Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - D

Détails contenus par liste alphabétique Type
D (18). Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν Incipit cuiusdam partis
d) Ἀνακεφαλαίωσις θείων μαρτυριῶν. Titulus initialis
d) αὐτόθι τὸν καλὸν ἀγῶνα ἀγωνισάμενος. Desinit
d) ἐν τῇ νήσῳ… Μελίτῃ Desinit
d) ἐν τῇ νήσῳ… Μελίτῃ. Desinit
d) ἕστιν ὁ διηγουμενος τὰς πράξεις τῶν ἀποστόλων Λουκᾶς ὁ ευαγγελιστής. ἀντιοχεὺς γὰρ οὗτος ὑπάρχων τὸ γένος ἰατρός τε / δὲ τὴν ἐπιστήμην συναπεδημει γὰρ τοῖς τε ἄλλοις ἀποστόλοις καὶ μάλιστα τῷ Παύλῳ καὶ εἰδώς ἀκριβῶς γράφει. διηγεῖται Incipit
d) Ἰακώβου ἐπιστολή. Λευιτικοῦ αʹ, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Incipit
d) Ὁ τὰς Πράξεις τῶν ἀποστόλων διηγούμενός ἐστιν Λουκᾶς Incipit
d) Ὁμοῦ πᾶσαι αἱ μαρτυρίαι τῶν καθολικῶν κδʹ. Γενέσεως αʹ. Ἐξόδου βʹ. Λευιτικοῦ γʹ. Παροιμιῶν δʹ. Ὠσηὲ προφήτου βʹ. Ἠσαΐου εʹ. Ματθαίου εὐαγγελιστοῦ βʹ. Ἰωάννου εὐαγγελιστοῦ αʹ. Ἐνὼχ ἀποκρύφου αʹ. Μωϋσέως ἀποκρύφου αʹ. Desinit
d) Πρόγραμμα. Τὰς πάσας ἐπιστολὰς τῶν καθολικῶν ἀναγνούς, ἀνειλόμην ἐκεῖθεν τῶν πασῶν μαρτυριῶν τὰ ῥητὰ καὶ καθεξῆς ἀνεκεφαλαιωσάμην, ἀκολούθως προτάσσων τὴν προσηγορίαν τῶν ὅθεν εἰσὶ βιβλίων. ῎Εστιν οὖν ὁ διὰ τοῦ κινναβάρεως ἐκ μονάδος ἀρχόμενος ἀριθμός, τὴν τάξιν καὶ τὴν ποσότητα δηλῶν τῶν καθ’ ἑκάστην ἐπιστολὴν μαρτυριῶν, καὶ συναπολήγων πάλιν τῇ ἐπιστολῇ· ὁ δὲ διὰ τοῦ μέλανος καὶ ὑποκείμενος τούτῳ, καθολικός ἐστιν ἀριθμὸς πάσης τῆς βίβλου καὶ συναυξόμενος μέχρι τέλους τῇ ἀναγνώσει, γνωρίζων ἡμῖν τὴν ποσότητα τῶν ἀφ’ ἑκάστης βίβλου μαρτυριῶν. Παρέθηκα γὰρ ἑκάστῃ τούτων τὸν ἴδιον ἀριθμόν, ἵν’ εἰδέναι ἔχῃς ποσάκις τὴν ταύτην εἴληφα μαρτυρίαν ἐκ τῆς μνημονευθείσης ἅμα καὶ παρακειμένης βίβλου οἱ ἀπόστολοι. Εὑρήσεις δὲ τὴν διὰ τοῦ κινναβάρεως παρίθμησιν κανονιζομένην τῇ πάλιν ἔνδον παρακειμένῃ αὐτοῖς τοῖς ῥητοῖς τοῦ τῶν καθολικῶν τεύχους. Explanatio
deest Titulus initialis
DEI GINWSKEIN OTI IG'TOU MARTIOU MHNOS ARCETAI EMBAINEIN O HLIOS PROS TA ZWDIA Incipit
des; ΥΠΕΡ ΤΟ ΦΟΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΔΕ ΜΕΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Desinit
des. ALL' ESTIN OUTAIS DIALOGOS TA ALLHLWN NOHMATA Desinit
Des. editis longior πάλιν ὁ Χριστὸς αὐτὸν ἀναστήσει, καὶ πάντα πάντως ὑπάρξει τὰ ἀγαθὰ δι’ αὐτοῦ τε καὶ παρ’ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ... (cf. p. 101, lin. 398) Desinit
des. EN TH CALKHDONI METROPOLEI ANAIRESEI TOU AUTOU DOGMATOS Desinit
des. H EPACQEISA KAQETOS ESTAI EPI THN EFAPTOMENHN Desinit
des. H GORTUNA THN MEGISTHN HMERAN ECEI WRWN IDG' KAI DIESTHKEN ALEXANDREIAS PROS DUSIN MIAS WRAS G' Desinit
des. IN' ENDEIXEITAI THN PROS TON DHMIOURGON EULABEIAN Desinit
des. KREISSON DE TUCWN MIAS ANHR SUZUGOU O GAR SUMPLEKOMENOS POLLAIS AGELAIS SUMMORFOS EGENETO UWN AGRIWN Desinit
Des. mut. Desinit
des. mut. ΔΙΑΦΟΡΑΝ ΗΝ ΕΧΕΙ Desinit
des. mut. ΕΧΟΥΣΑΝ ΤΑ Αʹ Desinit
des. mut. ΟΥΡΑΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΟΥΡΑΝΟΘΙ ΥΨΟΣ Desinit
des. mut.ΑΙΝΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΓΑΡ Desinit
des. OIS OI LURIKOI CRWNTAI KAI PRWTON PERI IAMBIKOU Desinit
