Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Τω

Détails contenus par liste alphabétique Type
τῷ Incipit
τῶ (!) κατὰ Μαρκον ἅγιον εὐαγγέλιον μετὰ ιʹ χρονους τῆς Χριστοῦ ἀναλήψεως συνεγραφη Textus
τῶ (τὸ) κατὰ Ἰωάννην εὐα (εὐαγγέλιον) ἐξεδωθη (ἐξεδόθη) μετὰ χρονον λβʹ τῆς Χριστου ἀναλήψεως Textus
Τω (το) κατα Ματθαιον ευαγγελιον· εξεδοθη υπ’ αυτου εν Ιερουσαλημ· μετα χρονους ηʹ της Χριστου αναληψεως. το κατα Μαρκον ευαγγελιον εξεδοθη μετα χρονους δεκα της του Χριστου αναληψεως. το κατα Λουκαν ευαγγελιον εξεδοθη μετα χρονους ιεʹ της του Χριστου αναληψεως. Tω (το) κατα Ιωαννην ευαγγελιον εξεδοθη μετα χρονους λβʹ της του Χριστου αναληψεως. Textus
ΤΩ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΣΕΜΝΟΙΣ ΑΒΡΑΜΙΔΑΙΣ Desinit
Τῷ ἀγαπητῷ αὐτοῦ ἀδελφῷ καὶ συλλειτουργῷ... Ζωσίμῳ... Ἐπείπερ τῷ καλῷ σπέρματι εἴωθεν ἐπισπείρειν ὁ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐχθρὸς τὰ ζιζάνια Incipit
Τῷ ἁγίῳ μου δεσπότῃ, τῷ σεβαστοκράτορι κυρῷ Μανουὴλ τῷ Κομνηνῷ, εἰ χρὴ προσέχειν τοῖς λέγουσιν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ ἐκπορεύεσθαι, καῖ ὅτι οὐ ταὐτὸν ἀποστολὴ καὶ ἐκπόρευσις. Ἰωάννης Ζωναρᾶς δρουγγάριος τῆς βίγλης χαίρειν. Titulus initialis
Τῷ ἁγίῳ ὁμολογητῇ… Εἰ καὶ μάλιστα Incipit
Τῷ ἁγιωτάτῳ καὶ θεοσεβεστάτῳ καὶ πάσῇ δόξῃ ἁγίων τετιμημένῳ Incipit
Τῷ ἁγιωτάτῳ καὶ οἰκουμενικῷ πατριάρχῃ κῦρ Βασιλείῳ τῷ Καμαρτηρῷ Titulus initialis
Τῷ ἁγιωτάτῳ μητροπολίτῃ Ἐφέσου Μάρκῳ ἡ αὐτοῦ μετάνοια Titulus initialis
Τῷ ἁγιωτάτῳ μου δεσπότῃ καὶ θειοτάτῳ, τῷ πανιερωτάτῳ μητροπολίτῃ Κυέβου καὶ πάσης Ῥωσίας καὶ ἀληθῶς ὑπερτίμῳ Μάρκος ἁμαρτωλὸς ἱερεὺς καὶ μονάζων Titulus initialis
Τῷ ἀδελφῷ τοῦ βασιλέως Titulus initialis
ΤΩ ΑΜΑΡΤΩΛΩ ΒΙΩ ΠΑΝΤΙ Desinit
τῷ ἀνδρὶ παράχρημα Desinit
τῷ ἀνθρώπῳ χαρίσεται κατὰ τὴν ἀνάστασιν Desinit
Τῷ ἀξιοπροσκυνήτῳ πατρὶ καὶ ἰσαποστόλῳ Πάπα Ῥώμης, Βασίλειος ἐπίσκοπος τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεως Κερκύρας Titulus initialis
τω απεριγραπτω και αορατω Desinit
τῷ ἀπὸ τῆς κατἀ τὴν Incipit
Τῷ ἀρρωστοῦντι δὸς νίψασθαι μεθ´ ὕδατος τὰς χεῖρας Incipit
Τῷ ἀρχιδιακόνῳ Titulus initialis
Τῷ Ἀσάνῃ, εἰς Λῆμνον Titulus initialis
τῷ ἀσεβεῖ Ἀκινδύνῳ μαθητεύσας Desinit
Τῷ ἀσκητῇ δανιὴλ τὸ μὲν γένος Incipit
Τῷ αὐθέντῃ μου τῷ ἀδελφῷ μου κυρῷ Δημητρίῳ Ῥαοὺλ τῷ Καβάκῃ Γεώργιος ὁ Σχολάριος Titulus initialis
Τῷ αὐτοκράτορι ἐξερχομένῳ κατὰ Περσῶν τὸ δέκατον Titulus initialis
Τῷ αὐτοκράτορι μετὰ τὰ κατὰ Κιλίκων καὶ Πάρθων καὶ Σύρων καὶ ὅλης Ἀρμενίας Πέρσας ληισαμένῳ ἐν ἀκαρεῖ καὶ μυρίαν ἐλάσαντι λείαν· τοῖς δήμοις Titulus initialis
Τῷ αὐτῷ Titulus initialis
Τῷ αὐτῷ Titulus initialis
Τῷ αὐτῷ Titulus initialis
Τῷ αὐτῷ Titulus initialis
Τῷ αὐτῷ Titulus initialis
Τῷ αὐτῷ Titulus initialis
Τῷ αὐτῷ Titulus initialis
Τῷ αὐτῷ Titulus initialis
Τῷ αὐτῷ Titulus initialis
Τῷ αὐτῷ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἀνακρεόντειοι Titulus initialis cuiusdam partis
Τῷ αὐτῷ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἐλεγεῖοι Titulus initialis cuiusdam partis
Τῷ αὐτῷ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἡρῷοι Titulus initialis cuiusdam partis
Τῷ αὐτῷ μεσάζοντι καὶ γαμβρῷ τοῦ βασιλέως πρὸς ταῦτα ὁ Σχολάριος Titulus initialis
Τω αυτω μηνι δευτερα. Του αγιου μαρτυρος Μαμαντος. Titulus initialis
ΤΩ ΑΧΡΑΝΤΩ ΔΑΚΤΥΛΩ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Incipit
τω βʹ θανατω της λιμνης Desinit abruptus
ΤΩ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΙ ΚΑΙ ΟΥ ΤΟΙΣ ΡΗΜΑΣΙΝ ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΜΟΝΟΝ Incipit
τῷ βαπτίσματι νενομισμένα Desinit
Τῷ βασιλεῖ Titulus initialis
Τῷ βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ τοῦ αὐτοῦ Γενναδίου μοναχοῦ Σχολαρίου Titulus initialis
Τῷ βασιλεῖ μετὰ τὴν αὐτοῦ ἐξέλευσιν ἐν τῷ Λωπαδίῳ διάγοντι Titulus initialis
τῷ βασιλεῖ μου καὶ θεῷ καὶ δεσπότῃ Desinit
Τῷ βασιλεῖ Τραπεζοῦντος Titulus initialis
τῷ βίῳ παντὶ κεχορηγημένην, ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
Τῷ βουλομένῳ παντὶ ταῖς διαλεκτικαῖς Incipit
Τῷ βουλομένῳ στιχουργεῖν Incipit
Τῷ βουλομένῳ τεχνολογεῖν τὰ παρ´ Ὁμήρου ῥήματα Incipit
Τῷ γὰρ βουλομένῳ φιλαλήθως ἰδεῖν ἀρχὴ πάντων ἐστὶν ἡ καθολική Incipit
Τῷ γὰρ πρὸ τούτῳ καιρῷ ἐν μίᾳ ἡμέρᾳ ἀπαντίσαι εἰς Βεθλεὲμ Incipit
Τῷ γὰρ ὑψηλῷ δόξα πολλή Incipit
τω γεγραφοτι. Desinit
τῷ δ’ Εὐγενίῳ τέρμα τῶν ποδῶν θλάσις Desinit
Τω δακτυλοις γραψαντι, τω κεκτημενω, τω δε αναγινωσκοντι, μετ' ευλαβειας φυλαττε τους τρεις, ω τριας παναγια· ως ιππευς ταχυδρομος η χειρ ενταθα (ενταυθα) διαδραμουσα βυθον γραμματων τοσον· ηκ' ουν πνευστη (?) ουν (?) εις τελος εφ' εξιδος (?) επευχαριστων των συντελες τα παντα· Textus
τῷ δὲ βουλομένῳ συμβαίνοντα· ὧ κἀν τούτῳ μιμησάμενος τὸν δεσπότην... τὰ τοιαῦτα καὶ αὐτὸς δεδεγμένος... Desinit
Τῷ δὲ μελῳδῷ τὰ μὲν τούτων εἰς τὸ γραφὲν τροπάριον ἤδη, τὰ δὲ εἰς τὸ γραφησόμενον εἴληπται Incipit
ΤΩ ΔΕΙΝΙ ΧΕΙΡ' ΥΠΕΡΕΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΙ ΚΑΤΑΔΥΝΑΙ Desinit
Τῷ δεσπότῃ κυρῷ Θεοδώρῳ Titulus initialis
Τῷ δεσπότῃ κυρῷ Κωνσταντίνῳ Titulus initialis
τῷ δεσπότῃ τῆς κτίσεως πάσης γλώσσης ἐπουρανίων τε καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων βοώσης, ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Desinit
Τῷ Δεστότῃ μὲν ἦσαν οἱ πόδες κάτω Incipit
τῷ δημιουργῷ προσλαλεῖν καταμόνας Desinit
ΤΩ ΔΙΑΚΑΙΩ ΚΡΙΤΗ ΕΝ ΤΗ ΦΟΒΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Desinit
τῷ διδόντι λόγον ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματος ἡμῶν Desinit
ΤΩ ΔΟΓΜΑΤΙ Incipit
Τῷ δύο ἔσονται ἐν ἀγρῷ Titulus initialis
ΤΩ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗ· ΥΠΑΓΕ ΚΑΙ Desinit
Τῷ ἕκτῳ μηνὶ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Incipit
ΤΩ ΕΚΤΩ ΜΗΝΙ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Incipit
Τῷ ἐντιμοτάτῳ κὺρ Ἰωάννῃ τῷ δικαίῳ τοῦ Θεσσαλονίκης ὁ Γεννάδιος χαίρειν· περὶ πουργατορίου Titulus initialis
τῷ ἐξ ἀπόρων πόρον ἐργασαμένῳ Χριστῷ δόξαν ἀναπέμψωμεν... Desinit
Τῷ ἑξκαιδεκάτῳ ἔτει (vel χρόνῳ) τῆς Διοκλητιανοῦ βασιλείας Incipit
τῷ ἐπαγγέλλοντι χάριν ὡς φιλοῦντι γνησίως ὁμολογήσομεν Desinit
τῷ ἐπὶ γῆς ὀφθέντι καὶ φωτίσαντι τὸν κόσμον· ὅτι σοὶ πρέπει... Desinit
Τῷ εὐαγγελίῳ πιστεύοντας Ἕλληνας Incipit
Τῷ εὐλαβεστάτῳ ἐν Χριστῷ πατρὶ καὶ ἀδελφῷ σοφωτάτῳ τε καὶ λογιωτάτῳ κυρῷ Μαξίμῳ τῷ ἀπὸ Γραικῶν Ἰταλῷ, ὁ ἁμαρτωλὸς Νεῖλος Titulus initialis
τῷ εὐσεβεῖ γένει Desinit
Τῷ Ἐφέσου Γεωργίος Titulus initialis
Τῷ Ἐφέσου κυρῷ Μαρκῷ τῷ Εὐγενικῷ πρὸς ἣν ἐκεῖνος αὐτῷ ἔπεμψεν ἐπιστολὴν ἐξ Ἐφέσου, ὅτε κρυφίως ἀπεδήμησεν ἀπὸ τῆς Κωνσταντίνου πρὸς Ἔφεσον, τὴν τῶν βασιλευόντων δειλιάσας ἣν πρὸς αὐτὸν εἶχον δυσμένειαν τῷ μὴ συγκοινωνῆσαι καὶ συναινέσαι τοῖς ἐν τῇ Φλωρεντίᾳ συνόδου περὶ τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως ὅροις καὶ διατάγμασιν Titulus initialis
Τῷ εφς τοῦ κόσμου ἔτει, τοῦ δὲ Αὐγούστου Καίσαρος μβ´ Incipit
