Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - B

Détails contenus par liste alphabétique Type
b- Μετὰ τὸν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν σταυρὸν Incipit
B' EPITAFIOS EIS TON MEGAN BASILEION Titulus initialis
b) αλλα παντα πληρουν. Desinit
b) ἅμα τῷ πατρὶ καὶ τῷ ζῳοποιῷ πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. Desinit
b) Ἀνακεφαλαίωσις θείων μαρτυριῶν τῆς βίβλου τῶν Πράξεων Titulus initialis
b) Ἀνακεφαλαίωσις τῶν ἀναγνώσεων καὶ ὧν ἔχουσι κεφαλαίων καὶ μαρτυριῶν καθ’ ἑκάστην ἐπιστολὴν τῶν καθολικῶν, καὶ ὅσοι ἐν ἑκάστῃ τούτων στίχοι τυγχάνουσι. Titulus initialis
b) Ἀνθρωπικὸν πρόσωπον αὐχεῖ Ματθαῖος Incipit
b) ἅπερ εἰ ἀκριβῶς σκοπήσεις, οὕτως εὑρήσεις. Desinit
b) απο του, τα παντα θεειν, και τα παντα πληρουν Desinit
b) Βαρθολομαιος, υιος κρεμασας υδατα Incipit
b) Βαρθολομαιος, υιος κριμασας υδατος. Incipit
b) Βαρθολομαιος· υιος Incipit
b) Βαρθολομαῖος· υἱὸς κρεμάσας ὕδατα Incipit
b) Βιβλίον εʹ, Πράξεις τῶν ἀποστόλων. Titulus initialis
b) Βιβλίον ϛʹ, Ἐπιστολαὶ καθολικαὶ ἑπτά· τούτων πρώτη Ἰακώβου. Titulus initialis
b) Βιβλίον ξʹ, Ἐπιστολαὶ Παύλου ιδʹ. Τούτων πρώτη ἡ πρὸς Ῥωμαίους. Titulus initialis
b) Δεκάτη, πρὸς Ἑβραίους. Titulus initialis
b) Δευτέρα πρὸς Κορινθίους. Titulus initialis
b) Δευτέρα, Πέτρου. Titulus initialis
b) Διά τί λέγεται εὐαγγέλιον· Titulus initialis
b) Διὰ τοῦτο κατὰ Ἰωάννην τὸ εὐαγγέλιον ἐπιγέγραπται, ἐπειδὴ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς Ἰακώβου τοῦ Ζεβεδαίου, ὁ ἐπὶ τὸ στῆθος ἀναπεσὼν τοῦ Κυρίου, αὐτὸς συνεγράψατο τοῦτο. Ἄρχεται δὲ ἀπὸ τῆς θεότητος τοῦ λόγου Incipit
b) Διατί Παύλου ἀποστόλου ἐπιστολαὶ δέκα τέσσαρες λέγονται καὶ πρὸς τίνας αὐτὰς ἐπιστέλλει καὶ διατί; Ἐπειδὴ ταύτας αὐτὸς ὁ ἀπόστολος ἰδίᾳ ἐπιστέλλει καὶ διὰ τούτων οὓς μὲν ἤδη ἑώρακε καὶ ἐδίδαξεν ὑπομιμνήσκει καὶ διορθοῦται, οὓς δὲ μὴ ἑώρακε σπουδάζει κατηχεῖν καὶ διδάσκειν ὡς ἔστιν ἀπαντῶν τὸν ἐντυγχάνοντα καταμανθάνων. Textus
b) Διεῖλον τὰς ἀναγνώσεις τῶν καθολικῶν, καὶ τὰ κεφάλαια ἑκάστης ἀναγνώσεως παρέθηκα, ἔτι δὲ καὶ ὅσων ἑκάστη ἐπιστολὴ καὶ ἀνάγνωσις στίχων τυγχάνει. Explanatio
b) Εἰ καὶ Πράξεις τῶν ἀποστόλων τὸ βιβλίον ἐπιγέγραπται Incipit
b) Εἰπέ μοι τὰ τέσσαρα εὐαγγέλια, ποῦ ἐγράφησαν καὶ τίς γράψας καὶ εἰς τίνα ἀντίτυπα ἐγένοντο. Τὸ κατὰ Ματθαῖον ἐγράφη ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπου τῶν χερουβίμ. Τὸ κατὰ Μᾶρκον ἐγράφη ἐν ὁμοιώματι μόσχου. Τὸ κατὰ Λουκᾶν ἐγράφη εἰς ὁμοίωμα λέοντος. Τὸ κατὰ Ἰωάννην ἐγράφη εἰς ὁμοίωμα ἀετοῦ, ᾄδοντα, βοῶντα, κεκραγότα καὶ λέγοντα «ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος κύριος σαβαώθ· πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ. Ἀμήν.» Textus
