Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Λε

Détails contenus par liste alphabétique Type
λέ]γων· μὴ κτήσησθε Incipit
λεʹ Περι των επερωτησαντων τον κυριον αρχι λϛʹ Περεων (sic!) και πρεσβυτερων Detail(s)
λεʹ Περι των επερωτησαντων τον κυριον αρχιερεων και Desinit abruptus
ΛΕΑΙΝΑΝ ΕΙΠΩΝ Incipit
λέγ[ει Desinit
Λεγάτος ἣ περὶ πνεύματος Titulus initialis
λέγε θεῷ τῷ βοηθῷ τὰ σὰ πλημμελήματα καὶ αὐτὸς ὡς δυνατὸς Incipit
ΛΕΓΕ ΜΟΙ Ο ΓΡΑΙΚΕ ΔΙΑΤΙ ΟΥΧ ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ Incipit
Λέγε μοι, ὀκνηρότατε· τίνι τῶν ζῴων Incipit
λέγε]σθαι αὐτῇ Ἰουλίττα Incipit cuiusdam partis
λέγει ἀνανευούμενος Desinit
λεγει αυ[τω...] Desinit abruptus
λεγει αυτω Desinit abruptus
λεγει αυτω· ναι, κυριε [ Desinit abruptus
Λέγει γὰρ ἡ Γραφὴ περὶ τῶν πρωτοπλάστων Incipit
Λέγει γὰρ Χριστὸς τοῖς σοφοῖς ἀποστόλοις Incipit
Λέγει γελωτοποιοῦ καὶ ἀργολογίας Incipit
Λέγει γοῦν καὶ ἐπαινεῖ ὁ θεολόγος Incipit
λεγει δε και ο σοφος Σολομων εαν οι λογοι χρυσοι η σιωπη μαργαριται Textus
Λέγει δὲ πάλιν· ὅσου γὰρ τὸ πρῶτον ἔτρωσεν Incipit
ΛΕΓΕΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΣΜΑΣΙΝ Ο ΣΟΛΟΜΩΝ : ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΙΣΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΠΑΛΛΑΚΑΙ Incipit
Λέγει ἐν τοῖς ᾄσμασιν ὁ Σολομὼν ἑξήκοντα Incipit
Λέγει ἐν τοῖς ᾄσμασιν ὁ Σολομὼν ἑξήκοντά εἰσι βασίλισσαι Incipit
ΛΕΓΕΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΣΜΑΣΙΝ Ο ΣΟΛΟΜΩΝ ΟΤΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ Incipit
ΛΕΓΕΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΣΜΑΣΙΝ Ο ΣΟΦΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝ Incipit
ΛΕΓΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥΑΒΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Incipit
ΛΕΓΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΑΡΙΑ Incipit
ΛΕΓΕΙ Ο ΔΑΒΙΔ ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Incipit
ΛΕΓΕΙ Ο ΔΑΒΙΔ ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Incipit
Λέγει ὁ θεῖος ἀπόστολος Incipit
Λέγει ὁ θεῖος ἀπόστολος ὅτι συνεργοῦντες Incipit
Λεγει ο μαρτυρων ταυτα ναι. Desinit
ΛΕΓΕΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΤΙ ΙΕΡΕΥΣ Ο ΠΟΡΝΕΥΣΑΣ Incipit
Λέγει ὁ φιλόσοφος καὶ μαθηματικὸς τεχνίτης Incipit
Λέγει ὁ Χρυσόστομος Ἰωάννης περὶ τῆς παλαιᾶς καὶ νέας διαθήκης· ἐκεῖ τὸ γράμμα, ὧδε τὸ πνεῦμα Incipit
Λέγει ὀλίγον ἠθέλαμεν ὀκνῆσαι Incipit
ΛΕΓΕΙ ΠΑΡΑΙΝΩΝ ΠΩΣ ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΘΕΜΙΣ Desinit
Λέγει περὶ φιλίας ἐν ταύτῃ τῇ πραγματείᾳ Incipit
Λέγει που ὁ ποιμὴν ὁ Ἀσκραῖος, οὐχ ὅτε ὑπῆρχε ποιμήν, Incipit
λεγει ταις εκκλησιαις. Desinit abruptus
ΛΕΓΕΙ ΤΗΝ ΑΣΤΡΑΠΗΝ Desinit
Λέγει τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον Incipit
Λέγει τὸν Θεὸν μηδόλως ἔχειν ἐνέργειαν Incipit
λεγει τω Ιησου Incipit abruptus
Λέγει... πρὸς τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα ἐπισκόπων Incipit
λέγειν τι περὶ ἡμῶν φαῦλον, ὅτι τῷ θεῷ ... ἀμήν Desinit
λέγεις μὴ βλέπειν Desinit
Λέγεται γὰρ ὁ θεάνθρωπος καὶ ἐκ τῶν β΄ πεφυκέναι φύσεων Incipit
