Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Ν

Détails contenus par liste alphabétique Type
νʹ(!) περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΣΩΜΕΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΑΡΕΣΤΗΣΩΜΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙ ΗΜΩΝ... Desinit
νὰ εἶναι ἄξιον κατοικητήριον τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος Desinit
Νὰ εἶναι ἀφωρισμένος καὶ κατηραμένος Incipit
ΝΑ ΕΧΗΣ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΙΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΙΣΧΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ Desinit
ΝΑ ΗΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΝ ΔΙΨΑΝ Incipit
ΝΑ ΚΑΜΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΟΠΟΥ ΚΑΜΝΗ ΑΜΗΝ Desinit
ΝΑ ΚΑΜΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΟΠΟΥ ΚΑΜΝΗ ΑΜΗΝ Desinit
νὰ κάμνωμεν ἀγάπην μὲ τὸν Θεὸν νὰ μᾶς ἀξιώσῃ σωτηρίας Desinit
νὰ λέγει πεντακοσίας εὐχὰς τὴν ὥραν Desinit
νὰ μὴν εἶναι ἄξιον νὰ δένῃ καὶ νὰ λύνῃ Desinit
Νὰ μὴν λύεται ὁ γάμος, παρεκτὸς λόγου πορνείας Incipit
νὰ μὴν συγχίζωμεν δύο πραγματείαις. Ὅθεν ἔστω Desinit abruptus
νὰ μὴν φροντίζῃ ἄν Desinit
νὰ σεβένομεν μὴ μὲ ἔχθρες καὶ μνησικακίες σὰν δὲν πρέπει τοὺς χριστιανούς... ἀμήν Desinit
νὰ συμπονεῖ τοὺς πάσχοντας καὶ τοὺς πονοψυχοῦντας Desinit
Νὰ φανῇ ὁ ἄνθρωπος ἔχων Incipit
να΄ (!) περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
ναʹ Περι των καλουμενων εις τον γαμον. Incipit abruptus
ναˊ περι του μυστικου μυρου (?) νβˊ Περι της παραδωσεως (?) του Κυριου Textus
Ναβουχοδονόσορ ἔτη κδ΄ Incipit
Ναζαρὲτ πόλις Ἰουδαίας ἐστίν. Ἄννα τῇ πόλει παρώκει Incipit
Ναζιανζοῦ Ἰγνάτιος. Ἀσχολίαι καὶ διατριβαὶ αὐτοῦ [[ἐν ἔτει]] κατὰ τὸ ´αψϞδ΄ [1794] ἐν τῇ πόλει Καισαρίας τῆς τῶν Καππαδόκων χώρας, [[ἐν ᾗ]] ἐπεσκέπτη καὶ ἡ πανώλη Titulus initialis
Ναθὰν ὁ προφήτης ἐγένετο ἐν ἡμἐραις Δαυὶδ ἐκ φυλῆς Θώκ Incipit
Νάθαν, Ματαθάτ Incipit
ναὶ γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ Desinit
Ναὶ δέομαι καὶ ἀντιβολῶ Incipit
ΝΑΙ ΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΝ Incipit
Ναὶ ζυγὸς κατὰ τὴν κρίσιν Incipit
ναὶ κἀμὲ καὶ τὰ τέκνα κοινῶς σὺ σκέποις Desinit
Ναὶ λυχνία πρόκεισο Incipit
Ναι λυχνια προκεισο, ναι παστας πλεκου Incipit
ΝΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ ΧΕΙΛΕΩΝ ΣΩΝ ΟΙ Incipit
ΝΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ ΧΕΙΛΕΩΝ ΣΩΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ Incipit
ΝΑΙ ΜΗΝ ΟΜΟΟΥΣΙΩ ΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙ Desinit
ναὶ παρθένε καὶ θεοτόκε, ἡ μόνη μεσῖτις ἡμῖν πρὸς τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα δεσπότην, ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα τιμὴ καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ ἀνάρχῳ πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων Desinit
Ναὶ τοῦτο χριστομίμητον τοῦ μονοκράτορός μου Incipit cuiusdam partis
Ναί, λυχνία, πρόκεισο· ναί, παστάς, πλέκου· ναί, στάμνε, πλάττου· ναί, φύου, χρυσῆ βάτε· τὸ φῶς πάρεστιν· εὐτρεπὴς ὁ νυμφίος· ἐγγὺς τὸ μάννα· καὶ τὸ πῦρ, ἰδοῦ φθάνει. Textus
Ναί, ναὶ τὸ λουτρὸν τοῖς Ἀθήνησι Incipit
Ναί, ναί, κολαστά, τὸν Σαπρίκιον ξέε Incipit
ναί, σεπτὰ ταῦτα·καὶ Θεοῦ γὰρ ἦν θύτης Desinit
ναί, σόφος, λίαν μέγας Desinit
Ναί, Συμεών, σὲ Δαυὶδ ἐν ψαλμοῖς γράφει, Incipit
Ναί, τῶν φρονίμων ἦσθα παρθένων μία, Incipit
Ναί, φιλάνθρωπε Σῶτερ, ἄφες ἡμῖν πάσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. Ναί, Χριστὲ ὁ Θεός, γένοιτο, γένοιτο. Desinit
Ναί, χεὶρ καθαρά, τοὺς ὀδωδότας ῥύπους Incipit
ναὶ, Χιστὲ βασιλεῦ ὕψιστε, ὅτι σοι... Desinit
ναίοις πρὸς τὸ παρεστώς Desinit
Ναοὶ μὲν καυχάσθωσαν ἐπ' ἄλλοις ἄλλοι Incipit
ναὸν τὸν ἅγιόν σου Incipit
Ναὸς ὄντως τῆς τριάδος ἡ δυὰς τήμερον τῶν ἀναργύρων ἀποδέδεικται Incipit
Ναοὺμ ὁ τοῦ Ἐλκεσαίου· λῆμμα περὶ τῆς ἀπωλείας Νινευή Incipit
Ναοὺμ ὁ τοῦ Ἐλκεσαίου· λῆμμα περὶ τῆς ἀπωλείας Νινευή Incipit
ΝΑΡΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ ΤΟ ΑΡΚΟΥΝ Desinit
νάρδου κελτικῆς οὐγγίαν μίαν, ἐλαίου τὸ ἀρκοῦν Desinit
Ναρθακιῶντες νάρθηξ πλήσσονται Incipit
Νατθαν· Ιακωβ Desinit
ναυμαχίας Titulus initialis cuiusdam partis
Ναυσίμαχος καὶ Ξενοπείθης ἐπετροπεύθησαν Incipit cuiusdam partis
Ναῦται τοῦτο μάλιστα Incipit
ναυτιων τω σαλω των βιοτικων μεληματων Textus
νβ΄ (!) περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ κυρίου. Desinit
νβʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
νβʹ περι των επερωτησαντων δια τον κηνσον. Desinit abruptus
νβˊ περι της αιτησεως του σωματος του Ιησου Desinit
νγʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
νγʹ Περι του νομικου. Desinit abruptus
νε​ʹ περι οικοδομης πυργου. Desinit abruptus
νεʹ περι της του κυριου επερωτησεως: (?) Desinit abruptus
Νέαν Ἐδὲμ νόμιζε τήνδε τὴν βίβλον Incipit
Νέαν Ἐδὲμ νόμιζε τήνδε τὴν βίβλον Incipit
Νέαν ὥσπερ ἀνέδειξε κτίσιν Incipit
Νεανίσκος ἦν Βυζάντιος Incipit
ΝΕΑΡΑ... Η ΠΕΡΙ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ ΕΚΤΕΘΕΙΣΑ Titulus initialis
ΝΕΑΡΑ... ΠΕΡΙ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ ΕΚΤΕΘΕΙΣΑ Titulus initialis
Νεας φερω διαθηκης ονομα θειον κλεινον, δωρον δ' υπαρχω μονης Αιγινης τη Θεοτοκω της τιμωμενης του Λεοντιου τε καλουμενης, προς Μουσειον της Αιγινης εντιμον και καλον. Textus
Νεεμὰν εἰς τὴν γῆν Χαβραθᾶ Incipit
Νεῖλος ἐρισμάραγδος ἐλλισσομέναις Incipit
Νεῖλος ὁ κλεινὸς ἔπαρχος Incipit
Νείλου Δοξαπατρίου τάξις τῶν πατριαρχικῶν θρόνων Titulus initialis
Νείλου μονάζοντος διήγημα εἰς τὴν ἀναίρεσειν τῶν τῷ Σινᾶ ὄρει μοναχῶν καὶ εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν Θεοδούλου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Titulus initialis
Νείλου τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Ῥόδου ὁμιλία εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ Δείπνου Titulus initialis
Νείλου τοῦ ἐλαχίστου καὶ μονοτρόπου ἐπιστολὴ πρὸς ἱερέα τινὰ Φίλιππον Titulus initialis
Νείλου, μητροπολίτου Ῥόδου, Ἐγκώμιον εἰς τὴν ὁσίαν καὶ θαυματουργὸν ματρῶναν Titulus initialis
νεκρὰν κειμένην, περιστάντες οἱ παρ’ αὐτῆς τρεφόμενοι πένητες καὶ δακρύσαντες ἀνέστησαν, καὶ πρὸς ζωὴν ἐπανήγαγον· ἐν Χριστῷ... Desinit
νεκροῖς συνωμίλεις δε·μή μου γοῦν λάθῃ Desinit
νεκρὸν ὁρῶ καὶ ἀθανα[σίας Desinit
Νεκρὸς ἀείζωος καὶ ἀεὶ μέγας Incipit
Νεκρὸς ἢ καὶ θέᾳ λελυμένος εἴδασι πολλοῖς Incipit
Νεκρὸς ἤδη καὶ θέα λελυμένος εἴδασι πολλοί, κἂν μηδεὶς τοῦτον βλέπει Incipit
ΝΕΚΡΟΥΝΤΑ ΤΗ ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Desinit
νεκρῶ[ν Desinit
ΝΕΚΡΩΘΕΝ ΕΠΕΚΛΕΙΣΤΟ Desinit
νεκρῶν ἔγερσις, εὐβάφεια πορφύρας Desinit
Νεκρώσατε τὰ μέλη ὑμῶν Incipit
ΝΕΚΡΩΣΟΝ - ΑΚΑΤΑΙΣΧΥΝΤΕ Desinit
Νέκρωσον πανάμωμε Incipit
Νέκταρ τε ἀμβροσίην τε Incipit
νελφχψλωϟελρξλνθυλωπχκπχλω (Νεοφυτος ιερομοναχος Κυπριος). Textus
Νέμεα τόπος, ὃ καὶ Νέμεια γράφεται Incipit
Νέμων μάλιστα χεῖρα Incipit
ΝΕΝΑΝΩ ΛΑΜΨΑΣ ΕΝ ΤΗ ΑΙΓΥΠΤΩ : ΞΕΝΟΝ ΤΟΚΟΝ ΙΔΟΝΤΕΣ : ΡΗΤΟΡΑΣ ΠΟΛΥΦΘΟΓΓΟΥΣ : ΥΜΝΟΣ ΑΠΑΣ ΗΤΤΑΤΑΙ Titulus initialis
Νενευκότα με πρὸς χάρυβδιν κακίας Ἔγειρον, ἀνάστησον σῇ μεσιτείᾳ, Ἱερὸν ἀνάθημα, Βενιαμῖτα, Λευῖτ’ ὄρπηξ εὐφυές, στέλεχος θεῖον· Ὁ νοῦς ὁ πολύς, τῆς ἐκλογῆς τὸ σκεῦος· Ὑστατοπληρέστατε τέττιξ τοῦ Λόγου, Μορμολύκειον τῶν νεωτεροφρόνων, Ὄκιστ’ ὄπαζε τῆς ἀτοπίας λύσιν· Νέκυς γὰρ πέλω ὀδωδὼς ἐν σωρίῳ Ἄτοπα λυγρὰ λογισμῶν μισοθέων. Χωρεῖν λιταῖς σου πρυτάνευε ἀκέστωρ, Ὅφρα σαωθεὶς σὸν καὶ γένωμαι σκύλον, Ὕθλα μωμητὰ ἐκδραμὼν ἁμαρτίας. Textus
νενὶ δὲ μένει τὰ τρία Incipit
ΝΕΝΟ]ΜΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΕΥΣΑΤΟ Incipit
ΝΕΟΚΑΕΣΑΡΕΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ Desinit
νεομηνίᾳ Desinit
Νέον λάχος ἔλαχέ σοι εἰς πολλὴν εὐφροσύνην Incipit
ΝΕΟΣ ΓΕΝΟΥ ΓΕΡΩΝ Desinit
Νέος ὅρκος, ὅρκος τῶν Ῥαγιάδων καὶ ὑποτελῶν λαῶν Titulus initialis
Νεόφρων. Βούλει διαλεχθῶμεν ἐφ’ οἷς πρὸς ἀλλήλους περὶ τοῦ θείου διαφερόμεσθον ἐγώ τε καὶ σύ; Incipit
Νεόφυτός τις Θεοῦ δοῦλος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Incipit
Νεοφύτοῦ μοναχοῦ Προδρομηνοῦ πρόχειρος καὶ χρήσιμος σαφήνεια καὶ συλλογὴ κατὰ στοιχεῖον περὶ βοτανῶν καὶ παντοίων παθῶν θεραπευτικῶς Titulus initialis
Νεοφύτου Προδρομινοῦ μοναχοῦ πρόχειρος ἀντιλογία πρὸς τὸν Βαρλαὰμ καὶ Ἀκινδύνον, ὅτι ἄλλο οὐσία, καὶ ἄλλο ἐνέργεια αὐτῆς ἐπὶ παντὸς πράγματος, εἰ καὶ ἅμα τὸ εἶναι ἔχουσιν Titulus initialis
ΝΕΟΦΥΤΩ ΤΑΛΑΝΙ ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΛΙΩ Desinit
Νέρωνος ἄρτι τὰ Ῥωμαίων σκῆπτρα διέποντος, ὁ θαυμαστὸς Ναζάριος οἷά τις τῶν διαφανῶν ἀστέρων Incipit
Νεστόριος δὲ τοῖς ἀπεσταλμένοις οὐκ ἐμβλέψας τῆς προτέρας εἴχετο λώβης. Θεοδόσιος δὲ ὁ Ἀρκαδίου παῖς Incipit
Νέστωρ συναθλῶν ἐκ ξίφους Τριβιμίῳ Incipit
Νεύσεως ῥoπή, ὁρμῆς ἀλογωτάτου (...) οἷα μαρίας, τῆς ἐμέης κυρίης. Textus
Νεώσας ἐγκρατείᾳ σου τὴν ψυχήν Incipit
Νεώτερός τις ἀποτάξασθαι βουλόμενος ... θεωρήσας πύργον Incipit
ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΦΑΣΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΩΝΗΣΙΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ Desinit
νϛʹ περὶ τῶν ρʹ προβάτων παραβολή Desinit abruptus
νζ΄ Περι της συντελειας. Incipit abruptus
νζ΄ περι του αποδημησαντος εις χωραν μακραν. Desinit abruptus
νζʹ Περι της συντελειας. Desinit abruptus
νήματ' ἀερσιπότητος ἀράχης Desinit
νήματ' ἀερσιπότητος ἀράχης Desinit
Νήπιος ὃς κ’ ἐθέλησι βαρύβρομον Incipit
ΝΗΠΙΟΣ, ΟΣ Incipit
ΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΘΕΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ Incipit
νηστείαν καὶ τὸν [ Desinit
Νηστείας ἡμῖν ἡ πρόθεσις Incipit
Νηστείας καὶ ἱλασμοῦ ὁ καιρὸς οὐ μόνον Incipit
Νηστείας κρατούσης, ουδ ἄν δικαστηριας Incipit
Νηστεύειν αὐτοὺς προστάσωμεν Incipit
Νηστεύοντες, ἀδελφοί, σωματικῶς νηστεύσωμεν Incipit
Νηστεύοντες, ἀδελφοί, σωματικῶς νηστεύσωμεν Incipit
Νηστεύοντες, ἀδελφοί, σωματικῶς νηστεύσωμεν Incipit
Νηστεύοντες, ἀδελφοί, σωματικῶς νηστεύσωμεν Incipit
ΝΗΣΤΕΥΟΥΣΙΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ Incipit
Νηστεύουσιν οἱ Ἑβραῖοι Incipit
νηστεῦσαι καὶ ἀνύσαι μετὰ τρόπων ἀγαθῶν· ὅτι τῷ πατρὶ... Desinit
Νηστεύσαντες δὲ γνησίως κατὰ τὰ εἰρημένα, τότε καλῶς συνήσομεν, ὅτι „κρεῖσσον τὸ ἔλεος Κυρίου ὑπὲρ ζωάς“ καὶ ὅτι „οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος“ Desinit
Νηστεύσας ὁ κύριος ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ προσελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν… Titulus initialis
νηστεῦσον ἀγρύπνησον Desinit
νηστεύσωμεν οὖν, ἵνα ἀπολαύσωμεν τῶν ἡτοιμασμένων ἡμῖν ἀγαθῶν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
Νηυσὶ περᾷ πόντον Τροίην Incipit
ΝΗΦΕ ΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΣΙΝ ΙΝΑ ΕΝ ΣΟΙ ΔΟΞΑΖΗΤΑΙ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ ΤΡΙΑΣ Κ. Τ. Λ. Desinit
νῆφε οὖν πάντοτε καὶ πρόσεχε τοῖς παραγγέλμασιν, ἵνα ἐν σοὶ δοξάζηται ἡ ἁγία καὶ ὁμοούσιος τριάς, πατὴρ... Desinit
ΝΗΦΕ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΑΠΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΙ ΣΟΥ ΤΟΝ ΒΙΟΝ Incipit
ΝΗΦΕ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΑΠΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΙ ΤΟΝ ΣΟΝ ΒΙΟΝ Incipit
νήφει τις, ὅταν ἐκτὸς μέθης ἦ Incipit
νήφοντα ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
ΝΗΦΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΙΩΜΕΝ ΤΟ ΔΕ[ Desinit
Νήψεως πολλῆς χρεία ἡμῖν καὶ προσοχὴ καὶ ἑτοιμασία Incipit
νθʹ περὶ τῶν δέκα παρθένων Desinit abruptus
νθʹ· η Πομπιουπολις. Desinit cuiusdam partis
νικᾷ ἐν Χριστῷ Desinit
Νικᾷ καὶ μόνη ἡ ὄψις τῆς ἑορτῆς Incipit
Νικᾷ καὶ μόνη ἡ ὄψις τῆς ἑορτῆς Incipit
Νικᾷ καὶ μόνη ἡ ὄψις τῆς ἑορτῆς Incipit
Νικᾷ καὶ μόνη ὄψις τῆς ἑορτῆς Incipit
Νικᾷ μου τὸν νοῦν ἡ ὑπερβάλλουσα τῶν ἁγίων χάρις Incipit
νικᾷ Σατὰν πηγνύντα μυρίας πάγας Desinit
νικᾷ, ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα... Desinit
Νῖκαι, μάχαι καὶ κόμπος ἐξ ἱππασμάτων Incipit
Νίκαια πόλις ἐν τῇ κατὰ Βιθυνίαν Μυσίας Incipit
Νίκαια πόλις ἐν τῇ κατὰ Βιθυνίαν Μυσίας Incipit
νικᾶν Desinit
νικᾶν Desinit
νικᾶν Desinit
Νίκανδρον τὴν ποιητήν Incipit
Νικηθεὶς δὲ κατὰ κράτος ὁ πονηρὸς Διάβολος καθίσας ἀπωδύρετο καὶ ἔλεγε μετὰ κλαυθμοῦ Incipit
Νικήσας τοὺς ἐμπαθεῖς Incipit
Νικήσας τοὺς ἐμπαθεῖς Incipit
νίκησον ἀγαθότητι τὴν πονηρίαν, σβέσον τῇ δικαιοσύνῃ τὴν ἀδικίαν, καὶ δὸς δόξαν τῇ σῇ φιλανθρωπίᾳ· ᾗ πρέπει… Desinit
Νικήτα (...) ἐπιστολὴ πρὸς Ῥωμαίους περὶ τῶν ἀζύμων, τῆς νηστείας τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς καὶ τοῦ ἁγίου τῶν ἱερέων Titulus initialis
Νικήτα Ἰκονιαίου ἁμαρτωλοῦ τοῦ Σείδου λόγος σχεδιασθεὶς πρὸς Ῥωμαίους καὶ δύο ταῦτα ἀποδεικνύων, ὅτι τε αἰδεσιμώτερα τὰ νέα τῶν παλαιῶν καὶ ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς μόνου οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ ὡς αὐτοὶ λέγουσιν ἐκπορεύεται τὸ ἅγιον πνεῦμα. ἐγράφη ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει ϛχκ ἰ ε Titulus initialis
Νικήτα μητροπολίτου Θεσσαλονίκης τοῦ τοῦ Μαρωνείας πρὸς τὸν ἐρωτήσαντα, τίς ὁ σκοπὸς τῆς τοῦ Κυρίου ἐνανθρωπήσεως Titulus initialis
Νικήτα μητροπολίτου Θεσσαλονίκης τοῦ τοῦ Μαρωνείας πρὸς τὸν ἐρωτήσαντα, τίς ὁ σκοπὸς τῆς τοῦ Κυρίου ἐνανθρωπήσεως Titulus initialis
Νικήτα μονάζοντος καὶ πρεσβυτέρου μονῆς τῶν Στουδίου τοῦ Στηθάτου Ῥωμαίοις περὶ ἀζύμων καὶ σαββάτων νηστείας καὶ γάμου τῶν ἱερέων. Titulus initialis
Νικήτα μονάχου καὶ πρεσβυτέρου μονῆς τοῦ Στουδίου διάλεξις πρὸς Φράγγους ἤγουν Λατίνους. Titulus initialis
Νικήτα ῥήτορος τοῦ Σεΐδου, ὃς ἦν ἐν τοῖς χρόνοις Ἀλεξίου βασιλέως τοῦ Κωμνηνοῦ ἐφ’ οὗ καὶ οἱ Λατίνοι κατὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἦλθον ἐπισκόπους μεθ’ ἑαυτῶν ἔχοντες, ὧν εἷς ἦν καὶ ὁ Μεδιολάνων ἀδόμενος ἐπὶ λόγων ἰσχΰι, λόγος σχεδιασθεὶς πρὸς Ῥωμαίους καὶ δύο ταῦτα ἀποδεικνύων, ὅτι αἰδεσιμώτερα τὰ νέα τῶν παλαιῶν καὶ ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς μόνου, οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν ἐκπορεύεται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. ἐγράφη δὲ ὁ λόγος οὗτος ἐν Κωνσταντινουπόλει ὅτε ἐνεδήμει ταύτῃ ὁ ῥηθεὶς ἐπίσκοπος Λατῖνος ἐν ἔτει ϛχκ Titulus initialis
Νικήτα Σέιδου πρὸς Λατίνους περὶ γενέσεως τοῦ Ἀδὰμ, τῆς Εὔας, τοῦ Σὴθ· καὶ περὶ τοῦ κατεικόνα καὶ καθομοίωσιν ἤτοι περὶ τῆς ἁγίας τριάδος καὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου πνεύματος. Titulus initialis
Νικήτα Σεΐδου, ὃς ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ· ὅτι οὐκ ἐδεσιμώτερα καθάπαξ τῶν νέων τὰ παλαιὰ οὐδὲ ἡ παλαιὰ λοιπὸν Ῥώμη τῆς νέας καὶ ὁ θρόνος τοῦ θρόνου· τὰ καίρια Titulus initialis
Νικήτα τοῦ ἁγιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης τοῦ τοῦ Μαρωνείας· πρὸς τὴν ἐρώτησιν τοῦ, τίς ὁ σκοπὸς τῆς τοῦ Κυρίου ἐνανθρωπήσεως Titulus initialis
Νικήτα τοῦ Σείδου λόγος σχεδιασθεὶς πρὸς Ῥωμαίους καὶ δύο ταῦτα ἀποδεικνύων, ὅτι τε αἰδεσιμώτερα τὰ νέα τῶν παλαιῶν καὶ ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς μόνου οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ ὡς αὐτοὶ λέγουσιν ἐκπορεύεται τὸ ἅγιον πνεῦμα. ἐγράφη δὲ οὗτος ὁ λόγος καὶ ὁ περὶ τῶν ἀζύμων ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὁ μὲν ὅτε ἐνεδήμει ἐνταῦθα ὁ Μεδιωλάνων ἐπίσκοπος ἐν ἔτει ϛχκ ..., ὁ δὲ μέτα ταῦτα ἐν ἔτει ϛχκβ Titulus initialis
Νικήτα τοῦ Σεΐδου ὃς ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ· ὅτι οὐκ ἐδεσιμώτερα καθάπαξ τῶν νέων τὰ παλαιὰ οὐδὲ ἡ παλαιὰ λοιπὸν Ῥώμη τῆς νέας καὶ ὁ θρόνος τοῦ θρόνου· τὰ καίρια (Recensio PG) Titulus initialis
Νικήτα τοῦ Σέιδου πρὸς Λατίνους περὶ γεννήσεως τοῦ Ἀδὰμ, τῆς Εὔας, τοῦ Σὴθ· περὶ τοῦ κατ’ εἰκόνα καὶ καθομοίωσιν ἤτοι περὶ τῆς ἁγίας τριάδος καὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου πνεύματος. συγχρᾶται δὲ ὡς τὰ πολλὰ δογματικοῖς τοῦ μεγάλον Γρηγορίου τοῦ θεολόγου τὰ καίρια. (Recensio I) Titulus initialis
Νικήτα τοῦ Σείδου, ὃς ἦν ἐν τοῖς χρόνοις Ἀλεξίου βασιλέως τοῦ Κωμνηνοῦ ἐφ’ οὗ καὶ οἱ Λατίνοι κατὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἦλθον ἐπισκόπους μεθ’ ἑαυτῶν ἔχοντες, ὧν εἷς ἦν καὶ ὁ Μεδιολάνων ἀδόμενος ἐπὶ λόγων ἰσχΰι, λόγος σχεδιασθεὶς πρὸς Ῥωμαίους καὶ δύο ταῦτα ἀποδεικνύων, ὅτι αἰδεσιμώτερα τὰ νέα τῶν παλαιῶν καὶ ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς μόνου, οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν ἐκπορεύεται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. ἐγράφη δὲ ὁ λόγος οὗτος ἐν Κωνσταντινουπόλει ὅτε ἐνεδήμει ταύτῃ ὁ ῥηθεὶς ἐπίσκοπος Λατῖνος ἐν ἔτει ϛχκ Titulus initialis
Νικήτα χαρτοφύλακος τοῦ Νικαέως κατὰ ποίους καιροὺς καὶ διὰ τίνας αἰτίας ἐσχίσθη ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἡ ῥωμαίων ἐκκλησία Titulus initialis
Νικήτα χαρτοφύλακος τοῦ Νικαέως κατὰ ποίους καιροὺς καὶ διὰ τίνας αἰτίας ἐσχίσθη ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἡ ῥωμαίων ἐκκλησία Titulus initialis
Νικήτα χαρτοφύλακος τοῦ Νικαέως, κατὰ ποίους καιροὺς καὶ διὰ τίνας αἰτίας ἐσχίσθη ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἡ ῥωμαίων ἐκκλησία Titulus initialis
Νικήτα χαρτοφύλακος τοῦ Νικαέως, κατὰ πόσους καιροὺς καὶ διὰ ποῖα αἰτιάματα ἐσχίσθη ἀφ᾽ἡμῶν ἡ τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησία Titulus initialis
Νικήτα χαρτοφύλακος τοῦ Νικαέως. κατὰ πόσους καιροὺς καὶ διὰ ποῖα αἰτιάματα ἐσχίσθη ἀφ᾽ἡμῶν ἡ τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησία Titulus initialis
Νικητα, εις τον ευαγγελιστην Ματθαιον. Titulus initialis
Νικητα. Titulus initialis
νικητὴς ἄριστος καὶ παθῶν αὐτοκράτωρ γενναιότατος πάντα ἰσχύεις ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί σε Χριστῷ ... ἀμήν Desinit
Νικητικὰ σήμερον βραβεῖα Νίκανδρος Incipit
Νικητικοὺς ἀγῶνας τοῦ μάρτυρος Νικήτα πανηγυρίζομεν σήμερον Incipit
Νικητικῶς μὲν τὴν χάριν εἰληφότες Incipit
Νικηφόρος ὁ μητροπολίτης Γάγγρας ἔλαβεν ὡς σχολάζων καὶ τὴν μητρόπολιν Ἄμαστριν Incipit
Νικηφόρου βασιλέως [add. altera manu] περὶ παραδρομῆς τοῦ κυροῦ Νικηφόρου τοῦ βασιλέως Titulus initialis
Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου ἐξήγησις εἰς τὴν τιμιώτεραν πρὸς τὸν αὐτὸν ὁσιώτατον ἀρχιμανδρίτην τὴν τῆς Κουζηνᾶ μονῆς κυροῦ Καλλινίκου Titulus initialis
Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου Ἐξήγησις εἰς τοὺς ἀναϐαθμοὺς τῶν ὀκτὼ ἤχων · ὁ πρόλογος πρὸς τὸν αἰτησάμενον ἀρχιμανδρίτην τῆς τοῦ Κουζηνᾶ μονῆς Ἱερουσαλὴμ κυρὸν Καλλίνικον Titulus initialis
Νικηφόρου μοναχοῦ Περὶ φυλακῆς καρδίας ὠφέλιμος Titulus initialis
Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καὶ ὁμολογητοῦ ἐπιστολὴ ἐγκύκλιος πρὸς τοὺς τῆς Ἀνατολῆς θρόνους περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος Titulus initialis
Νικηφόρου τοῦ Χούμνου: Ἀντιθετικὸς πρὸς Πλωτῖνον Titulus initialis
Νικόκλης ἢ συμμαχικός Titulus initialis
Νικοκλῆς ἢ συμμαχικός Titulus initialis
Νικόλαον ἅπασα ὑμνείτω γλῶσσα Incipit
Νικόλαον ἅπασα ὑμνείτω γλῶσσα Incipit
Νικόλαος ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Incipit
Νικόλαος ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Incipit
Νικολάου [...] ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς Λατίνους λόγος περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ὅτι ἐκ τοῦ Πατρός, οὐ μὴν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται. Εὐχὴ τάξιν ἐπέχουσα προοιμίου Titulus initialis
Νικολάου [...] Λόγος λεκτέος πρὸς Λατίνους περὶ τῶν ἀζύμων Titulus initialis
Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μεθώνης περὶ τῆς τοῦ ἁγίου <Πνεύματος> ἐκπορεύσεως κεφάλαια μερικά Titulus initialis
Νικολάου ἐπισκόπου Ἀνδίδων λόγος κατὰ τῶν ἄζυμα προσφερόντων ἐν τῇ θείᾳ ἱερουργίᾳ Titulus initialis
Νικολάου Ἐπισκόπου Μεθώνης Ἀνάπτυξις τῆς Θεολογικῆς Στοιχειώσεως Πρόκλου τοῦ Λυκίου πλατωνικοῦ φιλοσόφου πρὸς τὸ μὴ συναρπάζεσθαι τοὺς ἀναγινώσκοντας ὑπὸ τῆς ὑποφαινομένης αὐτῇ πειθανάγκης καὶ σκανδαλίζεσθαι κατὰ τῆς ἀληθοῦς πίστεως. Titulus initialis
Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης κεφαλαιώδεις ἔλεγχοι τοῦ παρὰ Λατίνοις καινοφανοῦς δόγματος Titulus initialis
Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης λόγος περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ τῶν ἀζύμων Titulus initialis
Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος Titulus initialis
Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς τὸν μέγαν Δομέστικον, ἐρωτήσαντα περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος πῶς λέγεται οὐσιωδῶς ἐπιδημῆσαι καὶ ἐνοικῆσαι τοῖς Ἀποστόλοις; καὶ εἰ οὕτως ἦν καὶ ἐν τῷ Χριστῷ, πῶς οὐχὶ καὶ αὐτοὶ χριστοὶ λέγονται; ἢ εἰ μὴ οὕτως, τίς ἡ διαφορά; Titulus initialis
Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης συλλογισμοὶ περὶ τοῦ παναγίου Πνεύματος Titulus initialis
Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης συλλογισμὸς περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος Titulus initialis
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΥΡΕΨΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Titulus initialis
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΥΡΕΨΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Titulus initialis
Νικολάου Μεθώνης Θεολογικὴ συγγραφή Titulus initialis
Νικολάου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Titulus initialis
Νικολάου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Μεθώνης λόγος περὶ ἀζύμων Titulus initialis
Νικολάου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Μεθώνης λόγος πρὸς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ὅτι ἐκ τοῦ Πατρός, οὐ μὴν ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται Titulus initialis
Νικολάου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Μεθώνης λόγος Πρὸς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρός, οὐ μὴν ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται. Εὐχὴ τάξιν ἔχουσα προοιμίου Titulus initialis
Νικολάου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς Λατίνους λόγος περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς οὐ μὴν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται. Εὐχὴ τάξιν ἐπέχουσα προοιμίου Titulus initialis
Νικολάου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος Titulus initialis
Νικολάου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς οὐ μὴν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύηται. Titulus initialis
Νικολάου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρός, οὐ μὴν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται Titulus initialis
Νικολάου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς, οὐ μὴν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται. Εὐχὴ τάξιν ἐπέχουσα προοιμίου Titulus initialis
Νικολάου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρός, οὐ μὴν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται. Εὐχὴ τάξιν ἐπέχουσαν προοιμίου Titulus initialis
Νικολάου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Εὐχὴ τάξιν ἐπέχουσα προοιμίου Titulus initialis
Νικολάου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς τοὺς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς οὐ μὴν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται Titulus initialis
Νικολάου τοῦ ἁγιωτάτου καὶ μακαριωτάτου ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς οὐ μὴν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται. Titulus initialis
Νικολάου τοῦ ἁγιωτάτου καὶ μακαριωτάτου ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρός οὐ μὴν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται. Εὐχὴ τάξιν ἐπέχουσα προοιμίου Titulus initialis
Νικολάου τοῦ ἁγιωτάτου καὶ μακαριωτάτου ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς Λατίνους περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς, οὐ μὴν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται. Εὐχὴ τάξιν ἐπέχουσα προοιμίου Titulus initialis
Νικολάου τοῦ Μεσαρίτου ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐφέσου καὶ προέδρου πάσης Ἀσίας] λό[γος κατηχητικὸς τέταρτος Titulus initialis
Νικολάου τοῦ Πεπαγωμένου τῷ θεσπεσιωτάτῳ πατρὶ καὶ δεσπότῃ μου κυρίῳ Γρηγορίῳ τῷ Παλαμᾷ Titulus initialis
Νικολάου φιλοσόφου ἐπισκόπου Μεθώνης πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον, ἐρωτήσαντα περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος [...] Titulus initialis
Νικολάου φιλοσόφου ἐπισκόπου Μεθώνης συλλογὴ τῶν γραφέντων αὐτῷ ἐν διαφόροις λόγοις περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κατὰ τῆς τῶν Λατίνων βλασφημίας Titulus initialis
Νικομήδεια πόλις ἐστὶ περιφανὴς τὰ ἀρχαῖα καὶ πολυάνθρωπος Incipit
νικῶν τοὺς ἀντιπάλους Desinit
νικωσαν και τη δοξη λαμπραν Incipit
νικωσαν και τη δοξη λαμπραν του οτι α οφθαλμος ουκ ιδεν (ειδεν) Incipit
Νικωσαν και τη δοξη λαμπραν, τουτεστιν α οφθαλμος ουκ ειδε και επι καρδιαν ανθρωπου ουκ ανεβη. Incipit
Νικῶσαν καὶ τῇ δόξῃ λαμπράν, τουτέστιν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς. Incipit
νικωσαν και τη δοξη λαμπραν. Incipit
Νικωσαν και τη δοξη λαμπραν· τουτεστιν α οφθαλμος Incipit
Νίτρον ἐψήσας ὡσεὶ λουπίνου Incipit
ΝΙΤΡΟΝ ΟΠΤΗΣΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ Incipit
ΝΙΦΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ... ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Desinit
Νόει παλάκην τὴν ἐν οἰκίᾳ Incipit
ΝΟΕΙΤΑΙ ΓΑΡ ΤΟ ΠΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ Ο ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΔΥΟ ΜΟΙΡΑΙ Desinit
Νοερὰ λέγεται ὅσα διὰ τοῦ νοῦ εἶναι Incipit
Νοεραὶ νεάνιδες αἱ ψυχικαὶ καταστάσεις Incipit
ΝΟΕΡΑΙ ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΑΙ ΨΥΧΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΙΝ Incipit
Νοερὸν ὁ νοῦς, νοητὸν ὁ ἄγγελος Incipit
νόημα· δεῖ γὰρ μὴ φαντάζειν Incipit
Νοήματα καὶ σημειώσεις περὶ ζωῆς καὶ θανάτου Titulus initialis
νοήσει. Τὸ ἓν [ καὶ χωρὶς Desinit
ΝΟΗΤΕΟΝ ΟΤΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ Incipit
Νοητέον ὅτι τὰ ἄρθρα Incipit
Νοητέον ὅτι τὰ ἄρθρα Incipit
νομάδας ἡ φήμη διαδραμοῦσα Incipit
ΝΟΜΑΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥΣ Incipit
νομίας τε καὶ ἀριθμητικῆς αὔξοντες Incipit
ΝΟΜΙΖΕΙΝ ΕΚΕΙΝΟ Desinit
νομίζοντες ἀλλ' ὡς ἐκ [ ταραχῆς Desinit
Νομίζοντες ὅτι οὖν ὁ αὐτὸς Ἑρμῆς Incipit
Νομίζω μεγάλα Incipit
Νομίζω μεγάλα Incipit
Νομίζω μεγάλα τινά Incipit
Νομίζω μεγάλα τινὰ Incipit
Νομίζω μεγάλα τινὰ καὶ ὑπερφυῆ Incipit
Νομίζω μεγάλα τινὰ καὶ ὑπερφυῆ Incipit
Νομίζω μεγάλα τινὰ καὶ ὑπερφυῆ Incipit
Νομίζω μεγάλα τινὰ καὶ ὑπερφυῆ Incipit
Νομικὴ συναγωγή Titulus initialis
ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΑΣΧΑ ΜΑΡΤΙΩ ΚΔ' ΗΜΕΡΑ Ζ' ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΑΡΤΙΩ ΚΕ' Desinit
νόμιμον πρᾶγμα πεποιήκασιν Incipit
νομίσῃς, προσέθηκεν τοῦτο Incipit
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΚΑΤΟΝ Desinit
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΚΑΤΟΝ Desinit
Νομοθεσία τοῦ ἁγίου Γρηγεντίου ὡς ἐκ προσώπου τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως Ἀβραμίου Titulus initialis
Νομοθεσία ὡς ἐκ πρωσόπου Ἀβραμίου Titulus initialis
Νομοθέται ἄριστοι Μίνως Incipit
Νομοθετεῖ Σόλων ἀλλ' οὐ προφητεύει - οἰκουμένην προσηγάγετο πᾶσαν. Μανουήλ Titulus initialis
ΝΟΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΒΙΑΙΩΣ ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ Desinit
Νομοθετῶν ὁ Θεὸς ἔλεγεν Incipit
ΝΟΜΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΙΣΙΝ Ο ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ Ο ΕΓΓΡΑΦΟΣ Ο ΕΞ ΗΘΟΥΣ Incipit
Νόμοι φύσεως καταλύονται· εἰ κατὰ ἀλήθειαν οἱ νόμοι τῆς φύσεως καταλυθέντες Incipit
Νόμοις τὸν ἀνθρώπινον βίον Incipit
ΝΟΜΟΚΑΝΟΝ ΠΑΝΥ ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΟΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΕΝ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ Titulus initialis
ΝΟΜΟΚΑΝΩΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΕΠΤΑ ΣΥΝΟΔΩΝ Κ.Τ.Λ. Titulus initialis
Νόμον Θεὸς δέδωκεν ἀνθρώποις πάλαι Incipit
Νόμον ὦδε πᾶσαν τὴν γραφὴν τὴν θεόπνευστον Incipit
Νόμος ἄνωθεν ἀθλητικὸς μὴ μόνον τοῖς ἐκ τοῦ ἀγωνοθέτου βραβείοις τιμᾶσθαι τοὺς ἀθλητάς Incipit
ΝΟΜΟΣ ΕΚΕΛΕΥΕ ΤΗΝ ΟΡΦΑΝΗΝ ΜΗΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ ΑΥΤΗΣ Incipit
Νόμος ἐν Λακεδαίμονι τὸν εἴσω τριάκοντα ἐτῶν μὴ δημηγορεῖν. Θηβαῖοι τὴν ἐν Λεύκτροις μάχην νικήσαντες πρέσβεις πρὸς Λακεδαιμονίους πεπόμφασι πόλεμον ἀπειλοῦντες, ἢν μὴ Μεσήνην ἀφῶσιν αὐτόνομον. λεγόντων ἀφεῖναί τινων Ἀρχίδαμος νέος ὢν ἔτι παραινεῖ τὸν πόλεμον δέξασθαι. πέπεικε. τροπὴ γέγονε τῶν δυσμενῶν καὶ γράφεταί τις παρανόμων Ἀρχίδαμον. Μελετῶμεν τὸν Ἀρχίδαμον. Titulus initialis
ΝΟΜΟΣ ΕΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙ ΤΟΝ ΙΣΩ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΤΩΝ ΜΗ ΔΗΜΗΓΟΡΕΙΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ Titulus initialis
Νόμος ἐστὶ παλαιὸς καὶ καλῶς ἔχων Incipit
ΝΟΜΟΣ ΕΣΤΙ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ ΦΡΟΝΙΜΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΔΟΓΜΑ Incipit
Νόμος ἐστὶ φύσεως ταῖς μελίσσαις μὴ ἀπαίρειν τῶν σίμβλων Incipit
Νόμος ἐστὶν ἐγκωμίων τοῖς ἐπὶ σοφίᾳ μέγα φρονοῦσιν καὶ τοῦτο πράττειν ἑλομένοις Incipit
Νόμος ἐστὶν ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν Incipit
Νόμος ἐστὶν ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν Incipit
Νόμος ἦν Ἑβραίοις ὡς ὁπηνίκα Incipit
Νόμος ἦν μετὰ τοῦ τυράννου καὶ τοὺς παῖδας ἀποσφάττεσθαι, ἕτερος νόμος τὸν τυρρανοκτόνον ὅ τι βούλοιτο αἰτεῖν. γυνὴ τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα τυραννοῦντα ἀποσφάξασα εἰς δωρεὰν αἰτεῖ τοὺς παῖδας. μελετῶμεν τὸν ὑπὲρ τῆς τυραννοκτόνου λέγοντα. Titulus initialis
Νόμος καὶ καλῶς ἔχων ἐστὶν ὁ νόμος Incipit
Νόμος καὶ κανὼν τῶν ἁγίων ἀποστόλων τῶν ιβ' Titulus initialis
Νόμος καλοῦ βίου γέρας εἶναι καὶ ἀμφισβητοῦσι πρὸς ἀλλήλους Κέφαλος καὶ Ἀριστοφῶν. Κέφαλος Titulus initialis
Νόμος μὲν ἅπασιν Ἕλλησι Incipit
Νόμος μὲν ἅπασιν Ἕλλησιν ἔκειτο, ἀπαρχὰς τῶν καρπῶν ἄγειν Incipit
ΝΟΜΟΣ ΜΕΝ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΤΥΝΕΙ Η ΔΕ ΓΟΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ Incipit
Νόμος μὲν πάντων κρατύνει Incipit
Νόμος μὲν πάντων κρατύνει Incipit
Νόμος μὲν πάντων κρατύνει Incipit
ΝΟΜΟΣ ΜΕΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΡΑΤΥΝΕΙ, Η ΔΕ ΓΟΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΩΝ Incipit
Νόμος μὲν πάντων κρατύνει·ἡ δὲ γόνη τοῦ ἁνδρὸς ἄρχει πάντων Incipit
νόμος Μωϋσέως Desinit
Νόμος οὗτος ἀρχαῖος ἀνδράσι πάλαι Ῥωμαίοις τὰ μέγιστα πρεσβευόμενος Incipit
Νόμος Ῥοδίων ναυτικός Titulus initialis
Νόμος τις δεδώρηται τοῖς εὐσεβοῦσιν οὐράνιος Incipit
Νόμος τὸν ἄνδρα τὴν προῖκα τῆς μοιχευθείσης ἀποκερδαίνειν. ἐπείρασέ τις τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ὡς ἀλλότριος ἐπὶ μοιχείᾳ καὶ εἷλεν. ὁ πατὴρ τὴν αἰσχύνην πτοηθεὶς ἐπέδωκεν ἑτέραν προῖκα. ὁ δὲ καὶ ταύτην ἐφ’ οἷς καὶ τὴν προτέραν κατέσχε καὶ ὁ πατὴρ αὖθις ἑτέραν ἐπέδωκεν. ὡς δὲ ταῦτα πολλάκις ἐκεῖνος μὲν ἐποίει, ἡ δ’ ἠπατᾶτο, τελευταῖον ὁ πατὴρ καὶ ἀμφοτέρους ἀποκτείνας κρίνεται. Titulus initialis
Νόμος τὸν ἀποκτείναντα τύραννον ὅ τι βούλεται γέρας αἰτεῖν. ἀνέβη τις εἰς ἀκρόπολιν ἐγχειρίδιον φέρων ὡς ἀναιρήσων τὸν τύραννον. ἔτυχε μὴ παρών. ἀνεῖλεν ἐκείνου τὸν παῖδα μόνον ὄντα τῷ φύσαντι. ὁ πατὴρ τὸ συμβὰν θεασάμενος ἡττήθη τοῦ πάθους ὅσον ἑαυτὸν ἀποσφάξαι. ἐντεῦθεν ὁ κτείνας τὸν νέον οἷα δὴ τῷ τυράννῳ σφαγῆς αἴτιος γεγονὼς τυχεῖν ἀξιοῖ δωρεᾶς ἑτέρου τινὸς ἀντιλέγοντος. μελετῶμεν τὸν αἰτοῦντα τὴν δωρεάν. Titulus initialis
Νόμος τὸν ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας ὀφθέντα ξένον ἀποθνήσκειν ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ. ξένος ὀφθεὶς ἀπαγόμενος ἔφη τι μηνύειν ἔχειν ἀπόρρητον. ἀπέκτεινεν αὐτὸν ὁ στρατηγός. μετὰ ταῦτα ἡ πόλις ἐτυραννήθη. καταλυθέντος τοῦ τυράννου κρίνεται ὡς συνειδώς. Titulus initialis
Νόμος τὸν εὑρόντα θησαυρὸν χιλίας τῇ πόλει διδόναι. φιλάργυρος εὑρὼν θησαυρόν, πεντακοσίας δραχμάς, καὶ ἀπαιτηθεὶς χιλίας ἀποθανεῖν ἀξιοῖ. Ἡ μελέτη. Titulus initialis
Νόμος τὸν θορύβου καὶ στάσεως αἴτιον ἀποθνήσκειν. πένης ῥήτωρ ἐχθρὸς ἦν πλουσίῳ τὰ πολιτικά. ἐν λιμῷ καὶ πολιορκίᾳ ὁ πλούσιος ἐπηγγείλατο νίκην, εἰ τοῦ πένητος ἡ γλῶττα τμηθείη. ἔλαβε. νυκτὸς ἐξελθὼν ἀπεδίωξε τοὺς πολεμίους. τὴν ἡμέραν δημηγοροῦντος αὐτοῦ ὁ πένης παρὼν ἐδάκρυσε. κατέλευσεν ὁ δῆμος τὸν πλούσιον καὶ ὁ πένης ὑπάγεται τῷ νόμῳ. Ῥήτορος ἀπολογία. Titulus initialis
Νόμος τὸν ξενίας ἁλόντα πιπράσκεσθαι· ἑάλω ξενίας ὁ Δημοσθένης. ἔπεμψε Φίλιππος ὠνούμενος αὐτόν. γράφει Δημάδης διδόναι, Ὑπερίδης δημόσιον εἶναι. Ὑπερίδης Titulus initialis
Νόμος τὸν τύραννον μὴ θάπτεσθαι καὶ τὸν ἀποκτείναντα δωρεὰν λαμβάνειν. Κάλλαισχρος ἀποκτείνας Κριτίαν τὸν υἱὸν τυραννοῦντα αἰτεῖ θάψαι Titulus initialis
Νόμου γραφέντος αὖθις ᾠδὴ Μωσέως Incipit
Νόμου γραφέντος αὖθις ᾠδὴ Μωσέως. Textus
Νόμου ἐλάβομεν ἐν παλαιοτάτοις Incipit
νόμους Desinit
νόμους [ Desinit
νόμους τοῦ Χριστοῦ· μεθ᾿ οὗ... Desinit
Νόμῳ θείῳ κατὰ Θεὸν εὐθυνόμενος Incipit
νόμῳ Κυρίου, οὐχ ὅτι καὶ νόμος Μωυσέως οὐκ ἦν νόμος Κυρίου Incipit
Νόννα, τί ῥα βλεφάρων θαλερὸν διὰ δάκρυον εἴβεις Incipit
Νόξα, ἡ τῆς ζημίας θεραπεία Incipit
νοοῦμεν ὅτι αὐτῷ... Desinit
νοουμένου Desinit
ΝΟΣΗ[ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΠΕΝΙΑ Incipit
Νοσήματα τῶν πεπτικῶν ὀργάνων Titulus initialis
Νοτὶς ἔλαβε σοφὸς ἔλαβε σῖτον Incipit
Νουθεσια γεροντων πνευματικων κατα μοναχων τα αιτια, και η κατ΄ ησυχια τουτων παραθεσις. ευλογησον. Titulus initialis
ΝΟΥΘΕΣΙΑ ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Titulus initialis
Νουθεσία πρὸς τοὺς νέους Titulus initialis
Νουθεσία τοῖς ἀδελφοῖς Titulus initialis
Νουθεσία, ἤγουν κατήχησις πρὸς μοναχούς Titulus initialis
Νουθεσίαι καὶ παραινέσεις ἀπὸ τὸ βιβλίον τῆς ἁγίας Θεοδώρας ὠφέλιμαις κατὰ πολλὰ πρὸς ἀδελφὰς καλογραίας Titulus initialis
Νουθετικοί Titulus initialis
Νουμεριανὸς ὁ βασιλεὺς θύσας τοῖς ἀκαθάρτοις δαίμοσιν ἠθέλησεν εἰσελθεῖν Incipit
Νουμεριανοῦ τὰ Ῥωμαίων σκῆπτρα παρὰ πατέρων ἐκδεξαμένου Incipit
Νουμηνία Incipit
Νουμηνία Δευτέρα ἱσταμένου Incipit
Νοῦν ἐπέχων ἤλπισα μέθεν Incipit
ΝΟΥΝ ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ Desinit
Νοῦν μὲν πλανώμενον ἵστησιν ἀνάγνωσις Incipit
Νοῦν μὲν πλανώμενον ἵστησιν ἀνάγνωσις καὶ ἀγρυπνία Incipit
ΝΟΥΣ ΕΣΤΙ ΑΣΩΜΑΤΟΣ Ο ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΘΕΑΤΗΣ Desinit
ΝΟΥΣ ΕΣΤΙ ΝΟΕΡΑ ΑΙΣΘΗΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Incipit
ΝΟΥΣ ΕΣΤΙ ΝΟΕΡΑ ΑΙΣΘΗΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Incipit
Νοῦς ἐστιν ἕξις ψυχῆς ἡ τελειοτάτη Incipit
Νοῦς καὶ αἴσθησις δημιουργηθέντες Incipit
νοῦς λογικὸς ἀργεῖν οὐ δύναται Incipit
Νοῦς λογικὸς ἀργεῖν οὐ δύναται, ἀλλά, κἂν τέλειος ᾖ, καλῶς ἔχων Incipit
νοῦς μὲν ἀπεκφιτύσας, χεὶρ δέ τε γραψαμένη Desinit
ΝΟΥΣ ΜΕΝ ΓΑΡ ΜΗ Incipit
ΝΟΥΣ ΜΕΝ ΕΣΤΙΝ Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ Incipit
Νοῦς μέν ἐστιν ὁ θεόθεν Incipit
Νοῦς μέν ἐστιν ὁ θεόθεν κατὰ φύσιν κινούμενος Incipit
Νοῦς μέν ἐστιν ὁ θεόθεν κατὰ φύσιν κινούμενος Incipit
Νοῦς μὲν οὖν ἐστιν ὁ θεόθεν Incipit
Νοῦς μέντοι γε βροτῶν καὶ διάνοια τῷ καθ’ ἡμᾶς μιγνύμενα Incipit
Νοῦς μέντοι γε βροτῶν καὶ διάνοια τῷ καθ’ ἡμᾶς μιγνύμενα τὲ καὶ χοριζόμενα Incipit
Νοῦς μέντοιγε βροτῶν Incipit
ΝΟΥΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΛΟΓΟΣ Ο ΥΙΟΣ Incipit
ΝΟΥΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΟΝΤΙ Incipit
Νοῦς πυρόεις καὶ μῦθος ἐρίβρομος ἡ βίβλος ἥδε Incipit
Νοῦς πυρόεις καὶ μῦθος ἐρίβρομος ἡ βίβλος ἥδε Incipit
ΝΟΥΣ ΦΥΣΕΙ ΑΝΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΤΙΟΣ Incipit
Νοῦς, διάνοια Incipit
ΝΟΥΣΕ ΜΕΓΑ ΚΡΑΤΕΡΗ Incipit
