Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Τη

Détails contenus par liste alphabétique Type
τη [...] ημερα ε ωρα α ετους ͵ϛξκϛʹ Textus
τῆ ἁγία καὶ μεγάλη Kυριακῆ τοῦ Πάσχα· πρκμ (προκείμενον), ἦχος πλάγιος τοῦ τετάρτου. Introductio
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ ε´ Titulus initialis
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ θεοῦ χάριτι Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ καὶ τοῖς κατ’ Αἴγυπτον \ καὶ Λιβύην καὶ Πεντάπολιν Incipit
ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Incipit
ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Incipit
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ κυριακῇ τοῦ Πάσχα Titulus initialis
Τῆ ἁγία καὶ μεγάλη κυριακῆ τοῦ Πάσχα Incipit
τη αγια και μεγαλη κυριακη. απο πραξεων Titulus initialis
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Παρασκευῇ Λόγος εἰς τὰ ἅγια πάθη τοῦ Κυρίου Titulus initialis
Τη αγια και μεγαλη παρασκευη ο αποστολος προς Κορινθιους επιστολη. λεγεται δε και το αυτο αποστολικον και τη υψωσει. Titulus initialis
τη αγια και μεγαλη πεμπτη. ο αποστολος. προς Κορινθιους α΄ επιστολη. Titulus initialis
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ τεσσαρακοστῇ Incipit
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ τετράδι ἐκάλεσεν Incipit
ΤΗ ΑΗΤΤΗΤΩ ΦΟΒΕΡΑ Incipit
Τῇ ἀμαθίᾳ ὥσπερ χαλεπῇ νόσῳ πολλὰ ἁμαρτήματα ἕπεται Incipit
Τῇ Αὐγούστῃ κυρᾷ Εἰρήνῃ Titulus initialis
τῇ αὐθεντία σου γένοιτο Desinit
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ δευτέρᾳ τῆς Πεντηκοστῆς αὐτὸ τὸ πανάγιον καὶ ζωοποιὸν Πνεῦμα Incipit
Τη αυτη ημερα μνημη του εν αγιοις πατριαρχου Κωνσταντινουπολεως Ιωαννου του νηστευτου. Titulus initialis
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Γρηγορίου ἐπισκόπου Ἀσσοῦ Incipit
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ μὲν ἅγιος ἱερομάρτυς Πατρίκιος διηγήσατο ἡμῖν περὶ τῆς μελλούσης κρίσεως Incipit
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ οἱ ἅγιοι πατέρες, οἱ τὰ πάντα καλῶς Incipit
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ οἱ ἅγιοι πατέρες, οἱ τὰ πάντα καλῶς Incipit
τῇ αὐτῇ ψήφῳ πάντας ἡμᾶς εἰς ὑποψίαν καταστήσετε Desinit
τῇ ἀφθάρ[τῳ Desinit
τῇ β' τῆς διακινησίμου ἐκ τοῦ κατὰ Ἱωάννην Titulus initialis
Τῇ β’ ἦχος α’ Ἄχραντε Θεοτόκε ἡ ἐν οὐρανοῖς εὐλογημένη Incipit
ΤΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΜΗ ΥΠΕΣΤΗΡΙΞΕΝ ΚΑΙ ΥΨΩΣΩΜΕΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Κ. Τ. Λ. Desinit
Τῇ βδέλλῃ τρεῖς θυγατέρες ἦσαν ἀγαπώμεναι Incipit
Τῇ βδέλλῃ τρεῖς θυγατέρες ἦσαν ἀγαπώμεναι Incipit
ΤΗ ΒΟΙ ΝΕΜΕΣΘΑΙ Incipit
Τῇ Βρετανίᾳ, τῇ Γαλατίᾳ, τῇ Γερμανίᾳ Incipit
Τῇ γ' τῆς ζ' ἑβδομάδος Desinit
ΤΗ ΓΑΡ ΑΝΑ[ΣΤΑΣΕΙ Desinit
Τῇ γενεῇ στίλβεις πᾶσιν Incipit
τῇ γῇ ἐπι[μέλειαν Desinit
ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΑΥΤΗ Desinit
Τῇ δ' ἀρετῇ οὐκ ἄν σοι ἐρίσειεν Incipit
ΤΗ Δʹ ΚΥΡΙΥΕΙ Ο ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΓΓΕΛΟΥΣ Γʹ ΜΑΝΤΟΥΗΛ ΑΠΟΔΟΚΙΗΛ Incipit
τῇ δὲ ἐπαύριον νομίσας αὐτὸν τεθνάναι Incipit
τῇ δὲ μερίδι συνημμένους τῶν σωζομένων, ἐν αὐτῷ... Desinit
ΤΗ ΔΕ ΠΡΟΟΡΑΝ ΕΠΙΣΤΗ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ Desinit
ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΗ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΟΘΟΝ ΑΠΟΔΙΔΟΥΣ Incipit
τῇ δήξει δὲ τὰ δριμέα βλάπτει Desinit
ΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ Desinit
ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΑ ΜΟΝΗ ΟΥΚ ΕΤΙ ΚΑΙ ΤΩ ΡΗΤΩ Desinit
τῇ δωδεκάτῃ κυριακῇ τοῦ Λουκᾶ Titulus initialis
Τῇ ε´ ἡμέρᾳ τοῦ Ἰαννουαρίου μηνὸς κατὰ τὴν πρωΐαν ἑορτάζουσι τὴν ἑορτὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Incipit
τῇ ε' ἡμέρᾳ τοῦ Ἰαννουαρίου Incipit
Τῇ ἑβδομάδι τῇ πρὸ τῆς κρεωφάγου Incipit
Τῇ ἑβδομάδι τῆς (!) πρὸ τῆς κρεοφαγίας Incipit
Τῇ εἰκόνι τοῦ Χριστοῦ, ὦ βέλτιστε, οὐ λατρευτέον Incipit
ΤΗ ΕΚ ΨΕΥΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΑΣ Incipit
ΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ Desinit
Τῇ ἐκλαμπροτάτῃ αὐθεντίᾳ τῇ σῇ εὐνοίας γεμούσῃ Incipit
Τῇ ἐξ ὄρους μωσαϊκῇ τμηθείσῃ ῥάβδῳ Incipit
Τῇ ἐξουσίᾳ τῇ δοθείσῃ μοι παρὰ τῆς ἐκκλησίας Incipit
Τῇ ἑορτῇ τῶν ἁγίων ἀποστόλων μετὰ τὸν ὄρθρον κλείσαντός μου τὴν θύραν Incipit
τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων προσφωνητικός. Ἀνεγνώσθη ἐν τῇ μονῇ τῆς Περιβλέπτου τὸ πρῶτον, παρόντος τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου καὶ πολλῶν τῆς συγκλήτου· εἶτα διεδόθη Titulus initialis
ΤΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΗ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ Desinit
Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ Incipit
Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς Incipit
Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς Incipit
Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει Incipit
ΤΗ ΕΣΧΑΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΙΣΤΗΚΕΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ Incipit
Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα Incipit
Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τρεῖς ἑορτὰς ἑορτάζον οἱ Ἰουδαῖοι Incipit
Τῇ εὐγενεστάτῃ καὶ πάσης ἀρετῆς πεπληρωμένῃ ἐκ Θεοῦ τῇ κυρᾷ Σιμωνίδι Παλαιολογίνῃ τῇ Ἀσανίνῃ Titulus initialis
Τῇ εὐσεβεστάτῃ Αὐγούστῃ κυρᾷ Ἄννῃ τῇ Παλαιολογίνῃ Titulus initialis
Τῇ εὐσεβεστάτῃ Αὐγούστῃ περὶ τόκου Titulus initialis
Τῇ θαυμαστῇ δυάδι τῶν σοφῶν ἀναργύρων Incipit
Τῇ θαυμαστῇ δυάδι τῶν σοφῶν ἀναργύρων πατρὶς μὲν κώμη τις ἦν Incipit
Τῇ θεαυγεῖ μνήμῃ νῦν τῆς θεοτόκου Incipit
Τῇ θείᾳ βἰβλῳ διαθήκης τῆς νέας Incipit
Τῇ θείᾳ καὶ ἱερᾷ συνόδῳ τῆς καθ’ ἡμᾶς ἁγίας ἐκκλησίας, ἀρίστοις καὶ τιμιωτάτοις πατράσι, Γεώργιος ὁ Σχολάριος τὴν ὀφειλομένην εὐλάβειαν. Ἡ μὲν κοινὴ τῶν σοφῶν ἁπάντων παραγγελία Incipit
Τῇ θείᾳ νεφέλῃ ὁ βραδύγλωσσος Μωϋσῆς ἐγκαλυφθείς Incipit
ΤΗ ΘΕΙΑ ΠΗΓΗ ΚΑΘΑΡΩΤΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΜΠΛΗΣΘΕΙΗΤΕ Desinit
Τῇ θεολόγῳ γλώττῃ σου τὰς συμπλοκάς Incipit
τῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς Incipit cuiusdam partis
τῇ ιγ' τοῦ ὀκτωβρίου Incipit
τη ιδια γλωσση λαλων. Desinit
τη ιδια γλωσση λαλων. Desinit
τη ιδια γλωσση λαλων. Desinit
τη ιδια γλωσση λαλων. Desinit
τῆ κακοδοξίά νενεκρώμενον Desinit
Τῇ κατὰ Θεὸν εὐγενεστάτῃ καὶ τιμιωτάτῃ κυρίᾳ μου καὶ ἀδελφῇ τῆς ὑψηλοτάτης βασιλίσσης, τῇ κυρᾷ Σωφροσύνῃ τῇ ἐν μοναχαῖς ὁσιωτάτῃ καὶ αἰδεσιμωτάτῃ Titulus initialis
Τῇ κγ´ τοῦ Ἰουνίου μηνὸς ποιοῦσι λιτανίαν Incipit
Τῇ κγ´ τοῦ Ἰουνίου μηνὸς ποιοῦσι λιτανίαν μεγάλην Incipit
τη κθʹ του αυγουστου μηνος εχαλασαν το καστρο του δεσπoτου το λεγομενον Κρουσοβετζυν (?) εν ετους ͵ϛϡλεʹ ινδικτιωνος(?) εʹ (?). Textus
Τῇ κοινῇ συνηθείᾳ καὶ τῇ τῶν πολλῶν χρήσει Incipit
Τῇ κοινῇ συνηθείᾳ καὶ τῇ τῶν πολλῶν χρήσει ὁ παρῶν λόγος συντακτήριος κέκληται Incipit
τῇ κραταιᾷ σου χειρὶ καὶ σῶσον με Desinit
ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΖΩΑΡΧΙΚΗΝ ΤΡΙΑΔΑ Titulus initialis
τῇ Κυριακῇ. ἀνεσπέρου φωτὸς ἡ γεννήτρια Incipit
τῇ λέξει Desinit
ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΕΙ Incipit
Τῇ μεγάλῃ ἀρχιερωσύνῃ· ἐπεὶ μὲν οὐ παυόμεθα πράττοντες Incipit
τῇ μελλούσῃ λαμπρότητι Desinit
ΤΗ ΜΕΝ ΑΝΑΙΡΟΥΣΗ Desinit
ΤΗ ΜΕΝ ΟΥΣΙΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Incipit
τῇ μὲν παρελθούσῃ κυριακῇ μνήμην ἐποιεῖτο Incipit
Τῇ μὲν προχθὲς κυριακῇ Incipit
Τῇ μὲν ὑπετέρᾳ διαθέσει πεισθείς Incipit
τῇ μετανοίᾳ προδράμετε ἵνα... ζωὴν αἰωνίον κληρονομήσητε... ἀμήν Desinit
Τῇ μνήμῃ τῆς ἁγνῆς ἐνηδόμενα ἀγγέλων τὰ τάγματα Incipit
Τῇ μουσικῇ τέχνῃ Incipit
Τῇ μουσικῇ τέχνῃ πᾶσαν τὴν δογματοποιιαν Incipit
ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΙ Desinit
ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΙ Desinit
τῇ νεότητι Desinit
τη νησω. μετα χρονων λβʹ της Χριστου αναληψεως, δια στιχων ͵βτʹ, διηγειται Detail(s)
ΤΗ ΝΥΝ ΧΡΙΣΤΕ ΦΕΡΕΙΣ ΜΕ ; ΓΑΙΑ ΦΙΛΗ ΚΑΙ ΠΟΝΤΕ, ΠΑΤΡΗΣ ΠΕΔΟΝ Incipit
ΤΗ ΟΓΔΟΗ Desinit
τῇ ὁμη[γύρει Desinit
Τῇ παρασκευῇ ἑσπέρας μετὰ τὴν τοῦ ἑσπερινοῦ ἀκολουθίαν Titulus initialis
Τῇ παρούσῃ δὲ (aut δή) Κυριακῇ ἀναγινώσκεται τὸ πρῶτον... δεύτερον, τρίτον ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον Incipit
Τῇ παρούσῃ ἡμέρᾳ τὸν ἀκάθιστον ὕμνον Incipit
ΤΗ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΑΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΣΙ Incipit
τῇ πεντεκαιδεκάτῃ κυριακῇ τοῦ Λουκᾶ Titulus initialis
τῇ ποιότητι τῆς φύσεως καὶ καρποφορεῖ Desinit
Τῇ προγραφῇ ταύτῃ πολλάκις Incipit
Τῇ προγραφῇ ταύτῃ πολλάκις ὁ ψαλμώδος ἐχρήσατο Incipit
Τῇ προλαβούσῃ ἑσπέρᾳ γίνεται παννυχὶς ἐν μιᾷ τῶν συνεγγὺς ἐκκλησιῶν Incipit
Τῇ προλαβούσῃ ἑσπέρᾳ γίνεται παννυχὶς ἐν μιᾷ τῶν συνεγγὺς ἐκκλησιῶν Incipit
Τῇ προσβολῇ τῶν πειρασμῶν Incipit
Τῇ προτέρᾳ κυριακῇ Incipit
Τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐγίνετο τὸ τοῦ ἀνωτέρου οὐρανοῦ καταπέτασμα Incipit
Τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῇ λεγομένῃ Κυριακῇ, ἣν ἐποίησεν ὁ Θεός Incipit
Τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῆς σελήνης Incipit
Τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τὸ φῶς καὶ ἄλλα Incipit
Τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τὸν οὐρανόν Incipit
Τῇ πρώτῃ τῆς ἰνδίκτου Incipit
ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ Incipit
Τῇ πρώτῃ τῆς ἰνδίκτου ἡ βασιλεία τοῦ Ἰσμαήλ Incipit
Τῇ πρώτῃ τῶν νηστειῶν· περὶ νηστείας Titulus initialis
Τῇ ῥητορικῇ πρῶτος ἐν Σικελίᾳ ὁ Συῤῥακούσιος κόραξ Incipit
Τῇ σεβαστοκρατορίσσῃ περὶ ἑ[αυτοῦ] Titulus initialis
τῇ σῇ δυνάμει ἀντιμαχεῖ πάντα Desinit
ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΕ Desinit
ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ Ω ΕΛΑΛΕΙ Incipit
τῇ τῆς σῆς χρηστότητος ῥοπῇ πεποιτός, πανύμνητε Incipit
ΤΗ ΤΙΜΗ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ Desinit
τῇ τοῦ θειοτάτου δεσπότου οὐρανίᾳ καὶ θείᾳ εὐεργεσίᾳ. Desinit
Τῇ τοῦ σταυροῦ δυνάμει τὸν ὄφιν ἐνέκρωσας Incipit
Τῇ Τριάδι μάκαρ παρεστώς Incipit
τῇ τροφῇ συναπέρχεται Desinit
Τῆ τῶν ἡμετέρων βασιλέων τε καὶ ἡγεμόνων μητρὶ Incipit
Τῇ τῶν θείων ἀποστόλων καὶ τῶν τούτους διαδεξαμένων Incipit
Τῇ τῶν θείων ἀποστόλων καὶ τῶν τούτους διαδεξαμένων Incipit
Τῇ τῶν θείων ἀποστόλων καὶ τῶν τούτους διαδεξαμένων Incipit
Τῇ τῶν θείων ἀποστόλων καὶ τῶν τούτους διαδεξαμένων Incipit
ΤΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΟΥ ΚΟΓΧΥΛΗ Incipit
Τῇ τῶν φυσικῶν ἡδονῶν ὑπερτέρᾳ τῇ σωφρονούσῃ τῇ λογικῇ τρυγόνι· παραινετικὸς εἰς γάμου κοινωνίαν Titulus initialis
ΤΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΝΑΠΤΗΣΕΙ ΤΡΟΠΩΣΑΜΕΝΟΣ Desinit
τῇ ὑμετέρᾳ ἁγιωσύνῃ Desinit
τῇ ὑπερμάχῳ Incipit
τῆ φροντίδι τῆς ἐκκλησίας ἐγκεχρονικότα. Desinit
τῇ χάριτι ἐν τῇ θεώσει τοῦ καθ' ἡμᾶς βροτείου γένους Incipit
Τῇ χθὲς ἡμέρᾳ διελέχθην πρὸς τὴν ἀγάπην Incipit
Τῇ χθὲς ἡμέρᾳ διελέχθην πρὸς τὴν ἀγάπην ὑμῶν Incipit
τῇ χθὲς οὐκ ἐζυμώσαμεν ἄλευρον γὰρ οὐκ ἦτον Incipit
Τῇ χθὲς οὐκ ἐζυμώσαμεν· ἄλευρον γὰρ οὐκ ἦτον Incipit
ΤΗ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΣΕΡ(ΧΟΜΕΝΟΥΣ) Desinit
Τηλαυγές, Οὐλίερμε, φέγγος πατέρων Incipit
τηλικοῦτος τόσος τοιοῦτος τοῖοσδε Incipit
τηλικούτων μέντοι καὶ τοιούτων πραγμάτων Desinit
ΤΗΛΟΥΡΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΑΥΤΟ ΤΗΛΟΥΡΟΝ Incipit
ΤΗΛΟΥΡΟΝ ΤΟ ΤΗΛΕ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Incipit
Τήμερον δὲ ὀλίγα πάλιν Incipit
ΤΗΜΕΡΟΝ ΕΞΟΥΣΙΝ Desinit
Τήμερον πρὸ ἀρίστου Incipit
Τήμερον πρὸ ἀρίστου Incipit
τὴν ἀγαθὴν πολιτείαν ἐπιζητεῖ, ἧς ἀξιωθείημεν ἀγαθῇ προαιρέσει καὶ βοηθείᾳ θεοῦ, ᾧ πρέπει προσκύνησις νῦν καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν Desinit
ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ Incipit
ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΤΗΝ ΕΚΤΙΣΕΝ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΙΚΗΝ ΟΜΟΙΑΝ ΩΣΑΝ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ Incipit
ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ ΟΡΙΖΟΜΕΘΑ Desinit
ΤΗΝ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΝ ΚΑΙ ΑΣΧΗΜΑΤΙΤΟΝ ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ Desinit
Τὴν ἀδιόδευτον ὄντως πύλην τὴν πλατυτέραν οὐρανοῦ Incipit
τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου Desinit
την αθλιαν μου ψυχην Desinit cuiusdam partis
Τὴν ἀθυμίαν ἐνέθηκεν ἡμῶν ὁ Θεὸς τῇ φύσει, οὐχ ἵνα ἁπλῶς καὶ ἀκαίρως καὶ ἐν τοῖς ἐναντίοις αὐτῇ χρώμεθα πράγμασιν Incipit
ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΩΝ ΚΑΛΒΙΝΙΣΤΩΝ Incipit
τὴν αἰτίαν τῆς Desinit
Τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ γένους καὶ τὴν ἄλλην ὀργήν Incipit
τὴν αἰώνιον ζωὴν ἡμῖν προμνηστεύεται· ἧς γένοιτο... Desinit
ΤΗΝ ΑΚΟΗΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Incipit
ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ Desinit
Τὴν ἀλήθειαν ἀρχὴν εἶναι τῶν τοῦ Θεοῦ λόγων Incipit
Τὴν ἀλήθειαν ἀρχὴν εἶναι τῶν τοῦ Θεοῦ λόγων Incipit
Τὴν ἀλήθειαν ἀρχὴν εἶναι τῶν τοῦ θεοῦ λόγων ὁ μέγας ἡμᾶς διδάσκει Δαβίδ Incipit
τὴν ἀληθείαν προτιμάσθω Desinit
τὴν ἀληθείαν προτιμάσθω Desinit
ΤΗΝ ΑΛΗΘΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΗΤΕΡΑ Incipit
ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ Desinit
τὴν ἁμαρτἰαν τοῦ κόσμου, αὐτῷ ἡ δόξα... ἀμήν Desinit
τήν ἀναξιότητά του καὶ ἔτσι ἐταπεινώθη Desinit
την αναρχον γεννησιν του θεου λογου ευαγγελως εγραψεν ο Ιωαννης. Textus
Τὴν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν σήμερον Incipit
Τὴν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν σήμερον Incipit
Τὴν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν σήμερον Incipit
την αναστασιν… και την συντελεσας. Desinit
ΤΗΝ ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΩ ΤΩ ΜΕΓΑ ΣΟΥ ΕΛΕΟΣ Incipit
τὴν ἀνεξίκακον μακροθυμίαν καὶ εὐσπλαγχνίαν... Desinit
τὴν ἀνθρωπίνην εὐ[ Desinit
τὴν ἀνομίαν Incipit abruptus
ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΣΟΥ ΠΟΥΧΡΟΝΙΟΙ Desinit
Τὴν ἀντίληψιν τὴν ἐμὴν μέλπω πόθῳ μοναχός Incipit
Τὴν ἅπασαν ἱστορίαν τῆς Χριστοῦ παρουσίας Incipit
Την απασαν ιστοριαν της Χριστου παρουσιας Incipit
Την απασαν ιστοριαν της Χριστου παρουσιας Incipit
Την απασαν ιστοριαν της Χριστου παρουσιας Incipit
Την απασαν ιστοριαν της Χριστου παρουσιας δια των τεσσαρων ευαγγελιστων Incipit
Την απασαν ιστοριαν της Χριστου παρουσιας δια των τεσσαρων ευαγγελιστων αναπληρουμενην ευρισκομεν. Incipit
Τὴν ἅπασαν ἱστορίαν τῆς Χριστοῦ παρουσίας, διὰ τῶν τεσσάρων εὐαγγελιστῶν Incipit
Τὴν ἅπασαν ἱστορίαν τῆς Χριστοῦ παρουσίας, διὰ τῶν τεσσάρων εὐαγγελιστῶν Incipit
Την απασαν ιστοριαν της Χριστου παρουσιας, δια των τεσσαρων ευαγγελιστων αναπληρουμενην ευρισκομεν, ως το παρα Ματθαιω σιωπηθεν Incipit
Τὴν ἅπασαν ἱστορίαν τοῦ Χριστοῦ Incipit
τὴν ἀπειρίαν ταυτηνὶ τῆς Σερβικῆς ψαμάθου Desinit cuiusdam partis
Τὴν ἀπὸ ζῳδίου ἐπὶ ζῴδιον κίνησιν Incipit
τὴν ἀπὸ τῆς Desinit
ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ Incipit
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΒΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Incipit
τὴν ἀπόλαυσιν τῶν οὐρανίων καὶ αἰωνίων ἀγαθῶν ὡς τέκνα τοῦ οὐρανίου Πατρός. Ἧς γένοιτο... Desinit
τὴν ἀπολογίαν σκοπεῖτε ὅτι ηὐλόγηται καὶ δεδόξασται τὸ πάντιμον καὶ ἅγιον ὄνομα αὐτοῦ, νῦν καὶ ἀεί... Desinit
Τήν ἀπορίαν ἀρχήν ὦ φιλότης, εὐπορίας καὶ οἱ θύραθεν ἔφασαν Incipit
ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΚΑΙ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΗΝ ΔΥΣΕΦΙΚΤΟΥΣ Incipit
τὴν ἀπόφασιν λοιπὸν ἐκδέχονται τοῦ κριτοῦ καὶ τὴν αἰώνιον καταδίκην εἰς τὰς ἀπεράντους κολάσεις. Desinit
την απωλειαν ο εχθρος. Desinit
τὴν ἀρρήτον δύναμιν καὶ ἐξουσίαν... ἀμήν Desinit
Τὴν ἀρχὴν ἄνθρωπος διὰ τοῦτ' ἐπὶ συνοικίαν Incipit
Τὴν ἀρχὴν τῆς κατὰ Θεὸν ὠφελείας ποιεῖσθαι Incipit
ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΙΕΙΣΘΑΙ ΕΧΟΜΕΝ Incipit
Τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως τοῦ πνεύματος Incipit
Τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως τοῦ πνεύματος Incipit
Τὴν ἀρχικήν τε καὶ βασιλικωτάτην Ἰσχὺν παριστᾷ τοῦ Θεοῦ καὶ Δεσπότου Textus
την αρχικην τε και βασιλικωτατην, ισχυν παριστα· το του θεου και δεσποτου. Textus
Τὴν ἀστρονομίαν ἐν τοῖς πρὸς Σύρον Incipit
Τὴν ἀστρονομίαν ἐν τοῖς πρὸς Σύρον γενεθλιαλογικοῖς τέτρασι βιβλίοις Ὁ Πτολεμαῖος οὕτως ὡρίσατο Incipit
Τὴν αὐτὴν ἐπιγραφὴν ὁ ψαλμός Incipit
Τὴν αὐτὴν ἐπιγραφὴν ὁ ψαλμός Incipit
Τὴν αὐτὴν ἐπιγραφὴν ὁ ψαλμὸς εἰκότως Incipit
τὴν αὐτὴν εὐ[λάβειαν Desinit
Τὴν ἄφατον φιλανθρωπίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγαθότητος τὴν ἐπί σοι γενομένην Incipit
Την αφραστον γεννησιν Incipit
Τὴν ἄφραστον γέννησιν τὴν πρὸ αἰώνων καὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς σαρκικὴν παρουσίαν ὁ Μᾶρκος ὁ πάνσεπτος διατρανώσας, τοῦ θεοῦ λόγου, φρυκτωρεῖ πᾶσαν κτίσιν. Textus
Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου Incipit
τὴν βάρβαρον ἀπέστραπται Incipit
τὴν βαρλααμίτιδα πλάνην συνορᾶν καὶ καθαιρεῖν δυνώμεθα Desinit
τὴν βάσανον ἡμῖν. Desinit
Τὴν βασιλείαν ἣν ἐπηγγείλω, Λόγε, τοῖς σοῖς μαθηταῖς τοῖς ἀγαπήσασί σε, λαβεῖν καταξίωσον εὐσπλάγχνῳ τρόπῳ καὶ πάντας ἡμᾶς εἰς σὲ θαρροῦντας, Λόγε. Textus
ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΧΛΑΙΝΗΝ ΠΕΡΙΚΕΚΛΕΙΝΤΑΙ ΓΕΝΟΙΤΟ ΔΕ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΩΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΝΥΝ ΑΙΩΝΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΜΕΛΛΟΝΤΙ, ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ... Desinit
Τὴν βίβλον ταύτην οἱ σοφοὶ εἰργάσαντο ἀνέρες Incipit
Τὴν βίβλον, ἣν ἔγραψε ταύτην Ματθαῖος, κρατῶν ἀναπτύσσων τὴν γνῶσιν λέγει τῆς μυστικῆς τε καὶ ξένης τοῦ Κυρίου σαρκώσεως τὸ θαῦμα πρὸς πᾶσαν χθόνα, σαφῶς διδάσκων καὶ βοῶν καθ' ἡμέραν τὸν Χριστὸν ἥξειν τοῦ βροτῶν κρῖναι γένος. Textus
Τὴν γὰρ φωνὴν μυηθεὶς ἐχρήσατο Incipit
τὴν γενομένην μοι στολὴ περὶ τοῦ ἀκούειν Incipit
Τὴν γῆν ἀφεὶς ἔδραμες εἰς πόλου πλάτος Incipit
Τὴν γῆν πιαίνω καὶ κινῶ τὰς ὁλκάδας Incipit
Τὴν γῆν πιαίνω καὶ κινῶ τὰς ὁλκάδας Incipit
ΤΗΝ ΓΛΩΤΤΑΝ ΜΟΥ ΤΡΑΝΩΣΟΝ Incipit
ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΠΟΛΛΟΥ ΤΙΜΑΣΘΑΙ Incipit
τὴν γνῶσιν αὐτῷ τῶν ὅλων δωρουμένη Desinit
Τὴν γραφήν σου ἐδεξάμεθα, τὰς ὑγείας σου ἐμάθομεν Incipit
την γυναικα Ιωσηφ δυο αδελφων αρρενων. Desinit
την γυναικα Ιωσηφ, δυο αδελφων αρρενων. Desinit
Τὴν δ' αὖ καρδίαν σύμβολον εἶναι τῆς θεοειδοῦς ζωῆς Incipit
Τὴν Δανάην ἕπετ' Αὗλος ἀλοῦς Incipit
Τὴν Δασίου, <Γαίου>, καὶ Ζωτικοῦ τῶν ἁγιωτάτων ὁμολογίαν θαύματος μὲν ἀνάπλεων Incipit
τὴν δὲ ἁγίαν Εὐφημίαν τὴν Πέτραν Incipit
την δε αγιαν θεοτοκον Πετρος και Ιωαννης εβαπτισαν. Desinit
