Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Ω

Détails contenus par liste alphabétique Type
Ὦ ’τᾶν, φύλαξον ταῦτα καὶ μέγας ἔσῃ. Desinit
Ὦ [Ὢ?]σῆς οἰκτρᾶς ἐπιδρομῆς τοῦ πονηροῦ Τελχῖνος Incipit
Ω euax Desinit
Ὦ ἀγαπητοί, ὦ ἀδελφοὶ καὶ πατέρες μικροὶ μεγάλοι Incipit
Ὦ ἄγγελε ὁ ἐφεστὼς τῆς ἀθλίας καὶ ταλαιπώρου μου ψυχῆς Incipit
Ὦ ἄγκιστρον μετανοίας! Ὦ δέλεαρ Χριστοῦ πρὸς ζωήν! Αὐτῷ ἡ δόξα Desinit
ὦ ἀδελφοί, βέβαια ἡμεῖς χρεωστοῦμε νὰ κηρύττωμε τήν φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ πάντοτε Incipit
Ω ΑΝΑ ΛΗΤΟΥΣ ΥΙΕ ΔΙΟΣ ΤΕΚΟΣ Incipit
ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι δέν συμϐαίνει δέν ἀκολουθεῖ εἰς ἐμέ νά φρονῶ νά στοχάζωμαι Incipit
ὦ ἄνθρωπε νόμιζε λο[ Desinit
Ὦ ἄνθρωπε, μὴ μοιχεύῃς, μὴ πορνεύῃς, μὴν ὀρύττῃς Incipit
Ω ΑΝΟΗΤΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΙΝΑΤΙ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΑΤΑΙΟΤΑΤΑ Incipit
ὦ ἀπὸ τοῦ σκληροκαρδίου Νίφωντος· ἰδοὺ γὰρ τῇ εὐχῇ αὐτοῦ καὶ ὥ[... Desinit
Ὦ βασιλεῦ ἀήττητε, γῆς κράτορ μονοκράτορ Incipit
Ὦ βασιλεῦ Ἰουστινιανέ, ἐπειδὴ καὶ ἠξιώθης ἔχεις ἐπῆρες ἔλασες Incipit
ὦ βασιλεῦ ὁ καταπαύων τὰ κακά Desinit
Ὦ βέλτιστε γραμματικῶν καὶ μαθητῶν καὶ φίλων Incipit
ὦ βέλτιστε Κόιντε Αἴλιε Τουβέρων, οὐ μὴν ἀληθέστερα. Desinit
Ὦ γὰρ οὔχ ἡλίου κίνησις ἀπομερίζει τὸ εἶναι οὐδὲ σελήνης περίοδος Incipit
ᾧ γάρ τις ἥτταται τούτῳ καὶ δεδούλωται Desinit
ᾧ γάρ τις ἡττᾶται, τούτῳ καὶ δεδούλωται Desinit
Ὦ γῆ καὶ ἥλιε καὶ ἀὴρ ὡς πολλῶν αἰσθήσεσθε Incipit
Ω ΓΗ ΚΑΙ ΗΛΙΕ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΣ ΒΡΟΝΤΩΝ Incipit
ὦ γῆρας ἀνθρώποισιν εὐκταῖον κακόν Desinit
Ὦ γλυκὺ τοῦτο μετόπωρον ψυχικὴν ἠρινὴν ὑπαυγάζον Incipit
Ὦ γλυκύτατε Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἀληθινὲ Θεέ Incipit
Ὦ γλῶσσα χρυσή, χρύσεον θεῖον στόμα Incipit
Ὦ γραῦς μιαρὰ κακὸν ἀνθρώποις μέγα Incipit
Ὢ δείλαιος ἐγώ, οὐαί μοι τοῦ δεινοτάτου θαύματος Incipit
Ὢ δεινοῦ πάθους καὶ παραδόξου συμφορᾶς καὶ Incipit cuiusdam partis
Ὦ Δέσποινα Θεοτόκε, ἡ ταχυνὴ βοήθεια Incipit
Ὦ Δέσποινα πανάχραντε Incipit
Ὦ Δέσποινα, λεγέτω, βοάτω σοι ὁ προπάτωρ Incipit
Ὦ Δέσποινα, λεγέτω, βοάτω σοι ὁ προπάτωρ σου Δαυὶδ Incipit
Ὦ Δέσποινα, λεγέτω, βοάτω σοι ὁ προπάτωρ σου Δαυίδ Incipit
Ω ΔΕΣΠΟΤΑ ΠΡΟΕΔΡΕ ΦΙΛΟΜΗΛΙΟΥ Incipit
Ὦ δεῦρο κατάλεξον ἐκ θέας, γύναι Incipit
Ὣ δεῦρο, σύγκλητε βουλή, δεῦρο, τὸ θεῖον βῆμα Incipit cuiusdam partis
Ὦ δὴ βέλτιστε, φαίην ἀν ἀμαθεῖς ἐρεύγει φωνὰς Incipit
ᾧ δὴ καὶ ἀκολουθοῦντες... τύχοιμεν... μετὰ Χριστοῦ... ἀμήν Desinit
Ὦ Δημόνηκε, ἡμεῖς εὑρήσομεν τὰς γνώμας τῶν σπουδαίων Incipit
Ω ΔΟΛΟΣ ΟΥ ΣΥΝΕΖΗΣΕΝ, Ω ΚΑΚΙΑ Desinit
Ω ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΩΣΥΝΗ Desinit
Ὢ δύο μεγίστων κακῶν, μανίας τε ἣν ἐμάνην Incipit cuiusdam partis
Ὦ δυστυχὴς ἄνθρωπε καὶ φαύλου γένους Incipit
Ὦ δυσχίτων, ἄχαλκε, ῥυσσὲ Σπυρίδων, Incipit
ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ καὶ ἀπαιτήσουσιν Incipit
Ὧ ἐδόθη πολύ, πολὺ καὶ ἀπαιτήσουσιν αὐτὸν κατὰ τὸν τοῦ Κυρίου Incipit
Ω ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΠΟΙ ΠΑΓΕΝΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ Incipit
ᾦ ἐπιθυμοῦμεν τῆς τροφῆς καὶ τῶν ἄλλων Desinit
Ὦ ἐραστὰ τῆς ἡσυχίας, ἀνάγνωθι Incipit
Ω ΕΡΜΗ ΣΥ ΑΝΑΞ Desinit
Ὦ Ζεῦ καὶ Πόσειδον, τίνα ταύτην φύσιν Incipit
Ω ΖΕΥΓΟΣ ΥΙΩΝ Incipit
Ὦ ζεῦγος υἱῶν φιλτάτων τέκνου φίλου Incipit
ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Desinit
ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Desinit
ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν Desinit
ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. Desinit
Ω η δοξα και το κρατος, εις τους αιωνας των αιωνων, αμην. Desinit
Ω ΘΑΥΜΑ ΓΑΣΤΗΡ ΑΣΠΟΡΩΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΙ Incipit
Ω ΘΑΥΜΑ ΓΑΣΤΗΡ ΑΣΠΟΡΩΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΙ Incipit
Ὧ θαῦμα παράδοξον, Ὦ δύναμις ἄρρητος, Ὧ φρικτὸν μυστήριον τὸ τῆς ἱερωσύνης Incipit
Ὦ θαῦμα παράδοξον· ὦ δύναμις ἄρρητος· ὦ φρικτὸν μυστήριον Incipit
Ὦ θαῦμα˙ γαστὴρ ἀσπόρως συλλαμβάνει Incipit
Ὦ θαῦμα˙ γαστὴρ ἀσπόρως συλλαμβάνει Incipit
Ὦ θαῦμα˙ γαστὴρ ἀσπόρως συλλαμβάνει Incipit
Ὦ θαῦμα˙ γαστὴρ ἀσπόρως συλλαμβάνει Incipit
ὦ θαυμαστὸν παράδοξον Incipit
Ὦ θαυμαστὸν παράδοξον ὦ συμφορὰ μεγάλη Incipit
Ὦ θέα ἣν ποτέ μοι ἄβιος βίος Incipit
Ὦ θεὰ Καλλιόπη εἰπὲ ἀκριβῶς Incipit
Ὦ θεὰ Καλλιόπη εἰπὲ ἀκριβῶς ἐν ἐκμελείᾳ ποιητικῇ Incipit
Ὦ θεὰ μοῦσα Καλλιόπη ψάλλε Incipit
ω θεια και ιερα της Χριστου εκκλησιας μελισσα· ω(!?) Textus
Ὦ θεῖε ἄνθρωπε, πρὸς κωφούς Incipit
ὦ θεῖε σταυρὲ ξύλον μακαριώτατον Incipit
Ω ΘΕΙΕ ΣΤΑΥΡΕ ΞΥΛΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΝ ΕΝΔΥΜΑ Incipit
Ὦ θεῖε Σταυρέ, ξύλον μακαριώτατον Incipit
Ὦ θεῖε Σταυρέ, ξύλον μακαριώτατον Incipit
Ὦ θεοὶ καὶ δαίμονες, πόθεν ταυτὶ τὰ πολλὰ Incipit cuiusdam partis
ω θεολογε γονε βροντης ενθεως. Desinit
Ω ΘΕΟΥ ΜΗΤΕΡ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΝΟΥΝ Incipit
Ὦ Θεοῦ Μῆτερ ὑπὲρ πάντα καὶ νοῦν καὶ λόγον Incipit
ὦ θεοῦ μῆτερ, πότερον ἐπίτηδές σοι τὸ σιγᾷν Incipit
Ὦ θρέμμα τῆς ἀνωτάτω περὶ λόγους παιδείας Incipit
Ὦ θυσίας ἀναιμάκτους Θεῷ προσκομίζοντες Incipit
Ὦ θυσιῶν ἀναιμάκτων ἱερουργοί Incipit
ω ιερα και θαυμαστη λαμπρωτατη μου βιβλος, παρακαλω σε λαμπρυνον τας κορας της ψυχης μου. Textus
ω ιερα και θαυμαστη λαμπρωτατη μου βιβλος, παρακαλω σε λαμπρυνον τας κορας της ψυχης μου. Textus
ᾧ καὶ ἐποικοδομοίη πάντα λίθον τῇ τοιαύτῃ οἰκοδομῇ προσαγόμενον, πρὸς τὸν ὑποτεθειμένον θεμέλιον συναρμολογοῦσα καὶ ἀποξέουσα καὶ συνάπτουσα. Desinit
Ω ΚΑΙ ΘΑΡΡΟΙΗΜΕΝ ΑΝ ΤΥΧΕΙΝ ΤΗΣ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Desinit
ᾧ καὶ μόνῳ παρὰ τῶν ὅλων ὀφείλεται καὶ πρέπει ὕμνος, δόξα, λατρεία, προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας Desinit
Ω ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΛΗΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΑΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΑΜΗΝ Desinit
Ὦ Κέρβερε, ἴθι μοι λέξον Incipit
Ὦ κλαστήσῃ ἐμοῦ ἀλεγεινήν Incipit
Ὦ κλήσεων πράγματα προγραψαμένων! Incipit
Ὢ κοσμικὸς κύλινδρος, ὢ πεσσὸς τύχης Incipit
Ω ΚΡΟΝΕ ΣΥ ΓΑΡ ΕΟΙΚΑΣ ΑΡΧΩΝ Incipit
Ὦ λαμπρὰ πόλις λακωνικὴ Σπάρτη Incipit
Ὦ λαμπρότης, ὦ αἴνεσις, ὦ σήμερον δόξα Incipit
Ὢ λαμπρότης, ὢ αἴνεσις, ὢ σήμερον δόξα καὶ χάρις Incipit
Ὦ λαοί, ἡμεῖς περιπατοῦντες, ἐλάχα μεν καὶ ἐπήγαμεν Incipit
Ὦ Λόγε Θεοῦ, ὀρθρίζω πρὸς σέ Incipit
ὦ λόγε θεοῦ, τοῦ αἰωνίου καὶ ἀγεννῆτου πατρὸς μονογενὲς καὶ συναΐδιε γόνε Incipit
Ὦ Λόγε, ὁ ἐκ Θεοῦ γεννηθεὶς Incipit
ὦ μακάρ Γρηγόριε κυριγενὲς ὀλβιόδαιμον Desinit
ὦ μακαρία Μαρία, ἐν γυναιξὶ ταῖς ἀπ' αἰώνος κεχαριτομένη ἀπὸ θεοῦ, ὑπὲρ ἀνθρώπους πάντας εὐλογημένη Incipit
Ὦ μακάριε πάτερ Incipit
Ὦ μέγα παρθενίης κλέος, εὖχός τε στέφανός τε· ὦ μᾶτερ ἁγνοτάτη τέκεος πάντων κρατέοντος· Incipit
Ὦ μεγαλόφθογγε Γρηγόριε Θεολόγε, φωστὴρ τοῦ κόσμου Incipit
Ὦ μῆτερ, εἴ ποτε ἄλλως εἶχον δόξης περὶ τοῦ πράγματος Incipit
Ω ΜΗΤΡΟΣ ΕΜΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΩΣ Ω ΜΗΤΕΡ ΕΗΜ ΓΗ Ω ΘΕΜΙΣ Desinit
Ὦ μία Λιβηθρὶς θεῖον σοφός Incipit
Ω ΜΙΑΡΑ ΓΡΑΥΣ Incipit
Ω ΜΟΝΑΧΕ ΑΜΟΝΑΧΕ ΣΥΝΤΡΟΦΕ ΕΔΙΚΕ ΜΟΥ Incipit
Ὦ μόσχε Λουκᾶ τῆς Θεοῦ γεωργίας Incipit
Ὦ μόσχε, Λουκᾶ, τῆς θεοῦ γεωργίας, Ἐνθάδε τὸν σὸν μυστικὸν σπόρον βλέπων Εὐαγγελικὸν βούλομαι δρέπειν στάχυν, Ὅπως τὸν ἄρτον τῇ ψυχῇ θησαυρίσω. Textus
Ὦ νῆσε Κρήτη, μὴ μεγαλαύχει μάτην Incipit
Ὦ Νικόκλεις, ἐκεῖνοι ὁποὺ εἶναι συνειθισμένοι Incipit
Ὦ νίπτρα, Πολύευκτε, σαρκίου ξένα! Incipit
Ὢ νοερὰ θεοῦ (vel ὢ θεοῦ νοερὰ) καὶ ἄυλα θεῖα στρατεύματα καὶ ἐννοήματα Incipit
Ὦ νόμων ὀφθαλμὲ καὶ παντὸς λόγου Incipit
Ὦ ξύλον παμμακάριστον Incipit
Ὦ Ὀδυσσεῦ μάλα πώς με ἰστέον Incipit
Ὦ οἵαν ἡμῖν ὁ χρόνος ὑπόθεσιν Incipit
ὢ οὐράνιον ἀποχέτευμα. Desinit
Ω ΠΑΙ ΛΑΕΡΤΟΥ ΤΩΝ ΔΟΛΩΝ ΠΕΠΛΗΣΜΕΝΗ Desinit
Ὦ παῖ, γένοιο προσγενοῦς Ἰωάννου Incipit
ὦ παίδιον, ἄκουε τὴν ἑρμηνείαν μου Incipit
Ὦ παναθλία ψυχή μου Incipit
Ὦ πανένδοξε δέσποινα, ὑπὲρ ἄστρα Incipit
Ὦ πάντα τολμῶσαι γυναῖκες Incipit
Ὠ παντάνασσα τοῦ Θεοῦ Λόγου μῆτερ Incipit
Ὦ Παντοκράτορ Πάτερ Υἱὲ καὶ πνεῦμα Incipit
ὦ παντὸς μέτρον καλοῦ καὶ πάσης στάθμης ἐπέκεινα Desinit
Ὦ πάντων ἐπέκεινα Incipit
Ὦ πάντων ἐπένεικα, τί γὰρ πλέον ἄλλο σε μέλψω Incipit
Ὦ πάντων ἐπένεικα, τί γὰρ πλέον ἄλλο σε μέλψω Incipit
Ὦ πάνυ λαμπρὰ καὶ σοφή, τέκνον, φύσις, ἄγαλμα παντὸς ψυχικοῦ κάλλους γέμον Incipit
Ὦ πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα Incipit
ω πασα δοξα τιμη και κρατος συν αγιω πνευματι, εις δοξαν θεου πατρος αμην. Desinit
Ω ΠΑΤΕΡ ΑΓΙΕ ΜΕΓΙΣΤΕ ΜΥΣΤΟΛΕΚΤΑ Incipit
Ὦ Πατὲρ ἄμβροτε, οὐρανίων ὑπερήμενε θάκων· αἰώνων καὶ παντὸς ἐόντος δημιοεργέ, Incipit
Ω ΠΑΤΕΡ ΥΙΕ ΠΝΕΥΜΑ ΤΡΙΑΣ ΑΓΙΑ Incipit
Ω ΠΑΤΕΡ ΥΙΕ ΠΝΕΥΜΑ ΤΡΙΑΣ ΑΓΙΑ Incipit
Ὦ Πάτερ, Υἱὲ καὶ Πνεῦμα, Τριὰς ἁγία Incipit
Ω ΠΑΤΕΡ, ΥΙΕ, ΠΝΕΥΜΑ, ΤΡΙΑΣ ΑΓΙΑ Incipit
ω Παυλε σοφε της οικουμενης ρητωρ λυρα γνωστικη μυστουργουσα τα θεια ανοιξον καμοι θυραν εις σωτηριαν, διδου μοι πενθος χαροποιοι . . . ., ζηλουν σε μεντοι ικανωσον εν ταχει τον σον φοιτιτην, ει γε θεμις και τουτων, στοργη γαρ τη ση και μονον πιεσμονην ξυω τους λογους τους σους Μιχαηλ ο τλημων. Textus
Ὦ πέλαγος Ἐρυθρᾶς καὶ ῥάβδε θαυματουργέ Incipit
Ὦ πέλαγος ἐρυθρὸν καὶ ῥάβδε θαυματουργέ Incipit
Ὦ Πήλιον, ἀλλότρια σῆς χορείας Incipit cuiusdam partis
ὦ πλῆθος ἔνθεον καὶ μακάριον τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀσομάτων καὶ νοερῶν οὐσιῶν Incipit
Ὦ Πλήθων, ἄριστε καὶ σοφέ, φίλον μὲν καὶ εἰδότα κέκτησαι Incipit
Ω ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕ ΜΟΥ ΥΙΕ ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΕ ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΕ Incipit
