Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Ωσ

Détails contenus par liste alphabétique Type
ΩΣ producunt attici genitivorum in ΕΟΣ Desinit
ΩΣ ΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΕΙΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΥΣ ΒΟΥΛΕΙ Desinit
Ὡς ἄγαμαί σε τῆς γραφῆς. Πυθαγόρα Incipit
ΩΣ ΑΓΑΜΑΙ ΤΟΥΣ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ... ; ΑΡΕΤΗΣ ΑΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΕΤΗ Incipit
Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου, κύριε τῶν δυναμέων Incipit
ὡς ἀδελφόν. Προετρέψατο δὲ αὐτὸν καὶ ξενίαν αὐτῷ ἑτοιμάσαι ἵνα, ἐὰν ἔλθῃ, εὕρῃ που μείνῃ. Καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ὡς ἀδελφόν· προετρέψατο δὲ αὐτὸν καὶ ξενίαν αὺτῶ ἑτοιμάσαι· ἵνα ἐὰν ἔλθη· εὕρη ποῦ μείνη· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΩΣ ΑΔΙΚΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΣ Desinit
ΩΣ ΑΕΤΟΣ ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΥΨΩΘΕΙΣ ΑΝΕΛΗΦΘΗ Desinit
ΩΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΝ ΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΑ Desinit
ὡς αἴτιος ἀπαιτηθήσῃ Desinit
Ὡς ἀληθῶς θαλάσσῃ παρέοικεν ὁ βίος Incipit
Ὡς ἀληθῶς θαλάσσῃ παρέοικεν ὁ βίος Incipit
ὡς ἀληθῶς τελειότης τὸ μηδέποτε στῆναι πρὸς τὸ κρεῖττον αὐξανόμενον μηδέ τινι πέρατι περιορίσαι τὴν τελειότητα Desinit
ὡς ἄλλο διπλοῦν ἀκονηθέντες στόμα Desinit cuiusdam partis
ὡς ἅλυσις χρυσοῦ καὶ ἀργύρου ἔχουσα περιπετάμσματα μαργαρίτων Incipit
ΩΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΝ Desinit
ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
ὡς ὰν ἄκλυστοι τὴν τῶν πειρασμῶν διανηξάμενοι θάλασσαν τοῖς τῆς ἀναπαύσεως λιμέσι καθορμισθείημεν, αὐτὸν ἔχοντες κυβερνήτην διὰ τῶν σῶν πρεσβείων Desinit
ΩΣ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΑΥΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΩΝ Desinit
Ὡς ἄν δὲ καὶ δι' ὧν ἐπίστευσαν Incipit cuiusdam partis
Ὡς ἂν δι’ αὐτῶν καὶ τύχῃς σωτηρίας. Desinit
ὡς ἂν εἰ σκληρυνθείη αὐτοὺς διὰ τὴν τούτων ἀπείθειαν Desinit
ΩΣ ΑΝ ΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ Incipit
Ὡς ἂν εὐθεῖα ἐπ´ εὐθείας σταθῇ τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἢ δύο ὀρθὰς ἔχει Incipit
ΩΣ ΑΝ ΚΑΙ ΑΥ[ΤΟΝ Desinit
ὡς ἂν καὶ αὐτὸς ὀφθαλμοῖς τρυφῴη καὶ ἡμῖν διακομίζοι ταῖς ἀφηγήσεσι τὴν τρυφήν Desinit
ὡς ἂν μὴ θορυβῶνται, ἐκ πλειόνων ὀλίγα εἴρηται σὺν Θεῷ· ᾧ δόξα, αἶνος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Desinit
Ὡς ὰν μὴ τῶν λόγων ἀνεργάστων πρὸς τὴν διήγησιν ἐσομένων τὰ τῆς σοφίας μυσήρια ἀνεξέταστα τοῖς ἀκοαταῖς τύχωσιν Incipit
ὡς ἂν ὁ βίος ἡμῶν μετριώτατα διεξάγοιτο Desinit
ὡς ἂν σαφὴς τοῖς παροῦσιν ἅμα καὶ ἀκριβὴς Desinit
ΩΣ ΑΝ ΤΑ ΛΩΣΤΑ ΤΩ ΒΙΩ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ Desinit
ὡς ἀναισχύντους οὕσας (ἀναισχυντούσας PG 119), δηλοῖ αὐτῷ, μετὰ τὸ πέμψαι πρὸς αὐτὸν Ἀρτεμᾶν, ἵνα ἔλθη πρὸς αὐτόν. ἐνετείλατο τε αὐτῷ, ῶστε διδασκειν καὶ τούς αὐτοῦ καλῶν ἔργων προιστασθαι. καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ὡς ἀναισχύντους· δηλοῖ αὐτῶ μετὰ τὸ πέμψαι πρὸς αὐτὸν Ἀρτεμᾶν, ἵνα ἔλθη πρὸς αὐτόν· ἐνετείλατό τε αὐτῶ ὥστε διδάσκειν καὶ τοὺς αὐτοῦ καλῶν ἔργων προΐστασθαι. καὶ οὕτως τελειοῖ. Desinit
Ὡς ἀνδρικὸν σὺ τὸν Ψαμμήνιτον λέγεις· Incipit
Ὡς ἄνθρωπος ὑπάρχω Incipit
Ὡς ἀντὶ τοῦ κράνους τὸν κράνους τὸν λόφον ἔχειν Incipit
Ὡς ἀνυμνῶ σε κηδεμὼν καὶ τῶν κάτω Desinit
ΩΣ ΑΠΑΡΧΗΝ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Incipit
Ὡς ἀπὸ ἑνὸς μιλίου τοῦ ἁγίου Ἰορδάνου λαύρα ἐστὶν Incipit
ὡς ἀπὸ μίτου τῶν γραμμάτων ἀρτήσας καὶ μέχρις ἡμῶν τὸν πλοῦν ποιήσας ὁρίσασθαι Desinit
ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε. Desinit
Ὡς ἀπὸ τῆς γυναικὸς τοῦ λογοθέτου πρὸς τὴν θεοτόκον Titulus initialis
Ὡς ἀπὸ τῆς κοινότητος τῶν ὀρθοδόξων ἀπολογία πρὸς τὸν βασιλέα τοῦ νομοφύλακος Ἰωάννου διακόνου τοῦ Εὐγενικοῦ Titulus initialis
Ὡς ἀπὸ τῆς πόλεως δεκάστιχα παρακλητικὰ τῷ αὐτοκράτορι πρὸς τὸ καθίσαι ἐφ’ ἅρματος τοῖς δήμοις Titulus initialis
Ὡς ἀπὸ τοῦ βωκοῦ ὁ λόγος Incipit
ΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΥΑΣ ΓΙΓΝΟΜΕΝΟΝ Desinit
Ὡς ἀπὸ τοῦ πορφυρογεννήτου κυροῦ Ἰσαακίου τοῦ Κομνηνοῦ Titulus initialis
ΩΣ ΑΠΟΔΕΔΩΚΑΣΙ ΤΟ ΧΡΥΣΙΟΝ ΛΑΜΠΙΔΙ Desinit
Ὡς ἀπόλοιτο τριπόθητε ἀδελφὲ ἡ τὴν καθ´ ἡμᾶς ἤπειρον Incipit
Ὡς ἀπόλοιτό φησιν ὁ θεολογικώτατος νοῦς Incipit
Ὡς ἀπροσωπόληπτος ἄρα ὁ θεὸς κατὰ τὸν μέγαν Πέτρον ἀπόστολον Incipit
Ὥς ἄρα μοι τὸ τῆς λογικῆς ἀλάβαστρον Incipit
Ὡς ἄρα μοι τοι τὸ τῆς λογικῆς ἀλάβαστρον νὰρδου Incipit
Ὡς ἄρα οὐκ ἦν εἴκος Incipit
ΩΣ ΑΡΑ ΠΙΘΑΝΩΤΑΤΟΝ ΤΙ ΧΡΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑ ΨΕΥΔΗΣ Incipit
Ὡς ἀργαλέον λίαν δύσκολον καὶ βαρύ Incipit
Ὡς ἀρχικὸν τὸ λῆμα τῷ στρατηλάτῃ! Incipit
Ὡς ἄσμενος ἀσμένας ἥκεις ὁ φίλος Incipit
ὡς ἄστρον μάργαρον Desinit
Ὡς αὐτάδελφος καὶ ὁμότροπος πέλων Incipit
ΩΣ ΑΥΤΟΣ ΕΝΟΜΙΖΕΝ Desinit
ὡς βασιλικοῦ τελοῦσαν ἤδη καὶ γένους Desinit
Ὡς βιαστὸν πρᾶγμα ἡ ἀγάπη Incipit
ὡς βούλονται περὶ αὐτὰς διατίθενται Desinit
ὡς βραχυτάτους ὑπολειφθῆναι βίῳ Desinit
ὥς γὰρ ἐγὼν Ἀΐδαο φύγω γένυν, ἣ πρό με μάρψεν Desinit
Ὡς γὰρ πολλάκις εἰρήκαμεν, ἡ ἀπὸ τοῦ πατρὸς διαστολὴ τοῦ Υἱοῦ οὐκ ἄν ποτε ἐν τῇ ἐκ πατρὸς ὑπάρξει τοῦ Πνεύματος παραδέξαιτο τὸ δι’ Υἱοῦ. Desinit
Ὡς γάρ τις οἶκον δημιουργῆσαι θέλων Incipit
ΩΣ ΓΑΡ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Incipit
Ὡς γὰρ ὑπερηφάνοις οἶδεν ὁ Θεὸς ἀντιτάσσεσθαι, οὕτω διδόναι χάριν τοῖς ταπεινοῖς· ὅτι... Desinit
ὡς γε καλῶς ὁ Ἀλέξανδρος φρονεῖ τοῖς παροῦσι βιβλίοις Incipit abruptus
ΩΣ ΓΕΝΝΑΙΟΝ ΕΝ ΜΑΡΤΥΣΙΝ Incipit
Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν Ἀγγελῆν τὸν πανένδοξον Incipit
ως γενοιτο μοι. Desinit
Ὡς γένοιτό σε καὶ ἔργῳ τὸν ἔργον παραμυθήσασθαι. Ἔρρωσο Desinit
ὡς γινομένου ξηροτέρου τοῦ δέρματος οἷα τῶν ταριχευομένων σωμάτων Desinit
Ὡς γλυκεῖα τῆς παρούσης ἡμέρας ἡ χάρις Incipit
Ὡς γλυκεῖα τῆς παρούσης ἡμέρας ἡ χάρις, ὡς λαμπρὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ ἑορτὴ Incipit
