Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Τ

Détails contenus par liste alphabétique Type
τ τ α α ο υ ν τ χ σ τ ι ρ ο υ σ ι ο ν μ ο τ α α (τα του αντιχριστου ονοματα). κυρια: λαμπετης. τειταν. λατεινος (Λατινος). βενεδικτος. Textus cuiusdam partis
Τ... τὸ πρᾶγμα τῆς ἀγάπης οὐκ ἔστι λογιστέον Incipit
Τ'ΑΔΕΛΦΟΥ ΕΝΝΟΥΝΤΑΙ Desinit
ΤʹΑΛΛΑ ΔΕΙΠΝΕΙΝ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ Desinit
τo κατα Λουκαν ευαγγελιον εξεδοθη μετα χρονους ιεʹ της του Χριστου αναληψεως. Textus
τoν θεοφιλη θεοφιλον. Desinit
ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ Desinit
ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ Desinit
τὰ ἀγαθὰ τὰ εὐτρεπισμένα τοῖς ἁγίοις τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεόν· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
τα αγια παθη Titulus initialis
Τὰ ἅγια ῥιπίδια κατὰ τῶν Χερουβίμ Incipit
ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Incipit
Τὰ ἀγύγδαλα σύμμετρα εἰσὶ τῇ θερμότητι Incipit
ΤΑ ΑΔΕΚΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Titulus initialis
Τὰ ἀειθαλῆ τῶν δένδρων δι' ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ Titulus initialis
Τὰ ἄζυμα οὐκ ἄρτον τις εἴποι τέλειον Incipit
ΤΑ ΑΖΥΜΑ ΟΥΚ ΑΡΤΟΣ Incipit
Τὰ ἄζυμα οὐκ ἄρτος Incipit
Τὰ ἄζυμα οὐκ ἄρτος Incipit
Τὰ ἄζυμα οὐκ ἄρτος Incipit
Τὰ ἄζυμα οὐκ ἄρτος Incipit
τὰ ἄζυμα, οὐκ ἄρτος Incipit
τὰ αἰτήματα λήψεται ὁ εὐσεβὴς ἡμῶν βασιλεύς... Desinit
Τὰ αἴτια πάσης ἀναβολῆς Incipit
ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΕ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΕΣΕΩΣ Incipit
Τὰ αἴτια πάσης ἀναβολῆς τε καὶ ὑπερθέσεως Incipit
τὰ ἀκίνητα προξενήσει καλά, ὧν γένοιτο... Desinit
τὰ ἀκίνητα προξενήσει καλά, ὧν γένοιτο... Desinit
τὰ ἁμαρτήματά μας καὶ χαρίζη τὴν αἰώνιον ζωήν... ἀμήν Desinit
Τὰ ἀνακρεόντεια ἐπιδέχονται Incipit cuiusdam partis
Τὰ ἀνακρεόντεια· ἐπιδέχονται αὐτῶν οἱ οἶκοι Incipit
Τὰ ἄνθη τῶν σῶν χαρίτων, ὅσιε, ποικίλον βρύοντα Incipit
ΤΑ ΑΝΤΙΜΙΝΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΜΕΩΣ Incipit
ΤΑ ΑΝΤΙΦΟΝΑ ΔΗΛΟΥΣΙ ΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΦΩΝΑΣ Incipit
ΤΑ ΑΝΩ ΖΗΤΩΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤΩ ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ Incipit
Τὰ ἀνωνύμως κατηγορούμενά τινων οὐ λέγονται Incipit
ΤΑ ΑΠʹ ΑΡΧΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Incipit
Τὰ ἀπὸ εἴδους εἰς ἄτομα διαιρούμενα ἄπειρα Incipit
ΤΑ ΑΠΟ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ ΕΤΗ Incipit
ΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ Desinit
ΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΟΜΝΙΝΩΝ Desinit
Τὰ ἀπὸ τῶν εἰς ὃς οὐδετέρων Incipit
τὰ ἀπόρρητα ἀγαθὰ διανέμειν τοῖς μετ’ ἀρετῆς τὸν παρόντα βίον διανύσασιν, ἐν Χριστῷ... Desinit
τὰ ἀπόρρητα ἀποληψόμεθα ἀγαθά· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
τὰ ἀπόρρητα ἀποληψόμεθα ἀγαθά· ὧν γένοιτο... Desinit
τὰ Ἀρείου μανῶμεν Desinit
Τὰ ἀρχαῖα ἔθη κρατείτω τὰ ἐν Αἰγύπτῳ Incipit
Τὰ ἄσπρια ἤγουν τὰ νουμία καλοῦνται λεπτά Incipit
Τὰ αὐτὰ καὶ περὶ τῆς νῦν ἐπιγραφῆς Incipit
Τὰ αὐτὰ καὶ περὶ τῆς νῦν ἐπιγραφῆς Incipit
Τὰ αὐτὰ καὶ περὶ τῆς νῦν ἐπιγραφῆς Incipit
Τὰ αὐτὰ λέγειν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές Incipit
τὰ βάρη· οὕτω γὰρ πληρώσομεν τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ καὶ τευξόμεθα τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν· χάριτι... Desinit
τὰ βάρη· οὕτω γὰρ πληρώσομεν τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ καὶ τευξόμεθα τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν· χάριτι... Desinit
Τὰ βιβλία τῆς ὑμετέρας μεγαλοπρεπείας Incipit
Τὰ βουκολικά φασι ἐν Λακεδαίμονι εὑρεθῆναι Incipit
Τὰ βραβεῖα τῶν καλῶν κἀγαθῶν καὶ μειζόνων ἀγώνων Incipit
Τὰ γὰρ ἐναντία τὰ μέν εἰσιν ἔμμεσα, τὰ δὲ ἄμεσα Incipit
τὰ γὰρ παλαιὰ νῦν μετῆλθον εἰς νέα Desinit
Τὰ γὰρ παρ' αυτῶν εἰρημένα τῶν ψυχῶν αὐτῶν εἰκόνες εἰσίν Desinit
ΤΑ ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΩ ΥΠΝΩ ΠΕΝΤΕ ΕΙΔΗ ΕΙΣΙΝ Incipit
Τὰ γινόμενα πάντα ἢ κατὰ εὐδοκίαν γίνονται Incipit
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΟΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Desinit
Τὰ γράμματα πρῴην ἔπεμψας Incipit
Τὰ γράμματα πρώτους μὲν λέγουσιν τυπῶσαι τοὺς Αἰγυπτίους Incipit
Τὰ γράμματα τῆς μακαριότητός σου Incipit
Τὰ γράμματα τῆς μακαριότητός σου ἀνέγνω ἡ μετριότης ἡμῶν Incipit
Τὰ γράμματα τῆς σῆς εὐλαβείας ἡμῖν ἀπεδόθη Incipit
Τὰ γράμματα τῆς σῆς ἱερᾶς διαθέσεως ἀπεδόθη μοι ἐν τῇ ἐρήμῳ Incipit
Τὰ γράμματα τῆς ὑμετέρας θεοφρουρήτου βασιλείας καὶ ἀδελφότητος ἐδεξάμεθα διʼ Αὐγουσταλίου Incipit
Τὰ γράμματα… διὰ Ῥουφίνου Incipit
τὰ Γρηγορίου καὶ Βασιλείου λέγω Desinit
Τὰ δ' ἀνωτέρω πρὸς τοῦτο ἀντιθέντα Incipit
Τά δ' ἐν συνόψει σοὶ παρ' ἡμῶν, ὦ φίλος Incipit
τὰ δ'ἄλλα πάντα, ἀρκεῖ τὸ τὸν θεὸν μὲν καὶ σιγῶντί μοι συνειδέναι, σὲ δὲ τῶν πρὸς αὐτὸν εὐχῶν ἡμῖν ἐπαΐοντα, ὅτι... Desinit
ΤΑ Δ'ΑΥΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ Incipit
τὰ δὰ κατὰ συγχώρησιν · τρισσὸς ὁ νόμος Desinit
τὰ δάκρυά μου ἔσβεσαν τὸ πῦρ εἰς τὸ ὁποῖον ἔμελλα νὰ ὑπάγω διὰ τὰς ἁμαρτίας μου Desinit
ΤΑ ΔΕ ΑΖΥΜΑ Α ΝΘΝ ΤΕΛΟΥΣΙΝ ΕΝ ΥΣΤΕΡΟΙΣ ΚΑΙΡΟΙΣ ΕΦΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΠΛΑΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΩΝ Desinit
ΤΑ ΔΕ ΑΙΤΙΑ ΤΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΜΕΝ ΠΕΡΙ ΠΥΡΕΤΩΝ Desinit
ΤΑ ΔΕ ΑΛΟΓΑ ΕΙΣ ΠΤΗΝΑ ΠΕΖΑ ΕΡΠΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΗΚΤΑ Desinit
Τὰ δὲ γραφέντα περὶ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης καὶ τῆς λατινικῆς καταστάσεως Incipit
Τα δε δʹ χερουβιμ Incipit
Τα δε δʹ χερουβιμ, το κατα Ματθαιον Incipit
Τὰ δὲ εἴδη εἰσὶν ταῦτα· ἄνθους σμύρνης, κινάμωμος εὐώδης, ἴρεως καλάμου εὐώδους καὶ ἔλαιον Desinit
ΤΑ ΔΕ ΕΣΟΜΕΝΑ ΟΥΔΕΙΣ ΕΙΔΕ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΩΝ Desinit
Τὰ δὲ ἡμετέρα οἷα· ἔψυκται Incipit
Τὰ δὲ Θηβῶν ἀτυχήματα τεθέαται μὲν κατὰ Incipit cuiusdam partis
τὰ δὲ ἰαματα τὰ ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ γενόμενα καὶ μετὰ τὴν ἀποβίωσιν αὐτοῦ ἐπιτελούμενα οὐδεὶς ἐπαρκέσει διηγήσασθαι μαρτυροῦντος ἀυτῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅτι ταῦτα εἰς δόξαν αὐτοῦ γίνονται. αὐτῷ γὰρ τῷ Χριστῷ καὶ θεῷ ἡμῶν πρέπει ἡ δόξα... ἀμήν Desinit
Τα δε Ιωαννου του βαπτιστου· ετη λγʹ· ημεραι· ξζʹ· ελαττους τυγχανουσαι, προς τας του σωτηρος ημερας. Desinit
Τὰ δὲ λέγει Κύριος Incipit
Τὰ δὲ Μηδείας δεινὰ τεθέαται μὲν τῆς Incipit cuiusdam partis
ΤΑ ΔΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ Desinit
Τὰ δὲ περὶ φαρμάκων πράγματα οὐκ οἷα νομίζεταί ἐστι. Incipit
Τὰ δὲ περὶ φαρμάκων πράγματα οὐκ οἷα νομίζεταί ἐστι. Incipit
τὰ δὲ πεταλώδη οὖρα ἐν πυρετοῖς εἰσι κάκιστα, ἐν ἀπυρεξίᾳ δὲ τὴν κύστιν εὐφραίνουσιν Desinit abruptus
τα δε σημεια α εξηγειται και αυτος εστι ταυτα. Titulus initialis
Τα δε σημεια α εξηγειτε (εξηγειται) και αυτος εστιν ταυτα. Titulus initialis
τα δε σημεια απο (?) και αυτος εξηγειται εστι ταυτα. Titulus initialis
Τὰ δὲ σχήματα τῆς σελήνης ἅπερ καλοῦνται φάσεις Incipit
τα δε τεσσαρα χερουβιμ Titulus initialis
τα δε τεσσαρα χερουβιμ. Titulus initialis
Τα δε τεσσαρα χερουβιμ· το κατα Ματθαιον, ομοιον ανθρωπου· το κατα Μαρκον, ομοιον μοσχου· το κατα Λουκαν ομοιον λεοντι· το κατα Ιωαννην, ομοιον αετω· αυτη η διδαχη των χερουβιμ. Incipit
τα δε του Χριστου και θεου ημων χαρακτηρικα ιδιωματα εισι ταυτα. ευηλιξ· συνοφρυς· ευοφθαλμος· επιρρινος· γενειαδα μελαν εχων· σιτοχροον τω ειδει κατα την μητερα· μακροδακτυλος· ευφων· ηδυλογος· ησυχον· μακροθυμον· ανεξικακον και τα λοιπα των αρετων καθεξης. Textus
τὰ δεινότατα πάντων τολμῶν, καὶ Θεῷ καὶ τῷ κοινῷ τῶν ἀνθρώπων πολλῶν ὑπεύθυνος ὤν Desinit
τὰ δευτέρον γραφέντα Θετταλοῖς Παύλου Titulus initialis
ΤΑ ΔΙΑ ΔΥΟ ΣΣ ΕΙΣ Ζ' ΤΡΕΠΟΝΤΕΣ Desinit
Τὰ διὰ τοῦ ανω βαρύτονα Incipit
ΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΝΟΝΤΑΙ Incipit
ΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΡΗΜΑΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΑ Incipit
τὰ διδασκάλω πρέποντα λοιπόν. Desinit
ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ Desinit
τα δοξαντα καλως εχειν διατυπωσασαι. Desinit
ΤΑ ΔΟΞΑΝΤΑ ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΑΣΘΑΙ Desinit
Τὰ δύο τῶν ἀρετῶν θεοσύζευκτα ζεύγη Incipit
Τὰ δυττικὰ μέρη λέγει Incipit
Τὰ δώδεκα ζώδια διαιροῦνται εἰς τρία· εἰς τροπικά Incipit
Τὰ εἶδη τῆς ἀδικίας Incipit
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΙΣΙΝ ΕΠΤΑ Incipit
τὰ εἱρημένα συνείλεκται Desinit
Τὰ εἰς "ας" καθαρὸν ὑπὲρ δύο συλλαβάς Incipit
ΤΑ ΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΝ ΤΩΝ ΘΡΑΥΣΘΕΝΤΩΝ Incipit
Τὰ εἰς ιστ θηλυκὰ δισύλλαβα ὀξύτονα Incipit
Τὰ εἰς κω λήγοντα ἐπιῤῥήματα διὰ τοῦ ι γράφεται Incipit
τὰ εἰς μι ῥήματα ἀπὸ τῶν περισπωμένων ῥημάτων γίνονται καὶ τῆς ἐκ τῆς τῶν βαρυτόνων Incipit
Τὰ εἰς νυ λήγοντα ἐν τῇ αἰτιατικῇ πάντα βραχέα ἐστίν Incipit
Τὰ εἰς ος καθαρὸν ὑπὲρ δύο συλλαβάς Incipit
τὰ εἰς τὸν Εὐθύφρονα σχόλια Incipit
Τὰ εἰς ὕστερον ἐκβληθέντα ἀπὸ ἄλλων βιβλίων γνωμικά Titulus initialis
Τὰ εἰς ων βαρύτονα ὀνόματα Incipit
Τὰ εἰς ων βαρύτονα ὀνόματα διὰ τοῦ ντ κλινόμενα Incipit
Τὰ εἰς ων συγκριτικὰ δισύλλαβα Incipit
Τὰ εἰς ων συγκριτικὰ δισύλλαβα διφθόγγῳ παραλήγεται Incipit
Τὰ εἰς ων συγκριτικά. Περὶ βαρυτόνων ὀνομάτων Incipit
Τὰ εἰωθότα ζητεῖσθαι κεφάλαια Incipit
Τὰ ἐκ τοῦ πρώτου τῶν περὶ ψυχῆς βιβλίων Titulus initialis
Τὰ ἐλαττώματα τῶν εὐλαβῶν Incipit
τὰ ἕλκη σπουδάζομεν Desinit
τα εν αυτη βαθη ερευναν. μηδε λυσι τελες. Desinit
ΤΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΥΔΡΙΑΙΣ ΖΩΑ Desinit
ΤΑ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ Desinit
τὰ ἐν τῇ προθέσει γινόμενα ἐν τῷ προσαγομένῳ ἄρτῳ Incipit
Τὰ ἐν τῇ προθέσει γινόμενα ἐν τῷ προσαγομένῳ ἄρτῳ Incipit
τὰ ἐν τῷ κόσμῳ Desinit
ΤΑ ΕΞ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΟΓΜΑΤΑ Incipit
Τὰ ἐξαπτέρυγα σεραφίμ Incipit
τὰ ἑξῆς τῶν ὁμοίων γενησομένων τελέως ἐκτέμοιτε Desinit
ΤΑ ΕΠΙ ΤΑΔΕ ΤΟΥ Incipit
τὰ ἐπίλοιπα εἰς συμπλήρωσιν τῶν ἑξακισχιλίων ἐτῶν, καὶ οὕτως ἔσται τὸ τέλος. Desinit
Τὰ ἐπιμάνικα τὰς χειροπέδας Incipit
ΤΑ ΕΠΙΜΑΝΙΚΑ ΤΑΣ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΟΞΑΖΟΥΣΙΝ Incipit
τὰ ἐπιτερπέστατα, ἀτερπέστατα ἂν γίγνοιντο Desinit
τὰ ἐπιτηδεύματα τῆς Desinit
τὰ ἐπιφαινόμενα ἐν οἷσι μὴ γίνεται· οἱ πόνοι ὅτι ἐν ἑβδομήκοντα κινέεται Desinit
Τὰ ἑπτὰ θεάματα Titulus initialis
Τα επτα ταυτα ετη μεριζονται εις δυσιν και εν τοις τρισιν ημισεσυν ετεσιν· Incipit
Τὰ ἑπτὰ τῆς ἱερᾶς τοῦ Χριστοῦ Incipit
Τὰ ἑπτὰ τῆς ἱερᾶς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας μυστήρια κατὰ τάξιν εἰσὶ ταῦτα Incipit
τὰ ἔργα νεκρά Desinit
Τὰ ἔργα τῶν ἀρετῶν εἰσιν οἱ σώματος κόποι ἐν γνώσει Incipit
Τὰ ἐσθιόμενα βρώματα πεπαίνονται Incipit
ΤΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΗΜΙΝ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΑΞΙΩΣΕΙΕ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ... Desinit
ΤΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΗΜΙΝ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΑΞΙΩΣΕΙΕ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ... Desinit
τὰ εὐθύνας· ὑπὲρ δὲ τούτων ἁπάντων... Desinit
τὰ εὐκα[τόρθωτα Desinit
Τὰ εὐχέλαια οὐ ποιήσεις διὰ κανόνα εἰ μὴ εἰς ἀῤῥώστους μόνον Incipit
Τὰ ἐφύμνια ταῦτα ὑμνεῖ Incipit
ΤΑ ΕΧΟΥΣΙ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Incipit
τὰ ἑωθινὰ τῶν θείων εὐαγγελίων Incipit
Τὰ ζητούμενα περὶ ἑκάστου τῶν ὄντων Incipit
Τὰ ζῷα τά τε χερσαία καὶ ἔνυδρα Incipit
τὰ ζῶα τά τε χερσαῖα καὶ ἔνυδρα, σελάχια, μαλάχια, μαλακόστρακα Incipit
τὰ ἤθη διδάξας, τελειοὶ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
τὰ ἤθη παραινέσας καὶ διδάξας, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
τὰ ἤθη τοῦ πρωτοτύπου, παραλό[ Desinit
τὰ θαύματα τῆς παρούσης ἱερᾶς πανηγύρεως με εὐαγγελικὴν σάλπιγγα ἠχολόγει Incipit
Τα θεια θειως ιστορει δεδειγμενος. Desinit
ΤΑ ΘΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Desinit
τὰ θελήματα τοῦ Θεοῦ πολιτεύεσθαι, ἵνα καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν· ἐν Χριστῷ... Desinit
τὰ θελήματα τοῦ Θεοῦ πολιτεύεσθαι, ἵνα καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν· ἐν Χριστῷ... Desinit
τὰ Θετταλοῖς γραφέντα τὸ πρῶτον Παύλου Titulus initialis
Τὰ θηρία ἕως μὲν ἂν τὰς ὕλας νὲμηται Incipit
Τὰ ιβ´ ζώδια τὰ ἐν τῷ λοξῷ τοῦ ζωδιακοῦ Incipit
ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Titulus initialis
Τὰ ἰδιώματα τῆς ἀγγελικῆς φύσεως, παρὰ τὴν ἀνθρωπίνην Titulus initialis cuiusdam partis
τὰ ἰδιώματα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως Titulus initialis
Τὰ ἰδιώματα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως Incipit cuiusdam partis
τὰ ἰδιώματα τῆς θείας φύσεως· ἤγουν τῆς ἁγίας Τριάδος Titulus initialis cuiusdam partis
Τὰ ἰδιώματα τῶν κενωτικῶν φαρμάκων ὡς καθὼς ἐπαράγγειλεν ὁ Δαμασκηνὸς Ἰωάννης Titulus initialis
τὰ ἰδώματα τῶν ἀγγέλων Titulus initialis
Τὰ ἱερὰ δόγματα καὶ μάλιστα Incipit
τὰ ἱερὰ νῦν τεμένη Desinit
τὰ ἱερὰ σκεύη Incipit
τὰ καθ' ἡμᾶς θέλης τὰ μάθῃ ἀπὸ γραμμάτων τοῦ ἄρχοντος Καμηνάρη Τζελεμπῆ Νικολάου Καρατζᾶ καὶ τοῦ Βασιλά[ Desinit
ΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΤΟΙ ΤΑ ΕΞΩ ΟΥΤΩ ΛΕΓΟΝΤΑΙ Incipit
ΤΑ ΚΑΚΩΣ ΤΥΠΩΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΧΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Titulus initialis
Τὰ κάλλιστα τῶν διηγημάτων οὐ μόνον ἡδονὴν ἐνίησι τοῖς ἀκούουσιν Incipit
τὰ καλῷ σκόπῳ γινόμενα καὶ θεοφιλεῖ λογισμῷ. Καὶ ὠφεληθεὶς ὁ ἀδελφὸς ἀνεχώρησε Desinit
Τὰ κατ' εἰκόνα δηλοῖ καὶ αὐτεξούσιον Incipit
Τὰ κατ' ἐπέκτασιν σεσημειωμένα Titulus initialis
ΤΑ ΚΑΤ' ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΝ ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Incipit
ΤΑ ΚΑΤ' ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΝ ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΩ Incipit
τὰ κατ' ἔφεσιν εὕροι ὁ πιστὸς βασιλεύς... Desinit
ΤΑ ΚΑΤʹ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΝ ΓΙΝΟΜΕΝΑ Incipit
ΤΑ ΚΑΤʹ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΝ ΚΑΙ ΑΡΧΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΑ Incipit
Τὰ κατὰ Ἐφραὶμ τὸν δίακονον τῆς Ἐδεσηνῶν ἐκκλησίας Incipit
Τὰ κατὰ μηδεμίαν συμπλοκὴν λεγόμενα, οὔτε ἀλήθειαν σημαίνουσιν Incipit
Τὰ κατὰ τὴν γέννησιν Ἰωάννου καὶ τοῦ Χριστοῦ· τὰ κατὰ τὸν Συμεών. Ἄννα ἀνθομολογεῖται τῷ κυρίῳ. Ἀπομένει ἐν τῷ ἱερῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ οἱ γονεῖς ἠγνόουν. Βαπτίζει ὁ Ἰωάννης, βαπτίζεται καὶ ὁ Χριστός, ὢν ἐτῶν λʹ. Γενεαλογεῖται. Ἄγεται Incipit
Τὰ κατὰ τὴν ἕδραν πάθη διὰ πολλὰς αἰτίας Incipit
Τὰ κατὰ τὴν μεγάλην μάρτυρα Βάσσαν δίκαιον ἄρα πρὸς διήγησιν ὑφαπλῶσαι Incipit
Τὰ κατὰ τὴν μεγάλην ταύτην καὶ θαυμαστὴν Εὐδοκίαν τὴν εὐδοκίᾳ θεοῦ Incipit
Τὰ κατὰ τὴν παρθένον Ἀντωνῖναν καὶ τὸν Ἀλέξανδρον τοῦ λόγου βουλομένου διαλαβεῖν Incipit
ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Titulus initialis
Τὰ κατὰ τὸν ἅγιον τοῦ Χριστοῦ ἀπόστολον Ἀνανίαν ὁποῖος μὲν ἦν τὴν ἀρετήν, ὁποῖος δὲ τὴν Χριστοῦ μαθητείαν καὶ πίστιν Incipit
Τὰ κατὰ τὸν ἀξιάγαστον Λέοντα τὸν περιβόητον Incipit
Τὰ κατὰ τὸν μακάριον καὶ θεοπάτορα Ἀβραὰμ ἀπὸ τῆς βίβλου τῆς Γενέσεως Incipit
τὰ κατὰ τὸν μοναχὸν Incipit
τὰ κατὰ τὸν μοναχὸν Incipit
τὰ κατὰ τὸν μοναχὸν Incipit
τὰ κατὰ τὸν μοναχόν Incipit
τὰ κατὰ τὸν μοναχὸν Incipit
ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟΝ ΝΗΦΩΝΑ ΟΠΩΣ ΤΕ ΠΡΟ ΚΑΙΡΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ ΕΞΗΤΑΣΘΗ Incipit
Τὰ κατὰ τὸν χρυσοῖς ὡς εἰπεῖν ἐστεμμένον τοῖς μαρτυρικοῖς ἄνθεσι Χρύσανθον Incipit
τα κατελεξε δ' ετητυμα Λουκας ισοθεος φως. Desinit
τα κεφαλαια της Ιωαννου του θεολογου Αποκαλυψεως: Titulus initialis
Τα κεφαλαια της Ιωαννου του θεολογου Αποκαλυψεως· Titulus initialis
τὰ κεφάλαια τῆς ὀπτανθείσης ἀποκαλύψεως τῷ εὐαγγελιστῇ Ἰωάννῃ ἐν Πάτμῳ τῇ νήσῳ. Titulus initialis
τα κεφαλαια της οπτανθεισης Αποκαλυψεως τω ευαγγελιστη Ιωαννη εν Πατμω τη νησω. Titulus initialis
τα κεφαλαια της οπτανθεισης εν Πατμω τω ευαγγελιστη Ιωαννη Αποκαλυψεως. Titulus initialis
Τα κεφαλαια της οπτανθεισης εν Πατμω τω ευαγγελιστη Ιωαννη Αποκαλυψεως. Titulus initialis
Τὰ κεφάλαια τῆς ὀπτανθείσης ἐν Πάτμωι τῶι εὐαγγελιστῆι Ἰωάννῃ ἀποκαλύψεως. Titulus initialis
Τὰ κη' κεφάλαια τῆς πίστεως τῶν Φράγγων καὶ τῶν λοιπῶν Λατίνων, τοῦ προλεχθέντος λόγου πλατύτερον Titulus initialis
ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΤΩ ΥΙΩ ΤΑΥΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ Incipit
ΤΑ ΚΟΥΡΒΟΥΛΛΙΑ ΕΞΕΡΙΖΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΡΟΓΑΣ ΣΥΝΤΖΑΚΙΖΟΥΝ Desinit
τὰ κρίματα γάρ σου φησὶν ἄβυσσος πολλή Desinit
Τ̀α λεγ́ομενα ὁμηρόκεντρα μεγάλῃ τῃ̑ σπουδῃ̑ Incipit
Τὰ λεγόμενα περὶ τῶν ἀδυνάτων Titulus initialis
τα λειποντα απο της ερμηνειας των κεφαλαιων του σ (?) και σ (?) Ιωαννου του Χρυσοστομου Titulus initialis
τἀ λείποντα ἀπὸ τῆς ἑρμηνείας τῶν κεφαλαίων τοῦ σ (?) καὶ σ (?) Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Titulus initialis
τὰ λείποντα δ' αὐτούς ἐξευρίσκοντας Desinit
Τὰ λείποντα περὶ τῆς θείας ἱερουργίας καὶ πῶς ὁ Χριστὸς λέγεται προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ προσδεχόμενος καὶ διαδιδόμενος Titulus initialis
ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΑΥΤΩΝ ΕΠΕΘΕΝΤΟ ΕΝ ΓΛΩΣΣΟΚΟΜΟΙΣ Desinit
Τὰ λείψανα τῆς χθὲς Incipit
Τὰ λείψανα τῆς χθεσινῆς τραπέζης ἀποδοῦναι ὑμῖν βούλομαι Incipit
Τὰ λείψανα τῶν ἁγίων μὴ ἀνέχεσθαι προσκυνεῖν• τινὰς δέ, μηδὲ τὰς ἁγίας εἰκόνας. Desinit
Τὰ ληρήματα τοῦ Ἀκινδύνου καὶ αἱρέσεις ξβ' Titulus initialis
Τὰ λίθων ἰδιώματα τῇ βασιλεῖ Incipit
τὰ λοιπὰ ταύτης μετέπειτα θεωρήσομεν. Desinit cuiusdam partis
Τὰ μεγάλα τῶν πραγμάτων μεγάλων δεῖται διηγημάτων Incipit
ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΕΙΝ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΘΕΙΤΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Desinit
Τὰ μὲν ἀγγελλόμενα πάντες ἀκούομεν Incipit
ΤΑ ΜΕΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΣΧΕΡΩΝ ΤΑ Δʹ ΑΠΑΙΤΗΜΑΤΑ Incipit
Τὰ μὲν ἄλλα, ὦ ἐπίσκοπε Incipit
Τὰ μὲν ἀπὸ τῆς τυραννίδος, ὦ ἄνδρες Incipit
τὰ μὲν ἀρτίως καθωμιλημένα καὶ κοινῇ πᾶσιν ἐγνωσμένα Incipit
Τὰ μὲν Γαληνοῦ ταῦτα συντάξεις ἔχει Incipit
Τὰ μὲν γεγονότα πάντα Incipit
Τὰ μὲν γράμματα, σά· ἡ δὲ φράσις Incipit
τὰ μὲν δὴ ἄλλα τῆς τοῦ φιλοσόφου γνώμης καὶ προαιρέσεως Incipit cuiusdam partis
Τὰ μὲν δὴ περὶ τῆς ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Incipit
Τὰ μὲν δὴ περὶ τῆς ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Incipit
Τὰ μὲν δὴ περὶ τῆς ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Incipit
Τὰ μὲν δὴ πρῶτα τῶν πρὸς Εὐνόμιον ἀγώνων ἱκανῶς ἤδη κατὰ θείαν συμμαχίαν ἐν τοῖς φθάσασι διήνυσται πόνοις Incipit
Τὰ μὲν δὴ τοῦ Υἱοῦ πέρας ἔχει Incipit
Τὰ μὲν δὴ τοῦ Υἱοῦ πέρας ἔχει Incipit
Τὰ μὲν δὴ τοῦ Υἱοῦ πέρας ἔχει Incipit
Τὰ μὲν δὴ τοῦ Υἱοῦ πέρας ἔχει Incipit
Τὰ μὲν δὴ τοῦ Υἱοῦ πέρας ἔχει Incipit
Τὰ μὲν δὴ τοῦ Υἱοῦ πέρας ἔχει Incipit
Τὰ μὲν ἔθη τῶν Λατίνων μὴ βδελυκτὰ παρ' ἡμῖν Incipit
ΤΑ ΜΕΝ ΕΝΕΡΓΕΤΙΚΑ ΔΟΤΙΚΗ ΤΑ ΔΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ Desinit
Τὰ μὲν ἔξωθεν ἀξιώματα, ἀγαπητοί, εἰκότως ἀπὸ τῶν ἔξωθεν περικειμέων τεκμηρίων Incipit
τὰ μέν ἐστι κριμνώδη Desinit
Τὰ μὲν ἐφάμην ἐς Θεόδωρον ἀδελφεὸν ἤδη Incipit
Τὰ μὲν θεῖα καὶ ἱερὰ λόγια πάντα Incipit
Τὰ μὲν θεωρητικὰ, ὧν τὸ τέλος Incipit
Τὰ μὲν κατὰ τὴν μεγάλην ταύτην Μαρίαν, οἷον ἐπὶ τίνος βασιλέως γέγονε Incipit
τὰ μὲν κατηγορήμενα οὕτως ἐστι πολλὰ καὶ δεινά, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὥστε οὐκ ἄν μοι δοκεῖ δύνασθαι Incipit
Τὰ μὲν οὖν εὐθυμετρικὰ εἴδη εἰσὶν ια' Incipit
Τὰ μὲν οὖν ἐφ’ οἷς ἀδίκως τοῦ οἰκείου ἡμεῖς ἀπηλάθημεν θρόνου ἐν τούτοις, ἐν οἷς καὶ οὐχ ὡς τὴν εὐσέβειαν προδιδόντες, οὐδ’ ὡς τῶν Ῥωμαίων ἐχθροὶ, ὡς οἱ διαβάλλοντές φασιν, ὡς φιλορώμαιοι δέ γε, τῆς εὐσεβείας λυμαινομένης οὐδὲν, κατὰ τὴν ἐπὶ τὸ κρεῖττον πρόνοιαν τῆς ἡμῶν βασιλείας καὶ ἡγεμονίας, τὴν εἰρήνην τῆς Ῥωμαϊκῆς πραγματεύσασθαι Ἐκκλησίας, ἐπιτομώτερον διεξήλθομεν. Incipit
τὰ μὲν οὖν κοινῶς ἐφαρμοζόμενα Incipit
Τὰ μὲν οὖν τῆς ἱερᾶς τετρακτύος Incipit
Τὰ μὲν οὖν τῆς πανυπερτάτου δεσποίνης ἡμῶν ὀνόματα Incipit
Τὰ μὲν σημεῖα τῶν ἑπτὰ πλανητῶν καὶ τῶν δώδεκα ζῳδίων Incipit
Τὰ μὲν σώματα καταλλήλως Incipit
Τὰ μὲν σώματα καταλλήλως Incipit
Τὰ μὲν τῆς δυαρχίας ἐκ μέσου Incipit
τὰ μὲν τῆς δυαρχίας ἐκ μέσου γέγονεν Incipit
Τὰ μὲν τῆς παλαιᾶς βιβλία φιλόχριστε καὶ φιλομαθέστατε Incipit
Τὰ μὲν τῆς Παλαιᾶς βιβλία, φιλόχριστε καὶ φιλομαθέστατε πρόεδρε καὶ τοῦ Θεοῦ ὄντως ἄνθρωπε Incipit
Τὰ μὲν τῶν τοῦ νόμου ἐντολῶν Incipit
ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Incipit
Τὰ μέτρα καὶ οἱ σταθμοὶ ἀλλήλων διαφέρουσιν Incipit
τὰ μέτρα προγέγραπται Desinit
Τὰ μὴ βουλόμενα Incipit
τὰ μη[δὲν Desinit
τὰ μιάσματα καθαρήσω Desinit
ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΕΧΕΙ Incipit
τα νοηματα Desinit
τα οβελισμενα εν τισιν αντιγραφοις ου κειται Incipit
τα οβελισμενα, εν τισιν αντιγραφοις ου κειται Incipit
ΤΑ ΟΚΤΩ ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΤΑ ΕΝ ΤΗ ΟΚΤΩΗΧΩ Α ΜΕΤΕΠΟΙΝΣΕΝ Ο ΠΕΔΙΑΣΙΜΟΣ Titulus initialis
τὰ ὅμοια παρὰ τέκνων ὑμῶν ὑποστῆτε. Desinit
Τὰ ὅμοια τοίνυν καὶ ὁ μητροπολίτης Νικαίας Incipit
Τὰ ὀνόματα οὐ δηλοῦσι τὴν θείαν οὐσίαν Incipit
Τὰ ὀνόματα τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων ἀποστόλων τῶν ιβʹ καὶ ποῦ ἐδίδαξαν καὶ πῶς ἐτελειώθησαν. Titulus initialis
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΠΟΙΜΕΝΩΝ Incipit
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ Θʹ ΜΟΥΣΩΝ Titulus initialis
Τα ονοματα των ιβ´ αποστολων εκ ποιων γονεων και εκ ποιας χωρας και πως ετελειωθησαν. Titulus initialis
Τὰ ὀνόματα τῶν ιβ´ ἀποστόλων ἐκ ποίων γονέων, καὶ ἐκ ποίας χώρας, καὶ πῶς ἐτελειώθησαν. Titulus initialis
Τα ονοματα των ιβʹ αποστολων εκ ποιων γονεων και εκ ποιας χωρας και που εκηρυξαν, και πως ετελειωθησαν. Titulus initialis
τα ονοματα των ιβʹ, αποστολων Titulus initialis
τα ονοματα των ιϛʹ προφητων και οπως ετελευτησαν· και εν ποιοις τοποις κεινται· και τι εκαστος προεφητευσεν. και οσα επι αυτων παραδοξα γεγονεν. Titulus finalis
τα ονοματα των ιϛʹ προφητων. Titulus initialis
ΤΑ ΟΞΕΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Incipit
τὰ οὐκ ἐφ' ἡμῖν διὰ τὰ ἐφ' ἡμῖν Desinit
ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΗΡΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΞΙΩΣΕΙΕΝ Α ΤΟΙΣ ΑΓΑΠΩΣΙ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΗΤΟΙΜΑΣΕΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ... Desinit
τα οφφικια της εκλλησιας Incipit
ΤΑ ΟΦΦΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ Titulus initialis
Τὰ πάθη αὐτὰ καθ' αὑτὰ κακά Incipit
τὰ πάθη προσῳδίαι ἀλλ' οὐ κατὰ τὸν ὅρον Desinit
Τὰ πάντα γὰρ τοῦ Θεοῦ, ὃς τοῖς πᾶσι τὴν ἁρμόζουσαν οἴκησιν παρέχει. Desinit
τα παντα γαρ του θεου· ος τοις πασιν την αρμοζουσαν οικησιν παρεχει. Desinit
Τὰ πάντα γινώσκειν τε καὶ κατ' ἐπιστήμην ὡρισμένως εἰδέναι Incipit
τα πάντα ἔτη ἀπὸ τῆς κλήσεως αὐτοῦ μέχρι τῆς τελειώσεως τριάκοντα καὶ πέντε. Desinit
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΝΘΑΝΩΝ Desinit
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ Η ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΙΡΑΧ Desinit
τα παντα παντη καιρον εχει. Incipit
Τὰ πάντα πάντῃ καιρὸν ἔχει· Incipit
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΑΓΑΓΩΝ Incipit
τὰ πάντα συνέστηκε καὶ αὐτὴ ἐστι πρὸ πάντων Desinit cuiusdam partis
τὰ παρ' ἑαυτῶν ἐ[πάγειν Desinit
τὰ παρ' ἐκείνων σοι ὑποθήσω. ἔχει δὲ οὕτως Desinit
Τὰ παρὰ σοῦ μοι πεμφθέντα δεξάμενος Incipit
Τὰ παρὰ τὸ ἄγχι συγκείμενα διὰ τοῦ γράφονται οἷον ἀγχιστεύς Incipit
Τὰ παρὰ τὸ ἀεὶ συγκείμενα διὰ τῆς ει διφθόγγου γράφεται Incipit
Τὰ παρὰ τὸ σῶμα Incipit
Τὰ παρὰ τῶν ἐγκυκλίων πρῶτα μαθήματα Incipit
Τὰ παρὰ τῶν Φράγγων παρὰ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν (καὶ) παρὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν συνήθειαν δοξαζόμενα καὶ τελούμενα, δι’ ἃ καὶ ἔχομεν πρὸς αὐτοὺς ἀκοινωνήτως, εἰσὶ ταῦτα Titulus initialis
τὰ παραγγέλματα καὶ λόγου ἄξια ἢ φαῦλα καὶ ἄχρηστα Desinit
ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΛΕΜΑΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Titulus initialis
τα παραπλησια [λεγοντας] αυτους ευρησεις. Desinit
τα παραπλησια λεγοντας αυτους ευρησεις. Desinit
τα παραπλησια λεγοντας αυτους ευρησεις. ερρωσο εν Kυριω. Desinit
τὰ παραπλήσια λέγοντας αὐτοὺς εὑρήσεις. ἔρρωσο ἐν κυρίω. Desinit
τα παραπλησια λεγοντας αυτους ευρησεις. ερρωσο εν κυριω. Desinit
τὰ παραπλήσια τῷ διδασκάλῳ· οὗτος [ Desinit
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ Incipit
ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΤΗΣ Titulus initialis
ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΕΙΣΙΝ ΠΕΝΤΕ Incipit
τὰ πεπλημμελημένα μετὰ Desinit
τὰ πεπυρωμένα σβέσαι, καὶ τὴν περι[κεφαλαίαν] (περικεφαλαίαν) Desinit abruptus
τὰ πέρατα τοῦ κέντρου Desinit
ΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΗΛΟΥΣΙ Incipit
ΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΟΥ ; ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΣΠΟΝΔΑΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ Titulus initialis
τὰ περὶ ἡμᾶς καὶ πληττομένη τὸ ἔνατον Αἴγυπτος Desinit
Τὰ περὶ τῆς ἀνθρώπου κατασκευῆς, καὶ ἐξ ὅσων ἐστὶ φύσεων Incipit
Τὰ περὶ τῆς ἀνωτάτω Τριάδος θεολογεῖν Incipit
ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Incipit
ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟ ΠΩΣ ΕΞΗΓΗΣΑΤΟ ΑΥΤΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΠΟΙΩ ΤΟΠΩ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΩΡΑ Titulus initialis
ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ [] ΑΥΤΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΩ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΩΡΑ Titulus initialis
Τὰ περὶ τούτων Desinit
Τὰ περὶ τῶν Ἀρμενίων γινόμενα Incipit
Τὰ περὶ τῶν προσώπων ἄριστα θεολογήσας Incipit
Τά περιεκτικώτερα τῶν ἐκ γῆς φυομένων ἐκ τοῦ Θεοφράστου Titulus initialis
τὰ περιττὰ περικόπτομεν Incipit
Τὰ πλεῖστα τῶν ἁμαρτημάτων Incipit
Τὰ πλεῖστα τῶν ἁμαρτημάτων Incipit
ΤΑ ΠΛΗΘΗ Desinit
τα πλημμεληματα σου. Desinit
Τὰ πλούσια τῶν ζῳδίων εἰσὶ ταῦτα Incipit
Τὰ ποιοῦντα τοὺς σοφιστικοὺς ἐλέγχου ς ἕξ εἰσι τῇ λέξει Incipit
Τὰ πολιτικὰ ληφθέντα ἐξ αὐτῶν τῶν λογίων τῆς θείασ γραφῆς Titulus initialis
τὰ πολλὰ διαλυθήσεται σκάνδαλα Desinit
ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΜΟΥ ΕΡΕΙΔΟΥΣΑΝ ΟΛΙΣΘΗΜΑΤΑ Desinit
Τὰ πολλὰ τῶν εὐαγγελικῶν κηρύγματα ἁπλῶς οὕτως Incipit
Τὰ πολλὰ τῶν εὐαγγελικῶν κηρύγματα ἁπλῶς οὕτως Incipit
τὰ πρόβατα Desinit
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΑ ΜΟΝΟΒΙΒΛΑ ΟΜΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ Νʹ Desinit
τὰ προηγιασμένα ἅγια τοῖς ἁγίοις καὶ τότε τελεῖτε θείαν λειτουργίαν Desinit
Τὰ προλεγόμενα ἤως εἰωθότα ἐπὶ ἑκάστου συγγράμματος Incipit
Τὰ προλεγόμενα τῆς ῥητορικῆς Titulus initialis
Τὰ προλεγόμενα τῆς ῥητορικῆς τέχνης εἰς δέκα κεφάλαια διαιροῦνται Incipit
Τὰ προοίμια ποιεῖται Incipit
ΤΑ ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Incipit
ΤΑ ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Incipit
Τὰ προοίμια ποιεῖται ὁ Πτολεμαῖος Incipit
ΤΑ ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΗΣ Incipit
Τὰ προοίμια τῆς συμπερασματικῆς τετραβὶβλου ὁ Πτολεμαῖος πρὸς τοῦς τὴν ἀστρολογίαν Incipit
Τὰ πρὸς ἀνθρώπους ἰδὼν ὄμματι Incipit
ΤΑ ΠΡΟΣ ΚΡΟΝΟΝ Titulus initialis
ΤΑ ΠΡΟΤΑΚΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΓΕΝΟΣ Incipit
ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΕΝΩΤΙΣΑΙ ΚΥΡΙΕ ΣΥΝΕΣ ΤΗ ΚΡΑΥΓΗΙ ΜΟΥ Incipit
Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι Incipit
Τὰ ῥήματα συμβουλάς ο᾿πρόσταξιν ἐμφαίνει Incipit
Τὰ ῥήματα τῆς θείας μεσταγωγίας τοῦ ἀγίου γρηγορίου τοῦ θαυματουργοῦ Titulus initialis
Τὰ ῥητορικὰ σχήματα οἷς ὁ λόγος αὔξεται Incipit
τὰ ῥητορικὰ σχήματα πέφυκεν οἷά τινα κινήματα τοῦ λόγου Incipit
Τὰ σὰ δεξάμενος γράμματα Incipit
Τὰ σά μοι κομισθέντα γράμματ' ἀναγνούς Incipit
ΤΑ ΣΚΗΝΩΜΑΤΑ ΙΑΚΩΒ Desinit
Τὰ σκῆπτρα λαχὼν τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς Ἀντωνῖνος Incipit
Τὰ σκῆπτρα τῆς τῶν Ῥωμαίων βασιλείας παραχωρήσει Θεοῦ ὑπὸ τῶν Ἀγαρηνῶν τυραννούμενα Incipit
τὰ στέρνα δ’ ἐξέρρηξας, οὐχὶ μιγνύεις Desinit
τὰ στερχθέντα Incipit
τὰ στερχθέντα Incipit
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙ'ΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΑΣ, ΓΗ, ΥΔΩΡ, ΠΥΡ, ΑΗΡ, ΓΗ ΞΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΡΑ Incipit
Τὰ στοιχεῖα διαιφοῦνται εἰς φωνήεντα καὶ εἰς σύμφωνα Incipit
τὰ στρατεύματα Incipit
ΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΝΤΑ ΗΜΙΝ ΛΥΠΗΡΑ Incipit
Τὰ συντείνοντα πρὸς ὠφέλειαν Incipit
Τὰ συντεταγμένα τῶν σοφῶν ἔργα ἐγχειρίδια ἐπωνόμασαν Incipit
τὰ σύσσημα τῆς ὑπὲρ ἁγίας (ὑπεραγίας) θεοτόκου καὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποίημα Ἐπιφανίου μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου. Titulus initialis
Τὰ σχέδη τοῦ μυός Titulus initialis
ΤΑ ΣΧΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Titulus initialis
τὰ τ' ἄνω κάτω τά τε κάτω τιθεῖσιν ἄνω Desinit cuiusdam partis
τὰ ταπεινά· θεὸς γὰρ ὑπάρχων ἀόρατος... Δοξάζωμεν τὴν ἀληθῆ ἄκτιστον τριάδα, τὴν εἰς ἀεὶ διαμένουσαν καὶ σῴζουσαν τοὺς πιστούς, ὅτι... Desinit
Τά τε ἄλλα τὸ ὄρος ὁ Ἄθως Incipit
Τά τε ἄλλα τὸ ὄρος ὁ ἄνθος Incipit
τά τε δίκαια ποιήσετε καὶ ἀξιώτερον τὸν σῖτον ὠνήσεσθε. εἰ δὲ μή, τιμιώτερον Desinit
τά τε θεοφιλῆ πράττειν Incipit
τὰ τεκ[μήρια Desinit
Τὰ τεκμήρια τοῦ ἀληθεστάτην εἶναι τὴν πίστιν ἡμῶν Incipit
ΤΑ ΤΕΡΠΝΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΘΕΩΡΩΝ, ΠΡΟΣΕΧΕ Incipit
Τα τεσσαρα ευαγγελια εν κεφαλαιοις διαιρουμενα, ως κατ᾽ετος εν ταις θειαις ταξεσιν αναγιγνωσκοντα, μετα κανονων Ευσεβιου. Συναξαριον του ευαγγελιου περιεχον πασαν ακουλουθιαν, και το μηνολογιον. Textus
τα τεσσαρα ευαγγελια μεθ᾽ εικονων. προερχεται ομιλια Χρυσοστομου εις το αγιον Πασχα. Textus
Τὰ τέσσερα στοιχεῖα τὰ λέγουν οἱ Τοῦρκοι ἀνασήρ, ἐρμπαά Incipit
Τὰ τῆς ἀναπνοῆς αἴτια ὁ προκείμενος ἀποδεῖξαι Incipit
τὰ τῆς διαλέξεως ἔχουσιν Desinit
Τὰ τῆς ζωοποϊοῦ νεκρώσεως Incipit
τὰ τῆς θεότητος ὄμματα οὐκ ἐκάμμυσεν. Αὐτῷ… Desinit
τὰ τῆς κακίας καὶ τὰ παρακολουθοῦντα αὐτῇ τῶν ψεγομένων ἐστίν Desinit
Τὰ τῆς λέξεως πάθη ἢ ἀπὸ πλεονασμοῦ Incipit
Τὰ τῆς λέξεως πάθη ἢ ἀπὸ πλεονασμοῦ Incipit
ΤΑ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ ΠΑΘΗ Η ΑΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ Incipit
Τα της νεας διαθηκης πανσεπτα βιβλια, Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια Incipit
Τὰ τῆς νέας πάνσεπτα ταῦτα βιβλία Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια εν εκαστω ευαγγελιστη Incipit
Τὰ τῆς νέας πάνσεπτα ταῦτα βιβλία ἐν ἑκάστω εὐαγγελιστῇ Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια εν εκαστω ευαγγελιστη Incipit
Τὰ τῆς νέας πάνσεπτα ταῦτα βιβλία ἐν ἑκάστῳ εὐαγγελιστῇ εἰς κεφάλαια καὶ τίτλους διαιρεῖται· καὶ τίτλοι μὲν καλοῦνται· ὡς ἐν τῷ κατὰ Ματθαῖον· περὶ τῶν Μάγων καὶ περί τῶν ἀναιρεθέντων παιδίων· ἐν δὲ τῷ κατὰ Μᾶρκον περὶ τοῦ δαιμονιζομένου· καὶ περὶ τῆς πενθερᾶς Πέτρου· ἐν δὲ τῷ κατὰ Λουκᾶ περὶ τῆς ἀπογραφῆς· καὶ περὶ τῶν ἀγραυλούντων ποιμένων· ἐν δὲ τῷ κατὰ Ἰωάννην περὶ τοῦ ἐν Κανὰ γάμου καὶ περὶ τῶν ἐκβληθέντων ἐκ τοῦ ἱεροῦ· ἔχει δὲ ὁ μὲν ἅγιος Ματθαῖος τίτλους ξηʹ· κεφάλαια τνεʹ · ὁ δὲ ἅγιος Μᾶρκος τίτλους μηʹ· κεφάλαια σλϛʹ · ὁ δὲ ἅγιος Λουκᾶς τίτλους πγʹ· κεφάλαια τμβʹ · ὁ δὲ ἅγιος Ἰωάννης τίτλους ιηʹ · κεφάλαια σλβʹ. Textus
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια εν εκαστω ευαγγελιστη, εις κεφαλαια και τιτλους διαιρουνται Incipit
τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια, εν εκαστω ευαγγελιστη, εις κεφαλαια και τιτλους Incipit
Τὰ τῆς νέας πάνσεπτα ταῦτα βιβλία, ἐν ἑκάστω εὐαγγελιστῆ, εἰς κεφάλαια καὶ τίτλους διαιρείται· Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια, εν εκαστω ευαγγελιστη, εις κεφαλαια και τιτλους διαιρουνται, και τιτλοι μεν καλουνται, ως εν τω κατα Ματθαιω, περι των μαγων Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια. Incipit
τα της νεας πανσεπτα, ταυτα βιβλια Incipit
Τὰ τῆς οἰκουμένης συντρέχουσιν ἄκρα πρὸς μίαν σύμπνοιαν Incipit
Τὰ τῆς παρούσης ἱερᾶς πανηγύρεως Incipit
Τὰ τῆς παρούσης ἱερᾶς πανηγύρεως ἡ εὐαγγελικὴ σάλπιγξ περιηχείτω Incipit
Τὰ τῆς πνευματικῆς λειτουργίας διακονήματα Incipit
ΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΝ· ΟΤΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΧΑΛΕΠΟΝ Desinit
Τὰ τῆς πρώτης ἡμέρας ἔργα, μᾶλλον δὲ τὰ τῆς μιᾶς· Incipit cuiusdam partis
ΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ Desinit
τὰ τῆς σελήνης ἐν τῷ ζωδιακῷ Desinit
ΤΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑ Incipit
τὰ τῆς φλογίνης νῶτα ῥομφαίας βλέπει Desinit
Τὰ τῆς χαρᾶς εὐαγγέλια δεξαμένη Incipit
τὰ τῆς ψυχῆς ἄρδον διαβήματα καὶ τῶν θείων δώρων πληροῦν Desinit
Τὰ τῆς ψυχῆς τῆς πανθλίας μου ὄμματα Incipit
τὰ τοιαῦτα Incipit
Τὰ τοίνυν ὑπερβαίνοντα πίστεως δεῖται μόνης Incipit
Τὰ τοίνυν ὑπερβαίνοντα πίστεως δεῖται μόνης Incipit
ΤΑ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΖΩΑ Titulus initialis
Τὰ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ θεῖα τερατουργήματα Incipit
Τὰ τοῦ ἐνυποστάτου Λόγου καὶ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ... ῥηθέντα Incipit
ΤΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΣΤΑΖΕΙΝ ΒΑΡΗ Desinit
Τὰ τοῦ Η σημαντικά Titulus initialis
τὰ τοῦ λόγου σχήματα Titulus initialis
Τὰ τοῦ μεγάλου καὶ ἐνδόξου Ἀρτεμίου ὡς ἐν συνόψει Incipit
Τὰ τοῦ μεγάλου καὶ ἐνδόξου μάρτυρος Ἀρτεμίου διηγεῖσθαι μέλλων ἀνδραγαθήματα Incipit
Τὰ τοῦ παλαιοῦ νόμου πάντα συμβολικὰ ἦν καὶ τυπικὰ καὶ σκιώδη Incipit
Τὰ τοῦ ὕδατος ζῴδια εἰσὶ ταῦτα Incipit
τα τουτων ενδοσθια αποπλυνεσθαι. Desinit
τὰ τούτων ἐνδόσθια ἀποπλύνεσθαι. Desinit
τὰ τραύματα ἀναξαίνων Incipit
ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΣ Incipit
ΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΧΟΡΕΥΟΥΣΙΝ Incipit
τὰ τῶν ἀρετῶν κατορθώματα Desinit
Τὰ τῶν Ἀρμενίων παραρτήματα Incipit
ΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΜΑΤΑ Titulus initialis
ΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣΙ ΤΑΥΤΑ Titulus initialis
ΤΑ ΤΩΝ ΑΡΝΩ ΚΡΕΕΙ ΣΥΜΕΤΡΑ ΕΙΣΙΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ, ΤΑ ΑΠΙΑ ΨΥΧΡΑ ΕΙΣΙ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ Incipit
Τὰ τῶν ἀρνῶν κρέη σύμμετρά εἰσι θερμότητος Incipit
τα των βρωματων η δεα και τιμια προτιθεμενα πολλακις. Incipit
Τὰ τῶν βρωμάτων ἡδέα καὶ τίμια προτιθέμενα πολλάκις οὐ μόνον τοὺς πεινῶντας Incipit
ΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΞΙΩΣΑΣ ΕΡΡΩΣΟ Desinit
Τὰ τῶν ἐπ' ἀρετῇ διαβοήτων ἀνδρῶν ἀξιέπαινα καὶ εὐκλείας Incipit
Τὰ τῶν ἐπιθέτων ὑπομνήματα συλλεγέντα ἐκ τῶν παλαιῶν ποιητῶν καὶ συναρμολογηθέντα παρὰ Ιω. Βωρδάτου τοῦ Βιτουρικοῦ Titulus initialis
Τὰ τῶν θεοσόφων καὶ πολυυμνήτων ἀποστόλων Incipit
τὰ τῶν πατριάρχων καὶ τῶν προφητῶν τὰ σώματα μέχρι νῦν Desinit
Τὰ τῶν προφητῶν ὀνόματα καὶ πόθεν ἦσαν καὶ ποῦ κεῖνται Titulus initialis
Τὰ τῶν φιλοθέων ἀνδρὼν διηγήματα εἴωθε μὲν τῷ λόγῳ Incipit
ΤΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΓΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΜΑΤΑ Titulus initialis
Τὰ ὕδατα μὴ κενούμενα Incipit
Τὰ ὑπαρκτικὰ ῥήματα ψιλοῦται Incipit
ΤΑ ΥΠΟ ΣΟΥ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΑ Desinit
τὰ ὑπόλοιπα τοῦ λόγου ἀκουσώμεθα· ᾧ... Desinit
τὰ φαινόμενα καὶ τὰ νοούμενα σά· τὰ πάντα σά Desinit
τὰ φυσικὰ ἀρχὰς ἔχει· τὰ ἀρχὰς ἔχοντα ἐπίσταστθαι συμβαίνει Incipit
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ Desinit
ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕ[ΡΙ Desinit
Τὰ χείλη μου κίνησον Incipit
Τὰ Χερουβὶμ καὶ Σεραφὶμ πολυόμματα Incipit
Τὰ χθὲς ὑμῖν εἰρημένα Incipit
Τὰ χρήματα οἱ ὀφείλοντες εἰ τῆς κυρίας ἡκούσης τὸ Incipit
τα ωβελισμενα εν τισιν αντιγραφοις ου κεινται Incipit
Τὰ ὠβελισμένα ἔν τισιν ἀντιγράφοις οὐ κεῖται· οὐδὲ Ἀπολιναρίῳ· ἐν δὲ τοῖς ἀρχαίοις ὅλα κεῖται· μνημονεύουσι τῆς περικοπῆς ταύτης καὶ ἀπόστολοι πάντες ἐν αἷς ἐξέθεντο διατάξεσιν εἰς οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας. Textus
ΤΑ ΩΜΩΤΑΡΙΧΑ· ΔΥΣΠΕΠΤΑ... ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΔΕΙ ΤΗΣ ΤΟΥΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ Desinit
Τὰ ὡς ἀπὸ Γρηγορίου τοῦ θαυματουργοῦ Incipit
ΤΑ ΩΣ ΔΕ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΥΦΥΩΣ ΑΠΟΞΕΕΙ Incipit
τα]πεινώσει ἔκφυλον τὸν τῆς φιλοσοφίας φρυγμόν Incipit
Ταβαρειώτα Λαχανᾶ τούτοις καὶ γὰρ ἀμβρύνει Incipit
ταδ’ ενεστιν· ευαγγελια δ· κατ (κατα) Ματθαιον, κατ (κατα) Μαρκον, κατ (κατα) Λουκαν, κατ (κατα) Ιωαννην. Textus
Τάδε εἰσὶ τὰ περιεχόμενα ἑν τοῖς πρακτικοῖς τῆς οἰκουμενικῆς τρίτης συνόδου ἐπὶ Θεοδοσίου βασιλέως κατὰ Νεστορίου αἱρετικοῦ Titulus initialis
ταδε ενεστιν εν τηδε τη βιβλω. Titulus initialis
ΤΑΔΕ ΚΑΤ ΟΧΕΑ, ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ Desinit
ΤΑΔΕ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΟΥΑΙ ΣΟΙ Η ΓΗ Incipit
Τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ, Οὐαί σοι, γῆ, ὅταν τῶν Ἀγαρηνῶν (ἀγγέλων) τὸ σκῆπτρον βασιλεύσῃ ἐν σοί Incipit
Τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ συνήσει ὁ παῖς μου Incipit
ΤΑΔΕ ΜΕΝ ΠΕΡΣΩΝ ΤΟΥΤΟ ΔΕΙΚΤΙΚΩΣ ΟΙΟΝ ΦΗΣΙΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΟΝ Incipit
Ταδε τα τεσσαρα χερουβιμ· Το κατα Ματθαιον, ομοιον ανθρωπου· Το κατα Μαρκον, ομοιον μοσχου· Το κατα Λουκαν, ομοιον λεοντος· Το κατα Ιωαννην, ομοιον αετῳ· αυτη η διδαχη των χερουβιμ. αμην. Textus
Τάδε τὰ τέσσαρα χερουβίμ· τὸ κατὰ Ματθαῖον, ὅμοιον ἀνθρώπου· τὸ κατὰ Μᾶρκον, ὅμοιον μόσχου· τὸ κατὰ Λουκᾶν, ὅμοιον λέοντος· τὸ κατὰ Ἰωάννην, ὅμοιον ἀετῷ· αὕτη ἡ διδαχὴ τῶν χερουβίμ. ἀμήν. Textus
ται]ς συναγωγαις Incipit abruptus
ταῖς ἀμοίβαις νικᾷ Desinit
ταῖς ἀμοίβαις νικᾷ, ὅτι αὐτῷ πρέπει... Desinit
ταῖς ἀναγομέναις ψυχαῖς παρὰ θεοῦ φιλανθρώπως ἀποκεκλήρωται, ἐν αὐτῷ Χριστῷ... Desinit
ταῖς ἀντιδόσεσι καὶ ταῖς ἀμοίβαις νικᾷ Desinit
ταῖς ἀντιδόσεσι καὶ ταῖς ἀμοίβαις νικᾶν ἐσπούδακν, ὧ ἐπιτύχοιμεν... ἀμήν Desinit
ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις Incipit
Ταῖς ἀστραπαῖς τοῦ παναγίου Πνεύματος καταυγαζόμενος Incipit
ΤΑΙΣ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟΙΣ ΒΑΣΑΝΟΙΣ ΤΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΥΘΥΝΑΣ ΥΦΕΞΩΝ ΕΙΣ ΑΙΩΝΑ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ Desinit
ταῖς αὐτῆς πρεσβίαις καὶ παρακλήσεσι · χάριτι καὶ φιλανθροπία τοῦ κυροῦ καὶ σωτήρ ... ἀμήν Desinit
Ταῖς γὰρ τῶν νέων οἶμαι ψυχαῖς ἁπαλωτέραις οὔσαις Incipit
ΤΑΙΣ ΓΥΝΑΙΞΙΝ ΠΛΕΟΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Desinit
ΤΑΙΣ ΔΑΣΕΙΑΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΕΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Incipit
Ταῖς δὲ εἰρημέναις αἰτίαις συνείδωμεν Incipit
Ταῖς δευτέραις πάσαις ἄνευ τῶν νενομισμένων νηστειῶν Incipit
ταις εκκλησιαις. Desinit
ταῖς ἐννάταις καὶ ἐν ταῖς ἑσπέραις ὀφείλειν γίνεσθαι Incipit
ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ἀπάτης συζωοποιήσει ἐν ἑαυτῷ, χάριτι... Desinit
ΤΑΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΙΣ ΙΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΧΑΡΙΣΙ Incipit
ταῖς ἡδοναῖς ἐσπίλωσεν κατέβην ἀπὸ Desinit
ταῖς ἡδοναῖς σχολάζουσα Incipit
ΤΑΙΣ ΗΔΟΝΑΙΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΘ ΕΚΑΣΤΗΝ Incipit
Ταῖς ἡδοναῖς σχολάζουσα τοῦ βίου καθ' ἑκάστην (...) ἐπίστρεψον καὶ βόησον· σῶτερ, ἐλέησόν με. Textus
ΤΑΙΣ ΗΛΙΑΚΑΙΣ ΑΚΤΙΣΙ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΗΝ Desinit
ταῖς ἡλιακαῖς σύνδρο<μον> [... Desinit
ταῖς θείαις ἐπαναπαυθῆναι μοναῖς καταξίωσον... ἀμήν Desinit
ΤΑΙΣ ΙΕΡΑΙΣ ΩΣ ΙΕΡΕΩΣ, ΝΙΚΟΛΑΕ Incipit
ταῖς κατὰ μικροῦ προσθήκαις τοῦτο ἐμηχανήσαντο Desinit
ταις κυριακαις καθως εταχθη αναγινωσκεσθαι. Desinit
ταῖς μεθοδείαις τοῦ διαβόλου καὶ τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἀξιωθῆναι, ἧς γένοιτο... Desinit
ταῖς μεθοδείαις τοῦ διαβόλου καὶ τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἀξιωθῆναι, ἧς γένοιτο... Desinit
ταῖς μεθοδείαις τοῦ διαβόλου καὶ τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἀξιωθῆναι, ἧς γένοιτο... Desinit
ταῖς μεθοδείαις τοῦ διαβόλου καὶ τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας ἀξιωθῆναι, ἧς γένοιτο… Desinit
ταῖς μεθοδείαις τοῦ διαβόλου καὶ τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἀξιωθῆναι, χάριτι... Desinit
ταῖς μεθοδείαις τοῦ διαβόλου, χάριτι... Desinit
ταῖς μεθοδείαις τοῦ διαβόλου, χάριτι... Desinit
ταῖς μεθοδείαις τοῦ διαβόλου, χάριτι... Desinit
Ταῖς μνείαις τῶν ἁγίων κοινωνεῖν, ἀδελφοὶ Incipit
Ταῖς Μούσησί ποτε αἰεί Incipit
Ταῖς οὖν ὁσίαις εὐχαῖς τοῦ ἁγίου προφήτου Σαχαρίου καὶ τῆς ὁσίας ταύτης καὶ θαυματρουγοῦ Δομνίκαςμ εὕρωμεν ἔλεος παρὰ τῷ βασιλεῖ τῶν αἰώνων Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα ... ἀμήν Desinit
ταῖς περὶ Μαρίαν ἐν τῶ μνήματι Incipit
ταῖς πνευματοκινήτοις τῶν ἁγίων πατέρων ἑπόμενοι ψήφοις Incipit
Ταῖς πνευματοκινήτοις τῶν πατέρων Incipit
ταῖς πρὸς θεὸν ἱκετείαις βεβαιοῦντος τὴν νίκην Desinit
Ταῖς συναγομέναις ἡμέραις ἀπὸ τῆς πρώτου Σεπτεμβρίου Incipit
Ταῖς συναγομίαις ἀπὸ τοῦ Σεπτεμβρίου ἡμέραις ἕως τῆς ἐπιζητουμένης ἡμέρας Incipit
Ταῖς τοῦ σώματος κράσεσι ἕπεσθαι Incipit
ταις του σωματος χαρισι, τας της ψυχης αρετας. Desinit
ταῖς τοῦ σῶματος χάρισι, τὰς τῆς ψυχῆς, ἀρετάς. Desinit
Ταῖς τῶν ἀγγέλων συνὼν ὁμηγύρεσι Incipit
ταῖς τῶν ἁγίων πάντων Desinit
ταῖς τῶν ἁγίων πατέρων καὶ προφητῶν ἀθλήσεσι κατορθοῦντας δόξαν πάντοτε τῷ Θεῷ ἀναπέμπειν, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Desinit
Ταῖς τῶν ἀποστόλων πρεσβείαις Incipit
ΤΑΙΣ ΤΩΝ ΕΝΕΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑΙΣ Titulus initialis
Ταῖς ὑμετέραις ἱκεσίαις Incipit
ΤΑΙΣ ΥΨΗΛΑΙΣ ΗΣΑΙΟΥ ΦΩΝΑΙΣ ΚΥΡΙΕ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ ΥΜΝΗΣΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ Incipit
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι τὸ μέγα ἔλεος Desinit
ΤΑΙΤΡΑΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΦΟΥΛΙΝΟΥ Titulus initialis
ταλαίπωροι καὶ ἐν νεκροῖς αἱ ἐλπίδες αὐτῶν Desinit
ταλαίπωροι καὶ ἐν νεκροῖς αἱ ἐλπίδες αὐτῶν Desinit
τάλανες δὲ, οἱ σκανδαλισθησόμενοι καὶ μικροψυχήσοντες Desinit
Τάλαντον κατὰ μὲν τὸν λιτρισμὸν ρκε´ λιτρῶν ὑπάρχει Incipit
ΤΑΛΛΑ ΜΕΝ ΕΓΩ ΠΑΝΤΑΠΑΣΙΝ ΕΜΜΕΛΗΣ Incipit
ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ Titulus initialis
ταμιευομένων συνέλευσιν Desinit
ΤΑΞΑΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΑΝΤΕΣ ΙΕΡΟΝ ΟΙΚΟΝ ΘΕΟΥ Desinit
ΤΑΞΑΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΑΝΤΕΣ ΙΕΡΟΝ ΟΙΚΟΣ ΘΕΟΥ Desinit
τάξαντες τοῖς χριστιανοῖς ἡμέραν εἰς τὸ ἐπιτελεῖν τὴν ἑαυτῶν μετάστασιν... ἀμήν Desinit
Τάξεων τρισσουμένων τρισσῶς καὶ ὑμνουσῶν Incipit
τάξεως Incipit
τάξεως [ Desinit
Τάξεώς ἐστιν ἐπαινουμένης Incipit
Τάξεώς ἐστιν ἐπαινουμένης Incipit
Ταξεώτης τις ἦν ἐν Καρταγένη πόλει καὶ θανατικοῦ μεγάλου συμβάντος Incipit
τάξιος αὖ τεύξεσθαι τεῆς εἰν ὥρᾳ δίκῃς. Desinit
ΤΑΞΙΣ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟΝ Titulus initialis
Ταξις γινομενη εις τον ορθρον του Πασχα. Incipit
ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΟΜΦΙΚΙΟΥ Titulus initialis
Τάξις γινομένη ἐπὶ καθιερώσει ναοῦ καὶ ἱδρύσει τῆς ἐν αὐτῷ ἁγίας τραπέζης Titulus initialis
ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Titulus initialis
Τάξις ἐστὶν ἐπαινουμένη Incipit
ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΑΙΩΝ ΑΠΟΤΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ Titulus initialis
Τάξις ὅρων ἀρχιερατικῶν Titulus initialis
Τάξις παλαιὰ καὶ ὀνομασίαι τῶν ἀρχόντων Titulus initialis
ΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΧΙΩ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛ \ Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Titulus initialis
Ταξις του αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
ΤΑΠΑΣΙΝ ΕΚΒΑΛΕΙΝ ΙΝʹ Η ΤΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΝ Incipit
ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν, ᾧ ἡ δόξα... Desinit
ταπεινὸν καὶ πρᾶον καὶ ἥσυχον... τοὺς λόγους Desinit
ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ Desinit
Ταπεινοφροσύνη Titulus initialis
Ταπεινοφροσύνη ἐστὶ ψυχὴ μὴ προσέχουσα, μηδὲ κρίνουσα Incipit
ΤΑΠΕΙΝΩΝ ΔΕ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΕΩΣ ΓΗΣ Desinit
ταπεινωσας την καμινον επι (?) των τριων παιδιων και εις δροσον μεταβαλων... Detail(s)
ΤΑΡΙΧΕΥΟΜΕΝΑ ΔΕ ΗΓΟΥΝ ΠΑΣΣΟΜΕΝΑ ΔΕΙ ΕΣΘΙΕΙΝ Desinit
ΤΑΡΙΧΕΥΟΝΤΑΣ ΔΕ ΗΓΟΥΝ ΠΑΣΣΟΝΤΑΣ ΔΕΙ ΕΣΘΙΕΙΝ Desinit
ΤΑΡΙΧΕΥΟΝΤΑΣ ΔΕ ΗΓΟΥΝ ΠΑΤΤΟΝΤΑΣ ΔΕΙ ΕΣΘΙΕΙΝ Desinit
τάρταρον Desinit
ΤΑΣ ΑΘΡΟΑΣ ΕΝ ΝΟΣΑΙΣ Incipit
ΤΑΣ ΑΘΡΟΑΣ ΕΝ ΝΟΣΟΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΣ Incipit
Τὰς ἀθρόας ἐν νόσοις μεταβολάς Incipit
Τὰς ἀθρόας ἐν νόσοις μεταβολάς Incipit
τὰς αἰτήσεις ὑπερτίθεται Incipit
ΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ Incipit
Τὰς αἰτίας τῶν συμπτωμάτων Incipit
τὰς αἰφνιδίου· μεταβολὰς οἰδέω ὁ λόγος Desinit
τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν χάριτι... Desinit
τὰς ἀμεθέκτους ταῖς μεθεκταῖς, εἴπερ οὐσίαι τινὲς καὶ οἱ ἀμέθεκτοι νόες Incipit
τας ἀπάντων ψυχάς. Desinit
Τὰς ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου ὥρας Incipit
Τὰς ἀπὸ ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου ὥρας Incipit
τὰς ἀπορίας ἡμῖν ἐργάζονται, ἐπεὶ κατὰ ἀλήθειαν οὐδὲ Desinit
τὰς ἀρετὰς ἐπιτηδεύσωμεν· ἵν’ οὕτως καὶ βασιλείαν οὐρανῶν κληρονομήσωμεν· ἐν... Desinit
τὰς ἀρετὰς ἐπιτηδεύσωμεν· ἵν’ οὕτως καὶ βασιλείαν οὐρανῶν κληρονομήσωμεν· ἐν... Desinit
τὰς ἀρετὰς ἐπιτηδεύσωμεν· ἵν’ οὕτως καὶ βασιλείαν οὐρανῶν κληρονομήσωμεν· ἐν... Desinit
Τὰς ἀρετὰς μεσότητας καλοῦμεν, στεφηφόρε Incipit
Τὰς ἀρχὰς καὶ οἱονεὶ ῥίζας τῆς ἀναμαρτησίας Incipit
Τὰς ἀρχὰς τῆς τοῦ Πνεύματος θεολογίας ἀπὸ τῶν τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ λόγων ληπτέον Incipit
Τὰς ἀρχὰς τῆς τοῦ Πνεύματος θεολογίας ἀπὸ τῶν τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ λόγων ληπτέον Incipit
Τὰς ἀρχὰς τῆς τοῦ Πνεύματος θεολογίας ἀπὸ τῶν τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ λόγων ληπτέον Incipit
Τὰς ἀσθενείας ἰάτρευσόν μου, Κόρη Incipit
Τὰς ἀσθενείας μου καὶ νόσους ἴασαι, Θεογεννήτρια Incipit
Τὰς ἀφορμὰς τῶν παρόντων περὶ τοῦ παναγίου Πνεύματος Incipit
Τὰς ἀφορμὰς τῶν παρόντων περὶ τοῦ παναγίου Πνεύματος λόγων Incipit
Τὰς ἀφορμὰς τῶν παρόντων περὶ τοῦ παναγίου Πνέυματος λόγων Incipit
Τὰς ἀφορμὰς τῶν παρόντων περὶ τοῦ παναγίου Πνεύματος λόγων, ὦ πανσέβαστε καὶ ὑπέρτιμε Incipit
τὰς βεβήλους καινοφωνίας παντελῶς ἐκτρεπόμενος Desinit
τὰς βιωτικὰς Desinit
Τὰς βρούτου ἐθαύμασα πολλάκις ἐπιστολάς Incipit
Τὰς γαμηλίους Ἑλλήνων ἑορτάς Incipit
Τὰς γαμηλίους Ἑλλήνων ἑορτὰς λέγει Incipit
τὰς γὰρ ἁπάσας ἀρετὰς σφίγγω κύκλῳ Desinit
Τὰς γραφὰς οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ παρέργως Incipit
Τὰς γραφὰς οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ παρέργως Incipit
Τὰς γραφὰς οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ παρέργως Incipit
τὰς γυναῖκας οἱ ἄνδρες Desinit
Τὰς δὲ δύο τεσσαρακοστὰς τοῦ τε ἁγίου Φιλίππου Incipit
Τὰς δὲ χειρουργίας τῶν μελῶν Incipit
Τὰς δὲ χειρουργίας τῶν μελῶν Incipit
Τὰς δὲ χειρουργίας τῶν μελῶν Incipit
Τὰς δευτέρας καὶ τετραδοπαρασκευάς Incipit
ΤΑΣ ΔΙΑ ΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΣΣΟΥΣΙΝ Desinit
Τὰς ἑαυτοῦ ἐνεργείας παρέδειξεν, ἀλλ' ἐκ Desinit
ΤΑΣ ΕΑΥΤΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑΣ Desinit
τὰς εἰς ας καθαρὸν ἀρσενικὰ πρὸ μιᾶς συλλαϐῆς Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
Τὰς ἐκλαμπούσας μαρμαρυγὰς τῆς θεοτόκου Incipit
τὰς ἐμοὶ θυμηρεστάτας Incipit
ΤΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΛΥΕΙΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥΣ ΕΠ... ΑΥΤΟΙΣ ΕΝΤΟΛΑΣ Desinit
Τὰς ἑορτὰς οἱ ἄνθρωποι φιλοῦσιν Incipit
Τὰς ἑορτὰς τῆς σῆς μητρὸς προθέμενος Incipit
τας εσπερινας ημων ευχας Incipit
τας εσπερινας ημων ευχας Incipit
τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχάς Incipit
Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχὰς πρόσδεξ[αι] … [πα]ράσχου ἡμῖν … ὅτι μόνος Textus
Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχὰς πρόσδεξαι, Δέσποτα Incipit
Τὰς εὐαγγεκικὰς δυνάμεις τε καὶ διδασκαλίας Incipit
Τὰς εὐαγγελικὰς (δυνάμεις τε καὶ) διδασκαλίας μὴ παραδράμωμεν Incipit
Τὰς εὐαγγελικὰς διδασκαλίας μὴ παραδράμωμεν Incipit
Τὰς εὐήχους σάλπιγγας τοῦ Χριστοῦ νῦν Incipit
τὰς εὐθύνας λύουσα τῶν δούλων σου, ˈ τὴν δ’ ὀργὴν τοῖς ἐχθροῖς ἐπιπέμπουσα Desinit
Τὰς εὐχάς μου ἀπoδώσων ἥκω τὴν σήμερον Incipit
Τὰς εὐχάς μου ἀποδώσων ἥκω Incipit
Τὰς εὐωχίας οἱ Πέρσαι ἥδιον αὑτοὺς λέγουσι μᾶλλον Incipit
Τὰς ἑωθινὰς ἡμῶν εὐχὰς πρόσδεξαι, Δέσποτα, εἰς τὴν ἐπουράνιόν σου βασιλείαν Incipit
Τὰς ἡμέρας ὄνειρος Incipit
τὰς θεοχαράκτους πλάκας Incipit
ΤΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΞΑΙΜΕΘΑ Desinit
Τὰς ἰωμένα τὰ πάθη Incipit
τὰς καθ'ἡμῶν τῶν αἰρετικῶν ἑλεπόλεις ἀποκρουόμεθα Desinit
τὰς κεφαλὰς ἐπεύχεται ὁ ἱερεὺς μεγαλοφώνως, δέσποτα... Desinit
τὰς λαμπάδας ἀνάψει ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ… Desinit
Τὰς μεγάλας καὶ ὑψιλοφεῖς τῶν ὁσίων μαρτύρων ἀρετάς Incipit
τὰς μεθηλικιώσεις πάσας τὰς ἐν Χριστῷ φθάσαι πᾶς τις ὀφείλει Incipit
τὰς μεμνηστευμένας ἔχειν παρ' ἑαυτοῖς. Textus
Τὰς μὲν ἐῤῥωμένας ψυχὰς εἰς εὐσέβειαν, οὔτε ἡ τοῦ σώματος βλάπτειν Incipit
Τὰς μὲν παρ' ἡμῖν ταραχὰς ἀγγελοῦσιν οἱ τὴν εὐτυχῆ τριήρη κομίζοντες· οὕτω γὰρ δεῖ Incipit
Τὰς Μούσας εὗρον, ὦ φίλη μοι κεφαλή Incipit
ΤΑΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ; ΕΠΕΤΑΞΑΣ ΤΗ ΕΝΤΕΛΕΙΑ Incipit
τὰς ὁμοφώνους τῶν λοιπῶν εὐαγγελιστῶν Incipit abruptus
τὰσ ὁσίας σου εὐχὰς Incipit
τὰς οὐλὰς ἐξάληψον Incipit cuiusdam partis
τὰς ούρανίους σκηνὰς ἐκληρώσατο, τρία μὲν καὶ εἴκοσιν ἐν τῇ ἐπισκοπῇ διατελέσας ἔτη, βιοὺς δὲ ὀκτὼ καὶ ἐνενήκοντα... ἀμήν Desinit
Τὰς οὐρανίους τέρψεις ἐν τῷ ἐπιλόγῳ Incipit
Τὰς οὐρανίους τέρψεις ἐν τῷ ἐπιλόγῳ ἀπαριθμῶμεν Incipit
τας οψεις καλυπτοντα και βωοντα αυτον υμνον αλληλουια. Desinit
Τὰς περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς Incipit
Τὰς πιθήκους φασὶν ἐπειδὰν τέκωσιν Incipit
ΤΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΗΝ ΣΤΑΜΝΟΝ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗΝ ΤΗΝ ΕΧΟΥΣΑΝ ΤΟ ΜΑΝΝΑ Incipit
Τὰς πλείους ψήφους κρατεῖν νόμος ἐκέλευεν. ἑπτὰ δικαστῶν δύο κατέγνωσαν θάνατον, δύο ἀτιμίαν, τρεῖς φυγήν. ἀξιοῖ φεύγειν ὁ κατεγνωσμένος. Titulus initialis
ΤΑΣ ΠΟΙΗΤΙΚΑΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΟΜΕΝ ΒΙΒΛΟΥΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΓΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
Τὰς προσταχθείσας Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΣΗΣ ΘΕΙΟΤΗΤΟΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΣΗΣ ΘΕΙΟΤΗΤΟΣ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ... ΠΕΡΙ ΡΕΟΥΣΩΝ ΤΡΙΧΩΝ· ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΙΝ ΑΙ ΤΡΙΧΕΣ ΔΙ'ΑΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΣΟΙΣ ΘΙΩΤΑΤΟΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΣΟΙ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΗΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
τὰς προσφορὰς ἵνα κακεῖνοι καὶ ἡμεῖς τύχωμεν τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν χάριτι... Desinit
ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
Τὰς στάσεις ὁ τεχνικὸς ποιησάμενος μεταβῆναι ὠήθη Incipit
Τὰς τῆς ἐκκλησίας κατὰ καιρὸν ἐπισυμβαινούσας αἱρετικῶν προσβολάς Incipit
τὰς τῆς φύσεως ἁμαρτίας κρατήσειεν. Desinit
Τὰς τοῦ καθ' ἕκαστον τῆς δωδεκάδος τῶν ἀποστόλων μνήμας Incipit
ΤΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΙΤΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΗΣ ΩΣ ΕΙΠΕΙΝ ΓΡΑΜΜΗΣ Incipit
Τὰς τοῦ Λόγου σάλπιγγας Incipit
Τὰς τοῦ Λόγου σάλπιγγας Incipit
Τὰς τοῦ Λόγου σάλπιγγας Incipit
ΤΑΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΑΦ'ΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΕΣ ΤΑΣ ΑΦΟΡΜΑΣ ΕΛΑΒΟΝ Incipit
Τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ τὰς τρεῖς νύκτας Incipit
Τὰς τρυφὰς καὶ τὴν μέθην, ἀδελφοί, ἀφέντες Incipit
Τὰς τρυφὰς καὶ τὴν μέθην, ἀδελφοί, ἀφέντες Incipit
Τὰς τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἀναγράπτους τίθεσθαι πράξεις καὶ τὴν τούτων μνήμην Textus
τὰς τῶν ἁγίων θαυματουργίας ἐνωτιζόμενοι δοξάσωμεν τὸν δοξάσαντα αὐτοὺς Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν θεὸν ἡμῶν, ᾧ πρέπει ... ἀμήν Desinit
Τὰς τῶν αἱμάτων, ἀδελφέ, τῶν φλεβοτομουμένων Incipit
τὰς τῶν ἁμαρτημάτων σειρὰς διαλύσαντες τῶν αἰωνίων τύχωμεν ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
τὰς τῶν ἁμαρτημάτων σειρὰς διαλύσαντες τῶν αἰωνίων τύχωμεν ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
τὰς τῶν ἀρετῶν τελειότητας ἀνατρέχοντες Desinit
Τὰς τῶν ἀστέρων δὲ μεταβάσεις Incipit
Τὰς τῶν ἱερῶν τοίνυν ὑποθέσεις Incipit
Τὰς τῶν μεγάλων ἀνδρῶν ἀριστείας καὶ τοὺς γενναίους ἀγῶνας Incipit
τὰς ὑπὸ τῶν Incipit
τὰς ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν Incipit
τὰς ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν ἐνθρονισθείσας Incipit
ΤΑΣ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΔΕΙ ΠΟΙΕΙΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Incipit
Τὰς χελιδόνας φασὶν ὑπὸ τῶν μητέρων Incipit
τὰς χρείας πρὸς τὸν σεβάσ[μιον Desinit
Τὰς ψυχὰς προκαθάρωμεν καὶ ἁγνίσωμεν σώματα Incipit
ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΝΗΣΤΕΥΩ Desinit
τατεθετο ἐν τῶ ναῶ τῶν ἁγίων πάντων Desinit
Τατιανὴ παῖς τῆς Εὔας μὲν τῆς πάλαι, Incipit
ταῦ]τα πάντα ὑπερπηδήσας Incipit
ΤΑΥΘ' ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ Desinit
ΤΑΥθ' ΟΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ Incipit
Ταῦτ' ἔφη βροῦτος ὁπόταν ὑπὸ Ἀντωνίου καὶ Καίσαρος ἡττήθη Incipit
ταυτ’ ἄρα καὶ παῦλαν τῷ λόγῳ δῶμεν Desinit
Ταῦτα ἀκούοντες ... φύγωμεν ... τὰ σκάνδαλα ... ποιήσωμεν τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ, καὶ πάντως ἐλεήσει καὶ σώσει ἡμᾶς ὁ κτίσας καὶ πλάσας ἡμᾶς ... ἀμήν Incipit
ταῦτα ἀναλγήτως Incipit
Ταῦτα ἀνεκτά; ταῦτα φορητά; Ὑμῖν γὰρ αὐτοῖς καθ’ ὑμῶν Incipit
Ταῦτα ἀπλούστερον ἀνάγεται ἐπὶ τὴν μετὰ ἓξ ἡμέρας ἄνοδον Incipit
Ταῦτα ἁπλούστερον ἀνάγεται ἐπὶ τὴν μετὰ ἓξ ἡμέρας ἄνοδον Incipit
ΤΑΥΤΑ ΑΠΟ ΣΥΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Titulus initialis
ταῦτα γὰρ οὐ κατ' εἶδος Desinit
ταῦτα γὰρ τὰ διαχωρήματα οἷον μέλαν αἷμα. αὐτομάτως διαχωρούμενα κακά εἰσι Incipit
Ταυτα γαρ φησιν εγενοντο, ινα Incipit
ταῦτα γράψον εἰς ποτήριον... καὶ πότιζε τὸ παιδίον τὸ μανθάνον τὰ θεῖα καὶ ἱερὰ γράμματα Desinit
ταυτα δε αυτου Incipit abruptus
Ταῦτα δὲ ἐν τῷ πάσχειν θεωρεῖται Desinit
ταυτα δε κατελεξεν αληθως ο Λουκας ο ισοθεος ανηρ. Desinit
Ταῦτα δέ μοι διεξερχομένου καὶ λέγοντος... Incipit
Ταῦτα δέ μοι εἴρηται πρὸς Ἰουδαίους καὶ Ἕλληναις καὶ αἱρετικούς. Ἀλλ’ ἡμεῖς δοξάσωμεν Πατέρα... Desinit
ταῦτα δὲ πάντα παρὰ μὲν τοῖς ποιηταῖς σχήματα, καθ’ ὑπόθεσιν δὲ ἐν χώρᾳ σολοικισμῶν παρείληπται Desinit
ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΟΦΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΙ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝ ΘΕΩ ΠΕΠΛΗΡΩΤΑΙ Desinit
ταυτα δε, τα τρια (post corr. δʹα) φυλλα ουκ εχουσιν ενταυθα ακολουθιαν. Textus
Ταῦτα δεῖ σε φυλάττειν, ἄνθρωπε Incipit
ταῦτα διακο[νοῦντων Desinit cuiusdam partis
Ταῦτα δίκηισ’ ὁσίηισι θεοῦ βουλεύματα φαίνει, Φωκυλίδης ἀνδρῶν ὁ σοφώτατος ὄλβια δῶρα, Φωκυλίδης ὁ ποιητής Titulus initialis
Ταῦτα εἰ μὴ πείθουσι τοὺς φιλονείκως ἔχοντας, ἐλεεῖσθαι ἂν εἶεν δίκαιοι τῆς διπλῆς ἀγνοίας καὶ τῆς εἰς βάθος πωρώσεως Desinit
ταῦτα εἰδὼς βασιλεὺς Incipit cuiusdam partis
ταῦτα εἶπεν ὁ ὅσιος οἷς οὐδὲ πείθεσθαι χρή Desinit
ΤΑΥΤΑ ΕΙΠΩΝ Desinit
ταῦτα εἰπὼν ἀνεχώρησα δοξάζοντας τὸν Θεόν Desinit
Ταῦτά εἰσι τὰ χαρίσματα τοῦ θείου καὶ παναγίου Πνεύματος Incipit
ΤΑΥΤΑ ΕΙΣΙΝ ΜΕΣΑΙΑ Desinit
Ταῦτα ἐκ τῶν πνευμάτων γίνεται ὑπὸ θείας νεύσεως Incipit
Τᾶυτα ἐν Βηθαβαρᾷ Incipit
ταῦτα ἐν Βηθαβαρᾶ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, οὕτως περιέχει τὰ ἀκριβῆ [ Textus
Ταυτα εν Βηθαβαρα εγενετο περαν του Ιορδανου, ουτως περιεχει τα ακριβη των αντιγραφων, η γαρ Βηθανια, ουχι περαν του Ιορδανου, ουδε επι της ερημου ην, αλλ' εγγυς που των Ιεροσολυμων ως απο σταδιων δεκαπεντε. Textus
Ταυτα εν Βηθανια (?) εγενετο....περιεχει τα...Βηθανιαν...χι περαν του Ιορδανου· ουδε επι της ερημου ην αλλ' εγγυς που των Ιεροσoλυμων· ως απο σταδιων δε δεκαπεντε. Textus
ΤΑΥΤΑ ΕΥΘΥΝΕΙ ΟΥΚ ΑΚΑΤΑΓΙΕΙΑΣΤΟΝ Desinit
Ταῦτα εὔξασθαι μὲν ῥᾶστον, λαβεῖν δὲ οὐ ῥάδιον Incipit
Ταυτα ευρων εγω Ιωαννης πρεσβυτερος συν θεω παρα τινι αναχωρητη μενοντι πλησιον Ναυκραταιος γεγραμμενα γραμμασιν Αιγυπτιακοις, ατινα και μετεβαλον δι΄Ελληνικων, ειδως την των Αιγυπτιων γλωσσαν ακριβως. εις δοξαν […]. αμην. Desinit
Ταῦτα ἐφθέγγετο τὴν γνώμην αὐτοῦ Incipit
ΤΑΥΤΑ ΕΧΕΙΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΡΗ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΕΙ ΧΡΗ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΟΛΙΓΑ ΕΙΠΕΙΝ Desinit
ταῦτα ἡ σὴ καὶ ἡ θεραπέια καὶ ταῦτ. μὲν οὕτω ἔχει τὰ περὶ πυρετοῦ, ἐστι δὲ καὶ ακ. πυ. Desinit
Ταῦτα ἡμεῖς, ὦ φίλοι Incipit cuiusdam partis
ΤΑΥΤΑ ΗΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ Incipit
ΤΑΥΤΑ ΙΣΤΟΡΕΙ Ο ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ Ο ΠΑΜΦΙΛΟΥ ΕΝ ΤΩ ΛΟΓΩ ΟΣ ΕΚΛΗΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Desinit
Ταῦτα καὶ ἐν τούτοις διανοοῦ, καὶ ἔσῃ υἱὸς τοῦ Δεσπότου [τοῦ] Θεοῦ, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ᾧ ἡ δόξα... Desinit
ταῦτα καὶ ἡ εὐχή σας νὰ μοῦ βοηθᾶ Desinit
ταῦτα καὶ ἡμεῖς περὶ αὐτοῦ εἰπεῖν δεδυνήμεθα ἔχοντες αὐτὸν προστάτην· χάριτι... Desinit
Ταῦτα καὶ περὶ κανόνων διατετάχθων ὑμῖν Incipit
ταῦτα καὶ περὶ τῶν ὑποθετικῶν Desinit
ταῦτα κεῖται ἐν τῇ βίβλῳ ἀπαραλλάκτως τῷ κατὰ λατίνων, δέσποτά μου, ἅ σοι καὶ γράψας πέμπω, ἵν´ εἰδέναι ἔχῃς, ποσάκις τὰ σχίσματα ἡμῖν καὶ τοῖς λατίνοις συνέβη. Desinit
ταῦτα κλύοις Προδρόμοιο λιταζομένου, ἄνα Χριστέ Desinit
ΤΑΥΤΑ ΚΟΨΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΑΣ ΧΡΩ ΕΝ ΑΙΔΕΣΜΑΣΙΝ ΟΙΣ ΑΝ ΒΟΥΛΗ Desinit
Ταῦτα λέγεις ἃ ποιεῖς Incipit
ταῦτα λέγων Incipit
Ταῦτα μανθανέτωσαν λαλεῖν Χριστιανῶν παῖδες πρὸς Ἰουδαίων παῖδας… καὶ εἰς ἀεὶ λάμπουσα καὶ ἑορτάζουσα χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ παμβασιλέως κύριου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι αὐτῷ πρέπει… ἀμήν. Desinit
Ταῦτα μὲν δὴ παρὰ πολλῶν συλλεξάμενος Incipit
Ταῦτα μὲν εἰσὶ τὰ παρὰ Ἰουδαίων προτιθέμενα ἐπιχειρήματα καὶ τοιαύτη ἐδόθη ἡ λύσις, ᾖ δυνατὸν ἦν, καὶ αἱ κατ’ αὐτῶν ἀποδείξεις τοιοῦτόν τινα ἔχει τὴν ἐπίδοσιν· ἕκαστος δὲ κατά τε προσθήκην καὶ ἀφαίρεσιν ἐκλεξάτω τὸ κάλλιστον καὶ ἡ τοῦ Μεσίου χάρις μετὰ πάντων ἡμῶν ἀμήν. Desinit
Ταῦτα μὲν ἐκ πάνυ πολλῶν ὀλίγα Incipit
Ταῦτα μὲν ἐκ πάνυ πολλῶν ὀλίγα Incipit
Ταῦτα μὲν ἐκ πάνυ πολλῶν ὀλίγα Incipit
ταῦτα μὲν ἐκ τῆς εἰς τὸν ὄγδοον ψαλμὸν ἐξηγήσεως Desinit
Ταῦτα μὲν ἡμῖν ὑπὲρ τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας Incipit
Ταῦτα μὲν ὁ Ἰωάννης, ὁ δὲ Μάρκος φησίν Incipit
ΤΑΥΤΑ ΜΕΝ ΟΥΝ ΤΟΥΤΟΝ ΕΣΧΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ Desinit
Ταῦτα μὲν οὕτω συνέβη Incipit
Ταῦτα μὲν περὶ παντὸς τοῦ ἐνιαυτοῦ· τῇ δὲ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ μη', ἄγομεν ἀργίαν ἐν ταύταις, πάσῃ τῇ πρώτῃ ἑβδομάδῃ Incipit
Ταῦτα μὲν πνευματικοὶ ἡμῶν ἀδελφοί, ἐκ πολλῶν ὀλίγα συλλέξαντες Incipit
Ταῦτα μέν φησιν Οἰκουμένιος. Titulus finalis
Ταῦτα Μιχαὴλ ὁ τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεως πρόκριτος Incipit
ταῦτά μοι, τέκνα, ἠνάγκασεν ἡ ἀλήθεια διηγήσασθαι, καὶ ὑμῖν παρὰ ῥεῦσιν τὰ τοιαῦτα κελεύουσιν. Desinit
ταῦτα νομοθετεῖν Incipit
ΤΑΥΤΑ ΟΙ ΓΕ ΝΗΠΙΩΔΕΙΣ ΤΗΝ ΦΡΕΝΑ Incipit
Ταῦτα οἵ γε νηπιώδεις τὴν φρένα Incipit
Ταῦτα οἵ γε νηπιώδεις τὴν φρένα Incipit
Ταῦτα οὐκέτι τῷ πλήθει ἁρμόζει μόνοις τοῖς ἡγουμένοις Incipit
Ταῦτα οὖν ἀκούοντες ἀγαπητοὶ μὴ ἀπογνῶμεν τῆς σωτηρίας ἡμῶν Incipit
ΤΑΥΤΑ ΟΥΝ ΑΠΑΝΤΑ Incipit
Ταῦτα οὖν ἅπαντα συνειδότες... μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ καθαροῦ συνειδότος προσίωμεν, ἵνα καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι... Desinit
Ταῦτα οὖν κατέχοντες μετὰ ἀκρίβειας, καὶ πρὸς τὰ μέλλοντα ῥηθήσεσθαι παρασκευασώμεθα, κοινῇ πάντες δόξαν ἀναπέμποντες τῷ Θεῷ, ᾧ ἡ δόξα... Desinit
Ταῦτα ὀφείλει ποιεῖν ὁ μοναχὸς ἐν τῷ κελλίῳ Incipit
ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ Η ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ ΕΙΡΓΑΣΑΤΟ ΥΜΕΙΣ ΟΥΝ ΑΔΕΛΦΟΙ... Desinit
ταυτα παντα ημιν εγγραφως καταλελοιπεν χαρις τοινυν αυτου τοις πονοις και τη αθανατω μνημη. Desinit
Ταῦτα πάντα ἠναγκάσθην σοι γράψαι Incipit
Ταῦτα πάντα καὶ τοῦ εἰδέναι Incipit
Ταῦτα πάντα καὶ τοῦ εἰδέναι αὐτὸν τὴν ὥραν Incipit
ταῦτα πάντα ποιήσητε, εἴπατε ὅτι Δοῦλοι ἄχρειοί ἐσμεν. Αὕτη ἡ φωνὴ τοῦ δεσπότου Χριστοῦ ἐστιν· αὐτῷ… Desinit
Ταῦτα πάντα πρὸς τὸν ἥλιον ἀποτείνει ἰοκάστη Incipit
ταυτα παντα συγγραψαμενος και αυτος, ετελειωσε την εαυτου συγγραφην. Desinit
ταῦτα πάντα τὰ τῶν χριστιανῶν μυστήρια, δι’ ὧν ἡμεῖς ἁγιαζόμεθα Desinit
ταῦτα πάντα τὰ τῶν χριστιανῶν μυστήρια, διʹὧν ἡμεῖς ἁγιαζόμεθα. Desinit
ταῦτα πάντα ψιλοῦνται καὶ βαρύνονται καὶ διά τοῦ ω μεγάλου γράφονται Desinit
ΤΑΥΤΑ ΠΕΙΘΟΝ[ΤΕΣ Desinit
Ταῦτα πέπρακται μὲν οὕτως ὥσπερ δή Incipit
ταῦτα περὶ τῶν ὑποθετικῶν Desinit
ΤΑΥΤΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΣΚΑΜΩΝΕΑΣ ΚΑΘΑΙΡΟΥΣΙΝ ΑΛΥΠΩΣ Desinit
ταῦτα προσομιλείτω διὰ μικρῶν καὶ βραχέων λόγων Desinit
Ταῦτά σοι ἐν τῷ παρόντι πανσέβαστε καὶ πάντιμος κεφαλὴ παρ' ἡμῶν ἐσχεδίασται ἀπομνημονεύματα [...] ὅτι μὴ τὸ τοὺς λόγους ἔχον βιβλίον προχείρως εἴχομεν δοῦναι σοι Desinit
ΤΑΥΤΑ ΣΟΙ ΕΠΕΣΤΑΛΚΑ ΕΡΡΩΣΟ Desinit
Ταῦτά σοι καὶ παρ’ ἡμῶν χοαὶ προσήχθησαν λογικαί Desinit
ΤΑΥΤΑ ΣΟΙ Ο ΔΕΣΠΟΤΑ Incipit
ΤΑΥΤΑ ΣΟΙ ΠΑΡΑΔΗΛΟΥΜΕΝ Incipit
Ταῦτα τὰ διὰ τὰς μοναχὰς ἐκτεθέντα ἐπιτίμια Incipit
Ταῦτα τὰ ἓξ κεφάλαια προφέρουσιν οἱ Λατῖνοι Incipit
Ταῦτα τὰ ἓξ κεφάλαια προφέρουσιν οἱ Λατῖνοι Incipit
Ταῦτα τὰ ἑπτὰ πνεύματα συνδεδεμένα Incipit
Ταῦτα τὰ κεφάλαια καὶ δόγματα τῆς εὐσεβείας κρατῶ καὶ παρὰ σοῦ, μέγας ῥήτωρ καὶ διδάσκαλε, ποῦ σφάλλω διδαχθῆναι ἐπιζητέω Incipit
ταυτα τα ονοματα εισιν των ιβʹ αγιων αποστολων Titulus initialis
Ταῦτα τὰ ὀνόματά εἰσιν τῶν κδ΄ ἁγίων πρεσβυτέρων τῶν παρεστηκότων ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψιστοῦ Incipit
Ταῦτα τὰ σημεῖα Incipit
Ταῦτα τὰ σημεῖα ἐφανέρωσεν ὁ θεὸς Ἔσδρᾳ Incipit
ταῦτα τὰ τέσσαρα ἔργα ἐποίησεν ὁ θεὸς τῇ ϛ ἡμέρᾳ ἰδοῦ κβ εἰσίν Desinit
Ταῦτα τῆς παλαιᾶς τὰ διηγήματα διαθήκης λέγω δέ Incipit
ταῦτα τοίνυν ἐν συντόμῳ ἐξεθέμεθα κατὰ τὸ ὑμῖν ἐφικτόν, δόξαν... Desinit
Ταῦτα τοίνυν ἐννοοῦντες, ἀγαπητοί, ἐχώμεθα σφοδρῶς τῆς σωτηρίας, ἵνα καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν, ἐν Χριστῷ... Desinit
Ταῦτα τολμηρῶς ἀναφέρομεν τῇ ἁγίᾳ βασιλείᾳ σου· καὶ διὰ τὸν ὁρισμὸν αὐτῆς ὑπογράφομεν. Desinit
Ταῦτα τοῦ δικαίου εἰπόντος ἔφη πρὸς αὐτὸν Ἐπιφάνιος Incipit
Ταῦτά φησιν ὁ Κύριος κατὰ τὸν θεῖον Λουκᾶν Incipit
ταῦτα φυλάξει, τάγμα τῶν διακόνων. ὑποδιακόνων τε πληθὺς ὡς δέον Desinit
ταῦτα φυλάσσοντες δεξώμεθα καὶ τὴν τελειοτέραν τοῦ καλοῦ διδασκάλου παραίνεσιν Desinit
ταῦτα φυλάττωμεν ἵνα καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν... Desinit
ταῦτα· πόσου Desinit
ταυτα· τον μυστηριον Incipit abruptus
Ταύταις ἐκτόπως ταῖς τιμαῖς Incipit
Ταύταις ἐκτόπως ταῖς τιμαῖς κεχήναμεν οἱ πλεῖστοι Incipit
Ταύταις ἐκτόπως ταῖς τιμαῖς κεχήναμεν οἱ πλεῖστοι Incipit
Ταύταις ἐκτόπως ταῖς τιμαῖς κεχήναμεν οἱ πλεῖστοι Incipit
Ταύταις ἐκτόπως ταῖς τιμαῖς κεχήναμεν οἱ πλεῖστοι Incipit
Ταύταις ταῖς ἰκεσίαις γένοιτο καὶ ἡμᾶς εὖ τὸ τοῦ βίου διαπερωθέντας πέλαγος, ἐν λιμένι σωτηρίας καταντῆσαι, χάριτι... ἀμήν Desinit
Ταύτας δεῖ τὰς αἰσχρουργίας Incipit
ΤΑΥΤΑΣ ΜΝΗΣΤΗΝ ΕΜΩΝ ΚΑΜΑΤΩΝ Desinit
ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας παρὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δόξαν ἀναπέμψωμεν Desinit
ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, σπουδάσωμεν διὰ τῆς ἐλεημοσύνης εὐάρεστοι αὐτῷ ὀφθῆναι, ἵνα καὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἡμῖν παρ’ αὐτοῦ ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν... Desinit
Ταύτας τὰς ἐντολὰς ποιοῦντες προπέμψωμεν ἐκεῖ τοὺς καρποὺς αὐτῶν Incipit
Ταυτας τας ημερας δει παρατηρειν Incipit
ταύτη δημιουργός Desinit
Ταύτη ἡ μέθοδος ἀπεκαλίφθει τῷ προφήτῃ Χαὴλ Incipit
Ταύτῃ καὶ ἄριστος εἰς τραγωδίαν Αἴσχυλος Incipit
Ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ διεδόθη τὸ παρὸν εἰς ὅλην τὴν πόλιν εἰς ἴσα πολλὰ μεταγραφέν, πρὸ ἓξ μηνῶν τῆς ἁλώσεως, ἐν κθῃ τοῦ Μαΐου γενομένης Titulus initialis
Ταύτῃ τοι καὶ κληρικός τις τῶν δευτέροις γάμοις ὡμιληκότων Incipit
ταύτῃ τοι καὶ παῦλαν τῷ λόγῳ δῶμεν Desinit
Ταύτῃ τοι σοφίης μετελήλυθας Incipit
Ταυτηγέτη καὶ Ἠλέκτρα Ἄτλαντος Incipit
Ταυτηγέτη καὶ Ἠλέκτρα Ἄτλαντος ἐγένοντο θυγατέρες Incipit
Ταυτηγέτη καὶ Ἠλέκτρα Ἄτλαντος ἐγένοντο θυγατέρες Incipit
Ταυτηγέτη καὶ Ἠλέκτρα Ἄτλαντος ἐγένοντο θυγατέρες Incipit
ταύτην (δὲ τὴν πρὸς Ῥωμαίους add. PG 28) ἐπιστέλλει ἀπὸ Κορίνθου, μήπω μὲν ἑωρακὼς Ῥωμαίους, ἀκούων δὲ περὶ αὐτῶν καὶ ἐπιποθῶν αὐτοὺς ἰδειν. Καὶ πρῶτον μὲν ἀποδέχεται (PG 118: ἀποδέχεσθαί φησι) τὴν πίστιν αὐτῶν καταγγελλομένην ὁρῶν πανταχοῦ. Ἔπειτα σημαίνει Incipit
Ταύτην (μὲν add. Simotas) ἐπιστέλλει (ἀποστέλλει Simotas) ἀπὸ Λαοδικείας (Μακεδονίας Simotas et PG 28)· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς (ἐστιν add. Simotas) αὕτη· ἐν τῇ Ἐφέσῳ τινὲς ἰουδαΐζοντες ἐπεχείρουν ἑτεροδιδασκαλεῖν καὶ ἀπατᾶν τοὺς ἀκεραίους (ἀκεραιοτέρους PG 119) προφάσει τοῦ νόμου. Τοῦτο Incipit
Ταύτην ἀπὸ Ῥώμης ἐπιστέλλει...τοὺς Κολασαεῖς ἡβούλοντό τινες... Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ἀθηνῶν Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ἀθηνῶν Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας, ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας, ὑπομιμνήσκων δὲ ὅμως διὰ τῆς ἐπιστολῆς ταύτης. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς, αὕτη· Κορίνθιοι, ἐκ φιλονεικίας συναγόμενoι, Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· ἐπειδὴ οἱ Ἰουδαῖοι ἐνίσταντο τῶ νόμω καὶ ταῖς σκιαῖς. διὰ τοῦτο ὁ ἀπόστολος Παῦλος διδάσκαλος ἐθνῶν γενόμενος· καὶ εἰς τὰ ἔθνη ἀποσταλεὶς. κηρύττει τὸ εὐαγγέλιον· γράψας τε πᾶσι τοῖς ἔθνεσι. γράφει λοιπὸν Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας (…) δεξάμενοι οἱ Κορίνθιοι τὴν προτέραν Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως· ἐκεῖ γὰρ παρεχείμαζεν· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· εἰς μὲν τὴν Κρήτην ἀπέλιπεν τὸν Τίτον· ἵνα καταστήση κατὰ πόλεις κληρικούς. πολλῶν δὲ ὅντων ἐκεῖ· ἐπιχειρούντων Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ... Ἐφέσιοι πιστεύσαντες εἰς τὸν κύριον Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἐωρακὼς αὐτοὺς ἄμα καὶ διδάξας· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· πεμψάντων Φιλιππησίων διακονίαν τῶ Παύλω, καὶ τινῶν περιερχομένων καὶ διαφθειρόντων τὰς ἀκοὰς τῶν ἀκεραίων προφάσει Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· οὔπω μὲν ἑωρακὼς αὐτούς. ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· Ἐφέσιοι πιστεύσαντες εἰς τὸν κύριον ἡμῶν. γνησίαν ἔσχον εἰς αὐτὸν πίστιν· καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους τἡν ἀγάπην· καὶ ἐβούλοντο, παρ 'αὐτοῦ Παύλου βεβαιωθῆναι· μαθων Incipit
ταύτην γράφει αὐτὸς ὁ Ἰάκωβος τοῖς ἀπὸ τῶν δώδεκα φυλῶν διασπαρεῖσι. καὶ πιστεύσασιν εἰς τὸν κυριον ἡμῶν Ἰησουν Χριστον· γράφει δὲ διδασκαλικὴν τὴν ἐπιστολὴν. Incipit
Ταὐτην γράφει ὁ Πέτρος τὴν ἐπιστολήν Incipit
Ταύτην γράφει ὁ Πέτρος τὴν ἐπιστολὴν διδασκαλικὴν τοῖς ἐν τῆ διασπορᾶ οὖσιν ἰουδαίοις καὶ γενομένοις χριστιανοῖς Incipit
Ταύτην γράφει ὁ Πέτρος τὴν ἐπιστολὴν διδασκαλικὴν, τοῖς ἐν τῆ διασπορὰ οὖσίν Ἰουδαίοις Incipit
Ταύτην γράφει ὁ Πέτρος τὴν ἐπιστολὴν· διδασκαλικὴν· τοῖς ἐν τῆ διασπορᾶ οὖσιν Ἰουδαίοις καὶ γενομένοις χριστιανοῖς. ἐπειδὴ γαρ ἀπὸ Ἰουδαίων Incipit
Ταύτην γράφει τοῖς ἤδε πιστεύσασιν. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπὶστολῆς αὕτη· παρ᾽ εἰσελθόντων τινῶν, καὶ διδασκόντων, Incipit
Ταύτην δέησιν δευτέραν σοι προσφέρω Incipit
Ταύτην ἐπέστειλεν ἐξ Ἀθηνων. προεωρακὼς αὐτοὺς καὶ συνδιατρίψας· ἡ δὲ πρόφασις αὕτη· πολλὰς θλίψεις παθὼν ἐν Φιλίπποις καὶ Βεροία καὶ Κορίνθῳ· ἀλλὰ Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει (ἀποστέλλει PG 28) ἀπὸ Ἰταλίας. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ἐπειδὴ οἱ (om PG 28) Ἰουδαῖοι ἐνίσταντο (ἐν add PG 28) τῷ νόμῳ καὶ ταῖς σκιαῖς, διὰ τοῦτο ὁ ἀπόστολος Παῦλος, διδάσκαλος ἐθνῶν γενόμενος καὶ εἰς τὰ ἔθνη ἀποσταλείς, κηρύττει (κηρύττειν PG 28) τὸ εὐαγγέλιον, γράψας τε πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, γράφει λοιπὸν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει (ἀποστέλλει PG 28) ἀπὸ Ῥώμης, οὐχ ἑωρακὼς μὲν αὐτούς, ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· τοὺς Κολοσσαεῖς ἠβούλοντό (ἐπειρῶντό PG 28) τινες ἀπατῆσαι σοφίσμασιν ἑλληνικοῖς κατὰ τῆς εἰς (τὸν add PG 28) Χριστὸν πίστεως καὶ περὶ τῶν ἐν (τῷ add PG 28) νόμῳ βρωμάτων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει (ἀποστέλλει, PG 119) πάλιν (om. PG 119) (πρὸς Τιμόθεον add PG 28) ἀπὸ Ῥώμης. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη (Ἡ δὲ πρόφασις καὶ ταύτης τῆς ἐπιστολῆς ἐστιν οὕτως PG 28)· τῶν συναποδημησάντων (συναποδημούντων PG 119) τῷ Παύλῳ καταλειψάντων αὐτόν, βουλόμενος αὐτὸς (om. PG 119 et PG 28) ὁ ἀπόστολος ἐλθεῖν Τιμόθεον (τὸν Τιμόθεον ἐλθεῖν PG 28) πρὸς αὐτόν, γράφει τὴν ἐπιστολήν. Καὶ πρῶτον μὲν σημαίνει (δηλοῖ PG 119 et PG 28) Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει (ὁ αὐτὸς Παῦλος πρὸς Κορινθίους add PG 28) ἀπὸ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας, ἑωρακὼς (μὲν add PG 28) αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας, ὑπομιμνήσκων δὲ ὅμως διὰ τῆς ἐπιστολῆς ταύτης. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη. Κορίνθιοι ἐκ φιλονεικίας συναγόμενοι, ἐπεσχίζοντο ταῖς γνώμαις, καὶ λοιπὸν ἦν ἐν αὐτοῖς σχίσματα, καὶ ὄντων (add. τῶν PG 118) σχισμάτων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἀθηνῶν ... ὁ ἀπόστολος πολλὰς θλίψεις παθῶν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἀθηνῶν ἑωρακῶς πρότερον αὐτοὺς καὶ διατρίψας παρ᾽ αὐτοῖς· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ὁ ἀπόστολος πολλὰς θλίψεις παθὼν ἐν Βεροία Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἀθηνῶν, ἑωρακὼς πρότερον ... ὁ ἀπόστολος πολλὰς θλίψεις Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἀθηνῶν, ἑωρακὼς πρότερον αὐτοὺς καὶ διατρίψας παρ’ αὐτοῖς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς (ἐστιν add. Simotas) αὕτη· ὁ ἀπόστολος πολλὰς θλίψεις παθὼν ἐν Βεροίᾳ / Βερροίᾳ Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἀθηνῶν... ὁ ἀπόστολος πολλὰς Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἐφέσου (…) Κορίνθιοι ἐκ φιλονεικίας συναγόμενοι· ἐσχίζοντο Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας ... Κορίνθιοι ἐκ φιλονεικίας συναγόμενοι Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας, ὁ ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας, ὑπομιμνήσκων δὲ ὅμως δια τῆς ἐπιστολῆς ταύτης· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας... Κορίνθιοι ἐκ φιλονεικίας συναγόμενοι Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας ... ἐπειδὴ Ἰουδαῖοι ἐν ἴσταντο (ἐνίσταντο) Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη. ἐπειδὴ οἱ Ἰουδαῖοι Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας... ἐπειδὴ οἱ Ἰουδαῖοι ἐνίσταντο Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας...ἐπειδὴ οἱ Ἰουδαῖοι... Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας· ἡ δὲ πρόφασις αὕτη· ἐπειδὴ οἱ ἐξ Ἰουδαίων πεπιστευκότες ἐνίσταντο τῷ νόμῳ καὶ ταῖς σκιαῖς· ὁ μακάριος ἀπόστολος Παῦλος διδάσκαλος ἐθνῶν γενόμενος. καὶ κηρύξας πᾶσι καὶ γράψας. γράφει λοιπὸν καὶ τοῖς ἐκ περιτομῆς Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ἐπειδὴ οἱ Ἰουδαῖοι ἐνίσταντο τῶ νόμῶ καὶ ταῖς σκιαῖς, διατοῦτο ὁ ἀπόστολος Παῦλος, διδάσκαλος ἐθνῶν γενόμενος· Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Κορίνθου ... καὶ ἐπιποθὼν αὐτοὺς ἰδεῖν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Κορίνθου, μήπω μὲν ἑωρακὼς Ῥωμαίους Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Κορίνθου, μήπω μὲν ἑωρακὼς Ῥωμαίους, ἀκούων δὲ περὶ αὐτῶν καὶ ἐπιποθῶν αὐτοὺς ἰδειν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Κορίνθου, μήπω μὲν ἑωρακὼς Ῥωμαίους, ἀκούων δὲ περὶ αὐτῶν καὶ ἐπὶποθῶν αὐτοὺς ἰδεῖν. καὶ πρῶτον μὲν, ἀποδέχεται τὴν πίστιν αὐτῶν καταγγελλομένην ὁρῶν πὰνταχοῦ· Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Κορίνθου, μήπω μὲν ἑωρακὼς Ῥωμαίους, ἀκούων δὲ περὶ αὐτῶν, καὶ ἐπιποθῶν αὐτοὺς ἰδεῖν. καὶ πρῶτον μὲν, ἀποδέχεται τὴν πίστιν αὐτῶν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Κορίνθου, μήπω μὲν ἑωρακὼς Ῥωμαίους. ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν καὶ ἐπιποθῶν αὐτοὺς ἰδεῖν. καὶ πρῶτον μὲν ἀποδέχεται τὴν πίστιν αὐτῶν καταγγελλομένην ὁρῶν πανταχοῦ. ἔπειτα σημαίνει Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Λαοδικείας, ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ἐν τῆ Ἐφέσω τινὲς ἰουδαΐζοντες, ἐπεχείρουν ἑτεροδιδασκαλεῖν, καὶ ἀπὰτᾶν τοὺς ἀκεραιωτέρους πρὸφάσει τοῦ νόμου· Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Λαοδικείας, ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ἐν τῆ Ἐφέσω Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Λαοδικείας...ἐν τῆ Ἐφέσω τινές... Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας ... ἐν τῆ Ἐφέσω τινὲς Ἰουδαίζοντες Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας... δεξάμενοι Κορίνθιοι Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας... ἐν τῇ Ἐφέσῳ Incipit
Ταύτην ἐπὶστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· δεξάμενοι Κορίνθιοι Incipit
ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· δεξάμενοι Κορίνθιοι τὴν προτέραν ἐπιστολὴν. κατενύγησαν ἐπὶ τῇ ἁμαρτία τοῦ λαβόντος τὴν μητρυάν· καὶ ἐλυπήθησαν δὲ. ὡς παριδόντες τὸ τοιοῦτον ἁμάρτημα. εἶτα ὑφηρπάζοντο Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· ἐν τῆ Ἐφέσω τινὲς ἰουδαΐζοντες· ἐπεχείρουν ἑτεροδιδασκαλεῖν καὶ ἀπατᾶν τοὺς ἀκεραίους προφάσει τοῦ νόμου· τοῦτο Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως ἐκεῖ γὰρ παρεχείμαζεν... Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως, ἐκεῖ γὰρ παρεχείμαζεν· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπὶστολῆς αὕτη· εἰς μεν τὴν Κρήτην ἀπέλιπεν τὸν Τίτον, Incipit
ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως, ἐκεῖ γὰρ παρεχείμαζεν (παρεχείμασεν PG 28). ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη. εἰς μὲν τὴν Κρήτην ἀπέλιπεν τὸν Τίτον, παρὰ (ἵνα PG 119 et PG 28) καταστήσῃ κατὰ πόλεις κληρικούς. πολλῶν δὲ ὅντων ἐκεῖ τῶν ἐπιχειρούντων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως, ἐκεῖ γὰρ παρεχείμαζεν. Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως, ἐκεῖ γὰρ παρεχείμαζεν. ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· εἰς μὲν τὴν Κρήτην ἀπέλιπε τὸν Τίτον, ἵνα καταστήση κατὰ πόλιν κληρικούς. Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως... εἰς μὲν τὴν Κρήτην Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως...εἰς μὲν τὴν Κρήτην ἀπέλιπε τὸν Τῖτον... Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ... διδαχθέντες καλῶς οἱ Γαλᾶται Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ... πεμψάντων Φιλιππησίων διακονίαν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ... τινὲς ἀπὸ Θεσσαλονίκης Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ... τοὺς Κολασσαεῖς, ἐβούλοντό τινες Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης (…) πρόφασις αὕτη· ἐβούλοντό τινες ἀπατῆσαι τοὺς Κολασσαεῖς· σοφίσμασιν ἑλληνικοῖς ἀπὸ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως· καὶ περὶ τῶν ἐν νόμῳ βρωμάτων καὶ περιτομῆς καὶ ἡμερῶν· Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας. ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· διδαχθέντες καλῶς οἱ Γαλάται παρα τοῦ ἀποστόλου καὶ πιστεύσαντες Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ἑωρακὼς αὐτοὺς ἅμα καὶ διδάξας. ἡδε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· πεμψάντων Φιλιππησίων διακονίαν τῶ Παύλῶ, καί τινων περιερχομένων καὶ διαφθειρόντων τὰς ἀκοὰς τῶν ἀκεραίων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ἑωρακὼς αὐτοὺς ἄμα καὶ διδάξας. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη. πεμψάντων Φιλιππησίων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ἑωρακὼς αὐτοὺς ἅμα καὶ διδάξας. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· πεμψάντων Φιλιππησίων διακονίαν τῷ Παύλῳ, καὶ τινῶν περιερχομένων καὶ διαφθειρόντων τὰς ἀκοὰς τῶν ἀκεραίων, προφάσει Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας. ... διδαχθέντες καλῶς οἱ Γαλάται Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη. Διδαχθέντες καλῶς οἱ Γαλάται παρὰ τοῦ ἀποστόλου καὶ πιστεύσαντες γνησίως εἰς τὸν Χριστόν, ἀποδημήσαντος τοῦ ἀποστολοῦ (pro haec duo verba αὐτοῦ PG 28), ὑφηρπάσθησαν παρὰ τινῶν ὥστε περιτέμνεσθαι. Ταῦτα τοίνυν μαθὼν ὁ ἀπόστολος Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς, αὕτη· διδαχθέντες καλῶς οἱ Γαλάται παρὰ τοῦ ἀποστόλου, καὶ πιστεύσαντες γνησίως εἰς τὸν Χριστὸν, ἀποδημήσαντος τοῦ ἀποστόλου, ὑφηρπάσθησαν παρά τινων, ὥστε περιτέμνεσθαι· ταῦτα τοίνυν μαθὼν ὁ ἀπόστολος Incipit
Ταυτην επιστελλει απο Ρωμης, εωρακως Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης, οὕπω μὲν αὐτούς ἑωρακὼς Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης, οὔπω μὲν ἑωρακὼς αὐτούς (αὐτοὺς ἑωρακώς PG 28), ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Ἐφέσιοι πιστεύσαντες εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν γνησίαν ἔσχον (εἶχον PG 28) εἰς αὐτὸν τὴν πίστιν καὶ εἰς πάντας τούς ἁγίους τὴν (om PG 118) ἀγάπην, καὶ ἠβούλοντο παρὰ τοῦ Παύλου βεβαιωθῆναι. Μαθὼν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης, οὐχ ἑωρακὼς μὲν αὐτοὺς, ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν. ... τοὺς Κολασσαεῖς ἐβούλοντο Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη. Ὀνήσιμος ὁ οἰκέτης Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Ὀνήσιμος ὁ οἰκέτης Φιλήμονος ἔφυγε, καὶ ἀπελθὼν πρὸς τὸν ἀπόστολον (pro haec 4 verba προσῆλθε τῷ Παύλῳ PG 28) κατηχήθη παρ’ αὐτοῦ, καὶ γέγονεν αὐτῷ χρήσιμος εἰς διακονίαν. Περὶ τούτου Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· τινὲς ἀπὸ Θεσσαλονίκης (ἐν Θεσσαλονίκῃ PG 28) ἀργοὶ καὶ ἄτακτοι περιερχόμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ὑφήρπαζον, ὡς ἤδη τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἐνστάσης. Ἠπάτων δὲ Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης... διδαχθέντες καλῶς Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης... Ἐφέσιοι πιστεύσαντες Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης... ὀνήσιμος οἰκέτης Φιλήμονος Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης... πεμψάντων Φιλιππησίων διακονίαν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης... τινὲς ἀπὸ Θεσσαλονίκης ἀργοὶ Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης... τοὺς Κολοσσαεῖς ἐβούλοντό τινες Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης... τῶν συναποδημησάντων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ρώμης...διδαχθέντες καλῶς... Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ρώμης...Ἑφέσιοι πιστεύσαντες εἰς τὸν Κύριον Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης...Ὀνήσιμος ὁ οἰκέτης... Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης...πεμψάντων Φιλιππησίων διακονίαν... Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου· ἡ δὲ πρόφασις αὕτη· ἀνήρ τίς (!) ἦν ὁ Φιλήμων πιστὸς καὶ γενναῖος· καὶ ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνῶν· ὡς καὶ καταγώγιον Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἑωρακὼς αὐτοὺς ἅμα καὶ διδάξας Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἑωρακὼς αὐτοὺς καὶ διδάξας· οἱ δὲ Φιλιππήσιοι ἐκ πόλεως εἰσὶν ἐκ Μακεδονίας κολωνείας ὡς φησι ὁ Λουκᾶς· ὑπὸ μητρόπολιν Θεσσαλονίκην· οἷς ὁ Παῦλος πολλαχοῦ καὶ χρηστὰ μαρτυρεῖ· ἡ τῆς ἐπιστολῆς δὲ πρόφασις αὕτη· πεμψάντων αὐτῶν διακονίαν τῷ Παύλῳ διεπφρᾶι (δι' Ἐπαφρᾷ) ὥστε μαθεῖν καὶ τὰ κατ' αὐτὸν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δὲ πρόφασις αὕτη· λυμεῶνές τινες ἐκ Θεσσαλονίκης περιερχόμενοι· ἔλεγον παρεῖναι τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου. ὅπερ εἰ ἦν ὁ Χριστὸς ψεύστης Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δὲ πρόφασις αὕτη· τῶν συναποδημούντων τῶ Παύλω καταλιπόντων αὐτὸν· γράφει τὸν Τιμόθεον ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν· εἰπὼν γὰρ πρότερον ἐλπίζειν ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν· καὶ Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Ὀνήσιμος ὁ οἰκέτης Φιλήμονος ἔφυγεν, Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· τινὲς ἀπὸ Θεσσαλoνίκης ἀργοὶ καὶ άτακτοι περιερχόμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ὑφήρπαζον ὡς ήδη τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἐνστάσης. Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· τινὲς ἀπὸ Θεσσαλoνίκης ἀργοὶ καὶ ἄτακτοι περιερχόμενοι, τοὺς ἀδελφοὺς ὑφήρπαζον, ὡς ἤδη τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἐνστάσης. ἠπάτων δὲ τοὺς ἀκούοντας, Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· τινὲς ἀπὸ Θεσσαλονίκης ἀργοὶ καὶ ἄτακτοι· περιερχόμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ὑφήρπαζον Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· Ὀνήσιμος ὁ οἰκέτης Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· οὔπω μὲν αὐτοὺς ἑωρακώς Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· οὐχ ἑωρακὼς μὲν αὐτούς Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· οὐχ ἑωρακὼς μὲν αὐτούς Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· οὐχ ἐωρακὼς μὲν αὐτοὺς, ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· τοὺς Κολοσσαεῖς ἐβούλοντό τινες ἀπατῆσαι σοφίσμασιν ἐλληνικοῖς κατὰ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως· καὶ περὶ τῶν ἐν νόμω βρωμάτων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει αὐτὸς Ἰάκωβος Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει αὐτὸς Ἰάκωβος τοῖς ἀπὸ τῶν δώδεκα φυλῶν διασπαρεῖσι· καὶ πιστεύσασιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν· γράφει δὲ Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἐκ Κορίνθου· μήπω μὲν ἑωρακὼς Ῥωμαίους· ἀκούων δὲ περὶ αὐτῶν καὶ ἐπιποθῶν αὐτοὺς ἰδεῖν· καὶ πρῶτον μὲν ἀποδέχεται Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἐκ Νικοπόλεως. ἐν ᾗ παρεχείμαζεν· ἡ δὲ πρόφασις· τῶν δοκίμων ἦν μαθητῶν ὁ Τῖτος· διὸ καὶ τὴν Κρήτην μεγίστην οὖσαν· αὐτῶ ἐνεπίστευσεν· καὶ τὰ λείποντα προσέταξεν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει πάλιν ἀπὸ Ῥώμης ... τῶν συναποδημησάντων τῶ Παύλω Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει πάλιν ἀπὸ Ῥώμης. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη. τῶν συναποδημησάντων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει πάλιν ἀπὸ Ῥώμης... τῶν συναποδημούντων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει πάλιν ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· τῶν συναποδημούντων τῶ Παύλω κατὰλειψάντων αὐτὸν, βουλόμενος ὁ ἀπόστολος ἐλθεῖν Τιμόθεον πρὸς αὐτὸν, γράφει τὴν ἐπιστολήν. Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει πάλιν ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· τῶν συναποδημησάντων τῶ Παύλῶ καταλειψάντων αὐτὸν, βουλόμενος ὁ ἀπόστολος ἐλθεῖν Τιμόθεον πρὸς αὐτὸν, γράφει τὴν ἐπιστολήν. Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει πάλιν ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· τῶν συναποδημησάντων τῶ Παύλω καταλειψάντων αὐτὸν. βουλόμενος αὐτὸς ὁ ἀπόστολος ἐλθεῖν Τιμόθεον πρὸς αὐτόν· γράφει τὴν ἐπιστολήν· καὶ πρῶτον μὲν σημαίνει Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει πάλιν ἀπὸ Ῥώμης·...τῶν συναποδημησάντων... Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει,ἀπὸ Ῥώμης ... Ὀνήσιμος, οἰκέτης Φιλήμονος Incipit
ταύτην ζηλώσατε, γυναῖκες, ἵνα τῆς αὐτῆς καὶ ὑμεῖς τιμῆς ἀξιωθῆτε παρὰ Θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾧ ἡ δόξα κ.τ.λ. Desinit
ταύτην ζηλώσατε, γυναῖκες, ἵνα τῆς αὐτῆς καὶ ὑμεῖς τιμῆς ἀξιωθῆτε παρὰ Θεοῦ ἐν Χριστῷ, ᾧ… Desinit
Ταυτην ημεις στοχαζομεθα την δευτεραν των αποστολων νοεισθαι διδαχην. Desinit
ΤΑΥΤΗΝ ΛΑΒΕΙΝ ΩΣ ΝΥ Desinit
ταυτην ουν την βιβλιον εξαγορασας ιι (νομισμα) ηκανον ητουν ως μετα ανακεκτημενος αυτης επεποιηθη Αντωνιος μοναχος και ξενος· και οπου αν την καταληψεσθε ευχεσθε ως και εξη τον μισθον ος και τη ιδια χειρι εγραψεν τα γραμματα ταυτα αμην· θεος σωση· ηγορασθη δε ινδ (ινδικτιωνος) βʹ ετους ͵ϛφπζʹ. Textus
ταύτην πάλιν αὐτὸς ὁ Πέτρος ἐπιστέλλει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν· ἕστι δὲ ἡ ἐπιστολὴ. ὑπόμνησις τῶν πρώτων. εἰδὼς γὰρ Incipit
Ταύτην πρώτην ᾖσαν τὴν ᾠδήν Incipit
Ταύτην πρώτην ᾖσαν ᾠδήν Incipit
Ταύτην τὴν γνῶσιν νὰ εἴπῃ ὁ νεανίσκος πρὸς τὸν βασιλέα Incipit
Ταυτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει τοῖς ἤδει (ἤδη) πιστευσασιν · ἡ δε προφασις αὕτη· παρεισελθόντων τινῶν Incipit
Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν · ἡ δε πρόφασις αὕτη· παρ' εἰσελθόντων (παρεισελθόντων) τινῶν καὶ διδασκόντων · ἀδιάφορον εἶναι τὴν ἁμαρτίαν, καὶ ἀρνουμένων τὸν κύριον· Incipit
Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· παρεισελθόντων τινῶν καὶ διδασκόντων ἀδιάφορον εἶναι Incipit
Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν. ἡ δὲ πρόφασις, αὕτη. παρεισελθόντων τινῶν Incipit
Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν· Incipit
ταύτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν· ἡ δὲ πρόφασις αὕτη. παρεισελθόντων Incipit
Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη. παρεισελθόντων τινῶν Incipit
Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει, τοῖς ἤδη πιστεύσασιν ... παρείσελθόντων τινῶν Incipit
Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν ἐπιστέλλει ἀπο Ῥώμης· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Ὀνήσιμος ὁ οἰκέτης Φιλήμονος ἔφυγεν· καὶ Incipit
Ταύτην τὴν προσευχὴν ὡς ἐκ τοῦ καθ' ἕκαστον Incipit
Ταυτην τοινυν αφ'ου και ο Ματθαιος Incipit
ταυτην τοινυν και ο Ματθαιος Incipit cuiusdam partis
Ταύτην τοίνυν καὶ ὁ Ματθαῖος Incipit cuiusdam partis
ΤΑΥΤΗΝ ΦΙΛΟΥΝΤΑΣ ΗΜΑΣ Desinit
ΤΑΥΤΗΝ ΩΣ ΜΥΡΟΝ ΠΡΟΤΙΘΗΜΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερoς γράφει κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Ὁρῶν τὰ τέκνα αὐτῆς καλῶς ἀναστρεφόμενα ἐν τῆ πίστει, καὶ πολλοὺς πλάνους περιερχομένους, Incipit
ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει κυρία καὶ τοῖς τέκνοις Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ὁρῶν τὰ τέκνα Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ὁρῶν τὰ τέκνα Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς· Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς· ὁρῶν τὰ τέκνα αὐτῆς καλῶς ἀναστρεφόμενα ἐν τῆ πίστει· καὶ πολλοὺς Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει κυρίᾳ τε (om. PG 119, PG 28) καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ὁρῶν τὰ τέκνα Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει, Κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ὁρῶν τὰ τέκνα αὐτῆς καλῶς ἀναστρεφόμενα ἐν τῆ πίστει, καὶ πολλοὺς πλάνους περιερχομένους, Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει. κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ὁρῶν τὰ τέκνα Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γραφει. Κυρία. καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς ... ὀρῶν τὰ τέκνα Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει· κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφω· κυρία τὲ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς Incipit
ταύτης δὲ ἐγερθείσης καὶ [ Desinit
Ταύτης δὲ τυχὼν τῆς καλῆς μετουσίας Incipit
Ταύτης ἐστὶ τῆς συμμορίας καὶ Ἀσκλήπιος ὁ θαυμάσιος Incipit
ταύτης κοινωνήσει Desinit
Ταύτης τῆς ἀκροστιχίδος ὁ νοῦς οὐκ ἔστι δύσληπτος...Προσφωνητικῶς ἐγράφη τῷ θείῳ τούτῳ μελῳδῷ Incipit
ταύτης τῆς ἀποδημίας Incipit
ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Incipit
Ταύτης τῆς ἐπιτρέψεως μὴ καταφρονητέον Incipit
Ταύτης τῆς ῥήσεως καὶ ὁ μακάριος Παῦλος Incipit
ταύτης τὸ ταὐτὸν σὺ τρανοῖς γὰρ τῇ κτίσει Desinit
ΤΑΥΤΗΣ, ΑΕΙ Incipit
Ταυτὶ γάρ μοι ἐπηύχθω κατὰ τὸ τοῦ λόγου ἀκροτελεύτιον. Desinit
ταυτὶ μὲν ἐκλιπαρεῖτε Ἰησοῦν, οὐρανοφοῖται, ὃς δ’ ἑτάροισι πλάσματος εἵνεκεν οὐκ ἀνανεύσει Desinit
Ταυτὶ σχεδόν, ὦ παρόντες Incipit
Ταυτὶ σχεδόν, ὦ παρόντες, ἃ πρὸ τριτά τινες ἔφ' ἡμῶν διειλέχθησαν Incipit
Ταὐτὸν ἐγὼ πάσχειν ἔοικα σήμερον τοῖς ὅσοι περισκοποῦσιν ἐναίθριον τὸν οὐρανόν Incipit
Ταὐτὸν ἐγὼ πάσχειν ἔοικα σήμερον τοῖς ὅσοι περισκοποῦσιν ἐναίθριον τὸν οὐρανόν Incipit
Ταὐτὸν ἐγὼ πάσχειν ἔοικα σήμερον τοῖς ὅσοι περισκοποῦσιν ἐναίθριον τὸν οὐρανόν Incipit
Ταὐτὸν ἐγὼ πάσχειν ἔοικα σήμερον τοῖς ὅσοι περισκοποῦσιν ἐναίθριον τὸν οὐρανόν Incipit
Ταὐτόν τι ἄρα ποιεῖν Incipit
τάφει τῷ φιλοσόφω τὸ αὐτοῦ ἰδιο.. Incipit
ταφὴν κατεδέξατο Χριστὸς Ἰησοῦς ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου· αὐτῷ... Desinit
ταφὴν κατεδέξατο Χριστὸς Ἰησοῦς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου αὐτῷ... Desinit
ταφῆς ἐν τῆ πατρίδι τυχῶν Desinit
Ταφίοι στρατεύσαντες Incipit
τάφον Desinit
τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν καταπαύω τὸν λόγον Desinit
ΤΑΦΟΣ ΝΗΣΟΣ ΜΙΑ ΤΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ Incipit
τάφῳ δὲ τιμᾷ τὸν μέγαν τῆς πατρίδος ὅσον περ ἐντὸς πατρικῶν θεσμῶν μένει Desinit
ΤΑΦΩ ΠΑΡΘΕΝΟΔΟΧΩ Incipit
Τάφῳ παρθενοδόχῳ προσιώμενοι, πιστοί Incipit
ΤΑΧΑ ΚΑΙ ΦΩΝΑΙ ΘΕΙΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΕΓΙΝΟΝΤΟ Incipit
Ταχα μεν ειποι τις τεσσαρας ειναι Incipit
Τάχα μὲν εἴποι τις τέσσαρας εἶναι τὰς γυναῖκας περὶ ὧν ἀνέγραψαν οἱ εὐαγγελισταί. Ἐγὼ δὲ μᾶλλον προστίθημι τῷ τρεῖς αὐτὰς εἶναι, καὶ μίαν μὲν περὶ ἧς ἀνέγραψε (ἀνέγραψαν Koe) Ματθαῖος καὶ Μᾶρκος <ὡς Kl> ἐν πολλοῖς ἄλλοις συνᾴδοντες τῆς εὐαγγελικῆς γραφῆς, ἑτέραν δὲ περὶ ἧς ὁ Λουκᾶς, διαφέρουσαν δέ τινα τῶν προειρημένων, περὶ ἧς ὁ Ἰωάννης· εἰ γὰρ καὶ ἐν Βηθανίᾳ ἀνέγραψαν τὰ κατὰ τὴν γυναῖκα γενόμενα, Ματθαῖος καὶ Μᾶρκος ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ διηγήσαντο τὰ περὶ τούτων ἀπηντηκέναι, Ἰωάννης δέ φησιν ὅτι «πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν» καὶ τὰ ἑξῆς. Textus
τάχα οὐδὲ ἀποκρίνασθαι προςήκει τοῖς ματαίοις τῶν λόγων Incipit
Τάχα οὔτε σε μοναχόν Incipit
Τάχα πολλαὶ παρῆλθον ἡμέραι καὶ πρὸς ὑμᾶς οὐ διειλέχθην Incipit
Τάχα σοι ἄχαρις ἔσται θειότατε Incipit
Τάχα σοι ἄχαρις ἔσται, θειότατ δέσποτα Incipit
τάχα σύν [ Desinit
τάχα ὦ σύλλογος ὑμεῖς ἱερός, ἐκεῖνα σκοποῦντας πάρεστιν ὑμᾶς ὁρᾶν Incipit
Τάχα, ὦ σύλλογος ὑμεῖς ἱερός, ἐκεῖνα Incipit
Ταχέως ἐπελάθου Incipit
ταχέως κἀκείνοις αὐτοῖς ποθεινοὶ ἐσόμεθα καὶ ἐπέραστοι, καὶ ὁ πάντων μεῖζον, τῶν ἀποκειμένων ἀπολαύσομεν ἀγαθῶν· χάριτι... Desinit
Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμα μου Incipit
Ταχὺ μὲν ἡμῖν ἐπανήκεις, θειότατε ἀρχιερεῦ Incipit
Τάχυ σοι μαίνει Incipit
ταχύς· βραδύ· πυκνός· ἀραιός· καὶ ἀνώμαλος Desinit
ταχύτητα. ἅμα ἀνέμῳ Desinit
Ταῶνος Titulus initialis cuiusdam partis
τδ' περὶ τοῦ πῶς φράφεται τὸ διαζύγιον ὅταν κτλ. Titulus initialis cuiusdam partis
ΤΕ ΔΕ ΔΙΣΥΛΛΑΒΑ ΚΑΤΑ Incipit
ΤΕ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΠΙΘΟΛΟΥΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ Incipit
τε]κουσα ικετευε συν αποστολοις Incipit cuiusdam partis
ΤΕ]ΛΕΥΤΑΙΣ ΦΩΝΗΣ ΔΙΕΓΝΩΚΕΝΑΙ, ΟΠΩΣ ΤΕ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΠΩΣ ΦΡΟΝΩ Incipit
τέ]λος Incipit
Τεὴν ὀλβίαν, Λόγε, βράβευσον χάριν, ὅπως ἐμπράκτως σοὺς ἐπίοιμεν θεσμούς, οὓς δὴ καὶ προτείνεται πυκτὶς ἡ τῇδε. Textus
τεθάρρηκεν ἀψύχοις Incipit
Τεθέασαι τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔναγχος Incipit
Τεθέασαι τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔναγχος Incipit
Τεθέασαι τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔναγχος τῷ τε πατριάρχῃ Incipit
Τεθέασαι τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔναγχος τῷ τε πατριάρχῃ Incipit
Τεθέασαι τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔναγχος τῷ τε πατριάρχῃ Incipit
Τεθέασαι τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔναγχος τῷ τε πατριάρχῃ καὶ τοῖς περὶ αὐτὸν ἱεράρχαις Incipit
Τεθέασαι τὴν ἐπιστολήν ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱός Incipit
ΤΕΘΗΣΕΣ]ΘΕ ΕΠΕΙΔΑΝ ΕΥΟΔΩΣΗ Incipit
ΤΕΘΝΗΚΕΝ ΟΠΠΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗΣ ΩΝ Desinit
Τέθριππον ἅρμα τοῦ Σατὰν εὐδοξία Incipit
Τέθριππον ἅρμα τοῦ Σατὰν εὐδοξία Incipit
Τείνω τὰ νεῦρα καὶ κρατύνω τὸν τόνον Incipit
Τειρεσίας πρὸς Δία καὶ Ἥραν Incipit
Τειταν, Περσαιος, Λατεινος, Ενανθας, Βενεδικτος. Desinit
τειχομαχούντων. Τούτους καὶ ἡμεῖς διὰ τῆς μετανοίας μιμησώμεθα, ἵνα..., ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
Τειχομαχούντων... μετανοίας, ἵνα... χάριτι Desinit
Τεῖχος μὲν ὁ ῥήτωρ ὑπὲρ Ἀθηναίων προὐβάλετο Incipit cuiusdam partis
Τεκμαίρομαι τὴν κατὰ Θεὸν ὑμῶν προκοπήν, ὦ θεοφιλέστατε σύλλογε Incipit
Τεκμαίρομαι τὴν κατὰ Θεὸν ὑμῶν προκοπήν, ὦ θεοφιλέστατε σύλλογε Incipit
Τεκμήριον γίνεται ἀπὸ τοῦ τεκμαίρομαι Incipit
ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΗΣ ΥΛΗΣ Incipit
τέκνοις καὶ Incipit
Τέκνον ἐμόν, Ὀλυμπιάς Incipit
ΤΕΚΝΟΝ ΜΟΥ ΠΟΘΕΙΝΟΤΑΤΟΝ ΤΕΚΝΟΝ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΝ Incipit
Τέκνον μου ποθεινότατον, παιδί μου ἠγαπημένον Incipit
Τέκνον μου ποθεινότατον, παιδί μου ἠγαπημένον Incipit
Τέκνον οὐρανίου με πατρὸς ἀνάδειξον ἡ τέξασα Incipit
τεκνον Προχωρε α σοι λεγω ταυτα γραφε Detail(s)
Τέκνον σε, Τιμόθεε, Παύλου μανθάνων Incipit
Τεκνον Τιτε, επεφανη η χαρις Incipit
ΤΕΚΝΩΝ ΜΟΥ ΣΚ[ΛΗΡΟΣ Desinit
τελεια αγαπη εξω βαλλει τον φο… (φοβον). Desinit
ΤΕΛΕΙΟΝ ΔΕ ΘΕΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ Incipit
ΤΕΛΕΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Desinit
τέλειον ἐν [ Desinit
τέλειος ὢν ἐν θεότητι Incipit
τελειωθεις εν Ιεραπολει της Συριας, εκτην προς δεκατη, αγοντος του Νοεμβριου μηνος κατα Ρωμαιους, κατα δε Εβραιους Θωυκ εις δοξαν και κρατος του κυριου ημων Ιησου Χριστου, ω η βασιλεια, εις τους αιωνας. Desinit
τελειωθέντες, ἐπιτύχωμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, χάριτι… Desinit
τελειως σχολασε τω θεω. Desinit
τελειῶσας, κατέπαυσεν Desinit
τελειωτέρας· τέως δὲ νῦν ἔχεις παρ' ἡμῶν περατωθεῖσαν σοι τὴν ἐπιταγήν Desinit
τέλεον Desinit
Τελεσθείσης ἤδη τῆς προθεσμίας τῶν τεσσαρκάκοντα ἡμερῶν, παρεγένοντο οἱ Ἰουδαῖοι Incipit
Τελετάς· ἱεροτελετάς· τελετάρχας· μυσταγωγούς Incipit
Τελετάς· ἱεροτελετάς· τελετάρχας· μυσταγωγούς Incipit
τελευταίαν παραθεῖναι πνοήν. Ὁ τῶν ἁγίων εὐχῶν σου δοῦλος καὶ παῖς Θεόδωρος Desinit
ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΝΤΑ ΚΑΘΟΔΟΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ Incipit
Τελευτήσαντος δὲ Ἀχαὰβ ἐβασίλευσεν Ὀχοζίας Incipit
ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΝΤΟΣ ΗΡΩΔΟΥ Incipit
Τελευτῶν οὖν Ἰωάννης ὁ συγγραφεὺς προετρέψατο Incipit
ΤΕΛΕΥΤΩΝΤΟΣ ΟΡΔΙΝΟΥ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΓΡΑΦΑΙΣ Incipit
ΤΕΛΕΥΤΩΝΤΟΣ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΟΡΔΙΝΟΥ Incipit
Τελος Titulus finalis
Τέλος <τοῦ> περὶ τρόπων Τρύφωνος Titulus finalis
τελος αμφοτερων των ευαγγελιων Textus
τελος Αποκαλυψεως του αγιου Ιωαννου του θεολογου. Titulus finalis
τέλος ἀρετῆς ἁπάσης ἡ ἀγάπη· ἧς γένοιτο γνησίως καὶ διηνεκῶς ἀπολαύοντας ἡμᾶς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
τέλος δὲ ἄφνω καταλιπών Incipit
τέλος εἴληφαν πρᾶξεις τῶν ἀπὸ στόλων· ταῦτα συγγράψας Λουκᾶς ὁ θεηγόρος Textus
τελος ειληφε μηνι νοεμβριω. εις ιγʹ· ημερα εκτη· ωρα. γʹ· ινδ[ικτιωνος] (ινδικτιωνος) ηʹ· εν ετει τω αποκτισεως κοσμου· ͵ϛφοηʹ. ευχεσθε τω γραψαντι ταυτην ωθηθ (cryptographically Σαββα) μοναχος. Textus
Τελος ειληφεν ενταυτα (ενταυθα) το παρον βιβλιον, εις το ετος τρεχοντος (!) εξαδων χιλιαδας (?), εν μηνι ερχομενου ιανουαριου· εις τας ιεʹ ημερα σαββατω τε της κρεοφαγου δια χειρος του ταπεινου θυτου και ιερεως Μανουηλ τε τουνομα επικλην τε Σωτηριακης (?) εμ (εν) πολει πανυ θαυμαστη αμα τε και μεγαλη λεγωμενη τε τουνομα τη πολει τη μεγαλη υμεις δε οσοι τυχητε ιδειν και αναγνωσε (αναγνωναι), μη μεμφεστε (μεμφεσθε) παρακαλω· μηδε κατηγορειται μαλλον δε σιγνωσθαι (συγγνωσασθαι) καμοι δια των πολλων σφαλματων διοτι απειρος ειμι της τεχνης των γραμματων Textus
Τέλος εἴληφεν ἡ βιβλὶς ἡ παροῦσα Incipit
Τελος ειληφεν η δελτος αυτη. αμην αμην αμην. δοξα σοι ο θεος. οτι εφθασα και ειδον το τελος του [βι]βλιου (βιβλιου). Textus
Τέλος εἴληφεν ἡ μικρὰ βίβλος αὕτη. Textus
ΤΕΛΟΣ ΕΙΛΗΦΕΝ ΟΚΤΩ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Desinit
ΤΕΛΟΣ ΕΙΛΗΦΕΝ ΟΚΤΩ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ .... Desinit
τέλος ἔλα(ἔλαβεν) τὸ παρὸν ἅγιον τετραευαγγέλιον ὑπὸ χρ(χειρὸς) ἐμοῦ τοῦ πολυτλήμονος καὶ εὐτελοῦς νοτρ(νοταρίου) Σολομὼν ὁ ἀπὸ Νότ(Νότου)· καὶ διὰ τὸν κύριον πάντες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες οἱ ἐντυχόντες ἐν αὐτῷ καὶ ἀναγινόσκοντες· οἱ καὶ μεταγράφοντες· μὴ διὰ χωρικίας ἐμῆς ἢ σαλείας τὴν κατάραν ἀναπέμψασθε· ἠκούσατε γὰρ καὶ πολλάκις ἐρρέθη· ὅτι καὶ ὁ γράφων περιγράφει· καὶ χεὶρ ἡ γράψασα σήπεται τάφῳ· γραφὴ δὲ φαῖνει εἰς χρ(χρόνους) πληρεστάτους εἰς τοὺς σύνπαντας αἰῶνας τῶν αἰῶνων ἀμήν· ἐτελειώθη δὲ ἐν ἔτη τὼ ἀπὸ κτίσεως κόσμου, ͵ϛχοϛ΄ ἰνδικτιῶνος α΄·(ἡλίου) κύ(κύκλῳ) ιβ΄· (σελήνης) ζ΄·εἰς τὰς ιδ΄ τοῦ δε(δεκεμβρίου) μηνὸς ἡμέρᾳ ε΄ ἡ (ἐπακτὴ(?)) κη΄· πολεύοντος ζ΄ (?) (ἡλίου) διἔπων βασιλεύοντος ἐν Κωνσταντινουπόλει Μανουὴλ τοῦ Πορφυρογεννήτου καὶ ἐνδοξτ(ἐνδοξοτάτου) βασιλέως· καὶ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις Ἀμαρρὴ τοῦ κραταῖου ῥίξ ἐν δὲ τῇ νῆσῳ Σικελίας Γουλμ(Γουλιέλμου) τοῦ δευτέρου ῥιγός · ἐφ' ἡμᾶς δὲ Ἰησοῦς Χριστός · ᾦ ἡ δόξα καὶ τῶ κράτος · εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων ἀμήν. Textus
τέλος ἔλαβε ὁ Ματθαίος. Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαίον εὐαγγέλίου· ἐγράφη Ἐβραιστὶ ἐν Παλεστίνη (Παλαιστίνη)· μετὰ ἔτη ὀκτῶ τῆς ἀναλήψεως τοῦ κυρίου· Textus
Τέλος ἔλαβεν ἡ τοῦ Σχολαρίου διάλεξις ἡ μετὰ (manus post. κατὰ) ἰουδαίων. Titulus finalis
τέλος ἐν ἔτει ͵ϛχιθʹ ἰνδικτιῶνος δʹ. Textus
Τέλος ἐν τούτοις ληπτέον τὴν κατὰ πάντων Incipit
τελος ενν*** ωρας De lectionibus passionis
τέλος ἐπιστολῆς βʹ πρὸς Κορινθίους· ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων διὰ Τίτου καὶ Λουκᾶ. Textus
Τέλος ἔσχηκε τῶν καλῶν ταύτη δέλτος Incipit
τελος ηλειφεν η παρουσα δελτος. Textus
τελος ηλεφασιν οι Δ Ευαγγελισταδες, ηγουν τα ιστορογραφηματα αυτων χειρι νοταριου δαυειδ του μεγγλαμοιτου ευχεστε αδελφοι. και μη κατηρασθε επι ετους ψ μηνι μαρτιω εις την ιε Textus
Τελος Ιωαννου επιστολης. Titulus finalis
τελος και τουτου σχολιου. ερμηνεια του κατα Ματθαιον ευαγγελιον εν επιτομη Titulus finalis
τελος και τω θεω χαρις αμην Doxologia uel Inuocatio
ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩ ΣΕ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΝΓΓΕΛΟΙΣ Desinit
Τέλος Κλίμακος οὐρανοδρόμου βίβλου Incipit
τέλος μὲν θείων δογμάτων καὶ τῆς περὶ ταῦτα φιλοπονίας Incipit
ΤΕΛΟΣ ΟΥΜΟΥ ΡΚΗʹ ΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Desinit
Τέλος πάντων. Textus
Τέλος πασῶν ἐντολῶν προσευχή Incipit
Τέλος περὶ οὔρων Titulus initialis
τέλος περὶ πνευμάτων Desinit
Τέλος περὶ τοῦ σχηματισμοῦ τῶν χρόνων Desinit
τέλος Πέτρου ἀποστόλου ἐπιστολῆς καθολικῆς αʹ. ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης. Textus
τελος πεφθακως, τῳ θεω διδῳ (!) χαριν. Textus
τελος πεφθακως, τῳ θεω διδῳ (!) χαριν. Textus
Τελος συν θεω αγιω, του μηνολογιου. αμην ͵αυιηʹ σεπτεβριος (σεπτεμβριος) Titulus finalis
τέλος σὺν θεῷ καὶ τοῦ κατὰ Ἰωάννου καὶ τοῦ ὅλου ἁγίου τετραβαγγέλου Textus
τελος συν θεω και του κατα Ιωαννου συν (sic) και του ολου αγιου τετραβαγγελου. Textus
Τέλος σὺν θεῷ, τοῦ τετραβαγγελίου Textus
Τέλος σχολίων τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου ἀπὸ διαφόρων ἑρμηνειῶν. Titulus finalis
ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΝ ΚΑΤΑΔΕΞΑΜΕΝΟΝ ΤΟΝ ΑΙΡΟΝΤΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Desinit
ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΝ ΚΑΤΑΔΕΞΑΜΕΝΟΝ ΤΟΝ ΑΙΡΟΝΤΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΥΤΩ Κ. Τ. Λ. Desinit
τέλος ταφὴν καταδεξάμενον, Χριστὸς ὁ αἴρων τοῦ κόσμου τὴν ἁμαρτίαν· αὐτῷ... Desinit
τέλος ταφὴν κατεδέξατο Χριστὸς Ἰησοῦς ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου· αὐτῷ... Desinit
τέλος ταφὴν κατεδέξατο Χριστός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου· αὐτῷ... Desinit
τέλος τῆς ἁγίας καὶ οἱκουμενηκῆς (οἰκουμενικῆς). ὀγδόης συνόδου τῆς ἐν Φλορεντίας (Φλορεντίᾳ). γενομένης. ὅτι ὀρθῶς ἐγένετο. ὑπὲρ ἀπολογουμένου τῶν ἐν τῶ ὅρω αὐτῆς εʹ κεφαλαίων Titulus finalis
τέλος τῆς ἀπιστίας, ἀρχὴ δὲ βραβείων καὶ στεφάνων· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν ἐν Χριστῷ... Desinit
Τελος της Αποκαλυ Χυ(?)ψεως (Αποκαλυψεως Χριστου) συν θεω αγιω του αποστολου Ιωαννου. Textus
Τελος της Αποκαλυψεως Ιωαννου· Titulus finalis
Τελος της Αποκαλυψεως του αγιου αποστολου και ευαγγελιστου Ιωαννου. Titulus finalis
τελος της Αποκαλυψεως του αγιου Ιωαννου του ευαγγελιστου του θεολογου. Titulus finalis
Τέλος τῆς Ἀποκάλύψεως τοῦ ἁγίου Ἱωαννου τοῦ ἐυαγγελιστοῦ. Titulus finalis
Τελος της Αποκαλυψεως του αγιου Ιωαννου του θεολογου. Titulus finalis
Τελος της Αποκαλυψεως του θεολογου. Titulus finalis
Τέλος τῆς διαίτης τῶν δώδεκα μηνῶν Titulus finalis
τελος της εκτης ωρας De lectionibus passionis
Τελος της Εξοδου. στιχοι ͵γυʹ. Titulus finalis
τελος της ερμηνειας του σχολιου. Titulus finalis
τελος της παρουσης· βιβλου. Titulus finalis
τέλος τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς, ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης. Textus
τέλος τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς Titulus finalis
τέλος τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς· ἐγράφη ἀπὸ Ἰταλίας διὰ Τιμοθέου. Textus
τέλος τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς· ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχικοῦ. Textus
τέλος τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς αʹ ἐπιστολῆς· ἐγράφη ἀπὸ Ἀθηνῶν. διὰ Τιμοθέου. Textus
τέλος τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς βʹ ἐπιστολῆς· ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης. Textus
τέλος τῆς πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολῆς· ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχικοῦ καὶ Ὀνησίμου. Textus
τέλος τῆς πρὸς Ῥωμαίους Titulus finalis
τέλος τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς. Titulus finalis
τέλος τῆς πρὸς Τιμόθεον αʹ ἐπιστολῆς· ἐγράφη ἀπὸ Μακεδονίας, ἥτις ἐστι μητρόπολις Φρυγίας τῆς Καπατιανῆς. Textus
τέλος τῆς πρὸς Τιμόθεον βʹ ἐπιστολῆς· ἐπισκόπου τῆς Ἐφέσου· ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης· ὅτε τὸ δεύτερον παρέστη Παῦλος τῶ καίσαρι Ῥώμης Νέρωνι. Textus
τέλος τῆς πρὸς Τῖτον ἐπιστολῆς· τῆς Κρητῶν ἐκκλησίας πρῶτος ἐπίσκοπος χειροτονηθεῖς· ἐγράφη ἀπὸ Νικοπόλεως τῆς Μακεδονίας. Textus
τέλος τῆς πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολῆς· ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Ὀνησίμου οἰκέτου αὐτοῦ Φιλήμονος. Textus
τέλος τῆς πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολῆς· ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Ἐπαφροδίτου. Textus
τελος της πρωτης ωρας De lectionibus passionis
τέλος τῆς τοῦ λυκόφρονος ἐξηγήσεως, ,αφκη´ μηνὶ δεκεμβρίω ιθη᾽ ἐν σεραβαλλίω χάριτι θεοῦ Titulus finalis
Τελος της τριτης εκατονταδος. Titulus finalis
τελος της τριτης ωρας De lectionibus passionis
τελος της υποθεσεως. Titulus finalis
Τέλος τῆς ὑποθέσεως· καὶ τῶν κεφαλαίων τῆς προς Κορινθίους πρώτης ἐπιστολῆς. Titulus finalis
τέλος τῆς χρηστοηθείας Titulus finalis
τελος το (sic) κατα Λουκα (sic) ευα (ευαγγελιον uel ευαγγελιου) εχει στιχους ͵βωʹ υπηγορευθη δε μετα χ[ρονους (χρονους) ιεʹ] της Χριστου αναληψεως Textus
τελος του αγιου Εφρεμ (Εφραιμ). Titulus finalis
Τελος του αυτου. Titulus finalis
Τελος του αυτου. Titulus finalis
τέλος τοῦ βιβλίου θεραπευτικοῦ τοῦ πρός Γλαύκονα Desinit
τελος του ευαγγελιστου Λουκα. Titulus finalis
τέλος τοῦ Ἰσοκράτους λόγου, πρὸς Δημόνικον. Titulus finalis
τελος του κατα Ιωαννην. Titulus finalis
Τελος του κατα Λουκα αγιου ευαγγελιου, στιχοις ͵βω΄, εξεδοθη μετα χρονους ιε΄ της του Χριστου αναληψεως. Textus
τελος του κατα Λουκαν αγιου ευαγγελιου. Titulus finalis
τελος του κατα Λουκαν αγιου ευαγγελιου. στιχοι ͵βωʹ. εξεδοθη μετα χρονους ιεʹ της του Χριστου αναληψεως. Textus
Τελος του κατα Λουκαν ευαγγελιου. εγραφη και αντεβληθη ομοιως εκ των αυτων αντιγραφων. εν στιχοις. ͵βψξ΄ κεφαλαιων τμβ´. Textus
Τελος του κατα Μαρκον αγιου ευαγγελιου, στιχοις ͵αχ΄, εξεδοθη μετα χρονους ι΄ της του (!) αναληψεως. Textus
τελος του κατα Μαρκον ευαγγελιου τα σχολια. Titulus finalis
Τελος του κατα Μαρκον ευαγγελιου, οπερ εγραφη και αντεβληθη ομοιως εκ των εσπουδασμενων τη Ρωμαικη διαλεκτω, μετα δεκα χρονους της του κυριου και θεου και σωτηρος ημων Ιησου Χριστου αναληψεως, εν στιχοις, ͵αφν΄ και κεφαλαιοις σλδ΄. Textus
τελος του κατα Μαρκον ευαγγελιου, στιχοι ͵αχʹ. Textus
Τέλος τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου εὐαγγελίου, γραφέντος ὑπ’ αὐτοῦ ἐν ἑβραΐδι διαλέκτῳ (ἑβραϊστὶ) μετὰ χρόνους (ἔτη) ὀκτὼ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀναλήψεως καὶ ἐν Ἰερουσαλὴμ ἐκδοθέντος ὑπὸ Ἰωάννου (ὕστερον δὲ ἡρμηνεύθη ὑπὸ Ἰωάννου). Textus
Τέλος τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου εὐαγγελίου. Στίχοι ͵βχʹ. Ἐξεδόθη ὑπ' αὐτοῦ τοῦτο μετὰ χρόνους ηʹ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀναλήψεως. Textus
Τελος του κατα Ματθαιον αγιου ευαγγελιου· στιχοις ͵βχʹ, εξεδοθη υπ' αυτου τουτο, μετα χρονους η΄ της του Χριστου αναληψεως. Textus
τελος του κατα Ματθαιον ευαγγελιου τα σχολια. Titulus finalis
τελος του λεξικου. Titulus finalis
τελος του Μαρ(Μαρκου) Titulus finalis
τελος του σχολιου. Titulus finalis
τελος του σχολιου. Titulus finalis
Τέλος τοῦ Τριάδος βιβλίου Αὐρηλίου Αὐγουστίνου ἐπισκόπου Ἱππῶνος Desinit
τέλος τοῦδε προύθηκα ἀρρήτῳ Μάρκῳ Textus
τελος τουδε προυθηκα αρρητῳ Μαρκῳ Textus
τελος των εβδομηκοντα δυο κεφαλαιων της Αποκαλυψεως του Ιωαννου του θεολογου: Titulus finalis
τελος των εν τοις ευαγγελιοις προλογων του αγιου Ιερωνυμου· ερμηνευθεντες απο του λατινικου. Titulus finalis
τέλος τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Πέτρου Textus
Τέλος τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Πέτρου. Textus
τέλος τῶν ιδ´ ἐπιστολῶν τοῦ ἀποστόλου, Παύλου. Textus
Τέλος τῶν Ἱπποκράτους τοῦ Κώου ἀφορισμῶν Titulus finalis
τέλος τῶν καθολικῶν ἐπιστολῶν· Ἰακώβου· Πέτρου τοῦ κορυφαίου, Ἰωάννου τοῦ θεολόγου, καὶ Ἰούδα Textus
τέλος τῶν κατ' ἐπιτομὴν Καμαριώτου τῶν ῥηθέντων Ἑρμογένει Desinit
τελος των μακαρισμων. Titulus finalis
ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Titulus initialis
Τέλος τῶν Περσικῶν ἀντιδότων Desinit
Τέλος τῶν περσικῶν ἀντιδότων. Desinit
τέλος τῶν πράξεων τῶν ἁγίων ἀποστόλων, συγγραφεῖσαι παρὰ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Titulus finalis
Τέλος τῶν προβλημάτων τοῦ ἀστρολάβου. Desinit
ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΗΔΕ ΛΟΙΠΗ ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ ΛΕΙΠΕΙ Desinit
Τέλος τῶν συγγραμμάτων τοῦ σοφωτάτου κυροῦ Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης Titulus finalis
Τέλος τῶν σχολίων τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου ἀπὸ διαφόρων ἑρμηνειῶν. Πάντες οἱ φιλοπόνως ἐντυγχάνοντες τῆ τοῦδε τοῦ εὐαγγελίου συγγραφῆ· καὶ πολλὴν τὴν ὠφέλειαν ἐκ τῆς τῶν πονηθέντων ἡμῖν ἀπὸ διαφόρων ἑρμηνειῶν Incipit
τελος των σχολιων του κατα Ιωαννην ευαγγελιου. Titulus finalis
τελος των σχολιων του κατα Λουκαν ευαγγελιου. Titulus finalis
τέλος τῶν χρησμῶν Titulus finalis
τέλος τῶν χρησμῶν Monocondylia et Monogrammata
Τελος. Titulus finalis
Τελος. Titulus finalis
Τελος. Titulus finalis
Τελος. Titulus finalis
Τελος. τελος συν θεω. Titulus finalis
τελουμένων εὐεργεσιῶν, ἵνα καὶ τῶν παρόντων ἀπολαύσωμεν ἀγαθῶν, καὶ τῶν μελλουσῶν ἐπιτύχωμεν δωρεῶν, χάριτι... Desinit
Τελχῖνι τινὶ πικρῷ ἐφθονήθημεν Desinit
ΤΕΜΑΧΙΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΒΙΒΛΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΑΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΛΑΜΠΕΙΝ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ Titulus initialis
ΤΕΜΑΧΙΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΑΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΛΑΜΠΕΙΝ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ Titulus initialis
Τέμνει θαλάσσας Ἰσραὴλ τῷ φυγάδι Incipit
Τέμνει θαλάσσας Ἰσραὴλ τῷ φυγάδι Incipit
τέμνει τοὺς ἀντιθέτους εἰς τέλος, αὐτὸς μένων ἄτμητος Desinit
Τεμνομένην θάλασσαν ἐφ' ὀδῷ Incipit
Τεραστίαν ὕδατος ἐξηγῇ φύσιν· Incipit
Τέρμα δεδοκὼς τῇ πανιέρῳ Incipit
Τέρμα ἔλαβον οἱ στίχοι τῶν ἀποστόλων, ἀμήν. Textus
Τέρμα τῶν λόγων Μάρκου τοῦ θεοφθόγγου γραφέντα χειρὶ μοναχοῦ Νικολάου. Textus
Τερμα των λογων, Μαρκου του θεοφθογγου. Textus
Τέρματ' Ἀλέξανδρός γε μέγας Incipit
Τέρπει μὲν καὶ λειμὼν πολυανθής Incipit
Τέρπει μὲν τὰς ὄψεις ἐκ τῆς ἑῴας ἀνίσχων ὁ ἥλιος Incipit
Τερπέσθω μὲν ὅστις ἐθέλει ναυτιλίᾳ καὶ πλείτω Incipit
Τέρπῃ ἄγαν πλούταξι στίλβεις Incipit
ΤΕΡΠΝΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΤΕΡΑ Desinit
τεσσ]αρακοντα πειραζομενος υπο του Σατανα Incipit abruptus
ΤΕΣΣΑΡ[ΑΚΟΣΤΗΝ] Desinit
Τέσσαρα γενικώτατα εἴδη εἰσὶ τῶν παθῶν Incipit
Τεσσαρα δε εισι τα ευαγγελια, ως τοις υπο αισθησιν ετι και φθοραν ουσι, τεως χωρητα, και ως συμβολον οντα, πιστεως, και πρακτικης και φυσικης και θεολογικης φιλοσοφιας, και της μεν πιστεως συμβολον ειναι. το κατα Ματθαιον, ως απιστους μετα δωρων προσκυνουντας εισαγον τους μαγους, της δε πρακτικης, το κατα Μαρκον, ως εκ της μετανοιας καθ' ην πασα πραξις εστι εναρετος, της διδασκαλιας αρχομενον, της δε φυσικης, το κατα Λουκαν, ως περιοδικωτεραν του λογου την εξηγησιν εχον, και την της διδασκαλιας ιστοριας, τοις τροποις καταλληλον, της δε θεολογιας, το κατα Ιωαννην, εξ ης θεοπρεπως ηρξατο τε και εληξεν. Textus
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια Incipit
Τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια και ου πλειονα ουτε ελαττονα, επειπερ τεσσαρα καθολικα πνευματα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια και ου πλειονα, ουτε ελαττονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια και ου πλειονα, ουτε ελαττονα επειπερ τεσσαρα καθολικα πνευματα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα, επειπερ Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα, επειπερ τεσσαρα καθολικα πνευματα Incipit
Τέσσαρα δέ ἐστι τὰ εὐαγγέλια καὶ οὔτε πλείονα. Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια πανταχοθεν πνεοντα την αφθαρσιαν και αναζωπυρουντα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ου πλειονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ου πλειονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ου πλειονα ουδε ελαττονα, επειπερ τεσσαρα καθολικα πνευματα Incipit
Τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ου πλειονα, ουτε ελαττονα, επειπερ τεσσαρα καθολικα πνευματα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα, επειπερ τεσσαρα καθολικα πνευματα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα. Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα, ουτε ελαττονα Incipit
Τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα, ουτε ελαττονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια. και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια. και ουτε πλειονα, ουτε ελαττονα. Incipit
τέσσαρα δέ ἐστι τὰ εὐαγγέλια· Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ου πλειονα ουτε ελαττονα. επειπερ τεσσαρα καθολικα πνευματα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα, και ουτε ελαττονα· Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα, ουτε ελαττονα Incipit
Τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα, ουτε ελαττονα Incipit
Τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα, ουτε ελαττονα· Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα, ουτε ελαττονα· Incipit
Τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα,ουτε ελαττονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα· ουτε ελαττονα· Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα· ουτε ελαττονα· Incipit
Τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα· ουτε ελαττονα· Incipit
τεσσαρα δε εστι ταυτα τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα, επει και τεσσαρα καθολικα πνευματα Incipit
τεσσαρα δε εστιν ευαγγελια, και ου πλειονα· ουτε ελαττονα· Incipit
τεσσαρα δε εστιν τα ευαγγελια Incipit
τέσσαρα δέ ἐστιν τὰ εὐαγγέλια καὶ οὐ πλείονα οὐδὲ ἐλάττονα, ἐπείπερ Incipit
τεσσαρα δε εστιν τα ευαγγελια και ου πλειονα ουτε ελαττονα· Incipit
τεσσαρα δε εστιν τα ευαγγελια, πανταχοθεν Incipit
τεσσαρα δε εστιν τα ευαγγελια· και ουτε πλειoνα, ουτε ελαττονα. Incipit
Τέσσαρα εἶδεν θηρία ἀναβαίνων Incipit
Τέσσαρά εἰσι τὰ χαρακτηρίζοντα Incipit
Τέσσαρα εἰσίν Incipit
Τεσσαρα εισιν ευαγγελια, επειδη τεσσαρα Incipit
Τέσσαρα εἰσὶν εὐαγγέλια, ἐπειδῆ τέσσαρα πνευμα (πνεύματά) εἰσὶν καθολικᾶ Incipit
Τέσσαρά εἰσιν εὐαγγέλια, ἐπειδὴ τέσσαρα πνεύμα[τά] εἰσιν καθολικά. Incipit
Τεσσαρα εισιν ευαγγελια, επειδη τεσσαρα πνευματα εισι καθολικα, και τετραμορφα ζωα Incipit
Τεσσαρα εισιν ευαγγελια· επειδη τεσσαρα πνευματα εισι καθολικα Incipit
Τεσσαρα εισιν ευαγγελια· ουτε πλειονα τον αριθμον ουτε ελαττονα ενδεχεται αυτα γενεσθαι· το μεν γαρ· κατα Ιωαννην ευαγγελιον, την απο του πατρος ηγεμονιαν αυτου και πρακτικην και ενδοξον γενεαν διηγειται· εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος. Textus
Τεσσαρα εστιν τα ευαγγελια των αριθμων... ουτε πλειονα… Incipit
Τέσσαρα πράγματά εἰσιν, καὶ ἐὰν ἕν Incipit
ΤΕΣΣΑΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΙ ΤΑ ΣΥΝΙΣΤΟΝΤΑ (textus 4) Incipit
Τεσσαρα τοινυν εισι τα ευαγγελια Incipit
Τέσσαρα τοίνυν εἰσὶ τὰ εὐαγγέλια καὶ οὐ πλείονα Incipit
Τέσσαρα τοίνυν εἰσὶ τὰ εὐαγγέλια καὶ οὐ πλείονα. Incipit
Τεσσαρα τοινυν εισι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα Incipit
Τεσσαρα τοινυν εισιν τα ευαγγελια και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα Incipit
Τέσσαρα τοίνυν εἰσὶν τὰ ἐυαγγέλια καὶ οὕτε πλείονα, οὕτε ἐλάττονα· ἐπειδὴ τέσσαρα καθολικὰ πνεύματα εἰσί Incipit
Τεσσαράκοντα καὶ Σατὰν παρὰ μίαν Incipit
Τέσσαρες ἄρχοντες ἐξελέγοντο ὑπὸ τοῦ Δαυίδ Incipit
Τεσσαρες δε Μαριαι εμφερονται τοις ευαγγελιοις. πρωτη η θεοτοκος ην και Ιακωβου και Ιωση μητερα ονομαζουσιν Incipit
ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΙΣΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΕΤΑΙ Incipit
Τέσσαρές εἰσι κανόνες τῆς ὀρθογραφίας Incipit
Τέσσαρές εἰσι παρ' ἰατροῖς ἡμέραι κριτικαί Incipit
ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΙΣΙΝ ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩ Ο ΦΕΡΩΝ ΠΟΛΛΗΝ ΟΧΛΗΣΙΝ Incipit
Τέσσαρές εἰσιν ἀγῶνες ἐν Ἑλλάδι Incipit
Τέσσαρες εἰσὶν ἀγῶνες ἐν Ἑλλάδι τέσσαρες Incipit
ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΙΣΙΝ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΙΡΟΙ Incipit
ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΕΤΑΙ Incipit
Τέσσαρές εἰσιν αἱ κατασκευάζουσαι Incipit
Τέσσαρές εἰσιν ἀρεταὶ αἱ βοηθοῦσαι Incipit
Τέσσαρές εἰσιν ἀρεταὶ προκείμεναι τῷ ἀνθρώπῳ Incipit
τέσσαρές εἰσιν αὗται αἱ ἀρεταὶ αἳ φυλάσσουσιν τὴν ψυχὴν τὸ ἔλεος Incipit
Τέσσαρές εἰσιν γενικαὶ ἀρεταὶ αἷς παρέπονται Incipit
Τέσσαρές εἰσιν γενικαὶ ἀρεταὶ αἷς παρέπονται Incipit
Τέσσαρές εἰσιν γενικαὶ ἀρεταὶ αἷς παρέπονται Incipit
ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙ ΕΙΣΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΙΣΙ ΔΕ ΑΥΤΑΙ Incipit
Τέσσαρες θάλασσαί εἰσιν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Incipit
Τέσσαρες θάλασσαί εἰσιν ἐπὶ πάντα τὸν περίγειον κόσμον Incipit
τεσσαρες μεν εισιν οι ευαγγελισται, τουτων δε οι μεν δυο Ματθαιος και Ιωαννης Incipit
Τέσσαρες μέν εἰσιν οἱ Εὐαγγελισταί, τούτων οἱ μὲν δύο Incipit
τεσσαρες μεν εισιν οι ευαγγελισται. τουτων δε οι μεν δυο, Ματθαιος και Ιωαννης, ησαν εκ του χορου των ιβʹ Incipit
Τέσσαρες μέν εἰσιν οἱ εὐαγγελισταί· τούτων δὲ οἱ δύο, Ματθαῖος καὶ Ἰωάννης, ἦσαν ἐκ τοῦ χοροῦ τῶν δώδεκα. Incipit cuiusdam partis
Τέσσαρες τροπαὶ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσιν Incipit
Τέσσαρες τρόποι Incipit
Τεσσαρεσκαιδέκατον καὶ τελευταῖον ἦν τῶν ἠρωτημένων Incipit
Τέσσαρσι γράμμασι συλλαβὴν φέρω μίαν Incipit
Τεσσάρων κέντρων ὄντων καὶ τεσσάρων ἐπαναφορῶν Incipit
Τεσσάρων χυμῶν ὄντων τρεῖς γίνονται Incipit
ΤΕΤΑΓΜΕΝΗΝ ΤΑΞΙΝ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΒΙΟΝ ΖΩΣΙΝ Desinit
τεταμιευμένων Desinit
τεταραγμένοις ὀφθαλμοῖς πρὸς Desinit
Τετάρτη φυλακή τῆς νυκτὸς ἐστι ἡ δεκάτη ὥρα, μεθ' ἣν ὑπολείπονται τρεῖς ὑστεραῖαι ὥραι διανυθεισῶν ὡρῶν ἐννέα τῇ δεκάτῇ τὸν Ιησοῦν ἐξαίφνης ἐπιστάντα· τετάρτῃ δὲ οὐκ ἀπὸ τέλους φυλακῇ τῆς νυκτὸς αὐτοῖς ἐνεφάνισεν ἀλλ’ ἀπ’ ἀρχῆς, τουτέστιν ὥρᾳ τετάρτῃ τῆς νυκτός. Textus
τεταρτη φυλακη της νυκτος εστιν η δεκατη ωρα, μεθ' ην υπολειπονται τρεις υστεραι ωραι διανυθεισων ωρων εννεα τη δεκατη τον Ιησουν εξαιφνης επισταντα· τεταρτη δε ουκ απο τελους φυλακη της νυκτος αυτοις ενεφανισεν αλλ’ απ’ αρχης τουτεστιν ωρα τεταρτη της νυκτος. Textus
τέταρτον ἀεί ποτε ἴαμβος ὅ δε ἕκτος ἡ ἴαμβος ἡ πυῤῥύχειος Desinit
Τέταρτον ᾆσμα σοὶ πλέκω, θεηγόρε Incipit
Τέταρτον ᾆσμα σοί, Θεοῦ Λόγε, πλέκω μοναχὸς Ἰωάννης Incipit
Τέταρτον ᾆσμα σοί, Θεοῦ Μῆτερ, φέρω Incipit
τέταρτον Ἰακώβω τῶ δικαίω ὡς Ἰόσιπος καὶ Κλήμης ἱστοροῦσιν. Desinit
τέταρτον Ἰακώβῳ τῷ δικαίῳ, ὡς Ἰώσηππος καὶ Κλήμης ἱστοροῦσιν. Desinit
Τέταρτον ᾠδῆς ᾆσμα σοί, Κόρη, φέρω Incipit
τετελεσται αγαπητος ο κυριος Ματθαιος ο ευαγγελισθης (ευαγγελιστης) μηνι αυγουστω. εˊ. Textus
Τετέλεσται ἡ τῶν εὐαγγελιῶν θεία καὶ ἱερὰ βίβλος, τίμιε πάτερ, ἡμεῖς δ' ἀμφότεροι σαπησόμεθα, φεῦ, καὶ γενόμεθα κόνις, αὕτη δὲ μένει εἰς χρόνους πλείστους. Τοῦ ἐν ἱερομονάχοις τιμιωτάτου πατρὸς κυροῦ Κλήμεντος ἡ τῶν τεσσάρων εὐαγγελιστῶν βίβλος εἴληφε τέλος, ἤδη χειρὶ γραφεῖσα Μιχαὴλ τάλανος, ἀναξίου καὶ ἀμαθοῦς τῆς ταύτης τέχνης, ἐπίκλην Μοραΐτης ἔτους ͵ϛωι΄ ἰνδικτιῶνος ιε΄. Textus
Τετελεύτηκεν ἀδελφὸς καὶ συνήθως αὐτόν Incipit
Τέτοκας ἀποῤῥήτως Θεόν Incipit
Τέτοκε δὲ βυζάντια τρεῖς υἱούς, τὸν πρῶτον ὠνόμασε κατὰ τὴν προσηγορίαν τοῦ πατρὸς Ἑρμόλαον, τὸν δὲ δεύτερον Ἑρβάνον Incipit
Τέτοκε δὲ βυζάντια τρεῖς υἱούς, τὸν πρῶτον ὠνόμασε κατὰ τὴν προσηγορίαν τοῦ πατρὸς Ἑρμόλαον, τὸν δὲ δεύτερον Ἑρβάνον Incipit
Τετράγωνον οἱ γεωμέτραι οὐχ ἁπλῶς σχῆμα Incipit
Τετράγωνος ἀριθμὸς ὁ ἰσάκις ἴσος Incipit
Τετράγωνός ἐστιν ὁ ζωοποιὸς ἄρτος ἐπειδὴ στηριγμόν Incipit
τετραευαγγελιον εν τοις κατοιχουμενοις του οσ[ιου] πατρος ημων Αθανασιου του εν τω Αθω, παρ εμου του αμαρτωλου Ιωσηφ ιερομοναχου, και ευχεσθ[ε] μοι τω αμαρτωλω (cf. Anderson, in Bernabò, p. 192). Textus
τετραευαγγελιον Ιησου Χριστου του θεου ημων. Textus
τετραευαγγελιον μονης του παντοκρατορος [...] εν τω Αθωνι. Textus
Τετραευαγγελιον μονης του παντοκρατορος και σωτηρος χριστου τον (του) εν τω Αθω<νι> (Αθωνι)· Textus
τετραευαγγελιον ο Ματθαιος μονης του αγιου παντοκρατορος Χριστου τω εν τω Αθω Textus
Τετραευαγγελιον του αρμαριου της αγιας Λαυρας και ει τις το αλλοτριωση ταυτης, να ειναι αφωρισμενος απο θεου. Textus
τετραευάγγελον Incipit
Τετραευαγγελον της μονης του Τιμιου Προδρομου και επικεκλημενης του Μεγαλου Δουκος, και εδοθη τω Γενναδιω, υπο των κτητορων, συν πασι τοις βιβλιοις. εν ετει ͵ϛϡξβʹ υπαρχοντος πατριαρχου κυρου Γενναδιου. Textus
Τετραευαγγελον, του Μεγαλου Δουκος αφιερωθεν τω Τιμιω Προδρομω. Textus
τετραπροσωπα, και τα προσωπα αυτων, εικονες της πραγματειας του υιου του θεου Incipit abruptus
Τετρὰς ἀψίδων, φέρει δίσκον ἡλίου Incipit
τετρὰς μὲν ὡρῶν τὴν φύσιν Incipit
Τετρὰς ποταμῶν, σὺν Ἰορδάνῃ στ<ρ>έφου Incipit
Τετράστιχα ἐπικήδεια εἰς Βασίλειον, μονόστιχα ἰαμβικὰ κατ΄ άλφάβητον κατὰ θύμου Titulus initialis
ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ ΗΡΩΑ ΕΙΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΩΣ ΕΙΡΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΝΓΓΕΛΙΣΤΩΝ Titulus initialis
Τετράστιχα ἰαμβεῖα καὶ ἡρῶα εἰς τὰ κεφαλαιωδῶς ῥηθέντα ἐν τοῖς βίοις τῶν ἁγίων Γρηγορίου, Βασιλείου καὶ Ἰωάννου Titulus initialis
Τετραστιχὰ τοῦ Φουλίνου Titulus initialis
Τετρασύλλαβόν εἰμι· συντόμως λέγω Incipit
Τετράτυν τὴν διὰ πάντα διατείνουσαν Incipit
ΤΕΤΤΑΡΤΟΝ ΗΜΑΡ ΚΑΤΑΚΛΕΙΣΘΕΙΣ ΕΝ ΤΑΦΩ Incipit
ΤΕΤΤΑΡΩΝ ΓΑΡ ΩΣ ΕΙΠΟΜΕΝ ΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Incipit
Τέττιγα ἐκ τοῦ πτεροῦ συνείληφας Incipit
Τέττιξ ὁ μουσικὸς ἦρος φανέντος Incipit
ΤΕΤΥΦΟΜΕΝΟΣ Desinit
Τεύχεσι μὲν πολέμοιο Incipit
ΤΕΥΧΕΣΙΝ Desinit
ΤΕΧΝΗ ΕΣΤΙ ΣΥΣΤΗΜΑ Incipit
Τέχνη ἐστὶ σύστημα ἐκ καταλήψεων Incipit
Τέχνη ἰατρική Titulus initialis
Τέχνη μὲν οὖν ἐστιν ἡ ἔν τισι σφαλλομένη Incipit
Τέχνη μουσικῆς Titulus initialis
Τέχνη περὶ τῶν πανηγυρικῶν Titulus initialis
ΤΕΧΝΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΦΡΑΝΓΚΙΣΚΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΤΟΥ ΣΚΟΥΦΟ ΚΡΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚ ΚΥΔΩΝΙΑΣ Titulus initialis
τέχνη τοῦ πολιτικοῦ λόγου Titulus initialis
ΤΕΧΝΗΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΝ ΔΟΚΕΙ ΕΙΝΑΙ Incipit
τεχνικον παιδοτριβην. Desinit
τεχνικον παιδοτριβην. Desinit
τεχνικον παιδοτριβην. Desinit
τεχνικον παιδοτριβην. Desinit
ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΟΥ ΣΚΟΠΟΝ ΕΠΟΙΗΣΑΝΤΟ Desinit
Τεχνολογία γραμματικῆς κατ' ἐρωταπόκρισιν Titulus initialis
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ Titulus initialis
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΙ Titulus initialis
τεχνολογίαι περὶ γραμματικῆς Titulus initialis
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ Titulus initialis
ΤΕΩΣ ΑΡΚΕΣΘΗΣΟΜΕΘΑ Desinit
Τέως δ’ οὖν ἕξει πάντα καλῶς, Θεοῦ καὶ σοῦ βουλομένου, καὶ οὐδὲν ἡμῖν πρὸς τὸν σκοπὸν ἀντιστήσεται Desinit
τέως δὲ τοὐπίταγμα πεπλήρωκά σοι Desinit
Τζέτζου ἐπιστολαὶ διὰ ἱστοριῶν τινῶν τῶν προγεγραμμένων Titulus initialis
τζουαρισκαφοῦρ ποιοῦν πρὸς τὰς σφοδρὰς ὀδύνας εὐστόμαχον Incipit
τη [...] ημερα ε ωρα α ετους ͵ϛξκϛʹ Textus
τῇ α´ κυριακῇ τῶν ἁγίων νηστειῶν, ἥτις καὶ μέχρι τῆς δεῦρο πιστῶς τελεῖται εὐδοκίᾳ καὶ χάριτι… ἀμήν. Desinit
τῆ ἁγία καὶ μεγάλη Kυριακῆ τοῦ Πάσχα· πρκμ (προκείμενον), ἦχος πλάγιος τοῦ τετάρτου. Introductio
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ ε´ Titulus initialis
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ θεοῦ χάριτι Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ καὶ τοῖς κατ’ Αἴγυπτον \ καὶ Λιβύην καὶ Πεντάπολιν Incipit
ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Incipit
ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Incipit
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ κυριακῇ τοῦ Πάσχα Titulus initialis
Τῆ ἁγία καὶ μεγάλη κυριακῆ τοῦ Πάσχα Incipit
τη αγια και μεγαλη κυριακη. απο πραξεων Titulus initialis
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Παρασκευῇ Λόγος εἰς τὰ ἅγια πάθη τοῦ Κυρίου Titulus initialis
Τη αγια και μεγαλη παρασκευη ο αποστολος προς Κορινθιους επιστολη. λεγεται δε και το αυτο αποστολικον και τη υψωσει. Titulus initialis
τη αγια και μεγαλη πεμπτη. ο αποστολος. προς Κορινθιους α΄ επιστολη. Titulus initialis
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ τεσσαρακοστῇ Incipit
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ τετράδι ἐκάλεσεν Incipit
ΤΗ ΑΗΤΤΗΤΩ ΦΟΒΕΡΑ Incipit
Τῇ ἀμαθίᾳ ὥσπερ χαλεπῇ νόσῳ πολλὰ ἁμαρτήματα ἕπεται Incipit
Τῇ ἀναβολῇ προσεκτικωτέρους Incipit
Τῇ ἀναβολῇ προσεκτικωτέρους αὐτοὺς ἐποίησεν Incipit
τῇ ἀρρωστίᾳ τὸν κά[μνοντα Desinit
Τῇ Αὐγούστῃ κυρᾷ Εἰρήνῃ Titulus initialis
τῇ αὐθεντία σου γένοιτο Desinit
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ δευτέρᾳ τῆς Πεντηκοστῆς αὐτὸ τὸ πανάγιον καὶ ζωοποιὸν Πνεῦμα Incipit
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ κυριακῇ ἕκτῃ ... τὴν ἐν Νικαίᾳ α' σύνοδον Incipit
Τη αυτη ημερα μνημη του εν αγιοις πατριαρχου Κωνσταντινουπολεως Ιωαννου του νηστευτου. Titulus initialis
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Γρηγορίου ἐπισκόπου Ἀσσοῦ Incipit
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ μὲν ἅγιος ἱερομάρτυς Πατρίκιος διηγήσατο ἡμῖν περὶ τῆς μελλούσης κρίσεως Incipit
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ οἱ ἅγιοι πατέρες, οἱ τὰ πάντα καλῶς Incipit
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ οἱ ἅγιοι πατέρες, οἱ τὰ πάντα καλῶς Incipit
τῇ αὐτῇ ψήφῳ πάντας ἡμᾶς εἰς ὑποψίαν καταστήσετε Desinit
τῇ ἀφθάρ[τῳ Desinit
τῇ β' τῆς διακινησίμου ἐκ τοῦ κατὰ Ἱωάννην Titulus initialis
Τῇ β’ ἦχος α’ Ἄχραντε Θεοτόκε ἡ ἐν οὐρανοῖς εὐλογημένη Incipit
τῇ βακτηρίᾳ με ὑπεστήριξεν, καὶ ὑψώσωμεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό· αὐτῷ… Desinit
Τῇ βδέλλῃ τρεῖς θυγατέρες ἦσαν ἀγαπώμεναι Incipit
Τῇ βδέλλῃ τρεῖς θυγατέρες ἦσαν ἀγαπώμεναι Incipit
ΤΗ ΒΟΙ ΝΕΜΕΣΘΑΙ Incipit
Τῇ Βρετανίᾳ, τῇ Γαλατίᾳ, τῇ Γερμανίᾳ Incipit
Τῇ γ' τῆς ζ' ἑβδομάδος Desinit
ΤΗ ΓΑΡ ΑΝΑ[ΣΤΑΣΕΙ Desinit
τῇ γὰρ κατ᾿ εἰκόνα Incipit
Τῇ γενεῇ στίλβεις πᾶσιν Incipit
τῇ γῇ ἐπι[μέλειαν Desinit
Τῇ δ' ἀρετῇ οὐκ ἄν σοι ἐρίσειεν Incipit
ΤΗ Δʹ ΚΥΡΙΥΕΙ Ο ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΓΓΕΛΟΥΣ Γʹ ΜΑΝΤΟΥΗΛ ΑΠΟΔΟΚΙΗΛ Incipit
τῇ δὲ ἐπαύριον νομίσας αὐτὸν τεθνάναι Incipit
τῇ δὲ μερίδι συνημμένους τῶν σωζομένων, ἐν αὐτῷ... Desinit
ΤΗ ΔΕ ΠΡΟΟΡΑΝ ΕΠΙΣΤΗ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ Desinit
τῇ δεξιᾷ τόν παῖδα κατέχουσα καὶ διὰ τῆς πόλεως ἐπιγενομένη… Desinit
ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΗ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΟΘΟΝ ΑΠΟΔΙΔΟΥΣ Incipit
τῇ δήξει δὲ τὰ δριμέα βλάπτει Desinit
ΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ Desinit
ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΑ ΜΟΝΗ ΟΥΚ ΕΤΙ ΚΑΙ ΤΩ ΡΗΤΩ Desinit
τῇ δωδεκάτῃ κυριακῇ τοῦ Λουκᾶ Titulus initialis
Τῇ ε´ ἡμέρᾳ τοῦ Ἰαννουαρίου μηνὸς κατὰ τὴν πρωΐαν ἑορτάζουσι τὴν ἑορτὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Incipit
τῇ ε' ἡμέρᾳ τοῦ Ἰαννουαρίου Incipit
Τῇ ἑβδομάδι τῇ πρὸ τῆς κρεωφάγου Incipit
Τῇ ἑβδομάδι τῆς (!) πρὸ τῆς κρεοφαγίας Incipit
Τῇ εἰκόνι τοῦ Χριστοῦ, ὦ βέλτιστε, οὐ λατρευτέον Incipit
ΤΗ ΕΚ ΨΕΥΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΑΣ Incipit
ΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ Desinit
Τῇ ἐκλαμπροτάτῃ αὐθεντίᾳ τῇ σῇ εὐνοίας γεμούσῃ Incipit
Τῇ ἐξ ὄρους μωσαϊκῇ τμηθείσῃ ῥάβδῳ Incipit
τῇ ἑξῆς ὀφθείημεν ἅπαντες φαεινοὶ τῷ παμφαεῖ πνεύματι… ἀμήν. Desinit
Τῇ ἐξουσίᾳ τῇ δοθείσῃ μοι παρὰ τῆς ἐκκλησίας Incipit
Τῇ ἑορτῇ τῶν ἁγίων ἀποστόλων μετὰ τὸν ὄρθρον κλείσαντός μου τὴν θύραν Incipit
τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων προσφωνητικός. Ἀνεγνώσθη ἐν τῇ μονῇ τῆς Περιβλέπτου τὸ πρῶτον, παρόντος τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου καὶ πολλῶν τῆς συγκλήτου· εἶτα διεδόθη Titulus initialis
τῇ ἐπιδημία αὐτοῦ τῇ πρὸς ἡμᾶς Desinit
Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ Incipit
Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς Incipit
Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς Incipit
Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει Incipit
ΤΗ ΕΣΧΑΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΙΣΤΗΚΕΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ Incipit
Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα Incipit
Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τρεῖς ἑορτὰς ἑορτάζον οἱ Ἰουδαῖοι Incipit
Τῇ εὐγενεστάτῃ καὶ πάσης ἀρετῆς πεπληρωμένῃ ἐκ Θεοῦ τῇ κυρᾷ Σιμωνίδι Παλαιολογίνῃ τῇ Ἀσανίνῃ Titulus initialis
Τῇ εὐσεβεστάτῃ Αὐγούστῃ κυρᾷ Ἄννῃ τῇ Παλαιολογίνῃ Titulus initialis
Τῇ εὐσεβεστάτῃ Αὐγούστῃ περὶ τόκου Titulus initialis
Τῇ θαυμαστῇ δυάδι τῶν σοφῶν ἀναργύρων Incipit
Τῇ θαυμαστῇ δυάδι τῶν σοφῶν ἀναργύρων πατρὶς μὲν κώμη τις ἦν Incipit
Τῇ θεαυγεῖ μνήμῃ νῦν τῆς θεοτόκου Incipit
Τῇ θείᾳ βἰβλῳ διαθήκης τῆς νέας Incipit
Τῇ θείᾳ καὶ ἱερᾷ συνόδῳ τῆς καθ’ ἡμᾶς ἁγίας ἐκκλησίας, ἀρίστοις καὶ τιμιωτάτοις πατράσι, Γεώργιος ὁ Σχολάριος τὴν ὀφειλομένην εὐλάβειαν. Ἡ μὲν κοινὴ τῶν σοφῶν ἁπάντων παραγγελία Incipit
Τῇ θείᾳ νεφέλῃ ὁ βραδύγλωσσος Μωϋσῆς ἐγκαλυφθείς Incipit
ΤΗ ΘΕΙΑ ΠΗΓΗ ΚΑΘΑΡΩΤΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΜΠΛΗΣΘΕΙΗΤΕ Desinit
Τῇ θεολόγῳ γλώττῃ σου τὰς συμπλοκάς Incipit
τῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς Incipit cuiusdam partis
τῇ ιγ' τοῦ ὀκτωβρίου Incipit
τη ιδια γλωσση λαλων. Desinit
τη ιδια γλωσση λαλων. Desinit
τη ιδια γλωσση λαλων. Desinit
τη ιδια γλωσση λαλων. Desinit
τῆ κακοδοξίά νενεκρώμενον Desinit
Τῇ κατὰ Θεὸν εὐγενεστάτῃ καὶ τιμιωτάτῃ κυρίᾳ μου καὶ ἀδελφῇ τῆς ὑψηλοτάτης βασιλίσσης, τῇ κυρᾷ Σωφροσύνῃ τῇ ἐν μοναχαῖς ὁσιωτάτῃ καὶ αἰδεσιμωτάτῃ Titulus initialis
Τῇ κγ´ τοῦ Ἰουνίου μηνὸς ποιοῦσι λιτανίαν Incipit
Τῇ κγ´ τοῦ Ἰουνίου μηνὸς ποιοῦσι λιτανίαν μεγάλην Incipit
τη κθʹ του αυγουστου μηνος εχαλασαν το καστρο του δεσπoτου το λεγομενον Κρουσοβετζυν (?) εν ετους ͵ϛϡλεʹ ινδικτιωνος(?) εʹ (?). Textus
Τῇ κοινῇ συνηθείᾳ καὶ τῇ τῶν πολλῶν χρήσει Incipit
Τῇ κοινῇ συνηθείᾳ καὶ τῇ τῶν πολλῶν χρήσει ὁ παρῶν λόγος συντακτήριος κέκληται Incipit
τῇ κραταιᾷ σου χειρὶ καὶ σῶσον με Desinit
ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΖΩΑΡΧΙΚΗΝ ΤΡΙΑΔΑ Titulus initialis
τῇ Κυριακῇ. ἀνεσπέρου φωτὸς ἡ γεννήτρια Incipit
τῇ λέξει Desinit
ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΕΙ Incipit
Τῇ μεγάλῃ ἀρχιερωσύνῃ· ἐπεὶ μὲν οὐ παυόμεθα πράττοντες Incipit
τῇ μελλούσῃ λαμπρότητι Desinit
ΤΗ ΜΕΝ ΑΝΑΙΡΟΥΣΗ Desinit
Τῇ μὲν ἀναστάσει τὸ θνητὸν κατεπόθη καὶ τῆς ἀφθαρσίας ὠδῖσιν ἀνεγεννήθημεν Incipit
ΤΗ ΜΕΝ ΟΥΣΙΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Incipit
τῇ μὲν παρελθούσῃ κυριακῇ μνήμην ἐποιεῖτο Incipit
Τῇ μὲν προχθὲς κυριακῇ Incipit
Τῇ μὲν ὑπετέρᾳ διαθέσει πεισθείς Incipit
τῇ μετανοίᾳ προδράμετε ἵνα... ζωὴν αἰωνίον κληρονομήσητε... ἀμήν Desinit
Τῇ μητρὶ τὸ ἐγκώμιον, ἀλλ’ οὐχ ὡς τεκούσῃ τὸν λόγον καταχαρίζομαι Incipit
Τῇ μνήμῃ τῆς ἁγνῆς ἐνηδόμενα ἀγγέλων τὰ τάγματα Incipit
Τῇ μουσικῇ τέχνῃ Incipit
Τῇ μουσικῇ τέχνῃ πᾶσαν τὴν δογματοποιιαν Incipit
ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΙ Desinit
ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΙ Desinit
τῇ νεότητι Desinit
τη νησω. μετα χρονων λβʹ της Χριστου αναληψεως, δια στιχων ͵βτʹ, διηγειται Detail(s)
ΤΗ ΝΥΝ ΧΡΙΣΤΕ ΦΕΡΕΙΣ ΜΕ ; ΓΑΙΑ ΦΙΛΗ ΚΑΙ ΠΟΝΤΕ, ΠΑΤΡΗΣ ΠΕΔΟΝ Incipit
ΤΗ ΟΓΔΟΗ Desinit
τῇ ὁμη[γύρει Desinit
τῇ ὀριγάνῳ καλύψαντα τὴν κεφαλήν Desinit
Τῇ παρασκευῇ ἑσπέρας μετὰ τὴν τοῦ ἑσπερινοῦ ἀκολουθίαν Titulus initialis
Τῇ παρούσῃ δὲ (aut δή) Κυριακῇ ἀναγινώσκεται τὸ πρῶτον... δεύτερον, τρίτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον Incipit
Τῇ παρούσῃ ἡμέρᾳ τὸν ἀκάθιστον ὕμνον Incipit
ΤΗ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΑΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΣΙ Incipit
τῇ πεντεκαιδεκάτῃ κυριακῇ τοῦ Λουκᾶ Titulus initialis
τη πληγη αυτης ουκ εστιν ιασις Desinit
τῇ ποιότητι τῆς φύσεως καὶ καρποφορεῖ Desinit
Τῇ προγραφῇ ταύτῃ πολλάκις Incipit
Τῇ προγραφῇ ταύτῃ πολλάκις ὁ ψαλμώδος ἐχρήσατο Incipit
Τῇ προλαβούσῃ ἑσπέρᾳ γίνεται παννυχὶς ἐν μιᾷ τῶν συνεγγὺς ἐκκλησιῶν Incipit
Τῇ προλαβούσῃ ἑσπέρᾳ γίνεται παννυχὶς ἐν μιᾷ τῶν συνεγγὺς ἐκκλησιῶν Incipit
Τῇ προσβολῇ τῶν πειρασμῶν Incipit
τῇ προσκυνητῇ τριάδι παρίσταται, παρʼ ἧς καὶ στεφανοῦται καὶ τὰ βραβεῖα τῆς νίκης ἄφθαρτα κομίζεται, πρεσβεύων ὑπὲρ ἡμῶν ἀπαύστως μετὰ παρρησίας… ἀμήν. Desinit
Τῇ προτέρᾳ κυριακῇ Incipit
Τῇ προτέρᾳ κυριακῇ τὴν ὀρθόδοξον ταύτην ἐκκλησίαν Incipit
Τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐγίνετο τὸ τοῦ ἀνωτέρου οὐρανοῦ καταπέτασμα Incipit
Τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῇ λεγομένῃ Κυριακῇ, ἣν ἐποίησεν ὁ Θεός Incipit
Τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῆς σελήνης Incipit
Τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τὸ φῶς καὶ ἄλλα Incipit
Τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τὸν οὐρανόν Incipit
Τῇ πρώτῃ τῆς ἰνδίκτου Incipit
ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ Incipit
Τῇ πρώτῃ τῆς ἰνδίκτου ἡ βασιλεία τοῦ Ἰσμαήλ Incipit
Τῇ πρώτῃ τῶν νηστειῶν· περὶ νηστείας Titulus initialis
Τῇ ῥητορικῇ πρῶτος ἐν Σικελίᾳ ὁ Συῤῥακούσιος κόραξ Incipit
Τῇ σεβαστοκρατορίσσῃ περὶ ἑ[αυτοῦ] Titulus initialis
τῇ σῇ δυνάμει ἀντιμαχεῖ πάντα Desinit
ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΕ Desinit
ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ Ω ΕΛΑΛΕΙ Incipit
τῇ τῆς σῆς χρηστότητος ῥοπῇ πεποιτός, πανύμνητε Incipit
ΤΗ ΤΙΜΗ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ Desinit
τῇ τοῦ θειοτάτου δεσπότου οὐρανίᾳ καὶ θείᾳ εὐεργεσίᾳ. Desinit
τῇ τοῦ θεοῦ βοηθείᾳ καὶ ἀντιλήψει, καὶ σώσῃ ὑμᾶς· κύριος ὁ θεὸς καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, καὶ ἐν τῷ μέλλοντι. Ἀμήν, γένοιτο· ᾧ… Desinit
τῇ τοῦ κακοῦ ἐργασία καὶ μὴ μετανοεῖν Detail(s)
Τῇ τοῦ σταυροῦ δυνάμει τὸν ὄφιν ἐνέκρωσας Incipit
τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ προσίωμεν· μεθ’οὗ... Desinit
Τῇ Τριάδι μάκαρ παρεστώς Incipit
τῇ τροφῇ συναπέρχεται Desinit
Τῆ τῶν ἡμετέρων βασιλέων τε καὶ ἡγεμόνων μητρὶ Incipit
Τῇ τῶν θείων ἀποστόλων καὶ τῶν τούτους διαδεξαμένων Incipit
Τῇ τῶν θείων ἀποστόλων καὶ τῶν τούτους διαδεξαμένων Incipit
Τῇ τῶν θείων ἀποστόλων καὶ τῶν τούτους διαδεξαμένων Incipit
Τῇ τῶν θείων ἀποστόλων καὶ τῶν τούτους διαδεξαμένων Incipit
ΤΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΟΥ ΚΟΓΧΥΛΗ Incipit
Τῇ τῶν φυσικῶν ἡδονῶν ὑπερτέρᾳ τῇ σωφρονούσῃ τῇ λογικῇ τρυγόνι· παραινετικὸς εἰς γάμου κοινωνίαν Titulus initialis
ΤΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΝΑΠΤΗΣΕΙ ΤΡΟΠΩΣΑΜΕΝΟΣ Desinit
τῇ ὑμετέρᾳ ἁγιωσύνῃ Desinit
τῇ ὑπερμάχῳ Incipit
τῆ φροντίδι τῆς ἐκκλησίας ἐγκεχρονικότα. Desinit
τῇ χάριτι ἐν τῇ θεώσει τοῦ καθ' ἡμᾶς βροτείου γένους Incipit
Τῇ χθὲς ἡμέρᾳ διελέχθην πρὸς τὴν ἀγάπην Incipit
Τῇ χθὲς ἡμέρᾳ διελέχθην πρὸς τὴν ἀγάπην ὑμῶν Incipit
Τῇ χθὲς ἡμέρᾳ διελέχθην πρὸς τὴν ἀγάπην ὑμῶν Incipit
τῇ χθὲς οὐκ ἐζυμώσαμεν ἄλευρον γὰρ οὐκ ἦτον Incipit
Τῇ χθὲς οὐκ ἐζυμώσαμεν· ἄλευρον γὰρ οὐκ ἦτον Incipit
ΤΗ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΣΕΡ(ΧΟΜΕΝΟΥΣ) Desinit
τῆδ' ἀνέρος κεῖται δέμας, οὗ πολὺ κλέος θνητοῖσιν Incipit
τῆι γῆι καὶ ποὶα αὕτη Desinit
Τηλαυγές, Οὐλίερμε, φέγγος πατέρων Incipit
τηλικοῦτος τόσος τοιοῦτος τοῖοσδε Incipit
τηλικούτων μέντοι καὶ τοιούτων πραγμάτων Desinit
ΤΗΛΟΥΡΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΑΥΤΟ ΤΗΛΟΥΡΟΝ Incipit
ΤΗΛΟΥΡΟΝ ΤΟ ΤΗΛΕ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Incipit
τημελέως τ’ ἀπόθου τεῦχος ἐς ἀργύρεον. Desinit
Τήμερον δὲ ὀλίγα πάλιν Incipit
Τήμερον εἶδον κόρην ἐκ θυρίδος προκύπτουσαν Incipit cuiusdam partis
Τήμερον πρὸ ἀρίστου Incipit
Τήμερον πρὸ ἀρίστου Incipit
τήμερον· ἕξουσιν Desinit
τὴν ἀγαθὴν πολιτείαν ἐπιζητεῖ, ἧς ἀξιωθείημεν ἀγαθῇ προαιρέσει καὶ βοηθείᾳ θεοῦ, ᾧ πρέπει προσκύνησις νῦν καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν Desinit
τὴν ἀγήρω ζωὴν καὶ μὴ λήγουσαν δέξασθαι, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ… ἀμήν. Desinit
ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ Incipit
ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΤΗΝ ΕΚΤΙΣΕΝ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΙΚΗΝ ΟΜΟΙΑΝ ΩΣΑΝ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ Incipit
ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ ΟΡΙΖΟΜΕΘΑ Desinit
ΤΗΝ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΝ ΚΑΙ ΑΣΧΗΜΑΤΙΤΟΝ ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ Desinit
Τὴν ἀδιόδευτον ὄντως πύλην τὴν πλατυτέραν οὐρανοῦ Incipit
τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου Desinit
την αθλιαν μου ψυχην Desinit cuiusdam partis
Τὴν ἀθυμίαν ἐνέθηκεν ἡμῶν ὁ Θεὸς τῇ φύσει, οὐχ ἵνα ἁπλῶς καὶ ἀκαίρως καὶ ἐν τοῖς ἐναντίοις αὐτῇ χρώμεθα πράγμασιν Incipit
ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΩΝ ΚΑΛΒΙΝΙΣΤΩΝ Incipit
την αιρεσιν των νικολαιτων (vid.) λεγει δια την ασεβειαν και ασελγειαν (vid.)· οτι και προφητι̣ς ει|ναι υποκρινεται υπο πονηρου (vid.) πνς (πνευματος) ενεργουμενη (vid.) κειμενως̣ τοις δουλοις μου και σκανδαλον (vid.) και ελκεν (ελκειν) αυτους (vid.) δι απλοτητα εις ειδωλοθυτα· και ταυτην επιστομιζειν οφειλετε: Textus
τὴν αἰτίαν τῆς Desinit
Τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ γένους καὶ τὴν ἄλλην ὀργήν Incipit
τὴν αἰώνιον ζωὴν ἡμῖν προμνηστεύεται· ἧς γένοιτο... Desinit
ΤΗΝ ΑΚΟΗΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Incipit
ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ Desinit
Τὴν ἀλήθειαν ἀρχὴν εἶναι τῶν τοῦ Θεοῦ λόγων Incipit
Τὴν ἀλήθειαν ἀρχὴν εἶναι τῶν τοῦ Θεοῦ λόγων Incipit
Τὴν ἀλήθειαν ἀρχὴν εἶναι τῶν τοῦ θεοῦ λόγων ὁ μέγας ἡμᾶς διδάσκει Δαβίδ Incipit
τὴν ἀληθείαν προτιμάσθω Desinit
τὴν ἀληθείαν προτιμάσθω Desinit
ΤΗΝ ΑΛΗΘΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΗΤΕΡΑ Incipit
τὴν ἁμαρτίαν Desinit
τὴν ἁμαρτἰαν τοῦ κόσμου, αὐτῷ ἡ δόξα... ἀμήν Desinit
τήν ἀναξιότητά του καὶ ἔτσι ἐταπεινώθη Desinit
την αναρχον γεννησιν του θεου λογου ευαγγελως εγραψεν ο Ιωαννης. Textus
Τὴν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν σήμερον Incipit
Τὴν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν σήμερον Incipit
Τὴν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν σήμερον Incipit
την αναστασιν… και την συντελεσας. Desinit
ΤΗΝ ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΩ ΤΩ ΜΕΓΑ ΣΟΥ ΕΛΕΟΣ Incipit
τὴν ἀνεξίκακον μακροθυμίαν καὶ εὐσπλαγχνίαν... Desinit
τὴν ἀνθρωπίνην εὐ[ Desinit
τὴν ἀνομίαν Incipit abruptus
ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΣΟΥ ΠΟΥΧΡΟΝΙΟΙ Desinit
Τὴν ἀντίληψιν τὴν ἐμὴν μέλπω πόθῳ μοναχός Incipit
τὴν ἀπαραμύθητον Desinit
Τὴν ἅπασαν ἱστορίαν τῆς Χριστοῦ παρουσίας Incipit
Την απασαν ιστοριαν της Χριστου παρουσιας Incipit
Την απασαν ιστοριαν της Χριστου παρουσιας Incipit
Την απασαν ιστοριαν της Χριστου παρουσιας Incipit
Την απασαν ιστοριαν της Χριστου παρουσιας δια των τεσσαρων ευαγγελιστων Incipit
Την απασαν ιστοριαν της Χριστου παρουσιας δια των τεσσαρων ευαγγελιστων αναπληρουμενην ευρισκομεν. Incipit
Τὴν ἅπασαν ἱστορίαν τῆς Χριστοῦ παρουσίας, διὰ τῶν τεσσάρων εὐαγγελιστῶν Incipit
Τὴν ἅπασαν ἱστορίαν τῆς Χριστοῦ παρουσίας, διὰ τῶν τεσσάρων εὐαγγελιστῶν Incipit
Την απασαν ιστοριαν της Χριστου παρουσιας, δια των τεσσαρων ευαγγελιστων αναπληρουμενην ευρισκομεν, ως το παρα Ματθαιω σιωπηθεν Incipit
Τὴν ἅπασαν ἱστορίαν τοῦ Χριστοῦ Incipit
τὴν ἀπειρίαν ταυτηνὶ τῆς Σερβικῆς ψαμάθου Desinit cuiusdam partis
Τὴν ἀπὸ ζῳδίου ἐπὶ ζῴδιον κίνησιν Incipit
τὴν ἀπὸ τῆς Desinit
ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ Incipit
Την Αποκαλυψιν Ιωαννου θεολογου· ομουμε τα εν τοις περισωριοις σχολια Ανδρεου Καισαριας (Καισαρειας)· Desinit
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΒΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Incipit
τὴν ἀπόλαυσιν τῶν οὐρανίων καὶ αἰωνίων ἀγαθῶν ὡς τέκνα τοῦ οὐρανίου Πατρός. Ἧς γένοιτο... Desinit
τὴν ἀπολογίαν σκοπεῖτε ὅτι ηὐλόγηται καὶ δεδόξασται τὸ πάντιμον καὶ ἅγιον ὄνομα αὐτοῦ, νῦν καὶ ἀεί... Desinit
Τήν ἀπορίαν ἀρχήν ὦ φιλότης, εὐπορίας καὶ οἱ θύραθεν ἔφασαν Incipit
ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΚΑΙ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΗΝ ΔΥΣΕΦΙΚΤΟΥΣ Incipit
τὴν ἀπόφασιν λοιπὸν ἐκδέχονται τοῦ κριτοῦ καὶ τὴν αἰώνιον καταδίκην εἰς τὰς ἀπεράντους κολάσεις. Desinit
την απωλειαν ο εχθρος. Desinit
την αρμοζουσαν οικησιν παρεχει Desinit
την αρμοζουσαν οικησιν παρεχει. Desinit
τὴν ἀρρήτον δύναμιν καὶ ἐξουσίαν... ἀμήν Desinit
Τὴν ἀρχὴν ἄνθρωπος διὰ τοῦτ' ἐπὶ συνοικίαν Incipit
Τὴν ἀρχὴν τῆς κατὰ Θεὸν ὠφελείας ποιεῖσθαι Incipit
ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΙΕΙΣΘΑΙ ΕΧΟΜΕΝ Incipit
Τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως τοῦ πνεύματος Incipit
Τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως τοῦ πνεύματος Incipit
Τὴν ἀρχικήν τε καὶ βασιλικωτάτην Ἰσχὺν παριστᾷ τοῦ Θεοῦ καὶ Δεσπότου Textus
την αρχικην τε και βασιλικωτατην, ισχυν παριστα· το του θεου και δεσποτου. Textus
Τὴν ἀστρονομίαν ἐν τοῖς πρὸς Σύρον Incipit
Τὴν ἀστρονομίαν ἐν τοῖς πρὸς Σύρον γενεθλιαλογικοῖς τέτρασι βιβλίοις Ὁ Πτολεμαῖος οὕτως ὡρίσατο Incipit
Τὴν αὐτὴν ἐπιγραφὴν ὁ ψαλμός Incipit
Τὴν αὐτὴν ἐπιγραφὴν ὁ ψαλμός Incipit
Τὴν αὐτὴν ἐπιγραφὴν ὁ ψαλμὸς εἰκότως Incipit
τὴν αὐτὴν εὐ[λάβειαν Desinit
τὴν αὐτὴν θυσίαν προσφέροντας τὸ αὐτὸ ἱερουργοῦντας μυστήριον, ἵνα σὺν ἡμῖν ἑνωθῆτε τῷ σώματι Χριστοῦ εἰς δόξαν Πατρὸς καὶ αὐτοῦ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἀμήν. Desinit
Τὴν ἄφατον φιλανθρωπίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγαθότητος τὴν ἐπί σοι γενομένην Incipit
Την αφραστον γεννησιν Incipit
Τὴν ἄφραστον γέννησιν τὴν πρὸ αἰώνων καὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς σαρκικὴν παρουσίαν ὁ Μᾶρκος ὁ πάνσεπτος διατρανώσας, τοῦ θεοῦ λόγου, φρυκτωρεῖ πᾶσαν κτίσιν. Textus
Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου Incipit
τὴν βάρβαρον ἀπέστραπται Incipit
τὴν βαρλααμίτιδα πλάνην συνορᾶν καὶ καθαιρεῖν δυνώμεθα Desinit
τὴν βάσανον ἡμῖν. Desinit
Τὴν βασιλείαν ἣν ἐπηγγείλω, Λόγε, τοῖς σοῖς μαθηταῖς τοῖς ἀγαπήσασί σε, λαβεῖν καταξίωσον εὐσπλάγχνῳ τρόπῳ καὶ πάντας ἡμᾶς εἰς σὲ θαρροῦντας, Λόγε. Textus
τὴν βασιλικὴν χλαινὴν περικέκλεινται· γένοιτο δὲ πάντας ἡμᾶς τῆς Χριστοῦ ἀναστάσεως ἀξιωθῆναι καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλονι, νῦν καὶ ἀεὶ... Desinit
την βιβλον παραχαραττοντες. Desinit
Τὴν βίβλον ταύτην οἱ σοφοὶ εἰργάσαντο ἀνέρες Incipit
Τὴν βίβλον, ἣν ἔγραψε ταύτην Ματθαῖος, κρατῶν ἀναπτύσσων τὴν γνῶσιν λέγει τῆς μυστικῆς τε καὶ ξένης τοῦ Κυρίου σαρκώσεως τὸ θαῦμα πρὸς πᾶσαν χθόνα, σαφῶς διδάσκων καὶ βοῶν καθ' ἡμέραν τὸν Χριστὸν ἥξειν τοῦ βροτῶν κρῖναι γένος. Textus
τὴν γαλήνην Desinit
Τὴν γὰρ φωνὴν μυηθεὶς ἐχρήσατο Incipit
τὴν γενομένην μοι στολὴ περὶ τοῦ ἀκούειν Incipit
Τὴν γῆν ἀφεὶς ἔδραμες εἰς πόλου πλάτος Incipit
τὴν γῆν οὐρανὸν ἐργαζόμενος καὶ πολλοὺς υἱοὺς τῷ Πατρὶ κατὰ χὰριν προσενέγκας, ᾧ πρέπει... Desinit
Τὴν γῆν πιαίνω καὶ κινῶ τὰς ὁλκάδας Incipit
Τὴν γῆν πιαίνω καὶ κινῶ τὰς ὁλκάδας Incipit
ΤΗΝ ΓΛΩΤΤΑΝ ΜΟΥ ΤΡΑΝΩΣΟΝ Incipit
τὴν γνώμην τούτων ἐκφαίνουσαι Desinit
ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΠΟΛΛΟΥ ΤΙΜΑΣΘΑΙ Incipit
τὴν γνῶσιν αὐτῷ τῶν ὅλων δωρουμένη Desinit
Τὴν γραφήν σου ἐδεξάμεθα, τὰς ὑγείας σου ἐμάθομεν Incipit
την γυναικα Ιωσηφ δυο αδελφων αρρενων. Desinit
την γυναικα Ιωσηφ, δυο αδελφων αρρενων. Desinit
Τὴν δ' αὖ καρδίαν σύμβολον εἶναι τῆς θεοειδοῦς ζωῆς Incipit
τὴν δ'ἄρα γ'ἄλλος ἔχοι Desinit
Τὴν Δανάην ἕπετ' Αὗλος ἀλοῦς Incipit
Τὴν Δασίου, <Γαίου>, καὶ Ζωτικοῦ τῶν ἁγιωτάτων ὁμολογίαν θαύματος μὲν ἀνάπλεων Incipit
τὴν δὲ ἁγίαν Εὐφημίαν τὴν Πέτραν Incipit
την δε αγιαν θεοτοκον Πετρος και Ιωαννης εβαπτισαν. Desinit
Τὴν δέ γε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς οὐ κωλύουσιν ἔφεσιν, καθ’ἣν ἐφίεμέν σοι τὰς ἡμετέρας ἐπισκεπτομένῳ γραφὰς, εἴ πού τι ἐρωτήσεως δεόμενον, καὶ ἀκριβεστέρας συζητήσεως δόξει σοι ἐρωτᾷν, καὶ πολυπραγμονεῖν, καὶ ἀνερευνᾷν. «Ἐρώτησον γὰρ τὸν Πατέρα σου» γέγραπται, «καὶ ἀναγγελεῖ σοι, τοὺς πρεσβυτέρους σου, καὶ ἐροῦσί σοι.» Desinit cuiusdam partis
Τὴν δὲ γραφὴν τῆς σῆς ἁγιότητος ἀποδεξάμενοι, καὶ κατὰ τὸ εἰκὸς ἀσπασάμενοι, εὐχαριστήσαμέν σοι, ὅτι οὐκ ἀνεβάλου ῥωννύειν ἡμᾶς εἰς τὸ ἀρέσκον τῇ σῇ ἀγαθότητι. Desinit
Τὴν δὲ κατὰ τρίγωνον μονομοιρίαν Incipit
την δε κορην ιερου μαθε παμβασιληειος (παμβασιληος). Desinit
Τὴν δὲ περὶ σφυγμῶν σημείωσιν διὰ χειρὸς ἐμπειράς Incipit
τὴν δὲ ποθουμένην εἰρήνην ὅτι τάχιστα καὶ λυσιτελέστατα ψηφιεῖσθε. Desinit
Τὴν δὲ τῆς ὑπερενδόξου κοιμήσεως νηστείαν Incipit
Τὴν δὲ τοῦ μεσουρανοῦντος ζῳδίου μοίραν Incipit
Τὴν δὲ τούτων σαφήνειαν προσφθάσαντες εἱρήκαμεν· τῷ δὲ Θεῷ... Desinit
Τὴν δὲ τούτων σαφήνειαν προσφθάσαντες εἱρήκαμεν· τῷ δὲ Θεῷ... Desinit
τὴν δὲ τούτων σαφήνειαν προσφθάσαντες εἱρήκαμεν· τῷ δὲ Θεῷ... Desinit
την δεησιν και ικετηριαν ποιεισθαι, οτι αυτων η δοξα πρεπει εις τους αιωνας των αιωνων αμην. Desinit
Τὴν δέησίν μου δέξαι Incipit
Τὴν δεκάχορδον ὠδοψαλμοκινύραν Incipit
ΤΗΝ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΝ Incipit
Τὴν δευτέραν δέησιν, ὦ Σῶτερ, δέχου Incipit
ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙΣ Incipit
Τὴν δήλωσιν τῶν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς ζητημάτων Incipit
τὴν δημιουργίαν ἀνατρέψαι Desinit
Τὴν διὰ σαρκὸς ἐπὶ τέλει τῶν αἰώνων Incipit
Τὴν διὰ τὰς ἡμῶν ἀνομίας τῇ ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ συναντήσασαν ἔνδειαν Incipit
τὴν διὰ τοῦ λόγου διδασκαλίαν, τὴν παίδευσιν, τὴν φιλοσοφίαν ἅπασαν Desinit
Τὴν διὰ τῶν ἀζύμων θυσίαν οὐ προσδεχόμεθα, διὰ τὸ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν οἰκεῖον σῶμα ὀνομάσαι τὸν ἄρτον, ὃν προσφερόμεθα. Incipit
τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ὁρῶσιν, ἧς γένοιτο... Desinit
Τὴν δυάδα τὴν σεπτήν Incipit
Τὴν δυάδα τὴν σεπτήν Incipit
τὴν δύναμιν αὐτοῦ τὴν ἄφατον σημαῖνον Desinit
τὴν δύναμιν αὐτοῦ τὴν ἄφατον σημαῖον Desinit
ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Desinit
Τὴν ἑβραϊκὴν διάλεκτον καίτοι πολλοῖς ἄλλοις προτερήμασι Incipit
Τὴν ἑβραϊκὴν ἐκτεμὼν γλωσσαλγίαν Incipit
ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Incipit
Την ειρηνην βραβευων τη οικουμενη εν Χριστω Ιησου τω κυριω ημων, ω δοξα [...]. αμην. Desinit
Τὴν εἱς ἑκάτερα ἐπιχείρησιν ἀρίστην εἶναι Incipit
τὴν εἰς Θεὸν διηνεκῶς κρατῶμεν, ἵνα δυνηθῶμεν ἀξιωθῆναι τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
τὴν εἰς Ῥώμην ἀποδημίαν αὐτοῦ. Desinit
τὴν εἰς σέ, μάρτυς, πατρικὴν ἀστοργίαν. Desinit
τὴν εἰς Χριστόν Desinit
τὴν ἐκ δεξιῶν καθέδραν ἀπολαμβάνοντι, τὴν τοῦ ἁγίου πνεύματος χάριν ἐξαποστέλλοντι κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς…ἀμήν Desinit
Τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν Incipit
Τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν ἐκ πίστεως Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις περιποιούμενος Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις περιποιούμενος Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις περιποιούμενος ὁ Κύριος ἡμῶν Incipit
ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΒΡΑΧΕΩΣ ΣΥΝΑΓΟΝΤΕΣ Desinit
τὴν ἐκδίκησιν τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ τῶν μετανοούντων Θεός· ὁ Πατὴρ Desinit
Τὴν ἔκθεσιν αὐτῶν ἁπλουστέρᾳ διανοίᾳ πεποιημένων Desinit
Τὴν ἐκκάλυψιν τὴν Ἰωάννου δέχου τοῦ φῶς ἀπαστράψαντος ὡς βροντῆς γόνου. Textus
Την εκκλησιαν δηλονοτι. Incipit
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΩΣ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΘΕΝ Incipit
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Incipit
τὴν ἐλεοῦσαν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, ἡ δόξα... Desinit
τὴν Ἑλλάδα Desinit
Τὴν ἐλπίδα μέλπω σε τὴν ἐμήν, Κόρη, ὁ μοναχὸς Ἰωάννης Incipit
τὴν ἐλπίδα παντὸς τοῦ γένους ἡμῶν ... ἀμήν Desinit
τὴν ἐμὴν ὁμιλίαν σήμερον πρὸς τὴν ὑμέτεραν ἀγάπην Incipit
Τὴν ἐμὴν σειρὰν τὴν χρυσόπλοκον Incipit
Τὴν ἔμφυτον Incipit
τὴν ἔμφυτον ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν Incipit
Τὴν ἔμφυτον ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν, ἃς περὶ τοὺς λόγους καὶ τὰ μαθήματα φύσει ἔχουσιν ἄνθρωποι Incipit
Τὴν ἔμφυτον ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν, ἃς περὶ τοὺς λόγους καὶ τὰ μαθήματα φύσει ἔχουσιν ἄνθρωποι Incipit
ΤΗΝ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟΝ Incipit
Τὴν ἐν τῷ ἀστρολάβῳ τῆς ἐπιφανείας ἐξάπλωσιν Incipit
Τὴν ἐξ ἀϊδίου περὶ τῶν ὄντων καὶ γινομένων γνῶσίν τε καὶ διάταξιν ὑπὸ τοῦ πάντων δημιουργοῦ ὑπόθεσιν Incipit cuiusdam partis
Τὴν ἐξ ἀρετῶν παῤῥησίαν Incipit
τὴν ἑξῆς περὶ τῶν τῆς ὑποθέσεως ἑτέρων διαληψόμεθα. Desinit cuiusdam partis
ΤΗΝ ΕΞΙΝ Desinit
τὴν ἔξω δὲ περιβολὴν, πρὸς ἀγορεύουσιν (προσαγορεύουσιν) ἱμάτιον. Desinit
την εξω δε περιβολην, προσαγορευουσιν ιματιον. Desinit
την εξω δε περιβολην, προσαγορευουσιν ιματιον. Desinit
την επερωτηματικην εικονα του ευαγγελιου δεικνυς. Desinit
την επι του θρονου του πατρικου αναληψιν λεγει και ευαγγελιζεται. Desinit
τὴν ἐπὶ φοίτησιν (ἐπιφοίτησιν) τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐμφανίζει. Desinit
τὴν ἐπιθυμίαν ἔχω ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι. ᾯ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
ΤΗΝ ΕΠΙΤΙΜΗΣΙΝ Desinit
την επιφοιτη (επιφοιτησιν) του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου ενδεικνυσι πνευματος. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει τελος. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
τὴν ἐπιφοίτησιν τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐμφανίζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνεύματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
Την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζη (-ει). Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζη (εμφανιζει). Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος, εμφανιζει. Desinit
Τὴν ἐπιχαρίτως ὑπὸ σοῦ μοι συναρμοσθεῖσαν ἐπιστολὴν λογισάμενος Incipit
Τὴν ἐργασίαν ἐνταῦθα τοῦ παραδείγματος Incipit
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Desinit
τὴν ἑτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ἧς γένοιτο... Desinit
Τὴν εὑδομάδα λέγω γοῦν τὴν πρὸ τῆς ἀπκρέου Incipit
τὴν εὐεργεσίαν κατέθετο Desinit
τὴν εὐθεῖαν ὑποδεικνύων ὁδὸν καὶ φέρουσαν ἀπλανῶς πρὸς Θεόν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν Desinit
ΤΗΝ ΕΥΛΑΒΕΙΑΝ Incipit
ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΑΝ ΤΟΥ [ΣΗΜ Desinit
Τὴν εὐσυμπάθητον ψυχήν, τὴν ἥμερον καρδίαν Incipit
Τὴν εὐτυχίαν λέγουσιν ὑφηκομόν τι δένδρον Incipit
ΤΗΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΝ ΠΑΡΕΧΟΝ Incipit
ΤΗΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΝ ΠΑΡΕΧΟΝ Incipit
Τὴν ἔφεσιν ἅπασαν πρὸς τὸν Δεσπότην Incipit
ΤΗΝ ΖΗΜΙΑΝ ΕΚΡΙΝΑΝ Desinit
τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον Desinit
τὴν ἡμέραν ἰδεῖν τοῦ Θεοῦ Desinit
τὴν ἡμέραν καὶ νομήζεσθαι καὶ ὀνομάζεσθαι Desinit
ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΑΝΑΣΤΡΕΦΕΣΘΑΙ ΒΙΩΣΙΝ Desinit
Τὴν ἡμετέραν ἀνυποταξίαν ἰδίαν ποιεῖται Incipit
τὴν ἡμετέραν πολιτείαν ἐπιδειξώμεθα, ἵνα καὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐπιτύχωμεν… ἀμήν Desinit
Τὴν ἡμετέραν ταύτην ἀκαταστασίαν Incipit
ΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑΝ Incipit
Τὴν θαυμασίαν ὄντως καὶ ἐπέραστον Incipit
τὴν θείαν [ἀνάκλησιν]... Desinit
την θειαν αυτου σαρκα και το αγιον αιμα· εδωκεν ημιν εσθιειν και πινειν εις αφεσιν αμαρτιων. Desinit
ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΓΡΑΦΗΝ Desinit
Τὴν θείαν τε καὶ ἁγίαν καὶ μεγάλην καὶ φρικτὴν Incipit
τὴν θείαν φύσιν Incipit
Τὴν θείαν φύσιν παθεῖν Incipit
Τὴν θείαν φύσιν φασὶ παθεῖν Incipit
Τὴν θεολόγον καὶ γρήγορον γλῶσσαν Incipit
τὴν θεοτίμητον κεφαλήν, σεβασμιώτατε δέσποτα, πνευματικὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργέ. Desinit
την θεοτοκον ειναι και ουκ αλλην πεπιστευκαμεν. Desinit
ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΕΡΑ Desinit
τὴν θύραν ἀνεωγμένην Desinit
Τὴν ἰατρικὴν ἐπιστήμην σωτηριώδη τοῖς ἀνθρώποις Incipit
ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΕΚΕΙΝΗΝ ΣΟΡΟΝ Desinit
Τὴν ἱερὰν τοίνυν τοῦ θείου κηρύγματος διδασκαλίαν παρὰ τῶν μαθητῶν τοῦ σωτῆρος δεδιδαγμένος ἦν, καὶ σὺν αὐτοῖς ἐποιεῖτο ταύτην, καὶ ἐπὶ τῆς Ῥώμης ἐπλήρου. Παρακλήσεσι δὲ παντοίαις ᾔτουν αὐτόν. Αὐτόθι, φασίν, ἔγγραφον αὐτοῖς ἐκθέσθαι τὴν διήγησιν τοῦ σωτηρίου κηρύγματος, καὶ ταύτην αἰτίαν γενέσθαι τῆς τοῦ λεγομένου κατὰ Μᾶρκον εὐαγγελίου γραφῆς· γνόντα δὲ τὸ πραχθὲν τὸν ἀπόστολον, ἀποκαλύψαντος αὐτῷ τοῦ πνεύματος, ἡσθῆναι μὲν τῇ τῶν ἀνδρῶν προθυμίᾳ κυρῶσαί τε τὴν γραφὴν εἰς ἔντευξιν ταῖς ἐκκλησίαις. Desinit
τὴν Ἱεράπολιν Incipit
Τὴν Ἱεριχὼ τειχέων ἀπεστέρουν Incipit
τὴν ἱερουργικὴν καὶ ἱερατικὴν ἐμφαίνει. Desinit abruptus
Τὴν Ἰνδίαν εἰς τρία μέρη οἱ ἱστοριογράφοι διαιρεῖσθαι Incipit
ΤΗΝ ΙΡΙΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑΝ Desinit
Τὴν ἱστορίαν τῆς ἀθλήσεως τῶν προγεγονότων ἁγίων Incipit
Τὴν ἱστορίαν τῶν χρόνων ἀρξαμένην Incipit
ΤΗΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΛΗΘΗ ΠΙΣΤΙΝ Incipit
Τὴν καλλονήν, ἄνθρωπε, τοῦ ῥόδου βλέπων Incipit
τὴν καρδίαν Desinit
τὴν καρδίαν ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν Incipit
Τὴν καρδίαν μου ἀλγῶ· συμπαθεῖτε, ἀδελφοί, δοῦλοι εὐλογημένοι Incipit
τὴν κατ΄ αὐτῶν (διὰ ξίφους) ἀπόφασιν. Ἐτελειώθησαν δὲ οἱ ἅγιοι (μάρτυρες)... ἀμήν Desinit
τὴν κατ' Ἀριστοτέλην ἀπόδειξιν καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτήν Desinit
τὴν κατὰ τὰς δυνάμεις λέγωμεν τοίνυν Desinit
Τὴν κατὰ τὸν Ἐρυθραῖον κόλπον Incipit
ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΓΩΝ ΟΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΝ... ΑΝΑΙΡΟΥΣΑ Titulus initialis
τὴν κατὰ τῶν ἐχθρῶν κόλασιν διασκέπτονται Incipit
ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ ΕΠΑΝΕΛΟΜΕΝΟΣ Incipit
Τὴν κατὰ Χριστὸν φιλοσοφίαν ἐπανελόμενος, καὶ Incipit
τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς. Τῷ Θεῷ οὖν δῶμεν δόξαν ἐν Χριστῷ... Desinit
Τὴν κατεχομένην ἀνίαν, καὶ δικαίως Incipit
τὴν κεφαλὴν δεινκύει Desinit
ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΛΙΝΕΙ ΕΠΙ ΓΗΝ Incipit
Τὴν κεχαριτωμένην μόνην Δέσποιναν Incipit
Τὴν κεχαριτωμένην μόνην Δέσποιναν Incipit
Τὴν κιβωτὸν ὁ Δαυὶδ εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀγαγών Incipit
Τὴν κοιλίαν μου ἀλγῶ καὶ τὰ αἰσθητήρια Incipit
ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗΝ ΦΥΣΙΚΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΙΝ Desinit
τὴν κωλύουσαν τὰ ἔθνη ἐκ καρπῶν μετανοίας σῴζεσθαι, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
Τὴν λαμπρὰν ἡμέραν καὶ φαιδράν Incipit
Τὴν λαμπρὰν ἡμέραν καὶ φαιδρὰν ἑορτήν Incipit
Τὴν λαμπρὰν ἡμέραν καὶ φαιδρὰν ἑορτήν Incipit
Τὴν λαμπρὰν ἡμέραν καὶ φαιδρὰν ἑορτήν Incipit
Τὴν λογικὴν ἔφοδον τῆς τῶν προχείρων κανόνον πραγματείας ὁρίσασιν ὑμῖν Incipit
Τὴν λογικὴν ἔφοδον τῆς τῶν Προχείρων κανόνων πραγματείας Incipit
τὴν λύραν τοῦ πνεύματος, τὴν θεοκρότητον σάλπιγγα Incipit
τὴν λύσιν ἐπάξομεν Incipit
Τὴν μαθηματικὴν οὐσίαν οὔτε τῶν πρωτίστων Incipit
ΤΗΝ ΜΑΚΑΡΙΑΝ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΔΙΑΓΩΓΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΙΝ Desinit
ΤΗΝ ΜΑΚΡΗΓΟΡΟΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΕΛΘΟΝ Incipit
ΤΗΝ ΜΑΝΙΑΝ ΤΗΝ Desinit
Τὴν μεγάλην κηδεμονίαν καὶ ἐπιμέλειαν ὁποῦ ἔχει Incipit
τὴν μεγαλοψυχίαν, ἵνα καὶ τῶν ἐκείνῃ ἀποκειμένων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς καταξιωθῆναι, χάριτι… Desinit
ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΑΓΙΩΣΥΝΗΝ ΣΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΝ Desinit
Τὴν μείζονα ἐνταῦθα πρότασιν Incipit
τὴν μὲν ἀκρίβειαν τοῦ ζητήματος τούτου αὐτὸς ἂν εἰδείη ὁ θεός Incipit
Τὴν μὲν ἀρετὴν καὶ τὴν εὐσέβειαν Incipit
ΤΗΝ ΜΕΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ Incipit
Τὴν μὲν εὐγένειαν Incipit
Τὴν μὲν εὐγένειαν καὶ τὸ περιφανὲς ἐν πλούτῳ τοῦ μεγάλου Διονυσίου καὶ τὴν ἀκριβῆ πολιτείαν Incipit
Τὴν μὲν εὐγένειαν τό τε περφανὲς ἐν πλούτῳ τοῦ μεγάλου Διονυσίου καὶ μόνον αὐτὸ τὸ κατ΄ Ἀθηναίους βουλευτήριον Incipit
Τὴν μὲν θεογονίαν ὁ γενναῖος Ἡσίοδος Incipit
Τὴν μὲν θεογονίαν ὁ γενναῖος Ἡσίοδος Incipit
Τὴν μὲν οἰκονομίαν δι' ἥν ὁ μακάριος Παῦλος Incipit
Τὴν μὲν οἰκονομίαν δι' ἣν οὐ τὸν Μωϋσῆν μόνον Incipit
Τὴν μὲν οὖν τοῦ κυρίου Incipit
ΤΗΝ ΜΕΝ ΟΥΣΑΝ ΑΙΤΙΑΝ Incipit
ΤΗΝ ΜΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΗΝ Incipit
τὴν μὲν προγονικὴν ἐκείνην ἀράν τε καὶ καταδίκην Incipit
Τὴν μὲν τοῦ συλλογισμοῦ φύσιν Incipit
Τὴν μὲν τῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ ἱερὰν εἰρήνην τε καὶ ὁμόνοιαν οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις Incipit
Τὴν μὲν χθὲς ἐποίει πανήγυριν ἐπιδημῶν ὁ παράκλητος Incipit
Τὴν μετὰ τὴν ἄκτιστον καὶ ἄτρεπτον φύσιν Incipit
Τὴν μεταφυσικὴν εἰς δύο οἱ σοφοὶ διαιροῦντες Incipit
τὴν μὴ καταισχύνουσαν ἐλπίδα τρέφων Desinit
Τὴν μὴν ἐπιείκειαν τὴν σήν Incipit
Τὴν μὴν ἐπιείκειαν τὴν σήν Incipit
Τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ Λόγου χείλεσι καθαροῖς Incipit
ΤΗΝ ΜΙΑΝ ΑΥΓΗΝ ΕΚ ΜΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ, ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ Desinit
ΤΗΝ ΜΙΑΝ ΘΕΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΝ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ Desinit
ΤΗΝ ΜΙΑΝ ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΝ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ Desinit
Τὴν μικράν σου προσθήκην Incipit
Τὴν μιστικὴν ταύτην Incipit
Τὴν μιστικὴν ταύτην Incipit
Τὴν μιστικὴν ταύτην Incipit
Τὴν μνήμην τὴν σὴν ὑμνῆσαι φαιδρῶς Incipit
Τὴν μνήμην τῆς μυστικῆς ἑορτῆς ἤτοι τοῦ Πάσχα Incipit
τὴν μνήμην τοῦ θανάτου καὶ τῶν πολαστηρίων τοῦ μέλλοντος αἰῶνος Desinit
ΤΗΝ ΜΝΗΜΝ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ Incipit
ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΟΥΜΕΝ Desinit
ΤΗΝ ΜΥΣΤΙΚΗΝ ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΤΟΝ ΒΡΟΝΤΗΣ ΓΟΝΟΝ Incipit
ΤΗΝ ΜΩΣΑΙΚΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΑΣ ΠΛΑΝΗΝ Incipit
ΤΗΝ ΜΩΣΑΙΚΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΑΣ ΠΛΑΝΗΝ Incipit
Τὴν μωσαϊκὴν ἀναμετρήσας πλάνην Incipit
τὴν να' συλλαβήν Desinit
την νικωσαν λεει ψηφον λευκην· Textus
τὴν νῦν μονοχρυσόβοτρυν ἐκ τῆς πορφυροβλάστου Desinit
Τὴν ὀγδόην δέησιν, Ἁγνή, προσδέχου μοναχοῦ Ἰωάννου Incipit
ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑΝ Desinit
ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΝ ΜΗ ΑΠΟΚΡΥ Desinit
τὴν οἱκονομίαν αὐτοῖς ἐγχειρῆσαι τῆς ἐκκλησίας Incipit
τὴν οἰκουμένην ἐλεῆσαι, καὶ τοὺς βασιλεῖς τιμῆσαι, καὶ τὴν βασιλείαν στῆσαι, καὶ τὴν αὐτοῦ δόξαν φαιδρῦναι, ἐν Χριστῷ… Desinit
τὴν ὀλιγοστὴν ταύτην μάθησιν δια συνεχούς ἀσκήσεως ἐπαυξῆσαι καὶ μεγίστην δείξαι τὴν ῥητορικὴν τελειότητα Desinit
τὴν Ὁμήρου ποίησιν οἱ πολλοὶ ψιλήν τινα διήγησιν Incipit
Τὴν ὄντως Θεοτόκον Incipit
ΤΗΝ ΟΝΤΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΝΟΜΕΝ Desinit
Τὴν ὀργὴν εἰπέ, ὦ θεά, τοῦ υἱοῦ Πηλέως τοῦ Ἀχιλλέως Incipit
τὴν ὀφειλὴν Incipit
ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΝ ΑΠΟΝΕΜΩ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ Incipit
τὴν παλιγγενεσίαν σου καὶ τὸν ἐγκαινισμόν σου Desinit
τὴν πανέορτον καὶ σεβάσμιον μνήμην ὑμῶν Desinit
Τὴν πανίερον αὐτῆς ἐπιστολὴν μόλις κατὰ Μουνιχιῶνα ἀσμένως λαβών Incipit
Τὴν πάνσεπτόν σου γέννησιν Incipit
τὴν παρ᾽ αὐτοῦ χάριν διδούς, καὶ καταξιώσειε τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι… Desinit
τὴν παρὰ τοῦ δημιουργοῦ Desinit
ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΝΕΣΙΝ Incipit
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΝ Desinit
τὴν παρακοὴν... Ἐνήστευσεν οὖν ὁ Κύριος Incipit
ΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΙΑΝ ΑΜΩΜΗΤΟΝ ΤΗΝ Desinit
Τὴν παροῦσαν τοῦ σωτῆρος ἐκκλησιαστικὴν πανήγυριν Incipit
ΤΗΝ ΠΑΣΑΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ Incipit
τὴν πατρικὴν αὐτοῦ ἄρουραν ἀντὶ τοῦ τὴν γῆν Desinit
τὴν πεῖραν διαφύγωμεν, καὶ τὸν παρόντα βίον ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν διανύσαντες, τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν, χάριτι... Desinit
Τὴν πεντάριθμον μαρτύρων ὑμνῶ χάριν Incipit
τὴν περὶ οὐσίας καὶ φύσεϲς, ὑποστάσεώς τε καὶ προσώπου ἀκρίβειαν Incipit
ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΕΩΣ Incipit
Τὴν περὶ οὐσίας καὶ φύσεως Incipit
ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ Incipit
Τὴν περὶ οὐσίας καὶ φύσεως, ὑποστάσεως καὶ προσώπου ἀκρίβειαν Incipit
Τὴν περὶ οὐσίας καὶ φύσεως, ὑποστάσεως καὶ προσώπου ἀκρίβειαν Incipit
Τὴν περὶ οὐσίας καὶ φύσεως, ὑποστάσεως καὶ προσώπου ἀκρίβειαν Incipit
ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΣΦΥΓΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΝ ΔΕΟΝΤΩΣ Incipit
Τὴν περὶ τὴν Ἐρυθρὰν θαυματοποϊίαν Incipit
Τὴν περὶ τὴν Ἐρυθρὰν θαυματοποϊίαν Incipit
Τὴν περὶ τὴν Ἐρυθρὰν θαυματοποϊίαν Incipit
ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ Incipit
ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΝ Incipit
Τὴν περὶ τῆς τῶν οὔρων διαφορᾶς πραγματείαν πολλοὶ τῶν ἁρχαίων ἰατρῶν Incipit
Τὴν περὶ τῆς τῶν οὔρων διαφορᾶς πραγματείαν πολλοὶ τῶν ἁρχαίων ἰατρῶν ἐπεχείρησαν συγγράψαι Incipit
Τὴν περὶ τῆς τῶν οὔρων διαφορᾶς πραγματείαν πολλοὶ τῶν ἀρχαίων ἰατρῶν ἑπεχείρησαν συγγράψαι Incipit
Τὴν περὶ τῆς τῶν οὔρων διαφορᾶς πραγματείαν, πολλοὶ τῶν ἀρχαίων ἰατρῶν Incipit
Τὴν περὶ τῶν ὅρων πραγματείαν πολυωφελεστάτην ὑπάρχουσαν Incipit
Τὴν πέτραν οὐ μὴ ἀδικήσωσι τὰ κύματα Incipit
τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος· οὗ στεφάνου καταξιώσει ὑμᾶς ὁ τῶν ὅλων δεσπότης εἰς… Desinit
ΤΗΝ ΠΛΙΑ ΔΥΝΑΤΗΝ ΚΑΙ ΣΧΛΗΡΑΝ ΚΑΙ ΑΣΠΛΑΓΧΝΟΝ ΚΑΡΔΙΑΝ Incipit
τὴν πολιάν Incipit
τὴν πόλιν αἴτει Incipit
τὴν πόλιν ἐγκατα[λιπὼν Desinit
Τὴν πολυκέφαλον ὕδραν, ἐν τῇ πυρίνῃ σου γλώσσῃ τεθρώσας πάτερα ἀ[ Desinit
Τὴν πολυτάραχον θαλάσσαν Incipit
Την πονηριαν και κακιαν λεγει λεγουσαν εαυτην προφητιν. Incipit
την πονηριαν και κακιαν. Incipit abruptus
την πονηριαν και κακιαν· λεγουσα εαυτην προφητιν. Textus cuiusdam partis
ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΣΑΝ ὑπὲρ τῆς οἰκουμένης, ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα... Desinit
Τὴν πρόδρομον ἀπέσταλκά σοι Incipit
τὴν προθυμίαν Desinit
Τὴν προκειμένην παραβολὴν τὴν περὶ τοῦ πλουσίου Incipit
Τὴν προκειμένην παραβολὴν τὴν περὶ τοῦ πλουσίου Incipit
Τὴν προκειμένην παραβολὴν τὴν περὶ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου Incipit
τὴν πρόνοιαν ἥτις Incipit
Τὴν πρὸς ἀρετὴν ὁδὸν φέρουσαν τραχςπιαν εἶναι καὶ ἀνάντη καὶ δυσχερῆ Incipit
τὴν πρὸς αὐτὸν ἀποστασίαν ἀνέφηναν Desinit cuiusdam partis
Τὴν πρὸς ἡμᾶς φιλανθρώπως ἐξ ἔργων εἰδώς σου γνώμην Incipit
ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑ Desinit
τὴν πρὸς τὸ ἀναίσχυντον τοῦτο ψεῦδος ἐκκρούσωμεν φοράν Desinit
τὴν πρὸς τὸν γέροντα πορείαν ἐκπληγμένος ἤνυε δοξάζων καὶ εὐλογῶν τὸν θεόν ... ἀμήν Desinit
Τὴν πρὸς τοὺς ἀγαθοὺς τῶν ὁμοιδούλων Incipit
τὴν προσωπικὴν καὶ κατ' ἐνέρ[γειαν Desinit
Τὴν προτέραν ἐπιστολὴν γέγραφε διὰ Τιμοθέου Incipit
Τὴν προτυπωθεῖσαν ἐν τῷ Σινᾷ Incipit
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΜΟΥ ΕΞΑΔΕΛΦΗΝ Desinit
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΜΟΥ ΕΞΑΔΕΛΦΗΝ Desinit
τὴν πρώτην τούτου ὄψιν καὶ Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου δεικνυς. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου δεικνυς. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου δεικνυων. Desinit
τὴν πτερωτικὴν εἰκόνα τοῦ εὐαγγελίου δηλοῦν. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου δηλουντος Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου, δια τουτων δεικνυς. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου· δια τουτων δεικνυς. Desinit
την πτερωτικην εικονα, του ευαγγελιου δεικνυς. Desinit
ΤΗΝ ΡΗΤΟΡΙΚΗΝ ΔΙΑΦΟΡΩΣ ΤΙΝΕΣ Incipit
Τὴν ῥητορικὴν διαφόρως τινὲς ὡρίσαντο Incipit
Τὴν Ῥωμαικὴν ἱστορίαν ἀρχόμενος συγγράφειν ἀναγκαῖον ἡγησάμην προτάξαι τοὺς ὅρους Incipit
ΤΗΝ ΣΕΑΥΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΗΓΑΠΗΣΑΣ Desinit
τὴν σειρὰν ἐξ οὐρανοῦ Incipit
Τὴν σελήνην παρὰ τοῦ ἡλίου Incipit
Τὴν σήμερον ἐβλέπομεν εἰσὲ πολλοὺς ἀνθρώπους Incipit
Τὴν σήμερον ἡμέραν ἑορτάζει μὲν ἡ ἁγία τοῦ Θεοῦ ἐκκλησία Incipit
Τὴν σήμερον περὶ ἐμαυτοῦ καὶ τῶν μετ' ἐμέ Incipit
Τὴν σὴν αἴτησιν πληροῦσα ἡ μετριότης ἡμῶν Incipit
Τὴν σὴν ἀποστόλην ἐδεξάμην Incipit
ΤΗΝ ΣΗΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΝ ΜΗ ΕΠΙΓΡΑΦΕ Incipit
Τὴν σὴν ἐπιστολὴν κομισάμενος χαρμονῆς ὅτι πλείστης Incipit
ΤΗΝ ΣΗΝ ΕΠΟΣΤΟΛΗΝ ΕΔΕΞΑΜΗΝ Incipit
Τὴν σὴν ἱερὰν κεφαλὴν προσαγορεύων Incipit
τὴν σήν μοι ἐν ἅπασι χαριεστάτην ὄψιν. Desinit
Τὴν σήν τις τῶν φίλων ἐνεχείρισέ μοι Incipit
Τὴν σήν, ὦ τῶν καλῶν ἐραστά, θαυμάζειν μὲν ἐμοὶ περὶ τὴν εὐσέβειαν ὁρῶντι σπουδὴν Incipit
Τὴν σοφήν τε καὶ θαυμαστὴν βίβλον Incipit
ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΚΑΙ ΔΙʹ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΝΙΜΕΝ Desinit
ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΗΝ ΕΙΣΕΝΕΓΚΑΝΤΕΣ Incipit
Τὴν σταυρώσιμον ἤδη περαιώσαντες ἑβδομάδα Incipit
Τὴν σταυρώσιμον ἤδη περαιώσαντες ἑβδομάδα Incipit
τὴν στενὴν τρἰβον ὀδεύσας Incipit
τὴν συγκατάβασιν Incipit
Τὴν συγκυτικὴν τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ δόξαν Incipit
Τὴν συγκυτικὴν τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ δόξαν τῆς βλασφήμου τῶν Ἀρμενίων αἱρέσεως οἵα δὴ γάγγραινα Incipit
Τὴν συγχυτικὴν τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ δόξαν Incipit
Τὴν συμπλοκὴν νόμιζε τῶν φιλημάτων Incipit
Τὴν συμφοράν μου, μητροπαρθένε, βλέπεις Incipit
την συναγωγην διελεγχθη τοις Ιουδαιοις. Desinit abruptus
ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Incipit
τὴν σωτηρίαν. Πρότερον κέκληται Incipit
Τὴν σωτηριώδη καὶ ὑπερφυεστάτην καὶ ὑπέρλαμπρον ἑορτήν Incipit
τὴν τάξιν Μελχισεδέκ, ἄρτῳ καὶ οἴνῳ τὴν τῶν προσκομιζόντων προσφορὰν εἰς τὸ διηνεκὲς προσάγων. Δι’ οὗ τῷ Πατρὶ... Desinit
Τὴν ταπεινοφροσύνην προβάλλεται ὥσπερ θεμέλιον Incipit
Τὴν ταπεινοφροσύνην προβάλλεται ὥσπερ θεμέλιον Incipit
Τὴν ταφήν σου, Σῶτερ, ἀνυμνοῦμεν, Χριστέ Incipit
ΤΗΝ ΤΕ ΑΛΛΗΝ ΔΙΔΟΥ ΡΑΣΤΩΝΗΝ ΚΑΙ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΤΟΙΣ ΟΜΟΙΟΙΣ ΕΠΙΒΑΛΟΜΕΝΩ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΕΦΙΚΕΣΘΑΙ ΠΑΡΑΣΧΕ Desinit
τήν τε παροῦσαν, τήν τε μέλλουσαν· ἧς γένοιτο… Desinit
τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός, αὐτῶι Desinit
τὴν τελειότητα τοῦ πατρός· αὐτῷ... Desinit
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝ Η ΣΥΝ ΑΓΙΟΙΣ ΕΚΛΑΜΨΗΤΕ ΩΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝΤΕΣ... Desinit
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝ Η ΣΥΝ ΑΓΙΟΙΣ ΕΚΛΑΜΨΗΤΕ ΩΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝΤΕΣ... Desinit
τὴν τέχνην Incipit
Τὴν τῆς ἀρετῆς ὁδὸν τραχεῖαν εἶναι καὶ ἀνάντη πάντες ὑπολαμβάνομεν Incipit
Τὴν τῆς ἀρετῆς ὁδὸν τραχεῖαν εἶναι καὶ ἀνάντη πάντες ὑπολαμβάνομεν Incipit
Τὴν τῆς εἰρήνης χορηγόν Incipit
Τὴν τῆς εἰρήνης χορηγὸν καὶ πάσης εὐταξίας μητέρα Incipit
Τὴν τῆς πανηγύρεως χάριν Incipit
Τὴν τῆς παραδρομῆς μέθοδον Incipit
Τὴν τῆς παραδρομῆς μέθοδον παραδοῦναι βουλόμενοι Incipit
τὴν τῆς Ῥωμαϊκῆς Ἐκκλησίας εἰρήνην πραγματευσάμενοι, καὶ τῶν ἡμετέρων ἐθῶν τε καὶ τάξεων ἀμεταποιήτως εἰς τὸ παντελὲς ἐξεχόμενοι, εἰς δόξαν Πατρὸς, Υἱοῦ, καὶ ἁγίου Πνεύματος, τῆς ὁμοουσίου Τριάδος. Ἀμήν. Desinit
ΤΗΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΝ Desinit
τὴν τῆς ψυχῆς χώραν πονηροῦ παντὸς ἄγονον, χάριτι... Desinit
Τὴν τιμίαν δεξάμενός σου γραφήν Incipit
ΤΗΝ ΤΙΜΙΑΝ ΣΕ ΓΡΑΦΗΝ ΕΔΟΞΑΜΗΝ Incipit
ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑΝ Desinit
Τὴν τοιαύτην ἀναγωγὴν ὁ Σεῤῥῶν ἀπὸ τοῦ Ὠριγένους ἔλαβεν Incipit
την τοσαυτην συμφωνιαν. Desinit
ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΥ ΚΛΙΨΙΝ ΥΠΟΜΝΣΑΝΤΕΣ Desinit
τὴν τότε αὐτῶν θλίψιν τῶν μαθητῶν ὑπομνήσαντες Desinit
Τὴν τοῦ Ἀλληλούϊα ἑρμηνείαν Incipit
Τὴν τοῦ Ἀλληλούϊα ἑρμηνείαν Incipit
Τὴν τοῦ Ἀλληλούϊα ἑρμηνείαν ἐν τούτοις εἶναι λέγουσι Incipit
Τὴν τοῦ ἀνθρώπου ἀεὶ θέλων καὶ ἐφιέμενος σωτηρίαν Incipit
Τὴν τοῦ ἀνθρώπου ἀεὶ θέλων καὶ ἐφιέμενος σωτηρίαν Incipit
Τὴν τοῦ ἀνθρώπου ἀεὶ θέλων καὶ ἐφιέμενος σωτηρίαν Incipit
Τὴν τοῦ βαπτίσματος χάριν δέδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός Incipit
Τὴν τοῦ βίου πόρευσιν ἀῤῥεπῆ φέρων Incipit
Τὴν τοῦ γένους σώτειραν εὐρύθμως ᾄδω· Μάρκος Incipit
την του θεου μονην μοι φιλανθρωπιαν. Desinit
τὴν τοῦ θεοῦ μόνην μοι φιλανθρωπίαν. στίχων κζʹ. Desinit
Τὴν τοῦ Θεοῦ ποὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐπιδημίαν Incipit
Τὴν τοῦ Θεοῦ ποὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐπιδημίαν Incipit
Τὴν τοῦ Θεοῦ ποὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐπιδημίαν Incipit
τὴν τοῦ θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐπιδημίαν Incipit
Τὴν τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ἐξ Αἰγύπτου ἀνάζευξιν Incipit
Τὴν τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ἐξ Αἰγύπτου ἀνάζευξιν Incipit
Τὴν τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ἐξ Αἰγύπτου ἀνάζευξιν Incipit
ΤΗΝ ΤΟΥ ΚΑΙΝ ΥΠΕΛΘΩΝ Incipit
Τὴν τοῦ κυρίου ποίμνην ὅσαι ἡμέραι πληθυνομένην ὁ δυσμενὴς καθορῶν Incipit
Τὴν τοῦ λογικοῦ μέρους Incipit
Τὴν τοῦ λογικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς διαφοράν Incipit
Τὴν τοῦ λόγου κένωσιν Ἀββακοὺ φράζει Incipit
Τὴν τοῦ Λόγου κένωσιν, Ἀββακούμ, φράσον. Textus
Τὴν τοῦ Λόγου λόγοις σε τιμῶ Μητέρα ὁ τάλας Ἰωάννης Incipit
τὴν τοῦ Νάθαν καὶ τοῦ Σολομῶντος τῶν υἱῶν Δαυίδ Desinit
τὴν τοῦ παρόντος βιβλίου, ἔδραμε συγγραφήν. Desinit
Τὴν τοῦ παρόντος βίου διαφορὰν πρὸς τὸ μέλλον Incipit
τὴν τοῦ παρόντος βίου δυσχέρειαν χαριζόμενον δὲ ἐν χαιρῷ εὐθέτῳ τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ δόξαν καὶ βασιλείαν· ἧς γένοιτο Desinit
Τὴν τοῦ παρόντος βίου ταλαιπωρίαν καὶ τὸ ἐπίμοχθον Incipit
τὴν τοῦ πνεύματος ὑποδοχήν· ἧς γένοιτο... Desinit
την του πνευματος χαριν, και την εκεινην αρετην. Desinit cuiusdam partis
Τὴν τοῦ συνειδότος μὲν ἄκραν αἰσχύνην Incipit
Τὴν τοῦ Χριστοῦ παρουσίαν καὶ τοὺς πρώτως Incipit
ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟΝ ΑΥΤΗΣ Incipit
Τὴν τυπικῶς τόκον Incipit
Τὴν τυπικῶς τόκον τὸν σὸν ζωγραφήσασαν Incipit
τὴν τῶν προκειμένων ῥητῶν περὶ τῆς ἁγίας τριάδος Incipit cuiusdam partis
ΤΗΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΙΣΤΙΝ ΦΥΛΑΤΤΟΜΕΝ ΑΚΡΙΒΩΣ Desinit
Τὴν τῶν ἐγκωμίων τοῦδε τοῦ πατρὸς ἀποδώσαντες εὐφημίαν καθ΄ ὅσον ἡμῖν ἐφικτόν Incipit
τὴν τῶν Ἑλλήνων πολυθείαν ἐκπέσωμεν Desinit
Τὴν τῶν ἐναντίων ἤδη πρόθεσιν Incipit
Τὴν τῶν ἠθῶν σου Incipit
Τὴν τῶν Ἰουδαίων ἀπιστίαν Incipit
Τὴν τῶν καλανδῶν ἡμερὼν ἀρχὴν φέρει μὴν ἰαννουάριος Incipit
τὴν τῶν κεφαλαίων ἔκθεσιν ἅμα, καὶ θείων μαρτυριῶν μετρίως ἐνθένδε ποιούμενος. Desinit
τὴν τῶν λόγων εἴληφεν ἐκ Λόγου χάριν Incipit
τὴν τῶν ὀνομάτων αὐτοῖς διαστολὴν ἐμποιεῖ · τῆς πρώτης Desinit
Τὴν τῶν ὅρων Incipit
ΤΗΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΝ Incipit
Τὴν τῶν ὅρων πραγματείαν πολυωφελεστάτην ὑπάρχουσαν πᾶσι τοῖς ἰατροῖς Incipit
Τὴν τῶν ὅρων πραγματεῖαν, πολυωφελεστάτην ὑπάρχουσαν πᾶσι τοῖς ἰατροῖς Incipit
Τὴν τῶν ὅρων πραγματείαν, πολυωφελέστατον τὴν ὑπάρχουσαν πᾶσι τοῖς ἰατροῖς Incipit
Τὴν τῶν πολλῶν ἀντιλογίαν ἢ δυσπιστίαν περὶ τῶν ἁγίων μεγαλομαρτύρων Incipit
τὴν τῶν πόνων ἄκανθαν ἐξανασπάσας Desinit
Τὴν τῶν προκειμένων κεφαλαίων διδασκαλίαν Incipit
Τὴν τῶν προκειμένων κεφαλαίων διδασκαλίαν Incipit
Τὴν τῶν προκειμένων ῥητῶν Incipit
Τὴν τῶν τιμίων ὑμῶν ψυχῶν φροντίδα Incipit
τὴν ὑμετέραν Incipit
τὴν ὑμετέραν εὐδοκίμησιν, ἐν Χριστῷ... Desinit
τὴν ὑμετέραν εὐδοκίμησιν, ἐν Χριστῷ... Desinit
τὴν ὑμετέραν πανοσιότητα γονυκλιτῶς προσκυνῶν κατασπάζομαι τὴν ἁγίαν τήν δεξίαν Titulus initialis
τὴν ὑμῶν εὐσέβειαν καὶ σεμνότητα, ὡς τῆς ἱερᾶς καὶ θείας γραφῆς ἐραστὰς Incipit
ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΙΝ Desinit
Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν Incipit
Τὴν Φάβιος δ' ἀκίνητον κύμασι Incipit
τὴν φάντην ἔδειξας · ὅτι σοι πρέπει πᾶσα δόξα τιμὴ καὶ προσκύνησις Desinit
Τὴν φιλανθρωπίαν καὶ εὐσπλαγχνίαν τοῦ παναγάθου Θεοῦ Incipit
Τὴν φιλανθρωπίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγαθότητος Incipit
Τὴν φιλανθρωπίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἀγαθότητος Incipit
Τὴν φιλανθρωπίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης Incipit
τὴν φιλανθρωπίαν ὡς ῥίζαν πάντων ἀγαθῶν, καὶ ἀπειλῶ τοῖς μὲν πῦρ αἰώνιον, τοῖς δὲ δίδωμι βασιλείαν οὐρανῶν, ἐν Χριστῷ... Desinit
τὴν φιλανθρωπίαν ὡς ῥίζαν πάντων ἀγαθῶν, καὶ ἀπειλῶ τοῖς μὲν πῦρ αἰώνιον, τοῖς δὲ δίδωμι βασιλείαν οὐρανῶν, ἐν Χριστῷ… Desinit
ΤΗΝ ΦΙΛΙΑΝ ΑΛΗΘΩΣ ΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΦΙΛΩΝ Desinit
τὴν φιλίαν καὶ ὅσ' ἄλλα τοιαῦτα Desinit cuiusdam partis
Τὴν φιλοπτωχίαν τοίνυν περὶ πολλοῦ ποιησώμεθα Incipit
ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΝ Desinit
τὴν φύσιν τοῦ καλοῦ Desinit
τὴν φωνήν σου ἤκουσα περιπατούντος Incipit abruptus
τὴν φωνὴν τὴν κηρύξασαν τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Desinit
Τὴν χάριν ἡ Θεοτόκος Incipit
Τὴν χάριν καὶ τὸν ἀῤῥαβῶνα Incipit
Τὴν χάριν καὶ τὸν ἀρραβῶνα τοῦ ἁγίου Πνεύματος Incipit
Τὴν χάριν καὶ τὸν ἀῤῥαβῶνα τοῦ ἁγίου Πνεύματος Incipit
τὴν χάριν κατὰ μικρὸν ἐκδιώξῃ ἐξ ἑαυτοῦ Desinit
Τὴν χάριν ὅλην τοῦ Πνεύματος Incipit
Τὴν χάριν τῶν ἰαμάτων ἐκ τοῦ Θεοῦ δεξάμενος Incipit
ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΨΑΜΕΝΗΝ Incipit
Τὴν χθὲς ἡμέραν ἑορτὴν οὖσαν διαβολικήν Incipit
Τὴν χθὲς ἡμέραν ἑορτὴν οὖσαν διαβολικὴν Incipit
Τὴν χθὲς ἡμέραν, ἑορτὴν οὖσαν διαβολικήν Incipit
Τὴν χθὲς ἡμέραν, ἑορτὴν οὖσαν σατανικὴν Incipit cuiusdam partis
Τὴν χθὲς ἡμέραν, ἑορτὴν οὖσαν σατανικήν, ἐποιήσατε ὑμεῖς ἑορτὴν πνευματικήν Incipit
Τὴν χθὲς, θεοειδέστατε δέσποτα, ἐκ τῆς δημοτελοῦς καὶ λαμπρᾶς καὶ τῷ μεγαλοπρεπεῖ σου πρεπούσης παλινοστῶν ἑορτῆς Incipit
ΤΗΝ ΧΙΟΝΙΔΗ ΘΡΗΧΗΝ Incipit
Τὴν χριστεπώνυμον καὶ μεγάλην Χριστῖναν, τὴν παρθένον λέγω καὶ μάρτυρα Incipit
τὴν ψυχὴν Desinit
τὴν ψυχὴν ἀμίαντον παραστήσας τῷ δεσπότῃ Χριστῷ... ἀμήν. Desinit
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ διατήρησον Incipit
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ Desinit
τὴν ψυχὴν ἐκκαθαρῶμεν καὶ τῶν αἰωνίων ἐπιτυχῶμεν ἀγαθῶν ὧν γένοιτο... Desinit
τὴν ψυχὴν ἐκκαθαρῶμεν καὶ τῶν αἰωνίων ἐπιτυχῶμεν ἀγαθῶν ὧν γένοιτο... Desinit
Τὴν ψυχὴν προκαθάρας σου Incipit
ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΣΥΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΝ ΥΜΝΟΝ ΒΟΩΜΕΝ Ο Α... Desinit
τὴν ψυχήν, ἄτροπόν φησι (?) σώσηται. Desinit
την ψυχην, ατροπον φησι (?) σωσηται. Desinit
Τὴν ψυχοτερπῆ τῶν γραφῶν κορωνίδα Incipit
τὴν ὠφέλειαν καρπωσόμεθα Desinit
ΤΗΝΔΕ ΒΙΒΛΟΝ ΠΑΝΑΚΕΙΑΝ ΕΦΙΤΥΣΕΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Incipit
τηνικαῦτα καὶ ποιήσω καὶ δέξομαι Desinit
Τηρει σαυτον ακριβως αγαπητε, ως θαρρων και πιστευων. οτι ο κυριος ημων Ιησους Χριστος Θεος ων και αδιηγητον δοξαν εχων και μεγαλωσυνην Incipit
Τήρει σεαυτὸν ἀκριβῶς Incipit
Τήρει σεαυτὸν ἀκριβῶς, ἀγαπητὲ, ὡς θαῤῥῶν καὶ πιστεύων, ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς, Θεὸς ὤν καὶ ἀδιήγητον δόξαν ἔχων καὶ μεγαλωσύνην Incipit
Τήρει σεαυτὸν πάντοθεν, ἀγαπητέ, τοῦ μὴ τιθέναι πρόσκομμα Incipit
ΤΗΡΗΣΑΣ ΤΟ ΕΚΕΙΘΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ ΚΤΛ Desinit
Τηρήσατε ἑαυτοὺς ἀβλαβεῖς Incipit
Τήρησον τὴν συνείδησίν σου ἀπὸ πλησίον σου Incipit
τηροῖο γοῦν μέγας ποιμενάρχης ἡμῖν εἱς πολλὰ ἕτη, δέσποτα Desinit
τηροῦσαν ἠνίξατο μέν Desinit
Τῆς <εὐ>σεβείας θερμὸς ὢν θεηγόρος Ἀποστόλων τε τῶν σοφῶν συνεργάτης, Ματθαῖε, μύστα τῆς ἄνω θεωρίας, Εὐαγγελιστὴς πρῶτος, ὡς δεδειγμένος, ἀνιστόρησας τὸν θεόκριτον λόγον. Καὶ νῦν παράσχου τῷ σοφουργῷ δεσπότῃ X ─ ∪ ─ X ─ ∪ ─ X ─ ∪ ─ ταῖς σαῖς γε λιταῖς Χριστὸν ἱλεωμένος ἄρξαι κρατῆσαι τοῦ θεοστεφοῦς κράτους ἐν ἀπλέοις τε καὶ γαληναίοις χρόνοις πατοῦντα καὶ τρέποντα τοὺς ἐναντίους καὶ τὰ πρὸς εὐσέβειαν ἐξησκημένος. Textus
τῆς ἀγάπης σκέπη. Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν· ἧς... Desinit
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΧΑΙΣ ΚΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΟΣ ΗΝ ΕΔΙΔΑΧΘΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΗΣΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑΣ Titulus initialis
της αγιας και ιερας μεγιστης Λαυρας του οσιου πατρος ημων Αθανασιου. Textus
Τῆς ἁγίας καὶ προσκυνητῆς Τριάδος Incipit
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ, ΗΜΕΡΑΣ ΡΝ Desinit
τῆς ἁγίας τελετῆς τῶν ἱερῶν μυστηρίων Incipit
Τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς καιρός, ἀδελφοί μου Incipit
Τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας τῆς μητροπόλεως Νικομηδείας αὐξηθείσης Incipit
της αγιοτατης αρχιεπισκ (αρχιεπισκοπης) ρ (Ρουσιανου) [...] Textus
ΤΗΣ ΑΓΝΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ Incipit
τῆς ἀδελφότητος Desinit
Τῆς ἀδιαλύτου τῶν γαμικῶς ἐν Κυρίῳ συμβιούντων ἑνώσεως Incipit
Τῆς ἀειπαρθένου (καὶ καλλίπαιδος) Ἁγνῆς πρᾶξις καὶ βίος καὶ μαρτύριον γέγονεν Incipit
τῆς ἀϊδίου τῶν ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς πανηγυρέως, ἧς γένοιτο... Desinit
Τῆς αἰσχύνης, ἥλιε, χωρὶς αἰσχύνης! Incipit
τῆς αἰωνίου βασιλείας, ἧς γένοιτο καὶ ἡμᾶς καὶ ὑμᾶς πάντας ἀπολαῦσαι εὐαρεστήσαντας αὐτῷ, ὁσίως πολιτευσαμένους ἐν Χριστῷ… Desinit
Τῆς Ἀλεξάνδρου καὶ Κύριλλος ὁ σοφὸς γέννημα, θρέμμα καὶ παίδευμα Incipit
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΦΑΣΙΣ Desinit
τῆς ἀληθείας τὴν ἀπολογίαν Incipit abruptus
Τῆς ἀληθινῆς καὶ θεοφιλοῦς σοφίας φιλοσοφήσωμεν Incipit
τῆς ἀλήκτου εὐφροσύνης καὶ βασιλείας αὐτοῦ ἀναδείξῃ μετόχους ἡμᾶς χάριτι αὐτοῦ ... ἀμήν Desinit
ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ Desinit
τῆς ἀνάγκης δηλονότι Desinit
τῆς ἀναπαύσεως κόλπων· ἔνθα καὶ αὐτοὺς ἡμᾶς ὁ πάντων δεσπότης Θεὸς ἀξιώσειε ἐν Χριστῷ... Desinit
τῆς ἀναστάσεως ἀξιωθείημεν μέτοχοι καὶ κοινωνοὶ γενέσθαι· χάριτι... εὐχαῖς... ᾧ... Desinit
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ Incipit
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΗΣ ΑΥΤΟΥ ΦΥΣΕΩΣ ΘΕΛΗΜΑ Desinit
τῆς ἀνθρωπίνης δόξης φεύγων τὸ δέλεαρ, μετανάστης τῆς κέλλης ἐγένετο, ἄγνωστος πᾶσι τὸ παράπαν γενόμενος Desinit
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΣΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Desinit
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΙΗΤΗΣ Incipit
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ Desinit
της ανω θεωριας. Desinit
τῆς ἄνωθεν φιλοτιμίας· ἧς... Desinit
τῆς ἄνωθεν φιλοτιμίας· ἧς... Desinit
τῆς ἀπαθείας Desinit
ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΦΕΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΗΔΕΩΝ Incipit
ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΦΕΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΗΔΕΩΝ Incipit
Τῆς ἀπειλῆς λύτρωσαι τοῦ αἰωνίου πυρός Incipit
τῆς ἀπὸ τῶν γραμμάτων ὑπομνήσεως. Desinit cuiusdam partis
τῆς ἀπολαύσεως τῶν καλῶν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
τῆς ἀπολαύσεως τῶν καλῶν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
τῆς ἀπολαύσεως τῶν καλῶν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
τῆς ἀπολυτρώσεως αὐτῶν ἐξ Αἰγύπτου. Τίς οὖν χρεία τοῖς χριστιανοῖς τούτοις χρήσασθαι; Desinit
τῆς ἀπονοίας ἐν πρώτοις διορθοῦται τὸ πάθος. Desinit
τῆς ἀπωλείας τὸ βάραθον ἐβάδισεν ἀμεταστρεπτί Desinit
τῆς ἀρετῆς ἄγαλμα λαλοῦν καὶ πνέον. Κινοῦνται πάντα πρὸς καλοῦ παντὸς πόθου Desinit
Τῆς ἀρετῆς κατὰ συμβεβηκὸς τυγχανούσης καὶ ἐν τῷ λογικῷ Incipit
Τῆς ἀρετῆς λαμπρᾶς ἀκτίνας Incipit
Τῆς ἀρετῆς τὸ μέν ἐστι θεωρητικόν, τὸ δὲ πρακτικόν Incipit
Τῆς ἀρετῆς ὑπολαμπὲς ἔχεις Incipit
τῆς ἀριστείας ταύτης Desinit
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ Titulus initialis
ΤΗΣ ΑΡΧΙΦΩΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ Desinit
