Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 68497

Type de cote : Actuelle

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Vatican numérisation Vat. gr. 1868

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (38)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
033-35 Astrologica, astronomica Quaedam 13
Incipit
Ὁ ἐνιαυτὸς ἔχει μῆνας ιβ´
Incipit
Ὀφείλει κρατεῖν τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου
Incipit
Ὀφείλεις κρατεῖν τὸν τῆς σελήνης κύκλον
Incipit
Ὁ θεμέλιος τῆς σελήνης πάντοτε τὴν ἀρχήν
Incipit
Κράτει τὸν ἐνεστῶτα κύκλον τῆς σελήνης
 • IRHT inc.
036r-v Liturgica Preces quaedam 13 Orationes ad Christum
Incipit
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, Λόγε ἀθάνατε, ὁ μὴ καταισχύνων
Incipit
Κύριε, ἐλευθέρωσόν με ἐκ πάντων τῶν παθῶν
 • IRHT inc.
037-40,215-226v Gregorius papa I Dialogi de uita et miraculis Patrum
 • BHG 1445y, 1446-1448
13
040-43 Hagiographica Thaddaeus apostolus (S.), Praedicatio
 • CANT 088
 • BHG 1704-1704ac, 1704c-1704e
1704 13
 • Bollandistes
043v Andreas Caesariensis ep. Commentarius in Apocalypsin
 • CPG 7478
13 - Excerptum, cf. ed. Schmid 1955, p. 266 l. 6-17. - Differt ab editis.
Incipit
Ὁ ἀρέμβαστος λογισμὸς καὶ ἀθόλωτος προσευχή
Desinit
πῦρ ἐξάγει κατά τινα ἡλιακὴν ἀκτῖνα καὶ ἀνάκλησιν.
 • IRHT inc.
 • PTB
043v Theologica Quaedam 13 Excerptum de immortalitate animae
Incipit
Χρὴ οὖν γινώσκειν ὅτι οὖν μετὰ τὸν θάνατον τῆς σαρκός
 • IRHT inc.
044 Ascetica Quaedam 13 Sententia breuis
Incipit
Ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι καὶ διπλασιάζεται
 • IRHT inc.
044v Exegetica Varia 13 Commentarius breuis in uerba Christi εἰ μὴ ἐγὼ ἀπέλθω (Ioh 16, 7)
Incipit
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἵνα πίστιν τοῖς μαθηταῖς
 • IRHT inc.
045-79v Athanasius Alexandrinus ptr. I (Auteur supposé (tradition manuscrite)) Quaestiones ad Antiochum ducem
 • CPG 2257
13
079 Quaestiones et responsiones Quaedam 13 De anima
Incipit
Τί ἐστι τὰ ὀστὰ τῆς ψυχῆς
Incipit
Τί ἐστι τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς
 • IRHT inc.
079v Ascetica Quaedam 13 Sententiae asceticae breues
Incipit
Ἀρχὴ παθὼν γαστριμαργία, ὁ κρατῶν γαστρός
084v Ascetica Quaedam 13 Sententiae asceticae breues
Incipit
Ἀρκεῖ τοῦ Θεοῦ ἡ προσηγορία
123-126 Narrationes animae utiles De manu ambusta
 • BHG 1318f
 • Wortley W065
1318f 13
 • Bollandistes
143v-144v Maximus confessor Opera 13
175v-177 Quaestiones et responsiones Quaedam 13 Dialogo senum περὶ λογισμῶν inserta
Incipit
Ταπεινοφροσύνη ἐστὶ ψυχὴ μὴ προσέχουσα, μηδὲ κρίνουσα
Incipit
Τί ἐστι ταπεινοφροσύνη
Incipit
Τί ψυχὴ καὶ κατὰ τί εἴρηται ψυχὴ καὶ ὁσαχῶς
Incipit
Ποσαχῶς ὁ νοῦς; καὶ λέγομεν ὅτι τριχῶς
 • IRHT inc.
