Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Λ

Détails contenus par liste alphabétique Type
λ´ Περι της μεταμορφωσεως του Ιησου Incipit abruptus
λ΄ Περι των θεραπευθεντων οχλων. Desinit abruptus
λ̣[ ι.[ α.[ τε[ τ̣[ Textus
ΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Incipit
λαʹ περι Βαρτιμαιου. Desinit abruptus
ΛΑΒΕ ΒΟΥΤΥΡΟΝ ΔΡΑΓΧΜΑΣ ΔΥΟ Incipit
ΛΑΒΕ ΟΛΙΓΟΝ ΑΡΤΟΝ Incipit
Λάβε πάλημα ἢ ξανθά Incipit
ΛΑΒΕ ΣΑΧΑΡ ΛΙΤΡΑΝ ΜΙΑΝ Incipit
Λάβε σχῖνον, ὃ λέγεται λατινικῶς λεντίσκο Incipit
ΛΑΒΕ ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ ΞΑΝΘΑ Incipit
ΛΑΒΕ ΤΑΥΤΑ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΝ ΟΥΓΓΙΑΣ ΣΤΙΓΜΑ Incipit
ΛΑΒΕ ΤΟΝ ΠΟΣΟΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Incipit
Λάβε φλοῦδας κίτρου ξηράς Incipit
λάβοις τὸ δῶρον εὐγενοῦς ἡ παρθένος Desinit
λαβόντες κύκλους τρεῖς ἀκριβῶς Incipit
Λαβόντος τοῦ ἀρχιδιακόνου καιρόν Incipit
Λαβούσης χαρᾶς κόσμου μἠ ἄγαν σκίρτα Incipit
Λαβὼν ἀκόνιν πράσινον κόψας Incipit
ΛΑΒΩΝ ΑΛΟΗΝ ΣΚΟΥΤΑΡΙΝ ΟΠΟΠΑΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΖΕΡΠΕΛΟΝ Incipit
Λαβὼν ἀλώπεκος τὸ αἷμα ἄλειφε τὸ ὑπογάστριον Incipit
Λαβὼν ἁρμένιον βῶλον Incipit
Λαβὼν βαρζόξυλον βαθύν Incipit
Λαβὼν βάτραχον ποτάμιον Incipit
Λαβὼν κλάδους ἐλαίας Incipit
Λαβὼν μετρεῖν σὺ τὸ χρόνον Incipit
Λαβὼν στάχον καὶ καρποβάλσαμον Incipit
Λαβὼν σὺν Θεῷ ἐφόρβιον Incipit
Λαβὼν σὺν Θεῷ χυλὸν τοῦ ἀγρίου σικυοῦ Incipit
Λαβὼν τὴν ἡμέραν Incipit
Λαβὼν τὴν ἡμέραν Incipit
Λαβὼν τὴν παρὰ σοῦ πρὸς ἡμᾶς πεμφθεῖσαν Incipit
Λαβὼν τὴν σὴν ἐπιστολὴν Incipit
λαβων την σπειραν και εκ των αρχιερεων και φαρισαιων Incipit abruptus
Λαβὼν τὸ τούτων ἔτος ὅπερ εὑρέθη Incipit
ΛΑΒΩΝ ΤΟΥΤΙΑΣ Incipit
ΛΑΒΩΝ ΤΟΥΤΙΑΣ Incipit
λαβὼν ψιμύθιον καὶ σανδαράχην ἴσα λείωσον Incipit
ΛΑΔΑΝΟΝ Desinit
λάδων ὁ ἐν Ἀρκαδία ποταμὸς Incipit
Λάζαρε Παταβίου κλεινὸν πέδον Incipit
Λάζαρον ὑμνήσωμεν, πιστοί, Μάρθας καὶ Μαρίας Incipit
Λάζαρον ὑμνῶ τὸν κράτιστον προφρόνως Incipit
Λάζαρον, ἵνα κάτω χθῶσι τὸν διάβολον· ἵνα ἐρεθίση σταυρὸν πελεκῆσαι· ἵνα ἰουδαίους καταισχύνη καὶ κόσμον ἐλευθερώση· χριστὸς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου· αὐτῶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν Desinit
Λάζαρος ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τῶν λα ζα Incipit
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΟΤΗΚΕ ΣΥΛΛΟΓΟΝ Incipit
Λάζαρος τὸν παρόντα συνκεκρότηκε σύλλογον Incipit
Λάζεο δή, Σειρλῦτα περίκλυτε Incipit
Λάζεο μὴ μ’ ἀγέρωχε τεῇς χείρεσσι φίλαυτε Incipit
Λάζομαι noceo Incipit
ΛΑΘΡΑ Δʹ ΟΜΩΣ ΛΕΞΟΜΕΝ Desinit
λαιῇ κῦδος δέ τε καὶ τὸ μέγιστον Desinit
ΛΑΙΚΩ ΔΕ ΟΙΩΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤ'ΟΥΔΕΝΑ ΤΡΟΠΟΝ ΕΞΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΟΝ ΑΝΑΚΙΝΕΙΝ Incipit
Λαισηίου Ἱππομέδοντος Incipit
ΛΑΚΚΟΝ ΘΕΟΣ ΕΝΕΒΑΛΕ Desinit
Λάκκος λέοντας Δανιὴλ ἅμα φέρει, Incipit
Λάκκος λεόντων Δανιὴλ τὸν πρὶν φέρει, Incipit
ΛΑΛΕΙ ΑΔΕΙ... ; Ο ΜΗ ΘΕΛΕΙΣ ΑΚΟΥΕΙΝ Incipit
λαλεῖ γὰρ ἔργοις, ὡς λαλοῦσι καὶ λίθοι Desinit
Λαλιστέρας τὰς ἀηδόνας ὁρῶμεν Incipit
ΛΑΛΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΤΑΣ ΣΟΦΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ Desinit
Λαμβάνει ἐπιτίμιον μὴ φαγεῖν κρέα ἢ τυρόν Incipit
λαμβανει τον αρτον και διδωσιν Incipit abruptus
ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΔΕΙ ; ΟΥΤΟΙ ΟΥΝ ΑΠΑΝΤΕΣ Incipit
Λαμβάνειν δεῖ τὸν ἐξομολογούμενον Incipit
Λαμβάνειν δεῖ τὸν ἐξομολογούμενον Incipit
λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν Desinit cuiusdam partis
ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΧΡΗ ΤΟΝ ΟΜΩΝΥΜΟΝ ΤΟΙΣ ΜΟΡΙΟΙΣ Incipit
λαμβανομένων Desinit
ΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Desinit
ΛΑΜΒΑΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑ Desinit
λαμπ]ρῶς ἀρχιερεὺς ἀποδείκνυται Incipit
ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΑΣΠΕΡ Α[ Desinit
Λαμπαδουχίαις ἱεραῖς λαμπόμενος, πάτερ τοῦ πνεύματος Incipit
λαμπετης. τειταν. λατεινος (Λατινος). βενεδικτος. Textus
λαμποντα και φαινοντα τοις εν τω σκοτει. Desinit
λάμποντα καὶ φαίνοντα τοῖς ἐν τῷ σκότει. Desinit
Λαμπρὰ γέγονεν ἡμῖν χθὲς ἡ πόλις, λαμπρὰ καὶ περιφανής Incipit
Λαμπρὰ ἑορτὴ καὶ πανήγυρις ἐπέστη σήμερον τοῖς φιλεόρτοις ὑμῖν Incipit
Λαμπρὰ ἡμῖν τῆς δεσποτικῆς ἀναστάσεως Incipit
Λαμπρὰ καὶ ἐπίδοξος, ἀγαπητοί, τῆς παρούσης ἑορτῆς Incipit
Λαμπρὰ καὶ μεγάλη καὶ θαυμαστὴ ἡ παροῦσα ἡμέρα Incipit
Λαμπρὰ καὶ παράδοξος τῆς παρούσης (uel ὑποκειμένης) ἑορτῆς Incipit
Λαμπρὰ καὶ περιχαρής Incipit
Λαμπρὰ καὶ περιχαρής Incipit
Λαμπρὰ καὶ περιχαρὴς ἡμῖν Incipit
Λαμπρὰ καὶ περιχαρὴς ἡμῖν Incipit
Λαμπρὰ καὶ περιχαρὴς ἡμῖν ἡ σήμερον ἡμέρα Incipit
Λαμπρὰ καὶ περιχαρὴς ἡμῖν σήμερον ἡμέρα Incipit
Λαμπρὰ καὶ περιχαρὴς ἡμῖν σήμερον ἡμέρα Incipit
Λαμπρὰ καὶ περιχαρὴς ἡμῖν σήμερον ἡμέρα Incipit
Λαμπρὰ καὶ περιχαρὴς ἡμῖν σήμερον ἡμέρα Incipit
Λαμπρὰ καὶ περιχαρὴς ἡμῖν σήμερον ἡμέρα Incipit
Λαμπρὰ καὶ περιχαρὴς ἡμῖν σήμερον ἡμέρα Incipit
Λαμπρὰ καὶ περιχαρὴς ἡμῖν σήμερον ἡμέρα Incipit
Λάμπρα μὲν καὶ περιφανὴς ἡ τῆς παρούσης ἑορτῆς τελετὴ Incipit
Λαμπρὰ μὲν τὰ τῆς ὑποθέσεως διηγήματα Incipit
λαμπρὰ σήμερον ἡ ἡμέρα φαιδρὰ ἡ πανήγυρις καὶ ἐξαίρετος ἡ ἑορτή Incipit
Λαμπρὰ σήμερον ἡ ἡμέρα· φαιδρὰ ἡ πανήγυρις Incipit
Λαμπρὰ σήμερον ἡ ἡμέρα· φαιδρὰ ἡ πανήγυρις Incipit
Λαμπρὰ σήμερον ἡμῖν ἡ ἡμέρα Incipit
Λαμπρὰ σήμερον ἡμῖν ἡ ἡμέρα· φαιδρὰ ἡ ὥρα Incipit
Λαμπρὰ σήμερον ἡμῖν ἡ ἡμέρα· φαιδρὰ ἡ ὥρα Incipit
Λαμπρὰ σήμερον ἡμῖν ἡ ἡμέρα· φαιδρὰ ἡ ὥρα Incipit
Λαμπρὰ σήμερον ἡμῖν ἡ ἡμέρα· φαιδρὰ ἡ ὥρα Incipit
Λαμπρὰ σήμερον ἡμῖν ἡ ἡμέρα· φαιδρὰ ἡ ὥρα Incipit
Λαμπρὰ τῆς δεσποτικῆς ἀναστάσεως τὰ σύμβολα Incipit
Λαμπρὰ τῆς δεσποτικῆς ἀναστάσεως τὰ σύμβολα Incipit
Λαμπρὰ τῆς δεσποτικῆς ἀναστάσεως τὰ σύμβολα Incipit
Λαμπρὰ τῆς δεσποτικῆς ἀναστάσεως τὰ σύμβολα Incipit
ΛΑΜΠΡΑΝ ΟΡΩ Incipit
Λαμπροὶ μὲν καὶ οἱ τῶν ἄλλων μαρτύρων ἀθλητικοὶ ἀγῶνες Incipit
Λαμπρὸν ἡμῖν τήμερον τὸ θέατρον γέγονε καὶ φαιδρὸς ὁ σύλλογος Incipit
Λαμπρὸν μὲν οὐρανοῦ κάλλος ὅτε ἡλίῳ καὶ ἄστροις Incipit
Λαμπρὸν μὲν τῆς μαρυρικῆς πανηγύρεως Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης τὸ μέγα τοῦτο καθέστηκε Incipit
Λαμπρὸς ὁ βίος τῶν δικαίων Incipit
Λαμπρὸς ὁ βίος τῶν δικαίων Incipit
Λαμπρὸς ὁ βίος τῶν δικαίων Incipit
Λαμπρὸς ὁ βίος τῶν δικαίων Incipit
Λαμπρὸς ὁ βίος τῶν δικαίων. Πῶς δὲ λαμπρύνεται, ἀλλ’ ἢ διὰ τῆς ὑπομονῆς; Ταύτην ἀγάπησον Incipit
ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΑΣΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΩΝ Incipit
Λαμπρότατ’ ἤδε σοφῶν κάλλιστε Incipit
Λαμπροτάτην ἡμῖν τίθησι τὴν πανήγυριν Incipit
Λαμπροτάτους μοῦτος σὺ ἀπημάλδυνες Incipit
Λαμπροτέρα μὲν ἡλίου (vel ̣ἡ χίων) ἡ παροῦσα ἑορτή Incipit
Λαμπρύνας ταῖς ἀρεταῖς με, Κύριε Incipit
λαμπρῶν κατὰ τῶν νοουμένων ἐχθρῶν Incipit
Λαμπρῶν ὁ πατὴρ (uel Λαμπρῶν πατὴρ σὸς) ἀξιοῖ σε τῶν γάμων Incipit
Λαμπρῶν ὁ πατὴρ ἀξιοῖ σε τῶν γάμων Incipit
λαμπρως διδασκων και σαφως αναγραφων. Desinit
Λαμπρως διδασκων και σοφως αναγραφων. Desinit
Λαμπρως διδασκων και σοφως αναγραφων. Desinit
λαμπρως διδασκων και σοφως αναγραφων. Desinit
λαμπρῶς διδάσκων· καὶ σοφῶς ἀναγράφων. Desinit
Λαμπρῶς πανηγυρίζει ἡ κτίσις σήμερον Incipit
Λαμπτηρ νοητος της ολης υφ'ηλιω (υφηλιου), Μαρκε, προδειχθεις και Λογου κηρυξ μεγας, φρουρει Διονυσιον ως σον οικετην. Textus
Λαμπτηρ νοητος της ολης υφηλιου (υφ'ηλιω) | Μαρκε, προδειχθεις και Λογου κηρυξ μεγας | φρουρει Διονυσιον ως σον οικετην. Textus
Λάμπων εὑγενίη Μιχαὴλ ἔργοις τε νόοιο Incipit
Λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων... Χριστὸς ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης Incipit
Λάμψεν εἰρήνης βλέφαρον γλυκίστης Incipit
Λαοδίκεια πολίχνη ἐστὶ πρὸς τὸ ὅρος τοῦ Λιβάνου Incipit
λαοὶ δ’ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον, ἀντὶ τοῦ χεῖρας ἀνέσχον καὶ ἠρήσαντο Desinit
λαοι υμνησωμεν Desinit abruptus
Λαὸν μωρὸν καὶ ἄσοφον ὁ Μωϋσῆς Incipit
Λάρνακα νάδε θεοί ποτε θηρία Incipit
ΛΑΣΚΑΡΙΣ ΑΙΛΟΓΑΙΗ ΕΝΙ ΚΑΤΘΕ ΓΑΙΗΝ Incipit
ΛΑΣΚΑΡΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΓΑΙΗ Incipit
ΛΑΣΚΑΡΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΓΑΙΗ ΕΝΙ ΚΑΤΘΕΤΟ ΓΑΙΗΝ Incipit
λατεινος (Λατινος). Textus
ΛΑΤΙΝΙΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ Titulus initialis
ΛΑΤΙΝΟΙ ΤΟΠΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΙ Incipit
Λατῖνοι φασίν, ὡς ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς Incipit
Λατῖνος : Ἐπηγγεἰλω μὲν ἔναρχος Incipit cuiusdam partis
Λατῖνος ἆρα ἡ ἐκ τοῦ Πατρὸς τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ γέννησις ἐστὶν οὐσιώδης Incipit
Λατῖνος· ἔχετε ἄζυμον σῶμα Χριστοῦ ἢ οὔ Incipit
Λατῖνος· ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς μία εἰσὶν ἀρχή Incipit
Λατῖνος· τεθέασαι τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔναρχος Incipit
Λατίνων κεφάλαιον πρῶτον. Πρῶτον μὲν ἀρχαία Incipit
Λατίνων τις ἐμοὶ τῶν σπουδαιοτέρων πρότριτα προσελθών, τὰ μὲν ἄλλα ἐπῄνει με καὶ ὑπὲρ τὸν οὐρανὸν αὐτὸν ἀνῆγε τοῖς λόγοις Incipit
λατρεία τε καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων Desinit
Λατρευτικὸν τοῖς ἀψύχοις προσμένοντος Incipit
λάτρης μὲν οἰκτρός, πλὴν σεβαστὸς ἀξίαν Desinit cuiusdam partis
ΛΑΧΟΝΤΟΣ ΑΥΤΩ ΤΕΛΟΥΣ Incipit
Λαὼν μὲν πλῆθος σ’ ἐσεβάσθη Incipit
λβʹ Stichometria et alia numerica
λβʹ Περι του πωλου Desinit abruptus
λέ]γων· μὴ κτήσησθε Incipit
λεʹ Περι των επερωτησαντων τον κυριον αρχι λϛʹ Περεων (sic!) και πρεσβυτερων Detail(s)
λεʹ Περι των επερωτησαντων τον κυριον αρχιερεων και Desinit abruptus
ΛΕΑΙΝΑΝ ΕΙΠΩΝ Incipit
λέγ[ει Desinit
Λεγάτος ἣ περὶ πνεύματος Titulus initialis
λέγε θεῷ τῷ βοηθῷ τὰ σὰ πλημμελήματα καὶ αὐτὸς ὡς δυνατὸς Incipit
ΛΕΓΕ ΜΟΙ Ο ΓΡΑΙΚΕ ΔΙΑΤΙ ΟΥΧ ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ Incipit
