Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Ψ

Détails contenus par liste alphabétique Type
Ψαλ(ψαλτήριον) σὺν θεῶ τοῦ Δαυίδ ἀμἠν. Titulus initialis
ΨΑΛΙΣ Desinit
Ψάλλεται πρῶτον τὸ Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Incipit
Ψάλλων ὁ Δαβὶδ οἷα φάσκει τῷ λόγῳ Incipit
Ψαλμοὶ τοῦ Δαυίδ στίχοι ,εψν Incipit
Ψαλμοὶ ὠφέλιμοι εἰς πᾶν πρᾶγμα Titulus initialis
Ψαλμὸς εἰς ὁμολόγησιν Incipit
Ψαλμῶν τὸ τεῦχος ἐσφραγισμένοις χάρις Incipit
Ψαλτήριον ἐκ πολλῶν καὶ ἑξαιρέτων ἀντιγράφων Ἑλληνικῶν ἐκσπασθὲν καὶ ὅσον μὲν ἐφικτὸν ἦν προσεγγισθὲν τῇ ἁργαίᾳ τε καὶ κοινῇ ἐξηγήσει Ῥωμαικῇ, καθ'ἣν ἔθος ἐστὶν ἐν Ἐκκλησία ἀναγινώσκεσθαι καὶ ᾂδεσθαι τοὺς ἱεροὺς παρόντας ψαμλούς Titulus initialis
ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΚΥΡΙΩΣ ΕΙΔΟΣ Incipit
Ψαλτήριον κυρίως ὀργάνου εἶδός ἐστι μουσικοῦ Incipit
Ψαλτήριον μὲν τροπικῶς, καὶ ὄργανον ἡρμοσμένον Incipit
Ψαλτήριον˙ ὄργανον ὅπερ καὶ γαῦλα καλεῖται Incipit
ΨΑΛΤΙΞ ΕΝΑΡΘΡΟΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ Incipit
Ψαλτῳδοὶ καὶ οὗτοι ψαλμοὺς Incipit
ψαλῶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ ὑψίστου. Desinit
ψαυσάμενος ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ παρα[δείσου Desinit
Ψελλὸς ἐραστὴς τυφλῷ ἔλεξ΄ Incipit
ψευδἀποστόλων ἀλαζονιας καὶ πονηρίας. Desinit
ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΟΝΤΑΙ ΔΟΞΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Desinit
ψεύδεσθαι Desinit
ψεύδεσθαι καὶ λέγειν πολλάκις Desinit
ψευδής ἡ δὲ ἀληθής Incipit
Ψεῦδος Titulus initialis
Ψεῦδος μίσησον, τὴν δ’ ἀλήθειαν φίλει. Ὡς ἂν μετελθὼν οὐ φοβηθήσῃ κρίσιν Desinit
ψεῦσαι θηρῶν ἐλπίδας, ἐκ προτέροιο χρόνοιο. Ὦ Πατέρ· ὦ κρείων· τὸ δέ μοι κρήηνον ἐέλδωρ. Desinit
Ψήγματα χρυσᾶ τοῖς Λύδοις Incipit
ψῆρες, ψωμί Desinit
ψηρτιᾷ burdit γαυριᾷ Desinit
Ψηφήζον οὗτος πρώτ(ον) ὁποία ἡμέρ(α) κατεκλήθη ὁ ἄν(θρωπ)ος ἐκεῖνος ἐν τῇ ἀσθενίᾳ Incipit
Ψήφησον ἀπὸ Μαΐου μηνός Incipit
Ψήφησον ἀπὸ τῆς ἡμέρας Incipit
Ψήφησον ἀπὸ τῆς ιη΄ τοῦ Μαΐου Incipit
Ψήφησον τὸ ὄνομα ὃν ζητεῖς Incipit
ψηφισθέντων τριῶν Incipit
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΙΝΩΝ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ Incipit
Ψηφισθέντων τριῶν τινῶν εἰς μίαν μητρόπολιν Incipit
ΨΗΦΙΣΟΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΑΙΝΟΥΣΑΝ ΗΜΕΡΑΝ Incipit
ΨΗΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Titulus initialis
