Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Υ

Détails contenus par liste alphabétique Type
υ εἰς ι. ὄφυ ὄφι ιε εἰς ι ὄφιες ὄφις ἰωνικῶς Desinit
ὔ τὴν πρὸς ἐμὲ διάθεσιν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν κατὰ ψυχὴν Incipit
ὑ[πὸ] ἐπ[ισκό]πων χειροτο[νείσ]θω [δύο] ἢ τριῶν Incipit
ὑ]μῶν Incipit
ὑ]πὲρ τούτων καὶ ἀποθανοπυμεθα Incipit
ΥΒΡΙΖΕΙΝ ΣΚΩΜΜΑΤΩΝ Desinit
ὑβριζομένου διὰ σέ Desinit
Ὑβρισθέντι φίλῳ καὶ κωλυθέντι τυχεῖν Incipit
ὑγεία καὶ προκοπὴ καὶ πρὸς ἡμᾶς μετὰ ῥᾳστώνης ἀσφαλοῦς ἐπανάζευξις Desinit
ὑγιᾶ τε καὶ εὔθυμον Desinit
Ὑγιαίνοις μοι παναγιώτατε δέσποτα, εἰ καὶ ἀναξίως Incipit
ὑγιείας, καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι... Desinit
ΥΓΙΕΙΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΑ Titulus initialis
Ὑγιεινὰ παραγγέλματα σύντομα Titulus initialis
Ὑγιὲς καὶ χαιρετίσματα εἰς τὸν ἀκριβόν Incipit
ὑγιῆ σε φυλαχθῆναι καὶ μακροημερεύοντα Desinit
ΥΓΡΟΜΑΝΤΕΙΑ Titulus initialis
ὑδαργύρου ποίησις Titulus initialis
Ὕδασι πολλοῖς ἡ τρίβος Στρατονίκῳ, Incipit
Ὕδατα προφρονέως ἔκπινε πέτρ <...> κύψας. Ἐνόουν τὸ κύψας ἀντὶ τοῦ προσκυνήσας. Ἔκπιθι τὸ ὀρθόν Incipit
ΥΔΑΤΙ ΑΓΝΕΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΙΨΩΜΕΘΑ Desinit
Ὕδατι ῥαινόμενος Μουσῷ μέν Incipit
Ὕδατος ἀθανάτοιο ἀείρρον ἐνθαδὶ χεῦμα Incipit
ΥΔΑΤΩΝ ΜΗΝ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ Incipit
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΠΥΡ ΠΥΡΙ ΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ Incipit
Ὑδροφοσᾶτον τὸ σύνθετον· ἐμβάλλονται ῥόδα Incipit
ὑδροχόος Desinit
ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΤΖΑΤΩΘ ΙΧΘΥΕΣ ΡΕΞΗ ΦΛΕΞ Desinit
ὕδωρ Incipit
ΥΔΩΡ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝ ΚΥΖΙΚΩ ΤΕΛΟΣ ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΑΣ ΠΑΘΩΝ Desinit
Ὕδωρ λίτρας β´ Incipit
Ὕδωρ ὄμβριον ζέστης στ´ Incipit
Ὕδωρ τὸ πρὶν μὲν ἐκ πέτρας Incipit
Ὕδωρ φαίνεται κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ χύματος Incipit
Ὑέλιον βορβορῶδες οὐρηθὲν ὥσπερ ἐξ ὄνου καὶ λευκὴν τελοῦν τὴν χρόα μῆκός τε δηλοῖ τῆς νόσου Incipit
ὑέλιον βρωμοῦν ὡς βόρβορα θάνατον σημαίνει Desinit
ὑελίον γαλακτῶδες ἐξ ὅλου πήκτωμα ἔχον, θάνατον ἀπαραλλάκτως σημαίνει, ὑελίον βρωμοῦν ὡς βόρβορα θάνατον σημαίνει Desinit
Υἱέο ἀρχεγόνοιο Θεοῦ μερόπεσσι μιγέντος, ἔργα λόγους τε πάθη τε καὶ ἄλγεα πάντα καὶ πότμον Ματθαῖος ὤδ᾽ ἔγραψε καὶ ἔφρασε πνεύματος ἀλκῆ Textus
Υἱέος ἡμετέρου με φιτύσσατο δῖα θυγάτηρ Incipit
υιοι Ιακωβ πρωτος Ρουβιμ βʹ (δευτερος) Συμεων· γʹ (τριτος) Λευι· δʹ (τεταρτος) Ιουδας εʹ (πεμπτος) Ζαβουλων· ϛʹ (εκτος) Ισσαχαρ· ζʹ (εβδομος) Δαν· ηʹ (ογδοος) Γαδαν· θʹ (ενατος) Ασσηρ· ιʹ (δεκατος) Νεφθαλειμ· ιαʹ (ενδεκατος) Ιωσηφ· ιβʹ (δωδεκατος) Βενιαμιν. Textus
υιον Δαυιδ οτι εν τοις απαντων στομασιν ο Δαυιδ ην Incipit
Υἱὸν καλεῖ τὸν ἄρτι κατηχεῖσθαι Incipit
Υἱὸν καλεῖ τὸν ἄρτι κατηχεῖσθαι Incipit
Υἱὸν Πέτρον τὸν Μάρκον Incipit
υιον Πετρου τον Μαρκον Incipit
υιον Πετρου τον Μαρκον Incipit
Υἱὸν Πέτρου τὸν Μάρκον ἡ θεία χάρις Incipit
υιον Πετρου τον Μαρκον η θεια χαρις Incipit
Υιον Πετρου τον Μαρκον η θεια χαρις Incipit
Υιον Πετρου τον Μαρκον η θεια χαρις Incipit
Υιον Πετρου τον Μαρκον η θεια χαρις Incipit
υιον Πετρου τον μαρκον η θεια χαρις τιθησιν αλλην Incipit
υιος αρχεγονοιο, Θεου μεροπεσσι μιγεντος, εργα, λογους τε, παθη τε, και αλγεα παντα, και ποτμον; Ματθαιος ωδ' εγραψε, και εφρασε πνευματος αλκη. Textus
υἱὸς δὲ τοῦ Ἰωσὴφ ὁ κύριος ἐνομίζετο. Desinit
υιος δε του Ιωσηφ ο κυριος ενομιζετο. Desinit
υιος δε του Ιωσηφ ο κυριος ενομιζετο. Desinit
υιος δε του Ιωσηφ ο κυριος ενομιζετο. Desinit
υιος δε του Ιωσηφ ο κυριος ενομιζετο. Desinit
υιος δε του Ιωσηφ ο κυριος ενομιζετο. Desinit
υιος δε του Ιωσηφ ο κυριος ενομιζετο. Desinit
υἱὸς δὲ τοῦ Ἰωσὴφ ὁ κύριος ὀνομάζεται, ἐπεδὴ τῶν υἱῶν αὐτοῦ τῶν ἐκ τῆς πρώτης γυναικὸς ἀδελφὸς ἐνομίζετο. Desinit
υιος δε του Ιωσηφ, ο κυριος ενομιζετο. Desinit
υἱὸς ἦν Κλειτοφῶντος Desinit
ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ ΑΥΤΩΝ ΕΛΘΩΝ ΟΥΚ ΩΡΑΤΟ Incipit
Υἱὸς τῆς θέμιδος καὶ ἐγένου Incipit
Υἱὸς τῶν Κριθηΐδος ἠδὲ Μέλητος Ὅμηρος Incipit
ΥΙΟΥ ΔΕ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΕ Η ΕΚΦΕΜΨΙΣ Desinit
υἱοῦ. ἔπειτα πόλλας εἶχον παρατηρήσεις ἰουδαικὰς καὶ ἑλληνικὰς παρατηρούμενοι καὶ καιροὺς καὶ ὅσα τοιαῦτα ἁτινα ἅπαντα διορθοῦται. γράφων ὁ Παῦλος. Desinit
υἱοὺς ἐγέννησα Incipit
Ὕλην τὴν ἀνείδεον εἰς εἶδος φέρω | καὶ εἰδοποιῶ τοῖς ὁπωσοῦν χρωμένοις (Ἡ τεκτονική in margine) Desinit
ὕλης ἀφορμὴν εὐχερῆ πρὸς τὸν λόγον Desinit
ὑλικὴ καὶ ῥοώδης αὕτη τῶν σωμάτων ζωή Incipit
Ὑλικὴ μὲν αἴσθησις ἥδεται τοῖς ὧν ἀντιλαμβάνεσθαι πέφυκε Incipit
ὑλικὴν θεότητα τὸν μονογενῆ Desinit
ὑμᾶς ἀξιῶν, πρεσβείαις τῆς ἀχράντου δεσποίνης ἡμῶν θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου, καὶ πάντων αὐτοῦ τῶν ἁγίων, εἰς δόξαν… Desinit
ΥΜΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΗΚΕΙ ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΥΜΕΤΕΡΑΣ ΕΥΔΟΞΙΑΣ Desinit
ὑμᾶς δὲ χρὴ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντας τὴν ψῆφον φέρειν, ἥνπερ ὅτε ᾤεσθε πρὸς τοὺς πολεμίους διακινδυνεύσειν Desinit
Ὑμᾶς ἡ γῆ οὐ καλύψει, ἀλλ’ οὐρανὸς σὺν Ἀγγέλοις εἰσδέξεται. Αὐτῷ τῷ Θεῷ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Desinit
ὑμᾶς μὲν δίκαιόν ἐστι τοὺς ἀκμάζοντας ἐν πάσῃ δυνάμει Incipit
ὑμᾶς μὴ μόνον ἐκ τούτων Incipit
Ὑμεῖς ἀδελφοὶ κληρονόμοι Θεοῦ Incipit
Ὑμεῖς γὰρ πᾶσαν μοι ἑνὶ φρεσὶ θήκατ´ ἀοιδήν Incipit
Ὑμεῖς γὰρ πίστιν ἑτέραν παρὰ τὴν ἐν Νικαίᾳ Incipit
ὑμεῖς δὲ ἀρεταῖς πλουτοῦντες, σωφροσύνην ἀνθοῦντες αὔξητε καὶ εἰς τὰς μετὰ τοῦτο ἑορτὰς… ἀμήν. Desinit
ὑμεῖς δὲ μένετε ἐν τῇ πίστει καρποφοροῦντες· ἐν... Desinit
ὑμεῖς δὲ τοῦ ζήλου τοῦ Φινεὲς τὸν μισθὸν ὑποδέξησθε, διὰ τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ ... ἀμήν Desinit
Ὑμεῖς μὲν αὖθις προθύμως συνεληλύθατε Incipit
ὑμεῖς μὲν εὐποιοῦντες καὶ ὑμῖν αὐτοῖς πρεπωδέστατα Incipit
Ὑμεῖς μὲν ἡμᾶς ἐθαυμάζετε πρώην, ὅτε τὸν περὶ τοῦ Incipit
Ὑμεῖς μὲν οὕτως, λέγω τοὺς βασκαίνοντας Incipit
ὑμεῖς μὲν τῆς ἐμῆς εὐμενείας, ἐγὼ δὲ τῆς ὑμετέρας εὐνοίας κατατρυφῶν. Desinit
Ὑμεῖς μὲν τῶν θεολογικῶν ῥητῶν τοῦτό μοι ζητεῖν ἐοίκατε Incipit
Ὑμεῖς μὲν ὡς φιλόλογοι Incipit
ὑμεῖς ὁ τοῦ Χριστοῦ λαός, ἡ ἁγία ποίμνη Incipit
Ὑμεῖς οὖν, ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, τὸν πολυανθῆ κῆπον Incipit
Ὑμεῖς τὸν ἡμέτερον τοῦτον ἀπόλογον, εἰ δεῖσθε καὶ μάρτυρος ἐπὶ Θεῷ δεξάμενοι μάρτυρι, μηκέτι τοῖς πρὸς διαβολὴν τὴν γλῶτταν ἡτοιμασμένοις προσέχοιτε, ἀλλὰ τοῦ ἀληθοῦς ἐρευνηταὶ γινόμενοι ἀκριβεῖς, τῆς τῶν Ἐκκλησιῶν εἰρήνης ἀντέχεσθε, εἰδότες, ὡς πολὺς ἀπόκειται ὁ μισθὸς τοῖς συγκροτοῦσιν αὐτὴν ἐν τῇ τῆς ἀνταποδόσεως ἡμέρᾳ παρὰ τοῦ εἰρηνάρχου Χριστοῦ. Desinit
ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου καὶ οἴδατε πάντα Incipit
Ὑμεῖς, ὦ Γραικοί, δι´ ἐνζύμου Incipit
Ὑμῖν εἷς Θ(εὸ)ς ὅτι μία θεότης Incipit
υμιν η λυπη Desinit abruptus
ὑμῖν μὲν πολλὴν συγγνώμην ἔχω, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἀκουούσι τοιούτων λόγων Incipit
ὑμνεῖν μέν [ Desinit
Ὑμνεῖν σοῦ ἀρετάο φάος Incipit