Τὴν δὲ κατὰ τρίγωνον μονομοιρίαν Incipit
την δε κορην ιερου μαθε παμβασιληειος (παμβασιληος). Desinit
Τὴν δὲ περὶ σφυγμῶν σημείωσιν διὰ χειρὸς ἐμπειράς Incipit
τὴν δὲ ποθουμένην εἰρήνην ὅτι τάχιστα καὶ λυσιτελέστατα ψηφιεῖσθε Desinit
Τὴν δὲ τῆς ὑπερενδόξου κοιμήσεως νηστείαν Incipit
Τὴν δὲ τοῦ μεσουρανοῦντος ζῳδίου μοίραν Incipit
Τὴν δὲ τούτων σαφήνειαν προσφθάσαντες εἱρήκαμεν· τῷ δὲ θεῷ Desinit
την δεησιν και ικετηριαν ποιεισθαι, οτι αυτων η δοξα πρεπει εις τους αιωνας των αιωνων αμην. Desinit
Τὴν δέησίν μου δέξαι Incipit
ΤΗΝ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΝ Incipit
Τὴν δευτέραν δέησιν, ὦ Σῶτερ, δέχου Incipit
ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙΣ Incipit
Τὴν δήλωσιν τῶν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς ζητημάτων Incipit
τὴν δημιουργίαν ἀνατρέψαι Desinit
Τὴν διὰ σαρκὸς ἐπὶ τέλει τῶν αἰώνων Incipit
Τὴν διὰ τὰς ἡμῶν ἀνομίας τῇ ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ συναντήσασαν ἔνδειαν Incipit
Τὴν διὰ τῶν ἀζύμων θυσίαν οὐ προσδεχόμεθα, διὰ τὸ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν οἰκεῖον σῶμα ὀνομάσαι τὸν ἄρτον, ὃν προσφερόμεθα. Incipit
Τὴν δόξαν τὴν ἑμὴν ὁρῶσιν ἧς γένοιτο κ. τ. λ. Desinit
ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΟΡΩΣΙΝ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ Κ. Τ. Λ. Desinit
Τὴν δυάδα τὴν σεπτήν Incipit
ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Desinit
Τὴν ἑβραϊκὴν διάλεκτον καίτοι πολλοῖς ἄλλοις προτερήμασι Incipit
Τὴν ἑβραϊκὴν ἐκτεμὼν γλωσσαλγίαν Incipit
ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Incipit
Τὴν εἱς ἑκάτερα ἐπιχείρησιν ἀρίστην εἶναι Incipit
τὴν εἰς Θεὸν διηνεκῶς κρατῶμεν, ἵνα δυνηθῶμεν ἀξιωθῆναι τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
τὴν εἰς Ῥώμην ἀποδημίαν αὐτοῦ. Desinit
τὴν εἰς σέ, μάρτυς, πατρικὴν ἀστοργίαν. Desinit
τὴν εἰς Χριστόν Desinit
Τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν Incipit
Τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν ἐκ πίστεως Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις περιποιούμενος Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις περιποιούμενος Incipit
Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν τοῖς ἀνθρώποις περιποιούμενος ὁ Κύριος ἡμῶν Incipit
ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΒΡΑΧΕΩΣ ΣΥΝΑΓΟΝΤΕΣ Desinit
τὴν ἐκδίκησιν τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ τῶν μετανοούντων Θεός· ὁ Πατὴρ Desinit
Τὴν ἔκθεσιν αὐτῶν ἁπλουστέρᾳ διανοίᾳ πεποιημένων Desinit
Τὴν ἐκκάλυψιν τὴν Ἰωάννου δέχου τοῦ φῶς ἀπαστράψαντος ὡς βροντῆς γόνου. Textus
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΩΣ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΘΕΝ Incipit
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Incipit
τὴν ἐλεοῦσαν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, ἡ δόξα... Desinit
τὴν Ἑλλάδα Desinit
Τὴν ἐλπίδα μέλπω σε τὴν ἐμήν, Κόρη, ὁ μοναχὸς Ἰωάννης Incipit
τὴν ἐμὴν ὁμιλίαν σήμερον πρὸς τὴν ὑμέτεραν ἀγάπην Incipit
Τὴν ἐμὴν σειρὰν τὴν χρυσόπλοκον Incipit
Τὴν ἔμφυτον Incipit
τὴν ἔμφυτον ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν Incipit
Τὴν ἔμφυτον ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν, ἃς περὶ τοὺς λόγους καὶ τὰ μαθήματα φύσει ἔχουσιν ἄνθρωποι Incipit
ΤΗΝ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟΝ Incipit
Τὴν ἐν τῷ ἀστρολάβῳ τῆς ἐπιφανείας ἐξάπλωσιν Incipit
Τὴν ἐξ ἀϊδίου περὶ τῶν ὄντων καὶ γινομένων γνῶσίν τε καὶ διάταξιν ὑπὸ τοῦ πάντων δημιουργοῦ ὑπόθεσιν Incipit cuiusdam partis
Τὴν ἐξ ἀρετῶν παῤῥησίαν Incipit
ΤΗΝ ΕΞΙΝ Desinit
τὴν ἔξω δὲ περιβολὴν, πρὸς ἀγορεύουσιν (προσαγορεύουσιν) ἱμάτιον. Desinit
την εξω δε περιβολην, προσαγορευουσιν ιματιον. Desinit
την εξω δε περιβολην, προσαγορευουσιν ιματιον. Desinit
την επερωτηματικην εικονα του ευαγγελιου δεικνυς. Desinit
την επι του θρονου του πατρικου αναληψιν λεγει και ευαγγελιζεται. Desinit
τὴν ἐπὶ φοίτησιν (ἐπιφοίτησιν) τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐμφανίζει. Desinit
τὴν ἐπιθυμίαν ἔχω ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι. ᾯ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
ΤΗΝ ΕΠΙΤΙΜΗΣΙΝ Desinit
την επιφοιτη (επιφοιτησιν) του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου ενδεικνυσι πνευματος. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει τελος. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
τὴν ἐπιφοίτησιν τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐμφανίζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνεύματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει. Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζη (-ει). Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζη (εμφανιζει). Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος, εμφανιζει. Desinit
Τὴν ἐπιχαρίτως ὑπὸ σοῦ μοι συναρμοσθεῖσαν ἐπιστολὴν λογισάμενος Incipit
Τὴν ἐργασίαν ἐνταῦθα τοῦ παραδείγματος Incipit
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Desinit
ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΗΝ ΥΜΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ Κ. Τ. Λ. Desinit
Τὴν εὑδομάδα λέγω γοῦν τὴν πρὸ τῆς ἀπκρέου Incipit
ΤΗΝ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΝ ΚΑΤΕΘΕΤΟ Desinit
τὴν εὐθεῖαν ὑποδεικνύων ὁδὸν καὶ φέρουσαν ἀπλανῶς πρὸς Θεόν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν Desinit
ΤΗΝ ΕΥΛΑΒΕΙΑΝ Incipit
ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΑΝ ΤΟΥ [ΣΗΜ Desinit
Τὴν εὐσυμπάθητον ψυχήν, τὴν ἥμερον καρδίαν Incipit
Τὴν εὐτυχίαν λέγουσιν ὑφηκομόν τι δένδρον Incipit
ΤΗΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΝ ΠΑΡΕΧΟΝ Incipit
ΤΗΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΝ ΠΑΡΕΧΟΝ Incipit
Τὴν ἔφεσιν ἅπασαν πρὸς τὸν Δεσπότην Incipit
ΤΗΝ ΖΗΜΙΑΝ ΕΚΡΙΝΑΝ Desinit
τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον Desinit
τὴν ἡμέραν καὶ νομήζεσθαι καὶ ὀνομάζεσθαι Desinit
ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΑΝΑΣΤΡΕΦΕΣΘΑΙ ΒΙΩΣΙΝ Desinit
Τὴν ἡμετέραν ἀνυποταξίαν ἰδίαν ποιεῖται Incipit
Τὴν ἡμετέραν ταύτην ἀκαταστασίαν Incipit
ΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑΝ Incipit
Τὴν θαυμασίαν ὄντως καὶ ἐπέραστον Incipit
τὴν θείαν [ἀνάκλησιν]... Desinit
την θειαν αυτου σαρκα και το αγιον αιμα· εδωκεν ημιν εσθιειν και πινειν εις αφεσιν αμαρτιων. Desinit
ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΓΡΑΦΗΝ Desinit
τὴν θείαν φύσιν Incipit
Τὴν θείαν φύσιν παθεῖν Incipit
Τὴν θείαν φύσιν φασὶ παθεῖν Incipit
Τὴν θεολόγον καὶ γρήγορον γλῶσσαν Incipit
την θεοτοκον ειναι και ουκ αλλην πεπιστευκαμεν. Desinit
ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΕΡΑ Desinit
τὴν θύραν ἀνεωγμένην Desinit
Τὴν ἰατρικὴν ἐπιστήμην σωτηριώδη τοῖς ἀνθρώποις Incipit
ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΕΚΕΙΝΗΝ ΣΟΡΟΝ Desinit
Τὴν ἱερὰν τοίνυν τοῦ θείου κηρύγματος διδασκαλίαν παρὰ τῶν μαθητῶν τοῦ σωτῆρος δεδιδαγμένος ἦν, καὶ σὺν αὐτοῖς ἐποιεῖτο ταύτην, καὶ ἐπὶ τῆς Ῥώμης ἐπλήρου. Παρακλήσεσι δὲ παντοίαις ᾔτουν αὐτόν. Αὐτόθι, φασίν, ἔγγραφον αὐτοῖς ἐκθέσθαι τὴν διήγησιν τοῦ σωτηρίου κηρύγματος, καὶ ταύτην αἰτίαν γενέσθαι τῆς τοῦ λεγομένου κατὰ Μᾶρκον εὐαγγελίου γραφῆς· γνόντα δὲ τὸ πραχθὲν τὸν ἀπόστολον, ἀποκαλύψαντος αὐτῷ τοῦ πνεύματος, ἡσθῆναι μὲν τῇ τῶν ἀνδρῶν προθυμίᾳ κυρῶσαί τε τὴν γραφὴν εἰς ἔντευξιν ταῖς ἐκκλησίαις. Desinit
τὴν Ἱεράπολιν Incipit
Τὴν Ἱεριχὼ τειχέων ἀπεστέρουν Incipit
τὴν ἱερουργικὴν καὶ ἱερατικὴν ἐμφαίνει. Desinit abruptus
Τὴν Ἰνδίαν εἰς τρία μέρη οἱ ἱστοριογράφοι διαιρεῖσθαι Incipit
ΤΗΝ ΙΡΙΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑΝ Desinit
Τὴν ἱστορίαν τῆς ἀθλήσεως τῶν προγεγονότων ἁγίων Incipit
Τὴν ἱστορίαν τῶν χρόνων ἀρξαμένην Incipit
ΤΗΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΛΗΘΗ ΠΙΣΤΙΝ Incipit
Τὴν καλλονήν, ἄνθρωπε, τοῦ ῥόδου βλέπων Incipit
ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ Desinit
τὴν καρδίαν ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν Incipit
Τὴν καρδίαν μου ἀλγῶ· συμπαθεῖτε, ἀδελφοί, δοῦλοι εὐλογημένοι Incipit
τὴν κατ΄ αὐτῶν (διὰ ξίφους) ἀπόφασιν. Ἐτελειώθησαν δὲ οἱ ἅγιοι (μάρτυρες)... ἀμήν Desinit
τὴν κατ' Ἀριστοτέλην ἀπόδειξιν καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτήν Desinit
Τὴν κατὰ τὸν Ἐρυθραῖον κόλπον Incipit
ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΓΩΝ ΟΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΝ... ΑΝΑΙΡΟΥΣΑ Titulus initialis
τὴν κατὰ τῶν ἐχθρῶν κόλασιν διασκέπτονται Incipit
ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ ΕΠΑΝΕΛΟΜΕΝΟΣ Incipit
Τὴν κατεχομένην ἀνίαν, καὶ δικαίως Incipit
ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΛΙΝΕΙ ΕΠΙ ΓΗΝ Incipit
Τὴν κεχαριτωμένην μόνην Δέσποιναν Incipit
Τὴν κεχαριτωμένην μόνην Δέσποιναν Incipit
Τὴν κιβωτὸν ὁ Δαυὶδ εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀγαγών Incipit
Τὴν κοιλίαν μου ἀλγῶ καὶ τὰ αἰσθητήρια Incipit
ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗΝ ΦΥΣΙΚΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΙΝ Desinit
τὴν κωλύουσαν τὰ ἔθνη ἐκ καρπῶν μετανοίας σῴζεσθαι, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
Τὴν λαμπρὰν ἡμέραν καὶ φαιδράν Incipit
Τὴν λαμπρὰν ἡμέραν καὶ φαιδρὰν ἑορτήν Incipit