Ὦ πνευματικέ μου υἱὲ ἐνδοξότατε, ἐκλαμπρότατε Incipit
Ὦ πνευματικέ, βάλε εἰς τὸν νοῦν σου καὶ κατάλαβε καλῶς Incipit cuiusdam partis
Ὤ ποίας ὁ δαίμων ἀφορμὰς λόγων ὥσπερ ἀπὸ τραγικῆς μοι σκηνῆς ἐχορήγησεν Incipit
Ὦ πολικρημῶν χάνδαξ ἡ πάρος οὖς εὐδαίμων Incipit
ὦ πολυστένακτε ζωή, τί καὶ πεπείραμαί σου Desinit
Ὢ πόποι, ἦ μέγα πένθος οὐκ Ἀχαιίδα γῆν μόνον Incipit
Ω ΠΟΣΑ ΕΒΟΩΝ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΟΔΥΡΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΙΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΝΟΥΝΤΕΣ ΛΕΓΟΝΤΕΣ Desinit
Ὤ πόσα ζητήσωμεν τὸν καιρὸν... Incipit
Ὢ πόση δύναμις τῆς ἡμετέρας πίστεως· ὢ πόσον ἰσχύει δέησις Incipit
Ὤ πόσῃ λύπῃ πάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ Incipit
Ὢ πόσην αἴγλην, δέσποτα, καὶ πόσον σέλας βρύεις Incipit cuiusdam partis
Ὦ πόσον εὐεπίης μένος ἔπνεεν Incipit
Ὦ πόσον, ἀγαπητοί, τῆς ἐλεημοσύνης τὸ κέρδος Incipit
Ὢ πόσον, ἀγαπητοί, τῆς ἐλεημοσύνης τὸ κέρδος· πόση ταύτης ἡ δύναμις Incipit
Ὦ πότνι´ αἰδώς, εἴθε τοῖς πᾶσι βρότοις Incipit
ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνας τῶν αἰώνων Desinit
ᾧ πρέπει πᾶσα δοξολογία, τιμὴ καὶ προσκύνησις, ἅμα τῷ πατρὶ καὶ τῷ ζωοποίῳ καὶ ἁγίῳ πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Doxologia uel Inuocatio
ᾧ πρέπει πᾶσα δοξολογία, τιμὴ καὶ προσκύνησις, ἅμα τῷ πατρὶ καὶ τῷ ζῳοποιῷ πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. Desinit
Ω ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΣΑ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ, ΑΜΗΝ Desinit
Ὦ πτωχοὶ πολῖται, ὅλα ἐχάσατε· καὶ νῦν παραιτεῖσθε καὶ τὴν εὐσέβειαν; Incipit
Ὦ σῆς οἰκτρᾶς ἐπιδρομῆς Incipit
Ω ΣΟΦΩΤΑΤΟΣ ΟΜΗΡΟΣ Incipit
ὦ σὺ μὲν ἀρρένων σεμνολόγημα, σὺ δὲ θηλειῶν ἄγαλμα Desinit
Ὦ σωτηρίας αὐτουργέ Incipit
Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται Incipit
ὦ τερπνότης· ὦ κάλλος ἐνθέων λόγων· ὦ σεμνώτης· ὦ φῶς ἀληθείας λόγων· ὦ λαμπρότης· ὦ νοῦς ὁρῶν ὄντως θεόν· ἐξ οὗ τὰ θεῖα πνεύματος λαμπηδόσι· θείως καταστραφείς τε καὶ γνοὺς ἀτρεκῶς· ἔλαμψας ἐξέφανας ἀστραπῆς τρόπον· ῥητὴν δὲ τὴν ἄρρητον ἀρρήτῳ λόγῳ· θείου λόγου σάρκωσιν εἰργάσω λόγοις λαμπροῖς ἐναργέσι καὶ θεηγόροις· διατρανῶν τὰ ἔργα τε καὶ θεοῦ λόγους ἐν οἷς ὁ πρῶτος καὶ θεάρχιος λόγος, Λουκᾶ θεουργεῖ γηγενῆ βροτῶν φύσιν. Textus
Ω τερπνοτης· ω καλλος ενθεων λογων· ω σεμνοτης· ω φως αληθειας λογων· ω λαμπροτης· ω νους ορων οντως θεον· εξ ου τα θεια πνευματος λαμπηδοσι· θειως καταστραφθεις τε και γνους ατρεκως· ελαμψας εξεφανας αστραπης τροπον· ρητην δε την αρρητον αρρητῳ λογῳ· θειου λογου σαρκωσιν ειργασω λογοις· λαμπροις εν αργεσι τε και θεηγοροις· διατρανων τα εργα και θεου λογους εν οις ο πρωτος και θεαρχιος λογος, Λουκα θεουργει γηγενη βροτων φυσιν. Textus
ῳ τῃ πυξιδι ταυτῃ, τρισι δακτυλοις πεπληρωκοτι, συ δ' αντιδοιῃς αφεσιν αμαρτιων πανταναξ, υιε και λογε πατρος του προαναρχου, ιν' οπως τοις εξαριστερων μη τυχαιεν, τοις δ' εκδεξιων, αυτον συναριθμησαις αμα, Θεοδοσιω λεγω, τω μετα σου, της μητρος σου δουλῳ, ετους, ͵ϛωμϛʹ... Textus
ὢ τῆς ἀπονοίας Desinit
Ὤ τῆς ἀπροσδοκήτου καὶ καρτερᾶς Incipit
Ὢ τῆς ἄρτι μανίας, ὢ τῆς νῦν σωφροσύνης Incipit cuiusdam partis
Ω ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ ΕΛΕΕΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Incipit
Ὦ τῆς θαυμαστῆς καὶ ταχείας νίκης Incipit
Ὢ τῆς θαυμαστῆς καὶ ταχείας νίκης Incipit
Ὦ τῆς πενίας τοῦ βρέφους τοῦ πλουσίου! Incipit
Ω ΤΗΣ ΠΟΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΟΣ Ω ΤΗΣ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΣ Desinit
Ὦ τῆς σοφίας σου Χριστὲ βασιλεῦ Incipit
Ὤ τί ποτέ μοι καὶ τοῦτό ἐστι καὶ τοῖς τῶν φίλων ἐπιτάφιοις ἐταμιεύθην ἐγώ Incipit
ᾧ τιμή, κράτος αἰώνιον. Ἀμήν Desinit cuiusdam partis
Ω ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΛΙΚΑΥΤΗΝ ΕΙΛΑΧΟΙ Desinit
Ω ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΛΙΚΑΥΤΗΝ ΕΚΛΑΧΗ Desinit
Ω ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΣ ΙΣΤΟΡΕΙ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑΝ Desinit
Ω ΤΙΣ ΦΥΛΑΞΕΙ ΤΑΥΤΑ ΚΑΙ ΖΩΗΝ ΕΞΕΙ Desinit
ὢ τίς φυλάξει ταῦτα καὶ σωθήσεται Desinit
ω τις φυλαξει τουσδε τους θειους λογους. και Χριστον αυτον οψετε σεσωσμενος. Textus
ω το μεγα και μ... Desinit
ὧ τὸ στοιχεῖον Desinit
Ω ΤΟΔΕ ΓΡΑΜΜΑ ΕΝ ΧΕΡΟΙΝ Incipit
Ὦ τόποι οἷον ἀρίζηλον θησαυρὸν γραικοὶ Incipit
Ὦ τοῦ θείου, πανάγιε καὶ ἐράσμιε Incipit
Ὦ τοῦ λόγου θάλασσα Incipit
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος Incipit
Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος Ἀκεψιμᾶς ὁ τερπνός Incipit
Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος ἐν οὐρανοῖς Incipit
Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος, ὁ λύχνος τοῦ φωτός Incipit
Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος, ὁ λύχνος τοῦ φωτός Incipit
Ὦ τοῦδ´ οὐρανοῦ Incipit
Ὦ τραυλορῆμον, τραυλεπίτρανε γνάθε Incipit
ω τριας αγια συνιστουργησον μοι. Textus
ὦ τριὰς ἁγία, συνιστούργησόν μοι. Textus
Ὦ τριάς, ὦ φῶς παμφαές, ὦ νοῦς μέγας Incipit
Ὦ τρισμέγιστον καὶ παράδοξον τέρας Incipit
Ὦ τρωαδῖται, ἀνίσως ἤθελε Incipit
Ὦ Τύχης καινὰ δῶρα, ὦ γνώμης ἀμφίβολα τολμήματα. Incipit cuiusdam partis
Ω ΤΩ ΙΔΙΩ Ω Ω ΤΙΝΙ ΩΨΑΤΟ Desinit
ω των (?) υπερ νουν του τοκου σου παρθεν[ε] (παρθενε) Doxologia uel Inuocatio
Ὦ τῶν ἀνεξιχνιάστων σου κριμάτων Incipit
Ὦ τῶν ἁπάντων ποιητῶν ἡδυλόγε Incipit
Ὦ τῶν ξένων καὶ παραδόξων πραγμάτων Incipit
Ω ΤΩΝ ΠΡΑΓ[ΜΑΤΩΝ Desinit
Ὦ τῶν τοῦ Χριστοῦ δωρημάτων, ἄνω στρατιαὶ δοξολογοῦσιν Incipit
Ὢ τῶν χαρίτων τῶν πολλῶν τῶν ἄρτι κεχυμένων Incipit
Ὦ φίλα φίλων τῆς φίλης νύμφης τέκνα Incipit
Ὦ φιλάνθρωπε Κύριε, ὑπεράγαθε, θέλων καὶ οὐ θέλων, σῶσόν με διὰ τὴν πολλήν σου ἀγαθότητα Desinit
Ὦ φίλε Χριστοῦ καὶ λάτρι Incipit
Ὦ φίλε Χριστοῦ καὶ λάτρι Incipit
Ὦ φίλε Χριστοῦ καὶ λάτρι ἤτοι θεράπον Incipit
Ὦ φίλη γῆ καὶ θάλασσα Incipit
Ὦ φιλίας θεσμοὶ καὶ σύνδεσμοι πόθου καὶ τυραννίς Incipit
Ω ΦΙΛΟΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΤΩ ΘΕΩ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ Incipit
Ὦ φιλοκινδυνότατε καὶ παντ' ἀήττητε βασιλεῦ Incipit
Ω ΦΙΛΟΣ pro Ω ΦΙΛΕ Desinit
ὦ φίλος εἰ σοφὸς εἶ Incipit
ὦ φίλος εἰ σοφὸς εἶ Incipit
Ὦ φίλος εἰ σοφὸς εἰ λάβε Incipit
ὦ φίλος, εἰ σοφὸς εἶ, λάβε μ' ἐς χεῖρας Titulus initialis
ῶ φιλόσοφοι ἄς κάμωμεν σκέψιν ἄς στοχασθῶμεν Incipit
Ὦ φιλόχριστον ἄθροισμα καὶ φιλόθεον σύστημα Incipit
Ὦ φιλτάτη νίκη τὸ γλυκὺ πρᾶγμα Incipit
Ω ΦΡΗΝ ΜΙΑ ΠΟΣΩΝ ΦΡΕΝΩΝ Incipit
ω φρικτον εργον, ω καταπληκτη θεα, ... ημας ως βροτος πασχει ξυλω. Textus
Ὢ φρικτὸν ἔργον, ὢ κατάπληκτος θέα· Θεὸς δι᾽ ἡμᾶς ὡς βροτὸς πάσχει ξύλῳ. Textus
Ὢ φρικτοῦ μυστηρίου πάσῃ τῇ κτίσει, ὅση ὑπερουράνιος καὶ ὅση ἐγκόσμιος Incipit
Ω χαιρε σεμνη της ξενης οπτασιας Incipit
Ὦ χαῖρε, σεμνή. Τῆς ξένης ὀπτασίας. Θεὸν κυήσεις. Τοῦ τεραστίου λόγου. Πίστευε τὴν κύησιν. Ἄρρενος δίχα; Ναί, τοῦ Θεοῦ θέλοντος. Ὡς γένοιτό μοι. Textus
Ὦ χαῖρε, Τύχη πότνια τρισολβία Incipit
Ὦ Χριστὲ βασιλεῦ ὁ τροπωσάμενος Incipit
Ὦ Χριστὲ βασιλεῦ οὔ μοι, ὦ Χριστέ Incipit
Ὦ Χριστὲ βασιλεῦ, ὃς πᾶν ἀγαθόν Incipit
Ὦ Χριστοῖο ἄνακτος κῆρυξ, παῖ Ζαχαρείου, Βαπτιστά, ὀρεσίτροφ’ ἀληθείης τε προφάντορ, Incipit
Ὦ Χριστοῦ βασιλῆος λάτριες ἀγγελέες τε, γαίῃ πάσῃ τὴν μάλα περμογέοντες ἔβητε, Incipit
Ὦ χρύσεως νοῦς μαργαροτρόφος Incipit
Ὦ χρυσοφεγγῆ καὶ γλυκεῖαν ἥλιε Incipit
Ὦ ψυχή μου, τί μέλλεις Incipit
Ὦ ψυχή, ἡ θεολόγος ἑαυτῇ Incipit
ὥ, πως κρατήσας εὐχαριστήσαιμί σοι Desinit
Ὠ<ι>ὰ δὲ φαγεῖν ὀφθὰ πρὸς πλοῦτον φέρει Desinit
Ὠγύγιον ἔθος πατροπαράδοτον παρὰ τῶν πάλαι προασκησάντων Incipit
ΩΔΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ Titulus initialis
ΩΔΕ ΕΙΣΙ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑΙ ΑΙ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Titulus initialis
Ὧδε κατὰ τοιοῦτον τὸν τρόπον Incipit
Ὧδε μάλ' ὀλβιάσοιο πάτερ σοῦ Incipit
ὯδεφρενῶνἔδειξεΚαμβύσηςγέμειν· Incipit
ᾨδὴ εὔρυθμος, εἰς τοὺς ὁσημέραι ἁμαρτάνοντας καὶ ὁσημέραι μετανοοῦντας Titulus initialis
ᾠδὴ η´ Titulus initialis
Ὧι δεῖ˙ ᾧτινι πρέπει Incipit
Ὠιδὴν ἐπιτάφιον συμφόνως ἄσωμεν Incipit
Ὤιετο τέκμαρ ἔμεν τῆς καλῆς Incipit
Ὤιμην ἔγωγε κόρον ὀψὲ λαβεῖν σε τοῦ βασκαίνειν Incipit
Ὤιμην μὲν ἔγωγε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι Incipit
Ὤιμην μέν, Ἀχιλλεῦ, τὰς τῶν ἐμῶν δακρύων πηγὰς Incipit
Ὤιμην μέν, ὦ ἄνδρες δικασταί, αὖθις κατηγορήσοντά μου Νεοκλέα Incipit
Ὤιμην μέν, ὦ ἄνδρες, μόλις ποτὲ τὴν Τύχην ἡμῖν ἐνδιδόναι Incipit
Ὤιμην μέν, ὦ Τρῶες, μηδενὸς ὑμᾶς ἔτι προσδεήσεσθαι λόγου πρὸς τὸ πάνθ’ ἃ προσῆκεν ἐθελῆσαι ποιεῖν Incipit
ΩΚΙΜΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ, ΩΚΙΜΟΕΙΔΕΣ ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ ΜΕΛΑΣ, ΩΝΙΟΙ ΤΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΔΡΥΑΙΣ ΖΩΑ, ΥΠΟΣΤΑΘΜΗ ΕΛΑΙΟΥ ΤΡΥΓΑΙΑ Desinit
ΩΚΙΜΟΝ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ Desinit
ΩΚΙΜΟΝ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ Desinit
ΩΚΙΜΟΝ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ Desinit
ΩΚΙΜΟΝ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΕΣΤΙΝ ΟΠΕΡ ΕΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΩΝ Desinit
ΩΚΙΜΟΝ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΩΧΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΚΥΠΡΩ ΕΚ ΛΙΘΩΝ ΚΕΚΑΥΜΕΝΩΝ Desinit
ὤκιμον τὸ βασιλικόν, ὤχρα γίνεται ἐν κύπρῳ ἐκ λίθων κεκαυμένων Desinit
ΩΚΙΣΤΑ ΤΑΧΙΣΤΑ ΙΛΥΝ ΡΥΠΟΝ Desinit
ΩΚΤΕΙΡΕ ΚΡΟΝΙΩΝ Desinit
ΩΚΥΤΟΚΙΟΝ Desinit
ΩΚΥΤΟΚΙΟΣ ΕΣΤΙΝ Desinit
ΩΛΕΝΑΙ ΧΕΙΡΕΣ ΠΗΧΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Desinit
