Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Δ

Détails contenus par liste alphabétique Type
δ' ἀμφοτέρους ἀμφοτέρων δὲ τῶν δύο τούτων πόντων Incipit
δ' ἂν καὶ μέχρι τῶν ἄστρων κυλινδροειδής Incipit abruptus
δ' ἀταξίαν ἀνετράποντο Desinit
δ' ἔτερόν τι ἄλλο ἐγκαλεῖν Desinit
δ]έον οὖν ἐκθῆναι ἡμᾶς καὶ τὴν διάγνωσιν τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν Incipit
δ]ιὰ τῆς πέτρας Incipit
δʹ Εὐχὴ ὑπὲρ αὐτῶν εἰς ἁγιασμὸν καὶ παρρησία καθαρὰ σὺν δοξολογία Θεοῦ. Desinit
δʹ (!) ὅτι διακονητέον τῆ του πλησίον σωτηρία. Desinit
δʹ (τεσσαρα) δε εστιν τα ευαγγελια και ου πλειονα ουτε ελαττονα· Incipit
δʹ (τεσσαρες) εισιν αι γενικαι αρεται Incipit
δʹ ἐπανάλειψις περὶ κακίας ἀνθρώπων αἱρετικῶν, ἐν ὧ ὅτι αἰφνιδίως ἤξει Χριστος ἐπὶ συντελεία τοῦδε τοῦ αἰωνος· ὥστε δεῖν εὐτρεπίζεσθαι. πάση ἀρετῆ: Desinit
δʹ Ἐπανάληψις περὶ κακίας ἀνθρώπων αἱρετικῶν, ἐν ᾧ ὅτι αἰφνιδίως ἥξει Χριστός ἐπὶ συντελείᾳ τοῦδε τοῦ αἰῶνος, ὥστε δεῖν εὐτρεπίζεσθαι πάσῃ ἀρετῇ. Desinit
δʹ Ἐπανάληψις περὶ κακίας ἀνθρωπων αἱρετικῶν. Desinit
δʹ Εὐχὴ αὐτῶν εἰς ἁγιασμὸν καὶ παρρησία καθαρὰ σὺν δοξολογία Χριστοῦ. Desinit
δʹ Εὐχῆ ὑπὲρ αὐτῶν εἰς ἁγιασμὸν καὶ παρρησίαν καθαρὰν σὺν δοξολογίᾳ Θεοῦ. Desinit
δʹ Εὐχὴ ὑπὲρ αὐτῶν εἰς ἁγιασμὸν, καὶ παρρησίαν καθαρὰν, σὺν δοξολογία θεοῦ. Desinit
δʹ τέταρτον Ἰακώβω τῶ δικαίω ὡς Ἰώσηππος καὶ Κλήμης ἱστοροῦσιν. Desinit
δʹ Τεταρτον· Ιακωβω τω δικαιω ως Ιωσηπος και Κλημης· ιστορουσιν. Desinit
δʹ.αʹ (!) Ἐν ὧι (!) περὶ τοῦ πῶς αἰφνιδίως...πάση ἀρετη. Desinit
Δά]φνῃ· πονηρότερον ἐκεῖ τὸ βάραθρον Incipit
Δαβὶδ διώκει τῇ βοῇ τῆς κινύρας Desinit
Δαβὶδ μελωδὲ μουσικῆς ἀποκρύφου Incipit
ΔΑΒΙΔ ΜΕΛΩΔΕΟΝΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Incipit
Δαβὶδ πάρεσο Desinit
ΔΑΒΙΤΙΚΗ ΠΕΦΥΚΑ ΔΕΛΤΟΣ Incipit
Δαβιτικῶν πέφυκα δέλτος ᾀσμάτων Incipit
δαιμονιζόμενος Desinit
ΔΑΚΡΥ]ΣΑΙ ΚΑΙ ΤΙΘΗΣΙΝ [ΑΥΤΟΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΣΤΥ]ΛΟΥ Incipit
ΔΑΚΡΥΕ ΔΥΟ ΚΑΚΑ Desinit
ΔΑΚΡΥΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑ ΚΑΤΩΔΥΝΟΥ ΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΙΟΝΤΑ Desinit
δάκτηλοι ΙΒ’ Desinit
δακτύλου τὸ ἥμισυ Desinit
δακτύλους· τοὺς δὲ δύο, σπονδείους Desinit
Δαμασκίου φιλοσόφου ἐξήγησις εἰς τὸ προγνωστικὸν τοῦ Ἱπποκράτους, τμῆμα α' Titulus initialis
Δαμασκὸς πατρὶς τῷ μεγάλῳ τούτῳ καὶ περιφήμῳ τῆς Κρήτης προέδρῳ Incipit
Δανεισάμενος παρὰ Δήμωνος Incipit cuiusdam partis
Δανιὴλ ἐπαινῶν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπαινέσομαι Incipit
Δανιὴλ μοναχοῦ περὶ τῆς ἑπταλόφου καὶ περὶ τὰς νήσους τί ἔσται τὸ μέλλον αὐτῶν Titulus initialis
Δανιὴλ μοναχοῦ ταπεινοῦ Ῥαϊθοῦ· εἰς τὸν βίον τοῦ κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Σχολαστικοῦ Titulus finalis
Δανιὴλ μοναχοῦ τοῦ Πατμίου διδασκάλου Γραμματική Titulus initialis
Δανιὴλ τὸν τῶν ἐπιθυμιῶν ἄνδρα καὶ ὑποφήτην Θεοῦ ἐγκωμιάζειν χρέων Incipit
δαπανομενος. Desinit
Δαρεῖος καὶ Πάμφιλος Διονυσοδώρῳ δανείζουσι Incipit cuiusdam partis
Δαρείου καὶ Παρασάτιδος γίγνονται παῖδες δύο Incipit
Δαυὶδ δὲ ὁ ὁσιώτατος, τοῦτο γὰρ ὄνομα Incipit
Δαυὶδ μὲν ὁ βασιλεὺς καὶ προφήτης τὴν τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ ἔχουσαν κιβωτὸν ἐξ ἀλλοφύλων ἥκουσαν θεασάμενος Incipit
Δαυὶδ ὁ θεοπάτωρ καὶ βασιλεὺς καὶ προφήτης γράφει οὕτως ἐν τοῖς ψαλμοῖς· Αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ κύριος Incipit
Δαυὶδ προφῆτα, βασιλεῦ, ψάλτα, πάτερ, Incipit
Δαυὶδ τὸ πρῶτον ᾆσμα τῶν ψαλμῶν βάσις. Textus
Δαυιτικὴ πέφυκε δέλτος ᾀσμάτων Incipit
Δαυϊτικὴν φωνὴν ἐξεπλήρωσα διὰ περιουσίαν λόγου καὶ τοῖς ἀλογοις χαρισάμενος λογον. Desinit
Δαυιτικῆς [sic] κιθάρας Incipit
ΔΑΥΙΤΙΚΩΣ ΑΓΙΟΙΣ Desinit
ΔΑΦΝΗ Desinit
δαψιλείας, καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι… Desinit
δαψιλεστέρας ἀπέλαυσε τῆς ἄνωθεν φιλοτιμίας, ἧς... Desinit
ΔΑΨΙΛΕΣΤΕΡΑΣ ΑΠΗΛΩΣΕ ΤΗΣ ΑΝΩΘΕΝ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑΣ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ Κ.Τ.Λ. Desinit
Δαψιλῶς ὂντως ἐδεξιώσατο τῇ προτεραίᾳ Incipit
Δαψιλῶς ὂντως ἐδεξιώσατο τῇ προτεραίᾳ Incipit
Δαψιλῶς ὄντως ἐδεξιώσατο τῇ προτεραίᾳ Incipit
δὲ ἢ ὃν Μκα͵στ πρὸς ͵στωνθ Desinit
δὲ ὀνομαζέσθω ἐν υμῖν Incipit abruptus
δὲ οὐ πολὺν αὐτῶν ποιούμενος λόγον, τὴν γῆν ἀνταλλάσσῃ τῶν οὐρανίων. Ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
ΔΕ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙΚΕΧΥΜΕΝΑΙ Incipit
δὲ σφαλῆναι ἐν τινι πορνείᾳ... δεινὸν εἶναι... οὐδὲν ζητ[... Desinit
ΔΕ ΤΕΛΩΝΗΣ ΚΑΤΗΛΘΕ Incipit
δε. εγεννησεν τον Αχαζ Incipit abruptus
ΔΕ]ΔΩΚΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΣΚΗΝ ΜΟΥ Incipit
ΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΑΛΥΣΕΣΙ ΠΥΡΙΝΑΙΣ ΥΠΟ ΑΓΓΕΛΩΝ Desinit
δεδήλωκε μοι ἡ σὴ εὐλάβεια ὥς τινες Incipit
δεδιδαγμένος Desinit
δέδοικα μὴ πῶς εἱς ἐναντίον πέσω Desinit
δέδοικα μή πως εἰς ἐναντίον πέσω Desinit
δέδοκε τῷ Ἱεροβοάμ Desinit
Δεδοξασμένα ἐλαλήθησαν περὶ σοῦ Incipit
δεδοξασμενον το πεταλον εφανη. Desinit
δεδοξασμενον το πεταλον εφανη. Desinit
ΔΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΤΟΥΣ Desinit
δέδωκεν ὁ θεός Incipit
δέδωκεν ὁ θεὸς οἷς δέδωκεν, ἀεὶ ἑορτάζειν, ἀεὶ πανηγυρίζειν, καθ᾽ ἕκαστον ἔτος ἀνανεοῦσθαι τῆς πανηγύρεως τὸν λόγον, ἐν Χριστῷ… Desinit
δεδωκότι Incipit
δεήθητε Χερουβεὶμ θρόνοι κυριότητες ἄγγελοι Desinit
Δεηθῶμεν οὖν αὐτοῦ, ἵνα ἡμᾶς εἰσαγάγῃ εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ· ὅτι αὐτῷ πρέπει... Desinit
Δεητήριοι πρὸς τὸν αὐτὸν αὐτοκράτορα ὡς ἀπὸ τῆς σεβαστοκρατορίσσης Titulus initialis
Δεητήριος εἰς τὸν αὐτοκράτορα περὶ ζώσης ἀλώπεκος Titulus initialis
Δεητήριος περὶ τοῦ ἐν <τοῖς> Μαγγάνοις ἀδελφάτου Titulus initialis
Δεητήριος περὶ τοῦ ἐν τοῖς Μαγγάνοις ἀδελφάτου Titulus initialis
ΔΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΤΗΧΕΙΣΘΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ Incipit
ΔΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΤΗΧΕΙΣΘΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ Incipit
δεῖ γάρ με πάσαις κεφαλαῖς ἐφαρμοσαι τὸν στέφανον. Desinit
δεῖ γάρ με ταπεινούμενον καταβαίνειν καὶ εἰς τὰς τῶν λέξεων τριοδίτιδας. Desinit
δεῖ γάρ σοι πείθεσθαι πάντως καθάπερ πατρὶ καὶ κηδεμόνι τοῦ γένους. Desinit
ΔΕΙ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ ΟΤΙ ΟΤΑΝ Incipit
Δεῖ γιγνώσκειν ὅτι ὅταν ἔστι τὸ οὖρον Incipit
ΔΕΙ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ ΟΤΙ ΟΤΑΝ Η ΤΟ ΟΥΡΟΝ ΕΡΥΘΡΟΝ Incipit
ΔΕΙ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ Ω ΦΙΛΟΜΑΘΕΣΤΑΤΕ Incipit
δει γινοσκον (γινωσκειν?), οτι τα τεσσαρα ευαγγελια αφομοιωμ(α) (αφομοιωμα) εισι του (των) χερου(βιμ) (χερουβιμ) το κατα Ματθαιον, ομοιον ανθρωπου. το κατα Λουκαν, ομοιον μοσχου. το κατα Λουκαν (!), ομοιον λεοντος. το κατα Ιωαννην, ομοιον αετω. αυτη η διδαχη των χερουβιμ. αμην. Textus
ΔΕΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ Incipit
Δεῖ γινώσκειν ὅπως ἔχει σχῆμα προσευχῆς λέγεται κομπολόγιον Incipit
Δεῖ γινώσκειν ὅτι ἀπ' ἐντεῦθεν τάττεται ὁ πίναξ τῆς βίβλου εἰθ' οὕτως ὁ παρὼν πρόλογος Titulus initialis
ΔΕΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΟΤΙ ΕΙΣ ΕΠΤΑ ΜΟΙΡΑΣ ΕΣΤΙΝ Η ΓΗ ΜΕΜΕΡΙΣΜΕΝΗ Incipit
ΔΕΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΟΤΙ Η ΓΗ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ ΕΝΙ ΜΗ ΕΓΓΙΖΟΥΣΑ ΠΟΥ Incipit
ΔΕΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΟΤΙ ΟΠΟΤΑΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΟΥΡΩΝ ΕΡΥΘΡΟΝ Incipit
Δεῖ γινώσκειν ὅτι ὅταν ἐστι Incipit
ΔΕΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΟΤΙ ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΙΝ ΤΑ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ Incipit
Δεῖ γινώσκειν ὅτι τὸ ἡρωϊκὸν μέτρον Incipit
ΔΕΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΟΤΙ ΤΟ ΜΑΘΕΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΩΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΕΙΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ Incipit
ΔΕΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΟΤΙΠΕΡ ΛΕΠΤΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΣΣΑΡΙΑ Incipit
ΔΕΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΟΤΙΠΕΡ ΛΕΠΤΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΣΣΑΡΙΑ Incipit
Δεῖ γινώσκειν ὡς ὅτε τὸ οὖρον ἐστὶν ἐρυθρὸν Incipit
δει γινωσκειν, οτι τα τεσσαρα ευαγγελια αφομοιωμ(α) (αφομοιωμα) εισι του (των) χερουβιμ το κατα Ματθαιον, ομοιον ανθρωπου. το κατα Μαρκον, ομοιον λεοντος. το κατα Λουκαν, ομοιον μοσχου. το κατα Ιωαννην, ομοιον αετου. αυτη η διδαχη των χερουβιμ. αμην. Textus
ΔΕΙ ΔΕ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ ΤΟΥΤΟ, ΟΤΙ ΤΟ ΑΙΜΑ, ΟΠΕΡ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Incipit
δει δε ειδεναι χρη, αναγινωσκεσθαι το αγιον ευαγγελιον Incipit
Δεῖ δὲ καὶ τὰ κατὰ τὸν μέγαν Γεράσιμον... Οὗτος τὴν κατὰ τὸν Ἰορδάνην οίκήσας ἔρημον Incipit
Δεῖ δὲ πανὺ καλῶς Incipit
ΔΕΙ ΔΕ ΠΑΝΥ ΚΑΛΩΣ ΚΑΚΕΙΝΟ ΕΙΔΕΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ Incipit
ΔΕΙ ΔΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΕΧΕΙΝ Incipit
ΔΕΙ ΔΗ ΟΥΝ ΗΜΑΣ ΠΑΡΟΡΓΙΖΕΙΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ Incipit
Δεῖ δὴ χρημάτων καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων Titulus initialis cuiusdam partis
ΔΕΙ ΕΙΔΕΝΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΠΛΕΙΑΔΟΣ ΔΕΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ Incipit
ΔΕΙ ΕΙΔΕΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΙ Incipit
δεῖ εἰδέναι ὅτι εἰσί τινες τῶν μοναχῶν Incipit
δεῖ εἰδέναι ὅτι ἐν τῳ μὴ ἀμοιρεῖν Incipit
Δεῖ εἰδέναι ὅτι ἑπτὰ Incipit
δει ειδεναι οτι εως <το> (?) κατα Ματθαιον την [...] ολου ουκ [...γ...] Textus
Δει ειδεναι οτι μονον τον αγιον Πετρον εβαπτισεν ο Χριστος Incipit
ΔΕΙ ΕΙΔΕΝΑΙ ΟΤΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ Incipit
Δεῖ εἰδέναι ὅτι μυστήρια τῆς ἐκκλησίας ἡμῶν εἰσὶν ζ' Incipit
ΔΕΙ ΕΙΔΕΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΚΡΟΝΟΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΒΡΩΔ Incipit
Δει ειδεναι οτι ο Λουκας αρχεται κυριακη τη μετα της υψωσεως· τοτε και η ισημερια γιγνεται. Textus
ΔΕΙ ΕΙΔΕΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΛΛΑΣΣΟΥΣΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΑ Incipit
Δεῖ εἰδέναι ὅτι πρὸ πάσης τέχνης Incipit
Δεῖ εἰδέναι ὅτι πρὸ πάσης τέχνης καὶ ἐπιστήμης τέσσαρα εἰσί τινα ζητούμενα Incipit
δεῖ εἰδέναι ὅτι τὰ ὀκτὼ τοῦ λόγου καλούμενα μέρη Incipit
ΔΕΙ ΕΙΔΕΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟΝ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙΝ ΤΡΙΕΤΙΑΝ ΧΡΟΝΟΝ Incipit
ΔΕΙ ΕΙΔΕΝΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣΙ ΕΠΤΑ Incipit
ΔΕΙ ΕΙΔΕΝΑΙ ΩΣ ΟΙ ΤΟΥ ΙΛΛΥΡΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ Incipit
ΔΕΙ ΕΙΔΕΝΑΙ, ΕΙΣΙ Incipit
δει ειναι με; και αυτοι ου συνηκαν το ρημα Incipit abruptus
δεῖ ἐκβαλεῖν τὸν μόλυβδον Desinit
Δεῖ ἡμᾶς καὶ τοῦτο εἰδέναι ὅτι πολλὴν δύναμιν Incipit
δεῖ ἡμᾶς μὴ κατὰ ἔθος σωματικὸν Incipit
δεῖ καὶ ἀναγκαῖόν ἐστιν, ἀδελφέ, τοὺς παραδεδομένους Incipit
δεῖ κατὰ τὸν αὐτὸν τύπον καὶ περὶ τῶν μυστηρίων διελθεῖν Desinit
ΔΕΙ ΜΕΝ ΟΥΝ Incipit
Δει ουν αδελφοι τους τω τιμιω αιματι εξαγορασθεντας Incipit
ΔΕΙ ΟΥΝ ΤΟΥ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥ ΥΙΟΝ ΘΕΟΥ Incipit
Δεῖ πάντα χριστιανὸν ἀεί ποτε ἐπὶ ἡνδήτινα ἁμαρτίαν μετανοεῖν Incipit
δεῖ πλ... πολύτροφον Desinit
δεῖ πληρωθῆναι καὶ μερισθῆναι κατὰ τὴν ἀξίαν ἑκάστῳ… ὧν μετάσχοιμεν… ἀμήν Desinit
Δεῖ σε γινώσκειν ὧ παιδίον ὅτι ὀκτώ εἰσι πάντα τὰ μέρη τοῦ λόγου Incipit
ΔΕΙ ΣΕ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ Ω ΠΑΙΔΙΟΝ ΟΤΙ ΕΙΣΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΟΝΟΜΑ ΡΗΜΑ Incipit
ΔΕΙ ΣΕ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ, Ω ΠΑΙΔΙΟΝ Incipit
δεῖ σε εἰδέναι ὅτι πολλαχόθεν σύγκειται πιθανῶς ὁ μῦθος Incipit cuiusdam partis
ΔΕΙ ΤΗΝ ΣΗΝ ΕΥΛΑΒΕΙΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΝ Incipit
Δεῖ τὸν ἐκκλησιάρχην Incipit
ΔΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΝ ΚΡΥΦΙΑ Incipit
ΔΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΑ Incipit
Δεῖ τὸν μοναχὸν πρὸ πάντων ἀκτήμονα βίον Incipit
ΔΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΑΣΚΕΙΝ ΤΟΝ ΑΚΤΗΜΟΝΑ ΒΙΟΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΗΡΕΜΙΑΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΩΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Incipit
ΔΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΑΣΚΗΤΗΝ ΑΚΤΗΜΟΝΑ ΒΙΟΝ ΕΧΕΙΝ Incipit
ΔΕΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΟΜΑΡΤΟΥΝ ΑΥΤΩ Incipit
δεῖ τοὺς μὴ εἰδότας ἐκ τήθους τὸ Ψαλτήριον ὅταν λέγωσιν τὴν ἀσκητικὴν ἀκολουθίαν λέγειν ἀντὶ Ψαλμῶν τὴν εὐχὴν τοῦ τελώνου Incipit
δειγμάτων, ἀλλὰ καὶ ἐπ' αὐτῶν αὐτὸ τ$ων ἔργων ἔδειξεν Incipit
ΔΕΙΚΝΥΟΥΣΙΝ, ΩΣ ΟΙΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΣ Incipit
δείκνυσιν Desinit
ΔΕΙΚΝΥΣΙΝ Ο ΙΩΒ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΛΛΟΝ Η ΑΠΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΚΙΜΗΣΑΣ Desinit
δεικνύων Desinit
Δειλὴν καὶ ἄνανδρον τὴν ψυχὴν ἀμαθία ποιεῖ Incipit
Δειλὴν καὶ ἄνανδρον τὴν ψυχὴν ἀμαθία ποιεῖ, οὐ κατὰ φύσιν, ἀλλὰ κατὰ προαίρεσιν Incipit
Δειλία Titulus initialis
Δειλιῶ τὸν Ἀβραὰμ ὡς τὴν ἐμὴν ὑπερβαίνοντα γλῶτταν· καὶ πρὸς τὴν αὐτοῦ μνήμην προλαβοῦσά με Incipit
δεινίας Φορμίδου Desinit
δεινοὶ κατὰ κοιλίαν Incipit
Δεινὸν ἐμοί γε δοκεῖ καὶ ἥκιστα τῶν δεόντων ὡς ἀληθῶς ἐφαπτόμενον Incipit
δεινὸν ἡ πονηρία, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, καὶ πάσης ἀσεβείας ἀνάμεστον Incipit
ΔΕΙΝΩΣ ΜΕ ΧΕΙΜΑΖΟΥΣΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ Incipit
ΔΕΙΝΩΣ ΧΕΙΜΑΤΖΟΜΕΝΟΣ Incipit
ΔΕΙΞΑΙ Desinit
δειξάμενον αὐτῶ. καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΔΕΙΞΟΝ ΠΕΡΙΚΛΥΤΟΝ ΤΗΣ ΣΗΣ ΥΠΕΡΑΓΑΘΟΥ ΘΕΟΤΗΤΟΣ Desinit
Δεῖπνον ἡμῖν ἤδη πρόκειται μυστικόν, ὅπερ ἡ σεπτὴ τῶν εὐαγγελίων βίβλος Incipit
Δέκα αἱ κατηγορίαι οὖσαι ὁμονύμως αἱ πᾶσαι Incipit
δέκα αὐτὸν ἀπὸ τάφου εἰς βασιλείαν παρεδέξαντο· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς καταξιωθῆναι χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
Δεκα επιφ[ανειαι] (επιφανειαι) του κυριου εγενοντο μετα την εκ νεκρων αναστασιν: Titulus initialis
Δέκα ἐπιφάνειαι τοῦ Kυρίου τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς γενόμεναι μετὰ τὸ ἐκ νεκρὼν (!) αὐτοῦ ἑγερθῆναι Titulus initialis
δεκα επιφανειαι του κυριου μετα την αναστασιν. Titulus initialis
Δέκα ἐπιφάνειαι τοῦ κυρίου μετὰ τὴν ἀνάστασιν. Titulus initialis
Δεκα επιφανειαι του κυριου τοις ιδιοι (ιδιοις) μαθηταις γενομεναι μετα το εκ νεκρων αυτον αναστηναι Titulus initialis
Δέκα ἐπιφανείαι τοῦ κυρίου τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς γινόμεναι μετὰ τὸ ἐκ νεκρῶν αὐτὸν ἀναστῆναι Titulus initialis
δεκα επιφανειαι του κυριου τοις ιδιοις μαθηταις γινομεναι· μετα την εκ νεκρων αυτου αναστασιν. Titulus initialis
δεκα επιφανειαι του κυριου τοις ιδιοις μαθηταις ωφθη μετα την αναστασιν. Titulus initialis
δεκα επιφανια ( !) του κυριου ημων Ιησου Χριστου τοις ιδιοις αυτου μαθηταις. Titulus initialis
δεκα επιφανιαι του κυριου τοις ιδιοις μαθηταις γενομεναι μετα την εκ νεκρων αναστασιν. Titulus initialis
δέκα κατηγορίαις Desinit
δέκα ὀνόμασι παρ' Ἑβραίοις Incipit
Δεκα ονομασι παρ’ Εβραιοις, ονομαζεται ο θεος· Incipit
ΔΕΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙ ΠΑΡʹ ΕΒΡΑΙΟΙΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ Incipit
Δέκα πληγὰς ὁ Θεὸς τοῖς Αἰγυπτίοις Incipit
Δεκα των (Δεκατον) εις το ορος των ελαιων ανερχομενος. Desinit
Δεκαλογος Μωυσεως περι της δεκαλογου ην εδωκεν αυτω ο θεος. Titulus initialis
ΔΕΚΑΜΗΝΙΑΙΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΝΟΗΤΕΟΝ ΟΥ ΤΟ ΔΕΚΑ ΜΗΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ Incipit
Δεκάπολις, σέβω σε τοῦ Προκοπίου Incipit
Δεκάστιχοι πρὸς τὸν αὐτοκράτορα κῦρ Ἰωάννην τὸν Κομνηνὸν στρατεύσαντα καὶ πάλιν κατὰ Περσῶν εὐκτήριοι ληφθέντες ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν Titulus initialis
Δεκατον, εις το ορος των ελαιων ανερχομενος. Desinit
ΔΕΚΑΧΟΡΔΟΝ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΗΣΙ Incipit
Δέκιος ἡνίκα τὰ τῆς Ῥωμαίων βασιλείας διεῖπε σκῆπτρα Incipit
Δέκιος ἡνίκα τῆς ῥωμαϊκῆς ἀρχῆς τὰ σκῆπτρα διεῖπε Incipit
Δεκίου τὴν αὐτοκράτορα Ῥωμαίων παρανόμως διέποντος ἀρχήν, τοῦ τετάρτου ἔτους τῆς αὐτοῦ βασιλείας Incipit
Δεκίου τοῦ ἀσεβεστάτου τὰ Ῥωμαίων σκῆπτρα διέποντος, ὁ κατὰ χριστιανῶν διωγμὸς οἷά τις σφοδροτάτη λαίλαψ Incipit
Δεκίου τοῦ δυσσεβοῦς τὰ Ῥωμαίων σκῆπτρα διέποντος, Κυντιανοῦ δὲ τῆς Σικελῶν ἐπαρχίας ἡγεμονεύοντος, διωγμὸς κατὰ Χριστανῶν ἐκινεῖτο Incipit
ΔΕΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ Desinit
Δέλτον ὁ ρητορικῆς Incipit