Τῷ ζῆν βλέπω Incipit
τῷ θεαδέλφῳ, τῷ μάρτυρι, τῷ ὅ,τι ἄν τις εἴποι τῶν ἀγαθῶν ἐκ περιουσίας ἔχοντι… Ἀμήν. Desinit
ΤΩ ΘΕΙΟΤΑΤΩ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΗΜΩΝ ΚΥΡΩ ΙΩΑΝΝΗ ΤΩ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩ Ο ΕΥΤΕΛΗΣ ΕΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΝ ΤΩ ΒΟΥΝΩ ΤΗΣ ΜΟΝΟΒΥΖΟΥ ΤΩ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΙΜΒΡΩ Titulus initialis
ΤΩ ΘΕΙΩ ΑΥΤΟΥ ΤΩ ΚΡΗΤΗΣ Titulus initialis
Τῷ θείῳ πατρὶς Ἰουδαίᾳ, πατὴρ Ἰωσήφ Incipit
Τῷ θεολόγῳ σοι ἐκ λόγων ὕμνον πλέκομεν Incipit
Τῷ θεόπτῃ προφήτῃ Ἡλιοὺ τῷ Θεσβίτῃ ἦν ἂν προσηκόντως ἐπαινουμένῳ ἐξ οὐρανοῦ τὰ ἐγκώμια Incipit
τῷ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς νῦν προσδράμωμεν Incipit
τῷ θεῷ κάλλιον Desinit
τῷ θεῷ τὸ διὰ τῆς ἁπάτης Desinit
τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ· ᾧ πρέπει... Desinit
τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἡμῶν προσάγων μὴ διαλίπῃς. Desinit
ΤΩ ΘΥΜΒΡΑΙΩ ΚΑΙ ΟΠΩΣ Desinit
τῷ θὐμῳ Desinit
ΤΩ ΙΒ ΕΤΕΙ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Incipit
Τῷ ιθ´ ἔτει Διοκλητιανοῦ Incipit
Τω και (καιρω) ηκολουθησαν τω Ιησου οχλοι πολλοι. ερμηνεια. ερωτησις. Τινος χαριν ιδων ο κυριος τους οχλους ανεβη εις το ορος. Δια το αφιλοτιμον και ακομπαστον Incipit
ΤΩ ΚΑΙΡΩ ΕΙΣΗΛΘΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΣ ΚΩΜΗΝ ΤΙΝΑ Titulus initialis
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνήγαγον οἱ γονεῖς Incipit
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἦν ἄνθρωπος, Ὁ θεοδόχος οὗτος Συμεών Incipit
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὁποῦ ἐπολέμησεν ὁ σουλτᾶν μεχεμέτης ταύτην τὴν κωνσταντινούπολιν Incipit
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Incipit
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γενησαρέτ Incipit
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γενησαρέτ Incipit
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι Incipit
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοί Incipit
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν... μάθοντες οἱ τυφλοί Incipit
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς Incipit
Τῷ καιρῷ ἐν ᾦ Κλαύδιος τὴν ἑαυτοῦ μητέρα ξίφει ἀνεῖλεν Incipit
τῷ κατὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν Λουκᾷ Titulus initialis
τῷ κε μακροὺς λυκάβαντας ἀρώμεθα, Αὔσονες υἱοί Desinit
τω κηπω Incipit abruptus
Τῷ κραταιῷ καὶ ἁγίῳ ἡμῶν βασιλεῖ τῷ ἀοιδίμῳ κυρῷ Ἰωάννῃ τῷ Κομνηνῷ Titulus initialis
Τῷ κρῃτῶν ἁπάντων ἀρίστῳ καὶ ἐνετῶν ἰσοτίμῳ ἀνδρέᾳ καλέργῃ Incipit
Τῷ Κυέβῳ τῆς Ρωσίας Incipit
Τῷ κὺρ Διονυσίῳ περὶ τοῦ Δεσποτικοῦ αἵματος Titulus initialis
Τῷ κυρῷ Ἰωάννῃ διακόνῳ τῷ Εὐγενικῷ Titulus initialis
Τῷ λαμπροτάτῳ καὶ περιφανεστάτῳ μεγάλῳ δουκὶ Ἰωάννης διδάσκαλος ὁ Ἀργυρόπουλος συνοπτικώτατον περὶ τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως, ἐν ᾧ καὶ ἀνάπτυξις τοῦ Ὅρου τοῦ ἐν Φλωρεντίᾳ γεγενημένου Titulus initialis
τῷ λαῷ τῶν Ἰουδαίων [ Desinit
Τῷ Λίζικι Titulus initialis
Τῷ λογοθέτῃ κυρῷ Στεφάνῳ τῷ Μέλητι Titulus initialis
Τῷ λογοθέτῃ κυρῷ Στεφάνῳ τῷ Μέλητι ἀπολογητικοὶ ἐπὶ τῇ ὑπερημερίᾳ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλεύσεως Titulus initialis
τῳ Λουκα οι δυο οι εισω του μνηματος. Desinit
Τῷ μακαριωτάτῳ καὶ παναγιωτάτῳ Incipit
Τῷ μακαριωτάτῳ Πάπᾳ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης Μάρκος ἐπίσκοπος τῆς ἐν Ἐφέσῳ τῶν πιστῶν παροικίας Titulus initialis
τῷ μανῷ ἐναντίον τὸ πυκνόν, τῷ ἀραιῷ τὸ συμπεπιλήμενον, τῷ μαλακῷ τὸ σκληρόν Desinit
Τῷ μεγαλονίκῳ αὐτοκράτορι κυρῷ Ἰωάννῃ τῷ Κομνηνῷ Titulus initialis
Τῷ μεγαλονίκῳ βασιλεῖ κυρῷ Ἰωάννῃ τῷ Κομνηνῷ ἐπὶ τῇ δευτέρᾳ Κασταμόνος ἁλώσει καὶ Γάγγρας Titulus initialis
Τῷ μεγαλονίκῳ πορφυρογεννήτῳ καὶ αὐτοκράτορι κυρῷ Ἰωάννῃ τῷ Κομνηνῷ κατὰ Περσῶν ἐξερχομένῳ τὸ δέκατον Titulus initialis
Τῷ μεγαλονίκῳ πορφυρογεννήτῳ καὶ βασιλεῖ κυρῷ Ἰωάννῃ τῷ κομνηνῷ ἀθλοθετοῦντι τῇ πολιτείᾳ τὰ ἱππικά· τοῖς δήμοις Titulus initialis
Τῷ μεγαλοπρεπεστάτῳ, μεγαλοφυεστάτῳ, ἀξιεπαινετωτάτῳ, μοναδικῷ τοῦ γένους ἐρείσματι, τῷ μεγάλῳ δουκί, εὐτυχῶς τῷ κυρίῳ μου, ὁ ἐλάχιστος Γεννάδιος ψυχῆς σωτηρίαν σὺν εὐζωίᾳ παντοίᾳ Titulus initialis
Τῷ μεγάλῳ δουκί Titulus initialis
τω μεγαλω Σαββα. αποστολος προς Ρωμαιους. Titulus initialis
Τῷ μεγάλῳ χαρτοφύλακι τῷ Βαλσαμών Titulus initialis
Τῷ μὲν Δαυὶδ ἐπιγέγραπται ὁ ψαλμὸς ἢ τοῦ Δαυίδ Incipit
Τῷ μὲν Σὴμ τῷ πρωτοτόκῳ Incipit
τῷ μὲν τοῦ κρατίστου βασιλέως ἡμῶν ἀδελφῷ τρίτος μὴν ἐξήκει Incipit
τῷ μὲν τοὺς γενεθλιακούς, τῷ δὲ τοὺς εἰσοδίους Desinit cuiusdam partis
Τῷ μένειν ὁμαλῶς ὅτι μάλιστα Incipit
ΤΩ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΡ ΘΕΟΦΑΝΕΙ ΣΟΦΟΝ ΑΛΗΘΩΣ ΚΑΙ ΣΟΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΥΡΕΜΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΣΤΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Incipit
τῷ μὴ ἐνδέχεσθαι τα [ Desinit
τω μηνι νοεμβριω ινδικτιωνος δωδεκατης Textus
Τῷ μηνὶ Σεπτεβρίῳ κρατεῖ ἡμέρας λ´ Incipit
Τῷ μητροπολίτῃ τοῦ Τραπεζοῦντος Titulus initialis
τῷ μόσχῳ Desinit
Τῷ Μυτᾷ Titulus initialis
τῷ ναῷ Desinit
ΤΩ ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΘΛΟΥΝΤΙ Incipit
Τῷ νομοφύλακι εἰς Πελοπόννησον Titulus initialis
τῷ νυμφίῳ, καὶ τῶν ἀγαθῶν ἀπολαύσομεν τῶν ἀποκειμένων τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
Τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς τοῦ μεγάλου Λέοντος βασιλείας Incipit
τω οντι εστιν ακουειν του ευαγγελιου. Desinit
τῷ ὀρθοδόξῳ ἡμῶν βασιλεῖ παράσχοι τὰ κατὰ θέλησιν ἅπαντα, μακρότητα ἡμερῶν... Desinit
Τῷ ὀρφανοτρόφῳ καὶ νομοφύλακι, διὰ τὴν κατασχοῦσαν λοίμωξιν Titulus initialis
Τῷ ὁσιωτάτῳ ἐν ἱερομονάχοις καὶ πνευματικοῖς καὶ ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ποθεινοτάτῳ καὶ σεβασμιωτάτῳ δεσπότῃ καὶ ἀδελφῷ κὺρ Θεοφάνει εἰς τὸν Εὔριπον Titulus initialis
τῷ ὄχλῳ [ Desinit
τῷ παγκρατίστῳ κράτει καὶ τῷ σεπτῷ σου σκέπτρῳ Desinit
Τῷ παμβασιλεῖ καὶ δεσπότῃ Χριστῷ Incipit
τῷ παναγίᾳ καὶ ζωαρχικῷ θείῳ Πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων Desinit
τῷ παναγίῳ καὶ [ Desinit
Τῷ παναγιωτάτῳ καὶ σοφωτάτῳ καὶ οἰκουμενικῷ πατριάρχῃ Κυρίλλῳ τῷ ἐκ Βερροίας, Γεώργιος ὁ Κορέσσιος Θεόλογος ἡ ἐπιστολὴ αὕτη... Titulus initialis
Τῷ πανιερωτάτῳ Φιλαδελφείας ἀδελφῷ καὶ συλλειτουργῷ Κυρίῳ περιποθήτῳ χάριν Incipit
ΤΩ ΠΑΝΤΙ ΚΟΣΜΩ ΚΗΡΥΓΜΑΤΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Desinit
ΤΩ ΠΑΝΥΨΗΛΟΤΑΤΩ ΚΑΙ ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΩ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΩ ΑΥΘΕΝΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΓΓΟΕ ΜΕΓΑΛΩ ΒΟΕΒΟΔΑ Incipit
Τῷ πανυψηλωτάτῳ καί λαμπρωτάτῳ αὐθέντῃ Ἰωάννῃ Νεγγόε μεγάλῳ βοεβόδα καὶ βασιλεῖ καὶ αὐτοκράτορι πάσης Οὐγγροβλαχίας, Μανουὴλ ὁ μέγας ῥήτωρ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας εὐτυχῶς χαίρειν Titulus initialis