ΛΕΓΕΤΑΙ ΔΕ ΚΥΚΛΟΥΝ ΠΑΣΑΝ ΓΗΝ ΕΥΙΛΑΤ ΟΥ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΧΡΥΣΙΟΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΑΞ ΚΑΙ Ο ΛΙΘΟΣ Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ Desinit
ΛΕΓΕΤΑΙ ΔΕ ΟΤΙ Ο ΚΑΤ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Incipit
Λέγεται δὲ τὸ κατ’ εἰκόνα κατὰ τρόπους ἑπτά Incipit
Λέγεται δὲ τὸν Θουκυδίδην παύσασθαι τὸν βίον Incipit
Λέγεται δὲ τόν Θουκυδίδην παύσασθαι τὸν βίον ὑπὲρ τὰ πεντήκοντα ἔτη Incipit
ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΓΑΡ ΛΕΓΕΙΝ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗΝ. (sic desinit) Desinit
Λέγεται ἐνυπόστατον καθόλου πᾶσα ὕπαρξις Incipit
λεγεται η του Κλωπα νομιζομενη θυγατηρ, δια την συγγενεαν. Desinit
Λέγεται ὁ Χριστὸς πάντας τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς βαθμοὺς διελθεῖν εὐτάκτως Incipit
Λέγεται ὅτι μετὰ τὸν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν σταυρὸν καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον Incipit
Λέγεται περὶ τοῦ θείου Ἀμβροσίου Incipit
Λέγεται τοίνυν Ἰωάννου πρώτη ἐπιστολὴ ἐπειδὴ αὐτὸς ὁ καὶ τὸ εὐαγγέλιον γράψας αὐτὸς ἐπιστέλλει καὶ ταύτην, ὑπομιμνήσκων τοὺς ἤδη πιστεύσαντας εἰς τὸν κύριον. Καὶ πρῶτον μὲν ὥσπερ Incipit
Λέγεται τὸν Χριστὸν πάντας τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς βαθμούς Incipit
Λέγεται ὡς ἡ σὺ θυγάτηρ ἣν ἔτεκε Incipit
λεγέτω καὶ τὴν προγεγραμμένην εὐχὴν εἰς πᾶσαν κόμπον Desinit
Λέγομεν ὅτι ἀδύνατον τῷ Πνεύματι συνυπάρχειν τὸ γράμμα Incipit
ΛΕΓΟΜΕΝ ΟΤΙ ΕΙ ΜΗ ΕΣΤΙ ΘΕΟΣ ΠΟΘΕΝ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ Incipit
Λέγομεν ὅτι ἐκ τῆς γῆς ἀναφέρεται ἀτμίς Incipit
Λέγομεν ὅτι ἐκ τῆς γῆς ἀναφέρεται ἀτμίς Incipit
Λέγομεν ὅτι ἐκ τῶν παρόντον τεκμηρίων προέγνωσται ταῦτα Incipit
Λέγομεν τοιγάρτοι ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Incipit
ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΡΤΖΙΒΟΥΡΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΠΕΚΡΑΤΗΣΕΝ Desinit
λεγομενον λιθοστρωτον· εβραιστι δε Desinit abruptus
λεγοντας αυτους ευρησεις. ερρωσο εν κυριω Desinit
λεγοντας αυτους ευρησεις. ερρωσο εν κυριῳ. Desinit
λέγοντας τοῦ καταλόγου τῶν θεοσεβῶν ἐξαίρουσιν Desinit
Λέγοντες δύο γεννήσεις ἐπὶ Χριστοῦ Incipit
λεγόντων δέ τινων περὶ τῶν ἁγίων Incipit
ΛΕΓΟΥΣΙ ΔΕ ΔΩΡΙΕΑ Incipit
ΛΕΓΟΥΣΙ ΜΗΔΟΙ ΜΗΔΩΝ ΟΣΟΝ ΜΝΗΜΗ ΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑ ΔΙΑΔΕΧΟΝΤΑΙ Incipit
Λέγουσι Μῆδοι, Μήδων ὅσοι μνήμῃ τὰ πρότερα Incipit
ΛΕΓΟΥΣΙ ΠΕΡΣΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΝ Incipit
ΛΕΓΟΥΣΙ ΤΙΝΕΣ ΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΗΠΑΤΗΣΕΝ Incipit
ΛΕΓΟΥΣΙ ΤΙΝΕΣ ΩΣ ΟΤΙ Ο ΚΑΘΕΚΑΣΤΗΝ Incipit
Λέγουσι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, μὴ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ Υἱοῦ Incipit
Λέγουσιν ἐναντιούμενοι τῇ θείᾳ Γραφῇ Incipit
Λέγουσιν ἐναντιούμενοι τῇ θείᾳ Γραφῇ Incipit
Λέγουσιν ἐναντιούμενοι τῇ θείᾳ Γραφῇ Incipit
Λέγουσιν ἐναντιούμενοι τῇ θείᾳ Γραφῇ Incipit
Λέγουσιν ἐναντιούμενοι τῇ θείᾳ Γραφῇ Incipit
Λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι τῇ φύσει Incipit