Λέγε μοι, ὀκνηρότατε· τίνι τῶν ζῴων Incipit
λέγε]σθαι αὐτῇ Ἰουλίττα Incipit cuiusdam partis
λέγει ἀνανευούμενος Desinit
λεγει αυ[τω...] Desinit abruptus
λεγει αυτω Desinit abruptus
λεγει αυτω· ναι, κυριε [ Desinit abruptus
Λέγει γὰρ ἡ Γραφὴ περὶ τῶν πρωτοπλάστων Incipit
Λέγει γὰρ Χριστὸς τοῖς σοφοῖς ἀποστόλοις Incipit
Λέγει γελωτοποιοῦ καὶ ἀργολογίας Incipit
Λέγει γοῦν καὶ ἐπαινεῖ ὁ θεολόγος Incipit
λεγει δε και ο σοφος Σολομων εαν οι λογοι χρυσοι η σιωπη μαργαριται Textus
Λέγει δὲ πάλιν· ὅσου γὰρ τὸ πρῶτον ἔτρωσεν Incipit
ΛΕΓΕΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΣΜΑΣΙΝ Ο ΣΟΛΟΜΩΝ : ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΙΣΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΠΑΛΛΑΚΑΙ Incipit
Λέγει ἐν τοῖς ᾄσμασιν ὁ Σολομὼν ἑξήκοντα Incipit
Λέγει ἐν τοῖς ᾄσμασιν ὁ Σολομὼν ἑξήκοντά εἰσι βασίλισσαι Incipit
ΛΕΓΕΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΣΜΑΣΙΝ Ο ΣΟΛΟΜΩΝ ΟΤΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ Incipit
ΛΕΓΕΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΣΜΑΣΙΝ Ο ΣΟΦΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝ Incipit
ΛΕΓΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥΑΒΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Incipit
ΛΕΓΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΑΡΙΑ Incipit
ΛΕΓΕΙ Ο ΔΑΒΙΔ ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Incipit
ΛΕΓΕΙ Ο ΔΑΒΙΔ ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Incipit
Λέγει ὁ θεῖος ἀπόστολος Incipit
Λέγει ὁ θεῖος ἀπόστολος ὅτι συνεργοῦντες Incipit
Λεγει ο μαρτυρων ταυτα ναι. Desinit
ΛΕΓΕΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΤΙ ΙΕΡΕΥΣ Ο ΠΟΡΝΕΥΣΑΣ Incipit
Λέγει ὁ φιλόσοφος καὶ μαθηματικὸς τεχνίτης Incipit
Λέγει ὁ Χρυσόστομος Ἰωάννης περὶ τῆς παλαιᾶς καὶ νέας διαθήκης· ἐκεῖ τὸ γράμμα, ὧδε τὸ πνεῦμα Incipit
Λέγει ὀλίγον ἠθέλαμεν ὀκνῆσαι Incipit
ΛΕΓΕΙ ΠΑΡΑΙΝΩΝ ΠΩΣ ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΘΕΜΙΣ Desinit
Λέγει περὶ φιλίας ἐν ταύτῃ τῇ πραγματείᾳ Incipit
Λέγει που ὁ ποιμὴν ὁ Ἀσκραῖος, οὐχ ὅτε ὑπῆρχε ποιμήν, Incipit
λεγει ταις εκκλησιαις. Desinit abruptus
ΛΕΓΕΙ ΤΗΝ ΑΣΤΡΑΠΗΝ Desinit
Λέγει τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον Incipit
Λέγει τὸν Θεὸν μηδόλως ἔχειν ἐνέργειαν Incipit
λεγει τω Ιησου Incipit abruptus
Λέγει... πρὸς τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα ἐπισκόπων Incipit
λέγειν τι περὶ ἡμῶν φαῦλον, ὅτι τῷ θεῷ ... ἀμήν Desinit
λέγεις μὴ βλέπειν Desinit
Λέγεται γὰρ ὁ θεάνθρωπος καὶ ἐκ τῶν β΄ πεφυκέναι φύσεων Incipit
ΛΕΓΕΤΑΙ ΔΕ ΚΥΚΛΟΥΝ ΠΑΣΑΝ ΓΗΝ ΕΥΙΛΑΤ ΟΥ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΧΡΥΣΙΟΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΑΞ ΚΑΙ Ο ΛΙΘΟΣ Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ Desinit
ΛΕΓΕΤΑΙ ΔΕ ΟΤΙ Ο ΚΑΤ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Incipit
Λέγεται δὲ τὸ κατ’ εἰκόνα κατὰ τρόπους ἑπτά Incipit
Λέγεται δὲ τὸν Θουκυδίδην παύσασθαι τὸν βίον Incipit
Λέγεται δὲ τόν Θουκυδίδην παύσασθαι τὸν βίον ὑπὲρ τὰ πεντήκοντα ἔτη Incipit
ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΓΑΡ ΛΕΓΕΙΝ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗΝ. (sic desinit) Desinit
Λέγεται ἐνυπόστατον καθόλου πᾶσα ὕπαρξις Incipit
λεγεται η του Κλωπα νομιζομενη θυγατηρ, δια την συγγενεαν. Desinit
Λέγεται ὁ Χριστὸς πάντας τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς βαθμοὺς διελθεῖν εὐτάκτως Incipit
Λέγεται ὅτι μετὰ τὸν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν σταυρὸν καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον Incipit
Λέγεται περὶ τοῦ θείου Ἀμβροσίου Incipit
Λέγεται τοίνυν Ἰωάννου πρώτη ἐπιστολὴ ἐπειδὴ αὐτὸς ὁ καὶ τὸ εὐαγγέλιον γράψας αὐτὸς ἐπιστέλλει καὶ ταύτην, ὑπομιμνήσκων τοὺς ἤδη πιστεύσαντας εἰς τὸν κύριον. Καὶ πρῶτον μὲν ὥσπερ Incipit
Λέγεται τὸν Χριστὸν πάντας τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς βαθμούς Incipit
Λέγεται ὡς ἡ σὺ θυγάτηρ ἣν ἔτεκε Incipit
λεγέτω καὶ τὴν προγεγραμμένην εὐχὴν εἰς πᾶσαν κόμπον Desinit
Λέγομεν ὅτι ἀδύνατον τῷ Πνεύματι συνυπάρχειν τὸ γράμμα Incipit
ΛΕΓΟΜΕΝ ΟΤΙ ΕΙ ΜΗ ΕΣΤΙ ΘΕΟΣ ΠΟΘΕΝ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ Incipit
Λέγομεν ὅτι ἐκ τῆς γῆς ἀναφέρεται ἀτμίς Incipit
Λέγομεν ὅτι ἐκ τῆς γῆς ἀναφέρεται ἀτμίς Incipit
Λέγομεν ὅτι ἐκ τῶν παρόντον τεκμηρίων προέγνωσται ταῦτα Incipit
Λέγομεν τοιγάρτοι ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Incipit
ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΡΤΖΙΒΟΥΡΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΠΕΚΡΑΤΗΣΕΝ Desinit
λεγομενον λιθοστρωτον· εβραιστι δε Desinit abruptus
λεγοντας αυτους ευρησεις. ερρωσο εν κυριω Desinit
λεγοντας αυτους ευρησεις. ερρωσο εν κυριῳ. Desinit
λέγοντας τοῦ καταλόγου τῶν θεοσεβῶν ἐξαίρουσιν Desinit
Λέγοντες δύο γεννήσεις ἐπὶ Χριστοῦ Incipit
λεγόντων δέ τινων περὶ τῶν ἁγίων Incipit
ΛΕΓΟΥΣΙ ΔΕ ΔΩΡΙΕΑ Incipit
ΛΕΓΟΥΣΙ ΜΗΔΟΙ ΜΗΔΩΝ ΟΣΟΝ ΜΝΗΜΗ ΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑ ΔΙΑΔΕΧΟΝΤΑΙ Incipit
Λέγουσι Μῆδοι, Μήδων ὅσοι μνήμῃ τὰ πρότερα Incipit
ΛΕΓΟΥΣΙ ΠΕΡΣΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΝ Incipit
ΛΕΓΟΥΣΙ ΤΙΝΕΣ ΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΗΠΑΤΗΣΕΝ Incipit
ΛΕΓΟΥΣΙ ΤΙΝΕΣ ΩΣ ΟΤΙ Ο ΚΑΘΕΚΑΣΤΗΝ Incipit
Λέγουσι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, μὴ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ Υἱοῦ Incipit
Λέγουσιν ἐναντιούμενοι τῇ θείᾳ Γραφῇ Incipit
Λέγουσιν ἐναντιούμενοι τῇ θείᾳ Γραφῇ Incipit
Λέγουσιν ἐναντιούμενοι τῇ θείᾳ Γραφῇ Incipit
Λέγουσιν ἐναντιούμενοι τῇ θείᾳ Γραφῇ Incipit
Λέγουσιν ἐναντιούμενοι τῇ θείᾳ Γραφῇ Incipit
Λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι τῇ φύσει Incipit
Λέγουσιν οἱ ἐκ περιτομῆς Ἑβραῖοι Incipit
ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΙ ΜΗ ΔΙΑΣΤΑΛΗΣΕΤΑΙ Incipit
λέγουσιν οἱ παλαιοὶ ἱστοριογράφοι, ὅτι ἐπολέμει Incipit
Λέγουσιν οἱ πατέρες, ὅτι τέσσαρές εἰσιν αὗται αἱ ἀρεταί Incipit
ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ Incipit
Λέγουσιν οἱ φιλόσοφοι καὶ οἱ φυσικοί Incipit
Λέγουσιν ὅσοι Μήδων τὸ πάλαι Incipit
Λέγουσιν ὅτι ἑκάστῳ ἀνθρώπῳ τικτομένῳ παραυτίκα δαίμων Incipit
λέγω δὴ τὸ ἀνούσιος καὶ ἐνεργούμενος καὶ αυ... Desinit
λέγω καὶ φιλοξενίας, καὶ πολὺν ποιησώμεθα τῆς ἐλεημοσύνης λόγον, ἵνα τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν, χάριτι… Desinit
λεγω μεν δε οτι αυτη η σαρξ του κυριου εξ αυτης Incipit
λεγω υμιν Desinit abruptus
λέγων δὲ τὴν θέσιν ἐμνήσθη Incipit
ΛΕΓΩΝ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΘΥΤΗΣ Incipit
Λέγων ὅτι ὁ μέγας καὶ πρῶτος ἀρχιθύτης Incipit
λεγων τοις κατοικουσιν Incipit abruptus
λεγων τω γεγεννηκοτι. Desinit
λέγων τῷ γεγεννηκότι. Desinit
λεγων τω γεγεννηκοτι. Desinit
λεγων, μακαριοι εστε οταν ονειδισωσιν υμας και τα εξης. Desinit
λέγων· συνεπέμψαμεν δὲ αὐτῷ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα καὶ τὰ ἑξῆς, τούτου τὴν προσωνυμίαν μὴ δηλώσας. Desinit
ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Titulus initialis
ΛΕΘΚΟΝ ΩΣ ΥΔΩΡ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕ ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΝ ΑΡΧΗΘΕΝ Incipit
Λείβω ποίου εἴδους· πρωτοτύπου Incipit
ΛΕΙΒΩ ΠΟΙΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Incipit
ΛΕΙΜΩΝ ΚΑΛΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΦΡΑΣΩ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑΝ Incipit
Λειμών, βασιλεῦ τῶν Θεοῦ χαρισμάτων Incipit
Λειμῶνος Ἰνδῶν ἢ δρυμῶνος Ἀρράβων Incipit
λειμώνων θείων τὴν κληρουχίαν, πάντων ἀγαθῶν τὴν ἀπόλαυσιν καὶ βασιλείας οὐρανῶν τὴν ἐπίτευξιν, ὅτι Χριστῷ ... ἀμήν Desinit
λειπ (λειπει) και ωδε φυλλα δʹα· δι’ ο αφες αγραφα φυλλα τρια· και ζητει Textus
λειπει το τελος της ζʹ κεφαλης κατα τον Μαρκον. Textus
Λείπεται δὲ ἡμῖν καὶ περὶ τῶν δωδεκατημορίων Incipit
λείπεται τοῖς γενομένοις παραμυθία Desinit
λειπουσι φυλλα· εʹ· δι’ ο αφες αγραφα φυλλα δʹα και ζητει το παρον σημειον οπερ επεται. ☉ος Textus
λειπουσι. τα μεχρι τελους· ηγουν φυλλα· θʹ· και αμα τουτοις, εκ της αρχης του των Αριθμων βιβλιου ετερα φυλλα δʹα· οπου εχει το ετερον αντιγραφον, το παρον σημειον ✡ Textus
λειπουσιν ωδε, φυλλα δʹα· δι’ ο αφες αγραφα φυλλα εξ: ÷ τουτοις δε. και επου τουτῳ (?) Textus
Λειτουργία τοῦ ἀγίου Βασιλείου Titulus initialis
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Titulus initialis
λειτουργοῦντα καὶ ἐκοινώνει ἐξ αὐτοῦ Desinit
λείψανα κατέθηκεν ἐν Περγάμῳ ἔνδοξον αὐτῷ δομησάμενοι οἶκον, ἐν ᾦ… ἰάσεις τε πολλὰς καὶ μεγάλας… ἐπιτελεῖσθαι, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, δι’ ὧν δοξάζεται μὲν… Ἀμήν. Desinit
λεῖψις ἐπὶ λεῖψιν Incipit
ΛΕΙΩΣΑΤΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ Incipit
ΛΕΙΩΣΑΤΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΣ ΥΔΩΡ Incipit
Λεκτέον τίς ἡ προφητεία Incipit
Λεκτέον τίς ἡ προφητεία Incipit
Λεκτέον τίς ἡ προφητεία Incipit
Λεκτέον τίς ἡ προφητεία καὶ πότε Incipit
ΛΕΛΥΤΑΙ ΜΟΙ ΤΗΣ ΑΦΩΝΙΑΣ Η ΓΛΩΤΤΑ Incipit
Λέξεις ῾Ρωμαϊκαὶ κατὰ ἀλφάβητον Titulus initialis
Λέξεις ἀποστολικαὶ τοῦ κυρίου μου τοῦ ἁγίου Παύλου Titulus initialis
Λέξεις ἀποστολικῶν διατάξεων Titulus initialis
λεξεις αποστολου της εκκλησιας. Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΤ'ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ Titulus initialis
Λέξεις βοτανῶν· ἑρμηνεῖαι κατὰ ἀλφάβητον τοῦ σοφωτάτου Γαληνοῦ Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΗΣΙΟΔΟΥ ΒΙΒΛΟΥ Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΗΣΙΟΔΟΥ ΒΙΒΛΟΥ Titulus initialis
λέξεις ἐκ τῆς Ἡσιόδου βίβλου Titulus initialis
λέξεις ἐκ τῆς Ἡσιόδου βίβλου Titulus initialis
