Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 51872

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK I RGK II RGK III Álbum de copistas I Pinakes - auteur PLP
Fontainebleau, Bibliothèque royale 16 (1/2) possesseur
Ἀντώνιος Ἔπαρχος 15 ex. - 16 1491-1571 possesseur
  • 23
  • 32
  • 36
  • 035- Eparchus, Antonius
  • Antonius Eparchus
Δημήτριος Χλωμός possesseur
  • 30865
Κοσμᾶς Κάμηλος 14 (2/4) ἱερεὺς καὶ ἔξαρχος τῆς ἁγιωτάτης πόλεως Ἀθηνῶν copiste 002v-664 copié en 1339 (souscription)
  • 304

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
. Antônopoulos, « Πάντα ατελή, και άθλια και άχρηστα. Κώδιξ Parisinus Graecus 36 (14ος-15ος αι.). Γραφόμενα και ζωγραφούμενα », Ἰόνιος Λόγος, 1, 2007, p. 15-42 17 n. 10, 26 n. 21
P. Bouras-Vallianatos, « Bizanslı Hekimlerin Şifa Sanatı Bağlamının İncelenmesi. Contextualizing the Art of Healing by Byzantine Physicians », Hayat Kısa, Sanat Uzun. Bizans’ta Şifa Sanatı. Life Is Short, Art Long. The Art of Healing in Byzantium, Pera Müzesi Publication 73, Istanbul, Pera Museum, 2015, p. 104-122 115 n. 27, 117 (fig. 7)
A. Cataldi Palau, Gian Francesco d'Asola e la tipografia aldina. La vita, le edizioni, la biblioteca dell'Asolano, Genova, Sagep, 1998
A. Delatte, Anecdota Atheniensia et alia. t. II. Textes grecs relatifs à l'histoire des sciences, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liége 88, Liège, Paris, Droz, 1939 (Version en ligne)
G. Ecca, « Il Parisinus suppl. gr. 447 et il Vaticanus gr. 279 testimoni dei Commenti agli Aforismi ippocratici », Galenos, 12, 2018, p. 11-28 18
F. Evangelatou-Notara, Χορηγοί, κτήτορες, δωρητές σε σημειώματα κωδίκων. Παλαιολόγειοι χρόνοι, Periodiko Parousia. Parartêma 49, Athêna, 2000 117 n. 148, 230
M. Hermant, M. Lafitte, Trésors royaux: la bibliothèque de François Ier ; publié à l'occasion de l'Exposition Trésors royaux la bibliothèque de François Ier présentée au Château Royal de Blois du 4 juillet au 18 octobre 2015, Rennes Cedex, Presses Universitaires de Rennes, 2015 236 (et n. 34 ; ill. 10, p. 237)
A. Ieraci Bio, , « Un inedito commento anonimo ad Ippocrate (Aph. I 1) », dans A. Roselli (éd), Ecdotica e ricezione dei testi medici greci. Atti del V Convegno Internazionale, Napoli 1-2 ottobre 2004, Collectanea 24, Napoli, M. D'Auria, 2006, p. 253-271 253
A. Ieraci Bio, « La sistematizzazione della farmacologia a Bisanzio. Il Dynameron di Nicola Mirepso e le fonti 'occidentali' », Collecting Recipes. Byzantine and Jewish Pharmacology in Dialogue, Science, Technology and Medicine in Ancient Cultures 4, Boston ; Berlin, De Gruyter, 2017, p. 301-314 301-311
S. Lazaris, Art et science vétérinaire à Byzance, Bibliologia 29, Turnhout, Brepols, 2010 fig. 4 (= f. 10v)
F. Marchetti, « Un manoscritto "senza pari": le illustrazioni », In BUB. Ricerche e cataloghi sui fondi della Biblioteca Universitaria di Bologna, Bologna, Minerva, 2010, p. 41-63 47
T. Martínez Manzano, De Bizancio al Escorial. Adquisiciones venecianas de manuscritos griegos para la Biblioteca Regia de Felipe II: collecciones Dandolo, Eparco, Patrizi, Mérida, Editoria regional de Extremadura, 2015 99 n. 75
T. Martínez Manzano, « Criterios gráficos y extragráficos para la identificación de los manoscritos del último lote de Antonio Eparco », Manuscritos griegos en España y su contexto europeo: Greek Manuscripts in Spain and their European Context, Clásicos Dykinson Monografías, Dykinson, 2016, p. 251-278 264-265
B. Mondrain, « Nicolas Myrepse et une collection de manuscrits médicaux dans la première moitié du XIVe siècle. A propos d'une miniature célèbre du Parisinus gr. 2243 », I testi medici greci. Tradizione e ecdotica. Atti del III Convegno Internazionale, Napoli 15-18 ottobre 1997, Collectanea 17, Napoli, M. D'Auria, 1999, p. 403-418 414-416 fig. (= f. 10v, 146v, 11v)
B. Mondrain, « Les Eparque, une famille de médecins collectionneurs de manuscrits aux XVe-XVIe siècles », The Greek Script in the 15th and 16th Centuries (international symposium of the National Hellenic Research Foundation, Athens, 18-20 October 1996), Διεθνή Συμπόσια 7, Athêna, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ethnikó Ídryma Ereunṓn, 2000, p. 145-163 155-157
B. Mondrain, , « Un lexique botanico-médical "bilingue" dans le Parisinus gr. 2510 », dans J. Hamesse (éd), Lexiques bilingues dans les domaines philosophique et scientifique. Moyen Âge, Renaissance. Actes du colloque international, Paris, 1997, Textes et études du Moyen Âge 14, Turnhout, Brepols, 2001, p. 123-160 145, 153-155
B. Mondrain, , « Les manuscrits grecs de médecine », dans J. Jouanna (éd), Colloque: La médecine grecque antique. Actes, Cahiers de la villa Kérylos 15, Paris, De Boccard, 2004, p. 267-285
B. Mondrain, , « Traces et mémoires de la lecture des textes : les 'marginalia' dans les manuscrits scientifiques byzantins », dans D. Jacquart (éd), Scientia in margine. Etudes sur les 'marginalia' dans les manuscrits scientifiques du Moyen Âge à la Renaissance, Hautes études médiévales et modernes 88, Genève, Droz, 2005, p. 1-25 Annoté par Georges Eparque 11 n. 11
B. Mondrain, , , « La lecture et la copie de textes scientifiques à Byzance pendant l'époque Paléologue », dans G. De Gregorio (éd)M. Galante (éd), La produzione scritta tecnica e scientifica nel medioevo: libro e documento tra scuole e professioni, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2012, p. 607-632 626
B. Mondrain, « Bernard de Montfaucon et l'étude des manuscrits grecs », Scriptorium, 66, 2012, p. 281-316 314
D. Muratore, La biblioteca del cardinale Niccolò Ridolfi, Hellenica 32, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2009
I. Savvinidou, , « Quelques aspects de l'histoire du texte des 'Empirica' du ps.-Dioscoride », dans A. Roselli (éd), Ecdotica e ricezione dei testi medici greci. Atti del V Convegno Internazionale, Napoli 1-2 ottobre 2004, Collectanea 24, Napoli, M. D'Auria, 2006, p. 347-355
R. Stefec, « Zur Geschichte der Handschriften des Francesco Patrizi und des Antonios Eparchos », Νέα ῾Ρώμη, 9, 2012, p. 245-260 257
A. Touwaide, « Lexica medico-botanica byzantina. Prolégomènes à une étude », Τῆς φιλίης τάδε δῶρα. Miscelánea léxica en memoria de Conchita Serrano, Manuales y anejos de "Emerita" 41, Madrid, Consejo superio de investigaciones científicas, 1999, p. 221-228
I. Valiakos, « Das Dynameron des Nikolaos Myrepsos: Erstedition », 2019 (Version en ligne)

