Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - A

Détails contenus par liste alphabétique Type
a- Τινές φασιν ὡς μετὰ τὸ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν σωτήριον καὶ μετὰ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον ψευδοδιδάσκαλοι Incipit
A· ἀπὸ τοῦ, ὑπὲρ τοῦ, ὑπὲρ τῆς Incipit
a) Eὐαγγέλιόν ἐστι λόγος περιέχων ἀγαθῶν ἀπαγγελίαν πραγμάτων κατὰ τὸ εὔλογον καὶ διὰ τὸ ὠφελεῖν εὐφραινῶν τὸν ἀκούοντα, ἐπὰν (ἐὰν) παραδέξηται τὸ ἐ(ἀ?)παγγελλόμενον. Textus
a) Αμιναδαβ, λαου εκουσιου λαος· Αβια, πατρος μου κυριος· Ασα, χαιρων· Incipit
a) Αμιναδαβ, λαου μου εκουσιου λαος. Incipit
a) Ἀμιναδάβ· λαοῦ μου ἑκουσίου λαός Incipit
a) Ἀναγκαῖον δὲ ζητῆσαι περὶ τούτου. Οὗτος γὰρ ὁ Κλωπᾶς Incipit
a) Ἀνάγνωσις ιϛʹ οὕτως, Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς Ἰταλίας, κεφαλαίων ΙΙΙ, λη΄, λθ΄, μ΄· μαρτυρίας μιᾶς, λ΄· στίχων ριθ΄, στίχοι κε΄. Desinit
a) Ἀνακεφαλαίωσις θείων μαρτυρίων, ὧν ἔχει ἡ βίβλος τῶν Πράξεων τῶν ἀποστόλων· ἔχει δὲ μαρτυρίας λαʹ. Titulus initialis
a) Ἀνακεφαλαίωσις τῶν ἀναγνώσεων, καὶ ὧν ἔχουσι κεφαλαίων, καὶ θείων μαρτυριῶν, καὶ ὅσων ἑκάστη τούτων, στίχων τυγχάνει. Titulus initialis
a) Ἀνδρέου ἐπισκόπου Καισαρείας ἐκ τοῦ εἰς τὴν τοῦ θεολόγου Ἀποκάλυψιν ὑπομνήματος περὶ τὸ προοίμιον τοῦ συντάγματός φησιν. Titulus initialis
a) ἀπόστολον, διὰ τὴν πρὸς τὸν κύριον τιμήν, διά τε τὸ ἐκ περιουσίας, ἐθνῶν κήρυκα καὶ ἀπόστολον εἶναι, ἐπιστέλλει καὶ τοῖς Ἑβραίοις. Desinit
a) Γενέσεως ΙΙΙ, ηʹ, ιʹ, ιαʹ Incipit
a) Διεῖλον τὰς ἀναγνώσεις τῆς βίβλου τῶν Πράξεων τῶν ἀποστόλων, καὶ τὰ κεφάλαια ἑκάστης ἀναγνώσεως παρέθηκα, καὶ τὰς ἐν αὐτῇ φερομένας μαρτυρίας, ἔτι δὲ καὶ ὅσων ἑκάστη στίχων τυγχάνει. Explanatio
a) ἐὰν πρὸ τοῦ θανάτου Θεῷ θυσία αὐτοὶ ὑπάρχωμεν uel b) ἡμεῖς αὐτοὶ θυσία γενώμεθα (εἰς τοὺς αἰῶνας). Desinit
a) εἶναι θεόν. Τὸν πατέρα τοῦ Πουπλίου (Ποπλίου), ἐν τῇ νήσῳ δυσεντερίᾳ συνεχόμενον, χειροθετήσας ἰάσατο ὁ Παῦλος, καὶ ἄλλους πολλοὺς ἀσθενοῦντας ἐν τῇ νήσῳ (haec tria verba om. PG 118) ἐθεράπευσεν (hic des. PG 118 et PG 28) ὁ Παῦλος. Desinit
a) εἶναι θεον. τὸν πατέρα τοῦ Πουπλίου / Ποπλίου ἐν τῇ νήσῳ δυσεντεριᾳ συνεχόμενον χειροθετήσας ἰάσατο ὁ Παῦλος. καὶ ἄλλους πόλλους ἀσθενοῦντας ἐν τῇ νήσῳ (haec tria verba om. PG 118) ἐθεράπευσεν (hic des. PG 118 et PG 28) ὁ Παυλος Desinit
a) Εἰπέ μοι τὰ τέσσαρα εὐαγγέλια, ποῦ ἐγράφησαν καὶ τίς γράψας καὶ εἰς τίνα ἀντίτυπα ἐγένοντο. Τὸ κατὰ Ματθαῖον ἐγράφη ἐν τῇ Ἀνατολῇ ὑπὸ Ματθαίου ἑβραϊκοῖς γράμμασι καὶ διαλέκτῳ, ἀντίτυπον ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπου τῶν χερουβίμ. Τὸ κατὰ Μᾶρκον ἐγράφη ἐν τῇ Ῥώμῃ ὑπὸ Μάρκου ἐν ὁμοιώματι μόσχου. Τὸ κατὰ Λουκᾶν, ἐπιτρέψαντος τοῦ ἁγίου Πέτρου, ἐγράφη εἰς ὁμοίωμα λέοντος. Τὸ κατὰ Ἰωάννην ἐγράφη ὑπὸ Ἰωάννου ἐν τῇ Πάτμῳ τῆς Κύπρου εἰς ὁμοίωμα ἀετοῦ ἐπὶ Τραϊανοῦ τοῦ βασιλέως, ἐπανέλθοντος δὲ αὐτοῦ ἐν τῇ Ἀσίᾳ ἔγραψε τὴν δεκάλογον. Textus
