Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Ζ

Détails contenus par liste alphabétique Type
ζ΄ Ιωαννης ρε΄. Desinit
ζʹ Ἀποδοχὴ τῆς ἀποσταλείσης αὐτῶ διακονίας. Desinit
ζʹ Ἀποδοχὴ τῆς ἀποσταλείσης αὐτῶ διακονίας. Desinit
ζʹ Eὐχὴ περὶ ἁγιασμοῦ πνεύματος, καὶ ψυχῆς καὶ σώματος. Desinit
ζʹ Eὐχὴ ὑπὲρ τελειώσεως τῶν πιστευόντων. Desinit
ζʹ Ἀποδοχὴ τῆς ἀποσταλείσης αὐτῷ διακονίας. Desinit
ζʹ Ἀποδοχὴ τὴς ἀποστολικῆς αὐτοῦ διακονιας. Desinit
ζʹ Ἀποδοχὴ... αὐτῶ διακονίας Desinit
ζʹ Εὐχὴ περὶ ἁγιασμοῦ πνεύματος καὶ ψυχῆς καὶ σώματος. Desinit
ζʹ Εὐχὴ περὶ ἁγνησμοῦ πνεύματος, καὶ ψυχῆς καὶ σώματος. Desinit
ζʹ Εὐχὴ... καὶ σώματος. Desinit
ζʹ Περὶ ἀντιλήψεως τοῦ ἁμαρτάνοντος ἀδελφοῦ διὰ προσευχῆς, καὶ περὶ τοῦ μὴ ἁμαρτάνειν, ἐν ᾧ περὶ ἀποχῆς δαιμονικοῦ σεβάσματος. Desinit
Ζʹ ΤΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ Titulus initialis
ζʹ.αʹ Ἐν ὧ περὶ ἀποχῆς δαιμονικοῦ σεβάσματος. Desinit
ζʹ· γερων. ετη μθʹ. Desinit
ΖΑΛΕΥΚΟΥ ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ Titulus initialis
Ζαχαρίας ἦλθεν ἀπὸ Χαλδαίων Incipit
Ζαχαρίου ἱερέως Σκορδυλίου Κρητὸς τοῦ ἐπιλεγομένου Μαραφαρᾶ καὶ ἐπιτρόπου τοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου Ἰωάσαφ εἰς τὸν μέγαν Γρηγόριον τὸν Θεολόγον Titulus initialis
Ζαχαρίου τοῦ ἱερέως Desinit
Ζεβεδαιου Ιωαννης παις, και Σαλωμης προελαμψεν Incipit
Ζεβεδαιου Ιωαννης παις, και Σαλωμης προελαμψεν, αυτη γαρ και της μητρος Incipit
Ζεβινᾶν ᾄδουσι μέχρι καὶ τήμερον οἱ τῆς ἐκείνου θέας ἠξιωμένοι Incipit
Ζευ πολυτιμε Ζευ αφθιτε Incipit
ΖΕΥΣ ΑΥΤΟΣ ΝΕΜΕΙ ΟΛΒΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Incipit
Ζεὺς ἦν ἀρσενικοίτης Incipit
Ζηλῶ σε, βουνέ, κλήσεώς σου τῆς νέας, Incipit
ζηλωταὶ γενόμενοι τῶν σῶν πρωτοτύπων καλῶν Desinit
ζηλωτην εκαλεσεν. Ιουδας ο Ισκαριωτης. Desinit cuiusdam partis
ζηλωτην εκαλεσεν. Ιουδας ο Ισκαριωτης. Desinit cuiusdam partis
ζηλωτην ονομασεν. Desinit
ΖΗΛΩΤΟΣ ΓΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΗΘ Incipit
ζημίαν. Διὸ καὶ τοὺς μεν διδάσκοντας ἔτι περιτομὴν καὶ θέλοντας αὐτοὺς ἀπατῆσαι μεμψάμενος (μέμφεται PG 28) καὶ εἰπὼν (λέγει PG 28) ἐχθροὺς αὐτοὺς (om PG 28) εἶναι τοῦ Χριστοῦ, ἀποδέχεται (δὲ add PG 28) Φιλιππησίους διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν τῆς κοινωνίας δόσιν, καὶ προτρεψάμενος πάλιν εἰς τὰ ἤθη αὐτοὺς τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΖΗΜΙΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΟΛΑΣΤΟΥ ; ΕΣΤΙΝ ΟΔΟΣ ; ΕΓΚΩΜΙΑΖΕΤΩ ΣΕ ; ΠΑΣ ΑΝΗΡ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΑΥΤΩ ΔΙΚΑΙΟΣ Incipit