Ὡς γλυκὺς συνέμπορος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου ὁ προφήτης Δαβὶδ ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς τῆς ζωῆς εὑρισκόμενος Incipit
Ὡς δ´ οὖν ἐν τῷ τέλει τοῦ γράμματος Incipit
ΩΣ ΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΣ ΑΕΤΩ \ Incipit
ΩΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΔΗΛΩΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
ΩΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΔΗΛΩΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
Ὡς διατύπτων παμφαὴς δρομημάτων Incipit
ὡς δόκιμοι ἐν Χριστῷ, ὡς δοῦλοι κυρίου· ἵνα… Desinit
ὡς δοῦλος τολμήσας ἐδεήθην Desinit
ὡς δραμὼν ὁ λόγος ἐδίδαξεν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ ... ἀμήν Desinit
ὡς δυνατόν μοι κυλῖσαι Incipit
ὡς εἴ τις τὸ μὲν ὑπαυχένιον “κερβικάριον” λέγοι, τὸ δὲ χειρόμακτρον “μάππαν” Desinit
Ὡς εἶδος τὸ Βεζὲκ τουτέστιν ἀστραπῶν Incipit
Ὡς εἶδος τὸ Βεζέκ, ὡς εἶδος ἀστραπῆς Incipit
ΩΣ ΕΙΚΟΝΙΣΑΣ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΘΗ ΤΙΜΗΣ Ο ΜΑΡΤΥΣ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΔΙ' ΕΙΚΟΝΟΣ· ΟΥ ΤΥΠΟΝ ΑΘΡΩΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟΥΜΕΝΟΝ ΣΕΒΟΥ Incipit
ὡς εἰκὸς μετὰ τὴν αὐτοῦ ἀποβίω Desinit
ΩΣ ΕΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΣΕΣΘΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ Incipit
ως ειναι την αυτην ωραν, η περι αυτην· Desinit abruptus
ὡς εἴρηται, εὑρίσκεις τὸ ζητούμενον. Desinit
ΩΣ ΕΙΣ ΑΓΑΠΗΝ ΠΟΛΥΣ Incipit
ὡς εἰς ἑμὲ πραχθέντα μέλλω λογίσασθαι· ἔρρωσο τηρῶν ὑγιῆ τὴν ἀγάπην Desinit
ὡς ἐκ θεοῦ συγκρίνων τὰ ἐνύπνια αὐτῶν Desinit
ὡς ἐκ θεοῦ συγκρίνων τὰ ἐνύπνια αὐτῶν Desinit
Ὡς ἐκ μακρᾶς ἀποδημίας ἐπανελθών πρὸς ὑμᾶς Incipit
Ὡς ἐκ Πατρὸς τὸ Πνεῦμα, Λατῖνε, σκόπει Incipit
Ὡς ἐκ προσώπου τῆς ἀνθρωπίνης τῇ θείᾳ λέγει ὁ προφήτης Incipit
Ὡς ἐκ προσώπου τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Χριστοῦ λέγει ὁ προφήτης Incipit
Ὡς ἐκ προσώπου τοῦ βασιλέως Titulus initialis
Ὡς ἐκ προσώπου τοῦ βασιλέως κυροῦ Ἰσαακίου πρὸς τὸν ἐπίσκοπον Στρογόμου Titulus initialis
Ὡς ἐκ προσώπου τοῦ πιστοῦ λαοῦ λέγει ὁ προφήτης Incipit
Ὡς ἐκ προσώπου τῶν πιστῶν λέγει τὸν στεναγμὸν καρδίας Incipit
Ὡς ἐκ προσώπου τῶν Χριστιανῶν λέγει ὁ προφήτης Incipit
Ὡς ἐκ τῆς ἀγάπης ἥτις ἐστὶν Χριστός Incipit
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΗΛΗΝ ΠΟΙΗΣΑΙ Incipit
ως εκ τουτου ειναι τους απαντας της ζωης αυτου χρονον, δεκα προς εκατον. Desinit
Ὡς ἐκατήρχετο ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ Incipit
Ὡς ἐκλαμπρότατα ἐγκωμιᾶσαι καὶ φρᾶσαι βουλήσομαι Incipit
Ὡς ἔλαφος λυγρά Incipit
ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ποιήσας· σοὶ γὰρ πρέπει δόξα... Desinit
ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ποιήσας· σοὶ γὰρ πρέπει δόξα... Desinit
ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, κύριε, τοὺς ἀκούοντας λέγειν πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας... άμήν Desinit
Ὡς ἐμεφαλύνθη τὰ ἔργα σου, κύριε, σφόδρα ἐβαρύνθησαν οἱ διαλογισμοί σου Incipit
ΩΣ ΕΜΨΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Incipit
ὡς ἐν ἀγρῷ τῷ κόσμῳ ἠκούσθη αὐτοῦ τὸ εὐαγγέλιον. Desinit
ως εν αποκρυφοις ευρομεν. Desinit
Ὡς ἐν ἐμαυτῷ τὴν κρίσιν προδεικνύω Incipit
ὡς ἐν ἐμαυτῷ τὴν κρίσιν προδεικνύω Incipit
ὡς ἐν ἑτέρῳ δείξομεν Desinit abruptus
ΩΣ ΕΝ ΟΛΙΓΩ ΧΘΑΜΑΛΛΟΥΤΑΙ ΠΑΝΥ Desinit
ὡς ἐν ὀνόματι Incipit
ὡς ἐν συντόμω εἰπεῖν αὗται. Desinit
ως εν συντομῳ ειπειν αυται. Desinit
ΩΣ ΕΝ ΤΗ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ Desinit
ΩΣ ΕΝ ΤΟΣΟΥΤΩ interea Ω euax Desinit
ὡς ἐν τύπῳ ἐπιστολῆς ἐπὶ τοῖς ἠρωτημένοις συντόμως ἀπεκρινάμην, ἐν Χριστῷ... Desinit
ὡς ἐν φάτνῃ τῆς ἱερᾶς τραπέζης προκείμενόν τε καὶ μετεχόμενον καὶ τῇ μεθέξει ζωοῦντα τοὺς μετέχοντας… ἀμήν. Desinit
ΩΣ ΕΝΑ ΤΟ ΠΡΙΝ Desinit
Ὡς ἐνόησα μέλη, ὡς ἔνθεον αἴον Incipit
Ὡς ἐνώπιον, Κύριε, τοῦ φοβεροῦ σου βήματος ἑστὼς ὁ κατάκριτος Incipit
ὡς ἔξ[ω ἁμαρτήματος] Incipit
Ὡς ἔοικε, θεοφιλεστάτη ψυχή Incipit
Ὡς ἔοικε, θεοφιλεστάτη ψυχή, οὐκ ἐντετυχήκασιν οἱ τὰ τῶν Ἀρμενίων Incipit
ΩΣ ΕΠΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑΙ ΓΕΓΕΝΗΜΑΙ Incipit
Ὡς ἐπὶ προσώπου ὑμῶν ὤν Incipit
Ὡς ἐπὶ προσώπου ὑμῶν ὤν Incipit
ΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΩΒ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΟΙΡΟΝ Desinit
Ὡς ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ καὶ ἀπροσωπολήπτου παρεστηκῶς βήματος Incipit
Ὡς ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ σου καὶ ἀπροσωπολήπτου Incipit
ὡς ἐπιλαθό(μενος) Desinit
Ὡς ἐπίρρημα θαυμαστικὸν ἀντὶ τοῦ Λίαν Incipit
ως Επιφανιος τω Κυπρω δοκει. Desinit
ως Επιφανιω τω Κυπριω δοκει. Desinit
Ὡς ἐποίμανε ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ Μάμας Incipit
ΩΣ ΕΡΑΤΟΣ ΚΛΕΟΔΗΜΕ Incipit
ΩΣ ΕΣΤΙ ΑΝΘΡΩΠΩ Titulus initialis
ὡς ἔστιν ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐντυγχάνοντα καταμαθεῖν. Desinit
ΩΣ ΕΤΙ ΚΑΙΡΟΣ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΝ Incipit
Ὡς ἔτι καιρὸς ὑπολείπεται πρὸς ἐπάνοδον Incipit
Ὡς εὖ γέ σοι γένοιτο, νὺξ γαμοστόλε Incipit
Ὡς εὖ γένοιτο τῷ σπορεῖ τοῦ βιβλίου πηγὴν ἀναστομοῦντι παντοίων λόγων σπορὰν κατακλύζουσαν ἠλισγημένην. Textus
ως ευ γενοιτο τῳ σπορει του βιβλιου πηγην αναστομουντι παντοιων λογων σποραν κατακλυζουσαν ηλισγημενην· Textus
Ὡς εὖγε τῆς σῆς, Εὐτρόπιε, καρδίας! Incipit
Ὡς εὖγε τῆς χρηστῆς ἀγγελίας Incipit
Ὡς εὖγε τῶν σῶν δωρεῶν, παντοκράτορ Incipit cuiusdam partis
Ὡς εὐκλεής, ὡς εὐτυχὴς ἡ σὴ νυμφαγωγία Incipit
Ὡς εὐτυχὴς ὡς εὐκλεὴς ἡ σὴ νυμφαγωγία Incipit
Ὡς εὐτυχής, ὡς εὐκλεὴς ἡ σὴ νυμφαγωγία Incipit cuiusdam partis
ὡς εὐτυχής, ὡς εὐκλεὴς ἡ σὴ νυμφαγωγία Desinit cuiusdam partis
Ὡς εὐφυὴς κράτιστε Incipit
Ὡς εὐχαριστεῖ[ϛ], φαρμακεῦ, τῷ φαρμάκῳ! Incipit
Ὡς ἡ δόξα τοῦ Βεζήκ, τουτέστιν ἀστράπη Incipit
ως η εκτη (…) λεγει αυτω Textus
Ὡς ἡ Ῥώμη οὐ πρῶτος θρόνος καὶ πάντων ὑπερέχει Titulus initialis
