύει. Textus
ΑΛΚΙΒΙΟΝ... ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΕΙΣ ΜΕΣΟΝ ΗΓΑΓΕ Desinit
ΑΛΚΙΒΙΟΝ... ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΕΙΣ ΜΕΣΟΝ ΗΓΑΓΕΝ Desinit
Ἄλκιμος ἐσσ' ἵνα καὶ ὑψογόνων Incipit
Ἄλκιμος ὥσπερ ἀνὴρ νικῶν Τιρύνθεος Incipit
Ἀλκίππη θυγάτηρ Ἄρεος ἦν, ἐτύγχανε δὲ Ποσειδῶνος υἱὸς Ἁλιρρόθιος ἐρῶν αὐτῆς, ὃ μαθὼν Ἄρης τοῦτον ἀπέκτεινε. καὶ δικάζεται Ποσειδῶν Ἄρει ὑπὲρ Ἁλιρροθίου. Ποσειδῶν Titulus initialis
αλλ αγαπηθεντες παρα του θεου μονον, ελαβομεν, απερ ελαβομεν. Desinit
ΑΛΛ ΕΞ ΩΝ ΠΝΟΕΙΣΙΝ Desinit
ΑΛΛ ΕΠΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑΝ Incipit
αλλ επι την λυχνιαν· Desinit abruptus
αλλ η ταυτην ειδως, ουσαν αληθεστατην αρχην. Desinit
Ἀλλ΄ εἰ κἀγὼ περὶ ποιμαντικῆς ἔμαθόν τι παρὰ τοῦ μεγάλου καὶ πρώτου Ποιμένος Incipit
ἀλλ´ ἐνταῦθα πρόφθασαι τὸν θεῖον Λόγον προσεύχομαι τῷ ἀεὶ συνδοξαζομένῳ τῷ Πατρὶ... Desinit
Ἀλλ´ οἱ πολλοὶ τῶν κρατούντων [… Desinit
ἀλλ΄ οὐδὲ... τὸν τόπον παρελθεῖν ἔνθα ἐτάφη, εἰ μὴ τὰς ῥῖνας ταῖς χερσὶν ε'πισφίγξῃ Desinit
ΑΛΛ´ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ ΜΙΑ ΣΥΝ ΤΩ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ Desinit
ἀλλ᾽ ἐμπεσώμεθα εἰς χεῖράς σου ὅτι ὡς ἡ μεγαλωσύνη σου, οὕτω καὶ τὸ ἔλεός σου, πάτερ παντοκράτορ, εἰς τοὺς αἰῶνας… Desinit
ἀλλ᾽ ἐνταῦθα τὸν λόγον σφραγίσαντες τῷ θεῷ εὐχαριστήσωμεν, ᾧ… Desinit
ἀλλ᾽ ἐνταῦθα τὸν λόγον σφραγίσαντες, διὰ πάντων δοξάσωμεν τὸν πατέρα… Desinit
Ἀλλ᾽ ἱνατί ἡμᾶς ὡς ἐν Καρὸς ἔθου μοίρᾳ Incipit
ἀλλ᾿ ὅμως Desinit
ἀλλ᾽ ὅτε τεθλιμμένην ψυχὴν ἐλευθερώσει. Τῷ δὲ θεῷ… Desinit
ἀλλ᾽ οὐχι σπουδάσματα. τὰ μὲν ὑπερανῳκισμένα τῆς γῆς Desinit
Ἀλλ᾿, Ὠ Σώκρατες, ἔφη οὐ φθονήσω Incipit
ἀλλ' ἀεὶ ἐπιμέλλοντος Desinit
ἀλλ' ἀμύνασθαι κατάρξαντα Desinit
Ἀλλ' ἀπαντητέον εἰσέτι πρὸς τὰ παρὰ τοῦ Λατίνου ἐπιφερόμενα Incipit
ἀλλ' ἀποχρῶντα πέφυκε καὶ ταῦτα, στεφηφόρε Desinit
ἀλλ' ἀποψηφισάμενοι τοιούτοις ἡμῖν χρῆσθε πολίταις οἵοισπερ ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ Desinit
Ἀλλ' ἄρα νῦν ἔγωγε μάλιστα, κράτιστε βασιλεῦ, ἀπορῶ τί ποτ' ἄν χρήσωμαι Incipit
ΑΛΛ' ΑΣΒΕΣΤΟΝ Incipit
Ἀλλ' αὐτὸς Ζημίας μικροῦ Incipit
Ἀλλ' αὐτὸς ὢν ἀρχὴ τῆς θεότητος Incipit
Ἀλλ' ἄφεσιν μὲν ζητῶν τῶν προτέρων μου ἁμαρτημάτων Incipit
Ἀλλ' ἄφεσιν μὲν ζητῶν τῶν προτέρων μου ἁμαρτημάτων Incipit
Ἀλλ' ἐγὼ δείκνυμι σήμερον οὐχὶ μίαν καὶ δύο Incipit
Ἀλλ' ἐγὼ δείκνυμι σήμερον οὐχὶ μίαν καὶ δύο Incipit
Ἀλλ' ἐγὼ ἐννοήσας ποτὲ Incipit
Ἀλλ' ἐγώ σε, ὦ βέλτιστε Incipit
Ἀλλ' ἔγωγε καὶ πρὶν τοῖς σοῖς ἐντυχεῖν γράμμασι Incipit
Ἀλλ' εἰ μεμνήμεθα πασῶν τῶν ἐν τοῖς προτέροις περὶ Θεοῦ ἀποφάσων Incipit
Ἀλλ' εἰ μὲν κατὰ Μασσαλιανῶν Incipit
Ἀλλ' εἰ μὲν πρὸς ἑτέρους οἱ λόγοι, οὓς πρὸς τὴν ὑμῶν Incipit
ἀλλ' εἰπάτωσαν ἡμῖν οἱ αἱρετικοί τινα τρόπον ὁμοιοῦσθαι Incipit
Ἀλλ' εἴτε νέα τῶν μέτρων ἡ θεωρία Incipit
Ἀλλ' ἐκεὶ μὲν τὰ Μίθρου παίζειν Incipit
Ἀλλ' ἐκεὶ μὲν τὰ Μίθρου παίζειν Incipit
Ἀλλ' ἐκτὸς ἐν τῇ δρυὶ τῇ Μαμβρὶ, εἶδε καὶ Ἰακώβ Incipit
Ἀλλ' ἑμοὶ γὲ τοῖς σοῖς ἐπιβαλεῖν ἐγκωμίοις Incipit
ἀλλ' ἐνεργοῦσιν ὡς δραμὼν ὑπέδειξεν ὁ λόγος Desinit
αλλ' εοικε μη εγκεισθαι τα των πολλων. Desinit
Ἀλλ' ἐπανακτέον αὖθις τὸν λόγον Incipit
Ἀλλ' ἐπεὶ παντὸς γινομένου Incipit
ΑΛΛ' ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΛΛΟΙ ΕΠΙ ΤΟ ΕΤΕΡΟΝ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΤΡΙΑΣ Incipit
Ἀλλ' ἐπειδήπερ ἀκούειν βούλει Incipit
Ἀλλ' ἐπὶ τὴν θεωρίαν τῆς κτίσεως ἐπανιῶμεν Incipit
Ἀλλ' ἐπισυναπτέον τῷ χαριτοβρύτῳ τὸν χαριτώνυμον Incipit
ἀλλ' ἐτεὸν νύ τ' ἐρέειν οὐλίγα μάλ' ὧνπερ ἐχρῆν Desinit
ἀλλ' εὐχώμεθα τῆς σωτηρίας ἡμῶν ... ἀμήν Desinit
ἀλλ' ἔφυς ὡραιότερος ἐκ τροπαιοφορίας Desinit
ἀλλ' ἔφυς ὠραιώτερος ἐκ τροπαιοφορίας Desinit
ΑΛΛ' ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΝ ΜΗΔΟΛΩΣ ΣΕ ΦΕΥΓΕΤΩ Desinit
Ἀλλ' ἡ μὲν τῶν δύο θεοτήτων κατὰ δαιμονίαν ἀντίθεσιν διαφορὰ Incipit cuiusdam partis
Ἀλλ' ἡ σὴ δημιουργία, Κύριε Incipit cuiusdam partis
αλλ' η ταυτην ειδως ουσαν αληθεστατην αρχην. Desinit
αλλ' η ταυτην ειδως ουσαν αληθεστατην αρχην. Desinit
ἀλλ' ἢ ταύτην εἰδὼς οὖσαν ἀληθεστάτην ἀρχήν. Desinit
ΑΛΛ' Η ΤΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑΣ Desinit
ἀλλ' ἡ χεὶρ αὐτοῦ κωλύει με. Ἦν γὰρ ἐλεήμων πάνυ (ἐλεήμων καὶ φιλόπτωχος ὑπὲρ πάντας τοὺς τότε) Desinit
Ἀλλ' ἡμῶν ἀγάμενοι Incipit
Ἀλλ' ἦν ὁ Χριστὸς μυστικωτέρα πέτρα | τὴν Βαρβάραν φεύγουσαν ὡς λαγὼς κύνα Incipit
Ἀλλ' ἡνίκα τὸν τπης σελήνης κύκλον εὐρεῖν ἐθελήσειας Incipit
ΑΛΛ' ΙΝΑ ΑΥΤΟΣ ΣΩΘΗ ΕΝ Χ. Ι. Desinit
Ἀλλ' ἵνα δαψιλέστερα τὰ ῥεύματα ἔχοιμεν καθὰ ἀπορίαι Incipit
Ἄλλ' ὅ γε μεγαλόφρων Incipit
αλλ' ομως συ αυτου καλεσεις το ονομα. Desinit
ἀλλ' ὅμως σὺ αὐτοῦ καλέσεις τὸ ὄνομα. Desinit
ἀλλ' ὁρῶσα γῆν, οὐρανόν, ἀέρα [ Desinit
Ἀλλ' ὅσα μὲν προσῆκεν εἰς ἀπόδειξιν διελέσθαι Incipit cuiusdam partis
Ἀλλ' ὅσον μὲν αἱ γραφαὶ καὶ μαρτυρίαι συνιστῶσιν Incipit
ἀλλ' ὅτι ἡ ἁγία παρθένος Μαρία τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐκυοφόρησεν· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
Ἀλλ' ὅτι μὲν καὶ οἱ θεῖοι προφῆται Incipit
Ἀλλ' ὅτι μὲν οὐδαμόθεν πρόσεστι τούτοις Incipit
Ἀλλ' ὅτι μὲν οὐδείς σε τῶν γεγενημένων Incipit
ἀλλ' οὐ κρατήσει τῆς βασιλείας καὶ αὐτὸς σὺν θεριστῇ Desinit
Ἀλλ' οὐ μετὰ τὴν οὐλὴν Incipit
Ἀλλ' οὐδ' ἐν ἑορταῖς Incipit
Ἀλλ' οὐδὲ σὺ τίμιε πάτερ χηρεύων Incipit
Ἀλλ' οὐδὲ τὸν σὸν, ὦ Θεοῦ μήτερ, τύπον Incipit
Ἀλλ' οὐδὲ τοῦ πατρὸς Γρηγορίου τοῦ Λεσβόθεν ὁρμωμένου ὁ βίος Incipit
Ἀλλ' οὐδὲ τοῦ πατρὸς Γρηγορίου τοῦ Λεσβόθεν ὁρμωμένου ὁ βίος Incipit
Ἀλλ' οὐδεὶς ζῶντας μονῳδεὶν κωλύει νόμος οὐδείς Incipit
Ἀλλ' οὐδὲν ἀληθινὴ καὶ βέβαιος εὖνοια Incipit
Ἀλλ' οὐκ ἂν ἔχοιμι θαυμάζειν λοιπὸν ὅ τι παθὼν ὁ πάντα καλὸς Λάσκαρις Incipit
Ἀλλ' οὐκ ἐγὼ μύθους, οὐκ ἀκοῆς θήρατρα, λόγων εὐγλωττίαν πλασάμενος πάρειμι Incipit
ἀλλ' οὐρανῶν βασιλείαν καὶ στέφανος δικαιοσύνης, ὧν γένοιτο Desinit
Ἀλλ' οὔτε ἐν τόπῳ τινὶ ὁ πατὴρ περιγράφεται ὑπὲρ πάντων ὤν Incipit
ἀλλ' οὔτε θαυμαστὸν τὸν μωάμεθ πλῆθος χυδαῖον δελεάσαι Incipit
Ἀλλ' οὔτε ἴσασιν οἱ αἰρετικοί Incipit
Ἀλλ' οὔτε με νὺξ ἀπαγαγεῖν τῆς φροντίδος Incipit
Ἀλλ' οὐχ ὡς τὸ γράμμα τὸ σὸν ἐβούλετο Incipit
Ἀλλ' ὑμεῖς μὲν φησὶν οἱ Γραικοὶ τῷ λέγοντι Incipit
ἀλλ' ὑπερεῖδες Desinit
ἀλλ' ὑπό τῆς σῆς ἀγαθότητος. Ναί, κύριε βασιλεῦ ἀνεξίκακε, ὅτι... Desinit
Ἀλλ' ὦ ἀγνὴ πανάχραντε Incipit
Ἀλλ' ὦ ἀγνὴ πανάχραντε Incipit
Ἀλλ' ὦ βασιλεῦ τριπλοπορφυρογέννητε Incipit
Ἀλλ' ὦ καλέ, δὲν ἐδήλωσά σοι Incipit
Ἀλλ' ὦ τῶν ἐμῶν ἀμαρτιῶν Incipit
Ἀλλ' ὦ φόλε κράτιστε, τὰς ἐμὰς πύλας Incipit
ἀλλ' ὡς ἣρωας τοῦς Λακεδαιμονίων βασιλεῖς προτετιμήκασι Desinit
Ἀλλ' ὥσπερ παρὰ μόνου τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεσθαι τὸ Πνεῦμα Incipit
Ἀλλ'ἡ μὲν ἐκ τῶν θείων λογίων ἰσχυρωτέρα Incipit
ΑΛΛ'ΟΛΟΣ ΕΣΤΙΝ ΜΕΘ'ΕΚΑΣΤΟΥ Desinit
ΑΛΛ'ΟΜΩΣ ΔΙ[ΚΑΙΟΣ Desinit
ἀλλ'οὐχ οὕτως οἱ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ'ὥσπερ ἐκεῖνος Incipit
αλλ'ωδ' [... ...] την [... ...] φεγγαρην l και τω [...] εις την ωτα [... ...] του δεν εχαρην. Textus
ἀλλ’ ἀναδεῖσθαι τῶν τροπαίων τὸ στέφος Desinit
ἀλλ’ ἀρκείσθω τῇ κατὰ τὸ πνεῦμα προσηγορίᾳ καὶ ὁμοίωσει Desinit
Ἀλλ’ αὐτοὶ αὐτὸν ποιεῖτε αἰώνιον, ὅτι τῇ πράξει ὑπόστασιν αὐτῷ παρέχετε αἰωνίαν Desinit
Ἀλλ’ εἰ καὶ γυμνὸς ἧκεν εἰς Φαιακίαν ὁ Ἰθακήσιος, Incipit
Ἀλλ’ εἰ καὶ καλῶς οἴεται τὸ δαιμόνιον εὑρηκέναι Incipit
Ἀλλ’ εἰ καὶ μὴ πρότερον Incipit cuiusdam partis
Ἀλλ’ εἰ καὶ παράδοξον ἐνίοις φανεῖται Incipit
Ἀλλ’ εἰ καὶ πολλοὺς λυπήσω φιλοχρημάτους Incipit cuiusdam partis
Ἀλλ’ εἰ καὶ χαλεπὸς ἡμῖν πέφηνε Incipit
Ἀλλ’ εἰ, τὸ λεγόμενον, κατόπιν ὑμᾶς ἀγείρομεν ἑορτῆς Incipit
ἀλλ’ εἰς παράστασιν τῆς ἀμφοτέρων φύσεως ἱκανὰ καὶ τὰ εἰρημένα. Desinit
ἀλλ’ εἰς τέλος ἐπελθεῖν τοῖς διεξιοῦσιν ἀμήχανον. Desinit
ἀλλ’ ἐκκενώσαντας Desinit
ἀλλ’ ἔμεινε καὶ αὐτὸς τὸν προςήκοντα χρόνον, εἰδὼς ὅτι καὶ τοῦτον δι’ἡμᾶς μετ’αὐτὸν ὁ δεσπότης πληρώσει· ᾧ πρέπει... Desinit
ἀλλ’ ἐμπορευσώμεθα τὴν καλὴν ταύτην πραγματείαν, ἵνα... χάριτι... ᾧ... Desinit
ἀλλ’ ἐμπορευσώμεθα τὴν καλὴν ταύτην πραγματείαν, ἵνα... χάριτι... ᾧ... Desinit
ἀλλ’ ἐντρυφήσωμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν σὺν Χριστῷ τῷ κυρίῳ ἡμῶν ᾧ πρέπει δόξα... Desinit
ἀλλ’ ἐντρυφήσωμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν σὺν Χριστῷ τῷ κυρίῳ ἡμῶν ᾧ πρέπει δόξα... Desinit
ἀλλ’ ἔοικε μὴ ἐγκεῖσθαι τὰ τῶν πολλῶν. Desinit
Ἀλλ’ ἐπεὶ κατ’ ὀλίγον ὁ χρόνος περιφερόμενος ἧκεν Incipit
Ἀλλ’ ἐπεὶ νῦν ὁ καιρὸς ἀνακωχή τέ ἐστι καὶ ἀτέλεια Incipit
αλλ’ επει ταυτα ημιν προ της εξηγησεως ειρηται, αρκτεον ηδη, και της του ρητου αναπτυξεως: Desinit
Ἀλλ’ ἐπειδὴ ἁλίσκονταί τινες ὑπὸ τοῦ κακοτέχνου Δράκοντος πλανώμενοι Incipit
ἀλλ’ ἐπὶ τὸ ἐμβαδόν Incipit
Ἀλλ’ ἔρις ἥδε οὐκ ἀγαθὴ βροτοῖσι καθέστηκε κατὰ τὸν εἰπόντα Incipit
Ἀλλ’ ἔστι τις λύπη μοι ἄμετρος, δέσποτά μου καὶ σοφώτατε καῖσαρ Incipit
ἀλλ’ εὐαρερτήσαντας ἡμᾶς τῶν αἰωνίων ἐπιτυχεῖν ἀγαθῶν· χάριτι... Desinit
ἀλλ’ εὐαρερτήσαντας ἡμᾶς τῶν αἰωνίων ἐπιτυχεῖν ἀγαθῶν· χάριτι... Desinit
ἀλλ’ ἢ (uel εἰς) τὸν μονογενῆ σου Υἱόν, τὸν σὺν Πατρὶ... Desinit
ἀλλ’ ἢ (ἀλλὰ) ταύτην εἰδὼς οὖσαν ἀληθεστάτην ἀρχήν. Desinit cuiusdam partis
ἀλλ’ ἡμεῖς γε πεπιστεύκαμεν τῇ ἀναστάσει δόξαν ἀναπέμποντες τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν Desinit
ἀλλ’ ἡμῖν ἄρα τοῖς ὀψὲ τῶν χρόνων νῦν εἷναι πειρωμένοις τοῦ βίου Incipit
ἀλλ’ ἵνα καὶ διορθωσώμεθα Desinit
ἀλλ’ ἴσως τις ἐπερωτᾷ Desinit
ἀλλ’ ὁ Desinit
ἀλλ’ ὃ καὶ ὣς ἔστεργε· Θεοῦ γάρ ἑ φίλτρα κορέννυ Desinit
ἀλλ’ οἱ σοὶ λόγοι ἀναπληρώσουσιν Desinit
ἀλλ’ ὅπερ εἶπον εἰσέρχη Desinit
ἀλλ’ οὕ[πω Desinit
Ἀλλ’ οὐδ’ Ἀλέξανδρος ἰδὼν τὸν ποταμὸν τὸν Κύδνον Incipit
αλλ’ ουδε τη κβʹ δει γαρ ταυτα παντα φυλαττεσθαι. Desinit
Ἀλλ’ οὐδὲ τὸν Ἕκτορα φήσαιμ’ ἂν εἶναι Incipit cuiusdam partis
Ἀλλ’ οὐδὲ τὸν σόν, ὦ Θεοῦ μῆτερ, τύπον Incipit
Ἀλλ’ οὐχ ωσαύτως, νὴ τὴν καλλίστην μοι ψυχὴν Μιχαήλ Incipit
ἀλλ’ ὑπὲρ φύσιν ἀριθμῶν, ἀλλ’ ὑπεραπειράκις Desinit cuiusdam partis
αλλ’ ω θειοτατη και ιερα τελετη τα περικειμενα σοι συμβολικως αμφιεσματα, των αινιγματων αποκαλυψαμενη, τηλαυγως ημιν αναδειχθητι και τας νοερας ημων οψεις ενιαιου και απερικαλυπτου φωτος αποπληρωσον. Textus