a) εἰσδέχου. οἱ γὰρ τοῦ Χριστοῦ μαθηταὶ πειθοῖ καὶ πίστει τάς τῶν πατέρων διδασκαλίας τε καὶ παραδόσεις πρὸς οἰκοδομὴν παραδεχόμενοι, τῆς οὐρανίου βασιλείας κληρονόμοι καθίστανται (aliqui καθίστανται κληρονόμοι). Desinit
a) εἰσδέχου. Οἱ γὰρ τοῦ Χριστοῦ μαθηταὶ πειθοῖ καὶ πίστει τὰς τῶν πατέρων διδασκαλίας τε καὶ παραδόσεις πρὸς οἰκοδομὴν παραδεχόμενοι, τῆς οὐρανίου βασιλείας κληρονόμοι καθίστανται. Desinit
a) Ἔλθωμεν λοιπὸν καὶ ἐπὶ τοὺς εὐαγγελιστὰς καὶ ἀποστόλους καὶ δείξωμεν καὶ αὐτοὺς συμφώνως τοῖς παλαιοῖς λέγοντας ταύτας καὶ μόνας τὰς δύο καταστάσεις παρὰ Θεοῦ γεγενῆσθαι, ταύτην πρώτην, ἐν ᾗ καὶ διάγομεν νῦν, καὶ τὴν μέλλουσαν, εἰς ἣν πάντες οἱ χριστιανοὶ ἀφορῶμεν. Διαγράψωμεν οὖν τὸν πρῶτον τῶν εὐαγγελιστῶν Ματθαῖον λέγοντα περὶ τῶν τοιούτων. Οὗτος ὁ πρῶτος... (cf. incipit b) Incipit
a) Ἐν τῇ βίβλῳ τῶν Πράξεων τῶν ἀποστόλων ἀναγνώσεις εἰσὶν ιϛ΄, κεφάλαια μ΄, μαρτυρίαι λ΄, στίχοι ͵βφνϛ΄. Incipit
a) Ἐπειδὴ αὐτὸς Ἰάκωβος ταύτην γράφει τοῖς ἀπὸ τῶν δώδεκα φυλῶν διασπαρεῖσι καὶ πιστεύσασιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Γράφει δὲ διδασκαλικὴν τὴν ἐπιστολήν, διδάσκων περὶ διαφορᾶς Incipit
a) Ἐπειδὴ αὐτὸς ὁ Ἰωάννης, τὸ εὐαγγέλιον γράψας, αὐτὸς καὶ ταύτην ἐπιστέλλει, ὑπομιμνήσκων τοὺς ἤδη πιστεύσαντας εἰς τὸν κύριον. Καὶ πρῶτον μὲν ὥσπερ Incipit
a) Ἐπειδὴ καὶ ταύτην πάλιν αὐτὸς ἐπιστέλλει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν. Ἔστι δὲ ἡ ἐπιστολὴ ὑπόμνησις τῶν πρώτων. Εἰδὼς γὰρ Incipit
a) Ἐπειδὴ ὁ Πέτρος αὐτὸς τοῖς ἐν τῇ διασπορᾷ οὖσιν Ἰουδαίοις καὶ γενομένοις χριστιανοῖς γράφει τὴν ἐπιστολὴν διδασκαλικήν. Ἐπειδὴ γὰρ ἀπὸ Incipit
a) Ἔστιν ἡ ἐπιστολὴ περὶ φιλοξενίας. Καὶ πρῶτον μὲν ἀποδέχεται τὸν Γάϊον Incipit
a) Ἔστιν οὖν ὀ πᾶς χρόνος ἐξ οὗ ἐμαρτύρησε τριακόσια τριάκοντα ἔτη μέχρι τῆς παρούσης ταύτης ὑπατείας, τετάρτης μὲν Ἀρκαδίου, τρίτης δὲ Ὁνωρίου τῶν δύο ἀδελφῶν αὐτοκρατόρων Αὐγούστων, ἐννάτης ἰνδικτιῶνος τῆς πεντεκαιδεκαετηρικῆς περιόδου, μηνὸς Ἰουνίου εἰκοστῇ ἐννάτῃ ἡμέρᾳ. Additio
a) ζητήσεις, ὡς βεβήλους οὔσας (om PG 28), ἐφ’ αἷς καί τινες καυχώμενοι παρέβησαν τὴν πίστιν (add. καὶ τέλος ὃν χρὴ τρόπον ἄρχειν τε καὶ διατάσσεσθαι PG 119) τελεῖοι τὴν ἐπιστολήν. Desinit
a) Ἡσυχίου πρεσβυτέρου τοῦ Ἱεροσολυμίτου. Titulus initialis
a) καὶ ὅσα ἒπαθεν (hic des. aliqui), καὶ ὅσα οἱ ἀπόστολοι διὰ προσευχῆς καὶ τῆς εἰς αὐτὸν τὸν Χριστὸν πίστεως ἐθαυματούργησαν (hic des. PG 118). Desinit