ὡς ἡ τῶν εὐαγγελίων ἔχει παρατήρησις Desinit
Ὡς ἡ φήμη λέγει, ὅτι τὸ μελάνιον τοῦ ὀκταποδίου Incipit
Ὡς ἡδίστη ἡ τῶν Γραφῶν ἀνάγνωσις, καὶ λειμῶνος παντὸς Incipit
Ὡς ἡδύ τι καὶ θεῖον Incipit
Ὡς ἡδύ τι καὶ θεῖον εἰς ἀπόλαυσιν ἡ παροῦσα ἡμέρα Incipit
Ὡς ἡδύ τι καὶ θεῖον εἰς ἀπόλαυσιν ἡ παροῦσα ἡμέρα χαρίζεται Incipit
Ὡς ἡδύ τι καὶ θεῖον εἰς ἀπόλαυσιν ἡ παροῦσα ἡμέρα χαρίζεται Incipit
ΩΣ ΗΔΥΤΕΡΟΝ ΤΟΙΣ ΜΕΝ ΟΜΜΑΣΙ Incipit
ὡς ἡμεῖς τοῖς ἄλλοις αὐτὸς ἡμῖν ἐπιεικῶς προσφερόμενος Desinit
Ὡς ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ στρατευόμενος Incipit
Ὡς ἠναγκασμένως ὑπὸ τοῦ πατρός Incipit
Ὡς ἠναγκασμένως ὑπὸ τοῦ πατρός Incipit
Ὡς ἠναγκασμένως ὑπὸ τοῦ πατρός εἰς τὸν λόγον ἐλθών Incipit
ΩΣ ΗΞΙΩΣΑΣ ΩΣ ΝΟΩ ΡΗΣΙΝ ΝΑΩ Incipit
Ὡς ἠξίωσας, ὡς νοῶ, ῥῆσιν νάω Incipit
Ὡς ηὐδόκησεν ὁ κρατῶν στεφηφόρος Incipit
ὡς Ἡφαιστίων λέγει ὅτι Ὅμηρος τὰ τῶν ἡρώων ἔργα διηγεῖται τούτῳ Incipit
ὡς θάνατος γὰρ αὐτοῖς λογίζεται ἡ ἔκπτωσις Desinit cuiusdam partis
Ὡς θαυμάσιόν σου τὸ τῶν μακρῶν ἐκείνων λόγων Incipit
Ὡς θαυμαστὸν τὸ ἔργον Incipit
Ὡς θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν ἁγίοις αὐτοῦ εὔκαιρόν ἐστι κἀμοὶ νῦν ἀναβοῆσαι Incipit
ΩΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΦΕΡΟΝ ΣΕ ΦΕΡΕΙΝ Incipit
ΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΒΙΟΥΝ ΟΥ ΔΥΝΗΣΕΙ ΜΗ ΜΑΘΩΝ ΩΣ ΔΕΙ. ΩΝ ΤΑΣ ΔΟΞΑΣ ΘΑΥΜΑΖΕΙΣ ΤΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΙΜΟΥ Desinit
Ὡς ἱκέτην δέξαι με τὸν σὸν οἰκέτην Incipit
ὡς ἱμάτιον, ἥ φησὶν ὁ προφήτης Δαυίδ, αὐτῶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν. Desinit
ΩΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΞ ΚΑΙ ΑΦΕΩΚΑ Desinit
ὡς καὶ ἄλλοι διὰ ὠφέλειαν τῶν ἀναγνωστῶν Desinit
ὡς καὶ ἐν [Ἐξόδῳ] ὁ λαὸς ἕωρα φωνὴν κυρίου. Desinit
ὡς καὶ ἡ ἀνάγνωσις αὐτὴ προιοῦσα διδάξει. Desinit
ὡς καὶ ἡ ἀνάγνωσις αὐτὴ προϊούσα διδάσκει Desinit
ὡς καὶ μικρῷ πρότερον διωρισάμην καὶ αὐτὸ δηλώσειν τὸ πρᾶγμα φημί Desinit
ΩΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΛΛΩΝ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΡΗΘΗΝΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙ Desinit
ὡς καὶ οἱ λοιποὶ Incipit
ὡς καὶ σοί. Θεὸς ὁ δικαιῶν, τίς ὁ κατακρίνων; Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν Desinit
ὡς καὶ τὰς ἁγίας Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ εἰκονικὰς ἀναστηλώσεις καὶ ἐμφερίας καὶ τῆς πανάγνου δεσποίνης καὶ θεοτόκου Μαρίας ὡς ἐμψύχους ὁρᾶν καὶ διαλέγεσθαι Incipit
ὡς καί τὸ ἄνωθεν Incipit
ὡς καί τὸ ἄνωθεν Desinit
Ὡς καινὸς ἀστὴρ οὗτος ἑστηκὼς τρέχων! Incipit
Ὢς καλὰ τὰ τῆιδε πάντα καὶ πόθωι Incipit
ΩΣ ΚΑΛΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Incipit
Ὡς καλὴ τῶν ἀγαθῶν ἡ ἀκολουθία, ὡς γλυκεῖα ἡ τῆς εὐφροσύνης διαδοχή Incipit
Ὡς καλὴ τῶν εἰρηκότων ἡ ξυνωρίς, τοῦ μὲν διὰ τῶν βοῶν τὴν Incipit
Ὡς καλὸν ἀντίποινον, ὦ στρατηλάτα, Incipit
Ὡς καλῶς στρατευσάμενοι βασιλεῖς Incipit
ὡς καρδιώξει, τοῦ βρέφους σταυρουμένου. Desinit
ως κατ επιστολην ημιν ειρησθω. Desinit abruptus
ὡς καταφρονήτην πατάξη σε Desinit
Ὡς κατῆλθεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπὶ τῆς γῆς Incipit
ΩΣ ΚΗΡΟΝ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΗ Desinit
ΩΣ ΚΗΡΟΝ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΧΕΙΝ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΗ Desinit
ΩΣ ΚΗΡΟΝ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΧΕΙΝ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΗ Desinit
ως Κλημης και Ιωσιππος. Desinit
ὡς Κλήμης καὶ Ἰωσιππος. Desinit
ὡς Κλήμης καὶ Ἰώσιππος. Desinit
ὡς κοινὸν αὐτοῖς καὶ τὸ θαῦμα συμμένῃ Desinit
ὡς κοινὸν προσίενται μέλος καὶ ὡς ἀδελφὸν γνήσιον Desinit
ΩΣ ΚΟΝΟΥΜΑΞ ΩΣ ΣΟΥΣΠΕΚΤΟΝ Desinit
Ὡς κρήνης νᾶμα Incipit
Ὡς λαμπράμοι τὰ τῆς εὐθυμίας Incipit
Ὡς λαμπρὰν καὶ πνευματικὴν ὁρῶ τὴν πανήγυριν καὶ ξένον τὸ θέατρον σήμερον Incipit
Ὡς λαμπρόν μοι τήμερον τὸ ἐκκλησιαστήριον Incipit
Ὡς λίαν ἄγαμαί σου τῆς ψυχῆς εὐγενές Incipit
Ὡς λίαν κάλλιστα συνῆψεν ὁ χρόνος τὴν τοῦ πρωτομάρτυρος ἑορτὴν τῇ πανηγύρει τῶν γενεθλίων Χριστοῦ Incipit
Ὡς λίαν ὁρῶ φαιδρότεραν τὴν παροῦσαν πανήγυριν Incipit
ΩΣ ΛΟΓΙΖΟΜΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ... ;ΣΞΟΛΑΣΩΜΕΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗ ΗΣΥΧΙΑ Incipit
ὡς λόγον ἀποδίδοντες τῶ κριτῆι (!). καὶ οὕτω τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν· τέλος. Desinit
Ὡς μακαρίζω σοῦ θεοπτρίας κόρας Incipit
ὡς μάλα φιδε· ὡς ἀπὸ κακῆς πίστεως Desinit
Ως μαργαρους δεδωκε Incipit
Ὡς μαργάρους δέδωκε Ματθαῖος λόγους, πλοῦτον νοητὸν χριστιανικῷ στίφει· ὃν καὶ κρατοῦντες ἔνδον ἐν στέρνοις, φίλοι, κόσμον φύγωμεν καὶ ματαίας φροντίδας ἐκεῖνος ὥσπερ τῶν τελωνῶν τὴν λύμην, καὶ πρὸς χαρὰν δράμωμεν Χριστῷ ἐν τάχει. Textus
ως Μαρκω ειρημενον. Desinit
ὡς μαρτυρήσαντες αὐτῷ Desinit
ὡς μάρτυρος τιθοῦσιν αὐτὴν δουλίδα Desinit
ΩΣ ΜΑΤΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΠΛΑΝΗ ΓΕΜΟΝΤΑΣ Desinit
ως μεγα κλεος. Detail(s)
Ὡς μέγα τι χρῆμα ψυχὴ πιστή Incipit
Ὡς μὲν ἐπὶ τοῖς περὶ σὲ τετολμημένοις Incipit
Ὡς μὲν Θεὸς καὶ Λόγος τοῦ Πατρός Incipit
Ὡς μὲν οὖν ἔστιν ἄξιον τοῖς ὑψηλοῖς καὶ ὑπερβεβηκόσι τοιοῦτον προσεῖναι Incipit
Ὥς μὲν οὖν τελεώτατα Παλαμᾶς Incipit cuiusdam partis
Ὡς μὲν οὐχ ἡμετέραν ἐνεχειρίσω Incipit
ὡς μὴ ἀφεῖναι αὐτοῖς ἴχνος ἁμαρτη[μάτων Desinit
ὡς μὴ μακρούς τε καὶ λαμπροὺς τοὺς χρόνους εὔχεσθαί σοι; Desinit cuiusdam partis
ΩΣ ΜΗΔΕΠΩ ΚΑΤ'ΑΥΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Desinit
ὡς μηκέτι δευτερῶσαι αὐτὸν τὸν γέροντα περὶ τοῦ τοιούτου λογισμοῦ Desinit
ὡς μόνος ἐξουσιαστὴς καὶ βασιλεὺς ἀθάνατος καὶ αἰώνιος Incipit
ΩΣ ΜΥΕΛΗ ΚΑΙ ΚΗΡΙΟΝ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ \ Incipit
Ὡς μυρίοι μὲν Ἀθανασίου πόνοι, Incipit
ὡς νοσερᾶς πόας καὶ θανασίμου πόρρω καὶ νεμομένους καὶ νέμοντας, ἓν εἶναι πάντας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
ΩΣ ΝΥΝ ΟΙ ΘΕΟΙ Desinit
Ὡς ὁ ἄσωτος υἱὸς ἦλθον κἀγὼ οἰκτίρμων Incipit
