Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Ν

Détails contenus par liste alphabétique Type
νʹ(!) περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΣΩΜΕΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΑΡΕΣΤΗΣΩΜΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙ ΗΜΩΝ... Desinit
νὰ εἶναι ἄξιον κατοικητήριον τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος Desinit
Νὰ εἶναι ἀφωρισμένος καὶ κατηραμένος Incipit
ΝΑ ΕΧΗΣ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΙΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΙΣΧΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ Desinit
ΝΑ ΗΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΝ ΔΙΨΑΝ Incipit
ΝΑ ΚΑΜΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΟΠΟΥ ΚΑΜΝΗ ΑΜΗΝ Desinit
ΝΑ ΚΑΜΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΟΠΟΥ ΚΑΜΝΗ ΑΜΗΝ Desinit
νὰ κάμνωμεν ἀγάπην μὲ τὸν Θεὸν νὰ μᾶς ἀξιώσῃ σωτηρίας Desinit
νὰ λέγει πεντακοσίας εὐχὰς τὴν ὥραν Desinit
νὰ μὴν εἶναι ἄξιον νὰ δένῃ καὶ νὰ λύνῃ Desinit
Νὰ μὴν λύεται ὁ γάμος, παρεκτὸς λόγου πορνείας Incipit
νὰ μὴν συγχίζωμεν δύο πραγματείαις. Ὅθεν ἔστω Desinit abruptus
νὰ μὴν φροντίζῃ ἄν Desinit
νὰ σεβένομεν μὴ μὲ ἔχθρες καὶ μνησικακίες σὰν δὲν πρέπει τοὺς χριστιανούς... ἀμήν Desinit
νὰ συμπονεῖ τοὺς πάσχοντας καὶ τοὺς πονοψυχοῦντας Desinit
Νὰ φανῇ ὁ ἄνθρωπος ἔχων Incipit
να΄ (!) περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
ναˊ περι του μυστικου μυρου (?) νβˊ Περι της παραδωσεως (?) του Κυριου Textus
Ναβουχοδονόσορ ἔτη κδ΄ Incipit
Ναζαρὲτ πόλις Ἰουδαίας ἐστίν. Ἄννα τῇ πόλει παρώκει Incipit
Ναθὰν ὁ προφήτης ἐγένετο ἐν ἡμἐραις Δαυὶδ ἐκ φυλῆς Θώκ Incipit
Νάθαν, Ματαθάτ Incipit
ναὶ γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ Desinit
Ναὶ δέομαι καὶ ἀντιβολῶ Incipit
ΝΑΙ ΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΝ Incipit
Ναὶ ζυγὸς κατὰ τὴν κρίσιν Incipit
ναὶ κἀμὲ καὶ τὰ τέκνα κοινῶς σὺ σκέποις Desinit
Ναὶ λυχνία πρόκεισο Incipit
Ναι λυχνια προκεισο, ναι παστας πλεκου Incipit
ΝΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ ΧΕΙΛΕΩΝ ΣΩΝ ΟΙ Incipit
ΝΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ ΧΕΙΛΕΩΝ ΣΩΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ Incipit
ΝΑΙ ΜΗΝ ΟΜΟΟΥΣΙΩ ΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙ Desinit
ναὶ παρθένε καὶ θεοτόκε, ἡ μόνη μεσῖτις ἡμῖν πρὸς τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα δεσπότην, ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα τιμὴ καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ ἀνάρχῳ πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων Desinit
Ναὶ τοῦτο χριστομίμητον τοῦ μονοκράτορός μου Incipit cuiusdam partis