a) Καὶ τὰς πράξεις δὲ ὁ αὐτὸς εὐαγγελιστὴς τῶν ἁγίων ἀποστόλων συνεγράψατο. Desinit
a) Κατὰ Ἰωάννην καλεῖται τὸ εὐαγγέλιον (Κατὰ Ἰωάννην τὸ εὐαγγέλιον ἐπιγέγραπται) ἐπειδὴ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς Ἰακώβου τοῦ Ζεβεδαίου, ὁ ἐπὶ τὸ στῆθος ἀναπεσὼν τοῦ κυρίου, αὐτὸς συνεγράψατο (συνέγραψε) τὸ εὐαγγγέλιον τοῦτο. Ἄρχεται δὲ ἀπὸ (ἀπό τε) τῆς θεότητος τοῦ λόγου Incipit
a) Μᾶρκος ὁ εὐαγγελιστὴς ἀπὸ τοῦ προφητικοῦ πνεύματος, τοῦ ἐξ ὕψους ἐπιόντος τοῖς ἀνθρώποις, τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο, «Ἀρχὴ» λέγων «τοῦ εὐαγγελίου, καθὼς γέγραπται ἐν Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ» … ἐν ᾗ τὰς διατριβὰς ἐποιεῖτο, ἤδη δὲ ἐπὶ θύραις παρεῖναι ἐσήμαινε τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ. Textus
a) Οἱ Φιλιππήσιοι τῆς Μακεδονίας ἦσαν ὑπὸ μητρόπολιν Θεσσαλονίκην. Πολλὰ δὲ αὐτοῖς ὁ Παῦλος χρηστὰ μαρτυρεῖ· ἐν δεσμοῖς δὲ Incipit
a) Ὁμοῦ μαρτυρίαι λαʹ, στίχοι ρκʹ. Desinit
a) ὅτι θαύματα ἐποίησεν, ὅτι ἐσταυρώθη, ὅτι ἐτάφη, ἐν οἷς πολλὴ ἡ συμφωνία. Desinit
a) Οὕτω καλοῦνται, ἐπειδὴ αὐτὸς Παῦλος ἰδίᾳ ταύτας ἐπιστέλλων, καὶ διὰ τούτων, οὓς μὲν ἤδη ἑώρακε καὶ ἐδίδαξεν, ὑπομιμνήσκει καὶ ἐπιδιορθοῦται· οὓς δὲ μὴ ἑώρακε, σπουδάζει κατηχεῖν καὶ διδάσκειν, ὡς ἔστιν ἀπ’ αὐτῶν τῶν ἐντυγχανόντων καταμαθεῖν. Textus
a) Παρμενᾶς, καὶ Νικολαος (hic des. PG 28). μετὰ ταῦτα ἐκλήθη καὶ Παῦλος σκεῦος ἐκλογῆς (hic des. PG 118), καὶ ἀπεστάλη καὶ αὐτὸς μετὰ Βαρναβᾶ εὐαγγελίζεσθαι τὸν κύριον τοῖς ἔθνεσιν πανταχῆ (hic des. Blomkvist) Desinit
a) Πράξεις ἀποστόλων τὸ βιβλίον καλεῖται Incipit
a) Πράξεις ἀποστόλων τὸ βιβλίον καλεῖται Incipit
a) πρῶτος Σίμων, ὁ λεγόμενος Πέτρος, καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος Incipit
a) Σηλωάμ· ἀπεσταλμένος Desinit
a) Σιλοαμ, απεσταλμενος. Desinit
a) Σιλοαμ, απεσταλμενος. Desinit
a) Ταβέρνας· καὶ λοιπὸν εἰσελθὼν εἰς Ῥώμην καὶ διδάξας ἐκεῖ χρόνον ἱκανόν, ὕστερον ἐν αὐτῇ τῇ Ῥώμῃ ἐμαρτύρησεν. Desinit
a) Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει (Ἰούδας ὁ ἀδελφόθεος add. Simotas) τοῖς ἤδη πιστεύσασιν. Ἡ δὲ πρόφασις αὕτη· παρεισελθόντων (παρελθόντων PG 119) τινῶν Incipit
a) Τί δήποτε τοσούτων ὄντων μαθητῶν δύο γράφουσι μόνον ἐκ τῶν ἀποστόλων; Incipit
a) Τίνος ἕνεκεν οὐκ εἶπεν υἱὸν Ἀβραὰμ καὶ τότε υἱοῦ Δαυὶδ Incipit
a) Τίνος ἕνεκεν, [τῶν ἐθνῶν] ἀπόστολος ὑπάρχων ὁ Παῦλος, Ἑβραίοις ἐπιστέλλει; Καὶ ταῦτα ἀπεχθῶς ἔχουσι πρὸς αὐτὸν τῷ τὸν νόμον παραλύειν; Οἱ γὰρ Incipit
a) Τὸ μὲν ἓν ὅτε ἤρξατο κηρύττειν τὸ εὐαγγέλιον, τὸ δὲ ἕτερον ἐν ᾧ καὶ πέπονθεν (hic desinit von Soden). Desinit