Λέξεις Ἑλλήνων ἰατρῶν ἁπάντων κατὰ ἀλφάβητον Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗΝ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ Titulus initialis
λέξεις ὁμηρικαὶ ἐκ τῆς Ὀδυσσείας βίβλου Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ Titulus initialis
λέξεις τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς. ἀπαύγασμα. ὃς ὢν ἀπαύγασμα Incipit
λέξεις τινὲς ἐκ τοῦ χωρίου Incipit
λέξεις τοῦ κατὰ Ἰωάννην εύαγγελίου Titulus initialis
λεξεις του κατα Ιωαννου ευαγγελιων (Ιωαννην ευαγγελιου) Titulus initialis
λεξεις του κατα Μαρκον ευαγγελιου Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΟΣ Incipit
λεξεις των ευαγγελιων. του κατα Ματθαιον αγιου ευαγγελιου Titulus initialis
λέξεις τῶν κανώνων τῶν ἁγίων ἑορτῶν Titulus initialis
λέξεις τῶν Πράξεων Titulus initialis
λέξεις τῶν Πραξέων Titulus initialis
λέξεις τῶν Πράξεων Titulus initialis
λεξεις. Titulus initialis
λεξεων (?) των ευαγγελιστων: Ματθαιος· ερ[μηνευ]εται (ερμηνευεται)· μελι Μαρκος οινος· Λουκας γαλα· Ιωαννης· ελαιος. Textus
Λέξεων ἑρμηνεῖαι διάφοροι Titulus initialis
λέξεων χρησίμων συναγωγὴ αἷς μάλιστα χρῶνται ῥήτορες καὶ τπων συγγράφεων αἱ λογιώτατοι Titulus initialis
Λεξίδιον Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΑΛΗΝΟΥ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΕΩΣ Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ εἰς τὰς Νεφέλας Ἀριστοφάνους Titulus initialis
λεξικὸν ἐκ μέρους κατὰ στοιχεῖον τῶν Ἡροδοτείων λέξεων Titulus initialis
λεξικὸν ἐν ᾧ ἐρμηνεύονται ἐλληνικαὶ λέξεις λατινικῶς. συντεθὲν καὶ γραφὲν Νικολάω τῶ Ῥαζῆ Titulus initialis
Λεξικὸν κατὰ ἀλφάβητον ἑρμηνέβων ἀκριβῶς τὰς βοτάνας Titulus initialis
Λεξικὸν κατὰ στοιχεῖον εἰς τὰ τοῦ Νικάνδρου Θηριακά Titulus initialis
λεξικον Κυριλλου του ευαγγελιου. Titulus initialis
Λεξικὸν λίαν ὡραῖον τοῦ βιβλίου Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΝΙΚΟΜΗΔΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΝΙΚΟΜΗΔΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ Titulus initialis
Λεξικὸν τῆς τῶν βοτάνων ἑρμηνείας κατὰ στοιχεῖον τοῦ σοφωτάτου Γαληνοῦ Titulus initialis
Λεξικὸν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας συντεθὲν παρὰ τοῦ κυροῦ Ἀντωνίου τοῦ φιλοσόφου· ἔρανος λέξεων Titulus initialis
λεξικον του αποστολου κατα αλφαβητον. Titulus initialis
λεξικον του κατα Ιωαννην αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
λεξικον του κατα Ιωαννην αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
Λεξικον του κατα Λουκαν αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
λεξικον του κατα Μαρκον αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
λεξικον του κατα Ματθαιον αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΘΕΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΘΕΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ Titulus initialis
λεξικον των του κατα Λουκαν λογων. Titulus initialis
ΛΕΞΙΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ Titulus initialis
ΛΕΞΙΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ Titulus initialis
Λέξις ἐστι φωνὴ ἐγγράμματος Incipit
Λέξις ἐστι φωνὴ ἐγγράμματος μέρος λόγου παριστῶσα Incipit
Λέξις ἐστὶν φωνὴ ἐγγράμματος Incipit
Λέξις ἰατρικοῦ βιβλίου ἐρμηνία βοτανῶν· Titulus initialis
Λέξις ἰδιωτικὴ τῶν βοτάνων κατὰ ἀλφάβητον Titulus initialis
λεξις του κατα Ιωαννην ευαγγελιου Titulus initialis
Λέξον αἴνιγμα Λέοντος σοφωτάτου Incipit
Λέξον ἐμοὶ τί πλήθυς Incipit
Λεοντιος ιερομοναχος, και Νεοφυτος μοναχος, το επικλην Αντιλου (αντιλαβου ?) αφηνωμεν εις φυλαξιν εν τετραβαγγελον (τετραευαγγελιον) προς τον παπαν Ιωαννην τον Δραγαλευιτην, και οταν ελθη εις αφ' ημων των βʹ να το διδη· ειτε ελθη μας θανατος των δυο να το επιδιδη του πατρος μας του Μονοβασιωτου. Textus
Λεόντιος ὁ Ἀπαμεὺς ... διηγήσατό μοι ὅτι ἐπὶ Θεοφίλου Incipit
Λεόντιος ὁ Ἀπαμεὺς ἀνὴρ εὐλαβῆς καὶ φιλόθεος Incipit
Λεόντιος ὁ Ἀπαμεὺς ἀνὴρ εὐλαβῆς καὶ φιλόθεος Incipit
Λεοντίου πατριάρχου Ἱεροσολύμου κεφάλαια περὶ τῆς ἁγίας Τρίαδος Titulus initialis
Λεοντίου πρεσβυτέρου μοναχοῦ καὶ ἡγουμένου μονῆς τοῦ ἁγίου Σάβα τῆς Ῥωμαίων πόλεως διήγησις εἰς τὸν βίον καὶ τὰ θαύματα τοῦ ὁσίου καὶ μακαρίου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἐπισκόπου γενομένου τῆς Ἀκραγαντινῶν ἐκκλησίας, ἤτοι τῆς Σικελῶν ἐπαρχίας Titulus initialis
Λεοντόμορφον τὸ πρόσωπόν σου, Μᾶρκε, περικαλύψει σῶν ἰχνῶν ἐνδεικνύει τὸ κρυπτότατον τοῦ θεανθρώπου λόγου καὶ βασιλικὸν τοῦ βροτησίου γένους. Textus
Λέοντος ... ἐγκώμιον εἰς τὸν ἐν ἁπαλῷ ἡλικίας τὸν γηραιὸν τῆς κακίας ἀγωνιστὴν καταγωνισάμενον καὶ ἐν στεφανίταις ἀοίδιμον Τρύφωνα Titulus initialis
Λέοντος ... ἐγκώμνιον εἰς τὸν ἀοίδιμον στεφανίτην Δημήτριον Titulus initialis
Λέοντος ... εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ τιμίου προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Titulus initialis
Λέοντος ... ἐν τῇ σεβασμίου ναοῦ ἱερώσει ὁμιληθεῖσα, ὃς τῷ θαυμαστῷ Θωμᾷ ἀοιδίμῳ τοῦ Λόγου ἀφιέρωται μαθητῇ Titulus initialis
Λεόντος ... ἐπιστολὴ πρὸς καθολικὸν τὐπον τὴν παραίνεσιν ἀναφέρουσα Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος ἐγκωμιαστικὸς εἰς τὸν μέγαν τοῦ θεοῦ ἀρχιερέωα καὶ κοινὸν τῆς οίκουμένης λιμένα Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν ἐν ταῖς φαεινοτάταις καὶ ἀκηράτοις λήξεσιν μετάβασιν τῆς δι' ἧς ὁ ἀμαυρὸς καταπέποται θάνατος ἐξ ἀκηράτου γαστρὸς ἀνασχούσης τὸν ἄδυτον ἥλιον Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν δι' οὗ τοῦ προγονικοῦ ἀνυψώθημεν πτώματος, σωτηρίου σταυροῦ ὕψυσιν Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν ἐκ πύλης ἐσφραγισμένης αὐτοῦ Χριστοῦ τοῦ τῆς δόξης βασιλέως προέλευσιν, ἐν δούλου σχήματι τοῖς δούλοις ἐπιφανέντος Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν ἐκ στειρωτικῶν λαγόνων ἀνθήσασαν σωτήριον ἀνθρώποις γονήν, τὴν ἀειπάρθενον τοῦ θεοῦ μητέρα Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν ἐκ στειρωτικῶν λαγόνων προσαγομένην εἰς τὰ ἅγια ἁγίαν γονήν, τὴν ἀειπάρθενον τοῦ θεοῦ μητέρα Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν ἐν εἵδει γλωσσῶν πυρίνων τοῦ θείου Πνεύματος ἐπὶ τοὺς ἱεροὺς μαθητὰς καταφοίτησιν Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν ἐν τάφῳ τοῦ τὴν πάντων πνοὴν κρατοῦντος ὡς πνοῆς ἀμοιροῦντος κατάθεσιν Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν ἐπάνοδον τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν φαιδρὰν ἑορτήν, ἐν ᾖ παγκόσμιον ἀγαλλίασιν προοιμιασάμενα τὰ πλήθη, τὸν νικητὴν τοῦ θανατοῦ βαίοις ἀνύμνησαν Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὸ μέγα καὶ σωρήριον κατὰ τοῦ θανάτου τρόπαιον Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὸ σύνθρονον τῷ παρ' οὗ καὶ δι' οὗ καταφοιτῆσαν αὐτοδεσπότως παρέσχε τὴν υἱοθεσίαν ἀνθρώποις θεῖον Πνεῦμα Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὸν ἐν ἀρχιερεῦσι θεοῦ περιβόητον καὶ τῆς ἐκκλησίας φαεινότατον λαπτῆρα Νικόλαον Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὸν ἐξ ἀστραπῆς τῶν οἰκείων λόγων τῆς ἀλογίας διώξαντα τῆς σκοτόμαιναν, τὸν μέγαν τῆς οἰκουμένης ἀπόστολον Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὸν πρώτως αὐτῷ ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς ἐκκλησίας προσεχθέντα ἔμψυχον στέφανον Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος ἐπιτάφιος εἰς τοὺς ὧν ἐξ ὀσφύος πρὸς ζωῆν ἐληλύθαμεν Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος ὅτε ἡ ἐξ ἐρήμου φωνὴ τῶν σαρκίνων ὁρίων μεταχωρήσασα καὶ πρὸς τοὺς ἐν ᾅδου σκυθρωπάζοντας φωνὴ πρόδρομος καὶ τὴν ἀπώλειαν τῆς κατηφείας κηρύττουσα δείκνυται Titulus initialis
Λέοντος ... Λόγος ὅτε νεφέλης ἀχράντου πρεσβυτικαῖς παλάμαις μετοχησάμενος, πρὸς ναὸν σκιώδη ὁ τῆς δόξης εἰσελήλυθεν ἥλιος Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος ὅτε σπινθῆρσι θεότητος ἐν Θαβὼρ καταλάμψας τὸ πρόσλημμα, παραδόξως ὤφθη μεταμορφούμενος Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος ὅτε σπινθῆρσι θεότητος ἐν Θαβὼρ καταλάμψας τὸ πρόσλημμα, παραδόξως ὤφθη μεταμορφώσεως Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος ὅτε τοὺς ἁπανταχοῦ γῆς τὸν ἀλάστορα τοῦ γένους οἰκείοις ἄθλοις καταβαλόντας καλλινίκους ἀριστέας ἡ πάντιμος νύμφη, ἡ ἐκκλησία, τιμᾷ Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος ὅτε φέρων τὴν τοῦ πλάσματος καταλλαγὴν ὁ Υἱὸς τῷ Πατρί, μετὰ τοῦ ἐξ ἡμῶν προσλήμματος τοῖς πατρικοῖς ἐνεθρονίσθη κόλποις Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος ὅτε χαρὰν ὑπ' ἀγγέλου εὐηγγελίσθη παρθένος καὶ ἡ ἀρὰ κατελύθη Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία δι' ὑπογραφέως ἐκπεφωνημένη τῷ λαῷ ἐν τῷ αὐτῷ ναῷ κατὰ τὴν ἱερὰν τῆς τελειώσεως τοῦ θείου μαθητοῦ ἡμέραν, τῆς βασιλικῆς παρουσίας κωλυθείσης διά τινας πραγμάτων ἀσχόλους ἀνθελκύσεως Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία εἰς τὴν εἴσοδον τῶν νηστειῶν Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία εἰς τὴν ἐν Θαβὼρ παραγυμνωθεῖσαν θεικὴν δόξαν καὶ οἰκείᾳ λαμπηδόνι τὸ ἡμέτερον ἄμορφον ὑπερφυω[ς καταστράψασαν Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία εἰς τὸν ἀκτῖσιν ἀγωνισμάτων ἐκμειώσαντα τὸν σκότον τῆς δυσσεβείας καὶ καταφαιδρύναντα τὴν εὐσέβειαν, ἀείφωτον ἀστέρα τῆς ἐκκλησίας Δημήτριον Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία ἐν τῷ τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας ἐπωνύμῳ ναῷ ῥηθεῖσα, ὅτε τὸν κοινωνὸν τῶν σωματικὼν ὠδίνων ἡ θεία χάρις εἰς πατέρα τάξασα, τῇ ἀμώμ{β νύμφῃ συνηρμόσατο Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία ναοῦ ἱερωθέντος ἐν μονῇ ῥηθεῖσα τὴν προσηγορίαν τὸν Καυλέαν ἐπώνυμον κεκτημένῃ Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία ὅτε τὸ φῶς τῇ τοῦ δούλου παλάμῃ καθαιρόμενον ὕδατι, τὴν ζοφερὰν ἁμαρτίαν κατέδυσεν Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία ὅτε τῷ ἀοιδίμῳ τῆς εὐσεβείας άγωνιστῇ καὶ τὰ οὐράνια περιπολοῦντι ἀνάκτορα Δημητρίῳ ὁ οἶκος ἐν τοῖς βασιλείοις ἀνιερώθη Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία ῥηθεῖσα ἐν τῇ ἀοιδίμου Ἠλίου πανηγύρει, ὅτε τὴν καθ' ἡμῶν πανηγυρίζουσαν ἁμαρίαν ἐν τῷ μικροῦ θανάτου σκότῳ καλύψαι ἡμᾶς, ἵλεως ἰδὼν ἐπέσχε θεός, εἰς ἑορτὴν μεταστρέψας τὴν ἐκεῖθεν κατήφειαν Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία ῥηθεῖσα ἐν τῷ ἀπάρξει τῆς ἱερωτάτης νηστείας, καθ' ἣν ἐν τοῖς βασιλείοις τῇ πολιτείᾳ νενόμισται κοινῇ ποιεῖν τὴν συνέλευσιν Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία ῥηθεῖσα ἐν τῷ ἀπάρξει τῆς ἱερωτάτης νηστείας, καθ' ἣν ἐν τοῖς βασιλείοις τῇ πολιτείᾳ νενόμισται κοινῇ ποιεῖν τὴν συνέλευσιν Titulus initialis