178r-v Gregorius Thaumaturgus Neocaesariensis De Deitate Et Tribus Personis
 • CPG 1781
13
178v Ascetica Quaedam 13 Excerptum breue de uita monastica
Incipit
Τοῦ μοναχοῦ ἐστιν ὁ βίος μὴ ἐπεμβαίνειν ἐπ' ἀδίκῳ
 • IRHT inc.
179,188v-191v Anastasius Sinaita Quaestiones et responsiones
 • CPG 7746
13
Incipit
Πῶς δυνάμεθα μὴ κρῖναι τὸν προφανῶς ἁμαρτάνοντα
 • IRHT inc.
180v Narrationes animae utiles Narrationes animae utiles uariae Narrario de monacho neglegenti at saluato quoniam neminem iudicauerat
Incipit
Ἀνήρ τις τῶν ἐν μοναχικῷ τῷ σχήματι ἐν ἀμελείᾳ
181v--186v Theodorus Edessenus ep. Capita ascetica 13
181v--188v Maximus confessor Capita de caritate
 • CPG 7693
13
187a Ascetica Quaedam 13 Excerptum de diuitiarum periculo
Incipit
Ὅρα οὖν μὴ μετὰ μυρίων πόνων
 • IRHT inc.
187ar-v Gregorius Nyssenus De oratione dominica orationes V
 • CPG 3160
13 Excerptum (IV, 466, 19-468, 11)
187r-v Isidorus Pelusiota Epistulae
 • CPG 5557
13
187r-v Athanasius Alexandrinus ptr. I (Auteur supposé (tradition manuscrite)) Quaestiones in Scripturam sanctam
 • CPG 2260
13 Iohannes Chrysostomus cod. In parabolam ficus
Incipit
Συκῆν εἶχέν τις ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ...συκῆν ἔθος τῇ γραφῇ καλεῖν
 • IRHT inc.
187v-188 Isidorus Pelusiota Epistulae
 • CPG 5557
13
189r-v Iohannes Chrysostomus In epistulam ad Hebraeos argumentum et homiliae 1-34
 • CPG 4440
13 Excerptum de communione (ex hom. 17)
Incipit
Πολλοὶ τῆς θυσίας
 • IRHT inc.
189v-190 Iohannes Climacus Scala paradisi
 • CPG 7852
13 Expertum de fide et operibus
Incipit
Ὁ πίστιν μὲν ὀρθήν
 • IRHT inc.
190v Basilius Caesariensis In Ps 33 (Homilia)
 • CPG 2836.033
13
190v-191 Epiphanius Constantiensis ep. Panarion (aduersus Haereses)
 • CPG 3745
13
191 Theologica Quaedam 13 De angelis excerptum
Incipit
Ἴσμεν δὲ καὶ πιστεύομεν ὅτι τὰς πρὸς Θεὸν δοξολογίας
 • IRHT inc.
192-195 Narrationes animae utiles Macarius Alexandrinus mon. saec. IV (S.), Visio de sorte animarum
 • CPG 2400
 • BHG 0999w-0999we, 0999x
0999w 13
 • Bollandistes
195-199 Hagiographica Macarius Aegyptius disc. S. Antonii (S.), De angelo custode
 • BHG 0999n
0999n 13 cf. PG. 34, 224-230
Incipit
Ἄλλος δέ τις τῶν πατέρων ἀπεκαλύφθη ταῦτα ἀναβλέψας
 • Bollandistes
200-207v Symeon Euchaitensis mtr. Epistula ad Iohannem monachum 13
208v Ascetica Quaedam 13 Capita ascetica nescio e quo opere desumpta
Incipit
Ψιθυρὸν καὶ δίγλωσσον καταρᾶσθαι ἄξιον
 • IRHT inc.
213v-214v Anastasius Sinaita Quaestiones et responsiones
 • CPG 7746
13
226v Liturgica Preces quaedam 13 Oratio ad angelum custodem
Incipit
Ὦ ἄγγελε ὁ ἐφεστὼς τῆς ἀθλίας καὶ ταλαιπώρου μου ψυχῆς
 • IRHT inc.
241v-242v Maximus confessor Capita de caritate
 • CPG 7693
13