ἀλλ’ ὦ παλαιὸν καὶ πρὸ τῶν χρόνων βρέφος, | ὦ παντοκράτορ ῥακκοδύτα καὶ πένης, | ἐκ σπαργάνου μὲ σπαργάνων ἁμαρτίας, | ὁ σπαργανωθεὶς εὐτελῶν ἐκ σπαργάνων, | ὡς ἂν ἐκεῖθεν εὐμαρῶς λελυμένος, | πρὸς τὸν σὸν ὕμνον εὐπετέστερον τρέχω Desinit
ἀλλ’ ὡς βασιλικὸν νόμισμα καὶ ἄρρητόν τινα περιβεβλημένον ἀλκήν. Desinit
Ἀλλ’, ὦ Παρθένε Δέσποινα, ἄχραντε Θεοτόκε, Κυρία μου πανένδοξε, ὑπερπανάγαθέ μου Incipit
αλλ[α] (αλλα) ... μεγαλου θεου και σωτηρος ημων Ιησου Χριστου εν τω νυν αιωνι και εν τω μελλοντι· αμην γενοιτ[ο] (γενοιτο) ... Desinit
ΑΛΛʹ ΕΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟΥΤΟΝ ΗΔΙΚΕΙ Incipit
ΑΛΛʹ ΕΜΕΛΟΝ ΕΙΤʹ Incipit
ΑΛΛʹ ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΝ ΜΗΔΟΛΩΣ ΣΕ ΦΕΥΓΕΤΩ Desinit
ΑΛΛʹ Ω ΠΑΡΘΕΝΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΡΑΝΤΕ Incipit
ΑΛΛʹΟΥΚ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ Desinit
ἀλλʼ οὐδὲν ταῦτα πράττων ἠδίκησε τὴν τοῦ Χριστοῦ καθαρωτάτην ἀμνάδα· ἐκείνη γὰρ τοῦ σκοποῦ… ἐπιτυχοῦσα, μᾶλλον τὸ βραβεῖον τῆς νίκης παρὰ τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἀπείληφε Χριστοῦ Desinit
Ἀλλʼ οὐχ οὕτως οἱ τοῦ Χριστοῦ Incipit
ἀλλʼ ὑποτάσσεσθαί σε χρὴ καὶ οὐχ ὑποτάσσειν οὐδὲ ἐξετάζειν αὐτούς. Desinit
αλλα Titulus initialis
ἄλλα ἀντ’ ἄλλων νοῶν καὶ ποιῶν ἀπόληται Desinit
ΑΛΛΑ ΑΦΥΡΤΩΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΥΤΩΣ ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΩΝ Desinit
Ἀλλὰ γὰρ καὶ πάλιν καὶ δειλίαν προσάπτειν Incipit
Ἀλλὰ γὰρ ληπτέον δή τινας ὑποθέσεις Incipit
Ἀλλὰ γὰρ ληπτέον δή τινας ὑποθέσεις Incipit
Ἀλλὰ γὰρ ληπτέον δή τινας ὑποθέσεις Incipit
Ἀλλὰ γὰρ ὁ λόγος περὶ ἐνυπνίων Incipit
Ἀλλὰ γὰρ οὐ μέχρι τούτων μόνον τὰ κατὰ τὸν Σωτῆρα Incipit
Ἀλλὰ γὰρ πάλιν κατασκευάζουσι τῷ λόγῳ Incipit
ΑΛΛΑ ΓΕ ΔΗ ΕΠʹ ΑΥΤΟ ΚΥΡΙΩΤΑΤΟΝ Incipit
ΑΛΛΑ ΓΕ ΔΗ ΛΕΚΤΕΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΩΒΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Incipit
ἀλλὰ γινώσκειν ὅτι ὡς κλάδοι ἐπὶ τὴν ῥίζαν, οὕτως ἐπ'εκείνους ἐνεκεντρίσθησαν. μετὰ δὲ ταῦτα παραινετικοὺς λόγους εἰς τὰ ἤθη διδάξας, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ἀλλὰ γινώσκειν ὅτι ὡς κλάδοι, ἐπ' εκείνους, ὠς ἐπὶ τὴν ῥίζαν, ὅυτως ἐνεκεντρίσθησαν, μετὰ δὲ ταῦτα παραινετικοὺς λόγους, εἰς τὰ ἤθη διδάξας, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ἀλλὰ γινώσκειν, ὅτι ὡς κλάδοι ἐπὶ τὴν ῥίζαν, οὕτως ἐπ᾽ ἐκείνους ἐνεκεντρίσθησαν. μετὰ δὲ ταῦτα, παραινετικοὺς λόγους εἰς τὰ ἤθη διδάξας, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ἀλλὰ γνῶσιν ἄφθορον καὶ πλοῦτον σωτηριώδη Desinit
ἄλλα δὲ ἑκάσταις τῶν ἄλλων περιστάσεων Desinit
ΑΛΛΑ ΔΕ ΕΣΤΩ ΠΑΧΥ ΚΑΙ ΩΧΡΟΝ Incipit
ἀλλά δεῖ καὶ βίου καθαροῦ καὶ προσοχῆς καὶ ἀκριβείας τοῦ ᾀδοντος Desinit
ΑΛΛΑ ΔΗ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣ ΑΚΡΟΣ Desinit
Ἀλλὰ δι' ὧν ὁμολογοῦσι καὶ οἱ Γραικοί Incipit
Ἀλλὰ διὰ τί, θεοτίμητε δέσποτά μου Incipit
Ἀλλὰ διὰ τί, θεοτίμητε δέσποτα, μὴ πάλαι ἐπέστελλες Incipit
Ἀλλὰ διὰ τί, θεοτίμητε δέσποτα, μὴ πάλαι ἐπέστελλες Incipit
ἀλλὰ διδάξοντες μᾶλλον καὶ πείσοντες κρατεῖν ἡμᾶς τὰ δόγματα τούτων καὶ ταῦτα μετ’ ἐξουσίας καὶ ἀναισχυντίας ὑπερβαλλούσης. Ὁ κύριος φυλάξαι τὴν μακαριότητά σου ἐν ἐτῶν πολλῶν περιόδοις εὐχομένην ὑπὲρ ἡμῶν. Desinit
ἀλλὰ διορθοῦ[σθε Desinit
ἀλλὰ ἐπάραντες ἀπήγαγον αὐτὸ εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν εἰς τὴν πέτραν τὴν κρεμασθὴν (lege κρεμασθεῖσαν) ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματο… ἀμήν. Desinit
ΑΛΛΑ ΖΩΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤ' ΟΥΡΑΝΟΝ Desinit
ἀλλὰ ζῶντος μὲν ἔτι τὴν ἐνταῦθα ζωήν Incipit
ἀλλὰ θαλάσσης Desinit
ΑΛΛΑ ΘΕΛΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΣΩΣ Incipit
ΑΛΛΑ ΘΕΣΕΙ ΜΑΚΡΑ Desinit
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥΕΙΣ ΡΗΜΑΤΩΝ Incipit
Ἀλλὰ καὶ ἀνὴρ ὁδοιπόρος ὁδοῦ μῆκος βαδίζων τῇδε Incipit
ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὀναίμην τῆς σῆς ἀγαθότητος. Desinit
αλλα και βεβαια και ακινητα αγαθα. Desinit
ἀλλὰ καὶ γόνυ κάμψει αὐτῷ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων ὅτι Κύριος... εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν· ἵνα καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν, χάριτι... Desinit
ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν· ἵνα καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν, χάριτι... Desinit
ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς Incipit
ἀλλὰ καὶ ἐλεοῦμεν Desinit
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΠΡΩΤΟΝ ΥΠΑΤΕΥΣΑΝ Desinit
ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μακαρισμοῖς καὶ ἐν πάσῃ τῇ συγγραφῇ μέμνηται βασιλείας οὐρανῶν, ἐξαιρέτως δὲ ὅτε πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ Σαδδουκαίους διαλεγόμενος περὶ ἀναστάσεως ὁ κύριός φησιν οὕτως· «Ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται, ἀλλ’ ὡς ἄγγελοι Θεοῦ εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ.» Οὗτος ὁ σκοπὸς τῆς συγγραφῆς τοῦ εὐαγγελιστοῦ τοῦ μακαρίου Ματθαίου. Desinit
ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῖς [ Desinit
ἀλλὰ καὶ Κρητῶν καὶ ὅσοι ὁθενδήποτέ σοι κομίζονται. Desinit
ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τίνων τόπων ἤτοι ἀνέμων καταλαμβάνονται Desinit
ἀλλὰ καὶ μετόχους τῆς χάριτος πληρωθέντας τοῦ ἁγίου πνεύματος, εἰς καθαίρεσιν τῶν ἀντιδίκων, εἰς δόξαν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. Desinit
ἀλλὰ καὶ μιμώμεθα, ἵνα καταξιωθῶμεν καὶ ἐντεῦθεν ἀπελθόντες αὐτὸν ἰδεῖν καὶ τῆς ἀπορρήτου δόξης μετασχεῖν, ἧς... Desinit
ἀλλὰ καὶ μιμώμεθα, ἵνα καταξιωθῶμεν καὶ ἐντεῦθεν ἀπελθόντες αὐτὸν ἰδεῖν καὶ τῆς ἀπορρήτου δόξης μετασχεῖν, ἧς... Desinit
ἀλλὰ καὶ ὅτι ἠναγκάσθην ἐκ τοιούτων πραγμάτων εἰς τοιούτους ἀγῶνας καταστῆνα Desinit
Ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ ἀερικοῦ εἰ μὲν γένηται πταῖσμα παρὰ δύο ἱερέων ἢ κληρικοπαροίκων Incipit
ἀλλὰ καὶ περὶ τούτου εἰρήσεται Titulus initialis cuiusdam partis
Ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν κολύβων δέον δηλῶσαι Incipit
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΡΩΤΑΣ Desinit
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΚΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΟΡΓΙΟΥ Incipit
Ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτὴν τῆς ἀρετῆς τὴν κορυφὴν ἤγαγε Incipit
Ἀλλὰ καὶ συνεχῶς ἵδρωσεν Incipit
ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν ἐπαγγελίαις ἀγαθὰ δώσει καὶ τὸ αἰώνιον ἐκεῖνο καὶ οὐράνιον πάσχα δωρήσεται, οὗ τύχοιμεν πάντες ἐν αὐτῷ... Desinit
Ἀλλὰ καὶ τὰ μηδόλως Incipit
ἀλλὰ καὶ τὴν οὐράνιον καὶ ἀΐδιον βασιλείαν ἐπηγγείλατο. Ἧς γένοιτο Desinit
ἀλλὰ καὶ τῆς ἰδίας ζωῆς ὑπὲρ τῆς ἐκείνου Desinit
ἀλλὰ καὶ τὸ προνοῶ ἐν χρήσει Desinit
ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις εὐδοκιμεῖν. Desinit
Ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἄξιον ζητπησαι Incipit
ἀλλὰ καὶ τούτων ἀπολαύσομεν καὶ τῶν ἐν οὐρανοῖς ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
ἀλλὰ καὶ φύσει τὴν ἁμαρτίαν μισεῖ ὡς φύσει καθαρὸς καὶ ἀκήρατος[ Desinit cuiusdam partis
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ ΧΑΡΙΤΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ... Desinit
ΑΛΛΑ ΚΑΙΡΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΠΙΣΚΕΨΑΣΘΑΙ Incipit
άλλὰ κατ’ ἐμὴν εἴρηται δύναμιν / τέλος τῆς ἐξηγήσεωςτοῦ περσικοῦ προχείρου Desinit
ἀλλὰ κατὰ τὸν ψαλμῳδὸν ἀνορθωθῆναι εἰς τέλος· χάριτι... Desinit
ἀλλὰ καταφρόνει τῆς ἐν τῷ τρόπῳ κιβδηλίας Desinit
ΑΛΛΑ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ Desinit
ἀλλὰ κληρονόμους τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἀναδείξῃ· ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
ΑΛΛΑ ΚΛΗΤΙΚΟΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑ Desinit
ἀλλὰ κλητικὸν ἐπίρρημα Desinit
ἀλλὰ μέγας εὔελπτος Χριστοῦ σεῖό τε οἶκτος, καὶ οὐκ ἄξιον ἐς κρείττω φερέτω μοῖράν με. Desinit
ΑΛΛΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΩΝ ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΗΣΙ ΓΑΡ ΚΑΙ Ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ Desinit
Ἀλλὰ μὲν οὖν ἴσθι ἂν τινος ἦν Incipit
ἀλλὰ μετὰ γεωμετρικῆς ἀποδείξεως καὶ ἂν ἀντιρρήτου περὶ ἧς οὐ καιρὸς νῦν λέγειν Desinit
ἀλλὰ μετὰ τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ ὀρθοῦ δόγματος τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ οἰκονομοῦντι ὁμοφρονεῖν κατὰ πάντα καὶ πιστεύειν, ὅτι αὐτῷ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ (καὶ) κράτος, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. Desinit
ἀλλὰ μεταβέβηκεν Desinit
ἀλλὰ μετανοεῖν τοὺς ἁμαρτάνoντας, ἐν εὐχαριστία τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
Ἀλλά μὴ εἰς μακρόν γε· μή, ὦ πρὸ τῶν βίβλων· Ἔρρωσο Desinit
ΑΛΛΑ ΜΗ ΝΙΚΗΘΗΝΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ ΕΥΧΟΜΕΘΑ Desinit
Ἀλλὰ μηδεὶς ὑπολαμβανέτω, παντελὼς ἄψυχον εἶναι τὴν γονήν Incipit
Ἀλλὰ μὴν ἄξιον πυθέσθαι Μιλησίου Incipit
Ἀλλά μοι πόρρωθεν ἐπειγομένῳ τὴν ὀφειλὴν ἀποδοῦναι τῷ θείῳ Κυπριανῷ Incipit
Ἀλλὰ νῦν μετὰ τῶν ἄλλων κακῶν καὶ τοῦτο τῶν γυναικῶν τὸ νόσημα κρατεῖ Incipit
Ἀλλὰ νῦν μετὰ τῶν ἄλλων κακῶν καὶ τοῦτο τῶν γυναικῶν τὸ νόσημα κρατεῖ Incipit
ἀλλὰ πάλιν συντιθέμεθα ἀλλήλοις καὶ ὁμονοοῦμεν καὶ εἰς μίαν ἐκκλησίαν Θεοῦ χάριτι πάντες ἀποκαθιστάμεθα. Desinit
ἀλλὰ παρ᾿ ἐ]κείνους Desinit
ἀλλὰ παρὰ φύσιν πάθος καὶ ὅσα τῆς ἁμαρτίας Desinit
ἀλλὰ παραλαβέτωσαν αὐτὴν ἄγγελοί σου Desinit
ἀλλὰ πάσῃ φυλακῇ τηρήσατε ἑαυτούς, ἵνα σὺν Χριστῷ δοξασθῆτε· ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
ΑΛΛΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΜΕΝ ΠΟΛΛΟΙ Incipit
Ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦ πνευματικοῦ παραδείσου Incipit
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΑΝ Desinit
ἀλλὰ περί τι τῶν παραστατικῶν Desinit
ἀλλὰ περιτ[τὸν Desinit
Ἁλλὰ πηγῇ πολυχεύμονι κἀκ τῶν βυθίων τῆς γῆς ἀνερχομένῃ λαγόνων Incipit
Ἀλλὰ πόθεν ἀρκτέον τοῦ λόγου τἰνα ἄρασθε Incipit
Ἀλλὰ πολλάκις ἐνομήσαμεν εἶναι παρὰ σοὶ τὰ τῶν φιλοτίμων Incipit
ἀλλὰ προφήτην [ Desinit
Ἀλλὰ πῶς ἄν τις αἰτίας καὶ μώμων ἡμᾶς ἀπαλλάξοι Incipit
Ἀλλὰ πῶς ἄν τις αἰτίας καὶ μώμων ἡμᾶς ἀπαλλάξοι Incipit