Ὠλίσθησε μὲν διά σε ὁ σὸς διδάσκαλος Incipit
ὡμ]ολόγησεν· ὦ τῶν ξένων καὶ παραδόξων πραγμάτων Incipit
ΩΜΗΝ ΕΓΩ ΣΟΙ ΚΑΤΑΚΟΡΗΣ ΗΔΗ Incipit
ΩΜΗΝ ΕΝΟΜΙΖΟΝ Desinit
ᾤμην μὲν, ὦ βουλή, οὐκ ἂν ποτ' εἰς τοῦτο τόλμης Φιλῶνα ἀφικέσθαι ὥστε ἐθελῆσαι Incipit
Ὤμην σε τὸ βιβλίον παρ´ ἡμῖν Incipit
Ὤμην τοῖς πολλοῖς καὶ παντοδαποῖς μου γράμμασι Incipit
Ὠμοὶ διὰ τά Incipit
Ὤμοι ἐγὼ ἀκάθαρτος ἐὼν ψυχήν τε δέμας τε Θεόδωρος μοναχός Incipit
ΩΜΟΙ ΕΓΩ ΠΑΑΠΟΤΜΟΣ ΟΣʹ ΕΤΛΗΝ ΚΗΔΕΑ ΛΥΓΡΑ Incipit
Ὤμοι τίς ὕδωρ τῇ κεφαλῇ Incipit
ὤμοις ὄνος παρῆγεν ἀργυροῦν βρέτας. Incipit
Ὡμοιώθη (γὰρ) ἡ ζωὴ ἡμῶν ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀνθρώπῳ οἰκήσαντι ἐν αὐλῇ Incipit
Ὡμοιώθη γὰρ ἡ ζωὴ ἡμῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ Incipit
Ὡμοιώθη γὰρ ἡ ζωὴ ἡμῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ Incipit
Ὡμοιώθη γὰρ ἡ ζωὴ ἡμῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ Incipit
Ὡμοιώθη γὰρ ἡ ζωὴ ἡμῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ Incipit
Ὡμοιώθη γὰρ ἡ ζωὴ ἡμῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ Incipit
Ὡμοιώθη γὰρ ἡ ζωὴ ἡμῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ Incipit
Ὡμοιώθη γὰρ ἡ ζωὴ ἡμῶν ἀνθρώπων Incipit
Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ (Matth. 18, 23). Incipit
Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ (Matth. 18, 23). Incipit
Ὡμολογημένου Incipit
ωμολογησε· και οτι το σωμα τεθεν εν μνημειω. ηγερθη τριημερον· Desinit
Ὡμολόγηται ὅτι καὶ ἡ ὅλη θεότης Incipit
Ὡμολόγηται ὅτι καὶ ὅλη ἡ θεότης Incipit
Ὡμολόγηται ὅτι καὶ ὅλη ἡ θεότης Incipit
ΩΜΟΛΟΓΗΤΑΙ ΠΑΡΑ ΠΑΣΙΝ ΦΑΥΛΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙΝ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑΝ ΝΟΣΟΝ ΟΥΣΑΝ ΨΥΧΗΣ Desinit
Ὡμολόγηται, ὅτι καὶ ἡ ὅλη θεότης Incipit
Ὡμολόγηται, ὅτι καὶ ἡ ὅλη θεότης μονάς ἐστι καὶ τριὰς κατὰ τὸ κοινὸν τῆς οὐσίας Incipit
Ὡμολογουμένου τοῦ ὅτι τὸ ἐκπορεύεσθαι ἰδίωμα Incipit
Ὠμότης Titulus initialis
ὠμότητι πολλῇ καὶ ἀπανθρωπίᾳ τῇ κόρῃ καὶ Desinit
ὧν ἄνευ σωθῆναι οὐκ ἔνι· ὅτι τῷ θεῷ... Desinit
ὧν ἄνευ σωθῆναι οὐκ ἔνι· ὅτι τῷ θεῷ... Desinit
Ὧν γὰρ τοὺς ἐπαίνους οἶδα τούτων σαφῶς καὶ τὰς ἐπιδόσεις Incipit
ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀποτυχεῖν, χάριτι... Desinit
ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ Desinit
ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΧΑΡΙΤΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ Desinit
ὧν δαψιλῶς ἐμφορηθέντες, εὑρεθείημεν ἄξιοι καὶ τῆς ἐν τῷ νυμφῶνι εὐφροσύνης ἐν Χριστῷ ... ἀμήν. Desinit
ῶν δὲ αἰωνίων ἀγαθῶν λήθην ἐνέβαλεν! Οὐκ ἔστι γὰρ ὁ συνιών Desinit
ὧν δοθέντων πρὸς ἡμῶν καταφατικῶς, ἕξομεν μόχθους, καὶ πράγματα τοῦ διαλύσαι τὰ ἐκείνοις ὁμολογηθέντα, καὶ περὶ τούτων ἅλις, καὶ τέλος τῶν κατὰ Μωάμεθ. Desinit
ῶν δρόμον Incipit
ὧν ἐδήλωσεν Ἰουδαικῶν ἀποστόλων. Desinit
ὧν ἐδήλωσεν Ἰουδαϊκῶν ἀποστόλων. Desinit
ων εδηλωσεν ιουδαικων αποστολων. Desinit
ὧν εἴδες χ' ὧν εἴπας κεν ἰδοῖσα τὺ τῷ μὴ ἰδόντι. Incipit
ὧν ἔτλης πόνων τοῦ χριστιανικοῦ πληρώματος ἕνεκεν Desinit
ων ετων ογδοηκοντα τεσσαρων. Desinit
ὧν ἡ ποσότης καθʼ ὁμοιότητα τοῦ πατριάρχου Ἀβραάμ ἐστι τιη´ ἅγιοι ἐπίσκοποι Desinit
ὧν ἥμισυ γίνονται Desinit
ὧν καὶ ἐν ἑνὶ καὶ αὐτὸς τέθειται Desinit
ὧν μὲν οὖν ἔδει καὶ αὐτῷ τῷ τῶν εὐσεβούντων καταλόγῳ Incipit
Ὧν μὲν οὖν ἔδει καὶ αὐτῷ τῶν εὐσεβούντων καταλόγῳ Incipit
ὧν ὁ μὲν εἰς τάξιν Υἱοῦ μοι λελόγισται, εἰς ὑπηρέτην δέ μοι ὁ ἕτερος, κατὰ τὴν ἐνοῦσάν μοι διαμερίζω ἐπίκρισιν. Ἰωάννης ταπεινός, ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, διὰ δὲ τὸ ἀληθὲς τῶν πατέρων δόγμα, τὴν ἐκ Πατρὸς δηλονότι δι᾽ Υἱοῦ ἐκπόρευσιν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου, τὴν ἕως θανάτου ἐξορίαν καὶ φυλακὴν καταδικασθείς, οἰκειοχείρως τὴν παροῦσαν μου διαθήκην γράψας, ὑπέγραψα. Desinit
ὧν προσφέρεται ἡμῖν θυμάτων οὐδὲ μεταλαμβάνομεν Incipit
ων πρωην μεμαθηκεν Incipit abruptus
ὧν σαρκία ξέουσιν ὡς τὰ θηρία Desinit
ΩΝ ΤΑΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΙΣ ΣΩΘΕΙΗΜΕΝ ΠΑΝΤΕΣ Desinit
Ὧν τὸ ρῆμα βαρύνεται Incipit
Ὧν τὸ ρῆμα βαρύνεται ἡ μετοχή Incipit
Ὧν τὸ ρῆμα βαρύνεται, ἡ μετοχή ὀξύνεται Incipit
Ὧν τοὺς ἐπαίνους, φησί, γινώσκω Incipit
ὧν ὑπομένεις Desinit
ὢν ὡς κληρικῷ συ[νεύξ]ηται Incipit
ων, καὶ τὰ ἀφυστερίζοντά που Incipit
ΩΝΘΡΩΠΟΣ· Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Desinit
ΩΝΙΟΙ ΗΤΟΙ ΤΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΥΔΡΙΑΙΣ ΖΩΑ Desinit
ΩΝΙΟΙ ΗΤΟΙ ΤΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΥΔΡΙΑΙΣ ΖΩΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ Desinit
ὤνιοι ἤτοι τὰ ἐν ταῖς ὑδρίαις ζῷα εὑρισκόμενα Desinit
ΩΝΟΙ Η ΤΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΥΔΡΙΑΙΣ ΖΩΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ Desinit
Ὠνομάσθη δὲ Πυθαγόρας ὡς τὴν ἀλήθειαν ἀγορεύων Incipit
Ὧνπερ αὖ πρότερον, καὶ νῦν ἔοικέ μοι δεῖν Incipit
ὥνπερ πρῶτοι σῆρες Incipit
ὠὸν τίλλεις ἀδυνάτων Desinit
ΩΟΝ ΤΙΛΛΩΝ Desinit
Ὤοντο μὲν Incipit
Ὠοτάριχα, δύσπεπτά εἰσιν καὶ κακόχυμα καὶ βραδύπορα Desinit
ωπασεν ως μεγα κλεος. Desinit
ΩΠΛΙΣΕ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΤΑΣ Incipit
ΩΠΛΙΣΕ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΤΑΣ Incipit
Ὥπλισε μὲν μέλισσας Incipit
ὤπλισεν Incipit
ωρα ϛʹ εσταυρωθη ο κυριος ημων Ιησους Χριστος Incipit
ΩΡΑ Η ΦΡΟΝΤΙΣ Desinit
ωρα θʹ De lectionibus passionis
Ὥρα λέγεται τὸ ἐὰρ καθάπερ εἴρηται καὶ πρότερον Incipit
Ὥρα χαὶ νόη. Ἐάν ἐστὶν χλοχίων Incipit
Ὧραι τερπναὶ συνέλθατε, συμπνεύσατε καὶ Μοῦσαι Incipit
Ὡραῖε, κλεινέ, ψυχοσώστα νυμφίε Incipit
ΩΡΑΙΖΩ ΔΟΤΙΚΗ ΩΦΕΛΩ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ Desinit
ΩΡΑΙΖΩ ΔΟΤΙΚΗΙ ΩΦΕΛΩ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗΙ Desinit
Ὡραῖος ἀνὴρ δυνάμει ἐζωσμένος Incipit
ὥρας ἐκείνης. Ὑπὲρ δὲ τούτων ἁπάντων δόξαν ἀναπέμψωμεν τῷ πατρί... Desinit
ὤργον τὸ ἐμαινόμην δὲ ὡς εἶεν ἀκοντίζει Desinit
Ωριγενους Titulus initialis
Ωριγενους Titulus initialis
Ὠριγενους εἰς τὴν τῶν βασιλειῶν πρώτην Titulus initialis
Ὠριγένους ἐνταῦθα καλλίστων τέλος Incipit
Ωριγενους. Titulus initialis
Ωριγενους. Titulus initialis
Ὠριθυῖα, ας, ἡ : Orithya rapta a Borea Desinit
Ὥριμοι γὰρ γενόμενοι ἐχαλαζώθησαν οἱ καρποὶ συμμορίας λεγομένης Τιβερινῆς Incipit
ΩΡΙΜΟΙ ΓΑΡ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΕΧΑΛΑΖΩΘΗΣΑΝ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ· ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΤΙΒΕΡΙΝΗΣ, ΕΝ Η ΚΕΙΤΑΙ Η ΚΩΜΗ ΑΡΙΑΝΙΖΩ ΑΦ' ΗΣ ΩΡΜΑΤΟ· Ο ΤΟΙΝΥΝ ΠΑΤΗΡ ΕΝΝΟΩΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΣΥΜΒΗΝΑΙ ΤΟΥΤΟ ΕΣΙΩΠΑ· Ο ΔΕ ΥΙΟΣ ΠΑΡΑΛΗΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟΝ ΦΘΕΓΞΑΣΘΑΙ ΠΡΟΣ Desinit
ΩΡΙΜΟΣ maturus ΩΜΑΣΑ iuravi ΩΚΕΑΝΟΣ oceanus Desinit
ΩΡΙΜΟΥ ΑΛΕΥΡΟΥ ΦΑΒΑΝ, ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΛΟΥΜΕΝΤΕ ΔΕ ΦΑΒΑ Desinit
Ὥρισεν διὰ ταῦτα ἡ ἁγία σύνοδος μηδενὶ ἐξεῖναι μοναστήριον Incipit
ΩΡΙΣΕΝ ΕΚΡΙΝΕΝ ΧΟΙΡΟΓΡΥΛΛΟΣ ΑΚΑΝΘΟΧΟΙΡΟΣ Desinit
ΩΡΙΣΕΝ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Incipit
ὡρίσθη Incipit
ΩΡΙΩΝ ΑΣΤΡΟΝ ΟΥΤΩ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ Desinit
ὡρμη]μένοις πρὸς ἀρετὴν Incipit
ΩΡΟΚΥΚΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΩΝ Titulus initialis
ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ ΠΕΡΣΙΚΟΝ Incipit
ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΩΝΑ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΑΒΑ Titulus initialis
ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ Titulus initialis
Ὡρόσκοποι τῶν πλανητῶν καὶ ζῳδίων Titulus initialis
Ὡροσκόπον ὀνομάζουσιν οἱ ἀποτελεσματικοί Incipit
ΩΣ producunt attici genitivorum in ΕΟΣ Desinit
ΩΣ ΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΕΙΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΥΣ ΒΟΥΛΕΙ Desinit
Ὡς ἄγαμαί σε τῆς γραφῆς. Πυθαγόρα Incipit
ΩΣ ΑΓΑΜΑΙ ΤΟΥΣ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ... ; ΑΡΕΤΗΣ ΑΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΕΤΗ Incipit
Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου, κύριε τῶν δυναμέων Incipit
ὡς ἀδελφόν. Προετρέψατο δὲ αὐτὸν καὶ ξενίαν αὐτῷ ἑτοιμάσαι ἵνα, ἐὰν ἔλθῃ, εὕρῃ που μείνῃ. Καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ὡς ἀδελφόν· προετρέψατο δὲ αὐτὸν καὶ ξενίαν αὺτῶ ἑτοιμάσαι· ἵνα ἐὰν ἔλθη· εὕρη ποῦ μείνη· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΩΣ ΑΔΙΚΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΣ Desinit
ΩΣ ΑΕΤΟΣ ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΥΨΩΘΕΙΣ ΑΝΕΛΗΦΘΗ Desinit
ΩΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΝ ΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΑ Desinit
ὡς αἴτιος ἀπαιτηθήσῃ Desinit
Ὡς ἀληθῶς θαλάσσῃ παρέοικεν ὁ βίος Incipit
Ὡς ἀληθῶς θαλάσσῃ παρέοικεν ὁ βίος Incipit
ὡς ἀληθῶς τελειότης τὸ μηδέποτε στῆναι πρὸς τὸ κρεῖττον αὐξανόμενον μηδέ τινι πέρατι περιορίσαι τὴν τελειότητα Desinit
ὡς ἄλλο διπλοῦν ἀκονηθέντες στόμα Desinit cuiusdam partis
ὡς ἅλυσις χρυσοῦ καὶ ἀργύρου ἔχουσα περιπετάμσματα μαργαρίτων Incipit
ΩΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΝ Desinit
ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
ὡς ὰν ἄκλυστοι τὴν τῶν πειρασμῶν διανηξάμενοι θάλασσαν τοῖς τῆς ἀναπαύσεως λιμέσι καθορμισθείημεν, αὐτὸν ἔχοντες κυβερνήτην διὰ τῶν σῶν πρεσβείων Desinit
ΩΣ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΑΥΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΩΝ Desinit
Ὡς ἄν δὲ καὶ δι' ὧν ἐπίστευσαν Incipit cuiusdam partis
Ὡς ἂν δι’ αὐτῶν καὶ τύχῃς σωτηρίας. Desinit