Ὡς ὁ θεῖος νόμος ἐνυπάρχει οὐ μέλανι καὶ γράμμασι γεγραμμένος Incipit
Ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν εἰργάσατο Incipit
ΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ Desinit
Ὡς ὁ Ἰωσήφ, χαρισμάτων πολλῶν διὰ τῆς ὑπομονῆς Incipit
ὡς ὁ Λώτ, οἱ δὲ ἄδικοι ἀφίενται, ὡς ἡ γυνὴ αὐτοῦ Desinit
ὡς ὁ Σίμων ὁ μάγος Desinit
ΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΗΣΙΝ ΑΥΤΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΙΣ Desinit
ὡς οἱ θειότατοι πατέρες ἐθέσπισαν Desinit
Ὡς οἷα δεσμῷ τινι Incipit
Ὡς οἶμαι ὁ σκοπὸς τοῦ μακαρίου τοῦτο εἰπεῖν τὴν ψυχήν Incipit
Ὡς οἶμαι ὅτι πόλιν (!) καλεῖ τὴν ψυχὴν... Incipit
Ὡς ὀνήσιμόν τι χρῆμα τῷ βίῳ παρὰ τῆς θείας ἀνίδρυνται χάριτος τῶν ἁγίων αἱ πολιτεῖαι Incipit
ὡς ὅταν λέγῃ Incipit
ΩΣ ΟΥΝ ΕΙΔΕΝ Ο ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ Incipit
ΩΣ ΟΥΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΗΜΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΙΤΑΙ Incipit
ΩΣ ΟΥΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΗΜΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΙΤΑΙ Incipit
Ὡς οὖν ἕκαστος ἡμῶν προαιρεῖται Incipit
Ὡς οὖν ἕκαστος ἡμῶν προαιρεῖται οὕτως ἑαυτὸν διαθοῖ Incipit
Ὡς οὖν ἐν τούτοις ἡμῖν Incipit
ὡς οὕτως ἡμαρτηκότες Desinit
Ὡς ὄφελον, βασίλεια, γέρας μέγα θηλυτεράων Incipit
Ως παλαι εν τω λαω πολλοι Incipit
Ως παλαι εν τω λαω πολλοι προφητειαν Incipit
ὡς πάλαι ἐν τῷ λαῷ πόλλοι προφητείαν ἐπηγγέλλοντο καὶ ἦσαν τινες ψευδοπροφῆται Incipit
Ὡς πάρεργον αὐτοῦ ποιούμενον τὴν τῆς Σαμαρείτιδος ὁδόν Incipit
Ὡς πατρικῶς σὺ νουθετεῖς Αἰγυπτίους Incipit
Ὡς πατροπάτωρ καὶ κορυφαῖος, πάτερ Incipit
ὡς περὶ ἀληθεστάτων, τῷ δεδωκότι καὶ γνῶναι οὕτω καὶ εἰπεῖν χάριν ὁμολογοῦμεν Θεῷ, ᾧ πρέπει δόξα ἐκ πάντων εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν Desinit cuiusdam partis
ως πιστευει και δεχεται ταυτην η αγια καθολικη και αποστολικη εκκλησια. Desinit
Ὡς πλεόνων μὲν ἐρᾶς ἡ σοῦ ἐρᾶς Incipit
ὡς πληροῦσθαι τῷ ἐπὶ πάντων θεῷ σὺν τῷ μονογενεῖ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι τιμὴν καὶ δόξαν καὶ προσκύνησιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν Desinit
ΩΣ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΚΑΤΑΞΙΩΘΕΙΣΙ ΔΙΔΟΝΤΑΙ Desinit
ΩΣ ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΡΜΟΝ ΚΑΙ ΖΩΟΓΟΝΟΝ Desinit
ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΤΑΞΙΩΘΕΙΣΙ ΔΙΔΟΝΤΑΙ Desinit
Ὡς ποθεινὸς καὶ ἐπέραστος τῶν νέων Incipit
ὡς ποιητὴς καὶ βασιλεῖ πάντων καὶ κηδεμόνι Desinit
ΩΣ ΠΟΙΟΥΝΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ Desinit
ὡς πολλὰ κακὰ ἐνδειξάμενον αὐτῶ. καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ὡς πολλὰ κακὰ ἐνδειξάνος (ἐνδειξάμενος) αὐτῶ, καὶ οὕτως τελειοὶ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΩΣ ΠΟΛΛΩΝ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΞΕΝΟΝ Desinit
Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου Κύριε Incipit
Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητος τοῦ παναγάθου κυρίου παντοκράτορος Incipit
Ως πολυσημαντον εστιν το ονομα της παραβολης, εστιν γαρ παραβολη λαλημενη (?) υποδειγμα και ονειδισμος Incipit
Ὡς πραότητι τὴν τῶν πραέων Incipit
ὡς πρέπει τὰς τὸν τοιοῦτον ἐχούσας νυμφίον, ὅτι αὐτῷ... Desinit
ὡς προέφηκεν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ λόγῳ, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ· καὶ δοξάσωμεν Χριστῷ... Desinit
ὡς προέφηκεν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ λόγῳ, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ· καὶ δοξάσωμεν Χριστῷ... Desinit
ὡς πρὸς μεσημβρίαν μοιρῶν οζ Desinit cuiusdam partis
ὡς προσδοκωμένης ἑτέρας καθάρσεως Desinit
ὡς προσδοκωμένης ἑτέρας καθάρσεως Desinit
ΩΣ ΠΡΟΣΕΙΠΟΝ Desinit
ΩΣ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΠΡΟΕΦΗΤΕΥΣΑΝ Incipit
ὡς πῦρ δὲ θερμὸς τοῦ Λέοντος ὁ πόθος Textus
ΩΣ ΠΥΡΙΔΕΙΝΟΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΥΠΟ ΠΥΡΟΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ Ω ΜΕΓΑ ΜΕΓΑ ΕΠΛΗΡΩΣΕΝ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΕΙΚΟΣΙΤΡΙΟΙΣ Desinit
Ὡς σε ἴδεν περικαλλῆ ἐθάμβεεν Incipit
ΩΣ ΣΕΜΝΟΣ Incipit
Ὡς Σκαμάνδρου τοῦ ποταμοῦ υἱὸς Μῆλος γένοιτο Incipit
ὡς Σοδόμων διδάσκει. Εἶτα παραινεῖ εἰς τὰ ἤθη καί, ἐπευξάμενος (ὑπευξάμενος PG 28) αὐτοῖς βεβαιότητα (βεβαιότητι Simotas) τῆς πίστεως παρὰ τοῦ κυρίου, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
Ὥς σοι δῶκε τύχη τὸ πλέον Incipit
ΩΣ ΣΤΥΓΝΑ ΜΟΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΟΡΑΤΑ ΩΣ ΑΗΔΗ ΜΟΙ ΩΣ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΑ Incipit
ὡς σὺ κελεύεις [ Desinit
ΩΣ ΣΥΜΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΠΡΙΝ ΕΙΣ ΤΕΛΟΣ Desinit
ὡς συμπλακῇς καὶ συμφυῇς τῷ κλήματι τῷ τούτου Desinit
ὡς συμπολίτας ἀναδείξῃ τοῖς ἄνω Desinit
ΩΣ ΤΑ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ ΟΙΟΝ ΤΥΠΤΕΙΝ ΓΡΑΦΕΙΝ ΤΥΠΤΕΣΘΑΙ ΓΡΑΦΕΣΘΑΙ Desinit
Ὡς ταξιάρχης τῆς ἄνω σκηπτουχίας Incipit
ὡς τέκνα ἀγαπητὰ καθὼς καὶ Incipit
ΩΣ ΤΗΝ ΑΜΜΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ Incipit
Ὡς τὴν φλογίνην, Πέρσα, ῥομφαίαν τρέσον Incipit cuiusdam partis
ὥς τι τῶν ὀφειλομένων καὶ σοὶ καὶ τοῖς ὑπὸ σοῦ βασιλευομένοις ἐκλελοιπώς. Γένοιτο δέ σοι μηδενὸς τῶν ἀρίστων ἐκείνων ὀφθῆναι χείρονι Desinit
Ὥσ τινος εἰπόντος ἐν τῷ ἐναρέτῳ Incipit
ὡς τὸ ἀδελφός Desinit
ὡς τό γε τῶν μαθημάτων ἀνάκτορον μέχρι τῶν ἀδύτων καὶ πάλαι ἠνέωκται. Desinit
ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν Desinit
ΩΣ ΤΟ ΗΚΟΥΟΝ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΗΣΘΑΝΟΜΗΝ Desinit
ὡς τὸ μὲν ἄρρεν αὐτῶν τὸ δέ θῆλυ γίνοιτο. Καὶ περὶ μὲν τούτων ὧδε ἔχει. Desinit
ΩΣ ΤΟ ΟΥΤΟΣ ΟΥΝ Ο ΚΡΟΙΣΟΣ. ΕΝΘΑΔΕ ΤΕΡΜΑ ... ΠΑΤΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Desinit
Ὡς τὸ πάλαι βύζαντος ἐρύσαο ἱερὸν ἄστυ Incipit
ὡς τὸ παρ' ἀξίαν ἱερᾶσθαι Desinit
ΩΣ ΤΟ ΠΟΛΥ Desinit
ΩΣ ΤΟ· ΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΕΜΕ ΤΟΥΤΟ Desinit