Νοῦσε μέγα κρατερή, βριθὺς πόνος, ἄλγος ἄλαστον Incipit
Νοῦσε, τί δαιμονίη με δαμάξαο; τίπτε με, δειλή Incipit
Νοῦσος προσεπέλασεν ἡ καλουμένη Incipit
νςʹ περι... και Φαρισαιων. Desinit abruptus
Νυκτὶ μὲν τὸν παρόντα βίον, μύλωνι δὲ τὴν τούτου κίνησιν Incipit
νυμφεύεται γοῦν τῷ Θεῷ σὺν παρθένοις Desinit
Νύμφη τοῦ ἐκ Παρθένου γεννηθέντος Incipit
Νυμφίος ὁ Κύριος ἡμῶν Incipit
νυμφιου και παρασκευαστε. Desinit abruptus
νυμφὼν ἰδού, πρόελθε, Χριστῷ συντρύφα Desinit
Νῦν ἀγγέλων χορεῖαι Incipit
Νῦν ἀγγέλων χορεῖαι, νῦν ἀρχαγγέλων σκιρτήματα Incipit
Νυν αι δυναμεις των ουρανων ημιν αορατως λατρευσουσιν· Incipit
ΝΥΝ ΑΝΑΚΑΘΑΙΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΦΥΛΟΥΣ Desinit
Νῦν ἅπαξ ἰδόντι μοι νάρκισσον οὕτω συμβάν, νῦν ὤφθη πρῶτον καὶ τῶν σῶν γραμμάτων ἡ χάρις Incipit
Νυν απολυεις τον δουλον σου δεσποτα Incipit
ΝΥΝ ΓΕΡΑΣ Ω ΠΟΙΜΑΝ ΛΑΒΕ ΓΡΩΣΙΟΝ ΑΜΦΙΚΥΠΕΛΛΟΝ Desinit
Νῦν γνωρίζω τὴν ἐμὴν ἀγέλην, σήμερον βλέπω σχῆμα τῆς ἐκκλησίας τὸ σύνηθες Incipit
νῦν γοάων, ἀτὰρ ὥς κεν ἐσούμενος οὔποτ' ἀτειρής Desinit
Νῦν δ' ἄγε ἡμῖν ἑωυτοῖς χαρισαίμεθ' ἀνίης Incipit
Νῦν δὲ ἐκείνω προσέβαλλον Incipit
νῦν δὲ ὁ ἱερεὺς Χριστῷ τῷ ἀρχιερεῖ ἠκολούθησεν… Ἀμήν. Desinit
νῦν δὲ τοὐναντίον λεπτομερέστερος γίνεται Desinit
νῦν δέ, ὃ παρέλειψεν οὗτος, ἔγραψεν ἐκεῖνος, καὶ διὰ τοῦτο δοκοῦσιν ἔν τισι διαλλάττειν, καὶ ταῦτα μὲν οὕτως. Ἀρξώμεθα ἤδη τοῦ ὕφους. Desinit
Νῦν δὴ καιρὸς τῷ μελῳδῷ συνάδειν χοροστατοῦντας Incipit
Νῦν δὴ μάλιστα σοῖς προσεσχηκὼς λόγοις Incipit
Νῦν δὴ μάλιστα σοῖς προσεσχηκὼς λόγοις Incipit
Νῦν δὴ μάλιστα σοῖς προσεσχηκὼς λόγοις Incipit
Νῦν εἴπερ ποτέ, κράτιστε βασιλεῦ, Θεὸς τὴν βασιλείαν Ῥωμαίοις Incipit
Νῦν ἔμαθον ἀκριβῶς μὴ θαυμάζειν Incipit
Νῦν ἐξαιτῶ, ὅσιε πάτερ Νικόλαε Incipit
νῦν ἐστιν ἐν τῇ ἀναπαύσει πάντων τῶν δικαίων πρεβεύων... ἀμήν Desinit
Νῦν εὐγάληνον φέγγος ἡλίου Incipit
ΝΥΝ ΕΦΟΥΔ ΕΛΛΗΙΝΙΚΗ ΔΙΠΛΟΥΔΑ Desinit
νῦν ἡ τῆς βασιλίδος βασιλικὴ καὶ ὑπέρξενος ἑορτή Incipit
Νῦν ἤδη πάντων βέλτιστε Incipit
Νῦν ἤθελον παρεῖναι μετὰ τῶν ταύρων Incipit cuiusdam partis
νῦν ἡμέρα σωτήριος, νῦν ἐλευθερία κακώσεως Incipit
Νῦν ἡμέρα φωταυγὴς καὶ σωτήριος Incipit
Νῦν ἡμῖν ὁ τῆς ἐγκρατείας καιρὸς ἔφθασεν εἰς αὐτὸ τὸ μεσσίτατον Incipit
νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων αμην: Desinit
Νῦν καιρὸς ἐκβοῆσαι Incipit
Νῦν καιρὸς ἐκβοῆσαι Incipit
Νῦν καιρὸς εὐθυμίας, νῦν ἡμέρα πρὸς τὸ κρεῖττον Incipit
Νῦν καιρὸς εὐθυμίας, νῦν ἡμέρα πρὸς τὸ κρεῖττον Incipit
Νῦν καιρός εὐθυμίας, νῦν ἡμέρα πρὸς τὸ κρεῖττον μεταβολῆς Incipit
Νῦν καιρὸς εὔκαιρος μετὰ τοῦ πνευματοφόρου προφήτου Incipit
Νῦν καιρὸς εὔκαιρος μετὰ τοῦ πνευματοφόρου προφήτου Incipit
Νῦν καιρὸς εὔκαιρος μετὰ τοῦ πνευματοφόρου προφήτου Incipit
Νῦν καιρὸς εὔκαιρος μετὰ τοῦ πνευματοφόρου προφήτου Incipit
Νῦν καιρὸς εὔκαιρος μετὰ τοῦ πνευματοφόρου προφήτου Incipit
Νῦν καιρὸς εὔκαιρος μετὰ τοῦ πνευματοφόρου προφήτου Incipit
Νῦν καιρὸς ψυχῆς ἀνδρείας Incipit
Νῦν λείπεται οὐ θεωρῆσαι περὶ δόξης ἐνίων λεγόντων Incipit
ΝΥΝ ΜΕΝ ΑΡΡΕΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΥΝ ΔΕ ΘΗΛΕΑ Desinit
νῦν μὲν ἐκ μέρους, ἐν δὲ αἰῶνι τῷ μέλλοντι γυμνότερόν τε καὶ ὁλοκλήρως, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν τῷ πατρὶ (...) ἀμήν. Desinit
νῦν μὲν κατὰ τὸν βίον, μετὰ ταῦτα δὲ κατὰ τὴν αἰωνίαν ἀντίδοσιν Desinit
ΝΥΝ ΜΕΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΓΥΜΝΑΙΣ Incipit
νῦν μὲν οὖν ἄνθρωπος ἡμῖν ὀργίζεται Incipit
Νῦν μέντοι πέλεται λειμώνων Incipit
ΝΥΝ Ο ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΕΚΒΛΗΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
ΝΥΝ ΟΝΤΩΣ ΑΔΕΗΣ Incipit
Νῦν πάντα πεπλήρωται Incipit
ΝΥΝ ΠΕΝΘΙΜΟΝ ΣΤΑΛΑΞΟΝ ΟΥΡΑΝΕ ΔΡΟΣΟΝ Incipit
Νῦν πρῶτα πικρὸν ἄλγος εἰσεδεξάμην Incipit
Νῦν πρῶτον ὕπατον ἐν τῇ τοῦ πράγματος Incipit
Νῦν τὸ πένθος τῶν νεκρῶν Incipit
Νῦν τὸ πένθος τῶν νεκρῶν Incipit
Νῦν τὸ πένθος τῶν νεκρῶν πεφυγάδευται Incipit
Νῦν τὸ πένθος τῶν νεκρῶν πεφυγάδευται Incipit
Νῦν τὸ πένθος τῶν νεκρῶν πεφυγάδευται Incipit
Νῦν τὸ πένθος τῶν νεκρῶν πεφυγάδευται Incipit
Νῦν τὸ πένθος τῶν νεκρῶν πεφυγάδευται Incipit
νυν του αυτου δηλ[αδη] (δηλαδη) του αγιου Ναζιανζου ιεροδιακονος Γερασιμος. απο Ιννζεσα ετους 1860 μηνος σεπτεμβριου. Textus
νῦν τῶν κακῶν ἐπιθεῖναι εὖ ἔρρωσο Desinit
Νῦν, ἔτι καὶ σήμερον, κατῃσχυμμένῳ προσώπῳ καὶ εἰς γῆν νεύοντι Incipit
Νῦν, οὐρανέ, σκίρτησον, εὐφράνθητί μοι Incipit
ΝΥΝΙ Δ’ ΟΚΝΕΙΤΕ ΕΞΙΕΝΑΙ Desinit
Νυνὶ δὲ ἐπειδὴ οὐ θέλωμεν, οὔτε οἱ ἐν ὑποταγῇ Incipit
ΝΥΝΙ ΔΕ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΛΕΚΤΕΟΝ Incipit
ΝΥΞ ΑΤΕΧΝΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ Incipit
Νὺξ ἀτεχνῶς καὶ σκιὰ τὰ παρόντα Incipit
ΝΥΣΤΑΓΜΟΝ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟΚΡΟΥΣΑΜΕΝΟΣ Incipit
Νυχθήμερόν ἐστιν ἡλίου μία περὶ γῆν περιφορά Incipit cuiusdam partis
ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ ΤΑΝΥΣΘΕΙΣ ΤΗ ΕΩΘΕΝ ΤΗΝ ΔΙΑ ΞΙΦΟΥΣ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ Desinit
ΝΩΕ Η ΓΥΝΗ ΑΥΤΟΥ Incipit
νῶν τε καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τοὺς ἀπεράντους Desinit