Ναί, λυχνία, πρόκεισο· ναί, παστάς, πλέκου· ναί, στάμνε, πλάττου· ναί, φύου, χρυσῆ βάτε· τὸ φῶς πάρεστιν· εὐτρεπὴς ὁ νυμφίος· ἐγγὺς τὸ μάννα· καὶ τὸ πῦρ, ἰδού, φθάνει. Textus
Ναί, ναὶ τὸ λουτρὸν τοῖς Ἀθήνησι Incipit
Ναί, ναί, κολαστά, τὸν Σαπρίκιον ξέε Incipit
ναί, σεπτὰ ταῦτα·καὶ Θεοῦ γὰρ ἦν θύτης Desinit
Ναί, Συμεών, σὲ Δαυὶδ ἐν ψαλμοῖς γράφει, Incipit
Ναί, τῶν φρονίμων ἦσθα παρθένων μία, Incipit
Ναί, χεὶρ καθαρά, τοὺς ὀδωδότας ῥύπους Incipit
ναὶ, Χιστὲ βασιλεῦ ὕψιστε, ὅτι σοι... Desinit
Ναὸς ὄντως τῆς τριάδος ἡ δυὰς τήμερον τῶν ἀναργύρων ἀποδέδεικται Incipit
Ναοὺμ ὁ τοῦ Ἐλκεσαίου· λῆμμα περὶ τῆς ἀπωλείας Νινευή Incipit
Ναοὺμ ὁ τοῦ Ἐλκεσαίου· λῆμμα περὶ τῆς ἀπωλείας Νινευή Incipit
ΝΑΡΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ ΤΟ ΑΡΚΟΥΝ Desinit
νάρδου κελτικῆς οὐγγίαν μίαν, ἐλαίου τὸ ἀρκοῦν Desinit
Ναρθακιῶντες νάρθηξ πλήσσονται Incipit
Νατθαν· Ιακωβ Desinit
Ναῦται τοῦτο μάλιστα Incipit
νβ΄ (!) περὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ κυρίου. Desinit
νβʹ περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
νβʹ περι των επερωτησαντων δια τον κηνσον. Desinit abruptus
νβˊ περι της αιτησεως του σωματος του Ιησου Desinit
νγʹ Περι της αιτησεως του σωματος του κυριου. Desinit
νγʹ Περι του νομικου. Desinit abruptus
νε​ʹ περι οικοδομης πυργου. Desinit abruptus
Νέαν Ἐδὲμ νόμιζε τήνδε τὴν βίβλον Incipit
Νέαν Ἐδὲμ νόμιζε τήνδε τὴν βίβλον Incipit
Νέαν ὥσπερ ἀνέδειξε κτίσιν Incipit
Νεανίσκος ἦν Βυζάντιος Incipit
ΝΕΑΡΑ... Η ΠΕΡΙ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ ΕΚΤΕΘΕΙΣΑ Titulus initialis
ΝΕΑΡΑ... ΠΕΡΙ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ ΕΚΤΕΘΕΙΣΑ Titulus initialis
Νεας φερω διαθηκης ονομα θειον κλεινον, δωρον δ' υπαρχω μονης Αιγινης τη Θεοτοκω της τιμωμενης του Λεοντιου τε καλουμενης, προς Μουσειον της Αιγινης εντιμον και καλον. Textus
Νεεμὰν εἰς τὴν γῆν Χαβραθᾶ Incipit
Νεῖλος ἐρισμάραγδος ἐλλισσομέναις Incipit
Νεῖλος ὁ κλεινὸς ἔπαρχος Incipit
Νείλου μονάζοντος διήγημα εἰς τὴν ἀναίρεσειν τῶν τῷ Σινᾶ ὄρει μοναχῶν καὶ εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν Θεοδούλου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Titulus initialis
νεκροῖς συνωμίλεις δε·μή μου γοῦν λάθῃ Desinit
Νεκρὸς ἀείζωος καὶ ἀεὶ μέγας Incipit
Νεκρὸς ἢ καὶ θέᾳ λελυμένος εἴδασι πολλοῖς Incipit
Νεκρὸς ἤδη καὶ θέα λελυμένος εἴδασι πολλοί, κἂν μηδεὶς τοῦτον βλέπει Incipit
ΝΕΚΡΟΥΝΤΑ ΤΗ ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Desinit
ΝΕΚΡΩΘΕΝ ΕΠΕΚΛΕΙΣΤΟ Desinit
νεκρῶν ἔγερσις, εὐβάφεια πορφύρας Desinit
Νεκρώσατε τὰ μέλη ὑμῶν Incipit
ΝΕΚΡΩΣΟΝ - ΑΚΑΤΑΙΣΧΥΝΤΕ Desinit
Νέκρωσον πανάμωμε Incipit
Νέκταρ τε ἀμβροσίην τε Incipit
Νέμεα τόπος, ὃ καὶ Νέμεια γράφεται Incipit
Νέμων μάλιστα χεῖρα Incipit
ΝΕΝΑΝΩ ΛΑΜΨΑΣ ΕΝ ΤΗ ΑΙΓΥΠΤΩ : ΞΕΝΟΝ ΤΟΚΟΝ ΙΔΟΝΤΕΣ : ΡΗΤΟΡΑΣ ΠΟΛΥΦΘΟΓΓΟΥΣ : ΥΜΝΟΣ ΑΠΑΣ ΗΤΤΑΤΑΙ Titulus initialis