b) Εἰσι τῶν ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ταῦτα Titulus initialis
b) Ἕκτη, πάλιν καὶ αὕτη Ἰωάννου. Titulus initialis
b) ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Desinit
b) ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου. Desinit
b) Ἐνάτη, πάλιν καὶ αὕτη πρὸς Θεσσαλονικεῖς. Titulus initialis
b) Ἔστιν οὖν ὀ πᾶς χρόνος ἐξ οὗ ἐμαρτύρησε τριακόσια τριάκοντα ἔτη μέχρι τῆς παρούσης ταύτης ὑπατείας, τετάρτης μὲν Ἀρκαδίου, τρίτης δὲ Ὁνωρίου τῶν δύο ἀδελφῶν αὐτοκρατόρων Αὐγούστων, ἐννάτης ἰνδικτιῶνος τῆς πεντεκαιδεκαετηρικῆς περιόδου, μηνὸς Ἰουνίου εἰκοστῇ ἐννάτῃ ἡμέρᾳ. Ἐσημειωσάμην ἀκριβῶς τὸν χρόνον τοῦ μαρτυρίου Παύλου ἀποστόλου. Καὶ ἀπὸ τῆς ὑπατίας τετάρτης μὲν Ἀρκαδίου, τρίτης δὲ Ὁνωρίου, μέχρι τῆς παρούσης ταύτης ὑπατίας, πρώτης Λέοντος Αὐγούστου, ἰνδικτιῶνος δωδεκάτης, Ἐπιφὶ εʹ, Διοκλητιανοῦ ροδʹ, ἔτη ξγʹ, ὡς εἶναι τὰ πάντα ἀπὸ τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν παρουσίας μέχρι τοῦ προκειμένου ἔτους τετρακόσια ἑξήκοντα δύο. Additio
b) ἔστιν οὖν ὁ πᾶς χρόνος τοῦ κηρύγματος Παύλου ἀπὸ τῆς κλήσεως αὐτοῦ μέχρι τῆς τελειώσεως λʹ καὶ εʹ ἔτη. Desinit
b) Εὐαγγέλιόν ἐστι λόγος περιέχων ἀγαθοῦ παρουσίαν. Textus
b) θεον απο του θεειν και περιτρεχειν· και μηδαμου εσταναι αλλα τα παντα πληρουν. Desinit
b) θεὸν, ἀπὸ τοῦ θέην καὶ περιτρέχειν καὶ μήδαμου ἐστάναι Desinit
b) Θεόν· ἀπὸ τοῦ θέειν καὶ περιτρέχειν καὶ μηδαμῆ ἑστάναι, ἀλλὰ πάντα πληροῦν Desinit
b) θεός{·} ἀπὸ τοῦ θέειν καὶ περιτρέχειν καὶ μηδαμοῦ ἑστᾶναι, ἀλλὰ τὰ πάντα πληρῶσαι Desinit
b) Ἰακώβου ἐπιστολή. Ἀνάγνωσις πρώτη, κεφαλαίων ΙΙΙΙ, αʹ, βʹ, γʹ, δʹ· μαρτυριῶν ΙΙΙ, αʹ, βʹ, γʹ. στίχων ριβʹ Incipit
b) Ισραηλ, ανηρ βλεπων θεον, η νους ορων θεον. Desinit
b) Ισραηλ, ανηρ βλεπων θεον, η νους ορων θεον. Desinit
b) Ἰσραήλ· ἀνὴρ βλέπων θεὸν ἢ νοῦς ὁρῶν θεόν Desinit
b) Ισραηλ· ανηρ βλεπων θεον, η νους ορων θεον. Desinit
b) Καὶ ἄλλως πάλιν. Titulus initialis
b) Καὶ αὕτη Ἰωάννου μέν ἐστι, καθὼς καὶ ἐπιγέγραπται. Ἐπέσταλται δὲ πρὸς Γάϊον. Καὶ πρῶτον μὲν ἀποδέχεται αὐτὸν Incipit
b) καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσωμαι αὐτούς. Ἅπασαι αἱ μαρτυρίαι τῶν Πράξεων λαʹ. Desinit
b) καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ. Desinit
b) και ταυτα προιοντεα συν θεω αποδειξαι πειρασομεθα Desinit cuiusdam partis
b) καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ἐπτά διακόνων καὶ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Παύλου καὶ ὅσα ἔπαθε καὶ τέλος τὴν εἰς Ῥώμην ἀποδημίαν αὐτοῦ. Desinit