Λέγουσιν οἱ ἐκ περιτομῆς Ἑβραῖοι Incipit
ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΙ ΜΗ ΔΙΑΣΤΑΛΗΣΕΤΑΙ Incipit
λέγουσιν οἱ παλαιοὶ ἱστοριογράφοι, ὅτι ἐπολέμει Incipit
Λέγουσιν οἱ πατέρες, ὅτι τέσσαρές εἰσιν αὗται αἱ ἀρεταί Incipit
ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ Incipit
Λέγουσιν οἱ φιλόσοφοι καὶ οἱ φυσικοί Incipit
Λέγουσιν ὅσοι Μήδων τὸ πάλαι Incipit
Λέγουσιν ὅτι ἑκάστῳ ἀνθρώπῳ τικτομένῳ παραυτίκα δαίμων Incipit
λέγω δὴ τὸ ἀνούσιος καὶ ἐνεργούμενος καὶ αυ... Desinit
λέγω καὶ φιλοξενίας, καὶ πολὺν ποιησώμεθα τῆς ἐλεημοσύνης λόγον, ἵνα τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν, χάριτι… Desinit
λεγω μεν δε οτι αυτη η σαρξ του κυριου εξ αυτης Incipit
λεγω υμιν Desinit abruptus
λέγων δὲ τὴν θέσιν ἐμνήσθη Incipit
ΛΕΓΩΝ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΘΥΤΗΣ Incipit
Λέγων ὅτι ὁ μέγας καὶ πρῶτος ἀρχιθύτης Incipit
λεγων τοις κατοικουσιν Incipit abruptus
λεγων τω γεγεννηκοτι. Desinit
λέγων τῷ γεγεννηκότι. Desinit
λεγων τω γεγεννηκοτι. Desinit
λεγων, μακαριοι εστε οταν ονειδισωσιν υμας και τα εξης. Desinit
λέγων· συνεπέμψαμεν δὲ αὐτῷ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα καὶ τὰ ἑξῆς, τούτου τὴν προσωνυμίαν μὴ δηλώσας. Desinit
ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Titulus initialis
ΛΕΘΚΟΝ ΩΣ ΥΔΩΡ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕ ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΝ ΑΡΧΗΘΕΝ Incipit
Λείβω ποίου εἴδους· πρωτοτύπου Incipit
ΛΕΙΒΩ ΠΟΙΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Incipit
ΛΕΙΜΩΝ ΚΑΛΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΦΡΑΣΩ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑΝ Incipit
Λειμών, βασιλεῦ τῶν Θεοῦ χαρισμάτων Incipit
Λειμῶνος Ἰνδῶν ἢ δρυμῶνος Ἀρράβων Incipit
λειμώνων θείων τὴν κληρουχίαν, πάντων ἀγαθῶν τὴν ἀπόλαυσιν καὶ βασιλείας οὐρανῶν τὴν ἐπίτευξιν, ὅτι Χριστῷ ... ἀμήν Desinit
λειπ (λειπει) και ωδε φυλλα δʹα· δι’ ο αφες αγραφα φυλλα τρια· και ζητει Textus
λειπει το τελος της ζʹ κεφαλης κατα τον Μαρκον. Textus
Λείπεται δὲ ἡμῖν καὶ περὶ τῶν δωδεκατημορίων Incipit
λείπεται τοῖς γενομένοις παραμυθία Desinit
λειπουσι φυλλα· εʹ· δι’ ο αφες αγραφα φυλλα δʹα και ζητει το παρον σημειον οπερ επεται. ☉ος Textus
λειπουσι. τα μεχρι τελους· ηγουν φυλλα· θʹ· και αμα τουτοις, εκ της αρχης του των Αριθμων βιβλιου ετερα φυλλα δʹα· οπου εχει το ετερον αντιγραφον, το παρον σημειον ✡ Textus
λειπουσιν ωδε, φυλλα δʹα· δι’ ο αφες αγραφα φυλλα εξ: ÷ τουτοις δε. και επου τουτῳ (?) Textus
Λειτουργία τοῦ ἀγίου Βασιλείου Titulus initialis
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Titulus initialis
λειτουργοῦντα καὶ ἐκοινώνει ἐξ αὐτοῦ Desinit
λείψανα κατέθηκεν ἐν Περγάμῳ ἔνδοξον αὐτῷ δομησάμενοι οἶκον, ἐν ᾦ… ἰάσεις τε πολλὰς καὶ μεγάλας… ἐπιτελεῖσθαι, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, δι’ ὧν δοξάζεται μὲν… Ἀμήν. Desinit
λεῖψις ἐπὶ λεῖψιν Incipit
ΛΕΙΩΣΑΤΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ Incipit
ΛΕΙΩΣΑΤΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΣ ΥΔΩΡ Incipit
Λεκτέον τίς ἡ προφητεία Incipit