Τὴν λαμπρὰν ἡμέραν καὶ φαιδρὰν ἑορτήν Incipit
Τὴν λαμπρὰν ἡμέραν καὶ φαιδρὰν ἑορτήν Incipit
Τὴν λογικὴν ἔφοδον τῆς τῶν προχείρων κανόνον πραγματείας ὁρίσασιν ὑμῖν Incipit
Τὴν λογικὴν ἔφοδον τῆς τῶν Προχείρων κανόνων πραγματείας Incipit
τὴν λύραν τοῦ πνεύματος, τὴν θεοκρότητον σάλπιγγα Incipit
τὴν λύσιν ἐπάξομεν Incipit
Τὴν μαθηματικὴν οὐσίαν οὔτε τῶν πρωτίστων Incipit
ΤΗΝ ΜΑΚΑΡΙΑΝ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΔΙΑΓΩΓΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΙΝ Desinit
ΤΗΝ ΜΑΚΡΗΓΟΡΟΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΕΛΘΟΝ Incipit
ΤΗΝ ΜΑΝΙΑΝ ΤΗΝ Desinit
Τὴν μεγάλην κηδεμονίαν καὶ ἐπιμέλειαν ὁποῦ ἔχει Incipit
ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΑΓΙΩΣΥΝΗΝ ΣΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΝ Desinit
Τὴν μείζονα ἐνταῦθα πρότασιν Incipit
τὴν μὲν ἀκρίβειαν τοῦ ζητήματος τούτου αὐτὸς ἂν εἰδείη ὁ θεός Incipit
Τὴν μὲν ἀρετὴν καὶ τὴν εὐσέβειαν Incipit
ΤΗΝ ΜΕΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ Incipit
Τὴν μὲν εὐγένειαν Incipit
Τὴν μὲν εὐγένειαν καὶ τὸ περιφανὲς ἐν πλούτῳ τοῦ μεγάλου Διονυσίου καὶ τὴν ἀκριβῆ πολιτείαν Incipit
Τὴν μὲν εὐγένειαν τό τε περφανὲς ἐν πλούτῳ τοῦ μεγάλου Διονυσίου καὶ μόνον αὐτὸ τὸ κατ΄ Ἀθηναίους βουλευτήριον Incipit
Τὴν μὲν θεογονίαν ὁ γενναῖος Ἡσίοδος Incipit
Τὴν μὲν θεογονίαν ὁ γενναῖος Ἡσίοδος Incipit
Τὴν μὲν οἰκονομίαν δι' ἥν ὁ μακάριος Παῦλος Incipit
Τὴν μὲν οἰκονομίαν δι' ἣν οὐ τὸν Μωϋσῆν μόνον Incipit
Τὴν μὲν οὖν τοῦ κυρίου Incipit
ΤΗΝ ΜΕΝ ΟΥΣΑΝ ΑΙΤΙΑΝ Incipit
ΤΗΝ ΜΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΗΝ Incipit
τὴν μὲν προγονικὴν ἐκείνην ἀράν τε καὶ καταδίκην Incipit
Τὴν μὲν τοῦ συλλογισμοῦ φύσιν Incipit
Τὴν μετὰ τὴν ἄκτιστον καὶ ἄτρεπτον φύσιν Incipit
Τὴν μεταφυσικὴν εἰς δύο οἱ σοφοὶ διαιροῦντες Incipit
τὴν μὴ καταισχύνουσαν ἐλπίδα τρέφων Desinit
Τὴν μὴν ἐπιείκειαν τὴν σήν Incipit
Τὴν μὴν ἐπιείκειαν τὴν σήν Incipit
Τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ Λόγου χείλεσι καθαροῖς Incipit
ΤΗΝ ΜΙΑΝ ΑΥΓΗΝ ΕΚ ΜΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ, ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ Desinit
ΤΗΝ ΜΙΑΝ ΘΕΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΝ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ Desinit
ΤΗΝ ΜΙΑΝ ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΝ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ Desinit
Τὴν μικράν σου προσθήκην Incipit
Τὴν μνήμην τὴν σὴν ὑμνῆσαι φαιδρῶς Incipit
Τὴν μνήμην τῆς μυστικῆς ἑορτῆς ἤτοι τοῦ Πάσχα Incipit
τὴν μνήμην τοῦ θανάτου καὶ τῶν πολαστηρίων τοῦ μέλλοντος αἰῶνος Desinit
ΤΗΝ ΜΝΗΜΝ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ Incipit
ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΟΥΜΕΝ Desinit
ΤΗΝ ΜΥΣΤΙΚΗΝ ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΤΟΝ ΒΡΟΝΤΗΣ ΓΟΝΟΝ Incipit
ΤΗΝ ΜΥΣΤΙΚΗΝ ΤΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΝ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΝ Incipit
ΤΗΝ ΜΩΣΑΙΚΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΑΣ ΠΛΑΝΗΝ Incipit
ΤΗΝ ΜΩΣΑΙΚΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΑΣ ΠΛΑΝΗΝ Incipit
Τὴν μωσαϊκὴν ἀναμετρήσας πλάνην Incipit
τὴν να' συλλαβήν Desinit
τὴν νῦν μονοχρυσόβοτρυν ἐκ τῆς πορφυροβλάστου Desinit
Τὴν ὀγδόην δέησιν, Ἁγνή, προσδέχου μοναχοῦ Ἰωάννου Incipit
ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑΝ Desinit
ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΝ ΜΗ ΑΠΟΚΡΥ Desinit
τὴν οἱκονομίαν αὐτοῖς ἐγχειρῆσαι τῆς ἐκκλησίας Incipit
τὴν ὀλιγοστὴν ταύτην μάθησιν δια συνεχούς ἀσκήσεως ἐπαυξῆσαι καὶ μεγίστην δείξαι τὴν ῥητορικὴν τελειότητα Desinit
τὴν Ὁμήρου ποίησιν οἱ πολλοὶ ψιλήν τινα διήγησιν Incipit
Τὴν ὄντως Θεοτόκον Incipit
ΤΗΝ ΟΝΤΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΝΟΜΕΝ Desinit
Τὴν ὀργὴν εἰπέ, ὦ θεά, τοῦ υἱοῦ Πηλέως τοῦ Ἀχιλλέως Incipit
τὴν ὀφειλὴν Incipit
ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΝ ΑΠΟΝΕΜΩ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ Incipit
τὴν παλιγγενεσίαν σου καὶ τὸν ἐγκαινισμόν σου Desinit
τὴν πανέορτον καὶ σεβάσμιον μνήμην ὑμῶν Desinit
Τὴν πανίερον αὐτῆς ἐπιστολὴν μόλις κατὰ Μουνιχιῶνα ἀσμένως λαβών Incipit
Τὴν πάνσεπτόν σου γέννησιν Incipit
τὴν παρὰ τοῦ δημιουργοῦ Desinit
ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΝΕΣΙΝ Incipit
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΝ Desinit
ΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΙΑΝ ΑΜΩΜΗΤΟΝ ΤΗΝ Desinit
ΤΗΝ ΠΑΣΑΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ Incipit
τὴν πατρικὴν αὐτοῦ ἄρουραν ἀντὶ τοῦ τὴν γῆν Desinit
Τὴν πεντάριθμον μαρτύρων ὑμνῶ χάριν Incipit
τὴν περὶ οὐσίας καὶ φύσεϲς, ὑποστάσεώς τε καὶ προσώπου ἀκρίβειαν Incipit
ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΕΩΣ Incipit
Τὴν περὶ οὐσίας καὶ φύσεως Incipit
ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ Incipit
Τὴν περὶ οὐσίας καὶ φύσεως, ὑποστάσεως καὶ προσώπου ἀκρίβειαν Incipit
Τὴν περὶ οὐσίας καὶ φύσεως, ὑποστάσεως καὶ προσώπου ἀκρίβειαν Incipit
Τὴν περὶ οὐσίας καὶ φύσεως, ὑποστάσεως καὶ προσώπου ἀκρίβειαν Incipit
ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΣΦΥΓΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΝ ΔΕΟΝΤΩΣ Incipit
Τὴν περὶ τὴν Ἐρυθρὰν θαυματοποϊίαν Incipit
Τὴν περὶ τὴν Ἐρυθρὰν θαυματοποϊίαν Incipit
Τὴν περὶ τὴν Ἐρυθρὰν θαυματοποϊίαν Incipit
ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ Incipit
ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΝ Incipit
Τὴν περὶ τῆς τῶν οὔρων διαφορᾶς πραγματείαν πολλοὶ τῶν ἁρχαίων ἰατρῶν Incipit
Τὴν περὶ τῆς τῶν οὔρων διαφορᾶς πραγματείαν πολλοὶ τῶν ἁρχαίων ἰατρῶν ἐπεχείρησαν συγγράψαι Incipit
Τὴν περὶ τῆς τῶν οὔρων διαφορᾶς πραγματείαν πολλοὶ τῶν ἀρχαίων ἰατρῶν ἑπεχείρησαν συγγράψαι Incipit
Τὴν περὶ τῆς τῶν οὔρων διαφορᾶς πραγματείαν, πολλοὶ τῶν ἀρχαίων ἰατρῶν Incipit
Τὴν περὶ τῶν ὅρων πραγματείαν πολυωφελεστάτην ὑπάρχουσαν Incipit
Τὴν πέτραν οὐ μὴ ἀδικήσωσι τὰ κύματα Incipit
ΤΗΝ ΠΛΙΑ ΔΥΝΑΤΗΝ ΚΑΙ ΣΧΛΗΡΑΝ ΚΑΙ ΑΣΠΛΑΓΧΝΟΝ ΚΑΡΔΙΑΝ Incipit
ΤΗΝ ΠΟΛΙΑΝ Incipit
τὴν πόλιν αἴτει Incipit
τὴν πόλιν ἐγκατα[λιπὼν Desinit
Τὴν πολυκέφαλον ὕδραν, ἐν τῇ πυρίνῃ σου γλώσσῃ τεθρώσας πάτερα ἀ[ Desinit
Τὴν πολυτάραχον θαλάσσαν Incipit
ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΟΤΙ ΑΥΤΩ ΠΡΕΠΕΙ ΔΟΧΑ... Desinit
Τὴν πρόδρομον ἀπέσταλκά σοι Incipit
ΤΗΝ ΠΡΟΘΥΜΙΑΝ Desinit
Τὴν προκειμένην παραβολὴν τὴν περὶ τοῦ πλουσίου Incipit
Τὴν προκειμένην παραβολὴν τὴν περὶ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου Incipit
τὴν πρόνοιαν ἥτις Incipit
Τὴν πρὸς ἀρετὴν ὁδὸν φέρουσαν τραχςπιαν εἶναι καὶ ἀνάντη καὶ δυσχερῆ Incipit
τὴν πρὸς αὐτὸν ἀποστασίαν ἀνέφηναν Desinit cuiusdam partis
Τὴν πρὸς ἡμᾶς φιλανθρώπως ἐξ ἔργων εἰδώς σου γνώμην Incipit
ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑ Desinit
Τὴν πρὸς τοὺς ἀγαθοὺς τῶν ὁμοιδούλων Incipit
τὴν προσωπικὴν καὶ κατ' ἐνέρ[γειαν Desinit
Τὴν προτέραν ἐπιστολὴν γέγραφε διὰ Τιμοθέου Incipit
Τὴν προτυπωθεῖσαν ἐν τῷ Σινᾷ Incipit
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΜΟΥ ΕΞΑΔΕΛΦΗΝ Desinit
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΜΟΥ ΕΞΑΔΕΛΦΗΝ Desinit
τὴν πρώτην τούτου ὄψιν καὶ Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου δεικνυς. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου δεικνυς. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου δεικνυων. Desinit
τὴν πτερωτικὴν εἰκόνα τοῦ εὐαγγελίου δηλοῦν. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου δηλουντος Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου, δια τουτων δεικνυς. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου. Desinit
την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου· δια τουτων δεικνυς. Desinit
την πτερωτικην εικονα, του ευαγγελιου δεικνυς. Desinit
ΤΗΝ ΡΗΤΟΡΙΚΗΝ ΔΙΑΦΟΡΩΣ ΤΙΝΕΣ Incipit
Τὴν ῥητορικὴν διαφόρως τινὲς ὡρίσαντο Incipit
ΤΗΝ ΣΕΑΥΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΗΓΑΠΗΣΑΣ Desinit
τὴν σειρὰν ἐξ οὐρανοῦ Incipit
Τὴν σελήνην παρὰ τοῦ ἡλίου Incipit
Τὴν σήμερον ἐβλέπομεν εἰσὲ πολλοὺς ἀνθρώπους Incipit
Τὴν σήμερον ἡμέραν ἑορτάζει μὲν ἡ ἁγία τοῦ Θεοῦ ἐκκλησία Incipit
Τὴν σήμερον περὶ ἐμαυτοῦ καὶ τῶν μετ' ἐμέ Incipit
Τὴν σὴν αἴτησιν πληροῦσα ἡ μετριότης ἡμῶν Incipit
Τὴν σὴν ἀποστόλην ἐδεξάμην Incipit
ΤΗΝ ΣΗΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΝ ΜΗ ΕΠΙΓΡΑΦΕ Incipit
Τὴν σὴν ἐπιστολὴν κομισάμενος χαρμονῆς ὅτι πλείστης Incipit
ΤΗΝ ΣΗΝ ΕΠΟΣΤΟΛΗΝ ΕΔΕΞΑΜΗΝ Incipit
Τὴν σὴν ἱερὰν κεφαλὴν προσαγορεύων Incipit
Τὴν σήν τις τῶν φίλων ἐνεχείρισέ μοι Incipit
Τὴν σήν, ὦ τῶν καλῶν ἐραστά, θαυμάζειν μὲν ἐμοὶ περὶ τὴν εὐσέβειαν ὁρῶντι σπουδὴν Incipit
Τὴν σοφήν τε καὶ θαυμαστὴν βίβλον Incipit
ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΚΑΙ ΔΙʹ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΝΙΜΕΝ Desinit
ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΗΝ ΕΙΣΕΝΕΓΚΑΝΤΕΣ Incipit
Τὴν σταυρώσιμον ἤδη περαιώσαντες ἑβδομάδα Incipit
Τὴν σταυρώσιμον ἤδη περαιώσαντες ἑβδομάδα Incipit
τὴν στενὴν τρἰβον ὀδεύσας Incipit
ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΙΝ Incipit
Τὴν συγκυτικὴν τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ δόξαν Incipit
Τὴν συγκυτικὴν τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ δόξαν τῆς βλασφήμου τῶν Ἀρμενίων αἱρέσεως οἵα δὴ γάγγραινα Incipit
Τὴν συγχυτικὴν τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ δόξαν Incipit
Τὴν συμπλοκὴν νόμιζε τῶν φιλημάτων Incipit
Τὴν συμφοράν μου, μητροπαρθένε, βλέπεις Incipit
ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Incipit
τὴν σωτηρίαν. Πρότερον κέκληται Incipit
Τὴν σωτηριώδη καὶ ὑπερφυεστάτην καὶ ὑπέρλαμπρον ἑορτήν Incipit
Τὴν ταπεινοφροσύνην προβάλλεται ὥσπερ θεμέλιον Incipit
Τὴν ταπεινοφροσύνην προβάλλεται ὥσπερ θεμέλιον Incipit
Τὴν ταφήν σου, Σῶτερ, ἀνυμνοῦμεν, Χριστέ Incipit
ΤΗΝ ΤΕ ΑΛΛΗΝ ΔΙΔΟΥ ΡΑΣΤΩΝΗΝ ΚΑΙ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΤΟΙΣ ΟΜΟΙΟΙΣ ΕΠΙΒΑΛΟΜΕΝΩ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΕΦΙΚΕΣΘΑΙ ΠΑΡΑΣΧΕ Desinit
ΤΗΝ ΤΕ ΠΑΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΤΕ ΜΕΛΛΟΥΣΑΝ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΤΗΝ ΤΕ ΠΑΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΤΕ ΜΕΛΛΟΥΣΑΝ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝ Η ΣΥΝ ΑΓΙΟΙΣ ΕΚΛΑΜΨΗΤΕ ΩΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝΤΕΣ... Desinit
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝ Η ΣΥΝ ΑΓΙΟΙΣ ΕΚΛΑΜΨΗΤΕ ΩΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝΤΕΣ... Desinit
τὴν τέχνην Incipit
Τὴν τῆς ἀρετῆς ὁδὸν τραχεῖαν εἶναι καὶ ἀνάντη πάντες ὑπολαμβάνομεν Incipit
Τὴν τῆς ἀρετῆς ὁδὸν τραχεῖαν εἶναι καὶ ἀνάντη πάντες ὑπολαμβάνομεν Incipit
Τὴν τῆς εἰρήνης χορηγόν Incipit
Τὴν τῆς εἰρήνης χορηγὸν καὶ πάσης εὐταξίας μητέρα Incipit
Τὴν τῆς παραδρομῆς μέθοδον Incipit
ΤΗΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΝ Desinit
τὴν τῆς ψυχῆς χώραν πονηροῦ παντὸς ἄγονον, χάριτι... Desinit
Τὴν τιμίαν δεξάμενός σου γραφήν Incipit
ΤΗΝ ΤΙΜΙΑΝ ΣΕ ΓΡΑΦΗΝ ΕΔΟΞΑΜΗΝ Incipit
ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑΝ Desinit
Τὴν τοιαύτην ἀναγωγὴν ὁ Σεῤῥῶν ἀπὸ τοῦ Ὠριγένους ἔλαβεν Incipit
την τοσαυτην συμφωνιαν. Desinit
ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΥ ΚΛΙΨΙΝ ΥΠΟΜΝΣΑΝΤΕΣ Desinit
τὴν τότε αὐτῶν θλίψιν τῶν μαθητῶν ὑπομνήσαντες Desinit
Τὴν τοῦ Ἀλληλούϊα ἑρμηνείαν Incipit
Τὴν τοῦ Ἀλληλούϊα ἑρμηνείαν Incipit
Τὴν τοῦ Ἀλληλούϊα ἑρμηνείαν ἐν τούτοις εἶναι λέγουσι Incipit
Τὴν τοῦ ἀνθρώπου ἀεὶ θέλων καὶ ἐφιέμενος σωτηρίαν Incipit
Τὴν τοῦ ἀνθρώπου ἀεὶ θέλων καὶ ἐφιέμενος σωτηρίαν Incipit
Τὴν τοῦ ἀνθρώπου ἀεὶ θέλων καὶ ἐφιέμενος σωτηρίαν Incipit
Τὴν τοῦ βαπτίσματος χάριν δέδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός Incipit
Τὴν τοῦ βίου πόρευσιν ἀῤῥεπῆ φέρων Incipit
Τὴν τοῦ γένους σώτειραν εὐρύθμως ᾄδω· Μάρκος Incipit
Τὴν τοῦ Θεοῦ ποὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐπιδημίαν Incipit
Τὴν τοῦ Θεοῦ ποὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐπιδημίαν Incipit
Τὴν τοῦ Θεοῦ ποὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐπιδημίαν Incipit
τὴν τοῦ θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐπιδημίαν Incipit
Τὴν τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ἐξ Αἰγύπτου ἀνάζευξιν Incipit
Τὴν τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ἐξ Αἰγύπτου ἀνάζευξιν Incipit
Τὴν τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ἐξ Αἰγύπτου ἀνάζευξιν Incipit
ΤΗΝ ΤΟΥ ΚΑΙΝ ΥΠΕΛΘΩΝ Incipit
Τὴν τοῦ κυρίου ποίμνην ὅσαι ἡμέραι πληθυνομένην ὁ δυσμενὴς καθορῶν Incipit
Τὴν τοῦ λογικοῦ μέρους Incipit
Τὴν τοῦ λογικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς διαφοράν Incipit
Τὴν τοῦ λόγου κένωσιν Ἀββακοὺ φράζει Incipit
Τὴν τοῦ Λόγου κένωσιν, Ἀββακούμ, φράσον. Textus
Τὴν τοῦ Λόγου λόγοις σε τιμῶ Μητέρα ὁ τάλας Ἰωάννης Incipit
τὴν τοῦ Νάθαν καὶ τοῦ Σολομῶντος τῶν υἱῶν Δαυίδ Desinit
τὴν τοῦ παρόντος βιβλίου, ἔδραμε συγγραφήν. Desinit
Τὴν τοῦ παρόντος βίου διαφορὰν πρὸς τὸ μέλλον Incipit
τὴν τοῦ παρόντος βίου δυσχέρειαν χαριζόμενον δὲ ἐν χαιρῷ εὐθέτῳ τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ δόξαν καὶ βασιλείαν· ἧς γένοιτο Desinit
Τὴν τοῦ παρόντος βίου ταλαιπωρίαν καὶ τὸ ἐπίμοχθον Incipit
ΤΗΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ Κ. Τ. Λ. Desinit
τὴν τοῦ πνεύματος ὑποδοχήν· ἧς γένοιτο... Desinit
την του πνευματος χαριν, και την εκεινην αρετην. Desinit cuiusdam partis
Τὴν τοῦ Χριστοῦ παρουσίαν καὶ τοὺς πρώτως Incipit
ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟΝ ΑΥΤΗΣ Incipit
τὴν τῶν προκειμένων ῥητῶν περὶ τῆς ἁγίας τριάδος Incipit cuiusdam partis
ΤΗΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΙΣΤΙΝ ΦΥΛΑΤΤΟΜΕΝ ΑΚΡΙΒΩΣ Desinit
Τὴν τῶν ἐγκωμίων τοῦδε τοῦ πατρὸς ἀποδώσαντες εὐφημίαν καθ΄ ὅσον ἡμῖν ἐφικτόν Incipit
Τὴν τῶν ἐναντίων ἤδη πρόθεσιν Incipit
Τὴν τῶν ἠθῶν σου Incipit
Τὴν τῶν Ἰουδαίων ἀπιστίαν Incipit
Τὴν τῶν καλανδῶν ἡμερὼν ἀρχὴν φέρει μὴν ἰαννουάριος Incipit
τὴν τῶν κεφαλαίων ἔκθεσιν ἅμα, καὶ θείων μαρτυριῶν μετρίως ἐνθένδε ποιούμενος. Desinit
τὴν τῶν λόγων εἴληφεν ἐκ Λόγου χάριν Incipit
τὴν τῶν ὀνομάτων αὐτοῖς διαστολὴν ἐμποιεῖ · τῆς πρώτης Desinit
Τὴν τῶν ὅρων Incipit
ΤΗΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΝ Incipit
Τὴν τῶν ὅρων πραγματείαν πολυωφελεστάτην ὑπάρχουσαν πᾶσι τοῖς ἰατροῖς Incipit
Τὴν τῶν ὅρων πραγματεῖαν, πολυωφελεστάτην ὑπάρχουσαν πᾶσι τοῖς ἰατροῖς Incipit
Τὴν τῶν ὅρων πραγματείαν, πολυωφελέστατον τὴν ὑπάρχουσαν πᾶσι τοῖς ἰατροῖς Incipit
Τὴν τῶν πολλῶν ἀντιλογίαν ἢ δυσπιστίαν περὶ τῶν ἁγίων μεγαλομαρτύρων Incipit
τὴν τῶν πόνων ἄκανθαν ἐξανασπάσας Desinit
Τὴν τῶν προκειμένων κεφαλαίων διδασκαλίαν Incipit
Τὴν τῶν προκειμένων κεφαλαίων διδασκαλίαν Incipit
Τὴν τῶν προκειμένων ῥητῶν Incipit
Τὴν τῶν τιμίων ὑμῶν ψυχῶν φροντίδα Incipit
τὴν ὑμετέραν Incipit
τὴν ὑμετέραν πανοσιότητα γονυκλιτῶς προσκυνῶν κατασπάζομαι τὴν ἁγίαν τήν δεξίαν Titulus initialis
τὴν ὑμῶν εὐσέβειαν καὶ σεμνότητα, ὡς τῆς ἱερᾶς καὶ θείας γραφῆς ἐραστὰς Incipit
ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΙΝ Desinit
Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν Incipit
Τὴν Φάβιος δ' ἀκίνητον κύμασι Incipit
τὴν φάντην ἔδειξας · ὅτι σοι πρέπει πᾶσα δόξα τιμὴ καὶ προσκύνησις Desinit
Τὴν φιλανθρωπίαν καὶ εὐσπλαγχνίαν τοῦ παναγάθου Θεοῦ Incipit
Τὴν φιλανθρωπίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγαθότητος Incipit
Τὴν φιλανθρωπίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἀγαθότητος Incipit
Τὴν φιλανθρωπίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης Incipit
ΤΗΝ ΦΙΛΙΑΝ ΑΛΗΘΩΣ ΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΦΙΛΩΝ Desinit
τὴν φιλίαν καὶ ὅσ' ἄλλα τοιαῦτα Desinit cuiusdam partis
ΤΗΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΙΑΝ ΤΟΙΝΥΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΟΥ ΠΟΙΗΣΩΜΕΘΑ Incipit
ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΝ Desinit
ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ Desinit
τὴν φωνὴν τὴν κηρύξασαν τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Desinit
Τὴν χάριν ἡ Θεοτόκος Incipit
Τὴν χάριν καὶ τὸν ἀῤῥαβῶνα Incipit
Τὴν χάριν καὶ τὸν ἀρραβῶνα τοῦ ἁγίου Πνεύματος Incipit
Τὴν χάριν καὶ τὸν ἀῤῥαβῶνα τοῦ ἁγίου Πνεύματος Incipit
τὴν χάριν κατὰ μικρὸν ἐκδιώξῃ ἐξ ἑαυτοῦ Desinit
Τὴν χάριν ὅλην τοῦ Πνεύματος Incipit
Τὴν χάριν τῶν ἰαμάτων ἐκ τοῦ Θεοῦ δεξάμενος Incipit
ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΨΑΜΕΝΗΝ Incipit
Τὴν χθὲς ἡμέραν ἑορτὴν οὖσαν διαβολικήν Incipit
Τὴν χθὲς ἡμέραν ἑορτὴν οὖσαν διαβολικὴν Incipit
Τὴν χθὲς ἡμέραν, ἑορτὴν οὖσαν διαβολικήν Incipit
Τὴν χθὲς ἡμέραν, ἑορτὴν οὖσαν σατανικὴν Incipit cuiusdam partis
Τὴν χθὲς ἡμέραν, ἑορτὴν οὖσαν σατανικήν, ἐποιήσατε ὑμεῖς ἑορτὴν πνευματικήν Incipit
Τὴν χθὲς, θεοειδέστατε δέσποτα, ἐκ τῆς δημοτελοῦς καὶ λαμπρᾶς καὶ τῷ μεγαλοπρεπεῖ σου πρεπούσης παλινοστῶν ἑορτῆς Incipit
ΤΗΝ ΧΙΟΝΙΔΗ ΘΡΗΧΗΝ Incipit
Τὴν χριστεπώνυμον καὶ μεγάλην Χριστῖναν, τὴν παρθένον λέγω καὶ μάρτυρα Incipit
ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ Desinit
τὴν ψυχὴν ἀμίαντον παραστήσας τῷ δεσπότῃ Χριστῷ... ἀμήν. Desinit
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ διατήρησον Incipit
τὴν ψυχὴν ἐκκαθαρῶμεν καὶ τῶν αἰωνίων ἐπιτυχῶμεν ἀγαθῶν ὧν γένοιτο κ.τ.λ. Desinit
Τὴν ψυχὴν προκαθάρας σου Incipit
ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΣΥΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΝ ΥΜΝΟΝ ΒΟΩΜΕΝ Ο Α... Desinit
τὴν ψυχήν, ἄτροπόν φησι (?) σώσηται. Desinit
την ψυχην, ατροπον φησι (?) σωσηται. Desinit
Τὴν ψυχοτερπῆ τῶν γραφῶν κορωνίδα Incipit
τὴν ὠφέλειαν καρπωσόμεθα Desinit
ΤΗΝΔΕ ΒΙΒΛΟΝ ΠΑΝΑΚΕΙΑΝ ΕΦΙΤΥΣΕΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Incipit
τηνικαῦτα καὶ ποιήσω καὶ δέξομαι Desinit
Τηρει σαυτον ακριβως αγαπητε, ως θαρρων και πιστευων. οτι ο κυριος ημων Ιησους Χριστος Θεος ων και αδιηγητον δοξαν εχων και μεγαλωσυνην Incipit
Τήρει σεαυτὸν ἀκριβῶς Incipit
Τήρει σεαυτὸν ἀκριβῶς, ἀγαπητὲ, ὡς θαῤῥῶν καὶ πιστεύων, ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς, Θεὸς ὤν καὶ ἀδιήγητον δόξαν ἔχων καὶ μεγαλωσύνην Incipit
Τήρει σεαυτὸν πάντοθεν, ἀγαπητέ, τοῦ μὴ τιθέναι πρόσκομμα Incipit
ΤΗΡΗΣΑΣ ΤΟ ΕΚΕΙΘΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ ΚΤΛ Desinit
Τηρήσατε ἑαυτοὺς ἀβλαβεῖς Incipit
Τήρησον τὴν συνείδησίν σου ἀπὸ πλησίον σου Incipit
τηροῦσαν ἠνίξατο μέν Desinit