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (11)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
002v-99v Nicolaus Myrepsus De compositione medicamentorum 14 1339 Ff. 1-2 et 100-101 uacua ; ff. 2v-8v : pinax codicis (capitula 503)
101v-550v Medica Remedia uaria 14 1339 Collectio anonyma et alphabetica; ff. 102-103v, 107v-108v, 110v-111v, 126v-128v, 151r-v uacua
Incipit
ΑΛΑΤΙΟΝ ΚΑΘΑΡΤΙΚΟΝ ΚΑΘΑΙΡΩΝ ΧΟΛΗΝ
552-624v Stephanus Magnes Empirica 14 1339 DIOSCVRIDES cod. ; ff. 616-617v, 621r-v, 623-624, 625r-v uacua
Incipit
ΠΕΡΙ ΑΒΡΟΤΟΝΟΥ
626-629v Paulus Aegineta medicus De succedaneis (Epitome med. VII, 25) 14 1339 Excerptum de succedaneis (VII, 25) ; anonym. cod. ; f. 630r-v uacuum
Incipit
ΑΝΤΙ ΑΚΑΝΘΙΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΛΥΧΝΙΣ
Desinit
ΑΝΤΙ ΩΚΙΜΟΕΙΔΟΥΣ ΗΔΥΟΣΜΟΝ ΑΓΡΙΟΝ
631-637v Lexica Botanica 14 1339 Ed. A. Delatte, Anecdota Atheniensia, II, Liège - Paris, 1939, p. 385-393
Incipit
ΑΡΚΕΥΣΤΟΝ Η ΚΑΝΤΖΑΡΟΥ
Desinit
ΤΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΥΔΡΙΑΙΣ ΖΩΑ
640-641 Metrologica Quaedam 14 1339 Excerpta de ponderibus et mensuris (ORIBASIVS, PAVLUS AEGINETA MEDICVS et alii); ff. 641v-642v uacua
643-647 Magica Varia 14 1339 Rictologion (tabula divinatoria); ff. 647-648 uacua
648v-649 Magica Varia 14 1339 De faustis et infaustis diebus
650v-654 Aristoteles philosophus De astronomia 14 1339 Ff. 649v-650 uacua; interpretatio de diebus lunae Aristotelis tribuita.
Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
654v Astrologica, astronomica Quaedam 14 1339 Opusculus de 12 mensibus et zodiaci signis et de 7 planetis
654v--656v Astrologica, astronomica Tabulae et schemata 14 1339 Zodiaci nominum et signorum tabulae duae; f. 657r-v uacuum; f. 658 : tabula de cyclis lunae et solis; ff. 658v-661v : tabulae de Paschae festis (a. 1339-1412); ff. 662-663 uacua; f. 663v : tractatus de diebus et noctis singulorum mensorum