Λέοντος ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ἐκ τῶν τριῶν ἐπιστολῶν περὶ ἀζύμων Titulus initialis
Λέοντος ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας καὶ πρωτοσυγκέλλου ἐπιστολὴ πεμφθεῖσα πρός τινα ἐπίσκοπον Ῥώμης περὶ τῶν ἀζύμων καὶ τῶν σαββάτων Titulus initialis
Λεόντος βασιλέως πολεμικῶν παρασκευῶν διάταξις περὶ ναυμαχίας Titulus initialis
λέοντος ἐν Χ(ριστ)ῷ αὐτοκράτορος τῶν ἐν πολέμοις τακτικῶν σύντομος παράδοσις Titulus initialis
Λέοντος ἰατροῦ σύνοψις εἰς τὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων Titulus initialis
λέοντος κατέχοντος ἔλαφον Titulus initialis cuiusdam partis
Λέοντος μητροπολίτου Ῥωσίας ἐπιστολὴ γραφεῖσα πρὸς Ῥωμαίους· ἤτοι τοὺς Λατίνους περὶ ἀζύμων Titulus initialis
Λέοντος μητροπολίτου Ῥωσίας πρὸς Ῥωμαίους ἤτοι Λατίνους περὶ τῶν ἀζύμων Titulus initialis
Λέοντος μητροπολίτου τῆς ἐν Ῥωσίᾳ Πρεσθλάβας περὶ τοῦ ὅτι οὐ δεῖ τελεῖσθαι τὰ ἄζυμα Titulus initialis
Λέοντος μητροπολίτου τῆς ἐν Ῥωσίας Πρεσθλάβας, ὅτι οὐ δεῖ τελεῖσθαι τὰ ἄζυμα Titulus initialis
Λέοντος ὃς τὰ σκῆπτρα δεξιᾶς ἔχει... Titulus initialis
Λέοντος τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας κεφάλαια περὶ πειρασμῶν καὶ θλίψεων ἀκουσίων καὶ τῆς ἐντεῦθεν ὠφελείας Titulus initialis
Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου ἐξ ὀνηλασίας Incipit
Λέοντος, ὃς τὰ σκῆπτρα δεξιᾶς ἔχει Incipit
Λέοντος... ὁμικία ῥηθεῖσα ἐν τῷ τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας ἐπωνύμῳ ναῷ, νεοτεύκτου περιβολῆς τῇ θείᾳ προσενηνεγμένης τραπέζῃ, καθ' ἣν ἡμέραν Ἰορδάνου τοῖς ὕδασιν τὸ φῶς ἐβαπτίσατο Titulus initialis
Λέοντος... ὁμιλία ἐφπεφωνημένη ὅτε Στυλιανὸς ὁ μεγαλοπρεπέστατος μάγιστρος τοῦ κατασκευασθέντος αὐτῷ τεμνίσματος τὴν ἀνιέρωσιν ἐποιήσατο Titulus initialis
ΛΕΠΙΔΟΣ ΔΡΑΧΜΑΣ Β' Desinit
ΛΕΠΙΣ ΧΑΛΚΟΥ ΕΦΟΛΒΙΟΝ ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ ΑΛΥΠΙΑ ΚΝΙΔΙΟΣ ΚΟΚΚΟΣ Desinit
Λεπτὰ καλοῦνται τὰ ἀσάρια Incipit
Λεπτὰ καλοῦνται τὰ ἀσάρια, ἤγουν τὰ νουμία Incipit
ΛΕΠΤΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΣΣΑΡΙΑ ΗΓΟΥΝ ΤΑ ΝΟΥΜΜΙΑ Incipit
λεπτὴν ὀθόνην καὶ ἱστὸν καὶ κεραίαν, εὐεργῆ τὰ πάντα προσβεβλήμενον Desinit
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΤΕ ΚΑΙ ΞΗΤΟΙΚΟΝ ΑΔΙΚΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Desinit
Λευιτικον. Titulus initialis
Λεύκιός τις ὀνόματι τὴν δι᾿ ἀστρονομίας γοητευτικὴν εἰς ἄκρον ἐξησκημένος καὶ τὴν ᾿Απολιναρίου αἵρεσιν ὅλην ἐκπεπωκώς, Incipit
Λεύκιός τις ὀνόματι τὴν δι’ ἀστρονομίας γοητατικήν Incipit
ΛΕΥΚΙΠΠΩ ΤΩ ΕΛΕΑΤΗ ΤΑ ΑΡΕΣΚΕΙ Incipit
ΛΕΥΚΟΝ· ΩΣ ΥΔΩΡ. ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ ... Incipit
λευκὸς [οὐκ ἄρα Desinit
λευκὸς προέρχου καὶ Θεῷ στέφος δέχου Desinit
ΛΕΥΚΟΣ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΤΙ Incipit
λεύκτρου τοῦ βαβυλωνίου φιλοσόφου περὶ τῶν ἑπτὰ ἀστέρων Titulus initialis
ΛΕΥΡΑΣ ΑΧΡΑΝΤΟΥ ΛΟΓΧΗ ΤΡΩΘΕΙΣΗΣ Incipit
Λεύσσεις γαίοντα θριάμβοις Incipit
ΛΕΥΧΕΙΜΟΝΑΣΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ,ΗΤΟΙ ΑΦΘΟΝΙΑ ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΩΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΘΕΝΤΑ ΦΟΝΗΣ Titulus initialis
Λευχειμονοῦσα νῦν προῆλθεν ἡ κτίσις Incipit
ΛΕΧΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΘΕΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ Titulus initialis
ΛΕΩ ΕΡΕΥΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΥ ΦΟΒΗΘΗΣΕΤΑΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ Incipit
Λέων βρυχάται Incipit
Λέων ἐρεύξεται, καὶ τίς οὐ φοβηθήσεται; Incipit
Λέων ἐρεύξεται, καὶ τίς οὐ φοβηθήσεται; Βασιλεὺς προστάσσει Incipit
ΛΕΩΝ ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΨΩΜΙΟΝ ΔΡΑΚΩΝ Titulus initialis
Λεων ο γραφευς. Textus
Λέων ὁ Ἴσαυρος ὁ τύραννος Ῥωμαίων εἰκονομάχος γέγονε Incipit
Λέων ὁ Μάρκος εὑρεθεὶς ἐκ τῶν λόγων φρικτῶν βρυχηθμῶν ἐξερεύγεται κτύπους, οὓς ἡ κτίσις πτήξασα δορκάδος δίκην τοὺς δυσπλόκους πέφευγε τῆς πλάνης βρόχους Textus
ΛΕΩΝ Ο ΣΟΦΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΧΕ ΜΕΝ ΠΡΩΤΗΝ ΓΑΜΕΤΗΝ Incipit
Λέων ὁ τοῦ Ἀτζυπίου Incipit
Λέων ὁ τοῦ Ἀτζυπίου Incipit
Λέων ὁ τοῦ Ἀτζυπίου Incipit
λεων ωσπερει βρυχησας σφοδρα Μαρκος των Ελληνων ετρεψε πασας αιρεσεις. Textus
λεωντα (λεγοντα?)· ηγουν σαν λεωνταρι (λιονταρι)· εφανη στο θρονον του θεου· εις τα εξαπτερυγα. Textus
λϛʹ περι του αμπελωνος. Desinit abruptus
λϛʹ περι του εμπεσοντος εις τους ληστας. Desinit abruptus
λϛʹ περι των εκγαθετων δια τον κηνσον· Desinit abruptus
λζʹ (ut uid.), ληʹ (altera manu) περι των εκατον προβατων παραβολη Desinit abruptus
λζʹ περι Μαρθας και Μαριας. Incipit abruptus
λζʹ Περι της ξηρανθεισης συκης. Desinit abruptus
λζʹ Περι του κηνσου των εγκαθετων. Desinit abruptus
λζʹ περὶ τῶν Σαδδουκαίων Incipit abruptus
λη´ Περι των ρ´ προβατων παραβολη. Incipit abruptus
ληʹ Περι των ρʹ προβατων παραβολη. Incipit abruptus
ληʹ περι των Σαδδουκαιων. Desinit abruptus
ληθαργικὸν φρενιτικὸν ἰκτερικὸν καὶ λοιπούς. τέλος Desinit
λημναίαν σφραγίς· ταμούχημ. Τέλος Desinit
ΛΗΡΟΥΣ ΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ ΔΕΙΝΗ Incipit
Ληστῶν με ῥῦσαι, Παρθένε, ψυχοκτόνων Incipit
ΛΗΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΦΑΣΙΝ Incipit
λήψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον, μόνον μὴ παντελῶς τις ἄκαρπος εὑρεθῇ Desinit
λήψῃ πρεπόντως, ὦ μυῶν καθηγέτα Desinit
ληψόμεθα μισθούς· καὶ τῶν αἰωνίων ἀπολαύσωμεν ἀγαθῶν· χάριτι Desinit
λθ´ περὶ τοῦ γραμματέως Desinit abruptus
Λίαν ἄγαμαί σε τῆς ἀγνωμοσύνης Incipit
Λίαν ἕωθεν ἀνίστασοο τῆς κλίνης Incipit
Λιαν θαυμαζω και εκπληττομαι την ανοιαν Incipit
Λιαν θαυμαζω και εκπληττομαι την ανοιαν των ζητουντων Incipit
Λιαν θαυμαζω και εκπληττομαι την ανοιαν των ζητουντων δι'ην αιτιαν ο Χριστος προ των τριων ημερων ανεστη. ει μεν γαρ φασιν Incipit
Λιαν θαυμαζω και εκπληττομενος την αγνοιαν των ζητουντων Incipit
Λίαν καὶ σήμερον ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία πανηγυρίζει φαιδρόν Incipit
Λίαν καὶ σήμερον ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία πανηγυρίζει φαιδρόν Incipit
Λίαν ὑμῖν διελέχθην Incipit
ΛΙΒΑΝΙΟΥ Titulus initialis
Λιβανίου ἠθοποιΐα Titulus initialis
Λιβανίου μελέτη. Θεωρίαι Titulus initialis
Λιβανίου σοφιστοῦ ἐπιστολιμαῖοι χαρακτήρες Titulus initialis
Λιβανίῳ Βασίλειος Titulus initialis
Λίβανον σὺν ὄξει καὶ ἐλαίῳ διάχριε Incipit
Λίβανος ἐν Συρίᾳ μεταξὺ Βίβλου καὶ Βηρυτοῦ Incipit
ΛΙΒΕΛΛΟΣ ΤΗΣ ΑΜΩΜΗΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Titulus initialis
ΛΙΒΕΛΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΚΑΙ ΑΜΩΜΗΤΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ \ Titulus initialis
ΛΙΒΕΛΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ Titulus initialis
ΛΙΒΕΛΟΣ ΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑ ΛΑΤΙΝΩΝ ΤΩΝ ¨ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗ ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Titulus initialis
λιβόντος ὄστρια γαρμπής Desinit
Λιγυρᾷ τῇ φόρμιγγι και τερψιθύμῳ Incipit
Λίην μὲν αὐχῶ αἴσιον δέρκων νεών Incipit
Λίθοι πλακέντες χρυσίῳ καὶ μαργάροις Incipit
λίθος ἐπὶ λίθον Desinit
Λίθος κρύσταλλος ὁ πᾶσι γνώριμος Incipit
ΛΙΘΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΟΣ Ο ΠΑΣΙ ΓΝΩΡΙΜΟΣ Incipit
Λίθος ὁ κρύσταλλος ὁ καὶ κρύον λεγόμενος Incipit
Λίθος σάρδιος· ὁ τοιοῦτος πυρωπός Incipit
ΛΙΘΟΥ ΔΕ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΦΕΡΕΙ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ Incipit
λίθου τάφον τρίπηχυν οὐχ ὑπεκδράμῃς Desinit
ΛΙΘΟΥΣ ΒΛΕΠΕΙΝ Incipit
Λίθων θρηπτικὸν δεδωκιμασμένον ἀρτεμησίαν Incipit
ΛΙΘΩΝ ΣΕΜΝΟΤΕΡΑ ΚΑΙ Desinit
Λίθων· σπεύδει Desinit
Λικίνιος ὁ λυμεὼν ἀνὴρ αἱμάτων καὶ δόλιος Incipit
Λικινίου βασιλεύοντος καὶ μανικῶς Incipit
Λικινίου ποτὲ βασιλεύοντος καὶ μανικῶς κεχρημένου Incipit
Λικινίου ποτὲ βασιλεύοντος καὶ μανικῶς κεχρημένου Incipit
Λικινίῳ τῷ βασιλεῖ πολυκεχριμένῳ Incipit
Λικιννίῳ δ’ ἀκόρητος ἔφυ χόλος ἐς Θεόδωρον Desinit
Λιλύβαιον τόπος ἐν Σικελίᾳ Incipit
λίμενα τῆς μα[κροθυμίας Desinit
λιμένα τὸν πανεύδιον καὶ παγγάληνον, ὅτι παρὰ σοῦ χορηγεῖται πᾶν ἀγαθὸν καὶ σωτηρία καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν... Desinit
λιμένες Incipit
λιμένος Titulus initialis cuiusdam partis
ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΜΑΙΩΤΙΔΟΣ Incipit
λιμοκτονεῖται ἱκανῶς · εἶτα ἐξορίζε[ται Desinit
Λιμὸς ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ λείπω Incipit
ΛΙΠΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙ ΣΤΥΛΟΥ ΒΑΣΙΝ Incipit
Λίσσεο Χριστόν, Βασίλειε Incipit
Λίσσεο Χριστόν, Βασίλειε, καὶ εὔδια φάρμακα γαίῃ Incipit
λίσσομαι· ἐστὲ δὲ θνητοῖς νοῦς κλέος ἦδός τε καὶ ὄλβος Desinit
λίταζε Χριστὸν συμφορεῖν με τῷ σίτῳ Desinit
Λιταῖς με, πάτερ, ἱλαρύναις ἐνθέως Incipit
λίτρας α' ὀγκιῶν η' Desinit
λίτρας ἑβδομήκοντα καὶ ἕτερος τεσσαράκοντα καὶ ἄλλος εἴκοσιν... ἀμήν Detail(s)
λό]γων καὶ ἐκ τῶν βαΐων Incipit
Λογαριάζοντας ἐγὼ ἀκόμη κατὰ ψυχήν Incipit
Λογγῖνος ὁ καὶ ῥήτωρ τὴν τῶν μεγάλων ῥητόρων ἀπαρίθμησιν συνέταξεν οὕτως· κορωνίς Incipit