ΩΣ ΤΟΙΟΥΤΟΥ ΤΥΧΟΝΤΑΣ ΑΓΑΘΟΥ Desinit
Ὡς τὸν δρόμον ἤνυσας τῆς ἀληθείας Incipit
ΩΣ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΝ ΘΕΟΝ Desinit
ὡς τοῦ πατριάρχου Ἀβραὰμ καὶ ἐφύλαξεν καὶ τὸ παιδί του Desinit
ὡς τοὺς Αἰγυπτίους καὶ Μηδείους καὶ Ἀσυρίους ... ἀμήν Desinit
ὡς τοὺς αἰῶνας οὐρανοῦ καὶ τοὺς ἡλίου κύκλους Desinit
Ὡς τοῦτο Ἐμπεδοκλέους λέγοντος Incipit
ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο· εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν, καὶ ἕως... Desinit
ΩΣ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΟΜΟΣΚΗΝΟΝ Incipit
ὡς ὑετὸς πρώϊμος καὶ ὄψιμος τῇ γῇ· (ὅτι αὐτῷ…) Desinit
ΩΣ ΥΠΑΡΧΩΝ ΑΒΥΣΣΟΣ Incipit
ὡς ὑπὲρ τὰς φύσεις ταύτας γεγενημένον; Desinit
ὡς ὑπὲρ τούτων ἀμφιβάλλειν Desinit
ΩΣ ΥΠΟ ΛΗΣΤΗ ΤΩ ΦΘΟΡΕΙ ΠΑΝΤΑ ΦΘΟΝΟΝ Desinit
Ὡς φαιδρὰ καὶ περιλαμπὴς ἡ παροῦσα ἡμέρα Incipit
Ὡς φαιδρὰ καὶ περιφανὴς ἡμῖν ἡ πόλις Incipit
ΩΣ ΦΑΣΙΝ ΕΠΙΒΟΥΛΗ Incipit
ΩΣ ΦΗΣΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ Desinit
ὥς φησιν ὁ ἀπόστολος Desinit
ὥς φησιν ὁ θεῖος Ἀπόστολος, ἧς γένοιτο διαπαντὸς ἀπολαύειν ἡμᾶς, χάριτι... Desinit
ΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΦΕΙΛΗΝ Desinit
Ὣς φιλέω τινά μοι Incipit
ὡς φλέγμα ἄγον ἐκ τῶν νεφρῶν Desinit
ΩΣ ΦΛΙΑΙ ΧΕΙΛΗ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΟΛΟΘΡΕΥΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΥΘΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΘΑΝΕΡΩΘΗ ΚΑΙ Ο ΑΨΕΥΔΗΣ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΠΙΣΤΕΥΘΗ ΣΥΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ, ΝΥΝ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΩΣ ΦΛΙΑΣ ΧΕΙΛΗ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΦΑΝΕΡΩΘΗ ΚΑΙ Ο ΑΨΕΥΔΗΣ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΠΙΣΤΕΥΘΗ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΩΣ ΦΛΟΞ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΝ ΑΓΓΕΛΟΙ ΕΠΕΤΑΣΘΗΣΑΝ Incipit
Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος Incipit
Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος συνεξιστάμενος κἀγὼ τῷ πατριάρχῃ Ἰακώβ Incipit
Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος συνεξιστάμενος κἀγὼ τῷ πατριάρχῃ Ἰακώβ Incipit
Ὡς φοινίκων πρὶν ἑβδομήκοντα κλάδοι Incipit
Ὡς φρικτός, ὡς πέλωρος οὗτος ὁ δράκων Incipit
Ὡς φῶς ἀΐδιον ὑπάρχων Κύριε Incipit
Ὡς χαλδαϊκὴν τὴν θυμοῦ καίει φλόγα Incipit
ΩΣ ΧΡΗ ΦΥΛΑΤΤΕΙΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ Incipit
Ὡς χρὴ φυλάττειν τοὺς λόγους τοῦ δεσπότου Incipit
Ὡς χρὴ φυλάττειν τοὺς λόγους τοῦ δεσπότου Incipit
Ὡς χρυσοῦν θυμιατήριον Incipit
ως ψιλον ονομα ζωης εχουση πιστεως· νενεκρωμενη δε εξ αγαθων πραξεων· απειλει τη πο(?). Textus
ὠς ψυχοφθόρον καὶ πολυκέφαλον ὕδραν, ὡς πολυειδῆ τῆς εὐσεβείας λύμην Desinit
Ὡς ὠνησέγετο σύνθημα ἡμῖν μελῆσαν Incipit
Ὡς ὡραία ἡ πνευματικὴ ἐλαία αὕτη· τῶν κλάδων αὐτῆς Incipit
Ὡς ὡραΐσθης τὰς ποδῶν βάσεις, Κόνων, Incipit
Ὡς, ἀθλία πριν, ἡ πόλις Κωνσταντίνου, Incipit
ΩΣΑΝ ΑΠΟΘΑΝΗ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΑΙ Η ΓΗΣ Incipit
ὡσὰν ἔν τε τῷ παρόντι εὐδαιμονῶμεν κἀν τῷ μέλλοντι βασιλείας ὦμεν τῆς ἐπουρανίου ... ἀμήν Desinit
ΩΣΑΝΕΙ ΕΛΕΓΕΝ Desinit
ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ· αὐτῷ… Desinit
ΩΣΑΝΝΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ Titulus initialis
Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. Αὐτῷ… Desinit
ΩΣΑΥΤΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΚΗΝ ΙΔΙΩΣ ΑΡΓΟΣ ΑΧΑΙΚΟΝ Desinit
ΩΣΑΥΤΩΣ ΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΛΛΙΝΑΡΙΑΣΤΑΙ Desinit
ὡσαύτως καὶ ῥοδέλαιον θερμὸν, ἄλειφε τὸ ὑπογάστριον Desinit
ΩΣΑΥΤΩΣ ΤΟΥΤΟ ΛΕΓΟΥΣΙΝ Incipit
Ωσει απολογειται ο αυτος αποστολος προς κυριον λεγων· ερχου, κυριε Ιησου Χριστε, περιποθητος γαρ λιαν τοις αγιοις η του Χριστου παρουσια. Desinit
Ὡσεὶ προκύφας ἐκ θαλάμου πυρίνου Incipit
Ὠσηὲ ἑρμηνεύεται σῳζόμενος, οὗτος ἦν ἐκ Βελεμὼθ Incipit
Ὠσηὲ ἑρμηνεύεται σῳζόμενος Incipit
Ὠσηὲ ὁ τοῦ Βεηρὸς ἦν ἐν ἡμέραις Ὀζίου Incipit
Ὠσηὲ ὁ τοῦ Βεηρὸς ἦν ἐν ἡμέραις Ὀζίου καὶ Ἰωάθαμ Incipit
Ὠσηὲ σκευάζων ἢ φύλαξ Incipit
Ὠσηὲ υἱὸς Βεηρὶ ἦν ἐκ Βελεμὼθ φυλῆς Incipit
Ὠσηέ, ὁ προφήτης, γεγόνασι μὲν καὶ πρὸ τούτου προφῆται Incipit
Ὠσηέ, ὁ προφήτης, γεγόνασι μὲν καὶ πρὸ τούτου προφῆται Incipit
Ὠσηέ, σκιάζων (vel σκαζόμενος) Incipit
Ωσηε· σκιαζων. Incipit
Ωσηε· σκιαξων. Incipit
ὥσθ' ὥσπερ εἷς Θεός, οὕτω καὶ μία οὐσία Desinit cuiusdam partis
ὥσθ’ ἡμῖν πάλιν ἀρχὴν ἐκ τελευτῆς ἐπανήκειν Desinit
ΩΣΘΕΙΣ ΩΘΙΣΘΕΙΣ ΑΝΑΠΕΙΣ Desinit
ΩΣΘΗΣ ΩΘΙΖΟΜΕΝΟΣ ΩΣΜΕΝΩ ΩΘΙΣΜΕΝΩ ΠΕΣΟΝΤΙ Desinit
ὥσπερ Incipit
Ὥσπερ (Ὡς) χρυσοῦν θυμιατήριον ἡμῖν ὁ περὶ τοῦ ἁγίου προφήτου καὶ ἀρχιερέως Ζαχαρία κινείσθω σήμερον λόγος Incipit
Ὥσπερ ἀγκάλας μητρικὰς ἀνοίξασα τὰς πύλας Incipit
ὥσπερ ἀδύνατον τὸ κατὰ τὴν παροιμίαν σμήχειν Αἰθίοπα Incipit
Ὥσπερ αἱ μέλισσαι ἐκ διαφόρων ἀνθέων τὸ μέλι κατασκευάζουσαι Incipit
Ὥσπερ αἱ τῶν σπουδαίων πράξις μεγάλα τωόντι τοὺς τῶν καλῶν ἐραστὰς... Incipit
ΩΣΠΕΡ ΑΜΑ ΗΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΣ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΑΜΗΧΑΝΟΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Incipit
Ὥσπερ ἄνθρωπος γεωργὸς ἀροτριῶν Incipit
Ὥσπερ ἀνθρώπων ἄρουρα ὅταν ὑπὸ ἐμπείρων Incipit
Ὥσπερ ἀνθρώπων ἄρουρα ὅταν ὑπὸ ἐμπείρων Incipit
Ὥσπερ ἀνθρώπων ἄρουρα ὅταν ὑπὸ ἐμπείρων γεωργῶν Incipit
ωσπερ απειρω της γης πλημμελουντι Textus
Ὥσπερ ἀτίμως οὐδαμῶς ἔχε τοῦ ζῆν Incipit
Ὥσπερ βροτὸς πέφυκα Incipit
Ὥσπερ βροτὸς πέφυκα καὶ Θεὸς πέλω Incipit
Ὥσπερ γὰρ εἰς ἀμπελῶνά τις εἰσελθὼν καὶ τὰς ἀμπέλους ἰδὼν κοιμώσας Incipit
Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀδηφαγία μυρίων κακῶν αἰτία Incipit
Ὥσπερ γὰρ μεγάλα καὶ ἀλάλητα καὶ ἀνεκδιήγητα Incipit
ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ Ο ΗΜΕΤΕΡΟΣ Incipit
ὥσπερ γὰρ ὁ ἡμέτερος λόγος Incipit
Ὥσπερ γὰρ ὁ ἡμέτερος λόγος Incipit
ὥσπερ γὰρ ὁ ἡμέτερος λόγος Incipit
Ὥσπερ γὰρ ὁ ἡμέτερος λόγος τὸ ἀφανὲς τῆς ψυχῆς βούλευμα Incipit
Ὥσπερ γὰρ τὸ γεννῆσθαι τῷ Υἱῷ Incipit