Νενευκότα με πρὸς χάρυβδιν κακίας Ἔγειρον, ἀνάστησον σῇ μεσιτείᾳ, Ἱερὸν ἀνάθημα, Βενιαμῖτα, Λευῖτ’ ὄρπηξ εὐφυές, στέλεχος θεῖον· Ὁ νοῦς ὁ πολύς, τῆς ἐκλογῆς τὸ σκεῦος· Ὑστατοπληρέστατε τέττιξ τοῦ Λόγου, Μορμολύκειον τῶν νεωτεροφρόνων, Ὄκιστ’ ὄπαζε τῆς ἀτοπίας λύσιν· Νέκυς γὰρ πέλω ὀδωδὼς ἐν σωρίῳ Ἄτοπα λυγρὰ λογισμῶν μισοθέων. Χωρεῖν λιταῖς σου πρυτάνευε ἀκέστωρ, Ὅφρα σαωθεὶς σὸν καὶ γένωμαι σκύλον, Ὕθλα μωμητὰ ἐκδραμὼν ἁμαρτίας. Textus
ΝΕΝΟ]ΜΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΕΥΣΑΤΟ Incipit
ΝΕΟΚΑΕΣΑΡΕΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ Desinit
νεομηνίᾳ Desinit
Νέον λάχος ἔλαχέ σοι εἰς πολλὴν εὐφροσύνην Incipit
ΝΕΟΣ ΓΕΝΟΥ ΓΕΡΩΝ Desinit
Νέος ὅρκος, ὅρκος τῶν Ῥαγιάδων καὶ ὑποτελῶν λαῶν Titulus initialis
Νεόφρων. Βούλει διαλεχθῶμεν ἐφ’ οἷς πρὸς ἀλλήλους περὶ τοῦ θείου διαφερόμεσθον ἐγώ τε καὶ σύ; Incipit
Νεόφυτός τις Θεοῦ δοῦλος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Incipit
Νεοφύτοῦ μοναχοῦ Προδρομηνοῦ πρόχειρος καὶ χρήσιμος σαφήνεια καὶ συλλογὴ κατὰ στοιχεῖον περὶ βοτανῶν καὶ παντοίων παθῶν θεραπευτικῶς Titulus initialis
Νεοφύτου Προδρομινοῦ μοναχοῦ πρόχειρος ἀντιλογία πρὸς τὸν Βαρλαὰμ καὶ Ἀκινδύνον, ὅτι ἄλλο οὐσία, καὶ ἄλλο ἐνέργεια αὐτῆς ἐπὶ παντὸς πράγματος, εἰ καὶ ἅμα τὸ εἶναι ἔχουσιν Titulus initialis
ΝΕΟΦΥΤΩ ΤΑΛΑΝΙ ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΛΙΩ Desinit
Νεστόριος δὲ τοῖς ἀπεσταλμένοις οὐκ ἐμβλέψας τῆς προτέρας εἴχετο λώβης. Θεοδόσιος δὲ ὁ Ἀρκαδίου παῖς Incipit
Νέστωρ συναθλῶν ἐκ ξίφους Τριβιμίῳ Incipit
Νεύσεως ῥoπή, ὁρμῆς ἀλογωτάτου (...) οἷα μαρίας, τῆς ἐμέης κυρίης. Textus
Νεώσας ἐγκρατείᾳ σου τὴν ψυχήν Incipit
ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΦΑΣΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΩΝΗΣΙΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ Desinit
νεωτέρῳ πρέπει ἐν μέσῳ εἶναι ἀναχωρητῶν Incipit
νζ΄ Περι της συντελειας. Incipit abruptus
νζ΄ περι του αποδημησαντος εις χωραν μακραν. Desinit abruptus
νζʹ Περι της συντελειας. Desinit abruptus
νήματ' ἀερσιπότητος ἀράχης Desinit
νήματ' ἀερσιπότητος ἀράχης Desinit
Νήπιος ὃς κ’ ἐθέλησι βαρύβρομον Incipit
ΝΗΠΙΟΣ, ΟΣ Incipit
ΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΘΕΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ Incipit
Νηστείας ἡμῖν ἡ πρόθεσις Incipit
Νηστεύειν αὐτοὺς προστάσωμεν Incipit
Νηστεύοντες, ἀδελφοί, σωματικῶς νηστεύσωμεν Incipit
Νηστεύοντες, ἀδελφοί, σωματικῶς νηστεύσωμεν Incipit
Νηστεύοντες, ἀδελφοί, σωματικῶς νηστεύσωμεν Incipit
Νηστεύοντες, ἀδελφοί, σωματικῶς νηστεύσωμεν Incipit
ΝΗΣΤΕΥΟΥΣΙΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ Incipit
Νηστεύουσιν οἱ Ἑβραῖοι Incipit