Λογγινος ο και ρητωρ την των μεγαλων ρητορων απαριθμησιν συνεταξεν ουτως· κορωνις δ'εστω λογου παντος και φρονηματος ελληνικου, Δημοσθενης, Λυσιας, Αισχινης, Αριστειδης, Ισαιος, Τιμαρχος, Ισοκρατης, Δημοσθενης ο και Κριθινος, Ξενοφων, προς τουτοις Παυλος ο Ταρσευς, οντινα και πρωτον φημι προισταμενον δογματος αναποδεικτου. Textus
Λογγῖνος ὁ καὶ ῥήτωρ, τὴν τῶν μεγάλων ῥητόρων ἀπαρίθμησιν συνέταξεν οὕτος, κορωνὶς Incipit
Λογγίνου σταυροφορεῖ κα[ὶ Desinit
Λόγε Θεοῦ καὶ Πατρός, πρὸ πάντων αἰώνων γεννηθείς Incipit
λόγε πρεσβείαις τῶν ἐν δᾶ[ Desinit
Λογείαν λέγει ὁ ἀπόστολος τὴν συλλογήν Incipit
Λογίδρια συντομώτατα, σχεδιασθέντα παρὰ Σταματίου τοῦ παπᾶ καὶ ἐκδοθέντα τοῖς αἰτήσασιν ἱερεῦσιν. Εἰς ἄσκησιν ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας Titulus initialis
Λογίζη δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε, ὁ κρίνων Incipit
Λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε, ὁ κρίνων Incipit
Λογίζομαι φίλτατα τέκνα καὶ ἀδελφοί Incipit
Λογιζόμενοι ὅτι δάκρυον Incipit
ΛΟΓΙΚΗ ΑΜΦΙΣΚΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ Titulus initialis
Λογική ἐστι μέρος ψυχῆς κριτικόν Incipit
Λογική ἐστιν ἐπιστήμη Incipit
Λογικὴ Πραγματεία Ἰωάννου Βαπτιστοῦ Ντουάμελ Titulus initialis
ΛΟΓΙΚΗΝ ΣΟΦΙΑΝ Desinit
Λογικὸν ζῷον ὑπάρχων ὁ ἄνθρωπος Incipit
λογικὸν μὲν εἶναί τινα, ἢ γενέσθαι κατὰ φύσιν Incipit
Λογικὸς μῦθος γέρων τις Incipit
ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΟΓΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ Desinit
λογισάμενος ὅτι καί Desinit
Λογισμὸς δαιμονιώδης ἐστὶ νόημα Incipit
Λογιστικὴ Βαρλαὰμ μοναχοῦ Titulus initialis
λογισώμεθα. Desinit
Λογίων δὲ τῶν τηνικάδε Incipit
Λόγοι ἀνόμων ὑπερεδυνάμωσαν ἡμᾶς Incipit
Λόγοι ἀνόμων ὑπερεδυνάμωσαν ἡμᾶς Incipit
Λόγοι ἀνόμων ὑπερεδυνάμωσαν ἡμᾶς Incipit
Λόγοι ἀνόμων ὑπερεδυνάμωσαν ἡμᾶς Incipit
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ Titulus initialis
ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙ ΙΕΡΕΩΝ Titulus initialis
Λόγοι εἰσ τὴν ἁγίαν καὶ μεγάλην τεσσαρακοστήν Titulus initialis
Λόγοι εἰσὶν οὗτοι τῆς θείας καὶ ἱερᾶς Γραφῆς Incipit
ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑ ΔΙΑΣΤΙΧΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ Titulus initialis
Λόγοι νουθετικοί Titulus initialis cuiusdam partis
Λόγοι παραινετικοὶ πρὸς τοὺς κατ’ Αἴγυπτον μοναχούς Titulus initialis
ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ... ΤΟ ΔΕ ΜΕΛΟΣ ... ΤΟΥ ... ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ Titulus initialis
Λόγοι τέσσαρες τῶν Παλαμικῶν παραβάσεων Titulus initialis
Λόγοι τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μάρκου ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου, οὓς εἶπε πολλοῖς τῶν ἀρχιερέων καὶ ἱερομονάχων καὶ μοναχῶν καὶ κοσμικῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ μετέστη πρὸς τὸν Θεόν·ἀπομνημονευθέντες δὲ συνεγράφησαν παρὰ τοῦ ἐντιμοτάτου καὶ λογιωτάτου ἱερομνήμονος Titulus initialis
Λόγοι τῶν βουλομένων ἀποδεικνύειν, ὅτι ἡ περὶ τὸν λόγον σοφία μάταιον/μάταιος Titulus initialis
ΛΟΓΟΙ ΨΥΞΩΦΕΛΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΠΑΘΟΣ... ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ Titulus initialis
ΛΟΓΟΙ ΩΡΑΙΟΙ ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ ΕΚΛΕΛΕΓΜΕΝΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΥΣΣΗΣ Titulus initialis
ΛΟΓΟΙ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ Titulus initialis
Λόγοι ὠφέλιμοι τῶν ἁγίων πατέρων Titulus initialis
ΛΟΓΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙΣ ΛΕΓΩΝ ΠΛΗΝ ΟΥΧ ΩΣ ΕΓΩ Desinit
Λόγοις γεραίρω τὴν τροφόν σε τοῦ Λόγου Ἰωάννης Incipit
λόγοις ἐπίδοσιν ἐλογιζόμην τὸ μεγαλοφυὲς Incipit
Λόγοις σε γεραίρειν ἐπιχειρῶν Λόγον ὑπὲρ λόγον Incipit
Λόγον αὐτοματίσαι σοι ἐξ αὐτοσχεδίου γλώττης ἐν τῷδε τῷ λογιωτάτῳ θεάτρῳ προστέταχας Incipit
Λόγον γράφων ἄρρητον ὁ βροντῆς γόνος βροτοὺς ἔδειξε προσκυνητὰς τοῦ λόγου. Textus
Λόγον εἰς τὸν πορφυγογέννητον κῦρον Ἰσαάκιον τὸν Κομνηνόν Titulus initialis
ΛΟΓΟΝ ΕΠΑΝΕΙΜΙ Desinit
Λόγον ἐρῶ πρὸς τὴν σὴν λογιότητα Incipit
Λόγον Θεοῦ σωματωθέντα τέτοκας Incipit
λογον κατηχησας εφωτισεν. Desinit
λογον κατηχησας εφωτισεν. Desinit
λογον κατηχησας εφωτισεν. Desinit
Λόγον μοι ἔμπνευσον, Θεοῦ Incipit
Λόγον μοι ἔμπνευσον, Θεοῦ Incipit
Λόγον μοι ἔμπνευσον, Θεοῦ Λόγου σκήνωμα Incipit
Λόγον μοι ἐν ἀνοίξει Incipit
Λόγον ὃν ἐνώπιον ἐθνῶν Incipit
Λόγον παῖδα ἐμὸν διδάξας ὅσα χρὴ λέγειν Incipit
λόγον πλείονα παρ' ὃν ἔχεις ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός σου. Desinit
λόγον ὑπερβαινόντων, ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι… Desinit
λόγον. Ἐν τούτοις γοῦν ὄντα τὸν Παῦλον ἐν μνήμῃ γενέσθαι τῶν ἐθνῶν, ἐν Φιλίπποις ἀδελφῶν καὶ τὰ κατ’ αὐτὸν πάντα γνωρίσαι αὐτοῖς βουληθείς, τὴν παροῦσαν γράφει ἐπιστολήν, ἣν καὶ ἀποστέλλει διὰ Τιμοθέου καὶ Ἐπαφροδίτου. Desinit
λόγος αʹ, κεφ. αʹ. Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ. Incipit
ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ Titulus initialis
Λόγος ἀνατρεπτικὸς τοῦ ῥωμαϊκοῦ δόγματος, τοῦ δεῖν γίνεσθαι λέγοντος τὴν τῶν ἁγίων μυστηρίων προσένεξιν δι’ ἀζύμων. Titulus initialis cuiusdam partis
Λογος απαγγελλων, παρειναι αγαθον το προσδοκωμενον. Additio
ΛΟΓΟΣ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΕΣΘΑΙ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Titulus initialis
Λόγος ἁπλῶς καὶ ὠφέλημος κατὰ πωλλὰ περὶ τοῦ ἀπέ{ρ}χεσθαι ἔργου τὴν ἁγίαν Κυριακοῖς καὶ τὸν μεγάλλον ἐωρτόν· καὶ ὥτι οἱ ἐργαζώμενοι ἐν τῇ ἁγίᾳ Κοιριακὺ δειππλὴν ὑποστήσωντ(αι) τὴν ζημήα καὶ μεθηόντ(ων) καὶ χωρέβοντον Titulus initialis
Λόγος ἁπλῶς προσενεχθεὶς ὁλοκλήρους ἀνέτρεψεν οἰκίας, καὶ ψυχὰς ἀπώλεσε καὶ κατέδυσε Incipit
ΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΙΙΑΝ Titulus initialis
Λόγος ἀποδεικτικὸς πρῶτος ὅτι οὐχὶ καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ ἀλλ’ ἐκ μόνου τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Titulus initialis
λόγος ἀπόκρυφος διʹ ἑτέρου προδήλου σῆμα Desinit
Λόγος ἀσκητικός Titulus initialis
Λόγος ἀσκητικὸς εἰς τὸ, Παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς ἐπί βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας Titulus initialis
Λόγος ἀσκητικὸς πάνυ ὠφέλιμος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου Titulus initialis
Λόγος ἀσκητικὸς πάνυ ὠφέλιμος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου Titulus initialis
Λόγος ἀσκητικὸς τοῦ ἀββᾶ Ἰωάννου τοῦ ἡγουμένου τῶν ἐν τῷ ὄρει Σινᾷ μοναχῶν. Λόγος α´ Titulus initialis
Λόγος ἀφηγηματικὸς τοῦ αὐτοῦ Μεσαρίτου Νικολάου Incipit
Λόγος β´∙ ἑτέρα ἔκδοσις περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος Titulus initialis
Λόγος Β:- Ἑτέρα ἔκδοσις περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος Titulus initialis
Λόγος δ´ τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου περὶ τῆς φαινομένης ἀσκήσεως καὶ ποῖον ἀγαθὸν ἐπιτήδευμα μεῖζον καὶ πρῶτον τυγχάνει Titulus initialis
Λόγος δὲ ἐνυπόστατον γέννημα, διὸ καὶ Υἱὸς, καὶ Πνεῦμα ἐνυπόστατως ἐκπόρευμα καὶ πρόβλημα, ἐκ Πατρὸς μὲν, δι’ Υἱοῦ δὲ, καὶ οὐκ ἐξ Υἱοῦ ὡς Πνεῦμα στόματος Θεοῦ Λόγου ἐξαγγελτικόν. Desinit
Λόγος δεύτερος Titulus initialis
Λόγος δεύτερος Titulus initialis
Λόγος δεύτερος Titulus initialis cuiusdam partis
Λόγος δεύτερος [...] Titulus initialis
Λὀγος δεύτερος περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως Titulus initialis cuiusdam partis
Λόγος δεύτερος, ἐν ᾧ ἀναιρεῖται τὰ κωλύματα τῆς τοιαύτης εἰρήνης Titulus initialis
Λόγος διαλεκτικὸς μετά τινος Λατίνου φιλοσόφου, ὃν ἐποιήσατο ἐν Ἱεροσολύμοις περὶ τῶν ἀζύμων Titulus initialis
Λόγος διδακτικὸς μεγάλου τινὸς γέροντος πρὸς τὸν ἑαυτοῦ μαθητήν Titulus initialis
Λόγος διδασκαλικὸς εἰς τὸ ῥητόν εὐαγγελίου εἰς τὴν ὑπέρφωτον ἡμὲραν τῶν Βαΐων Titulus initialis
Λόγος διδασκαλικὸς ἐκ πολλῶν βιβλίων συνηθροισμένος Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΤΟΥ ΟΥΤΩ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Titulus initialis
Λόγος έγκυμιαστικὸς Titulus initialis
λόγος ἐγκωμιαστικὸς εἰς τὸν ἁγιώτατον πατριάρχην κυρὸν Νικήταν τὸν Μουντάνην Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΑΓΙΑΝ ΣΤΑΥΡΩΣΙΝ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΗΡΩΝΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ ΕΠΑΝΕΛΘΟΝΤΑ Titulus initialis
Λόγος εἰς μάταιον βίον, καὶ περὶ μετανοίας Titulus initialis
Λόγος εἰς πατέρας τελειωθέντας Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΦΩΤΑ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΟΥΝ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Titulus initialis
Λόγος εἰς τὰ σωτήρια καὶ ζωοποιὰ πάθη τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΦΩΤΑ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΦΩΤΑ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΤΑΥΡΩΣΙΝ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΤΑΥΡΩΣΙΝ Titulus initialis
Λόγος εἰς τὴν ἁγίαν σταύρωσιν Titulus initialis
λόγος εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Μεταμόρφωσιν. Ἀνεγνώσθη ἐν βασιλείοις, ἔτι κοσμικοῦ ὄντος καὶ τοῖς ἐκεῖ διαπρέποντος λειτουργήμασιν, ἐπὶ Ἰωάννου βασιλέως, ᾧ καὶ ἅπαντα συναπέβη καὶ τὰ ἡμέτερα Titulus initialis
Λόγος εἰς τὴν ἀνάληψιν τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Titulus initialis
Λόγος εἰς τὴν ἀποτομὴν τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου Titulus initialis
Λόγος εἰς τὴν αὐτὴν ἑορτὴν Titulus initialis
Λόγος εἰς τὴν γέννησιν τοῦ Κυρίου Titulus initialis
Λόγος εἰς τὴν δευτέραν παρουσίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Titulus initialis
λόγος εἰς τὴν εἰσαγωγὴν τῆς νηστείας Titulus initialis