Ὥσπερ δ' οὐκ ἀρκεσθέντες τοῖς οὕτω λαμπρῶς πονηθεῖσιν Incipit
Ὥσπερ δὴ κατὰ φλογὸς καιομένης Incipit
Ὥσπερ δὴ κατὰ φλογὸς καιομένης Incipit
Ὥσπερ δὴ πάσης φωνῆς σημαντικῆς Incipit
Ὥσπερ δὴ τὸ ὄν ἐστιν ἕν, οὕτω δὴ καὶ τὸ ἕν Incipit
ΩΣΠΕΡ ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΥΠΗΣ Incipit
Ὥσπερ διηνεκὼς ἀτενίζων τῷ αἰσθητῷ ἡλίῳ Incipit
Ὥσπερ δοῦλος φιλοδέσποτος Incipit
ὥσπερ δοῦλος φιλοδέσποτος Incipit
Ὥσπερ ἐὰν ᾖ (cod. ἕνι) οἶκος μικρός Incipit
Ὥσπερ ἐὰν ᾖ ἅρμα ὑπὸ ἡμιόνων ἑλκόμενον Incipit
Ὥσπερ εἰκὸς δεῖ τῷ ὁπλίτῃ ταύτην Incipit
Ὥσπερ εἷς ἐστι Χριστὸς ἀληθινὸς Incipit
ὥσπερ εἷς ἐστι Χριστὸς ἀληθινὸς ὁ ἐπὶ πάντων θεός Incipit
Ὥσπερ εἰς σκεῦος ἀκάθαρτον καὶ ἱμάτιον Incipit
Ὥσπερ εἰς σκεῦος ἀκάθαρτον καὶ ἱμάτιον Incipit
Ὥσπερ εἰς σκεῦος ἀκάθαρτον καὶ ἱμάτιον Incipit
Ὥσπερ εἰς σκεῦος ἀκάθαρτον καὶ ἱμάτιον Incipit
Ὥσπερ εἰς τὸ βλέπειν καὶ ἀκούειν οὐ δεόμεθα πόνου Incipit
ὥσπερ εἰς τὸν οὐρανόν, ἀφήσας τὴν μηλωτὴν ἐπάνω Ἐλισσαίου. Τῷ δὲ Θεῷ... Desinit
ΩΣΠΕΡ ΕΙΣΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗ ΦΥΣΕΙ Incipit
Ὥσπερ εἰσὶ παρὰ τῷ Σολομῶντι Incipit
Ὥσπερ ἐκ διαφόρων ἀφορμῶν Incipit
ὥσπερ ἐκ πηγῆς ἀεννάου τὰς αἰτήσεις λαμβάνουσιν. Μεθ' ὧν δοξάσωμεν κύριον τὸν μόνον εὔσπλαγχνον, τὸν μόνον σωτῆρα, τὸν δοξάσαντα καὶ μεγαλύναντα τοὺς ἁγίους αὐτοῦ ἐν δόξῃ... ἀμήν Desinit
Ὥσπερ ἔκ τινος συνθήματος Incipit
Ὥσπερ ἐκ τῶν φανερῶν ἔργων Incipit
Ὥσπερ ἐκ τῶν φανερῶν ἔργων Incipit
Ὥσπερ ἐκ τῶν φανερῶν ἔργων Incipit
Ὥσπερ ἐκεῖνοι ὅπου ὑπάγουσιν εἰς τὸ λουτρόν, λέγει ὁ μέγας Βασίλειος Incipit
ὥσπερ ἐκκρεμαμένων ἢ συναπερχομένων τούτων τῶν θρηνῶν τε καὶ πόθων ἓν ἄν τις ἀντιθείη μόνον Incipit
Ὥσπερ ἐν μιᾷ ψυχῇ θεωρεῖται πρόσωπα τρία Incipit
ὥσπερ ἐν πασμάτι τῷ Φιλίππῳ Desinit
Ὥσπερ ἐν στρατοπέδῳ, ἀγαπητοί, τοῖς ἑστῶσι Incipit
Ὥσπερ ἐν σώματι Incipit
Ὥσπερ ἐν τοῖς φαινομένοις Incipit
Ὥσπερ ἑν τοῖς φαινομένοις μέρεσι Incipit
Ὥσπερ ἐν τῷ τῆς δευτέρας τριῳδίῳ Incipit
Ὥσπερ ἐν τῷ τῆς δευτέρας τριῳδίῳ Incipit
Ὥσπερ ἐν τῷ τῆς δευτέρας τριῳδίῳ Incipit
Ὥσπερ ἐν τῷ τῆς δευτέρας τριῳδίῳ Incipit
Ὥσπερ ἐξ ἀδηφαγίας μὲν γίνεται φλεγμονή Incipit
Ὥσπερ ἐξ ἀδηφαγίας μὲν γίνεται φλεγμονή Incipit
Ὥσπερ ἐξ ἀδηφαγίας μὲν γίνεται φλεγμονή Incipit
Ὥσπερ ἐξ ἀδηφαγίας μὲν γίνεται φλεγμονή Incipit
ὥσπερ ἐπ' ἀσεβείας ἐγκλήμασιν, οὐδὲν αὐτῷ μισητότερον Desinit
Ὥσπερ ἐπὶ γενικωτάτων άρετῶν, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἔστιν ὁρᾶν Incipit
ὥσπερ ἐπὶ τῆς γεωργουμένης γῆς Incipit
ὥσπερ ἐπὶ τῆς νυκτὸς πολλάκις εἴωθε γίνεσθαι Incipit
Ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀριστέων, ὁπόταν περὶ πολέμων καὶ ἀγώνων καὶ τροπαίων τις διαλέγηται Incipit
Ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐμπόρων ἔστι ἰδεῖν Incipit
Ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἰατρικῶν παραγγελμάτων Incipit
Ὥσπερ ἐπὶ τῶν κήπων τάφοι καὶ τείχη περὶ ναῶν Incipit
Ὥσπερ ἐστὶ κακόν, καὶ κακῶν κάκιστον ἡ ἀλαζονεία καὶ ἔπαρσις Incipit
Ὥσπερ ἐστὶ τῇ γῇ τὸ ἄροτρον Incipit
Ὥσπερ ἐστὶ τῇ γῇ τὸ ἄροτρον καὶ τοῖς διψῶσι τὸ ὕδωρ Incipit
Ὥσπερ ἐστίν, ἀγαπητοί, ποτὲ μὲν νύξ, ποτὲ δὲ ἡμέρα, καὶ ποτὲ μὲν θέρος Incipit
Ὥσπερ ἡ ἀρτιγενὴς τῶν βρεφῶν καὶ ὑποτίτθιος ἁπλότης Incipit
Ὥσπερ ἡ ἐναντία δύναμις Incipit
Ὥσπερ ἡ ποίησις διαιρεῖται τοῖς μέτροις Incipit
Ὥσπερ ἡ σάλπιγξ τὸ τοῦ πολέμου σημεῖον φωνήσασα Incipit
Ὥσπερ ἡ φαεσφόρος Incipit
Ὥσπερ ἡ φαεσφόρος σελήνη τὰ τῆς νυκτὸς Incipit
Ώσπερ ἡ φαεσφόρος σελήνη τὰ τῆς νυκτὸς ἀμαυρὰ λευκαίνουσα Incipit
Ὥσπερ ἡ φαεσφόρος σελήνη, τὰ τῆς νυκτὸς (ἀμαυρὰ) λευκαίνουσα Incipit
Ὥσπερ ἡ ψυχὴ κατ´ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Λόγου Incipit
Ὥσπερ ἤδη τοὺς καρποὺς... Incipit
Ὥσπερ ἵνα βασιλεὺς καὶ πτωχῷ τινὶ παραθῇ τὸν θησαυρόν Incipit
Ὥσπερ ἵνα ᾖ τις ὑπὸ σφοδροτάτου πυρετοῦ κατεχόμενος Incipit
Ὥσπερ ἵνα ᾖ τις ὑπὸ σφοδροτάτου πυρετοῦ κατεχόμενος Incipit
Ὥσπερ ἵνα ᾖ τις ὑπὸ σφοδροτάτου πυρετοῦ κατεχόμενος Incipit
ὥσπερ Ἰοῦδας ὁ δεινὸς καὶ βδελυκτὸς προδότης || Desinit
Ὥσπερ κανόνος παρατεθέντος τὸ στρεβλόν Incipit
Ὥσπερ κανόνος παρατεθέντος τὸ στρεβλὸν τῶν ξύλων ἐλέγχεται Incipit
Ὥσπερ κανόνος παρατεθέντος τὸ στρεβλὸν τῶν ξύλων ἐλέγχεται Incipit
Ὥσπερ καπνὸς ἐξέλιπεν ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μου Incipit
ὥσπερ κημός τις καὶ χαλινὸς κατεῖχεν ἐκεῖνα. Desinit
Ὥσπερ λέων, Λόγε, ἀναπίπτων ὑπνεῖς Incipit
Ὥσπερ λύχνος φαίνων τοῦ σώματος Incipit
Ὥσπερ λύχνος φαίνων τοῦ σώματος Incipit
Ὥσπερ λύχνος φαίνων τοῦ σώματος τοὺς ὀφθαλμοὺς φωτίζων Incipit
Ὥσπερ μέσῃ νυκτὶ καθευδόντων ἁπάντων αἰφνιδίως ἐκ τοῦ οὐρανοῦ γίνεται Incipit
Ὥσπερ μητὴρ Incipit
Ὥσπερ μήτηρ φιλότεκνος Incipit
Ὥσπερ μήτηρ φιλότεκνος τῷ νηπίῳ τέρπεται Incipit
ΩΣΠΕΡ ΝΕΦΟΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Incipit
ωσπερ ξ[ενοι ...] βλεπειν, ουτως και οι γραφοντες βιβλιον, τελος. αμην. Textus
ωσπερ ξαινοι (ξενοι) χαιρουσιν υδειν (ιδειν) πατριδα ουτο (ουτω) και οι γραφοντες βοιβλιου (βιβλιου) τελος Textus
ωσπερ ξενοι χαιρονται ειδειν πατριδα, και οι θαλαττευοντες ευρειν λιμενα ουτω και οι γραφοντες ειδειν βιβλιου τελος αμην. Textus
ὥσπερ ξένοι χαίροντες ἰδεῖν πατρίδα· καὶ οἱ θαλαττεύοντες εὗρεῖν (!) λιμένα· καὶ οἱ ἐν ἁμαρτίαις ἄφεσιν πταισμάτων· οὕτως καὶ οἱ γράφοντες ἰδεῖν βιβλίου τέλος Textus
ωσπερ ξενοι χαιρουσι πατριδα βλεπειν. ουτω και οι γραφοντες τελος βιβλιου. Textus
Ὥσπερ ξένοι χαίρουσιν ἰδεῖν πατρίδα, οὕτως καὶ οἱ γράφοντες βιβλίου τέλος. Textus
ΩΣΠΕΡ Ο ΔΙΗΝΕΚΩΣ ΑΤΕΝΙΖΩΝ ΤΩ ΑΙΣΘΗΤΩ ΗΛΙΩ Incipit
Ὥσπερ ὁ διηνεκῶς ἀτενίζων τῷ αἰσθητῷ ἡλίῳ Incipit
Ὥσπερ ὁ ἐκ πολεμίων Incipit
Ὥσπερ ὃ ἐπὶ τοῦ Πατρὸς εἴπομεν Incipit
Ὥσπερ ὁ ἡλιακὸς οὗτος πόλος Incipit
Ὥσπερ ὁ ἡλιακὸς οὗτος πόλος Incipit
Ὥσπερ ὁ ἡλιακὸς οὗτος πόλος τῶν μὲν ἀνεπηρεάστων ὀφθαλμοὺς Incipit
Ὥσπερ ὁ ἥλιος πανταχοῦ μὲν τῆς γῆς Incipit
ΩΣΠΕΡ Ο ΘΕΟΣ ΦΥΣΕΙ Ωʹ ΑΓΑΘΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΘΗΣ Titulus initialis
Ὥσπερ ὁ ἰχθὺς ἐν τοῖς ὕδασιν ὑπάρχων Incipit
Ὥσπερ ὁ κάναβις, εἰ μὴ κατὰ λεπτόν Incipit