ὡς ἂν εἰ σκληρυνθείη αὐτοὺς διὰ τὴν τούτων ἀπείθειαν Desinit
ΩΣ ΑΝ ΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ Incipit
Ὡς ἂν εὐθεῖα ἐπ´ εὐθείας σταθῇ τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἢ δύο ὀρθὰς ἔχει Incipit
ΩΣ ΑΝ ΚΑΙ ΑΥ[ΤΟΝ Desinit
ὡς ἂν καὶ αὐτὸς ὀφθαλμοῖς τρυφῴη καὶ ἡμῖν διακομίζοι ταῖς ἀφηγήσεσι τὴν τρυφήν Desinit
ὡς ἂν μὴ θορυβῶνται, ἐκ πλειόνων ὀλίγα εἴρηται σὺν Θεῷ· ᾧ δόξα, αἶνος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Desinit
Ὡς ὰν μὴ τῶν λόγων ἀνεργάστων πρὸς τὴν διήγησιν ἐσομένων τὰ τῆς σοφίας μυσήρια ἀνεξέταστα τοῖς ἀκοαταῖς τύχωσιν Incipit
ὡς ἂν ὁ βίος ἡμῶν μετριώτατα διεξάγοιτο Desinit
ὡς ἂν σαφὴς τοῖς παροῦσιν ἅμα καὶ ἀκριβὴς Desinit
ΩΣ ΑΝ ΤΑ ΛΩΣΤΑ ΤΩ ΒΙΩ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ Desinit
ὡς ἀναισχύντους οὕσας (ἀναισχυντούσας PG 119), δηλοῖ αὐτῷ, μετὰ τὸ πέμψαι πρὸς αὐτὸν Ἀρτεμᾶν, ἵνα ἔλθη πρὸς αὐτόν. ἐνετείλατο τε αὐτῷ, ῶστε διδασκειν καὶ τούς αὐτοῦ καλῶν ἔργων προιστασθαι. καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ὡς ἀναισχύντους· δηλοῖ αὐτῶ μετὰ τὸ πέμψαι πρὸς αὐτὸν Ἀρτεμᾶν, ἵνα ἔλθη πρὸς αὐτόν· ἐνετείλατό τε αὐτῶ ὥστε διδάσκειν καὶ τοὺς αὐτοῦ καλῶν ἔργων προΐστασθαι. καὶ οὕτως τελειοῖ. Desinit
Ὡς ἀνδρικὸν σὺ τὸν Ψαμμήνιτον λέγεις· Incipit
Ὡς ἄνθρωπος ὑπάρχω Incipit
Ὡς ἀντὶ τοῦ κράνους τὸν κράνους τὸν λόφον ἔχειν Incipit
Ὡς ἀνυμνῶ σε κηδεμὼν καὶ τῶν κάτω Desinit
ΩΣ ΑΠΑΡΧΗΝ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Incipit
Ὡς ἀπὸ ἑνὸς μιλίου τοῦ ἁγίου Ἰορδάνου λαύρα ἐστὶν Incipit
ὡς ἀπὸ μίτου τῶν γραμμάτων ἀρτήσας καὶ μέχρις ἡμῶν τὸν πλοῦν ποιήσας ὁρίσασθαι Desinit
ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε. Desinit
Ὡς ἀπὸ τῆς γυναικὸς τοῦ λογοθέτου πρὸς τὴν θεοτόκον Titulus initialis
Ὡς ἀπὸ τῆς κοινότητος τῶν ὀρθοδόξων ἀπολογία πρὸς τὸν βασιλέα τοῦ νομοφύλακος Ἰωάννου διακόνου τοῦ Εὐγενικοῦ Titulus initialis
Ὡς ἀπὸ τῆς πόλεως δεκάστιχα παρακλητικὰ τῷ αὐτοκράτορι πρὸς τὸ καθίσαι ἐφ’ ἅρματος τοῖς δήμοις Titulus initialis
Ὡς ἀπὸ τοῦ βωκοῦ ὁ λόγος Incipit
ΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΥΑΣ ΓΙΓΝΟΜΕΝΟΝ Desinit
Ὡς ἀπὸ τοῦ πορφυρογεννήτου κυροῦ Ἰσαακίου τοῦ Κομνηνοῦ Titulus initialis
ΩΣ ΑΠΟΔΕΔΩΚΑΣΙ ΤΟ ΧΡΥΣΙΟΝ ΛΑΜΠΙΔΙ Desinit
Ὡς ἀπόλοιτο τριπόθητε ἀδελφὲ ἡ τὴν καθ´ ἡμᾶς ἤπειρον Incipit
Ὡς ἀπόλοιτό φησιν ὁ θεολογικώτατος νοῦς Incipit
Ὡς ἀπροσωπόληπτος ἄρα ὁ θεὸς κατὰ τὸν μέγαν Πέτρον ἀπόστολον Incipit
Ὥς ἄρα μοι τὸ τῆς λογικῆς ἀλάβαστρον Incipit
Ὡς ἄρα μοι τοι τὸ τῆς λογικῆς ἀλάβαστρον νὰρδου Incipit
Ὡς ἄρα οὐκ ἦν εἴκος Incipit
ΩΣ ΑΡΑ ΠΙΘΑΝΩΤΑΤΟΝ ΤΙ ΧΡΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑ ΨΕΥΔΗΣ Incipit
Ὡς ἀργαλέον λίαν δύσκολον καὶ βαρύ Incipit
Ὡς ἀρχικὸν τὸ λῆμα τῷ στρατηλάτῃ! Incipit
Ὡς ἄσμενος ἀσμένας ἥκεις ὁ φίλος Incipit
ὡς ἄστρον μάργαρον Desinit
Ὡς αὐτάδελφος καὶ ὁμότροπος πέλων Incipit
ΩΣ ΑΥΤΟΣ ΕΝΟΜΙΖΕΝ Desinit
ὡς βασιλικοῦ τελοῦσαν ἤδη καὶ γένους Desinit
Ὡς βιαστὸν πρᾶγμα ἡ ἀγάπη Incipit
ὡς βούλονται περὶ αὐτὰς διατίθενται Desinit
ὡς βραχυτάτους ὑπολειφθῆναι βίῳ Desinit
ὥς γὰρ ἐγὼν Ἀΐδαο φύγω γένυν, ἣ πρό με μάρψεν Desinit
Ὡς γὰρ πολλάκις εἰρήκαμεν, ἡ ἀπὸ τοῦ πατρὸς διαστολὴ τοῦ Υἱοῦ οὐκ ἄν ποτε ἐν τῇ ἐκ πατρὸς ὑπάρξει τοῦ Πνεύματος παραδέξαιτο τὸ δι’ Υἱοῦ. Desinit
Ὡς γάρ τις οἶκον δημιουργῆσαι θέλων Incipit
ΩΣ ΓΑΡ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Incipit
Ὡς γὰρ ὑπερηφάνοις οἶδεν ὁ Θεὸς ἀντιτάσσεσθαι, οὕτω διδόναι χάριν τοῖς ταπεινοῖς· ὅτι... Desinit
ὡς γε καλῶς ὁ Ἀλέξανδρος φρονεῖ τοῖς παροῦσι βιβλίοις Incipit abruptus
ΩΣ ΓΕΝΝΑΙΟΝ ΕΝ ΜΑΡΤΥΣΙΝ Incipit
Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν Ἀγγελῆν τὸν πανένδοξον Incipit
ως γενοιτο μοι. Desinit
Ὡς γένοιτό σε καὶ ἔργῳ τὸν ἔργον παραμυθήσασθαι. Ἔρρωσο Desinit
ὡς γινομένου ξηροτέρου τοῦ δέρματος οἷα τῶν ταριχευομένων σωμάτων Desinit
Ὡς γλυκεῖα τῆς παρούσης ἡμέρας ἡ χάρις Incipit
Ὡς γλυκεῖα τῆς παρούσης ἡμέρας ἡ χάρις, ὡς λαμπρὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ ἑορτὴ Incipit
Ὡς γλυκὺς συνέμπορος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου ὁ προφήτης Δαβὶδ ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς τῆς ζωῆς εὑρισκόμενος Incipit
Ὡς δ´ οὖν ἐν τῷ τέλει τοῦ γράμματος Incipit
ΩΣ ΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΣ ΑΕΤΩ \ Incipit
ΩΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΔΗΛΩΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
ΩΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΔΗΛΩΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
Ὡς διατύπτων παμφαὴς δρομημάτων Incipit
ὡς δόκιμοι ἐν Χριστῷ, ὡς δοῦλοι κυρίου· ἵνα… Desinit
ὡς δοῦλος τολμήσας ἐδεήθην Desinit
ὡς δραμὼν ὁ λόγος ἐδίδαξεν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ ... ἀμήν Desinit
ὡς δυνατόν μοι κυλῖσαι Incipit
ὡς εἴ τις τὸ μὲν ὑπαυχένιον “κερβικάριον” λέγοι, τὸ δὲ χειρόμακτρον “μάππαν” Desinit
Ὡς εἶδος τὸ Βεζὲκ τουτέστιν ἀστραπῶν Incipit
Ὡς εἶδος τὸ Βεζέκ, ὡς εἶδος ἀστραπῆς Incipit
ΩΣ ΕΙΚΟΝΙΣΑΣ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΘΗ ΤΙΜΗΣ Ο ΜΑΡΤΥΣ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΔΙ' ΕΙΚΟΝΟΣ· ΟΥ ΤΥΠΟΝ ΑΘΡΩΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟΥΜΕΝΟΝ ΣΕΒΟΥ Incipit
ὡς εἰκὸς μετὰ τὴν αὐτοῦ ἀποβίω Desinit
ΩΣ ΕΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΣΕΣΘΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ Incipit
ως ειναι την αυτην ωραν, η περι αυτην· Desinit abruptus
ὡς εἴρηται, εὑρίσκεις τὸ ζητούμενον. Desinit
ΩΣ ΕΙΣ ΑΓΑΠΗΝ ΠΟΛΥΣ Incipit
ὡς εἰς ἑμὲ πραχθέντα μέλλω λογίσασθαι· ἔρρωσο τηρῶν ὑγιῆ τὴν ἀγάπην Desinit
ὡς ἐκ θεοῦ συγκρίνων τὰ ἐνύπνια αὐτῶν Desinit
ὡς ἐκ θεοῦ συγκρίνων τὰ ἐνύπνια αὐτῶν Desinit
Ὡς ἐκ μακρᾶς ἀποδημίας ἐπανελθών πρὸς ὑμᾶς Incipit
Ὡς ἐκ Πατρὸς τὸ Πνεῦμα, Λατῖνε, σκόπει Incipit
Ὡς ἐκ προσώπου τῆς ἀνθρωπίνης τῇ θείᾳ λέγει ὁ προφήτης Incipit
Ὡς ἐκ προσώπου τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Χριστοῦ λέγει ὁ προφήτης Incipit
Ὡς ἐκ προσώπου τοῦ βασιλέως Titulus initialis
Ὡς ἐκ προσώπου τοῦ βασιλέως κυροῦ Ἰσαακίου πρὸς τὸν ἐπίσκοπον Στρογόμου Titulus initialis
Ὡς ἐκ προσώπου τοῦ πιστοῦ λαοῦ λέγει ὁ προφήτης Incipit
Ὡς ἐκ προσώπου τῶν πιστῶν λέγει τὸν στεναγμὸν καρδίας Incipit
Ὡς ἐκ προσώπου τῶν Χριστιανῶν λέγει ὁ προφήτης Incipit
Ὡς ἐκ τῆς ἀγάπης ἥτις ἐστὶν Χριστός Incipit
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΗΛΗΝ ΠΟΙΗΣΑΙ Incipit
ως εκ τουτου ειναι τους απαντας της ζωης αυτου χρονον, δεκα προς εκατον. Desinit
Ὡς ἐκατήρχετο ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ Incipit
Ὡς ἐκλαμπρότατα ἐγκωμιᾶσαι καὶ φρᾶσαι βουλήσομαι Incipit
ὡς ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ· ᾧ... Desinit
Ὡς ἔλαφος λυγρά Incipit
ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ποιήσας· σοὶ γὰρ πρέπει δόξα... Desinit
ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ποιήσας· σοὶ γὰρ πρέπει δόξα... Desinit
ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, κύριε, τοὺς ἀκούοντας λέγειν πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας... άμήν Desinit
Ὡς ἐμεφαλύνθη τὰ ἔργα σου, κύριε, σφόδρα ἐβαρύνθησαν οἱ διαλογισμοί σου Incipit
ΩΣ ΕΜΨΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Incipit
ὡς ἐν ἀγρῷ τῷ κόσμῳ ἠκούσθη αὐτοῦ τὸ εὐαγγέλιον. Desinit
ως εν αποκρυφοις ευρομεν. Desinit
Ὡς ἐν ἐμαυτῷ τὴν κρίσιν προδεικνύω Incipit
ὡς ἐν ἐμαυτῷ τὴν κρίσιν προδεικνύω Incipit
ὡς ἐν ἑτέρῳ δείξομεν Desinit abruptus
ΩΣ ΕΝ ΟΛΙΓΩ ΧΘΑΜΑΛΛΟΥΤΑΙ ΠΑΝΥ Desinit
ὡς ἐν ὀνόματι Incipit
ὡς ἐν συντόμω εἰπεῖν αὗται. Desinit
ως εν συντομῳ ειπειν αυται. Desinit
ΩΣ ΕΝ ΤΗ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ Desinit
ΩΣ ΕΝ ΤΟΣΟΥΤΩ interea Ω euax Desinit
ὡς ἐν τύπῳ ἐπιστολῆς ἐπὶ τοῖς ἠρωτημένοις συντόμως ἀπεκρινάμην, ἐν Χριστῷ... Desinit
ὡς ἐν φάτνῃ τῆς ἱερᾶς τραπέζης προκείμενόν τε καὶ μετεχόμενον καὶ τῇ μεθέξει ζωοῦντα τοὺς μετέχοντας… ἀμήν. Desinit
ΩΣ ΕΝΑ ΤΟ ΠΡΙΝ Desinit
Ὡς ἐνόησα μέλη, ὡς ἔνθεον αἴον Incipit
Ὡς ἐνώπιον, Κύριε, τοῦ φοβεροῦ σου βήματος ἑστὼς ὁ κατάκριτος Incipit
ὡς ἔξ[ω ἁμαρτήματος] Incipit
Ὡς ἔοικε, θεοφιλεστάτη ψυχή Incipit
Ὡς ἔοικε, θεοφιλεστάτη ψυχή, οὐκ ἐντετυχήκασιν οἱ τὰ τῶν Ἀρμενίων Incipit
ΩΣ ΕΠΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑΙ ΓΕΓΕΝΗΜΑΙ Incipit
Ὡς ἐπὶ προσώπου ὑμῶν ὤν Incipit
Ὡς ἐπὶ προσώπου ὑμῶν ὤν Incipit
ΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΩΒ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΟΙΡΟΝ Desinit
Ὡς ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ καὶ ἀπροσωπολήπτου παρεστηκῶς βήματος Incipit
Ὡς ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ σου καὶ ἀπροσωπολήπτου Incipit
ὡς ἐπιλαθό(μενος) Desinit
Ὡς ἐπίρρημα θαυμαστικὸν ἀντὶ τοῦ Λίαν Incipit
ως Επιφανιος τω Κυπρω δοκει. Desinit
ως Επιφανιω τω Κυπριω δοκει. Desinit
Ὡς ἐποίμανε ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ Μάμας Incipit
ΩΣ ΕΡΑΤΟΣ ΚΛΕΟΔΗΜΕ Incipit
ΩΣ ΕΣΤΙ ΑΝΘΡΩΠΩ Titulus initialis
ὡς ἔστιν ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐντυγχάνοντα καταμαθεῖν. Desinit
ΩΣ ΕΤΙ ΚΑΙΡΟΣ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΝ Incipit
Ὡς ἔτι καιρὸς ὑπολείπεται πρὸς ἐπάνοδον Incipit
Ὡς εὖ γέ σοι γένοιτο, νὺξ γαμοστόλε Incipit
Ὡς εὖ γένοιτο τῷ σπορεῖ τοῦ βιβλίου πηγὴν ἀναστομοῦντι παντοίων λόγων σπορὰν κατακλύζουσαν ἠλισγημένην. Textus
ως ευ γενοιτο τῳ σπορει του βιβλιου πηγην αναστομουντι παντοιων λογων σποραν κατακλυζουσαν ηλισγημενην· Textus
Ὡς εὖγε τῆς σῆς, Εὐτρόπιε, καρδίας! Incipit
Ὡς εὖγε τῆς χρηστῆς ἀγγελίας Incipit
Ὡς εὖγε τῶν σῶν δωρεῶν, παντοκράτορ Incipit cuiusdam partis