Λόγος εἰς τὴν θεόσωμον ταφὴν συμπεριλαμβάνων καὶ τὰ φρικτὰ πάθη κείμενον· ἐὰν μὴ ὁ κόκκος Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΑΡ, ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΑ ΜΑΜΑΝΤΑ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ, ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΑΡ, ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΜΑΜΑΝΤΑ Titulus initialis
λόγος εἰς τὴν κατὰ σάρκα γέννησιν τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ · εὐλόγησον πάτερ Titulus initialis
Λόγος εἰς τὴν κυριακὴν τῆς ὀρθοδοξίας Titulus initialis
Λόγος εἰς τὴν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Titulus initialis
λογος εις την παρουσιαν του Κυριου και εις την κοινην αναστασιν και αμφιβολη Ιουδαιων περι της αναστασεως του Σωτηρος Titulus initialis
Λόγος εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, καὶ περὶ συντελείας τοῦ κόσμου, καὶ εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ Titulus initialis
Λόγος εἰς τὴν περιτομὴν τοῦ Χριστοῦ καὶ ὀλίγος ἔπαινος εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον Titulus initialis
Λόγος εἰς τὴν προσκύνησιν τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἁγίου καὶ κορυφαίου τῶν ἀποστόλων Πέτρου Titulus initialis
Λόγος εἰς τὴν πρώτην καὶ δευτέραν καὶ τρίτην τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου Titulus initialis
Λόγος εἰς τὴν τοῦ προφήτου Ἰεζεκιὴλ ὅρασιν Titulus initialis
Λόγος εἰς τὴν τοῦ προφήτου Ἰεζεκιὴλ ὅρασιν. Σημασία ἐξ αὐτῶν τῶν θείων γραφῶν ἔχουσα τὴν μαρτυρίαν, ἐν οἷς λέγει Titulus initialis
Λόγος εἰς τὴν τῶν ρν' ἐπισκόπων παρουσίαν Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ. ΑΝΑΛΥΣΙΣ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΒΑΚΟΥΝ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ Titulus initialis
Λόγος εἰς τὸ πῶς δεῖ εἶναι τὸν μοναχόν Titulus initialis
λόγος ἐις τό· Γίνεσθε φρόνιμοι ὡσεὶ ὄφεις Titulus initialis
Λόγος εἰς τὸν Ἀβραάμ Titulus initialis
Λόγος εἰς τὸν Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαάκ Titulus initialis
Λόγος εἰς τὸν Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαάκ Titulus initialis
Λόγος εἰς τὸν ἅγιον Βάρβαρον Titulus initialis
Λόγος εἰς τὸν ἅγιον Ἠλίαν, τὸν προφήτην Titulus initialis
λόγος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας Titulus initialis
λόγος εἰς τὸν Ἰὼβ καὶ τὸν Ἀβραάμ Titulus initialis
λόγος εἰς τὸν νέον μάρτυρα Νικήταν Titulus initialis
Λόγος εἰς τὸν πάγκαλον Ἰωσήφ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΙΩΠΩΝΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΓΗΝ ΤΗΣ ΧΑΛΑΞΗΣ Titulus initialis
Λόγος εἰς τὸν προφήτην Δανιὴλ καὶ εἰς τοὺς ἁγίους Τρεῖς Παῖδας. Καὶ πρὸς τὸν λέγοντα, ὁ καιρὸς πονηρός ἐστι, σωθῆναι οὐ δύναμαι Titulus initialis
Λόγος εἰς τὸν προφἠτην Ἠλίαν καὶ εἰς τὴν χῆραν Titulus initialis
Λόγος εἰς τὸν προφήτην Ἰωνᾶν, καὶ περὶ μετανοίας τῶν Νινευϊτῶν Titulus initialis
Λόγος εἰς τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν σταυρὸν καὶ εἰς τὴν δευτέραν παρουσίαν. Καὶ περὶ ἀγάπης καὶ ἐλεημοσύνης Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟΝ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Titulus initialis
Λόγος εἰς τοὺς ἀποτασσομένους Titulus initialis
Λόγος εἰς τοὺς ἐν Χριστῷ κεκοιμημένους Titulus initialis
Λόγος ἐκ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Βαρλαάμ... Titulus initialis
Λὀγος ἕκτος περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως Titulus initialis cuiusdam partis
ΛΟΓΟΣ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ Αʹ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΚΑΝΟΝΑ Titulus initialis
Λόγος ἐν τῷ σταυρῷ, ἐπὶ τῶν ἐγκαινίων, καὶ περὶ τοῦ ἁγίου ξύλου τοῦ σταυροῦ Titulus initialis
Λόγος ἐναρμόνιος καὶ κατὰ τάξιν τὴν ἀρίστην συγκείμενος Incipit
Λόγος ἐναρμόνιος καὶ κατὰ τάξιν τὴν ἀρίστην συγκείμενος Incipit
Λόγος ἐναρμόνιος καὶ κατὰ τάξιν τὴν ἀρίστην συγκείμενος Incipit
Λόγος ἐξαναστάντας τινάς Incipit
ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΓΕΝΕΘΛΙΟΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Titulus initialis
Λόγος ἐπιτάφιος εἰς ἀξιωματικὸν Ῥῶσον Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΙΣ ΜΕΓΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Titulus initialis
Λόγος ἐπιτάφιος εἰς τὸν οὐρανοφάντορα μέγαν Βασίλειον Titulus initialis
Λόγος ἐπιτάφιος τοῦ μεγάλου δρουγγαρίου κυροῦ Γργορίου τοῦ Ἀντιόχου ἀναγνωσθεὶς ἄνωθεν τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου δεσπότου καὶ περιποθήτου γαμβροῦ τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως κυροῦ Ἀνδρονίκου τοῦ Κοντοστεφάνου, τοῦ διὰ τοῦ θείου καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος Ἀκακίκου μετονομασθέντος Titulus initialis
Λόγος ἑπτασύλλαβος Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Titulus initialis
Λόγος ἕτερος εἰς πατέρας τελειωθέντας Titulus initialis
Λόγος ἕτερος ἐπιτάφιος τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα Titulus initialis
Λόγος ἕτερος κατανυκτικός Titulus initialis
Λόγος εὐλογίας Ἐνώχ, καθὼς εὐλόγησεν... Καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Incipit
ΛΟΓΟΣ θΡΗΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ Titulus initialis
Λόγος Ἱπποκράτους περὶ τὰς διαφορὰς τῶν πυρετῶν Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Titulus initialis
Λόγος καʹ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΓΑΡ ΑΣΥΜΦΟΡΟΣ ΑΠΑΝ ΜΟΛΥΝΕΙ ΣΩΜΑ Desinit
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΓΑΡ ΑΣΥΜΦΟΡΟΣ ΑΠΑΝ ΜΟΛΥΝΕΙ ΣΩΜΑ Desinit
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΓΑΡ ΑΣΥΜΦΟΡΟΣ ΑΠΑΝ ΜΟΛΥΝΕΙ ΣΩΜΑ Desinit
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑΣ Titulus initialis
Λόγος καὶ ὀπτασία τοῦ προφήτου Ἰεζεκιήλ Titulus initialis
Λόγος καὶ ποίημα καὶ προοίμιον Ἰωάννου ἀρχιητροῦ περὶ ἔχων συνοπτικῶς πάντων τῶν παθῶν ... Titulus initialis
Λόγος κατὰ αἱρετικῶν, ἐν ᾧ καὶ ἀπόδειξις ἐκ φανερῶν ὑποδειγμάτων, τοῦ τε μαργαρίτου καὶ τῶν λοιπῶν συνάγουσα τὸ πιστόν, ὅτι δίχα τῶν φυσικῶν νόμων ἡ ἁγία Θεοτόκος τὸν Κύριον καὶ Θεὸν ἡμῶν ἐπὶ σωτηρίας τοῦ κόσμου καὶ συνέλαβε καὶ ἐκύησε Titulus initialis
Λόγος κατὰ τοκιζόντων Titulus initialis
Λόγος κατὰ τῶν ἐξ ὧν καὶ αὐτὸς εἷλκε τὸ γένος, ἀπὸ Ἰταλῶν Incipit
Λόγος κατὰ τῶν τὰ ἄζυμα φρονούντων Titulus initialis
λόγος κατὰ τῶν τοῦ Βέκκου βλασφημῶν Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ Titulus initialis
Λόγος κατανυκτικός Titulus initialis
Λόγος κατανυκτικός Titulus initialis
Λόγος κατηχητικός Titulus initialis
Λόγος Κυρίου ὃς ἐγένετο - ἔστι μεν Incipit
Λόγος Κυρἰου ὃς ἐγένετο πρὸς Ὠσηὲ... Ἔστι μὲν ταύτης τῆς προφητείας ἡ προγραφὴ Incipit
ΛΟΓΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΥΤΟΣ ΕΧΕΙ Incipit
Λόγος μὲν οὐδεὶς περὶ ἀγάπης κατ’ ἀξίαν εἰπεῖν ἱκανός, διὰ τὸ μὴ Incipit
Λόγος Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης περὶ τοῦ παναγίου Πνεύματος Titulus initialis
Λόγος ὃν καὶ ἀπέστειλεν τῷ ἀββᾷ Ἰωάννῃ τῷ ἡγουμένῳ τῆς Ῥαϊθοῦ προτραπεὶς παρ' αὐτοῦ συντάξαι Titulus initialis
Λόγος ὃν καὶ ἀπέστειλεν τῷ ἀββᾷ Ἰωάννῃ τῷ ἡγουμένῳ τῆς Ῥαϊθοῦ προτραπεὶς παρ' αὐτοῦ συντάξαι. Λόγος α´ Titulus initialis
Λόγος ὃν καὶ ἀπέστειλεν τῷ ἀββᾷ Ἰωάννῃ τῷ ἡγουμένῳ τῆς Ῥαϊθοῦ προτραπεὶς παρ' αὐτοῦ συντάξαι. Λόγος α´ Titulus initialis
Λόγος ὅτε οἱ μάγοι παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα Titulus initialis
Λόγος ὅτι πολὺς ἐκ μακροῦ ἐξηχεῖται Incipit
ΛΟΓΟΣ ΟΤΙ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΝ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΟΛΜΗΣΑΝΤΟΣ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΟΥ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΠΕΣΕ Titulus initialis
Λόγος ὀφέλημος περὶ τοῦ ἀπέχεσθαι ἐν κενοδωξίᾳ κ(αὶ) ὑπεριφανείᾳ εἰς ταύτην τὴν ὑπόθεσιν Titulus initialis
Λόγος πάνυ ὀφέλημος κ(αὶ) διήγησις τοῦ Σεδάρχ Titulus initialis
Λόγος πάνυ ὠφέλιμος Titulus initialis
Λόγος πάνυ ὠφέλιμος Titulus initialis
Λόγος παραινετικός Titulus initialis
Λόγος παραινετικὸς εἰς τοὺς ἐξελθόντας μετὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων ὡς ἐκ προσώπου τοῦ μητροπολίτου Titulus initialis
Λόγος παραινετικός. Περὶ τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ περὶ μετανοίας Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΙΝΗΤΙΚΟΣ Titulus initialis
Λόγος παρηγορητικὸς τῷ βασιλιῷ γραμματικῷ κυρῷ Κωνσταντίνῳ τῷ Ἀπιμπιθιοὺμ ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Titulus initialis
Λόγος πέμπτος Titulus initialis cuiusdam partis
Λὀγος πέμπτος περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως Titulus initialis cuiusdam partis
Λόγος περὶ ἀζύμων, τῇ κυριακῇ τῆς ὀρθοδοξίας ἀναγινωσκόμενος ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας φωνῇ μεγάλῃ καὶ παρρησίᾳ Titulus initialis
Λόγος περὶ ἀληθοῦς ἀποταγῆς, καὶ ὃν τρόπον εὑρήσει ψυχὴ τὸν Θεόν· διὸ καὶ ἦλθεν ὁ Κύριος Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Titulus initialis
λόγος περὶ ἀνδρῶν Titulus initialis
Λόγος περὶ ἱερωσύνης Titulus initialis
Λόγος περὶ καταστάσεως τῆς ἐκκλησίας Titulus initialis
Λόγος περὶ κρίσεως καὶ ἀναστάσεως Titulus initialis
Λόγος περὶ μετανοίας Titulus initialis
Λόγος περὶ μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως καὶ εἰς τὴν βάσιν τῆς ἁγίας Μαρίας Titulus initialis
Λόγος περὶ μετανοίας καὶ κρίσεως, καὶ περὶ χωρισμοῦ ψυχῆς καὶ σώματος Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΚΟΙΝΩΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝΤΑΙ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ Titulus initialis
Λόγος περὶ παρθενίας Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ Titulus initialis
Λόγος περὶ τῆς ἁγίας κοινωνίας Titulus initialis