Τῷ πάπᾳ Εὐγενίῳ Titulus initialis
Τῷ παπᾷ κυρῷ Βησσαρίωνι Titulus initialis
Τῷ παπᾷ κυρῷ Βησσαρίωνι Titulus initialis
Τῷ παρόντι κανόνι χρησάμενος Incipit
ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΛΟΓΩ ΣΚΟΠΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΥ ΤΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ Incipit
τω πατρι και τω αγιω πνευματι σωσον ημας. Desinit
Τῷ περιποθήτῳ θείῳ τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως, Συργῆν Τελεζινιάω, ὁ ἐλάχιστος ἐν ἱερομονάχοις Ματθαῖος Titulus initialis
τῳ Πετρω επι της Ρωμης. Desinit
τῷ πευκοκέδρῳ καὶ κυπαρισσοξύλῳ Desinit
τῷ πιστῷ ἡμῶν βασιλεῖ τὰ κατ' ἔφεσιν ἅπαντα, μακρότατον βίον... Desinit
Τῷ πορφυρογεννήτῳ καὶ βασιλεῖ κῦρ Ἰωάννῃ τῷ Κομνηνῷ ἐπὶ τῇ ἁλώσει τῆς Κασταμόνος Titulus initialis
ΤΩ ΠΟΤΕΡΩΣ ΦΙΛΗΘΕΝΤΙ Desinit
Τῷ πρέποντι δέ, ὅταν λέγωμεν ὡς εἰς τὴν δόξαν βλάπτει Desinit
Τῷ πρεποπατωρ(?) τὴν ἀρχὴν καὶ ἄξιον τῆς σωφροσύνης Incipit
ΤΩ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩ ΤΩ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΙ Desinit
Τῷ πρίγκιπι εἰς Πελοπόννησον Titulus initialis
Τῷ πρὸ τούτου καιρῷ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἑόρταζον οἱ χριστιανοὶ Χριστοῦ γέναν καὶ φῶτα Incipit
Τῷ Προδρόμῳ δέησιν ἕκτην προσφέρω ὁ αὐτὸς Ἰωάννης Incipit
ΤΩ ΠΡΟΣΟΠΩ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΠΡΩΤΩ Η ΤΡΙΤΩ ΕΙ ΔΕ ΤΡΙΤΟΝ ΠΡΩΤΩ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΩ Desinit
Τῷ προφήτῃ Ἰεζεκιὴλ εἶπεν ὁ Θεός· καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, σκοπὸν δέδωκά σε τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ Incipit
ΤΩ ΠΡΩΤΑΓΓΕΛΩ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑ ΥΜΝΗΤΗΡΙΑ Incipit
Τῷ πρωτεκδίκῳ καὶ νομοφύλακι κυρῷ Ἀλεξίῳ τῷ Ἀριστηνῷ δὶς ὀρφανοτρόφῳ γενομένῳ Titulus initialis cuiusdam partis
ΤΩ ΠΡΩΤΩ ΑΓΑΘΩ ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΙΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ Titulus initialis
Τῷ πυρὶ γὰρ ἀνάλογον Incipit
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας μετὰ τὸ συναχθῆναι τὸν κλῆρον Incipit
Τῷ Σαββάτῳ τῆς τυρινῆς καὶ τῆς κρεατινῆς Incipit
Τῷ σε φερωνύμως στεφανώσαντι Χριστῷ τῷ παμβασιλεῖ Θεῷ ἡμῶν... ἀμήν Desinit
Τῷ σεβασμίῳ ἰσαγγέλῳ δεσπότῃ καὶ πνευματικῷ ἡμῶν ἀδελφῷ, τῷ ἁγιωτάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ Γραδένσης ἤτοι Ἀκυλίας, Πέτρος ἐλέῳ Θεοῦ πατριάρχης Θεουπόλεως μεγάλης Ἀντιοχείας Titulus initialis
ΤΩ ΣΕΝΑΧΕΙΡΙΜ ΕΙΡΓΑΣΑΤΟ ΚΑΝΩΝ ΤΟ ΕΠΙΜΕΝΕΙΝ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ Desinit
Τῷ σκίμποδι τῷ παρθενικῷ παρίστανται Incipit
Τῷ στίλβοντι νόῳ πάντων μέγα Incipit
ΤΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΘΕΩ ΧΑΡΙΣ Desinit
Τῷ συντελεστῇ τῶν καλῶν Θεῷ χάρις Incipit
τῶ συντελεστῆ τῶν καλῶν θεῶ χάρις Textus
τω συντελεστη των καλων θεω χαρις. Textus
τω συντελεστη των καλων θεω χαρις. Textus
Τῷ συντελεστῇ τῶν καλῶν θεῷ χάρις. Textus
τω σὺντελεστὴ τῶν καλῶν θεω, χάρις. Textus
τω συντελεστη, των καλων θεω, χαρις. Textus
ΤΩ ΣΥΝΤΡΙΨΑΝΤΙ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΕΝ ΒΡΑΧΙΟΝΙ ΑΥΤΟΥ Incipit
Τῷ Σχολαρίῳ Titulus initialis
Τῷ σῷ, Χριστέ, θείῳ προστάγματι Incipit
Τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Μαρκιανοῦ Incipit
τῷ τῇ πυξίδι ταύτῃ, τρισὶ δακτύλοις πεπληρωκότι, συ δ' ἀντιδοίῃς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν παντάναξ, υἱὲ καὶ λόγε Πατρὸς τοῦ προανάρχου, ἱν' ὅπως τοῖς ἐξαριστέρων μὴ τύχαιεν, τοῖς δ' ἐκδεξιὼν, αὐτὸν συναριθμήσαις ἅμα Θεοδοσιῳ λέγω, τῷ μετὰ σοῦ τῆς μητρός σου δούλῳ. Textus
ΤΩ ΤΗΝ ΑΒΑΤΟΝ Incipit
τῷ τῆς εἰρήνης πρυτάνει Θεῷ· ᾧ δόξα καὶ αἶνος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν Desinit
Τῷ τιμιωτάτῳ ἐν ἱερομονάχοις κυρῷ Μακαρίῳ Titulus initialis
Τῷ τιμιωτάτῳ ἐν μοναχοῖς κῦρ Μαξίμῳ, τῷ κατὰ κόσμον Σοφιανῷ, καὶ πᾶσι τοῖς ἐνασκουμένοις τῇ ἁγίᾳ μονῇ τοῦ Σινᾶ ὁσιωτάτοις ἱερομονάχοις καὶ μοναχοῖς Titulus initialis
Τῷ τιμιωτάτῳ καὶ ἀληθῶς ἐναρέτῳ... ἀββᾷ Γεωργίῳ... Πίστις προγείσθω Incipit
τῷ Τιμοθέῳ Παῦλος αʹ πρῶτον γράφει Titulus initialis
Τῷ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν πληροῦντι θεῷ Incipit
ΤΩ ΤΡΙΣΗΛΙΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙ Incipit
ΤΩ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΘΕΩ Desinit
Τῷ ὑπὲρ πάντας ἀληθῶς ἁγίους μείζονι Titulus initialis cuiusdam partis
Τῷ ὑψηλοτάτῳ καὶ εὐσεβεστάτῳ βασιλεῖ Τραπεζοῦντος κῦρ Ἰωάννῃ τῷ μεγάλῳ Κομνηνῷ, Γεώργιος ὁ Σχολάριος χαίρειν. Τὸ μὲν πρῶτον βιβλίον ἡμῖν ἐπὶ ταῖς μελέταις συντέθειται τῶν πρὸς τὸν ἐπίσκοπον ἐκεῖνον ἀγώνων, ᾧ πολλάκις ἐπ’ αὐτοῦ βασιλέως Incipit
Τῷ ὑψηλοτάτῳ καὶ πανευτυχεστάτῳ δεσπότῃ κῦρ Κωνσταντίνῳ τῷ Παλαιολόγῳ Titulus initialis
Τῷ φελ<μωνί>· τῷ ἱερῷ Incipit
Τῷ Φιλέλφῳ εἰς Μεδιόλανα Titulus initialis
ΤΩ ΦΩΤΙ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Κ. Τ. Λ. Desinit
τῷ φωτὶ τῆς χάριτος καταλελυπόμεθα Desinit
ΤΩ ΧΕΙΜΩΝΙ ΠΛΕΙΟΣΙ Incipit
Τῷ χειμῶνι πλείοσι δεῖ κόποις χρῆσθαι Incipit
Τῷ χειμῶνι πλείοσι δεῖ κόποις χρῆσθαι Incipit
ΤΩ ΧΡΗΣΤΩ ΘΕΟΔΩΡΩ Desinit
Τῷ Χριστῷ στρατευθέντες Incipit cuiusdam partis
Τῷ χρόνοις ἐπὶ πέντε τῇ δαμετῇ ἑαυτοῦ Incipit
Τῷ χρυσογλώσσῳ πατρὶ καὶ Χρυσοστόμῳ ὕμνος κροτεῖται μακρὸς ἐξ Ἰωάννου Incipit
ΤΩ ΩΣ ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Incipit
τωι κανονι ον η δια του κινναβαρεως Desinit abruptus
ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΩΝ ΔΙΚΑΙΟΙ ΜΕΛΛΟΥΣΙΝ ΑΠΟΛΑΥΣΑΙ ΕΝ ΤΕ ΤΩ ΝΥΝ ΑΙΩΝΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΜΕΛΛΟΝΤΙ Desinit
Τῶν ἀγαθῶν τὰ μέν ἐστι ἐν τῇ γῇ Incipit
ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΑ ΜΕΝ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΨΥΧΗ Incipit
ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΝ ΑΙΤΙΟΝ ΕΠΕΥΛΟΓΗΣΟΝ Desinit
τῶν ἀγγέλων Desinit cuiusdam partis
Τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος κατεπλάγη ὁρῶν σου τὴν ὑπέρτατον κάραν Incipit
τῶν ἁγίων ἐκεῖνων σαρκῶν βραχέος τμήματος, εὐθῦς ἰᾶτο νόσου παντοίας καὶ δαιμονώδους βλάβης... ἀμήν Desinit
τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ τῶν ἐξ αἰώνου ἁπάντων εὐηρεστηκότω ἁγίων σοι. Ἀμήν Desinit
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΩΝ Titulus initialis
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Titulus initialis
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Desinit
τῶν ἁγίων· μήτε Desinit
Τῶν ἀθεμίτων ἱεροσύλων βασιλευόντων Μαξιμιανοῦ καὶ Διοκλητιανοῦ ἦν ἐν τοῖς καιροῖς ἐκέινοις συνήθεια Incipit
τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν Desinit
τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν Desinit
ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Desinit
τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἀξιωθῆναι, ὅτι αὐτῷ... Desinit
τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἀπολαῦσαι σὺν Χριστῷ καταξιωθῶμεν εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν Desinit
τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν κληρονόμοι γενώμεθα ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν· ᾧ ἡ δόξα... Desinit
ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΩΝ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΩΝ Incipit
Τῶν ἀκαθάρτων λογισμῶν οἱ μὲν ἔξωθεν Incipit
ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟΛΑΥΣΩΜΕΝ Desinit
Τῶν ἀκουόντων καὶ ἀρα γε ὁ Χριστός Desinit
Τῶν ἀκουόντων τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ Incipit
Τῶν ἀκουόντων τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ Incipit
Τῶν ἀκουόντων τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ ποιούντων ἀγαθὸν Incipit
Τῶν ἀκουόντων τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ ποιούντων καρπόν Incipit
τῶν ἀκρογώνων τοῦτο γὰρ ἔργον λίθων Desinit
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ Desinit
ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΗ[ΜΑΤΩΝ Desinit
τῶν ἁμαρτιῶν τὸ φορτίον, ἢ χρεωσταῖς συγχωρήσας Desinit
τῶν ἁμαρτιῶν τὸ χειρόγραφον· ὅτι αὐτῷ πρέπει... Desinit
Τῶν ἀμίκτων ἐν τόκῳ μίξις κόρη Incipit
Τῶν ἀναγκαίων καὶ τοῦτο εἴπερ τι καὶ τῶν ἄλλων Incipit
Τῶν ἀναργύρων ἡ χάρις Incipit
Τῶν ἀναργύρων ἡ χάρις ποταμὸς ὑπάρχει ἀένναος Incipit
ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΔΕ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Incipit
Τῶν ἀνεφίκτων μοι τολμᾶν Incipit
Τῶν ἀνθρωπίνων λογισμῶν ὑπερκειμένην βλέπων Incipit
τῶν ἀνθρώπων ἐν ζυγοῖς Desinit
Τῶν ἀνθρώπων οἱ μὲν καὶ ἐνταῦθα Incipit
Τῶν ἀνθρώπων, ἀγαπητοί, οἱ μὲν καὶ ἐνταῦθα κολάζονται καὶ ἐκεῖ, οἱ δὲ ἐκεῖ μόνον, οἱ δὲ οὐδὲ ἐνταῦθα οὐδὲ ἐκεῖ Incipit
ΤΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ Desinit
Τῶν ἀνισοτόνων καὶ διωριμένων φθόγγων Titulus initialis
ΤΩΝ ΑΝΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΥΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ Incipit
ΤΩΝ ΑΝΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΥΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ ΑΥΤΩΝ ΘΥΣΑΝΤΩΝ Incipit
Τῶν ἀνόμων Ἑλλήνων τοὺς ἰδίους υἱοὺς καὶ τὰς θυγατέρας τοῖς θεοῖς αὐτῶν θυσάντων Incipit
ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Desinit
Τῶν ἀντικειμένων Incipit
Τῶν ἀντικειμένων δαιμόνων τῇ πρακτικῇ Incipit
ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ ΑΙ ΜΕΝ ΕΙΣΙΝ ΑΠΟΛΕΛΥΜΕΝΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ Incipit
ΤΩΝ ΑΠ'ΑΙΩΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΝΕΚΡΩΝ Incipit
Τῶν ἀπαίωνος σήμερον νεκρῶν ἁπάντων Incipit
ΤΩΝ ΑΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΥΩΝ Incipit
ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ Ω ΤΙΜΙΩΤΑΤΕ ΑΝΔΡΩΜΑΧΕ Incipit
ΤΩΝ ΑΠΟ ΚΤΙΣΕΩΣ ΕΤΩΝ Incipit
Τῶν ἀπὸ τοῦ ἄλφα ἀρχομένων λέξεων αἱ πλεῖσται ἀπὸ τοῦ α μορίου καί τινος ἑτέρου εἰσὶ συγκείμεναι Incipit
Τῶν ἀπογόνων τις τοῦ Δαυὶδ Ἰωακεὶμ ὄνομα Incipit
Τῶν ἀπογόνων τις τοῦ Δαυὶδ Ἰωακεὶμ ὄνομα Incipit
Τῶν ἀπογόνων τις τοῦ Δαυὶδ Ἰωακεὶμ ὄνομα Incipit
Τῶν ἀποδεδειγμένων ὅρμων τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης Incipit
τῶν ἀποκειμένων ἀγαθῶν τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν ἐπιτυχῶμεν· χάριτι Desinit
τῶν ἀποκειμένων τοῖς τῷ θεῷ εὐαρεστήσασιν ἀγαθῶν ἐπίδοξος ἡ ἐπίτευξις Desinit
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗΝ ΥΜΝΗΣΩΜΕΝ Incipit
Τῶν ἀποστόλων καὶ μυστῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν τοῦ σωτῆρος Incipit
Τῶν ἀποστόλων τὸν χορὸν ἀνυμνήσωμεν πάντες Incipit
ΤΩΝ ΑΡΑΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ Titulus initialis
Τῶν ἀρετῶν αἱ μέν εἰσι πνευματικαί Incipit
τῶν ἀρετῶν κυριεύει Desinit
Τῶν ἀρετῶν τὴν κλίμακα σχεδιάσας λογικῶς Incipit
Τῶν ἀριθμῶν τάξεις εἰσὶν θ´ ἐκ τῆς ὑπερκοσμίου καὶ νοερᾶς ἐννεάδος Incipit
Τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν καὶ τῆς ἀρετῆς Incipit
Τῶν ἀρτηριῶν ἡ κίνησις Incipit
ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Η ΚΙΝΗΣΙΣ Incipit
Τῶν ἀρτηριῶν ἡ κίνησις Incipit
Τῶν ἀρχαιοτέρων πατέρων ἔργοις καὶ λόγοις διαπρεψάντων Incipit
ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙ Incipit
των ασθενουντων τα κεφαλαια· Titulus initialis
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Incipit
Τῶν ἀσθενῶν τὰ ὑέλια μάθε τριακαιδεκάτω Incipit
Τῶν ἀσθενῶν ὑαλία μάθε τρὶς καὶ δέκα Incipit
τῶν ἀσθενῶν ὑέλια μάθε τρὶς καὶ δέκα Incipit
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΕΛΙΑ ΜΑΘΕ ΤΡΙΣΚΑΙΔΕΚΑ Incipit
Τῶν Ἀττικῶν ἐστι περιττολογία λέγω, λόγον Incipit
τῶν Ἀττικῶν ἐστι περιττολογία, λέγω λόγους Incipit
τῶν αὐτῶν ιβ΄ ἀποστόλων τὰ ὀνόματα καὶ τίνες οἱ τεκόντες καὶ ὁποῖαι αἱ τέχναι Titulus initialis
τῶν ἀψευδῶν εὐαγγελίων τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ... Desinit
Τῶν βιαίων πνευμάτων καταιγὶς μὲν ἐστι Incipit
τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ τῶν μετανοούντων Θεός· ὁ Πατὴρ... Desinit
Τῶν γὰρ δυσσεβῶν Ἑλλήνων Incipit
τῶν γὰρ θεϊκῶν σὺ γραφεὺς λυτηρίων Desinit
τῶν γὰρ τοῦ ἀποστόλου μαθητῶν Τιμοθεος ἦν καὶ μαρτυρει μὲν Λουκᾶς· ὅτι θαυμαστὸς νέος τις ὢν μαρτυρούμενος ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις (…) ἐξουθενήσει· τὸ γὰρ ἔργον κυριου ἐργάζεται ὡς καγὼ· καὶ Ἑβραίοις δὲ γράφων ἐλεγεν· γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν Τιμόθεον ὄντα ἀπολελυμένον καὶ (πολλὴν ἀλλαχόθεν…) Detail(s)
ΤΩΝ ΓΙΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑ ΜΕΝ ΕΙΣΙ ΕΦʹ ΗΜΙΝ ΤΑ ΔΕ ΟΥΚ ΕΦʹ ΗΜΙΝ Incipit
Τῶν γραμμάτων οὐ πάντα διὰ τῶν αὐτῶν μερῶν Incipit
Τῶν δ´ ἀρετῶν κύδος μένεν Incipit
Τῶν δ' ἐνοικούντων Incipit
τῶν δαιμόνων ἀντεποιεῖτο θρησκείας Desinit
τῶν δαιμόνων αὐτοῦ, λέγων (om PG 118) πρὸς ἐκείνους ἡμῖν εἶναι (εἶναι ἡμῖν PG 28) (add. λέγων PG 118) τὴν πάλην. Καὶ ὥσπερ ἀγαθὸς ἀλείπτης ἀλείψας τοῖς λόγοις πάντας κατὰ τῆς διαβολικῆς ἐνεργείας, οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
τῶν δαιμόνων αὐτοῦ· λέγων πρὸς ἐκείνους ἡμῖν εἶναι τὴν πάλην· καὶ ὥσπερ ἀγαθὸς ἀλείπτης, ἀλείψας τοῖς λόγοις πάντας κατὰ τῆς διαβολικῆς ἐνεργείας, οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
Τῶν δαιμόνων ῥῦσαι με σὸν δοῦλον, Λόγε, τὸν Ἰωάννη Incipit
Τῶν δανειστῶν τὰ μὲν εἰσὶν ἐνυπόθηκα Incipit
ΤΩΝ ΔΕ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΣΑΙ ΜΑΛΛΟΝ Incipit
ΤΩΝ ΔΕ ΔΕΙΛΙΑΣ ΕΙΣΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΑΤΑΘΑΡΣΗΤΕ Incipit
ΤΩΝ ΔΕ ΕΙΣ ΠΛΗΘΟΙΣ ΕΣΚΕΔΑΣΜΕΝΩΝ Ο ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΛΟΓΟΣ Desinit
Τῶν δὲ ἑπτὰ αἱρέσεων τὰ ὀνόματά ἐστι ταῦτα Incipit
Τῶν δὲ ἑπτὰ πλανητῶν τὰ ὀνόματά Incipit
Τῶν δὲ κατασταθέντων διακόνων πὰρὰ τῶν ἀποστόλων τὰ ὀνόματα ἐστὶν ταῦτα. Titulus initialis cuiusdam partis