Ὡς εὐκλεής, ὡς εὐτυχὴς ἡ σὴ νυμφαγωγία Incipit
Ὡς εὐτυχὴς ὡς εὐκλεὴς ἡ σὴ νυμφαγωγία Incipit
Ὡς εὐτυχής, ὡς εὐκλεὴς ἡ σὴ νυμφαγωγία Incipit cuiusdam partis
ὡς εὐτυχής, ὡς εὐκλεὴς ἡ σὴ νυμφαγωγία Desinit cuiusdam partis
Ὡς εὐφυὴς κράτιστε Incipit
Ὡς εὐχαριστεῖ[ϛ], φαρμακεῦ, τῷ φαρμάκῳ! Incipit
Ὡς ἡ δόξα τοῦ Βεζήκ, τουτέστιν ἀστράπη Incipit
ως η εκτη (…) λεγει αυτω Textus
Ὡς ἡ Ῥώμη οὐ πρῶτος θρόνος καὶ πάντων ὑπερέχει Titulus initialis
ὡς ἡ τῶν εὐαγγελίων ἔχει παρατήρησις Desinit
Ὡς ἡ φήμη λέγει, ὅτι τὸ μελάνιον τοῦ ὀκταποδίου Incipit
Ὡς ἡδίστη ἡ τῶν Γραφῶν ἀνάγνωσις, καὶ λειμῶνος παντὸς Incipit
Ὡς ἡδύ τι καὶ θεῖον Incipit
Ὡς ἡδύ τι καὶ θεῖον εἰς ἀπόλαυσιν ἡ παροῦσα ἡμέρα Incipit
Ὡς ἡδύ τι καὶ θεῖον εἰς ἀπόλαυσιν ἡ παροῦσα ἡμέρα χαρίζεται Incipit
Ὡς ἡδύ τι καὶ θεῖον εἰς ἀπόλαυσιν ἡ παροῦσα ἡμέρα χαρίζεται Incipit
ΩΣ ΗΔΥΤΕΡΟΝ ΤΟΙΣ ΜΕΝ ΟΜΜΑΣΙ Incipit
ὡς ἡμεῖς τοῖς ἄλλοις αὐτὸς ἡμῖν ἐπιεικῶς προσφερόμενος Desinit
Ὡς ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ στρατευόμενος Incipit
Ὡς ἠναγκασμένως ὑπὸ τοῦ πατρός Incipit
Ὡς ἠναγκασμένως ὑπὸ τοῦ πατρός Incipit
Ὡς ἠναγκασμένως ὑπὸ τοῦ πατρός εἰς τὸν λόγον ἐλθών Incipit
ΩΣ ΗΞΙΩΣΑΣ ΩΣ ΝΟΩ ΡΗΣΙΝ ΝΑΩ Incipit
Ὡς ἠξίωσας, ὡς νοῶ, ῥῆσιν νάω Incipit
Ὡς ηὐδόκησεν ὁ κρατῶν στεφηφόρος Incipit
ὡς Ἡφαιστίων λέγει ὅτι Ὅμηρος τὰ τῶν ἡρώων ἔργα διηγεῖται τούτῳ Incipit
ὡς θάνατος γὰρ αὐτοῖς λογίζεται ἡ ἔκπτωσις Desinit cuiusdam partis
Ὡς θαυμάσιόν σου τὸ τῶν μακρῶν ἐκείνων λόγων Incipit
Ὡς θαυμαστὸν τὸ ἔργον Incipit
Ὡς θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν ἁγίοις αὐτοῦ εὔκαιρόν ἐστι κἀμοὶ νῦν ἀναβοῆσαι Incipit
ΩΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΦΕΡΟΝ ΣΕ ΦΕΡΕΙΝ Incipit
ΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΒΙΟΥΝ ΟΥ ΔΥΝΗΣΕΙ ΜΗ ΜΑΘΩΝ ΩΣ ΔΕΙ. ΩΝ ΤΑΣ ΔΟΞΑΣ ΘΑΥΜΑΖΕΙΣ ΤΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΙΜΟΥ Desinit
Ὡς ἱκέτην δέξαι με τὸν σὸν οἰκέτην Incipit
ὡς ἱμάτιον, ἥ φησὶν ὁ προφήτης Δαυίδ, αὐτῶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν. Desinit
ΩΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΞ ΚΑΙ ΑΦΕΩΚΑ Desinit
ὡς καὶ ἄλλοι διὰ ὠφέλειαν τῶν ἀναγνωστῶν Desinit
ὡς καὶ ἐν [Ἐξόδῳ] ὁ λαὸς ἕωρα φωνὴν κυρίου. Desinit
ὡς καὶ ἡ ἀνάγνωσις αὐτὴ προιοῦσα διδάξει. Desinit
ὡς καὶ ἡ ἀνάγνωσις αὐτὴ προϊούσα διδάσκει Desinit
ὡς καὶ μικρῷ πρότερον διωρισάμην καὶ αὐτὸ δηλώσειν τὸ πρᾶγμα φημί Desinit
ΩΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΛΛΩΝ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΡΗΘΗΝΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙ Desinit
ὡς καὶ οἱ λοιποὶ Incipit
ὡς καὶ σοί. Θεὸς ὁ δικαιῶν, τίς ὁ κατακρίνων; Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν Desinit
ὡς καὶ τὰς ἁγίας Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ εἰκονικὰς ἀναστηλώσεις καὶ ἐμφερίας καὶ τῆς πανάγνου δεσποίνης καὶ θεοτόκου Μαρίας ὡς ἐμψύχους ὁρᾶν καὶ διαλέγεσθαι Incipit
ὡς καί τὸ ἄνωθεν Incipit
ὡς καί τὸ ἄνωθεν Desinit
Ὡς καινὸς ἀστὴρ οὗτος ἑστηκὼς τρέχων! Incipit
Ὢς καλὰ τὰ τῆιδε πάντα καὶ πόθωι Incipit
ΩΣ ΚΑΛΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Incipit
Ὡς καλὴ τῶν ἀγαθῶν ἡ ἀκολουθία, ὡς γλυκεῖα ἡ τῆς εὐφροσύνης διαδοχή Incipit
Ὡς καλὴ τῶν εἰρηκότων ἡ ξυνωρίς, τοῦ μὲν διὰ τῶν βοῶν τὴν Incipit
Ὡς καλὸν ἀντίποινον, ὦ στρατηλάτα, Incipit
Ὡς καλῶς στρατευσάμενοι βασιλεῖς Incipit
ὡς καρδιώξει, τοῦ βρέφους σταυρουμένου. Desinit
ως κατ επιστολην ημιν ειρησθω. Desinit abruptus
ὡς καταφρονήτην πατάξη σε Desinit
Ὡς κατῆλθεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπὶ τῆς γῆς Incipit
ΩΣ ΚΗΡΟΝ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΗ Desinit
ΩΣ ΚΗΡΟΝ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΧΕΙΝ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΗ Desinit
ΩΣ ΚΗΡΟΝ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΧΕΙΝ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΗ Desinit
ως Κλημης και Ιωσιππος. Desinit
ὡς Κλήμης καὶ Ἰωσιππος. Desinit
ὡς Κλήμης καὶ Ἰώσιππος. Desinit
ὡς κοινὸν αὐτοῖς καὶ τὸ θαῦμα συμμένῃ Desinit
ὡς κοινὸν προσίενται μέλος καὶ ὡς ἀδελφὸν γνήσιον Desinit
ΩΣ ΚΟΝΟΥΜΑΞ ΩΣ ΣΟΥΣΠΕΚΤΟΝ Desinit
Ὡς κρήνης νᾶμα Incipit
Ὡς λαμπράμοι τὰ τῆς εὐθυμίας Incipit
Ὡς λαμπρὰν καὶ πνευματικὴν ὁρῶ τὴν πανήγυριν καὶ ξένον τὸ θέατρον σήμερον Incipit
Ὡς λαμπρόν μοι τήμερον τὸ ἐκκλησιαστήριον Incipit
Ὡς λίαν ἄγαμαί σου τῆς ψυχῆς εὐγενές Incipit
Ὡς λίαν κάλλιστα συνῆψεν ὁ χρόνος τὴν τοῦ πρωτομάρτυρος ἑορτὴν τῇ πανηγύρει τῶν γενεθλίων Χριστοῦ Incipit
Ὡς λίαν μοι λαμπροτέρα τὴν σήμερον ἡ τῆς διδασκαλίας ἀκρόασις Incipit
Ὡς λίαν ὁρῶ φαιδρότεραν τὴν παροῦσαν πανήγυριν Incipit
ΩΣ ΛΟΓΙΖΟΜΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ... ;ΣΞΟΛΑΣΩΜΕΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗ ΗΣΥΧΙΑ Incipit
ὡς λόγον ἀποδίδοντες τῶ κριτῆι (!). καὶ οὕτω τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν· τέλος. Desinit
Ὡς μακαρίζω σοῦ θεοπτρίας κόρας Incipit
ὡς μάλα φιδε· ὡς ἀπὸ κακῆς πίστεως Desinit
Ως μαργαρους δεδωκε Incipit
Ὡς μαργάρους δέδωκε Ματθαῖος λόγους, πλοῦτον νοητὸν χριστιανικῷ στίφει· ὃν καὶ κρατοῦντες ἔνδον ἐν στέρνοις, φίλοι, κόσμον φύγωμεν καὶ ματαίας φροντίδας ἐκεῖνος ὥσπερ τῶν τελωνῶν τὴν λύμην, καὶ πρὸς χαρὰν δράμωμεν Χριστῷ ἐν τάχει. Textus
ως Μαρκω ειρημενον. Desinit
ὡς μαρτυρήσαντες αὐτῷ Desinit
ὡς μάρτυρος τιθοῦσιν αὐτὴν δουλίδα Desinit
ΩΣ ΜΑΤΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΠΛΑΝΗ ΓΕΜΟΝΤΑΣ Desinit
ως μεγα κλεος. Detail(s)
Ὡς μέγα τι χρῆμα ψυχὴ πιστή Incipit
Ὡς μὲν ἐπὶ τοῖς περὶ σὲ τετολμημένοις Incipit
Ὡς μὲν Θεὸς καὶ Λόγος τοῦ Πατρός Incipit
Ὡς μὲν οὖν ἔστιν ἄξιον τοῖς ὑψηλοῖς καὶ ὑπερβεβηκόσι τοιοῦτον προσεῖναι Incipit
Ὥς μὲν οὖν τελεώτατα Παλαμᾶς Incipit cuiusdam partis
Ὡς μὲν οὐχ ἡμετέραν ἐνεχειρίσω Incipit
ὡς μὴ ἀφεῖναι αὐτοῖς ἴχνος ἁμαρτη[μάτων Desinit
ὡς μὴ μακρούς τε καὶ λαμπροὺς τοὺς χρόνους εὔχεσθαί σοι; Desinit cuiusdam partis
ΩΣ ΜΗΔΕΠΩ ΚΑΤ'ΑΥΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Desinit
ὡς μηκέτι δευτερῶσαι αὐτὸν τὸν γέροντα περὶ τοῦ τοιούτου λογισμοῦ Desinit
ὡς μόνος ἐξουσιαστὴς καὶ βασιλεὺς ἀθάνατος καὶ αἰώνιος Incipit
ΩΣ ΜΥΕΛΗ ΚΑΙ ΚΗΡΙΟΝ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ \ Incipit
Ὡς μυρίοι μὲν Ἀθανασίου πόνοι, Incipit
ὡς νοσερᾶς πόας καὶ θανασίμου πόρρω καὶ νεμομένους καὶ νέμοντας, ἓν εἶναι πάντας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
ΩΣ ΝΥΝ ΟΙ ΘΕΟΙ Desinit
Ὡς ὁ ἄσωτος υἱὸς ἦλθον κἀγὼ οἰκτίρμων Incipit
Ὡς ὁ θεῖος νόμος ἐνυπάρχει οὐ μέλανι καὶ γράμμασι γεγραμμένος Incipit
Ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν εἰργάσατο Incipit
ΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ Desinit
Ὡς ὁ Ἰωσήφ, χαρισμάτων πολλῶν διὰ τῆς ὑπομονῆς Incipit
ὡς ὁ Λώτ, οἱ δὲ ἄδικοι ἀφίενται, ὡς ἡ γυνὴ αὐτοῦ Desinit
ὡς ὁ Σίμων ὁ μάγος Desinit
ΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΗΣΙΝ ΑΥΤΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΙΣ Desinit
ὡς οἱ θειότατοι πατέρες ἐθέσπισαν Desinit
Ὡς οἷα δεσμῷ τινι Incipit
Ὡς οἶμαι ὁ σκοπὸς τοῦ μακαρίου τοῦτο εἰπεῖν τὴν ψυχήν Incipit
Ὡς οἶμαι ὅτι πόλιν (!) καλεῖ τὴν ψυχὴν... Incipit
Ὡς ὀνήσιμόν τι χρῆμα τῷ βίῳ παρὰ τῆς θείας ἀνίδρυνται χάριτος τῶν ἁγίων αἱ πολιτεῖαι Incipit
ὡς ὅταν λέγῃ Incipit
ΩΣ ΟΥΝ ΕΙΔΕΝ Ο ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ Incipit
ΩΣ ΟΥΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΗΜΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΙΤΑΙ Incipit
ΩΣ ΟΥΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΗΜΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΙΤΑΙ Incipit
Ὡς οὖν ἕκαστος ἡμῶν προαιρεῖται Incipit
Ὡς οὖν ἕκαστος ἡμῶν προαιρεῖται οὕτως ἑαυτὸν διαθοῖ Incipit
Ὡς οὖν ἐν τούτοις ἡμῖν Incipit
ὡς οὕτως ἡμαρτηκότες Desinit
Ὡς ὄφελον, βασίλεια, γέρας μέγα θηλυτεράων Incipit
Ως παλαι εν τω λαω πολλοι Incipit
Ως παλαι εν τω λαω πολλοι προφητειαν Incipit
ὡς πάλαι ἐν τῷ λαῷ πόλλοι προφητείαν ἐπηγγέλλοντο καὶ ἦσαν τινες ψευδοπροφῆται Incipit
Ὡς πάρεργον αὐτοῦ ποιούμενον τὴν τῆς Σαμαρείτιδος ὁδόν Incipit
Ὡς πατρικῶς σὺ νουθετεῖς Αἰγυπτίους Incipit
Ὡς πατροπάτωρ καὶ κορυφαῖος, πάτερ Incipit
ὡς περὶ ἀληθεστάτων, τῷ δεδωκότι καὶ γνῶναι οὕτω καὶ εἰπεῖν χάριν ὁμολογοῦμεν Θεῷ, ᾧ πρέπει δόξα ἐκ πάντων εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν Desinit cuiusdam partis
ως πιστευει και δεχεται ταυτην η αγια καθολικη και αποστολικη εκκλησια. Desinit
Ὡς πλεόνων μὲν ἐρᾶς ἡ σοῦ ἐρᾶς Incipit
ὡς πληροῦσθαι τῷ ἐπὶ πάντων θεῷ σὺν τῷ μονογενεῖ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι τιμὴν καὶ δόξαν καὶ προσκύνησιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν Desinit
ΩΣ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΚΑΤΑΞΙΩΘΕΙΣΙ ΔΙΔΟΝΤΑΙ Desinit
ΩΣ ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΡΜΟΝ ΚΑΙ ΖΩΟΓΟΝΟΝ Desinit
ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΤΑΞΙΩΘΕΙΣΙ ΔΙΔΟΝΤΑΙ Desinit
Ὡς ποθεινὸς καὶ ἐπέραστος τῶν νέων Incipit
ὡς ποιητὴς καὶ βασιλεῖ πάντων καὶ κηδεμόνι Desinit
ΩΣ ΠΟΙΟΥΝΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ Desinit
ὡς πολλὰ κακὰ ἐνδειξάμενον αὐτῶ. καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ὡς πολλὰ κακὰ ἐνδειξάνος (ἐνδειξάμενος) αὐτῶ, καὶ οὕτως τελειοὶ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΩΣ ΠΟΛΛΩΝ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΞΕΝΟΝ Desinit
Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου Κύριε Incipit
Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητος τοῦ παναγάθου κυρίου παντοκράτορος Incipit