Νηστεύσαντες δὲ γνησίως κατὰ τὰ εἰρημένα, τότε καλῶς συνήσομεν, ὅτι „κρεῖσσον τὸ ἔλεος Κυρίου ὑπὲρ ζωάς“ καὶ ὅτι „οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος“ Desinit
Νηστεύσας ὁ κύριος ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ προσελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν… Titulus initialis
ΝΗΣΤΕΥΣΟΝ ΑΓΡΥΠΝΗΣΟΝ Desinit
ΝΗΣΤΕΥΣΩΜΕΝ ΟΥΝ ΙΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΩΜΕΝ ΤΩΝ ΗΤΟΙΜΑΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ Κ.Τ.Λ. Desinit
Νηυσὶ περᾷ πόντον Τροίην Incipit
ΝΗΦΕ ΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΣΙΝ ΙΝΑ ΕΝ ΣΟΙ ΔΟΞΑΖΗΤΑΙ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ ΤΡΙΑΣ Κ. Τ. Λ. Desinit
νῆφε οὖν πάντοτε καὶ πρόσεχε τοῖς παραγγέλμασιν, ἵνα ἐν σοὶ δοξάζηται ἡ ἁγία καὶ ὁμοούσιος τριάς, πατὴρ... Desinit
ΝΗΦΕ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΑΠΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΙ ΣΟΥ ΤΟΝ ΒΙΟΝ Incipit
ΝΗΦΕ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΑΠΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΙ ΤΟΝ ΣΟΝ ΒΙΟΝ Incipit
νήφει τις, ὅταν ἐκτὸς μέθης ἦ Incipit
νήφοντα ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
ΝΗΦΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΙΩΜΕΝ ΤΟ ΔΕ[ Desinit
Νήψεως πολλῆς χρεία ἡμῖν καὶ προσοχὴ καὶ ἑτοιμασία Incipit
νθ περι των δεκα παρθενων Desinit
νικᾷ ἐν Χριστῷ Desinit
Νικᾷ καὶ μόνη ἡ ὄψις τῆς ἑορτῆς Incipit
νικᾷ Σατὰν πηγνύντα μυρίας πάγας Desinit
νικᾷ, ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα... Desinit
Νῖκαι, μάχαι καὶ κόμπος ἐξ ἱππασμάτων Incipit
Νίκαια πόλις ἐν τῇ κατὰ Βιθυνίαν Μυσίας Incipit
Νίκαια πόλις ἐν τῇ κατὰ Βιθυνίαν Μυσίας Incipit
νικᾶν Desinit
νικᾶν Desinit
νικᾶν Desinit
Νίκανδρον τὴν ποιητήν Incipit
Νικήσας τοὺς ἐμπαθεῖς Incipit
Νικήσας τοὺς ἐμπαθεῖς Incipit
Νικητα, εις τον ευαγγελιστην Ματθαιον. Titulus initialis
Νικητα. Titulus initialis
Νικητικὰ σήμερον βραβεῖα Νίκανδρος Incipit
Νικηφόρος ὁ μητροπολίτης Γάγγρας ἔλαβεν ὡς σχολάζων καὶ τὴν μητρόπολιν Ἄμαστριν Incipit
Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου ἐξήγησις εἰς τὴν τιμιώτεραν πρὸς τὸν αὐτὸν ὁσιώτατον ἀρχιμανδρίτην τὴν τῆς Κουζηνᾶ μονῆς κυροῦ Καλλινίκου Titulus initialis
Νικηφόρου τοῦ Χούμνου: Ἀντιθετικὸς πρὸς Πλωτῖνον Titulus initialis
Νικόλαον ἅπασα ὑμνείτω γλῶσσα Incipit
Νικόλαον ἅπασα ὑμνείτω γλῶσσα Incipit
Νικόλαος ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Incipit
Νικόλαος ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Incipit
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΥΡΕΨΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Titulus initialis
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΥΡΕΨΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Titulus initialis