Υμνειω σε μακαιρα κεδνη τριας υψιθοωκε. Παγκρατες ευχος αληκτον αιδιον αστυφελικτον. Ου ατερ ουτι τετυκται οσα φθινει ενδοθι ωρος: Η δ’ οσα αφθιτα γεντο ενι σφετερη παλαμηφι: Ουνεκα και τον αθλον ευγραφιης ποτι τερμα: Λυσιτελες σειο βιη και καρτει ηγμενον, ειδον. Textus
Ὑμνείω σε, μάκαιρα κεδνὴ τριὰς ὑψιθόωκε, παγκρατὲς εὖχος ἄληκτον αΐδιον ἀστυφέλικτον, οὗ ἄτερ οὔ τι τέτυκται, ὅσα φθίνει ἔνδοθι ὧρος, ἢ δ’ ὅσα ἄφθιτα γέντο ἐνὶ σφετέρῃ παλάμηφι: οὕνεκα καὶ τὸν ἆθλον εὐγραφίης ποτὶ τέρμα λυσιτελὲς σεῖο βίῃ καὶ κάρτει ἠγμένον εἶδον. Textus
Ὑμνέο μὲν μέγαν, ἁγνόν Incipit
Ὕμνοι πρὸς τὸ θεῖον ἐξωτικοί, πληρεῖς τῶν θαυμασίων Incipit
Ὕμνοις ἀνυμνεῖν διὰ παντός Incipit
Ὕμνοις ἀνυμνεῖν διὰ παντός Incipit
Ὕμνοις ἀνυμνεῖν διαπαντὸς ἐπιποθῶν σε, Δέσποινα Incipit
Ὕμνοις ἀνυμνῶ τὴν πανύμνητον Κόρην Incipit
Ὕμνοις γεραίρω σε, ᾠδαῖς μεγαλύνω σε Incipit
Ὕμνοις γεραίρω τὴν ἐμὴν προστασίαν τάλας Ἰωάννης Incipit
Ὕμνοις σε τιμῶ τοῦ Θεοῦ Μητέρα Ἰωάννης δοῦλος Incipit
ὕμνοις στεφανοῦν, οὐ ῥοαῖς χρὴ δακρύων Desinit
Ὕμνοις τοῖς σοῖς νῦν ἐγχειρεῖν, πάτερ Incipit
Ὑμνολογίαις ἱεραῖς ὑμνήσωμεν Incipit
Ὑμνολογίαις ἱεραῖς ὑμνήσωμεν Incipit
Ὑμνολογίαις ἱεραῖς ὑμνήσωμεν τὴν πολυΰμνητον Incipit
Ὕμνον ἄγγελος, Παρασκεύη, σοὶ φέρω πόθῳ Incipit
Ὕμνον ᾆσαι καὶ μέλψαι Incipit
Ὕμνον ἐκ στομάτων οἰκτρῶν Incipit
ΥΜΝΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΣΩΜΕΝ ΤΩ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΟΡΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ(?) Titulus initialis
ΥΜΝΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΩ, ΔΕΣΠΟΤΑ ΤΗ ΣΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ Incipit
Υμνος απας ητταται· συνεκτεινεσθαι σπευδων· Incipit
ὕμνος εἰς τὸν Θεὸν μετὰ δεήσεως Titulus initialis
υμνος λυχνικος ο κατα συνηθειαν: Titulus initialis
ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Titulus initialis
Ὕμνος τῷ βασιλεῖ κυρῷ Ἰωάννῃ ἐπὶ τῇ Χριστοῦ Γεννήσει [uar. γεννήσει Χριστοῦ]· τοῖς δήμοις Titulus initialis
Ὕμνος τῷ βασιλεῖ κυρῷ Ἰωάννῃ τῷ Κομνηνῷ ἐπὶ τῇ βαπτίσει Χριστοῦ· τοῖς δήμοις Titulus initialis
Ὑμνοῦμέν σε, εὐγογοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι Incipit
Ὑμνοῦμεν σέ, εὐλογοῦμεν σέ Incipit
υμνουμεν σου την αφατον συγκαταβασιν Χριστε ο θεος ημων Incipit
Ὑμνοῦντι τὴν μνήμην σου τὴν ἱεράν Incipit
Ὑμνοῦντι τὴν μνήμην σου τὴν σεβασμίαν Incipit
Ὑμνῶ θανέντας ζῶν γένους ἀρχηγέτας Incipit
Ὑμνῶ σου τὸ μακρόθυνον καὶ ἀνεξίκακον Incipit
Ὑμνωδίαις θείαις καὶ ψαλμοῖς Incipit
Ὑμνωδίαις θείαις καὶ ψαλμοῖς Incipit
Ὑμνωδίαις θείαις καὶ ψαλμοῖς Incipit
Ὑμνῶμεν τὸν τῆς ἁγνῆς νύμφης υἱόν, νύμφης οὐ νυμφευθείσης Incipit
Ὕμνων προσαγαγεῖν τῇ σωτείρῃ τῶν εὐσεβῶν Incipit
Ὕμνων προσαγαγεῖν τι σωτῆρι τῶν εὐσεβῶν Incipit
Ὑμνῶν σε χαίρω τῆς χαρᾶς τὸ χωρίον ὁ πτωχὸς Ἰωάννης Incipit
ΥΜΟΛΟΓΗΣΕΙΝ ΤΟΝ ΣΟΦΟΝ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ ΑΡΧΟΜΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Incipit
ὑμῶν ἐξέλειπεν Incipit
υμων, ελεγον ουν Desinit abruptus
ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω Incipit
ὑπ' ἀλλήλων ἀπώλοντο Desinit
ὑπ' ἀλλήλων παθήσεως Incipit
ὑπ' αὐτῶν σταυρωθεὶς καὶ τελειωθεὶς θάπτεται ἐκεῖ. Desinit
ὑπ' ἐμου̑ μεταδοθείη. Ἐῤῥωσο Desinit
Ὑπ’ ἄλλων τε πολλῶν χείρω τὴν πόλιν Incipit
ὑπ’ αὐτῶν δεδιωγμένους. παραδεξάμενος γνῶθι Incipit
ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ Desinit
Ὑπαπήει τὸν βίον Incipit
ὑπαπήει τὸν βίον Incipit
ΥΠΑΡΞΙΝ ΕΧΟΝ Incipit
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ Desinit
ὑπάρχῃ τῇ φύσει τῷ βιαίῳ ἑλκομένῳ Desinit
ΥΠΑΡΧΩΝ ΕΝ ΠΛΗΘΕΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΟΡΩΝ Incipit
Ὑπατείᾳ Φλαβίου Εὐχερίου... Γρηγόριος ἐπίσκοπος τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας Incipit
Ὑπαχθέντος δὲ μετὰ ταῦτα τοῦ βασιλέως Οὐάλεντος τῇ αἱρέσει τοῦ ἀνομοίου ἤρξαντο πάλιν οἱ ἐπισκόποι Incipit
ὑπέγραψα κατὰ μὴνα, Ἰούλιον ͵αυλθʹ (1539) Desinit
Ὑπείληφα τὴν χάριν ὦ τύχη Incipit
Ὑπεισελθὼν δυνάμει σου Incipit abruptus
Ὑπέκκαυμα γὰρ ἐπιθυμίας Incipit
ΥΠΕΚΡΙΝΑΜΗΝ ΤΟ ΟΝΑΡ ΗΓΟΥΝ ΥΠΕΛΟΓΙΣΑΜΗΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΜΑΥΤΩ ΕΚΡΙΝΑ Desinit
ὑπέμνησα τολμήσας Desinit
ὑπέμνησα· ὅπως ἀχείρωτοι ταῖς τοῦ διαβόλου καταστάντες μεθοδείαις τῆς παρὰ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἀξιωθῶμεν, ἧς γένοιτο... Desinit
Ὑπεναντίον τοῖς εὐαγγελικοῖς ἀναγνώσμασι τὰ ἡμετέρα Incipit
Υπερ (ειπερ) θελησις (θελησεις) ωφελεια της βιβλου· Incipit
υπερ αντυγα πατρι φαανθη. Desinit
ὑπὲρ αὐτῶν ποιοῦμεν λειτουργιῶν καὶ συνάξεων Desinit
Ὑπὲρ δὲ τούτων Desinit
ὑπὲρ δὲ τούτων ἅπαντες δόξαν ἀναπέμψωμεν Χριστῷ τῷ ἀληθινῷ Θεῷ ἡμῶν... Desinit
ὑπὲρ δὲ τούτων ἅπαντες δόξαν ἀναπέμψωμεν Χριστῷ τῷ ἀληθινῷ Θεῷ ἡμῶν... Desinit
Ὑπὲρ δὲ τούτων ἁπάντων δόξαν ἀναπέμψωμεν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι· ᾧ ἡ δόξα... Desinit
ὑπὲρ δὲ τούτων ὅλων δόξαν ἀναπέμψωμεν τῷ Πατρὶ... Desinit
Ὑπὲρ ἑαυτοῦ διὰ τὴν πρὸς Ἀντίοχον συνηγορίαν Titulus initialis
ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου καὶ σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν Desinit
Ὕπερ ἐν τοῖς νοεροῖς ἔχειν τὴν ἡγεμονίαν Incipit
ὑπὲρ ἠμῶν ἀπαύστως πρέσβευε, τῶν ἐκτελούντων τὴν μνήμην σου Desinit
υπερ ημων δεξαμενος ο Χριστος δη ημας εκ ταυτης ερυσσατο Desinit cuiusdam partis
Ὑπὲρ Θαλασσίου Titulus initialis
ὑπὲρ λόγον τεκοῦσα τὸν Κύριον... Desinit
Υπερ λογον το θαυμα, παρθενος κυει Incipit
Ὑπὲρ Λόγον τὸ θαῦμα· παρθένος κύει. Ὑπὲρ Λόγον τὸ θαῦμα· πλὴν Θεὸν κύει. Τοῦτ’ αὐτὸ καινὸν εἰ Θεὸν βρέφος βλέπω. Τοῦτ’ αὐτὸ καινὸν πλὴν φιλάνθρωπον βλέπεις Textus
Υπερ μνημης και αφεσεως των αμαρτιων του δουλου του θεου, Ιωαννου μοναχου, και γεγονοτος λογοθετου, της του θεου μεγαλης εκκλησιας, μηνι φευρουαριου κγʹ ινδικτιωνος ζʹ (?) του ͵ςχνυʹ (νυʹ = πεντεκοστου) ετους, βασιλευοντος, του αοιδιμου βασιλεως ημων, κυρου Μανουηλ και Κομνηνου, του Πορφυρογεννητου. Textus
ΥΠΕΡ ΟΙΚΕΤΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΝ Incipit
Ὑπὲρ Ὀλυμπίου Titulus initialis
ὑπὲρ οὗ εὐχόμεθα τῷ Θεῷ· ἵνα ἡμῖν φυλαχθείη μακραῖς περιόδοις· ἐν Χριστῷ... Desinit
ὑπὲρ οὗ εὐχόμεθα τῷ Χριστῷ ἵνα ἡμῖν φυλαχθείη μακραῖς περιόδοις ἐτῶν· ἐν Χριστῷ... Desinit
ὑπὲρ οὗ εὐχόμεθα τῷ Χριστῷ ἵνα ἡμῖν φυλαχθείη μακραῖς περιόδοις ἐτῶν· ἐν Χριστῷ... Desinit
ὑπὲρ οὗ εὐχόμεθα τῷ Χριστῷ, ἵνα ἡμῖν φυλαχθείῃ μακραῖς περιόδοις ἐτῶν· ἐν Χριστῷ… Desinit
ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗΝ ΑΓΑΠΗΣΟΝ Incipit
Ὑπὲρ Πολύγνωτόν τε καὶ Πραξιτέλην Incipit
ΥΠΕΡ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΑΡΣΙΝ ΥΠΕΡΘΕΣ ΥΠΕΡΟΥΣΙΟΣ ΥΠΕΡΕΙΓΑΘΟΣ Desinit
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ Titulus initialis
Ὑπὲρ τῆς ἡμῶν ψυχικῆς σωτηρίας Incipit
Ὑπὲρ τῆς ἡμῶν ψυχικῆς σωτηρίας Incipit
Ὑπὲρ τῆς ἡμῶν ψυχικῆς σωτηρίας Incipit
Ὑπὲρ τῆς ἡμῶν ψυχικῆς σωτηρίας Incipit
Ὑπὲρ τῆς ἡμῶν ψυχικῆς σωτηρίας ὀφείλοντες σπουδάζειν Incipit
Ὑπὲρ τῆς ἡμῶν ψυχικῆς σωτηρίας ὀφείλοντες σπουδάζειν Incipit
ὑπὲρ τῆς οἰκουμένης, ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα... Desinit
Ὑπὲρ τῆς πρὸς Τιμόθεον α΄ ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ὑπὲρ τῆς πρὸς Τιμόθεον β΄ ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ὑπὲρ τῆς πρὸς Τῖτον ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ὑπὲρ τῆς τοῦ νομοφύλακος γλώσσης ὁ λόγος. Ἀλλὰ φεῦ τῆς τόλμης Incipit