ΩΣΠΕΡ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Incipit
Ὥσπερ ὁ προφήτης ὑπόδειγμα ζητεῖ Incipit
Ὥσπερ ὁ προφήτης ὑπόδειγμα ζητεῖ Incipit
Ὥσπερ ὁ προφήτης ὑπόδειγμα ζητεῖ Incipit
Ὥσπερ ὁ τῇ ποικιλίᾳ τῶν γλωσσῶν ἀρεσκόμενος, καὶ ῥήματα ἑτερογλώσσων εἰδέναι βουλόμενος ἑαυτὸν διδάξαι οὐ δύναται Incipit
Ὥσπερ ὁ τῆς βασιλικῆς εἰκόνος θεατὴς οὐ παρορᾷ τὰ πρόσωπα οὐδὲ τὰ ἐπιγράμματα Incipit
Ὥσπερ ὁ τοξεύων τὸν ἥλιον Incipit
Ὥσπερ ὁ τοξεύων τὸν ἥλιον Incipit
Ὥσπερ ὁ τοξεύων τὸν ἥλιον Incipit
Ὥσπερ ὁ τοξεύων τὸν ἥλιον Incipit
Ὥσπερ ὁ ὑετὸς αὔξει τὰ σπέρματα τῆς γῆς Incipit
ΩΣΠΕΡ Ο ΥΙΟΣ ΤΑΞΕΙ ΜΕΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ Incipit
Ὥσπερ ὁ φιλόσοφος Incipit
Ὥσπερ ὁ Φιλόσοφος διδάσκει ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ περὶ ζῴων, ἐν ἑκάστῳ γένει πραγμάτων ἀνάγκη ἐστὶ θεωρεῖν πρῶτον τὰ κοινά Incipit
Ὥσπερ ὁ φιλόσοφος ἐν ταῖς ἑαυτοῦ πολιτείαις διδάσκει Incipit
Ὥσπερ οἱ ἀναγινώσκοντες Incipit
ὥσπερ οἱ ἀναγινώσκοντες Incipit
Ὥσπερ οἱ ἀναγινώσκοντες πρῶτον μὲν τὰ στοιχεῖα Incipit
ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΝΘΑΝΟΥΣΙΝ Incipit
Ὥσπερ οἱ ἀναγινώσκοντεσ πρῶτον μὲν τὰ στοιχεῖα μανθάνουσιν Incipit
ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΝΘΑΝΟΥΣΙΝ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΙ' ΕΠΙΒΟΥΛΗΣ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΙ' ΕΠΙΒΟΥΛΗΣ ΛΑΒΟΝΤΕΣ Incipit
Ὥσπερ οἱ ἐν θαλάσσῃ πλέοντες Incipit
Ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς πλοίοις ὑπνιοῦντες Incipit
ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΕΝ ΦΡΟΥΡΑ ΚΑΘΕΙΡΓΜΕΝΟΙ Incipit
Ὥσπερ οἱ ἐν ὥρᾳ θέρους Incipit
ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΙΧΘΥΕΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΥΔΑΣΙ ΖΩΝΤΕΣ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΙΧΘΥΕΣ ΟΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΥΔΑΣΙ ΖΩΝΤΕΣ Incipit
Ὥσπερ οἱ κατὰ γῆν βασιλεύοντες Incipit
Ὥσπερ οἱ λείαν καὶ ὁμαλὴν ὁδὸν βαδίροντες Incipit
Ὥσπερ οἱ μέγα πλέοντες πέλαγος Incipit
Ὥσπερ οἱ μέγα τι καὶ ἄπειρον διαπλέοντες πέλαγος Incipit
Ὥσπερ οἱ μίμους Incipit
Ὥσπερ οἱ παρ᾽ ἡμῖν λαμπρότεροι νυμφίοι, μετὰ τὸν θάλαμον καὶ τὴν κοίτην ἀναστάντες Incipit
Ὥσπερ οἱ τὰς ὄψεις τῶν σωμάτων βεβλαμμένας ἔχοντες Incipit
Ὥσπερ οἱ τὴν χρυσίτην γῆν ἀνορύττοντες Incipit
Ὥσπερ οἱ τὴν χρυσίτην διορύσσοντες γῆν Incipit
Ὥσπερ οἱ τὴν χρυσῖτιν γῆν μεταλλεύειν λαχόντες ἐργάται Incipit
Ὥσπερ οἱ τὴν χρυσῖτιν διορύσσοντες γῆν Incipit
Ὥσπερ οἱ τοὺς ἡδίστους Incipit
Ὥσπερ οἱ τοὺς ἡδίστους καρποὺς τῶν ἀκροδρύων Incipit
Ὥσπερ ὅταν τις ἀρρωστία Incipit
Ὥσπερ οὐδ’ ἡ τροφὴ ἀγνοουμένης τῆς κράσεως καὶ ἀλλοιώσεως. ἡ δὲ αὐτὴ τῆς ζητήσεως τάξις, εἴη ἀν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῆς ψυχῆς δυνάμεων. καὶ γὰρ καὶ ἐπ’ ἐκείνων αἱ ἐνέργειαι τῶν ἕξεων γνωριμώτεραι. ἔστι τοίνυν κρᾶσις καὶ μίξις. Incipit
Ὥσπερ οὐδὲν ὄφελος Incipit
Ὥσπερ οὐδὲν ὄφελος Incipit
Ὥσπερ οὐδὲν ὄφελος οἰκίας Incipit
Ὥσπερ οὐδὲν ὤφελος οἰκίας Incipit
Ὥσπερ οὐκ ἀρκεῖ πρὸς τελείωσιν Incipit
Ὥσπερ οὐκ ἀρκεῖ πρὸς τελείωσιν Incipit
Ὥσπερ οὐκ ἀρκεῖ πρὸς τελείωσιν Incipit
Ὥσπερ οὐκ ἔστι συνεχόμενον Incipit
Ὥσπερ οὐκ ἔστι συνεχομένον τῷ κυρίῳ Ἰουδαῖον ἢ Ἕλληνα καὶ δοῦλον σώζειν ἢ ἐλεύθερον Incipit
Ὥσπερ οὖν κεφαλαιωδέστερον ὁ τῇ εὐχῇ προσκαρτερῶν Incipit
Ὥσπερ οὖν οἱ ἰατροὶ οὐκ ἀναγκάζουσι Incipit
Ὥσπερ οὖν οἱ ἰατροὶ οὐκ ἀναγκάζουσι Incipit
Ὥσπερ οὖν πρότερον Incipit
Ὥσπερ οὖν πρότερον ἐνανθρωπῆσαι μέλλοντος τοῦ Χριστοῦ Incipit
Ὥσπερ οὖν τὸ ἐν ἀρχῇ ἦν τὸ ἀΐδιον δηλοῖ Incipit
ωσπερ ουν το εν αρχῃ ην, το αιδιον δηλοι Incipit
Ὥσπερ οὐρανὸς παντοδαποῖς ἄστροις καλλωπιζόμενος κόσμον ὅλον καταπυρσεύει Incipit
Ὥσπερ οὐχ ὅμοιαι τῶν σωμάτων πάντων αἱ μορφαί Incipit
Ὥσπερ πάντων τῶν μελῶν ἡ κεφαλὴ προτερεύει Incipit
ΩΣΠΕΡ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΛΛΟΣ Incipit
ὥσπερ παράδεισος ἄλλος Incipit
ΩΣΠΕΡ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΛΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΟΠΟΥ ΝΑ ΕΧΗ ΠΟΛΛΑ ΑΝΘΗ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΛΛΟΣ ΕΣΤΙ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΕΥΩΔΗΣ Incipit
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος ἐστὶ πολυανθὴς καὶ εὐώδης Incipit
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος ἐστὶ πολυανθὴς καὶ εὐώδης Incipit
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος ἐστὶ πολυανθὴς... Incipit
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος, ἀγαπητοί, πολυανθὴς καὶ εὐώδης Titulus initialis
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος, ἀγαπητοί, πολυανθὴς καὶ εὐώδης Incipit
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος, ἀγαπητοί, πολυανθὴς... Incipit
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος, ἀγαπητοί, πολυανθὴς... Incipit
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος, ἀγαπητοί, πολυανθὴς... Incipit
Ὥσπερ παράδεισος ἄλλος, ἀγαπητοί, πολυανθὴς... Incipit
Ὥσπερ πατὴρ φιλότεκνος προσομιλεῖν τοῖς ἑαυτοῦ φιλτάτοις Incipit
ΩΣΠΕΡ ΠΕΛΑΓΕΣΙ ΣΥΓΚΥΚΑΤΑΙ Incipit
Ὥσπερ πολλὰ μέν εἰσι τὰ τὸν γενναῖον στρατιώτην Incipit
Ὥσπερ πολλὰ μέν εἰσι τὰ τὸν γενναῖον στρατιώτην Incipit
Ὥσπερ πολλὰ μέν εἰσι τὰ τὸν γενναῖον στρατιώτην χαρακτηρίζοντα Incipit
Ὥσπερ πολλὰ μέν εἰσι τὰ τὸν γενναῖον στρατιώτην χαρακτηρίζοντα Incipit
Ὥσπερ πολλὰ μέν εἰσι τὰ τὸν γενναῖον στρατιώτην χαρακτηρίζοντα Incipit
Ὥσπερ πολλὰ μέν εἰσι τὰ τὸν γενναῖον στρατιώτην χαρακτηρίζοντα Incipit
Ὥσπερ προεῖπε πρὸ χρόνων Ἠσαΐας τίκτει ἡ κόρη νῦν Incipit
Ὥσπερ σκύφος γάλακτος ἢ καὶ Κισσύβη Incipit
Ὥσπερ στρατηγῶν ἑπιδημίαι καὶ βασιλέων Incipit
Ὥσπερ σφραγίδι μιᾷ πολλὰ τυποῦται Incipit
Ὥσπερ τὰ νεοθαλῆ τῶν φυτῶν Incipit