des. PARALIOS SUGKOLPOIS THS KAQ' HMAS OIKOUMENHS STADIA IG QOB' Desinit
des. PLHRWSEI TON ORISMENON CRONON Desinit
des. TAIS DE GUNAIXI PROSTIQETAI KAI DUO DIA TOU GALATOS KAI TWN EMMHNWN TO DE GALA EK TOU AIMATOS GENNATAI Desinit
des. TOU PROAGMATOS MELLONTI POIEI PARAGRAFHN TELEIAN Desinit
des. TWN MEN DIANOHTIKWN THN DIDASKALIAN TIQHSI AITION TWN DE HQIKWN TA EQH Desinit
des. ΑΔΟΚΙΜΟΣ ΓΑΡ ΕΣΤΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΣΙΝ Desinit
des. ΑΘΛΟΝ ΑΕΘΛΟΝ ΓΑΡ ΑΣΜΑ ΥΘΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Desinit
des. ΑΝΕΛΗΦΘΗ ΜΕΤΑ ΧΑΡΑΣ Desinit
des. ΑΝΥΒΕΝΤΕΣ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΠΑΝΤΕΣ Desinit
des. ΑΠΑΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΟΝ ΚΤΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΣΤΟΝ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΝ Desinit
des. ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΣΑΣ Desinit
des. ΑΠΟ ΤΗΣ Θ ΟΥΤΩΣ Ο ΔΕ Desinit
des. ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΠΩ Ο ΜΕΛΛΩΝ ΕΨΩ Desinit
des. ΓΕΓΟΝΕΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑΦΟΥΣ Desinit
des. ΓΝΩΜΗ ΕΠΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΕΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΤΑΤΟΙΑΥΤΑ ΟΠΟΤΕΡΩΣΕ ΓΑΡ ΑΝ ΟΥΤΟΙ ΝΕΥΣΕΙΑΝ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΤΟΛΟΙΠΟΝ ΕΠΕΤΑΙ ΠΛΗΘΟΣ Desinit
des. ΔΕΙΧΘΗΣΗΤΑΙ ΚΑΙ Η ΜΤ ΙΣΗ ΤΗ ΤΔ ΚΑΙ ΤΟ ΤΔ Desinit
des. ΔΙΑ ΤΙΝΑ ΡΗΘΗΣΟΜΕΝΗΝ ΑΙΤΙΑΝ Desinit
des. ΔΡΑΧΜΑΙ ΧΙΛΙΑΙ Desinit
des. ΕΙ ΤΙ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΗ Ο ΙΕΡΕΥΣ Desinit
des. ΕΙΣ ΔΟΚΙΜΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ Desinit
des. ΕΛΠΙΔΑΣ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ ΙΔΕΙΝ ΕΝ ΘΕΩ Ω Η ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΜΗΝ Desinit
des. ΕΝ ΩΠΕΡ ΠΤΑΕΙ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ Desinit
des. ΕΠΙ ΛΥΚΩΝ ΩΡΥΕΣΘΑΙ Desinit
des. ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΥ ΕΖΕΚΙΟΥ ΚΑΙΡΩΝ Desinit
des. ΕΡΡΩΣΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙ Desinit
des. ΕΤΙ ΑΥΤΟΝ ΚΡΑΤΕΙΝ Desinit
des. ΕΥΚΕΛΑΔΟΝ ΓΛΥΚΕΡΟΙΣ ΣΤΟΜΑΤΕΣΙΝ ΑΕΙΣΑΣ Desinit
des. ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΑΚΥΡΑ ΕΙΝΑΙ Desinit
des. ΕΦΟΥΔ ΔΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ Desinit
des. ΕΦΡΑΤΗΣ ΦΩΤΙΖΟΝ ΠΝΕΥΜΑ Desinit
des. Η ΔΕ ΘΕΙΑ ΦΥΣΙΣ ΑΥΤΟΥ ΑΠΑΘΕΙΣ ΔΙΕΜΕΙΝΕΝ Desinit
des. Η ΕΠΙ ΤΗ ΜΕΘΗ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΗΔΙΑ Desinit
des. Η ΜΑΚΡΑΝ Η ΒΡΑΧΕΙΑΝ Desinit
des. ΗΜΙΝ ΓΡΑΨΑΙ Desinit
des. ΘΑΝΑΤΟΝ ΩΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ Desinit
des. ἵνα καὶ τὸν παρόντα εὐμαρῶς διανύσωμεν, καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτευξώμεθα ἀγαθῶν· χάριτι... Desinit
des. ΚΑΘΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΕΛΕΙΟΣ Desinit
des. ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΝΘΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΝ Desinit
des. ΚΑΙ ΑΡΑΝΤΕΣ ΛΙΘΟΥΣ ΕΛΙΘΟΒΟΛΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΘΑΨΑΝ Desinit