Ως πολυσημαντον εστιν το ονομα της παραβολης, εστιν γαρ παραβολη λαλημενη (?) υποδειγμα και ονειδισμος Incipit
Ὡς πραότητι τὴν τῶν πραέων Incipit
ὡς πρέπει τὰς τὸν τοιοῦτον ἐχούσας νυμφίον, ὅτι αὐτῷ... Desinit
ὡς προέφηκεν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ λόγῳ, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ· καὶ δοξάσωμεν Χριστῷ... Desinit
ὡς προέφηκεν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ λόγῳ, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ· καὶ δοξάσωμεν Χριστῷ... Desinit
ὡς πρὸς μεσημβρίαν μοιρῶν οζ Desinit cuiusdam partis
ὡς προσδοκωμένης ἑτέρας καθάρσεως Desinit
ὡς προσδοκωμένης ἑτέρας καθάρσεως Desinit
ΩΣ ΠΡΟΣΕΙΠΟΝ Desinit
ΩΣ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΠΡΟΕΦΗΤΕΥΣΑΝ Incipit
ὡς πῦρ δὲ θερμὸς τοῦ Λέοντος ὁ πόθος Textus
ΩΣ ΠΥΡΙΔΕΙΝΟΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΥΠΟ ΠΥΡΟΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ Ω ΜΕΓΑ ΜΕΓΑ ΕΠΛΗΡΩΣΕΝ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΕΙΚΟΣΙΤΡΙΟΙΣ Desinit
Ὡς σε ἴδεν περικαλλῆ ἐθάμβεεν Incipit
ΩΣ ΣΕΜΝΟΣ Incipit
Ὡς Σκαμάνδρου τοῦ ποταμοῦ υἱὸς Μῆλος γένοιτο Incipit
ὡς Σοδόμων διδάσκει. Εἶτα παραινεῖ εἰς τὰ ἤθη καί, ἐπευξάμενος (ὑπευξάμενος PG 28) αὐτοῖς βεβαιότητα (βεβαιότητι Simotas) τῆς πίστεως παρὰ τοῦ κυρίου, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
Ὥς σοι δῶκε τύχη τὸ πλέον Incipit
ΩΣ ΣΤΥΓΝΑ ΜΟΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΟΡΑΤΑ ΩΣ ΑΗΔΗ ΜΟΙ ΩΣ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΑ Incipit
ὡς σὺ κελεύεις [ Desinit
ΩΣ ΣΥΜΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΠΡΙΝ ΕΙΣ ΤΕΛΟΣ Desinit
ὡς συμπλακῇς καὶ συμφυῇς τῷ κλήματι τῷ τούτου Desinit
ὡς συμπολίτας ἀναδείξῃ τοῖς ἄνω Desinit
ΩΣ ΤΑ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ ΟΙΟΝ ΤΥΠΤΕΙΝ ΓΡΑΦΕΙΝ ΤΥΠΤΕΣΘΑΙ ΓΡΑΦΕΣΘΑΙ Desinit
Ὡς ταξιάρχης τῆς ἄνω σκηπτουχίας Incipit
ὡς τέκνα ἀγαπητὰ καθὼς καὶ Incipit
ΩΣ ΤΗΝ ΑΜΜΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ Incipit
Ὡς τὴν φλογίνην, Πέρσα, ῥομφαίαν τρέσον Incipit cuiusdam partis
ὥς τι τῶν ὀφειλομένων καὶ σοὶ καὶ τοῖς ὑπὸ σοῦ βασιλευομένοις ἐκλελοιπώς. Γένοιτο δέ σοι μηδενὸς τῶν ἀρίστων ἐκείνων ὀφθῆναι χείρονι Desinit
Ὥσ τινος εἰπόντος ἐν τῷ ἐναρέτῳ Incipit
ὡς τὸ ἀδελφός Desinit
ὡς τό γε τῶν μαθημάτων ἀνάκτορον μέχρι τῶν ἀδύτων καὶ πάλαι ἠνέωκται. Desinit
ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν Desinit
ΩΣ ΤΟ ΗΚΟΥΟΝ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΗΣΘΑΝΟΜΗΝ Desinit
ὡς τὸ μὲν ἄρρεν αὐτῶν τὸ δέ θῆλυ γίνοιτο. Καὶ περὶ μὲν τούτων ὧδε ἔχει. Desinit
ΩΣ ΤΟ ΟΥΤΟΣ ΟΥΝ Ο ΚΡΟΙΣΟΣ. ΕΝΘΑΔΕ ΤΕΡΜΑ ... ΠΑΤΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Desinit
Ὡς τὸ πάλαι βύζαντος ἐρύσαο ἱερὸν ἄστυ Incipit
ὡς τὸ παρ' ἀξίαν ἱερᾶσθαι Desinit
ΩΣ ΤΟ ΠΟΛΥ Desinit
ΩΣ ΤΟ· ΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΕΜΕ ΤΟΥΤΟ Desinit
ΩΣ ΤΟΙΟΥΤΟΥ ΤΥΧΟΝΤΑΣ ΑΓΑΘΟΥ Desinit
Ὡς τὸν δρόμον ἤνυσας τῆς ἀληθείας Incipit
ΩΣ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΝ ΘΕΟΝ Desinit
ὡς τοῦ πατριάρχου Ἀβραὰμ καὶ ἐφύλαξεν καὶ τὸ παιδί του Desinit
ὡς τοὺς Αἰγυπτίους καὶ Μηδείους καὶ Ἀσυρίους ... ἀμήν Desinit
ὡς τοὺς αἰῶνας οὐρανοῦ καὶ τοὺς ἡλίου κύκλους Desinit
Ὡς τοῦτο Ἐμπεδοκλέους λέγοντος Incipit
ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο· εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν, καὶ ἕως... Desinit
ΩΣ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΟΜΟΣΚΗΝΟΝ Incipit
ὡς ὑετὸς πρώϊμος καὶ ὄψιμος τῇ γῇ· (ὅτι αὐτῷ…) Desinit
ΩΣ ΥΠΑΡΧΩΝ ΑΒΥΣΣΟΣ Incipit
ὡς ὑπὲρ τὰς φύσεις ταύτας γεγενημένον; Desinit
ὡς ὑπὲρ τούτων ἀμφιβάλλειν Desinit
ΩΣ ΥΠΟ ΛΗΣΤΗ ΤΩ ΦΘΟΡΕΙ ΠΑΝΤΑ ΦΘΟΝΟΝ Desinit
Ὡς φαιδρὰ καὶ περιλαμπὴς ἡ παροῦσα ἡμέρα Incipit
Ὡς φαιδρὰ καὶ περιφανὴς ἡμῖν ἡ πόλις Incipit
ΩΣ ΦΑΣΙΝ ΕΠΙΒΟΥΛΗ Incipit
ΩΣ ΦΗΣΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ Desinit
ὥς φησιν ὁ ἀπόστολος Desinit
ὥς φησιν ὁ θεῖος Ἀπόστολος, ἧς γένοιτο διαπαντὸς ἀπολαύειν ἡμᾶς, χάριτι... Desinit
ΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΦΕΙΛΗΝ Desinit
Ὣς φιλέω τινά μοι Incipit
ὡς φλέγμα ἄγον ἐκ τῶν νεφρῶν Desinit
ΩΣ ΦΛΙΑΙ ΧΕΙΛΗ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΟΛΟΘΡΕΥΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΥΘΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΘΑΝΕΡΩΘΗ ΚΑΙ Ο ΑΨΕΥΔΗΣ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΠΙΣΤΕΥΘΗ ΣΥΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ, ΝΥΝ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΩΣ ΦΛΙΑΣ ΧΕΙΛΗ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΦΑΝΕΡΩΘΗ ΚΑΙ Ο ΑΨΕΥΔΗΣ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΠΙΣΤΕΥΘΗ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΩΣ ΦΛΟΞ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΝ ΑΓΓΕΛΟΙ ΕΠΕΤΑΣΘΗΣΑΝ Incipit
Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος Incipit
Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος συνεξιστάμενος κἀγὼ τῷ πατριάρχῃ Ἰακώβ Incipit
Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος συνεξιστάμενος κἀγὼ τῷ πατριάρχῃ Ἰακώβ Incipit
Ὡς φοινίκων πρὶν ἑβδομήκοντα κλάδοι Incipit
Ὡς φρικτός, ὡς πέλωρος οὗτος ὁ δράκων Incipit
Ὡς φῶς ἀΐδιον ὑπάρχων Κύριε Incipit
Ὡς χαλδαϊκὴν τὴν θυμοῦ καίει φλόγα Incipit
ΩΣ ΧΡΗ ΦΥΛΑΤΤΕΙΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ Incipit
Ὡς χρὴ φυλάττειν τοὺς λόγους τοῦ δεσπότου Incipit
Ὡς χρὴ φυλάττειν τοὺς λόγους τοῦ δεσπότου Incipit
Ὡς χρυσοῦν θυμιατήριον Incipit
ως ψιλον ονομα ζωης εχουση πιστεως· νενεκρωμενη δε εξ αγαθων πραξεων· απειλει τη πο(?). Textus
ὠς ψυχοφθόρον καὶ πολυκέφαλον ὕδραν, ὡς πολυειδῆ τῆς εὐσεβείας λύμην Desinit
Ὡς ὠνησέγετο σύνθημα ἡμῖν μελῆσαν Incipit
Ὡς ὡραία ἡ πνευματικὴ ἐλαία αὕτη· τῶν κλάδων αὐτῆς Incipit
Ὡς ὡραΐσθης τὰς ποδῶν βάσεις, Κόνων, Incipit
Ὡς, ἀθλία πριν, ἡ πόλις Κωνσταντίνου, Incipit
ΩΣΑΝ ΑΠΟΘΑΝΗ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΑΙ Η ΓΗΣ Incipit
ὡσὰν ἔν τε τῷ παρόντι εὐδαιμονῶμεν κἀν τῷ μέλλοντι βασιλείας ὦμεν τῆς ἐπουρανίου ... ἀμήν Desinit
ΩΣΑΝΕΙ ΕΛΕΓΕΝ Desinit
ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ· αὐτῷ… Desinit
ΩΣΑΝΝΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ Titulus initialis
Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. Αὐτῷ… Desinit
ΩΣΑΥΤΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΚΗΝ ΙΔΙΩΣ ΑΡΓΟΣ ΑΧΑΙΚΟΝ Desinit
ΩΣΑΥΤΩΣ ΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΛΛΙΝΑΡΙΑΣΤΑΙ Desinit
ΩΣΑΥΤΩΣ ΤΟΥΤΟ ΛΕΓΟΥΣΙΝ Incipit
Ωσει απολογειται ο αυτος αποστολος προς κυριον λεγων· ερχου, κυριε Ιησου Χριστε, περιποθητος γαρ λιαν τοις αγιοις η του Χριστου παρουσια. Desinit
Ὡσεὶ προκύφας ἐκ θαλάμου πυρίνου Incipit
Ὠσηὲ ἑρμηνεύεται σῳζόμενος, οὗτος ἦν ἐκ Βελεμὼθ Incipit
Ὠσηὲ ἑρμηνεύεται σῳζόμενος Incipit
Ὠσηὲ ὁ τοῦ Βεηρὸς ἦν ἐν ἡμέραις Ὀζίου Incipit
Ὠσηὲ ὁ τοῦ Βεηρὸς ἦν ἐν ἡμέραις Ὀζίου καὶ Ἰωάθαμ Incipit
Ὠσηὲ σκευάζων ἢ φύλαξ Incipit
Ὠσηὲ υἱὸς Βεηρὶ ἦν ἐκ Βελεμὼθ φυλῆς Incipit
Ὠσηέ, ὁ προφήτης, γεγόνασι μὲν καὶ πρὸ τούτου προφῆται Incipit
Ὠσηέ, ὁ προφήτης, γεγόνασι μὲν καὶ πρὸ τούτου προφῆται Incipit
Ὠσηέ, σκιάζων (vel σκαζόμενος) Incipit
Ωσηε· σκιαζων. Incipit
Ωσηε· σκιαξων. Incipit
ὥσθ' ὥσπερ εἷς Θεός, οὕτω καὶ μία οὐσία Desinit cuiusdam partis
ὥσθ’ ἡμῖν πάλιν ἀρχὴν ἐκ τελευτῆς ἐπανήκειν Desinit
ΩΣΘΕΙΣ ΩΘΙΣΘΕΙΣ ΑΝΑΠΕΙΣ Desinit
ΩΣΘΗΣ ΩΘΙΖΟΜΕΝΟΣ ΩΣΜΕΝΩ ΩΘΙΣΜΕΝΩ ΠΕΣΟΝΤΙ Desinit
ὥσπερ Incipit
Ὥσπερ (Ὡς) χρυσοῦν θυμιατήριον ἡμῖν ὁ περὶ τοῦ ἁγίου προφήτου καὶ ἀρχιερέως Ζαχαρία κινείσθω σήμερον λόγος Incipit
Ὥσπερ ἀγκάλας μητρικὰς ἀνοίξασα τὰς πύλας Incipit
ὥσπερ ἀδύνατον τὸ κατὰ τὴν παροιμίαν σμήχειν Αἰθίοπα Incipit
Ὥσπερ αἱ μέλισσαι ἐκ διαφόρων ἀνθέων τὸ μέλι κατασκευάζουσαι Incipit
Ὥσπερ αἱ τῶν σπουδαίων πράξις μεγάλα τωόντι τοὺς τῶν καλῶν ἐραστὰς... Incipit
ΩΣΠΕΡ ΑΜΑ ΗΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΣ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΑΜΗΧΑΝΟΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Incipit
Ὥσπερ ἄνθρωπος γεωργὸς ἀροτριῶν Incipit
Ὥσπερ ἀνθρώπων ἄρουρα ὅταν ὑπὸ ἐμπείρων Incipit
Ὥσπερ ἀνθρώπων ἄρουρα ὅταν ὑπὸ ἐμπείρων Incipit
Ὥσπερ ἀνθρώπων ἄρουρα ὅταν ὑπὸ ἐμπείρων γεωργῶν Incipit
ωσπερ απειρω της γης πλημμελουντι Textus
Ὥσπερ ἀτίμως οὐδαμῶς ἔχε τοῦ ζῆν Incipit
Ὥσπερ βροτὸς πέφυκα Incipit
Ὥσπερ βροτὸς πέφυκα καὶ Θεὸς πέλω Incipit
Ὥσπερ γὰρ εἰς ἀμπελῶνά τις εἰσελθὼν καὶ τὰς ἀμπέλους ἰδὼν κοιμώσας Incipit
Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀδηφαγία μυρίων κακῶν αἰτία Incipit
Ὥσπερ γὰρ μεγάλα καὶ ἀλάλητα καὶ ἀνεκδιήγητα Incipit
ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ Ο ΗΜΕΤΕΡΟΣ Incipit
ὥσπερ γὰρ ὁ ἡμέτερος λόγος Incipit
Ὥσπερ γὰρ ὁ ἡμέτερος λόγος Incipit
ὥσπερ γὰρ ὁ ἡμέτερος λόγος Incipit
Ὥσπερ γὰρ ὁ ἡμέτερος λόγος τὸ ἀφανὲς τῆς ψυχῆς βούλευμα Incipit
Ὥσπερ γὰρ τὸ γεννῆσθαι τῷ Υἱῷ Incipit
Ὥσπερ δ' οὐκ ἀρκεσθέντες τοῖς οὕτω λαμπρῶς πονηθεῖσιν Incipit
Ὥσπερ δὴ κατὰ φλογὸς καιομένης Incipit
Ὥσπερ δὴ κατὰ φλογὸς καιομένης Incipit
Ὥσπερ δὴ πάσης φωνῆς σημαντικῆς Incipit
Ὥσπερ δὴ τὸ ὄν ἐστιν ἕν, οὕτω δὴ καὶ τὸ ἕν Incipit
ΩΣΠΕΡ ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΥΠΗΣ Incipit
Ὥσπερ διηνεκὼς ἀτενίζων τῷ αἰσθητῷ ἡλίῳ Incipit
Ὥσπερ δοῦλος φιλοδέσποτος Incipit
ὥσπερ δοῦλος φιλοδέσποτος Incipit
Ὥσπερ ἐὰν ᾖ (cod. ἕνι) οἶκος μικρός Incipit
Ὥσπερ ἐὰν ᾖ ἅρμα ὑπὸ ἡμιόνων ἑλκόμενον Incipit
Ὥσπερ εἰκὸς δεῖ τῷ ὁπλίτῃ ταύτην Incipit
Ὥσπερ εἷς ἐστι Χριστὸς ἀληθινὸς Incipit
ὥσπερ εἷς ἐστι Χριστὸς ἀληθινὸς ὁ ἐπὶ πάντων θεός Incipit
Ὥσπερ εἰς σκεῦος ἀκάθαρτον καὶ ἱμάτιον Incipit
Ὥσπερ εἰς σκεῦος ἀκάθαρτον καὶ ἱμάτιον Incipit