Λόγος περὶ τῆς ἀναστάσεως, ἐν τοῖς ἐγκαινίοις, καὶ περὶ τοῦ ἁγίου μνήματος Titulus initialis
Λόγος περὶ τῆς δευτέρας παρουσίας καὶ κρίσεως Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΔΙΑΛΕΞΕΣΙΝ ΕΥΤΑΞΙΑΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΑΝΘΠΩΠΟΥ, ΟΥΤΕ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΔΙΑΛΕΓΕΣΘΑΙ Titulus initialis
Λόγος περὶ τῆς ἐνεργείας τοῦ μισοκάλου δαίμονος Titulus initialis
Λόγος περὶ τῆς κοινῆς ἀναστάσεως καὶ μετανοίας καὶ ἀγάπης. Καὶ εἰς τὴν δευτέραν παρουσίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Titulus initialis
Λόγος περὶ τῆς μελλούσης κρίσεως Titulus initialis
Λόγος περὶ τῆς παραβάσεως τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας Titulus initialis
Λόγος περὶ τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος μυσταγωγίας καὶ ὅτι ὥσπερ ὁ Υἱὸς ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς ἱερολογεῖται γεννᾶσθαι, οὕτως καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ μόνου καὶ τοῦ αὐτοῦ αἰτίου θεολογεῖται ἐκπορεύεσθαι· λέγεται δὲ τοῦ Υἱοῦ εἶναι ὡς ὁμοούσιον καὶ ἀποστελλόμενον δι’ αὐτοῦ. Titulus initialis
Λόγος περὶ τοῦ ἀεὶ ἐν τῷ νῷ ἔχειν τὴν ἡμέραν τῆς ἐξόδου τοῦ βίου Titulus initialis
Λόγος περὶ τοῦ θανάτου τοῦ ἀνθρώπου Titulus initialis
Λόγος περὶ τοῦ Κάϊν, καὶ τοῦ Ἄβελ τῆς ἀναιρέσεως Titulus initialis
Λόγος περὶ τοῦ πάθους τοῦ Σωτῆρος Titulus initialis
Λόγος περὶ τοῦ παναγίου Πνεύματος Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ; ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑΣ Incipit
Λόγος περὶ τῶν παρανόμως τοῖς ἄρχουσιν ἐπὶ τοὶς ἱεροῖς τολμώμενον Titulus initialis
Λόγος περὶ τῶν παρανόμως τοῖς ἄρχουσιν ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς τολμωμένων Titulus initialis
Λόγος περὶ τῶν Χριστιανῶν τοῖς κληρονομοῦσι τὴν αἰώνιον ζωήν Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ Titulus initialis
Λογος περιεχων αγαθου παρουσιαν. Additio
Λόγος πεφυκὼς ζῶν, ἴσος θεῷ φύσει Λόγος πανευαγής τε, καὶ φρικτὸς φύσει Ὑπὲρ λόγον συνῆλθε τῇ βροτῶν φύσει Λόγῳ καθαίρων καὶ θεοῦ θωητὴν φύσιν Textus
Λογος πεφυκως ζων, ισος θεω φυσει, | λογος πανευαγης τε και φρικτος φυσει, | υπερ λογον συνηλθε τη βροτων φυσει, | λογω καθαιρων και θεου (?) θνητην φυσιν.| Textus
ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΟΥΝ Titulus initialis
Λόγος πρὸς τοὺς λέγοντας, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκπορεύεται, κατασκευάζων ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς διὰ τοῦ Υἱοῦ, οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκπορεύεται Titulus initialis
λόγος πρὸς τοὺς μοναζόντας Αἰγύπτου Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΩΝΗΘΕΙΣ ΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΩ ΚΑΙ ΘΕΟΠΡΟΒΛΗΤΩ ΑΥΘΕΝΤΗ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΗ ΤΩ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΥΡΙΩ ΚΥΡΙΩ ΚΟΣΜΑ ΤΩ ΠΡΩΤΩ Titulus initialis
Λόγος προτρεπτικὸς εἰς μετάνοιαν καὶ εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἀποστόλου Incipit
Λόγος πρῶτος Titulus initialis cuiusdam partis
Λόγος πρῶτος [...] Titulus initialis
Λόγος πρῶτος ἀντιρρητικός [...] Titulus initialis
Λὀγος πρῶτος περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως Titulus initialis cuiusdam partis
Λόγος πρῶτος. Πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος ἔφη που λόγιον ἱερόν. ἐν πνεύματι γὰρ ἐσοφίσθησαν ἅπαντες οἱ κηρύξαντες ἡμῖν τὸν σωτήριον λόγον Incipit
ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ· ΣΤΗΛΗ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙ ΑΛΩΠΕΚΙΑΣ. ΒΙΒΛΟΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΤΑ ΕΦΟΔΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥΝΤΟΣ ... Titulus initialis
Λόγος σημαίνει ιβ΄· λόγος ὁ ἐνδιάθετος λογισμός Incipit
Λόγος στηλιτευτικὸς κατὰ Ἀρμενίων τῶν αἱρετικῶν, ὁμοφρόνων Εὐτυχοῦς καὶ Διοσκούρου Titulus initialis
Λόγος στηλιτευτικὸς περὶ τῶν κακοδόξων Ἀρμενίων κ.τ.λ. Titulus initialis cuiusdam partis
Λόγος στηλιτευτικὸς πρῶτος κατὰ τῆς βλασφήμου τῶν Ἀρμενίων αἱρέσεως Titulus initialis
Λόγος στηλιτευτικὸς πρῶτος κατὰ τῆς βλασφήμου τῶν Ἀρμενίων αἱρέσεως Titulus initialis
Λόγος συντακτήριος Titulus initialis
λόγος σώματι ἔοικε καὶ ἀναλογεῖ τῇ κεφαλῇ τὸ προοίμιον Incipit
Λόγος τέταρτος Titulus initialis cuiusdam partis
Λόγος τέταρτος [...] Titulus initialis
Λόγος τέταρτος [...] et Λόγος πέμπτος [...] in cod. Titulus initialis
Λόγος τέταρτος ἀντιρρητικός [...] et Λόγος πέμπτος [...] in cod. Titulus initialis
Λὀγος τέταρτος περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως Titulus initialis cuiusdam partis
Λόγος τετρασύλλαβος Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΡΥΠΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ Incipit
Λογος του αγιου Ευφραιμ κατανυκτικος και περι της δευτερας παρουσιας του κυριου ημων Ιησου Χριστου, πανυ οφελιμος, ευλογησον. Titulus initialis
Λόγος τοῦ εὐλαβεστάτου διακόνου τῆς τοῦ θεοῦ μεγάλης ἐκκλησίας καὶ φιλοσόφου κυροῦ Σωτηρίχου τοῦ Παντευγένου, γενόμενος ἐκ συζητήσεως τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου κυροῦ Μιχαὴλ τοῦ Ὀξείτου, περὶ τοῦ γεννηθῆναι ἀνάρχως καὶ ἀχρόνως τὸν θεὸν λόγον ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς καὶ ἀεὶ γεννᾶσθαι καὶ μήτε τὸν πατέρα στῆναί ποτε τοῦ γεννᾶν, μήτε τὸν υἱὸν τοῦ γεννᾶσθαι, καὶ περὶ τοῦ μὴ ἀπόβλητον εἶναι τοῖς ἐπιεικῶς καὶ εὐεπηβόλως προσφερομένοις τὴν παρὰ τοῦ μεγάλου Βασιλείου παραληφθεῖσαν λέξιν τὴν λέγουσαν τὴν κυριακὴν σάρκα θεοφόρον Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗ ΕΠΙΛΑΝΘΑΝΕΣΘΑΙ Titulus initialis
Λόγος τοῦ μουζάλων κυροῦ νικολάου περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος Titulus initialis
Λόγος τοῦ πρωτονωβελισσίμου Μανουὴλ τοῦ Στραβορωμανοῦ πρὸς τὴν δέσποιναν Εἰρήνην τὴν Δούκαιναν παραμυθητικὸς ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῆς Μιχαὴλ σεβαστοῦ τοῦ πρωτοστράτορος. Ἀνεγνώσθη δὲ ἐν Μοσυνουπόλει παρὰ τοῦ αὐτοῦ Στραβορωμανοῦ, τὸ τῆς μεγάλης ἑταιρείας ὀφφίκιον τότε διέποντος Titulus initialis
Λόγος τοῦ ὑπερτίμου ὃς ἐπικέκληται σελέντιος Titulus initialis
Λόγος τρίτος Titulus initialis cuiusdam partis
Λόγος τρίτος [...] Titulus initialis
Λὀγος τρἰτος περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως Titulus initialis cuiusdam partis
Λόγος τρίτος, ἐν ᾧ τίθεται τὰ ποιήσοντα τὴν τοιαύτην εἰρήνην Titulus initialis
Λόγος φανερὸς τήνη ὁμιὦθη βίος καὶ ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων Titulus initialis
Λόγος ψυχωφελής Titulus initialis
Λόγος ψυχωφελὴς τοῦ ἁγίου Βαρλαάμ, ὅτι οὐκ ὠφελεῖται ἄνθρωπος οὔτε ἐν πλοὐτῳ οὔτε ἐν τέκνοις καὶ συγγενέσιν, εἰ μὴ μόνον ἐν ἐλεημοσύμῃ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΩΦΕΛΗΜΟΣ ΟΤΙ ΕΑΝ ΘΕΛΕΙ Ο ΔΑΙΜΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΩΘΗ Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΩΦΕΛΗΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ ΕΝ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ Titulus initialis
Λόγος ὠφέλιμος ἐκ θείων πατέρων καὶ εὐαγγελικῶν διδαγμάτων περὶ τῶν ἀποιχομένων ἀποδεικνύων ὅτι καλόν ἐστιν τὸ εὐποιεῖν ὑπὲρ αὐτῶν Titulus initialis
Λόγος ὠφέλιμος ἐκ θείων πατέρων καὶ εὐαγγελικῶν διδαγμάτων περὶ τῶν ἀποιχομένων ἀποδεικνύων ὅτι καλόν ἐστιν τὸ εὐποιεῖν ὑπὲρ αὐτῶν Titulus initialis
Λόγος ὠφέλιμος ἐκ θείων πατέρων καὶ εὐαγγελικῶν διδαγμάτων περὶ τῶν ἀποιχομένων ἀποδεικνύων ὅτι καλόν ἐστιν τὸ εὐποιεῖν ὑπὲρ αὐτῶν Titulus initialis
Λόγος ὠφέλιμος ἐκ θείων πατέρων καὶ εὐαγγελικῶν διδαγμάτων περὶ τῶν ἐπευχομένων ἀποδεικνύων ὅτι καλόν ἐστιν τὸ εὐποιεῖν ὑπὲρ αὐτῶν Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ Titulus initialis
λόγος ὠφέλιμος κατὰ πολλὰ περὶ μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως Titulus initialis
ΛΟΓΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΜΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ Titulus initialis
Λόγος ὠφέλιμος περὶ τοῦ ἀπέχεσθαι κενοδοξίας καὶ ὑπερηφανείας, καὶ περὶ ταπεινοφροσύνης Titulus initialis
Λόγος, πῶς μὲν ἐν δευτέρῳ ἀπολογητικός, ἐφ' ᾗπερ ἀδικίᾳ ὑπέστη, πῶς δὲ ἀντιρρητικός ἐπὶ παρεξηγήσεσι ῥήσεων τινῶν Γραφικῶν Titulus initialis
λόγους Desinit
ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΠΕΡ Incipit
Λόγους ὁ φίλῶν ἀναγινώσκει ῥᾴος Incipit
λογους τελωνων και δημοσιας πραξεις ελιπες αποστολε Μ α τ θ α ι ε μακαριε, (sic) μονω δε Χριστω ηκολουθησας ποθω γραψας απασι τους αυτου θειους λογους. Textus
λογους τελωνων και δημοσιας πραξεις. ελιπες αποστολε Ματθαιε μακαριε μονω δε Χριστω ηκολουθησας ποθω γραψας απασι τους αυτου θειους λογους. Textus
Λόγῳ ἐνυποστάτῳ μεμαθητευμένος ὁ ἀπόστολος Incipit
λόγων βρυχηθμοῖς αἱρετικοὺς ἐκτρέπει Desinit
ΛΟΓΩΝ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝ Incipit
ΛΟΓΩΝ Η ΤΟΤΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΣΑΦΩΝ Incipit
Λόγων καὶ ἔργων ἅμιλλαν ὁρῶ Incipit
λογων ο Μαρκος την αειρρυτον χυσιν εκ πληθος εκκενωσον αντλησας, οπως κοσμος παρηγορημα του διψους λαβη. Textus
λογων ο Μαρκος την αειρρυτον χυσιν Incipit
λογων ο Μαρκος την αειρρυτον χυσιν Incipit
Λογων ο Μαρκος· την αειρρυτον χυσιν Incipit
Λοὶ ε βιρτούτοι πρισζιπᾶ Incipit
ΛΟΙΔΟΡΙΑΙΣ ΣΟΙ ΧΡΑΝΕΙΝ ΑΣ ΠΥΝΘΑΝΟΜΕΝΟΣ ΟΥ ΜΙΚΡΩΣ Incipit
Λοιμὸς ἐπεῖχε τὴν πόλιν. ἔχρησεν ὁ θεὸς παύσασθαι τὸν λοιμόν, εἰ ὁ δῆμος ἑνός του τῶν πολιτῶν παῖδα θύσειεν. ἔλαχεν ὁ τοῦ μάγου. ὑπισχνεῖται παύσειν τὸν λοιμόν, εἰ ἀπόσχοιντο τοῦ παιδός. βουλεύονται. Titulus initialis
λοιμοὺς γὰρ λέγει τοὺς ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς καθεζομένους Incipit
ΛΟΙΠΑ ΔΕ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ Incipit
ΛΟΙΠΟΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΣ ΑΓΑΠΗΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΝ... ΑΜΗΝ Desinit