des. ΚΑΙ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΣΤΙΝ ΤΟ ΥΔΩΡ Desinit
des. ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΕΙ ΠΛΗΘΟΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ Desinit
des. ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΘΗΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΗΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
des. ΚΑΙ ΜΗ ΤΩ ΘΥΜΩ ΣΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑ Desinit
des. ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ Desinit
des. ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ Desinit
des. ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΝ ΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ Desinit
des. ΚΑΙ ΣΕ ΤΗ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΝΕΝΕΚΡΩΜΕΝΟΝ Desinit
des. ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚΠΕΣΕΙΝ ΚΑΘΩΣ ΦΗΣΙΝ Ο ΠΑΝΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣ Desinit
des. ΚΑΛΛΟΠΙΖΩΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΛΟΥ ΠΛΑΤΟΣ Desinit
des. ΚΑΤΑ ΣΑΦΗΝΕΙΑΣ Desinit
des. ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΡΙΤΗΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΑΥΤΗΝ Desinit
des. ΚΟΛΑΣΕΩΣ Desinit
des. ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑΣ Desinit
des. ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΩΡΑΙΖΟΜΕΝΟΙ Desinit
des. ΜΕΤΡΟΝ ΔΙΑΦΟΡΟΝ ΕΧΟΥΣΙΝ ΕΚ ΠΟΔΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΟΝ Desinit
des. ΜΟΔΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ Desinit
des. ΜΥΘΟΙ ΑΤΑΡΠΙ ΤΟΝ ΕΠΡΗΥΝΑΝ Desinit
des. Ο ΑΗΡ ΔΕ ΤΩ ΑΙΘΕΡΙ ΣΥΝΕΦΙΛΙΩΘΗ Desinit
des. Ο ΜΕΛΛΩΝ ΕΙΣΩ Ο ΜΕΣΟΣ ΟΙΔΑ ΟΙΔΑΣ ΟΙΔΕ Desinit
des. ΟΘΕΝ ΕΠΙΛΗΠΤΑ ΕΣΤΙ ΤΑ ΜΗ ΟΥΤΟΣ ΕΧΟΝΤΑ Desinit
des. ΟΙΣ ΟΥΔΕ ΠΕΙΘΕΣΘΑΙ ΧΡΗ Desinit
des. ΟΚΝΟΣ ΤΟΙΣ ΦΙΛΟΙΣ ΚΑΚΟΝ Desinit
des. ΟΛΗΝ ΑΝΕΖΥΜΩΣΕ ΤΗΝ ΒΡΟΤΩΝ ΦΥΣΙΝ Desinit
des. ΟΣ ΕΝ ΞΥΛΩ ΕΞΕΤΑΝΥΘΗ ΟΣ ΘΑΝΕΝ ΟΣ ΕΚ ΤΑΦΗΣ ΕΙΣ ΠΟΛΙ ΩΡΤΟ Desinit
des. ΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΠΡΟΥΤΙΜΗΣΕ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Desinit
des. ΟΣΤΙΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΑΝΑΠΡΙΣ Desinit
des. ΟΤΙ ΔΙΑΛΑΣΣΟΝΤΑΙ Desinit
des. ΟΤΙ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣ ΔΙΧΑ ΕΤΕΧΘΗ Desinit
des. ΟΥΡΙΗΛ ΠΥΡ ΘΕΟΥ Desinit
des. ΟΥΣ ΔΕ ΤΟ ΩΤΙΟΝ ΚΑΙ ΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΨΙΛΟΥΤΑΙ Desinit
des. ΟΥΤΕ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΑΙ ΔΥΝΑΤΑΙ Η ΑΝΑΤΡΕΨΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ Desinit
des. ΟΥΤΩ ΟΜΟΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙ ΚΑΙ ΜΟ[. Desinit
des. ΟΥΧ ΟΜΟΦΥΕΣ ΕΚΕΙΝΟΙΣ ΕΣΤΙΝ Desinit
des. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑΛΕΞΟΜΕΝΟΣ Desinit
des. ΠΛΗΝ Η ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΥΣΙΣ ΠΑΣΩΝ ΚΡΙΤΤΩΝ Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΛΑΔΗ Desinit
des. ΠΡΟΣ ΗΝΠΕΡ ΕΙΧΕΝ ΟΥΣΙΑΝ ΑΝΤΕΣΤΡΑΦΗ Desinit
des. ΠΡΟΣ ΠΑΣΑΝ ΚΤΙΣΙΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟΝ Desinit
des. ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Desinit