ὑπὲρ τῆς τῶν ἄλλωνἐλευθερίας διεκινδύνευον, ὑμεῖς δὲ οὐδὲ ὑπὲρ τῆς ὑμετέρας αὐτῶν τολμᾶτε πολεμεῖν; Desinit
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΦΥΓΗΣ ΟΛΙΓΑ ΑΤΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΣΟΜΑΙ Incipit
Ὑπὲρ τίνος εἴρηκεν ὁ προφήτης Incipit
υπερ τουτων ουν απαντων, πως ημας διακεισθαι Incipit abruptus
Ὑπὲρ τυραννοκτόνου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπὲρ τὼμ εἰρημένων δόξαν ἀναπέμψωμεν τῷ θεῷ (uel τῷ Χριστῷ)... Desinit
Ὑπὲρ τῶν γεωργῶν περὶ τῶν ἀγγαρειῶν Titulus initialis
Ὑπὲρ τῶν ἐξορκιστῶν ἔστω ἐν ἑτοίμῳ Incipit
ὑπὲρ τῶν νεκρῶν Desinit
ὑπὲρ τῶν τοῦ θείου Δαβὶδ ἐκεῖνον ἀβεσαλὼμ Desinit
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς Desinit
ὑπὲρ φύσιν Desinit
Ὑπὲρ φύσιν τὸ θαῦμα Incipit
Ὑπεράγαθε Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν Incipit
Ὑπεράγαν μοι χάριν εἰδότων τῶν φίλων Incipit
ὑπεραγία θεοτόκε παρθένε, σκέπε με Incipit
ὑπεραγία παρθένε δέσποινα θεοτόκε Incipit
υπεραγια τριας ο θεος ημων· η παντων των γεγονοτων, και γινομενων, και γενησομενων· αγαθων εργων αρχη και τελειωσις, αφ' ου τα παντα προεισι και εν ω συνεστηκεν και προς ον ανατεινεται· ο και την παρουσαν αγιαν τελειωσιν ευδοκησας και συνεργησας. του ευαγγελιστου Λουκα δια χειρος {εμμου} εμου του αμαρτωλου Θεοδωρου (?) του Ζαγορινου· αμην. Textus
ὑπερβαίνειν τὰ πρόθυρα τοῦ πυλῶνος τού[του Desinit
ὑπερβαίνοντας Desinit
ὑπερβαινόντων καὶ νοῦν· ὧν γένοιτο... Desinit
ὑπερβαινόντων καὶ νοῦν· ὧν γένοιτο... Desinit
ΥΠΕΡΒΑΣ ΥΨΟΣ ΑΝΓΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Desinit
υπερβηθι και αυτος, και αρξαι παλιν, οθεν γεγραπται αρξασθαι. Desinit
υπερβηθι και αυτος, και αρξαι παλιν, οθεν γεγραπται αρξασθαι. Desinit
ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν, τιμὴ καὶ... Desinit
Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις Incipit
ὑπερευλογοῦμεν αὐτὸν εἰς ἅπαντας τοὺς αἰῶνας, ἀμήν Desinit
Ὑπερήμενος, ὁμολογῶ, γέγονά σοι, ὦ λογιώτατε Ἰωαχεῖμε Incipit
Υπερηφάνοις γὰρ κύριος ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν. Αὐτῷ… Desinit
ΥΠΕΡΘΕΟΣ, ΥΠΕΡΟΥΣΙΟΣ, ΥΠΕΡΑΓΑΘΟΣ Desinit
Ὑπερικόν, φλόμος, χαμαιδάφνη Incipit
ΥΠΕΡΙΦΑΝΟΥΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ Incipit
Ὑπέρκειται μὲν ὁμολογουμένως ἅπασαν ἐγκωμίων σύνθεσιν τῶν ἁγίων Incipit
Ὑπερμάχεσον τῶν πολιτῶν σου, Κόρη Incipit
Ὑπερμεγέθης ἡ τοῦ Δεσπότου Incipit
Ὑπερμεγέθης ἡ τοῦ Δεσπότου Incipit
Ὑπερμεγέθης ἡ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ περὶ τὸ γένος Incipit
Ὑπερμεγέθης ἡ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ περὶ τὸ γένος Incipit
Ὑπερμεγέθης ἡ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ περὶ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων προμήδεια Incipit
Ὑπερμεγέθης ἡ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ περὶ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων προμήδεια Incipit
Ὑπερμεγέθης ἡ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ περὶ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων προμήδεια Incipit
Ὑπερμεγέθης ἡ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ περὶ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων προμήδεια Incipit
Ὑπερμεγέθης ἡ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ περὶ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων προμήδεια Incipit
Ὑπερμεγέθης ἡ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ περὶ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων προμήδεια Incipit
Ὑπερμεγέθης ἡ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ περὶ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων προμήδεια Incipit
Ὑπερμεγέθης ἡ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ περὶ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων προμήθεια Incipit
Ὑπερουσίου οὐσίας ἀνάκτορον καὶ καταγώγιον Incipit
ὑπερουσίως εἶναι θείαν φύσιν Desinit cuiusdam partis
Ὑπερστρατήγῳ βασιλεῖ πολυάθλῳ Incipit
Ὑπερτελεστάτη μονάς, ὑπέρθεε, τρισυπόστατε Incipit
ΥΠΕΡΤΕΡΟΝ Η ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΟΣ ΑΓΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ Desinit
Ὑπέρτερον λέγεται τὸ κρεῖττον, καί ἐστιν ὄνομα συγκριτικόν Incipit
Ὑπερφεῦ, Λίζιξ, ἐξ ὅσης ἡμᾶς συναφείας, καὶ συζωΐας, εἰς ὅσον ἡ παλαμναία τύχη διέστησε Incipit
Ὑπερφρονεῖν με μηδαμῶς μουσοτρόφε Incipit
ΥΠΕΡΧΟΜΕΝΑ Desinit
υπεστρεψεν δε η Αννα εν αγαλλιασει· εις τον οικον αυτης. Desinit
υπεστρεψεν εις την Ρωμην και εστρωθη υπο Νερωνος. Desinit
ὑπέστρεψεν εἰς τὴν Ρώμην καὶ ἐτρώθη ὑπὸ Νερῶνος. Desinit
υπεσχετο, παρα παντων εικοτως προσκυνηθησεται. Desinit cuiusdam partis
Ὑπεσχόμεθα γὰρ ὑμῖν ἐρεῖν περὶ τοῦ ξύλου Incipit
Ὑπεσχόμην ἐπαινέσεσθαι τὸν χθὲς Incipit
Ὑπέσχου δοῦναί μοι φιλούμενος Incipit
ΥΠΕΦΕΡΕ ΤΗ ΑΙΧΜΗ ΠΛΕΥΡΑΝ ΑΝΤΕΤΟΡΕΙΤΟ ΚΑΙ ΟΥΚ ΩΡΓΙΖΕΤΟ ΜΗ ΑΣΥΜΠΑΘΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΤΥΣ ΧΡΗΖΟΝΤΑΣ ΟΙΚΤΟΥ ΓΕΝΟΙΜΕΘΑ Incipit
Ὑπηρετεῖ μου τῷ κράτει χαλκοῦν ὅπλον Incipit
ὑπηρέτει πλύνοντα τὴν βροτῶν φύσιν Desinit
Ὑπηρετούμενα ἐργαλεῖα οὔτε ἀργεῖν Incipit
Ὑπῆρχέν τις ἀδελφὸς ἐν τῷ τῆς εὐσεβείας παιδευτερίῳ νέος μὲν τὴν ἡλικἰαν, Εὑφρόσυνος δὲ καλούμενος Incipit
Ὑπισχνῇ μὲν οὐκ ὀλίγα Incipit
ΥΠΝΟΝ ΑΝΑΠΑΥΣΤΟΝ Desinit
Ὕπνον ἐκάθευδον ἥδιστον Incipit
Ὕπνος τις ἐστὶν ὁ παρ´ ἡμῖν περιθρυλλούμενος θάνατος Incipit
Ὕπνωσε Γρηγόριος ὕπνον τὸν τίνα; Incipit
ὑπὸ Desinit
ὑπό Desinit
Ὑπὸ ἑπτακαιδεκάτῃ καλανδῶν ἰουλίων ἐν ἐπαρχίᾳ Σικελίας ὑπο Διοκλητιανοῦ Incipit
Ὑπὸ ἑπτακαιδεκάτῃ καλαυδῶν ἰουλίων ἐν ἐπαρχίᾳ Λυκίας Incipit
Ὑπὸ ἐχίδνης δηχθεὶς ὁ Παῦλος ἐν τῇ χειρί Incipit
υπο Ζαχαριου θυμιωντος ηρξατο. Desinit
υπο Ζαχαριου θυμιωντος ηρξατο. Desinit
ΥΠΟ ΘΕΟΥ ΔΙΟΙΚΕΙΣΘΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΣΕ Desinit
Ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου ἤτοι κώμης εὐτελοῦς μετὰ λζ´ χρόνους τῆς ἀναλήψεως Incipit
ὑπὸ πάσης τῆς ἀοράτου καὶ ὁρατῆς κτίσεως, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
ὑπὸ πατρὸς τοῦ θεοῦ κρατεῖται, πίπτει καὶ διαφθείρεται. Desinit
ὑπὸ πηδαλίῳ τοῖς λόγοις σου κβερνῴης εἰς πολλὰ ἔτη, δέσποτα Desinit
Ὑπὸ ποίαν κατηγορίαν ἀνάγονται τὰ γράμματα Incipit
Ὑπὸ ποίαν κατηγορίαν ἀνάγονται τὰ γράμματα Incipit
ὑπὸ πολλῆς μετριοφροσύνης Incipit
Ὑπὸ πολλῶν τεθολωμένον, ὅσιε, παθῶν Incipit
Ὑπὸ πολλῶν τεθολωμένον, ὅσιε, παθῶν Incipit
ΥΠΟ ΣΚΗΠΤΡΟΙΣΙΝ ΥΠΑΥΧΕΝΙΟΝ ΖΥΓΟΝ ΕΞΕΙ Desinit
Ὑπὸ τὴν σκέπην καὶ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου, Θεογεννήτρια Incipit
Ὑπὸ τὴν σκέπην σου καταφεύγομεν, ἄχραντε Θεοτόκε Incipit
Ὑπὸ τῆς ῥήσεως Incipit
ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣ[ΜΩΝ Desinit
ΥΠΟ ΤΙ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Desinit
Ὑπὸ τὸ πανηγυρικὸν εἶδος Incipit
Ὑπὸ τὸ πανηγυρικὸν εἶδος Incipit
Ὑπὸ τὸ πανηγυρικὸν εἶδος ἀνάγεται καὶ οὗτος ὁ λόγος Incipit
ὑπὸ τὸ σύνθετον εἶδος ἀτόμων τὸ σύνθετον Desinit
ὑπὸ τοῦ ἄγαν γήρως ἀποπνιγέντα τελευτῆσαι Desinit
Ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐμπνευσθεὶς ὁ ὑμνῳδὸς ἐν προφήταις καὶ θεοπάτωρ φησὶ Incipit
υπο του δεσποτου Ιησου Χριστου υιου του θεου. Desinit
ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΣ Desinit
Ὑπὸ τοῦ παναγίου κινούμενος Πνεύματος Incipit
ὑπὸ τοῦ Παύλου Desinit
ὑπὸ τούτων ἡ ἀπαρχή Incipit abruptus
ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν καὶ σοφῶν ἐπαινεῖσθαι καὶ οἵ σοι τῆς εἰς ἡμᾶς εὐνοίας ἔσθ' ὅτε μνησικακήσουσιν Desinit
ὑπὸ τῶν ἀναξίων διὰ τὴν αὐτοῦ ἀγαθότητα Desinit
ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΣ ΔΟΝΤΩΝ ΕΥΠΟΙΙΑΝ Desinit
ὑπὸ τῶν ἰδίων μαθητῶν τῇ γῇ παραδοθείς, μετ' ὁλίγον δὲ ψηλαφηθεὶς οὐχ εὑρέθη, μετέθη γάρ. Desinit
ὑπὸ τῶν ἱδίων μαθητῶν τῆ γῆ παραδοθεῖς. Desinit
υπο των ιδιων μαθητων τη γη παραδοθεις. Desinit
υπο των ιδιων μαθητων τη γη παραδοθεις. Desinit
ὑπὸ τῶν σῶν εὐχῶν δυσωπούμενος, αἵτινες εἴησαν ἀεὶ μεθ' ἡμῶν Desinit
ὑπὸ τῶν τῆς Βουλγαρίας κρατούντων ἀνεκαινίσθησαν. Εὐξάμεθα οὖν ... ἵνα διὰ πρεσβειῶν ... ὁμολογητῶν ὧν ἡ παροῦσα διήγησις, σκεπάσῃ ἡμᾶς ἀτρώτους ἐκ τῆς ἰταλικῆς σκοττομήνης ,,, ἀμήν Desinit
ὑπὸ τῶν ὑδάτων καθαρίζεται παρὰ τοῦ θεοῦ στεφανοῦσθαι· ὅτι αὐτῷ Desinit
ὑπὸ ψυχροτάτου τινὸς χυμοῦ Desinit
ὑπό]δημα Incipit
ὑποβάθραν εἶναι τῆς θεωρίας Desinit
ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΛΟΓΙΣΜΟΣ Incipit
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΝ Incipit
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ Titulus initialis
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΩΝ ΖΩΗΣ Titulus initialis
ὑποδείγματα Desinit
ὑποδείγματα ἄγει Desinit
ὑποδείγματος δὲ χάριν ἔστιν οὕτως Desinit
ὑποδείγματος δὲ χάριν ἔστιν οὕτως Desinit
υποδεχεσθαι μελλουσαν. αγιος γαρ ων εν αγιοις αναπαυεται. Desinit
ὑποδοχὴν τῶν μυστηρίων, ἵνα καὶ τῶν αἰωνίων ἐπιτύχωμεν σκηνῶν· χάριτι... Desinit
ὑποζυγίων τά γένη, ἵνα Desinit
ΥΠΟΘΕΣΕΙ ΧΡΗΤΑΙ Ο ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΟΜΑΛΩΣ Incipit
Ὑποθέσεις τῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης. Titulus initialis
Ὑποθέσεις τῶν λόγων Δημοσθένους Titulus initialis
υποθεσις εις το κατα Ματθαιον αγιον ευαγγελιον. Titulus initialis
υποθεσις ... Titulus initialis
υποθεσις ... Titulus initialis
υποθεσις ... Titulus initialis
υποθεσις ... Titulus initialis
Ὑπόθεσις εἰς τὰς Παροιμίας Σολομῶντος Titulus initialis
Υποθεσις εις την Αποκαλυψιν του αγιου αποστολου Ιωαννου του θεολογου. Titulus initialis
ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑΝ ΔΗΛΟΥΣΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΙΝΩΝ Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ Titulus initialis
υποθεσις εις το κατα Ιωαννην ευαγγελιον. Titulus initialis
Ὑπόθεσις εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον. Titulus initialis
Ὑπόθεσις εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον (τοῦ... εὐαγγελίου). Titulus initialis
υποθεσις εις το κατα Λουκαν ευαγγελιον· Titulus initialis
Ὑπόθεσις εἰς τὸ κατὰ Μᾶρκον ἅγιον εὐαγγέλιον ἐκ τῆς εἰς αὐτὸν ἑρμηνείας τοῦ ἐν ἁγίοις Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας. Titulus initialis
Υποθεσις εις το κατα Μαρκον αγιον ευαγγελιον εκ της εις αυτον ερμηνειας του εν αγιοις Κυριλλου Αλεξανδρειας. Titulus initialis
υποθεσις εις το κατα Μαρκον αγιον ευαγγελιον εκ της εις αυτον ερμηνειας του εν αγιοις Κυριλλου Αλεξανδρειας. Titulus initialis
υποθεσις εις το κατα Μαρκον αγιον ευαγγελιον. Titulus initialis
Ὑπόθεσις εἱς τὸ κατὰ Μᾶρκον εὐαγγέλιον (τοῦ... εὐαγγελίου). Titulus initialis
ὑπόθεσις εἰς τὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον. Titulus initialis
υποθεσις εις το κατα Ματθαιον αγιον ευαγγελιον. Titulus initialis
υποθεσις εις το κατα Ματθαιον αγιον ευαγγελιον. Titulus initialis
υποθεσις εις το κατα Ματθαιον ευαγγελιον. Titulus initialis
υποθεσις εις το κατα Ματθαιον ευαγγελιον. Titulus initialis
υποθεσις εις τον κατα Ιωαννην. Titulus initialis
υποθεσις εις τον κατα Λουκαν ευαγγελιον. Titulus initialis
υποθεσις εις του κατα Ιωαννην ευαγγελιου Titulus initialis
Ὑπόθεσις Ἑκάβης Titulus initialis
ὑπόθεσις ἑτέρα Θεοδωρήτου Titulus initialis
Ὑπόθεσις ἑτέρα. Titulus initialis
ὑπόθεσις ἑτέρα. Titulus initialis
ὑπόθεσις Ἰoῦδα ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις Ιακώβου ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις Ἰακώβου ἐπιστολῆς. Titulus initialis
Ὑπόθεσις Ἰούδα ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις Ιουδα ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις ιω (Ἰωάννου) ἐπιστολῆς βʹ Titulus initialis
ὑπόθεσις Ἰωάννου ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις Ιωαννου ἐπιστολῆς αʹ Titulus initialis
ὑπόθεσις Ἰωάννου ἐπιστολῆς βʹ Titulus initialis
Ὑπόθεσις Ἰωάννου ἐπιστολῆς γʹ Titulus initialis
ὑπόθεσις Ιωαννου επιστολης γʹ Titulus initialis
ὑπόθεσις Ἰωάννου ἐπιστολῆς πρώτης Titulus initialis
ὑπόθεσις Ἰωάννου ἐπιστολῆς, α´. Titulus initialis
ὑπόθεσις Ἰωάννου ἐπιστολῆς, β´. Titulus initialis
ὑπόθεσις Ἰωάννου ἐπιστολῆς, γ´. Titulus initialis
ὑπόθεσις Ιωανου (Ιωαννου) ἐπιστολῆς βʹ. Titulus initialis
ὑπόθεσις καθολικῆς Ἰακώβου Titulus initialis
Υποθεσις κανονος της των ευαγγελιστων συμφωνιας Titulus initialis
ὐπόθεσις κανόνος τῆς τῶν εὐαγγελιστῶν συμφωνίας Titulus finalis
ὑπόθεσις κανόνος τῆς τῶν εὐαγγελιστῶν συμφωνίας Titulus finalis
υποθεσις κανονος της των ευαγγελιστων συμφωνιας Titulus finalis
υποθεσις κανονος της των ευαγγελιστων συμφωνιας. Titulus finalis
Υποθεσις κανονος της των ευαγγελιστων συμφωνιας. Titulus finalis
υποθεσις κανονος της των ευαγγελιστων συμφωνιας. Titulus finalis
υποθεσις κανονος της των ευαγγελιων συμφω[νιας] (συμφωνιας). Titulus initialis
υποθεσις κανονος της των ευαγγελιων συμφωνιας. Titulus finalis
υποθεσις κανονος, Ευσεβιος Καρπιανω… Titulus initialis
υποθεσις κανονος, της των ευαγγελιστων συμφωνιας. Titulus finalis
υποθεσις κανονων περι της των ευαγγελιστων συμφωνιας, Ευσεβιος Καρπιανω αγαπητω αδελφω εν κυριω, χαιρειν. Titulus initialis
υποθεσις κανονων της των ευαγγελιστων συμφωνιας. Titulus initialis
υποθεσις κανονων της των ευαγγελιστων συμφωνιας. Titulus initialis
υποθεσις κανονων της των ευαγγελιστων συμφωνιας. Ευσεβιος Καρπιανῳ αγαπητῳ αδελφῳ εν κυριῳ χαιρειν. Titulus initialis
υποθεσις κανονων της των ευαγγελιστων συμφωνιας.| Ευσεβιος Καρπιανω αγαπητω αδελφω εν κυριω χαιρειν. Titulus initialis
υποθεσις κανονων της των ευαγγελιστων συμφωνιας· Titulus initialis
υποθεσις κανονων, της των ευαγγελιστων συμφονιας. Titulus finalis
υποθεσις κανωνος της των ευαγγελιστων συμφωνιας προγραμμα εις το αγιον ευαγγελιον. Titulus initialis
υποθεσις κανωνος της των ευαγγελιστων συμφωνιας. Titulus finalis
υποθεσις κανωνων της των ευαγγελιστων συμφωνιας Titulus initialis
υποθεσις κανωνων της των ευαγγελιστων συμφωνιας Textus
ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΜΕΝ ΗΜΙΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Incipit
ὑπόθεσις Πέτρου επιστολης βʹ Titulus initialis
ὑπόθεσις Πέτρου ἐπιστολῆς πρῶτης Titulus initialis
ὑπόθεσις Πέτρου ἐπιτολῆς, β´. Titulus initialis
Ὑπόθεσις προοιμίου γενέσθω μοι Incipit
Ὑπόθεσις προοιμίου γενέσθω μοι Incipit
Ὑπόθεσις προοιμίου γενέσθω μοι Incipit
Ὑπόθεσις προοιμίου γενέσθω μοι ἡ κατὰ τὴν προκειμένην ἑορτήν Incipit
Ὑπόθεσις προοιμίου γενέσθω μοι ἡ κατὰ τὴν προκειμένην ἑορτήν Incipit