Τῶν δὲ νόμον παρέχεις φιλοδόξως Incipit
ΤΩΝ ΔΕ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΗΝ ΕΠΟΙΗΣΑΤΟ Desinit
τῶν δὲ πύργων ξ' Desinit
τῶν δὲ σαφὶμ (σεραφὶμ) οἱ ἀρχι'ἐπίσκοποι (ἀρχιεπίσκοποι)… οὐρανῶν Desinit
τῶν δέ τ' ἄκουε νῦν ὕμνων, φάσκοντί τε ἵλαθι Desinit
ΤΩΝ ΔΕ ΤΡΟΦΩΝ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΕΤΑΞΑΜΕΝ ΟΥΤΩ ... ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΕΔΩΔΗΣ. ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ Η ΣΑΡΞ ΚΡΕΙΤΤΩΝ Incipit
ΤΩΝ ΔΕ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ Incipit
Τῶν δένδρων ὅσαπερ ἂν φυτευθέντα Incipit
Τῶν διαιτημάτων τάξεις καὶ τὰς τούτων αἰτίας Incipit
ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΤΟΥΤΩΝ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Incipit
ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΤΟΥΤΩΝ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Incipit
Τῶν διηγήσεων ἐκείνας μᾶλλον θαυμάζουσιν ἄνθρωποι Incipit
Τῶν διηγήσεων ἐκεῖνας μᾶλλον θαυμάζουσιν ἄνθρωποι Incipit
Τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς Incipit
ΤΩΝ ΔΥΟ ΛΑΩΝ Incipit
τῶν δύο τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν ἔχων Desinit
ΤΩΝ ΔΥΣΣΕΒΩΝ ΔΕ ΤΑΣ ΠΛΩΚΑΣ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ Desinit
ΤΩΝ ΔΥΣΧΕΡΩΝ ΗΜΑΣ ΠΑΝΤΑΠΑΣΙΝ ΑΠΑΛΛΑΞΑΣ Desinit
Τῶν δώδεκα τόπων πρὸς πᾶσαν ἀποτελεσματογραφίαν Incipit
Τῶν ἑβραϊκῶν βίβλων τὰ μὲν γράμματα Incipit
τῶν ἐγκωμίων ἡ μεγίστη θάλασσα τῶν προσεκόντων τῷ σῷ περιφανεῖ βίῳ Incipit
Τῶν ἐθνικῶν βιβλίων πάντων ἀπέχου Incipit
Τῶν εἴκοσί με τεττάρων τε γραμμάτων Incipit
των εικοτως προσκυνηθησεται. Desinit cuiusdam partis
τῶν εἰρημένων πόλεων <τοῦ τε> Ποσειδίου καὶ Δάφν<ης> Desinit
Τῶν εἰς ἄκρον ἀρετῆς ἐληλακότων ἀνδρῶν τὸ τοὺς βίους ἀναγράπτους ποιεῖν Incipit
Τῶν εἰς ων βαρυτόνων τὰ παρώνυμα πάντα φυλάττουσι τὸ ω ἐπὶ γενικῆς Incipit
Τῶν εἰωθότων, τῶν συνήθων λέγεσθαι εἰς ἡδονήν Incipit
ΤΩΝ ΕΚ ΘΕΟΥ ΔΟΡΗΜΑΤΩΝ Η ΤΩΝ ΟΛΩΝ Incipit
τῶν ἐκεῖνον παραπεμπόντων προηγουμένων Incipit
ΤΩΝ ΕΚΟΥΣΙΩΝ ΚΑΚΩΝ ΤΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΙΣΙΝ ΕΚΓΟΝΑ Incipit
τῶν ἐλεφάντων καὶ Desinit
Τῶν ἐν Νικαίᾳ τριακοσίων δέκα καὶ όκτὼ μακαρίων πατέρων ἐπιστολὴ πρὸς τὴν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίαν τῶν ἁγίων Titulus initialis
Τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀπογραψαμένων τὴν πολιτείαν κἀκεῖ μεταθεμένων τὴν ζωὴν Incipit
Τῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πεφυλαγμένων Incipit
ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΦΥΛΑΓΜΕΝΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Incipit
Τῶν ἐν τῇ θεολογίᾳ Incipit
Τῶν ἐν τῇ θεολογίᾳ δογμάτων Incipit
Τῶν ἐν τῇ θεολογίᾳ δογμάτων Incipit
Τῶν ἐν τῇ θεολογίᾳ δογμάτων Incipit
Τῶν ἐν τῇ θεολογίᾳ δογμάτων Incipit
Τῶν ἐν τῇ θεολογίᾳ δογμάτων Incipit
Τῶν ἐν τῇ θεολογίᾳ δογμάτων Incipit
Τῶν ἐν τῇ θεολογίᾳ δογμάτων, τὰ μέν εἰσι ῥητῶς κείμενα Incipit
Τῶν ἐν τῇ θεολογίᾳ δογμάτων, τὰ μέν εἰσι ῥητῶς κείμενα Incipit
Τῶν ἐν τῇ θεολογίᾳ δογμάτων, τὰ μέν εἰσι ῥητῶς κείμενα Incipit
Τῶν ἐν τῇ θεολογίᾳ δογμάτων, τὰ μέν εἰσι ῥητῶς κείμενα Incipit
ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΤΟΥΤΩ ΚΑΚΩΝ ΕΛΕΥΤΕΡΩΘΩΜΕΝ... ΑΜΗΝ Desinit
Τῶν ἐναντίων Incipit
τῶν ἔνδον Desinit
τῶν ἑνουμένων, ἄλλα ἄλλως ἐστὶ ἑνούμενα Incipit
τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ· ἵνα καὶ τὸν παρόντα βίον εὐμαρῶς διανύσωμεν, καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτευξώμεθα ἀγαθῶν, χάριτι... Desinit
Τῶν ἐξεταζομένων προσώπων εἴδη ἑπτά Incipit
ΤΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΝΗΡΩΝ ΑΝΤΙ ΠΟΛΕΜΟΥΝΤΩΝ Desinit
ΤΩΝ ΕΠΗΓΓΕΛΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ Desinit
ΤΩΝ ΕΠΗΓΓΕΛΜΕΝΩΝ ΗΜΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙ Desinit
τῶν έπηγγελμένων σὺν αὐτοῖς ἀγαθῶν ἀξιώσειεν· χάριτι... Desinit
Τῶν ἐπὶ Χριστοῦ λεγομένων τρόποι γενικοί εἰσι Incipit
Τῶν ἐπὶ Χριστοῦ λεγομένων τρόποι εἰσὶ γενικοί Incipit
ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΑΣΤΑΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ Incipit
Τῶν ἐπιγείων χρημάτων ὁ ἄστατος πλοῦτος Incipit
τῶν ἐπιγραμματίων τήνδε δωδεκάδα Desinit
Τῶν ἐπιρρημάτων τὰ μέν ἐστιν ἁπλᾶ, τὰ δὲ σύνθεντα Incipit
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ Incipit
τῶν ἐπιστολικῶν τύπων ἡρακλείδη ἐχόντων τὴν θεωρίαν Incipit
Τῶν ἐπιστόλων τύπων Ἠρακλείδη ἐχόντων Incipit
Τῶν ἑπτὰ θεαμάτων ἑκάστου φήμῃ μέν Incipit
Τῶν εὖ ἐχόντων οἱ ἀκούοντες διδασκαλιῶν Incipit
ΤΩΝ ΕΥ ΛΟΓΙΤΩΙ ΜΕΤΑ ΔΟΣ ΜΟΙ ΤΟΥ ΛΕΓΕΙΝ Desinit
των ευαγγελιων τουτων γενοιτ' αν ισον. Desinit
Τῶν εὐθυμετρικῶν διαστημάτων μέτρα ἐστὶ Incipit
Τῶν εὐσεβῶν ὕμνησις ἣν ᾖδον νέων. Textus
Τῶν εὐτυχούντων πάντες ἄνθρωποι φίλοι Incipit
τῶν ἐχθρῶν εἰς τοὺς Desinit
ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΑΥΤΑ Desinit
ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΑΥΤΑ Desinit
ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΑΥΤΑ Desinit
Τῶν ζητημάτων τὰ μὲν φανερά, τὰ δὲ ἀφανῆ Incipit
ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΤΟ ΟΥΝ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΜΙΜΗΣΩΜΕΘΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΙΝΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΜΕΝ ΧΑΡΙΤΙ Κ.Τ.Λ. Desinit
ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΤΟΝ ΟΥΝ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΜΙΜΗΣΩΜΕΘΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΙΝΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΜΕΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΑΡΙΤΙ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΑ ΜΕΝ ΠΡΟΣ ΒΡΩΣΙΝ Incipit
Τῶν ζῴων τὰ μὲν χερσαῖά ἐστι, τὰ δὲ ἔνυδρα Incipit
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΑ ΝΕΥΡΩΔΗ ΜΟΡΙΑ Incipit
των ηγαπηκοτων σε εκ ψυχης ολης. Desinit
Τῶν ἡμερῶν ἓξ Βασιλείου τοῦ πάνυ Incipit
τῶν ἡμερῶν μου τίς ἐστιν, ἵνα γνῷ... λεχθήσεται μαρτυρεῖν τῷ κατορθώματι τοῦ ἀνθρώπου... τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας ἐπιτύχωμεν, χάριτι... Desinit
ΤΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΕΠΙ Desinit
τῶν ἡμετέρων, μετ’ ἐκπλήξεως βοῶντα καὶ λέγοντα· Ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ, καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ· αὐτῷ... Desinit
τῶν ἡρώων ἠτιοῦτο συνόδῳ, σώζοιό μοι περιπόθητε, μετὰ γειτνιῶνος δ' ἱσταμένου Desinit
ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΗΤΡΙΟΥΤΟ ΣΥΝ ΟΔΩ ΣΩΖΩΙΟ ΜΟΙ ΠΕΡΙΠΟΘΗΤΕ ΜΕΤΑ ΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ Δʹ ΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Desinit
τῶν ἡτοιμασμένων ἀγαθῶν ἀξίους καὶ κληρονόμους ἀναδείξῃ ὑμᾶς ὁ Πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν, καὶ Θεὸς πάσης παρακλήσεως, χάριτι... Desinit
Τῶν θανασίμων ἁμαρτημάτων Incipit
ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΕ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΛΙΓΩΡΙΣΕ Desinit
τῶν θείων ἐπάξιον ὀφθαλμῶν, ὡς ἂν ἐν τῷ βίῳ τούτῳ διαπαντὸς ὑμῖν συμπανηγυρίζοντες … τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν … ἀμήν. Desinit
ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΜΥΣΤΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙΝ Desinit
Τῶν θείων πραγμάτων ἀκριβῆ σε γινώσκων ἐξεταστήν Incipit
τῶν θεοειδῶν ἀγγέλων, τοῦ τιμίου καὶ κορυφαίου τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ πάντων τῶν ἁγίων. Ἀμήν. Desinit
Τῶν θεολογικῶν ῥήσεων στοιχειώδης ἔκθεσις Titulus initialis
τῶν θεοπρεπῶν ὀνομάτων μοναδικῶς ἐξαγγέλεται Desinit
Τῶν θεοφόρων πατέρων τὴν ἱεράν Incipit
Τῶν θηλέων μέν εἰμι, σῆμα δ´ οὐ φέρω μέλους Incipit
ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΑ ΜΕΝ ΕΠΙ ΤΟΣΟΥΤΟΝ ΚΑΤΑΠΟΛΑΥΣΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΗΣ ΠΑΝΤΗΕΣ ΑΞΙΩΘΕΙΗΜΕΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΧΡΙΣΤΩ Desinit
Τῶν θυρωρῶν χειροτονηθέντων ὁ ἀρχιερεὺς ἔρχεται Incipit
Τῶν ἰατρικῶν μέτρων εἰσὶ ταῦτα· τὸ ἰταλικὸν κεράμιον ἔχει λίτρας δύο Incipit
τῶν ἰατρῶν περί [ Desinit
ΤΩΝ ΙΒ' ΑΝΕΜΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΤΩΝ ΙΒ' ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ Η ΟΧΡΑ Titulus initialis
των ιβʹ (!) μαθητων του κυριου, ας εν τω ευαγγελιω τω κατα Λουκα μνημονευομενας προσονυμιας (!) αυτων εισιν. Titulus initialis
τῶν ἱερέων διπτύχων ἀπήλιφη ὁ Πάπας Desinit
τῶν ἱερῶν διπτύχων αὐτῆς ἀπηλείφη ὁ πάπας Desinit
τῶν ἱερῶν διπτύχων αὐτῆς ἀπηλήφθη ὁ πάπας Desinit
Τῶν Ἰουδαίων ἀμφιβαλλόντων Incipit
Τῶν Ἰουδαίων ἀμφιβαλλόντων ὅτι οὔτε θεὸς ἐστὶν ὁ ἐλθὼν Incipit
Τῶν Ἰουδαίων ἀμφιβαλλόντων ὅτι οὔτε Θεός ἐστιν ὁ Χριστός Incipit
ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΠΑΘΟΙΕΝ Incipit
ΤΩΝ ΙΣΟΣΚΕΛΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΑΣΕΙ Incipit
Τῶν ἱστοριῶν συναγωγὸς τυγχάνω Incipit
Τῶν ἰχθύων οἱ μὲν φύονται καὶ βόσκονται παρὰ τοῖς χθαμαλοῖς Incipit
τῶν καὶ λόγον ὑπερβαινόντων καὶ νοῦν ὧν γένοιτο κ.τ.λ. Desinit
ΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΥΝ· ΩΝ... Desinit
Τῶν καλῶς ἀθλησάντων ἐν τῷδε τῷ βιωτικῷ ἀγῶνι εἰκόνες ἀφιεροῦνται Incipit
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΕΛΟΜΕΝΩΝ ΖΗΝ Titulus initialis
Τῶν κατὰ Θεὸν ἑλομένων ζῆν Incipit
τῶν κατὰ σῶμα χρειῶν τὰς μὲν ἐκ τῶν οἰκείων ἐπιτηδευμάτων Incipit
ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑ ΜΕΝ ΕΣΤΙΝ ΕΨΗΤΑ Incipit
τῶν Κερκύρων καύχημα, ποιμένων κλέος Desinit
τῶν κεφαλαίων] τῶν εἰς πίστιν Incipit
ΤΩΝ ΚΙΝΕΣΕΩΝ ΤΑΣ ΜΕΝ ΕΙΩΘΑΣΙ ΦΥΣΙΚΑΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙΝ Incipit
ΤΩΝ ΚΟΛΥΒΩΝ, ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΗΨΕΙ ΣΤΑΦΥΛΩΝ, ΕΠΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ Titulus initialis
ΤΩΝ ΚΡΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΕΙΣΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ, ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΜΕΝ ΑΠΛΑΙ Incipit
Τῶν κράσεων τὸ πόσον ὅτι ἐγγέα Incipit
ΤΩΝ ΚΤΕΑΝΩΝ ΜΕΝ ΑΠΑΝΤΩΝ Incipit
ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ ΔΟΚΩ ΦΑΥΛΟΤΕΡΟΣ ΥΜΙΝ ΕΙΝΑΙ Incipit
Τῶν κυρίως γινομένων τὰ μὲν ὡς ἁπλᾶ γίνεται, τὰ δὲ ὡς σύνθεντα Incipit
Τῶν λεγομένων εἶναι, τὰ μὲν ὑφέστηκεν Incipit
Τῶν λογικῶν ἐπιστημῶν τὸ κάλλιστον, ἡ φιλοσοφία Incipit
τῶν λόγων Λουκᾶ τέλος τοῦ θεηγόρου Textus
ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΜΟΥ Desinit
ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΕΝ ΤΡΙΣΙΝ ΟΡΟΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Incipit
ΤΩΝ ΛΥΠΗΡΩΝ ΕΠΑΓΩΓΑΙ Incipit
ΤΩΝ ΛΥΠΗΡΩΝ ΕΠΑΓΩΓΑΙ Incipit
Τῶν λυπηρῶν ἐπαγωγαὶ χειμάφουσι τὴν ταπεινήν μου ψυχήν Incipit
Τῶν μάγων καὶ τοῦ ἀστέρος, τὰ γενόμενα ἐν Περσίδι μεταξὺ Χριστιανῶν καὶ Ἑλλήνων καὶ Ἰουδαίων Titulus initialis
των μαθητων αυτου. Ο ουν Ιουδας Desinit abruptus
των μαθητων. τελος. Desinit
Τῶν μακαρίων ἀποστόλων τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τὴν ἀνάληψιν αὐτοῦ καθημένων Incipit
τῶν μεγάλων αὐτοῦ δωρεῶν ὧν γένοιτο... Desinit
ΤΩΝ ΜΕΙΡΑΚΙΩΝ ΥΠΟΔΕΙΞΑΣ ΧΟΡΟΝ Incipit
ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Desinit
των μελλοντων αγαθων ακορεστον ηδονην, εν Χριστω, ω η δοξα… Desinit
τῶν μελλόντων ἐπιτύχομεν ἀγαθῶν· χάριτι... Desinit
ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΜΕΝ ΑΓΑΘΩΝ ΧΑΡΙΤΙ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΜΕΝ ΑΓΑΘΩΝ ΧΑΡΙΤΙ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΗΤΟΙΜΑΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΣΟΙ Desinit
ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΩΜΕΝ ΑΓΑΘΩΝ Desinit
τῶν μὲν (οὖν) (vel τῶν δὲ) δώδεκα ἀποστόλων τά ὀνόματά ἐστι ταῦτα, πρῶτος Σίμων, ὁ λεγόμενος Πέτρος, καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος Detail(s)
ΤΩΝ ΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Incipit
ΤΩΝ ΜΕΝ ΑΝΤΗΡΩΠΩΝ ΗΜΑΡΤΙΑ Incipit
Τῶν μὲν δ´ αὖ ἄλλων ἀποροῦσι Incipit
Τῶν μὲν θείων κηρύκων καὶ ἀποστόλων Incipit
ΤΩΝ ΜΕΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ Incipit
Τῶν μὲν ὀνομάτων καὶ τῶν ῥημάτων Incipit
Τῶν μὲν ὀνομάτων καὶ τῶν ῥημάτων ἡ κλίσις Incipit
Τῶν μὲν ὀνομάτων καὶ τῶν ῥημάτων ἡ κλίσις, κατὰ ἀκολουθίαν φωνῆς προέρχεται Incipit
Τῶν μὲν ὀνομάτων καὶ τῶν ῥημάτων ἡ κλίσις, κατὰ ἀκολουθίαν φωνῆς προέρχεται Incipit
τῶν μὲν οὖν δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματα ἐστὶν ταῦτα. Titulus initialis cuiusdam partis
ΤΩΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΠΙ ΤΑΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙΣ ΤΟΥ ΚΑΜΑΤΗΡΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Incipit
τῶν μὲν οὖν τιθεμένων τὴν ἀπὸ τῆς ἔξω παιδείας ὄνησιν Incipit
Τῶν μὲν οὔρων πολλαὶ μὲν κατὰ γένος διαφοραί Incipit
Τῶν μὲν οὔρων πολλαὶ μὲν κατὰ γένος διαφοραί Incipit
Τῶν μὲν προκοπῶν διαφορὰς εἶναι φασί Incipit
ΤΩΝ ΜΕΝ ΣΩΝ ΑΤΟΠΩΝ Incipit
Τῶν μὲν τῆς ἀριστείας τρόπων Incipit
Τῶν μὲν ὑπαρχόντων εἴπω καί Incipit
ΤΩΝ ΜΕΝ ΨΑΛΜΩΝ ΕΚΑΣΤΩ ΙΔΙΑ Incipit
τῶν μερῶν τοῦ λόγου Incipit
Τῶν μετὰ τὴν ἄκτιστον φύσιν καὶ ἄτρεπτον πραγμάτων Incipit
Τῶν μετανοούντων θεῷ οὐ μόνον ἡ μετάνοια Incipit
τῶν μὴ δυναμένων ἀντιβλέπειν πρὸς τοὺς ἐλέγχους ἢ διορθοῦσθαι ἐπὶ τὸ συκοφαντεῖν τρεπομένων Desinit
τῶν μὴ ὄντων ἐξαφανίζων τὴν γένεσιν Desinit
ΤΩΝ ΜΗΝΑ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΔΙΗΡΟΥΝ Incipit
ΤΩΝ ΜΙΑΡΩΤΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Desinit
των μοναστων τα πληθη τον καθηγητην σε τιμωμεν … Αντωνιε Incipit
Τῶν Μουσῶν ποταμοῖο πίες Incipit
τῶν νεκρῶν ἐξανάστασιν Desinit
ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΩΝ ΕΠΑΝΩ ΠΥΚΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΑΝΕΜΩΝ ΒΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΝΘΕΝ ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΚΑΙ ΩΣΠΕΡ ΠΥΜΦΥΛΙΩΝ Incipit