Νικολάου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Titulus initialis
Νικομήδεια πόλις ἐστὶ περιφανὴς τὰ ἀρχαῖα καὶ πολυάνθρωπος Incipit
νικῶν τοὺς ἀντιπάλους Desinit
Νικῶσαν καὶ τῇ δόξῃ λαμπράν, τουτέστιν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς Incipit
Νίτρον ἐψήσας ὡσεὶ λουπίνου Incipit
ΝΙΤΡΟΝ ΟΠΤΗΣΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ Incipit
ΝΙΦΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ... ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Desinit
Νόει παλάκην τὴν ἐν οἰκίᾳ Incipit
ΝΟΕΙΤΑΙ ΓΑΡ ΤΟ ΠΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ Ο ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΔΥΟ ΜΟΙΡΑΙ Desinit
Νοερὰ λέγεται ὅσα διὰ τοῦ νοῦ εἶναι Incipit
Νοεραὶ νεάνιδες αἱ ψυχικαὶ καταστάσεις Incipit
ΝΟΕΡΑΙ ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΑΙ ΨΥΧΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΙΝ Incipit
Νοερὸν ὁ νοῦς, νοητὸν ὁ ἄγγελος Incipit
ΝΟΗΜΑ ΔΕΙ ΓΑΡ ΜΗ ΦΑΝΤΑΖΕΙΝ Incipit
Νοήματα καὶ σημειώσεις περὶ ζωῆς καὶ θανάτου Titulus initialis
νοήσει τὸ ἕν Desinit
νοήσει τὸ ἕν [ Desinit
νοήσει. Τὸ ἓν [ καὶ χωρὶς Desinit
ΝΟΗΤΕΟΝ ΟΤΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ Incipit
Νοητέον ὅτι τὰ ἄρθρα Incipit
Νοητέον ὅτι τὰ ἄρθρα Incipit
νομάδας ἡ φήμη διαδραμοῦσα Incipit
ΝΟΜΑΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥΣ Incipit
νομίας τε καὶ ἀριθμητικῆς αὔξοντες Incipit
ΝΟΜΙΖΕΙΝ ΕΚΕΙΝΟ Desinit
νομίζοντες ἀλλ' ὡς ἐκ [ ταραχῆς Desinit
Νομίζοντες ὅτι οὖν ὁ αὐτὸς Ἑρμῆς Incipit
Νομίζω μεγάλα Incipit
Νομίζω μεγάλα Incipit
Νομίζω μεγάλα τινά Incipit
Νομίζω μεγάλα τινὰ καὶ ὑπερφυῆ Incipit
Νομίζω μεγάλα τινὰ καὶ ὑπερφυῆ Incipit
Νομίζω μεγάλα τινὰ καὶ ὑπερφυῆ Incipit
Νομικὴ συναγωγή Titulus initialis
ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΑΣΧΑ ΜΑΡΤΙΩ ΚΔ' ΗΜΕΡΑ Ζ' ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΑΡΤΙΩ ΚΕ' Desinit
νομίσῃς, προσέθηκεν τοῦτο Incipit
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΚΑΤΟΝ Desinit
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΚΑΤΟΝ Desinit
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΩΣ ΕΚ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΒΡΑΜΙΟΥ Titulus initialis
Νομοθέται ἄριστοι Μίνως Incipit
Νομοθετεῖ Σόλων ἀλλ' οὐ προφητεύει - οἰκουμένην προσηγάγετο πᾶσαν. Μανουήλ Titulus initialis
ΝΟΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΒΙΑΙΩΣ ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ Desinit
Νομοθετῶν ὁ Θεὸς ἔλεγεν Incipit
ΝΟΜΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΙΣΙΝ Ο ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ Ο ΕΓΓΡΑΦΟΣ Ο ΕΞ ΗΘΟΥΣ Incipit
Νόμοι φύσεως καταλύονται· εἰ κατὰ ἀλήθειαν οἱ νόμοι τῆς φύσεως καταλυθέντες Incipit