Ὑπόθεσις προοιμίου γενέσθω μοι ἡ κατὰ τὴν προκειμένην ἑορτήν Incipit
Ὑπόθεσις προοιμίου γενέσθω μοι ἡ κατὰ τὴν προκειμένην ἑορτὴν τῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας Incipit
Ὑπόθεσις προοιμίου γενέσθω μοι σήμερον Incipit
Ὑπόθεσις προοιμίου γενέσθω μοι σήμερον Incipit
Ὑπόθεσις προοιμίου γενέσθω μοι σήμερον Incipit
Ὑπόθεσις προοιμίου γενέσθω μοι σήμερον ἡ κατὰ τὸν μέγαν Παῦλον ὑπόθεσις Incipit
Ὑπόθεσις προοιμίου γενέσθω μοι σήμερον ἡ κατὰ τὸν μέγαν Παῦλον ὑπόθεσις Incipit
Ὑπόθεσις προοιμίου γενέσθω μοι σήμερον ἡ κατὰ τὸν μέγαν Παῦλον ὑπόθεσις Incipit
Ὑπόθεσις προοιμίου γενέσθω μοι σήμερον ἡ κατὰ τὸν μέγαν Παῦλον ὑπόθεσις Incipit
ὑπόθεσις πρῶτης πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς α’ Ὁμήρου ῥαψῳδίας Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς αʹ ἐπιστολῆς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἰωάννου καὶ θεολόγου. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς βίβλου τῶν πράξεων τῶν ἀποστόλων. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς βιβλου τῶν πράξεων τῶν ἀποστόλων. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς γʹ Ἰωάννου ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς δ´ πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς δευτέρας ἐπιστολῆς Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς δευτέρας ἐπιστολῆς Πέτρου Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰακώβου ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰακώβου ἐπιστολῆς· Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰακώβου καθολικῆς ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς Ἰακώβου καθολικῆς ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰοῦδα ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰούδα ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰούδα ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰούδα ἐπιστολῆς· Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰούδα καθολικῆς ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰοῦδα καθολικῆς ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰωάννης γʹ ἐπιστολῆς· Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς Ἰωάννου Αʹ ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰωάννου αʹ ἐπιστολῆς· Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἱωάννου αʹ καθολικῆς ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰωάννου βʹ ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰωάννου βʹ ἐπιστολῆς· Titulus initialis
ὑποθεσις τῆς Ἰωάννου βʹ καθολικῆς ἐπιστολῆς . Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰωάννου γʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς Ἰωάννου Γʹ ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰωάννου δευτέρας ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰωάννου καθολικῆς αʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰωάννου καθολικῆς βʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἱωάννου τοῦ εὐαγγελιστοῦ καθολικῆς ἐπιστολῆς γʹ. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰωάννου τρίτης ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς καθολικῆς αʹ Πετρου ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς καθολικῆς Ἰακώβου ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις της καθολικῆς Ἰακώβου ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς καθολικῆς Πέτρου βʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς καθολικῆς πρώτης ἐπιστολῆς Πέτρου Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς κατὰ Θεοκρίνου ἐνδείξες Titulus initialis cuiusdam partis
Ὑπόθεσις τῆς Πέτρου αʹ ἐπιστολης Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Πέτρου αʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Πέτρου δευτερας ἐπιστολῆς· Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Πέτρου ἐπὶστολῆ (!) αʹ Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Πέτρου ἐπιστολῆς, α´. Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς Πέτρου ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Πέτρου ἐπιστολῆς· Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Πέτρου καθολικὴς βʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Πέτρου καθολικῆς βʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑποθεσις της προ (!) Τιμόθεον ἐπιστολης Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς αʹ ἐπὶστολης. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἀπατούριον παραγραφῆς Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς προς Γαλάτας ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Γαλάτας επιστολης Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολής. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς. Titulus initialis
υποθεσις της προς Γαλατας. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Γαλάτας· Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἑβραίους Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολης. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς· Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Εὐβουλίδην ἐφέσεως Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις της πρὸς Ἐφεσίους επιστολης Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
υποθεσις της προς Εφεσιους επιστολης Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρός Ἐφεσίους ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολής. Titulus initialis
ὑποθεσις τῆς πρὸς Ἐφεσιους ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ζηνόθεμιν ἐμπορικῆς παραγραφῆς Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τῆς προς Θεσσαλονικεῖ (!) αʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς βʹ ἐπιστολῆς. Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς α΄ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς θεσσαλονικεῖς α´ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρός Θεσσαλονικεῖς αʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρός Θεσσαλονικεῖς αʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς αʹ ἐπιστολῆς· Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς β΄ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς βʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς βʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