Τῆς <εὐ>σεβείας θερμὸς ὢν θεηγόρος Ἀποστόλων τε τῶν σοφῶν συνεργάτης, Ματθαῖε, μύστα τῆς ἄνω θεωρίας, Εὐαγγελιστὴς πρῶτος, ὡς δεδειγμένος, ἀνιστόρησας τὸν θεόκριτον λόγον. Καὶ νῦν παράσχου τῷ σοφουργῷ δεσπότῃ X ─ ∪ ─ X ─ ∪ ─ X ─ ∪ ─ ταῖς σαῖς γε λιταῖς Χριστὸν ἱλεωμένος ἄρξαι κρατῆσαι τοῦ θεοστεφοῦς κράτους ἐν ἀπλέοις τε καὶ γαληναίοις χρόνοις πατοῦντα καὶ τρέποντα τοὺς ἐναντίους καὶ τὰ πρὸς εὐσέβειαν ἐξησκημένος. Textus
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΧΑΙΣ ΚΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΟΣ ΗΝ ΕΔΙΔΑΧΘΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΗΣΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑΣ Titulus initialis
της αγιας και ιερας μεγιστης Λαυρας του οσιου πατρος ημων Αθανασιου. Textus
Τῆς ἁγίας καὶ προσκυνητῆς Τριάδος Incipit
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ, ΗΜΕΡΑΣ ΡΝ Desinit
τῆς ἁγίας τελετῆς τῶν ἱερῶν μυστηρίων Incipit
Τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς καιρός, ἀδελφοί μου Incipit
Τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας τῆς μητροπόλεως Νικομηδείας αὐξηθείσης Incipit
ΤΗΣ ΑΓΝΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ Incipit
τῆς ἀδελφότητος Desinit
Τῆς ἀδιαλύτου τῶν γαμικῶς ἐν Κυρίῳ συμβιούντων ἑνώσεως Incipit
Τῆς ἀειπαρθένου (καὶ καλλίπαιδος) Ἁγνῆς πρᾶξις καὶ βίος καὶ μαρτύριον γέγονεν Incipit
τῆς ἀϊδίου τῶν ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς πανηγυρέως, ἧς γένοιτο... Desinit
Τῆς αἰσχύνης, ἥλιε, χωρὶς αἰσχύνης! Incipit
Τῆς Ἀλεξάνδρου καὶ Κύριλλος ὁ σοφὸς γέννημα, θρέμμα καὶ παίδευμα Incipit
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΦΑΣΙΣ Desinit
τῆς ἀληθείας τὴν ἀπολογίαν Incipit abruptus
Τῆς ἀληθινῆς καὶ θεοφιλοῦς σοφίας φιλοσοφήσωμεν Incipit
ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ Desinit
τῆς ἀνάγκης δηλονότι Desinit
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ Incipit
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΗΣ ΑΥΤΟΥ ΦΥΣΕΩΣ ΘΕΛΗΜΑ Desinit
τῆς ἀνθρωπίνης δόξης φεύγων τὸ δέλεαρ, μετανάστης τῆς κέλλης ἐγένετο, ἄγνωστος πᾶσι τὸ παράπαν γενόμενος Desinit
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΣΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Desinit
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΙΗΤΗΣ Incipit
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ Desinit
της ανω θεωριας. Desinit
τῆς ἀπαθείας Desinit
ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΦΕΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΗΔΕΩΝ Incipit
ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΦΕΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΗΔΕΩΝ Incipit
Τῆς ἀπειλῆς λύτρωσαι τοῦ αἰωνίου πυρός Incipit
τῆς ἀπὸ τῶν γραμμάτων ὑπομνήσεως. Desinit cuiusdam partis
τῆς ἀπολαύσεως τῶν καλῶν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Desinit
τῆς ἀπολυτρώσεως αὐτῶν ἐξ Αἰγύπτου. Τίς οὖν χρεία τοῖς χριστιανοῖς τούτοις χρήσασθαι; Desinit
Τῆς ἀπονοίας Desinit
τῆς ἀπονοίας ἐν πρώτοις διορθοῦται τὸ πάθος. Desinit
τῆς ἀρετῆς ἄγαλμα λαλοῦν καὶ πνέον. Κινοῦνται πάντα πρὸς καλοῦ παντὸς πόθου Desinit
Τῆς ἀρετῆς κατὰ συμβεβηκὸς τυγχανούσης καὶ ἐν τῷ λογικῷ Incipit
Τῆς ἀρετῆς λαμπρᾶς ἀκτίνας Incipit
Τῆς ἀρετῆς τὸ μέν ἐστι θεωρητικόν, τὸ δὲ πρακτικόν Incipit
Τῆς ἀρετῆς ὑπολαμπὲς ἔχεις Incipit
τῆς ἀριστείας ταύτης Desinit
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ Titulus initialis
ΤΗΣ ΑΡΧΙΦΩΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ Desinit
τῆς ἀσεβείας οὐκ ἠδυνήθη Desinit
Τῆς ἀσπίδος ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ τετάρτῳ καταλόγῳ Incipit
Τῆς αὐτῆς ἐστιν ὑποθέσεως ἡ παροῦσα ἐπιστολή Incipit
ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΥΠΕΡ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩΜΕΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΟΤΙ ΑΥΤΩ ΠΡΕΠΕΙ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΠΑΘΟΙ ΠΟΤΕ Desinit
ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Incipit
ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΕΤΗ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ Desinit
Τῆς αὐτοῦ μεγάλης δόξης κόσμος Incipit
τῆς αὐτοῦ στάσεως, τῆς τῶν σωζομένων μερίδος, ἧς γένοιτο... Desinit
τῆς αὐτοῦ στάσεως, τῆς τῶν σωζομένων μερίδος, ἧς γένοιτο... Desinit
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ Desinit
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΑΡΞΗΤΑΙ Desinit
Τῆς βασιλίδος ἥλιε, κυπάριττε πορφύρας Incipit
τῆς βασιλικῆς αἰδεῖται πορφύρας Desinit
Τῆς βασιλίσσης ἐννόημα Μαρίας ψυχῆς ἀληθῶς ἔργον εὐγενεστάτης Incipit
Τῆς γὰρ θεότητος τὸ πῦρ τὴν μήτραν σου Incipit
ΤΗΣ ΓΑΡ ΠΟΝΗΡΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ Incipit
Τῆς γενεῆς ἐρικύδεός ἐστι Incipit
τῆς γεωμετρίας... τιμιωτέρα ἄρα Incipit
ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ Incipit
Τῆς γῆς ἡ μὲν πίειρα, ἡ δὲ λεπτόγεως Incipit
Τῆς γῆς τὸ περίγειόν ἐστιν ξξλ´ Incipit
της γνωσεως και παντα πλου[τει] Desinit abruptus
Τῆς γραμματικῆς εἰμι τέχνης πυξίον Incipit
της γυ<... > οτι ειπε μοι <... >των. Desinit abruptus
τῆς δα[ψιλείας Desinit
τῆς δαιμονικῆς ἐνεργείας· οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν Desinit
ΤΗΣ ΔΑΨΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΜΕΝ ΑΓΑΘΩΝ ΧΑΡΙΤΙ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΤΗΣ ΔΑΨΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΜΕΝ ΑΓΑΘΩΝ ΧΑΡΙΤΙ Κ. Τ. Λ. Desinit
Τῆς δὲ ἕκτης ἡ ἀκροστιχὶς καὶ τῶν ἑξῆς ᾠδῶν...Σαφέστατα λίαν καὶ καθαρότητος γέμοντα Incipit
Τῆς δὲ ἕκτης ᾠδῆς καὶ τῶν ἑξῆς ἡ ἀκροστιχίς Incipit
Τῆς δὲ ἕκτης ᾠδῆς καὶ τῶν ἑξῆς ἡ ἀκροστιχίς Incipit
ΤΗΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΔΟΡΩΝ ΟΥ ΚΩΛΥΕΤΑΙ ΜΕΤΑΝΟΩΝ Desinit
Τῆς δὲ σοροῦ τῶν λειψάνων πάντα τόπον τοῖς θαύμασιν Incipit
Τῆς δὲ συνόψεως τῶν συλλογισμῶν στοχαζόμενοι Incipit
ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΙΘΕΜΕΘΑ Desinit
Τῆς δίκης ἐλύθησαν Incipit
ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΕΙΝΕΙ Desinit
ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΤΕ ΚΑΙ Incipit
τῆς δόξης ἀπολαύσωμεν τῆς παρ' αὐτοῦ, ἧς γένοιτο... κ.τ.λ. Desinit
τῆς δόξης σου, τῆς βασιλείας σου· σὺ γὰρ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν τῶν πτωχῶν καὶ ἀπηλπισμένων, καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία... Desinit
τῆς ἑαυτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς δόξης καὶ βασιλείας· ἧς γένοιτο... Desinit
Τῆς εἰδωλικῆς μανίας ἐπικρατούσης καὶ πάντα ἐπινεμομένης καὶ διαφθειρούσης Incipit
Τῆς εἰδωλικῆς μανίας κατακρατούσης Incipit
Τῆς εἰδωλικῆς μανίας κατακρατούσης καὶ τῶν εὐσεβῶς ζώντων χριστιανῶν Incipit
Τῆς εἰδωλικῆς μανίας κατακρατούσης καὶ τῶν εὐσεβῶς ζώντων χριστιανῶν διὰ τὴν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν πίστιν ἐλαυνομένων Incipit
Τῆς εἰδωλολατρίας κρατούσης καὶ τοῦ διαβόλου φαιδρυνουμένου Incipit
Τῆς εἰδωλολατρίας κρατούσης καὶ τοῦ διαβόλου φαιδρυνουμένου Incipit
Τῆς εἰδωλολολατρείας ἄρτι καταπαυθείσης καὶ τῆς τῶν δαιμόνων ἀπάτης κατασβεσθείσης Incipit
τῆς εἰς τοὺς ἁγίους παραγγέλλει, καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
τῆς εἰς τοὺς ἀγίους παραγγέλλει· καὶ οὕτως τελειοι τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΤΗΣ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ Desinit
ΤΗΣ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΧΟΙΜΕΝ Desinit
τῆς ἐκ τοῦ κενοῦν ὠφελείας ἔχει Desinit
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΦΥΤΕΥΜΕΝΟΝ Incipit
τῆς ἐκκλησίας τὰς τιμὰς Incipit
της εκκλησιας. Desinit
ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΘΕΜΑ Desinit
ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ ΛΟΓΟΝ· ΙΝΑ ΤΩΝ ΕΠΗΓΓΕΛΜΕΝΩΝ... Desinit
Τῆς ἑλληνικῆς μανίας ἄρτι καταπαυσάσης Incipit
Τῆς ἑλληνικῆς μανίας ἄρτι καταπαυσάσης καὶ τῆς δαιμονικῆς βακχείας (vel λατρείας) καταλυθείσης διὰ τῆς τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ ἐπὶ γῆς παρουσίας Incipit
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Titulus initialis
Τῆς ἐμῆς καρδίας τὴν πολλὴν ὀδύνην οἶδας Incipit
Τῆς ἐν Θεσσαλίᾳ ἱερᾶς Δούσκου μονῆς σκευολόγιον, περιγραφὴ τοῦ μοναστηρίου καὶ τοῦ ναοῦ καὶ ὁ κατάλογος τῶν βιβλίων ἐν αὐτῇ τῇ μονῇ. Ἀκριβολογηθέντα ὑπὸ τοῦ πατριαρχικοῦ ἐξάρχου ἀρχιμανδρίτου Γρηγορίου Φωτεινοῦ Titulus initialis
τῆς ἐν Κολοσσαῖς ἐκκλησίας, καὶ ἀναγνωσθῆναι μὲν πρῶτον παραινέσει τὴν ἐπιστολὴν τοῖς Κολασσαεῦσι καὶ Λαοδικεῦσιν, εἶτα μετὰ ταῦτα καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας γραφεῖσαν πρὸς τὸν Παῦλον ἐν Ῥώμῃ ἀναγνωσθῆναι τοῖς Κολασσαεῦσιν. Desinit
τῆς ἐν Κυρίῳ ὑγιείας σου Desinit
ΤΗΣ ΕΝ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ Desinit
της εν Νικαια συνοδου των τιηʹ θεοφορων πατερων. Διαταξεις των αγιων αποστολων· περι εορτων και νηστειων. και περι του αγιου Πασχα. κυριε ευλογησον. Titulus initialis
Τῆς ἐν παραδείσῳ γλυκερᾶς διαγωγῆς ἐκπεσὼν Incipit
τῆς ἐν τῆ ἀκροβυστία Incipit cuiusdam partis
ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΤΡΟΥΛΛΩ ΣΥΝΟΔΟΥ Desinit
της ενδεκατης, ως τον εργασαμενον απο της πρωτης και τον υστερον Incipit abruptus
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΔΕΟΝ Desinit
ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΝ ΕΚΕΙΝΟΣ ΔΙΔΟΜΕΝΗΝ Incipit
ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ: ΟΡΑΤΕ ΠΗΛΙΚΟΝ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΜΗΣ ΣΙΩΠΗΣ Incipit
Τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου Incipit
Τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οὐρανόθεν ἐπὶ γῆς γενομένης... Ἔστη δέ τις παρθένος ὀνόματι Ἰουστῖνα Incipit
Τῆς ἐπιφανοῦς Νικομηδείας καὶ ὁ κλεινὸς ἐν ἱερεῦσιν Ἑρμόλαος Incipit
τῆς εὐ[φροσύνης Desinit
τῆς εὐ]σεβείας Incipit
της ευαγγελικης γραφης ακριβειαν επαγγελλεται. Desinit
τῆς εὐαγγελικῆς γραφῆς, κατ’ ἀκρίβειαν ἐπαγγέλλεται. Desinit
ΤΗΣ ΕΥΚΤΑΙΑΣ ΣΟΥ ΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΣΗΣ Incipit
Τῆς εὐσεβείας ὁ μέγας στῦλος Incipit
τῆς εὐσεβείας τὰ ληΐα Desinit
τῆς εὐτυχοῦς προὔχοντα Σικελαρχίας Desinit
τῆς ζωῆς αὐτοῦ χρόνους, δέκα πρὸς ἑκατόν. Desinit
Τῆς ἠθικῆς φιλοσοφίας ἀρχὴ ὁ Θεός. Αὐτὸς γὰρ καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν καλῶν ἁπάντων Incipit
τῆς ἡμέρας αἴνεσις Incipit
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝ Η ΕΥΡΕΘΗ Incipit
τῆς ἡμετέρας χειρός, μηδὲν ὅλως πονήσαντος τοῦ ἡμετέρου νοὸς πρὸς τὰς ῥηθείσας τῆς Καινῆς Διαθήκης ὑποθέσεις. Desinit
Τῆς ἡμῶν μετριότητος καὶ διψώσης Incipit
τῆς θείας Incipit
Τῆς θείας ἀναντιῤῥήτως γραφῆς βεβαιούσης Incipit
Τῆς θείας ὁ πατὴρ μακαριότητος ἀξιοῖ Incipit
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΗΜΩΝ ΘΕΟΥ Incipit
Τῆς θεολογίας ἐβαστάσαμεν ἢ χωρούμεθα τῇ στενῇ πύλῃ Incipit
Τῆς θεολογίας ὑπέρτατον καὶ ἀκατάληπτον χρῆμα Incipit
Τῆς θερμῆς σου καὶ γνησίας Incipit
Τῆς θερμῆς σου καὶ γνησίας Incipit
Τῆς θυλυίας ὅνου τὸ γάλα Incipit
Τῆς ἰατρικῆς τέχνης περί τε ὑγιείας καὶ νόσων στοχαζομένης Incipit
Τῆς ἰατρικῆς τέχνης σκοπὸς μὲν ἡ ὑγίεια Incipit
Τῆς ἰατρικῆς τέχνης σκοπὸς μὲν ὑγίεια, τέλος δὲ ἡ κτῆσις αὐτῆς Incipit
Τῆς ἱερᾶς ἱστορίας κατανοήσας ἐγὼ μῆκος Incipit
Τῆς ἱερᾶς ἱστορίας κατανοήσας ἐγὼ μῆκος, οὐχ ἥκιστα δέ Incipit
Τῆς ἱερᾶς τραπέζης μετὰ παρρησίας μεταλάβωμεν, καὶ μετὰ πολλῆς δόξης ἀπαντήσωμεν τῷ βασιλεῖ τῆς δόξης, Χ. Ἰ. ... Desinit
ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΑΤΟΠΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Incipit
Τῆς ἴσης ἀτοπίας εἶναι νομίζω τό τε φθέγγεσθαι τὰ μὴ δέοντα Incipit
Τῆς καθ' ἡμῶν τυραννίδος λυθείσης Incipit
τῆς καθαριότητος τῆς καρδίας ἡ ἀποστολικὴ τελειότητος παραγίνεται Desinit
ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ Desinit
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΛΕΓΗ ΤΟ ΣΤΟΜΑ Desinit
Τῆς καρδίας μου τὴν σκέπην μεγαλύνω τάλας Ἰωάννης Incipit
Τῆς κατὰ Μωϋσέα πρώτης ᾠδῆς Incipit
τῆς κατὰ τὴν ψυχὴν εὐμορφίας, τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἡμᾶς καταξιώσῃ· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
τῆς κατὰ Χριστὸν πτωχείας, αὐτοῦ χεῖρα διδόντος, ἀπόνασθαι. Μετάνοιαν, ἐκλαμπρότατε κύριε Desinit
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Desinit
ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ Incipit
ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ Desinit
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΦΟΡΙΖΕΣΘΩΣΑΝ Desinit
ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΥΠΕΡΟΥΣΙΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ Desinit
Τῆς Κύπρου τὸ περίμετρον μίλια χν´ Incipit
ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΤΟ ΜΕΝ ΕΣΤΙΝ ΑΡΧΑΙΟΝ Incipit
τῆς μανίας ἡ συγκατάθεσις Desinit
τῆς μεγάλης ἁγιοσύνης Desinit
Τῆς μεγάλης πόλεως Ἱεροσολύμων ὑπὸ τοῦ Περσῶν βασιλέως ἁλούσης Incipit
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΑΥΤΗΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ Η ΜΕΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΥΤΗΣ ΗΤΤΟΝ Η ΠΑΛΑΙΑ ΡΩΜΗ Incipit
τῆς μεγαλοσύνης αὐτοῦ [ Desinit
ΤΗΣ ΜΕΘΗΣ ΚΑΤΑΓΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠʹ ΑΥΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ ΓΕΓΕΝΗΜΕΝΟΥΣ Desinit
Τῆς μὲν ἐπιγραφῆς τῶν ἀποστολικῶν Πράξεων ἅπαν ὑμῖν ἤδη τὸ χρέος καταβεβλήκαμεν Incipit
ΤΗΣ ΜΕΝ ΤΩΝ ΑΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ Incipit
ΤΗΣ ΜΕΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΩΝ ΗΠΟΡΗΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΣ Incipit
ΤΗΣ ΜΕΝΤΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Incipit
τῆς μερίδος ἀξιωθῆναι τῶν εὐαρετησάντων τῷ κυρίῳ εὐχαῖς καὶ πρεσβείαις Βαρλαάμ τε καὶ Ἰωάσαφ τῶν μακαρίων, περὶ ὧν ἡ διήγησις, ἐν Χριστῷ... ἀμήν. Desinit
ΤΗΣ ΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΗΡΥΧΘΗΣΟΝΤΑΙ Desinit
τῆς μετὰ Ἀγγέλων χορείας, τῆς μετὰ Χριστοῦ διαγωγῆς. Ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα Desinit
τῆς μετὰ τῶν ἁγίων ἐν αὐταῖς συναυλίας· χαρίτι... Desinit
Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μου πύλας, Ζωοδότα· ὀρθρίζει γάρ Incipit
Τῆς μετανοίας γεγονὼς θεῖος κῆρυξ Incipit
ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΙΗΣΟΥ Incipit
Τῆς μετανοίας σε τὸν θεῖον Incipit
Τῆς μετανοίας σε τὸν θεῖον κέρυκα Incipit
τῆς μητρὸς τῶν ζώντων τῆς ἐκκλησίας· ᾧ πρέπει... Desinit
ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΕΙΣΩΣΙΝ Incipit
Τῆς Μουσῆς σέθεν δ' εἶδον Incipit
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Incipit
τῆς μουσικῆς ἔλεξε Βαχείος Γέρων Incipit
Τῆς μυστικῆς ἐκείνης καὶ θείας κλίμακος ἣν ὁ θεὸς ὑπέδειξε τῷ πατριάρχῃ Incipit
Τῆς ξενιτείας ἡ μὲν ἀκουσίως πέφυκε Incipit
Τῆς ὀγδοάδος τῶν μερῶν σοι τοῦ λόγου Incipit
Τῆς ὀγδοάδος τῶν μερῶν σοι τοῦ λόγου Incipit
ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΙΣ Titulus initialis
ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΩΡΩΣΕΩΣ Desinit
της οικονομιας σου, αλληλουια. Desinit
της οικονομιας το κεφαλαιον τουτο εστι Desinit
της οικονομιας το κεφαλαιον τουτο εστι. Desinit
τῆς οἰκονομίας τὸ κεφάλαιον τοῦτό ἐστιν· Desinit
της οικονομιας το κεφαλαιον τουτο εστιν· Desinit
της οικονομιας το κεφαλαιον, τουτο εστι· Desinit
ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΝΑ ΓΕΝΩΜΕΝ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ Ω Η ΔΟΞΑ ... Desinit
Τῆς ὀρθοδοξίας Titulus initialis
Τῆς οὐ πρὸ πολλοῦ θυμήρους ἡμῖν εὐτυχήματος Incipit
ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ Incipit
Τῆς οὐρανίας διαθέσεως Incipit
Τῆς οὐρανίας διαθέσεως κατὰ τόδε Incipit
τῆς οὐρανίου βασιλείας καθίστανται κληρονόμοι. Desinit
ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΓΕΝΩΜΕΘΑ ΧΑΡΙΤΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ Desinit
ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΓΕΝΩΜΕΘΑ ΧΑΡΙΤΙ ΚΑΙ… ΑΜΗΝ Desinit
τῆς οὐρανίου βασιλείας κληρονόμοι καθίστανται. Desinit
τῆς οὐρανίου πολιτείας. Καὶ ἐν τῷ τέλει δὲ τὴν ἐπιστολὴν πάλιν ὑπομιμνήσκει, λέγων ὅτι ὁ τοῦ Θεοῦ υἱὸς ζωὴ αἰώνιός ἐστι καὶ θεὸς ἀληθινός, καὶ ἵνα τοῦτο δουλεύωμεν καὶ φυλάττωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων. Desinit
τῆς οὐρανίου πολιτείας. καὶ ἐν τῶ τέλει δὲ τῆς ἐπιστολῆς πάλιν ὑπομιμνήσκει λέγων, ὅτι τοῦ θεοῦ ὁ υἱὸς ζωὴ αἰώνιός ἐστι καὶ θεὸς ἀληθινὸς, καὶ ἵνα τούτω δουλεύωμεν καὶ φυλάττωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων. Desinit
τῆς οὐρανίου πολιτείας. Καὶ ἐν τῷ τέλει δὲ τῆς ἐπιστολῆς πάλιν ὑπομιμνήσκει, λέγων ὅτι ὁ τοῦ Θεοῦ υἱὸς ζωὴ αἰώνιός ἐστι καὶ θεὸς ἀληθινός, καὶ ἵνα τούτῳ δουλεύωμεν καὶ φυλάττωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων. Desinit
Τῆς οὐρανίου τρυφῆς τὴν ἀπόλαυσιν Incipit
τῆς οὐρανῶν βασιλείας ἀξιούμενοι... Desinit
ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΝΑ ΩΣΠΕΡ Η ΠΡΩΤΗ ΚΤΙΣΙΣ Incipit
τῆς πανηγύρεως ἔλεγεν οὕτως Desinit
Τῆς πανηγυρικῆς Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος ὁ λόγος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος ὁ λόγος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος ὁ λόγος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος ὁ λόγος ἐστί Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος ὁ λόγος ἐστί Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος ὁ λόγος ἐστί, κέκραται δέ πως Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος ὅλος ἐστί Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας καὶ οὗτος ὅλος ἐστί Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας τοῦ βαπτίσματος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας τοῦ βαπτίσματος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας τοῦ βαπτίσματος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας τοῦ βαπτίσματος Incipit
Τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας τοῦ βαπτίσματος ὁ πρότερος τούτου λόγος ὤν Incipit
Τῆς πανυμνήτου θεοτόκου τὴν σύλληψιν, τὴν γέννησιν εἴσοδον Incipit
ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΑΞΙΩΘΕΙΗΜΕΝ, ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ... Desinit
Τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας ἀξιωθῆναι· χάριτι... Desinit
ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΑΞΙΩΘΩΜΕΝ Desinit
τῆς παρασκευαζούσης ἡμᾶς πλησιάζειν Θεῷ, ᾧ ἡ δόξα κτλ. Desinit
Τῆς παρθενίας τὸ κλέος Incipit
τῆς παρθενικῆς λοχείας ἡ νῦν τελετή· καὶ τῷ μεγέθει τῆς ἑορτῆς ὁ λόγος ἐξ ἀνάγκης συνεπαρθήσεται Incipit
τῆς παρθένου παραδόξως Desinit
τῆς παρθένου παραδόξως Desinit
Τῆς παρθένου τὸ κλεινὸν νῦν κλινίδιον Incipit
Τῆς παρούσης ἀκροστιχίδος ἡ ἔννοιά ἐστιν Incipit
Τῆς παρούσης ἀκροστιχίδος ἡ ἔννοιά ἐστιν αὕτη Incipit
Τῆς παρούσης ἀκροστιχίδος ἡ ἔννοιά ἐστιν αὕτη Incipit
Τῆς παρούσης ἀκροστιχίδος ἡ ἔννοιά ἐστιν αὕτη Incipit
Τῆς παρούσης ἀκροστιχίδος ἡ ἔννοιά ἐστιν αὕτη ὁ εὐλογημένος Θεὸς καὶ ἄνθρωπος Incipit