Ἀλλὰ πῶς ἄν τις μᾶλλον εὔφημον Incipit
Ἀλλὰ πῶς ἄν τις μᾶλλον εὔφημον σχοίη γλῶτταν Incipit
Ἀλλὰ πῶς ἄν τις τὸ καθ' ἡμᾶς αἰτίας ἀπολύση καὶ μώμων Incipit
ἀλλὰ ῥᾴθυμοί τε καὶ καθεύδοντες Desinit
αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου. Desinit
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπο τοῦ πονηροῦ· ὅτι σου... Desinit
Ἀλλὰ σιωπὴν ἐπὶ τηλικούτοις ἄγειν Incipit
ΑΛΛΑ ΣΠΕΥΔΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΑΡΧΑΣ Incipit
ἀλλὰ σπλαγχνιζόμενος ἡμῶν ὡς πατήρ, ἐπὶ πλεῖστον παρατείνει τὸ ἔλεος Desinit
Ἀλλὰ στήσαντες τὸν λόγον, ἀγαπητοί, δόξαν ἀναπέμψωμεν τῷ Πατρὶ... Desinit
Ἀλλὰ σύ γε τὰς περικλύστους νήσους οἰκῶν, πεζεύεις ἀμοιβαδὸν ἀπὸ ταύτης εἰς ἐκείνην πηδῶν Incipit
αλλα συστροφη κοσμιοτητος σεμνυνομενος. Desinit
ΑΛΛΑ ΣΩΣΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Incipit
ἀλλὰ τὰ τέσσαρα μόνα ἡ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησία προσδέχεται. Desinit
ἀλλὰ τὰ τέσσαρα μόνα ἡ τοῦ θεοῦ ἐκκλησία προσδέχεται. Desinit
αλλα τα τεσσαρα μονα, η του θεου εκκλησια προσδεχεται. Desinit
ΑΛΛΑ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΡΗΣΕΤΑΙ Desinit
ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΑ ΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟΣΟΥΤΟΝ Desinit
Ἀλλὰ ταῦτα μὲν πρὸς αἰρετικούς Incipit
Ἀλλὰ ταῦτα μὲν πρὸς αἰρετικούς Incipit
Ἀλλὰ ταῦτα παρῶμεν ἐκείνοις, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα Desinit
αλλα τεσσαρα μονα, η του θεου εκκλησια προσδεχεται. Desinit
αλλα τεσσαρα μονα. η του θεου εκκλησια προσδεχεται. Desinit
ἀλλὰ τῇ ἀνάρχῳ Τριάδι ἀμέσως παριστάμενοι ὑπὲρ ἡμῶν πάντα τὰ σωτήρια ἐξαιτεῖσθαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ... Desinit
ἀλλὰ τὴν ἁγιωσύνην ἀσκοῦντας ἰδεῖν τὸν Χριστὸν καὶ τῶν ἐπηγγελμένων τυχεῖν ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
ἀλλὰ τὴν ἁγιωσύνην ἀσκοῦντας ἰδεῖν τὸν Χριστὸν καὶ τῶν ἐπηγγελμένων τυχεῖν ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
Ἀλλὰ τὴν μὲν ἀκριβῆ τοῦ σώματος ἡμῶν διασκευήν Incipit
Ἁλλὰ τὴν σήν, Χριστέ, μακροθυμίαν Incipit
ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΗΜΩΝ Incipit
ἀλλὰ τὴν ψυχὴν ἐν τῷ τῶν δικαίων ζῇς καταλόγῳ ἐν οὐρανοῖς, εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἐν Κυρίῳ σοι ὁ μισθός· "Δίκαιοι γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν" καὶ τὰ ἑξῆς τὸ σολωμόντειον φησὶν ἔπος. Διὸ, σώζοις καὶ φυλάττοις ἡμᾶς [οὐραν]όθεν, ταῖς εὐχαῖς σου, τῶν ἐπερχομένων ἀνιαρῶν ἀνωτέρους· ἀμήν Desinit
ἀλλὰ τῆς νοητῆς αὐτοῦ θεότητος Desinit cuiusdam partis
ΑΛΛΑ ΤΙ ΔΕ ΠΕΡΙΣΚΟΠΟΥΝΤΕΣ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ Incipit
ΑΛΛΑ ΤΙ ΔΕΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑΡΙΘΜΕΙΝ Desinit
ἀλλὰ τιμὰς καὶ στεφάνους καὶ γέρα παρὰ Χριστοῦ κομισώμεθα ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι... Desinit
ἀλλὰ τιμὰς καὶ στεφάνους καὶ γέρα παρὰ Χριστοῦ κομισώμεθα ὧν γένοιτο... Desinit
ΑΛΛΑ ΤΙΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥΣ ΠΑΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΟΜΙΣΩΜΕΘΑ... Desinit
Ἀλλὰ τίς ἂν παραδράμοι τῷ λόγῳ Incipit
ΑΛΛΑ ΤΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ Desinit
ἀλλὰ τὸν ἡλίου δίσκον ἔ[λαχε μόνον Desinit
Ἀλλὰ τὸν μὲν ἀκριβῆ Incipit
ἀλλὰ τοὺς ἑπτὰ αἰῶνας ἢ καὶ τοὺς ἑπτὰ οὐρανοὺς ἢ καὶ τοὺς ἐπτὰ Desinit
ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΚΩΣ ΠΟΙΕΙΣ Desinit
ΑΛΛΑ ΤΡΑΧΕΙΑΝ ΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΒΟΛΩΝ ΚΕΝΤΕΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΤΙΤΡΩΣΚΕΙΝ ΠΕΦΥΚΟΤΩΝ ΜΕΣΤΗΝ Desinit
ΑΛΛΑ ΤΩΝ ΙΩΝΩΝ Desinit
Ἀλλὰ τῶν σπουδαίων ἄρα καὶ φιλαρέτων ἀνδρῶν αἱ πράξεις οὐκ αὐταὶ μόναι Incipit
ἀλλὰ ὑμεῖς μὴ τοιοῦτοι γίνεσθε, ἀλλὰ ἀκολουθήσατε ταῖς συνόδοις καὶ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν καὶ ἡμῖν τοῖς ταπεινοῖς, καὶ δέχεσθε αὐτῶν τὴν ὁμολογίαν καὶ τὴν ἱερωσύνην. Καὶ ὁ Κύριος μεθ’ ὑμῶν Desinit
Ἀλλὰ φαίη ἂν ἴσως Ἀριστοτέλης Incipit
ἀλλὰ χαρήσεσθε καὶ ἀγαλλιάσεσθε ἕως τοῦ αἰῶνος“. Ἀμήν. Δόξα σοι, Κύριε, πάντων ἕνεκεν Desinit
ἄλλαι αἰθήσεις τοῦ εὖ εἶναι ἕνεκα πρόσεισιν Desinit
Ἄλλας κοινὸν πεφρυγμένον Incipit
ΑΛΛΑΧΟΘΕΝ ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΟΥΧ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝ Desinit
ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΝΟΗΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ Titulus initialis
ΑΛΛΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΗΝ ΕΙΝΑΙ Titulus initialis
Ἄλλη γὰρ ὀδὸς οὐκ ἐστὶν εἰ μὴ αὕτη Desinit
ΑΛΛΗ ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ Titulus initialis
ΑΛΛΗ ΤΙΝΙ ΣΥΝΟΛΩΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙ ΕΤΙ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ Desinit
ἄλλη ὥρα λοιπὸν ὡς πρέσβυς θεοῦ Incipit
ἀλληγορεῖται εἰς τὴν νύκτα Desinit
Ἀλληγορία ἀναγωγικὴ εἰς τὸ παρ' Ὁμήρῳ ῥηθέν Incipit
Ἀλληγορία ἐστὶ λέξις ἕτερόν τι λέγουσα καὶ ἑτέρου ἔννοιαν παριστῶσα Incipit
Ἀλληγορία ἐστὶ{ν} <φράσις> ἕτερον μέν τ{ο}ι κυρίως δηλοῦσα, ἑτέρου δὲ ἔννοιαν παριστᾶσα Incipit
Ἀλληγορία μέν ἐστι λέξις ἕτερόν τι λέγουσα καὶ ἑτέρου ἔννοιαν παριστῶσα Incipit
Ἀλληγορία μὲν οὖν ἐστι φράσις ἕτερον μέν τι κυρίως δηλοῦσα, ἑτέρου δὲ ἔννοιαν παριστῶσα Incipit
ἀλλήλοις ὁμολογήσαντες χάριτος καὶ τὸν θεὸν δοξάσαντες ἀνεχώρησαν Desinit
Ἀλληλούϊα αἰνεῖτε τὸν ὄντα ἤτοι τὸν κύριον Incipit
Ἀλληλούϊα αἰνεῖτε τὸν ὄντα ἤτοι τὸν κύριον Incipit
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΝΤΑ ΗΤΟΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ Incipit
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΝΤΑ ΗΤΟΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ Incipit
Ἀλληλούϊα αἰνεῖτε τὸν ὄντα ἤτοι τὸν κύριον Incipit
Ἀλληλούϊα αἰνεῖτε τὸν ὄντα ἤτοι τὸν κύριον Incipit
Ἀλληλούϊα αἰνεῖτε τὸν ὄντα ἤτοι τὸν Κύριον Incipit
Ἀλληλούϊα καὶ [οὗτος ὁ ψ]αλμὸς εὐχαριστήριος ρι' Titulus initialis
ἀλληλούϊα. Δεῦτε πάντες, Χριστὸν δοξάσωμεν. Ἀμήν Desinit
ΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑ ΒΑΡΗ Desinit
Ἀλλήλων, οὔτε ἑνικὰ ἔχει Incipit
ἄλλην δέ[χεται Desinit
ΑΛΛΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΟΥΚ ΕΧΟΜΕΝ ΚΑΙ ΣΟΙ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΑΝΑΠΕΜΠΟΜΕΝ Desinit
ἄλλης γραφῆς ἐν τῷ βουλευτηρίῳ Titulus initialis
ἄλλης τὸ θεάρεστον, ἵνα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἀξιωθῆτε ἧς γένοιτο κ.τ.λ. Desinit
ἄλλης τὸ θεάρεστον, ἵνα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἀξιωθῆτε ἧς γένοιτο... Desinit
ἄλλης τὸ θεάρεστον, ἵνα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἀξιωθῆτε ἧς γένοιτο... Desinit
ἄλλης τὸ φιλόξενον, ἵνα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν σὺν αὐταῖς ἀξιωθῆτε· ἧς γένοιτο... Desinit
ἄλλης τὸ φιλόξενον, ἵνα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν σὺν αὐταῖς ἀξιωθῆτε· ἧς γένοιτο... Desinit
Ἄλλο γάρ ἐστιν καταλαλιὰ καὶ ἄλλο κατάκρισις Incipit
ἄλλο γὰρ τὸ κρῖμα τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλο τὸ τῶν ἀνθρώπων Desinit
ἄλλο γὰρ τὸ κρῖμα τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλο τὸ τῶν ἀνθρώπων Desinit
Ἄλλο δὲ πάλιν θαυμαστόν Incipit
ἄλλο εἰς ὀδύνην ἰσχίου· ῥίζης ἀγριοκαρδάμου ... ἐν τῷ βαλανείῳ γινόμενον λουθῆναι καλῶς Desinit
αλλο εις τον Μαρκον Titulus initialis
Ἄλλο ἐπερώτημα βλασφημίας εὗρον Incipit cuiusdam partis
Ἄλλο ἐπιχείρημα ὅτι τὸ ἀμερὲς ἀδύνατον Incipit
Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἕτερον εὐχή Incipit
Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἕτερον εὐχή Incipit
ΑΛΛΟ ΕΣΤΙΝ ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Incipit
ἄλλο ἐστὶν εὐχὴ καὶ ἕτερον προσευχή Incipit
ἄλλο καὶ ἄλλο ἢ λόγω ἢ ἀρίθμω Desinit
αλλο Νικητα. Titulus initialis
Ἄλλο οὐσία καὶ ἄλλο δύναμις Incipit
Ἄλλο πάλιν Titulus initialis
Ἄλλο πάλιν εὑρῆκα γραμμένοι Incipit
ΑΛΛΟ ΣΥΓΧΟΥΡΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΙΡΗΤΑΙ ΕΡΡΩΣΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΑΒΡΙΑΝ Desinit
Ἄλλο τε μὲν ὁ δεσπότης ἡμῶν καὶ Χριστὸς τοῦ ἑαυτοῦ αὐτόπταις καὶ μαθηταῖς Incipit
Ἄλλο τε μὲν ὁ δεσπότης ἡμῶν καὶ Χριστὸς τοῦ ἑαυτοῦ αὐτόπταις καὶ μαθηταῖς τὰ μυστήρια Incipit
Ἄλλο τε μὲν ὁ δεσπότης ἡμῶν καὶ Χριστὸς τοῦ ἑαυτοῦ αὐτόπταις καὶ μαθηταῖς τὰ μυστήρια Incipit
αλλο τι εστιν ευαγγελιον. Titulus initialis
Ἄλλο τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλο τὸ τῶν ἀνθρώπων Incipit
ΑΛΛΟ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΟ ΤΩΝ Incipit
ἄλλο. Titulus initialis
ἄλλο. Titulus initialis
ἄλλο. Titulus initialis
ἀλλο]φύλοις καὶ τοῦ ἡλίου Incipit
ἄλλοι δὲ τὰ μέρη τῶν Desinit abruptus
Ἄλλοι ἔδεναν αὐτὸν τὸν μέγαν διάβολον Incipit
ἄλλοι καυχῶνται [ Desinit
ἄλλοι καυχῶνται [ Desinit
Ἄλλοι μὲν (οὖν) ἄλλα τεθήπασί τε καὶ ἐκθειάζουσι Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα (Πολλοὶ μὲν ἄλλοι) τῶν μακαρίων ἀνδρῶν ὑπομνήματα... Ἀθανασίῳ τοίνυν πατρὶς μὲν Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα πεθήπασί τε Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα πεθήπασί τε Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα προτεθήπασί τε καὶ ἐκθειάζουσι Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα προτεθήπασί τε καὶ ἐκθειάζουσι Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα τεθήπασί τε καὶ ἐκθειάζουσι Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα τεθήπασί τε καὶ ἐκθειάζουσι Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα τῶν μακαρίων ἀνδρῶν ὑπομήματα Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα τῶν τοῦ μεγαλομάρτυρος Δημητρίου θαυμάτων Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα τῶν ψαλμῶν λόγων εἴδη Incipit
ΑΛΛΟΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑΣ Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλας ἑορτῶν ὑποθεσίας Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλως αἴσχιστα τυραννουμένοις τοῖς Ἕλλησιν Incipit
Ἅλλοι μὲν ἄλλως τοὺς ἁγίους τιμάτωσαν Incipit
ἄλλοι μὲν ἅλους τῶν πάλαι βασιλέων αὐτούς Incipit
ΑΛΛΟΙ ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΗΕΣ ΕΤΙΜΗΣΑΝΤΟ Incipit
αλλοι μεν δη θεολογοι ανδρες ευαγγελισται Incipit