ΔΕΛΤΟΣ ΣΥΝ ΘΕΩ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΨΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ Titulus initialis
Δελφῖνα Incipit
Δελφῖνα Incipit
δεμας αυτο σαωσαι. Desinit
Δὲν ἀγαπᾶ ὁ φιλάν(θρωπ)ος θ(εὸ)ς ἄλλους ἀν(θρώπ)ους ὡσὰν τοὺς ταπεινοὺς· καὶ δὲν μισᾶ Incipit
Δὲν ἀγαπᾷ ὁ φιλάνθρωπος θεὸς ἄλλους ἀνθρώπους ὡσὰν τοὺς ταπεινούς Incipit
ΔΕΝ ΑΓΑΠΑ Ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΤΑΠΕΙΝΟΥΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΕΝΟΔΟΞΟΥΣ Incipit
Δὲν εἶναι ἄλλο Incipit
Δὲν εἶναι ἄλλο Incipit
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ Incipit
Δὲν εἶναι πράγμα δυνατὸν κόρακας νὰ ἀσπρίσῃ Incipit
δὲν ἠθέλησε νὰ φανερωθῇ ἕως τῆς ζωῆς αὐτῆς καὶ δὲν ἔμαθε τινὰς τοῦ ὑπῆγεν, ἢ ποῦ ἀπέθανεν ἔως τὴν σήμερον Desinit
ΔΕΝ ΗΛΠΙΖΑ ΠΟΤΕ ΟΥΔΕ ΕΘΑΡΡΟΥΝ Incipit
ΔΕΝ ΛΟΓΙΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΜΑΘΗ ΑΠΟ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ Desinit
ΔΕΝ ΦΘΑΝΕΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΟΙ ΛΑΤΙΝΟΙ ; ΖΗΛΩΤΗΣ Incipit
δὲν φθάνει νὰ πολεμοῦν οἱ Λατίνοι τοὺς ὀρθοδόξους Incipit
δὲν χάνεται ποτὲ ἐκεῖνο τὸ καλόν, ὁποῦ εἰς Desinit
δένδρεα καὶ ποταμοὶ καὶ ἄλσεα λείβετε θρῆνον Incipit
δένδρεα καὶ ποταμοὶ καὶ ἄλσεα λείβετε θρῆνον Desinit
δένδρον, θάμνος · φρύγανον, πόα Incipit
Δέξαι δέησιν ῥυπαροῦ καὶ ἀκαθάρτου στόματος, Δέσποτα τῶν ἁπάντων Incipit
ΔΕΞΑΙ ΚΑΙ ΝΥΝ Ω ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΗΡΥΞ ΚΑΙ ΛΥΧΝΕ Incipit
δέξαι μου τὸν ὕμνον, ὅνπερ ἐξ ἀναξίων τετόλμηκα χειλέων ἰδοὺ προσάξαι σοι Desinit
ΔΕΞΑΙ ΠΑΜΦΙΛΤΑΤΕ ΤΗΝ ΤΕΤΥΡΑΝΝΗΜΕΝΗΝ ΣΕ ΜΙΔΑΛΙΝ Incipit
ΔΕΞΑΙ ΠΑΜΦΙΛΤΑΤΕ ΤΗΝ ΤΕΤΥΡΑΝΝΗΜΕΝΗΝ ΣΕΜΙΔΑΛΙΝ Incipit
ΔΕΞΑΙ ΣΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΒΡΑΧΥ ΣΠΟΥΔΑΣΜΑ ΜΟΙ Incipit
Δέξαι, φυλακή, καὶ σὺ τὸν στρατηλάτην Incipit
ΔΕΞΑΜΕΝΟΙ ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΥΜΕΤΕΡΑΣ ΑΓΑΠΗΣ Incipit
Δεξάμενός σου τὸν λόγον τὸν πολὺν καὶ καλὸν ἀνέγνων Incipit
δεξιτερῇ βαλέων φίλον κάρα· θαῦμα ἰδέσθαι Desinit
ΔΕΟΜΑΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ· ΣΠΟΥΔΑΣΩΜΕΝ ΠΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ· ΙΔΟΥ ΕΠΙ ΘΥΡΕΣ ΕΣΤΙΚΕΝ ΠΟΙΗΣΑΙ ΣΥΝΤΕΛΙΑΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΑΙΟΥ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ... Desinit
Δέομαι καὶ ἀντιβολῶ, ὅταν υἱὸν Incipit
Δέομαι καὶ ἀντιβολῶ, πολλὴν τῶν οἰκείων παίδων, ἀγαπητοί, ποιώμεθα πρόνοιαν, καὶ πανταχοῦ τὴν σωτηρίαν ζητῶμεν αὐτῶν τῆς ψυχῆς Incipit
Δέομαι πρὸς Θεοῦ τῶν ὕστερόν ποτ' ἴσως τοῦτον ἀναγνωσομένων τὸν λόγον Incipit
Δέομαι ὑμῶν, ἀγαπητοί, ἐκχέαται ἐπ' ἐμὲ τὰ σπλάγχνα ὑμῶν Incipit
δεόμε[να Desinit
δεόμεθα Desinit
δεόμενος ὀξὺ ἄρτ{ην} οἱ ἀναπέμψαι Desinit
δεόμενος Ὀξυάρτ{ην} οἱ ἀναπέμψαι Desinit
δεον γινω[...](γινωσκειν) [...] γραφεντα ε[...] κοντ[...] απο τ[...] εως προ μιας κυριακης [...]η[...] (της) υψωσεως, εαν δε το πασχα φθαση εξω[...] (εξωθεν ?) [...] αφθασως (αφθαρσεως ?) εως τη κυριακη ταυτη αναγινωσκονται, τα δε λοιπα αργουσιν Textus
Δεον γινωσκειν, οτι αρχετε (αρχεται) ο Λουκας αναγινωσκεσθαι, απο τη (!) κυριακη (!) μετα την υψωσιν, τοτε γαρ και ισημερια γινεται, ο καλειται νεον ετος. Textus
Δεον γινωσκειν, οτι αρχετε (αρχεται) ο Λουκας αναγινωσκεσθαι, απο της κυριακης μετα την υψωσιν. τοτε γαρ και ισημηρια γινεται, ο καλειται νεον ετος. Textus
Δέον γνῶναι τὸ πῶς ἄρχονται τὰ εὐαγγέλια. Ἰωάννης ἀπὸ τοῦ Πάσχα ἕως τῆ ν΄. Ματθαῖος ἀπὸ τῆ (!) ν΄ μέχρι τοῦ νέου ἔτους. Λουκᾶς ἀπὸ σεπτεμβρίω μέχρι τῆς ἀποκρέου. Μάρκος ἀπὸ τῆ α΄ τῶν νηστειῶν μέχρι τῆ μγ(μεγάλη) ε(ἑβδομάδι) Textus
ΔΕΟΝ ΕΚΡΙΝΑΜΕΝ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΣΑΤΡΑΠΩΝ Incipit
Δέον ἕνα Θεὸν Incipit
δέον ἐστὶ ξηροφαγεῖν ἐκτὸς εἰ μὴ τύχῃ ἢ τὴν ἑορτὴν τῶν Χριστοῦ γέννων Incipit
ΔΕΟΝ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΝΗΝ ΠΡΩΙ Incipit
Δέον σε τιθέναι τὰς ἡμέρας Incipit
ΔΕΟΝΤΟΣ Η ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΑΛΛΟΝΤΑΙ Incipit
δερκ’ (?) ενταυθα ξεινε λυσιν αμφι τετταρων θεηγορων. Textus
δερκ’ (?) ενταυθα ξεινε λυσιν αμφι τετταρων θεηγορων. Textus
ΔΕΡΚΕΟ ΑΘΛΑ ΠΟΛΥΣΤΟΝΑ Incipit
ΔΕΣΜΕΥΣΑΣ ΤΟΙΣ ΑΘΛΟΙΣ... ; ΓΕΩΡΓΗΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΙΤΟΣ Incipit
δεσμοῖς τισιν ἀλύτοις Desinit
Δεσμός ἐστιν ἀρραγὴς ἡ θλῖψις, ἀγαπητοί Incipit
Δεσμῷ, Μελάνη, συνδεθεῖσα νυμφίου Incipit
Δέσποινά μου Θεοτόκε, θεογεννήτρια, θεοχαρίτωτε, θεομῆτορ Incipit
δέσποινά μου ὑπεραγία θεοτόκε θεογεννήτρια θεοχαρίτωτε Incipit
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΜΟΥ ΘΕΟΤΟΚΕ ΘΕΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Incipit
Δέσποινα πανύμνητε καὶ πανάγαθε, ἡ τοῦ ἐλέους πηγή, ἡ τῆς φιλανθρωπίας ἄβυσσος Incipit
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Desinit
δέσποινα, δέσποινα μῆτερ ἁμαρτωλῶν ἡ προστάτις Incipit
Δέσποινα, ὑπεραγία μου Θεοτόκε, κεχαριτωμένη Θεογεννήτρια, ὑπερευλογημένη θεοχαρίτωτε Θεομῆτορ Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΑΓΙΕ ΑΜΟΛΥΝΤΕ ΑΧΡΑΝΤΕ Ο ΜΗ ΑΠΑΞΙΩΣΑΣ Incipit
Δέσποτα ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, λόγε ἀΐδιε τοῦ ἀνάρχου θεοῦ καὶ πατρός, δημιουργὲ πάσης τῆς κτίσεως Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΘΕΕ ΠΑΤΕΡ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡ Ο ΦΩΤΙΣΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΩ ΦΩΤΙ Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ ΤΩΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Incipit
δέσποτα κύριε ἰησοῦ χριστὲ ἡ ἐνυπόστατος σοφία τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς Incipit
Δέσποτα κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ ἐπὶ Λαζάρω κλαύσας Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ Ο ΕΙΠΩΝ ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ ΦΟΒΕΡΟΣ ΚΑΙ ΥΨΙΣΤΟΣ Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ Ο ΜΟΝΟΣ ΣΥΜΠΑΘΗΣ Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ Ο ΣΥΓΧΩΡΗΣΑΣ ΔΙΑ ΝΑΘΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ Incipit
Δέσποτα κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, θεὲ ἀληθινέ, βασιλεῦ ὕψιστε, ὑπεράγιε, ὑπεράγαθε, εὔσπλαγχνε, λόγε ἀΐδιε τοῦ ἀνάρχου θεοῦ καὶ πατρός, δημιουργὲ πάσης τῆς κτίσεως Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΥΡΙΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ Ο ΕΠΙ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΛΑΥΣΑΣ Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΥΡΙΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΥΡΙΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ Ο ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ ΦΙΛΟΝ ΚΑΛΕΣΑΣ Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΥΡΙΕ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΥΡΙΕ Ο ΜΟΝΟΣ ΑΓΑΘΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΥΡΙΕ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Incipit
Δέσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, Βασιλεῦ τῶν αἰώνων Incipit
Δέσποτα κύριε, ὁ ἰατρὸς τῶν νοσούντων Incipit
Δέσποτα κύριε, ὁ ἰατρὸς τῶν νοσούντων Incipit
Δέσποτα κύριε, ὁ ἰατρὸς τῶν νοσούντων Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΜΟΥ ΑΓΙΕ ΓΥΝΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΙΣΑ Incipit
Δέσποτά μου ἅγιε καὶ ἀήττητε βασιλεῦ,καὶ πῶς ἂν παραιτησαίμην τὴν λειτουργίαν Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΜΟΥ ΑΓΙΕ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΙΝΩΝ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ ΓΑΜΩΝ Incipit
δέσποτά μου ἅγιε, ἀνεθεώρησα τὴν τοῦ λίθου καὶ γραφὴν καὶ γλυφήν Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΜΟΥ ΑΓΙΕ, ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ Incipit
Δέσποτά μου ἅγιε, κράτιστε, θεόσεπτε Incipit
Δέσποτά μου, ἅγιε Incipit
Δέσποτά μου, ἅγιε Incipit
Δέσποτά μου, ἅγιε Incipit
Δέσποτά μου, ἅγιε Incipit
Δέσποτά μου, ὦ τίμιε ἅγιε πάτερ καὶ πνευματικὲ ἐγὼ ὁ ταλαίπορος ὁ πλείστα ἁμαρτωλὸς καὶ ἀνάξιος Incipit
Δέσποτα πανοικτίρμον Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡ Ο ΥΠΕΡΑΝΑΡΧΟΣ Incipit
Δέσποτα πατριάρχα Incipit
δέσποτα πολυέλεε εὐχαριστῶ σε δοξάζω σε Incipit
ΔΕΣΠΟΤΑ ΠΟΛΥΕΛΕΕ ΚΥΡΙΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΟΙ ΔΟΞΑΖΩ Incipit
Δέσποτα φιλάνθρωπε Incipit
Δέσποτα φιλάνθρωπε, Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς σωτηρίας ἡμῶν Incipit
Δέσποτα, εἰ χρὴ γυναῖκα Incipit
Δέσποτα, εἰ χρὴ γυναῖκα Incipit
Δέσποτα, εἰ χρὴ γυναῖκα Incipit
Δέσποτα, εἰ χρὴ γυναῖκα Incipit
Δέσποτα, εἰ χρὴ γυναῖκα Incipit
δεσπόται μοι καὶ πατέρες καὶ ἡγεμόνες πάντων ὁμοῦτῶν καλῶν καὶ νῦν καὶ πάντα τὸν χρόνον ἐσόμενοι. Desinit
ΔΕΣΠΟΤΕΣ ΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣ ΖΟΦΟΥ ... ΑΜΗΝ Desinit
δεσποτην ευσπλαγχνον ευμενη λιαν. Desinit
δεσπότην πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων… Desinit
ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΕΙΠΕΝ Desinit
Δεσπότης μου καὶ Πλάστης Desinit
ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣ ΖΩΦΟΥ Desinit
Δεσποτικῶν καὶ παραδόξων θαυμάτων ἀνάμνησιν μέλλων διηγήσασθαι Incipit
δεσπότου ἢ ζημίας ἀφορήτου Incipit
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Incipit
Δεῦρο δὴ οὖν ψυχὴ παλαίπωρε δεῦρο καὶ λάβε Incipit
Δεῦρο δὴ οὖν ὥσπερ εἰς δευτέραν νύσσαν Incipit
Δεῦρο δὴ οὖν ὥσπερ εἰς δευτέραν νύσσαν Incipit
Δεῦρο δὴ πάλιν, ἀθλία ψυχή, τῆς προτέρας Incipit
Δεῦρο δὴ πάλιν, ταπεινή μου ψυχή, δεῦρο ἀγάγωμεν Incipit
Δεῦρο καὶ σήμερον, ὦ μακάριε Παῦλε Incipit
Δεῦρο καὶ σήμερον, ὦ μακάριε Παῦλε Incipit
Δεῦρο καὶ σήμερον, ὦ μακάριε Παῦλε, τῶν στοϊκῶν Incipit
Δεῦρο καὶ σήμερον, ὦ μακάριε Παῦλε, τῶν στοϊκῶν καταλείπων Incipit
δεῦρο μαχησόμενος ἐπεὶ οὔτι μοι αἴτιοι εἰσίν Desinit
Δεῦρό μοι λύρα λογικὴ ῥητορικῆς μεθόδου Incipit
δεῦρο στῆθι μεθ᾿ ἡμῶν Desinit
Δεῦρο τοίνυν ἀγαπητέ Incipit
ΔΕΥΡΟ ΨΥΧΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ Incipit
ΔΕΥΡΟ ΨΥΧΗ ΚΛΑΥΣΩΜΕΝ ΕΝ ΚΑΤΑΝΥΞΕΙ Incipit
Δεῦρο, ξυναυλίαν ὦ παρόντες ὀλοφυρώμεθα. Incipit
ΔΕΥΣΑΣ ΣΥΝ ΥΔΑΤΙ ΧΡΙΕ Incipit
ΔΕΥΤʹ ΕΠΙΒΩΜΕΝ ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΧΕΙΟΥ ΤΟΥΤΟΥ Incipit
ΔΕΥΤΕ ΑΓΑΛΛΙΑΣΩΜΕΘΑ Incipit
ΔΕΥΤΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΔΕΥΤΕ ΠΑΤΕΡΕΣ Incipit
ΔΕΥΤΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ, ΔΕΥΤΕ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΤΟ ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΠΟΙΜΝΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ Incipit
ΔΕΥΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΙ Incipit
ΔΕΥΤΕ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΙ Incipit
ΔΕΥΤΕ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΟΜΑΙ ΥΜΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΟΒΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Incipit
Δεῦτε ἀκούσατε καὶ διηγήσομαι ὑμῖν, πάντες οἱ καταλείψαντες κόσμον Incipit
ΔΕΥΤΕ ΑΚΟΥΣΩΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΟΜΑΙ ΥΜΙΝ Incipit
Δεῦτε θαυμάσωμεν τὰς οἰκονομίας τοῦ κτίστου Incipit
δεῦτε θαυμάσωμεν τὰς οἰκονομίας τοῦ κτίστου Incipit
ΔΕΥΤΕ ΚΑΤΑΛΛΑΓΩΜΕΝ ΤΩ ΘΕΩ Incipit
ΔΕΥΤΕ ΛΑΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ Incipit
Δεῦτε λοιπόν, ἀδελφοί, περιφρονήσωμεν τὰ πρόσκαιρα καὶ φροντίσωμεν περὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἡμῖν αἰωνίων ἀγαθῶν Incipit
ΔΕΥΤΕ ΟΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΗΝ ΥΜΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ Κ.Τ.Λ. Desinit
ΔΕΥΤΕ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΩ ΥΜΑΣ ΑΛΙΕΙΣ Incipit
Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς Incipit
ΔΕΥΤΕ ΠΑΛΙΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ Incipit
Δεῦτε πάλιν, ἀκούσατέ μου, ἀδελφοί, οἱ εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμενοι Incipit
Δεῦτε πάλιν, ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ οἱ εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμενοι Incipit
ΔΕΥΤΕ ΠΑΝΤΕΣ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΟΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΔΑΧΗΝ ΕΧΟΝΤΕΣ Incipit
Δεῦτε πάντες ἀδελφοὶ ἀκούσατε καλλίστης συμβουλίας Incipit
Δεῦτε πάντες ἀδελφοὶ συγγενεῖς τε καί γνωστοὶ ἵνα ἀκούσωμεν τὴν τοῦ θανάτου ροπὴν Incipit
Δευτε παντες αδελφοι, γνωρησωμεν (sic! pro γνωρισωμεν) τον ποιησαντα ημας. Incipit
δεῦτε πάντες ἀδελφοί, γνωρίσωμεν τὸν ποιήσαντα Incipit
Δεῦτε πάντες οἱ κοπιῶντες Incipit
ΔΕΥΤΕ ΠΑΝΤΕΣ ΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΜΕΝ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΝΥΜΝΗΣΩΜΕΝ Incipit
Δεῦτε πάντες σὺν ἐμοί, ἀδελφοί, συλήσωμεν τὸν οὐράνιον θησαυρόν, ὃν ἐσύλησεν Incipit
Δεῦτε πάντες, ἀδελφοί, ἀκούσατε συμβουλῆς ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀπαιδεύτου Ἐφραΐμ Incipit
Δεῦτε πάντες, ἀδελφοί, γνωρίσωμεν καὶ προσπέσωμεν τὸν κύριον Incipit
Δεῦτε πάντες, ἀδελφοί, γνωρίσωμεν τὸν ποιήσαντα Incipit
Δεῦτε πάντες, ἀδελφοί, γνωρίσωμεν τὸν ποιήσαντα Incipit
Δεῦτε πάντες, ἀδελφοί, γνωρίσωμεν τὸν ποιήσαντα Incipit
Δεῦτε πάντες, ἀδελφοί, γνωρίσωμεν τὸν ποιήσαντα Incipit
Δεῦτε πάντες, ἀδελφοί, γνωρίσωμεν τὸν ποιήσαντα ἡμᾶς Incipit
Δεῦτε πάντες, ἀδελφοί, γνωρίσωμεν τὸν ποιήσαντα ἡμᾶς Incipit
Δεῦτε πάντες, ἀδελφοί, γνωρίσωμεν τὸν ποιήσαντα ἡμᾶς Incipit
Δεῦτε πάντες, ἀδελφοί, καὶ ἀκούσατε ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστου Ἐφραΐμ, καὶ θήσωμεν κριτὴν ἡμέτερον λογισμόν Incipit
ΔΕΥΤΕ ΠΑΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΩΜΕΝ Incipit
Δεῦτε πρὸς μὲ, πάντες οἱ κοπιῶντες Incipit
Δεῦτε πρός με, πάντες οἱ κοπιῶντες, ἐγὼ οὐ κολάσω ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἀναπαύσω ὑμᾶς. Αὐτῷ… Desinit
Δεῦτε σήμερον, ἀδελφοί, τῶν ἁγίων μαρτύρων Incipit
Δεῦτε σήμερον, ἀδελφοί, τῶν εὐαγγελικῶν ῥημάτων Incipit
δευτε συναλθητε εις το δειπνον το μεγα του θεου. Desinit
ΔΕΥΤΕ ΣΥΝΑΧΘΗΤΕ ΠΑΝΤΕΣ Incipit
δεῦτε συνέλθητε πάντες Incipit
ΔΕΥΤΕ ΤΑ ΣΤΙΦΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Incipit
Δεῦτε την ἑτήσιον πιστοὶ μνήμην τοῦ σοφοῦ Γεωργίου Incipit
Δεῦτε τῶν θεοφόρων ἱερέων καὶ ὁσίων σύλλογος Incipit
Δεῦτε φιλέορτοι καὶ τήμερον εὐαγγελικῶν Incipit
Δεῦτε, ἀγαπητοί μου, δεῦτε, πατέρες καὶ ἀδελφοί μου, ποίμνιον ἐκλεκτὸν τοῦ Σωτῆρος Incipit
Δεῦτε, ἀγαπητοί, δεῦτε, πατέρες καὶ ἀδελφοί μου, τὸ ἐκλεκτὸν ποίμνιον τοῦ Πατρός Incipit
Δεῦτε, βροτοί, θεάσασθε τὸν πάντων βασιλέα ἐπὶ σταυροῦ κρεμάμενον Incipit
Δεῦτε, εἰ δοκεῖ ὑμῖν, ἴδωμεν καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰούδα Incipit
Δεῦτε, πάντα ἔθνη, πᾶν γένος ἀνθρώπων Incipit
Δεῦτε, πάντα τὰ ἔθνη, γνῶμεν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τὴν δύναμιν Incipit
Δεῦτε, πάντες ἀδελφοί, γνωρίσωμεν τὸν ποιήσαντα ἡμᾶς τὸν Κύριον ἡμῶν Incipit
Δεῦτε, πάντες οἱ λαοὶ Incipit
Δεῦτε, πάντες οἱ λαοὶ Incipit
Δεῦτε, τέκνα, ἀκούσατέ μου, δεῦτε καὶ διηγήσομαι ὑμῖν, πάντες οἱ φουβούμενοι τὸν θεὸν Incipit
Δεῦτε, φίλοι (uel φιλέορτοι), (καὶ) σήμερον τῶν εὐαγγελικῶν Incipit
ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΡΑΦΗ ΕΚ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ Titulus initialis
δευτέρα δὲ ὕψωσις τοῦ σταυροῦ, ἡνίκα ἀπὸ ἀπαμίας ἐπέμφθη Incipit
δευτέραν κάμψης μή τι Desinit
δεύτερον δὲ ἀφίνω ἐπιτρόπους εἰς τὴν περιουσίαν Incipit
Δεύτερον ἐδόθη τοῦτο ἀρραβικῶς, ζητήσασι συντομώτερόν τι καὶ σαφέστερον περὶ τῶν κεφαλαίων περὶ ὧν καὶ ἡ διάλεξις γέγονεν, ἤγουν περὶ τῆς ἡμῶν πίστεως· καὶ συνετέθη ὡς οἶόν τε φαφὲς καὶ εὐπαράδεκτον τοῖς ἀμυήτοις Titulus initialis
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΝΝΟΕΙ ΚΟΣΜΟΝ: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Incipit
Δεύτερος περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου πνεύματος ὅτι οὐχὶ καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ καὶ πρὸς τὰ παρὰ λατίνων ἐκ τῆς θείας γραφῆς εἰς συνηγορίαν αὐτῶν δῆθεν προτεινόμενα Titulus initialis
δευτέρῳ διηγήσασθαι λόγῳ... ἀμήν Desinit
Δέχεται Incipit
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΡΑ Η ΜΕΤΡΙΟΤΗΣ ΗΜΩΝ Incipit
Δέχεταί σε μετὰ πολλοὺς ἐπαινέτας, ὦ τροπαιοῦχε Incipit
δέχεται τήν τε ἑαυτοῦ καὶ τοῦ ἀποστείλαντος Ἀπολιναρίου Desinit
Δέχομαι καὶ στέργω πᾶσαν ἁγίαν θεόπνευστον γραφὴν Incipit
Δέχομαι καὶ στέργω πᾶσαν ἁγίαν θεόπνευστον γραφήν, παλαιάν τε καὶ νέαν, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐταῖς γεγραμμένα καὶ παραδεδομένα Incipit
Δέχονται καὶ παῖδας ἀμφισβητοῦντας γονεῦσιν οἱ Introductio
Δέχου καὶ τὸν θεμέλιον, τῶν καθ'ἡμᾶς δογμάτων Incipit
Δέχου καὶ τὸν θεμέλιον, τῶν καθ'ἡμᾶς δογμάτων Incipit
ΔΕΧΟΥ ΠΑΝΕΥΜΕΝΕΣΤΑΤΗ Incipit
ΔΕΧΟΥ ΠΑΝΕΥΜΕΝΕΣΤΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Incipit
ΔΕΧΟΥ ΠΑΝΕΥΜΕΝΕΣΤΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Incipit
δεχου προφητα, Γαβριηλ υπηρετα Desinit
Δέχου τελείαν συνγχώρησιν, τέκνον Incipit
ΔΕΧΟΥ ΤΟΙΝΥΝ ΕΥΜΕΝΕΣΤΑΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Incipit