Νόμοις τὸν ἀνθρώπινον βίον Incipit
ΝΟΜΟΚΑΝΟΝ ΠΑΝΥ ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΟΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΕΝ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ Titulus initialis
ΝΟΜΟΚΑΝΩΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΕΠΤΑ ΣΥΝΟΔΩΝ Κ.Τ.Λ. Titulus initialis
Νόμον Θεὸς δέδωκεν ἀνθρώποις πάλαι Incipit
Νόμον ὦδε πᾶσαν τὴν γραφὴν τὴν θεόπνευστον Incipit
ΝΟΜΟΣ ΕΚΕΛΕΥΕ ΤΗΝ ΟΡΦΑΝΗΝ ΜΗΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ ΑΥΤΗΣ Incipit
ΝΟΜΟΣ ΕΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙ ΤΟΝ ΙΣΩ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΤΩΝ ΜΗ ΔΗΜΗΓΟΡΕΙΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ Titulus initialis
Νόμος ἐστὶ παλαιὸς καὶ καλῶς ἔχων Incipit
ΝΟΜΟΣ ΕΣΤΙ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ ΦΡΟΝΙΜΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΔΟΓΜΑ Incipit
Νόμος ἐστὶν ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν Incipit
Νόμος ἐστὶν ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν Incipit
Νόμος ἦν Ἑβραίοις ὡς ὁπηνίκα Incipit
Νόμος καὶ καλῶς ἔχων ἐστὶν ὁ νόμος Incipit
Νόμος καὶ κανὼν τῶν ἁγίων ἀποστόλων τῶν ιβ' Titulus initialis
Νόμος μὲν ἅπασιν Ἕλλησι Incipit
Νόμος μὲν ἅπασιν Ἕλλησιν ἔκειτο, ἀπαρχὰς τῶν καρπῶν ἄγειν Incipit
ΝΟΜΟΣ ΜΕΝ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΤΥΝΕΙ Η ΔΕ ΓΟΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ Incipit
Νόμος μὲν πάντων κρατύνει Incipit
Νόμος μὲν πάντων κρατύνει Incipit
Νόμος μὲν πάντων κρατύνει Incipit
ΝΟΜΟΣ ΜΕΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΡΑΤΥΝΕΙ, Η ΔΕ ΓΟΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΩΝ Incipit
Νόμος μὲν πάντων κρατύνει·ἡ δὲ γόνη τοῦ ἁνδρὸς ἄρχει πάντων Incipit
νόμος Μωϋσέως Desinit
Νόμος οὗτος ἀρχαῖος ἀνδράσι πάλαι Ῥωμαίοις τὰ μέγιστα πρεσβευόμενος Incipit
Νόμος τις δεδώρηται τοῖς εὐσεβοῦσιν οὐράνιος Incipit
Νόμου γραφέντος αὖθις ᾠδὴ Μωσέως Incipit
Νόμου ἐλάβομεν ἐν παλαιοτάτοις Incipit
νόμους Desinit
νόμους τοῦ Χριστοῦ· μεθ᾿ οὗ... Desinit
νόμῳ Κυρίου, οὐχ ὅτι καὶ νόμος Μωυσέως οὐκ ἦν νόμος Κυρίου Incipit
Νόννα, τί ῥα βλεφάρων θαλερὸν διὰ δάκρυον εἴβεις Incipit
Νόξα, ἡ τῆς ζημίας θεραπεία Incipit
νοοῦμεν ὅτι αὐτῷ... Desinit
ΝΟΣΗ[ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΠΕΝΙΑ Incipit
Νοτὶς ἔλαβε σοφὸς ἔλαβε σῖτον Incipit
Νουθεσια γεροντων πνευματικων κατα μοναχων τα αιτια, και η κατ΄ ησυχια τουτων παραθεσις. ευλογησον. Titulus initialis
ΝΟΥΘΕΣΙΑ ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Titulus initialis
Νουθετικοί Titulus initialis
Νουμεριανὸς ὁ βασιλεὺς θύσας τοῖς ἀκαθάρτοις δαίμοσιν ἠθέλησεν εἰσελθεῖν Incipit
Νουμεριανοῦ τὰ Ῥωμαίων σκῆπτρα παρὰ πατέρων ἐκδεξαμένου Incipit
Νουμηνία Incipit
