Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Τα

Détails contenus par liste alphabétique Type
ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ Desinit
ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ Desinit
τὰ ἀγαθὰ τὰ εὐτρεπισμένα τοῖς ἁγίοις τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεόν· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
τα αγια παθη Titulus initialis
Τὰ ἅγια ῥιπίδια κατὰ τῶν Χερουβίμ Incipit
ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Incipit
Τὰ ἀγύγδαλα σύμμετρα εἰσὶ τῇ θερμότητι Incipit
ΤΑ ΑΔΕΚΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Titulus initialis
Τὰ ἀειθαλῆ τῶν δένδρων δι' ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ Titulus initialis
Τὰ ἄζυμα οὐκ ἄρτον τις εἴποι τέλειον Incipit
ΤΑ ΑΖΥΜΑ ΟΥΚ ΑΡΤΟΣ Incipit
τὰ ἄζυμα οὐκ ἄρτος Incipit
τὰ ἄζυμα, οὐκ ἄρτος Incipit
τὰ αἰτήματα λήψεται ὁ εὐσεβὴς ἡμῶν βασιλεύς... Desinit
Τὰ αἴτια πάσης ἀναβολῆς Incipit
ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΕ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΕΣΕΩΣ Incipit
Τὰ αἴτια πάσης ἀναβολῆς τε καὶ ὑπερθέσεως Incipit
τὰ ἁμαρτήματά μας καὶ χαρίζη τὴν αἰώνιον ζωήν... ἀμήν Desinit
Τὰ ἀνακρεόντεια ἐπιδέχονται Incipit cuiusdam partis
Τὰ ἀνακρεόντεια· ἐπιδέχονται αὐτῶν οἱ οἶκοι Incipit
Τὰ ἄνθη τῶν σῶν χαρίτων, ὅσιε, ποικίλον βρύοντα Incipit
ΤΑ ΑΝΤΙΜΙΝΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΜΕΩΣ Incipit
ΤΑ ΑΝΤΙΦΟΝΑ ΔΗΛΟΥΣΙ ΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΦΩΝΑΣ Incipit
ΤΑ ΑΝΩ ΖΗΤΩΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤΩ ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ Incipit
Τὰ ἀνωνύμως κατηγορούμενά τινων οὐ λέγονται Incipit
ΤΑ ΑΠʹ ΑΡΧΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Incipit
Τὰ ἀπὸ εἴδους εἰς ἄτομα διαιρούμενα ἄπειρα Incipit
ΤΑ ΑΠΟ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ ΕΤΗ Incipit
ΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ Desinit
ΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΟΜΝΙΝΩΝ Desinit
Τὰ ἀπὸ τῶν εἰς ὃς οὐδετέρων Incipit
τὰ ἀπόρρητα ἀγαθὰ διανέμειν τοῖς μετ’ ἀρετῆς τὸν παρόντα βίον διανύσασιν, ἐν Χριστῷ... Desinit
τὰ ἀπόρρητα ἀποληψόμεθα ἀγαθὰ ὧν γένοιτο κ.τ.λ. Desinit
τὰ ἀπόρρητα ἀποληψόμεθα ἀγαθά· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
τὰ Ἀρείου μανῶμεν Desinit
Τὰ ἀρχαῖα ἔθη κρατείτω τὰ ἐν Αἰγύπτῳ Incipit
Τὰ ἄσπρια ἤγουν τὰ νουμία καλοῦνται λεπτά Incipit
Τὰ αὐτὰ καὶ περὶ τῆς νῦν ἐπιγραφῆς Incipit
Τὰ αὐτὰ καὶ περὶ τῆς νῦν ἐπιγραφῆς Incipit
Τὰ αὐτὰ καὶ περὶ τῆς νῦν ἐπιγραφῆς Incipit
Τὰ βιβλία τῆς ὑμετέρας μεγαλοπρεπείας Incipit
Τὰ βουκολικά φασι ἐν Λακεδαίμονι εὑρεθῆναι Incipit
Τὰ βραβεῖα τῶν καλῶν κἀγαθῶν καὶ μειζόνων ἀγώνων Incipit
Τὰ γὰρ ἐναντία τὰ μέν εἰσιν ἔμμεσα, τὰ δὲ ἄμεσα Incipit
τὰ γὰρ παλαιὰ νῦν μετῆλθον εἰς νέα Desinit
Τὰ γὰρ παρ' αυτῶν εἰρημένα τῶν ψυχῶν αὐτῶν εἰκόνες εἰσίν Desinit
ΤΑ ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΩ ΥΠΝΩ ΠΕΝΤΕ ΕΙΔΗ ΕΙΣΙΝ Incipit
Τὰ γινόμενα πάντα ἢ κατὰ εὐδοκίαν γίνονται Incipit
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΟΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Desinit
Τὰ γράμματα πρῴην ἔπεμψας Incipit
Τὰ γράμματα πρώτους μὲν λέγουσιν τυπῶσαι τοὺς Αἰγυπτίους Incipit
Τὰ γράμματα τῆς μακαριότητός σου Incipit
Τὰ γράμματα τῆς μακαριότητός σου ἀνέγνω ἡ μετριότης ἡμῶν Incipit
τὰ Γρηγορίου καὶ Βασιλείου λέγω Desinit
Τὰ δ' ἀνωτέρω πρὸς τοῦτο ἀντιθέντα Incipit
Τά δ' ἐν συνόψει σοὶ παρ' ἡμῶν, ὦ φίλος Incipit
τὰ δ'ἄλλα πάντα, ἀρκεῖ τὸ τὸν θεὸν μὲν καὶ σιγῶντί μοι συνειδέναι, σὲ δὲ τῶν πρὸς αὐτὸν εὐχῶν ἡμῖν ἐπαΐοντα, ὅτι... Desinit
ΤΑ Δ'ΑΥΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ Incipit
τὰ δὰ κατὰ συγχώρησιν · τρισσὸς ὁ νόμος Desinit
τὰ δάκρυά μου ἔσβεσαν τὸ πῦρ εἰς τὸ ὁποῖον ἔμελλα νὰ ὑπάγω διὰ τὰς ἁμαρτίας μου Desinit
ΤΑ ΔΕ ΑΖΥΜΑ Α ΝΘΝ ΤΕΛΟΥΣΙΝ ΕΝ ΥΣΤΕΡΟΙΣ ΚΑΙΡΟΙΣ ΕΦΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΠΛΑΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΩΝ Desinit
ΤΑ ΔΕ ΑΙΤΙΑ ΤΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΜΕΝ ΠΕΡΙ ΠΥΡΕΤΩΝ Desinit
ΤΑ ΔΕ ΑΛΟΓΑ ΕΙΣ ΠΤΗΝΑ ΠΕΖΑ ΕΡΠΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΗΚΤΑ Desinit
Τὰ δὲ γραφέντα περὶ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης καὶ τῆς λατινικῆς καταστάσεως Incipit
Τα δε δʹ χερουβιμ Incipit
Τα δε δʹ χερουβιμ, το κατα Ματθαιον Incipit
Τὰ δὲ εἴδη εἰσὶν ταῦτα· ἄνθους σμύρνης, κινάμωμος εὐώδης, ἴρεως καλάμου εὐώδους καὶ ἔλαιον Desinit
ΤΑ ΔΕ ΕΣΟΜΕΝΑ ΟΥΔΕΙΣ ΕΙΔΕ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΩΝ Desinit
Τὰ δὲ ἡμετέρα οἷα· ἔψυκται Incipit
Τα δε Ιωαννου του βαπτιστου· ετη λγʹ· ημεραι· ξζʹ· ελαττους τυγχανουσαι, προς τας του σωτηρος ημερας. Desinit
Τὰ δὲ λέγει Κύριος Incipit
ΤΑ ΔΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ Desinit
τὰ δὲ πεταλώδη οὖρα ἐν πυρετοῖς εἰσι κάκιστα, ἐν ἀπυρεξίᾳ δὲ τὴν κύστιν εὐφραίνουσιν Desinit abruptus
τα δε σημεια α εξηγειται και αυτος εστι ταυτα. Titulus initialis
Τα δε σημεια α εξηγειτε (εξηγειται) και αυτος εστιν ταυτα. Titulus initialis
τα δε σημεια απο (?) και αυτος εξηγειται εστι ταυτα. Titulus initialis
Τὰ δὲ σχήματα τῆς σελήνης ἅπερ καλοῦνται φάσεις Incipit
τα δε τεσσαρα χερουβιμ Titulus initialis
τα δε τεσσαρα χερουβιμ. Titulus initialis
Τα δε τεσσαρα χερουβιμ· το κατα Ματθαιον, ομοιον ανθρωπου· το κατα Μαρκον, ομοιον μοσχου· το κατα Λουκαν ομοιον λεοντι· το κατα Ιωαννην, ομοιον αετω· αυτη η διδαχη των χερουβιμ. Incipit
τα δε του Χριστου και θεου ημων χαρακτηρικα ιδιωματα εισι ταυτα. ευηλιξ· συνοφρυς· ευοφθαλμος· επιρρινος· γενειαδα μελαν εχων· σιτοχροον τω ειδει κατα την μητερα· μακροδακτυλος· ευφων· ηδυλογος· ησυχον· μακροθυμον· ανεξικακον και τα λοιπα των αρετων καθεξης. Textus
τὰ δεινότατα πάντων τολμῶν, καὶ Θεῷ καὶ τῷ κοινῷ τῶν ἀνθρώπων πολλῶν ὑπεύθυνος ὤν Desinit
τὰ δευτέρον γραφέντα Θετταλοῖς Παύλου Titulus initialis
ΤΑ ΔΙΑ ΔΥΟ ΣΣ ΕΙΣ Ζ' ΤΡΕΠΟΝΤΕΣ Desinit
Τὰ διὰ τοῦ ανω βαρύτονα Incipit
ΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΝΟΝΤΑΙ Incipit
ΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΡΗΜΑΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΑ Incipit
τὰ διδασκάλω πρέποντα λοιπόν. Desinit
ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ Desinit
τα δοξαντα καλως εχειν διατυπωσασαι. Desinit
ΤΑ ΔΟΞΑΝΤΑ ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΑΣΘΑΙ Desinit
Τὰ δύο τῶν ἀρετῶν θεοσύζευκτα ζεύγη Incipit
Τὰ δυττικὰ μέρη λέγει Incipit
Τὰ δώδεκα ζώδια διαιροῦνται εἰς τρία· εἰς τροπικά Incipit
Τὰ εἶδη τῆς ἀδικίας Incipit
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΙΣΙΝ ΕΠΤΑ Incipit
τὰ εἱρημένα συνείλεκται Desinit
Τὰ εἰς "ας" καθαρὸν ὑπὲρ δύο συλλαβάς Incipit
ΤΑ ΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΝ ΤΩΝ ΘΡΑΥΣΘΕΝΤΩΝ Incipit
Τὰ εἰς ιστ θηλυκὰ δισύλλαβα ὀξύτονα Incipit
Τὰ εἰς κω λήγοντα ἐπιῤῥήματα διὰ τοῦ ι γράφεται Incipit
τὰ εἰς μι ῥήματα ἀπὸ τῶν περισπωμένων ῥημάτων γίνονται καὶ τῆς ἐκ τῆς τῶν βαρυτόνων Incipit
Τὰ εἰς νυ λήγοντα ἐν τῇ αἰτιατικῇ πάντα βραχέα ἐστίν Incipit
Τὰ εἰς ος καθαρὸν ὑπὲρ δύο συλλαβάς Incipit
τὰ εἰς τὸν Εὐθύφρονα σχόλια Incipit
Τὰ εἰς ὕστερον ἐκβληθέντα ἀπὸ ἄλλων βιβλίων γνωμικά Titulus initialis
Τὰ εἰς ων βαρύτονα ὀνόματα Incipit
Τὰ εἰς ων βαρύτονα ὀνόματα διὰ τοῦ ντ κλινόμενα Incipit
Τὰ εἰς ων συγκριτικὰ δισύλλαβα Incipit
Τὰ εἰς ων συγκριτικὰ δισύλλαβα διφθόγγῳ παραλήγεται Incipit
Τὰ εἰς ων συγκριτικά. Περὶ βαρυτόνων ὀνομάτων Incipit
Τὰ εἰωθότα ζητεῖσθαι κεφάλαια Incipit
Τὰ ἐλαττώματα τῶν εὐλαβῶν Incipit
τὰ ἕλκη σπουδάζομεν Desinit
ΤΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΥΔΡΙΑΙΣ ΖΩΑ Desinit
ΤΑ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ Desinit
τὰ ἐν τῇ προθέσει γινόμενα ἐν τῷ προσαγομένῳ ἄρτῳ Incipit
Τὰ ἐν τῇ προθέσει γινόμενα ἐν τῷ προσαγομένῳ ἄρτῳ Incipit
τὰ ἐν τῷ κόσμῳ Desinit
ΤΑ ΕΞ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΟΓΜΑΤΑ Incipit
Τὰ ἐξαπτέρυγα σεραφίμ Incipit
τὰ ἑξῆς τῶν ὁμοίων γενησομένων τελέως ἐκτέμοιτε Desinit
ΤΑ ΕΠΙ ΤΑΔΕ ΤΟΥ Incipit
Τὰ ἐπιμάνικα τὰς χειροπέδας Incipit
ΤΑ ΕΠΙΜΑΝΙΚΑ ΤΑΣ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΟΞΑΖΟΥΣΙΝ Incipit
τὰ ἐπιτερπέστατα, ἀτερπέστατα ἂν γίγνοιντο Desinit
τὰ ἐπιτηδεύματα τῆς Desinit
τὰ ἐπιφαινόμενα ἐν οἷσι μὴ γίνεται· οἱ πόνοι ὅτι ἐν ἑβδομήκοντα κινέεται Desinit
Τὰ ἑπτὰ θεάματα Titulus initialis
Τὰ ἑπτὰ τῆς ἱερᾶς τοῦ Χριστοῦ Incipit
Τὰ ἑπτὰ τῆς ἱερᾶς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας μυστήρια κατὰ τάξιν εἰσὶ ταῦτα Incipit
τὰ ἔργα νεκρά Desinit
Τὰ ἔργα τῶν ἀρετῶν εἰσιν οἱ σώματος κόποι ἐν γνώσει Incipit
Τὰ ἐσθιόμενα βρώματα πεπαίνονται Incipit
ΤΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΗΜΙΝ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΑΞΙΩΣΕΙΕ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ... Desinit
ΤΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΗΜΙΝ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΑΞΙΩΣΕΙΕ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ... Desinit
τὰ εὐκα[τόρθωτα Desinit
Τὰ εὐχέλαια οὐ ποιήσεις διὰ κανόνα εἰ μὴ εἰς ἀῤῥώστους μόνον Incipit
Τὰ ἐφύμνια ταῦτα ὑμνεῖ Incipit
ΤΑ ΕΧΟΥΣΙ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Incipit
τὰ ἑωθινὰ τῶν θείων εὐαγγελίων Incipit
Τὰ ζητούμενα περὶ ἑκάστου τῶν ὄντων Incipit
Τὰ ζῷα τά τε χερσαία καὶ ἔνυδρα Incipit
τὰ ζῶα τά τε χερσαῖα καὶ ἔνυδρα, σελάχια, μαλάχια, μαλακόστρακα Incipit
τὰ ἤθη διδάξας, τελειοὶ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
τὰ ἤθη παραινέσας καὶ διδάξας, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΜΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΝ ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΗΧΟΛΟΓΕΙ Incipit
Τα θεια θειως ιστορει δεδειγμενος. Desinit
ΤΑ ΘΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Desinit
τὰ θελήματα τοῦ Θεοῦ πολιτεύεσθαι, ἵνα καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν· ἐν Χριστῷ... Desinit
τὰ Θετταλοῖς γραφέντα τὸ πρῶτον Παύλου Titulus initialis
Τὰ ιβ´ ζώδια τὰ ἐν τῷ λοξῷ τοῦ ζωδιακοῦ Incipit
ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Titulus initialis