υποθεσις τῆς προς Θεσσαλονικεις βʹ επιστολης Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς προς Θεσσαλονικεῖς βʹ ἐπιστολῆς· Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς δευτέρας ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς δευτέρας ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρός Θεσσαλονικεῖς δευτέρας ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς δευτέρας ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολῆς πρώτης. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς πρώτης ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς προς Κολασσαεῖς επιστολης Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρός Κολασσαεῖς ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς προς Κολασσαεῖς ἐπιστολῆς· Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κολοσσαεῖς ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κολοσσαεῖς ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὐπόθεσις τῆς πρὸς Κολοσσαεῖς ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κολοσσαεῖς ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑποθεσις της προς Κορινθιου (sic) βʹ επιστολης Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κορινθίους αʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς προς Κορινθίους αʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις της προς Κορινθίους αʹ ἐπιστολης Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρός Κορινθίους αʹ ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κορινθίους αʹ ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κορινθίους βʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κορινθίους βʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς προς Κορινθίους βʹ ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κορινθίους βʹ ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κορινθίους βʹ ἐπιστολῆς· Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρός Κορινθίους δευτέρας (βʹ) ἐπιστολῆς. Tit. Inc.
Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κορινθίους δευτέρας ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κορινθιους δευτέρας ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς προς Κορινθίους πρώτης ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κορινθίους πρώτης ἐπιστολῆς Titulus initialis
Υποθεσις της προς Κορινθιους πρωτης επιστολης. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κορινθίους. αʹ ἐπιστολῆς· Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ναυσίμαχον καὶ Ξενοπείθην παραγραφῆς Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Πανταίνετον παραγραφῆς Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς Παύλου. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς Παύλου. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς· Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ῥωμαίους Παύλου ἐπιστολῆς, συγγραφεῖσα παρὰ Οἰκουμενίου. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ῥωμαίους τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς προς Τιμοθεο (!) βʹ ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον βʹ ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον α´ ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον αʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον αʹ ἐπιστολῆς· Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον βʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον βʹ ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον βʹ ἐπιστολῆς· Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον δευτέρας ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον δευτέρας ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον δευτέρας ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολῆς βʹ Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολῆς πρώτης Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον πρώτης ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον πρώτης ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρός Τιμόθεον πρώτης ἐπιστολῆς. Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον πρώτης ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς προς Τίτον ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τίτον ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τίτον ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς προς Τῖτον ἐπιστολης Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τῖτον ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τῖτον ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τῖτον ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τίτον ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τῖτον ἐπιστολῆς· Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς προς τοὺς Ἑβραίους. Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρός Φιλήμονα ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑποθεσις της προς Φιλημονα ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολῆς· Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς προς Φιλιππησίου (!) ἐπιστολης Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρός Φιλιππησίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρός Φιλιππησίους ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολής. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρώτης (αʹ) καθολικῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἁγίου Ἱωάννου τοῦ Θεολόγου. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρώτης ἐπιστολῆς Ἰωάννου Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἰούδα ἐπιστολής. Titulus initialis
Ὑπόθεσις τῆς τρίτης ἐπιστολῆς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου Titulus initialis
Υποθεσις της των ευαγγελιστων συμφωνιας. Titulus initialis
υποθεσις της των ευαγγελιστων συμφωνιας. Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφῆς Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ αʹ κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ αʹ κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ αʹ κατὰ Φιλίππου λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ αʹ Ὀλυνθιακοῦ λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ αʹ πρὸς Ὀνήτορα ἐξούλης λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ ἁγίου Πέτρου τοῦ ἀποστόλου δευτέρας ἐπιστολῆς. Titulus initialis
ὑπόθεσις τοῦ βʹ κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ βʹ κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ βʹ κατὰ Φιλίππου λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ βʹ Ὀλυνθιακοῦ λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ βʹ πρὸς Ὀνήτορα ἐξούλης λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ βιβλίου τῶν Πράξεων τῶν ἀποστόλων. Titulus initialis
ὑπόθεσις τοῦ γʹ κατὰ Φιλίππου λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ γʹ Ὀλυνθιακοῦ λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ δʹ κατὰ Φιλίππου λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
υποθεσις του κατα Iωαννην ευαγγελιου. Titulus initialis
ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Ἀνδροτίωνος λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Ἀριστοκράτους λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Διονυσοδώρου βλάβης λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Εὐέργου καὶ Μνησιβούλου ψευδομαρτυριῶν λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
Ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελιου Titulus initialis
ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου Titulus initialis
υποθεσις του κατα Ιωαννην ευαγγελιου Titulus initialis
υποθεσις του κατα Ιωαννην ευαγγελιου εκδοθεντος μετα χρονους λβʹ της Χριστου αναληψεως. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Ιωαννην ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Ιωαννην ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Ιωαννην ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Ιωαννην ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Ιωαννου (sic) ευαγγελιου· Titulus initialis
ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Κόνωνος αἰκίας λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