Ὥσπερ εἰς σκεῦος ἀκάθαρτον καὶ ἱμάτιον Incipit
Ὥσπερ εἰς σκεῦος ἀκάθαρτον καὶ ἱμάτιον Incipit
Ὥσπερ εἰς τὸ βλέπειν καὶ ἀκούειν οὐ δεόμεθα πόνου Incipit
ὥσπερ εἰς τὸν οὐρανόν, ἀφήσας τὴν μηλωτὴν ἐπάνω Ἐλισσαίου. Τῷ δὲ Θεῷ... Desinit
ΩΣΠΕΡ ΕΙΣΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗ ΦΥΣΕΙ Incipit
Ὥσπερ εἰσὶ παρὰ τῷ Σολομῶντι Incipit
Ὥσπερ ἐκ διαφόρων ἀφορμῶν Incipit
ὥσπερ ἐκ πηγῆς ἀεννάου τὰς αἰτήσεις λαμβάνουσιν. Μεθ' ὧν δοξάσωμεν κύριον τὸν μόνον εὔσπλαγχνον, τὸν μόνον σωτῆρα, τὸν δοξάσαντα καὶ μεγαλύναντα τοὺς ἁγίους αὐτοῦ ἐν δόξῃ... ἀμήν Desinit
Ὥσπερ ἔκ τινος συνθήματος Incipit
Ὥσπερ ἐκ τῶν φανερῶν ἔργων Incipit
Ὥσπερ ἐκ τῶν φανερῶν ἔργων Incipit
Ὥσπερ ἐκ τῶν φανερῶν ἔργων Incipit
Ὥσπερ ἐκεῖνοι ὅπου ὑπάγουσιν εἰς τὸ λουτρόν, λέγει ὁ μέγας Βασίλειος Incipit
ὥσπερ ἐκκρεμαμένων ἢ συναπερχομένων τούτων τῶν θρηνῶν τε καὶ πόθων ἓν ἄν τις ἀντιθείη μόνον Incipit
Ὥσπερ ἐν μιᾷ ψυχῇ θεωρεῖται πρόσωπα τρία Incipit
ὥσπερ ἐν πασμάτι τῷ Φιλίππῳ Desinit
Ὥσπερ ἐν στρατοπέδῳ, ἀγαπητοί, τοῖς ἑστῶσι Incipit
Ὥσπερ ἐν σώματι Incipit
Ὥσπερ ἐν τοῖς φαινομένοις Incipit
Ὥσπερ ἑν τοῖς φαινομένοις μέρεσι Incipit
Ὥσπερ ἐν τῷ τῆς δευτέρας τριῳδίῳ Incipit
Ὥσπερ ἐν τῷ τῆς δευτέρας τριῳδίῳ Incipit
Ὥσπερ ἐν τῷ τῆς δευτέρας τριῳδίῳ Incipit
Ὥσπερ ἐν τῷ τῆς δευτέρας τριῳδίῳ Incipit
Ὥσπερ ἐξ ἀδηφαγίας μὲν γίνεται φλεγμονή Incipit
Ὥσπερ ἐξ ἀδηφαγίας μὲν γίνεται φλεγμονή Incipit
Ὥσπερ ἐξ ἀδηφαγίας μὲν γίνεται φλεγμονή Incipit
Ὥσπερ ἐξ ἀδηφαγίας μὲν γίνεται φλεγμονή Incipit
ὥσπερ ἐπ' ἀσεβείας ἐγκλήμασιν, οὐδὲν αὐτῷ μισητότερον Desinit
Ὥσπερ ἐπὶ γενικωτάτων άρετῶν, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἔστιν ὁρᾶν Incipit
ὥσπερ ἐπὶ τῆς γεωργουμένης γῆς Incipit
ὥσπερ ἐπὶ τῆς νυκτὸς πολλάκις εἴωθε γίνεσθαι Incipit
Ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀριστέων, ὁπόταν περὶ πολέμων καὶ ἀγώνων καὶ τροπαίων τις διαλέγηται Incipit
Ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐμπόρων ἔστι ἰδεῖν Incipit
Ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἰατρικῶν παραγγελμάτων Incipit
Ὥσπερ ἐπὶ τῶν κήπων τάφοι καὶ τείχη περὶ ναῶν Incipit
Ὥσπερ ἐστὶ κακόν, καὶ κακῶν κάκιστον ἡ ἀλαζονεία καὶ ἔπαρσις Incipit
Ὥσπερ ἐστὶ τῇ γῇ τὸ ἄροτρον Incipit
Ὥσπερ ἐστὶ τῇ γῇ τὸ ἄροτρον καὶ τοῖς διψῶσι τὸ ὕδωρ Incipit
Ὥσπερ ἐστίν, ἀγαπητοί, ποτὲ μὲν νύξ, ποτὲ δὲ ἡμέρα, καὶ ποτὲ μὲν θέρος Incipit
Ὥσπερ ἡ ἀρτιγενὴς τῶν βρεφῶν καὶ ὑποτίτθιος ἁπλότης Incipit
Ὥσπερ ἡ ἐναντία δύναμις Incipit
Ὥσπερ ἡ ποίησις διαιρεῖται τοῖς μέτροις Incipit
Ὥσπερ ἡ σάλπιγξ τὸ τοῦ πολέμου σημεῖον φωνήσασα Incipit
Ὥσπερ ἡ φαεσφόρος Incipit
Ὥσπερ ἡ φαεσφόρος σελήνη τὰ τῆς νυκτὸς Incipit
Ώσπερ ἡ φαεσφόρος σελήνη τὰ τῆς νυκτὸς ἀμαυρὰ λευκαίνουσα Incipit
Ὥσπερ ἡ φαεσφόρος σελήνη, τὰ τῆς νυκτὸς (ἀμαυρὰ) λευκαίνουσα Incipit
Ὥσπερ ἡ ψυχὴ κατ´ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Λόγου Incipit
Ὥσπερ ἤδη τοὺς καρποὺς... Incipit
Ὥσπερ ἵνα βασιλεὺς καὶ πτωχῷ τινὶ παραθῇ τὸν θησαυρόν Incipit
Ὥσπερ ἵνα ᾖ τις ὑπὸ σφοδροτάτου πυρετοῦ κατεχόμενος Incipit
Ὥσπερ ἵνα ᾖ τις ὑπὸ σφοδροτάτου πυρετοῦ κατεχόμενος Incipit
Ὥσπερ ἵνα ᾖ τις ὑπὸ σφοδροτάτου πυρετοῦ κατεχόμενος Incipit
ὥσπερ Ἰοῦδας ὁ δεινὸς καὶ βδελυκτὸς προδότης || Desinit
Ὥσπερ κανόνος παρατεθέντος τὸ στρεβλόν Incipit
Ὥσπερ κανόνος παρατεθέντος τὸ στρεβλὸν τῶν ξύλων ἐλέγχεται Incipit
Ὥσπερ κανόνος παρατεθέντος τὸ στρεβλὸν τῶν ξύλων ἐλέγχεται Incipit
Ὥσπερ καπνὸς ἐξέλιπεν ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μου Incipit
ὥσπερ κημός τις καὶ χαλινὸς κατεῖχεν ἐκεῖνα. Desinit
Ὥσπερ λέων, Λόγε, ἀναπίπτων ὑπνεῖς Incipit
Ὥσπερ λύχνος φαίνων τοῦ σώματος Incipit
Ὥσπερ λύχνος φαίνων τοῦ σώματος Incipit
Ὥσπερ λύχνος φαίνων τοῦ σώματος τοὺς ὀφθαλμοὺς φωτίζων Incipit
Ὥσπερ μέσῃ νυκτὶ καθευδόντων ἁπάντων αἰφνιδίως ἐκ τοῦ οὐρανοῦ γίνεται Incipit
Ὥσπερ μητὴρ Incipit
Ὥσπερ μήτηρ φιλότεκνος Incipit
Ὥσπερ μήτηρ φιλότεκνος τῷ νηπίῳ τέρπεται Incipit
ΩΣΠΕΡ ΝΕΦΟΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Incipit
ωσπερ ξ[ενοι ...] βλεπειν, ουτως και οι γραφοντες βιβλιον, τελος. αμην. Textus
ωσπερ ξαινοι (ξενοι) χαιρουσιν υδειν (ιδειν) πατριδα ουτο (ουτω) και οι γραφοντες βοιβλιου (βιβλιου) τελος Textus
ωσπερ ξενοι χαιρονται ειδειν πατριδα, και οι θαλαττευοντες ευρειν λιμενα ουτω και οι γραφοντες ειδειν βιβλιου τελος αμην. Textus
ὥσπερ ξένοι χαίροντες ἰδεῖν πατρίδα· καὶ οἱ θαλαττεύοντες εὗρεῖν (!) λιμένα· καὶ οἱ ἐν ἁμαρτίαις ἄφεσιν πταισμάτων· οὕτως καὶ οἱ γράφοντες ἰδεῖν βιβλίου τέλος Textus
ωσπερ ξενοι χαιρουσι πατριδα βλεπειν. ουτω και οι γραφοντες τελος βιβλιου. Textus
Ὥσπερ ξένοι χαίρουσιν ἰδεῖν πατρίδα, οὕτως καὶ οἱ γράφοντες βιβλίου τέλος. Textus
ΩΣΠΕΡ Ο ΔΙΗΝΕΚΩΣ ΑΤΕΝΙΖΩΝ ΤΩ ΑΙΣΘΗΤΩ ΗΛΙΩ Incipit
Ὥσπερ ὁ διηνεκῶς ἀτενίζων τῷ αἰσθητῷ ἡλίῳ Incipit
Ὥσπερ ὁ ἐκ πολεμίων Incipit
Ὥσπερ ὃ ἐπὶ τοῦ Πατρὸς εἴπομεν Incipit
Ὥσπερ ὁ ἡλιακὸς οὗτος πόλος Incipit
Ὥσπερ ὁ ἡλιακὸς οὗτος πόλος Incipit
Ὥσπερ ὁ ἡλιακὸς οὗτος πόλος τῶν μὲν ἀνεπηρεάστων ὀφθαλμοὺς Incipit
Ὥσπερ ὁ ἥλιος πανταχοῦ μὲν τῆς γῆς Incipit
ΩΣΠΕΡ Ο ΘΕΟΣ ΦΥΣΕΙ Ωʹ ΑΓΑΘΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΘΗΣ Titulus initialis
Ὥσπερ ὁ ἰχθὺς ἐν τοῖς ὕδασιν ὑπάρχων Incipit
Ὥσπερ ὁ κάναβις, εἰ μὴ κατὰ λεπτόν Incipit
ΩΣΠΕΡ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Incipit
Ὥσπερ ὁ προφήτης ὑπόδειγμα ζητεῖ Incipit
Ὥσπερ ὁ προφήτης ὑπόδειγμα ζητεῖ Incipit
Ὥσπερ ὁ προφήτης ὑπόδειγμα ζητεῖ Incipit
Ὥσπερ ὁ τῇ ποικιλίᾳ τῶν γλωσσῶν ἀρεσκόμενος, καὶ ῥήματα ἑτερογλώσσων εἰδέναι βουλόμενος ἑαυτὸν διδάξαι οὐ δύναται Incipit
Ὥσπερ ὁ τῆς βασιλικῆς εἰκόνος θεατὴς οὐ παρορᾷ τὰ πρόσωπα οὐδὲ τὰ ἐπιγράμματα Incipit
Ὥσπερ ὁ τοξεύων τὸν ἥλιον Incipit
Ὥσπερ ὁ τοξεύων τὸν ἥλιον Incipit
Ὥσπερ ὁ τοξεύων τὸν ἥλιον Incipit
Ὥσπερ ὁ τοξεύων τὸν ἥλιον Incipit
Ὥσπερ ὁ ὑετὸς αὔξει τὰ σπέρματα τῆς γῆς Incipit
ΩΣΠΕΡ Ο ΥΙΟΣ ΤΑΞΕΙ ΜΕΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ Incipit
Ὥσπερ ὁ φιλόσοφος Incipit
Ὥσπερ ὁ Φιλόσοφος διδάσκει ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ περὶ ζῴων, ἐν ἑκάστῳ γένει πραγμάτων ἀνάγκη ἐστὶ θεωρεῖν πρῶτον τὰ κοινά Incipit
Ὥσπερ ὁ φιλόσοφος ἐν ταῖς ἑαυτοῦ πολιτείαις διδάσκει Incipit
Ὥσπερ οἱ ἀναγινώσκοντες Incipit
ὥσπερ οἱ ἀναγινώσκοντες Incipit
Ὥσπερ οἱ ἀναγινώσκοντες πρῶτον μὲν τὰ στοιχεῖα Incipit
ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΝΘΑΝΟΥΣΙΝ Incipit
Ὥσπερ οἱ ἀναγινώσκοντεσ πρῶτον μὲν τὰ στοιχεῖα μανθάνουσιν Incipit
ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΝΘΑΝΟΥΣΙΝ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΙ' ΕΠΙΒΟΥΛΗΣ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΙ' ΕΠΙΒΟΥΛΗΣ ΛΑΒΟΝΤΕΣ Incipit
Ὥσπερ οἱ ἐν θαλάσσῃ πλέοντες Incipit
Ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς πλοίοις ὑπνιοῦντες Incipit
ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΕΝ ΦΡΟΥΡΑ ΚΑΘΕΙΡΓΜΕΝΟΙ Incipit
Ὥσπερ οἱ ἐν ὥρᾳ θέρους Incipit
ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΙΧΘΥΕΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΥΔΑΣΙ ΖΩΝΤΕΣ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΙΧΘΥΕΣ ΟΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΥΔΑΣΙ ΖΩΝΤΕΣ Incipit
Ὥσπερ οἱ κατὰ γῆν βασιλεύοντες Incipit
Ὥσπερ οἱ λείαν καὶ ὁμαλὴν ὁδὸν βαδίροντες Incipit
Ὥσπερ οἱ μέγα πλέοντες πέλαγος Incipit
Ὥσπερ οἱ μέγα τι καὶ ἄπειρον διαπλέοντες πέλαγος Incipit
Ὥσπερ οἱ μίμους Incipit
Ὥσπερ οἱ παρ᾽ ἡμῖν λαμπρότεροι νυμφίοι, μετὰ τὸν θάλαμον καὶ τὴν κοίτην ἀναστάντες Incipit
Ὥσπερ οἱ τὰς ὄψεις τῶν σωμάτων βεβλαμμένας ἔχοντες Incipit
Ὥσπερ οἱ τὴν χρυσίτην γῆν ἀνορύττοντες Incipit
Ὥσπερ οἱ τὴν χρυσίτην διορύσσοντες γῆν Incipit
Ὥσπερ οἱ τὴν χρυσῖτιν γῆν μεταλλεύειν λαχόντες ἐργάται Incipit
Ὥσπερ οἱ τὴν χρυσῖτιν διορύσσοντες γῆν Incipit
Ὥσπερ οἱ τοὺς ἡδίστους Incipit
Ὥσπερ οἱ τοὺς ἡδίστους καρποὺς τῶν ἀκροδρύων Incipit
Ὥσπερ ὅταν τις ἀρρωστία Incipit
Ὥσπερ οὐδ’ ἡ τροφὴ ἀγνοουμένης τῆς κράσεως καὶ ἀλλοιώσεως. ἡ δὲ αὐτὴ τῆς ζητήσεως τάξις, εἴη ἀν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῆς ψυχῆς δυνάμεων. καὶ γὰρ καὶ ἐπ’ ἐκείνων αἱ ἐνέργειαι τῶν ἕξεων γνωριμώτεραι. ἔστι τοίνυν κρᾶσις καὶ μίξις. Incipit
Ὥσπερ οὐδὲν ὄφελος Incipit
Ὥσπερ οὐδὲν ὄφελος Incipit
Ὥσπερ οὐδὲν ὄφελος οἰκίας Incipit
Ὥσπερ οὐδὲν ὤφελος οἰκίας Incipit
Ὥσπερ οὐκ ἀρκεῖ πρὸς τελείωσιν Incipit
Ὥσπερ οὐκ ἀρκεῖ πρὸς τελείωσιν Incipit
Ὥσπερ οὐκ ἀρκεῖ πρὸς τελείωσιν Incipit
Ὥσπερ οὐκ ἔστι συνεχόμενον Incipit
Ὥσπερ οὐκ ἔστι συνεχομένον τῷ κυρίῳ Ἰουδαῖον ἢ Ἕλληνα καὶ δοῦλον σώζειν ἢ ἐλεύθερον Incipit
Ὥσπερ οὖν κεφαλαιωδέστερον ὁ τῇ εὐχῇ προσκαρτερῶν Incipit
Ὥσπερ οὖν οἱ ἰατροὶ οὐκ ἀναγκάζουσι Incipit
Ὥσπερ οὖν οἱ ἰατροὶ οὐκ ἀναγκάζουσι Incipit
Ὥσπερ οὖν πρότερον Incipit
Ὥσπερ οὖν πρότερον ἐνανθρωπῆσαι μέλλοντος τοῦ Χριστοῦ Incipit
Ὥσπερ οὖν τὸ ἐν ἀρχῇ ἦν τὸ ἀΐδιον δηλοῖ Incipit
ωσπερ ουν το εν αρχῃ ην, το αιδιον δηλοι Incipit
Ὥσπερ οὐρανὸς παντοδαποῖς ἄστροις καλλωπιζόμενος κόσμον ὅλον καταπυρσεύει Incipit
Ὥσπερ οὐχ ὅμοιαι τῶν σωμάτων πάντων αἱ μορφαί Incipit
Ὥσπερ πάντων τῶν μελῶν ἡ κεφαλὴ προτερεύει Incipit
ΩΣΠΕΡ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΛΛΟΣ Incipit
ὥσπερ παράδεισος ἄλλος Incipit
ΩΣΠΕΡ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΛΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΟΠΟΥ ΝΑ ΕΧΗ ΠΟΛΛΑ ΑΝΘΗ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΛΛΟΣ ΕΣΤΙ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΕΥΩΔΗΣ Incipit
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος ἐστὶ πολυανθὴς καὶ εὐώδης Incipit
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος ἐστὶ πολυανθὴς καὶ εὐώδης Incipit