Ἄλλοι μὲν δὴ θεοφράδμονες ἀνέρες ευαγγελισταί κουριδίης θεοκύμονος ησαν (?) τόκον οὐμήν, υἱέος (?) ἀγγελίην χαροπήν· ἠκλισίην δ’ ἐνὶ νηῷ, γηραλό(ς) (...) ἐνὶ χεροῖν· ἡλικίοντ’ ἐρατεινήν· οὐτ’ (...) χάριν, παιδὸς ἐγκητιτροῖο τὰ κατέλεξε δ' ἐτήτυμα· Λουκὰς ἰσόθεος φῶς. Textus
αλλοι μεν δη θεοφραδμονες ανερες ευαγγελισται Incipit
Ἄλλοι μὲν τὰ τῆς ἑορτῆς ὁρῶντες Δημητρίου Incipit
ΑΛΛΟΙ ΜΕΝ ΤΙΝΕΣ ΕΙΠΟΙΕΝ ΤΟΔΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΥΒΡΙΖΕ ΜΗ ΕΜΕ Desinit
Ἀλλοῖόν τι πέπονθεν ὁ τρώκτης στρατὸς τῶν μνῶν Incipit
ἄλλοις δὲ εἰς γνῶσιν οὗ μὴ τεθέανται Desinit
Ἄλλοις ἐγὼ δίδωμι τὸ βλεπειν φάος Incipit
ἄλλοις ἐκλιπὼν οἷς ἔνται κεχρῆσθαι Desinit
Ἄλλοις μὲν ἄλλα δῶρα δώρησαι, σῶτερ, / ὡς δωροδότης ὄλβιος ὄντως πέλων· / ἐμοὶ δὲ τεῷ δμόῳ τε καὶ ἱκέτῃ / χάριν βράβευσον, ἵνα νοῶ ἐμπράκτως / θεσμούς σου θείους καὶ δρῶ νενοημένως, / οὕς μοι καὶ προτείνεται βίβλος ἡ τῇδε / ἧς Μεθόδιος κτήτωρ ὁ Ναζηραῖος, / ὃς καὶ τουτί σου δεῖται, Χριστέ, τυχεῖναι. / Ἀμήν. Textus
Ἄλλοις μὲν ἄλλως ἐπῃνέθη τὰ τῶν μαρτύρων Incipit
Ἄλλοις μὲν ἄλλως ἐπῃνέθη τὰ τῶν μαρτύρων καὶ ὡς ἑκάστοις Incipit
Ἄλλοις μὲν κτημάτων ἔρως καὶ οὗτος Incipit
Ἄλλον δὲ πρεσβύτερον ἴδομεν ἐν Θηβαΐδι Διόσκορον Incipit
ἄλλον καλούμενον συναΐδιον πατρὶ καὶ υἱῷ Desinit
Ἄλλος ἀδελφὸς πέπτωκεν εἰς ἀμαρτίαν Incipit
Ἄλλος δέ τις τῶν πατέρων ἀπεκαλύφθη ταῦτα ἀναβλέψας Incipit
ΑΛΛΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΑΝΟΝ Titulus initialis
αλλος εδειχθη. Desinit
Ἄλλος ἐρωτηθεὶς τί ἐστιν φίλος εἶπεν, μία ψυχὴ ἐν δυσὶ σώμασιν Incipit
ΑΛΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Incipit
Ἄλλος μὲν αἰτεῖ τοὺς ἐθνάρχας Incipit
Ἄλλος μὲν αὐτὸς εἶπε δεῖν ἡμᾶς εἰδέναι σοι χάριν τοῦ συγγενέσι καὶ φίλοις ἐπιστέλλοντα πᾶσι καὶ ἡμῶν ἀεί σε μεμνῆσθαι Incipit
Ἄλλος μὲν ταῦτα φήσει, ἐγὼ δὲ οὐκ ἐρῶ ταῦτα Desinit
ΑΛΛΟΣ ΜΕΝ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Incipit
ΑΛΛΟΣ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΠΡΟΣ ΣΕ Desinit
Αλλος περι των αυτων. Titulus initialis
Ἄλλος ποταμὸς ὁ προκειμένος λόγος Incipit
Ἄλλος τις ἦν ἐπίσκοπος εἴς τινα πόλιν καὶ ἐγένετο αὐτὸν περιπεσεῖν εἰς ἀρρωστίαν ... ἦν δὲ ἐκεῖ μοναστήριον γυναικῶν Incipit
Ἄλλος τις μῖμος ἐβλασφήμει ἀναιδῶς τὴν ὑπεραγίαν θεοτόκον Incipit
Ἄλλος τις τῶν γερόντων ἔλεγεν ὅτι ἐν μιᾷ ὡς ἐκαθήμην εἰς τὸ κελλίον μου Incipit
Ἄλλος τις τῶν πατέρων ἔλεγεν ὅτι καθημένων ποτὲ γερόντων Incipit
Ἄλλος τις χριστιανὸς εἶχεν δάνειον πολὺ καὶ ἐλθὼν πρός τινα ἑβραῖον Incipit
ἄλλος τροχίσκος ὁ διὰ φυσαλίδων εἰς νεφρικοὺς καὶ λιθιῶντας Incipit
Ἄλλος τροχίσκος ὀ διὰ φυσαλίδων εἰς νεφριτικοὺς καὶ λιθιῶντας διουρητική Titulus initialis
Ἄλλος τροχίσκος ὀ διὰ φυσαλλίδων εἰς νεφριτικοὺς καὶ λιθιῶντας διουρητική Titulus initialis
Ἄλλος, διὰ τί ἐστιν ἀσύναρθρον Incipit
Αλλος. Titulus initialis
Αλλος. Titulus initialis
Αλλοτ’ επ’ αλλον ιουσιν, αφιπταμενοισι θ’ ομοιως η παλαμαις μαρπτοντα παραισσοντα ρεεθρα […]. Desinit
Ἄλλοτε εὐχομένου αὐτοῦ ἐν τῷ κελλίῳ, ἦλθεν αὐτῲ φωνή Incipit
Ἄλλοτε πάλιν ἔρχεται ἔρωτα αὐτὸν ρῆμα Desinit
Ἄλλοτε πάλιν ὁ αὐτὸς ἀββᾶς Δανιὴλ μετὰ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ ἀνέβη ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, καὶ θεωρεῖ ὁ γέρων ἄνθρωπον ἀπὸ ὀμμάτων Incipit
Ἄλλοτε πάλιν παριόντος τοῦ Ἐφραὶμ ἐξ ὑποβολῆς τινος Incipit
ἄλλοτε ὑπ' ἄλλου Desinit
ἀλλοτρίαν ἀνελθεῖν πα[ραγενόμενος Desinit
ΑΛΛΟΤΡΙΟΝ ΑΛΛΑ ΠΗΝ ΑΝΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΔΟΞΟΝ Desinit
ΑΛΛΟΤΡΙΟΣ ΤΥΓΧΑΝΩ ΠΑΝΤΑΠΑΣΙΝ Desinit
ΑΛΛΟΥ ΑΝΙΑΡΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΜΑΤΟΣ Desinit
αλλου δε τη κβ᾽, δει γαρ ταυτα παντα φυλαττεσθαι. Desinit
ΑΛΛΟΥΣ ΜΕΝ ΑΛΛΟΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΝ Incipit
ἄλλους τε πλείστους τὰς σεπτὰς εἰκόνας μὴ τιμῶντας Desinit
ἄλλω μὴ ποίει. Desinit
Ἄλλων μέν ἐστι σπυδάζειν, κύριέ μου Incipit
ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Titulus initialis
Ἄλλων τε πολλῶν καὶ καλῶν ἔργων ἔνεκα, ὦ ἄνδρες, ἄξιον Ἡρακλέους μεμνῆσθαι Incipit
Ἄλλως εἰς τὴν αὐτὴν ἐπιστολήν. Οἰκουμενίου. Titulus initialis
Ἄλλως εἰς τὴν αὐτὴν ἐπιστολήν. Οἰκουμενίου. Titulus initialis
ἄλλως θ(εο)ῦ δ’ἐμοῦ λ [ Desinit
ἄλλως ὁ Ἀπολλωνίου υἱός Desinit
Ἄλλως ὁ Πλάτων ὑποδιαιρεῖ τὸ θεωρητικὸν τῆς φιλοσοφίας μέρος Incipit
Ἄλλως ὁρᾷς, ἄνθρωπε, καὶ Θεὸς πάλιν Incipit
αλλως του αυτου. Titulus initialis
αλλως. Titulus initialis
ΑΛΜΑ ΠΟΔΟΣ Incipit
Ἀλογία παρακοή Desinit
ΑΛΟΗ ΣΑΠΕΡ, ΚΙΝΑΜΩΜΟΝ ΤΕΡΣΙΝΗ Incipit
ΑΛΟΗ ΤΟ ΜΕΝ ΟΛΟΝ Incipit
Ἀλόη τὸ μὲν σῶμα ὅλον οὐ κενοῖ Incipit
Ἀλόης βαρέας τὸ λιπιον τῆς ῥίζης Incipit
ΑΛΟΗΣ ΟΥΓΓ Ζʹ Incipit
Ἁλουργίδα, πορφυρίδα, ἀλλόκοτον, ἀνόμοιν Incipit
Ἁλυκόν ἐστι τὸ τῆς θαλάσσης ὕδωρ διὰ τοιαύτην αἰτίαν Incipit
Ἀλύπιον τὸν πάνυ, τὸν τῆς ἀλήκτου καὶ τῆς ἀλύπου ζωῆς ἀτεχνῶς κληρονόμον Incipit
Ἄλυπον ἔξεις τὸν βίον Incipit
ΑΛΥΠΩΣ ΚΑΘΑΙΡΟΥΣΙ Desinit
ἁλύσεις ἃς δεδοίκασι μὲν δαίμονες Incipit
αλφα βητα γαμμα Incipit
Ἄλφα ἐτυμολογεῖται ἁπὸ Incipit
ΑΛΦΑ ΛΙΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΛΟΙΜΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Incipit
Ἄλφα λιτὰς Χρύσου· λοιμὸν στρατοῦ· ἔχθος ἀνάκτων Incipit
Ἄλφα λιτὰς Χρύσου· λοιμὸν στρατοῦ· ἔχθος ἀνάκτων Incipit
Ἄλφα πόθεν ἐτυμολογεῖται, παρὰ τὸ ἀλφῶ τὸ εὐρίσκω, ἢ παρὰ τὸ ἄλεφ Incipit
Ἄλφα σύστημα ὕδατος, ἄλφα ἅτινα σημαίνει τὸ ὁμοῦ καὶ ἅμα Incipit
ΑΛΦΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΑΠΟ Incipit
ΑΛΦΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΛΦΩ Incipit
Ἄλφα τὸ στοιχεῖον, παρὰ τὸ ἀλφῶ Incipit
ἄλφα τὸ στοιχεῖον, παρὰ τὸ ἄλφω Incipit
ἄλφα, μάθησις, βέθ, οἴκου Incipit
Ἀλφαβητάριον περὶ τῆς μελλούσης κρίσεως λέγεται Titulus initialis
ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΣΤΙΧΟΥ Incipit
Ἀλφάβητος παραινετικὴ πρὸς τοὺς νέους Titulus initialis
ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΠΟΝΟΝ Titulus initialis
Ἀλφάβητος παραινετικὸς πρὸς φιλόπονον παιδίον, εἰς ἕκαστος στίχος τέλειον ἔχοντα σκοπὸν καὶ ἀποσώχων τῶν φυλασσόντων Titulus initialis
ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΠΑΝΥ Titulus initialis
Αλφαιος· μαθησις. Incipit
Αλφαιος· μαθησις. Incipit
Ἄλφω καὶ ἀκφῶ, διαφέρει, ἄλφω τὸ ὠφελῶ, ἀλφῶ δὲ τὸ εὐρίσκω Incipit
Ἀλώμενος ἐγὼ μετὰ τὴν ἔφοδον τῶν βαρβάρων ἦλθον εἰς τὴν Φαρὰν Incipit
Ἀλωπεκὴν ἐσχημάτισας φιλίαν Incipit
Ἅμα δὲ λέγεται ἁπλῶς μὲν καὶ κυριώτατα Incipit
ΑΜΑ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙΝ ΤΕ ΒΛΕΠΕΙ Desinit
ἅμα τοῖς τε φίλοις τοῖς ὑμετέροις ἀποδοῦναι χάριν καὶ παρὰ τῶν ἀδικούντων τὴν δίκην λαβεῖν Desinit
αμα τω πατρι και τω ζωοποιω και αγιω πνευματι. νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων· αμην. Desinit
αμα τω πατρι και τω ζωοποιω πνευματι εις τους αιωνας. αμην: τελος. Desinit
αμα τω πατρι και τω ζωοποιω πνευματι, νυν και αει και εις τους ατελευτητους αιωνας των αιωνων· αμην. Desinit
Ἅμα χειροτονηθέντες ἐξήεσαν Incipit
ΑΜΑΙ ΠΟΛΙΣ Η ΝΥΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΙΣ ΑΠΙΑ Η ΝΥΝ ΚΟΡΩΝΗ Incipit
ἀμαράν]τινον τῆς δόξης Incipit
Ἀμάραντον καὶ λευκάνθεμον τὸ χαμαίμηλον Incipit
Ἀμάραντον στέατος τρογείου Incipit
Ἀμάραντος ἢ γέροντος ἔρωτες Titulus initialis
ἁμαρτάνοντας, ἐν εὐχαριστία τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ἁμαρτάνοντας. ἐν ευχαριστία τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ἁμαρτήα (sic), ἁμαρτωλός. τὸ α πρὸ τοῦ ν ψιλοῦται Incipit
ΑΜΑΡΤΙΑΙ ΑΠΟΚΑΘΑΙΡΟΝΤΑΙ Desinit
ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ ΜΕΝ ΕΙΣ ΑΠΟΓΝΩΣΙΝ ΒΛΕΠΩ Incipit
ἁμαρτίας ἔχω οἶδας εὐσπλαγχνίαν ἔχεις οἶδα Incipit
αμαρτιων ημων λυτρωσιν αιτουμενη· και φωτισμον και μεγα ελεος. Desinit
ἁμαρτιῶν ὅτι Desinit
ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΔΡΑΜΩΜΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑ ΗΜΑΣ Incipit
ἁμαρτωλῷ δοθήσεται Desinit
ΑΜΑΥΡΩΣΙΣ ΟΜΜΑΤΩΝ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ Incipit
Ἀμάφεκ βαθμῶν, ἐδαψηλεύσατο δι' ἡμῶν ἐφρόντιζε περὶ ἡμῶν Incipit
Ἄμαχον ὅπλον καὶ σκῆπτρον Incipit
Ἀμβακοὺμ (Ὃς) ἑμηνεύεται δεδικαιωμένος ἢ πατὴρ ἐγείρων. Οὗτος ἦν ἐκ φυλῆς Συμεὼν Incipit
Ἀμβλάκημα, ἁμάρτημα Incipit
Ἀμβροσίας τρυφῆς τοῦτ' ἐστιν τοῦ μάννα ἢ ἀθανάτου ἢ ἀφθάρτου Incipit
Ἀμβρόσιος δοῦλος Χριστοῦ ταῖς ἱεραῖς παρθένοις. Τὴν ἑορτὴν ἡμέραν τῆς ἱερωτάτης παρθένου ἐπιτελοῦμεν Incipit
Ἀμβρόσιος Θεοῦ δοῦλος... χαίρειν διηνεκῶς. Ἐν τοῖς θείοις βιβλίοις ἔνοχος εἶναι γέγραπται ὁ μὴ σπουδάζων δοῦναι δωρεὰν Incipit
Ἀμβροσίῳ Titulus initialis
Ἄμβωνος διὰ τὸ εἶναι βαρύτονο δισύλλαβον Incipit
ΑΜΕ]ΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΜΑΝΑΣ ΦΑΣΙ Incipit
ἄμεινον ἤδη, ἢν δοκῇ, πεφραγμένοι Desinit
αμεινον λεγεται· το καλλιον και το βελτιον. καθαρος (καθαρως), ακριβως τελειως. Και αμιγως, απλοτης εστιν· ο απραγμον (απραγμων) και απονηρος βιος· και προπικος ακακος τα επιχειρα, τουτεστι τα κερδη και οι μισθοι. Textus
Ἀμέλει καὶ ἡμῖν μὲν ἐπιστῆσαι τῷ λόγῳ ᾑρημένοις τὰ θαύματα Incipit
Ἀμέλει τοιγαροῦν ἁπλῶς οὕτως οὖν Incipit
Άμέμπτῳ βίῳ τὸ Πάσχα Incipit
ἀμέμπτως παρίστασθαι [...] Χριστῷ καταξιωθείημεν· ῷ ἡ δόξα... Desinit
ΑΜΕΝ ΟΥΝ ΕΙΠΟΙ ΤΙΣ ΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΤΩΝ Incipit
ἀμερῆ τοῦ κόσμου κοινωνεῖ Incipit
ΑΜΕΡΙΣΤΟΣ Η ΤΡΙΑΣ Desinit
ἀμέσως ὑπὸ τὴν φύσει μακαριότητα τεταγμένη τοῦ μόνου κατὰ φύσιν μακαρίου Θεοῦ. Αὐτῷ ἡ δόξα Desinit
ΑΜΕΤΡΩΣ ΚΑΘ'ΟΜΟΙΟΤΗΤΗΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Desinit
ἀμὴ δὲν ἠξεύρουν οἱ χριστιανοὶ τῆς ἀνατολικῆς ἐκκλησίας καὶ ἐδῶ εἰς τὴν Αἶνον Desinit
ἀμηγέπη ὅπως δήποτε καθ' ὁτιοῦν Desinit
αμην αμην αμην Additio
αμην αμην αμην αγιος κυριος Ιησους Χριστος Doxologia uel Inuocatio
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ἡμῖν Incipit
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω... Ἐπειδὴ γὰρ πολλά Incipit
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω... οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου. Ἐπειδὴ γὰρ πολλὰ Incipit
Ἀμὴν λέγω ἡμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ Incipit
Ἀμήν, ἀμήν, λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἐστώτων Incipit
αμην. τελος Additio