υποθεσις του κατα Λουκαν αγιου ευαγγελιου Titulus initialis
Υποθεσις του κατα Λουκαν αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
Υποθεσις του κατα Λουκαν αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Λουκαν ευαγγελιου Titulus initialis
Ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίου Titulus initialis
ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίου Titulus initialis
υποθεσις του κατα Λουκαν ευαγγελιου Titulus initialis
υποθεσις του κατα Λουκαν ευαγγελιου Titulus initialis
υποθεσις του κατα Λουκαν ευαγγελιου Titulus initialis
υποθεσις του κατα Λουκαν ευαγγελιου Titulus initialis
υποθεσις του κατα Λουκαν ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Λουκαν ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Λουκαν ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Λουκαν ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Λουκαν ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Λουκαν ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Λουκαν ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Μαρκον αγιον ευαγγελιου. Titulus initialis
Ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Μάρκον ἁγίου εὐαγγελίου Titulus initialis
υποθεσις του κατα Μαρκον αγιου ευαγγελιου Titulus initialis
υποθεσις του κατα Μαρκον αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Μαρκον αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Μαρκον αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον Titulus initialis
υποθεσις του κατα Μαρκον ευαγγελιου Titulus initialis
ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Μάρκον εὐαγγελίου Titulus initialis
υποθεσις του κατα Μαρκον ευαγγελιου Titulus initialis
υποθεσις του κατα Μαρκον ευαγγελιου Titulus initialis
υποθεσις του κατα Μαρκον ευαγγελιου Titulus initialis
υποθεσις του κατα Μαρκον ευαγγελιου. Titulus initialis
Υποθεσις του κατα Μαρκον ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Μαρκον ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Μαρκον ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Μαρκον ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Μαρκον ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Μαρκον. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Ματθαιον αγιου ευαγγελιου Titulus initialis
Υποθεσις του κατα Ματθαιον αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
Ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Ματθαίον εὐαγγελίου Titulus initialis
υποθεσις του κατα Ματθαιον ευαγγελιου Titulus initialis
Ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Ματθαιον ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Ματθαιον ευαγγελιου. Titulus initialis
υποθεσις του κατα Ματθαιον ευαγγελιου. αρχη του αχ(μοναχου) Αμμωνιου εις το κατα Ματθαιον ευαγγελιον Titulus initialis
υποθεσις του κατα Ματθαιου (sic) αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Μειδίου λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Νεαίρας λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Ὀλυμπιοδώρου βλάβης λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ κατὰ Τιμοκράτους λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
υποθεσις του μακαριωτατου Ματθαιου περι ης το αγιον και αχραντον ευαγγελιον συνεγραψατο Titulus initialis
υποθεσις του μακαριωτατου Ματθαιου· περι ης το αγιον και αχραντον ευαγγελιον συνεγραψατο· Κοσμα Ινδικοπλευστου Titulus initialis
ὑπόθεσις τοῦ περὶ Ἁλοννήσου λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ περὶ παραπρεσβείας λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ περὶ τῆς εἰρήνης λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ περὶ τῆς συντάξεως λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ περὶ τοῦ στεφάνου λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ περὶ τοῦ στεφάνου τῆς τριηραρχίας λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον συνθηκῶν λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ περὶ τῶν συμμοριῶν λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ πρὸς Ἄφοβον ψευδομαρτυριῶν ὑπὲρ Φάνου λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ πρὸς Βοιωτὸν περὶ τοῦ ὀνόματος λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ πρὸς Βοιωτὸν ὑπὲρ προικὸς μητρῴας λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ πρὸς Καλλικλέα περὶ βλάβης χωρίου λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ πρὸς Κάλλιππον χρέως λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ πρὸς Λεπτίνην λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ πρὸς Λεωχάρην περὶ τοῦ κλήρου λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ πρὸς Μακάρτατον περὶ τοῦ Ἁγνίου κλήρου λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ πρὸς Νικόστρατον περὶ τῶν Ἀρεθουσίου ἀνδραπόδων λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ πρὸς Πολυκλέα περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ πρὸς Σπουδίαν ὑπὲρ προικὸς λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ πρὸς τὴν Λακρίτου παραγραφὴν λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ πρὸς τὴν Φιλίππου ἐπιστολὴν λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ πρὸς τὴν Φορμίωνος παραγραφὴν λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ πρὸς Τιμόθεον ὑπὲρ χρέως λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ πρὸς Φαίνιππον περὶ ἀντιδόσεως λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τοῦ ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας λόγου Titulus initialis cuiusdam partis
ὑπόθεσις τῶν ἐπιστολῶν Παύλου τοῦ ἀποστόλου Titulus initialis
ὑπόθεσις τῶν κατὰ Ἀριστογείτονος λόγων Titulus initialis cuiusdam partis
υποθεσις των κεφαλαιων του κατα Λουκαν ευαγγελιου Titulus initialis
υποθεσις των Πραξεων των αποστολων. Titulus initialis
ὑπόθεσις, τῆς καθολικῆς Πέτρου δευτέρας (βʹ) ἐπιστολῆς. Titulus initialis
Ὑπόθεσις. Titulus initialis
υποθεσις... Titulus initialis
υποθεσις... Titulus initialis
υποθεσις... Titulus initialis
υποθεσις... Titulus initialis
υποθεσις... Titulus initialis
Ὑποθετικοὶ ἐπὶ τινι ἐκβρασθέντι τῆς θαλάσσης ἄχειρι νεκρῷ Titulus initialis
Ὑποθετικοὶ συλλογισμοὶ Νικηφόρου φιλοσόφου μοναχοῦ, ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται καὶ οὐκ ἐκ τοῦ Υἱοῦ. Titulus initialis
Υποθησις του κατα Ματθαιον αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
ΥΠΟΘΩΜΕΘΑ ΒΟΥΛΕΣΘΑΙ ΗΜΑΣ ΕΚΒΟΛΗΝ ΠΟΙΗΣΑΣΘΑΙ Incipit
Ὑποθώμεθα σαφηνείας ἕνεκεν Incipit
Ὑποθώμεθα· τίς ἄνθρωπος ἔλαβέ τινος ἀνθρώπου χοράφιον Incipit
ὑπόκειμενον λέγεσθαι Desinit
ὑποκειμένῳ Desinit
Ὑποκείσθω τὰς ἀπὸ τοῦ ὄμματος ἐξαγομένας Incipit
Ὑποκείσθω τὰς ἀπὸ τοῦ ὄμματος ἐξαγομένας Incipit abruptus
ΥΠΟΚΕΙΣΘΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΝΕΚΕΝ ΤΑ ΑΥΤΑ ΜΕΝ ΠΕΡΣΙΚΑ ΕΤΗ Incipit
Ὑπόκειται μὲν ὁ πνεύμων δίκην ἀσκοῦ Incipit
Ὑπόκειται μὲν ὁ πνεύμων δίκην ἀσκοῦ Incipit
ὑπόκειται ὧδε Incipit
ὑπόκενον Desinit
Ὑπολαβὼν οὖν ὁ Περίανδρος Incipit
Ὑπολαμβάνω χρήσιμον εἶναι τὸ μνημονεῦσαι εἰς ὀλίγον Incipit
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΔΕ ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΤΩΝ ΙΛΛΥΡΙΩΝ Incipit