des. ΣΟΔΟΜΗΝΟΙ ΟΙ ΤΑ ΕΚΕΙΝΩΝ ΖΗΛΟΥΝΤΕΣ Desinit
des. ΣΤΕΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑ ΘΕΟΥ Desinit
des. ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΕΙΝ ΔΕ ΟΠΩΣ ΑΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΣΤΑΙ ΤΑΥΤΑ Desinit
des. ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΣΙΝ ΑΛΛΗΛΑΙΣ Desinit
des. ΣΥΝ ΑΥΤΗ ΔΕ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΣΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΠΟΙΟΥΜΕΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ Desinit
des. ΣΥΡΑΙ Desinit
des. ΣΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΥΕΣ ΚΑΙ ΚΩΝΩΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΜΟΙΑ Desinit
des. ΤΑ ΔΕ ΕΠΙΛΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΛΥΚΥΤΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ Desinit
des. ΤΕΙΡΩΝΕΣ ΟΙ ΑΝΟΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟΙ ΜΑΧΗΣ Desinit
des. ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΠΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΝ Desinit
des. ΤΗΣ ΓΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΣΗ ΔΕ Η ΓΖ Desinit
des. ΤΗΣ ΤΟΙΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟ ΑΤΟΠΟΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΝ ΛΕΓΕΣΘΩ Desinit
des. ΤΟ ΔʹΑΥΤΟ ΕΥΡΟΙΣ ΓΕΓΕΝΗΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΟΦΗΤΑΙΣ Desinit
des. ΤΟ ΜΕΤΑ ΚΟΝΕΩΣ ΑΙΜΑ Desinit
des. ΤΟ ΝΟΤΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΓΡΟΤΗΤΑ Desinit
des. ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ ΓΑΡ ΦΗΣΙΝ ΗΝΟΙΞΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ Desinit
des. ΤΟΙΣ ΑΓΑΘΟΙΣ ΓΑΡ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΚΑΡΔΙΑΣ Desinit
des. ΤΟΥ ΜΗΚΕΤΙ ΤΟΛΜΗΘΗΝΑΙ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΠΡΑΧΘΗΝΑΙ ΑΜΑΡΤΗΜΑ Desinit
des. ΤΟΥΤΩ ΤΩ ΛΟΓΩ ΜΕΛΛΩΝ Κ[ΑΛΕΙΣΘΑΙ] Desinit
des. ΤΡΙΑ ΔΕ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΛΕΙ ΤΑΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ Desinit
des. ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΛΟΓΗΝ Desinit
des. ΦΕΙΔΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΔΕΩΝ Desinit
des. ΦΕΝΑΚΙΖΕΙΝ ΤΟ ΕΞΑΠΑΤΑΝ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΩΝΤΑΣ Desinit
des. ΧΑΜΑΙ ΔΕΥΡΟ ΩΔΕ ΤΗΔΕ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ Desinit
des. ΩΣΤΕ ΜΑΤΗΝ Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΟΣΑ ΤΙΣ ΠΟΝΕΕΙ Desinit
Desinit de l'oeuvre 1 Desinit
Desinit de l'oeuvre 2 Desinit
Desinit de la recension 1 Desinit
DI' AUTO TOUTO Desinit
DI' AUTON Incipit
DI' OU O TRIGAMOS EPITIMATAI EIS CRONOUS TREIS Titulus initialis
DI'OLOU MEN TOU ETOUS H NHSTEIA Incipit
DIA]BOLOS SULHSAI DUNHSETAI Incipit
DIATI H QEOTHS MONAS KAI TRIAS ESTI Incipit
DIDASKALIA IATRIKHS KAI QERAPEUTIKHS EIS Q' MERH DIHRHMENH Titulus initialis
DIDASKALIA PERI TWN AGIWN Z' SUNODWN ERWTHSIS KAI APOKRISIS Titulus initialis
DIKAIOS. DEUTE EPIBWMEN TW PANTOCEIW TOUT' IN' AFISTHSWMEN Incipit
DIKAIOSU]NHS Incipit
dopo queste cose uidí ed ecco l’uscio aperto Desinit abruptus