αμην· τελος και τῳ θεῳ δοξα, αμην Doxologia uel Inuocatio
ΑΜΗΧΑΝΟΝ ΓΑΡ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΗΔΟΝΟΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΘΕΟΝ Incipit
Ἀμιναδἀβ, λαοῦ ἑκουσίου λαός Incipit
Ἀμιναδἀβ, λαοῦ ἑκουσίου λαός Incipit
ΑΜΜΩΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΙΒ'. ΤΟ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟΣ ΕΣΤΙ ΚΟΥΚΙ ΣΤ', Η ΔΕ ΔΡΑΧΜΗ ΙΣΤ' Incipit
Αμμωνιος Incipit
Αμμωνιος Incipit
Αμμωνιος Incipit
Αμμωνιος Incipit
Αμμωνιος Incipit
Αμμωνιος Incipit
Αμμωνιος μεν Incipit
Αμμωνιος μεν Incipit
Αμμωνιος μεν ... Incipit
Αμμωνιος μεν [ο] Αλεξανδρευς πολλην ως εικος Incipit
Αμμωνιος μεν Αλεξανδρευς Incipit
Ἀμμώνιος μὲν ὁ Ἀλεξανδρεύς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Ἀμμώνιος μὲν ὁ Ἀλεξανδρεὺς Incipit
Ἀμμώνιος μὲν ὁ Ἀλεξανδρεύς Incipit
Ἀμμώνιος μὲν ὁ Ἀλεξανδρεὺς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Ἀμμώνιος μὲν ὁ Ἀλεξανδρεὺς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς πολλην ως εικος φιλοπονιαν Incipit
Ἀμμώνιος μὲν ὁ Ἀλεξανδρεὺς, πολλὴν Incipit
Ἀμμώνιος μὲν ὁ Ἀλεξανδρεὺς, πολλὴν Incipit
Ἀμμώνιος ὁ Ἀλεξανδρεὺς πολλὴν ὡς εἰκὸς φιλοπονίαν καὶ σπουδὴν Incipit
Αμμωνιος ο Αλεξανδρευς, πολλην ως εικος Incipit
Αμμωνιος ο μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιου πρεσβυτερου. Titulus initialis
Αμμωνιου. Titulus initialis
ἀμοιβαῖς νικᾷ, ὅτι αὐτῷ... Desinit
ἀμοιβῶν ἀξιωθῶμεν· χάριτι... Desinit
ΑΜΟΙΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΔΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΛΩΝ Desinit
Ἀμολόχη, ἅλας ζάγγρινον ἤγουν τοῦ θερμησίου Incipit
Αμοννιος(Αμμωνιος) μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Ἄμουλα ἡ σκάνδυξ Incipit
ΑΜΠΕΛΟΣ ΛΕΥΚΗ Incipit
Ἄμπελος λευκὴ ἱερωτάτη Incipit
Ἀμπετ' ἔχει Incipit
Ἄμπνυτε ὀρθοτόμοι Τριάδος πρόμοι ἀρχεσιφώτου Incipit
Ἀμύγδαλά εἰσι θερμά, ὠφέλιμα δὲ εἰς τὸν θώρακα Incipit
Ἀμύγδαλα θερμά εἰσιν κατὰ τὴν πρώτην ὑπόστασιν Incipit
ἀμυδρὸν βραδὺν ἀραιόν Desinit
Ἀμύκονα, άγαθὸν φέρτερον Incipit
ΑΜΥΜΟΝΑ ΑΓΑΘΟΝ ΦΕΡΤΕΡΟΝ Incipit
ΑΜΥΝΑΣΘΑΙ Ε[ΚΕΙΝΟΝ Desinit
ἀμφ’ αὐτοῖς ἀμήχανα εἶναι / Καὶ τὰ λοιπά Desinit
Ἀμφασίαν ἀπόειπε, πολύλλιτε Incipit
Ἀμφεπονεῖτο, παραγενέσθω Incipit
Ἀμφὶ μαθηματικῆς ἐρέειν νυνὶ φιλοσοφίης Incipit
Ἀμφὶ μάκαρος Ἀθανασίου μέγαν ὅν γ' ἱερῆα Incipit
Ἀμφιδάμαντος, Γανύκτορος καὶ τῶν λοιπῶν Desinit
Ἀμφίων καὶ Ἀρρίων καὶ Ὀρφεὺς εἰκών Incipit
ἀμφορεὺς παρ'ἐνίοις λέγεται μετρητής Incipit
Ἀμφότερα ταῦτα προσμαρτυρεῖ σοι τὸ διατυποθέν Incipit
Ἀμφότερα τῆς ἀφάτου τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας Incipit
Ἄμφοτέροις ἄν τις εἰκότως Incipit
Ἀμφοτέροις ἄν τις εἰκότως ἐπιτιμήσειεν, Incipit
ἀμφοτέρω ἕνεκα προσήκει τοὺς τοῦ Θεοῦ θεράποντας Incipit
Ἀμφοτέρων ἕνεκα προσήκει τοὺς τοῦ Θεοῦ θεράποντας Incipit
Ἀμφοτέρων ἕνεκα προσήκει τοὺς τοῦ Θεοῦ θεράποντας Incipit
ἀμφοτέρων εὐσεβῶν καὶ πιστῶν Desinit
Ἄμφω μέν εἰσι ἥ τε θεωρία καὶ πρᾶξις Incipit
Ἄμφω μέν εἰσι ἥ τε θεωρία καὶ πρᾶξις Incipit
αμωμοι γαρ εισιν· Desinit abruptus
Ἄμωμον ἐστι ῥίζα τῆς πενταφύλλου, ἄγχουσα Incipit
Ἄμωμον ἔστι ῥίζα τῆς πενταφύλλου,ἄγχουσα τὸ ἐρυθρὸν βοδόγλωσσον Incipit
ΑΜΩΜΟΣ ; ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Titulus initialis
ΑΜΩΜΟΣ ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΘΕΙΣ Titulus initialis
ἀμώμου μὲν πολιτείας ἐπιμελομένους, εὐσεβῆ δὲ πίστιν ἐνστερνιζομένους ἐν Χριστῷ Desinit
Ἀμωρίου γῆ, χαῖρε, βρύσις γὰρ ξένη Incipit
ΑΜΩΣ ΑΙΠΟΛΟΣ ΓΕΓΟΝΕΝ ΑΙΓΩΝ Incipit
Ἀμὼς ὁ τοῦ Θεοῦ προφήτης οὗτος ἐγεννήθη ἐν Θεκουὲ ἐν γῇ Ζαβουλὼν Incipit
Ἂν Incipit
ΑΝ si vel utique Incipit
ΑΝ si vel utique ΑΛΛΑ sed Incipit
Ἂν ἀμελῶς διάγοντες αἰχμάλωτοι Incipit
Ἂν γὰρ οὐ τὴν φλόγα μὴ ἀνάπτῃς Incipit
Ἂν γένηται βουλὴ ἵνα ἀπέλθη τὸ φοσσάτον ἡμῶν Incipit
ΑΝ Δ’ ΑΝΑΛΩΣΑΣ ΛΑΘΗ ΣΥΝΑΝΗΛΩΣΕ Incipit
Ἂν δὲ καὶ πρὸς τὴν ἐνοικοῦσαν τοῖς γράμμασί σου σοφίαν Incipit
ἂν εἴη τοῦτο καὶ μάταιον Desinit
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΝΑ ΘΑΥΜΑΖΩΝΤΑΙ Incipit
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ Incipit
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΚΡΙΒΟΝ Incipit
ἂν ἐκεῖνα ἐλπίσῃς ἀεί, ἂν τούτων σαυτὸν ἀποστήσῃς. Γένοιτο δὲ πάντων ἡμᾶς τῶν ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν, χάριτι… Desinit
Ἂν ἐλεπτύνθης, κάλαμε, ποτὲ πρὸς στιχουργίαν Incipit
Ἂν ἐν τάφοις αὔχημα τῶν νεκρῶν χάριν Incipit
Ἂν ἐξ ἀκάνθης εὐγενὲς τρυγᾷς ῥόδον Incipit
ἂν ἐξ ἀκανθῶν ἐκφύωνται καὶ ῥόδα Incipit
ΑΝ ΕΞ ΥΛΗΣ ΓΡΑΦΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ Incipit
ἂν ἐπισκέψω φυλακαῖς καὶ νόσους ἠσχυμμένους ξένους Incipit
ΑΝ ΕΣΤΙ ΤΕΩΣ ΜΟΝΙΜΟΝ ΤΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΒΙΟΥ Incipit
Ἂν ἑταιράν πρεσβεύῃς τὴν ἀληθῆ καὶ πρέσβαν καὶ ἱεράν Incipit
ἂν ἐφοίκητο λόγος τῶν τούτου ἀγωνισμάτων [ Desinit
ἂν ἔχει ἄνθρωπον κακὸν πυρετὸν ... καὶ ἄλιφε τὴν κεφαλήν Desinit
ἂν ἡ γῆ ἀπὸ περάτων Incipit
Ἂν ἡ θεοῦ χεὶρ οἶδε καὶ τύπους γράφειν Incipit
ἂν ἡ πνοὴ λίπης με, πῶς ζήσω πάτερ Desinit
Ἄν ἤξευρα ὅτι ἡ φιλία ποὺ ἔχω εἰς ἐσένα Incipit
ΑΝ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΝ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ Incipit
ΑΝ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΝ ΝΑ ΙΑΤΡΕΥΗ Incipit
ΑΝ ΙΣΩΣ ΚΑΙ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΓΛΥΚΥΤΑΤΟΥ ΜΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Incipit
ΑΝ ΙΣΩΣ ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΙΑΤΡΟΙ Incipit
Ἂν καθ' ἑνὸς τὸ ἐσμέν Incipit
Ἀν κανεὶς πρὶν χειροτονεισθῇ ἤθελε πέσῃ εἰς κανένα ἀπὸ τὰ εἰρημένα ἁμαρτήματα Incipit
Ἂν κλῆρον εἰς ὃν τὴν Ἐδέμ λαβεῖν θέλῃς Incipit
ἃν οἱ Ἑβραῖοι ὁ παλαιὸς Ἰσραὴλ εἶχε δίκαιον Incipit
Ἂν οἶδατε πόθεν ἡμῖν ὁ λόγος πρώην ἤρξατο Incipit
Ἂν παρθένος ἔκλεισε τοῦ Θείου γάμου Incipit
ἂν περιέλης τὸ ἐπὶ τῆς καρδίας σου ἰουδαικὸν καὶ σκοτεινὸν ἐπικάλυμμα, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν Desinit
ΑΝ ΠΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΣΘΕΝΙΑΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Incipit
ΑΝ ΠΕΤΑΣΘΗΣ ΑΗ ΥΨΩΘΗΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΤΕΡΟΙΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ Incipit
Ἂν σωματικὸν ἔχωμεν πάθος Incipit
Ἂν τοίνυν ἴδῃς τινὰ τῶν μετὰ σοῦ συναγελαζομένων Incipit
Ἂν τοίνυν ἴδῃς τινὰ τῶν μετὰ σοῦ συναγελαζομένων Incipit
ΑΝ ΤΟΥΤΟ ΠΑΝΤΩΣ ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ Incipit
ἂν τῶν δευτέρων ἀπέλαυσεν ἀγαθῶν· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
Ἂν φλεβοτομήσει τις καὶ ῥεύσει αἶμα Incipit
ἀν]θρώπους αὐτοὺς εἶναι Incipit
ἄνα (sic) Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος Incipit
ΑΝΑ]ΠΑΥΣΙΣ ΕΠΕΙΔΕ ΓΑΡ Incipit
ἀνα]παφλάσαν καὶ κύκλῳ Incipit cuiusdam partis
Ἀναβαίνουσιν ἕως τῶν οὐρανῶν Incipit
Ἀναβαίνω εἰς τὸν οὐρανόν, ἔνθα καὶ ὑμεῖς μέλλετε ἀνιέναι. Ταῦτα πάντα συγγραψάμενος καὶ αὐτὸς ἐτέλεσε τὴν ἑαυτοῦ γραφήν, ἕνα σκοπὸν ἔχων σὺν τοῖς ἄλλοις εὐαγγελισταῖς τοῦ διδάξαι ὅτι ἐκ ταύτης τῆς καταστάσεως ἐπὶ τὴν μέλλουσαν δεῖ ἀφορᾶν, πρὸς ἣν ἀφορᾷ πᾶσα ἡ θεόπνευστος γραφή, Παλαιά τε καὶ Καινὴ Διαθήκη. Desinit
ἀναβάλλεται δὲ τίς τόδε Desinit
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ Incipit
Ἀναβάσατε τὰ σάβανα; \ ὦ γένος ἐμὸν ἐν ᾧ μέσον ἐγώ Incipit
ἀναβῆναι οὕτω καὶ ἡ ὑπερηφ[ανεία Desinit
ἀναβλέψας Ἀβραὰμ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ Incipit
ἂναβλύζει ἀεὶ εὐῶδες μύρον, παντοδαπὰς ἰάσεις ἐπιτελοῦσα εἰς δόξαν μὲν ... πληροφορίαν δὲ τῶν σκανδαλισθέντων καὶ δισταζόντων ὑπὲρ αὐτοῦ Desinit
Ἀναβοῶν ὁ σὸς προπάτωρ, ἄχραντε Incipit
ΑΝΑΓΑΡΓΑΡΙΖΕΙΝ ΤΟΝ ΚΑΜΝΟΝΤΑ ΕΝ ΧΥΛΩ ΟΞΙΝΗΣ ΡΟΙΑΣ Desinit
Ἀναγγείλατε φησὶν ὁ θεὸς διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου Incipit
ἀνάγγελον τῷ σῷ διδασκάλῳ Incipit
Ἀναγιγνώσκεται τὰς τοῦ σωτῆρος διδασκαλίας καὶ μανθάνεται Incipit
Ἀναγιγνώσκετε τὰς τοῦ σωτῆρος διδασκαλίας Incipit
Ἀναγιγνώσκετε τὰς τοῦ σωτῆρος διδασκαλίας καὶ μανθάνεται Incipit
αναγινωσκεται τη μεγαλη μʹ εν τοις σαββατοις κυριου. Desinit
αναγινωσκεται, τη μʹ εν ταις σαββατοκυριακαις. Desinit
Ἀναγινώσκομεν ἀδελφοὶ ἀγαπητοὶ εἰς τὸ σημερινὸν εὐαγγέλιον Incipit
Ἀναγινώσκομεν σήμερον εἰς τὸ εὐαγγέλιον Incipit
Ἀναγινώσκομεν σήμερον εἰς τὸ εὐαγγέλιον Incipit
Ἀναγινώσκωμεν καὶ βλέπωμεν εἰς τὴν θείαν γραφήν Incipit
ἀνὰγκάζεται οὖν, καὶ αὐτὸς διαλαβεῖν περὶ τῶν πρὸ τῆς παρουσίας σημείων, καὶ τῆς τοῦ ἀντιχρίστου ἐλεύσεως, διὰ πάντων ἀληθεῖς τὰς τοῦ Κυρίου πρὸρρήσεις ποιῶν. Desinit
Ἀναγκάζουσί με καὶ ὀλίγου δεῖν Incipit
Ἀναγκαῖα ἀν τοῖς ἐρωτήμασι, πρώτη κλίσις ἐστὶ τοῦ ὀνόματος Incipit
Ἀναγκαῖα δὲ προπάντων γινώσκειν ὅτι αἱ έτυμολογίαι Incipit
Ἀναγκαία διήγησις Titulus initialis
ἀναγκαῖα ζητήματα Κατὰ πόσους τρόπους ἡ ἁμαρτία παρ’ ἡμῶν ἐνεργεῖται; Ὅτι κατὰ ὀκτώ: Titulus initialis
ἀναγκαῖα· ὡς τύπον ὄντα τῆς ἀληθείας· ἀναγκαῖα δὲ τὰ τῆς χάριτος ὡς ὄντα ἀληθείαν· Desinit
Ἀναγκαῖον δὲ ζητῆσαι περὶ τούτο, οὗτος γὰρ ὁ Κλέοπας Incipit
Ἀναγκαῖον ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ μαθεῖν τὸ θαῦμα Incipit
ἀναγκαῖον δὲ Incipit
Ἀναγκαῖον δέ ἐστιν καὶ νεφέλης διαλαβεῖν Incipit
Ἀναγκαῖον δὲ ζητῆσαι περὶ τούτου Incipit
Αναγκαιον δε ζητησαι περι τουτου, ουτος γαρ ο Κλωπας, αδελφος Incipit
Αναγκαιον δε ζητησαι περι τουτου. Incipit
Αναγκαιον δε ζητησαι περι τουτου. ουτος γαρ ο Κλεοπας, αδελφος ην Incipit
Ἀναγκαῖον δὲ ζητῆσαι περὶ τούτου. οὗτος γὰρ ὁ Κλωπᾶς Incipit
Ἀναγκαῖον δὲ ζητῆσαι περὶ τούτου· οὗτος γὰρ ὁ Κλωπὰς Incipit
ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην ἐν βράχει καὶ τὸν χρόνον ἐπισημειώσασθαι τοῦ κηρύγματος Παύλου, ἐκ τῶν χρονικῶν κανόνων Εύσεβίου τοῦ Παμφίλου τὴν ἀνακεφαλαίωσιν ποιούμενος. ἔνθα δὴ τὴν βίβλον Incipit
Ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην καὶ πάνυ ἐπωφελές Incipit
Ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην, ἀγαπητέ, καὶ τὰ τούτοις ἀκόλουθα ἐντάξαι ἐν τῷδε τῷ ὑπομνηστικῷ Incipit
Ἀναγκαῖον εἰδέναι ὅτι ἡ ἱσημερινὴ ὥρα Incipit
Ἀναγκαῖον εἰπεῖν τίνος ἕνεκεν Incipit
Ἀναγκαῖον ἐν τῷ παρόντι καιρῷ καὶ τὸ χρέος τοῦ Ἰωσὴφ ἀποτῖσαι Incipit
ἀναγκαῖόν ἐστι μέλλοντας ἡμᾶς χριστιανικῶν αἱρεσέων ἐπιμνῆσθαι Incipit
ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΙΝΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΦΥΛΑΧΘΗ Incipit
αναγκαιον ζητησαι περι τουτου, Κοσμα Ινδικοπλευστου. Titulus initialis
Αναγκαιον ζητησαι περι τουτου, ουτος γαρ ο Κλωπας, αδελφος ην Ιωακειμ, του πατρος της θεοτοκου Μαριας Incipit
Αναγκαιον ηγησαμην εν βραχει τον χρονον επισημειωσασθαι Incipit
Ἀναγκαῖον ἡγοῦμαι [] τὰς ἀντιζύ[γους] Incipit
Ἁναγκαῖον ἡμῖν ἐστι πάλιν σήμερον ἐρευνῆσαι καὶ γνῶναι ποταπὸς ὁ εὐαγγελισμὸς Incipit
Ἀναγκαῖον ἡμῖν ἐστι σήμερον ἰδεῖν ποταπὴ ἡ παρουσία τοῦ προδρόμου Incipit
Ἀναγκαῖον μαθεῖν ἀδελφοὶ τὸ θαῦμα τῶν μυστηρίων Incipit
Ἀναγκαῖον μαθεῖν ἀδελφοὶ τὸ θαῦμα τῶν μυστηρίων Incipit
Ἀναγκαῖον μαθεῖν ἡμᾶς τὸ θαῦμα Incipit
Αναγκαιον μαθειν, αδελφοι, το θαυμα των μυστηριων τι ποτε εστι. Incipit
Ἀναγκαῖον οὖν εἰδέναι πάντα ἄνθρωπον ἑαυτὸν μηδὲν ὄντα Incipit
Ἀναγκαῖον οὖν εἰδέναι πάντα ἄνθρωπον ἑαυτὸν μηδὲν ὄντα Incipit
ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΒΟΥΛΟΜΕΝΩ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙΝ ΑΥΤΩ ΔΙΗΝΕΚΩΣ Incipit
Ἀναγκαῖον ὑπάρχει μαθεῖν τὸ θαῦμα Incipit
Ἀναγκαίως δὲ κἀκεῖνο προσθήσωμεν Incipit
Αναγκη γαρ ως εοικε μελειν ημιν και του επειτα χρονου. Incipit
ἀνάγκη δὲ ἴσως στοχάζεσθαι τοῦ χρόνου Desinit
Ἀνάγκη οὕτως ἔχειν καὶ τὴν ἀντίφασιν Incipit
ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΑΙΤΙΑ Incipit
ἀνάγκη τρίτην ἐπισυναγαγεῖν φύσιν Desinit cuiusdam partis
ΑΝΑΓΚΗΝ ΕΧΟΜΕΝ Incipit
ΑΝΑΓΚΗΝ ΕΧΟΜΕΝ Incipit
ἀνάγκης, ἐξ ἧς εἵπετο μὴ ἑνοειδῶς ἐξ ἀμφοῖν τὸ Πνεῦμα προάγεσθαι· λεγέσθω γὰρ αὐτοῦ νῦν ἡ διαίρεσις Incipit
ἀναγνὸντες τὰ γράμματα τῆς ἀγάπης τῆς σῆς, ἅπερ οὕτω βραδύτατα Incipit
Ἀναγνοὺς οὖν ὁ Ἰάκωβος τὴν ἐπιστολὴν Incipit
Ἀναγνούς σοι τὴν ἐπιστολὴν ἔδοξά σε καὶ φίλους καὶ πατρίδα ἰδεῖν Incipit
ἀνάγνωθι δ’ αὐτοῖς τοὺς νόμους καὶ τοὺς ὅρκους καὶ τὴν γραφήν· καὶ τούτων μεμνημένοι ψηφιοῦνται τὰ δίκαια Desinit
Ἀνάγνωθι τέκνον εἰς τὰ τῶν πατέρων Incipit
ΑΝΑΓΝΩΘΙ ΤΕΚΝΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Incipit
Ἀνάγνωθι τὸν κβ' λόγον τοῦ Χρυσοστόμου Incipit
Ἀνάγνωθι ὦ ἄνθρωπε, κατάλαβε τὸν πλοῦτον Incipit
Ἀναγνὼν τὰ γράμματα τὴς ἀγάπης τῆς σῆς ἅπερ οὕτω βραδύτατα Incipit
ἀναγνώσεις βʹ. κεφάλαια ιʹ, μαρτυρίαι ϛʹ, στίχοι τιβʹ. Stichometria et alia numerica
ἀναγνώσεις βʹ. κεφάλαια ιβʹ. μαρτυρίαι ιαʹ. στίχοι σϟγʹ. Stichometria et alia numerica
ἀναγνώσεις εʹ, κεφάλαια ιθʹ, μαρτυρίαι μθʹ. Stichometria et alia numerica
ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΛΑΥΟΝΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Desinit
Ἀναγνώσματα εἰς διαφόρους ἡμέρας Titulus initialis
Αναγνωσματα εις διαφορους ημερας Titulus initialis
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΜΝΗΜΑΣ Titulus initialis
ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ΕΙΣ ΤΟ: ΟΙ ΜΟΙ ΜΕΛΑΙΝΑ ΨΥΧΗ Titulus initialis
Ἀναγράφω τὸ ἐπὶ στήλης γράψαι Incipit
Ἀνάγωτε τῶν παλαιῶν ἡρώων γραικῶν τὰ λαμπρὰ ἔργα Incipit
ἀναδέδεικται Incipit
ἀναδείκνυσι καὶ τοῦτο Incipit
ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΙΝ Desinit
ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΙΝ Desinit
ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΙΝ Desinit
ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΙΝ Desinit
αναδεξαμενος, Θεοφιλος εστι κρατιστος, ος και αξιος εστιν τω οντι ακουειν του ευαγγελιου. Desinit
ἀναδήσει σε ὁ Χριστὸς στέμμα ἀθανασίας, καὶ σὺν ταῖς ἄνω στρατείαις ὑμνήσεις ὕμνον ἐπινίκιον τῇ ἁγίᾳ Τριάδι... Desinit
Ἀναδήσομεν τὴν παρθενίαν Incipit
ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΣΜΟΝ ΤΕΤΑΓΩΝ Desinit
Ἀνάζαρβος ἐπὶ Κιλικίᾳ πόλις ἡ πατρὶς Ἀγησιλάου Incipit
Ἀναζεύγνουσί ποτε τῆς Κολχίδος καὶ Ἰάσων Incipit
Ἀναζήσεται σχῆμα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ Incipit
ΑΝΑΖΗΣΕΤΑΙ ΣΧΙΣΜΑ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Incipit
Ἀναζήσεται σχίσμα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ Incipit
Αναζητησις και ευρεσις του τιμιου και ζωοποιου σταυρου, επι Κωνσταντινου και Ελενης, των αγιων και πρωτων εν Χριστιανοις, ευσεβεστατων βασιλεων. ευλογησον, πατερ. Titulus initialis
ἀναθεὶς αὐτὸ ἐπὶ τὸν θεὸν ἀπέλυσεν αὐτοὺς ἀπιὼν Desinit
ἀναθέματι καθυποβάλλων τοὺς φρονοῦντας δύο ἀρχὰς ἢ τὴν προσωπικὴν τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ διάκρισιν παρασαλεύοντας. Desinit
ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΣΘΑΙ Desinit
Ἀναθεματίζομεν τοὺς μὴ μετὰ πάσης ἐλευθερίας κηρύττοντας Incipit
Ἀναθεματίζω πάντας τοὺς εἰπόντας ἢ λέγοντας ἢ λέξοντας δύο ἀρχάς Incipit
ΑΝΑΘΩΜ ΟΜΟΥ ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ Incipit
ἀναιρῇ τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν, διὰ Πνεύματος ἁγίου γενομένην καὶ γινομένην ἀεί Desinit
Ἀναισθησία ἐστὶ παντὸς φιλοθέου κάλλους Incipit
Ἀναισθησία ἐστιν νέκρωσις ψυχῆς καὶ νοὸς θάνατος Incipit
ἀνάκειται δὲ τῷ Ἐρωτύλῳ Desinit
ἀνακεφαλαίωσις τῆς ἐν τῷ κουρὰν περιεχομένης τοῦ μωάμεθ διδασκαλίας Titulus initialis
Ἀνακεφαλαίωσις τῆς παρούσης πραγματείας Incipit
Ἀνακηρύττει σου τὴν ἱερὰν καὶ μεγάλην ψυχήν Incipit
ἀνακηρύττοντες τὴν πολλὴν σωφροσύνην τοῦ σοφοῦ αὐτῶν διδασκάλου (τὴν πολλὴν αὐτοῦ σωφροσύνην καὶ τῷ θεῷ εὐχαρίστησαν ... ἀμήν) Desinit
ἀνακηρυχθῶμεν αἰῶνα, καὶ τῶν ἀκηράτων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι... Desinit
ΑΝΑΚΤΩΝ ΚΡΑΤΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΕΥΣΕΒΟΥΝΤΩΝ Incipit
ἀναλαβέτω καὶ μιμείσθω, ἵνα καὶ τοῦ αὐτοῦ στεφάνου ἀξιωθείη, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
ἀναλαβόντας, τῶν αὐτῶν ἐπαίνων ἀξιωθῆναι, καὶ τῆς αὐτῆς βασιλείας τυχεῖν, χάριτι... Desinit
Ἀναλάβωμεν Λουκᾶν τὸν ἀπόστολον Incipit
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ ΟΙΝΩ ΣΤΥΦΟΝΤΙ, ΕΝ Ω ΜΥΡΤΑΙ ΑΠΕΒΡΑΧΗΣΑΝ ΕΠ'ΟΛΙΓΟΝ Desinit
Ἀναλήψεως τὸ εὐαγγέλιον συνεγράψατο, (Πέτρος δὲ) ὁ ἀπόστολος ὑφηγήσατο, ὃν καὶ υἱὸν ὀνομάζει (ἐν τῇ ἐπιστολῇ) αὐτοῦ, λέγων «Ἀσπάζεται ὑμᾶς Μᾶρκος ὁ υἱός.» Textus
Ἀνάλιον, ληγάτον ἐτήσιον Incipit
Ἀναλίων λεγάτων, αἰτησίων Incipit
Ἀναλίων λεγάτων, ἐτησίων ἄκτος Incipit
Ἀναλίων λεγάτων, ἐτησίων ἄκτος Incipit
Ἀναλίων λεγάτων, ἐτησίων, ἄκτος, πρᾶξις Incipit
Ἀναλίων λεγάτων, ἐτησίων, ἄκτος, πρᾶξις Incipit
Ἀναλλίων λεγάτων ἐτησίων Incipit
Ἀναλλίων λεγάτων ἐτησίων ἄκτος πράξις Incipit
Ἀναλογίαι τῶν ἀπειλουμένων κολάσεων πρὸς τὰ ἁμαρτήματα Titulus initialis
Ἀναλογίαι τῶν ἀπηλουμένων κολάσεων, πρὸς τὰ ἁμαρτήματα Titulus initialis
Ἀναλογίαι τῶν ἀπηλουμένων κολάσεων, πρὸς τὰ ἁμαρτήματα Titulus initialis
Ἀναλογισάμενος καθ' ἑαυτὸν Incipit
ΑΝΑΛΟΓΙΣΑΣ ΕΓΩ ΚΑΤΑ ΝΟΥΝ Incipit
Ἀναλογίσασθέ μοι τὸν βασιλικὸν οἶκον Incipit
Ἀναλογίσασθε πῶς ἐστὲ Incipit
ἀνάλογον εἰσιν αἱ αζ γη Desinit
Ἀναλύσεις τοὺς συλλόγους φησι καὶ ἔστιν ἀληθῶς σύλλογος οὗτος Incipit
ἀνάλωτον τροφὴν τῇ παμφάγῳ γινομένους φλογί Desinit
ἀνάλωτος ἔσῃ τὰ τοῦ βίου λυπηρά Desinit
ἀναμὲλπω σοι Desinit
ἀναμένοντες τὴν μακαρίαν ἐλπίδα τὴν τοῖς πραέσιν ἐπηγγελμένην. Μακάριοι γὰρ οἱ πραεῖς ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν, ἐν Χριστῷ ... ἀμήν Desinit
ΑΝΑΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΡΡΙΖΜΕΤΑ ΧΡΕΗ ΟΠΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΖΕΝΤΗΝ ΜΟΥ Incipit
ΑΝΑΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΡΡΙΘΜΗΤΑ ΧΡΕΕΙ ΟΠΟΥ ΕΧΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΘΕΝΤΗΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΗΝ ΜΟΥ Incipit
ΑΝΑΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΡΡΙΘΜΗΤΑ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΕΧΩ Incipit
Ἀναμνημονεύσατε ἕκαστος Incipit
ΑΝΑΜΝΗΣΘΗΤΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΕΚΕΙΝΗΣ Incipit
Ἀναμνήσθητι τῆς πρεσβείας ἐκείνης, ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν καὶ σοφώτατε Incipit
Ἄνανδρον τὴν δειλίαν καλεῖ Incipit
Ἀνανεούσθω ὁ περὶ Θεοῦ λόγος Incipit
Ἀνανεούσθω ὁ περὶ τοῦ Θεοῦ λόγος μᾶλλον ἢ τὰ σιτία Incipit
ΑΝΑΝΕΟΥΣΘΩ ΣΟΙ Ο ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΑΝ ΜΑΛΛΟΝ Η ΤΑ ΣΙΤΙΑ Incipit
Ἀνανεούσθω σοι ὁ περὶ τῶν ἀγαθῶν λόγος Incipit
Ἀνανεούσθω σοι ὁ περὶ τῶν ἀγαθῶν λόγος καθ' ἡμέραν ἢ τὸ σῶμα τοῖς σιτίοις Incipit
Ἀνανεῦσαι οὐκ ἰσχύω / συσχεθεὶς τῷ τῶν παθῶν / πλήθει ὁ πανάθλιος Incipit
ΑΝΑΞ ΑΒΡΟΤΟΣ ΕΙΜΙ Incipit
Ἄναξ ἄβροτος εἰμι θνητοῖς Incipit
Ἄναξ ἄμβροτος εἰμι, θνατοῖς δ' ἐπιμίσγομαι Incipit
Ἄναξ ἄμβροτος εἰμι, θνατοῖς δ' ἐπιμίσγομαι αἰέν Incipit
ΑΝΑΞ ΑΝΑΚΤΩΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΚ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΓΕΝΝΑΤΑΙ Incipit
ἄναξ ἄναρχε υἱὲ, θεοῦ λόγε, σκέπε, φρούρει, φύλαττε τὸν γράψαντα τὴν δέλτον ταύτην. Textus
Ἄναξ βασιλεῦ παντάναξ παντεργάτα Incipit
Ἄναξ γόνε παμφαής Titulus initialis
Ἄναξ Ἰησοῦ τοῦ βροτῶν σῶτερ γένους, υἱὸς Θεοῦ μὲν ἐξ ἀϊδίου πέλεις, Incipit
Ἄναξ πενθῶ καὶ δέξαιμε Incipit
ἀναξίοις δούλοις σου πρός σε γὰρ καταφεύγομεν τῷ πατρί... Desinit
ἀναξίοις δούλοις σου, πρός σε γὰρ καταφεύγομεν καί σοι τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν τῷ πατρί... Desinit
ἀναξίοις δούλοις σου, πρός σε γὰρ προσφεύγομεν καί σοι τὴν δόξαν καὶ εὐχαριστίαν ἀναπέμπομεν τῷ πατρί... Desinit
Ἀναπαιστικὸν δὲ μέτρον ἐστὶ τὸ κατεχόμενον Incipit
ἀναπαλαἰσωμεν ἥττας, καὶ μετὰ νίκης τὸν βίον ἐξέλθωμεν. Desinit
Ἀνάπασιν δὲ τὴν γενεαλογίαν τοῦ Χριστοῦ Incipit
Ἀναπαυστικὸν δὲ μέτρον ἐστὶ τὸ δεχόμενον κατὰ χώραν ἀδιαφόρως σπονδεῖον καὶ ἀνάπαιστον Incipit
ἀναπαυσώμεθα, καὶ τύχωμεν τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
ΑΝΑΠΕΜΠΕΙΝ ΕΙΣ ΑΕΙ ΧΡΙΣΤΩ Desinit
ἀναπέμποντες ἐκκενοῦσιν Desinit
ἀναπέμψωμεν · τῷ πατρὶ καὶ ... Desinit
ἀναπέπαυται Desinit
ἀναπηδήσας εὐθὺς ἀνυπόδητος Incipit
Ἄναπθε ὁ υἱὸς τοῦ Ὀδυσσέως ἀπὸ μίαν ἀνυπόμονον ἐπιθυμία Incipit
ἀναπλάττειν διαφθαρέντα τὸν ἄνθρωπον Desinit
ἀναπληροῦντα καὶ αὐτὴ κύριον ἀνακηρύττει· αὐτῷ τῷ Χριστῷ... Desinit
ἀναπληροῦντα καὶ αὐτὴ κύριον ἀνακηρύττει· αὐτῷ… Desinit
Ἀναπλήρωσις τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωαννικίου τοῦ μεγάλου Titulus initialis
ἀναπνοῆς Desinit
Ἀναπολήσας ἐγὼ κατὰ νοῦν πλεῖστοι δὴ τῶν ἀνθρώπων Incipit