b) καὶ τὴν τῶν Ἑβραίων φωνὴν ἐκθέσθαι ἐπὶ ταύτην ὥρμησε τὴν συγγραφήν. Desinit
b) Μᾶρκος δὲ ἀπὸ τοῦ προφητικοῦ πνεύματος, τοῦ ἐξ ὕψους ἐπιόντος τοῖς ἀνθρώποις, τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο λέγων, «Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς γέγραπται ἐν Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ,» τὴν πτερωτικὴν εἰκόνα τοῦ εὐαγγελίου δεικνύων· διὰ τοῦτο δὲ καὶ σύντομον καὶ παρατρέχουσαν τὴν καταγγελίαν πεποίηται· προφητικὸς γὰρ ὁ χαρακτὴρ οὗτος. Textus
b) Ματθαίου εὐαγγελιστοῦ, Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι Incipit
b) μέχρι τῆς τελειώσεως λεʹ Desinit
b) μέχρι τῆς τελειώσεως λεʹ. Desinit
b) μὴ βλασφημεῖν. Ταῦτα ὑπομνήσας λοιπὸν διατάσσει αὐτῷ. Desinit
b) Ὀγδόη, πρὸς Θεσσαλονικεῖς. Titulus initialis
b) Ὅθεν καὶ ἡ παροῦσα βίβλος ἁγία καὶ θεόπνευστος πρὸς τὴν μακαρίαν λῆξιν ὁδηγοῦσα τοὺς ἐντυγχάνοντας Incipit
b) Οἱ Φιλιππήσιοι, ἐκ πόλεως ὄντες κολωνίας τῆς Μακεδονίας, ὑπὸ μητρόπολιν ἦσαν Θεσσαλονίκην. Πολλὰ δὲ αὐτοῖς ὁ Παῦλος χρηστὰ μαρτυρεῖ· ἐν δεσμοῖς Incipit
b) Ὁμοῦ τῶν καθολικῶν ἐπιστολῶν ἀναγνώσεις ι΄· κεφάλαια λα΄· μαρτυρίαι κδ΄· στίχοι ια΄. Desinit
b) οτι τεσσαρων οντων των ευαγγελιστων δυο γραφουσι μονον εκ των αποστολων Incipit cuiusdam partis
b) Οὗτος ὁ πρῶτος τῶν εὐαγγελιστῶν συγγραψάμενος εὐαγγέλιον· εὐαγγέλιον δὲ λέγεται ἀγαθῶν πραγμάτων ἀγγελία. Incipit
b) Οὕτω καλεῖται τὸ βιβλίον, ἐπειδὴ καὶ τὰς πράξεις ὁμοῦ τῶν ἀποστόλων περιέχει. Ὁ δὲ διηγούμενος ταύτας ἐστὶ Λουκᾶς ὁ εὐαγγελιστὴς, ὁ καὶ τοῦτο τὸ βιβλίον συγγράφων. Συναπεδήμει Incipit
b) Παρμενᾶς καὶ Νικόλαος, ὃς καὶ ἀποστατήσας ὕστερον ἰδίας αἱρέσεως γέγονεν ἀρχηγὸς τοσοῦτον αἰσχρᾶς καὶ βεβήλου, ὡς τὸν Κύριον πρὸς τὸν ἄγγελον εἰπεῖν μιᾶς τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν, ὅτι ἔχω σε πολλὰ ἀλλ’ ἔχεις τι ἀγαθόν, ὅτι τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν μισεῖς, ἃ καγὼ μισῶ. Desinit
b) Πέμπτη, πάλιν καὶ αὕτη Ἰωάννου. Titulus initialis
b) Πέμπτη, πρὸς Ἐφεσίους. Titulus initialis
b) Προέταξεν τοῦ Δαυὶδ Ἀβραάμ Incipit
b) πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος, εἶτα Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Πέτρου Incipit
b) Πῶς δὲ αὐτὴν ἀποστέλλει, μὴ ὢν αὐτῶν ἀπόστολος ἀλλὰ τῶν δὲ ἐθνῶν; «Ὁ γὰρ ἐνεργήσας», φησί, «Πέτρῳ εἰς τὴν περιτομὴν ἐνήργησε κἀμοὶ εἰς τὰ ἔθνη.» Μάλιστα δὲ καὶ ἀπεχθῶς ἔχουσι πρὸς αὐτόν. Τῷ τὸν νόμον παραλύειν Incipit
b) Ταύτην αὐτὸς ὁ Ἰάκωβος ἐπιστέλλει τοῖς ἀπὸ τῶν δώδεκα φυλῶν διασπαρεῖσι καὶ πιστεύσασιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Γράφει δὲ διδασκαλικὴν τὴν ἐπιστολήν, διδάσκων περὶ διαφορᾶς Incipit