a) Τοῦ αὐτοῦ Χρυσοστόμου Titulus initialis
a) τούτων (οὖν) τῶν ἀποστόλων καὶ (τῶν) διακόνων τὰς πράξεις διηγεῖται ὁ Λουκας, καὶ σημεια παρ' αὐτῶν γενόμενα / γεγονότα. καὶ ἔστιν ἃ ἐξηγεῖται σημεῖα ταῦτα (ἅπερ εἰσὶν ταῦτα, PG 28). Πέτρος (ab hoc verbo inc. aliqui) καὶ Ἰωαννης ἐθεράπευσαν Incipit
a) Τραχωνιτιδος, εκποριας λυπης (!). Desinit
a) Τραχωνίτιδος· ἐμπορίας λύπης Desinit
a) Τριμερῆ εἶναι τὴν γράφην καὶ ταύτης σῶμα τὸ γράμμα καὶ ἡ κατ’ αἴστθησιν ἱστορία Incipit
a) τῷ γεγεννηκότι. Desinit
a) τῶν μὲν (οὗν) (vel τῶν δὲ) δώδεκα ἀποστόλων τά ὀνόματά ἐστι ταῦτα. Πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος Titulus initialis
a) υιον Πετρου τον Μαρκον η θεια χαρις τιθησιν αλλην αρραγεστατην πετραν κρηπιδα και σφραγιδα της εκκλησιας ευαγγελιστην δευτερον θεηγορον εξ ου μυηθεις των θεοπρεπεστατων εργων Ιησου σκεπτεται το βιβλιον υιον θεου τον Χριστον εκ προοιμιον λαμπρως διδασκων και σοφως αναγραφων. Textus
a) υἱὸς δὲ τοῦ Ἰωσὴφ ὁ κύριος ὀνομάζεται, ἐπειδὴ τῶν υἱῶν αὐτοῦ τῶν ἐκ τῆς πρώτης γυναικὸς ἀδελφὸς ἐνομίζετο. Desinit
a) Ὑπόθεσις τῆς (om. PG 119) πρὸς Θεσσαλονικεῖς δευτέρας ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς δευτέρας ἐπιστολῆς πρὸς Κορινθιους. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς Ἰούδα (add. καθολικῆς PG 119) ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς Ἰωάννου (add. καθολικῆς PG 119) Γʹ ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς Ἰωάννου (add. καθολικῆς PG 119) δευτέρας ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς Ἰωάννου (add. καθολικῆς PG 119) πρώτης ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς καθολικῆς Ἰακώβου ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς Πέτρου (add. καθολικῆς PG 119) δευτέρας ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς Πετρου πρώτης ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἒφεσιους ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς πρώτης ἐπιστολῆς Παυλοῦ (verbum om. PG 119). Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κολοσσαεῖς ἐπιστολῆς Παύλου (verbum om. PG 119). Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον δευτέρας ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον πρώτης ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τίτον ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολῆς. Titulus initialis
a) Ὑπόθεσις τῆς πρώτης ἐπιστολῆς πρὸς Κορινθιους. Titulus initialis
a) ὑποτασσομένων αὐτῷ τῶν πνευμάτων καῖ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν. Desinit
a) Χαναναιοι, μεταβολοι Desinit