ΑΝΑΠΟΛΗΣΑΣ ΕΓΩ ΚΑΤΑ ΝΟΥΝ ΩΣ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΟΙ ΔΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΤΩΝ ΗΘΩΝ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ Incipit
Ἀναπολήσας κατὰ νοῦν θειότατε πάτερ Incipit
Ἀναργύρους ἀκέστορας γεραίρουσα τήμερον ἡ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ Incipit
Ἄναρθρον ἀρθρῶ καὶ παραλελυμένον Incipit
Ἄναρχε φωτοδότα, φώτησον τὸν νοῦν μου τοῦ δοξάζειν σου Incipit
Ἄναρχε, ἀθάνατε, ἄπειρε, ἀκατάληπτε, ἀόριστε Incipit
Ἄναρχε, ἀτελεύτητε κύριε παντοκράτωρ Incipit
Ἄναρχος ἀρχὴ παντὸς αἰτία Θεός Incipit
Ἀνασκευαί Titulus initialis
ἀνασκευὴ εἰς τὰ προστεθέντα τρία κεφάλαια ταῖς τελευταίαις ἐπιγραφαῖς τοῦ τρίτου τῶν τοῦ Πτολεμαίου ἁρμονικῶν Titulus initialis
Ἄνασσα νύμφη μητροπάρθενε κόρη Incipit
Ἄνασσα πάντων ὡς θεοῦ μήτηρ λόγου δοτήρ κατ᾽ αὐτὸ καὶ γραφεὺς τῆς πυξίδος καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὴν ἐργάτης ποικιλμάτων σὸς ναζιραῖος οἰκέτης Θεοφάνης. Textus
αναστ(αναστασιμα) του ορθρου Titulus initialis
ἀναστάντες ἐν ἑνὶ στόματι, μιᾷ καρδίᾳ, δοξάσωμεν πατέρα... Desinit
ἀναστάντες θεὸν δοξάσωμεν, ὅτι αὐτῷ... Desinit
ἀναστάντες Θεὸν δοξάσωμεν, ᾧ ἡ δόξα... Desinit
Ἀναστάντες οἱ μαθηταὶ ἐπορεύθησαν Incipit
ἀναστάντι καὶ καταργήσαντι Incipit
ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν ὡς ζωοδότης· αὐτῷ Χριστῷ... Desinit
ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, Θεὸς ὢν ἀληθινὸς ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
Ἀναστάσει καὶ βοήσωμεν μεγαλοφώνως Desinit
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΟΙΧΘΕΝ Desinit
ἀναστάσεως βλεπομένης Desinit
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ Incipit
Ἀναστάσεως ἡμέρα Incipit
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ Incipit
Ἀναστάσεως ἡμέρα Incipit
Ἀναστάσεως ἡμέρα Incipit
Αναστασεως ημερα και η αρχη δεξια Incipit
αναστασεως ημερα λαπρηθωμεν (λαμπρυνθωμεν) Textus
Ἀναστάσεως ἡμέρα. ἴσον ἐστὶν εἰπεῖν ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ ἡμέρα ἀναστάσεως Incipit
ἀναστάσεως καὶ βασιλείας καὶ αἰωνίου δόξης τε καὶ χαρᾶς, ἧς γένοιτο... Desinit
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΡΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΤΑΙ Incipit
Ἀναστάσεως Χριστοῦ ἑορταί Incipit
Ἀναστάσεως Χριστοῦ ἑορταὶ καὶ ἄγγελος Incipit
Ἀναστάσημα ἑωθηνὰ (ἑωθινὰ) καθεξῆς Titulus initialis
Ἀναστασία γυναικῶν ἡ καλλίστη, Ῥώμης μὲν τῆς περιδόξου φυτὸν Incipit
ἀνάστασιν καὶ ζωὴν αἰώνιον τοῖς πιστεύουσιν Desinit
ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν ἄληκτον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἀμήν Desinit
ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν ἄληκτον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· ἀμήν Desinit
Ἀνάστασιν Χριστοῦ ἑορτάζομεν οὐκέτι ἐν ἐλπίσιν ὑπάρχουσαν Incipit
Ἀνάστασιν Χριστοῦ ἑορτάζομεν οὐκέτι ἐν ἐλπίσιν ὑπάρχουσαν Incipit
Αναστασιος Ευαγγελινου Κουλουμπης τας 14 Απρηλιου 1830 Textus
Αναστασιος Θωμα Κουλουμπης τας 14 Απρηλιου 1830 Textus
Ἀναστασίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας Titulus initialis
Ἀναστασίου μοναχοῦ διηγήσεις διάφοροι περὶ τῶν ἐν Σινᾷ ἁγίων πατέρων Titulus initialis
Ἀναστασίου μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου ἁγίου ὄρους Σινᾶ, ὁμιλία λεχθεῖσα τῇ ἁγίᾳ παρασκευῇ εἰς τὸ πάθος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἑρμηνεία εἰς τὸν δύετερον ψαλμόν Titulus initialis
Ἀναστασίου μοναχοῦ τοῦ Σινᾶ ὄρους λόγος κἀλλιστος καὶ ωυχωφελὴς περὶ τῶν ἀποιχομένων ἀδελφὼν ἡμῶν καὶ περὶ τῶν ἁγίων λειτουργιῶν ἀποδεικνύων ὅτι καλόν ἐστιν τὸ εὐποιεῖν ὑπὲρ αὐτῶν Titulus initialis
Ἀναστασίου πατριάρχου Ἀντιοχείας Titulus initialis
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ Η ΟΡΜΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΙΝΗΣΙΣ Desinit
Ἀνάστασις τοῦ ἑμοῦ Ἰησοῦ καὶ Θεοῦ καὶ τοῦ νεκρωθέντος Ἀδάμ Incipit
Ἀνάστασις τοῦ ἐμοῦ Ἰησοῦ καὶ θεοῦ, καὶ τοῦ νεκρωθέντος Ἀδὰμ ἀναβίωσις Incipit
Ἀνάστασις Χριστοῦ ἐστι μετάθεσις τῆς λογικῆς φύσεως Incipit
ἀναστήματι θέμεθα Desinit
αναστησεται ο αδελφος σου. λεγει [ Desinit abruptus
Ἀναστροφὴ τριβὴ καθημερινὴ ὀφείλει δοθῆναι Incipit
αναστροφης, αυτους διδαξας. Desinit
Ἀνάτειλον, φανότατε Ῥωμαίων αὐτοκράτορ Incipit
Ἀνατέλλων ὁ ἥλιος καθαρός Incipit
ΑΝΑΤΕΤΑΛΚΕΝ ΑΝΕΤΕΙΛΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΥΠΟΣ ΟΜΟΙΩΣΙΣ Desinit
ἀνατιθέναι ἀνάξιος Desinit
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΙΚΙΑΣ Incipit
ἀνατολικοῦ ἀνέμου, ἔνθα ἥλιος ἀνατέλλει, ἔχει μητροπολίτας ιβ΄. Desinit
Ἀνατολίου τὴν ἡλίου δίκην λάμψασαν πολιτείαν Incipit
Ἀνατομὴ καταχρηστικῶς μὲν λέγεται Incipit
Ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις Incipit
Ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις ἔγραψα μὲν καὶ Incipit
ανατρεπων την των ψευδοδιδασκαλων ψευδολογιαν. Desinit
Ἀνατροπὴ καὶ καθαίρεσις τοῦ πολυθρυλήτου προβλὴματος πάντων τῶν μονοφυσιτῶν, τοῦ φάσκοντος ὡς οὐκ ἔστι φύσις ἀνυπόστατος. Ἐρώτησις ὀρθοδόξου Titulus initialis
Ἀνάτροπη τοῦ "Ἡ πενίη σοφίην ἔλαχεν" Titulus initialis
Ἀνατροφὴ ἣν ἀνατρέφει τίς τινα Incipit
Ἀναφαίνεται δὲ καὶ ἐκ τῶν προειρημένων Incipit cuiusdam partis
Ἀναφανεὶς ἐν τῷ ὕψει Incipit
ἀναφανῇς δίκαιος, χάριτι... Desinit
ἀναφέρειν πάντοτε δικαιοσύνης ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ (ἐν Χριστῷ)... Desinit
ἀναφέρεις τὰς περατώσεις τῆς ψυχῆς ἐπὶ τὴν ἀκρότητα Desinit
αναφερομενην εις ην και πιστευομεν Incipit abruptus
ἀναφέρω ἕνα ἢ δύω παραδείγμα[τα Desinit
ΑΝΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΣΤΟΣ Incipit
Ἀναφὴς καὶ ἄκτιστος Incipit
Ἀναφὴς καὶ ἄκτιστος Θεὸς, καὶ ἀκατανόητος, στερητικὸν Incipit
Ἀναφὴς καὶ ἄκτιστος Θεὸς, καὶ ἀκατανόητος, στερητικὸν Incipit
Ἀναφὴς καὶ ἄκτιστος Θεὸς, καὶ ἀκατανόητος, στερητικὸν ἄλφα Incipit
Ἀναφὴς καὶ ἄκτιστος Θεὸς, καὶ ἀκατανόητος, στερητικὸν ἄλφα Incipit
ΑΝΑΦΟΡΑ Desinit
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΧΙΕΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑΝ ΚΥΡ. ΑΝΝΑΝ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΑΝΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ Titulus initialis
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΑΙΣ ΕΣΤΙ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟ Β Titulus initialis
Ἀναφορὰ πρὸς τὴν αὐτοκράτειραν Αἰκατερίναν δι' ἧς ἐπιβάλλει αὐτῖη τὴν ἑλληνικὴν μετάφρασιν τῆς Εἰσηγήσεως περὶ τῆς ὀρθῆς ἀγωγῆς τῶν γαληνοτάτων πριγκήπων Ἀλεξάνδρου καὶ Κωνσταντίνου τῶν Παυλιδῶν Titulus initialis
Ἀναφορὰ πρὸς τὸν κραταιὸν καὶ ἅγιον ἡμῶν αὐθέντην καὶ βασιλέα, ἣν ἀνέφερεν ὁ οἰκεῖος αὐτῷ κῦρ Γεώργιος ὁ Σχολάριος ἐνώπιον τῆς θείας καὶ ἱερᾶς συνόδου Titulus initialis
Ἀνάχαρσις ἀστραγγαλίζων καὶ ἐπιτιμηθεὶς ὅτι παίζει Incipit
Ἀνάχαρσις ὁ σκύθης σοφὸς ἔφη τοὺς νόμους Incipit
Ἀναχωρεὶς ἀφ' ἡμῶν, ἀλλ' οὐχ ἡμεῖς Incipit
Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων Incipit
Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων Incipit
Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων Incipit
Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται Incipit
Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται Incipit
Ἀναχωρηταί ποτε σοφοὶ καὶ πνευματικοὶ δώδεκα Incipit
Ἀναχωρηταὶ σοφοὶ καὶ πνευματικοί Incipit
Ἀναχωρητῇ παρέβαλον κοσμικοί Incipit
ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ ΤΙΣ Incipit
Ἀναχωρητής τις διηγήσατο τοῖς ἀδελφοῖς λέγων Incipit
Ἀναχωρητής τις διηγήσατο τοῖς ἀδελφοῖς λέγων. Ἐν μιᾶ τῶν ἡμερῶν, καθημένου μου ἐν τῇ κατὰ Ἀρωνᾶν ἐρήμῳ Incipit
ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ ΤΙΣ ΗΝ ΕΝ ΤΗ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΕΡΗΜΩ ΚΑΘΗΖΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΚΕΙΣΕ Incipit
Ἀναχωρητής τις ἦν ἔν τινι τόπῳ ἐπὶ τὸ τῆς ἐρήμου μέρος Incipit
Ἀναχωρητής τις ἦν ἐν τοῖς κάτω μέρεσι τῆς Αἰγύπτου... Ἀκούσασα οὖν γυνή τις ἄσμενος τὰ περὶ αὐτοῦ Incipit
ἀναχωροῦσι· καὶ ταὐ[τὸν Desinit
ἀναψηλαφήσ]ας καὶ εὐρών Incipit
ἀναψύχην ἕλκουσαι Desinit
Ἀνδρ(ο)νίκου του εθσεβεστατου (…) βασιλεως Κομνηνου του παλεολογοῦ αὐτοκρατορος Ῥωμεων του Κωμνηνου του Παλλεο(…) διειγήσης (vel δι'ἐπισκοπου?) τοῦ Μακαριου ανδρος αρχιεπισκοπου Κοσταντινουπόλεως του χρυσοστομου καὶ των ἁγίων πάντων καὶ των ἁγίων ἀ(ποστόλω)ν καὶ του ἁγίου θεολόγου μητροπολε(ως?) καὶ εὐαγγελειστοῦ παρθένου καὶ ἠγαπημένου Textus
ἄνδρα ἀρχήν Desinit
ἄνδρα Θεοῦ μεγάλοιο κατ’ εἰκόνα, γῆν προμολοῦντα Desinit
Ἄνδρα ἰφθιμότατον Incipit
Ἄνδρα ἰφθιμότατον καὶ ἀλυπότατον Incipit
Ἄνδρα ἰφθιμότατον καὶ ἀλυπότατον Incipit
ΑΝΔΡΑΣΙ ΓΥΝΗ Desinit
ΑΝΔΡΑΣΙ ΔΕ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΥΛΟΙΣ ΣΗΜΕΙΑ Desinit
ΑΝΔΡΑΧΝΗΣ ΣΠΕΡΜΑ Incipit
Ἀνδρέας ἁγιώτατος ἀπόστολος Incipit
Ἀνδρέας ἁγιώτατος ἀπόστολος Incipit
Ανδρεας αρχιεπισκοπος της εν Καππαδοκια Καισαρειας, ανηρ ελλογιμος. Incipit
Ἀνδρέας ἔγραψεν, ὁ ὑμέτερος δοῦλος· εὔχεσθε κἀμοί ἀδελφοὶ καὶ πατέρες· διὰ τὸν κύριον παρακαλῶ. Textus
Ἀνδρέας ὁ ἀπόστολος Incipit
Ἀνδρέας ὁ πρωτόκλητος, ὁ πρῶτος Θεοῦ κλάδος Incipit
Ἀνδρεία Titulus initialis
Ἀνδρείας καὶ εὐσεβείας ἐναργὴς ἔνδειξις ἡ παροῦσα γραφή Incipit
Ἀνδρείας ὁ τοῦ νωϊτέρου καθηγητοῦ Incipit
Ἀνδρέου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας Ἑρμηνεία εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἰωάννου τοῦ θεολόγου Titulus initialis
Ανδρεου αρχιεπισκοπου Καισαρειας Καππαδοκιας κυριω μου αδελφω και συλλειτουργω· Titulus initialis
Ανδρεου αρχιεπισκοπου Καισαρειας Καππαδοκιας· κυριω μου αδελφω και συλλειτουργω: περι της Αποκαλυψεως του θεολογου. Titulus initialis
Ανδρεου αρχιεπισκοπου Καισαρειας της Καππαδοκιας· ερμηνεια εις την Αποκαλυψιν του αγιου αποστολου Ιωαννου του θεολογου. Titulus finalis
Ἀνδρέου ἀρχιεπισκόπου Ῥόδου ἀπολογία ἀποδεικτικὴ ἀπὸ τῶν συγγραμμάτων οῦ μακαριωτάτου Θωμᾶ πρὸς τὸν πανιερώτατον μητροπολίτην Νικαὶας κῦρ Βισαρίωνα περὶ τῆς θείας οὐσίας καὶ ἐνεργείας Titulus initialis
Ανδρεου επισκοπου Καισαρειας εκ του εις την του θεολογου Αποκαλυψιν υπομνηματος περι το προοιμιον του συνταγματος φησιν. Titulus initialis
Ανδρεου Καισαρειας Titulus initialis cuiusdam partis