ΤΩΝ ΝΗΠΙ[ΩΝ Desinit
ΤΩΝ ΞΥΛΟΚΟΝΤΑΡΙΩΝ Titulus initialis
τῶν οβ΄ μαθητῶν τοῦ κυρίου αἱ ἐν τῶ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίου μνημονευομέναι προσωνυμίαι αὗται εἰσί. Titulus initialis
των οβʹ μαθητων του κυριου αι εν τω κατα Λουκαν ευαγγελιω μνημονευομεναι προσωνυμιαι αυται εισιν. Titulus initialis
τῶν ὁδοῖς Incipit
Τῶν ὁδοῖς καὶ φραγμοῖς ἐξελθεῖν κελευσθέντων Incipit
Τῶν ὀνομάτων τὰ μέν ἐστι ταυτώνυμα, τὰ δὲ ἑτερώνυμα Incipit
Τῶν ὀνομάτων τινὰ μὲν δηλοῦσι πάθος, τινὰ δὲ ἐνέργειαν Incipit
Τῶν ὀνομάτων τινὰ μὲν δηλοῦσι πάθος, τινὰ δὲ ἐνέργειαν Incipit
Τῶν ὀνομάτων τινὰ μὲν δηλοῦσι πάθος, τινὰ δὲ ἐνέργειαν Incipit
Τῶν ὀνομάτων τινὰ μὲν δηλοῦσι πάθος... Incipit
τῶν ὀνομάτων, τινὰ μὲν, δηλοῦσι Incipit
τῶν ὀρισμῶν τῆς ὑψιλοτάτης σου Incipit
ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ Η ΣΑΡΞ ΚΡΕΙΤΤΩΝ Incipit
Τῶν ὅσα θηράσιμα πέφυκε τοῖς ἀνθρώποις καλά Incipit
Τῶν ὀστῶν ἕκαστον οἷόν τέ ἐστιν αὐτὸ Incipit
τῶν οὐ παρενηνεγμένων ἡ μὲν ἐπιγραφὴ τὸν θεοφόρον ἡμῖν Ἐπιφάνιον Incipit
Τῶν οὐρανίων ἀΰλων στρατάρχαι πάντων ταγμάτων Incipit
Τῶν οὐρανίων ἀψίδων ὁ Γαβριὴλ καταπτάς Incipit
τῶν οὐρανίων καὶ ἀϊδίων, ἐν οἷς ἐστι δεδοξασμένος... Desinit
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Incipit
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων ἡ εἰρηνόπολις χώρα τῆς Δεκαπόλεως Incipit
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων τὸ ἀγαλλίασμα Incipit
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων τῶν μοναστῶν αἱ χωρεῖαι τῆς Ἐσφιγμένου Μονῆς Incipit
των ουρανων πασαν ευαγγελιζεται. Desinit
των ουρανων πασιν ευαγγελιζεται. Desinit
των ουρανων πασιν ευαγγελιζεται· Desinit
τῶν οὐρανῶν σὺν αὐταῖς ἀξιωθῆται· ἐν Χριστῷ... Desinit
τῶν οὐρανῶν, πᾶσιν εὐαγγελίζεται. Desinit
τῶν οὐρανῶν, πᾶσιν εὐαγγελίζεται. Desinit
Τῶν οὔρων αἱ διαφοραὶ πολλαὶ μὲν αἱ κατὰ μέρος Incipit
Τῶν οὔρων αἱ διαφοραὶ πολλαὶ μέν εἰσι κατὰ γένος Incipit
ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΠΟΛΛΑΙ ΜΕΝ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Incipit
Τῶν οὔρων αἰ διαφοραὶ πολλαὶ μὲν κατὰ μέρος Incipit
Τῶν οὔρων αἱ διαφοραὶ πολλαὶ μὲν κατὰ μέρος Incipit
Τῶν οὔρων πολλαὶ μὲν αἰ κατὰ γένος διαφοραί Incipit
ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΠΟΛΛΑΣ Incipit
ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΩΣ ΠΡΙΝ ΕΙΡΗΤΑΙ ΠΟΛΛΑΙ ΜΕΝ ΑΙ ΚΑΤΑ ΓΕΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑΙ Incipit
ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΗΝ ΕΙΡΗΤΑΙ Incipit
Τῶν οὔρων, ὡς προείρηται, πολλαὶ μὲν κατὰ γένος αἱ διαφοραὶ Incipit
Τῶν οὐσιῶν κατὰ Ἀριστοτέλη Incipit
ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΝ Η ΜΕΝ ΕΣΤΙΝ ΑΣΩΜΑΤΟΣ Incipit
Τῶν οὐσιῶν κατὰ Ἀριστοτέλην ἡ μέν ἐστιν ἀσώματος Incipit
ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΑ ΜΕΝ ΕΙΣΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ Incipit
Τῶν παίδων ὁ φίλτατος τὴν μουσῶν ἐγκύκλιον Incipit
τῶν πάλαι μυστηρίων, χαῖρε, ἡ νέα διακάθαρσις Desinit
Τῶν πάλαι σοφῶν καὶ ῥητόρων τῆς ἐκκλησίας καὶ ἄκρων ἐν λόγοις Incipit
τῶν παλαισμάτων ἐκείνων Desinit
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΑΡ ΜΕΛΙ ΗΣΘΗ ΠΗΓΑΣΑΙ ΔΙΨΩΣΙ Desinit
Τῶν πανταχόσε διαφημηζομένων Incipit
Τῶν πανταχόσε διαφημηζομένων σπουδαίων ἀνδρῶν ἐπ´ ἀρεταῖς Incipit
Τῶν πανταχόσε διαφημηζομένων σπουδαίων ἀνδρῶν ἐπ´ ἀρεταῖς Incipit
Τῶν παρὰ Ἀριστοτέλους περὶ τοῦ ἐφ' ἡμῖν Titulus initialis
των παρα τω Λουκα οι δυο οι εισω του μνηματος. Desinit
ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΜΕΝ ΑΓΑΘΩΝ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΜΕΝ ΑΓΑΘΩΝ Κ. Τ. Λ. Desinit
Τῶν παρόντων κακῶν ἀπαλλαγῶμεν καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι... Desinit
τῶν πατέρων περὶ τριγάμων καὶ τοῦ κῦρ Γεωργίου Titulus initialis
ΤΩΝ ΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Desinit
Τῶν περδίκων οἱ μὲν θρᾶκες ἅπαντες λευκανθίζουσιν Incipit
Τῶν περὶ κόσμου φύσεως Incipit
Τῶν περὶ κόσμου φύσεως ἡμῖν καὶ λελεγμένων Incipit
Των περι της ταφης του κυριου ημερονυκτιων, αυτη εστι η διαιρεσις και διασαφησεις (διασαφησις), γεγραπται Incipit cuiusdam partis
ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΑΜΕΝΩΝ ΟΙ ΜΕΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΤΕΡΟΝ Incipit
ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΑΜΕΝΩΝ ΟΙ ΜΕΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΤΕΡΟΝ Incipit
Τῶν περὶ ψυχῆς πραγματευσαμένων οἱ μὲν μαθηματικώτερον Incipit
ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΟΥΝΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΕΛΕΥΕΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙΝ Desinit
Τῶν Περσικῶν κανόνων σύστασισ γέγονε Incipit
τῶν ποδῶν μου Desinit
Τῶν ποιητῶν οἱ μέν εἰσι λυρικοί Incipit
Τῶν ποιητῶν οἱ μέν εἰσι λυρικοί Incipit
Τῶν ποιητῶν οἱ μέν εἰσι λυρικοί Incipit
Τῶν ποιητῶν οἱ μέν εἰσι λυρικοί Incipit
Τῶν ποιητῶν οἱ μέν εἰσι λυρικοί Incipit
Τῶν ποιητῶν οἱ μὲν τραγικοί Incipit
Τῶν ποιητῶν οἱ μὲν τραγικοί Incipit
Τῶν ποιοτήτων περὶ ὧν μαθεῖν Incipit
Τῶν ποιοτήτων περὶ ὧν μαθεῖν Incipit
τῶν πολλάκις τὰ αὐτὰ φαῦλα δηλονότι πραττόντων, ἢ καὶ πλείω πολλάκις κατ’ εἶδος, διὸ καὶ περὶ τούτων ἦν ὁ διορισμός, ἐν τοῖς εἰρημένοις ἱκανῶς περιείληπται Desinit
ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΛΟΙ Incipit
Τῶν πονηρῶν λογισμῶν οἱ μὲν οὐδὲ ὅλως Incipit
των πονων ευκτηριους. Desinit
τῶν πραγμάτων Incipit
Τῶν πραγμάτων τὰ μέν εἰσι κυρίως καλά Incipit
Τῶν πραγμάτων τὰ μέν εἰσι κυρίως καλά Incipit
Τῶν πραγμάτων τὰ μὲν κοινωνεῖ ἀλλήλοις Incipit
τῶν πραγμάτων ὑπὲρ ὧν ἂν διαλέγηται Desinit
ΤΩΝ ΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ Νʹ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Δr Incipit
τῶν προγυμνασμάτων καὶ μερῶν ὄντων καὶ ὅλων Incipit cuiusdam partis
τῶν προδιοπτευθέντων πλανωμένων ἢ μή Desinit
τῶν προκειμένων τόπων Desinit
ΤΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΩΝ ΤΑ ΜΕΝ ΕΣΤΙΝ ΕΞ ΥΠΟΛΗΨΕΩΣ Incipit
τῶν πρὸς αὐτὰ ταῦτα τεινόντων Desinit cuiusdam partis
τῶν πρὸς Λατίνους, τὸ πρῶτον, καὶ δεύτερον, καὶ τρίτον τῷ αὐτῷ συγγέγραπται ἕτερα Titulus initialis
Τῶν πρὸς τὸν Θεὸν βοώντων καὶ ἀναφερόντων τὰς εὐχάς Incipit
Τῶν προτέρων πολιητῶν πάντως Incipit
Τῶν προφητικῶν λογίων πληρουμένων παρὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ σχεδὸν πᾶσα ἡ ἐπ' οὐρανὸν ἐφωτίσθη τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ Incipit
Τῶν προφητικῶν νῦν πληρουμένων τῶν τε λόγων τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ τῆς σπορᾶς τοῦ σίτου Incipit
Τῶν προφητικῶν οὖν λόγων πληρουμένων τὰ περὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὅτι ἐμμέσῳ τοῦ σίτου Incipit
τῶν προφητῶν Incipit
