Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - O

Détails contenus par liste alphabétique Type
O TOPOS KAI H BASILEIA TWN RWSSWN Incipit
O UYOUMENOS PAR' HMWN ARTOS ; KAI AI MERIDES AI EISERCOMENAI TW TIMIW POTHRIW Incipit
O δεκατος, εν οις εκαστου αυτων Incipit abruptus
ODUSSEA PAR' OMHRWI PATRIDA POQOUNTA Incipit
OI PERI QEOU LOGOI OUK EK TWN KAT' AUTON Incipit
OI TON QEON AGAPWNTES KAQ' HMERAN APOQNHSKOUSIN Incipit
ONTWN AGAGEIN KAI SUSTHSASQAI DEDUNHMENOU KAI SWMATA KAI TOPOUS KAI ETI KAT' AUTA KAI PERI AUTA ETEROU EPINENOHTAI Incipit
OTAN KATAGELASWMEN TINWN... ; TO EXAPATASQAI AUTON UP' AUTOU... ; CARIS PROS EUGNWMONAS OUDEPW QNHSKEI... ; TOU PLEIONOS BIOU FAULOTEROU Incipit
OTI OU DIAFWNOUSIN OI D'EUAGGELISTAI PERI THN TOU CRISTOU ANASTASIN Titulus initialis
OTI TA MEN KAQ' UPOSTASIN Incipit
OU GAR M[ET' Desinit
OUD' ARA EK TOU UIOU EKPOREUETAI TO PNEUMA TO AGION Desinit
OUDEN ALL' EGW AFORMHN ELABON W H DOXA K.T.L. Desinit
OUDEN SAS LEGW KAI OSON QELETE LALEITE Desinit
OUK HKOUSAS Desinit
OUK HRNHSATO ME, ALL' WMOLOGHSE PATERA KAI UION K.T.L. AMHN Desinit
Oὐ κατὰ τὴν τοῦ λόγου θεότητα, ἀλλὰ κατὰ τὸ πρόσλημμα εἵρηται διὰ τὰ πνευματικὰ χαρίσματα. Desinit
oὐκ αὐτόθεν τοῖς φιλοσοφοῦσι Incipit
Oυτος ο θεολογος Ιωαννης ο εξαρχος των ευαγγελιστων ο πλειω παντων αγαπαμενος Incipit