Ὥσπερ τὰ νεοθαλῆ τῶν φυτῶν Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΑ ΠΕΡΠΝΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΗΜΩΝ ΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑΙ Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαί Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαί Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαί Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαί Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαί Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἰ χρονικαί Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαὶ τῆς γῆς Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαὶ τῆς γῆς Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαὶ τῆς γῆς Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαὶ τῆς γῆς Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαὶ τῆς γῆς καρποφορίαι Incipit
Ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν αἱ χρονικαὶ τῆς γῆς καρποφορίαι Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΑ ΤΕΡΠΝΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙΠΕΡ ΟΝΤΑ ΛΥΟΜΕΝΑ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΑ Incipit
Ὥσπερ τὰ τῶν εὐπόρων παιδία Incipit
Ὥσπερ τὰ τῶν εὐπόρων παιδία Incipit
Ὥσπερ τὰ τῶν εὐπόρων παιδία Incipit
Ὥσπερ τὰ φαινόμενα τῶν μὴ φαινομένων Incipit
ὥσπερ ταίς νέος Ἰακὼβ νικήσας οὐ πτερνίσας Desinit
Ὥσπερ τι λυπηρόν τε καὶ πικρὸν ἐγένετο πᾶσι Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΙΝΑ ΠΕΤΑΛΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΟΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ Desinit
Ὥσπερ τις ἀνὴρ φιλέρημος ἔν τινι τόπῳ Incipit
Ὥσπέρ τις ἦχος βιαίας πνοῆς Incipit
Ὥσπερ τὸ ἅρμα ἐὰν μὴ ἔχῃ ἠνίοχον Incipit
Ὥσπερ τὸ ἅρμα ἐὰν μὴ ἔχῃ ἠνίοχον Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΟ ΕΚ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΕΜΠΟΜΕΝΟΝ Incipit
Ὥσπερ τὸ ἔχον μέρος τραῦμα ἐὰν μὴ καθαρισθῇ Incipit
Ὥσπερ τὸ θηλάζον βρέφος βαπτισθέν Incipit
Ὥσπερ τὸ πνεῦμα Incipit
ὥσπερ τὸ πνεῦμα τὸν Σαούλ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΝ ΣΑΟΥΛ ΤΟ ΣΥΜΠΝΙΓΟΝ Incipit
Ὥσπερ τὸ τὰ ἐμὰ σά Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΟ ΥΔΩΡ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΦΑΝΙΖΕΙ Incipit
Ὥσπερ τὸ ὕδωρ τὰ γράμματα ἀφανίζει Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΝ ΥΓΙΗ ΟΦΘΑΛΜΟΝ ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΟΝ ΕΦΕΛΚΕΤΑΙ Incipit
Ὥσπερ τὸ χερσὶν ἀνίπτοις ἱερῶν κειμηλίων Incipit
Ὥσπερ τοίνυν ἡ θεία σάρκωσις Incipit cuiusdam partis
ΩΣΠΕΡ ΤΟΙΣ ΑΓΑΘΟΙΣ ΗΤΟΣ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΤΟΙΣ ΠΛΗΣΙΟΝ Incipit
Ὥσπερ τοῖς σπείρουσιν ὄφελος οὐδέν Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΟΞΑ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΟΞΟΝ Desinit
Ὥσπερ τοὺς κακοσίτους ἀψίνθιον ὠφελεῖ πικρότατον Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΟΥΣ ΜΕΤΙΟΝΤΑΣ Incipit
ΩΣΠΕΡ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ Incipit
Ὥσπερ τῶν ἄλλων ἀριθμῶν μονάς ἐστι τὸ πρῶτον Incipit
Ὥσπερ τῶν ζῴων ἕκαστον ἓν εἶναι λέγεται Incipit
Ὥσπερ τῶν σπειρόντων ὄφελος οὐδέν, ὅταν παρὰ τὴν ὁδὸν τὰ Incipit
Ὥσπερ ὑβριζομένου δεσπότου Titulus initialis
Ὥσπερ ὑβριζομένου δεσπότου Incipit
ὥσπερ ὕποπτόν τε καὶ ἐπίβουλον Desinit
Ὥσπερ φαίνει ὁ ἥλιος τοῖς ὁρῶσιν Incipit
Ὥσπερ φαίνει ὁ ἥλιος τοῖς ὁρῶσιν Incipit
Ὥσπερ φαίνει ὁ ἥλιος τοῖς ὁρῶσιν Incipit
ΩΣΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΛΕΓΟΜΕΝ ΟΥΤΩ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΟΝΟΜΑΖΕΙΝ Desinit
Ὥσπερ, ἀγαπητοί, ὅταν λέγῃ Κύριος ὅτι ὁ καλῶν Incipit
Ὡσπερεὶ δύο ζῴων Incipit
ΩΣΤʹ ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΣΕΙ ΦΩΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΞΥΝΕΤΟΥ Incipit
ΩΣΤΕ ΑΣΠΑΣΑΣΘΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΥΧ ΕΩΡΑΚΟΤΑΣ Desinit
ὥστε εἰ καθάπερ Τίτῳ Incipit
Ὥστε ἐκ τούτων καὶ τῶν ὁμοίων συνάγομεν καὶ ἀναφέρομεν, ὅτι τρόπος ἑνωτικὸς ἡμῖν οὐχ εὑρίσκεται, μενόντων τῶν Λατίνων ὡς μένουσιν. Desinit
ὥστε ἐκλείπειν καὶ ἀποθνῄσκειν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τοῦ φόβου Desinit
ὥστε ἐνταῦθα στύππιον τεθὲν ἐξαφθήσεται Desinit
ΩΣΤΕ ΕΞ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΡΙΑ ΑΝ ΕΙΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ Desinit
ὥστε ἡμῖν πάλιν εἰς εὐφροσύνην περιστραφῆναι τὸ πένθς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν Desinit
Ὥστε θνηξόμενοι τῶν σῶν ἀγάθων Incipit
ὥστε καὶ ἀκούσας δυσφημούμενον τὸν Κύριον τῆς δόξης, μὴ ἐπιδιαμαρτύρασθαι κατὰ δύναμιν Desinit
ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΜΥΔΡΟΝ Desinit
ὥστε καὶ τῆν κλίμακα περικρατεῖν, καὶ τὸν ῥώστακα μὴ ἐμποδίζειν ἐν ταῖς ἐπικλείσεσιν Desinit
ὥστε καὶ τῆν κλίμακα περικρατεῖν, καὶ τὸν ῥώστακα μὴ ἐμποδίζειν ἐν ταῖς ἐπικλήσεσιν Desinit
ὥστε καὶ τὴν κλίμακα περικρατεῖν, καὶ τὸν ῥώστακα μὴ ἐμποδίζειν ἐν ταῖς ἐπικλήσεσιν Desinit
ὥστε καὶ τὴν κλίμακα περικρατεῖν, καὶ τὸν ῥώστακα μὴ ἐμποδίζον ἐν ταῖς ἐπικλήσεσιν Desinit
ὥστε καὶ τῆν κλίμακα περικρατεῖν, καὶ τὸν ῥώστακα μὴ ἐμποδίζον ἐν ταῖς ἐπικλήσεσιν Desinit
ὥστε καὶ ὡς ἐν βραχεῖ αὐτόθι θέοντα ὄψει με, μετὰ σοῦ τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς διάξοντα. Desinit
ὥστε καλῶς ἔχει τὸ μὲν εὐαγγέλιον Χριστοῦ πράξεις λέγειν, τὰς δὲ πράξεις τοῦ παναγίου καὶ ζωοποιοῦ Πνεύματος. Desinit
Ὥστε κἂν Ἀβραάμ τις ὁ κρατῶν Incipit
ὥστε κουφίζεσθαι τὸ ἡγούμενον τῆς ψυχῆς (μέρος) Desinit
ΩΣΤΕ ΜΕ ΓΙΝΕΣΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥ Incipit
ὥστε ὀ ἑκκαιδεκάκις ὑπὸ ΑΒ ΒΘ ἴσος τῷ τε ἀπὸ ΗΜ καὶ τῷ δὶς ὑπὸ ΖΗ ΗΜ· ὥστε ἄρτιός ἐστιν ὀ ΗΜ. τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ Ν. Desinit
ὥστε ὅρα Desinit
ωστε τα τεκνα αυτου φαγειν απο της βιας. Desinit
ωστε τα τεκνα αυτων καταφαγειν απο της βιας. Desinit
ωστε τα τεκνα αυτων φαγειν [φευγειν] απο της βιας. Desinit
ωστε τα τεκνα αυτων φαγειν απο της βιας. Desinit
Ὥστε τὸ ἀδημο[σίευτον Desinit
ΩΣΤΕ ΤΟΝ ΘΡΗΝΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ Incipit
ὥστε τοῦ λόγου τῆς αἰτίας ὑπεξῃρημένου ἐν μηδενὶ τὴν ἁγίαν τριάδα πρὸς ἑαυτὴν ἀσυμφώνως ἔχειν Desinit
ὥστε τῷ γένει σολοικίαν εἶναι τὸν βαρβαρισμόν Desinit