ΔΕΧΟΥ ΤΟΙΝΥΝ ΕΥΜΕΝΕΣΤΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Incipit
ΔΕΧΟΥ ΤΟΙΝΥΝ ΕΥΜΕΝΕΣΤΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Incipit
δέχου τοίνυν εὐμενεστάτη δέσποινα ... τὴν οἰκτράν μου δέησιν Incipit
ΔΕΧΟΥ ΤΟΙΝΥΝ ΕΥΜΕΝΕΣΤΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΑΘΗ Incipit
ΔΕΧΟΥ ΤΟΙΝΥΝ ΕΥΜΕΝΕΣΤΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΑΘΗ Incipit
Δέχου τὸν Παῦλον ὡς κανοῦν τὸν γεννάδαν / . . .ησε τὰ γὰρ ὡς ἀριστεὺς ἐκ πόνων / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . καρδία / οεινου σε (?) παντὸς ἐξελέσθαι κινδύνου. Textus
ΔΗ ΑΛΛΗ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ Desinit
δὴ γάρ μιν Θεοδώρου ἀτειρέϊ ὄλλυσιν αἰχμῇ Desinit
δὴ ὀλίγον ὕδωρ καὶ νίψω τοὺς πόδας ἡμῶν Incipit
δὴ τότε καὶ τετράτην Τριάδ’ εἴχομεν ἀμφὶ νόοισιν Desinit
Δηήγησις περὶ τοῦ μοναχοῦ τοῦ αἰτήσαντος γενέσθαι ὡς τῶν Ἰσαάκ Titulus initialis
ΔΗΘΕΝ ΤΑΣ ΑΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΑΥΤΑΣ ΔΙΑΣΤΕΡΦΩΝ ΔΙΠΛΟΗΝ Incipit
Δηιάνειραν τὴν Οἰνέως ἐβούλετο μὲν γαμεῖν Ἡρακλῆς Incipit
δῆλα ὑμῖν ποιοῦμαι. γινώσκεται γὰρ ὅτι ὁ λίθος ὁ ἀλαβαστρίτης ἐγκέφαλος Incipit
ΔΗΛΟΝ ΓΑΡ ΟΤΙ Η ΚΟΙΛΙΑ ΣΥΝΘΑΛΠΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ Incipit
Δῆλον γὰρ ὅτι ἡ κοιλία συνθάλπειν οὐ δύναται Incipit
ΔΗΛΟΝ ΔΕ ΟΤΙ Incipit
ΔΗΛΟΝ ΔΕ ΟΤΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ Incipit
Δῆλον δὲ ὅτι ὡς σύμβολον ἱερατικὸν δέξῃ τὸ γράμμα καὶ οὐκ ἀτιμάσεις τὸ ξένιον, κἄν μικρότερον τῆς σῆς μεγαλοφυΐας ᾖ Desinit
ΔΗΛΟΝ ΕΡΕΙ Desinit
Δῆλον οἷμαι παντὶ ὡς ἂρ' εἶ τις παρὰ θεοῦ ἰσχὺν εἰληφέναι θαρρεῖ καὶ τοῦτ' ἀκριβῶς ἐπίσταται Incipit
ΔΗΛΟΝ ΟΤΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ Incipit
δῆλον ὅτι καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα· ἧς γένοιτο... Desinit
ΔΗΛΟΝ ΟΤΙ ΟΥ ΤΟ ΚΑΤΟΓΓΟΝ Η ΤΟ ΑΛΛΟΚΟΤΟΝ ΕΖΗΤΕΙ Incipit
ΔΗΛΟΝ ΟΥΔΕ ΕΝ ΕΤΕΡΩ ΛΟΓΩ ΤΟΠΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ Incipit
Δῆλον οὖν ὅτι τὸ σόφισμα τοῦτο πρόεισι κατὰ τὸ ἓν καὶ πολλά. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῶν σοφισμάτων ἀρκείτω Desinit
Δηλώσει δὲ καὶ τὰ ἑξῆς ὁ ξύμπας τῆς διατυπώσεως λόγος. Desinit
ΔΗΛΩΣΗ ΤΗ ΣΗ ΑΓΙΟΤΗΤΙ Desinit
Δήλωσις ἀναγκαία καὶ ὡραιωτάτη περὶ τῶν ζ' σωματικῶν πράξεων Titulus initialis
δηλωσις δια λαβανουσα (διαλαμβανουσα) την του χρονου των ευαγγελιων αναγνωσιν, ... Titulus initialis
Δηλωσις διαλαμβανουσα την του χρονου των ευαγγελιων αναγνωσιν και την των ευαγγελιστων διαδοχην, ποθεν τε αρχοντε (αρχονται) και που καταληγουσιν. Titulus initialis
Δηλωσις διαλαμβανουσα την του χρονου των ευαγγελιων αναγνωσιν, και την των ευαγγελιστων διαδοχην, ποθεν τε αρχονται, και που καταληγουσιν. Titulus initialis
Δηλωσις διαλαμβανουσα την του χρονου των ευαγγελιων αναγνωσιν· και την των ευαγγελιστων διαδοχην. ποθεν τε αρχονται· και που καταληγουσιν Titulus initialis
δηλωσις διαλαμβανουσα την του χρονου των ευαγγελιων αναγνωσιν· και την των ευαγγελιστων διαδοχην· ποθεν τε αρχονται, και που καταληγουσιν. Titulus initialis
Δηλωσις διαλαμβανουσα την του χρονου των ευαγγελιων αναγνωσιν· και την των ευαγγελιστων διαδοχην· ποθεν τε αρχονται· και που καταληγουσιν. Titulus initialis
Δηλωσις διαλαμβανουσα την του χρονου των ευαγγελιων αναγνωσιν· και την των ευαγγελιστων διαδοχην· ποθεν τε αρχουσι, και που καταληγουσιν. Titulus initialis
δηλωσις διαλαμβανουσα την του χρονου των ευαγγελιων… Titulus initialis
δηλωσις διαλαμβανουσα την των ευαγγελιων αναγνωσιν, και την των ευαγγελιστων διαδαχων, ποθεν τε αρχονται και που καταλη (καταληγουσι). Titulus initialis
Δηλωσις διαλαμβανουσα· την του χρονου των ευαγγελιων αναγνωσιν· και την των ευαγγελιστων διαδοχην· ποθεν τε αρχεται, και που καταληγουσι. Titulus initialis
Δηλωσις λαμβανουσα· την των ευαγγελιων του χρονου αναγνωσιν. και την των ευαγγελιστων διαδοχην. ποθεν τε αρχονται· και που καταληγουσιν. Titulus initialis
Δηλωσις οπως δει ευρισκειν τα ζητουμενα αποστολοευαγγελια. Titulus initialis
Δήλωσις περὶ τῶν τεσσάρων εὐαγγελίων καὶ τίνων εἰκόνες εἰσί. Titulus initialis
Δηλωσις πως δει ευρισκειν τα καθ' ημερας ευαγγελια. Titulus initialis
δηλωσις πως δει ευρισκειν τα καθημερινα αποστολοευαγγελια Titulus initialis
Δηλωσις πως δει ευρισκειν... Titulus initialis
Δηλωσις των καθ΄εκαστην ημεραν […]. Titulus initialis
Δηλωσις των καθ' εκαστην ημεραν οφειλοντων λεγεσθαι ευαγγελιων Titulus initialis
δηλωσις των καθ' εκαστην ημεραν οφελοντων λεγεσθαι αποστολοευαγγελιων Titulus initialis
δηλωτικὸν τοῦ σκοποῦ, ἡ αἰτία, ἡ ἐπιγραφή Desinit
δῆμε θοῶν ἀριθμῷ Desinit
Δημήτηρ τὴν δ'ἔλθε νεὼν τὴν δ' ἱερήν ἐπὶ δαῖτα Incipit
Δημήτριον δὲ συνίστησι, μαρτυρῶν αὐτῶ τὰ κάλλιστα. Desinit
Δημήτριον δὲ συνίστησιν, μαρτυρῶν αὐτῶ τὰ κάλλιστα. Desinit
Δημήτριος ἡμῖν τοῦ τε συλλόγου καὶ τῶν λόγων ἀφορμὴ πρόκειται σήμερον Incipit
Δημήτριος ὁ ἔνδοξος καὶ τῆς ἄνω λα΄πρότητος σύσκηνος Incipit
Δημήτριος τὸ γλυκὺ πρᾶγμα, τὸ θαυμαστὸν ὄνομα Incipit
Δημήτριος τῶ Μουσούρα Titulus initialis
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΝ Titulus initialis
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΝ Titulus initialis
Δημητρίῳ τῷ Μακριανῷ Titulus initialis
Δημήτροις ἡμᾶς ὁ μέγας ἐν ἀθληταῖς συνεκάλεσε σήμερον Incipit
Δημιουργὲ ἄχραντε, ὅτι οὐχ ὑπερεῖδες δάκρυα τοῦ ἀχρείου καὶ ἁμαρτωλοῦ δούλου σου Desinit
δημιουργῆσαι προσέταξεν Desinit cuiusdam partis
Δημοκρίτου περὶ πορφύρας καὶ χρυσοῦ ποιήσεως· φυσικὰ καὶ μυστικά Titulus initialis
δῆμον το[σοῦτον Desinit
Δημοσθενης ... .... ... φιλοσοφος ... ... ... ρητορ. Textus
Δημοσθένης ὁ Παιανιεύς, Δημοσθένους Incipit cuiusdam partis
δημοσίοις πράγμασι τὸν κλύδωνα Desinit
Δημοφίλου ἐκ τῶν Πυθαγορείων ὅμοια ἢ βίου θεραπεία Titulus initialis
ΔΗΜΩΔΕΣΤΕΡΟΝ Incipit
Δηύγισις περὶ παρθενίας λόγος ὠφέλημος Titulus initialis
δι᾿ ἡμᾶς λυθῆναι Desinit
ΔΙ? ΟΝ ΠΑΛΙΝ ΖΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗΣ ΔΕΙΤΑΙ ΠΑΛΙΝ Desinit
Δι' ἃ πάντα σφόδρα φιλῶν αὐτοὺς φαίνεται. Desinit
δι' ἄρα πάντεσσι πολέμοισιν ἀτειρὴς αἰέν Desinit
δι' ἑμοῦ Desinit
Δι' ἑνὸς μὲν ἀνθρώπου τοῦ πρώτου Ἀδάμ Incipit
δι' ἐντυχίας τῶν ἀνεκλαλήτων αὐτοῦ ἀγαθῶν ἡμᾶς καταξιώσειεν, ὧν γένοιτο... Desinit
δι' ἐντυχίας τῶν ἀνεκλαλήτων αὐτοῦ ἀγαθῶν ἡμᾶς καταξιώσειεν, ὧν γένοιτο... Desinit
δι' ἡμᾶς [ Desinit
δι' ἡμᾶς σαρκωθέντα προαιώνιον λόγον σὺν τῷ ἀνάρχῳ τούτου πατρὶ καὶ τῷ ζωοποιῷ πνεύματι, νῦν... Desinit
δι' ἡμᾶς σταυρωθέντος υἱοῦ τοῦ θεοῦ· ὅτι... Desinit
δι' ἧς ὁ μάρτυς ἐκφυεὶς ἀνετράφη; Desinit
δι' ἧς ὑποφεύγει ἡ φύσις Desinit
Δι' οικτον εν σοι προσπαγεις Χριστος Incipit
Δι' οἶκτον ἐν σοὶ προσπαγεὶς Χριστὸς θέλων ἔλυσεν ἐχθροῦ δυσμενοῦς τυραννίδα˙ καὶ νῦν ἄνακτα τὸν σοφουργὸν δεσπότην στερρῶς ὁπλίζεις ταῖς ἀηττήτοις μάχαις. Textus
δι' ὃν εὐσεβοῦσι πολλοὶ καὶ ἴσως εὐσεβήσουσι πλείους, ἐπειδὰν βοηθεῖν τῇ πίστει μείζω κτήσηται δύναμιν Desinit
δι' ὑγρῶν πάντων ἡ τέχνη πεπλήρωται Desinit
ΔΙ'ΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΥ ΕΛΠΙΔΟΣ ΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ... ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ Desinit
ΔΙ'ΟΥ ΜΑΛΙΣΤΑ Incipit
ΔΙ'ΟΥ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗ ΠΑΡΕΔΩΚΕ ΗΜΙΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ Incipit
δι'ὧν αὐτῶν καταισχύνεται καὶ πάσης εὐσεβείας ἀπελαύνεται τῆς ἀποστασίας τὸ φρόνημα Desinit
Δι’ ἃ πάντα καὶ Ἱερὰν Ὁπλοθήκην αὐτὸς ὁ μεγαλόνους καὶ μεγαλόνικος βασιλεὺς τὴν τοιαύτην βίβλον ὠνόμασεν. Desinit
δι’ αὐτὸ τοῦτο Desinit
δι’ ἑξήκοντα γὰρ ἐτῶν ἄγεται. Desinit
Δι’ εὐχῶν ὑμῶν ἐλεήσαι καὶ ἐμὲ τὸν ἁμαρτωλόν. Ἀλλὰ πολλὰ λυποῦμαι. Μετάνοιαν. Ἀναγνωσθήτω φανερῶς εἰς ἐπήκοον πάντων Desinit
δι’ ἐφέσεως ἔχοντες ἐξεθέμεθα Desinit
δι’ ημας σαρκωθεις· λεγω δη τελειος γεγονως ανθρωπος. εκληθη και υιος ανθρωπου. και εν τουτοις πασι. τελος εχει το βιβλιον των Αποκαλυψεων. Textus
δι’ ἣν οὐκ ἔστιν οὐδ’ ἐπὶ τοῖς ἡδίστοις πάντων ἡσθῆναι Desinit
δι’ ἧς ἂν τὰ ἐν αὐτῷ πάθη καὶ τὰς συλλήψεις ἑτέρῳ δηλοποιοίη ψοφοῦν. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ ψυχῆς εἰρημένα τέως ἀρκείτωσαν Desinit
δι’ ἧς πρόσιτος ἀπρόσιτος τυγχάνει. Desinit
δι’ ὧν ἐνοικίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν εἰρηνοποιῶν ἑαυτῷ καὶ ἀλλήλοις εἰς δόξαν ἑαυτοῦ Desinit
Δι’ἑπτὰ τρόπων συνίστανται τὰ καλά Incipit
ΔΙʹ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ Desinit
ΔΙʹ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΟΥΚ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Incipit
διά Desinit
Δια βρωσεως εξηγαγε· του παραδεισου ο εχθρος τον Αδαμ· Incipit
διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ἐνταῦθα παῦσαι τὸν λόγον ἔκρινα Desinit
δια γαρ τουτο και...ενταυθα...πυκνο...και ημεις...την προς υμας... Desinit
δια δε το ... γενομενον ιδου φησιν Ελισαβετ η συγγενις σου: Desinit
διά δὲ τὸ ἐκ περιουσίας ἐθνῶν κήρυκα καὶ ἀπόστολον εἶναι, ἐπιστελλει καὶ τοῖς Ἑβραίοις. Desinit
διὰ δὲ τὸ μητρικόν, ἰδού, φησίν, καὶ Ἐλισάβετ ἡ συγγενής σου· ὧν ἕνεκεν δόξα τῇ συγκαταβάσει τοῦ Θεοῦ… ἀμήν. Desinit
διὰ δὲ τὸ μητῷον, ἰδού, φησίν, καὶ Ἐλισάβετ ἡ συγγενής σου... ἀμήν Desinit
ΔΙΑ ΔΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ Desinit
διὰ δικαιοσύνης Desinit
ΔΙΑ ΔΥΟ ΑΙΤΙΑΣ ΖΩΔΙΑΚΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ Incipit
δια Ιησου Χριστου ω η δοξα. Desinit abruptus
ΔΙΑ ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥΤΑΙ Desinit
δια μελανος εχαραχθησαν στιχοι, ευαγγελιστη Λουκα τω αποστολω. Additio
διὰ μεμελέτηκεν Desinit
διὰ νὰ λάβητε καὶ μισθὸν ἀπὸ τὸν μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα Desinit
διὰ παντὸς θολερά, οὔτε κακὰ εἰσίν, οὔτε ἀμφίβολα ταῦτα· ὡς πρὸς σὲ ἰδιωτικῶς ἐγράφη Desinit
διὰ παντὸς συνετίζον καὶ περιέπον καὶ τὴν ἀνωτάτην σωτηρίαν παρέχον, νῦν... Desinit
Διὰ παντὸς, ὦ Θεόφραστε, καθάπερ οἶσθα σύ Incipit
Διὰ πάντων τοίνυν τῶν προειρημένων διδασκόμεθα ὅτι ἕτερον μὲν τὸ θεῖον, ἕτερον δὲ τὸ ἀνθρώπινον, καὶ ἄλλο πάλιν παρὰ ταῦτα τὸ διαβολικὸν θέλημα Incipit
διὰ παρηγορίαν τῆς μοναξίας τοῦ ἂς ἔχῃ τὴν χάριν τῶν θαυμάτων Desinit
διὰ πάσης ἐλαύνεται γῆς ὥσπερ ὑπό τινων ἀλαστόρων μέχρις ἂν καὶ εἰς Desinit
διὰ πασῶν τῶν νῦν διερχομένων ἡμερῶν τούτων Incipit
ΔΙΑ ΠΟΙΑΝ ΑΙΤΙΑΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΗΝ ΗΛΘΕΣ Incipit
ΔΙΑ ΠΟΙΟΥ ΑΙΤΙΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΙΤΑ, ΤΑ ΕΝΝΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑΤΑ Titulus initialis
διὰ πολλῶν ἐν τοῖς ἐλέγχοις τῶν διαφορῶν ἀποδέδεικται Desinit cuiusdam partis
Διὰ πρεσβειῶν πάντων τῶν Ἁγίων τῶν ἀπ’ αἰῶνος αὐτῷ εὐαρεστησάντων· ὅτι αὐτῷ πρέπει Desinit
διὰ πρεσβείων τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ τῶν ἁγίων πάντων Desinit
διὰ σοῦ πᾶσα φωτοποιός [ Desinit
διὰ σοῦ τῆς κυρίως τεκούσης κατὰ σάρκα Θεὸν ἀληθινόν, ᾧ πρέπει Desinit
ΔΙΑ ΣΤΙΧΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΥΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΡΩΣΤΟΥΝΤΩΝ Incipit
δια στιχων ͵βτʹ Stichometria et alia numerica
διὰ σωφροσύνην, οἶμαι, πρὸς θειοτέραν λῆξιν βαδίσαντι Desinit
διὰ τὰς ἔχθρας μὴ περιίδητε ἀδίκως τοῖς μεγίστοις ἀτυχήμασι περιπεσόντας Desinit
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΙΝΩ ΛΟΓΟΝ ΣΥΝΕΧΩΣ Incipit
διὰ ταῦτα πάντα λοιπόν κηρυχθείσης καθολικῆς συνάξεως Incipit
διὰ ταῦτα παράδοξον καὶ τὴν μετάστασιν ἔσχεν Desinit
δια ταυτα παραδοξον και την μεταστασιν εσχεν. Desinit
δια ταύτα παράδοξον καὶ τὴν μετάστασιν ἔσχεν. Desinit
δια ταυτα παραδοξον και την μεταστασιν εσχεν. Desinit
Διὰ ταῦτα τοῖς νοσοῦσι παραπλησίως καὶ τῆς τέχνης νοσούσης καὶ αὐτῆς ἑαυτὴν ἀπαγορευούσης Incipit
Διὰ ταύτας γινόμενα τὰς αἰτίας Desinit
ΔΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΓΝΕΤΑΙ Η ΠΟΡΝΕΙΑ Incipit
ΔΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Η ΨΥΧΗ ΜΙΑΙΝΕΤΑΙ Incipit
διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ καὶ αὐτοὶ σώζονται καὶ ἄλλους σώζουν Desinit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΦΥΛΑΚΤΩΣ ΣΥΓΓΙΝΟΜΕΝΩΝ Incipit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑΝ ΚΑΙ ΑΜΕΛΕΙΑΝ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΞΩ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΥΡΙΝΩ ΠΟΤΑΜΩ Desinit
διὰ τὴν ἐξομολόγησιν καὶ διὰ τὴν μετάνοιαν εὑρίσκεται γεγραμμένον Incipit
δια την εσχατην δυστυχιαν τησδε της λαυρας ευγαλαν (εβγαλαν) οι λαυριωτες τον διαχρυσον και ωραιον (?) κοσμον εκ τουτου του θειου ευαγγελιου, και εδοθη διαφορον (?) του εν τη Κωνσταντινουπολει χρεους. ͵αψϟε´ εν δεκεμβριω. Textus
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΑΝ ΣΟΥ \ Desinit
διὰ τὴν θλίψιν τῆς ξενιτείας καὶ τὸν ἐραρηγόρησε καθῶς εἶδας Desinit
Διὰ τὴν καθ’ ἡμᾶς αἰσθητὴν τράπεζαν ἀφ’ ἧς πολλάκις ἐσιτησάμεθα, κῦρ Θεόφανες Incipit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΑΦΟΡΗΣΙΝ Desinit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΑΦΟΡΗΣΙΝ Desinit
διὰ τὴν οἰ[κείαν Desinit
διὰ τὴν πλάνην τοῦ Ἀδὰμ καὶ δόλον τοῦ θηρίου Desinit
διὰ τὴν πρᾶξιν τῆς ἀναστάσεως... ἀμήν Desinit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΘΟΡΑΝ ΟΙΚΟΘΕΝ ΟΡΜΗΝ Desinit
δια την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου. Desinit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΕΣΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΙΝ Desinit
δια την του ευαγγελιου μεγαλοφωνιαν· την θεοτοκον· ιδου γαρ φησιν η μητηρ σου. Desinit
διὰ τὴν τοῦ Πάσχα μετάληψιν Desinit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΦΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΙΝ Desinit
διὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν Desinit
δια της αγιας ετεχθη παρθενου. Desinit
ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Desinit
ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΣΟΥ ΠΡΑΚΤΕΟΝ Desinit
διὰ τῆς αὐτῆς καταφρόνησιν· φροντίσωμεν οὖν ταύτης, ἵνα τῶν ἀγαθῶν ὧν ἐκπέσαμεν (sic) δι’ αὐτῆς πάλιν ἐπαναλαύωμεν (sic), ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΟΣ Desinit
διὰ τῆς γαστρὸς τὴν κρίσιν δεῖ προσδοκᾶν ἔσεσθαι Desinit
διά τῆς εἰκόνος αὐτῶ(ν) Desinit
δία τῆς ἐμ[...]ήσεως [...]. Desinit abruptus
ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΣΙΜΩΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Desinit
διὰ τῆς παρούσης ἐκθέσεως σαφέστερον πεποιήκαμεν Desinit
διὰ τῆς πρεσβείας αὐτῶν δυναμωθέντες πρὸς τὴν ἀγαθὴν ὁμολογίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
διὰ τῆς τοιαύτης κατατομῆς καὶ συμφύρσεως Desinit
διὰ τῆς τοιαύτης κατατομῆς καὶ συμφύρσεως Desinit
διὰ τῆς τοιαύτης κατατομῆς καὶ συμφύρσεως Textus
διὰ τῆς τοῦ θείου πνεύματος χάριτος, ἥτις μετὰ πάντων ὑμῶν εἴη πάντοτε, νῦν... Desinit
διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν ἵνα καταξιωθῶμεν ἀπολαῦσαι τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, ὧν ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ὅτι αὐτῷ... Desinit
ΔΙΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ Ε[ΠΙΣΠΑΣΑΣΘΑΙ Desinit
ΔΙΑ ΤΙ ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΑΙΤΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΜΝΟΥΝ ΑΥΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΑΡΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΝΝΕΑ. . . ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Titulus initialis
Διὰ τί ἀποσχίζεσθε Incipit
Διὰ τί δὲ οὐκ ἐμνήσθη καὶ ἑτέρων προγόνων Incipit
Δια τι δε ουκ εμνησθη και ετερων προγονων· περιττον ηγουμενος τουτο, οσον προς Ιουδαιους· και γαρ προς αυτους εγραφη τουτο το ευαγγελιον, ουτοι γαρ μαλιστα ησαν οι θαυμαζομενοι· ο μεν ως προφητης και βασιλευς· ο δε ως πατριαρχης και προφητης. Textus
ΔΙΑ ΤΙ ΔΕΝ ΣΩΝΕΙ ΝΑ ΕΞΕΥΡΕΙ ΤΙΝΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΙΧΟΙ Incipit
δια τι δευτερόπρωτον εἴρηται Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Incipit
Δια τι Ευαγγελιον η παρουσα καλειται βιβλος, οτι κολασεως αναιρεσιν, και αμαρτηματων λυσιν, και δικαιοσυνην, και αγιασμον, και απολυτρωσιν, και υιοθεσιαν και κληρονομιαν ουρανων, πασιν ευαγγελιζεται. Textus
δια τί ἡ παροῦσα βύβλος (βίβλος) εὐαγγέλιον λέγεται· ὅτι κολασεως ἀναίρεσιν· καὶ ἁμαρτημάτων λύσιν Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΣΑΡΚΩΘΗΝΑΙ Incipit
Διὰ τι ἠπατήθης, ἀγαπητέ; διὰ τί ἀπώλεσας τὰς ἀρετάς σου καὶ τοὺς κόπους σου Incipit
Διὰ τί ἠπατήθης, ἀγαπητέ; διὰ τί ἀπώλησας τὰς ἀρετάς σου,... Incipit
Διὰ τί θεραπεύει τότε ἐνθέως τὸν τυφλὸν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐξελθών Incipit
Δια τι κατα Λουκαν το ευαγγελιον καλειται, επειδη Λουκας ο μαθητης Πετρου Incipit
Δια τι Ματθαιος και Μαρκος λεγουσιν εν τω ορει μεταμορφωθηναι τον κυριον, Λουκας δε τη ογδοη. Titulus initialis
Διὰ τί μὴ φανερῶς αὐτῷ φαίνεται Incipit
Δια τι μη φανερως αυτω φαινεται ο αγγελος Incipit
Διὰ τί ὁ ἅπας χρόνος νυχθήμερα ἔχει Incipit
διὰ τί ὁ ἅπας χρόνος νυχθήμερα ἔχει τξε δθ’’ Incipit
ΔΙΑ ΤΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΙΘΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑ ΕΒΡΑΙΟΙΣ ΓΟΛΓΟΘΑ Titulus initialis
ΔΙΑ ΤΙ Ο ΥΙΟΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕ Incipit
Διὰ τί Παύλου ἀποστόλου ἐπιστολαὶ ιδ´ λέγονται. Titulus initialis
δια τί Παύλου τοῦ ἀποστόλου ἐπιστολαὶ δεκατέσσαρες λέγονται; Incipit
Διὰ τί συγχρώμεθα τοῖς ἑλληνικοῖς μαθήμασιν Titulus initialis
Δια τι το ευαγγελιον κατα Μαρκον καλειται, επειδη αυτος Μαρκος ο μαθητης Πετρου Incipit
διὰ τί τύραννος ἐπιγέγραπται, αἴνιγμα Incipit
διὰ τί τύραννος ἐπιγέγραπται, αἴνιγμα Incipit
διὰ τί τύραννος ἐπιγέγραπται, αἴνιγμα Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ ΖΩΩΝ Η ΚΟΠΡΟΣ Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΣ ΟΙ ΨΥΧΡΟΙ ΙΔΡΩΤΕΣ Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΟΙ ΨΥΧΡΟΙ Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΟΙ ΨΥΧΡΟΙ ΙΔΡΩΤΕΣ Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΟΙ ΨΥΧΡΟΙ ΙΔΡΩΤΕΣ ΣΥΝ ΟΞΕΙ ΠΥΡΕΤΩ Incipit
Διὰ τὶ, φησιν ὀἹπποκράτης, οἱ ψυχροὶ ἱδρῶτες Incipit
ΔΙΑ ΤΟ ΑΕΙ ΤΡΕΠΕΣΘΑΙ ΗΓΟΥΝ ΣΥΣΤΕΛΛΕΣΘΑΙ Desinit
διὰ τὸ ἀνακεκαλυμμένως αὐτοὺς ἀνακηρύττειν τὴν ἑαυτῶν αἵρεσιν καὶ μὴ ἐθέλοντας ἀπαντῆσαι εἰς σύνοδον. Desinit
διὰ τὸ ἀναξηρᾶναι τὸ αἴτιον Desinit
ΔΙΑ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΔΑ Desinit
ΔΙΑ ΤΟ ΕΧΟΥΣΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΙΚΑ ΕΘΝΗ Desinit
ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΘΗΝΑΙ Incipit
διὰ τὸ κοινῇ συμφέρον ἐνταχθῆναί σε δεόμεθα τοῦ Θεοῦ, ὅτι καὶ ἐντέταξαι καὶ ἐγκαίρως ἐντετάξῃ πάνυ βεβαίως ἐλπίζοντες. Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. Μετάνοιαν. Desinit cuiusdam partis
διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰ ἔργα τῆς κολάσεως Desinit
δια το μηδε συμφερον ειναι τοις πολλοις τα εν αυτη βαθη ερευναν. μηδε λυσιτελες. Desinit
δια το μηκυνεσθαι το Πασχα. Desinit
διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου Desinit
Διὰ τὸ πολὺ τοῦ ὄρους ἐκάλεσεν αὐτὸ τηλουρόν Incipit
δια το τους αλλους ευαγγελιστας τω σωματικω του Χριστου ενδιατριψαι. Desinit
ΔΙΑ ΤΟY ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΕΥΔΟΚΗΣΕ ΤΟΤΕ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΘΕΟΔΟΡΟΥ Desinit
ΔΙΑ ΤΟΝ ΑJΟΝΤΑ ΤΑ ΓΕΩΡ Incipit
δια τον λαον οτι παντες εδοξαζον Desinit abruptus
διὰ τὸν λόγον ἀνακηρύττοντι· ὅτι αὐτῷ... Desinit
διὰ τὸν λόγον ἀνακηρύττουσα· αὐτῷ ἡ δόξα κ.τ.λ. Desinit
δια του αγιου πνευματος Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Desinit
διὰ τοῦ ἀποστόλου παρακελεύεται Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΝ Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΣΗ[ΜΑΤΟΣ Desinit
διὰ τοῦ ζ'. οὐδέποτε γὰρ Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΦΗΣΙΝ Desinit
διὰ τοῦ θείου ὀνόματος ὄτι αὐτῶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΕΓΕΣΘΑΙ ΚΑΚΕΙΝΟΝ ΑΙΛΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΝ Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΕΙΝ Desinit
διὰ τοῦ μακαρίου Παύλου φωνή· Εἰ ὑπομένωμεν, καὶ συμβασιλεύσομεν. Αὐτῷ… Desinit
διὰ τοῦ μὴ μνησικακεῖν τῷ (τοῖς?) πλησίον ἐπιτυχόντες, τῶν αἰωνίων ἀπολαύσωμεν ἀγαθῶν... Desinit
διὰ τοῦ ξύλου σωτηρία γένηται· εἴπωμεν οὖν... νεκρώσας σου τὴν δύναμιν ἔσωσεν ἡμᾶς· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
διὰ τοῦ παντὸς λόγου ἡμῖν φανερώτερον κηρυχθείη. Desinit
διὰ τοῦ προφήτου Incipit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΛΕΝΟΥ (ΓΑΛΕΝΟΥ) ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝ Incipit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΛΗΝΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝ ΤΑ ΕΠΤΑΜΗΝΙΑΙΑ Incipit
διὰ τοῦ τιμίου σώματος καὶ αἵματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, μεθ’ οὗ ἐν τῇ ἑνότητι τοῦ ἁγίου Πνεύματος ζῇς τε καὶ βασιλεύεις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν: Καὶ μετανοίας ὅσας βούλει: Τὸ ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς· καὶ ἀπόλυσις: Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙΝ ΟΔΟΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΑΕΙ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΩΜΕΘΑ ΕΑΥΤΟΥΣ Incipit
διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἐνταυθοῖ παῦσαι τὸν λόγον δέον ἔκρινα Desinit
Διὰ τοῦτο γίνεται ἀπογραφὴ Incipit
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΝ Incipit
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΚΑΤΑΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΩΝ ΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ Desinit
Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Προφήτης φησίν· ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε. Αὐτῷ ἡ δόξα, εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΕΝΤΕΣ Incipit
Διὰ τοῦτο κράζει ὁ λέγων· Οἱ πεποιθότες... Τί βούλεται τοῦ Σιὼν ἡ προσθήκη Incipit
διὰ τοῦτο λέγει ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος ὅτι οὔκ εἰμι ἐλεύθερος Desinit
Διὰ τοῦτο μονὰς ἀπ'ἀρχῆς εἰς δυάδα Incipit
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΟΠΩ ΚΕΛΕΥΕΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΑΙ Incipit
διὰ τοῦτο ὁ μακάριος Παῦλος συνεργοὺς αὐτοὺς ἐν Χριστῷ καλεῖ. Desinit
Διὰ τοῦτο ὁ μὲν Ἡλίας καταλιπὼν τὴν Ἰουδαίαν Incipit
δια τουτο ο φιλανθρωπος δεσποτης ου την ενεργειαν αυτου επεδησεν, αλλ’ αφεις [...] Desinit abruptus
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΟΝΟΜΑΣΘΗ Ο ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΣ ΑΔΑΜ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΓΑΛΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗΝ Desinit
Διὰ τοῦτο παρακαλῶ καὶ δέομαι καὶ ἀντιβολῶ ἐνταῦθα ὀδύρεσθαι Incipit
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΣΠΟΥΔΑΖΩΜΕΝ ΑΡΕΣΑΙ ΤΩ ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΩ ΒΑΣΙΛΕΙ Desinit
Διὰ τοῦτο συνεχῶς τὸν περὶ μετανοίας Incipit
Διὰ τοῦτο συνεχῶς τὸν περὶ μετανοίας κινῶ λόγον Incipit
Διὰ τοῦτο συνεχῶς τὸν περὶ μετανοίας κινῶ λόγον, ἵνα μήτε ὁ ἁμαρτάνων ἀπογινώσκῃ, μήτε ὁ κατορθῶν μέγα φρονῇ Incipit
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΤΑ ΠΟΝΗΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ Desinit
Διὰ τοῦτο τὸν Λάζαρον Incipit
διὰ τοῦτο τρίτα καὶ ἔννατα καὶ τεσσαρακοστὰ τοῖς τεθνεῶσι Desinit
Διὰ τοῦτό φησιν ὅτι οὐ μετὰ πολλὰς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα Incipit
διὰ τούτου οἶμαι γεγονέναι καταφηνές Desinit
δια τουτων δεικνυς. Desinit
Διὰ τούτων ἐπανέρχεται πρὸς τὴν θείαν ἀγάπην ὁ ἄνθρωπος τελείως καὶ προσλαμβάνει καὶ χάριν, οὐ μόνον τῆς ἁμαρτίας ἄφεσιν. Καὶ δόξα τῇ ἀπείρῳ ἀγαθότητι τοῦ Κυρίου ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. Desinit
δία τρία ἐποιεῖτο Incipit abruptus
ΔΙΑ ΤΥΠΩ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΗΜΙ ΟΥΤΩΣ Desinit
διὰ τῶν ἁγίων αὐτῶν πρεσβειῶν ἔλεος ἔμ[προσθεν Desinit
ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΕΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΣΘΕΝΤΩΝ... Titulus initialis
διὰ τῶν γενομένων Desinit
διὰ τῶν ἔργων ἐπιδεικνύμεθα, ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, ἐν Χριστῷ Desinit
διὰ τῶν ἔργων ἐπιδεικνύμεθα, ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
διὰ τῶν ἔργων ἐπιδεικνύμεθα, ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι… Desinit
διὰ τῶν ἔργων ἐπιδεικνύωμεν (ἐπιδεικνύμεθα), ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... (ἐν Χριστῷ...) Desinit
διὰ τῶν ἔργων ἐπιδεικνύωμεν, ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν Desinit
διὰ τῶν ἔργων ἐπιδεικνύωμεν, ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
διὰ τῶν ἔργων ἐπιδεικνύωμεν, ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
διὰ τῶν ἔργων ἐπιδεικνύωμεν, ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι… Desinit
ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ ΔΙΑΣΠΑΣΩΜΕΝ Desinit
διὰ τῶν λόγων ἀνακηρύττει· αὐτῷ… Desinit
διὰ τῶν λόγων ἀνακηρύττοντα· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
ΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Incipit
διὰ φιλανθρωπίαν Desinit
διὰ φροντίδος ἡμᾶς ποιήσασθαι Desinit
ΔΙΑ ΦΥΓΩΝ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΒΙΔΩ ΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΤΕΛΑΒΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΣΤΟΥΔΙΟΥ ΟΙ ΔΕ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ Desinit
δια χειρὸς ἐμοῦ 51273174 (Νικολάου) ἱερέως 374312174 (τοῦ Λακίου) ἐν ἔτει ͵αφϟεʹ (1595), ἐν μηνὶ Μαρτίου ιδʹ. Textus
δια χειρων βεβηλων Μαρκου μοναχου αμαρτωλου και ξενου· οι εντυγχανοντες αυτ (αυτῃ), ευχ (ευχεσθε) υπερ εμου δια τον κυριον· αμην. Textus
διὰ χρημάτ[ων Desinit
Διὰ χρόνου πρὸς ἡμᾶς Καππαδόκης ἥκει νέος Incipit cuiusdam partis
Διὰ χρόνου πρὸς ἡμᾶς Καππαδόκης ἥκει νέος Incipit cuiusdam partis
Δια[λάμ]πουσαν Desinit
διαβάλλειν αὐτούς. Ὑπομνήσας οὖν καὶ διατάξας πάντας προειδέναι τὰ πράγματα, παραινεῖ μὴ ἐκπίπτειν τοῦ σκοποῦ τῆς πίστεως. Καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
διαβάλλειν αὐτούς. Ὑπομνήσας οὖν καὶ διδάξας πάντας προειδέναι τὰ πράγματα, παραινεῖ μὴ ἐκπίπτειν τοῦ σκοποῦ τῆς πίστεως. Καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
διαβάλλειν αὐτοὺς. ὑπομνήσας οὖν καὶ διδάξας πάντας προειδέναι τὰ πράγματα. παραινεῖ μὴ ἐκπίπτειν τοῦ σκοποῦ τῆς πίστεως. καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
διαβάλλειν αὐτοὺς· ὑπομνήσας οὖν καὶ διδάξας πάντας προειδέναι τὰ πράγματα. παραινεῖ μὴ ἐκπίπτειν τοῦ σκοποῦ τῆς πίστεως· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν: Desinit
ΔΙΑΒΑΛΛΟΥΣΙΝ ΗΜΑΣ ΟΙ ΑΛΑΖΟΝΕΣ ΛΑΤΙΝΟΙ Incipit
διαβατικοῖς γενομένοις καὶ θεῷ πλησιάσασιν Desinit
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΕΣΤΙ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΣΘΑΙ Incipit
διαβιῴσης τούτοις ἐπεντρυφῶς πολυχρόνιος Desinit
διαβολικῆς ἐνεργείας, οὕτω τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
διάβολος θλίβων ἢ πρόσκαιρος ἀββά · ὁ πατήρ Desinit
ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΙΜΩ[ΡΗΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
ΔΙΑΓΝΟΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΩΡΟΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΗΤΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΙΜΗ Titulus initialis
ΔΙΑΓΝΩΣΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
ΔΙΑΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΠΕΠΟΝΘΟΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΓΙΓΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ Incipit
Διάγνωσις περὶ οὔρων ἀπὸ φωνῆς Titulus initialis
ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΣΦΥΓΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΟΝ. ΚΡΑΤΗΣΟΝ ΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟΝ Incipit
Διάγνωσις περὶ τῆς ἡλιακῆς σφαίρας τῶν ιβ' εἰδώλων, ὅπως ἀκριβῶς ἐν ἐκάστῳ μηνὶ δεῖ διαιτᾶσθαι Incipit
Διαγνωσις περι των δʹ ευαγγελιων· και περι τινος εικονες εισι τα δʹ ευαγγελια Titulus initialis
Διάγνωσις περὶ τῶν ὀξέων καὶ χρονίων νοσημάτων Titulus initialis
ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΩΝ ΣΟΦΩΤΑΤΩΝ ΤΙΝΟΣ Ο ΕΣΤΙΝ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΣ Titulus initialis
Διάγνωσις τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου κυροῦ Βλεμίδους διὰ στιχερῶν καὶ κανῶνος ἰατρικὸν περιέχοντα ὑέλια τῶν ἀρρωστούντων καὶ ὅσαι τούτων θεραπείαι καὶ οἷαι πεφύκασιν· ἦχος α' τῶν οὐρανίων Titulus initialis
Διάγνωσις ὑαλίων τοῦ οὔρου, περί τε χρωμάτων καὶ ὑποστάσεων αὐτῶν, αἰτίων ὅθεν συνέβη καὶ ἐφεξῆς θεραπείας αὐτῶν, ἐκτεθεῖσα ὑπὸ τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου κυροῦ Μαξίμου μοναχοῦ τοῦ Πλανούδη Titulus initialis
Διάγνωσις ὑελίων τοῦ οὔρου περί τε χρώματος καὶ ὑποστάσεως αὐτῶν καὶ αἰτίας, ὄθεν συνέβη, καὶ ἐφέξης θεραπείας αὐτῶν Titulus initialis
Διαγνωστικὴ διάλεκτος τῶν μεγάλων ποιητῶν ἰατρῶν· περὶ τῶν ὀξέων νοσημάτων καὶ ὀξέων τὲ καὶ χρονίων Titulus initialis
Διαγνωστικὸν ζωῆς καὶ θανάτου Titulus initialis
διαγραφει. Desinit
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Titulus initialis
Διαγράψωμεν, ἀγαπητοί, τὰ τῆς μετανοίας φάρμακα, ἵνα τῷ τῆς Incipit
Διαδέχεται τὴν ἐκκλησίαν Ἱεροσολύμων ἀπὸ τῶν ἁγίων ἀποστόλων ὁ ὀνομασθεὶς ἀδελφὸς τοῦ κυρίου Ἰάκωβος Incipit
Διαδέχεται τὸ αἰγαῖον πέλαγος Incipit
ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Incipit
διαδράναι κόλασιν Desinit
Διαθέσεις μετὰ συλλογίσμων θεολογικῶν κατὰ τὴν θεοπαράδοτον ἡμῶν θεοσοφίαν τῆς πίστεως... Titulus initialis
Διάθεσις ἐστὶν ἡ τῶν εὑρεθέντων ἐπιχειρημάτων εὔτακτος τάξις Incipit
Διάθεσις τοῦ ἀνθρωπείου σώματος Titulus initialis
ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΑΛΗΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΑΤ' ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Titulus initialis
Διαθήκη κατηχητικὴ ἡγουμένου τινὸς τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς ἐπὶ Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ Titulus initialis
ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Titulus initialis
διαιρεῖ τὴν σφαῖραν Ἵππαρχος εἴς τε τὰ νότια καὶ βόρεια Incipit
Διαίρεσις κεφαλαιώδης τῶν βιβλίων τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως Titulus initialis
Διαίρεσις τῶν ἐπιδεικτικῶν Titulus initialis
Διαίρεσις τῶν στάσεων Titulus initialis
ΔΙΑΙΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΟΝΤΙΚΗΝ ΗΛΙΚΙΑΝ Titulus initialis
Δίαιται ἰατρικαὶ, ἀκριβέσταται, περὶ τοῦ πῶς δεῖ διάγειν Titulus initialis
διακονίας. Καί τί τοῦτον Desinit
διακονίας. Καὶ τίς τοῦτον Desinit
διάκονον ἐχειροτόνησε Desinit
ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΤΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ Incipit
διάκονος· ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτόν Incipit
διακοπ[τ]ὴ δὲ ἄνωθεν τοῦ ἀπλήκτου ὁ ποταμός Desinit
διακοπὴ δὲ ἄνωθεν τοῦ ἀπλήκτου ὁ ποταμός Desinit
ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΣΑ ΤΟ ΠΑΝ Desinit
ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ Titulus initialis
Διαλαβὼν ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τῆς ἀποδεικτικῆς περὶ ἀποδεικτικοῦ συλλογισμοῦ καὶ ἀποδεικτικῆς ἐπιστήμης Incipit
διαλαμβάνει δὲ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τῶν Ἁλιευτικῶν Incipit
διαλαμβάνει δὲ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τῶν Ἁλιευτικῶν Incipit
ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ Incipit
Διαλαμβάνουσα πόσοι ἀνέστησαν ἐκ νεκρῶν ὅτε ἐσταυρώθη ὁ Κύριος Titulus initialis
διαλάμπουσι μειζόνως Desinit
ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Incipit
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙ ΤΕΧΝΗ ΤΕΧΝΩΝ Incipit
Διαλεκτική ἐστι τέχνη τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν, πρὸς τὰς ἁπασῶν τῶν μεθόδων ἀρχὰς ὁδὸν ἔχουσα Incipit
Διαλεκτική ἐστι, τέχνη τεχνῶν, καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν Incipit
Διάλεκτοι δέ εἰσι πέντε Incipit cuiusdam partis
Διαλέκτοι παλαιαὶ πέντε Incipit cuiusdam partis
διάλεκτος εἰδῶν τε καὶ βοτάνων κατὰ ἀλφάϐητον Titulus initialis
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ Titulus initialis
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΕΣΤΙ ΛΕΞΙΣ ΙΔΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ ΕΜΦΑΙΝΟΥΣΑ Incipit
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΔΙΩΜΑ ΓΛΩΤΤΗΣ Incipit
διαλεξεως Παυλου της προς τους εν Ρωμη Ιουδαίους. Desinit
ΔΙΑΛΕΞΙΣ Titulus initialis
Διάλεξις [...] Titulus initialis
διάλεξις αἰσθομένη τινῶν τὸν θεσπέσιόν μου διδάσκαλον μεμφομένων μὴ παραβάλλοντα ταῖς δημοσίαις τῶν λόγων συνόδοις δείκνυσιν, ὡς ἐν γήρᾳ καλὸν ἡσυχία Titulus initialis
Διάλεξις γεγονυῖα μέσον τοῦ πατριάρχου τῶν Λατίνων Θωμᾶ καὶ τῶν εὑρεθέντων τηνικαῦτα ἐν Κωνσταντινουπόλει ἱερέων καὶ διακόνων, ἧς προηγοῦντο Νικόλαος διάκονος ὁ Μεσαρίτης καὶ ἐπὶ τῶν κρίσεων καὶ ὁ μαΐστωρ τῆς πρώτης σχολῆς τῶν γραμματικῶν Ἰωάννης διάκονος ὁ τοῦ Κοντοθεοδώρου, ἐπὶ συνελεύσει τοῦ ποτεστάτου τῆς Βενετικικῆς ἐξουσίας Μαρίνου καὶ τῶν προεχόντων τῆς ὑπ’ αὐτὸν βουλῆς, μηνὶ Αὐγούστῳ λʹ, ἡμέρᾳ δʹ, ἰνδ. θʹ, ἔτους ͵ϛψιδʹ. Titulus initialis
Διάλεξις γενομένη κατὰ πρόσταξιν τοῦ βασιλέως ἡμῶν τοῦ ἁγίου κυροῦ Μανουὴλ τοῦ πορφυρογεννήτου Titulus initialis
Διάλεξις γερόντων πρὸς ἀλλήλους περὶ λογισμῶν Titulus initialis
Διάλεξις ἡμῶν, τοῦ λεγάτου, Κλήμεντός, φημί, καὶ Νικηφόρου, περὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Titulus initialis
διάλεξις κακομαχοῦντος Ἰουδαίου καὶ λεγόντων ὅτι εἰς ἄνθρωπον κατάδικον ἐλπίζομεν οἱ Χριστιανοί Titulus initialis
ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΝΟΣ ΠΡΕΔΙΚΑΤΟΥΡΙΟΥΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Titulus initialis
Διάλεξις μεταξὺ Χριστιανῶν καὶ Ἑλλήνων καὶ Ἑβραίων Titulus initialis
Διάλεξις μητροπολίτου Θεσσαλονίκης γενομένη πρός τινα Ἰταλὸν περὶ τοῦ Πνεύματος ἐπιχείρημα πρῶτον Titulus initialis
Διάλεξις ὀρθοδόξου μετὰ βαρλααμίτου κατὰ μέρος ἀνασκευάζουσα τὴν βαρλααμίτιδα πλάνην Titulus initialis
Διάλεξις περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος πρὸς τὸν βασιλέα Κομνηνὸν Ἀλέξιον γεναμένη παρὰ Χρυσολάνου ἀρχιεπισκόπου Μεδιολάνων Titulus initialis
Διάλεξις Πέτρου Λατίνου ἐπισκόπου Μεδιολάνων μετὰ τοῦ μοναχοῦ κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Φουρνῆ τοῦ πρώτο (!) ὄρους τοῦ Γάνου [...] Titulus initialis
διάλεξις πρὸς τοὺς ἀθέους Χιόνας συγγραφεῖσα παρὰ ἰατροῦ τοῦ Ταρωνίτου Titulus initialis
Διάλεξις Σαρακηνοῦ καὶ Χριστιανοῦ Titulus initialis
ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΡΙΤΟΥ Titulus initialis
Διάλεξις συντεθεῖσα γραικοῦ καὶ καλδηναρίων τινῶν ἀπὸ τῆς πρεσβυτέρας ῥώμης, περὶ τῆς τοῦ παναγίου πνεύματος ἐκ μόνου τοῦ πατρὸς ἐκπορεύσεως Titulus initialis
Διάλεξις συντεθεῖσα γραικοῦ καὶ καλδηναρίων τινῶν ἀπὸ τῆς πρεσβυτέρας ῥώμης, περὶ τῆς τοῦ παναγίου πνεύματος ἐκ μόνου τοῦ πατρὸς ἐκπορεύσεως Titulus initialis
Διάλεξις συντεθεῖσα γραικοῦ καὶ καλδηναρίων τινῶν ἀπὸ τῆς πρεσβυτέρας ῥώμης, περὶ τῆς τοῦ παναγίου πνεύματος ἐκ μόνου τοῦ πατρὸς ἐκπορεύσεως Titulus initialis
Διάλεξις συντεθεῖσα γραικοῦ καὶ καλδηναρίων τινῶν ἀπὸ τῆς πρεσβυτέρας ῥώμης, περὶ τῆς τοῦ παναγίου πνεύματος ἐκ μόνου τοῦ πατρὸς ἐκπορεύσεως Titulus initialis
Διάλεξις συντεθεῖσα γραικοῦ καὶ καλδηναρίων τινῶν ἀπὸ τῆς πρεσβυτέρας ῥώμης, περὶ τῆς τοῦ παναγίου πνεύματος ἐκ μόνου τοῦ πατρὸς ἐκπορεύσεως Titulus initialis
Διάλεξις συντεθεῖσα γραικοῦ καὶ καλδηναρίων τινῶν ἀπὸ τῆς πρεσβυτέρας ῥώμης, περὶ τῆς τοῦ παναγίου πνεύματος ἐκ μόνου τοῦ πατρὸς ἐκπορεύσεως Titulus initialis
ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΕΠΙ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΡΩΤΗΘΕΙΣΑ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ Titulus initialis
Διάλεξις τοῦ [...] Ἰωάννου τοῦ Φουρνῆ [...] μετὰ τοῦ Μεδιολάνων ἐπισκόπου Πέτρου περὶ τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως Titulus initialis
Διάλεξις τοῦ ἁγίου Σιλβέστρου πρὸς τοὺς Ἰουδαίους Titulus initialis
Διάλεξις τοῦ θεοσόφου μεγάλου βασιλέως καὶ τῶν τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης σοφωτάτων καδδιναλίων περὶ τῆς τοῦ παναγίου Πνεύματος ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύσεως Titulus initialis
Διάλεξις τοῦ ἱερωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Βασιλείου τοῦ Ἀχριδηνοῦ ἐν τῇ κατ' αὐτὸν ἐκκλησίᾳ γενομένη μετά τινος Λατίνου παρὰ τοῦ πάπα πεμφθέντος πρὸς τὸν βασιλέα κύριον Μανουὴλ τὸν πορφυρογέννητον Titulus initialis
Διάλεξις τοῦ ἱερωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Βασιλείου τοῦ Ἀχριδηνοῦ ἐν τῇ κατ' αὐτὸν ἐκκλησίᾳ γενομένη μετά τινος Λατίνου παρὰ τοῦ Ῥώμης πεμφθέντα πρὸς τὸν βασιλέα κῦρ Μανουὴλ τὸν πορφυρογέννητον Titulus initialis
Διάλεξις τοῦ ἱερωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Βασιλείου τοῦ Ἀχριδηνοῦ ἐν τῇ κατ' αὐτὸν ἐκκλησίᾳ γενομένους (sic) μετά τινος Λατίνου παρὰ τοῦ Ῥώμης πεμφθέντα πρὸς τὸν βασιλέα κῦρ Μανουὴλ τὸν πορφυρογέννητον. Ἐκ πρώτης συνελεύσεως, ὁ ἐξ Ἰταλίας Titulus initialis
Διάλεξις τοῦ ἱερωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Βασιλείου τοῦ Ἀχρίδη, ἐν τῇ κατ' αὐτὸν ἐκκλησίᾳ γενομένη μετά τινος Λατίνου παρὰ τοῦ Ῥώμης πεμφθέντος πρὸς τὸν βασιλέα κυροῦ Μανουὴλ τὸν πορφυρογέννητον Titulus initialis
Διάλεξις τοῦ ἱερωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Βασιλείου τοῦ Ἀχρίδη, ἐν τῇ κατ' αὐτὸν ἐκκλησίᾳ γενομένη μετά τινος Λατίνου παρὰ τοῦ Ῥώμης πεμφθέντος πρὸς τὸν βασιλέα κυροῦ Μανουὴλ τὸν πορφυρογέννητον. Ἐκ πρώτης συνελεύσεως, ὁ ἐξ Ἰταλίας Titulus initialis
Διάλεξις τοῦ ἱερωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Βασιλείου τοῦ Ἀχριδηνοῦ ἐν τῇ κατ' αὐτὸν ἐκκλησίᾳ γινομένους (sic) μετά τινος Λατίνου παρὰ τοῦ Ῥώμης πεμφθέντα πρὸς τὸν βασιλέα κῦρ Μανουὴλ τὸν πορφυρογέννητον. Ἐκ πρώτης συνελεύσεως, ὁ ἐξ Ἰταλίας Titulus initialis
διαλεχθῶμεν τρόπον Desinit
διαλεχθῶμεν τρόπον Desinit
διαληπτέον Desinit
διαλλάττοντας. Ἀλλ’ οὐκ ἄν τις φαίνῃ, νοῦ καὶ φρονήσεως εὐμοιρῶν, μὴ τοῦ οἰκουμενικοῦ φωστῆρος ὑπάρχειν ταῦτα συγγράμματα. Desinit
Διάλογος „Νεόφρων ἢ Ἀερομυθία“ Titulus initialis
διάλογος βραχύς, ἐν ᾧ καταλεπτῶς θεωρεῖται ὁ κίνδυνος ὁποῦ μέλλει νὰ προξενήσῃ πολύ κακὸν καὶ ζημίαν, προβαίνοντος τοῦ καιροῦ, εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως διὰ τῆς παρουσίας τῆς Γεζουϊτῶν εἰς τὸν Γαλατᾶ, καὶ σκέψις πῶς ἤθελεν εἶσται δυνατὸν ὁ τοιοῦτος κίνδυνος νὰ ἀποσοβησθῇ. Τὰ τοῦ διαλόγου πρόσωπα Ζηλωτὴς καὶ Φιλαλήθης Titulus initialis
Διάλογος ἐν ᾧ εἰσάγεται ὁ ἁμαρτωλὸς τὴν (!) Θε<ο>τόκῳ διαλεγόμενος καὶ τυχεῖν σωτηρίας δεόμενος κατὰ ἀλφάβητον, ἦχος γ΄ Titulus initialis
Διάλογος Ἰσίδωρος ἢ περὶ ὑπακοῆς Titulus initialis
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ Titulus initialis
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΝΔΟΧΕΩΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ Titulus initialis
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ. ΦΙΛΟΚΟΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΚΟΣΜΟΣ Titulus initialis
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΦΙΛΟΜΑΘΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΣ Titulus initialis
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΟΡΕΥΜΕΝΩΝ Titulus initialis
Διάλογος, ὃν ἐποίησεν ὁ ἁγιώτατος Titulus initialis
Διάλογος, ὃν ἐποίησεν ὁ ἁγιώτατος καὶ σοφώτατος πατριάρχης κῦρ Μιχαὴλ ὁ Ἀγχιάλου πρὸς τὸν πορφυρογέννητον βασιλέα κῦριν Μανουὴλ τὸν Κομνηνὸν περὶ τῆς τῶν Λατίνων ὑποθέσεως [...] Titulus initialis
Διάλογος, ὃν ἐποίησεν ὁ ἁγιώτατος καὶ σοφώτατος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως [...] Titulus initialis
Διάλογος, ὃν ἐποίησεν ὁ ἁγιώτατος καὶ σοφώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κὺρ Μιχαὴλ ὁ Ἀγχιάλου πρὸς τὸν εὐσεβέστατον πορφυρογέννητον βασιλέα κῦριν Μιχαὴλ τὸν Κομνηνὸν περὶ τῆς τῶν Λατίνων ὑποθέσεως, ὅτε πολλοὶ τῶν ὑπὸ τὸν Πάπαν ἀρχιερέων καὶ ἐπισκόπων καὶ φρερίων εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν κατέλαβον τὰς ἐκκλησίας ζητοῦντες τὴν ἕνωσιν καὶ μηδέν τι ἕτερον ἀπὸ τοὺς Γραικοὺς ἀπαιτοῦντες ἢ παραχωρῆσαι τῷ Πάπᾳ τῶν πρωτείων καὶ τῆς ἐκκλήτου, δοῦναι δὲ τούτῳ καὶ τὸ μνημόσυνον Titulus initialis
Διάλογος, οὗ ἡ ἐπιγραφὴ Λατῖνος, ἢ περὶ τῆς ἐν τῷ συμβόλῳ προσθήκης Titulus initialis
ΔΙΑΛΥΕΙ ΓΑΡ ΤΗΝ ΧΑΡΑΔΑΝ ΕΙ ΘΕΩ ΦΙΛΟΝ. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΘΕΩ ΤΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ Desinit
Διαλύσεις σὺν θεῶ ἐπωφελεῖς. Titulus initialis
ΔΙΑΛΥΣΙΝ ΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΥΤΑΙΟΝ (scilicet ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΟΝ) Desinit
διάλυσις σὺν Θεῷ. Titulus initialis
διαμαρτεῖν ἀπειρία Desinit
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΤΕΘΕΙΣΑ ΕΝ ΔΗΜΟΣΙΩ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Titulus initialis
Διαμέμνημαι ποῦ ἐν τῇ προτέρᾳ Incipit
Διαμέμνημαι ποῦ ἐν τῇ προτέρᾳ διδακαλίᾳ Incipit
Διαμέμνημαι ποῦ ἐν τῇ προτέρᾳ διδασκαλίᾳ Incipit
διαμένει ἐν τῷ Υἱῷ· διὰ τοῦτό ἐστι τοῦ Υἱοῦ· καὶ ὅτι τῆς αὐτῆς Desinit
διαμένει ἐν τῷ Υἱῷ· διὰ τοῦτο ἐστὶ τοῦ Υἱοῦ· καὶ ὅτι τῆς αὐτῆς Desinit
διαμένειν Θεῷ πάντοτε· ᾧ... Desinit
διαμενούσης ἐπουρανίου βασιλείας ἐπιτυχεῖν· χάριτι... Desinit
διάνοια καὶ τὰς ἀρχὰς … Incipit
Διανύσας ὁ παμμακάριστος πατὴρ ὁ ὁμώνυμος... Ἰωάννου Incipit
διανύσασιν· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀξιωθῆναι, χάριτι... Desinit
διαπαντὸς ὦμεν Desinit
ΔΙΑΠΕΡΑΝΑΝΤΕΣ ΓΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΟΥ Incipit
διαπλεύσωμεν πέλαγος καὶ εἰς τὸν σὸν καταντήσωμεν λιμένα τὸν πανσεύδιον καὶ παγγάληνον, ὅτι παρὰ σοῦ χορηγεῖται πᾶν ἀγαθὸν καὶ σωτήριον καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν ... ἀμήν Desinit
Διαπορήτεον ἡμῖν διὰ τί Incipit
ΔΙΑΠΟΡΗΤΕΟΝ ΗΜΙΝ ΔΙΑ ΤΙ ΕΙΣΙΝ ΟΚΤΩ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Incipit
διάπυρόν τινα καὶ πεπονημένην μετάνοιαν. Ἔχει δὲ οὕτως Desinit
Διαρεῖται ἡ ψυχὴ εἰς τρία, εἰς λογικόν Incipit
διαρκῶς σοῦ γε πέρι εὐφραίνοντο, ἔρρωσο Desinit
διαρραγ῀ναι καὶ εὐφροσύνην σε περιζώσασθαι Desinit
ΔΙΑΡΡΕΕΙ ΛΟΓΟΣ ΑΝΝΩΝΑ Incipit
διαρρήσει δεσμά, ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας· σοὶ γὰρ πρέπει δόξα... Desinit
διαρρήσει δεσμά· αὐτῷ... Desinit
διαρρήσει δεσμά· αὐτῷ... uel ὡς ἑμεγαλύνθη... πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας... Desinit
Διασάφησις Titulus initialis
ΔΙΑΣΕΣΑΦΗΝΗΜΕΝΩΝ ΟΥΝ ΣΟΙ ΤΩΝ ΚΑΘ ΕΚΑΣΤΟΝ ΖΩΔΙΟΝ ΒΟΤΑΝΩΝ Incipit
ΔΙΑΣΚΕΨΑΜΕΝΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ Incipit
διασπορᾷ ὡς καὶ ὁ Πέτρος ἢ καὶ πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὴν αὐτὴν πίστιν χριστιανοῖς τελοῦσιν. Desinit
διασπορᾶ· ὡς Πέτρος· ἢ καὶ πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὴν αὐτὴν πίστιν χριστιανοῖς τελοῦσιν· Desinit
διαστήματα Desinit
ΔΙΑΣΩΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ Desinit
Διαταγη του εν αγιοις πατρασιν ημων. Μεθοδιου αρχιεπισκοπου Κωνσταντινουπολεως. διαταγη περι αρνησεως διαφορων τροπων· και ηλικιων των επιστρεφοντων. Titulus initialis
διαταξεσιν εις οικοδομειν της εκκλησιας. Desinit
διαταξεσιν εις οικοδομην της εκκλησιας. Desinit
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Titulus initialis
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΑΜΙΑΣ Titulus initialis
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΙΩΤΙΣΣΗΣ Titulus initialis
Διάταξις τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τάξεως Titulus initialis
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΛΘΕΙΣΑ ΠΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩ ΚΥΡΩ ΠΑΥΛΩ ΥΠΟΨΗΦΙΩ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΩΣ Titulus initialis
διατελῶμεν· ὅτι αὐτῷ... Desinit
διατεμόντες πέλαγος τῶν θείων γραφῶν, εἰς οὐράνιον πόλιν χειραγωγήσει ἐν Χριστῷ… Desinit
ΔΙΑΤΙ ; ΔΙΟΤΙ ΟΥΚ ΑΠΟ ΤΙΝΟΣ Incipit
διατί εἶπεν ἐν αρχη. Incipit
Διατί ἐπιστολαὶ τοιαίδε καθολικαὶ ὀνομάζονται. Titulus initialis
Διατί ἡ θεότης μονὰς καὶ τριάς ἐστι καὶ πρόεισι μὲν ἄχρι τριάδος, οὐ μὴν δὲ περαιτέρω καὶ διὰ τί μή ἐστι δυάς Titulus initialis
Διατί θεραπεύει τότε εὐθέως τὸν τυφλὸν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐξελθών Incipit
Διατί λέγεται βασιλεὺς ὁ Χριστός Titulus initialis
Διατί ὁ Κύριος εἶπε λάβετε πνεῦμα ἅγιον Incipit
ΔΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΛΘΩΝ ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΘΑΒΩΡΙΩ Incipit
Διατι το ευαγγελιον κατα Μαρκον καλειται Incipit
Διατί ὑπόστασιν ἐπὶ Χριστοῦ λέγοντες φύσιν σύνθετον οὔ φαμεν Titulus initialis
ΔΙΑΤΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Incipit
διατί φυσῶντες τα μὲν θερμὰ ψύχομεν Incipit
Διὰφέρει ἡ ψυχὴ τῆς τροφῆς Incipit
ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΣ Desinit
ΔΙΑΦΕΡΕΙΝ, ΦΑΣΙΝ ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ, ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΝ ΤΗΣ ΟΥΔΙΩΔΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΘΕΟΥ Incipit
ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΣ ΑΥΤΩΝ Desinit
διαφευξόμεθα, καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι… Desinit
διαφευξώμεθα, καὶ τῶν αἰωνίων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι... Desinit
Διάφορα Titulus initialis
Διαφορὰ τῶν Γραικῶν καὶ Λατίνων περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ πάπα Titulus initialis
διαφορὰ φωνῆς Titulus initialis
ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΔΕ ΗΡΩΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Incipit
ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΤΩΝ ΠΥΡΕΤΩΝ ΑΙ ΜΕΝ ΟΙΚΕΙΟΤΑΤΑΙ Incipit
ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ Incipit
διαφορεῖσθαι καὶ ἐξωθεῖσθαι πεποίηκεν Desinit
ΔΙΑΦΟΡΗΤΕΙΣ ΤΗ ΚΕΝΩΣΕΙ ΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑΝ Desinit
διαφόροις ὀργάνοις ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες καὶ ὀρχούμενοι εἰς δόξαν θεοῦ τοὺς γενομένους ἐκ πνεύματος ἁγίου ψαλμοὺς ρν´. Desinit
Διαφόρως δὲ ἱστορήκασι περὶ τοῦ θανάτου Incipit
διαφυγάζει ἡμᾶς κύριος ἀπὸ τοῦ πυρὸς τοῦ ἀσβέστου, ᾧ ἡ δόξα... Desinit
διαφυγεῖν καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν χάριτι ... ἀμήν Desinit
διαφυγεῖν καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
διαφύλαξον Incipit
Διαφωνεῖν τινὲς ἐνόμισαν τοὺς θείους εὐαγγελιστὰς, εἰς τὴν περὶ τῆς θείας τοῦ σωτῆρος Incipit
Διαφωνειν τινες ενομισαν τους θειους ευαγγελιστας, εις την περι της θειας του σωτηρος Incipit
Διαφωνία γέγονε τοῖς σοφοῖς περὶ τῆς διαλεκτικῆς· οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν εἶπον Incipit
Διαφωνια τις ειναι δοκει περι την κατα σαρκα γεννησιν του δεσποτου ημων Ιησου Χριστου. Incipit
ΔΙΓΕΝΗΣ ΕΠΕΙ ΕΜΕΛΛΕ ΠΟΛΕΙΣΘΑΙ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩ Incipit
ΔΙΓΗΓΣΙΣ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΕΡΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ Titulus initialis
διδαασκαλια του κυριου ημων Ιησου Χριστου περι προσευχης εκ του κατα Ματθαιον, ευαγγελιον. Titulus initialis
Διδακαλία τῶν τιη’ πατέρων Titulus initialis
Διδακτικοὶ ὁρισμοὶ περὶ τῆς οἰκονομίας ἑνὸς λόχου ἢ μιᾶς ἴλης, Instructive Bestimmungen für die Verwaltung der Oeconomie einer Compagnie oder Escadron Titulus initialis
ΔΙΔΑΞΑΣ ΗΜΑΣ ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΤΕΡΩ ΒΙΒΛΙΩ ΤΙ ΤΕ ΕΣΤΙΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ Incipit
διδάξας ἡμᾶς ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ Incipit
διδάξας πάντας προ εἰδέναι τὰ πράγματα παραινεῖ μὴ ἐκπίπτειν τοῦ σκοποῦ τῆς πίστεως· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
Διδασκαλία δογματικὴ κατὰ Γρηγορᾶ καὶ τοῦ αὐτοῦ διδασκάλου Titulus initialis
Διδασκαλία εἰς μοναχούς Titulus initialis
Διδασκαλία ἐκτεθεῖσα ἐκ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου Titulus initialis
Διδασκαλία ἣν ἔπνευσεν ὅτε ἐσφραγίσθη διδάσκαλος τῶν εὐαγγελίων, κατὰ τὴν εἰκοστὴν πέμπτην τοῦ δεκεμβρίου μηνός, κατ’ αὐτὴν τὴν ἑορτὴν τῆς Χριστοῦ γεννήσεως Titulus initialis
Διδασκαλία καὶ μέθοδος τοῦ μυστηρίου τῆς ἱερᾶς προσευχῆς τοῦ Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ υἱὲ τοῦ θεοῦ ἐλέησόν με Titulus initialis
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ Titulus initialis
Διδασκαλία πεζεὶ φράσι τῆς ἁγίας Θεοδώρας πρὸς μοναχαῖς κατὰ πωλλὰ ὠφέλημος· ἣν αὐτῆς ἐδιδά{υ}χθη παρὰ τοῦ ὁσίου π(ατρὸ)ς ἡμῶν Ἡσαΐου· περὴ γαστριμαργίας καὶ μετανοίας Titulus initialis
Διδασκαλία περὶ ἀρετῶν Titulus initialis
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΧΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΗΘΙΚΑ Titulus initialis
Διδασκαλία περὶ τοῦ ἀκραίφνοις τρόπου τοῦ διδάσκειν τὸ θεῖον καὶ ἱερὸν εὐαγγέλιον ἐκδοθείσα παρὰ Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός.... Titulus initialis
Διδασκαλία περὶ τοῦ ἀκραιφνοῦς τρό- που… Titulus initialis
Διδασκαλία περὶ τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τὸ θεῖον καὶ ἱερὸν εὐαγγέλιον. Ἐκδοθεῖσα παρὰ Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, ταπεινοῦ τῶν ἐπιστημῶν διδασκάλου, κήρυκος τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, καὶ καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως σεβασμίου μοναστηρίου Titulus initialis
Διδασκαλία περὶ τοῦ καθαρτηρίου πυρός Titulus initialis
Διδασκαλία περὶ τῶν σολοικοφανῶν Titulus initialis
Διδασκαλία πρὸς μοναχούς Titulus initialis
Διδασκαλία πρός τινα εὐσεβῆ δεσπότην Ἀνδρόνικον τὸν Παλαιολόγον γενομένον μοναχὸν παραμυθητική τε ἅμα καὶ παραινετική Titulus initialis
Διδασκαλία πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ διακόνους... ἐκ τοῦ σλαβονικοῦ μεταφρασθεῖσα Titulus initialis
διδασκαλία σαφεστάτη Ἰώανου γραμματικοῦ τοῦ Τζέτζου περὶ τῶν ἐν στίχοις μέτρων ἁπάντων διὰ στίχων πολιτικῶν Titulus initialis
διδασκαλία σύντομος περὶ φύσεως καὶ πῶς πιστεύειν ὀφείλομεν Titulus initialis
Διδασκαλία τῆς ἰατρικῆς τοῦ σοφωτάτου συγγραφέως Ῥιβερίου μεταγλωττισθεῖσα ἐκ τῆς λατινικῆς διαλέκτου εἰς τὴν ῥωμαικὴν ἁπλὴν γλῶσσαν Titulus initialis
Διδασκαλία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Χριστοδούλου ἐν κεφαλαίοις ζʹ πρὸς Θεόδωρον μοναχὸν αἰτησάμενον αὐτόν Titulus initialis
Διδασκαλία χριστιανικὴ κατ’ ἐρωταπόκρισιν περὶ τῶν ἀναγκαίων δογμάτων τῆς πίστεως, καὶ τῶν κατὰ τὴν πίστιν ἔργων, συντόμως θ’ ἅμα καὶ ἐντελῶς πραγματευομένη Titulus initialis
Διδασκαλικαὶ ἑρμηνεῖαι Titulus initialis
διδάσκαλον ἔχων τῆς ἀρετῆς τὸν υἱόν Desinit
διδασκάλους τῆς Desinit
διδάσκει αὐτοὺς εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν τὴν ἀπόλαυσιν· αὐτῷ... Desinit
ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΕΝ ΤΩ ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩ Desinit
Διδάσκει ὅτι λήψεσθε δύναμιν Incipit
διδάσκει. εἶτα παραινέσας εἰς τὰ ἤθη, καὶ ἐπευξάμενος αὐτοῖς βεβαιότητα πίστεως παρὰ τοῦ κυρίου, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
διδάσκει. Πρὸς τούτοις προτρέπων αὐτοὺς βελτιοῦσθαι ἐν τοῖς ἤθεσιν, προτρέπει (παραινεῖ Simotas et PG 28) αὐτοὺς (ἀεὶ αὐτοῖς PG 28) (προτρέπει αὐτοὺς om. PG 119) καὶ ἀεὶ (om. PG 119 et PG 28) χαίρειν τῇ ἐλπίδι καὶ προσεύχεσθαι καὶ εὐχαριστεῖν αὐτοὺς (om. Simotas et PG 28) ἀεὶ τῷ κυρίῳ, ἐνορκίζων αὐτοὺς ἀναγνῶναι τὴν ἐπιστολὴν ταύτην πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς, καὶ οὕτως (αὐτὴν add. Simotas et PG 28) τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν (om. duo verba Simotas et PG 28). Desinit
διδασκέτω Παύλος Incipit
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΘΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΓΑΡ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΘΕΝΤΟΣ Incipit
Διδάσκοντος τοῦ Ἀνδρέου τοῦ ἀποστόλου ἐν Πάτραις τῆς Ἀχαΐας ὑπὸ Αἰγεάτου τοῦ ἀνθυπάτου κλήσκεται [sic?] Incipit
Διδασκων ημας ο Χριστος πως δει προσευχεσθαι Incipit
Διδασκων ημας ο Χριστος πως δει προσευχεσθαι, ευθεως τον νουν ημων προς τον ουρανον αναπτεροι λεγων Incipit
διδασκων οτι τοις του θεου εχθροις, αει χρη πολεμειν. Desinit
ΔΙΔΑΧΑΙ ΕΙΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΙΚΑΣ ΕΟΡΤΑΣ Titulus initialis
ΔΙΔΟΝΑΙ ΔΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Incipit
ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΔΕ ΤΟΙΣ ΑΞΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙΣ Desinit
διδου δε λυσιν των οφληματων βιου. Desinit
Δίδου μοι λόγον ἀνυμνῆσαι Δέσποτα Incipit
δίδου μοι νηστεύοντι ἐν τρυφῇ Desinit
Δίδου, ὦ φωνὴ τοῦ λόγου φωνήν Incipit
ΔΙΔΟΥΣ ΑΠΑΡΧΗΝ ΔΕΞΙΑΝ ΜΟΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Desinit
διδοὺς καθαιρείσθω Desinit
ΔΙΔΩΜΙ Ο ΜΕΛΛΩΝ ΔΩΣΩ Incipit
Διεθέμεθα μὲν ἐκεῖθεν μέλλοντες ἐξιέναι, οὐδ’ ἄνευ θείας προνοίας· εἰς δὲ τὴν ποθουμένην καταντήσαντες ἡσυχίαν Incipit
ΔΙΕΛΑΘΕ ΔΕ ΗΜΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΕΥΝΟΥΧΩΝ Incipit
διεληλυθότα τοὺς οὐρανοὺς τὸν κύριον... ᾦ... ἀμήν Desinit
ΔΙΕΛΘΕΙΝ Desinit
διελθοῦσα τὸ οὖς Desinit
διελύθη ἂν εὐκόλως Desinit
διελύθη ἂν εὐκόλως Incipit
διελύθη ἂν εὐκόλως Desinit
διενέγκοιμι δάμαρτος Desinit
διεξάγοις πρὸς τὸ λυσιτελέστερον ἢ καὶ καμόντας ἤδη τοῖς πόνοις πρὸς ἑαυτὸν προσλαμβάνοις... ἀμήν Desinit
διεξαγωγήν τε καὶ διευθέτησιν Desinit
ΔΙΕΣΕΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ Desinit
ΔΙΕΣΩΣΕ ΤΙΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ Titulus initialis
Διέσωσέ τις ἐμπρησμοῦ γενομένου τὸν ἑαυτοῦ πατέρα. πειρώμενος σώζειν καὶ τὴν μητέρα καὶ τοῦ σῶσαι διήμαρτε καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς προσαπώλεσεν. ἐπεισήγαγεν αὐτῷ μητρυιὰν ὁ πατήρ. αὕτη δεδεμένον φάρμακον ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ παιδὸς ἔδειξε τῷ πατρί. καὶ πυνθανομένου τοῦ πατρὸς πόθεν εἴη τὸ φάρμακον οὐδὲν ἀπεκρίνατο. μετὰ ταῦτα γράφων διαθήκην τῇ μὲν γυναικὶ τὸν κλῆρον εἴασεν, ἀποκληρονόμον δὲ τὸν παῖδα κατέλιπε. καὶ νυκτὸς θορύβου γενομένου κατὰ τὴν οἰκίαν καὶ πολλῶν συνελθόντων εὕρηται ὁ μὲν πατὴρ νεοσφαγής, τὸ δὲ ξίφος τοῦ παιδὸς παρακείμενον, ἡ δὲ μητρυιὰ παρακαθεύδουσα, ὁ δὲ τυφλὸς ἑστὼς ἐπὶ τοῦ οὐδοῦ τῆς οἰκίας ἐν ᾗ καθ’ ἑαυτὸν ἔμενεν. ἀντεγκαλοῦσιν ἀλλήλοις ὁ τυφλὸς καὶ ἡ μητρυιά. Titulus initialis
ΔΙΕΤΙΑΝ ΟΛΗΝ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ Incipit
διεψεύσθησαν τῆς Desinit
Δίζεαι μαθέειν Incipit
ΔΙΗΓΑΤΑ ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΠΟΤΕ ΥΠΗΓΑ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΠΟΛΙΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΣΚΑΛΩΝΙ Incipit
διήγγελται φρουρός Desinit cuiusdam partis
Διηγεῖτο δὲ ἡμῖν γεγενῆσθαι ἐκεῖσε Incipit
Διηγήθησάν τινες τῶν πατέρων ὅτι ἦτον ἕνας γέρων ὁποῦ ἠξιώθη ἀπὸ Θεοῦ Incipit
Διήγημα ἱστορικὸν κατὰ Μύρωνα τὸν χαλκουργόν Titulus initialis
Διήγημα ἱστορικὸν κατὰ τὴν ἄμπελον καὶ τοὺς βότρυς Κυδίου τοῦ ζωγράφου Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΩΝΑ ΤΟΝ ΜΗΘΥΜΝΗΑΙΟΝ Titulus initialis
Διήγημα τὸ κατὰ τὸν Φαέθωνα Titulus initialis
Διηγήματα Titulus initialis
Διηγηματα διαφορα προς υπομονην και ανδρειαν ημας αλειφοντα. ευλογησον. Titulus initialis
Διήγην βούλωμαι διηγήσασθαι ἡμῶν ... ἦν τις ἀνὴρ φοβούμενος τὸν θεὸν ... σωζώμενος Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΜΕΝΟΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΥΒΙΗΝ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΩΣ ΗΔΥΩΗΘΗΜΕΝ Incipit
Διηγήσαντο ἔνας μέγας γέρωντας ὅτι εἶτον ἕνας μέγας ἄρχων συγγλητικὸς τοῦ βασιλέως Incipit
Διηγήσαντο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης καὶ ὁ ἀββᾶς Σωφρόνιος λέγοντες ὅτι ἀπελθόντες πρὸς τὸν ἀββᾶν Νεῖλον διαλαβούσης κυριακῆς Incipit
Διηγήσαντο ἡμῖν οἱ μαθηταὶ τοῦ ἀββᾶ Εὐλογίου ὅτι ὅτε ἀπέστελλεν ἡμᾶς ὁ γέρων εἰς Ἀλεξάνδρειαν πρὸς τὸ πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον ἡμῶν Incipit
Διηγήσατο ¨ημῖν Γεώργιος ὁ τῆς Ἄφρων χ.ωρας ἔπαρχος γεγονὼς ... ὅτι ἐν τῇ χώρᾳ μου Incipit
Διηγήσατό (μοί) τις (ὅσιος καὶ μέγας) γέρων (λέγων) ὅτι Ξενοφῶν τις (ὀνόματι) συγκλητικὸς (γέγονε) ὑπὲρ πᾶσαν εὐπορίαν (ὑπάρχων) Incipit
Διηγήσατο γὰρ τοῖς ἡμετέροις πατράσι Λεόντιος ὁ γενόμενος ἐπίσκοπος Νεαπόλεως Incipit
Διηγήσατο γέρων τις τῶν πατέρων ὅτι· Εἰς ἓν τῶν προαστείων Ἀντιοχείας μοναστήριον ἐστι γυναικῶν Incipit
Διηγήσατο δοικητής τις λέγων ὅτι ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως, τοῦ υἱοῦ Λέοντος καὶ Ζωῆς, γαμβροῦ δὲ Ῥωμάνου βασιλέως τοῦ γέροντος, ἀπστάλην εἰς Ἀνατολικοὺς διοικητὴς Incipit
Διηγήσατο ἕνας ἅγιος κ(αὶ) εἶπεν· ὅπ{ω}οτε ἐπίγαν εἰς μίαν πόλιν ὀνόματι Ἀσκάλωνει ἐν τῷ ξενοδοχείῳ τὸν π(ατέ)ρων καὶ ἐκεῖ ηὕρα τὸν ἀβὰ Εὐσέβειον μὲ ἄλλους π(ατέ)ρας Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΩΣ ΗΤΟΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΥΝΑΙΚΙΟΝ ΕΞΩ ΜΕΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ Incipit
Διηγήσατο ἕνας ἀπὼ τοὺς ἁγίοις π(ατέ)ρας διήγησις ψυχωφελή· ὅτι μία παρθένος εὔμορφη κατὰ πολλὰ τὼ κορμὶ καὶ αἰχμαλωτίσθη εἰς τὴν Περσίαν Incipit
Διηγήσατο ἕνας φιλόχριστος διάκονος ἀπὸ τὴν Μελιτηνήν Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν γέρων ἅγιος ὅτι ἐγένετο ἐν Κυρίνῃ Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν Γεώργιός τις φιλόχριστος καὶ φιλομόναχος Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Ἀνδρέας ὅτι ὡς ἤμην νεώτερος Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Βασίλειος ὁ πρεσβύτερος ... ὅτι ἠκηκόει τινῶν ... ὅτι Ἐν τῇ τῶν Παλαιστινῶν χώρᾳ ἐν πολυάνδρῳ τινὶ κώμῃ ἐν ᾗ κατώκουν χριστιανοί τε καὶ ἑβραῖοι Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Εὐστάθιος ὁ τραπεζίτης ὅτι ὅτε ἤμην κοσμικός Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Ἠλίας ὁ βοσκὸς ὅτι Ἐν μιᾷ καθημένου μου πλησίον τῆς μονῆς τῶν Εὐνούχων ὡς περὶ ὥραν ἕκτην ἐκραύγασε γυνὴ εἰς τὸ σπήλαιόν μου Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΗΜΙΝ Ο ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΙΑΣ Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Κυριακός Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Κυριακὸς ὅτι δύο τινὲς τῶν ἀδελφῶν... Μάρων τε καὶ Κλμάτιος Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Πέτρος ὁ μαθητὴς τοῦ ἀββᾶ Ἡσαίου ὅτι Καθημένου μού ποτε... ἦλθόν τινες ἀπὸ τὸ ὀκτωκαιδέκατον Ἀλεξανδρείας Incipit
διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Σεραπίων ὅτι εὑρίσκετο εἰς τὴν ἐνδοτέραν ἔρημον Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Σιλουανὸς λέγων περὶ τῶν ἔτι περιόντων Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΗΜΙΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ πανόσιος πατὴρ ἡμῶν Παφνούτιος ὅτι Πλησίον Πτολεμαίδος Incipit
διηγήσατο ἡμῖν ὁ προειρημένος ... ὡς ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς χρόνοις γενόμενον Desinit
Διηγήσατο ἡμῖν περὶ τοῦ ἐν ἁγίοις Ἀπολλιναρίου πάπα Ἀλεξανδρείας ὅτι πάνυ ἦν ἐλεήμων καὶ συμπαθὴς Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν τις γέρων πάνυ ἐνάρετος Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν τις διάκονος τῷ γένει Μελιτηνὸς ὀνόματι Ἰωάννης Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν τις πρεσβύτερος ὀνόματι Πέτρος ἐλθὼν ἀπὸ Ῥώμης Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν τις πρεσβύτερος ὀνόματι Πέτρος, ἐλθὼν ὑπὸ Ῥώμης Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν τις τῶν πατέρων ἡ ἁγία μακαρία Θεοδώρα Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν τις φιλόχριστος οὖσιν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ὅτι Μονάστριά τις πρεσβῦτις πάνυ Incipit
Διηγήσατο Λέοντιος ὁ Ἀπαμεὺς Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΜΟΙ ΒΕΡΡΟΙΑΙΟΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΧΟΣ Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΜΟΙ Ο ΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΜΙΟΣ Incipit
Διηγήσατό μοι ὁ ἀββᾶς Στέφανος Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΜΟΙ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Incipit
Διηγήσατό μοι ὁ πρεσβύτερος Ἀθανάσιος πρᾶγμα φοβερὸν Incipit
Διηγήσατό μοι τις τῶν πατέρων ὅτι ἐν Θεσσαλονίκῃ ὑπῆρχεν μοναστήριον παρθένων Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ Ο ΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΣΧΟΣ Incipit
Διηγήσατο ὁ ἀββᾶς Δαινὴλ ὁ σκητιώτης ὅτι ἀδελφός ποτε ἐν Αἰγύπτῳ διάγων περιεπάτει ἐν ὁδῳ Incipit
Διηγήσατο ὁ ἀββᾶς Δανιὴλ ὅτι ἐγένετό τις μοναχὸς Δοῦλας ὀνόματι, ὃς καὶ ἐν τοῖς μεγάλοις τῶν πατέρων ἐλογίσθη Incipit
Διηγήσατο ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης τοῦ μακαρίου Χριστοδούλου ὅτι Καθεζομένου μουμ φησίν, ἐν τῇ οἰκεσίᾳ λαύρᾳ Incipit
Διηγήσατο ὁ ἀββᾶς Κύριλλος... Πρὸ ὀλίγου τινὸς χρόνου Incipit
Διηγήσατο ὁ ἀββᾶς Στέφανος ὁ Μωαβίτης Incipit
Διηγήσατο ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος ὁ ἐπίσκοπος ὅτι ἐπὶ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου Incipit
Διηγήσατο ὁ μακάριος ἀββᾶς Λογγῖνος ... Πατρίκιός τις μέγας Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΣΚΗΤΙΩΤΟΥ Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΠΟΤΕ Ο ΣΟΦΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ ΟΤΙ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΝΕΑΝΙΑΝ ΟΦΘΑΛΜΙΤΗΝ Incipit
Διηγήσατό τις ἅγιος γέρων Incipit
Διηγήσατό τις ἅγιος γέρων μέγας καὶ ἔλεγεν ὅτι ἦτον τις ἄνθρωπος Incipit
Διηγήσατό τις ἄξιος Incipit
Διηγήσατό τις γέρων ὅτι ἦν τις, φησί, πάνυ εὐλαβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεόν. Καὶ ἐμπορευόμενος μετὰ καὶ ἄλλων συνεμπόρων Incipit
Διηγήσατό τις ὅτι Μαγιστριανός Incipit
Διηγήσατό τις ὅτι Μαγιστριανός τις πράκτωρ νεώτερος καλὸς πάνυ τῷ εἴδει ὑπηρέτει βασιλικαῖς ἀποκρίσεσιν Incipit
Διηγήσατό τις ὅτι μαγιστριανός τις πράκτωρ νεώτερος καλῷ πάνυ τῷ εἴδει ὑπηρέτει βασιλικῶς ἀπκρίσεσιν Incipit
Διηγήσατό τις ποτε περί τινος μοναχοῦ ὅτι παρακαλεῖ τὸν θεὸν ἵνα αὐτὸν ἀξιώσῃ γενέσθαι ὥς τὸν Ἰσαὰκ Incipit
Διηγήσατό τις τῶν ἁγίων πατέρων διήγημα ὠφελείας πλῆρες… ὅτι· Παρθένος τις πάνυ εὐειδὴς τῷ σώματι συνελήφθη παρά τινι τῶν ἐν Πέρσαις δυνατῶν Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΤΙΣ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΟΤΙ ΗΝ ΤΙΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ Incipit
Διηγήσατό τις τῶν πατέρων (τις γέρων) ὅτι Ἦν τις παρθένος πρεσβῦτις πάνυ προκόψασα Incipit
Διηγήσατό τις τῶν πατέρων ὅτι εἰς ἓν τῶν προαστείων Ἀντιοχείας Incipit
Διηγήσατο τις τῶν πατέρων ὅτι Ἔλεγεν ὁ ἀββᾶς Θεόδωρος ὁ Ἡλιώτης ὅτι ἧν τις ἔγκλειστος εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ἀγωνιστὴς πάνυ Incipit
Διηγήσατό τις τῶν πατέρων ὅτι ἦν τις γυνὴ ἐν πόλει τῶν Ἀμασέων ὀνόματι Θεοδότη, εὐγενὴς καὶ φοβουμένη τὸν θεὸν Incipit
Διηγήσατό τις τῶν πατέρων ὅτι Πρεσβύτερός τις τῶν παρ' ἡμῖν ἐπιχωρίων Incipit
Διηγήσατό τις τῶν πατέρων περί τινος φιλοχρίστου ἀνδρὸς ὀνόματι Μαρτυρίου Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΤΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΝ Incipit
διηγήσατό τις τῶν πατέρων, ὅτι εἰς τὴν Θεσσαλονίκην Incipit
Διηγήσατο τις τῶν σοφῶν ὅτι ὁ παράνομος Ἰούδας Incipit
Διηγήσατό τις φιλόχριστος Γεώργιος Incipit
Διηγήσατό τις φιλόχριστος ὀνόματι Ἰωάννης ὅτι Ἐν Κωνσταντινουπόλει διάγοντός μου παρέμενόν τινι ἰλλουστρίᾳ γυναικί Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΩ ΕΝ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΙ Incipit
Διήγησιν ξένην καὶ παράδοξον ἀκούσατε σήμερον παρ' ἐμοῦ, ἀγαπητοί Incipit
Διήγησιν ὀφείλω ὑμῖν διηγήσασθαι, ἀδελφοὶ... Ἦν τις ἀνὴρ εὐλαβαίᾳ καὶ εὐποιίᾳ πολλῇ θεαρέστως Incipit
Διήγησιν πανθαύμαστον βούλομαι νὰ λαλήσω | Περὶ τῆς Ἱερουσαλὴμ νὰ γράψω καὶ νὰ φήσω Incipit
Διηγησις Αμμωνιου μοναχου περι των αναιρεθεντων υπο των βαρβαρων αγιων πατερων εν τω ορει τω Σινα και εν τη Ραιθου. ευλογησον, πατερ. Titulus initialis
Διήγησις γενομένη θαῦμα ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ ὄρει Ἄθωνος πλησίον εἰς ταῖς Καραῖς Titulus initialis
Διήγησις γραμμένη παρ' ἐμοῦ φιλοσόφου Παρασπονδυλὸς Ζοτικῶς, ὧ γέγονε γὰρ ἐν τόπῳ Βάρνας μηνὸς νοευρίου ιγ', ἡμέρα τετράδη. Ταῦτα γὰρ γέγωναν ἐν τόπῳ Βάρνας Titulus initialis
Διήγησις διαλαμβάνουσα ὅτι χρὴ ἄνευ προτροπῆς ἀρχιερέως ἀναδέχεσθαι λογισμοὺς Titulus initialis
Διήγησις εἰς τὸν θρῆνον τοῦ προφήτου Ἱερεμίου περὶ τῆς Ἱερουσαλήμ Titulus initialis
Διήγησις εἰς τὸν θρῆνον τοῦ προφήτου Ἱερεμίου περὶ τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ εἰς τὴν ἀνάλωσιν ταύτης καὶ περὶ τῆς ἐκστάσεως Ἀβιμέλεχ Titulus initialis
Διήγησις ἐκ τοῦ βίου τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου περὶ τοῦ ὀχληθέντος ὑπὸ πορνείας Titulus initialis
διηγησις εστιν ηδη Desinit abruptus
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΘΑΥΜΑΣΙΩΤΑΤΗ ΔΙΑ ΤΙΝΑ ΤΡΟΠΟΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑΝ ΕΚΟΨΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ... Titulus initialis
Διήγησις θαύματος πάνυ θαυμασία θαυματουργηθέντος παρὰ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Χριστοδούλου τοῦ μεγάλου καὶ θαυματουργοῦ Titulus initialis
Διήγησις θαυμάτων τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μάρτυρος Ἀναστασίου Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΟΠΤΑΣΙΑ ΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΗΣ ΜΕΤΟΝΩΜΑΣΘΕΙΣΗΣ ΣΟΦΡΩΝΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ Titulus initialis
Διήγησις μερικὴ τῶν μεγάλων μετ' ἐγκωμίων θαυμάτων τοῦ μεγαλοπρεποῦς ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ συλλεγεῖσα ἀπό τε τῆς παλαιᾶς καὶ τῆς νέας γραφῆς Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΓΗΣ, ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ Κ.Τ.Λ. Titulus initialis
Διήγησις οὐρανοῦ τε καὶ γῆς, ἡλίου καὶ σελήνης, ἀστέρων καὶ χρόνων καὶ ἡμερῶν ποίημα Titulus initialis
Διήγησις πανὴ ὠφέλιμος Μακαρίου μοναχοῦ τοῦ Αἰγυπτίου Titulus initialis
Διήγησις πανὴ ὠφέλιμος τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου Titulus initialis
Διήγησις πάνυ ὠφέλιμος περὶ τοὺς ἁγίους καὶ θαυπαστοὺς τόπους τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλήμ, ποίημα Μανουὴλ Σοφιανοῦ Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩ ΠΡΟΝΟΙΑΝ Titulus initialis
Διήγησις πάνυ ὠφέλιμος τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΠΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ ΤΟ ΠΩΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΚΑΙ ΑΝΕΘΡΑΦΗ Titulus initialis
Διήγησις πάσης ὡφελείας καὶ μνήμης ἀξία ἐκ τῶν ἁγίων πατέρων Titulus initialis
Διήγησις περὶ ῥιπτομονάχου τινος κυρίου Ἰωννᾶ ἱερομονάχου καὶ πνευματικοῦ ἡγουμένου τῆς ἁγίας μονῆς τῆς Ὁδηγητρίας τῆς ἐν τῷ Βαλσαμωνερῷ Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Titulus initialis
Διήγησις περὶ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου. Titulus initialis
Διήγησις περὶ τοῦ ἁγίου καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος καὶ περὶ τοῦ μεγάλου ἐν βασιλεύσι Κωνσταντίνου Titulus initialis
Διήγησις περὶ τοὺ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ Σύρου Titulus initialis
Διήγησις περὶ τῶν ἀναιρεθέντων ἁγίων πατέρων τῶν ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει ὑπὸ τῶν λατινοφρονούντων Titulus initialis
Διήγησις περὶ τῶν ἀναιρεθέντων ἁγίων πατέρων ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει Ἄθω Titulus initialis
Διήγησις περὶ τῶν ἀνερεθέντων πατέρων ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει τοῦ Ἄθω ὑπὸ τῶν λατινοφρονούντων Incipit
Διήγησις περὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἀντιχρίστου τὸ πῶς μέλλει γενέσθαι καὶ περὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος Titulus initialis
Διήγησις συναξισμένη περὶ τῆς θείας σταυροπροσκυνήσεως Titulus initialis
Διήγησις συναξισμένη περὶ τῆς θείας σταυροπροσκυνήσεως Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΗΤΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΚΠΛ Titulus initialis
διήγησις τοῦ ἁγίου τόπου τῶν ἱεροσωλύμων Titulus initialis
Διήγησις τοῦ μαθητοῦ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Ἀλεξανδρέως Titulus initialis
Διήγησις τοῦ μαθητοῦ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Ἀλεξανδρέως Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΕΦΡΑΙΜ Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΖΩΣΙΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΚΑΡΩΝ Titulus initialis
Διήγησις τῶν ἁγίων πατέρων πολλὰ ὡφέλιμος περὶ τῆς θείας κοινωνίας Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΕΝ ΑΡΜΕΝΙΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ... Titulus initialis
Διηγησις των παμμεγιστων θαυματων των αγιων αρχαγγελων. Titulus initialis
Διήγησις τῶν τεταγμένων τριῶν πόλων· τοῦ τε ἡλιακοῦ κύκλου... Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΥΦΕΛΗΜΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΣΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΤΟΥ Titulus initialis
Διήγησις φλεγοτομίας ἡ κεφαλή τοῦ ἀνθρώπου · ἔχει φλέϐας κ' · ἔχει δὲ καὶ δύο φλέϐας ὀπίσω εἰς τὰ ὠτία Incipit
διήγησις ψυχωφελῆς ἐκ τοῦ λειμοναρίου περὶ ταπεινώσεως καὶ ὑποταγῆς γνησίου υἱοῦ πρὸς τὸν ἑαυτὸν πατέρα Titulus initialis
Διήγησις ψυχωφελής τινος μοναχοῦ ἐναρέτως βιοῦντος Titulus initialis
Διήγησις ὡραιοτάτη περὶ τῆς μονῆς τῶν Ίβήρων, ἧν ὀφείλουσιν γινώσκει πάντας μοναχός Titulus initialis
Διήγησις ὠφέλημος περὶ ἐλεημοσύνης καὶ φιλοπτωχίας Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΩΦΕΛΗΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΙΝΗ ΤΙΝΑΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Η ΧΡΗΜΤΑΟΣ Titulus initialis
Διήγησις ὠφέλιμος γενομένη ἐν Ἁφρικῇ Titulus initialis
Διηγησις ωφελιμος εκ παλαιας ιστοριας συλλεγεισα και αναμνησιν δηλουσα του παραδοξως γενομενου θαυματος, ηνικα Περσαι και βαρβαροι την βασιλιδα των πολεων πολεμω περιεκυκλωσαν, οι και απωλοντο θειας δικης πειραθεντες, η δε πολις ασινης συντηρηθεισα πρεσβειαις της θεοτοκου, ετησιως εκ τοτε αδει ευχαριστηριον, ακαθιστον την ημεραν κατονομαζουσα. ευλογησον, πατερ. Titulus initialis
Διήγησις ὠφέλιμος πρὸς τοὺς ὑπακούοντας Titulus initialis
διηγοῦντο οὖν περὶ αὐτοῦ ὅτι ἀνδρωθεὶς ἐγένετο ἀνὴρ βιώσας κατὰ θεὸν Desinit
Διηνεκῶς ἐππωμένος ὑπερεύχου μου δέσποτα τιμιώτατε καὶ ὁσιώτατε Desinit
Διηνεκῶς. Ἀμήν Desinit
Διηνεκῶς. Ἀμήν Desinit
Διηνύσαμεν τῆς νηστείας τὸν πλοῦν Incipit
Διηνύσαμεν τῆς νηστείας τὸν πλοῦν Incipit
Διηνυσάμην καὶ ἐπερασάμην τῆς νηστείας Incipit
διήρηκεν ἕως τοῦ νῦν. Desinit
διίαμβος Desinit
ΔΙΚΑΖΟΝΤΟΣ ΑΓΕΣΘΑΙ Desinit
δικαι]οσύνη καὶ ὑψηλοφροσύν. Ὁ δὲ τελώνης ἁμαρτίαν καὶ ταπεινοφροσύνην Incipit abruptus
ΔΙΚΑΙΟΝ ΟΦΛΗΜΑ Desinit
Δίκαιον, ἀγαπητοί, σήμερον ἐπισκέψασθαι Incipit
ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΑΝ ΦΘΑΣΗ Incipit
ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΑΝ ΦΘΑΣΗ ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΙ Incipit
ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ Η ΚΡΙΣΙΣ ΣΟΥ Incipit
ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΙΜΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ ΑΞΙΟΥΣΘΑΙ Incipit
Δίκαιος ἔρανος ἁγαθοῖς ἀνδράσιν ἀρετῆς ἕνεκεν Incipit
ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΥΧ Ο ΜΗ ΑΔΙΚΩΝ Incipit
δικαιοσύ]νης Incipit
Δικαιοσύνη Titulus initialis
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΘΝΟΣ ΥΨΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ Incipit
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΣΤΙ ΣΤΑΘΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΙΣ Incipit
δικαιοσύνην ἐπέτυχεν· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν· χάριτι… Desinit
Δικαιοσύνην καλὸν μὲν ἐπιτηδεύειν Incipit cuiusdam partis
δικαιοσύνης ἐκτήσατο· ἧς Desinit
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΕΘΕΙ Incipit
δικαιοσύνης οἰκεῖοι διαμείναντες, τῶν ἑπομένων τῇ δικαιοσύνῃ τιμῶν τευξώμεθα παρὰ Χριστοῦ, ᾧ... Desinit
δικαίους κολάζετε Desinit
Δικαίων μνήμῃ καὶ ὁ κόσμος ἀγάλλεται Incipit
δικαιων τιμην· την δε των Desinit abruptus
Δικαιώσω έπιστρέψη εἰς κρίσιν Desinit
δικαστής φησιν Incipit
ΔΙΚΗ Η ΥΠΕΡ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Incipit
Δίκη ἥτε θεὸς, καὶ τὸ πρᾶγμα οὗ προέστηκεν ὁ δικάζων Incipit
δίκην Incipit
ΔΙΚΗΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΑΡΑΔΕΔΕΤΑΙ Incipit
ΔΙΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Titulus initialis
διὸ γενώμεθα ἑαυτῶν βελτίους τῇ συμβουλῇ, ἵνα καὶ ἡμεῖς εὑρεθῶμεν μακάριοι ... ἀμήν Desinit
διο επι την του παροντος βιβλιου, εδραμε συγγραφην. Desinit
διο επι την του παροντος βιβλιου, εδραμε συγγραφην. Desinit
διο και αφ’ ενος ε[γεννηθησαν] (εγεννηθησαν) Desinit abruptus
Διὸ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. Οὐκ ἐγράφη δὲ δι' αὐτὸν μόνον Incipit
διο και Ιησους ινα. Incipit abruptus
διο και ουτω ελεγετο. Desinit
διὸ καὶ παρὰ τοῖς πᾶσιν ἐμνημονεύθη. Desinit
διο και παρα τοις πασιν εμνημονευθη. Desinit
διο και παρα τοις πασιν εμνημονευθη. Desinit
διο και παρα τοις πασιν εμνημονευθη. Desinit
διο και παρα τοις πασιν εμνημονευθη. Desinit
διὸ καὶ τὴν γενικὴν ἔχει ἐπαγομένην Desinit
διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἐκ σοῦ ἅγιον κληθήσεται Υἱὸς Θεοῦ. Αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
διο και το προοιμιον της ευαγγελικης γραφης, κατ' ακριβειαν εποιησατο. Desinit
διὸ καὶ τὸ προοίμιον τῆς εὐαγγελικῆς γραφῆς. κατ'ἀκρίβειαν ἐπαγγέλλεται. Desinit
διὸ καὶ τὸν ὄλεθρον αἰώνιον ἐκληρώσατο· ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, μνημονεύσωμεν… ἀμήν. Desinit
διὸ καὶ ὡριμαία κέκληται Desinit
Διὸ νύκτωρ τε καὶ μεθ’ἡμέραν, καὶ σιωπῶντες καὶ φθεγγόμενοι, σοὶ δόξαν ἀναπέμπομεν, ἐν σοὶ ἔχοντες τῆς ζωῆς τὰς ἐλπίδας, νῦν... Desinit
διο ο κοσμος σε δοξαζει· Desinit
Διό, Χριστὲ παμβασιλεῦ, θᾶττον τυχεῖν τοῦ πόθου, μὴ προλαβὼν ὁ θάνατος ἀκάθαρτον, φεῦ, λάβῃ Desinit
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΙΝΟΣ ΔΙΑΤΙ ΤΟ ΧΡΥΣΙΟΝ Incipit
Διογένης μειράκιον ἰδὼν ἀτακτοῦν τὸν παιδαγωγὸν ἔπαισεν ἐπειπών· τί γὰρ τοιαῦτα παιδεύεις; Titulus initialis cuiusdam partis
ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟ ΣΤΙΓΜΗΣ Θ Desinit
Διόδωρος μὲν κἀνταῦθα ὁ κατήγορος. Incipit cuiusdam partis
Διοδώρωι Titulus initialis
διοικοῦντι τὸν βίον τὸν ἑαυτοῦ· τῷ δὲ Θεῷ... Desinit
ΔΙΟΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ Titulus initialis
ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙ Titulus initialis
ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙ. ΕΠΕΙΔΗ ΣΟΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΟΥΣΙΚΩΤΑΤΩ ΠΑΝΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ Incipit
Διοκλητιανὸς ἀνελὼν Καρῖνον τὸν υἱὸν Κάρου Incipit
Διοκλητιανὸς ἡνίκα καὶ Μαξιμιανὸς τῆς Ῥωμαικῆς εἶχον τὰ σκῆπτρα ἀρχῆς Incipit
Διοκλητιανὸς ἡνίκα τῶν τῆς βασιλείας σκηπτρῶν ἐκράτει, ὁ τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ ἠγαπημένος καὶ ἐπιστήθιος Incipit
Διοκλητιανὸς καὶ Μαξιμιανὸς οἱ βασιλεῖς ἐν τῇ μητρόπολει Νικομηδείας Incipit
Διοκλητιανὸς καὶ Μαξιμιανὸς οἱ βασιλεῖς ἐν τῇ μητροπόλει Νικομηδείας Incipit
Διοκλητιανὸς ὁ Ῥωμαίων αὐτοκράτωρ ἀναξίως τῶν σκήπτρων ἐπιλαβόμενος Incipit
Διοκλητιανὸς τὴν αὐτοκράτορα Ῥωμαίοις διέπων ἀρχὴν ἀνὴρ σφόδρα περὶ τὴν δεισιδαίμονα πλαγὴν ἐπτοημένος πάντα Χριστιανὸν ἐξομνύσθαι Incipit
Διοκλητιανοῦ βασιλεύοντος ἀνθυπατεύοντός τε Πρίσκου τῆς Εὐρώπης, ἦν ἀθροισμὸς μέγας τῶν χριστιανῶν ἐν τῇ πόλει Incipit
Διοκλητιανοῦ βασιλεύοντος ἐν Ῥώμῃ Incipit
Διοκλητιανοῦ βασιλεύοντος κατὰ πρῶτον ἔτος τῆς αὐτοῦ βασιλείας Incipit
Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ Γαλερίου τὴν τῶν Ῥωμαίων ἀρχὴν διεπόντων Incipit
Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν δυσσεβῶν καὶ ἀθέων τὴν τῶν Ῥωμαίων διεπόντων ἀρχὴν Incipit
Διοκλητιανοῦ ὁ πάντων βασιλέων ἀνοσιώτατος τὴν ἑλληνικὴν πλάνην Incipit
Διοκλητιανοῦ τὰ Ῥωμαίων σκῆπτρα διέποντος Πρίσκου τε περὶ τὴν Ἀσίαν ἀνθυπατεύοντος Incipit
Διοκλητιανοῦ τὰ Ῥωμαίων σκῆπτρα διέποντος, Σελίνου τε τοῦ ἐπάρχου τὴν ἀνατολὴν κατατρέχοντος Incipit
Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως κρατοῦντος τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς καὶ βασιλεύοντος τῶν Πάρθων Ἀρταβάνου υἱοῦ Ἀλασοὺρ Incipit
Διοκλητιανοῦ τοῦ δυσσεβοῦς βασιλεύοντος καὶ Μαξιμινοῦ τοῦ ἀπηνοῦς Incipit
Διοκλητιανοῦ τοῦ δυσσεβοῦς τῆς Ῥωμαίων βασιλείας τὰ σκῆπτρα διέποντος Incipit
Διοκλητιανοῦ τοῦ τυράννου συσσεβῶς τὰ τῆς Ῥωμαϊκῆς ἀρχῆς σκῆπτρα ἕποντος Incipit
Διοκλητιναοῦ τοῦ τυράννου τῆς Ῥωμαίων ὡς οὐκ ὤφελεν, ἀρχῆς Incipit
Διομήδην τὸν θαυμάσιον τίς ἱκανὸς ἐπαινέσαι ἀξίως Incipit
Διομήδους Titulus initialis cuiusdam partis
Διονύσιον τὸν πάνυ Incipit
Διονύσιον τὸν πάνυ τὸν τοῦ Χριστοῦ μάρτυρα Incipit
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΜΜΑΙΩΙ ΤΩΙ ΦΙΛΤΑΤΩΙ ΠΛΕΙΣΤΑ ΧΑΙΡΕΙΝ Titulus initialis
Διονυσιος Βασιλιδη τω αγιωτατω μου υιω, και αδελφω και συλλειτουργω, και θεοπρεπει εν κυριω, χαιρειν. Titulus initialis
Διονύσιος Βυζάντιος Incipit
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΝΑΙΩΙ ΠΟΜΠΗΙΩΙ ΧΑΙΡΕΙΝ Titulus initialis
Διονύσιος ὁ Ἀρεωπαγίτης, ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν, ἀνὴρ ἐλλογιμώτατος Incipit
Διονύσιος ὁ μέγας αὐτήκοος γεγονὼς τῆς τῶν ἀποστόλων τοῦ χρίστου φωνῆς Incipit
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Incipit
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Titulus initialis
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΜΜΑΙΩΙ ΤΩΙ ΦΙΛΤΑΤΩΙ ΧΑΙΡΕΙΝ Titulus initialis
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ Titulus initialis
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙ ΚΑΙ ΝΥΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΕΓΕΣΙΣ Titulus initialis
Διονυσιου του Αρειοπαγιτου προς Απολλοφανην περι της εν τῳ σωτηριω σταυρω γεγονυιας εκλειψεως. Titulus initialis
Διονυσίου τοῦ ἀρεοπαγίτου περὶ θυμοῦ καὶ ἐπιθυμίας Titulus initialis
διόνυσος ὁ τύραννος κιθαρωδοῦ εὐδοκιμοῦντος Incipit
ΔΙΟΠΕΡ ΚΑΙ ΤΙΣΙΝ ΟΥ ΔΙΔΟΤΑΙ Desinit
διορατικὸς καὶ γεμᾶτος τῆς εὐωδίας τοῦ ἁγίου πνεύματος Desinit
Διορθῶσαι τὰ κατ’ αὐτὴν ὁ Κύριος, ὡς αὐτὸς ἔχει θέλημα, καὶ εὐχόμεθα ἡμεῖς, εἰ καὶ μὴ δυνάμεθα, ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Desinit
διορισθεισα παρα των εν Νικαια συνελθοντων τιηʹ αγιων πατερων ημων. Desinit
ΔΙΟΣ ΒΟΤΑΝΗ ; ΕΡΜΟΥ ΠΑΝΤΑ ; ΑΡΝΟΓΛΩΣΣΟΝ ΑΡΕΩΣ Incipit
ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΟΥ ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Titulus initialis
Διοσκορίδου περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν Titulus initialis
Διοσκορίδους Titulus initialis
ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΑΡΧΗ. ΠΡΟΣ ΕΞΟΧΑΔΑΣ. ΠΕΛΑΓΙΑ Titulus initialis
Διοσκόρῳ ἱερεῖ τοῦ μεγάλου Σαράπιδος τοῦ ἐν Ἀλεχανδρείᾳ θεοῦ τε συνευδοκοῦντος Συνέσιος φιλόσοφοσ χαίρειν. Τῆς πεμφθείσης μοι ἐπιστολῆς παρὰ σοῦ Incipit
ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥΣ ΒΙΒΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΣ ΤΟΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΧΙΣΚΩΝ Titulus initialis
διόσων (sic) ἦλθε Incipit
ΔΙΟΤΙ ΑΝΕΓΡΑΦΗ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΑΡΝΑΟΥΜ ΔΙΟΤΙ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ ΕΝ ΑΥΤΗ Incipit
διότι γνόντες τὸν θεὸν οὑχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν Incipit abruptus
διότι ὁ μὲν Λίχας ἐδείπνιζε τοὺς ἐπιδημοῦντας ἐν Λακεδαίμονι ξένους ὲν καιρῷ... Desinit
διότι οὐ καθαρῶς ταῦτα ἐπιτελοῦνται πρὸς τὸν Θεόν Desinit
διότι πᾶσι προεκηρύχθη ἡ κατὰ τοῦ Πατρὸς ἐπανάστασις Desinit
διότι στέκεται εἰς μαρτύριον αὐτῶν. τέλος τῶν θείων Ἱεροσολύμων Desinit
διοτι το προοιμιον της ευαγγελικης γραφης, κατα ακριβειαν εποιησατο: Desinit
Διπλῆ τῆς παρούσης πανηγύρεως, ἀγαπητοί, ἡ ὑπόθεσις, ἀποστολικῆς γὰρ ἅμα καὶ μαρτυρικῆς εὐωδίας πεπλήρωται Incipit
ΔΙΠΛΗΣ ΟΥΣΗΣ ΩΣ ΕΦΑΜΕΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΣ Incipit
διπλοῦν ἰατρὸν καὶ ψυχῆς καὶ σαρκίου Desinit
ΔΙΠΛΟΥΝ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ Incipit
Διπλοῦν τὸ εἶδος τῶν πειρασμῶν. Incipit
ΔΙΠΛΟΥΣ ΜΗ ΕΣΟ ΜΗΔΕ ΤΕΚΤΥΝΕ ΔΟΛΟΥΣ Incipit
Δίς, φησὶ ἡ παροιμία, τὰ καλά· λοιπὸν ὑπόθεσις τοῦ λόγου μοι καὶ πάλιν ὁ λαμπρὸς ὀρφανοτρόφος Incipit
δισπόνδειος ἐκ τεσσάρων μακρῶν οἷον Ἡρακλείδης Desinit
Δισσοὶ λόγοι Incipit
Διττὰς ἡμῖν ὁ λόγος Ἀναστασίας οἶδε γνώριζεν, ἐπιφανεῖς μὲν ἄμφω Incipit
ΔΙΤΤΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Incipit
ΔΙΤΤΗΣ ΟΥΣΗΣ Incipit
ΔΙΤΤΗΣ ΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΣ Incipit
Διττῆς προφάσεως σήμερον συνέλευσιν ἄγομεν Incipit
Δίττος μοι φόβος ἐνέσκηψε Incipit
δίχα τῆς σαρκὸς προσάγεται [ Desinit
δίχα τοὺς καὶ ἐξαγώ Desinit
ΔΙΨΩΣΑΝ ΝΑΜΑΤΩΝ ΖΩΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΟΜΕΝΗΝ ΕΥΣΕΒΩΣ Incipit
Διωγμοῦ κινηθέντος ὑπὸ Δομετιανοῦ τοῦ κατὰ τοὺς χρόνους τῶν ἀποστόλων ἐνακμάσαντος Incipit
Διώδιον πανηγυρικὸν εὐχαριστήριον καὶ ἐγκωμιαστικὸν τῇ θεοτόκῳ πονηθὲν μετὰ τὸ ἐξελθεῖν τῆς εἰρκτῆς Titulus initialis
δίωκε τ' ἀφανῆ Desinit
ΔΙΩΚΕΙΝ ΜΕΤΑ ΣΠΟΥΔΗΣ ΔΥΝΗΣΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΚΡΑΝ ΔΙΚΗΝ ΔΙΑΦΥΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΗΡΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ ΑΓΑΘΩΝ Desinit
διώκειν τὸν ἀκατάληπτον Desinit
διώκωμεν ταῦτα, ἵνα καὶ τῶν παρόντων καὶ τῶν μελλόντων τύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι… Desinit
ΔΟΓΜΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΟΤΙ Ο ΦΑΥΛΟΣ ΦΥΣΑΣ ΕΣΤΙΝ Incipit
δογμασι θεολογιας. Desinit
δόγματος ἀναποδείκτου. Desinit
δογματων, πρωτος, μεγιστος, ακρος, αρχη, και τελος. Desinit
ΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΟΣ Incipit
ΔΟΘΗΝΑΙ ΠΑΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ Ω Η ΔΟΞΑ Κ. Τ. Λ. Desinit
δοίητε καρπὸν τῶν ἐρώντων, τὸν γάμον Desinit
δοκεῖ Desinit
Δοκεῖ μὲν εἶναι μία καὶ ἡ αὐτὴ γυνὴ παρὰ τοῖς εὐαγγελισταῖς ἅπασιν Incipit
Δοκεῖ μέν τισι διὰ τῆς τῶν υἱῶν δυάδος τοὺς ἁγίους ἀγγέλους κατασημαίνειν Incipit
Δοκει μεν τισι μια και αυτη παρα τοις ευαγγελισταις Incipit
Δοκεῖ μοι μηκέτι πλειόνων ἡμᾶς δεῖσθαι Incipit cuiusdam partis
Δοκεῖ πως ἐναντίως ἔχειν πρὸς τὴν ἐν ταῖς Βασιλείαις ἱστορίαν Incipit
δοκεῖ σοι ὁτουοῦν πεποιηκέναι Desinit
δοκεῖ τελικώτατον τῷ πανηγυρίζοντι Incipit
δοκεῖ τοῖς ἡμετέροις σὴν ἔγωγε χάριν σιωπῶ Desinit
ΔΟΚΕΙΣ ΜΟΙ ΘΑΥΜΑΖΕΙΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΥΘΑΓΟΡΙΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ Incipit
δοκίμαζε δὲ πάντων τών τρόπων Desinit
ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΩ ΔΕ ΕΚΑΣΤΟΣ Incipit
ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΚΛΑΜΨΩΣΙΝ Desinit
ΔΟΚΙΜΟΝ ΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ Titulus initialis
δοκοῦν μεταλλεύειν οὐ καλῶς πειρωμένοις. Desinit
ΔΟΚΟΥΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥ[ΠΗΡΩΝ Desinit
δοκοῦσιν ἔγγιον γίνεσθαι Desinit abruptus
ΔΟΚΩ ΜΕΝ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ Incipit
δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ· αὐτῷ... Desinit
δόμα θεοῦ ἔχει ἐν παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ αὐτὸ τοῦτο τὸ πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀεὶ βλέπειν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Desinit
Δομετιανος ιεροδιακον (ιεροδιακων). Textus
Δομετιανοῦ τὰ σκῆπτρα τῶν Ῥωμαίων κατέχοντος, ἀνδρὸς ὡς ἀκριβῶς δεισιδαίμονος Incipit
Δομίνικος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁμολογητὴς ὑπῆρχεν ἐκ Καλαρόγης πόλεως Incipit
Δομνίκα γυνή, πρῶτα χρηστοῖς χρηστέον, Incipit
Δομνίκαν τὴν τῷ ὄντι κυριώνυμον ἢ φερώνυμον νύμφην Χριστοῦ Incipit
Δομνίνου φιλοσόφου Λαρισσαίου ἐγχειρίδιον ἀριθμητικῆς εἰσαγωγῆς Titulus initialis
δόξα ... ἀμήν Doxologia uel Inuocatio
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, καὶ ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου Incipit
Δοξα θεω, Χριστω και Ιωαννη. Textus
Δόξα πατρὶ καὶ υἱῷ καὶ ἁγίῳ πνεύματι τῷ δόντι τέλος. Doxologia uel Inuocatio
Δόξα πρέπει τῷ σῴζοντι ἁμαρτωλὸν ἐν οἰκτιρμοῖς Desinit
δοξα σι ο θσ ημον δοξα σι αμην νεοφητοσ (δοξα σοι ο θεος ημων δοξα σοι αμην Νεοφυτος) Textus
Δόξα σοι κύριε καὶ τούτου γ’ ἕνεκα. Textus
δόξα σοι κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν δόξα σοι δόξα σοι ἐν ὑψίστοις καὶ ἐπὶ γῆς τῷ πάσης οὐσίας καὶ θειότητος ἀμέτρως ὑπερανῳκισμένῳ Incipit