Ἀνδρέου ταπεινοῦ καὶ ἁμαρτωλοῦ τοῦ ἱεροσολυμίτου λόγος εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς παναγίας θεοτόκου Titulus initialis
ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΝΗΤΕΣ Incipit
Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ φιλόχριστοι καὶ φιλόξενοι ξενοδοχήσατε τὴν ἑμὴν γλῶσσαν σήμερον Incipit
Ἄνδρες άδελφοὶ τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου Incipit
Ἄνδρες δικασταί, ἀποδίδωσί μοι τὰ κατωρθωμένα τὸν υἱὸν Incipit
Ἄνδρες δυνάσται τοῦ κράτους προστάται Incipit
Ἄνδρες δυνάσται τοῦ κράτους πρωτοστάται Incipit
Ἄνδρες δυνάσται τοῦ κράτους πρωτοστάται Incipit
Ἄνδρες ἐγερσιγέλωτες ὅσοι βιοπαίγμους τέφρῃ Incipit
ἄνδρες εὐσεβεῖς καὶ φιλόθεοι, ὧν καὶ πρὸ πολλοῦ Incipit
ΑΝΔΡΕΣ ΙΤΑΛΟΙ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΟΙ Incipit
ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, ὅπερ ἡγούμεθα Κορινθίους ἐπᾶραι τοσαῦτ’ ἀναισχυντῆσαι Incipit cuiusdam partis
Ἄνδρες μεγάλοι ὥδευσαν εἰς τὴν ἔρημον Incipit
Ἄνδρες μὲν θεοφιλεῖς καὶ τῶν θείων δογμάτων ἐπιθυμητικῶς ἔχοντες Incipit
Ἄνδρες Ῥωμαῖοι τοῦτο γὰρ ἀρκεῖ Incipit
Ἄνδρες Ῥωμαῖοι τοῦτο γὰρ ἀρκεῖ Incipit
Ἄνδρες Ῥωμαῖοι τοῦτο γὰρ ἀρκεῖ Incipit
Ἄνδρες Ῥωμαῖοι, ἀκούσατε· λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου... Incipit
ΑΝΔΡΕΣ ΡΩΜΑΙΟΙ, ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΑΡΚΕΙ Titulus initialis
ἄνδρες φιλοπενθήμονες οἱ Ναυπάκτιοι Incipit
Ἄνδρες φιλόχριστοι καὶ φιλάδελφοι καὶ φιλόξενοι Incipit
Ἄνδρες φιλόχριστοι καὶ φιλάδελφοι καὶ φιλόξενοι Incipit
Ἄνδρες φιλόχριστοι καὶ φιλόξενοι Incipit
Ἄνδρες, ὧν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀχλὺς κατακέχυται Incipit
ἀνδρί Desinit
ἀνδρὶ ἁμαρτωλῷ δοθήσεται Desinit
ἀνδρὶ ἁμαρτωλῷ δωθήσεται Desinit
ἀνδρὶ ἀνάπαυσις· διὰ τοῦ]το Desinit
Ἀνδρὶ πλακεὶς φιλοῦντι πάνκαλον τόδε, ἄστρα βλέπειν Incipit
ἀνδρίαντος τινὸς ἀψύχου εὐτό[νως Desinit cuiusdam partis
Ἀνδρίζεσθε καὶ κραταιοῦσθε Incipit
ἀνδρικοῖς ἱματίοις ... περιβληθεῖσαν. Τελεῖται δὲ ... Desinit
Ἀνδροκλῆς δανείσας χρήματα Ἀρτέμωνι Incipit cuiusdam partis
ἀνδρομέου βιότου μέτρα δικασπολέεις Desinit
Ἀνδρόνικος ὁ ποιητής Incipit
Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας ὁ λαμπρὸς καὶ περίβλεπτος βίος Incipit
Ἀνδρονίκου τοῦ Καλλίστου εἰς τὸν μεγαλοπρεπῆ ἄνδρα κύριον Γεώργιον Παλαιολόγον τὸν δυσύπατον Titulus initialis
ΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ Incipit
Ἀνδρὸς ναυάγιον οἴκου ζάλη θησαυρὸς πονηρίας Incipit
Ἀνδρὸς ποσὶ πατεῖτο πέτρινος λέων Incipit
Ἀνδρὸς τὰ θεῖα ὑψηλοτάτου ἀπὸ τῶν οὐρανῶν φθεγγομένου Incipit
Ἀνδρὸς τὰ προσπίπτοντα γενναίως φέρειν Incipit
Ἀνδρῶν μέν τισιν αἱ πρὸς ἀλλήλους μάχαι καὶ πόλεμοι τὴν τῶν λόγων παρέσχον ἀφορμήν Incipit
ἀνδρῶν σταθηρῶν συγκοπέντων ἐκ ξίφους Desinit
Ἀνδρῶν φιλαρέτων βίος Incipit
Ἀνέβη ὁ ἀββᾶς Δανιὴλ ἀπὸ τῆς Σκήτεως μετὰ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ ἐν τῇ ἄνω Θηβαίδῃ Incipit
ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνόν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ... άμήν Desinit
Ἀνεγνώθι ἡμῖν σήμερον Incipit
Ἀνεγνώθι ἡμῖν σήμερον ἀδελφοὶ ἀγαπητοὶ Incipit
Ἀνέγνωμέν σου τὴν ἐπιστολήν Incipit
Ἀνέγνωμέν σου τὴν ἐπιστολήν Incipit
Ἀνέγνωμέν σου τὴν ἐπιστολήν Incipit
Ἀνέγνωμέν σου τὴν ἐπιστολήν, ἁγιώτατε πάπα, καὶ κατενοήσαμεν ἐξ αὐτῆς τὸ ὕψος τῆς διανοίας σου Incipit
Ἀνέγνωμεν, ὦ φιλοχριστότατοι Λατῖνοι τὸ συστατικὸν γραμμάτιον Incipit
Ἀνέγνων σου δέσποτα τὴν περὶ των μηχανηματων Incipit
Ἀνέγνων σου τὴ πρὸς τὸν πρωτοψάλτην Incipit
ΑΝΕΓΝΩΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΦΘΟΝΟΥ Incipit
Ἀνέγνων τὰ γράμματα τῆς ἀγάπης Incipit
Ἀνέγνως πάντως καὶ τοὺς βλιους τῶν ταβενησιωτῶν Incipit
ΑΝΕΓΡΑΨΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ Incipit
ανεγραψεν. αυτη μεν ουν η των υποτεταγμενων κανονων υποθεσις. Incipit abruptus
ΑΝΕΔΕΙΞΑΤΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΤΕΡΑ ΗΝ Η ΠΙΣΤΙΣ ΑΥΤΗΣ Incipit
ἀνέδραμες καὶ ὑψώ[θης Desinit
ΑΝΕΖΩΠΗΡΗΣΕΝ ΕΖΩΩΣΕΝ ΑΣΤΕΙΟΝ ΚΑΛΟΝ Incipit
Ἀνεζωπύρησεν ἀνεκτήσατο τὴν ψυχήν Incipit
Ἀνεζωπύρησεν ἀνεκτήσατο τὴν ψυχήν Incipit
Ἀνεζωπύρησεν ἀνεκτήσατο τὴν ψυχήν Incipit
ΑΝΕΙΚΑΣΤΕ ΜΑΚΡΟΘΥΜΕ Incipit
Ἀνείκαστε μακρόθυμε Χριστέ μου σύγγνωθί μοι Incipit
ΑΝΕΙΚΑΣΤΕ ΜΑΚΡΟΘΥΜΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΣΥΓΓΝΩΘΙ ΜΟΙ Incipit
ΑΝΕΙΚΑΣΤΕ ΜΑΚΡΟΘΥΜΕ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΣΥΓΓΝΩΘΙ ΜΟΙ Incipit
ΑΝΕΙΚΑΣΤΕ, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΕ Incipit
ἀνεῖλε μαχαίρᾳ, δεύτερον μάρτυρα μετὰ Στέφανον τῷ δεσπότῃ Χριστῷ παραπέμψας· ἀμήν. Desinit
ἀνειληφότα ἕνωσιν Detail(s)
Ἀνειμήσω ἐκ πελάγους τῆς σοφίας Θεοῦ Incipit
Ἄνεισι Χριστὸς εἰς πατρῴαν ἑστίαν, / σαρκὸς θεώσας ἥνπερ εἴληφε φύσιν. Textus
ανεισι Χριστος εις πατρωαν εστιαν, σαρκος θεωσας ηνπερ ειληφε φυσιν. Textus
Ἀνεκαινισθη […] Textus
ΑΝΕΚΑΛΕΣΑΤΟ ΚΑΙ Incipit
ἀνεκόμισεν ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
Ἀνεκτὸς ἦν Ἅμασις τῇ σπουδῇ νέμων Incipit
ἀνεκφράστως καὶ ἔκ σου ἄνθρωπος Desinit
ἀνέλη χρήση Incipit
ΑΝΕΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΔΡΕΩΝ ΜΕΓΑΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Incipit
ἀνελήφθη βλεπόντων αὐτῶν. Desinit
ανεληφθη βλεποντων των μαθητων. Desinit
ανεληφθη βλεποντων των μαθητων. Desinit
ανεληφθη βλεποντων των μαθητων. Desinit
ανεληφθη δε ωρα θ΄ φασιν δε τον αυτον χαρακτηρα τοιουτον. Desinit
Ἀνελήφθη Χριστὸς Ἰησοῦς πρὸς τὸν ἐν ούρανοῖς αὐτοῦ Πατέρα Incipit
ανεληφθη, βλεποντων των μαθητων. Desinit
ἀνελήφθη, καὶ τοῦτο τέλος ἔχει τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον, ἔχει δὲ τὸ βιβλίον, στίχους ̣͵βωʹ. Desinit
Ἀνέλλειπη τὴν χάρην ὡς κεκτημένη Incipit
Ἀνελλειπῆ τὴν χάριν ὡς κεκτημένη Incipit
Ἀνελλιπῆ τὴν χάριν ὡς κεκτημένη Incipit
Ἀνελπιστία Titulus initialis
ἀνεμνήσαμεν Desinit
Ἄνεμοι δώδεκά εἰσι καὶ μάθε Incipit
Ἄνεμοι δώδεκά εἰσι καὶ μάθε τούτων κλήσεις Incipit
ΑΝΕΜΟΙ ΕΙΣΙ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΧΗΜΑ Incipit
Ἄνεμοι εἰσὶν ὧνπερ αἱ κλήσεις αὗται Incipit
Ἄνεμοι πνέουσιν ἀπὸ άνατολῆς Incipit
ἀνεμποδίστως τὰς ἰδίας χρείας παρέξεται Desinit
ἀνέμφατος δὲ καὶ οἷον μὴ φανερὰ ἔστω ἡ ἐπιτήδευσις Desinit
ἀνεξάλειπτον καὶ ἀείμνηστον πρόγραμμα· ἡμεῖς δὲ… αἰωνίου ἀγαλλιάσεως ἀπολαύσοιμεν… Ἀμήν. Desinit
ἀνεξάλειπτόν μοι συντήρησον, καταξιῶν με καὶ τῆς μελλούσης μακαριότητος, ἔνθα εὐφραινομένων πάντων ἡ κατοικία. Ἀμήν Desinit
Ἀνεξίκακε βασιλεῦ καὶ ἀίδιε, ὁ διὰ τὴν ἐκ ξύλου Incipit
ΑΝΕΞΙΚΑΚΕ ΧΡΙΣΤΕ ΚΑΚΟΙΣ ΑΠΕΙΡΟΙΣ Incipit
ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ (τίς γὰρ ἔγνω...)· αὐτῷ... Desinit
ΑΝΕΞΩΠΥΡΙΣΕΝ ΑΝΕΚΤΗΣΑΤΟ Incipit
ΑΝΕΠΙΓΡΑΦΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ Titulus initialis
Ἀνεπίγραφον. Titulus initialis cuiusdam partis
Ἀνεπίγραφος καὶ οὗτος ὁ ψαλμὸς παρ' Ἑβραίοις Incipit
Ἀνέσπερον φῶς 'τρισσοφεγγοῦς οὐσίας' Incipit
ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Incipit
ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Incipit
Ἀνεσπέρου φωτὸς ἡ γεννήτρια, ἐξαγγέλλοντι πρόσχες μοι, δέομαι. Incipit
ΑΝΕΣΤΕΛΛΕ ΔΙΑ ΤΕ ΠΑΝΤΟΣ Incipit
ΑΝΕΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΗΓΟΡΕΥΘΗ Incipit
Ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος ἀντὶ τοῦ ἀνηγορεύθη Incipit
ανεστη βασιλευς ετερος, ος ουκ ηδει τον Ιωσηφ. Incipit
Ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος, ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ· Incipit
Ανεστη βασιλευς ετερος. Incipit
ΑΝΕΣΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Desinit
Ἀνέστη τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Incipit
Ἀνέστη τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Incipit
Ἀνέστη τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Incipit
Ἀνέστη τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Incipit
Ἀνέστη τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Incipit
Ἀνέστη τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Incipit
Ἀνέστη τριήμερος ὁ Κύριος καὶ ζῆν (ζωὴν CCG) τῷ κόσμῳ Incipit
Ἀνέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν λύσας τοῦ θανάτου τὸ κράτος Incipit
ἀνέστη Χριστὸς καὶ χαίρουσιν ἄγγελοι· ἀνέστη Χριστὸς καὶ ζωὴ Desinit
ανεστη, και τα λοιπα, εν οις πολλη η συμφωνια. Desinit
ΑΝΕΣΤΗΣΑΝ ΠΕΖΕΙΝ Desinit
Ανετεθη εν...το παρον τετραευαγγελον...τω μηνι Μαιω, τη ηʹ ινδ. ετους ...χαριν μνημης των αυτου συγγενων, ων και τα ονοματα εισι ταυτα. μνησθητι κυριε την ψυχην του δουλου σου Νικητα και Ματρονης αχ (μοναχης )... Αλεξιου...και αναπαυσον αυτους. Textus
ἀνέτειλεν Desinit
Ἀνέτειλεν μετὰ τὴν ἀνάληψιν Incipit
Ἀνέτειλεν μετὰ τὴν ἀνάληψιν Κυρίου Incipit
Ἀνέτειλεν μετὰ τὴν ἀνάληψιν Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν ἴδιον πατέρα Incipit
Ἀνέτειλεν μετὰ τὴν ἀνάληψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν ἴδιον πατέρα Incipit
ἄνευ δὲ τοῦ πιστεύειν οὔτε πυνθανομένοις οὔτε λόγον ἀποδιδοῦσι συνοίσει, ὥσπερ οὐδὲ τοῖς ἄνευ πτερῶν ἀπὸ τῶν ὑψηλοτάτων τοὺς ἀετοὺς μιμουμένοις Desinit
ἄνευ τοῦ βελτίστου Incipit
ἀνευ]κλείπτον παράδεισον Incipit
Ἀνευρέθη πέτρα ὅπου νὰ ἔχῃ ἀνθρώπου Incipit
ΑΝΕΥΦΗΜΗΣΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΕ Incipit
ἀνεχώρησαν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν/ χάριτι... Desinit
ἀνεχώρησεν μηκέτι προσβάλλων αὐτῶ Desinit
ἀνήγγειλεν τῷ πατριάρχῃ Incipit
ἀνηγορεύ]θη καὶ τὸν κὐριον τῆς δόξης κατηξιώθη Incipit
Ἄνηθον καὶ ἄνησον ὡς καὶ καλαμίνθη ξκαὶ ἀμίνθων Incipit
ΑΝΗΚΕΣΤΟΝ ΠΑΘΩΝ Desinit
ἀνήκεστον παθῶν Desinit
ἀνῆλθεν ἐν δόξῃ πρὸς τὸν αὐτοῦ πατέρα ἵνα ἐν πάντι τόπῳ προσκυνῶμεν τῷ πατρὶ... Desinit
ἀνῆλθεν ἐν δόξῃ πρὸς τὸν αὐτοῦ πατέρα ἵνα ἐν πάντι τόπῳ προσκυνῶμεν τῷ πατρὶ... Desinit
Ἀνήνεγκας Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Άνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε πρὸς τὴν ἡμετέραν μετριότητα Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε πρὸς τὴν ἡμετέραν μετριότητα Incipit
ΑΝΗΝΕΓΚΑΣ Ο ΙΕΡΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ Incipit
ΑΝΗΝΕΓΚΑΣ Ο ΙΕΡΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ Incipit
ΑΝΗΝΕΓΚΑΣ Ο ΙΕΡΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ Incipit