Τῶν προφητῶν οἱ μὲν λόγῳ τὸν Χριστὸν προεκήρυξαν Incipit
Τῶν πρώην εἰρημένων πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀγάπην Incipit
ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΟΚΩΝ ΔΕ ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΔΕΚΑΤΗ ΠΛΗΓΗ Desinit
Τῶν πταισμάτων ἄφεσιν αἰτούμενος Incipit
Τῶν ῥημάτων τὰ μέν Incipit
Τῶν ῥημάτων τὰ μὲν οὐδαμῇ μεταβαίνουσαν Incipit
Τῶν ῥημάτων τὰ μὲν οὐδαμῇ μεταβαίνουσαν Incipit
Τῶν ῥημάτων τὰ μὲν οὐδαμῇ μεταβαίνουσαν Incipit
Τῶν ῥημάτων τὰ μὲν οὐδαμῇ μεταβαίνουσαν Incipit
Τῶν ῥημάτων τὰ μὲν οὐδαμῇ μεταβαίνουσαν Incipit
Τῶν ῥημάτων τὰ μὲν οὐδαμῇ μεταβαίνουσαν Incipit
Τῶν ῥητορικῶν Ἑρμογένους ἀνθράκων Incipit
ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΟΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΝ ΑΝΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Incipit
ΤΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΝ ΘΕΩΝ ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΑ ΤΕ Desinit
ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Η ΒΙΒΛΟΣ ΑΥΤΗ ΠΕΛΕΙ ΔΥΝΑΜΕΡΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΛΕΓΟΜΕΝΗ Titulus initialis
ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Η ΒΙΒΛΟΣ ΑΥΤΗ ΠΕΛΕΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΡΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΛΕΓΟΜΕΝΗ Titulus initialis
ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ Desinit
τῶν σοι κρατούντων εὐσεβῶν βασιλέων Desinit
Τῶν σοφιστῶν τις ἤρετο· τοῖς μὲν νοσοῦσι Incipit
ΤΩΝ ΣΟΦΩΤΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ Titulus initialis
ΤΩΝ ΣΠΛΑΓΧΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΞΩ ΧΥΘΕΝΤΩΝ Desinit
ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙ ΜΕΝ ΛΟΓΙΚΑΙ Incipit
ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ, ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΟΝ ΤΕΧΝΟΝ, ΙΓΝΑΤΙΕ ΤΑΔΕ ΤΑΥΤΑ ΕΝΔΕΗ, ΑΣΥΣΤΑΤΑ Incipit
Τῶν στοιχείων, ἃ καὶ γράμματα λέγονται, εἴκοσι καὶ τεσσάρων ὄντων τὸν ἀριθμόν, φωνήεντα μέν εἰσι τὰ ἑπτά Incipit
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΟΙ ΜΕΝ ΠΕΖΟΙ ΟΙ ΔΕ ΗΙΠΠΕΙΣ Incipit
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΟΙ ΜΕΝ ΠΕΖΟΙ ΟΙ ΔΕ ΙΠΠΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΑΥ ΟΙ ΜΕΝ ΨΙΛΟΙ Incipit
Τῶν στρατιωτῶν οἱ μὲν πεζοί, οἱ δὲ ἱππεῖς Incipit
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Η ΜΕΝ ΕΣΤΙ ΔΙΑΒΑΤΙΚΗ Incipit
Τῶν σχισμάτων τὴν πλάνην ἅπασαν βλέπε, Τὸ κρεῖττον αἱροῦ τῶν παρεγγράπτων λόγων Textus
ΤΩΝ ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ Incipit
τῶν σῶν κορεννὺς ἐνθέων σιτισμάτων Desinit cuiusdam partis
ΤΩΝ ΣΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΕΞ ΑΝΑΡΤΩΝ ΤΡΙΣΜΑΚΑΡ Desinit
Των σων φαινον δογματων θειαν βιβλον. Desinit
Τῶν τὰς ἁγίας καὶ σεπτὰς καὶ οἰκουμενικὰς ἑπτὰ συνόδους Incipit
τὦν τὰς θείας ἑρμηνευσάντων γραφὰς. Desinit
ΤΩΝ ΤΑΥΤΑ ΣΥΓΓΡΑΨΑΜΕΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ Desinit
τῶν τελείων ἀριθμῶν Desinit
των τελωνων και αμαρτωλων Incipit abruptus
ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΗΣΙ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΝ Incipit
Τῶν τετολμημένων τὴν τῆς ἱεροσύνης ἀφαίρεσιν Incipit
ΤΩΝ ΤΕΤΟΛΜΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΙΝ Incipit
Τῶν τὴν ἔνσαρκον τοῦ Θεοῦ Λόγου παρουσίαν Incipit
τῶν τὴν τοῦ Θεοῦ δόξαν ὁρώντων ἕτερος ἑτέρου τελεώτερον ὁρᾷ Incipit
ΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΑΠΛΑΝΗΘΕΝΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Incipit
Τῶν τῆς ἀρετῆς ἀθλητῶν καὶ τῶν τῆς εὐσεβείας ἀγωνιστῶν τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰ κατορθώματα Incipit
Τῶν τῆς ἐκκλησίας ἀρχόντων ὡς ἡ παλαιὰ ἔχει παράδοσις Incipit
Τῶν τῆς ἐκκλησίας ἀρχόντων ὡς ἡ παλαιὰ ἔχει παράδοσις πρῶτός ἐστιν ὁ μέγας οἰκονόμος Incipit
τῶν τῆς ἑν φιλοσοφίᾳ ῥαστώνης Incipit
Τῶν τῆς μεγάλης Ἄννης μέλλων ἐπαίνων ἐπιχειρεῖν δέδοικα Incipit
Τῶν τῆς πανσέπτου νηστείας παρῳχηκότων δύο ἑβδομάδων Incipit
Τῶν τῆς πανσέπτου νηστείας παρῳχηκότων δύο ἑβδομάδων Incipit
ΤΩΝ ΤΙΜΩΝΤΩΝ ΣΕ Desinit
Τῶν τοίνυν μέτρων καὶ σταθμῶν μόνον τὰς ποσότητας Incipit
ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Η ΑΠΑΤΗ Desinit
τῶν τοῦ διαβόλου παγίδων ἀνώτεροι καταστάντες τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν, χάριτι... Desinit
τῶν τοῦ διαβόλου παγίδων ἀνώτεροι καταστάντες, τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
Τῶν τοῦ θεοῦ τεραστίων τὸ μεγαλεῖον καὶ τὰς τῶν μακαρίων καὶ ἀοιδίμων ἀνδρῶν παραδόξους θαυματουργίας Incipit
τῶν τοῦ κυρίου δωρεῶν ἀπολαύσωμεν, χάριτι... Desinit
τῶν τοῦ κυρίου δωρεῶν ἀπολαύσωμεν, χάριτι... Desinit
Τῶν τοῦ Κυρίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ δούλων Incipit
Τῶν τοῦ μεγάλου καὶ θαυμαστοῦ τοῦ Χριστοῦ μάρτυρος Εὐγενίου θαυμάτων Incipit
Τῶν τοῦ Παύλου μαθητῶν ὁ Τιμόθεος ἦν· ὃς οὗτος σφόδρα συνετὸς ἦν· ὡς ἅμα τε μαθητὴς γενέσθαι καὶ διδάσκαλος. ἐνεχειρίσθη γὰρ παρὰ Παύλου Incipit
ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΟΥ ΤΗΝ ΤΥΧΟΥΣΑΝ Desinit
Τῶν τριῶν παίδων καὶ τῆς βαβυλωνίας καμίνου ἡ διήγησις Incipit
Των τριων της ταφης του κυριου ημερονυκτιων Incipit cuiusdam partis
Των τριων της ταφης του κυριου ημερονυκτιων, αυτη εστιν η διασαφησις Incipit cuiusdam partis
ΤΩΝ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΣΥΝΟΝΤΩΝ Incipit
ΤΩΝ ΦΑΥΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ Desinit
Τῶν φιλαρέτων ἀνθρώπων τῶν ζῆν κατὰ λόγον προαιρουμένων νόμοις ἀγαθοῖς ὁ βίος καὶ προστάγμασι κεκανόνισται Incipit
Τῶν φιλοσόφων οἱ μὲν τὸν δημιουργόν Incipit
τῶν φιλούντων, ὁσιώτατε πάτερ, ἔρρωσον Desinit
Τῶν Φλυάρων κανόνων Φεῦ πληθύος, ἥτε μάταιον | Ἀτρεκὲς οὐτίδανος γράμμ' ἐχάρασσεν ἀνήρ. | Ὄμματα μοὶ γράψαντι, χερὲς κάμον,ἀλλὰ φίλον κῆρ | Σοὶ Σκάλανε προθυμὼς ἡ πεπόνητο χάρις Desinit
Τῶν φρικτῶν τούτων καὶ φοβερῶν μυστηρίων ἐποπτεύσας ἡμῶν ἄνωθεν Desinit
ΤΩΝ ΦΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ Desinit
Τῶν φωνῶν αἱ μέν εἰσιν ἄσημοι Incipit
των φωτων ο αποστολος. προς Τιτον εις το [...] Χριστου Titulus initialis
Τῶν χαρίτων ἡ ἄβυσσος, δωρεῶν ἡ ἐκπλήρωσις Incipit
ΤΩΝ ΧΟΡΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΩΝ Incipit
τῶν Χριστι[ανῶν Desinit
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΜΟΥ ΣΚΟΠΕΙ Incipit
τῶν χριστουγέννων καὶ ἡ τῶν ἁγίων ἀποστόλων χάριτι τοῦ κυρίου... Desinit
ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΗ ΕΙΣΤΙ ΤΑΥΤΑ Desinit
τῶν ψευδαπόστολων ἀλαζονείας καὶ πονηρίας. Desinit
των ψευδοδιδασκαλων ψευδοδοξιαν. Desinit
τῶν ψευδοδιδασκάλων ψευδοδοξίαν. Desinit
των ψευδοδιδασκαλων ψευδοξιαν (ψευδοδοξιαν). Desinit
τῶν ψυχῶν ἡμῶν θεραπεύτας Desinit
τῶνδε σὺ αἴτιος, ὅς μ' ἀείρεις ἀπατάασθαι Desinit
ΤΩΣ ΑΡΜΑ ΦΟΡΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΑΝ ΟΙΔΑΣΙ Incipit