Τὰ ἰδιώματα τῆς ἀγγελικῆς φύσεως, παρὰ τὴν ἀνθρωπίνην Titulus initialis cuiusdam partis
Τὰ ἰδιώματα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως Incipit cuiusdam partis
τὰ ἰδιώματα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως Titulus initialis
τὰ ἰδιώματα τῆς θείας φύσεως· ἤγουν τῆς ἁγίας Τριάδος Titulus initialis cuiusdam partis
Τὰ ἰδιώματα τῶν κενωτικῶν φαρμάκων ὡς καθὼς ἐπαράγγειλεν ὁ Δαμασκηνὸς Ἰωάννης Titulus initialis
τὰ ἰδώματα τῶν ἀγγέλων Titulus initialis
Τὰ ἱερὰ δόγματα καὶ μάλιστα Incipit
τὰ ἱερὰ νῦν τεμένη Desinit
τὰ ἱερὰ σκεύη Incipit
τὰ καθ' ἡμᾶς θέλης τὰ μάθῃ ἀπὸ γραμμάτων τοῦ ἄρχοντος Καμηνάρη Τζελεμπῆ Νικολάου Καρατζᾶ καὶ τοῦ Βασιλά[ Desinit
ΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΤΟΙ ΤΑ ΕΞΩ ΟΥΤΩ ΛΕΓΟΝΤΑΙ Incipit
ΤΑ ΚΑΚΩΣ ΤΥΠΩΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΧΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Titulus initialis
Τὰ κάλλιστα τῶν διηγημάτων οὐ μόνον ἡδονὴν ἐνίησι τοῖς ἀκούουσιν Incipit
τὰ καλῷ σκόπῳ γινόμενα καὶ θεοφιλεῖ λογισμῷ. Καὶ ὠφεληθεὶς ὁ ἀδελφὸς ἀνεχώρησε Desinit
Τὰ κατ' εἰκόνα δηλοῖ καὶ αὐτεξούσιον Incipit
Τὰ κατ' ἐπέκτασιν σεσημειωμένα Titulus initialis
ΤΑ ΚΑΤ' ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΝ ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Incipit
ΤΑ ΚΑΤ' ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΝ ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΩ Incipit
τὰ κατ' ἔφεσιν εὕροι ὁ πιστὸς βασιλεύς... Desinit
ΤΑ ΚΑΤʹ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΝ ΓΙΝΟΜΕΝΑ Incipit
ΤΑ ΚΑΤʹ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΝ ΚΑΙ ΑΡΧΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΑ Incipit
Τὰ κατὰ Ἐφραὶμ τὸν δίακονον τῆς Ἐδεσηνῶν ἐκκλησίας Incipit
Τὰ κατὰ μηδεμίαν συμπλοκὴν λεγόμενα, οὔτε ἀλήθειαν σημαίνουσιν Incipit
Τὰ κατὰ τὴν γέννησιν Ἰωάννου καὶ τοῦ Χριστοῦ· τὰ κατὰ τὸν Συμεών. Ἄννα ἀνθομολογεῖται τῷ κυρίῳ. Ἀπομένει ἐν τῷ ἱερῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ οἱ γονεῖς ἠγνόουν. Βαπτίζει ὁ Ἰωάννης, βαπτίζεται καὶ ὁ Χριστός, ὢν ἐτῶν λʹ. Γενεαλογεῖται. Ἄγεται Incipit
Τὰ κατὰ τὴν ἕδραν πάθη διὰ πολλὰς αἰτίας Incipit
Τὰ κατὰ τὴν μεγάλην μάρτυρα Βάσσαν δίκαιον ἄρα πρὸς διήγησιν ὑφαπλῶσαι Incipit
Τὰ κατὰ τὴν μεγάλην ταύτην καὶ θαυμαστὴν Εὐδοκίαν τὴν εὐδοκίᾳ θεοῦ Incipit
Τὰ κατὰ τὴν παρθένον Ἀντωνῖναν καὶ τὸν Ἀλέξανδρον τοῦ λόγου βουλομένου διαλαβεῖν Incipit
ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Titulus initialis
Τὰ κατὰ τὸν ἅγιον τοῦ Χριστοῦ ἀπόστολον Ἀνανίαν ὁποῖος μὲν ἦν τὴν ἀρετήν, ὁποῖος δὲ τὴν Χριστοῦ μαθητείαν καὶ πίστιν Incipit
Τὰ κατὰ τὸν ἀξιάγαστον Λέοντα τὸν περιβόητον Incipit
Τὰ κατὰ τὸν μακάριον καὶ θεοπάτορα Ἀβραὰμ ἀπὸ τῆς βίβλου τῆς Γενέσεως Incipit
τὰ κατὰ τὸν μοναχὸν Incipit
τὰ κατὰ τὸν μοναχὸν Incipit
τὰ κατὰ τὸν μοναχὸν Incipit
τὰ κατὰ τὸν μοναχόν Incipit
τὰ κατὰ τὸν μοναχὸν Incipit
ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟΝ ΝΗΦΩΝΑ ΟΠΩΣ ΤΕ ΠΡΟ ΚΑΙΡΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ ΕΞΗΤΑΣΘΗ Incipit
Τὰ κατὰ τὸν χρυσοῖς ὡς εἰπεῖν ἐστεμμένον τοῖς μαρτυρικοῖς ἄνθεσι Χρύσανθον Incipit
τα κατελεξε δ' ετητυμα Λουκας ισοθεος φως. Desinit
τα κεφαλαια της Ιωαννου του θεολογου αποκαλυψεως: Titulus initialis
Τα κεφαλαια της Ιωαννου του θεολογου Αποκαλυψεως· Titulus initialis
ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΤΩ ΥΙΩ ΤΑΥΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ Incipit
ΤΑ ΚΟΥΡΒΟΥΛΛΙΑ ΕΞΕΡΙΖΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΡΟΓΑΣ ΣΥΝΤΖΑΚΙΖΟΥΝ Desinit
τὰ κρίματα γάρ σου φησὶν ἄβυσσος πολλή Desinit
Τὰ λεγόμενα περὶ τῶν ἀδυνάτων Titulus initialis
τα λειποντα απο της ερμηνειας των κεφαλαιων του σ (?) και σ (?) Ιωαννου του Χρυσοστομου Titulus initialis
τἀ λείποντα ἀπὸ τῆς ἑρμηνείας τῶν κεφαλαίων τοῦ σ (?) καὶ σ (?) Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Titulus initialis
τὰ λείποντα δ' αὐτούς ἐξευρίσκοντας Desinit
τὰ λείποντα περὶ τῆς θείας ἱερουργίας καὶ πῶς ὁ Χριστὸς λέγεται προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ προσδέχομενος καὶ διαδιδόμενος Titulus initialis
ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΑΥΤΩΝ ΕΠΕΘΕΝΤΟ ΕΝ ΓΛΩΣΣΟΚΟΜΟΙΣ Desinit
ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΗΣ ΧΘΕΣ Incipit
Τὰ λείψανα τῶν ἁγίων μὴ ἀνέχεσθαι προσκυνεῖν• τινὰς δέ, μηδὲ τὰς ἁγίας εἰκόνας. Desinit
Τὰ ληρήματα τοῦ Ἀκινδύνου καὶ αἱρέσεις ξβ' Titulus initialis
Τὰ λίθων ἰδιώματα τῇ βασιλεῖ Incipit
Τὰ μεγάλα τῶν πραγμάτων μεγάλων δεῖται διηγημάτων Incipit
ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΕΙΝ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΘΕΙΤΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Desinit
ΤΑ ΜΕΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΣΧΕΡΩΝ ΤΑ Δʹ ΑΠΑΙΤΗΜΑΤΑ Incipit
Τὰ μὲν ἄλλα, ὦ ἐπίσκοπε Incipit
τὰ μὲν ἀρτίως καθωμιλημένα καὶ κοινῇ πᾶσιν ἐγνωσμένα Incipit
Τὰ μὲν Γαληνοῦ ταῦτα συντάξεις ἔχει Incipit
Τὰ μὲν γεγονότα πάντα Incipit
Τὰ μὲν γράμματα, σά· ἡ δὲ φράσις Incipit
Τὰ μὲν δὴ περὶ τῆς ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Incipit
Τὰ μὲν δὴ περὶ τῆς ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Incipit
Τὰ μὲν δὴ περὶ τῆς ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Incipit
Τὰ μὲν δὴ πρῶτα τῶν πρὸς Εὐνόμιον ἀγώνων ἱκανῶς ἤδη κατὰ θείαν συμμαχίαν ἐν τοῖς φθάσασι διήνυσται πόνοις Incipit
Τὰ μὲν δὴ τοῦ Υἱοῦ πέρας ἔχει Incipit
Τὰ μὲν δὴ τοῦ Υἱοῦ πέρας ἔχει Incipit
Τὰ μὲν δὴ τοῦ Υἱοῦ πέρας ἔχει Incipit
Τὰ μὲν δὴ τοῦ Υἱοῦ πέρας ἔχει Incipit
Τὰ μὲν δὴ τοῦ Υἱοῦ πέρας ἔχει Incipit
Τὰ μὲν δὴ τοῦ Υἱοῦ πέρας ἔχει Incipit
Τὰ μὲν ἔθη τῶν Λατίνων μὴ βδελυκτὰ παρ' ἡμῖν Incipit
ΤΑ ΜΕΝ ΕΝΕΡΓΕΤΙΚΑ ΔΟΤΙΚΗ ΤΑ ΔΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ Desinit
ΤΑ ΜΕΝ ΕΞΩΘΕΝ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΕΙΚΟΤΩΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΞΩΘΕΝ ΠΕΡΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ Incipit
τὰ μέν ἐστι κριμνώδη Desinit
Τὰ μὲν ἐφάμην ἐς Θεόδωρον ἀδελφεὸν ἤδη Incipit
Τὰ μὲν θεῖα καὶ ἱερὰ λόγια πάντα Incipit
Τὰ μὲν θεωρητικὰ, ὧν τὸ τέλος Incipit
Τὰ μὲν κατὰ τὴν μεγάλην ταύτην Μαρίαν, οἷον ἐπὶ τίνος βασιλέως γέγονε Incipit
τὰ μὲν κατηγορήμενα οὕτως ἐστι πολλὰ καὶ δεινά, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὥστε οὐκ ἄν μοι δοκεῖ δύνασθαι Incipit
Τὰ μὲν οὖν εὐθυμετρικὰ εἴδη εἰσὶν ια' Incipit
τὰ μὲν οὖν κοινῶς ἐφαρμοζόμενα Incipit
Τὰ μὲν οὖν τῆς ἱερᾶς τετρακτύος Incipit
Τὰ μὲν οὖν τῆς πανυπερτάτου δεσποίνης ἡμῶν ὀνόματα Incipit
Τὰ μὲν σημεῖα τῶν ἑπτὰ πλανητῶν καὶ τῶν δώδεκα ζῳδίων Incipit
Τὰ μὲν σώματα καταλλήλως Incipit
Τὰ μὲν σώματα καταλλήλως Incipit
Τὰ μὲν τῆς δυαρχίας ἐκ μέσου Incipit
τὰ μὲν τῆς δυαρχίας ἐκ μέσου γέγονεν Incipit
Τὰ μὲν τῆς παλαιᾶς βιβλία φιλόχριστε καὶ φιλομαθέστατε Incipit
Τὰ μὲν τῆς Παλαιᾶς βιβλία, φιλόχριστε καὶ φιλομαθέστατε πρόεδρε καὶ τοῦ Θεοῦ ὄντως ἄνθρωπε Incipit
Τὰ μὲν τῶν τοῦ νόμου ἐντολῶν Incipit
ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Incipit
Τὰ μέτρα καὶ οἱ σταθμοὶ ἀλλήλων διαφέρουσιν Incipit
τὰ μέτρα προγέγραπται Desinit
Τὰ μὴ βουλόμενα Incipit
τὰ μη[δὲν Desinit
τὰ μιάσματα καθαρήσω Desinit
ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΕΧΕΙ Incipit
τα νοηματα Desinit
τα οβελισμενα εν τισιν αντιγραφοις ου κειται Incipit
τα οβελισμενα, εν τισιν αντιγραφοις ου κειται Incipit
ΤΑ ΟΚΤΩ ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΤΑ ΕΝ ΤΗ ΟΚΤΩΗΧΩ Α ΜΕΤΕΠΟΙΝΣΕΝ Ο ΠΕΔΙΑΣΙΜΟΣ Titulus initialis
Τὰ ὅμοια τοίνυν καὶ ὁ μητροπολίτης Νικαίας Incipit
Τὰ ὀνόματα οὐ δηλοῦσι τὴν θείαν οὐσίαν Incipit
Τὰ ὀνόματα τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων ἀποστόλων τῶν ιβʹ καὶ ποῦ ἐδίδαξαν καὶ πῶς ἐτελειώθησαν. Titulus initialis
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΠΟΙΜΕΝΩΝ Incipit
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ Θʹ ΜΟΥΣΩΝ Titulus initialis
Τα ονοματα των ιβ´ αποστολων εκ ποιων γονεων και εκ ποιας χωρας και πως ετελειωθησαν. Titulus initialis
Τὰ ὀνόματα τῶν ιβ´ ἀποστόλων ἐκ ποίων γονέων, καὶ ἐκ ποίας χώρας, καὶ πῶς ἐτελειώθησαν. Titulus initialis
Τα ονοματα των ιβʹ αποστολων εκ ποιων γονεων και εκ ποιας χωρας και που εκηρυξαν, και πως ετελειωθησαν. Titulus initialis
τα ονοματα των ιβʹ, αποστολων Titulus initialis
τα ονοματα των ιϛʹ προφητων. Titulus initialis
ΤΑ ΟΞΕΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Incipit
ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΗΡΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΞΙΩΣΕΙΕΝ Α ΤΟΙΣ ΑΓΑΠΩΣΙ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΗΤΟΙΜΑΣΕΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ... Desinit
τα οφφικια της εκλλησιας Incipit
ΤΑ ΟΦΦΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ Titulus initialis
Τὰ πάθη αὐτὰ καθ' αὑτὰ κακά Incipit
τὰ πάθη προσῳδίαι ἀλλ' οὐ κατὰ τὸν ὅρον Desinit
Τὰ πάντα γινώσκειν τε καὶ κατ' ἐπιστήμην ὡρισμένως εἰδέναι Incipit
τα πάντα ἔτη ἀπὸ τῆς κλήσεως αὐτοῦ μέχρι τῆς τελειώσεως τριάκοντα καὶ πέντε. Desinit
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΝΘΑΝΩΝ Desinit
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ Η ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΙΡΑΧ Desinit
Τὰ πάντα πάντῃ καιρὸν ἔχει Incipit
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΑΓΑΓΩΝ Incipit
τὰ πάντα συνέστηκε καὶ αὐτὴ ἐστι πρὸ πάντων Desinit cuiusdam partis
τὰ παρ' ἑαυτῶν ἐ[πάγειν Desinit
τὰ παρ' ἐκείνων σοι ὑποθήσω. ἔχει δὲ οὕτως Desinit
Τὰ παρὰ σοῦ μοι πεμφθέντα δεξάμενος Incipit
Τὰ παρὰ τὸ ἄγχι συγκείμενα διὰ τοῦ γράφονται οἷον ἀγχιστεύς Incipit
Τὰ παρὰ τὸ ἀεὶ συγκείμενα διὰ τῆς ει διφθόγγου γράφεται Incipit
Τὰ παρὰ τὸ σῶμα Incipit
Τὰ παρὰ τῶν ἐγκυκλίων πρῶτα μαθήματα Incipit
Τὰ παρὰ τῶν Φράγγων παρὰ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν (καὶ) παρὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν συνήθειαν δοξαζόμενα καὶ τελούμενα, δι’ ἃ καὶ ἔχομεν πρὸς αὐτοὺς ἀκοινωνήτως, εἰσὶ ταῦτα Titulus initialis
τὰ παραγγέλματα καὶ λόγου ἄξια ἢ φαῦλα καὶ ἄχρηστα Desinit
ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΛΕΜΑΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Titulus initialis
τα παραπλησια [λεγοντας] αυτους ευρησεις. Desinit
τα παραπλησια λεγοντας αυτους ευρησεις. Desinit
τα παραπλησια λεγοντας αυτους ευρησεις. ερρωσο εν Kυριω. Desinit
τὰ παραπλήσια λέγοντας αὐτοὺς εὑρήσεις. ἔρρωσο ἐν κυρίω. Desinit
τα παραπλησια λεγοντας αυτους ευρησεις. ερρωσο εν κυριω. Desinit
τὰ παραπλήσια τῷ διδασκάλῳ· οὗτος [ Desinit
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ Incipit
ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΤΗΣ Titulus initialis
ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΕΙΣΙΝ ΠΕΝΤΕ Incipit
τὰ πεπλημμελημένα μετὰ Desinit
τὰ πεπυρωμένα σβέσαι, καὶ τὴν περι[κεφαλαίαν] (περικεφαλαίαν) Desinit abruptus
τὰ πέρατα τοῦ κέντρου Desinit
ΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΗΛΟΥΣΙ Incipit
ΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΟΥ ; ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΣΠΟΝΔΑΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ Titulus initialis
Τὰ περὶ τῆς ἀνθρώπου κατασκευῆς, καὶ ἐξ ὅσων ἐστὶ φύσεων Incipit
Τὰ περὶ τῆς ἀνωτάτω Τριάδος θεολογεῖν Incipit
ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Incipit
ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟ ΠΩΣ ΕΞΗΓΗΣΑΤΟ ΑΥΤΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΠΟΙΩ ΤΟΠΩ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΩΡΑ Titulus initialis
ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ [] ΑΥΤΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΩ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΩΡΑ Titulus initialis
Τὰ περὶ τούτων Desinit
Τὰ περὶ τῶν Ἀρμενίων γινόμενα Incipit
Τὰ περὶ τῶν προσώπων ἄριστα θεολογήσας Incipit
Τά περιεκτικώτερα τῶν ἐκ γῆς φυομένων ἐκ τοῦ Θεοφράστου Titulus initialis
ΤΑ ΠΕΡΙΤΤΑ ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΜΕΝ Incipit
Τὰ πλεῖστα τῶν ἁμαρτημάτων Incipit
Τὰ πλεῖστα τῶν ἁμαρτημάτων Incipit
ΤΑ ΠΛΗΘΗ Desinit
τα πλημμεληματα σου. Desinit
Τὰ πλούσια τῶν ζῳδίων εἰσὶ ταῦτα Incipit
Τὰ πολιτικὰ ληφθέντα ἐξ αὐτῶν τῶν λογίων τῆς θείασ γραφῆς Titulus initialis
ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΜΟΥ ΕΡΕΙΔΟΥΣΑΝ ΟΛΙΣΘΗΜΑΤΑ Desinit
Τὰ πολλὰ τῶν εὐαγγελικῶν κηρύγματα ἁπλῶς οὕτως Incipit
Τὰ πολλὰ τῶν εὐαγγελικῶν κηρύγματα ἁπλῶς οὕτως Incipit
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Desinit
τὰ πρόβατα Desinit
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΑ ΜΟΝΟΒΙΒΛΑ ΟΜΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ Νʹ Desinit
τὰ προηγιασμένα ἅγια τοῖς ἁγίοις καὶ τότε τελεῖτε θείαν λειτουργίαν Desinit
Τὰ προλεγόμενα ἤως εἰωθότα ἐπὶ ἑκάστου συγγράμματος Incipit
Τὰ προλεγόμενα τῆς ῥητορικῆς Titulus initialis
Τὰ προλεγόμενα τῆς ῥητορικῆς τέχνης εἰς δέκα κεφάλαια διαιροῦνται Incipit
Τὰ προοίμια ποιεῖται Incipit
ΤΑ ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Incipit
ΤΑ ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Incipit
Τὰ προοίμια ποιεῖται ὁ Πτολεμαῖος Incipit
ΤΑ ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΗΣ Incipit
Τὰ προοίμια τῆς συμπερασματικῆς τετραβὶβλου ὁ Πτολεμαῖος πρὸς τοῦς τὴν ἀστρολογίαν Incipit
Τὰ πρὸς ἀνθρώπους ἰδὼν ὄμματι Incipit
ΤΑ ΠΡΟΣ ΚΡΟΝΟΝ Titulus initialis
ΤΑ ΠΡΟΤΑΚΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΓΕΝΟΣ Incipit
ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΕΝΩΤΙΣΑΙ ΚΥΡΙΕ ΣΥΝΕΣ ΤΗ ΚΡΑΥΓΗΙ ΜΟΥ Incipit
Τὰ ῥήματα συμβουλάς ο᾿πρόσταξιν ἐμφαίνει Incipit
Τὰ ῥήματα τῆς θείας μεσταγωγίας τοῦ ἀγίου γρηγορίου τοῦ θαυματουργοῦ Titulus initialis
Τὰ ῥητορικὰ σχήματα οἷς ὁ λόγος αὔξεται Incipit
τὰ ῥητορικὰ σχήματα πέφυκεν οἷά τινα κινήματα τοῦ λόγου Incipit
Τὰ σὰ δεξάμενος γράμματα Incipit
Τὰ σά μοι κομισθέντα γράμματ' ἀναγνούς Incipit
ΤΑ ΣΚΗΝΩΜΑΤΑ ΙΑΚΩΒ Desinit
Τὰ σκῆπτρα λαχὼν τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς Ἀντωνῖνος Incipit
Τὰ σκῆπτρα τῆς τῶν Ῥωμαίων βασιλείας παραχωρήσει Θεοῦ ὑπὸ τῶν Ἀγαρηνῶν τυραννούμενα Incipit
τὰ στέρνα δ’ ἐξέρρηξας, οὐχὶ μιγνύεις Desinit
τὰ στερχθέντα Incipit
τὰ στερχθέντα Incipit
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙ'ΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΑΣ, ΓΗ, ΥΔΩΡ, ΠΥΡ, ΑΗΡ, ΓΗ ΞΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΡΑ Incipit
Τὰ στοιχεῖα διαιφοῦνται εἰς φωνήεντα καὶ εἰς σύμφωνα Incipit
τὰ στρατεύματα Incipit
ΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΝΤΑ ΗΜΙΝ ΛΥΠΗΡΑ Incipit
Τὰ συντείνοντα πρὸς ὠφέλειαν Incipit
Τὰ συντεταγμένα τῶν σοφῶν ἔργα ἐγχειρίδια ἐπωνόμασαν Incipit
τὰ σύσσημα τῆς ὑπὲρ ἁγίας (ὑπεραγίας) θεοτόκου καὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποίημα Ἐπιφανίου μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου. Titulus initialis
Τὰ σχέδη τοῦ μυός Titulus initialis
ΤΑ ΣΧΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Titulus initialis
τὰ τ' ἄνω κάτω τά τε κάτω τιθεῖσιν ἄνω Desinit cuiusdam partis
τὰ ταπεινά· θεὸς γὰρ ὑπάρχων ἀόρατος... Δοξάζωμεν τὴν ἀληθῆ ἄκτιστον τριάδα, τὴν εἰς ἀεὶ διαμένουσαν καὶ σῴζουσαν τοὺς πιστούς, ὅτι... Desinit
Τά τε ἄλλα τὸ ὄρος ὁ Ἄθως Incipit
Τά τε ἄλλα τὸ ὄρος ὁ ἄνθος Incipit
τά τε δίκαια ποιήσετε καὶ ἀξιώτερον τὸν σῖτον ὠνήσεσθε. εἰ δὲ μή, τιμιώτερον Desinit
τά τε θεοφιλῆ πράττειν Incipit
τὰ τεκ[μήρια Desinit
Τὰ τεκμήρια τοῦ ἀληθεστάτην εἶναι τὴν πίστιν ἡμῶν Incipit
ΤΑ ΤΕΡΠΝΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΘΕΩΡΩΝ, ΠΡΟΣΕΧΕ Incipit
Τα τεσσαρα ευαγγελια εν κεφαλαιοις διαιρουμενα, ως κατ᾽ετος εν ταις θειαις ταξεσιν αναγιγνωσκοντα, μετα κανονων Ευσεβιου. Συναξαριον του ευαγγελιου περιεχον πασαν ακουλουθιαν, και το μηνολογιον. Textus
τα τεσσαρα ευαγγελια μεθ᾽ εικονων. προερχεται ομιλια Χρυσοστομου εις το αγιον Πασχα. Textus
Τὰ τέσσερα στοιχεῖα τὰ λέγουν οἱ Τοῦρκοι ἀνασήρ, ἐρμπαά Incipit
Τὰ τῆς ἀναπνοῆς αἴτια ὁ προκείμενος ἀποδεῖξαι Incipit
τὰ τῆς διαλέξεως ἔχουσιν Desinit
Τὰ τῆς ζωοποϊοῦ νεκρώσεως Incipit
τὰ τῆς κακίας καὶ τὰ παρακολουθοῦντα αὐτῇ τῶν ψεγομένων ἐστίν Desinit
Τὰ τῆς λέξεως πάθη ἢ ἀπὸ πλεονασμοῦ Incipit
Τὰ τῆς λέξεως πάθη ἢ ἀπὸ πλεονασμοῦ Incipit
ΤΑ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ ΠΑΘΗ Η ΑΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ Incipit
Τα της νεας διαθηκης πανσεπτα βιβλια, Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια Incipit
Τὰ τῆς νέας πάνσεπτα ταῦτα βιβλία Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια εν εκαστω ευαγγελιστη Incipit
Τὰ τῆς νέας πάνσεπτα ταῦτα βιβλία ἐν ἑκάστω εὐαγγελιστῇ Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια εν εκαστω ευαγγελιστη Incipit
Τὰ τῆς νέας πάνσεπτα ταῦτα βιβλία ἐν ἑκάστῳ εὐαγγελιστῇ εἰς κεφάλαια καὶ τίτλους διαιρεῖται· καὶ τίτλοι μὲν καλοῦνται· ὡς ἐν τῷ κατὰ Ματθαῖον· περὶ τῶν Μάγων καὶ περί τῶν ἀναιρεθέντων παιδίων· ἐν δὲ τῷ κατὰ Μᾶρκον περὶ τοῦ δαιμονιζομένου· καὶ περὶ τῆς πενθερᾶς Πέτρου· ἐν δὲ τῷ κατὰ Λουκᾶ περὶ τῆς ἀπογραφῆς· καὶ περὶ τῶν ἀγραυλούντων ποιμένων· ἐν δὲ τῷ κατὰ Ἰωάννην περὶ τοῦ ἐν Κανὰ γάμου καὶ περὶ τῶν ἐκβληθέντων ἐκ τοῦ ἱεροῦ· ἔχει δὲ ὁ μὲν ἅγιος Ματθαῖος τίτλους ξηʹ· κεφάλαια τνεʹ · ὁ δὲ ἅγιος Μᾶρκος τίτλους μηʹ· κεφάλαια σλϛʹ · ὁ δὲ ἅγιος Λουκᾶς τίτλους πγʹ· κεφάλαια τμβʹ · ὁ δὲ ἅγιος Ἰωάννης τίτλους ιηʹ · κεφάλαια σλβʹ. Textus
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια εν εκαστω ευαγγελιστη, εις κεφαλαια και τιτλους διαιρουνται Incipit
τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια, εν εκαστω ευαγγελιστη, εις κεφαλαια και τιτλους Incipit
Τὰ τῆς νέας πάνσεπτα ταῦτα βιβλία, ἐν ἑκάστω εὐαγγελιστῆ, εἰς κεφάλαια καὶ τίτλους διαιρείται· Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια, εν εκαστω ευαγγελιστη, εις κεφαλαια και τιτλους διαιρουνται, και τιτλοι μεν καλουνται, ως εν τω κατα Ματθαιω, περι των μαγων Incipit
Τα της νεας πανσεπτα ταυτα βιβλια. Incipit
τα της νεας πανσεπτα, ταυτα βιβλια Incipit
Τὰ τῆς οἰκουμένης συντρέχουσιν ἄκρα πρὸς μίαν σύμπνοιαν Incipit
ΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ Incipit
Τὰ τῆς πνευματικῆς λειτουργίας διακονήματα Incipit
ΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΝ· ΟΤΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΧΑΛΕΠΟΝ Desinit
ΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ Desinit
τὰ τῆς σελήνης ἐν τῷ ζωδιακῷ Desinit
ΤΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑ Incipit
τὰ τῆς φλογίνης νῶτα ῥομφαίας βλέπει Desinit
Τὰ τῆς χαρᾶς εὐαγγέλια δεξαμένη Incipit
τὰ τῆς ψυχῆς ἄρδον διαβήματα καὶ τῶν θείων δώρων πληροῦν Desinit
Τὰ τῆς ψυχῆς τῆς πανθλίας μου ὄμματα Incipit
ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ Incipit
Τὰ τοίνυν ὑπερβαίνοντα πίστεως δεῖται μόνης Incipit
ΤΑ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΖΩΑ Titulus initialis
Τὰ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ θεῖα τερατουργήματα Incipit
Τὰ τοῦ ἐνυποστάτου Λόγου καὶ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ... ῥηθέντα Incipit
ΤΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΣΤΑΖΕΙΝ ΒΑΡΗ Desinit
Τὰ τοῦ Η σημαντικά Titulus initialis
τὰ τοῦ λόγου σχήματα Titulus initialis
Τὰ τοῦ μεγάλου καὶ ἐνδόξου Ἀρτεμίου ὡς ἐν συνόψει Incipit
Τὰ τοῦ μεγάλου καὶ ἐνδόξου μάρτυρος Ἀρτεμίου διηγεῖσθαι μέλλων ἀνδραγαθήματα Incipit
Τὰ τοῦ παλαιοῦ νόμου πάντα συμβολικὰ ἦν καὶ τυπικὰ καὶ σκιώδη Incipit
Τὰ τοῦ ὕδατος ζῴδια εἰσὶ ταῦτα Incipit
τα τουτων ενδοσθια αποπλυνεσθαι. Desinit
τὰ τούτων ἐνδόσθια ἀποπλύνεσθαι. Desinit
ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΝΑΞΑΙΝΩΝ Incipit
ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΣ Incipit
ΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΧΟΡΕΥΟΥΣΙΝ Incipit
τὰ τῶν ἀρετῶν κατορθώματα Desinit
Τὰ τῶν Ἀρμενίων παραρτήματα Incipit
ΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΜΑΤΑ Titulus initialis
ΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣΙ ΤΑΥΤΑ Titulus initialis
ΤΑ ΤΩΝ ΑΡΝΩ ΚΡΕΕΙ ΣΥΜΕΤΡΑ ΕΙΣΙΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ, ΤΑ ΑΠΙΑ ΨΥΧΡΑ ΕΙΣΙ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ Incipit
Τὰ τῶν ἀρνῶν κρέη σύμμετρά εἰσι θερμότητος Incipit
Τὰ τῶν βρωμάτων ἡδέα καὶ τίμια προτιθέμενα πολλάκις οὐ μόνον τοὺς πεινῶντας Incipit
ΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΞΙΩΣΑΣ ΕΡΡΩΣΟ Desinit
Τὰ τῶν ἐπ' ἀρετῇ διαβοήτων ἀνδρῶν ἀξιέπαινα καὶ εὐκλείας Incipit
Τὰ τῶν ἐπιθέτων ὑπομνήματα συλλεγέντα ἐκ τῶν παλαιῶν ποιητῶν καὶ συναρμολογηθέντα παρὰ Ιω. Βωρδάτου τοῦ Βιτουρικοῦ Titulus initialis
Τὰ τῶν θεοσόφων καὶ πολυυμνήτων ἀποστόλων Incipit
τὰ τῶν πατριάρχων καὶ τῶν προφητῶν τὰ σώματα μέχρι νῦν Desinit
Τὰ τῶν προφητῶν ὀνόματα καὶ πόθεν ἦσαν καὶ ποῦ κεῖνται Titulus initialis
Τὰ τῶν φιλοθέων ἀνδρὼν διηγήματα εἴωθε μὲν τῷ λόγῳ Incipit
ΤΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΓΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΜΑΤΑ Titulus initialis
Τὰ ὕδατα μὴ κενούμενα Incipit
Τὰ ὑπαρκτικὰ ῥήματα ψιλοῦται Incipit
ΤΑ ΥΠΟ ΣΟΥ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΑ Desinit
τὰ φαινόμενα καὶ τὰ νοούμενα σά· τὰ πάντα σά Desinit
τὰ φυσικὰ ἀρχὰς ἔχει· τὰ ἀρχὰς ἔχοντα ἐπίσταστθαι συμβαίνει Incipit
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ Desinit
ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕ[ΡΙ Desinit
Τὰ χείλη μου κίνησον Incipit
Τὰ Χερουβὶμ καὶ Σεραφὶμ πολυόμματα Incipit
Τὰ χθὲς ὑμῖν εἰρημένα Incipit
τα ωβελισμενα εν τισιν αντιγραφοις ου κεινται Incipit
Τὰ ὠβελισμένα ἔν τισιν ἀντιγράφοις οὐ κεῖται· οὐδὲ Ἀπολιναρίῳ· ἐν δὲ τοῖς ἀρχαίοις ὅλα κεῖται· μνημονεύουσι τῆς περικοπῆς ταύτης καὶ ἀπόστολοι πάντες ἐν αἷς ἐξέθεντο διατάξεσιν εἰς οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας. Textus
ΤΑ ΩΜΩΤΑΡΙΧΑ· ΔΥΣΠΕΠΤΑ... ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΔΕΙ ΤΗΣ ΤΟΥΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ Desinit
Τὰ ὡς ἀπὸ Γρηγορίου τοῦ θαυματουργοῦ Incipit
ΤΑ ΩΣ ΔΕ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΥΦΥΩΣ ΑΠΟΞΕΕΙ Incipit
τα]πεινώσει ἔκφυλον τὸν τῆς φιλοσοφίας φρυγμόν Incipit
Ταβαρειώτα Λαχανᾶ τούτοις καὶ γὰρ ἀμβρύνει Incipit
ταδ’ ενεστιν· ευαγγελια δ· κατ (κατα) Ματθαιον, κατ (κατα) Μαρκον, κατ (κατα) Λουκαν, κατ (κατα) Ιωαννην. Textus
Τάδε εἰσὶ τὰ περιεχόμενα ἑν τοῖς πρακτικοῖς τῆς οἰκουμενικῆς τρίτης συνόδου ἐπὶ Θεοδοσίου βασιλέως κατὰ Νεστορίου αἱρετικοῦ Titulus initialis
ΤΑΔΕ ΚΑΤ ΟΧΕΑ, ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ Desinit
ΤΑΔΕ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΟΥΑΙ ΣΟΙ Η ΓΗ Incipit
Τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ, Οὐαί σοι, γῆ, ὅταν τῶν Ἀγαρηνῶν (ἀγγέλων) τὸ σκῆπτρον βασιλεύσῃ ἐν σοί Incipit
Τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ συνήσει ὁ παῖς μου Incipit
ΤΑΔΕ ΜΕΝ ΠΕΡΣΩΝ ΤΟΥΤΟ ΔΕΙΚΤΙΚΩΣ ΟΙΟΝ ΦΗΣΙΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΟΝ Incipit
Ταδε τα τεσσαρα χερουβιμ· Το κατα Ματθαιον, ομοιον ανθρωπου· Το κατα Μαρκον, ομοιον μοσχου· Το κατα Λουκαν, ομοιον λεοντος· Το κατα Ιωαννην, ομοιον αετῳ· αυτη η διδαχη των χερουβιμ. αμην. Textus
Τάδε τὰ τέσσαρα χερουβίμ· τὸ κατὰ Ματθαῖον, ὅμοιον ἀνθρώπου· τὸ κατὰ Μᾶρκον, ὅμοιον μόσχου· τὸ κατὰ Λουκᾶν, ὅμοιον λέοντος· τὸ κατὰ Ἰωάννην, ὅμοιον ἀετῷ· αὕτη ἡ διδαχὴ τῶν χερουβίμ. ἀμήν. Textus
ται]ς συναγωγαις Incipit abruptus
ταῖς ἀμοίβαις νικᾷ Desinit
ταῖς ἀμοίβαις νικᾷ, ὅτι αὐτῷ πρέπει... Desinit
ταῖς ἀναγομέναις ψυχαῖς παρὰ θεοῦ φιλανθρώπως ἀποκεκλήρωται, ἐν αὐτῷ Χριστῷ... Desinit
ταῖς ἀντιδόσεσι καὶ ταῖς ἀμοίβαις νικᾷ Desinit
ταῖς ἀντιδόσεσι καὶ ταῖς ἀμοίβαις νικᾶν ἐσπούδακν, ὧ ἐπιτύχοιμεν... ἀμήν Desinit
ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις Incipit
Ταῖς ἀστραπαῖς τοῦ παναγίου Πνεύματος καταυγαζόμενος Incipit
ΤΑΙΣ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟΙΣ ΒΑΣΑΝΟΙΣ ΤΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΥΘΥΝΑΣ ΥΦΕΞΩΝ ΕΙΣ ΑΙΩΝΑ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ Desinit
ταῖς αὐτῆς πρεσβίαις καὶ παρακλήσεσι · χάριτι καὶ φιλανθροπία τοῦ κυροῦ καὶ σωτήρ ... ἀμήν Desinit
Ταῖς γὰρ τῶν νέων οἶμαι ψυχαῖς ἁπαλωτέραις οὔσαις Incipit
ΤΑΙΣ ΓΥΝΑΙΞΙΝ ΠΛΕΟΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Desinit
ΤΑΙΣ ΔΑΣΕΙΑΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΕΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Incipit
Ταῖς δὲ εἰρημέναις αἰτίαις συνείδωμεν Incipit
Ταῖς δευτέραις πάσαις ἄνευ τῶν νενομισμένων νηστειῶν Incipit
ταις εκκλησιαις. Desinit
ταῖς ἐννάταις καὶ ἐν ταῖς ἑσπέραις ὀφείλειν γίνεσθαι Incipit
ΤΑΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΥΖΩΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΝ ΕΑΥΤΩ ΧΑΡΙΤΙ Κ.Τ.Λ. Desinit
ΤΑΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΙΣ ΙΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΧΑΡΙΣΙ Incipit
ταῖς ἡδοναῖς σχολάζουσα Incipit
ΤΑΙΣ ΗΔΟΝΑΙΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΘ ΕΚΑΣΤΗΝ Incipit
Ταῖς ἡδοναῖς σχολάζουσα τοῦ βίου καθ' ἑκάστην (...) ἐπίστρεψον καὶ βόησον· σῶτερ, ἐλέησόν με. Textus
ΤΑΙΣ ΗΛΙΑΚΑΙΣ ΑΚΤΙΣΙ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΗΝ Desinit
ταῖς ἡλιακαῖς σύνδρο<μον> [... Desinit
ταῖς θείαις ἐπαναπαυθῆναι μοναῖς καταξίωσον... ἀμήν Desinit
ΤΑΙΣ ΙΕΡΑΙΣ ΩΣ ΙΕΡΕΩΣ, ΝΙΚΟΛΑΕ Incipit
ταῖς κατὰ μικροῦ προσθήκαις τοῦτο ἐμηχανήσαντο Desinit
ταις κυριακαις καθως εταχθη αναγινωσκεσθαι. Desinit
ΤΑΙΣ ΜΕΘΟΔΕΙΑΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΑΞΙΩΘΗΝΑΙ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΤΑΙΣ ΜΕΘΟΔΕΙΑΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΑΞΙΩΘΗΝΑΙ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ Κ.Τ.Λ. Desinit
ΤΑΙΣ ΜΕΘΟΔΕΙΑΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΑΞΙΩΘΗΝΑΙ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ Κ.Τ.Λ. Desinit
ΤΑΙΣ ΜΕΘΟΔΕΙΑΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, ΧΑΡΙΤΙ ΚΤΛ. Desinit
ΤΑΙΣ ΜΕΘΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΑΞΙΩΘΗΝΑΙ, ΧΑΡΙΤΙ... Desinit
Ταῖς μνείαις τῶν ἁγίων κοινωνεῖν, ἀδελφοὶ Incipit
Ταῖς Μούσησί ποτε αἰεί Incipit
ταῖς περὶ Μαρίαν ἐν τῶ μνήματι Incipit
ταῖς πνευματοκινήτοις τῶν ἁγίων πατέρων ἑπόμενοι ψήφοις Incipit
Ταῖς πνευματοκινήτοις τῶν πατέρων Incipit
ταῖς πρὸς θεὸν ἱκετείαις βεβαιοῦντος τὴν νίκην Desinit
Ταῖς συναγομέναις ἡμέραις ἀπὸ τῆς πρώτου Σεπτεμβρίου Incipit
Ταῖς συναγομίαις ἀπὸ τοῦ Σεπτεμβρίου ἡμέραις ἕως τῆς ἐπιζητουμένης ἡμέρας Incipit
Ταῖς τοῦ σώματος κράσεσι ἕπεσθαι Incipit
ταις του σωματος χαρισι, τας της ψυχης αρετας. Desinit
ταῖς τοῦ σῶματος χάρισι, τὰς τῆς ψυχῆς, ἀρετάς. Desinit
Ταῖς τῶν ἀγγέλων συνὼν ὁμηγύρεσι Incipit
ταῖς τῶν ἁγίων πάντων Desinit
ταῖς τῶν ἁγίων πατέρων καὶ προφητῶν ἀθλήσεσι κατορθοῦντας δόξαν πάντοτε τῷ Θεῷ ἀναπέμπειν, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Desinit
Ταῖς τῶν ἀποστόλων πρεσβείαις Incipit
ΤΑΙΣ ΤΩΝ ΕΝΕΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑΙΣ Titulus initialis
Ταῖς ὑμετέραις ἱκεσίαις Incipit
ΤΑΙΣ ΥΨΗΛΑΙΣ ΗΣΑΙΟΥ ΦΩΝΑΙΣ ΚΥΡΙΕ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ ΥΜΝΗΣΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ Incipit
ΤΑΙΤΡΑΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΦΟΥΛΙΝΟΥ Titulus initialis
ταλαίπωροι καὶ ἐν νεκροῖς αἱ ἐλπίδες αὐτῶν Desinit
τάλανες δὲ, οἱ σκανδαλισθησόμενοι καὶ μικροψυχήσοντες Desinit
Τάλαντον κατὰ μὲν τὸν λιτρισμὸν ρκε´ λιτρῶν ὑπάρχει Incipit
ΤΑΛΛΑ ΜΕΝ ΕΓΩ ΠΑΝΤΑΠΑΣΙΝ ΕΜΜΕΛΗΣ Incipit
ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ Titulus initialis
ΤΑΞΑΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΑΝΤΕΣ ΙΕΡΟΝ ΟΙΚΟΝ ΘΕΟΥ Desinit
ΤΑΞΑΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΑΝΤΕΣ ΙΕΡΟΝ ΟΙΚΟΣ ΘΕΟΥ Desinit
τάξαντες τοῖς χριστιανοῖς ἡμέραν εἰς τὸ ἐπιτελεῖν τὴν ἑαυτῶν μετάστασιν... ἀμήν Desinit
Τάξεων τρισσουμένων τρισσῶς καὶ ὑμνουσῶν Incipit
τάξεως Incipit
τάξεως [ Desinit
Τάξεώς ἐστιν ἐπαινουμένης Incipit
Τάξεώς ἐστιν ἐπαινουμένης Incipit
Ταξεώτης τις ἦν ἐν Καρταγένη πόλει καὶ θανατικοῦ μεγάλου συμβάντος Incipit
ΤΑΞΙΣ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟΝ Titulus initialis
Ταξις γινομενη εις τον ορθρον του Πασχα. Incipit
ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΟΜΦΙΚΙΟΥ Titulus initialis
Τάξις γινομένη ἐπὶ καθιερώσει ναοῦ καὶ ἱδρύσει τῆς ἐν αὐτῷ ἁγίας τραπέζης Titulus initialis
ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Titulus initialis
Τάξις ἐστὶν ἐπαινουμένη Incipit
ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΑΙΩΝ ΑΠΟΤΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ Titulus initialis
Τάξις ὅρων ἀρχιερατικῶν Titulus initialis
Τάξις παλαιὰ καὶ ὀνομασίαι τῶν ἀρχόντων Titulus initialis
ΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΧΙΩ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛ \ Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Titulus initialis
Ταξις του αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
ΤΑΠΑΣΙΝ ΕΚΒΑΛΕΙΝ ΙΝʹ Η ΤΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΝ Incipit
ταπεινὸν καὶ πρᾶον καὶ ἥσυχον... τοὺς λόγους Desinit
ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ Desinit
Ταπεινοφροσύνη Titulus initialis
Ταπεινοφροσύνη ἐστὶ ψυχὴ μὴ προσέχουσα, μηδὲ κρίνουσα Incipit
ΤΑΠΕΙΝΩΝ ΔΕ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΕΩΣ ΓΗΣ Desinit
ταπεινωσας την καμινον επι (?) των τριων παιδιων και εις δροσον μεταβαλων... Detail(s)
ΤΑΡΙΧΕΥΟΜΕΝΑ ΔΕ ΗΓΟΥΝ ΠΑΣΣΟΜΕΝΑ ΔΕΙ ΕΣΘΙΕΙΝ Desinit
ΤΑΡΙΧΕΥΟΝΤΑΣ ΔΕ ΗΓΟΥΝ ΠΑΣΣΟΝΤΑΣ ΔΕΙ ΕΣΘΙΕΙΝ Desinit
ΤΑΡΙΧΕΥΟΝΤΑΣ ΔΕ ΗΓΟΥΝ ΠΑΤΤΟΝΤΑΣ ΔΕΙ ΕΣΘΙΕΙΝ Desinit
τάρταρον Desinit
ΤΑΣ ΑΘΡΟΑΣ ΕΝ ΝΟΣΑΙΣ Incipit
ΤΑΣ ΑΘΡΟΑΣ ΕΝ ΝΟΣΟΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΣ Incipit
Τὰς ἀθρόας ἐν νόσοις μεταβολάς Incipit
Τὰς ἀθρόας ἐν νόσοις μεταβολάς Incipit
τὰς αἰτήσεις ὑπερτίθεται Incipit
ΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ Incipit
Τὰς αἰτίας τῶν συμπτωμάτων Incipit
τὰς αἰφνιδίου· μεταβολὰς οἰδέω ὁ λόγος Desinit
τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν χάριτι... Desinit
τὰς ἀμεθέκτους ταῖς μεθεκταῖς, εἴπερ οὐσίαι τινὲς καὶ οἱ ἀμέθεκτοι νόες Incipit
τας ἀπάντων ψυχάς. Desinit
Τὰς ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου ὥρας Incipit
Τὰς ἀπὸ ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου ὥρας Incipit
τὰς ἀπορίας ἡμῖν ἐργάζονται, ἐπεὶ κατὰ ἀλήθειαν οὐδὲ Desinit