Λεκτέον τίς ἡ προφητεία Incipit
Λεκτέον τίς ἡ προφητεία Incipit
Λεκτέον τίς ἡ προφητεία καὶ πότε Incipit
ΛΕΛΥΤΑΙ ΜΟΙ ΤΗΣ ΑΦΩΝΙΑΣ Η ΓΛΩΤΤΑ Incipit
Λέξεις ῾Ρωμαϊκαὶ κατὰ ἀλφάβητον Titulus initialis
Λέξεις ἀποστολικαὶ τοῦ κυρίου μου τοῦ ἁγίου Παύλου Titulus initialis
Λέξεις ἀποστολικῶν διατάξεων Titulus initialis
λεξεις αποστολου της εκκλησιας. Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΤ'ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ Titulus initialis
Λέξεις βοτανῶν· ἑρμηνεῖαι κατὰ ἀλφάβητον τοῦ σοφωτάτου Γαληνοῦ Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΗΣΙΟΔΟΥ ΒΙΒΛΟΥ Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΗΣΙΟΔΟΥ ΒΙΒΛΟΥ Titulus initialis
λέξεις ἐκ τῆς Ἡσιόδου βίβλου Titulus initialis
λέξεις ἐκ τῆς Ἡσιόδου βίβλου Titulus initialis
Λέξεις Ἑλλήνων ἰατρῶν ἁπάντων κατὰ ἀλφάβητον Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗΝ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ Titulus initialis
λέξεις ὁμηρικαὶ ἐκ τῆς Ὀδυσσείας βίβλου Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ Titulus initialis
λέξεις τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς. ἀπαύγασμα. ὃς ὢν ἀπαύγασμα Incipit
λέξεις τινὲς ἐκ τοῦ χωρίου Incipit
λέξεις τοῦ κατὰ Ἰωάννην εύαγγελίου Titulus initialis
λεξεις του κατα Ιωαννου ευαγγελιων (Ιωαννην ευαγγελιου) Titulus initialis
λεξεις του κατα Μαρκον ευαγγελιου Titulus initialis
ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΟΣ Incipit
λεξεις των ευαγγελιων. του κατα Ματθαιον αγιου ευαγγελιου Titulus initialis
λέξεις τῶν κανώνων τῶν ἁγίων ἑορτῶν Titulus initialis
λέξεις τῶν Πράξεων Titulus initialis
λέξεις τῶν Πραξέων Titulus initialis
λέξεις τῶν Πράξεων Titulus initialis
λεξεις. Titulus initialis
λεξεων (?) των ευαγγελιστων: Ματθαιος· ερ[μηνευ]εται (ερμηνευεται)· μελι Μαρκος οινος· Λουκας γαλα· Ιωαννης· ελαιος. Textus
Λέξεων ἑρμηνεῖαι διάφοροι Titulus initialis
λέξεων χρησίμων συναγωγὴ αἷς μάλιστα χρῶνται ῥήτορες καὶ τπων συγγράφεων αἱ λογιώτατοι Titulus initialis
Λεξίδιον Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΑΛΗΝΟΥ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΕΩΣ Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ εἰς τὰς Νεφέλας Ἀριστοφάνους Titulus initialis
λεξικὸν ἐκ μέρους κατὰ στοιχεῖον τῶν Ἡροδοτείων λέξεων Titulus initialis
λεξικὸν ἐν ᾧ ἐρμηνεύονται ἐλληνικαὶ λέξεις λατινικῶς. συντεθὲν καὶ γραφὲν Νικολάω τῶ Ῥαζῆ Titulus initialis
Λεξικὸν κατὰ ἀλφάβητον ἑρμηνέβων ἀκριβῶς τὰς βοτάνας Titulus initialis
Λεξικὸν κατὰ στοιχεῖον εἰς τὰ τοῦ Νικάνδρου Θηριακά Titulus initialis
λεξικον Κυριλλου του ευαγγελιου. Titulus initialis
Λεξικὸν λίαν ὡραῖον τοῦ βιβλίου Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΝΙΚΟΜΗΔΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΝΙΚΟΜΗΔΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ Titulus initialis
Λεξικὸν τῆς τῶν βοτάνων ἑρμηνείας κατὰ στοιχεῖον τοῦ σοφωτάτου Γαληνοῦ Titulus initialis
Λεξικὸν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας συντεθὲν παρὰ τοῦ κυροῦ Ἀντωνίου τοῦ φιλοσόφου· ἔρανος λέξεων Titulus initialis
λεξικον του αποστολου κατα αλφαβητον. Titulus initialis