ΖΗΝ ΕΙΑΣΕΝ Ο ΔΕ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ Incipit
ζἠν. Διὰ τοῦτο σπουδάσωμεν... κληρονόμοι γενώμεθα, χάριτι... Desinit
ζἠν. Διὰ τοῦτο σπουδάσωμεν... κληρονόμοι γενώμεθα, χάριτι... Desinit
Ζήνων μὼν ἤδη τὴν αὐτοκράτορα Ῥωμαίοις διεῖπεν ἀρχήν Incipit
Ζήνωνα τὸν θαυμάσιον οὐ πολλοὶ μὲν γινώσκουσιν Incipit
ζήσεις ἀλύπως καὶ ἀπόνως τὸν ἐπίλοιπον χρόνον Desinit
ζητει ευαγγελιον εις τα εγκαινια ενενηκοστω δευτερω του Ιωαννου. Textus
Ζήτει πρῶτον τὸν ἔμφυτον λόγον καὶ τότε τὸν λόγον εὐλόγως εὑρήσεις. Textus
Ζητει πρωτον τον εμφυτον λογον· και τοτε τον λογον, ευλογως ευρησεις. Textus
Ζήτει πρῶτον τὸν ἔμφυτον φόβον ἐμπόνως καὶ τότε ἔνδον εὑρήσεις τὸν ἔμπυρον λόγον εὐλόγως τὸν διδάσκοντά σε γνῶσιν σωτηρίας αἰωνίου ἀπεράντου. Textus
Ζήτει πρῶτον τὸν ἔμφυτον φόβον ἐμπόνως και τότε ἔνδον εὑρήσεις τὸν ἔμπυρον λόγον τὸ(ν) διδάσκοντ(α) ἄν(θρωπ)ον γνῶσι(ν) Textus
Ζήτει πρῶτον τὸν ἔμφυτον φόβον ἐμπόνως, / καὶ τότε ἔνδον εὐρήσεις τὸν ἔμπυρον λόγον εὐλόγως, / τὸν διδάσκοντά σε γνῶσιν σωτηρίας αἰωνίου ἀπεράντου. Textus
ζητει πρωτον τον εμφυτον φοβον εμπονως, και τοτε ενδον ευρησεις τον εμπυρον λογον τον διδασκοντα ανθρωπον γνωσιν. Textus
Ζητει την υποθεσιν εις την αρχην του βιβλιου: Textus
ζητει το λοιπον εις το τελος του τοιουτου ευαγγελιστου. Detail(s)
Ζητεῖς με τὸν κρυβέντα χοῦν ὦδε, ξένε; Incipit cuiusdam partis
Ζήτημα εἰ ὁ ληστὴς κατὰ τὴν φωνὴν τοῦ Χριστοῦ αὐθημερὸν εἰσίει εἰς τὸν παράδεισον Titulus initialis
Ζητήματα καὶ ἐρωτήσεις τοῦ εὐσεβεστάτου δεσπότου Σερβείας κῦρ Γεωργίου πρὸς τὸν παναγιώτατον καὶ οἰκουμενικὸν πατριάρχην κῦρ Γεννάδιον τὸν Σχολάριον: —Ἀποκρίσεις τοῦ πατριάρχου Titulus initialis
Ζητήματα περὶ τοῦ κυριακοῦ πάθους Titulus initialis
ΖΗΤΗΣΑΙ ΑΞΙΟΝ ΠΩΣ Incipit
ζητήσεις βεβήλους οὔσας· ἐφ' αἷς καί τινες καυχώμενοι, παρέβησαν τὴν πίστιν. τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ζητησις κεφαλαιων των αναγνωσματων του αγιου ευαγγελιου απο μηνος σεπτεμβριου εως μηνος αυγουστου Titulus initialis
ΖΗΤΗΣΩΜΕΝ ΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΠΥΣΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΩΜΕΝ Desinit
Ζητητέον ἂν εἴη πότερον ἑκόντες τὰ φαῦλα ποιοῦσιν ἢ ἄκοντες Incipit
ζητητέον δὲ τίνος χάριν ἐν ταῖς νηστίμοις ἡμέραις τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς Incipit
Ζητητεον δηποτε ταις τρισιν γλωσσαις· Incipit
ΖΗΤΗΤΕΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΟΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑ ΕΙ ΕΣΤΙ Incipit
ΖΗΤΗΤΕΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΟΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑ ΕΙ ΕΣΤΙ Incipit
ΖΗΤΗΤΕΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Incipit
ΖΗΤΗΤΕΟΝ ΤΙ ΔΗΠΟΤΕ ΕΝ ΠΑΣΗ ΤΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ Incipit
Ζητητεον τι δηποτε ταις τρισι γλωσσαις ο τιτλος εγραφει (εγραφη), ερουμεν ουν, οτι ελληνιστι μεν Incipit
Ζητητεον τι δηποτε ταις τρισι γλωσσαις ο τιτλος εγραφη. Incipit
ζητητεον τι δηποτε ταις τρισι γλωσσαις ο τιτλος επεγραφη. ερουμεν ουν οτι ελληνιστι μεν, δια το πλατυτεραν αυτην ειναι Incipit
Ζητητεον τι δηποτε ταις τρισιν γλωσσαις ο τιτλος εγραφη Incipit
Ζητητέον τίς μὲν ὁ παραβαίνων, τίς δὲ ὁ κρατῶν Incipit
ΖΗΤΟΥΜΕΝ ΕΙ Η ΠΛΗΡΩΣΙΣ Incipit
Ζητουμένου πότερον ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν Στωικῶν Incipit
ΖΗΤΟΥΣΑ ΤΗΝ ΣΗΝ ΟΨΙΝ Incipit
Ζητοῦσα τὴν σὴν ὄψιν, ἁγνὲ νυμφίε Incipit
Ζητοῦσι δὴ πρῶτον, εἰ ἔστι κριτήριον ἀληθείας Incipit
ζητοῦσι οἱ γεωμέτραι καὶ περὶ γραμμῶν συμμέτρων τε καὶ ἀσυμμέτρων Incipit
Ζητοῦσί τινες διὰ τί τὸν μὲν πρόσθεν χρόνον θαύμασιν ὁ Θεὸς τοὺς μὲν μὴ πιστεύοντας προσῆγε τῇ πίστει Incipit
Ζητοῦσί τινες πῶς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς ἐν τῷ ἀνθρωπίνῳ αὐτοῦ τὴν ὑπὲρ ἁπάντων ἔτισε δίκην ἀνθρώπων Incipit
ΖΗΤΟΥΣΙ ΤΙΝΕΣ ΤΙ ΠΟΤΕ ΑΡΑ ΕΣΤΑΙ Incipit
ΖΗΤΟΥΣΙΝ ΔΙΑ ΤΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΔΟΣ ΗΡΞΑΤΟ Incipit
Ζητῶμεν οὖν ταύτην, ἀγαπητοί, ἵνα καὶ τῶν ἐνταῦθα καὶ τῶν ἐκεῖ ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι… Desinit
ΖΙΓΓΙΒΕΡ. ΟΥΓ· Α' Desinit
ΖΝΤΕΙΣ ΛΑΟΜΕΔΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΙΟΝ ΟΙΚΟΝ ΙΚΕΣΘΑΙ Incipit
ΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΑΛΛΟΝ. ΠΕΡΙ ΒΕΤΤΟΝΙΚΗΣ, ΑΥΤΗ Η ΒΟΤΑΝΗ ΦΥΣΕΤΑΙ Incipit
Ζοροβαβελ δε εγεννησεν τον Αβιουδ Desinit abruptus
Ζοσίμου περὶ ὀργάνων καὶ καμίνων Titulus initialis
Ζοσίμου πρὸς θεόδωρον κεφάλαια Titulus initialis
Ζουλάπια τοῖς καθαρθησομένοις διδόμενα πρὸ τῶν καθαρσίων φαρμάκων Titulus initialis
ΖΟΥΛΑΠΙΝ ΕΙΣ ΙΚΤΕΡΙΚΟΥΣ Titulus initialis
ζουλάπιον καθαρτικόν Incipit cuiusdam partis
Ζουλάπιον νοσοκόμου τοῦ Φωτίου Titulus initialis
ΖΟΥΛΑΠΙΟΝ ΟΞΥΝ ΤΟ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΕΚ ΜΟΝΟΥ ΤΟΥ ΟΞΟΥΣ Incipit
ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΑΠΑΝΤΟΣ ΗΜΩΝ Desinit
Ζωγράφοι μὲν καὶ λογογράφοι τὴν ἴσην τοῖς ἐντυγχάνουσι προξενοῦσιν ὠφέλειαν Incipit