a) Χαναναιοι, μεταβολοι, το κρεα, το κρεας. Desinit
a) Χαναναῖοι· μετάβολοι Desinit
a) Χαναναιοι· μεταβολοι. Desinit
a) ὡς εἶναι… ἑνὸς δὲ πατρὸς (εἶχεν δὲ καὶ… δύο θυγατέρας… ἐκ… Σαλώμης) Desinit
a) ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν αὗται / οὗτοι Desinit
Abambulo κατ' ἰδίαν περιπατῶ Incipit
Abbatiae Florentiane S. GG. 1. C. Textus
Abbatiae Florentinae . S. GG. A. C. Textus
absum ΑΠΕΙΜΙ abstineo ΑΠΕΧΟΜΑΙ acuo ΑΚΟΝΩ ΟΞΥΝΩ ΘΗΓΩ Incipit
accipitur Desinit
Acta Apostolorum, Epistolae Catholicae et Pauli cum Prefationibus, Argumentis, Adnotationibus, et Commentariis Inter Codices designa[...] num: 24. Annotationes uel textus latini
Ad dn. doct. Io[hannem] Gottlob Carpzouium, sup. Lubec. uetusti codicis ms. Euangeliorum Graeci possessorem. Titulus initialis
AISQHTHRIA DE EISI TW ANQRWPW E' ORASIS AKOH OSFRHSIS GEUSIS AFH Incipit
albus ΛΕΥΚΟΣ albedo ΛΕΥΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΥΚΟΝ Incipit
Alipe σίχαρ Incipit
ALL' EGKALOUMENOS Desinit
ALL' EN ETERW HGOUN TO SUMBEBHKOS Desinit
ALL' EN TOIAUTH KATHFEIA Desinit
ALL' EPISHMON Desinit
ALL' ESTWSA Desinit
ALL' HN KAI SFODRA Incipit
ALL' O DROMOS AUTOU Desinit
ALL' OUCI NUN Incipit
ALL' W AGNH PANACRANTE PARQENE QEOTOKE Incipit
altera inc. ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΙΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ Desinit
Alternative Text 6 pour le Concile de Nicée II. Ἡ δὲ ἑβδόμη ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος γέγονεν ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας συνελθοῦσα ... Τούτους οὖν ἀποβάλλεται ὡς ἐχθροὺς τῆς ἀληθείας. Textus cuiusdam partis
An tibi thesaurum, Praesul uenerande, uel ipsi Te possessorem gratuler, ambiguum. Iac. a Melle. Textus
ANEMOS ESTI PLHQOS QERMHS KAI XHRAS ANAQUMHSEWS Incipit
APAGE ALL' A[PO Desinit
APO KATABOLHS KOSMOU, TOUT' ESTIN EX AUTHS ARCHS Incipit
APO THS EKKL. ISTORIAS... EPIFANIOU PERI TOU PWS KAI TINI TROPW ECWRISQHSAN AF' HMWN OI LATINOI Titulus initialis
ARCH TWN IA' ANASTASIMWN EWQINWN Titulus initialis
Augustissima Bibliotheca Caesarea Vindobonensis Codex manuscriptus Theologicus Graecus Textus
AXIOQAUMASTON ONOMA EK NEAPOLEWS IOULIOU L' AUNE ETOUS Desinit
Aι (Οι) μεν προ του νομου εκεινοι θειοι ανδρες Incipit
ãΙΠÃΠΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΡΟΠΤΡΟΥ Incipit
Aλλ΄ ενος της ιερας εκεινης […]. Desinit
Aμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
AΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ ΦΟΒΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΗΣΙ ΤΙΣ ΘΕΙΟΣ ΑΝΗΡ Incipit