ΤΑΣ ΑΡΕΤΑΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΣΩΜΕΝ ΙΝʹ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ... Desinit
Τὰς ἀρετὰς μεσότητας καλοῦμεν, στεφηφόρε Incipit
Τὰς ἀρχὰς καὶ οἱονεὶ ῥίζας τῆς ἀναμαρτησίας Incipit
Τὰς ἀρχὰς τῆς τοῦ Πνεύματος θεολογίας ἀπὸ τῶν τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ λόγων ληπτέον Incipit
Τὰς ἀσθενείας ἰάτρευσόν μου, Κόρη Incipit
Τὰς ἀσθενείας μου καὶ νόσους ἴασαι, Θεογεννήτρια Incipit
τὰς βεβήλους καινοφωνίας παντελῶς ἐκτρεπόμενος Desinit
ΤΑΣ ΒΙΩΤΙΚΑΣ Desinit
Τὰς βρούτου ἐθαύμασα πολλάκις ἐπιστολάς Incipit
Τὰς γαμηλίους Ἑλλήνων ἑορτάς Incipit
Τὰς γαμηλίους Ἑλλήνων ἑορτὰς λέγει Incipit
τὰς γὰρ ἁπάσας ἀρετὰς σφίγγω κύκλῳ Desinit
Τὰς γραφὰς οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ παρέργως Incipit
Τὰς δὲ δύο τεσσαρακοστὰς τοῦ τε ἁγίου Φιλίππου Incipit
Τὰς δὲ χειρουργίας τῶν μελῶν Incipit
Τὰς δὲ χειρουργίας τῶν μελῶν Incipit
Τὰς δὲ χειρουργίας τῶν μελῶν Incipit
Τὰς δευτέρας καὶ τετραδοπαρασκευάς Incipit
ΤΑΣ ΔΙΑ ΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΣΣΟΥΣΙΝ Desinit
Τὰς ἑαυτοῦ ἐνεργείας παρέδειξεν, ἀλλ' ἐκ Desinit
ΤΑΣ ΕΑΥΤΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑΣ Desinit
τὰς εἰς ας καθαρὸν ἀρσενικὰ πρὸ μιᾶς συλλαϐῆς Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐκκλησίας Incipit
τὰς ἐμοὶ θυμηρεστάτας Incipit
ΤΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΛΥΕΙΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥΣ ΕΠ... ΑΥΤΟΙΣ ΕΝΤΟΛΑΣ Desinit
τας εσπερινας ημων ευχας Incipit
τας εσπερινας ημων ευχας Incipit
τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχάς Incipit
Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχὰς πρόσδεξ[αι] … [πα]ράσχου ἡμῖν … ὅτι μόνος Textus
Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχὰς πρόσδεξαι, Δέσποτα Incipit
ΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΡΑΜΩΜΕΝ Incipit
Τὰς εὐήχους σάλπιγγας τοῦ Χριστοῦ νῦν Incipit
τὰς εὐθύνας λύουσα τῶν δούλων σου, ˈ τὴν δ’ ὀργὴν τοῖς ἐχθροῖς ἐπιπέμπουσα Desinit
Τὰς εὐχάς μου ἀπoδώσων ἥκω τὴν σήμερον Incipit
Τὰς εὐχάς μου ἀποδώσων ἥκω Incipit
Τὰς ἑωθινὰς ἡμῶν εὐχὰς πρόσδεξαι, Δέσποτα, εἰς τὴν ἐπουράνιόν σου βασιλείαν Incipit
Τὰς ἡμέρας ὄνειρος Incipit
τὰς θεοχαράκτους πλάκας Incipit
ΤΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΞΑΙΜΕΘΑ Desinit
Τὰς ἰωμένα τὰ πάθη Incipit
Τὰς μεγάλας καὶ ὑψιλοφεῖς τῶν ὁσίων μαρτύρων ἀρετάς Incipit
τὰς μεθηλικιώσεις πάσας τὰς ἐν Χριστῷ φθάσαι πᾶς τις ὀφείλει Incipit
τὰς μεμνηστευμένας ἔχειν παρ' ἑαυτοῖς. Textus
Τὰς μὲν ἐῤῥωμένας ψυχὰς εἰς εὐσέβειαν, οὔτε ἡ τοῦ σώματος βλάπτειν Incipit
Τὰς μὲν παρ' ἡμῖν ταραχὰς ἀγγελοῦσιν οἱ τὴν εὐτυχῆ τριήρη κομίζοντες· οὕτω γὰρ δεῖ Incipit
Τὰς Μούσας εὗρον, ὦ φίλη μοι κεφαλή Incipit
ΤΑΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ; ΕΠΕΤΑΞΑΣ ΤΗ ΕΝΤΕΛΕΙΑ Incipit
τὰς ὁμοφώνους τῶν λοιπῶν εὐαγγελιστῶν Incipit abruptus
τὰσ ὁσίας σου εὐχὰς Incipit
τὰς οὐλὰς ἐξάληψον Incipit cuiusdam partis
τὰς ούρανίους σκηνὰς ἐκληρώσατο, τρία μὲν καὶ εἴκοσιν ἐν τῇ ἐπισκοπῇ διατελέσας ἔτη, βιοὺς δὲ ὀκτὼ καὶ ἐνενήκοντα... ἀμήν Desinit
Τὰς οὐρανίους τέρψεις ἐν τῷ ἐπιλόγῳ Incipit
Τὰς οὐρανίους τέρψεις ἐν τῷ ἐπιλόγῳ ἀπαριθμῶμεν Incipit
τας οψεις καλυπτοντα και βωοντα αυτον υμνον αλληλουια. Desinit
Τὰς περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς Incipit
Τὰς πιθήκους φασὶν ἐπειδὰν τέκωσιν Incipit
ΤΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΗΝ ΣΤΑΜΝΟΝ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗΝ ΤΗΝ ΕΧΟΥΣΑΝ ΤΟ ΜΑΝΝΑ Incipit
ΤΑΣ ΠΟΙΗΤΙΚΑΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΟΜΕΝ ΒΙΒΛΟΥΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΓΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
Τὰς προσταχθείσας Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΣΗΣ ΘΕΙΟΤΗΤΟΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΣΗΣ ΘΕΙΟΤΗΤΟΣ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ... ΠΕΡΙ ΡΕΟΥΣΩΝ ΤΡΙΧΩΝ· ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΙΝ ΑΙ ΤΡΙΧΕΣ ΔΙ'ΑΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΣΟΙΣ ΘΙΩΤΑΤΟΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΣΟΙ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΗΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
τὰς προσφορὰς ἵνα κακεῖνοι καὶ ἡμεῖς τύχωμεν τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν χάριτι... Desinit
ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ Incipit
Τὰς στάσεις ὁ τεχνικὸς ποιησάμενος μεταβῆναι ὠήθη Incipit
Τὰς τῆς ἐκκλησίας κατὰ καιρὸν ἐπισυμβαινούσας αἱρετικῶν προσβολάς Incipit
τὰς τῆς φύσεως ἁμαρτίας κρατήσειεν. Desinit
Τὰς τοῦ καθ' ἕκαστον τῆς δωδεκάδος τῶν ἀποστόλων μνήμας Incipit
ΤΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΙΤΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΗΣ ΩΣ ΕΙΠΕΙΝ ΓΡΑΜΜΗΣ Incipit
Τὰς τοῦ Λόγου σάλπιγγας Incipit
Τὰς τοῦ Λόγου σάλπιγγας Incipit
Τὰς τοῦ Λόγου σάλπιγγας Incipit
ΤΑΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΑΦ'ΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΕΣ ΤΑΣ ΑΦΟΡΜΑΣ ΕΛΑΒΟΝ Incipit
Τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ τὰς τρεῖς νύκτας Incipit
Τὰς τρυφὰς καὶ τὴν μέθην, ἀδελφοί, ἀφέντες Incipit
Τὰς τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἀναγράπτους τίθεσθαι πράξεις καὶ τὴν τούτων μνήμην Textus
τὰς τῶν ἁγίων θαυματουργίας ἐνωτιζόμενοι δοξάσωμεν τὸν δοξάσαντα αὐτοὺς Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν θεὸν ἡμῶν, ᾧ πρέπει ... ἀμήν Desinit
Τὰς τῶν αἱμάτων, ἀδελφέ, τῶν φλεβοτομουμένων Incipit
Τὰς τῶν ἀστέρων δὲ μεταβάσεις Incipit
Τὰς τῶν ἱερῶν τοίνυν ὑποθέσεις Incipit
Τὰς τῶν μεγάλων ἀνδρῶν ἀριστείας καὶ τοὺς γενναίους ἀγῶνας Incipit
τὰς ὑπὸ τῶν Incipit
τὰς ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν Incipit
τὰς ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν ἐνθρονισθείσας Incipit
ΤΑΣ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΔΕΙ ΠΟΙΕΙΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Incipit
Τὰς χελιδόνας φασὶν ὑπὸ τῶν μητέρων Incipit
τὰς χρείας πρὸς τὸν σεβάσ[μιον Desinit
Τὰς ψυχὰς προκαθάρωμεν καὶ ἁγνίσωμεν σώματα Incipit
ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΝΗΣΤΕΥΩ Desinit
τατεθετο ἐν τῶ ναῶ τῶν ἁγίων πάντων Desinit
Τατιανὴ παῖς τῆς Εὔας μὲν τῆς πάλαι, Incipit
ταῦ]τα πάντα ὑπερπηδήσας Incipit
ΤΑΥΘ' ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ Desinit
ΤΑΥθ' ΟΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ Incipit
Ταῦτ' ἔφη βροῦτος ὁπόταν ὑπὸ Ἀντωνίου καὶ Καίσαρος ἡττήθη Incipit
ταυτ’ ἄρα καὶ παῦλαν τῷ λόγῳ δῶμεν Desinit
ταῦτα ἀναλγήτως Incipit
Ταῦτα ἀνεκτά; ταῦτα φορητά; Ὑμῖν γὰρ αὐτοῖς καθ’ ὑμῶν Incipit
Ταῦτα ἀπλούστερον ἀνάγεται ἐπὶ τὴν μετὰ ἓξ ἡμέρας ἄνοδον Incipit
Ταῦτα ἁπλούστερον ἀνάγεται ἐπὶ τὴν μετὰ ἓξ ἡμέρας ἄνοδον Incipit
ΤΑΥΤΑ ΑΠΟ ΣΥΡΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Titulus initialis
ταῦτα γὰρ οὐ κατ' εἶδος Desinit
Ταυτα γαρ φησιν εγενοντο, ινα Incipit
ταῦτα γράψον εἰς ποτήριον... καὶ πότιζε τὸ παιδίον τὸ μανθάνον τὰ θεῖα καὶ ἱερὰ γράμματα Desinit
ταυτα δε αυτου Incipit abruptus
Ταῦτα δὲ ἐν τῷ πάσχειν θεωρεῖται Desinit
ταυτα δε κατελεξεν αληθως ο Λουκας ο ισοθεος ανηρ. Desinit
Ταῦτα δέ μοι διεξερχομένου καὶ λέγοντος... Incipit
Ταῦτα δέ μοι εἴρηται πρὸς Ἰουδαίους καὶ Ἕλληναις καὶ αἱρετικούς. Ἀλλ’ ἡμεῖς δοξάσωμεν Πατέρα... Desinit
ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΟΦΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΙ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝ ΘΕΩ ΠΕΠΛΗΡΩΤΑΙ Desinit
ταυτα δε, τα τρια (post corr. δʹα) φυλλα ουκ εχουσιν ενταυθα ακολουθιαν. Textus
Ταῦτα δεῖ σε φυλάττειν, ἄνθρωπε Incipit
ταῦτα διακο[νοῦντων Desinit cuiusdam partis
Ταῦτα δίκηισ’ ὁσίηισι θεοῦ βουλεύματα φαίνει, Φωκυλίδης ἀνδρῶν ὁ σοφώτατος ὄλβια δῶρα, Φωκυλίδης ὁ ποιητής Titulus initialis
Ταῦτα εἰ μὴ πείθουσι τοὺς φιλονείκως ἔχοντας, ἐλεεῖσθαι ἂν εἶεν δίκαιοι τῆς διπλῆς ἀγνοίας καὶ τῆς εἰς βάθος πωρώσεως Desinit
ταῦτα εἶπεν ὁ ὅσιος οἷς οὐδὲ πείθεσθαι χρή Desinit
ΤΑΥΤΑ ΕΙΠΩΝ Desinit
ταῦτα εἰπὼν ἀνεχώρησα δοξάζοντας τὸν Θεόν Desinit
Ταῦτά εἰσι τὰ χαρίσματα τοῦ θείου καὶ παναγίου Πνεύματος Incipit
ΤΑΥΤΑ ΕΙΣΙΝ ΜΕΣΑΙΑ Desinit
Ταῦτα ἐκ τῶν πνευμάτων γίνεται ὑπὸ θείας νεύσεως Incipit
Τᾶυτα ἐν Βηθαβαρᾷ Incipit
ταῦτα ἐν Βηθαβαρᾶ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, οὕτως περιέχει τὰ ἀκριβῆ [ Textus
Ταυτα εν Βηθαβαρα εγενετο περαν του Ιορδανου, ουτως περιεχει τα ακριβη των αντιγραφων, η γαρ Βηθανια, ουχι περαν του Ιορδανου, ουδε επι της ερημου ην, αλλ' εγγυς που των Ιεροσολυμων ως απο σταδιων δεκαπεντε. Textus
Ταυτα εν Βηθανια (?) εγενετο....περιεχει τα...Βηθανιαν...χι περαν του Ιορδανου· ουδε επι της ερημου ην αλλ' εγγυς που των Ιεροσoλυμων· ως απο σταδιων δε δεκαπεντε. Textus
ΤΑΥΤΑ ΕΥΘΥΝΕΙ ΟΥΚ ΑΚΑΤΑΓΙΕΙΑΣΤΟΝ Desinit
Ταῦτα εὔξασθαι μὲν ῥᾶστον, λαβεῖν δὲ οὐ ῥάδιον Incipit
Ταῦτα ἐφθέγγετο τὴν γνώμην αὐτοῦ Incipit
ΤΑΥΤΑ ΕΧΕΙΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΡΗ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΕΙ ΧΡΗ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΟΛΙΓΑ ΕΙΠΕΙΝ Desinit
ταῦτα ἡ σὴ καὶ ἡ θεραπέια καὶ ταῦτ. μὲν οὕτω ἔχει τὰ περὶ πυρετοῦ, ἐστι δὲ καὶ ακ. πυ. Desinit
ΤΑΥΤΑ ΗΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ Incipit
ΤΑΥΤΑ ΙΣΤΟΡΕΙ Ο ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ Ο ΠΑΜΦΙΛΟΥ ΕΝ ΤΩ ΛΟΓΩ ΟΣ ΕΚΛΗΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Desinit
Ταῦτα καὶ ἐν τούτοις διανοοῦ, καὶ ἔσῃ υἱὸς τοῦ Δεσπότου [τοῦ] Θεοῦ, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ᾧ ἡ δόξα... Desinit
ταῦτα καὶ ἡ εὐχή σας νὰ μοῦ βοηθᾶ Desinit
ταῦτα καὶ ἡμεῖς περὶ αὐτοῦ εἰπεῖν δεδυνήμεθα ἔχοντες αὐτὸν προστάτην· χάριτι... Desinit
Ταῦτα καὶ περὶ κανόνων διατετάχθων ὑμῖν Incipit
ταῦτα καὶ περὶ τῶν ὑποθετικῶν Desinit
ταῦτα κεῖται ἐν τῇ βίβλῳ ἀπαραλλάκτως τῷ κατὰ λατίνων, δέσποτά μου, ἅ σοι καὶ γράψας πέμπω, ἵν´ εἰδέναι ἔχῃς, ποσάκις τὰ σχίσματα ἡμῖν καὶ τοῖς λατίνοις συνέβη. Desinit
ταῦτα κλύοις Προδρόμοιο λιταζομένου, ἄνα Χριστέ Desinit
ΤΑΥΤΑ ΚΟΨΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΑΣ ΧΡΩ ΕΝ ΑΙΔΕΣΜΑΣΙΝ ΟΙΣ ΑΝ ΒΟΥΛΗ Desinit
Ταῦτα λέγεις ἃ ποιεῖς Incipit
ΤΑΥΤΑ ΛΕΓΩΝ Incipit
Ταῦτα μὲν δὴ παρὰ πολλῶν συλλεξάμενος Incipit
Ταῦτα μὲν ἐκ πάνυ πολλῶν ὀλίγα Incipit
Ταῦτα μὲν ἐκ πάνυ πολλῶν ὀλίγα Incipit
Ταῦτα μὲν ἐκ πάνυ πολλῶν ὀλίγα Incipit
ταῦτα μὲν ἐκ τῆς εἰς τὸν ὄγδοον ψαλμὸν ἐξηγήσεως Desinit
Ταῦτα μὲν ὁ Ἰωάννης, ὁ δὲ Μάρκος φησίν Incipit
ΤΑΥΤΑ ΜΕΝ ΟΥΝ ΤΟΥΤΟΝ ΕΣΧΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ Desinit
Ταῦτα μὲν οὕτω συνέβη Incipit
Ταῦτα μὲν περὶ παντὸς τοῦ ἐνιαυτοῦ· τῇ δὲ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ μη', ἄγομεν ἀργίαν ἐν ταύταις, πάσῃ τῇ πρώτῃ ἑβδομάδῃ Incipit
Ταῦτα μὲν πνευματικοὶ ἡμῶν ἀδελφοί, ἐκ πολλῶν ὀλίγα συλλέξαντες Incipit
Ταῦτα μέν φησιν Οἰκουμένιος. Titulus finalis
Ταῦτα Μιχαὴλ ὁ τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεως πρόκριτος Incipit
ταῦτα νομοθετεῖν Incipit
ΤΑΥΤΑ ΟΙ ΓΕ ΝΗΠΙΩΔΕΙΣ ΤΗΝ ΦΡΕΝΑ Incipit
Ταῦτα οἵ γε νηπιώδεις τὴν φρένα Incipit
Ταῦτα οἵ γε νηπιώδεις τὴν φρένα Incipit
Ταῦτα οὐκέτι τῷ πλήθει ἁρμόζει μόνοις τοῖς ἡγουμένοις Incipit
Ταῦτα οὖν ἀκούοντες ἀγαπητοὶ μὴ ἀπογνῶμεν τῆς σωτηρίας ἡμῶν Incipit
ΤΑΥΤΑ ΟΥΝ ΑΠΑΝΤΑ Incipit
Ταῦτα οὖν ἅπαντα συνειδότες κ. τ. λ. Desinit
Ταῦτα ὀφείλει ποιεῖν ὁ μοναχὸς ἐν τῷ κελλίῳ Incipit
ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ Η ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ ΕΙΡΓΑΣΑΤΟ ΥΜΕΙΣ ΟΥΝ ΑΔΕΛΦΟΙ... Desinit
Ταῦτα πάντα ἠναγκάσθην σοι γράψαι Incipit
Ταῦτα πάντα καὶ τοῦ εἰδέναι Incipit
Ταῦτα πάντα καὶ τοῦ εἰδέναι αὐτὸν τὴν ὥραν Incipit
Ταῦτα πάντα πρὸς τὸν ἥλιον ἀποτείνει ἰοκάστη Incipit
ταυτα παντα συγγραψαμενος και αυτος, ετελειωσε την εαυτου συγγραφην. Desinit
ταῦτα πάντα ψιλοῦνται καὶ βαρύνονται καὶ διά τοῦ ω μεγάλου γράφονται Desinit
ΤΑΥΤΑ ΠΕΙΘΟΝ[ΤΕΣ Desinit
Ταῦτα πέπρακται μὲν οὕτως ὥσπερ δή Incipit
ταῦτα περὶ τῶν ὑποθετικῶν Desinit
ΤΑΥΤΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΣΚΑΜΩΝΕΑΣ ΚΑΘΑΙΡΟΥΣΙΝ ΑΛΥΠΩΣ Desinit
ταῦτα προσομιλείτω διὰ μικρῶν καὶ βραχέων λόγων Desinit
ΤΑΥΤΑ ΣΟΙ ΕΠΕΣΤΑΛΚΑ ΕΡΡΩΣΟ Desinit
ΤΑΥΤΑ ΣΟΙ Ο ΔΕΣΠΟΤΑ Incipit
ΤΑΥΤΑ ΣΟΙ ΠΑΡΑΔΗΛΟΥΜΕΝ Incipit
Ταῦτα τὰ διὰ τὰς μοναχὰς ἐκτεθέντα ἐπιτίμια Incipit
Ταῦτα τὰ ἓξ κεφάλαια προφέρουσιν οἱ Λατῖνοι Incipit
Ταῦτα τὰ ἓξ κεφάλαια προφέρουσιν οἱ Λατῖνοι Incipit
Ταῦτα τὰ ἑπτὰ πνεύματα συνδεδεμένα Incipit
Ταῦτα τὰ κεφάλαια καὶ δόγματα τῆς εὐσεβείας κρατῶ καὶ παρὰ σοῦ, μέγας ῥήτωρ καὶ διδάσκαλε, ποῦ σφάλλω διδαχθῆναι ἐπιζητέω Incipit
ταυτα τα ονοματα εισιν των ιβʹ αγιων αποστολων Titulus initialis
Ταῦτα τὰ ὀνόματά εἰσιν τῶν κδ΄ ἁγίων πρεσβυτέρων τῶν παρεστηκότων ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψιστοῦ Incipit
Ταῦτα τὰ σημεῖα Incipit
Ταῦτα τὰ σημεῖα ἐφανέρωσεν ὁ θεὸς Ἔσδρᾳ Incipit
ταῦτα τὰ τέσσαρα ἔργα ἐποίησεν ὁ θεὸς τῇ ϛ ἡμέρᾳ ἰδοῦ κβ εἰσίν Desinit
Ταῦτα τῆς παλαιᾶς τὰ διηγήματα διαθήκης λέγω δέ Incipit
ταῦτα τοίνυν ἐν συντόμῳ ἐξεθέμεθα κατὰ τὸ ὑμῖν ἐφικτόν, δόξαν... Desinit
Ταῦτα τοίνυν ἐννοοῦντες, ἀγαπητοί, ἐχώμεθα σφοδρῶς τῆς σωτηρίας, ἵνα καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν, ἐν Χριστῷ... Desinit
Ταῦτα τολμηρῶς ἀναφέρομεν τῇ ἁγίᾳ βασιλείᾳ σου· καὶ διὰ τὸν ὁρισμὸν αὐτῆς ὑπογράφομεν Desinit
Ταῦτα τοῦ δικαίου εἰπόντος ἔφη πρὸς αὐτὸν Ἐπιφάνιος Incipit
Ταῦτά φησιν ὁ Κύριος κατὰ τὸν θεῖον Λουκᾶν Incipit
ταῦτα φυλάξει, τάγμα τῶν διακόνων. ὑποδιακόνων τε πληθὺς ὡς δέον Desinit
ταῦτα· πόσου Desinit
Ταύταις ἐκτόπως ταῖς τιμαῖς Incipit
Ταύταις ἐκτόπως ταῖς τιμαῖς κεχήναμεν οἱ πλεῖστοι Incipit
Ταύταις ἐκτόπως ταῖς τιμαῖς κεχήναμεν οἱ πλεῖστοι Incipit
Ταύταις ἐκτόπως ταῖς τιμαῖς κεχήναμεν οἱ πλεῖστοι Incipit
Ταύταις ἐκτόπως ταῖς τιμαῖς κεχήναμεν οἱ πλεῖστοι Incipit
Ταύταις ταῖς ἰκεσίαις γένοιτο καὶ ἡμᾶς εὖ τὸ τοῦ βίου διαπερωθέντας πέλαγος, ἐν λιμένι σωτηρίας καταντῆσαι, χάριτι... ἀμήν Desinit
Ταύτας δεῖ τὰς αἰσχρουργίας Incipit
ΤΑΥΤΑΣ ΜΝΗΣΤΗΝ ΕΜΩΝ ΚΑΜΑΤΩΝ Desinit
ΤΑΥΤΑΣ ΟΥΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΟΞΑΝ ΑΝΑΠΕΜΨΩΜΕΝ Desinit
Ταύτας τὰς ἐντολὰς ποιοῦντες προπέμψωμεν ἐκεῖ τοὺς καρποὺς αὐτῶν Incipit
Ταυτας τας ημερας δει παρατηρειν Incipit
ταύτη δημιουργός Desinit
Ταύτη ἡ μέθοδος ἀπεκαλίφθει τῷ προφήτῃ Χαὴλ Incipit
Ταύτῃ καὶ ἄριστος εἰς τραγωδίαν Αἴσχυλος Incipit
Ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ διεδόθη τὸ παρὸν εἰς ὅλην τὴν πόλιν εἰς ἴσα πολλὰ μεταγραφέν, πρὸ ἓξ μηνῶν τῆς ἁλώσεως, ἐν κθῃ τοῦ Μαΐου γενομένης Titulus initialis
Ταύτῃ τοι καὶ κληρικός τις τῶν δευτέροις γάμοις ὡμιληκότων Incipit
ταύτῃ τοι καὶ παῦλαν τῷ λόγῳ δῶμεν Desinit
Ταύτῃ τοι σοφίης μετελήλυθας Incipit
Ταυτηγέτη καὶ Ἠλέκτρα Ἄτλαντος Incipit
Ταυτηγέτη καὶ Ἠλέκτρα Ἄτλαντος ἐγένοντο θυγατέρες Incipit
Ταυτηγέτη καὶ Ἠλέκτρα Ἄτλαντος ἐγένοντο θυγατέρες Incipit
Ταυτηγέτη καὶ Ἠλέκτρα Ἄτλαντος ἐγένοντο θυγατέρες Incipit
ταύτην (δὲ τὴν πρὸς Ῥωμαίους add. PG 28) ἐπιστέλλει ἀπὸ Κορίνθου, μήπω μὲν ἑωρακὼς Ῥωμαίους, ἀκούων δὲ περὶ αὐτῶν καὶ ἐπιποθῶν αὐτοὺς ἰδειν. Καὶ πρῶτον μὲν ἀποδέχεται (PG 118: ἀποδέχεσθαί φησι) τὴν πίστιν αὐτῶν καταγγελλομένην ὁρῶν πανταχοῦ. Ἔπειτα σημαίνει Incipit
Ταύτην (μὲν add. Simotas) ἐπιστέλλει (ἀποστέλλει Simotas) ἀπὸ Λαοδικείας (Μακεδονίας Simotas et PG 28)· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς (ἐστιν add. Simotas) αὕτη· ἐν τῇ Ἐφέσῳ τινὲς ἰουδαΐζοντες ἐπεχείρουν ἑτεροδιδασκαλεῖν καὶ ἀπατᾶν τοὺς ἀκεραίους (ἀκεραιοτέρους PG 119) προφάσει τοῦ νόμου. Τοῦτο Incipit
Ταύτην ἀπὸ Ῥώμης ἐπιστέλλει...τοὺς Κολασαεῖς ἡβούλοντό τινες... Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ἀθηνῶν Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ἀθηνῶν Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας, ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας, ὑπομιμνήσκων δὲ ὅμως διὰ τῆς ἐπιστολῆς ταύτης. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς, αὕτη· Κορίνθιοι, ἐκ φιλονεικίας συναγόμενoι, Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· ἐπειδὴ οἱ Ἰουδαῖοι ἐνίσταντο τῶ νόμω καὶ ταῖς σκιαῖς. διὰ τοῦτο ὁ ἀπόστολος Παῦλος διδάσκαλος ἐθνῶν γενόμενος· καὶ εἰς τὰ ἔθνη ἀποσταλεὶς. κηρύττει τὸ εὐαγγέλιον· γράψας τε πᾶσι τοῖς ἔθνεσι. γράφει λοιπὸν Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας (…) δεξάμενοι οἱ Κορίνθιοι τὴν προτέραν Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως· ἐκεῖ γὰρ παρεχείμαζεν· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· εἰς μὲν τὴν Κρήτην ἀπέλιπεν τὸν Τίτον· ἵνα καταστήση κατὰ πόλεις κληρικούς. πολλῶν δὲ ὅντων ἐκεῖ· ἐπιχειρούντων Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ... Ἐφέσιοι πιστεύσαντες εἰς τὸν κύριον Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἐωρακὼς αὐτοὺς ἄμα καὶ διδάξας· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· πεμψάντων Φιλιππησίων διακονίαν τῶ Παύλω, καὶ τινῶν περιερχομένων καὶ διαφθειρόντων τὰς ἀκοὰς τῶν ἀκεραίων προφάσει Incipit
Ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· οὔπω μὲν ἑωρακὼς αὐτούς. ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· Ἐφέσιοι πιστεύσαντες εἰς τὸν κύριον ἡμῶν. γνησίαν ἔσχον εἰς αὐτὸν πίστιν· καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους τἡν ἀγάπην· καὶ ἐβούλοντο, παρ 'αὐτοῦ Παύλου βεβαιωθῆναι· μαθων Incipit
ταύτην γράφει αὐτὸς ὁ Ἰάκωβος τοῖς ἀπὸ τῶν δώδεκα φυλῶν διασπαρεῖσι. καὶ πιστεύσασιν εἰς τὸν κυριον ἡμῶν Ἰησουν Χριστον· γράφει δὲ διδασκαλικὴν τὴν ἐπιστολὴν. Incipit
Ταὐτην γράφει ὁ Πέτρος τὴν ἐπιστολήν Incipit
Ταύτην γράφει ὁ Πέτρος τὴν ἐπιστολὴν διδασκαλικὴν τοῖς ἐν τῆ διασπορᾶ οὖσιν ἰουδαίοις καὶ γενομένοις χριστιανοῖς Incipit
Ταύτην γράφει ὁ Πέτρος τὴν ἐπιστολὴν διδασκαλικὴν, τοῖς ἐν τῆ διασπορὰ οὖσίν Ἰουδαίοις Incipit
Ταύτην γράφει ὁ Πέτρος τὴν ἐπιστολὴν· διδασκαλικὴν· τοῖς ἐν τῆ διασπορᾶ οὖσιν Ἰουδαίοις καὶ γενομένοις χριστιανοῖς. ἐπειδὴ γαρ ἀπὸ Ἰουδαίων Incipit
Ταύτην γράφει τοῖς ἤδε πιστεύσασιν. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπὶστολῆς αὕτη· παρ᾽ εἰσελθόντων τινῶν, καὶ διδασκόντων, Incipit
Ταύτην δέησιν δευτέραν σοι προσφέρω Incipit
Ταύτην ἐπέστειλεν ἐξ Ἀθηνων. προεωρακὼς αὐτοὺς καὶ συνδιατρίψας· ἡ δὲ πρόφασις αὕτη· πολλὰς θλίψεις παθὼν ἐν Φιλίπποις καὶ Βεροία καὶ Κορίνθῳ· ἀλλὰ Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει (ἀποστέλλει PG 28) ἀπὸ Ἰταλίας. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ἐπειδὴ οἱ (om PG 28) Ἰουδαῖοι ἐνίσταντο (ἐν add PG 28) τῷ νόμῳ καὶ ταῖς σκιαῖς, διὰ τοῦτο ὁ ἀπόστολος Παῦλος, διδάσκαλος ἐθνῶν γενόμενος καὶ εἰς τὰ ἔθνη ἀποσταλείς, κηρύττει (κηρύττειν PG 28) τὸ εὐαγγέλιον, γράψας τε πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, γράφει λοιπὸν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει (ἀποστέλλει PG 28) ἀπὸ Ῥώμης, οὐχ ἑωρακὼς μὲν αὐτούς, ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· τοὺς Κολοσσαεῖς ἠβούλοντό (ἐπειρῶντό PG 28) τινες ἀπατῆσαι σοφίσμασιν ἑλληνικοῖς κατὰ τῆς εἰς (τὸν add PG 28) Χριστὸν πίστεως καὶ περὶ τῶν ἐν (τῷ add PG 28) νόμῳ βρωμάτων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει (ἀποστέλλει, PG 119) πάλιν (om. PG 119) (πρὸς Τιμόθεον add PG 28) ἀπὸ Ῥώμης. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη (Ἡ δὲ πρόφασις καὶ ταύτης τῆς ἐπιστολῆς ἐστιν οὕτως PG 28)· τῶν συναποδημησάντων (συναποδημούντων PG 119) τῷ Παύλῳ καταλειψάντων αὐτόν, βουλόμενος αὐτὸς (om. PG 119 et PG 28) ὁ ἀπόστολος ἐλθεῖν Τιμόθεον (τὸν Τιμόθεον ἐλθεῖν PG 28) πρὸς αὐτόν, γράφει τὴν ἐπιστολήν. Καὶ πρῶτον μὲν σημαίνει (δηλοῖ PG 119 et PG 28) Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει (ὁ αὐτὸς Παῦλος πρὸς Κορινθίους add PG 28) ἀπὸ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας, ἑωρακὼς (μὲν add PG 28) αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας, ὑπομιμνήσκων δὲ ὅμως διὰ τῆς ἐπιστολῆς ταύτης. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη. Κορίνθιοι ἐκ φιλονεικίας συναγόμενοι, ἐπεσχίζοντο ταῖς γνώμαις, καὶ λοιπὸν ἦν ἐν αὐτοῖς σχίσματα, καὶ ὄντων (add. τῶν PG 118) σχισμάτων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἀθηνῶν ... ὁ ἀπόστολος πολλὰς θλίψεις παθῶν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἀθηνῶν ἑωρακῶς πρότερον αὐτοὺς καὶ διατρίψας παρ᾽ αὐτοῖς· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ὁ ἀπόστολος πολλὰς θλίψεις παθὼν ἐν Βεροία Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἀθηνῶν, ἑωρακὼς πρότερον ... ὁ ἀπόστολος πολλὰς θλίψεις Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἀθηνῶν, ἑωρακὼς πρότερον αὐτοὺς καὶ διατρίψας παρ’ αὐτοῖς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς (ἐστιν add. Simotas) αὕτη· ὁ ἀπόστολος πολλὰς θλίψεις παθὼν ἐν Βεροίᾳ / Βερροίᾳ Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἀθηνῶν... ὁ ἀπόστολος πολλὰς Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἐφέσου (…) Κορίνθιοι ἐκ φιλονεικίας συναγόμενοι· ἐσχίζοντο Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας ... Κορίνθιοι ἐκ φιλονεικίας συναγόμενοι Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας, ὁ ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας, ὑπομιμνήσκων δὲ ὅμως δια τῆς ἐπιστολῆς ταύτης· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας... Κορίνθιοι ἐκ φιλονεικίας συναγόμενοι Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας ... ἐπειδὴ Ἰουδαῖοι ἐν ἴσταντο (ἐνίσταντο) Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη. ἐπειδὴ οἱ Ἰουδαῖοι Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας... ἐπειδὴ οἱ Ἰουδαῖοι ἐνίσταντο Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας...ἐπειδὴ οἱ Ἰουδαῖοι... Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας· ἡ δὲ πρόφασις αὕτη· ἐπειδὴ οἱ ἐξ Ἰουδαίων πεπιστευκότες ἐνίσταντο τῷ νόμῳ καὶ ταῖς σκιαῖς· ὁ μακάριος ἀπόστολος Παῦλος διδάσκαλος ἐθνῶν γενόμενος. καὶ κηρύξας πᾶσι καὶ γράψας. γράφει λοιπὸν καὶ τοῖς ἐκ περιτομῆς Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ἐπειδὴ οἱ Ἰουδαῖοι ἐνίσταντο τῶ νόμῶ καὶ ταῖς σκιαῖς, διατοῦτο ὁ ἀπόστολος Παῦλος, διδάσκαλος ἐθνῶν γενόμενος· Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Κορίνθου ... καὶ ἐπιποθὼν αὐτοὺς ἰδεῖν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Κορίνθου, μήπω μὲν ἑωρακὼς Ῥωμαίους Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Κορίνθου, μήπω μὲν ἑωρακὼς Ῥωμαίους, ἀκούων δὲ περὶ αὐτῶν καὶ ἐπιποθῶν αὐτοὺς ἰδειν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Κορίνθου, μήπω μὲν ἑωρακὼς Ῥωμαίους, ἀκούων δὲ περὶ αὐτῶν καὶ ἐπὶποθῶν αὐτοὺς ἰδεῖν. καὶ πρῶτον μὲν, ἀποδέχεται τὴν πίστιν αὐτῶν καταγγελλομένην ὁρῶν πὰνταχοῦ· Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Κορίνθου, μήπω μὲν ἑωρακὼς Ῥωμαίους, ἀκούων δὲ περὶ αὐτῶν, καὶ ἐπιποθῶν αὐτοὺς ἰδεῖν. καὶ πρῶτον μὲν, ἀποδέχεται τὴν πίστιν αὐτῶν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Κορίνθου, μήπω μὲν ἑωρακὼς Ῥωμαίους. ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν καὶ ἐπιποθῶν αὐτοὺς ἰδεῖν. καὶ πρῶτον μὲν ἀποδέχεται τὴν πίστιν αὐτῶν καταγγελλομένην ὁρῶν πανταχοῦ. ἔπειτα σημαίνει Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Λαοδικείας, ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ἐν τῆ Ἐφέσω τινὲς ἰουδαΐζοντες, ἐπεχείρουν ἑτεροδιδασκαλεῖν, καὶ ἀπὰτᾶν τοὺς ἀκεραιωτέρους πρὸφάσει τοῦ νόμου· Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Λαοδικείας, ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ἐν τῆ Ἐφέσω Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Λαοδικείας...ἐν τῆ Ἐφέσω τινές... Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας ... ἐν τῆ Ἐφέσω τινὲς Ἰουδαίζοντες Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας... δεξάμενοι Κορίνθιοι Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας... ἐν τῇ Ἐφέσῳ Incipit
Ταύτην ἐπὶστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· δεξάμενοι Κορίνθιοι Incipit
ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· δεξάμενοι Κορίνθιοι τὴν προτέραν ἐπιστολὴν. κατενύγησαν ἐπὶ τῇ ἁμαρτία τοῦ λαβόντος τὴν μητρυάν· καὶ ἐλυπήθησαν δὲ. ὡς παριδόντες τὸ τοιοῦτον ἁμάρτημα. εἶτα ὑφηρπάζοντο Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· ἐν τῆ Ἐφέσω τινὲς ἰουδαΐζοντες· ἐπεχείρουν ἑτεροδιδασκαλεῖν καὶ ἀπατᾶν τοὺς ἀκεραίους προφάσει τοῦ νόμου· τοῦτο Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως ἐκεῖ γὰρ παρεχείμαζεν... Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως, ἐκεῖ γὰρ παρεχείμαζεν· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπὶστολῆς αὕτη· εἰς μεν τὴν Κρήτην ἀπέλιπεν τὸν Τίτον, Incipit
ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως, ἐκεῖ γὰρ παρεχείμαζεν (παρεχείμασεν PG 28). ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη. εἰς μὲν τὴν Κρήτην ἀπέλιπεν τὸν Τίτον, παρὰ (ἵνα PG 119 et PG 28) καταστήσῃ κατὰ πόλεις κληρικούς. πολλῶν δὲ ὅντων ἐκεῖ τῶν ἐπιχειρούντων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως, ἐκεῖ γὰρ παρεχείμαζεν. Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως, ἐκεῖ γὰρ παρεχείμαζεν. ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· εἰς μὲν τὴν Κρήτην ἀπέλιπε τὸν Τίτον, ἵνα καταστήση κατὰ πόλιν κληρικούς. Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως... εἰς μὲν τὴν Κρήτην Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως...εἰς μὲν τὴν Κρήτην ἀπέλιπε τὸν Τῖτον... Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ... διδαχθέντες καλῶς οἱ Γαλᾶται Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ... πεμψάντων Φιλιππησίων διακονίαν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ... τινὲς ἀπὸ Θεσσαλονίκης Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ... τοὺς Κολασσαεῖς, ἐβούλοντό τινες Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης (…) πρόφασις αὕτη· ἐβούλοντό τινες ἀπατῆσαι τοὺς Κολασσαεῖς· σοφίσμασιν ἑλληνικοῖς ἀπὸ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως· καὶ περὶ τῶν ἐν νόμῳ βρωμάτων καὶ περιτομῆς καὶ ἡμερῶν· Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας. ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· διδαχθέντες καλῶς οἱ Γαλάται παρα τοῦ ἀποστόλου καὶ πιστεύσαντες Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ἑωρακὼς αὐτοὺς ἅμα καὶ διδάξας. ἡδε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· πεμψάντων Φιλιππησίων διακονίαν τῶ Παύλῶ, καί τινων περιερχομένων καὶ διαφθειρόντων τὰς ἀκοὰς τῶν ἀκεραίων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ἑωρακὼς αὐτοὺς ἄμα καὶ διδάξας. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη. πεμψάντων Φιλιππησίων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ἑωρακὼς αὐτοὺς ἅμα καὶ διδάξας. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· πεμψάντων Φιλιππησίων διακονίαν τῷ Παύλῳ, καὶ τινῶν περιερχομένων καὶ διαφθειρόντων τὰς ἀκοὰς τῶν ἀκεραίων, προφάσει Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας. ... διδαχθέντες καλῶς οἱ Γαλάται Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη. Διδαχθέντες καλῶς οἱ Γαλάται παρὰ τοῦ ἀποστόλου καὶ πιστεύσαντες γνησίως εἰς τὸν Χριστόν, ἀποδημήσαντος τοῦ ἀποστολοῦ (pro haec duo verba αὐτοῦ PG 28), ὑφηρπάσθησαν παρὰ τινῶν ὥστε περιτέμνεσθαι. Ταῦτα τοίνυν μαθὼν ὁ ἀπόστολος Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς, αὕτη· διδαχθέντες καλῶς οἱ Γαλάται παρὰ τοῦ ἀποστόλου, καὶ πιστεύσαντες γνησίως εἰς τὸν Χριστὸν, ἀποδημήσαντος τοῦ ἀποστόλου, ὑφηρπάσθησαν παρά τινων, ὥστε περιτέμνεσθαι· ταῦτα τοίνυν μαθὼν ὁ ἀπόστολος Incipit
Ταυτην επιστελλει απο Ρωμης, εωρακως Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης, οὕπω μὲν αὐτούς ἑωρακὼς Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης, οὔπω μὲν ἑωρακὼς αὐτούς (αὐτοὺς ἑωρακώς PG 28), ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Ἐφέσιοι πιστεύσαντες εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν γνησίαν ἔσχον (εἶχον PG 28) εἰς αὐτὸν τὴν πίστιν καὶ εἰς πάντας τούς ἁγίους τὴν (om PG 118) ἀγάπην, καὶ ἠβούλοντο παρὰ τοῦ Παύλου βεβαιωθῆναι. Μαθὼν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης, οὐχ ἑωρακὼς μὲν αὐτοὺς, ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν. ... τοὺς Κολασσαεῖς ἐβούλοντο Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη. Ὀνήσιμος ὁ οἰκέτης Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Ὀνήσιμος ὁ οἰκέτης Φιλήμονος ἔφυγε, καὶ ἀπελθὼν πρὸς τὸν ἀπόστολον (pro haec 4 verba προσῆλθε τῷ Παύλῳ PG 28) κατηχήθη παρ’ αὐτοῦ, καὶ γέγονεν αὐτῷ χρήσιμος εἰς διακονίαν. Περὶ τούτου Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· τινὲς ἀπὸ Θεσσαλονίκης (ἐν Θεσσαλονίκῃ PG 28) ἀργοὶ καὶ ἄτακτοι περιερχόμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ὑφήρπαζον, ὡς ἤδη τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἐνστάσης. Ἠπάτων δὲ Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης... διδαχθέντες καλῶς Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης... Ἐφέσιοι πιστεύσαντες Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης... ὀνήσιμος οἰκέτης Φιλήμονος Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης... πεμψάντων Φιλιππησίων διακονίαν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης... τινὲς ἀπὸ Θεσσαλονίκης ἀργοὶ Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης... τοὺς Κολοσσαεῖς ἐβούλοντό τινες Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης... τῶν συναποδημησάντων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ρώμης...διδαχθέντες καλῶς... Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ρώμης...Ἑφέσιοι πιστεύσαντες εἰς τὸν Κύριον Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης...Ὀνήσιμος ὁ οἰκέτης... Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης...πεμψάντων Φιλιππησίων διακονίαν... Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου· ἡ δὲ πρόφασις αὕτη· ἀνήρ τίς (!) ἦν ὁ Φιλήμων πιστὸς καὶ γενναῖος· καὶ ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνῶν· ὡς καὶ καταγώγιον Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἑωρακὼς αὐτοὺς ἅμα καὶ διδάξας Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἑωρακὼς αὐτοὺς καὶ διδάξας· οἱ δὲ Φιλιππήσιοι ἐκ πόλεως εἰσὶν ἐκ Μακεδονίας κολωνείας ὡς φησι ὁ Λουκᾶς· ὑπὸ μητρόπολιν Θεσσαλονίκην· οἷς ὁ Παῦλος πολλαχοῦ καὶ χρηστὰ μαρτυρεῖ· ἡ τῆς ἐπιστολῆς δὲ πρόφασις αὕτη· πεμψάντων αὐτῶν διακονίαν τῷ Παύλῳ διεπφρᾶι (δι' Ἐπαφρᾷ) ὥστε μαθεῖν καὶ τὰ κατ' αὐτὸν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δὲ πρόφασις αὕτη· λυμεῶνές τινες ἐκ Θεσσαλονίκης περιερχόμενοι· ἔλεγον παρεῖναι τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου. ὅπερ εἰ ἦν ὁ Χριστὸς ψεύστης Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δὲ πρόφασις αὕτη· τῶν συναποδημούντων τῶ Παύλω καταλιπόντων αὐτὸν· γράφει τὸν Τιμόθεον ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν· εἰπὼν γὰρ πρότερον ἐλπίζειν ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν· καὶ Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Ὀνήσιμος ὁ οἰκέτης Φιλήμονος ἔφυγεν, Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· τινὲς ἀπὸ Θεσσαλoνίκης ἀργοὶ καὶ άτακτοι περιερχόμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ὑφήρπαζον ὡς ήδη τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἐνστάσης. Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· τινὲς ἀπὸ Θεσσαλoνίκης ἀργοὶ καὶ ἄτακτοι περιερχόμενοι, τοὺς ἀδελφοὺς ὑφήρπαζον, ὡς ἤδη τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἐνστάσης. ἠπάτων δὲ τοὺς ἀκούοντας, Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· τινὲς ἀπὸ Θεσσαλονίκης ἀργοὶ καὶ ἄτακτοι· περιερχόμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ὑφήρπαζον Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· Ὀνήσιμος ὁ οἰκέτης Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· οὔπω μὲν αὐτοὺς ἑωρακώς Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· οὐχ ἑωρακὼς μὲν αὐτούς Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· οὐχ ἑωρακὼς μὲν αὐτούς Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· οὐχ ἐωρακὼς μὲν αὐτοὺς, ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· τοὺς Κολοσσαεῖς ἐβούλοντό τινες ἀπατῆσαι σοφίσμασιν ἐλληνικοῖς κατὰ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως· καὶ περὶ τῶν ἐν νόμω βρωμάτων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει αὐτὸς Ἰάκωβος Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει αὐτὸς Ἰάκωβος τοῖς ἀπὸ τῶν δώδεκα φυλῶν διασπαρεῖσι· καὶ πιστεύσασιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν· γράφει δὲ Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἐκ Κορίνθου· μήπω μὲν ἑωρακὼς Ῥωμαίους· ἀκούων δὲ περὶ αὐτῶν καὶ ἐπιποθῶν αὐτοὺς ἰδεῖν· καὶ πρῶτον μὲν ἀποδέχεται Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἐκ Νικοπόλεως. ἐν ᾗ παρεχείμαζεν· ἡ δὲ πρόφασις· τῶν δοκίμων ἦν μαθητῶν ὁ Τῖτος· διὸ καὶ τὴν Κρήτην μεγίστην οὖσαν· αὐτῶ ἐνεπίστευσεν· καὶ τὰ λείποντα προσέταξεν Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει πάλιν ἀπὸ Ῥώμης ... τῶν συναποδημησάντων τῶ Παύλω Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει πάλιν ἀπὸ Ῥώμης. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη. τῶν συναποδημησάντων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει πάλιν ἀπὸ Ῥώμης... τῶν συναποδημούντων Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει πάλιν ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· τῶν συναποδημούντων τῶ Παύλω κατὰλειψάντων αὐτὸν, βουλόμενος ὁ ἀπόστολος ἐλθεῖν Τιμόθεον πρὸς αὐτὸν, γράφει τὴν ἐπιστολήν. Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει πάλιν ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· τῶν συναποδημησάντων τῶ Παύλῶ καταλειψάντων αὐτὸν, βουλόμενος ὁ ἀπόστολος ἐλθεῖν Τιμόθεον πρὸς αὐτὸν, γράφει τὴν ἐπιστολήν. Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει πάλιν ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς. αὕτη· τῶν συναποδημησάντων τῶ Παύλω καταλειψάντων αὐτὸν. βουλόμενος αὐτὸς ὁ ἀπόστολος ἐλθεῖν Τιμόθεον πρὸς αὐτόν· γράφει τὴν ἐπιστολήν· καὶ πρῶτον μὲν σημαίνει Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει πάλιν ἀπὸ Ῥώμης·...τῶν συναποδημησάντων... Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει,ἀπὸ Ῥώμης ... Ὀνήσιμος, οἰκέτης Φιλήμονος Incipit
ταύτην ζηλώσατε, γυναῖκες, ἵνα τῆς αὐτῆς καὶ ὑμεῖς τιμῆς ἀξιωθῆτε παρὰ Θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾧ ἡ δόξα κ.τ.λ. Desinit
ταύτην ζηλώσατε, γυναῖκες, ἵνα τῆς αὐτῆς καὶ ὑμεῖς τιμῆς ἀξιωθῆτε παρὰ Θεοῦ ἐν Χριστῷ, ᾧ… Desinit
ΤΑΥΤΗΝ ΛΑΒΕΙΝ ΩΣ ΝΥ Desinit
ταύτην πάλιν αὐτὸς ὁ Πέτρος ἐπιστέλλει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν· ἕστι δὲ ἡ ἐπιστολὴ. ὑπόμνησις τῶν πρώτων. εἰδὼς γὰρ Incipit
Ταύτην πρώτην ᾖσαν τὴν ᾠδήν Incipit
Ταύτην πρώτην ᾖσαν ᾠδήν Incipit
Ταύτην τὴν γνῶσιν νὰ εἴπῃ ὁ νεανίσκος πρὸς τὸν βασιλέα Incipit
Ταυτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει τοῖς ἤδει (ἤδη) πιστευσασιν · ἡ δε προφασις αὕτη· παρεισελθόντων τινῶν Incipit
Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν · ἡ δε πρόφασις αὕτη· παρ' εἰσελθόντων (παρεισελθόντων) τινῶν καὶ διδασκόντων · ἀδιάφορον εἶναι τὴν ἁμαρτίαν, καὶ ἀρνουμένων τὸν κύριον· Incipit
Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· παρεισελθόντων τινῶν καὶ διδασκόντων ἀδιάφορον εἶναι Incipit
Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν. ἡ δὲ πρόφασις, αὕτη. παρεισελθόντων τινῶν Incipit
Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν· Incipit
ταύτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν· ἡ δὲ πρόφασις αὕτη. παρεισελθόντων Incipit
Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη. παρεισελθόντων τινῶν Incipit
Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει, τοῖς ἤδη πιστεύσασιν ... παρείσελθόντων τινῶν Incipit
Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν ἐπιστέλλει ἀπο Ῥώμης· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Ὀνήσιμος ὁ οἰκέτης Φιλήμονος ἔφυγεν· καὶ Incipit
Ταύτην τὴν προσευχὴν ὡς ἐκ τοῦ καθ' ἕκαστον Incipit
Ταυτην τοινυν αφ'ου και ο Ματθαιος Incipit
ταυτην τοινυν και ο Ματθαιος Incipit cuiusdam partis
Ταύτην τοίνυν καὶ ὁ Ματθαῖος Incipit cuiusdam partis
ΤΑΥΤΗΝ ΦΙΛΟΥΝΤΑΣ ΗΜΑΣ Desinit
ΤΑΥΤΗΝ ΩΣ ΜΥΡΟΝ ΠΡΟΤΙΘΗΜΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερoς γράφει κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Ὁρῶν τὰ τέκνα αὐτῆς καλῶς ἀναστρεφόμενα ἐν τῆ πίστει, καὶ πολλοὺς πλάνους περιερχομένους, Incipit
ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει κυρία καὶ τοῖς τέκνοις Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ὁρῶν τὰ τέκνα Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ὁρῶν τὰ τέκνα Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς· Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς· ὁρῶν τὰ τέκνα αὐτῆς καλῶς ἀναστρεφόμενα ἐν τῆ πίστει· καὶ πολλοὺς Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει κυρίᾳ τε (om. PG 119, PG 28) καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ὁρῶν τὰ τέκνα Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει, Κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς. ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ὁρῶν τὰ τέκνα αὐτῆς καλῶς ἀναστρεφόμενα ἐν τῆ πίστει, καὶ πολλοὺς πλάνους περιερχομένους, Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει. κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς· ἡ δὲ πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ὁρῶν τὰ τέκνα Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γραφει. Κυρία. καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς ... ὀρῶν τὰ τέκνα Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει· κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφω· κυρία τὲ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς Incipit
ταύτης δὲ ἐγερθείσης καὶ [ Desinit
Ταύτης δὲ τυχὼν τῆς καλῆς μετουσίας Incipit
Ταύτης ἐστὶ τῆς συμμορίας καὶ Ἀσκλήπιος ὁ θαυμάσιος Incipit
Ταύτης τῆς ἀκροστιχίδος ὁ νοῦς οὐκ ἔστι δύσληπτος...Προσφωνητικῶς ἐγράφη τῷ θείῳ τούτῳ μελῳδῷ Incipit
ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΗΜΙΑΣ Incipit
ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Incipit
Ταύτης τῆς ἐπιτρέψεως μὴ καταφρονητέον Incipit
Ταύτης τῆς ῥήσεως καὶ ὁ μακάριος Παῦλος Incipit
ταύτης τὸ ταὐτὸν σὺ τρανοῖς γὰρ τῇ κτίσει Desinit
ΤΑΥΤΗΣ, ΑΕΙ Incipit
ταυτὶ μὲν ἐκλιπαρεῖτε Ἰησοῦν, οὐρανοφοῖται, ὃς δ’ ἑτάροισι πλάσματος εἵνεκεν οὐκ ἀνανεύσει Desinit
Ταυτὶ σχεδόν, ὦ παρόντες Incipit
Ταυτὶ σχεδόν, ὦ παρόντες, ἃ πρὸ τριτά τινες ἔφ' ἡμῶν διειλέχθησαν Incipit
Ταὐτὸν ἐγὼ πάσχειν ἔοικα σήμερον τοῖς ὅσοι περισκοποῦσιν ἐναίθριον τὸν οὐρανόν Incipit
Ταὐτὸν ἐγὼ πάσχειν ἔοικα σήμερον τοῖς ὅσοι περισκοποῦσιν ἐναίθριον τὸν οὐρανόν Incipit
Ταὐτὸν ἐγὼ πάσχειν ἔοικα σήμερον τοῖς ὅσοι περισκοποῦσιν ἐναίθριον τὸν οὐρανόν Incipit
Ταὐτὸν ἐγὼ πάσχειν ἔοικα σήμερον τοῖς ὅσοι περισκοποῦσιν ἐναίθριον τὸν οὐρανόν Incipit
Ταὐτόν τι ἄρα ποιεῖν Incipit
ταφὴν κατεδέξατο Χριστὸς Ἰησοῦς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου αὐτῷ... Desinit
Ταφίοι στρατεύσαντες Incipit
τάφον Desinit
τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν καταπαύω τὸν λόγον Desinit
ΤΑΦΟΣ ΝΗΣΟΣ ΜΙΑ ΤΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ Incipit
τάφῳ δὲ τιμᾷ τὸν μέγαν τῆς πατρίδος ὅσον περ ἐντὸς πατρικῶν θεσμῶν μένει Desinit
ΤΑΦΩ ΠΑΡΘΕΝΟΔΟΧΩ Incipit
Τάφῳ παρθενοδόχῳ προσιώμενοι, πιστοί Incipit
ΤΑΧΑ ΚΑΙ ΦΩΝΑΙ ΘΕΙΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΕΓΙΝΟΝΤΟ Incipit
Ταχα μεν ειποι τις τεσσαρας ειναι Incipit
Τάχα μὲν εἴποι τις τέσσαρας εἶναι τὰς γυναῖκας περὶ ὧν ἀνέγραψαν οἱ εὐαγγελισταί. Ἐγὼ δὲ μᾶλλον προστίθημι τῷ τρεῖς αὐτὰς εἶναι, καὶ μίαν μὲν περὶ ἧς ἀνέγραψε (ἀνέγραψαν Koe) Ματθαῖος καὶ Μᾶρκος <ὡς Kl> ἐν πολλοῖς ἄλλοις συνᾴδοντες τῆς εὐαγγελικῆς γραφῆς, ἑτέραν δὲ περὶ ἧς ὁ Λουκᾶς, διαφέρουσαν δέ τινα τῶν προειρημένων, περὶ ἧς ὁ Ἰωάννης· εἰ γὰρ καὶ ἐν Βηθανίᾳ ἀνέγραψαν τὰ κατὰ τὴν γυναῖκα γενόμενα, Ματθαῖος καὶ Μᾶρκος ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ διηγήσαντο τὰ περὶ τούτων ἀπηντηκέναι, Ἰωάννης δέ φησιν ὅτι «πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν» καὶ τὰ ἑξῆς. Textus
τάχα οὐδὲ ἀποκρίνασθαι προςήκει τοῖς ματαίοις τῶν λόγων Incipit
Τάχα οὔτε σε μοναχόν Incipit
Τάχα πολλαὶ παρῆλθον ἡμέραι καὶ πρὸς ὑμᾶς οὐ διειλέχθην Incipit
Τάχα σοι ἄχαρις ἔσται θειότατε Incipit
τάχα σύν [ Desinit
Τάχα, ὦ σύλλογος ὑμεῖς ἱερός, ἐκεῖνα Incipit
Ταχέως ἐπελάθου Incipit
Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμα μου Incipit
Ταχὺ μὲν ἡμῖν ἐπανήκεις, θειότατε ἀρχιερεῦ Incipit
Τάχυ σοι μαίνει Incipit
ταχύς· βραδύ· πυκνός· ἀραιός· καὶ ἀνώμαλος Desinit
ταχύτητα. ἅμα ἀνέμῳ Desinit