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος ἐστὶ πολυανθὴς... Incipit
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος, ἀγαπητοί, πολυανθὴς καὶ εὐώδης Titulus initialis
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος, ἀγαπητοί, πολυανθὴς καὶ εὐώδης Incipit
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος, ἀγαπητοί, πολυανθὴς... Incipit
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος, ἀγαπητοί, πολυανθὴς... Incipit
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος, ἀγαπητοί, πολυανθὴς... Incipit
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος, ἀγαπητοί, πολυανθὴς... Incipit
Ὥσπερ πατὴρ φιλότεκνος προσομιλεῖν τοῖς ἑαυτοῦ φιλτάτοις Incipit
ΩΣΠΕΡ ΠΕΛΑΓΕΣΙ ΣΥΓΚΥΚΑΤΑΙ Incipit
Ὥσπερ πολλὰ μέν εἰσι τὰ τὸν γενναῖον στρατιώτην Incipit
Ὥσπερ πολλὰ μέν εἰσι τὰ τὸν γενναῖον στρατιώτην Incipit
Ὥσπερ πολλὰ μέν εἰσι τὰ τὸν γενναῖον στρατιώτην χαρακτηρίζοντα Incipit
Ὥσπερ πολλὰ μέν εἰσι τὰ τὸν γενναῖον στρατιώτην χαρακτηρίζοντα Incipit
Ὥσπερ πολλὰ μέν εἰσι τὰ τὸν γενναῖον στρατιώτην χαρακτηρίζοντα Incipit
Ὥσπερ πολλὰ μέν εἰσι τὰ τὸν γενναῖον στρατιώτην χαρακτηρίζοντα Incipit
Ὥσπερ προεῖπε πρὸ χρόνων Ἠσαΐας τίκτει ἡ κόρη νῦν Incipit
Ὥσπερ σκύφος γάλακτος ἢ καὶ Κισσύβη Incipit
Ὥσπερ στρατηγῶν ἑπιδημίαι καὶ βασιλέων Incipit
Ὥσπερ σφραγίδι μιᾷ πολλὰ τυποῦται Incipit
Ὥσπερ τὰ νεοθαλῆ τῶν φυτῶν Incipit
Ὥσπερ τὰ νεοθαλῆ τῶν φυτῶν Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΑ ΠΕΡΠΝΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΗΜΩΝ ΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑΙ Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαί Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαί Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαί Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαί Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαί Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἰ χρονικαί Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαὶ τῆς γῆς Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαὶ τῆς γῆς Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαὶ τῆς γῆς Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαὶ τῆς γῆς Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαὶ τῆς γῆς καρποφορίαι Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαὶ τῆς γῆς καρποφορίαι Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΑ ΤΕΡΠΝΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙΠΕΡ ΟΝΤΑ ΛΥΟΜΕΝΑ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΑ Incipit
Ὥσπερ τὰ τῶν εὐπόρων παιδία Incipit
Ὥσπερ τὰ τῶν εὐπόρων παιδία Incipit
Ὥσπερ τὰ τῶν εὐπόρων παιδία Incipit
Ὥσπερ τὰ φαινόμενα τῶν μὴ φαινομένων Incipit
ὥσπερ ταίς νέος Ἰακὼβ νικήσας οὐ πτερνίσας Desinit
Ὥσπερ τι λυπηρόν τε καὶ πικρὸν ἐγένετο πᾶσι Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΙΝΑ ΠΕΤΑΛΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΟΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ Desinit
Ὥσπερ τις ἀνὴρ φιλέρημος ἔν τινι τόπῳ Incipit
Ὥσπέρ τις ἦχος βιαίας πνοῆς Incipit
Ὥσπερ τὸ ἅρμα ἐὰν μὴ ἔχῃ ἠνίοχον Incipit
Ὥσπερ τὸ ἅρμα ἐὰν μὴ ἔχῃ ἠνίοχον Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΟ ΕΚ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΕΜΠΟΜΕΝΟΝ Incipit
Ὥσπερ τὸ ἔχον μέρος τραῦμα ἐὰν μὴ καθαρισθῇ Incipit
Ὥσπερ τὸ θηλάζον βρέφος βαπτισθέν Incipit
Ὥσπερ τὸ πνεῦμα Incipit
ὥσπερ τὸ πνεῦμα τὸν Σαούλ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΝ ΣΑΟΥΛ ΤΟ ΣΥΜΠΝΙΓΟΝ Incipit
Ὥσπερ τὸ τὰ ἐμὰ σά Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΟ ΥΔΩΡ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΦΑΝΙΖΕΙ Incipit
Ὥσπερ τὸ ὕδωρ τὰ γράμματα ἀφανίζει Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΝ ΥΓΙΗ ΟΦΘΑΛΜΟΝ ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΟΝ ΕΦΕΛΚΕΤΑΙ Incipit
Ὥσπερ τὸ χερσὶν ἀνίπτοις ἱερῶν κειμηλίων Incipit
Ὥσπερ τοίνυν ἡ θεία σάρκωσις Incipit cuiusdam partis
ΩΣΠΕΡ ΤΟΙΣ ΑΓΑΘΟΙΣ ΗΤΟΣ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΤΟΙΣ ΠΛΗΣΙΟΝ Incipit
Ὥσπερ τοῖς σπείρουσιν ὄφελος οὐδέν Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΟΞΑ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΟΞΟΝ Desinit
Ὥσπερ τοὺς κακοσίτους ἀψίνθιον ὠφελεῖ πικρότατον Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΟΥΣ ΜΕΤΙΟΝΤΑΣ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ Incipit
Ὥσπερ τῶν ἄλλων ἀριθμῶν μονάς ἐστι τὸ πρῶτον Incipit
Ὥσπερ τῶν ζῴων ἕκαστον ἓν εἶναι λέγεται Incipit
Ὥσπερ τῶν σπειρόντων ὄφελος οὐδέν, ὅταν παρὰ τὴν ὁδὸν τὰ Incipit
Ὥσπερ ὑβριζομένου δεσπότου Titulus initialis
Ὥσπερ ὑβριζομένου δεσπότου Incipit
ὥσπερ ὕποπτόν τε καὶ ἐπίβουλον Desinit
Ὥσπερ φαίνει ὁ ἥλιος τοῖς ὁρῶσιν Incipit
Ὥσπερ φαίνει ὁ ἥλιος τοῖς ὁρῶσιν Incipit
Ὥσπερ φαίνει ὁ ἥλιος τοῖς ὁρῶσιν Incipit
ΩΣΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΛΕΓΟΜΕΝ ΟΥΤΩ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΟΝΟΜΑΖΕΙΝ Desinit
Ὥσπερ, ἀγαπητοί, ὅταν λέγῃ Κύριος ὅτι ὁ καλῶν Incipit
Ὡσπερεὶ δύο ζῴων Incipit
ΩΣΤʹ ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΣΕΙ ΦΩΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΞΥΝΕΤΟΥ Incipit
ΩΣΤΕ ΑΣΠΑΣΑΣΘΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΥΧ ΕΩΡΑΚΟΤΑΣ Desinit
ὥστε εἰ καθάπερ Τίτῳ Incipit
Ὥστε ἐκ τούτων καὶ τῶν ὁμοίων συνάγομεν καὶ ἀναφέρομεν, ὅτι τρόπος ἑνωτικὸς ἡμῖν οὐχ εὑρίσκεται, μενόντων τῶν Λατίνων ὡς μένουσιν. Desinit
ὥστε ἐκλείπειν καὶ ἀποθνῄσκειν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τοῦ φόβου Desinit
ὥστε ἐνταῦθα στύππιον τεθὲν ἐξαφθήσεται Desinit
ΩΣΤΕ ΕΞ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΡΙΑ ΑΝ ΕΙΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ Desinit
ὥστε ἡμῖν πάλιν εἰς εὐφροσύνην περιστραφῆναι τὸ πένθς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν Desinit
Ὥστε θνηξόμενοι τῶν σῶν ἀγάθων Incipit
ὥστε καὶ ἀκούσας δυσφημούμενον τὸν Κύριον τῆς δόξης, μὴ ἐπιδιαμαρτύρασθαι κατὰ δύναμιν Desinit
ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΜΥΔΡΟΝ Desinit
ὥστε καὶ τῆν κλίμακα περικρατεῖν, καὶ τὸν ῥώστακα μὴ ἐμποδίζειν ἐν ταῖς ἐπικλείσεσιν Desinit
ὥστε καὶ τῆν κλίμακα περικρατεῖν, καὶ τὸν ῥώστακα μὴ ἐμποδίζειν ἐν ταῖς ἐπικλήσεσιν Desinit
ὥστε καὶ τὴν κλίμακα περικρατεῖν, καὶ τὸν ῥώστακα μὴ ἐμποδίζειν ἐν ταῖς ἐπικλήσεσιν Desinit
ὥστε καὶ τὴν κλίμακα περικρατεῖν, καὶ τὸν ῥώστακα μὴ ἐμποδίζον ἐν ταῖς ἐπικλήσεσιν Desinit
ὥστε καὶ τῆν κλίμακα περικρατεῖν, καὶ τὸν ῥώστακα μὴ ἐμποδίζον ἐν ταῖς ἐπικλήσεσιν Desinit
ὥστε καὶ ὡς ἐν βραχεῖ αὐτόθι θέοντα ὄψει με, μετὰ σοῦ τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς διάξοντα. Desinit
ὥστε καλῶς ἔχει τὸ μὲν εὐαγγέλιον Χριστοῦ πράξεις λέγειν, τὰς δὲ πράξεις τοῦ παναγίου καὶ ζωοποιοῦ Πνεύματος. Desinit
Ὥστε κἂν Ἀβραάμ τις ὁ κρατῶν Incipit
ὥστε κουφίζεσθαι τὸ ἡγούμενον τῆς ψυχῆς (μέρος) Desinit
ΩΣΤΕ ΜΕ ΓΙΝΕΣΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥ Incipit
ὥστε ὀ ἑκκαιδεκάκις ὑπὸ ΑΒ ΒΘ ἴσος τῷ τε ἀπὸ ΗΜ καὶ τῷ δὶς ὑπὸ ΖΗ ΗΜ· ὥστε ἄρτιός ἐστιν ὀ ΗΜ. τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ Ν. Desinit
ὥστε ὅρα Desinit
ωστε τα τεκνα αυτου φαγειν απο της βιας. Desinit
ωστε τα τεκνα αυτων καταφαγειν απο της βιας. Desinit
ωστε τα τεκνα αυτων φαγειν [φευγειν] απο της βιας. Desinit
ωστε τα τεκνα αυτων φαγειν απο της βιας. Desinit
Ὥστε τὸ ἀδημο[σίευτον Desinit
ΩΣΤΕ ΤΟΝ ΘΡΗΝΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ Incipit
ὥστε τοῦ λόγου τῆς αἰτίας ὑπεξῃρημένου ἐν μηδενὶ τὴν ἁγίαν τριάδα πρὸς ἑαυτὴν ἀσυμφώνως ἔχειν Desinit
ὥστε τῷ γένει σολοικίαν εἶναι τὸν βαρβαρισμόν Desinit
ὠταλγία, ὠτῶν πόνος· τέλος τῶν λέξεων Desinit
ὠτηλὴς τοῦ τραύματος Desinit
ᾮτινι πατρὶς μὲν Σύναδα πόλις ἥτις Φρυγίας ἁπάσης προκάθηται Incipit
ᾮτινι πατρὶς μὲν Σύναδα... τὸ δὲ γένος εἶλκεν ἓξ Ἑβραίων Incipit
ΩΤΟΚΟΠΕΙ ΕΝΟΧΛΕΙ ΛΑΛΩΝ Desinit
Ὤφειλεν ἄνθρωπος ἐν τῇ παρὰ Θεῷ Incipit
ὤφελε δίκην · ἀντὶ λέγεται δίκη, καὶ τὸ ἐπιτίμιον Desinit
ΩΦΕΛΗΚΑ Desinit
Ὠφέλιμον ἔγνωμεν εἶναι σὺν πᾶσι Incipit
ὠφέλιμον ἔγνωμεν εἶναι σὺν πᾶσι τοῖς σατράπαις Incipit
ὠφέλιμον πάνυ καὶ εἴ τις χρῷ τούτῳ τηρεῖται καλῶς μέχρι γήρους βαθύτατον Incipit
Ὤφελον, ἀδελφική μοι καὶ φίλη ψυχή, Θεόδωρε, ἐνώπιος ἐνωπίῳ σοί Incipit
ΩΦΕΛΟΥΣΑ ΣΥΝ ΘΕΩ Incipit
ΩΦΕΛΩ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗΝ Desinit
ὠφελῶ· αἰτιατικῇ. Συντάξεως ἔνεστι ἐνταῦθα τέλος Desinit
ΩΦΗΛΩ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ Desinit
ΩΦΘΗ ΕΦΑΝΗ ΩΡΑΘΗ Desinit
Ὤφθη καὶ ἡμῖν πολλῶν διαφυγόντα χεῖρας τὰ γράμματα τῆς σῆς ἁγιότητος· ὁ γὰ ταῦτα Incipit
Ὤφθη Κύριος ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Μαρίᾳ τῇ Μητρὶ αὐτοῦ Incipit
Ὤφθη πρῶτον Incipit
Ὤφθης τῇ ἐν ξύλῳ Incipit
ΩΦΘΗΣΑΝ ΑΙ ΠΗΓΑΙ Incipit
ὤφλησα ὁ οἰκτρὸς καὶ ἄλογος ἐκθειάζων τὰς ἀπείρους αἰνέσεις σου… ἀμήν. Desinit
ΩΧΕΤΟ ΤΑ ΦΙΛΑ ΚΑΙ ΠΟΘΕΙΝΑ Incipit
ὦχρα, εἶδος τῆς κιρρᾶς· ᾗ οἱ ζωγράφοι χρῶνται, καὶ οἱ ξενῶνες εἰς τὰ ἰσχυρὰς ἐμπλάστρους Desinit
ὠχρὸν κομιεῖ τοῦτον Desinit
ΩΧΡΟΣ Ο ΑΥΚΟΣ, ΩΚΙΜΟΝ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ, ΩΧΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΚΥΠΡΩ ΕΚ ΛΙΘΩΝ ΚΕΚΑΥΜΕΝΩΝ Desinit
Ὠχύρωσεν ἰσχυρὸν ἐποίησεν Desinit
ΩΨ uultus aspectus frons Desinit
ΩΨ uultus aspectus frons Desinit
ΩΨ vultus aspectus fons Desinit
ὢψ ἤδη μοι ἀπάρτι ἀφεύκτω σβέννυτ' ἐν ὄρφνη Incipit
ΩΨ ΩΠΟΣ ultus aspectus frons Desinit
ΩΨ ΩΠΟΣ VVLTVS ASPECTVS FRONS ΘΕΩ ΧΑΡΙΣ ΑΜΗΝ Desinit
ὤψ ὠπός, aspectus Desinit
ΩΨΕ ΩΦΘΗΣ ΩΩΝ ΩΑ ΑΥΓΑ Desinit
ΩΨΙΣΘΗ ΕΒΡΑΔΥΝΕΝ ΩΨΩΝΗΚΟΤΕΣ ΟΨΩΝΗΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΜΙΚΡΟΝ Desinit