Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 74259

Type de cote : Actuelle

Remarque : Olim 204

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire IRHT – Personnes
Νικόλαος Κασάρης 19 En 1856, il est σακελλάριος ἐπαρχίας Ὄρους ; en 1865 il est ἀρχιερατικὸς ἐπίτροπος Ὄρους possesseur Note de possession p. 1127, du 1er septembre 1856 ; il est dit ἐκ κώμης περιθείας ; on trouve également plusieurs notes du même possesseur relatant des événements de sa propre vie
 • 106317

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 100072871

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1 p.543-1241 16 Papier Deuxième tome d'un ms. dont le premier est perdu ; pagination contemporaine de l'écriture ; la p. 709 est à deux colonnes

Témoins (57)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
p.0543-585 Theologica Quaedam 16
Titulus initialis
ἃ τοῖς θείοις ἐφαρμόζεται προσώποις ὀνόματα
Incipit
Περὶ μὲν οὖν τούτων καὶ νῦν καὶ πρότερον εἴρηται σημαίνοντες δὲ καὶ τούτοις
p.0585-609 Theologica De Trinitate 16
Titulus initialis
Ὅτι ὁ εἷς τῆς Τριάδος ὁ υἵος καὶ λόγος τοῦ Θεοῦ
Incipit
Τούτων δὲ θεωρηθέντων κατὰ τὴν γραφῆς καὶ τῶν ἁγίων διδασκαλίαν
p.0609-621 Theologica Quaedam 16
Titulus initialis
Περὶ τῶν ζ' μυστηρίων τῆς ἐκκλησίας
Incipit
Παραδέδωκε γὰρ ἡμῖν θεῖα τινὰ καὶ ἄρρητα μυστήρια
p.0621-623 Theologica Quaedam 16
Titulus initialis
῞Οτι παραδέδονται τινα ἐναγῆ μυστήρια τοῖς μάγοις
Incipit
Παραδέδονται δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ διαβόλου μυστήρια
p.0623-641 Theologica Quaedam 16
Titulus initialis
Ὅτι τὸ ὑπὲρ ἡμῶν σαρκωθῆναι
Incipit
Ὅσα μὲν οὖν ἀπὸ πίστεως ἀναμφιβόλως
p.0641-669 Theologica Quaedam 16
Titulus initialis
Περὶ τῆς κοινῆς τῶν νεκρῶν ἀναστάσεως
Incipit
Καὶ γὰρ μετὰ τῶν τῆς πίστεως κεφαλαίων
p.0669 Sigurus Andronicus Ducas Opera 16 De Spiritu sancto
Incipit
Εἰ τὸ πνεῦμα ἐνέργεια ἐστὶ τοῦ υἱοῦ
p.0670-671 Sigurus Andronicus Ducas Carmen De Trinitate 16 Vide cod. Oxford, Bodleian Libr., Cromwell 10, p. 472
Incipit
Πνεῦμα θεοῖο μεγασθενὲς ἄφθτιτον αἰέν
p.0671 Sigurus Andronicus Ducas In S. Gregorium Nazianzenum 16 Sine titulo cod. ; uide cod. Oxford, Bodleian Libr., Cromwell 10, p; 473
Incipit
῏Ω κέαρ ὄφρ' ἄγε
p.0672-680 Marcus Eugenicus Epistulae 16 Ed. L. Petit, Rome, 1977, p. 135-141 (= t. II, Paris, 1929) ; sequuntur (p. 680) nomina Iohannis Baptistae
p.0681-689 Marcus Eugenicus Confessio fidei
 • TB II Mark Eugenikos 10
16
p.0690-691 Marcus Eugenicus Capita syllogistica aduersus Latinos
 • TB II Mark Eugenikos 8
 • RAP G1031
 • TLG 3283.003
16 Excerpta duo, quorum alter (p. 690-691) editus est (ed. L. Petit, 1977 (= t. II, Paris, 1929), p. 105-106)
p.0692-705 Marcus Eugenicus De uitae termino ad Isidorum monachum
 • TB II Mark Eugenikos 23
16
p.0706-708 Libanius Descriptio ueris 16
p.0709 Iohannes Chrysostomus Opera 16 Textus incertus
Incipit
οἱ μὲν δίκαιοι ἢ ὄντες ἢ ἐσόμενοι
p.0710-717 Iohannes Chrysostomus In illud : Nemo potest duobus dominis seruire (Mt. 6, 24)
 • CPG 5059
16
p.0718-720 Euthymius Hagiorita (Traducteur) Vita Barlaam et Ioasaph
 • CPG 8120
 • BHG 0224
16 Excerptum (cap. XXXVI)
Incipit
τοῦ δὲ Ἰωάσαφ πυθομένου τί αὐτεξούσιον καὶ τί προαίρεσις
Desinit
πῦρ ἀπαύγασμα φῶς, πηγὴ ποταμὸς ὕδωρ
p.0721-727 Marcus Eugenicus Opera 16 Contra Latinos cap. I
Incipit
ἐπεὶ οὖν ὁ ἄναξ κράτιστε
Desinit
καὶ τὰς παραδόσεις τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν
p.0728-736 Marcus Eugenicus Dialogus de additione ad Symbolum a Latinis facta
 • TB II Mark Eugenikos 5
16
p.0737-749 Marcus Eugenicus Epistula encyclica contra Graeco-Latinos et decretum synodi Florentinae
 • TB II Mark Eugenikos 25
16
p.0749 Chronologica Varia 16 Computus breuis a creatione mundi usque ad resurrectionem Christi
p.0750-761 Marcus Eugenicus Opera 16 De accusatione Latinorum (anonymus cod.)
Incipit
κατὰ ποῖον καιρὸν καὶ πότε καὶ παρὰ τίνων αἰρεσιοτῶν
Desinit
ἵνα καὶ τῆς μελλούσης ζωῆς γενώμεθα ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ
p.0761 Theologica Quaedam 16 Num liceat confiteri pectore tantum, at non ore
Incipit
οὐ περιώρησεν ὁ Θεὸς τὴν ὅλην σωτηρίαν ἐν τῇ καρδίᾳ εἰπὼν
p.0762-765 Isaac Niniuita Syrus Excerpta 16 De desidia
Titulus initialis
τοῦ ἁγίου Ἰσαὰκ τοῦ δευτέρου Παύλου τοῖς μοναχοῖς
Incipit
παραφυλάττεσθε ἁγαπητοὶ ἀπὸ τῆς ἀργίας
p.0766-767 Oracula Quaedam 16 Oracula quattuor
Incipit cuiusdam partis
ὀψέ ποτε θεὸς ἐπὶ τὴν πολυσχεδῆ ταύτην ἔλασει γῆν
Incipit cuiusdam partis
εἷς με βιάζεται οὐράνιος
Incipit cuiusdam partis
ἐπὶ Ἰακὼβ ἐβασίλευσεν Αἰγυπτίων Φαραὼ ... θούλις
Incipit cuiusdam partis
βασιλεύσας Αἰγύπτου πάσης καὶ ἕως Ὠκεανοῦ
p.0767 Theologica De Haeresibus 16 Index haereticorum
Incipit
Ἄρειος πρεσβύτερος Ἀλεξανδρείας
p.0768-769 Liturgica Preces quaedam 16 Precatio S. Isaaci
Incipit
Δέσποτα κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ ἐπὶ Λαζάρω κλαύσας
p.0769 Theologica Quaedam 16 De distinctione in Deo essentiae et potentiae
Incipit
ὅτι ἐστι ἐπὶ θεοῦ διάκρισις οὐσίας καὶ ἐνεργείας
p.0770 Gregorius Palamas Contra Iohannem Beccum
 • TB II Gregory Palamas 2
16 Excerptum (Chrestou, I, p. 164-165)
p.0772-828 Sigurus Andronicus Ducas Opera 16 Chronicum breue
Incipit
ὁ Ἀδὰμ ὅτε ἐγέννησε τὸν Σὴθ ἐν ἐτῶν σλ'
p.0829-833 Epistulae Exempla 16 Exempla epistularum de consecratione uineae, horti etc.
p.0833 Medica Remedia uaria 16 Remedia uaria (de urinis, haemorroidibus etc.)
p.0834-835 Theologica Quaedam 16 De imagine
Incipit
τί ἐστιν εἰκὼν καὶ κατὰ τί εἰκὼν, καὶ ποσαχῶς
p.0836-838 Chronologica Chronica 16 De capta Anatolia et Thessalonica (die XXIX Martii 1430)
p.0839 Gregorius Nazianzenus Theologica 3 : De Filio 1 (or. 29)
 • CPG 3010.29
16 Excerptum cap. 19
p.0839-840 Gregorius Nazianzenus Theologica 4 : De Filio 2 (or. 30)
 • CPG 3010.30
16 Excerptum cap. 3
p.0840-841 Leontius scholasticus Liber De Sectis
 • CPG 6823
16 Excerptum
Desinit
ἢ πῶς ἐκπορεύεται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐ δεῖ περιερίζεσθαι
p.0841-843 Athanasius Alexandrinus ptr. I De synodis Arimini in Italia et Seleuciae in Isauria
 • CPG 2128
16 Excerptum (PG 26, 705-708) ; anonymus cod.
p.0843 Alphabeta Varia 16
Incipit
Ἰστέον ὅτι οἱ Ἕλληνες οὐ ταῦτα τὰ γράμματα εἶχον τὰ κδ'
p.0844-851 Apophthegmata Patrum Collectio alphabetica
 • CPG 5560
 • BHG 1443-1444c
16
Titulus initialis
Ἐκ τοῦ γεροντικοῦ ξα'
Incipit
Ἀδελφὸς παρέβαλε τῷ ἀββᾶ Νείλῳ
Desinit
μὴ κατακρίνεις τινὰ ταῦτα τήρει καὶ σώζει
p.0852-1048 Theologica Quaedam 16 Citantur auctores ecclesiastici complures in refutatione Gregorii Acindyni
Titulus initialis
Τὰ ληρήματα τοῦ Ἀκινδύνου καὶ αἱρέσεις ξβ'
Incipit
Λέγει τὸν Θεὸν μηδόλως ἔχειν ἐνέργειαν
Desinit
εἰ μὴ μεταμεληθέντες εἰς ἐπιστροφὴν καὶ μετάνοιαν ἔλθωσιν
p.1049-1073 Barlaam Calaber de Seminaria Al 1(II) 16 Ed. A. Fyrigos, Città del Vaticano, 1998, Studi e testi 347-348, p. 630-666
p.1074-1078 Gregorius Nazianzenus In Heronem (or. 25)
 • CPG 3010.25
16
p.1079-1099 Barlaam Calaber de Seminaria Aduersus Latinos [al] Opuscula 21 16 Sermo 2 tantum (ed. A. Fyrigos, Città del Vaticano, 1998, Studi e testi 347-348, p. 498-526)
p.1099-1104 Barlaam Calaber de Seminaria Aduersus Latinos [al] Opuscula 21 16 Sermo 3 (ed. A. Fyrigos, Città del Vaticano, 1998, Studi e testi 347-348, p. 528-536)
p.1104-1110 Barlaam Calaber de Seminaria Opera 16 Ed. A. Fyrigos, Città del Vaticano, 1998, Studi e testi 347-348, p. 482-490
Titulus initialis
ξδ' δόγμα Λατίνων γραφὲν ὑπὸ τῶν ἀποκρισιαρίων τοῦ πάπα
Incipit
Πρόβλημα. ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱός
p.1111-1117 Photius Cpl. ptr. I (Auteur supposé (tradition manuscrite)) Varia contra Latinos
 • RAP G1806
16 Excerptum (PG, 102, 392-400)
p.1118-1125 Theologica Aduersus Latinos 16 P. 1126-1129 uacuae praeter adnotationes
Titulus initialis
Πῶς καὶ τίνι τρόπῳ ἐχωρίσθησαν ἡμῶν οἱ Λατῖνοι
Incipit
῾Ο ἐν τῇ ζ´ συνόδῳ ᾿Ανδριανός
p.1130-1181 Manuel Corinthius rhetor De Marco Eugenico et de synodo Florentina 16 Cf. ed. L. Petit (Rome, 1977), p. 183-214
p.1182-1188 Manuel Corinthius rhetor Canones in S. Deiparam 16 Ed. Papadopoulos-Kerameus, ᾿Επετηρὶς Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσός, 6, 1902, p. 84, n° 15 ; p. 1189-1190 uacuae (?)
p.1191-1196 Nilus Diasorenus Canon in Dormitionem Deiparae 16 Ed. L. Petit, Acolouthies, Bruxelles, 1926, p. 142, n° 7
p.1196-1210 Iohannes Mauropus Euchaita ep. Canones 16 Canon in Iohannem Chrysostomum (ed. D. Strategopoulos, Ἀκολουθιές, Athenis, 2007, p. 196)
p.1211-1215 Gregorius Nazianzenus In sanctum Pascha 2 (or. 45)
 • CPG 3010.45
16 Des. mut. (PG 36, 653, 26) ; cum commentario
p.1215 Antiochus monachus Pandectes Scripturae Sacrae
 • CPG 7843
16 Excerptum ex hom. 17 (PG 89, hom. 17, l. 30-37) ; Iohannes Chrysostomus cod.
 • IRHT
p.1216-1237 Gennadius Cpl. ptr. II Opera 16 De orthodoxa fide contra Agarenos (ed. M. Crusius, Turcograeciae libri octo, Bâle, 1584, p. 109-119)
Incipit
ἰχτικατουμοῦς, μπουνοῦν
p.1238-1240 Lexica Varia 16 Lexicon graeco-arabicum
Incipit
Εἶδος νένε πότε μετά
p.1241 Scholasticus quidam Dialogus Ad Symoneon Theolog. 16 Des. mut.