τῆς παρρησίας εἴπωμεν Desinit
τῆς πειθοῦς διηνεκῶς ἀμειβόμενος· ἐγὼ δέ τοι στοιχηδὸν τὰς καθολικὰς καθεξῆς ἐπιστολὰς ἀναγνώσομαι. τὴν τῶν κεφαλαίων ἔκθεσιν ἅμα καὶ θείων μαρτυριῶν μετρίως. ἐνθένδε ποιούμενος. Desinit
ΤΗΣ ΠΕΛΩΠΟΝΗΣΟΥ Desinit
ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΤΤΟΣΥΛΛΑΒΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ Desinit
ΤΗΣ ΠΕΝΙΑΣ Desinit
Τῆς περὶ συνθέσεως φαρμάκων θεραπείας Incipit
ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΛΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΑΝ ΓΡΑΨΑΙ Incipit
Τῆς περὶ τὸ σῶμα τἀνθρώπου τέχνης μιᾶς οὔσης Incipit
Τῆς περὶ τοὺς σφυγμοὺς θεωρίας εἰς τέτταρα Incipit
Τῆς περὶ τοὺς σφυγμοὺς θεωρίας εἰς τέτταρα μέρη Incipit
Τῆς περὶ Χριστοῦ γνώσεως σφόδρα πεφυτικυίας [sic?] καὶ πάσης γῆς τῆς ὑπ’ οὐρανὸν πεπληρωμένης ῥήμασιν ἀπτώτοις Incipit
Τῆς περικοπῆς ταύτης τῆς ἡδίστης Incipit
Τῆς περικοπῆς ταύτης τῆς ἡδίστης, ἣν συνεχῶς στρέφοντες οὐ Incipit
τῆς περιτομῆς· τοῖς δε ἐξ εθνῶν παρεγγυᾶ μη κατεπαίρεσθαι τῶν Ιουδαίων. Desinit
Τῆς περιωνύμου μητρὸς τῶν ἐκκλησιῶν Incipit
ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Incipit
τῆς πίστεως · διδάξας δὲ καθαρὰ εἶναι τὰ βρώματα, καὶ παραγγείλας αὐτῶ ἐκτρέπεσθαι τὰς ἐμφιλονείκους ζητήσεις ὡς βεβήλους οὔσας · ἐφ᾽αἷς καί τινες καυχώμενοι παρέβησαν τὴν πίστιν, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
τῆς πίστεως λόγον κατηχήσας ἐφώτισεν. Desinit
τῆς πίστεως λόγον κατηχήσας ἐφώτισεν. Desinit
τῆς πίστεως παρὰ τοῦ κυρίου, τελειοὶ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
τῆς πίστεως παρὰ τοῦ κυρίου· τελειοὶ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
Τῆς πίστεώς σε ἄγκυραν κεκτημένοι Incipit
ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ Titulus initialis
τῆς ποθουμένης σωτηρίας καὶ τῆς ἀτελευτήτου μακαριότητος. Ἧς γένοιτο... ἀμήν Desinit
Τῆς πόλεως Ἱερουσαλὴμ κατὰ συγχώρησιν Θεοῦ Incipit
Τῆς πολυθρυλλήτου τῆς Ἑλλάδος οὔνομα ἀκούων Incipit
τῆς πονηρᾶς σου νῦν διαιρέσεως Desinit
τῆς πράξεως κατορθωσάμενος Desinit
ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ Desinit
ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ Κ.Τ.Λ. Desinit
Τῆς πρὸς τῷ Λιβάνῳ ὄρει Φοινίκης πολλαὶ μὲν πόλεις καὶ ἕτεραι νοτιώτεραι Incipit
τῆς προσηκούσης εἰς ἐκεῖνο τὸ δικαστήριον ἀπελθόντες, ἐπιτύχωμεν τῶν ἐπηγγελμένων ἡμῖν ἀγαθῶν, χάριτι... Desinit
ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΥΠΕΙΣΦΡΗΣΑΣΗΣ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΣΥΜΒΟΛΩ Incipit
ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΥΠΕΙΦΡΗΣΑΣΗΣ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΣΥΜΒΟΛΩ Incipit
Τῆς πρώτης χορείας τῶν ἀποστόλων Incipit
Τῆς ῥίζης ὁ φλοίος μετ'οἴνου Incipit
ΤΗΣ ΣΑΡΚΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ Desinit
Τῆς Σελήνης οὔσης ἐν Κριῷ Incipit
Τῆς Σελήνης οὔσης ἐν Κριῷ, Λέοντι, Τογότῃ δεῖ τὰς τῶν αἱμάτων ἀφαιρέσεις Incipit
ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΟΥΣΗΣ ΕΝ ΤΩ ΚΡΙΩ Incipit
τῆς σήμερον ἀναγινωσκομένης ἐν τῷ εὐαγγελίῳ Incipit
Τῆς σῆς κάρας τῆς θεοπτικῆς Incipit
Τῆς σῆς κάρας τῆς θεοπτικῆς Incipit
Τῆς σῆς μὲν πρότερον εὐσεβείας ἀγγελλομένης ἡμῖν ἐτερπόμεθα, καὶ τοῦ μὴ μόνον σαυτῷ τὴν ἀρίστην προελέσθαι μερίδα Incipit
τῆς σῆς ὁσιότητος τὴν ὀφειλομένην πᾶσιν ἀπονέμων μετάνοιαν Desinit
Τῆς σῆς, ἁγνὴ τράπεζα, φρικτῆς ἰσχύος Incipit
Τῆς σοφίας ἱερῆς σεμνῷ Incipit
Τῆς σοφίης ἄμαχος καὶ δυσπολέμητος Incipit
Τῆς σοφίης μέγα χρῆμα τεόντ' Incipit
Τῆς σοφίης μεγάλης προφερέστατον Incipit
Τῆς σοφίης μὲν ἔχεις καθαρᾶς Incipit
Τῆς σοφίης Πειθὼ σέοθεν στομάτων Incipit
τῆς στερεᾶ πε Desinit
της συγγραφης του μακαριου Ματθαιου του ευαγγελιστου. Desinit
της συγγραφης του μακαριου Ματθαιου του ευαγγελιστου. Desinit
της συγγραφης του μακαριου Ματθαιου του ευαγγελιστου. Desinit
Τῆς συνδεδεμένης ἀνδρὶ ἡ τοῦ ὁμοζύγου Incipit
Τῆς συνόψεως τῶν συλλογισμῶν στοχαζόμενοι Incipit
Τῆς συνόψεως τῶν συλλογισμῶν στοχαζόμενοι Incipit
Τῆς συνόψεως τῶν συλλογισμῶν στοχαζόμενοι καὶ τῆς σαφοῦς αὐτῶν παραδόσεως Incipit
Τῆς συνόψεως τῶν συλλογισμῶν στοχαζόμενοι, καὶ τῆς σαφοῦς αὐτῶν παραδόσεως Incipit
της συντελειας του αιωνος. αμην. Desinit
ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΠΟ[ΓΝΩΣ Desinit
ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΕΣ Desinit
Τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τοσοῦτον ἐξ ἀρχῆς ἐμέλησε τῷ Θεῷ Incipit
Τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τοσοῦτον ἐξ ἀρχῆς ἐμέλησε τῷ Θεῷ Incipit
της Τεσσαρακοστης, εν οις εταχθη αναγινωσκεσθαι. Desinit
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Incipit
τῆς τέχνης ἐστὶ κομψότατον Incipit
ΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ Desinit
τῆς Τιβεριάδος· οἱ δὲ ἡλίευσαν πλῆθος ἰχθύων, καὶ ἔφαγε μετ’ αὐτῶν. Εἶτα ἐπιτάττει τῷ Πέτρῳ ποιμαίνειν τὰ πρόβατα, καὶ προλέγει αὐτῷ ποίῳ θανάτῳ ἀποθανεῖται, καὶ κελεύει ἀκολουθῆσαι αὐτῷ. Desinit
τῆς τίμίας ζώνης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ὁμοίως· τῷ σαββάτῳ τῆς τυρινῆς ἀργία πάντων Desinit
ΤΗΣ ΤΟΙΑΥΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ Desinit
τῆς τοῦ ἀγαθοῦ φύσεως ὁ Υἱὸς ταῦτα λέγει Desinit
ΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΛΑΑΜ ΟΝΟΥ Desinit
ΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΡΧΗΣ Incipit
Τῆς τοῦ ἔτους ἀρχῆς ἄλλης καὶ ἄλλης Incipit
Τῆς τοῦ ἔτους ἀρχῆς ἄλλης καὶ ἄλλης παρ' ἑτέροις νομιζομένης Incipit
ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΟΣ ΔΕΙΧΘΗΣΕΣΘΑΙ Desinit
Τῆς τοῦ Λαζάρου παραβολῆς τὸ τέλος ἀνάγκη τήμερον ἀποδοῦναι Incipit
Τῆς τοῦ περὶ εὑρέσεως βιβλίου ἀρχόμενοι Incipit
της του ρητου αναπτυξεως. εν αρχη ην ο λογος. Desinit
Τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οὐρανόθεν ἐνανθρωπήσεως Incipit
τῆς τοῦ σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίας. Desinit
Τῆς τοῦ Χριστοῦ χάριτος αὐξανομένης Incipit
Τῆς τραγικῆς ποιήσεως εἴδη εἰσὶ δέκα πρόλογος Incipit
Τῆς τραγῳδίας ἐκεῖνο τὸ κτᾶσθ' ἑταίρους Incipit
τῆς τραπέζης παρακειμένης Desinit
τῆς Τριάδος θεολογίαν Desinit
Τῆς Τριάδος τὸν ἕνα σὺν ἁγίοις λιτάζω· Μάρκος Incipit
Τῆς Τριάδος τὸν πρόμαχον Incipit
τῆς τρισηλίου καὶ μοναρχικωτάτης λαμπρότητος ᾗ πρέπει... Desinit
τῆς τρισηλίου καὶ μοναρχικωτάτης φαιδρότητος, ᾗ πρέπει... Desinit
τὴς τρισηλίου καὶ μοναρχικωτάτης φαιδρότητος· ᾗ... Desinit
ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΕΠΤΟΜΕΝΗΣ Desinit
Τῆς τρυφῆς δεῖ ἀπέχεσθαι Incipit
τῆς τρυφῆς ὁ χειμάρρους τὸ καὶ ἁλλόμενον ὕδωρ Incipit
ΤΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΑΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚ Desinit
ΤΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΑΞΙΩΘΗΝΑΙ ΧΑΡΙΤΙ Κ. Τ. Λ. Desinit
τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας ἀξιούμενοι, ἧς γένοιτο... Desinit
ΤΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΑΞΙΩΘΗΝΑΙ ΧΑΡΙΤΙ Κ. Τ. Λ. Desinit
τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας ἐπιτευξόμεθα· ἧς... Desinit
ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΣ Desinit
ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡ'ΗΜΙΝ ΣΟΦΩΝ ΣΙΩΠΗΣ Desinit
Τῆς τῶν Περσῶν ἀρχῆς εἰς Πάρθους διαλυθείσης καὶ τῆς τῶν Πάρθων ἐπικρατείας εῖς τοῦτο δυνάμεως ἀφιγμένης Incipit
Τῆς τῶν Περσῶν ἀρχῆς εἰς Πάρθους διαλυθείσης καὶ τῆς τῶν Πάρθων ἐπικρατείας ἐπαρθείσης Incipit
Τῆς τῶν πλανομένων ἀστέρων φορᾶς Incipit
Τῆς τῶν πλανομένων ἀστέρων φορᾶς ποικίλης γε οὔσης καὶ πολυειδοῦς, ποικίλας τε καὶ διαφόρους ἐδόδους Incipit
Τῆς τῶν πλανωμένων ἀστέρων φορᾶς Incipit
Τῆς τῶν πλανωμένων ἀστέρων φορᾶς Incipit
Τῆς τῶν πλανωμένων ἀστέρων φορᾶς ποικίλης γε οὔσης καὶ πολυειδοῦς Incipit
Τῆς τῶν πλανωμένων ἀστέρων φορᾶς ποικίλης γε οὔσης καὶ πολυειδοῦς Incipit
Τῆς τῶν πλανώμενων ἀστέρων φορᾶς ποικίλης γε οὔσης καὶ πολυειδοῦς Incipit
Τῆς τῶν πλανωμένων ἀστέρων φορᾶς ποικίλης τε οὔσης Incipit
Τῆς τῶν ῥωμαίων ἁγίας ἐκκλησίας Incipit
Τῆς τῶν Ρωμαίων ἀρχῆς εἰς μέγα δυνάμεως ἀφιγμένης, ἤδη τῆς τῶν Μακεδόνων παυσαμένης Incipit
Τῆς τῶν Ῥωμαίων ἀρχῆς ὡς οὐκ ὤφελε περιελθούσης εἰς Δέκιον Incipit
Τῆς τῶν Ῥωμαίων γῆς καταυγασθείσης Incipit
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΙΣΙ Desinit
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΝΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΜΗΝΙ ΜΑΙΩ, ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΟΣ ΙΔ' Desinit
ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Η ΠΡΕΠΕΙ Κ. Τ. Λ. Desinit
Τῆς φήμης δοξείοτ' ἔδως Incipit
Τῆς φιλοσοφίας εἰς δύο διαιρουμένης Incipit
ΤΗΣ ΦΡΟΝΗΣΕΩΣ ΗΣΑΝ ΤΟΙΑΥΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ... ΧΡΕΙΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Desinit
τῆς φύσεως θεωρεῖσθαι πέφυκεν ἰδιώτης Desinit
ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΟ ΑΤΡΕΠΤΟΝ Incipit
Τῆς φύσεως τὸ ἄτρεπτον ἐν μικρῷ ὕδατι τέρπεται Incipit
ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙ Desinit
ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΗΣ ΕΝ ΑΥΤΗ Desinit
τῆς χείρονος ἔξεως Desinit
τῆς χρείας, ὅτι πεινᾷ Incipit
τῆς Χριστοῦ καὶ θεοῦ ἡμῶν βασιλείας ἐκπέσωμεν καὶ τῷ αἰωνίῳ πυρὶ κατακριθῶμεν Desinit
Τῆς χριστοφύτου καὶ θεοσδότου ἡμῖν ταύτης ἀμπέλου Incipit
Τῆς χριστοφύτου καὶ θεοσδότου ἡμῖν ταύτης ἀμπέλου Incipit