Δοξα σοι κυριε παντων ενεκεν. Θεοδοσιου ετυχε κοπος και πονος: Ευχου τοινυν καμε αδελφε μου κυρ Θεοδοσιε μου. αμαρτωλου και ταπεινου Θεοδοσιου αμοναχου. Textus
δόξα σοι ὁ θεὸς ἡμῶν δόξα σοι Incipit
δόξα σοι ὁ θεὸς ἡμῶν δόξα σοι ... ὁ ἀεὶ παρορῶν Incipit
ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΒΑΣΙΛΕΥ ΑΓΙΕ Incipit
Δόξα σοι ὁ θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι εὐχαριστοῦμεν σοι τριὰς ἁγίας, δόξα σοι. ἀμήν Desinit
Δοξα σοι ο θεος ημων, δοξα σοι. Doxologia uel Inuocatio
δόξα σοι ὁ θεὸς ἡμῶν· δόξα σοι ὁ τρισάγιος· δόξα σοι ὅτι πρέπει σοι δόξα καὶ αἴνεσις· εἰς αἰῶνας ἀεὶ τῶν αἰώνων· ἀμήν. Doxologia uel Inuocatio
Δόξα σοι τρισάκτιστε θεότις μια Incipit
Δόξα σοι, ὁ Θεός, δόξα σοι· καὶ πάλιν ἐρῶ, δόξα σοι, ὁ Θεός, ὑπερύμνητος καὶ ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας. Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ Θεῷ, ἀγαπητοί, διαπαντός, τῷ ἀξιώσαντι ἡμᾶς ὑπὸ τὸν χρηστὸν αὐτοῦ ζυγόν Incipit
ΔΟΞΑ ΤΗ ΑΠΕΙΡΟΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΙΩ ΚΑΙ ΖΩΑΡΧΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ Incipit
ΔΟΞΑ ΤΗ ΑΥΤΟΥ ΑΓΑΘΟΤΗΤΙ ΚΑΙ ΤΗ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΕΙ... Desinit
δοξα τη συγκαταβασει Χριστου του Θεου ημων εις τους αιωνας αμην. Desinit
δόξα τιμὴ καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν Desinit cuiusdam partis
δοξα το (τω) δοντι αρχη (sic) και τελος. Doxologia uel Inuocatio
δοξα τῳ εξ αρχης ετοιμασαντι και προμηνυσαντι περι τουτων θεῳ, και νυν πληρωσαντι και πληρουντι. αμην. Desinit
δοξα τω εξ αρχης ετοιμασαντι και και (!) προμηνυσαντι θεῳ· και πληρωσαντι αμην. Desinit
δοξα τῳ εξ αρχης ετοιμασαντι και προμηνυσαντι θεῳ, και πληρωσαντι και πληρουντι αμην. Desinit
δόξα τῷ ἐξ ἀρχῆς ἑτοιμάσαντι καὶ προμηνύσαντι θεῷ καὶ πληρώσαντι ἀμήν. Desinit
δοξα τω εξ αρχης ετοιμασαντι και προμηνυσαντι θεῳ· και πληρωσαντι αμην Desinit
δοξα τω εξ αρχης ετοιμασαντι και προμηνυσαντι θεω· και πληρωσαντι αμην. Desinit
δοξα τω εξ αρχης ετοιμασαντι και προμηνυσαντι θεῳ· και πληρωσαντι· αμην. Desinit
δοξα τω εξ αρχης ετοιμασαντι και προμηνυσαντι θεῳ· και πληρωσαντι· αμην. Desinit
δόξα τῷ ἐξαρχῆς (ἐξ ἀρχῆς) ἐτοιμάσαντι περὶ τοῦτων θεῷ· καὶ νῦν πληρώσαντι καὶ πληροῦντι ἀμήν. Desinit
δοξα τω θεω αμην. Doxologia uel Inuocatio
Δοξα τω θεω αμην· Πληρωμα παντων των καλων, Χριστος πελει αμην. Textus
Δόξα τῷ θεῷ ἡμῶν πάντων ἕνεκα. Textus
δόξα τῷ Θεῷ ἡμῶν πάντων ἕνεκα· ἀμήν. Doxologia uel Inuocatio
δόξα τῶ θεῶ ἡμῶν· ἀμήν. Ἱησου σῶσόν με Μιχαὴλ μοναχόν. Textus
δοξα τω θεω παντων ενεκα· αμην Textus
δοξα τω θεω παντων ενεκεν. Textus
δοξα τω θεω, παντων εινεκα. Textus
Δόξα τῷ Λόγῳ τῷ δόντι τέλος· ἀμήν. Textus
Δόξα τῷ παρέχοντι ἡμῖν τὸ ζῆν Θεῷ τῶν ὅλων Incipit
Δοξα τω πατρι τω ποιησαντι ημας· Incipit
δοξα, φαντασια και ... (αισθησις?). Desinit
Δόξα. ἦχος β' ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν Desinit
δοξάζει ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, ὅτι αὐτῷ... Desinit
ΔΟΞΑΖΟΜΕΝ ΣΕ ΔΕΣΠΟΤΑ Incipit
Δοξάζομέν σε, δημιουργὲ καὶ βασιλεῦ τῶν ὅλων Incipit cuiusdam partis
δοξάζοντες καὶ ἡμεῖς ... τὴν ... εὐσπλαγχνίαν τοῦ σωτῆρος Desinit
δοξάζοντες τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν δωρησάμενον αὐτῇ τοιαύτας χάριτας, ὧν καταξιωθείημεν πάντες. Ἀμήν. Desinit
δοξάζωμεν καθαρῶς τὸ σὸν ἁγίον ὄνομα ὧ πρέπει πᾶσα δόξα Desinit
δοξάζων καὶ εὐχαριστῶν τῷ θεῷ Desinit
ΔΟΞΑΖΩΝΤΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ Desinit
Δόξαν Incipit
δόξαν ἀνα[πέμπομεν Desinit
δόξαν ἀναπέμποντες τῷ τὰ σύμπαντα δημιουργήσαντι καὶ ἡμᾶς φιλανθρωπίᾳ ἐλεήσαντι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν·ᾧ... Desinit
δόξαν ἀναπέμποντες τῷ τὰ σύμπαντα δημιουργήσαντι καὶ ἡμᾶς φιλανθρωπίᾳ ἐλεήσαντι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν·ᾧ... Desinit
Δόξαν ἀναπέμπων· νῦν... Desinit
δὀξαν ἀναπέμψωμεν νῦν καὶ ἀεὶ ... Desinit
δόξαν ἀναπέμψωμεν τῷ Θεῷ· ᾧ ἡ δόξα... Desinit
δόξαν αὐτῷ τῳ πλάσαντι ἡμᾶς θεῷ ἀναπέμψωμεν, ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα... Desinit
δόξαν καὶ μεγαλωσύνην ἀναπέμψωμεν ἅμα τῷ Πατρὶ... Desinit
δόξαν καὶ παραμυθήσασθαι Incipit
δόξαν κεκτημένον ἀναφαίρετον. Ὑπὲρ δὲ τούτων ἁπάντων εὐχαριστήσωμεν τῷ τοσούτων ἡμᾶς ἀξιώσαντι ἀγαθῶν, ὅτι... Desinit
δόξαν ὁμόφωνον ἀναπέμψομεν τῇ αὐτοαληθείᾳ Χριστῷ τῷ θεῷ ἡμῶν, ᾧ πρέπει... Desinit
δόξαν τὴν ἀληθῆ καὶ ἀναλλοίωτον καὶ ἀΐδιον, ἧς γένοιτο... Desinit
δοξάσει ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ· ὅτι αὐτῷ... Desinit
ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Titulus initialis
δοξάσωμεν τὸ πάντιμον... Ἀμην Desinit
δοξάσωμεν τὸ πάντιμον... Ἀμην Desinit
Δόξειε μὲν ἂν τοὺς μακαρίους ἀγγέλους προκόπτειν ἐν τῇ μακαριότητι Incipit
ΔΟΞΗΣ ΑΕΙ ΦΡΟΝΤΙΖΕ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ Incipit
δόξης ἀπολαύσωμεν τῆς παρ’ αὐτοῦ, ἧς γένοιτο... Desinit
ΔΟΞΗΣ ΓΑΡ ΟΙΚΟΣ ΣΥ ΘΕΟΥ ΞΡΗΜΑΤΙΖΕΙΣ Desinit
ΔΟΞΗΣ ΓΑΡ ΟΙΚΟΣ ΣΥ ΘΕΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΕΙΣ Desinit
Δοξολογία εἰς Θεὸν καὶ περὶ τῶν καθ' αὑτὸν καὶ τῆς μονῆς τῆς Χώρας Titulus initialis
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΩΡΑΙΑ ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΟΒΑΣΚΟΥ ΤΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΗΧΟΣ Δ' Titulus initialis
Δόξω μὲν ἄν τισι ἐπὶ τουτονὶ τὸν λόγον ὑπερήμερος ἔρχεσθαι καὶ ὡς τοῦ χρόνου Incipit
ΔΟΣ ΑΥΤΟ ΤΗ ΑΜΑΘΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΧΟΥ ΜΟΙ ΤΩ ΣΩ ΑΔΕΛΦΩ ΕΡΡΩΣΟ Desinit
δὸς δ’ ἐπὶ χειρὶ χέρα· σχέθι με, σχέθι·χαίρετε πάντες Desinit
δὸς καὶ θανόντι ψυχικὴν σωτηρίαν Desinit cuiusdam partis
ΔΟΣ ΜΟΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΩ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΝ Desinit
ΔΟΣ ΠΙΝΕΙΝ ΕΙΣ ΕΜΒΑΣΙΝ ΛΟΕΤΡΟΥ Desinit
δὸς χάριν, Χριστέ, Λουκᾶ μοναχοῦ πόνοις, / τοῦ πορεύεσθαι ταῖς θείαις ἐντολαῖς σου /πρεσβείαις τῆς σῆς μητρὸς τῆς θεητόκου(θεοτόκου) (!) Textus
δὸς χάριν, Χριστέ, Λουκᾶ μοναχοῦ πόνοις, τοῦ πορεύεσθαι ταῖς θείαις ἐντολαῖς σου πρεσβείαις τῆς σῆς μητρὸς τῆς θεητόκου(θεοτόκου) (!) Textus
Δοτὴρ πάντων ἀγαθῶν καὶ πηγὴ ἰαμάτων καὶ θησαυρὸς οἰκτιρμῶν σὺ εἶ μόνος ὁ Θεός Incipit
δου]λικοῖς Incipit
ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΡΕΣΤΟΥΝΤΕΣ ΧΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙ ΗΜΩΝ Desinit
δουλεύσας τῷ κυρίῳ ἐν φόβῳ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ Desinit
ΔΟΥΛΕΥΣΑΤΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ Incipit
δουλικόν Desinit
Δοῦλοι Κύριον Incipit
δοὺς τὴν τιμήν Desinit cuiusdam partis
Δούσης κόνιν γῇ τῆς Ξένης, οὐδὲν ξένον, Incipit
ΔΟΧΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΕΛΛΗΣΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Titulus initialis
Δράκοντος Στρατονικέως περὶ μέτρων ποιητικῶν. Καὶ πρῶτον περὶ χρόνων Titulus initialis
δράματος ἡ ὑπόθεσις παλαιὰ δι' ἔργων ἐμπράκτως Incipit
δραμωμεν Χριστω εν ταχει. Desinit
δριμύτητα καὶ δῆξιν χολῆς ἤδη σεσηπυίας Desinit
δρόμου τῶν ἡρώων Titulus initialis
δροσίσατε τὴν κάμινον, καὶ δότε ἱμάτια ἵνα λάβητε ἱάματα, ἐν Χριστῷ... Desinit
ΔΡΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Εʹ ΤΟ ΠΡΑΤΤΩ ΤΟ ΦΕΥΓΩ Incipit
δυ]νασαι με καθαρισαι Incipit abruptus
Δυάδα στύλων ἐκκλησίας μέλπειν μοι Incipit
δυναμαι καταλυσαι τον Desinit abruptus
ΔΥΝΑΜΕΙΣ Desinit
δυνάμενον Desinit
δυναμένων διασῴζειν τῶν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν εἰσαγομένων ἁπάντων. Χάριτι... Desinit
ΔΥΝΑΜΕΡΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΤΩΝ ΕΜΠΛΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΩΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΔΥΝΑΜΕΡΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Titulus initialis
Δυναμερὸν σὺν Θεῷ τῶν συσκευασιῶν. Σκευασίαι Titulus initialis
ΔΥΝΑΜΙΝ ΑΝ[ΘΡΩΠΙΝΗΝ Desinit
δύναμιν τὴν Desinit
ΔΥΝΑΜΙΣ ΔΕ ΘΕΟΥ ΕΣΤΙ Ο ΛΟΓΟΣ Incipit
δυνατά εἰσι παρὰ τῷ Θεῷ Desinit
ΔΥΝΑΤΑΙ ΓΑΡ Ο ΑΥΘΕΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ Incipit
ΔΥΝΑΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΙ Desinit
δύναται οὖν ἡ ἁγία Τρίας ἡ ὁμοούσιος καὶ ἄχραντος ποιῆσαι ἡμᾶς εὑρεῖν ἔλεος μετὰ τῶν ἁγίων Desinit
ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΩΤΖΙΑ Incipit
δυνατὸν ὡς σταυρωθέντος αὐτοῦ ἀριθμεῖν τὴν τριήμερον. Desinit
δυνατὸς ὁ θεὸς στῆσαι αὐτά Desinit
δυνατοῦ ὄντος Desinit
ΔΥΝΗΘΕΙΗΜΕΝ ΑΥΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ Desinit
Δυνηθῶμεν εὑρεῖν χάριν καὶ ἕλεος καὶ εἰρήνην ἐνώπιον αὐτοῦ, ἧς γένοιτο... Desinit
δυνηθῶμεν καταξιωθῆναι τῆς αἰωνίου ζωῆς· χάριτι... Desinit
δυνηθῶμεν καταξιωθῆναι τῆς αἰωνίου ζωῆς· χάριτι... Desinit
δυνηθῶμεν προσϊέναι τοῖς θείοις καὶ φοβεροῖς μυστηρίοις τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ... Desinit
δυνήσεται τὴν ὀδύνην Desinit
δυνήσῃ Desinit
δυνήσῃ τὸν θεὸν Desinit
δυνησόμεθα καὶ τὴν παροῦσαν ζωὴν μετὰ εὐθυμίας διενεγκεῖν, καὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐπιτυχεῖν, ἐν Χριστῷ... Desinit
δυνησόμεθα μετὰ παρρησίας στῆναι ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ... ἀμήν Desinit
δυνησόμεθα περιγενέσθαι τῶν παθῶν καὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐπιτυχεῖν· ἐν Χριστῷ... Desinit
δυνησόμεθα περιγενέσθαι τῶν παθῶν καὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐπιτυχεῖν· ἐν Χριστῷ... Desinit
ΔΥΝΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΘΙΣΟΝ ΕΝ ΚΕΛΛΙΩ ΗΣΥΧΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΑΓΩΝ ΣΟΥ ΤΟΝ ΝΟΥΝ Incipit
ΔΥΝΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΘΙΣΟΝ ΕΝ ΤΩ ΚΕΛΛΙΩ ΣΟΥ Incipit
Δὐο (τινὲς) τῶν πατέρων παρεκάλεσαν τὸν θεὸν ἵνα πληροφορήσῃ αὐτοὺς εἰς ποῖον ἔφθασαν μέτρον Incipit
ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΛΑΒΟΝ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΞΕΝΑΣ Incipit
Δύο ἀδελφοὶ ἦσαν ἐν ταύτῃ τῇ θεοφυλάκτῳ Κωνσταντινουπόλει ὁμοπάτριοι καὶ ὁμομήτριοι Incipit
Δύο ἀδελφοὶ ἦσαν σαρκικοὶ (uel Δύο μοναχοὶ ὑπῆρχον κατὰ σάρκα ἀδελφοὶ) καὶ ἦλθεν ὁ διάβολος χωρίσαι αύτοὺς ἀπ' ἀλλήλων Incipit
δύο ἀδελφοὶ κατὰ σάρκα ἐπῆγαν καὶ ἐκατοίκησαν εἰς μοναστήριον Incipit
Δύο ἀδελφοί ποτε συνεφώνησαν καὶ ἐγένοντο μοναχοί Incipit
δύο ἀδελφοί, δύο δευτέρας ἐξαδελφὰς συναφθήσονται Incipit
ΔΥΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Incipit
Δύο γυναῖκας διέβαλλόν τινες πρὸς τὸν ἐπίσκοπον ... μὴ σοφρόνως βιοῦν Incipit
ΔΥΟ ΔΕ ΦΥΣΕΙΣ ΕΧΕΙ Desinit
δύο δεύτεροι ἐξάδελφοι, ἕκτος βαθμός Desinit
Δυὸ δοθεισῶν εὐθειῶν δύο μέσας ἀνάλογον εὑρεῖν Incipit
δύο εἰς σάρκα μίαν Desinit
Δύο εἰσὶν ὀδοὶ ἀγαπητοί Incipit
ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΟΥΣΙΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ Incipit
Δύο ἦσαν ἐν Ἀθήναις βουλαί, ἡ μὲν διηνεκὴς Incipit cuiusdam partis
δύο ἰάμβους καὶ μίαν συλλαβὴν μακρὰν καὶ βραχεῖαν Desinit
Δύο καὶ ξ καὶ τριακόσια ἔτη ἀπὸ τῆς αὐγούστου καίσαρος μοναρχίας Incipit
Δύο κληρικῶν τςζαγγαρίων ὄντων καὶ ἤγγεισαν ἀλλήλοις κάμνοντες Incipit
ΔΥΟ ΚΡΑΥΓΑΖΟΜΕΝ ΧΑΙΡΕ ΝΕΙΛΕ ΘΕΙΟΤΑΤΕ Desinit
δύο κύκλων ἀνίσων δοθέντων καὶ τῆς διὰ τῶν κέντρων εὐθείας ἀπείρου Incipit
Δύο λῃστῶν ἡ θεία Γραφὴ μέμνηται. Τῶν δύο τὰς πράξεις ἐξετάσωμεν καὶ τῆς ἐν αὐταῖς ὠφελείας ἀπολαύσωμεν Incipit
δύο μὲν γὰρ ἦν ἔτη Desinit
δύο μὲν εἰσὶν ἰσομορίαι δι’ ὅλου τοῦ ἔτους, ἐαρινή τε καὶ μετοπωρινή Incipit
ΔΥΟ ΟΔΟΙ ΕΙΣΙΝ ΑΓΑΠΗΤΟΙ Incipit
ΔΥΟ ΟΔΟΙ ΕΙΣΙΝ ΑΓΑΠΗΤΟΙ Incipit
ΔΥΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ Incipit
Δύο τάγματα εἰσὶ τῶν μοναχῶν Incipit
ΔΥΟ ΤΑΥΤΑ ΕΠΙ ΤΑΣ ΑΚΟΑΣ Incipit
ΔΥΟ ΤΑΥΤΑ ΕΠΙ ΤΑΣ ΑΚΟΑΣ ΗΛΤΑΣΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Incipit
Δύο τινες γέροντες μεγάλοι ὥδευον εἰς τὴν ἔρημον Incipit
ΔΥΟ ΤΙΝΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΗΓΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑΙ Incipit
δύο τινὲς ἐσυμφώνησαν νὰ γίνουν καλόγεροι Incipit
Δύο τις ἔχων παῖδας τὸν ἕτερον ἀπεκήρυξεν. ὁ ἐπὶ τῆς οἰκίας ἀριστεύσας ᾔτησεν εἰς τὸ γέρας τὸν ἀδελφὸν ἀναληφθῆναι. ἀντειπόντος τοῦ πατρὸς οὐκ ἔπεισεν. ἀξιοῖ καὶ αὐτὸς ἀποκηρύττεσθαι. Titulus initialis
δυο τοινυν Ιουδαιοι εισιν· εις ο Θαδδαιος και ο Λεββαιος ον και Ιακωβου ο Λουκας ειναι λεγει· και ετερος ο προδοτης· και δυο Ιακωβοι· εις ο του Ζεβεδαιου και ετερος ο του Αλφαιου· και δυο Σιμωνες εις ο και Πετρος· και ο αλλος ο και Kανανιτης· ιστεον δε· οτι και Ισκαριωτης Ιουδας Σιμων εκαλειτο· και ο Θωμας Ιουδας. Textus
ΔΥΟ ΤΟΥΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΩΝ ΕΤΥΧΕ Incipit
Δύο ψαλμοὺς ἔγνωμεν ὐπὲρ Ἰδιθοὺμ ἔχοντας τὴν ἐπιγραφήν· Incipit
Δυοῖν οὐσῶν τοῖς εὐσεβοῦσι λατρειῶν καὶ θεραπειῶν τοῦ Θεοῦ, μιᾶς μὲν καὶ πρώτης, τῆς ἐν τῷ τηρεῖν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μετὰ φόβου καὶ ἀγάπης Πρῶτον τοίνυν δεῖ σε πιστεύειν ἀναμφιβόλως τε καὶ ὀρθῶς, διότι ἡ πίστις θεμέλιός ἐστι τῆς πνευματικῆς τοῦ ἀνθρώπου οἰκοδομίας Incipit
ΔΥΣΒΟΥΛΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΥΣΑΣ Desinit
δύσιος ἀντολίης τε ἀτεκμάρτων τε θαλασσῶν Desinit
Δύσκολος γήμας λάλον γυναῖκα ἑαυτὸν προσαγγέλλει. Titulus initialis
Δύσκολος ὤλισθεν. ὁ παῖς παρὼν ἐγέλασε. καὶ ἀποκηρύττει αὐτόν Titulus initialis
ΔΥΣΚΡΑΣΙΑΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΝ ΕΦ' ΟΙΣ ΤΟ ΦΛΕΓΜΑ Desinit
ΔΥΣΜΕΝΑΙΝΟΝΤΟΣ Desinit
ΔΥΣΜΟΡΟΣ ΟΙΑ ΠΑΘΟΝ; Incipit
Δύσμορος, οἷα πέπονθα, δέδορκά τ' ἐγὼν ἀνόιστα Incipit
δυσσεβήματος Desinit
δυστρος: Desinit cuiusdam partis
Δυστυχὴς ὁ πατὴρ καὶ τῶν πώποτε πατέρων ὁ δυστυχέστατος Introductio
δυσχε]ραίνουσι καὶ ἀλύουσι Incipit
ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΣΑ ΠΑ Desinit
ΔΥΣΧΕΡΕΣ ΕΣΤΙ ΜΕΤΑΠΕΙΣΑΙ ΤΟΝ ΗΔΕΩΣ ΑΠΟΛΛΥΜΕΝΟΝ Desinit
ΔΥΣΩΠΟΥΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΤΕΡΟΥΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ ΔΙΔΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΗΜΩΝ ΥΣΤΕΡΗΜΑΤΑ Desinit
δύω σημαίνει τὸ τῆς ὀρθογραφίας ὄνομα Incipit
δύω τρόποι εἰσὶν ἑνώσεως μᾶλλον δὲ εἴσοδοι ἑκατέρωθεν Incipit
Δώδεκα δ' αὖ Χριστοῖο Θεοῦ μεγάλοιο μαθηταί. Incipit
ΔΩΔΕΚΑ ΖΩΔΙΑ ΔΕ ΕΙΣΙ Incipit
ΔΩΔΕΚΑ ΟΡΗ ΕΙΣΙ ΜΕΓΑΛΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΙ ΤΑΥΤΑ Incipit
Δωδεκάτη, καὶ αὕτη πάλιν πρὸς Τιμόθεον. Titulus initialis
δώῃ ἡμῖν· ὅτι αὐτῷ πρέπει... Desinit
δωρεὰν παρέχοντες πᾶσι ἀνθρώποις Desinit
δωρήσασθαι ἑτοίμως τὴν του βασιλέως χρηστότητα Desinit
δωρήσητε πᾶσι τοῖς πεπτωκὀσι τὸ ἄφθαρτον ζῆν καὶ οὐρανῶν βασιλείαν, ἧς ἐπιτυχεῖν γένοιτο... Desinit
Δωρικῆς διαλέκτου ἐντεῦθεν ἕως τοῦ τέλους. Ζητεῖται δὲ εἰ καὶ τὸ παρὸν σύγγραμμα Σέξτειόν ἐστι Titulus initialis
ΔΩΡΙΣΑΝΤΕΣ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΑΥΤΟΥ ΧΑΡΙΝ Desinit
Δωροθεου αρχιεπισκοπου Τυρου αρχαιου ανδρος πνευματοφορου και μαρτυρος γεγονοτος· εν τοις χρονοις Λικινιου και Κωνσταντινου των βασιλεων· συγγραμμα· εις τους ιβʹ αποστολους και εις τους οʹ. Titulus initialis
Δωροθεου αρχιεπισκοπου Τυρου αρχαιου ανδρος πνευματοφορου και μαρτυρος. γεγονοτος. εν τοις χρονοις Λικιννιου και Κωνσταντινου των βασιλεων. συγγραμμα. εις τους ιβʹ αποστολους και εις τους οʹ. Titulus initialis
Δωροθεου επισκοπου αρχαιου ανδρος πνευματοφορου· και μαρτυρος γεγονοτος εν τοις καιροις Λικινιου· και Κωνσταντινου βασιλεως. Titulus initialis
Δωροθεου επισκοπου Τυρου ανδρος αρχαιου και πνευματοφορου και μαρτυρος γεγονοτος εν τοις καιροις Λικινιου και Κωνσταντινου βασιλεως ομιλια περι των οʹ μαθητων του κυριου. Titulus initialis
Δωροθεου επισκοπου Τυρου αρχαιου ανδρος πνευματοφορου και μαρτυρος γεγονοτος εν τοις καιροις Λικινιου και Κωνσταντινου βασιλεως. Titulus initialis
Δωροθεου επισκοπου Τυρου αρχαιου ανδρος πνευματοφορου και μαρτυρος γεγονοτος εν τοις καιροις Λικινιου και Κωνσταντινου των βασιλεων. Titulus initialis
Δωροθεου επισκοπου Τυρου. Titulus initialis
Δωροθεου επισκοπου Τυρου. Titulus initialis cuiusdam partis
Δωροθεου επισκοπου Τυρου· αρχαιου ανδρος πνευματοφορου και μαρτυρος γεγοντος εν τοις καιροις Λικιννιου (Λικινιου) και Κωνσταντινου των βασιλεων. Incipit
Δῶρον ἀειζώοιο Θεοῦ μεγάλοιο ἄνακτος Incipit
ΔΩΡΟΝ ΑΛΕΞΙΚΑΚΟΙΟ ΔΙΟΣ Incipit
Δῶρον λόγος πᾶς, ἂν δὲ τοῦ Σταγειρίτου Incipit
ΔΩΡΟΝ ΜΟΙ ΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΟΝ Incipit
Δῶρόν τι τοῦτο μικρὸν, ὦ μέγιστε βασιλεῦ, ἐκ τῶν τῆς ἐμῆς γεωργίας προσφέρω Incipit
Δῶρόν τοι καὶ ἐγὼ τέκνον φίλε Incipit
Δῶρόν τοι καὶ ἐγώ, τέκνον φίλε Ῥοῦφε Μελίτιε, τοῦτο δίδωμι, καθάπερ ἡ παρ’ Ὁμήρῳ φησὶν Ἑλένη Incipit
δωρουμενος αυτοις και πασιν ημιν παντα τα προς σωτηριαν αιτηματα. οτι πρεπει σοι πασα δοξα τιμη. Desinit
ΔΩΣΩ ΕΚΑΣΤΩ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ Desinit
Δώσω τοίνυν τῷ λόγῳ ὃ Μαυρικίῳ ἐπὶ τῇ πανευφήμῳ μάρτυρι Εὐφημίᾳ γεγένηται Incipit
Δώσω τοίνυν τῷ λόγῳ ὃ Μαυρικίῳ ἐπὶ τῇ πανευφήμῳ μάρτυρι Εὐφημίᾳ γεγένηται Incipit