τῆς ἀσεβείας οὐκ ἠδυνήθη Desinit
Τῆς ἀσπίδος ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ τετάρτῳ καταλόγῳ Incipit
Τῆς αὐτῆς ἐστιν ὑποθέσεως ἡ παροῦσα ἐπιστολή Incipit
τῆς αὐτῆς ἒχεταο διανοίας· ὑπὲρ δὲ τούτων ἁπάντων εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ, ὅτι αὐτῷ πρέπει... Desinit
ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΠΑΘΟΙ ΠΟΤΕ Desinit
ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Incipit
ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΕΤΗ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ Desinit
Τῆς αὐτοῦ μεγάλης δόξης κόσμος Incipit
τῆς αὐτοῦ στάσεως, τῆς τῶν σωζομένων μερίδος, ἧς γένοιτο... Desinit
τῆς αὐτοῦ στάσεως, τῆς τῶν σωζομένων μερίδος, ἧς γένοιτο... Desinit
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ Desinit
τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος… Desinit
τῆς βασιλείας σου· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς τῶν ἀπηλπισμένων, καὶ σωτηρία πάντων τῶν καταφευγόντων εἰς σέ· καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία… Desinit
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΑΡΞΗΤΑΙ Desinit
Τῆς βασιλίδος ἥλιε, κυπάριττε πορφύρας Incipit
τῆς βασιλικῆς αἰδεῖται πορφύρας Desinit
Τῆς βασιλίσσης ἐννόημα Μαρίας ψυχῆς ἀληθῶς ἔργον εὐγενεστάτης Incipit
Τῆς γὰρ θεότητος τὸ πῦρ τὴν μήτραν σου Incipit
ΤΗΣ ΓΑΡ ΠΟΝΗΡΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ Incipit
Τῆς γενεῆς ἐρικύδεός ἐστι Incipit
τῆς γεωμετρίας... τιμιωτέρα ἄρα Incipit
ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ Incipit
Τῆς γῆς ἡ μὲν πίειρα, ἡ δὲ λεπτόγεως Incipit
Τῆς γῆς τὸ περίγειόν ἐστιν ξξλ´ Incipit
της γνωσεως και παντα πλου[τει] Desinit abruptus
Τῆς γραμματικῆς εἰμι τέχνης πυξίον Incipit
της γυ<... > οτι ειπε μοι <... >των. Desinit abruptus
τῆς δα[ψιλείας Desinit
τῆς δαιμονικῆς ἐνεργείας· οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν Desinit
τῆς δαψιλείας, καὶ τῶν αἰωνίων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν· χάριτι... Desinit
Τῆς δὲ ἕκτης ἡ ἀκροστιχὶς καὶ τῶν ἑξῆς ᾠδῶν...Σαφέστατα λίαν καὶ καθαρότητος γέμοντα Incipit
Τῆς δὲ ἕκτης ᾠδῆς καὶ τῶν ἑξῆς ἡ ἀκροστιχίς Incipit
Τῆς δὲ ἕκτης ᾠδῆς καὶ τῶν ἑξῆς ἡ ἀκροστιχίς Incipit
ΤΗΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΔΟΡΩΝ ΟΥ ΚΩΛΥΕΤΑΙ ΜΕΤΑΝΟΩΝ Desinit
τῆς δὲ προθυμίας μᾶλλον ἀποδεξάμενος, ἣν καὶ ὁ σὸς θεὸς πολυταλάντων προτιμᾶται χρημάτων, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. Desinit
Τῆς δὲ σοροῦ τῶν λειψάνων πάντα τόπον τοῖς θαύμασιν Incipit
Τῆς δὲ συνόψεως τῶν συλλογισμῶν στοχαζόμενοι Incipit
ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΙΘΕΜΕΘΑ Desinit
Τῆς δίκης ἐλύθησαν Incipit
ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΕΙΝΕΙ Desinit
Τῆς δογματικῆς πανοπλίας ἡ πρώτη βίβλος Titulus initialis
τῆς δοκίμου τε καὶ Incipit
τῆς δόξης ἀπολαύσωμεν τῆς παρ' αὐτοῦ, ἧς γένοιτο... Desinit
τῆς δόξης σου, τῆς βασιλείας σου· σὺ γὰρ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν τῶν πτωχῶν καὶ ἀπηλπισμένων, καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία... Desinit
τῆς ἑαυτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς δόξης καὶ βασιλείας· ἧς γένοιτο... Desinit
Τῆς εἰδωλικῆς ἀχλύος ἀπελαθείσης καὶ τῆς θεογνωσίας πανταχοῦ γῆς διαλαμψάσης Incipit
Τῆς εἰδωλικῆς μανίας ἐπικρατούσης καὶ πάντα ἐπινεμομένης καὶ διαφθειρούσης Incipit
Τῆς εἰδωλικῆς μανίας κατακρατούσης Incipit
Τῆς εἰδωλικῆς μανίας κατακρατούσης καὶ τῶν εὐσεβῶς ζώντων χριστιανῶν Incipit
Τῆς εἰδωλικῆς μανίας κατακρατούσης καὶ τῶν εὐσεβῶς ζώντων χριστιανῶν διὰ τὴν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν πίστιν ἐλαυνομένων Incipit
Τῆς εἰδωλολατρίας κρατούσης καὶ τοῦ διαβόλου φαιδρυνουμένου Incipit
Τῆς εἰδωλολατρίας κρατούσης καὶ τοῦ διαβόλου φαιδρυνουμένου Incipit
Τῆς εἰδωλολολατρείας ἄρτι καταπαυθείσης καὶ τῆς τῶν δαιμόνων ἀπάτης κατασβεσθείσης Incipit
τῆς ἐικείνου λύμης ἀπήλλακται ... ἀμήν Desinit
τῆς εἰς τοὺς ἁγίους παραγγέλλει, καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
τῆς εἰς τοὺς ἀγίους παραγγέλλει· καὶ οὕτως τελειοι τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΤΗΣ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ Desinit
ΤΗΣ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΧΟΙΜΕΝ Desinit
τῆς ἐκ δεξιῶν τοῦ Χριστοῦ παραστάσεως, ὅτι αὐτῷ… Desinit
τῆς ἐκ τοῦ κενοῦν ὠφελείας ἔχει Desinit
τῆς ἐκκλησίας πεφυτευμένον Incipit
τῆς ἐκκλησίας τὰς τιμὰς Incipit
της εκκλησιας. Desinit
ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΘΕΜΑ Desinit
τῆς ἐλεημοσύνης λόγον· ἵνα τῶν ἐπηγγελμένων... Desinit
τῆς ἐλεημοσύνης λόγον· ἵνα τῶν ἐπηγγελμένων... Desinit
Τῆς ἑλληνικῆς μανίας ἄρτι καταπαυσάσης Incipit
Τῆς ἑλληνικῆς μανίας ἄρτι καταπαυσάσης καὶ τῆς δαιμονικῆς βακχείας (vel λατρείας) καταλυθείσης διὰ τῆς τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ ἐπὶ γῆς παρουσίας Incipit
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Titulus initialis
Τῆς ἑλληνικῆς σκοτίας ἐκδιωχθείσης καὶ τοῦ θεοῦ ἡ γνῶσις (lege τῆς γνώσεως) εἰς πᾶσαν τὴν γῆν λαμψάσης Incipit
Τῆς ἐμῆς καρδίας τὴν πολλὴν ὀδύνην οἶδας Incipit
Τῆς ἐν Θεσσαλίᾳ ἱερᾶς Δούσκου μονῆς σκευολόγιον, περιγραφὴ τοῦ μοναστηρίου καὶ τοῦ ναοῦ καὶ ὁ κατάλογος τῶν βιβλίων ἐν αὐτῇ τῇ μονῇ. Ἀκριβολογηθέντα ὑπὸ τοῦ πατριαρχικοῦ ἐξάρχου ἀρχιμανδρίτου Γρηγορίου Φωτεινοῦ Titulus initialis
τῆς ἐν Κολοσσαῖς ἐκκλησίας, καὶ ἀναγνωσθῆναι μὲν πρῶτον παραινέσει τὴν ἐπιστολὴν τοῖς Κολασσαεῦσι καὶ Λαοδικεῦσιν, εἶτα μετὰ ταῦτα καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας γραφεῖσαν πρὸς τὸν Παῦλον ἐν Ῥώμῃ ἀναγνωσθῆναι τοῖς Κολασσαεῦσιν. Desinit
τῆς ἐν Κυρίῳ ὑγιείας σου Desinit
ΤΗΣ ΕΝ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ Desinit
της εν Νικαια συνοδου των τιηʹ θεοφορων πατερων. Διαταξεις των αγιων αποστολων· περι εορτων και νηστειων. και περι του αγιου Πασχα. κυριε ευλογησον. Titulus initialis
Τῆς ἐν παραδείσῳ γλυκερᾶς διαγωγῆς ἐκπεσὼν Incipit
τῆς ἐν τῆ ἀκροβυστία Incipit cuiusdam partis
ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΤΡΟΥΛΛΩ ΣΥΝΟΔΟΥ Desinit
της ενδεκατης, ως τον εργασαμενον απο της πρωτης και τον υστερον Incipit abruptus
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΔΕΟΝ Desinit
ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΝ ΕΚΕΙΝΟΣ ΔΙΔΟΜΕΝΗΝ Incipit
τῆς ἐπὶ σοὶ συμφορᾶς ἄλλον μοι δεόντως ἐπικαταπέμψει παράκλητον Desinit
ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ: ΟΡΑΤΕ ΠΗΛΙΚΟΝ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΜΗΣ ΣΙΩΠΗΣ Incipit
Τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου Incipit
Τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οὐρανόθεν ἐπὶ γῆς γενομένης... Ἔστη δέ τις παρθένος ὀνόματι Ἰουστῖνα Incipit
Τῆς ἐπιφανοῦς Νικομηδείας καὶ ὁ κλεινὸς ἐν ἱερεῦσιν Ἑρμόλαος Incipit
τῆς εὐ[φροσύνης Desinit
τῆς εὐ]σεβείας Incipit
της ευαγγελικης γραφης ακριβειαν επαγγελλεται. Desinit
τῆς εὐαγγελικῆς γραφῆς, κατ’ ἀκρίβειαν ἐπαγγέλλεται. Desinit
ΤΗΣ ΕΥΚΤΑΙΑΣ ΣΟΥ ΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΣΗΣ Incipit
Τῆς εὐσεβείας ὁ μέγας στῦλος Incipit
τῆς εὐσεβείας τὰ ληΐα Desinit
τῆς εὐτυχοῦς προὔχοντα Σικελαρχίας Desinit
τῆς ζωῆς αὐτοῦ χρόνους, δέκα πρὸς ἑκατόν. Desinit
Τῆς ἠθικῆς φιλοσοφίας ἀρχὴ ὁ Θεός. Αὐτὸς γὰρ καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν καλῶν ἁπάντων Incipit
τῆς ἡμέρας αἴνεσις Incipit
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝ Η ΕΥΡΕΘΗ Incipit
τῆς ἡμετέρας χειρός, μηδὲν ὅλως πονήσαντος τοῦ ἡμετέρου νοὸς πρὸς τὰς ῥηθείσας τῆς Καινῆς Διαθήκης ὑποθέσεις. Desinit
Τῆς ἡμῶν μετριότητος καὶ διψώσης Incipit
τῆς θείας Incipit
Τῆς θείας ἀναντιῤῥήτως γραφῆς βεβαιούσης Incipit
Τῆς θείας ὁ πατὴρ μακαριότητος ἀξιοῖ Incipit
Τῆς θείας οἰκονομίας τελειότητα Incipit
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΗΜΩΝ ΘΕΟΥ Incipit
Τῆς θεολογίας ἐβαστάσαμεν ἢ χωρούμεθα τῇ στενῇ πύλῃ Incipit
Τῆς θεολογίας ὑπέρτατον καὶ ἀκατάληπτον χρῆμα Incipit
Τῆς θερμῆς σου καὶ γνησίας Incipit
Τῆς θερμῆς σου καὶ γνησίας Incipit
Τῆς θυλυίας ὅνου τὸ γάλα Incipit
Τῆς ἰατρικῆς τέχνης περί τε ὑγιείας καὶ νόσων στοχαζομένης Incipit
Τῆς ἰατρικῆς τέχνης σκοπὸς μὲν ἡ ὑγίεια Incipit
Τῆς ἰατρικῆς τέχνης σκοπὸς μὲν ὑγίεια, τέλος δὲ ἡ κτῆσις αὐτῆς Incipit
Τῆς ἱερᾶς ἱστορίας κατανοήσας ἐγὼ μῆκος Incipit
Τῆς ἱερᾶς ἱστορίας κατανοήσας ἐγὼ μῆκος, οὐχ ἥκιστα δέ Incipit
Τῆς ἱερᾶς τραπέζης μετὰ παρρησίας μεταλάβωμεν, καὶ μετὰ πολλῆς δόξης ἀπαντήσωμεν τῷ βασιλεῖ τῆς δόξης, Χ. Ἰ. ... Desinit
Τῆς ἱερᾶς τραπέζης μετὰ παρρησίας μεταλάβωμεν, καὶ μετὰ πολλῆς δόξης ἀπαντήσωμεν τῷ βασιλεῖ τῆς δόξης, Χ. Ἰ. ... Desinit
ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΑΤΟΠΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Incipit
Τῆς ἴσης ἀτοπίας εἶναι νομίζω τό τε φθέγγεσθαι τὰ μὴ δέοντα Incipit
τῆς ἴσης εὐκλείας μὴ ἄμοιϱος ἐν ἡμέϱᾳ εὑϱίσκοιτο τῆς ἀνταποδόσεως, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ… ἀμήν. Desinit
Τῆς καθ' ἡμῶν τυραννίδος λυθείσης Incipit
τῆς καθαριότητος τῆς καρδίας ἡ ἀποστολικὴ τελειότητος παραγίνεται Desinit
ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ Desinit
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΛΕΓΗ ΤΟ ΣΤΟΜΑ Desinit
Τῆς καρδίας μου τὴν σκέπην μεγαλύνω τάλας Ἰωάννης Incipit
Τῆς κατὰ Μωϋσέα πρώτης ᾠδῆς Incipit
τῆς κατὰ τὴν ψυχὴν εὐμορφίας, τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἡμᾶς καταξιώσῃ· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
τῆς κατὰ Χριστὸν πτωχείας, αὐτοῦ χεῖρα διδόντος, ἀπόνασθαι. Μετάνοιαν, ἐκλαμπρότατε κύριε Desinit
τῆς κατηγορίας Desinit
ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ Incipit
ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ Desinit
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΦΟΡΙΖΕΣΘΩΣΑΝ Desinit
τῆς κοσμικῆς συμπαθείας τοῖς ἀνθρώποις οὐδὲν γίνεται Desinit
ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΥΠΕΡΟΥΣΙΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ Desinit
Τῆς Κύπρου τὸ περίμετρον μίλια χν´ Incipit
ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΤΟ ΜΕΝ ΕΣΤΙΝ ΑΡΧΑΙΟΝ Incipit
της λαυρας του αγιου Σαββα της Παλαιστινης. Textus
Της λαυρας του αγιου Σαββα της Παλαιστινης. Θεοδουλος Ρακενδυτης. Textus
τῆς μακαρίας ἐκείνης φωνῆς ἐπακούσωμεν τῆς εὐλογημένους ἀποκαλούσης καὶ κληρονόμους ἀποδεικνυούσης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ... ἀμήν Desinit
τῆς Μακεδονίου παραφροσύνης Desinit
τῆς Μακεδονίου παραφροσύνης Desinit
τῆς μανίας ἡ συγκατάθεσις Desinit
τῆς μεγάλης ἁγιοσύνης Desinit
τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ἐνσημανθῆναι συναξαρίῳ ... ἀμήν Desinit
Τῆς μεγάλης πόλεως Ἱεροσολύμων ὑπὸ τοῦ Περσῶν βασιλέως ἁλούσης Incipit
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΑΥΤΗΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ Η ΜΕΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΥΤΗΣ ΗΤΤΟΝ Η ΠΑΛΑΙΑ ΡΩΜΗ Incipit
τῆς μεγαλοσύνης αὐτοῦ [ Desinit
ΤΗΣ ΜΕΘΗΣ ΚΑΤΑΓΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠʹ ΑΥΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ ΓΕΓΕΝΗΜΕΝΟΥΣ Desinit
Τῆς μὲν ἀριστείας οὐ πάνυ μέμφομαι τὸν νεανίσκον Incipit
Τῆς μὲν ἐπιγραφῆς τῶν ἀποστολικῶν Πράξεων ἅπαν ὑμῖν ἤδη τὸ χρέος καταβεβλήκαμεν Incipit
Της μεν επιγραφης των αποστολικων πραξεων. Incipit
ΤΗΣ ΜΕΝ ΤΩΝ ΑΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ Incipit
ΤΗΣ ΜΕΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΩΝ ΗΠΟΡΗΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΣ Incipit
ΤΗΣ ΜΕΝΤΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Incipit
τῆς μερίδος ἀξιωθῆναι τῶν εὐαρετησάντων τῷ κυρίῳ εὐχαῖς καὶ πρεσβείαις Βαρλαάμ τε καὶ Ἰωάσαφ τῶν μακαρίων, περὶ ὧν ἡ διήγησις, ἐν Χριστῷ... ἀμήν. Desinit
ΤΗΣ ΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΗΡΥΧΘΗΣΟΝΤΑΙ Desinit
τῆς μετὰ Ἀγγέλων χορείας, τῆς μετὰ Χριστοῦ διαγωγῆς. Ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα Desinit
τῆς μετὰ τῶν ἁγίων ἐν αὐταῖς συναυλίας· χαρίτι... Desinit
Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μου πύλας, Ζωοδότα· ὀρθρίζει γάρ Incipit
Τῆς μετανοίας γεγονὼς θεῖος κῆρυξ Incipit
ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΙΗΣΟΥ Incipit
Τῆς μετανοίας σε τὸν θεῖον Incipit
Τῆς μετανοίας σε τὸν θεῖον κέρυκα Incipit
τῆς μητρὸς τῶν ζώντων τῆς ἐκκλησίας· ᾧ πρέπει... Desinit
τῆς μηχανῆς πείσωσιν Incipit
Τῆς Μουσῆς σέθεν δ' εἶδον Incipit
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Incipit
τῆς μουσικῆς ἔλεξε Βαχείος Γέρων Incipit
Τῆς μυστικῆς ἐκείνης καὶ θείας κλίμακος ἣν ὁ θεὸς ὑπέδειξε τῷ πατριάρχῃ Incipit
Τῆς ξενιτείας ἡ μὲν ἀκουσίως πέφυκε Incipit
Τῆς ὀγδοάδος τῶν μερῶν σοι τοῦ λόγου Incipit
Τῆς ὀγδοάδος τῶν μερῶν σοι τοῦ λόγου Incipit
ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΙΣ Titulus initialis
ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΩΡΩΣΕΩΣ Desinit
της οικονομιας σου, αλληλουια. Desinit
της οικονομιας το κεφαλαιον τουτο εστι Desinit
της οικονομιας το κεφαλαιον τουτο εστι. Desinit
τῆς οἰκονομίας τὸ κεφάλαιον τοῦτό ἐστιν· Desinit
της οικονομιας το κεφαλαιον τουτο εστιν· Desinit
της οικονομιας το κεφαλαιον, τουτο εστι· Desinit
τῆς ὁμολογίας ἡμῶν τὴν καλὴν καὶ βεβαίαν κρηπῖδα ἀκράδαντον κατέχωμεν, ἵνα ἀκούσωμεν καὶ ἡμεῖς· Ἡ πίστις ὑμῶν σέσωκεν ὑμᾶς, πορεύεσθε εἰς εἰρήνην· ἧς γένοιτο… ἀμήν. Desinit
τῆς ὁποίας νὰ γενώμεν καὶ ἡμεῖς μέτοχοι τῆς τοῦ Χριστοῦ φιλανθρωπίας, ᾦ ἡ δόξα Desinit
Τῆς ὀρθοδοξίας Titulus initialis
Τῆς οὐ πρὸ πολλοῦ θυμήρους ἡμῖν εὐτυχήματος Incipit
ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ Incipit
Τῆς οὐρανίας διαθέσεως Incipit
Τῆς οὐρανίας διαθέσεως κατὰ τόδε Incipit
τῆς οὐρανίου βασιλείας καθίστανται κληρονόμοι. Desinit
ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΓΕΝΩΜΕΘΑ ΧΑΡΙΤΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ Desinit
ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΓΕΝΩΜΕΘΑ ΧΑΡΙΤΙ ΚΑΙ… ΑΜΗΝ Desinit
τῆς οὐρανίου βασιλείας κληρονόμοι καθίστανται. Desinit
τῆς οὐρανίου πολιτείας. Καὶ ἐν τῷ τέλει δὲ τὴν ἐπιστολὴν πάλιν ὑπομιμνήσκει, λέγων ὅτι ὁ τοῦ Θεοῦ υἱὸς ζωὴ αἰώνιός ἐστι καὶ θεὸς ἀληθινός, καὶ ἵνα τοῦτο δουλεύωμεν καὶ φυλάττωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων. Desinit
τῆς οὐρανίου πολιτείας. καὶ ἐν τῶ τέλει δὲ τῆς ἐπιστολῆς πάλιν ὑπομιμνήσκει λέγων, ὅτι τοῦ θεοῦ ὁ υἱὸς ζωὴ αἰώνιός ἐστι καὶ θεὸς ἀληθινὸς, καὶ ἵνα τούτω δουλεύωμεν καὶ φυλάττωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων. Desinit
τῆς οὐρανίου πολιτείας. Καὶ ἐν τῷ τέλει δὲ τῆς ἐπιστολῆς πάλιν ὑπομιμνήσκει, λέγων ὅτι ὁ τοῦ Θεοῦ υἱὸς ζωὴ αἰώνιός ἐστι καὶ θεὸς ἀληθινός, καὶ ἵνα τούτῳ δουλεύωμεν καὶ φυλάττωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων. Desinit
Τῆς οὐρανίου τρυφῆς τὴν ἀπόλαυσιν Incipit
τῆς οὐρανῶν βασιλείας ἀξιούμενοι... Desinit
ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΝΑ ΩΣΠΕΡ Η ΠΡΩΤΗ ΚΤΙΣΙΣ Incipit
τῆς πανηγύρεως ἔλεγεν οὕτως Desinit
Τῆς πανηγυρικῆς Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος ὁ λόγος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος ὁ λόγος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος ὁ λόγος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος ὁ λόγος ἐστί Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος ὁ λόγος ἐστί Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος ὁ λόγος ἐστί, κέκραται δέ πως Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος ὅλος ἐστί Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος ὅλος ἐστί Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας τοῦ βαπτίσματος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας τοῦ βαπτίσματος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας τοῦ βαπτίσματος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας τοῦ βαπτίσματος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας τοῦ βαπτίσματος ὁ πρότερος τούτου λόγος ὤν Incipit
Τῆς πανυμνήτου θεοτόκου τὴν σύλληψιν, τὴν γέννησιν εἴσοδον Incipit
τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἀξιωθῆναι, ἧς γένοιτο... Desinit
τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας ἀξιωθῆναι· χάριτι... Desinit
τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας ἀξιωθῆναι· χάριτι... Desinit
τῆς παρασκευαζούσης ἡμᾶς πλησιάζειν Θεῷ, ᾧ ἡ δόξα κτλ. Desinit
Τῆς παρθενίας τὸ κλέος Incipit
τῆς παρθενικῆς λοχείας ἡ νῦν τελετή· καὶ τῷ μεγέθει τῆς ἑορτῆς ὁ λόγος ἐξ ἀνάγκης συνεπαρθήσεται Incipit
τῆς παρθένου παραδόξως Desinit
τῆς παρθένου παραδόξως Desinit
Τῆς παρθένου τὸ κλεινὸν νῦν κλινίδιον Incipit
Τῆς παρούσης ἀκροστιχίδος ἡ ἔννοιά ἐστιν Incipit
Τῆς παρούσης ἀκροστιχίδος ἡ ἔννοιά ἐστιν αὕτη Incipit
Τῆς παρούσης ἀκροστιχίδος ἡ ἔννοιά ἐστιν αὕτη Incipit
Τῆς παρούσης ἀκροστιχίδος ἡ ἔννοιά ἐστιν αὕτη Incipit
Τῆς παρούσης ἀκροστιχίδος ἡ ἔννοιά ἐστιν αὕτη ὁ εὐλογημένος Θεὸς καὶ ἄνθρωπος Incipit
Τῆς παρούσης τιμίας καὶ βασιλικῆς συνάξεως Incipit
Τῆς παρούσης τιμίας καὶ βασιλικῆς συνάξεως Incipit
τῆς παρρησίας εἴπωμεν Desinit
τῆς πειθοῦς διηνεκῶς ἀμειβόμενος· ἐγὼ δέ τοι στοιχηδὸν τὰς καθολικὰς καθεξῆς ἐπιστολὰς ἀναγνώσομαι. τὴν τῶν κεφαλαίων ἔκθεσιν ἅμα καὶ θείων μαρτυριῶν μετρίως. ἐνθένδε ποιούμενος. Desinit
ΤΗΣ ΠΕΛΩΠΟΝΗΣΟΥ Desinit
ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΤΤΟΣΥΛΛΑΒΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ Desinit
ΤΗΣ ΠΕΝΙΑΣ Desinit
τῆς περὶ γῆν εὐκαιρίας. ὥσπερ γὰρ Desinit cuiusdam partis
Τῆς περὶ συνθέσεως φαρμάκων θεραπείας Incipit
Τῆς περὶ τὴν τῶν οὔρων διαφορᾶς πραγματείαν πολλοὶ τῶν ἀρχαίων ἰατρῶν ἐπεχείρησαν γράψαι Incipit
Τῆς περὶ τὸ σῶμα τἀνθρώπου τέχνης μιᾶς οὔσης Incipit
Τῆς περὶ τοὺς σφυγμοὺς θεωρίας εἰς τέτταρα Incipit
Τῆς περὶ τοὺς σφυγμοὺς θεωρίας εἰς τέτταρα μέρη Incipit
Τῆς περὶ Χριστοῦ γνώσεως σφόδρα πεφυτικυίας [sic?] καὶ πάσης γῆς τῆς ὑπ’ οὐρανὸν πεπληρωμένης ῥήμασιν ἀπτώτοις Incipit
Τῆς περικοπῆς ταύτης τῆς ἡδίστης Incipit
Τῆς περικοπῆς ταύτης τῆς ἡδίστης Incipit
Τῆς περικοπῆς ταύτης τῆς ἡδίστης Incipit
Τῆς περικοπῆς ταύτης τῆς ἡδίστης, ἣν συνεχῶς στρέφοντες οὐ Incipit
τῆς περιτομῆς· τοῖς δε ἐξ εθνῶν παρεγγυᾶ μη κατεπαίρεσθαι τῶν Ιουδαίων. Desinit
Τῆς περιωνύμου μητρὸς τῶν ἐκκλησιῶν Incipit
ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Incipit
τῆς πίστεως · διδάξας δὲ καθαρὰ εἶναι τὰ βρώματα, καὶ παραγγείλας αὐτῶ ἐκτρέπεσθαι τὰς ἐμφιλονείκους ζητήσεις ὡς βεβήλους οὔσας · ἐφ᾽αἷς καί τινες καυχώμενοι παρέβησαν τὴν πίστιν, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
τῆς πίστεως λόγον κατηχήσας ἐφώτισεν. Desinit
τῆς πίστεως λόγον κατηχήσας ἐφώτισεν. Desinit
τῆς πίστεως παρὰ τοῦ κυρίου, τελειοὶ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
τῆς πίστεως παρὰ τοῦ κυρίου· τελειοὶ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
Τῆς πίστεώς σε ἄγκυραν κεκτημένοι Incipit
ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ Titulus initialis
τῆς ποθουμένης σωτηρίας καὶ τῆς ἀτελευτήτου μακαριότητος. Ἧς γένοιτο... ἀμήν Desinit
Τῆς πόλεως Ἱερουσαλὴμ κατὰ συγχώρησιν Θεοῦ Incipit
Τῆς πόλεως Ἰερουσαλὴμ κατὰ συγχώρησιν θεοῦ… παραδοθείσης τοῖς ἀθέοις Incipit
Τῆς πολυθρυλλήτου τῆς Ἑλλάδος οὔνομα ἀκούων Incipit
τῆς πονηρᾶς σου νῦν διαιρέσεως Desinit
τῆς πονηρίας λέγω τῆς γυναικός Desinit
τῆς πονηρίας λέγω τῆς γυναικός Desinit
τῆς πράξεως κατορθωσάμενος Desinit
τῆς προκειμένης τραπέζης εἰς τοὺς αἰῶνας... Desinit
τῆς προκειμένης τραπέζης ἐν Χριστῷ... Desinit
τῆς προκειμένης τραπέζης· ἐν Χριστῷ... Desinit
τῆς προκειμένης τραπέζης· ἐν Χριστῷ... Desinit
Τῆς πρὸς τῷ Λιβάνῳ ὄρει Φοινίκης πολλαὶ μὲν πόλεις καὶ ἕτεραι νοτιώτεραι Incipit
τῆς προσηκούσης εἰς ἐκεῖνο τὸ δικαστήριον ἀπελθόντες, ἐπιτύχωμεν τῶν ἐπηγγελμένων ἡμῖν ἀγαθῶν, χάριτι... Desinit
ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΥΠΕΙΣΦΡΗΣΑΣΗΣ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΣΥΜΒΟΛΩ Incipit
ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΥΠΕΙΦΡΗΣΑΣΗΣ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΣΥΜΒΟΛΩ Incipit
τῆς προσκαίρου ταύτης κολάσεως ῥυσθῶμεν καὶ τῆς αἰωνίου γεέννης ἐκφύγωμεν· ἐν Χριστῷ… Desinit
Τῆς πρώτης χορείας τῶν ἀποστόλων Incipit
Τῆς ῥητορικῆς ἁπάσης τριχῶς διαιρουμένης Incipit
Τῆς ῥητορικῆς δυνάμεως συνοπτικὴ διδασκαλία Titulus initialis
Τῆς ῥίζης ὁ φλοίος μετ'οἴνου Incipit
ΤΗΣ ΣΑΡΚΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ Desinit
Τῆς Σελήνης οὔσης ἐν Κριῷ Incipit
Τῆς Σελήνης οὔσης ἐν Κριῷ, Λέοντι, Τογότῃ δεῖ τὰς τῶν αἱμάτων ἀφαιρέσεις Incipit
ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΟΥΣΗΣ ΕΝ ΤΩ ΚΡΙΩ Incipit
τῆς σήμερον ἀναγινωσκομένης ἐν τῷ εὐαγγελίῳ Incipit
Τῆς σῆς κάρας τῆς θεοπτικῆς Incipit
Τῆς σῆς κάρας τῆς θεοπτικῆς Incipit
Τῆς σῆς μὲν πρότερον εὐσεβείας ἀγγελλομένης ἡμῖν ἐτερπόμεθα, καὶ τοῦ μὴ μόνον σαυτῷ τὴν ἀρίστην προελέσθαι μερίδα Incipit
τῆς σῆς ὁσιότητος τὴν ὀφειλομένην πᾶσιν ἀπονέμων μετάνοιαν Desinit
Τῆς σῆς, ἁγνὴ τράπεζα, φρικτῆς ἰσχύος Incipit
Τῆς σοφίας ἱερῆς σεμνῷ Incipit
Τῆς σοφίας ὁδηγέ, φρονήσεως χορηγέ Incipit
Τῆς σοφίης ἄμαχος καὶ δυσπολέμητος Incipit
Τῆς σοφίης μέγα χρῆμα τεόντ' Incipit
Τῆς σοφίης μεγάλης προφερέστατον Incipit
Τῆς σοφίης μὲν ἔχεις καθαρᾶς Incipit
Τῆς σοφίης Πειθὼ σέοθεν στομάτων Incipit
τῆς στερεᾶ πε Desinit
της συγγραφης του μακαριου Ματθαιου του ευαγγελιστου. Desinit
της συγγραφης του μακαριου Ματθαιου του ευαγγελιστου. Desinit
της συγγραφης του μακαριου Ματθαιου του ευαγγελιστου. Desinit
Τῆς συνδεδεμένης ἀνδρὶ ἡ τοῦ ὁμοζύγου Incipit
Τῆς συνόψεως τῶν συλλογισμῶν στοχαζόμενοι Incipit
Τῆς συνόψεως τῶν συλλογισμῶν στοχαζόμενοι Incipit
Τῆς συνόψεως τῶν συλλογισμῶν στοχαζόμενοι καὶ τῆς σαφοῦς αὐτῶν παραδόσεως Incipit
Τῆς συνόψεως τῶν συλλογισμῶν στοχαζόμενοι, καὶ τῆς σαφοῦς αὐτῶν παραδόσεως Incipit
της συντελειας του αιωνος. αμην. Desinit
τῆς σωτηρίας ἀπο[γνῷς Desinit
ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΕΣ Desinit
Τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τοσοῦτον ἐξ ἀρχῆς ἐμέλησε τῷ Θεῷ Incipit
Τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τοσοῦτον ἐξ ἀρχῆς ἐμέλησε τῷ Θεῷ Incipit
της Τεσσαρακοστης, εν οις εταχθη αναγινωσκεσθαι. Desinit
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Incipit
τῆς τέχνης ἐστὶ κομψότατον Incipit
ΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ Desinit
τῆς Τιβεριάδος· οἱ δὲ ἡλίευσαν πλῆθος ἰχθύων, καὶ ἔφαγε μετ’ αὐτῶν. Εἶτα ἐπιτάττει τῷ Πέτρῳ ποιμαίνειν τὰ πρόβατα, καὶ προλέγει αὐτῷ ποίῳ θανάτῳ ἀποθανεῖται, καὶ κελεύει ἀκολουθῆσαι αὐτῷ. Desinit
τῆς τίμίας ζώνης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ὁμοίως· τῷ σαββάτῳ τῆς τυρινῆς ἀργία πάντων Desinit
ΤΗΣ ΤΟΙΑΥΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ Desinit
τῆς τοιαύτης λαλιᾶς [ἀκούειν τῶν] δικαζομένων οὐκ ἔχει Desinit
τῆς τοῦ ἀγαθοῦ φύσεως ὁ Υἱὸς ταῦτα λέγει Desinit
τῆς τοῦ Βαλαὰμ ὄνου Desinit
ΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΡΧΗΣ Incipit
Τῆς τοῦ ἔτους ἀρχῆς ἄλλης καὶ ἄλλης παρ' ἑτέροις νομιζομένης Incipit
Τῆς τοῦ ἔτους ἀρχῆς ἄλλης καὶ ἄλλης παρ' ἑτέροις νομιζομένης Incipit
ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΟΣ ΔΕΙΧΘΗΣΕΣΘΑΙ Desinit
Τῆς τοῦ Λαζάρου παραβολῆς τὸ τέλος ἀνάγκη τήμερον ἀποδοῦναι Incipit
Τῆς τοῦ περὶ εὑρέσεως βιβλίου ἀρχόμενοι Incipit
της του ρητου αναπτυξεως. εν αρχη ην ο λογος. Desinit
Τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οὐρανόθεν ἐνανθρωπήσεως Incipit
τῆς τοῦ σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίας. Desinit
Τῆς τοῦ Χριστοῦ χάριτος αὐξανομένης Incipit
Τῆς τραγικῆς ποιήσεως εἴδη εἰσὶ δέκα πρόλογος Incipit
Τῆς τραγῳδίας ἐκεῖνο τὸ κτᾶσθ' ἑταίρους Incipit
τῆς τραπέζης παρακειμένης Desinit
τῆς Τριάδος θεολογίαν Desinit
Τῆς Τριάδος τὸν ἕνα σὺν ἁγίοις λιτάζω· Μάρκος Incipit
Τῆς Τριάδος τὸν πρόμαχον Incipit
τῆς τρισηλίου καὶ μοναρχικωτάτης λαμπρότητος ᾗ πρέπει... Desinit
τῆς τρισηλίου καὶ μοναρχικωτάτης φαιδρότητος, ᾗ πρέπει... Desinit
τὴς τρισηλίου καὶ μοναρχικωτάτης φαιδρότητος· ᾗ... Desinit
ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΕΠΤΟΜΕΝΗΣ Desinit
Τῆς τρυφῆς δεῖ ἀπέχεσθαι Incipit
τῆς τρυφῆς ὁ χειμάρρους τὸ καὶ ἁλλόμενον ὕδωρ Incipit
τῆς τῶν Ἐκκλησιῶν εἰρήνης ἀντέχεσθαι, εἰδότες ὡς πολὺς ἀπόκειται ὁ μισθὸς τῆς συγκροτοῦσιν αὐτὴν ἐν τῇ τῆς ἀνταποδόσεως ἡμέρᾳ. Desinit
ΤΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΑΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚ Desinit
τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας ἀξιούμενοι, ἧς γένοιτο... Desinit
τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας ἀξιωθῆναι· χάριτι... Desinit
τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας ἐπιτευξόμεθα· ἧς... Desinit
ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΣ Desinit
ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡ'ΗΜΙΝ ΣΟΦΩΝ ΣΙΩΠΗΣ Desinit
Τῆς τῶν Περσῶν ἀρχῆς εἰς Πάρθους διαλυθείσης καὶ τῆς τῶν Πάρθων ἐπικρατείας εῖς τοῦτο δυνάμεως ἀφιγμένης Incipit
Τῆς τῶν Περσῶν ἀρχῆς εἰς Πάρθους διαλυθείσης καὶ τῆς τῶν Πάρθων ἐπικρατείας ἐπαρθείσης Incipit
Τῆς τῶν πλανομένων ἀστέρων φορᾶς Incipit
Τῆς τῶν πλανομένων ἀστέρων φορᾶς ποικίλης γε οὔσης καὶ πολυειδοῦς, ποικίλας τε καὶ διαφόρους ἐδόδους Incipit
Τῆς τῶν πλανωμένων ἀστέρων φορᾶς Incipit
Τῆς τῶν πλανωμένων ἀστέρων φορᾶς Incipit
Τῆς τῶν πλανωμένων ἀστέρων φορᾶς ποικίλης γε οὔσης καὶ πολυειδοῦς Incipit
Τῆς τῶν πλανωμένων ἀστέρων φορᾶς ποικίλης γε οὔσης καὶ πολυειδοῦς Incipit
Τῆς τῶν πλανώμενων ἀστέρων φορᾶς ποικίλης γε οὔσης καὶ πολυειδοῦς Incipit
Τῆς τῶν πλανωμένων ἀστέρων φορᾶς ποικίλης τε οὔσης Incipit
Τῆς τῶν ῥωμαίων ἁγίας ἐκκλησίας Incipit
Τῆς τῶν Ρωμαίων ἀρχῆς εἰς μέγα δυνάμεως ἀφιγμένης, ἤδη τῆς τῶν Μακεδόνων παυσαμένης Incipit
Τῆς τῶν Ῥωμαίων ἀρχῆς ὡς οὐκ ὤφελε περιελθούσης εἰς Δέκιον Incipit