λοιπὸν δὲ περὶ γενέσεως εἰπεῖν Desinit
ΛΟΙΠΟΝ ΚΥΡΙΑ ΑΝΕΣ ΜΟΙ ΜΗ ΜΟΙ ΚΟΠΟΥΣ ΠΑΡΕΧΗΣ Incipit
Λοιπὸν συνήχθη ἡ κατὰ Ἀρείου Incipit
Λοιπὸς τοίνυν Θεμιστοκλής Incipit
Λουδεμπιστὴς ἑρμηνεύεται ὁ διακορητής Incipit
λουδεμπιστής· ἀρρητοποιός Incipit
Λουκα παρελθε και ξενην φανον τριβον τοις ασκοπως τρεχουσιν εις τριβον πλανης, λαοις δε δειξον εν σκοτω καθημενοις, οιον βλεπειν εδειξε φως θεοφανης. Textus
Λουκα παρελθε και ξενην φανον τριβον Incipit
Λουκα παρελθε και ξενην φερον τριβον. Incipit
Λουκα παρελθε, και ξενην Incipit
Λουκα φυλλαττοις Αγαπητον αμην Textus
Λουκᾶ, φυλάττοις ἀγαπητὸν οἰκέτην. Textus
Λουκᾶ. Detail(s)
Λουκας Titulus initialis
Λουκας | Κοσμα Ινδικοπλευστου. Titulus initialis
Λουκᾶς δ' ὁ θεῖος τρίτος ὕπαρχος τύπος Μόσχου νοητῶς εἰκονίζων ἰδεὰν Χριστοῦ διδαχαῖς ἀροτριοῦντος φρένας Ὃν καὶ πατὴρ θύσειεν ἀσώτω γόνω. Textus
Λουκας διδασκει και συναπτει το δραμα. Textus
Λουκᾶς διδάσκει καὶ συνάπτει τὸ δράμα. Textus
Λουκας εν Θηβαις ταις βοιωτικαις εκοιμηθη· ων ετων πδʹ: Textus
Λουκας ερμηνευεται αυτον ανιστωντα. Titulus initialis
Λουκας ερμηνευεται εαυτον ανιστωντα. Εκ του αγρυπνειν και αυλειν Incipit
Λουκας ηπιοθυμος Incipit
Λουκας ηπιοθυμος Incipit
Λουκας ηπιοθυμος ακεστοριης Incipit
Λουκᾶς ἠπιόθυμος ἀκεστορίης ἐπιίστωρ Incipit
Λουκᾶς ἠπιόθυμος ἀκεστορίης ἐπιΐστωρ, ἀθανάτου Χριστοῖο γένος καὶ θέσκελα ἔργα ἀτρεκέως κατέλεξε, καὶ ὡς θάνεν ἄμμε σαώσας, καὶ πάλιν, ἐκ τύμβοιο θορών, μερόπεσσιν ἐδείχθη, ἔνθεν δʹ οὐρανίην ὑπὲρ ἄντυγα Πατρὶ φαάνθη. Textus
Λουκας ηπιοθυμος ακεστοριης επιιστωρ| Incipit
Λουκας ηπιοθυμος, ακεστοριης. επι Incipit
Λουκας ηπιοθυμος· ακεστοριης επιιστωρ· Textus
Λουκᾶς ἰατρὸς οὐ μόνον τῶν σωμάτων ἀλλ’ οὐδὲν ἧττον καὶ ψυχῶν παθημάτων. Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ μετεκίαθε Λουκᾶς γῆθεν· Ἀντιόχειά σε γείνατο μὲν Λουκᾶ μεγαλῆτορ, ἔργα δὲ σεῖο χειρὸς ἵκετο γῆς δι’ ὅλης. Textus
Λουκας ιερευς και πρωτοπαπας Κανινου Titulus initialis
Λουκᾶς καὶ Κλήμης· ἴστω ὅτι τούτοις τέως ἦν ἐκκλησίας ἐγκεχειρικώς· τοσαύτη γὰρ αὐτῶν ἡ ὑπερβολὴ τῆς ἀρετῆς· ὡς μὴ δὲ τῆ (τὴν) νεότητα ἐμποδίσαι· Desinit
Λοῦκας κέρατα ποῦ Θεοῦ μόσχου φέρων φρουρεῖ διδαχῆ τὴν βρότειον οὐσίαν, ἀνευρύνων δ' αὔλακα τῶν οὐρανίων γονιμοποιεῖ τὰς ψυχικὰς δυνάμεις. Textus
Λουκας ο ευαγγελιστης εχει τιτλους. πγʹ. κεφαλαια. τμηʹ. Textus
Λουκᾶς ὁ εὐαγγελιστής, ὁ καὶ τὰς Πράξεις τῶν ἀποστόλων συγγράψας, εἷς ἐστι τῶν μαθητῶν· ἐκοιμήθη ἐν Ἀντιοχείᾳ. Textus
Λουκᾶς ὁ θεῖος Ἀντιοχεὺς μὲν ἦν, ἰατρὸς δὲ καὶ τὴν ἔξω σοφίαν πολύς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὴν ἑβραϊκὴν παιδείαν ἐξησκήσατο τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπιφοιτήσας, ὅτε δὴ καὶ ὁ κύριος ἡμῶν ἐδίδασκεν Incipit
Λουκας ο θειος Αντιοχευς μεν ην. Incipit
Λουκας ο θειος Αντιοχευς μεν ην· ιατρος δε, και την εξω σοφιαν πολυς· Incipit
Λουκας ο θειος, Αντιοχευς μεν ην, ιατρος δε και την εξω σοφιαν πολυς Incipit
Λουκας ο θειος, Αντιοχευς μεν ην Incipit
Λουκας ο θειος, Αντιοχευς μεν ην, ιατρος δε και την εξω σοφιαν πολυς Incipit
Λουκας ο θειος, Αντιοχευς μεν ην· ιατρος δε, και την εξω σοφιαν πολυς Incipit
Λουκας ο θειος· Αντιοχευς μεν ην· ιατρος Incipit
Λουκας ο κλεινος, ακεστωρ εν φαρμακοις, το παρος δ'αυθις, μωλ[ω]πων (μωλωπων) αορατων, δραστηρια φαρμακα τοις πιστοις χεει. Textus
Λουκας ο κλεινος, ακεστωρ εν φαρμακοις, το παρος δ'αυθις, μωλωπων αορατων, δραστηρια φαρμακα τοις πιστοις χεει. Textus
Λουκᾶς ὁ μακάριος εὐαγγελιστὴς ἰατρὸς μὲν Incipit
Λουκας ο μακαριος ευαγγελιστης ιατρος μεν ην την τεχνην· γεγονε δε και ψυχων ιατρος Incipit
Λουκᾶς ὁ μακάριος εὐαγγελιστῆς, ἰατρὸς μὲν ἦν τῆ τέχνη Incipit
Λουκας ο μακαριος ευαγγελιστης, ιατρος μεν ην τη τεχνη, γεγονε δε και Incipit
Λουκας ο μακαριος ευαγγελιστης, ιατρος μεν ην την τεχνην Incipit
Λουκας ο μακαριος ευαγγελιστης, ιατρος μεν ην την τεχνην, γεγονε Incipit
Λουκας ο μακαριος ευαγγελιστης, ιατρος μεν ην την τεχνην, γεγονε Incipit
Λουκας ο μακαριος ευαγγελιστης, ιατρος μεν ην την τεχνην, γεγονε δε Incipit
Λουκᾶς ὁ μακάριος εὐαγγελιστὴς, ἰατρὸς μὲν ἦν τὴν τέχνην, γέγονε δὲ καὶ ψυχῶν ἰατρός Incipit
Λουκᾶς ὁ μακάριος εὐαγγελιστὴς. ἱατρὸς μὲν ἦν Incipit
ΛΟΥΚΑΣ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΝ ΗΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΓΕΓΟΝΕ ΔΕ ΚΑΙ ΨΥΧΩΝ Incipit
Λουκᾶς ὁ μακάριος ἰατρὸς μὲν ἦν τὴν τέχνην, γέγονε δὲ καὶ ψυχῶν ἰατρός, ἀναβὰς ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος ἐπὶ τὸ κρεῖττον. Καταλέλοιπεν γὰρ ἡμῖν τῶν Ἰησοῦ λόγων τε καὶ θαυμάτων τὴν μνήμην ἔγγραφον. Μόνος δὲ τῶν ἄλλων εὐαγγελιστῶν ἀκριβῶς ἐποιήσατο τὴν τοῦ εὐαγγελίου γραφήν, καὶ πολλὰ τῶν τοῖς ἄλλοις σεσιωπημένων οὗτος ἀπεμνημόνευσέ τε καὶ διεξῆλθεν ἀκριβῶς, διὸ καὶ τὸ προοίμιον τῆς εὐαγγελικῆς γραφῆς ἀκρίβειαν ἐπαγγέλλεται. Textus
Λουκας ο μακαριος, ιατρος μεν ην την τεχνην Incipit
Λουκας ο μακαριος· ιατρος μεν ην την τεχνην Incipit
Λουκᾶς ὁ μέγας εὐαγγελιστὴς ἦν ἀπὸ Ἀντιοχείας Incipit
Λουκας ο Χριστου φερτατος Incipit
Λουκας ο Χριστου φερτατος Incipit
Λουκας ο Χριστου φερτατος μυστογραφος το θειον ευαγγελιον ανεσκεμμενος γραψας βροτοις ωπασεν ως μεγα κλεος Textus
Λουκᾶς ὁ Χριστοῦ φέρτατος μυστογράφος· Τὸ θεῖον εὐαγγέλιον ἆν ἐσκεμμένως (sic!)· γράψας βροτοῖς ὤπασεν ὡς μέγα κλέος. Textus
Λουκας ο Χριστου φερτατος μυστογραφος· Textus
Λουκᾶς πρᾷος κατὰ θυμόν Incipit
Λουκας Συρος τω γενει. Αντιοχευς. ιατρος την τεχνην Incipit
Λουκας τα δ᾽ ελεξεν Incipit
Λουκᾶς ταῦτα δ᾽ ἔλεξεν, ὅς ῥα κατ᾽ ἴχνος πάντῃ ἀεθλεύοντι κεχαρμένος εἵπετο Παύλῳ Textus
Λουκας ταυτα δ᾽ ελεξεν, ος ρα κατ' ιχνος, παντη αεθλευοντι, κεχαρμενος ειπετο Παυλω. Textus
Λουκᾶς τὴν κατὰ νόμον εἶπεν ἀνάστασιν τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ Explanatio
Λουκᾶς τὴν κατὰ νόμον εἶπεν ἀνάστασιν τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Desinit
Λουκας την κατα νομον ειπεν αναστασιν του κυριου Ιησου Χριστου. Desinit
Λουκας την κατα νομον ειπεν αναστασιν του κυριου Ιησου Χριστου. Explanatio
Λουκας. στιχοι. Titulus initialis
Λουκιανὸς καὶ Παῦλος πᾶσι τοῖς κατ' Ἀσίαν καὶ Φρυγίαν Incipit
Λουκιανοῦ τοῦ δυσσεβοῦς κατὰ τὰ τῆς ἑώας μέρη ἐν Βηθαγαυρεῖ τῆς Ἐλευθεροπόλεως Incipit
ΛΟΥΚΙΛΛΙΑΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΝ ΑΘΛΗΤΑΙΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΙ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΕΝ ΕΦΗ ΤΗΣ ΝΙΚΟΜΗΔΟΥΣ Incipit
ΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΦʹ ΟΙΣ ΑΠΑΞ ΑΠΕΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΝ Incipit
ΛΟΥΤΗΡΑ, ΟΝ ΔΗ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΠΡΟΣΗΓΟΡΕΥΣΕ Η ΓΡΑΦΗ Desinit
Λουτρὰ δὲ θερμὰ μέν, μεγάλους καὶ παχεῖς καὶ πυκνούς Incipit
λουτροῦ τῆς πα[λιγγενεσίας Desinit
λυγρὰ τάδ' ἀλεύασθαι, τῶν δ' ἴσ' ἀμείψασθ' ἐσθλά Desinit
Λύει σε δεσμῶν σταυρικῶν, στρατηλάτα Incipit
Λύεις γὰρ μᾶλλον οὕτω δεσμῶν, καὶ οὕτως ἕλκων ἑδραιοτέρους μᾶλλον ποιεῖς Desinit
Λυθεὶς ὁ μάρτυς τῆς ἐπὶ σταυροῦ πέδης Incipit
λύκος τὸ ἐμὸν θρέμμα Desinit
Λύκων τις τὸ γένος Ἡρακλεώτης τῇ Πασίωνος Incipit cuiusdam partis
Λυπεῖ δ’ ὃ γ’ ἄφρων θέσθ’ ἐπισπεύδων χάριν Incipit
ΛΥΠΕΙ ΚΑΙ Incipit
Λυπεῖ με πολλὰ ὧν ἔγνωκα Incipit
Λύπη Titulus initialis
Λύπη ἐστὶ διάθεσις ψυχῆς Incipit
Λύπη ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ λύειν Incipit
Λύπη μοί ἐστι μεγάλη καρδίας Incipit
λύπη χαρᾷ σύμμικτος· ἀμφοῖν γὰρ ἔδει τοῖς σοῦ παθόντος ἐκ φθορᾶς λελυμένοις Desinit
ΛΥΠΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΣ ΕΠΛΗΡΩΘΗ Incipit
Λύπης καὶ χαρᾶς ἐπληρώθη Incipit
Λύρα ὤφθητε τοῦ παναγίου Πνεύματος Incipit
ΛΥΡΗΣ ΘΕΙΟΚΡΟΤΟΥ ΜΕΛΙΕΔΕΟΣ ΕΥΛΑΛΟΣ ΗΧΩ Incipit
Λυρικοὶ δέ εἰσιν οὗτοι· Ἀλκμάν Incipit
Λυρικοὶ ποιηταί Incipit
ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΡΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Titulus initialis
Λύσεις ἀποριῶν τῆς θείας Γραφῆς Titulus initialis
Λύσεις εἰς τὰ προβληθέντα Ἱπποκράτεια ἰατρικὰ καὶ φυσικὰ ζητήματα Titulus initialis
ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΝΑ ΑΠΟΡΗΣΑΝΤΑ ΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΡΙΑΣ Titulus initialis
Λυσίας ὁ Κεφάλου Συρακουσίων μὲν ἦν γονέων Incipit
ΛΥΣΙΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Desinit
Λυσίου ἐπιτάφιος Titulus initialis
λύσις Titulus initialis
Λύσις ἀπορίας τινὸς παλαμητικῆς Titulus initialis
λύσις ἀπορίας τινὸς Παλαμητικῆς Titulus initialis
Λύσις ἀπορίας τινὸς παλαμητικῆς. Περὶ τῶν ὑποστατικῶν τῆς ὑπερφυοῦς Τριάδος Titulus initialis
ΛΥΣΙΣ ΕΠΙ ΥΠΟΜΝΗΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΝ ΚΥΡ ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΝΟΜΕΝΗ Titulus initialis
ΛΥΣΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ΛΥΣΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Titulus initialis
Λύσις τῶν προτάσεων τῶν Λατίνων Incipit
Λύσις τῶν προτάσεων τῶν Λατίνων ἐξ ὧν συνάγειν οἴονται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ τοῦ υἱοῦ ἐκπορεύεσθαι Titulus initialis
Λύσις· Διότι ὅ γε τοιοῦτος λόγος πρὸς τὴν λέξιν Incipit
Λῦσον με δεσμῶν τῆς ἁμαρτίας, Λόγε, μοναχὸν Ἰωάννην Incipit
Λῦσον με τῷ λόγῳ σου, Λυτρωτά Incipit
ΛΥΤΡΩΘΗΝΑΙ ΔΥΝΗΣΕΤΑΙ Desinit
λυτρωθῆναι δυνήσηται Desinit
λυτρωθῶμεν, καὶ τῆς τοῦ παραδείσου τρυφῆς ἀπολαύσωμεν, ἐν Χριστῷ... Desinit
λυτρώμεθα ἀεὶ ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις ἀπὸ πάσης ὀργῆς θεηλάτου, βλάβης τε καὶ ἐπηρείας ὁρατῶν καὶ νοουμένων ἐχθρῶν… ἀμήν. Desinit
Λύτρωσαι κινδύνων ἐπαγωγῆς Incipit
Λυχναψίαν σβέννυσιν ἡ λαιμαργία Incipit
Λυχνία γὰρ ἦν ἀληθὴς ἡ σὰρξ ἡ δεσποτική Incipit
Λυχνία ἦν ἀληθὴς ἡ σὰρξ ἡ δεσποτικὴ ἡ τοῦ ἁγίου Πνεύματος τὰς ἐλλάμψεις Incipit
λω (?) Ις (Ιησους) + Xς (Χριστος) ωα (?) Textus
Λῶροι μὲν οὐχ ἥκουσιν Incipit