Ζωγρει προς ευσεβειαν ανθρωπων γενος. Desinit
ζωγρει προς ευσεβειαν ανθρωπων γενος. Desinit
ζωγρει προς ευσεβειαν ανθρωπων γενος. Desinit
Ζωγρει προς ευσεβειαν ανθρωπων γενος. Desinit
ΖΩΔΙΑ ΕΙΣΙΝ ΤΑΥΤΑ Desinit
Ζωδολόγιον συντεθὲν ὑπὸ σοφῶν Αἰγυπτίων περὶ τῆς γεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου Titulus initialis
ζωή· τῆς ζωῆς Incipit
ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ Desinit
ζωὴν αἰωνίου· ὅτι αὑτῷ πρέπει πᾶσα δόξα... Desinit
ζώην βιῶσαι καὶ χαρᾶς πληρεστάτην Desinit
ΖΩΗΝ ΕΙ ΘΕΛΟΜΕΝ ΤΗΝ ΘΑΥΜΑΣΤΗΝ ΕΚΕΙΝΗΝ Incipit
ΖΩΗΝ ΕΙ ΘΕΛΟΜΕΝ ΤΗΝ ΘΑΥΜΑΣΤΗΝ ΕΚΕΙΝΗΝ Incipit
ΖΩΗΝ ΕΙ ΘΕΛΟΜΕΝ ΤΗΝ ΘΑΥΜΑΣΤΗΝ ΕΚΕΙΝΗΝ Incipit
ζωὴν ἡμῖν ἐδωρήσατο τὴν αἰώνιον Desinit
ΖΩΗΝ ΜΕΝ ΤΗΝ ΛΥΟΜΕΝΗΝ ΙΝΑ ΤΙΣ ΑΕΙ ΠΑΡʹ ΕΑΥΤΩ ΜΕΝΟΥΣΑΝ Incipit
ΖΩΗΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΩΜΕΝ Desinit
Ζωης αρτον τον Χριστον ηξιωμενος Incipit
ζωης αρτον Χριστον... Incipit
ζωῆς ἐπιτύχοιμεν εἰς δόξαν τοῦ μόνου ζωοδότου Χριστοῦ· ᾧ πρέπει... Desinit
Ζωῆς ἡμετέρας Desinit
ΖΩΗΣ ΠΑΡΑΙΤΙΑ Desinit
ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΝ Incipit
Ζωης τον αρτον Incipit
ζωης τον αρτον Χριστον ηξιωμενος φαγειν, ταφης λαμψαντα της τριημερου, ευαγγελιστης τυγχανει Λουκας τριτος. ο Παυλος αυτος ουρανον φθασας τριτον και την ανωθεν των υπερ νουν και λογον λογων ακουσας εκμυει θεωριαν, οιων ο Λουκας ευτυχει διδασκαλων. ουτως ανωθεν ουτος ηκριβωμενος τα θεια θειως ιστορει δεδειγμενος, ρητωρ πυριπνους, πανσοφος, θεηγορος. Textus
ζωης τον αρτον Χριστον ηξιωμενος Incipit
ζωης τον αρτον Χριστον ηξιωμενος Incipit
Ζωης τον αρτον Χριστον ηξιωμενος Incipit
Ζωης τον αρτον Χριστον ηξιωμενος. Incipit
ζωντας δε τω θεω εν Χριστω Ιησου, τω κυριω ημων. Desinit
ζώντας καὶ νεκρούς Desinit
ΖΩΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ Desinit
ζωοδωρα ταδ' μουνος επηνου φυτος γραψεν (?) Desinit
ζωὸν γειναμένη, δεχνυμένη δὲ νέκυν Desinit
ΖΩΟΝ ΧΑΜΕΡΠΕΣ ΥΠΑΡΧΩ Incipit
ζωοποιεῖ, ὑπὲρ δε τούτων ἁπάντων εὐχαριστήσωμεν τῷ κυρίῳ· ᾧ… Desinit
ΖΩΟΥ ΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ Incipit
Ζωπύρου ἐν τρίτῳ Θησηίδος Incipit
Ζώσιμος λέγει περὶ τῆς ἀσβέστου Titulus initialis
Ζωσίμου πρᾶξις β' Titulus initialis
Ζωσίμου τοῦ θείου περὶ ἀρετῆς, περὶ συνθέσεως ὑδάτων <πράξις> α' Titulus initialis
Ζωστήρ, Κόρη, σὸς σὴν περισφίγγει πόλιν Desinit
ΖΩΩΝ ΔʹΟΥΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΑ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΑΛΛΑΣ ΧΡΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ Incipit