ΥΠΟΛΗΠΤΕΟΝ ΑΝΑΡΧΟΝ ΦΥΣΙΝ ΤΟΙΣ ΕΥΦΡΟΝΟΥΣΙ Incipit
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΤΟ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΙΔΩΣ ΕΑΥΤΩ Incipit
ὑπομείναντος τοῦ μαρτυίου. Desinit
ὑπομείνας τοῦ μαρτυρίου. Desinit
ὑπομέμψιν τῶν εὐφρονούντων ἐστίν Desinit
Ὑπομένων ὑπέμεινα Incipit
Ὑπομένων ὑπέμεινα Incipit
ΥΠΟΜΗΝΑΣΑ ΟΜΟΙΟΝ ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΘΕΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΗΣ ΤΑΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΙΣ ... Desinit
ΥΠΟΜΝΗΜΑ Titulus initialis
Ὑπόμνημα εἰς τὰ δεδομένα Εὐκλείδου ἀπὸ φωνῆς Μαρίνου φιλοσόφου Titulus initialis
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ ΤΗΣ ΑΧΡΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΜΩΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΑΣ Titulus initialis
υπομνημα εις τον αγιον αποστολον Ιωαννην τον θεολογον. Titulus initialis
υπομνημα εις τον αγιον αποστολον και ευαγγελιστην Ιωαννην τον θεολογον. Titulus initialis
υπομνημα εις τον αγιον Ιωαννην τον θεολογον. Titulus initialis
Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον καὶ ἔνδοξον μέγαν προφήτην καὶ θεόπτην Ἡλίαν τὸν Θεσβίτην Titulus initialis
υπομνημα εις τον μακαριον Ματθαιον τον ευαγγελ (ευαγγελιστην) Titulus initialis
Υπομνημα εις τον μακαριον Ματθαιον τον ευαγγελιστην. Titulus initialis
Ὑπόμνημα εἰς τὸν μακάριον Ματθαῖον τὸν εὐαγγελιστήν. Titulus initialis
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΝΟΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΕΣΙ ΧΡΗΣΕΣΙ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΝ Titulus initialis
ὑπόμνημα Ὡριγένους εἰς τοὺς ψαλμούς Titulus initialis
Ὑπόμνημα, διαλαβανον (διαλαμβάνον) μερικῶς τοὺς ἀγῶνας καὶ ἆθλα καὶ ἀποδημίας καὶ τελείωσιν, τῶν ἁγίων καὶ κορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου [... ....] Titulus initialis
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ Titulus initialis
Ὑπομνήματα παρὰ τῶν τότε ταχυγράφων Incipit
ὑπομνήσας οὖν καὶ διδάξας πάντας προειδένε (προειδέναι) τὰ πράγματα, παραινεῖ μὴ ἐκπίπτειν τοῦ σκοποῦ τῆς πίστεως. καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
Ὑπὸμνήσας οὖν καὶ διδάξας πάντας προειδέναι τὰ πράγματα, παραινεῖ μὴ ἐκπίπτειν τοῦ σκοποῦ τῆς πίστεως. καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ ΜΙΚΡΑ ΕΚ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ Titulus initialis
Ὑπομνηστικόν, ἤτοι ἐπιστολή Titulus initialis
ὑπομονὴ ἦν Incipit
ΥΠΟΝΟΕΙ Desinit
Ὑποπέπτωκε δὲ τῷ ὀνόματι ταῦτα Incipit
ΥΠΟΠΕΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΘΕΣΜΩΝ Desinit
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου Desinit
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. Τοῦτον οὖν καὶ ἡμεῖς μιμησώμεθα ... ἀμἠν Desinit
ὑποπτεύ]σας σαλεύσαι· τὴν γὰρ θεοτήτος οὐκ εἴδει συνάφειαν Incipit
ὑποπτύει καὶ διαπτύει τὸν χαλινὸν Incipit
Ὑπόστασιν σχεῖν ἀδυνατοῦν ἰδίαν Incipit
Ὑπόστασίς ἐστιν κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν καὶ ἀποστολικὴν παράδοσιν τὸ πρόσωπον Incipit
ὑπόστασίς ἐστιν οὐσία μετὰ ἰδιωμάτων ἀριθμῷ τῶν ὁμογενῶν διαφέρουσα Incipit
ὑποστήσαντι τὸ οὕτω με´γα καὶ θαυμαστὸν στοιχεῖον Incipit
ΥΠΟΣΤΡΕΨΑΝΤΕΣ ΟΙΚΑΔΕ Desinit
ΥΠΟΣΤΡΟΦΗΙ ΔΙΗΓΗΣΕΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ Incipit
ὑποταγή ἐστι Χριστοῦ δουλεία ἀγγελικὴ ἐργασία Incipit
ΥΠΟΤΑΓΗΣΕΤΑΙ ΑΥΤΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ Desinit
Ὑποτάγητε οὖν πάσῇ ἁνθρωπίνῃ κτίσει Incipit
Ὑποτιθέντες κατὰ τὴν καθολικὴν πίστιν Incipit
ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΓΑΡ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΑΡΤΙΩΣ ΗΔΗ ΕΚ ΦΩΚΙΔΟΣ Desinit
ὑποτίθεται, λέγων, ἀπεκδύσασθαι Desinit
ὑποτυπώσαντες ἀφηγήσαντο Desinit cuiusdam partis
Ὑποτύπωσις εὐσύνοπτος τοὺ ἡμερονυκτίου τῆς ἀκολουθίας τῶν ὡρῶν γινομένη παρὰ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νικήτα τοῦ Στηθάτου μονῆς τῶν Στουδίου Titulus initialis
Ὑποτύπωσις ἢ ὑπόμνημα φιλοσοφικὸν περὶ τοῦ κατὰ ἄνθρωπον νοῦ ἐκ τοῦ Ἄγγλου Λωκίου Titulus initialis
ΥΠΟΤΥΠΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΑΡΚΟΥ Titulus initialis
Ὑποτύπωσις τῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαςμ περὶ ἡμᾶς τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας Titulus initialis
ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΑΚΩ ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΩ Desinit
Ὑρκανὸν ἐνθάδε Χριστὸν ἡγούμενον λέγ<ει> Desinit
ΥΣΣΩΠΟΥ ΓΛΥΚΩΝΟΣ ΑΝΑ ΟΥΓΓΙΑ Incipit
Ὑσσώπου Κρητικοῦ οὐγγίας δ´ Incipit
ΥΣΤΑΤΑ ΔΕ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΥΝΔΙΑΦΘΕΙΡΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ Desinit
ὑστατίοισιν ἐτέεσσιν, ἕστε με βίος ἔχῃσιν Desinit
Ὕστατον ἐπὶ πᾶσιν ἐροῦμεν περὶ τῆς αὐξήσεως Incipit
ὕστατος μὲν ὁ ἀνὴρ οὗτος τῶν ἐκ τῆς συμμορίας ἐκείνης Incipit cuiusdam partis
Ὕστερα ἀπὸ τὸν θάνατον ἀκολουθᾶ ἡ μερικὴ κρίσις καθ’ ἑνός Incipit
Ὑστερολογία δέ ἐστι λόγος πρωθύστερος λεγόμενος, ὡς ὅταν εἴπωμεν “καλῶς ἐτελειώθη ὁ δεῖνα καὶ καλῶς ἐβίωσεν”· πρῶτον γὰρ βιοῖ τις καὶ οὕτω τελειοῦται Desinit
Ὑστερολογία ἐστὶ λόγος πρῶτος ὕστερος λεγόμενος καὶ διὰ τοῦτο πρωθύστερος ὀνομαζόμενος, ὡς ὅταν εἴποιμεν “καλῶς ἐτελειώθη ὁ δεῖνα καὶ καλῶς ἐβίωσεν”, ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν “καλῶς ἐβίωσε καὶ καλῶς ἐτελειώθη”· πρῶτον γὰρ βιοῖ τις καὶ οὕτω τελειοῦται Desinit
υστερον δε και εν Βρεττανια αφικομενος και κηρυξας· υπ’ αυτων σταυρωθεις και τελειωθεις. θαπτεται εκει. Desinit
υστερον δε και εν Βριττανια υπ’ αυτων σταυρωθεις. και τελειωθεις. θαπτεται εκει. Desinit
Υστερον δε και εν τη Βριτανια υπ’ αυτων σταυρωθεις και τελειωθεις θαπτεται εκει. Desinit
ὕστερον ἐν αὐτὴ τῆ Ῥώμη ἐμαρτύρησεν. Desinit
υστερον εν αυτη τη Ρωμη εμαρτυρησεν. Desinit
υστερον εν αυτη τη Ρωμη εμαρτυρησεν. Desinit
ΥΣΤΕΡΟΝ ΜΕΤΑ ΧΡΟΝΟΥΣ Incipit
υστερον υπο των απιστων δια πυρος τελειουται. Desinit
υστερον υπο των απιστων, δια πυρος τελειουται. Desinit
Ὑφ' ἑνὸς μόνου, τῆς τοῦ σώματος ἐνοχλούμεθα δυσκρασίας, ἧς οὐκ ἔστι μηχανὴ θαύματος ἄνευ ἀπαλλαγῆναι Desinit
ὑφ’ οὗ θεωθεὶς ζῇς θανών, Βασίλειε Desinit
ΥΦΕΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗ Desinit
ΥΦΕΣΤΗΚΕ ΓΑΡ ΙΔΙΚΩΣ Incipit
Ὑφηγοῦνται μὲν ἀεὶ τὸ καλὸν καὶ ἐπαινοῦσι τὰς ἀγαθὰς πράξεις Incipit
ΥΦΟΣ ΚΑ Titulus initialis
ὑψη]λὸν ἅπαντες Incipit
ὐψηλοὶ ἐπ' αὐ[τούς Desinit
Ὑψηλότατε, εὐσεβέστατε, γενναιότατε, πανευτυχέστατε αὐθέντα ἡμῶν δέσποτα πορφυρογέννητε, τὸν ὁρισμὸν τῆς ἁγίας βασιλείας σου ἐδεξάμην Incipit
Ὑψηλοτάτη καὶ εὐσεβεστάτη δέσποινά μου ἁγία, μεγίστην ἔχω χάριν τῇ βασιλείᾳ σου Incipit
Ὑψηλότεροι μὲν τῆς ἀπὸ τῶν ἐγκωμίων λαμπρότητος Incipit
Ὑψηλότεροι μὲν τῆς ἀπὸ τῶν ἐγκωμίων λαμπρότητος Incipit
Ὑψηλοφροσύνη Titulus initialis
ΥΨΙΒΑΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΘΑΝΕ ΠΡΩΤΗ Incipit
Ὑψινόω κραδίῃ τελέσειας ἅπαντα Incipit
Ὕψιστε πανοικτίρμον Incipit
Ὕψιστος πτερύγων μεγάλων σέθεν Incipit
Ὕψος τῆς σοφίας καὶ δόξης Incipit
Ὑψοῦται ὁ Κριὸς ἀπὸ νδ´ μοίρας Incipit
Ὑψώθης ἀγορεύων ἄχρι νέφων Incipit
Ὕψωσόν μου τὸν νόον Incipit
Ὑψώσω σε ὅτι ὑπέλαβές με, πατριαρχῶν ἀγιότατε, χρὴ γάρ με τὴν τοῦ θεοπάτορος Incipit