Νουμηνία Δευτέρα ἱσταμένου Incipit
Νοῦν ἐπέχων ἤλπισα μέθεν Incipit
ΝΟΥΝ ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ Desinit
Νοῦν μὲν πλανώμενον ἵστησιν ἀνάγνωσις Incipit
Νοῦν μὲν πλανώμενον ἵστησιν ἀνάγνωσις καὶ ἀγρυπνία Incipit
ΝΟΥΣ ΕΣΤΙ ΑΣΩΜΑΤΟΣ Ο ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΘΕΑΤΗΣ Desinit
ΝΟΥΣ ΕΣΤΙ ΝΟΕΡΑ ΑΙΣΘΗΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Incipit
ΝΟΥΣ ΕΣΤΙ ΝΟΕΡΑ ΑΙΣΘΗΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Incipit
Νοῦς ἐστιν ἕξις ψυχῆς ἡ τελειοτάτη Incipit
Νοῦς καὶ αἴσθησις δημιουργηθέντες Incipit
νοῦς λογικὸς ἀργεῖν οὐ δύναται Incipit
Νοῦς λογικὸς ἀργεῖν οὐ δύναται, ἀλλά, κἂν τέλειος ᾖ, καλῶς ἔχων Incipit
νοῦς μὲν ἀπεκφιτύσας, χεὶρ δέ τε γραψαμένη Desinit
ΝΟΥΣ ΜΕΝ ΓΑΡ ΜΗ Incipit
ΝΟΥΣ ΜΕΝ ΕΣΤΙΝ Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ Incipit
Νοῦς μέν ἐστιν ὁ θεόθεν Incipit
Νοῦς μέν ἐστιν ὁ θεόθεν κατὰ φύσιν κινούμενος Incipit
Νοῦς μέν ἐστιν ὁ θεόθεν κατὰ φύσιν κινούμενος Incipit
Νοῦς μὲν οὖν ἐστιν ὁ θεόθεν Incipit
Νοῦς μέντοι γε βροτῶν καὶ διάνοια τῷ καθ’ ἡμᾶς μιγνύμενα Incipit
Νοῦς μέντοι γε βροτῶν καὶ διάνοια τῷ καθ’ ἡμᾶς μιγνύμενα τὲ καὶ χοριζόμενα Incipit
Νοῦς μέντοιγε βροτῶν Incipit
ΝΟΥΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΛΟΓΟΣ Ο ΥΙΟΣ Incipit
ΝΟΥΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΟΝΤΙ Incipit
Νοῦς πυρόεις καὶ μῦθος ἐρίβρομος ἡ βίβλος ἥδε Incipit
Νοῦς πυρόεις καὶ μῦθος ἐρίβρομος ἡ βίβλος ἥδε Incipit
ΝΟΥΣ ΦΥΣΕΙ ΑΝΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΤΙΟΣ Incipit
Νοῦς, διάνοια Incipit
ΝΟΥΣΕ ΜΕΓΑ ΚΡΑΤΕΡΗ Incipit
Νοῦσε μέγα κρατερή, βριθὺς πόνος, ἄλγος ἄλαστον Incipit
Νοῦσε, τί δαιμονίη με δαμάξαο; τίπτε με, δειλή Incipit
Νοῦσος προσεπέλασεν ἡ καλουμένη Incipit
νςʹ περι... και Φαρισαιων. Desinit abruptus
νυμφεύεται γοῦν τῷ Θεῷ σὺν παρθένοις Desinit
Νύμφη τοῦ ἐκ Παρθένου γεννηθέντος Incipit
Νυμφίος ὁ Κύριος ἡμῶν Incipit
νυμφιου και παρασκευαστε. Desinit abruptus
νυμφὼν ἰδού, πρόελθε, Χριστῷ συντρύφα Desinit
Νῦν ἀγγέλων χορεῖαι Incipit
ΝΥΝ ΑΝΑΚΑΘΑΙΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΦΥΛΟΥΣ Desinit
Νῦν ἅπαξ ἰδόντι μοι νάρκισσον οὕτω συμβάν, νῦν ὤφθη πρῶτον καὶ τῶν σῶν γραμμάτων ἡ χάρις Incipit
ΝΥΝ ΓΕΡΑΣ Ω ΠΟΙΜΑΝ ΛΑΒΕ ΓΡΩΣΙΟΝ ΑΜΦΙΚΥΠΕΛΛΟΝ Desinit
Νῦν γνωρίζω τὴν ἐμὴν ἀγέλην, σήμερον βλέπω σχῆμα τῆς ἐκκλησίας τὸ σύνηθες Incipit
νῦν γοάων, ἀτὰρ ὥς κεν ἐσούμενος οὔποτ' ἀτειρής Desinit
Νῦν δ' ἄγε ἡμῖν ἑωυτοῖς χαρισαίμεθ' ἀνίης Incipit
Νῦν δὲ ἐκείνω προσέβαλλον Incipit
νῦν δὲ ὁ ἱερεὺς Χριστῷ τῷ ἀρχιερεῖ ἠκολούθησεν… Ἀμήν. Desinit
νῦν δέ, ὃ παρέλειψεν οὗτος, ἔγραψεν ἐκεῖνος, καὶ διὰ τοῦτο δοκοῦσιν ἔν τισι διαλλάττειν, καὶ ταῦτα μὲν οὕτως. Ἀρξώμεθα ἤδη τοῦ ὕφους. Desinit
Νῦν δὴ μάλιστα σοῖς προσεσχηκὼς λόγοις Incipit