b) Ταύτην ὁ αὐτὸς Ἰωάννης, ὁ τὸ εὐαγγέλιον γράψας, ἐπιστέλλει, ὑπομιμνήσκων τοὺς ἤδη πιστεύσαντας εἰς τὸν κύριον. Καὶ πρῶτον μὲν ὥσπερ Incipit
b) Ταύτην ὁ Πέτρος αὐτὸς τοῖς ἐν τῇ διασπορᾷ οὖσιν Ἰουδαίοις καὶ γενομένοις χριστιανοῖς γράφει τὴν ἐπιστολὴν διδασκαλικήν. Ἐπειδὴ γὰρ ἀπὸ Incipit
b) Ταύτην πάλιν ὁ αὐτὸς Πέτρος ἐπιστέλλει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν. Ἔστι δὲ ἡ ἐπιστολὴ ὑπόμνησις τῶν πρώτων. Εἰδὼς γὰρ Incipit
b) Ταύτην, καθὼς καὶ ἐπιγέγραπται, Ἰούδας γράφει τὴν ἐπιστολὴν τοῖς ἤδη πιστεύσασιν. Ἡ δὲ πρόφασις αὕτη· παρεισελθόντων τινῶν Incipit
b) Τεσσαρεσκαιδεκάτη, πρὸς Φιλήμονα. Titulus initialis
b) Τετάρτη, Ἰωάννου. Titulus initialis
b) Τετάρτη, πρὸς Γαλάτας. Titulus initialis
b) τὴν ὅλην ἀνθρώποις διέγραψε πολιτείαν (vel τοῖς ἀνθρώποις εἰσηγήσατο) Desinit
b) τὸ δὲ ἕτερον ἐν ᾧ καὶ πέπονθεν. Μόνος δὲ οὗτος τὰ παραδοξότερα τῶν θαυμάτων καὶ ὅσα οἱ τρεῖς σιωπῇ παρῆλθον σαφέστατα καταλέγει, τὴν διὰ τῆς Σαμαρείτιδος λέγω τῆς πόλεως πάσης προσέλευσιν εἰς Χριστόν, τὴν ὀμμάτωσιν τοῦ γεγεννημένου τυφλοῦ, τὴν διὰ προστάγματος ἴασιν τοῦ τριάκοντα ὀκτὼ ἔτη ἔχοντος παραλύτου, τὴν ἐκ νεκρῶν ἔγερσιν τοῦ τετραημέρου Λαζάρου καὶ αὐτὴν δὴ τὴν ἐκκέντησιν τῆς θείας πλευρᾶς καὶ τούτου ἕτερα πλείονα. Additio
b) Τοῦ αὐτοῦ Εὐσεβίου. Titulus initialis
b) τουτέστι ἐξάδελφοι, υἱὸς δὲ τοῦ Ἰωσὴφ ὁ κύριος ἐνομίζετο. Desinit
b) τούτων δὲ τῶν ἀποστόλων σημεῖα ἃ ἐποίησεν ἐστὶ ταῦτα. Πέτρος καὶ Ἰωαννης ἐθεράπευσαν Incipit
b) Τρισκαιδεκάτη, πρὸς Τίτον. Titulus initialis
b) Τρίτη, πάλιν καὶ αὕτη Πέτρου. Titulus initialis
b) Τρίτη, πάλιν καὶ αὕτη πρὸς Κορινθίους. Titulus initialis
b) τύπον ὄντα τῆς ἀληθείας, τὰ δὲ ἡμέτερα τῆς χάριτος ἀναγκαῖα ὡς ὄντα ἀλήθειαν. Desinit
b) υιον Πετρου τον Μαρκον η θεια χαρις τιθησιν αλλην αρραγεστατην πετραν, υιον θεου τον Χριστον εκ προοιμιων λαμπρως διδασκων και σοφως αναγραφων. Textus
b) Ὑπόθεσις εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου. Titulus initialis
b) Ὑπόθεσις τοῦ βιβλίου (τῆς βίβλου) τῶν Πράξεων. Titulus initialis
b) Χρὴ εἰδέναι ὅτι ὁ Κλωπᾶς οὗτος Incipit
b) Ωβηδ δουλευων· ωσαννα, σωσον δη η ερχου κυριε. Desinit
b) ωσαννα, σωσον η ερχου κυριε. Desinit
b) Ὡσαννά· σῶσον δὴ ἢ ἔρχου κύριε Desinit
Balatro Ἄσωτος Incipit
Beatissimo papae Damaso Hieronymus Titulus initialis
Beato Papae Damaso Hieronimus Titulus initialis
Beato papae Damaso Hieronymus Titulus initialis
Bernard Mould Smyrna 1724 Textus
bust of Luke, blessing, holding codex; ornamented frame PTB_info
bust of Mark, holding codex; ornamented frame PTB_info
Bροντης τον υιον, τις βροτων μη θαυμαζει. Textus