λεξικον του κατα Ιωαννην αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
λεξικον του κατα Ιωαννην αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
Λεξικον του κατα Λουκαν αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
λεξικον του κατα Μαρκον αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
λεξικον του κατα Ματθαιον αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΘΕΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΘΕΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ Titulus initialis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ Titulus initialis
λεξικον των του κατα Λουκαν λογων. Titulus initialis
ΛΕΞΙΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ Titulus initialis
ΛΕΞΙΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ Titulus initialis
Λέξις ἐστι φωνὴ ἐγγράμματος Incipit
Λέξις ἐστι φωνὴ ἐγγράμματος μέρος λόγου παριστῶσα Incipit
Λέξις ἐστὶν φωνὴ ἐγγράμματος Incipit
Λέξις ἰατρικοῦ βιβλίου ἐρμηνία βοτανῶν· Titulus initialis
Λέξις ἰδιωτικὴ τῶν βοτάνων κατὰ ἀλφάβητον Titulus initialis
λεξις του κατα Ιωαννην ευαγγελιου Titulus initialis
Λέξον αἴνιγμα Λέοντος σοφωτάτου Incipit
Λέξον ἐμοὶ τί πλήθυς Incipit
Λεοντιος ιερομοναχος, και Νεοφυτος μοναχος, το επικλην Αντιλου (αντιλαβου ?) αφηνωμεν εις φυλαξιν εν τετραβαγγελον (τετραευαγγελιον) προς τον παπαν Ιωαννην τον Δραγαλευιτην, και οταν ελθη εις αφ' ημων των βʹ να το διδη· ειτε ελθη μας θανατος των δυο να το επιδιδη του πατρος μας του Μονοβασιωτου. Textus
Λεόντιος ὁ Ἀπαμεὺς ... διηγήσατό μοι ὅτι ἐπὶ Θεοφίλου Incipit
Λεόντιος ὁ Ἀπαμεὺς ἀνὴρ εὐλαβῆς καὶ φιλόθεος Incipit
Λεόντιος ὁ Ἀπαμεὺς ἀνὴρ εὐλαβῆς καὶ φιλόθεος Incipit
Λεοντίου πατριάρχου Ἱεροσολύμου κεφάλαια περὶ τῆς ἁγίας Τρίαδος Titulus initialis
Λεοντίου πρεσβυτέρου μοναχοῦ καὶ ἡγουμένου μονῆς τοῦ ἁγίου Σάβα τῆς Ῥωμαίων πόλεως διήγησις εἰς τὸν βίον καὶ τὰ θαύματα τοῦ ὁσίου καὶ μακαρίου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἐπισκόπου γενομένου τῆς Ἀκραγαντινῶν ἐκκλησίας, ἤτοι τῆς Σικελῶν ἐπαρχίας Titulus initialis
Λεοντόμορφον τὸ πρόσωπόν σου, Μᾶρκε, περικαλύψει σῶν ἰχνῶν ἐνδεικνύει τὸ κρυπτότατον τοῦ θεανθρώπου λόγου καὶ βασιλικὸν τοῦ βροτησίου γένους. Textus
Λέοντος ... ἐγκώμιον εἰς τὸν ἐν ἁπαλῷ ἡλικίας τὸν γηραιὸν τῆς κακίας ἀγωνιστὴν καταγωνισάμενον καὶ ἐν στεφανίταις ἀοίδιμον Τρύφωνα Titulus initialis
Λέοντος ... ἐγκώμνιον εἰς τὸν ἀοίδιμον στεφανίτην Δημήτριον Titulus initialis
Λέοντος ... εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ τιμίου προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Titulus initialis
Λέοντος ... ἐν τῇ σεβασμίου ναοῦ ἱερώσει ὁμιληθεῖσα, ὃς τῷ θαυμαστῷ Θωμᾷ ἀοιδίμῳ τοῦ Λόγου ἀφιέρωται μαθητῇ Titulus initialis