Ψῆφος Πυθαγόρου τοῦ σοφοῦ. Πῶς νὰ ἰδῇς περὶ πάντων τῶν πραγμάτων· τίς νὰ κερδέσῃ τὸν ἐχθρόν του εἰς πόλεμον· τίς νὰ ἰδῇ ἀγάπην γυναικὸς ἢ ἡ γυναίκα τοῦ ἀνδρός της Incipit
ΨΗΦΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ Titulus initialis
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΤ ΑΣΤΕΡΟΣ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥ ΠΑΡʹ ΙΝΔΟΙΣ Titulus initialis
Ψιθυρὸν καὶ δίγλωσσον καταρᾶσθαι ἄξιον Incipit
ψιλος (?) ανθρωπος ειναι Desinit
ψίλωθρον ... ὠκίς. Θεοτόκε βοήθει μοι, ὦ Χριστέ, βοήθει μοι τῷ σῷ δούλῳ Ἰωάννῃ τῷ Ἀβραμίῳ καὶ δὸς χεῖρα βοηθείας Desinit
Ψόγοι Titulus initialis
Ψόγος Αἰσχίνου Titulus initialis cuiusdam partis
Ψόγος ἀμπέλου Titulus initialis cuiusdam partis
Ψόγος Ἀχιλλέως Titulus initialis cuiusdam partis
Ψόγος Ἕκτορος Titulus initialis cuiusdam partis
Ψόγος ὀργῆς Titulus initialis
Ψόγος πενίας Titulus initialis cuiusdam partis
Ψόγος πλούτου Titulus initialis cuiusdam partis
Ψόγος Φιλίππου Titulus initialis cuiusdam partis
ΨΟΛΟΕΝΤΙ ΒΕΛΕΙ Desinit
ψυχας καταρδει και ποτιζει τας φρενας Desinit
Ψυχας τα ρυθμιζοντα νουθετημενας Incipit
Ψυχὰς τὰ ῥυθμίζοντα νουθετουμένας κόσμῳ τὰ κηρύττοντα τὴν σωτηρίαν εὐαγγελιστῶν τοὺς θεογράφους λόγους τὴν πάντας αὑτοὺς ἠξιωμένην φέρειν Πορφύριος γράψας ταπεινὸς καλλιγράφων, τὸ τῶν ὁρώντων ἐκκαλεῖται πᾶν στόμα πρὸς ἀνταμοιβὰς τῶν πόνων εὐκτηρίους. Textus
ΨΥΧΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΣΤΙ ΟΥΣΙΑ ΕΝΟΥΣΙΟΣ ΛΟΓΙΚΗ ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΟΕΡΑ ΟΥΚ ΕΚ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Incipit
Ψυχὴ γὰρ ἐπειδὰν ἀπερυθριᾶσαι βιασθῇ Incipit
ΨΥΧΗ Δ' ΕΣ ΜΑΚΑΡΩΝ ΩΧΕΤ' ΑΠΟΠΤΑΜΕΝΗ Desinit
Ψυχὴ δέ ἐστι πνεῦμα Θεοῦ Incipit
Ψυχή ἐστιν οὐσία νοερὰ ἀσώματος Incipit
Ψυχὴ ἡ ἅπαξ προσδεθεῖσα τῷ πόθῳ τοῦ κτίσαντος Incipit
ΨΥΧΗ Η ΚΑΤΑΞΙΩΘΕΙΣΑ ΤΗΝ ΕΞ ΥΨΟΥΣ ΕΙΣΟΙΚΙΣΑΣΘΑΙ ΔΥΝΑΜΙΝ Incipit
ΨΥΧΗ ΗΣΘΑ ΣΤΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΤΕΚΝΟΝ ΓΕΝΝΩΣΑ ΖΩΗΣ ΑΞΙΟΝ Incipit
ψυχὴ καὶ ἡ τοῦ βόος Incipit
Ψυχη και σωμα εμαχετε και θανατον και κρισιν Incipit
ψυχή καὶ σώμα εμάχετε καὶ θάνατον καὶ κρίσιν· τη ψυχή· μετὰ πολλῶν δακρύον· ψυχή μα ἀμε, οὐκ ενθυμήσεθαν αυτὸν. τὸν θέλης απολάβη· ἅνθρωπος· τὴν τοῦ θανάτου ἡμέραν· νεότερος τερ ἄτοπα γάρ πράττης· μεσω καιρεῖς τί ἔλεγες γέ τα νο ἥσο· καὶ τόρα πάλε γίρασες τα ἄτοπα γ... ττης· τὴν γλόσσαν ἐβορβόροσες· τα χήλη καὶ το (...) τρήσμερεις ἐκ της ψυχής ἐρύποσας ἁθλίος· ὡ πότε (...) Textus
ψυχὴ καὶ σῶμα οὐσία βροτῶν πέλει Incipit
ψυχὴ μὲν οὖν ἐστι Incipit