Νῦν δὴ μάλιστα σοῖς προσεσχηκὼς λόγοις Incipit
Νῦν δὴ μάλιστα σοῖς προσεσχηκὼς λόγοις Incipit
Νῦν ἔμαθον ἀκριβῶς μὴ θαυμάζειν Incipit
Νῦν ἐξαιτῶ, ὅσιε πάτερ Νικόλαε Incipit
νῦν ἐστιν ἐν τῇ ἀναπαύσει πάντων τῶν δικαίων πρεβεύων... ἀμήν Desinit
Νῦν εὐγάληνον φέγγος ἡλίου Incipit
ΝΥΝ ΕΦΟΥΔ ΕΛΛΗΙΝΙΚΗ ΔΙΠΛΟΥΔΑ Desinit
Νῦν ἤδη πάντων βέλτιστε Incipit
νῦν ἡμέρα σωτήριος, νῦν ἐλευθερία κακώσεως Incipit
Νῦν ἡμέρα φωταυγὴς καὶ σωτήριος Incipit
Νῦν καιρὸς εὐθυμίας, νῦν ἡμέρα πρὸς τὸ κρεῖττον Incipit
Νῦν καιρὸς εὔκαιρος μετὰ τοῦ πνευματοφόρου προφήτου Incipit
Νῦν καιρὸς εὔκαιρος μετὰ τοῦ πνευματοφόρου προφήτου Incipit
Νῦν καιρὸς εὔκαιρος μετὰ τοῦ πνευματοφόρου προφήτου Incipit
Νῦν καιρὸς εὔκαιρος μετὰ τοῦ πνευματοφόρου προφήτου Incipit
Νῦν καιρὸς εὔκαιρος μετὰ τοῦ πνευματοφόρου προφήτου Incipit
Νῦν καιρὸς εὔκαιρος μετὰ τοῦ πνευματοφόρου προφήτου Incipit
Νῦν καιρὸς ψυχῆς ἀνδρείας Incipit
Νῦν λείπεται οὐ θεωρῆσαι περὶ δόξης ἐνίων λεγόντων Incipit
ΝΥΝ ΜΕΝ ΑΡΡΕΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΥΝ ΔΕ ΘΗΛΕΑ Desinit
νῦν μὲν κατὰ τὸν βίον, μετὰ ταῦτα δὲ κατὰ τὴν αἰωνίαν ἀντίδοσιν Desinit
ΝΥΝ ΜΕΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΓΥΜΝΑΙΣ Incipit
νῦν μὲν οὖν ἄνθρωπος ἡμῖν ὀργίζεται Incipit
Νῦν μέντοι πέλεται λειμώνων Incipit
ΝΥΝ Ο ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΕΚΒΛΗΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
ΝΥΝ ΟΝΤΩΣ ΑΔΕΗΣ Incipit
Νῦν πάντα πεπλήρωται Incipit
ΝΥΝ ΠΕΝΘΙΜΟΝ ΣΤΑΛΑΞΟΝ ΟΥΡΑΝΕ ΔΡΟΣΟΝ Incipit
Νῦν πρῶτα πικρὸν ἄλγος εἰσεδεξάμην Incipit
Νῦν τὸ πένθος τῶν νεκρῶν Incipit
Νῦν τὸ πένθος τῶν νεκρῶν Incipit
Νῦν τὸ πένθος τῶν νεκρῶν πεφυγάδευται Incipit
Νῦν τὸ πένθος τῶν νεκρῶν πεφυγάδευται Incipit
Νῦν τὸ πένθος τῶν νεκρῶν πεφυγάδευται Incipit
Νῦν τὸ πένθος τῶν νεκρῶν πεφυγάδευται Incipit
Νῦν τὸ πένθος τῶν νεκρῶν πεφυγάδευται Incipit
νυν του αυτου δηλ[αδη] (δηλαδη) του αγιου Ναζιανζου ιεροδιακονος Γερασιμος. απο Ιννζεσα ετους 1860 μηνος σεπτεμβριου. Textus
νῦν τῶν κακῶν ἐπιθεῖναι εὖ ἔρρωσο Desinit
Νῦν, οὐρανέ, σκίρτησον, εὐφράνθητί μοι Incipit
ΝΥΝΙ Δ’ ΟΚΝΕΙΤΕ ΕΞΙΕΝΑΙ Desinit
Νυνὶ δὲ ἐπειδὴ οὐ θέλωμεν, οὔτε οἱ ἐν ὑποταγῇ Incipit
ΝΥΝΙ ΔΕ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΛΕΚΤΕΟΝ Incipit
ΝΥΞ ΑΤΕΧΝΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ Incipit
Νὺξ ἀτεχνῶς καὶ σκιὰ τὰ παρόντα Incipit
ΝΥΣΤΑΓΜΟΝ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟΚΡΟΥΣΑΜΕΝΟΣ Incipit
Νυχθήμερόν ἐστιν ἡλίου μία περὶ γῆν περιφορά Incipit
ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ ΤΑΝΥΣΘΕΙΣ ΤΗ ΕΩΘΕΝ ΤΗΝ ΔΙΑ ΞΙΦΟΥΣ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ Desinit
ΝΩΕ Η ΓΥΝΗ ΑΥΤΟΥ Incipit
νῶν τε καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τοὺς ἀπεράντους Desinit