Λεόντος ... ἐπιστολὴ πρὸς καθολικὸν τὐπον τὴν παραίνεσιν ἀναφέρουσα Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος ἐγκωμιαστικὸς εἰς τὸν μέγαν τοῦ θεοῦ ἀρχιερέωα καὶ κοινὸν τῆς οίκουμένης λιμένα Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν ἐν ταῖς φαεινοτάταις καὶ ἀκηράτοις λήξεσιν μετάβασιν τῆς δι' ἧς ὁ ἀμαυρὸς καταπέποται θάνατος ἐξ ἀκηράτου γαστρὸς ἀνασχούσης τὸν ἄδυτον ἥλιον Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν δι' οὗ τοῦ προγονικοῦ ἀνυψώθημεν πτώματος, σωτηρίου σταυροῦ ὕψυσιν Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν ἐκ πύλης ἐσφραγισμένης αὐτοῦ Χριστοῦ τοῦ τῆς δόξης βασιλέως προέλευσιν, ἐν δούλου σχήματι τοῖς δούλοις ἐπιφανέντος Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν ἐκ στειρωτικῶν λαγόνων ἀνθήσασαν σωτήριον ἀνθρώποις γονήν, τὴν ἀειπάρθενον τοῦ θεοῦ μητέρα Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν ἐκ στειρωτικῶν λαγόνων προσαγομένην εἰς τὰ ἅγια ἁγίαν γονήν, τὴν ἀειπάρθενον τοῦ θεοῦ μητέρα Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν ἐν εἵδει γλωσσῶν πυρίνων τοῦ θείου Πνεύματος ἐπὶ τοὺς ἱεροὺς μαθητὰς καταφοίτησιν Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν ἐν τάφῳ τοῦ τὴν πάντων πνοὴν κρατοῦντος ὡς πνοῆς ἀμοιροῦντος κατάθεσιν Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν ἐπάνοδον τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὴν φαιδρὰν ἑορτήν, ἐν ᾖ παγκόσμιον ἀγαλλίασιν προοιμιασάμενα τὰ πλήθη, τὸν νικητὴν τοῦ θανατοῦ βαίοις ἀνύμνησαν Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὸ μέγα καὶ σωρήριον κατὰ τοῦ θανάτου τρόπαιον Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὸ σύνθρονον τῷ παρ' οὗ καὶ δι' οὗ καταφοιτῆσαν αὐτοδεσπότως παρέσχε τὴν υἱοθεσίαν ἀνθρώποις θεῖον Πνεῦμα Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὸν ἐν ἀρχιερεῦσι θεοῦ περιβόητον καὶ τῆς ἐκκλησίας φαεινότατον λαπτῆρα Νικόλαον Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὸν ἐξ ἀστραπῆς τῶν οἰκείων λόγων τῆς ἀλογίας διώξαντα τῆς σκοτόμαιναν, τὸν μέγαν τῆς οἰκουμένης ἀπόστολον Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος εἰς τὸν πρώτως αὐτῷ ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς ἐκκλησίας προσεχθέντα ἔμψυχον στέφανον Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος ἐπιτάφιος εἰς τοὺς ὧν ἐξ ὀσφύος πρὸς ζωῆν ἐληλύθαμεν Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος ὅτε ἡ ἐξ ἐρήμου φωνὴ τῶν σαρκίνων ὁρίων μεταχωρήσασα καὶ πρὸς τοὺς ἐν ᾅδου σκυθρωπάζοντας φωνὴ πρόδρομος καὶ τὴν ἀπώλειαν τῆς κατηφείας κηρύττουσα δείκνυται Titulus initialis
Λέοντος ... Λόγος ὅτε νεφέλης ἀχράντου πρεσβυτικαῖς παλάμαις μετοχησάμενος, πρὸς ναὸν σκιώδη ὁ τῆς δόξης εἰσελήλυθεν ἥλιος Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος ὅτε σπινθῆρσι θεότητος ἐν Θαβὼρ καταλάμψας τὸ πρόσλημμα, παραδόξως ὤφθη μεταμορφούμενος Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος ὅτε σπινθῆρσι θεότητος ἐν Θαβὼρ καταλάμψας τὸ πρόσλημμα, παραδόξως ὤφθη μεταμορφώσεως Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος ὅτε τοὺς ἁπανταχοῦ γῆς τὸν ἀλάστορα τοῦ γένους οἰκείοις ἄθλοις καταβαλόντας καλλινίκους ἀριστέας ἡ πάντιμος νύμφη, ἡ ἐκκλησία, τιμᾷ Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος ὅτε φέρων τὴν τοῦ πλάσματος καταλλαγὴν ὁ Υἱὸς τῷ Πατρί, μετὰ τοῦ ἐξ ἡμῶν προσλήμματος τοῖς πατρικοῖς ἐνεθρονίσθη κόλποις Titulus initialis