Ψυχή μου ταλαίπωρε καὶ παναθλία οἶδας ἅπαντας τοὺς γραφέντας ἁγίους Incipit
Ψυχὴ Νέρωνος ἡ τυραννικωτάτη κεῖται νεκρὰ δύσφημος ἠτιμωμένη δεσμοῖς ἀφύκτοις εἰς ἀεὶ πεδουμένη αἰωνίᾳ μάστιγι συντηρουμένη∙ Παῦλος δὲ καὶ ζῇ καὶ λαλεῖ καθημέραν τὸ τοῦ Θεοῦ πρόσωπον ἐμφανῶς βλέπων. Textus
Ψυχὴ Νέρωνος ἡ τυραννικωτάτη Incipit
ΨΥΧΗ ΠΕΡΙΤΤΑ ΜΗ ΣΟΦΙΖΕΣΘΑΙ ΘΕΛΕ Incipit
Ψυχῇ προσεύχου, νῆφε, καιρὸν ὡς ἔχῃς Incipit
Ψυχὴ τεθλιμμένη προσέρχεταί σοι, ἅγιε Δέσποτα, καὶ μετὰ δακρύων ἐντυγχάνει σοι περὶ τοῦ λυμεῶνος Incipit
Ψυχὴ τεθλιμμένη προσέρχεταί σοι, ἅγιε Δέσποτα, καὶ μετὰ δακρύων ἐντυγχάνει σοι περὶ τοῦ λυμεῶνος Ἐχθροῦ Incipit
Ψυχή, διέγνως ὡς τὰ τοῦ βίου πλάνη Incipit
Ψυχή, μὴ κατάπιπτε, μηδὲ θλίβου· μὴ προσλογίζου σεαυτὴν ἐν πλήθει ἁμαρτίας Incipit
Ψυχή, στέναξον φρίξον ἔκστηθι τρέμε Incipit
ψυχή. ψάρος. ψιλός Desinit
ψυχήν Desinit
ΨΥΧΗΝ ΒΟΤΑΝΟΝ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΩΣΠΕΡ ΠΟΛΙΟΝ Desinit
ΨΥΧΗΝ ΕΥΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Desinit
ψυχην καταρδων και ποτιζων τας φρενας. Desinit
Ψυχὴν μὲν Δημητρίου δέξατο οὐρανὸς εὐρὺς Incipit
Ψυχῆς ἀρεταὶ ἀγάπη ταπείνωσις Incipit
Ψυχῆς δ΄ οὐσίαν καὶ μορφὴν οὐδεὶς ἀνθρώπων οἶδεν Incipit
ΨΥΧΗΣ ΔΕΗΣΙΣ ΕΜΠΑΘΟΥΣ ΤΕΘΛΗΜΜΕΝΗΣ Incipit
Ψυχῆς ἔνδειγμα Incipit
ΨΥΧΗΣ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΣΤΙ ΔΙΤΤΗ Incipit
Ψυχῆς μὲν καθαρότητα Incipit
Ψυχῆς μὲν καθαρότητα καὶ ἀπάθειαν σώματος Incipit
Ψυχῆς μὲν καθαρότητα καὶ ἀπάθειαν σώματος Incipit
ψυχῆς τελῶν ἔμφρονος καὶ λόγῳ τιμώμενος Incipit
ψυχῆς τὴν προθυμίαν, χαρίσηταί σοι τὴν ἄφεσιν τῆς ἁμαρτίας· ἡμεῖς δὲ ὑπὲρ τῶν εἰρημένων αἶνον καὶ δόξαν ἀναπέμπωμεν... Desinit
Ψυχῆς τληπαθοῦς πολυοδυνομένης Incipit
Ψυχικὰ πάθη καλεῖ κενοδοξίαν, ὑπερηφάνιαν, φιλαργυρίαν Incipit
Ψυχικαί εἰσιν ἀρεταὶ πραότης, ἐπιείκεια, ἀγαθοσύνη Incipit
ΨΥΧΙΚΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ Desinit
ΨΥΧΟΤΡΟΦΟΝ Η ΒΕΤΟΝΙΚΗ, ΩΚΙΜΟΝ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ Desinit
ψυχρὰ καὶ ξηρά ἐστι Desinit
ΨΥΧΡΩ ΦΟΒΩ ΔΕΙΚΝΥΜΑΙ Incipit
Ψυχρῷ φόβῳ δήκνιμαι Incipit
Ψυχων ακεστωρ ευσθενης και σωματων | Λουκα μυητα ταρσαιως των δογματων | σκεποις κατ'αμφω Διονυσιον φιλον | ψυχη τε και νω και βιω πανολβιως. Textus
Ψυχων ακεστωρ ευσθενης και σωματων, Λουκα μυητα ταρσαιως των δογματων, σκεποις κατ'αμφω Διονυσιον φιλον ψυχη τε και νω και βιω πανολβιως. Textus
Ψυχῶν γεωργὲ καὶ σπορεῦ σωτηρίας Incipit
Ψωμέως ἀρτωνύμοι ἄστυ τ´ ἀριπρεπὲς... Incipit
ψῶσαν θάλπουσαν Desinit