Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 66973

Type de cote : Actuelle

Remarque : Olim 902

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK I RGK III
Μιχαὴλ μοναχὸς ἀλυτρός 11 (4/4) L'abbé du monastère du Christ Panoiktirmon à Constantinople copiste 003-280 Voir RGK III
 • 289
 • 472

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 31486
Vatican numérisation Vat. gr. 0342

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
D. Bianconi, , « Età comnena e cultura scritta. Materiali e considerazioni alle origini di una ricerca », dans A. Bravo Garcia (éd), The Legacy of Bernard de Montfaucon: Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting. Proceedings of the Seventh International Colloquium of Greek Palaeography (Madrid - Salamanca, 15-20 September 2008), Bibliologia 31, Turnhout, Brepols, 2010, p. 75-96, 707-718 85
D. Bianconi, « "Piccolo assaggio di abbondante fragranza". Giovanni Mauropode e il Vat. gr. 676 », Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, 61, 2011, p. 89-103 95
D. Bianconi, « All'ombra dell'imperatore. Sui caratteri grafici, materiali e decorativi del Paris. Coisl. 79 (e del Lond. Add. 11870) », Storie di cultura scritta. Studi per Francesco Magistrale, Collectanea 28, Spoleto, Centro italiano di studi sull' alto medioevo, 2012, p. 127-172 136
G. Cavallo, « Scritture informali, cambio grafico e pratiche librarie a Bisanzio tra i secoli XI e XII », I manoscritti greci tra riflessione e dibattito : Atti del 5 Colloquio internazionale di paleografia greca, Cremona, 4-10 ottobre 1998, Papyrologica Florentina 31, Firenze, Gonnelli, 2000, p. 219-238 235
B. Crostini, « Perils of Travel or Joys of Heaven? Reconsidering the Traveling Hypothesis for Bodleian Library, MS E. D. Clarke 15 and the Function of Diminutive Manuscripts », Manuscripta, 63, 2019, p. 63-104
M. D'Agostino, P. Degni, « La Perlschrift dopo Hunger : prime considerazioni per una indagine », Scripta, 7, 2014, p. 77-93 81
F. D'Aiuto, « Un'attivita di famiglia? un copista "Discendente del calligrafo Efrem" », Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, 48, 2011, p. 71-91 81 (n. 27)
E. Elia, Libri greci nella Biblioteca Nazionale Unversitaria di Torino. I manoscritti di Andreas Darmarios, Hellenica, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2014
E. Gamillscheg, « Beobachtungen zum Oeuvre des Kopisten Michael Panerges », Chrisograf, 3, 2009, p. 76-93 Années 1087-1088 45 ; 47, 48 et passim
S. Lazaris, « Un nouveau manuscrit illustré du Physiologus grec et la date de la deuxième recension: Le Sinai, Monê tês Hagias Aikaterinês, NE gr. M 103 », Annuaire de l'Université de Sofia "St. Kliment Ohridski". Centre de recherches slavo-byzantines "Ivan Dujčev, 99, 2017, p. 233-262 239
R. Nelson, J. Bona, , , « Relative size and comparative value in Byzantine illuminated manuscripts : some quantitative perspectives », dans D. Harlfinger (éd)G. Prato (éd), Paleografia e codicologia greca (Atti del II Colloquio internazionale Berlino-Wolfenbüttel, 17-20 ottobre 1983), Alessandria, 1991, p. 339-353 352
G. Parpulov, Toward a History of Byzantine Psalters ca. 850-1350 AD, Plovdiv, 2014 (Version en ligne) 55, 63, 65, 99, 101-102, 130, 132, 136, 138, 147, 150-151, 159-162, 165, 169-170, 172, 223, 225-226, 236, 246, 320
I. Pérez Martín, Miguel Ataliates, Historia, Introducción, edición, traducción y comentario, Nueva Roma 15, Madrid, CSIC, 2002 LVI n. 183
I. Pérez Martín, , , , « La sécularisation du monachisme byzantin à l'époque macédonienne : l'évidence manuscrite », dans O. Delouis (éd)S. Métivier (éd)P. Pagès (éd), Le saint, le moine et le paysan. Mélanges d'histoire byzantine offerts à Michel Kaplan, Byzantina Sorbonensia 29, Publications de la Sorbonne, 2016, p. 563-588 575 (n. 46) - 576 (+ n. 51 et 52) ; 577-578 (+ n. 56, 60 et 62) ; 579 (+ n. 64)

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0 11 1087-1088

Témoins (29)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-2v Athanasius Alexandrinus Ep Ad Marcellinum
 • CPG 2097
11 1087-1088
003-6 Iohannes Chrysostomus Prooemia in Psalmos 1-2
 • CPG 4542
11 1087-1088
006-7 Basilius Caesariensis Homiliae In Psalmos
 • CPG 2836
11 1087-1088
007v-8 Cosmas Indicopleustes Prooemium in Psalmos 11 1087-1088
010-15v Origenes In Psalmos
 • CPG 1425-1429
11 1087-1088
015v-16 Hesychius Hierosolymitanus In Psalmos 11 1087-1088
016 Florilegia Definitiones 11 1087-1088 Definitiones vocum alleluia psalmus, canticum
Incipit
Τὸ δὲ ἀλληλούϊα κατὰ τὴν ἑβραϊκήν
 • IRHT inc.
016v-17 Anthimus quidam Opera 11 1087-1088 ANTHIMUS TRAPEZUNTINUS, CANON ANTIPHONARUM PSALMORUM MAGN. ECCLESIAE, ed. J.B. Pitra, Iuris Eccl. Graec. Hist. et Mon. II, p. 209
017-23v Astrologica, astronomica Computus 11 1087-1088
Incipit
Χρὴ γινώσκειν ὅτι κατὰ φλβ΄ ἔτη γίνεται σύνοδος ἡλίου καὶ σελήνης
Incipit
Μηνὶ Μαρτίῳ κα΄ ἰσημερινή
Incipit
Κράτησον τὴν ποστὴν τοῦ μηνὸς τοῦ τυχόντος
Incipit
Κράτησον τὴν ποστὴν τοῦ φέγγους
Incipit
Κύριον Πάσχα, ὅπερ λέγεται περίοδος
 • IRHT inc.
024 Versus et epigrammata Varia 11 1087-1088 Carmen
Incipit
Χεῖρες φίλαι κόλποι τε καὶ σὺ καρδία
 • IRHT inc.
024r-v Michael Panerges Uersus Politici 17 In Psalterium 11 1087-1088
Incipit
Ψαλμῶν τὸ τεῦχος ἐσφραγισμένοις χάρις
 • IRHT inc.
024v Septuaginta Psalmi 11 1087-1088 De psalmorum cantoribus
Incipit
Τέσσαρες ἄρχοντες ἐξελέγοντο ὑπὸ τοῦ Δαυίδ
 • IRHT inc.
025--245 Hesychius Hierosolymitanus In Psalmos 11 1087-1088
025-246 Catenae In Psalmos
 • CPG C010-C040
11 1087-1088 Cum textu
025-246 Septuaginta Psalmi 11 1087-1088 Cum catena ; sequuntur cantica utriusque Testamenti (ff. 246v-269)
245v Theologica Quaedam 11 1087-1088 De modis diuinae Prouidentiae; de numero psalmorum
Incipit
Πάντα ἐκ θεοῦ καὶ τὰ ἀγαθά
Incipit
Ὁ ν' ἀριθμὸς ὅτι ἱερός
 • IRHT inc.
247 Ascetica Quaedam 11 1087-1088 De animae triplice divisione
Incipit
Τριμερῆ λέγομεν τὴν ψυχήν
269v Ius canonicum Fidei Symbola 11 1087-1088 Cum interpretatione marginali
Incipit
Τὸ πιστεύω σύμβολόν ἐστι τῆς ἀχράντου
 • IRHT inc.
271v-274 Gregorius Nazianzenus Quaestiones ac responsiones
 • CPG 3064-3066, 3068-3080
11 1087-1088
275 Ius canonicum Fidei Symbola 11 1087-1088
Incipit
Πῶς δεῖ πιστεύειν; Εἰς Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον
 • IRHT inc.
275v Theologica De Trinitate 11 1087-1088 Synopsis uerae fidei
Incipit
Πέντε εἰσὶν περὶ τὴν ἁγίαν Τριάδα
 • IRHT inc.
276v-277 Michael Panerges Confessio Fidei 11 1087-1088
Incipit
Οὕτω κἀγὼ Μιχαὴλ εὐτελὴς μοναχός
 • IRHT inc.
277 Liturgica Preces quaedam 11 1087-1088 Orationis dominicae interpretatio
Incipit
Ὅρα Θεοῦ φιλανθρωπίαν
 • IRHT inc.
278-* Lexica Varia 11 1087-1088 Lexicum ad Psalmos
Incipit
Ἀλληλούϊα αἰνεῖτε τὸν ὄντα ἤτοι τὸν κύριον
279v Septuaginta Canticum 11 1087-1088 Lexica
Incipit
Τριστάτας, τρίτης μοίρας ἄρχοντας
 • IRHT inc.
280v Theologica Fidei Symbolum 11 1087-1088 Dictum Ioh. Chrys.
Incipit
Πιστεύομεν εἰς Πατέρα καὶ Υἱόν
 • IRHT inc.
281v Septuaginta Psalmi 11 1087-1088 De psalterio
Incipit
Τί ἐστι ψαλτήριον καὶ τί ἐστι δεκάχορδον
 • IRHT inc.
282 Testamentum nouum Varia 11 1087-1088 Ἰσόψηφον εἰς τὸν σταυρόν
Incipit
Κυριόδοχε δέξαι
 • IRHT inc.
282v-283* Flauius Iosephus Antiquitates Iudaicae 11 1087-1088