Λέοντος ... λόγος ὅτε χαρὰν ὑπ' ἀγγέλου εὐηγγελίσθη παρθένος καὶ ἡ ἀρὰ κατελύθη Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία δι' ὑπογραφέως ἐκπεφωνημένη τῷ λαῷ ἐν τῷ αὐτῷ ναῷ κατὰ τὴν ἱερὰν τῆς τελειώσεως τοῦ θείου μαθητοῦ ἡμέραν, τῆς βασιλικῆς παρουσίας κωλυθείσης διά τινας πραγμάτων ἀσχόλους ἀνθελκύσεως Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία εἰς τὴν εἴσοδον τῶν νηστειῶν Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία εἰς τὴν ἐν Θαβὼρ παραγυμνωθεῖσαν θεικὴν δόξαν καὶ οἰκείᾳ λαμπηδόνι τὸ ἡμέτερον ἄμορφον ὑπερφυω[ς καταστράψασαν Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία εἰς τὸν ἀκτῖσιν ἀγωνισμάτων ἐκμειώσαντα τὸν σκότον τῆς δυσσεβείας καὶ καταφαιδρύναντα τὴν εὐσέβειαν, ἀείφωτον ἀστέρα τῆς ἐκκλησίας Δημήτριον Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία ἐν τῷ τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας ἐπωνύμῳ ναῷ ῥηθεῖσα, ὅτε τὸν κοινωνὸν τῶν σωματικὼν ὠδίνων ἡ θεία χάρις εἰς πατέρα τάξασα, τῇ ἀμώμ{β νύμφῃ συνηρμόσατο Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία ναοῦ ἱερωθέντος ἐν μονῇ ῥηθεῖσα τὴν προσηγορίαν τὸν Καυλέαν ἐπώνυμον κεκτημένῃ Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία ὅτε τὸ φῶς τῇ τοῦ δούλου παλάμῃ καθαιρόμενον ὕδατι, τὴν ζοφερὰν ἁμαρτίαν κατέδυσεν Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία ὅτε τῷ ἀοιδίμῳ τῆς εὐσεβείας άγωνιστῇ καὶ τὰ οὐράνια περιπολοῦντι ἀνάκτορα Δημητρίῳ ὁ οἶκος ἐν τοῖς βασιλείοις ἀνιερώθη Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία ῥηθεῖσα ἐν τῇ ἀοιδίμου Ἠλίου πανηγύρει, ὅτε τὴν καθ' ἡμῶν πανηγυρίζουσαν ἁμαρίαν ἐν τῷ μικροῦ θανάτου σκότῳ καλύψαι ἡμᾶς, ἵλεως ἰδὼν ἐπέσχε θεός, εἰς ἑορτὴν μεταστρέψας τὴν ἐκεῖθεν κατήφειαν Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία ῥηθεῖσα ἐν τῷ ἀπάρξει τῆς ἱερωτάτης νηστείας, καθ' ἣν ἐν τοῖς βασιλείοις τῇ πολιτείᾳ νενόμισται κοινῇ ποιεῖν τὴν συνέλευσιν Titulus initialis
Λέοντος ... ὁμιλία ῥηθεῖσα ἐν τῷ ἀπάρξει τῆς ἱερωτάτης νηστείας, καθ' ἣν ἐν τοῖς βασιλείοις τῇ πολιτείᾳ νενόμισται κοινῇ ποιεῖν τὴν συνέλευσιν Titulus initialis
Λέοντος ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ἐκ τῶν τριῶν ἐπιστολῶν περὶ ἀζύμων Titulus initialis
Λέοντος ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας καὶ πρωτοσυγκέλλου ἐπιστολὴ πεμφθεῖσα πρός τινα ἐπίσκοπον Ῥώμης περὶ τῶν ἀζύμων καὶ τῶν σαββάτων Titulus initialis
Λεόντος βασιλέως πολεμικῶν παρασκευῶν διάταξις περὶ ναυμαχίας Titulus initialis
λέοντος ἐν Χ(ριστ)ῷ αὐτοκράτορος τῶν ἐν πολέμοις τακτικῶν σύντομος παράδοσις Titulus initialis
Λέοντος ἰατροῦ σύνοψις εἰς τὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων Titulus initialis
λέοντος κατέχοντος ἔλαφον Titulus initialis cuiusdam partis
Λέοντος μητροπολίτου Ῥωσίας ἐπιστολὴ γραφεῖσα πρὸς Ῥωμαίους· ἤτοι τοὺς Λατίνους περὶ ἀζύμων Titulus initialis
Λέοντος μητροπολίτου Ῥωσίας πρὸς Ῥωμαίους ἤτοι Λατίνους περὶ τῶν ἀζύμων Titulus initialis
Λέοντος μητροπολίτου τῆς ἐν Ῥωσίᾳ Πρεσθλάβας περὶ τοῦ ὅτι οὐ δεῖ τελεῖσθαι τὰ ἄζυμα Titulus initialis
Λέοντος μητροπολίτου τῆς ἐν Ῥωσίας Πρεσθλάβας, ὅτι οὐ δεῖ τελεῖσθαι τὰ ἄζυμα Titulus initialis
Λέοντος ὃς τὰ σκῆπτρα δεξιᾶς ἔχει... Titulus initialis
Λέοντος τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας κεφάλαια περὶ πειρασμῶν καὶ θλίψεων ἀκουσίων καὶ τῆς ἐντεῦθεν ὠφελείας Titulus initialis
Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου ἐξ ὀνηλασίας Incipit
Λέοντος, ὃς τὰ σκῆπτρα δεξιᾶς ἔχει Incipit
Λέοντος... ὁμικία ῥηθεῖσα ἐν τῷ τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας ἐπωνύμῳ ναῷ, νεοτεύκτου περιβολῆς τῇ θείᾳ προσενηνεγμένης τραπέζῃ, καθ' ἣν ἡμέραν Ἰορδάνου τοῖς ὕδασιν τὸ φῶς ἐβαπτίσατο Titulus initialis
Λέοντος... ὁμιλία ἐφπεφωνημένη ὅτε Στυλιανὸς ὁ μεγαλοπρεπέστατος μάγιστρος τοῦ κατασκευασθέντος αὐτῷ τεμνίσματος τὴν ἀνιέρωσιν ἐποιήσατο Titulus initialis
ΛΕΠΙΔΟΣ ΔΡΑΧΜΑΣ Β' Desinit
ΛΕΠΙΣ ΧΑΛΚΟΥ ΕΦΟΛΒΙΟΝ ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ ΑΛΥΠΙΑ ΚΝΙΔΙΟΣ ΚΟΚΚΟΣ Desinit
Λεπτὰ καλοῦνται τὰ ἀσάρια Incipit
Λεπτὰ καλοῦνται τὰ ἀσάρια, ἤγουν τὰ νουμία Incipit
ΛΕΠΤΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΣΣΑΡΙΑ ΗΓΟΥΝ ΤΑ ΝΟΥΜΜΙΑ Incipit
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΤΕ ΚΑΙ ΞΗΤΟΙΚΟΝ ΑΔΙΚΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Desinit
Λευιτικον. Titulus initialis
Λεύκιός τις ὀνόματι τὴν δι᾿ ἀστρονομίας γοητευτικὴν εἰς ἄκρον ἐξησκημένος καὶ τὴν ᾿Απολιναρίου αἵρεσιν ὅλην ἐκπεπωκώς, Incipit
Λεύκιός τις ὀνόματι τὴν δι’ ἀστρονομίας γοητατικήν Incipit
ΛΕΥΚΙΠΠΩ ΤΩ ΕΛΕΑΤΗ ΤΑ ΑΡΕΣΚΕΙ Incipit
ΛΕΥΚΟΝ· ΩΣ ΥΔΩΡ. ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ ... Incipit
λευκὸς [οὐκ ἄρα Desinit
λευκὸς προέρχου καὶ Θεῷ στέφος δέχου Desinit
ΛΕΥΚΟΣ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΤΙ Incipit
λεύκτρου τοῦ βαβυλωνίου φιλοσόφου περὶ τῶν ἑπτὰ ἀστέρων Titulus initialis
ΛΕΥΡΑΣ ΑΧΡΑΝΤΟΥ ΛΟΓΧΗ ΤΡΩΘΕΙΣΗΣ Incipit
Λεύσσεις γαίοντα θριάμβοις Incipit
ΛΕΥΧΕΙΜΟΝΑΣΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ,ΗΤΟΙ ΑΦΘΟΝΙΑ ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΩΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΘΕΝΤΑ ΦΟΝΗΣ Titulus initialis
Λευχειμονοῦσα νῦν προῆλθεν ἡ κτίσις Incipit
ΛΕΧΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΘΕΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ Titulus initialis
ΛΕΩ ΕΡΕΥΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΥ ΦΟΒΗΘΗΣΕΤΑΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ Incipit
Λέων βρυχάται Incipit
Λέων ἐρεύξεται, καὶ τίς οὐ φοβηθήσεται; Incipit
Λέων ἐρεύξεται, καὶ τίς οὐ φοβηθήσεται; Βασιλεὺς προστάσσει Incipit
ΛΕΩΝ ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΨΩΜΙΟΝ ΔΡΑΚΩΝ Titulus initialis
Λεων ο γραφευς. Textus
Λέων ὁ Ἴσαυρος ὁ τύραννος Ῥωμαίων εἰκονομάχος γέγονε Incipit
Λέων ὁ Μάρκος εὑρεθεὶς ἐκ τῶν λόγων φρικτῶν βρυχηθμῶν ἐξερεύγεται κτύπους, οὓς ἡ κτίσις πτήξασα δορκάδος δίκην τοὺς δυσπλόκους πέφευγε τῆς πλάνης βρόχους Textus
ΛΕΩΝ Ο ΣΟΦΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΧΕ ΜΕΝ ΠΡΩΤΗΝ ΓΑΜΕΤΗΝ Incipit
Λέων ὁ τοῦ Ἀτζυπίου Incipit
Λέων ὁ τοῦ Ἀτζυπίου Incipit
Λέων ὁ τοῦ Ἀτζυπίου Incipit
λεων ωσπερει βρυχησας σφοδρα Μαρκος των Ελληνων ετρεψε πασας αιρεσεις. Textus
λεωντα (λεγοντα?)· ηγουν σαν λεωνταρι (λιονταρι)· εφανη στο θρονον του θεου· εις τα εξαπτερυγα. Textus