Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Ρ

Détails contenus par liste alphabétique Type
ΡΑΒΔΟΣ ΟΥΝ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΩΡΟΣ Incipit
ΡΑΔΙΟΝ ΟΥΠΟΤΕ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΠΑΘΕΣΙ ΚΑΚΙΣΤΟΙΣ Incipit
ῥάδιον συνιδεῖν Desinit
ΡΑΖΗ ΘΑΥΜΑΣΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΡΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ Titulus initialis
Ῥᾳθυμία Titulus initialis
ῤαθυμία βεβαπτισμένοι. ὠς δέ κατέλαβον τὴν ἐξωτέραν Desinit
ῥᾳθυμίᾳ λαταφρονήσει μόνον Desinit
ῥᾳθυμίας καὶ σπουδῆς Incipit
ῥᾳθυμότεροι γίνησθε Desinit
Ῥανίδος δίκην ὀλίγης αἱ πονηραὶ καὶ μικραὶ ἡμέραι Incipit
Ῥαντιεῖ με ὑσσώπῳ Incipit
ῥαντισθῶμεν ... καὶ ὁ ἀψευδὴς Ἰησοῦς θεὸς πιστευθῆι, καὶ μετὰ τοῦ Πατρὸς προσκυνηθῆι Incipit
Ῥαψῳδία ἐστὶ μέρος ποιήματος περιλαβόν Incipit
ΡΓ'· ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΧΙΣΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΚΟΗΘΗΝ ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΑΝ Desinit
ργον (εργον) αριπρεπες εκ μεγαλου Πετρου μυηθεις. Textus
ῥεῖθρον τε χαῖρε πρόξενον θείου βίου Desinit
Ρεῖτε δακρύων ὀφθαλμοί, ξουνοὺς καὶ ματωμένους Incipit
Ῥέτζηπε τριμηντίνα λίτραν Incipit
ῥευματίζεσθαι τὰ ἕλκη σπουδάζομεν Desinit
ΡΕΩΝ Ο ΧΡΟΝΟΣ Incipit
ΡΕΩΝ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΑΘΕΚΤΑ Incipit
Ῥήγη λέγει πρὸ τοῦ πυρετοῦ γιγνόμενα Incipit
ῥηθεῖσα ἐν τῇ ἁγίᾳ ἑορτῇ τῶν φώτων Titulus initialis
ῥηθέντα ἄλλῳ δέ Desinit
Ῥηιδίως σε ἔπαινος ἄγει Incipit
Ῥῆμα δέ ἐστι Incipit
ΡΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΑΠΛΟΥΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ Titulus initialis
Ῥῆμα ὁριστικὸν πρώτης τῶν βαρυτόνων Incipit
ῥῆμα παρόδιον τετριμμένον ἐν τῇ χρήσει τῶν πολλῶν, καὶ ἀπὸ ὀλίγων ἐπὶ πλείονα ὅμοια μεταληφθῆναι δυνάμενον, ὡς τὸ “πτύω εἰς κόλπον” καὶ “ὕβρις Κενταύρων” καὶ “ἄνω ποταμῶν” Desinit
ΡΗΜΑΣΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙ ΙΣΧΥΕΙ ΕΧΕΙΣ Desinit
ΡΗΜΑΤ... Incipit
ΡΗΜΑΤΑ Desinit
ῥήματα δογματικὰ ἁγίων πατέρων περὶ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Titulus initialis
Ῥήματα δός μοι ἐν ἀνοίξει στόματος Incipit
ΡΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Incipit
Ῥήματα κεφαλαιώδη ἐκ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν κατὰ ἀλφάβητον, συντεθέντα εἰς ὑποθέσεις διαφόρους. Titulus initialis
Ῥήματα σημαντικὰ τοῦ πορεύομαι Titulus initialis
ρηματων διψους λαβοι. Desinit
Ῥημάτων θεοπαρόχων χάριν μοι εὐχαῖς σου Incipit
ΡΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΝ Desinit
ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΓΑΒΡΙΗΛ Desinit
ῥημάτων φόβον οὐκ ἤνεγκεν ἀλλ’ Desinit
Ῥήξατε παρακαλῶ Incipit
Ῥήξατε παρακαλῶ Incipit
Ῥήσεις διάφοροι γραφικαὶ, συλλεγεῖσαι εἰς ἀπόδειξιν τοῦ εἶναι τὸ Πνεῦμα καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ, μεθ’ ἃς ἕτεραι χρήσεις καταστρωννύονται ἐν τῇ παρούσῃ βίβλῳ εἰς ἀπόδειξιν τοῦ εἶναι τὸ Πνεῦμα διὰ τοῦ Υἱοῦ ἐκ τοῦ Πατρὸς, καὶ ἐπειδὴ αἱ μὲν ἐκ τοῦ Υἱοῦ, αἱ δὲ διὰ τοῦ Υἱοῦ ἀποδεικνύουσιν εἶναι αὐτὸ, εἰς παράστασιν τοῦ ἰσοδυνάμου τῆς διὰ καὶ τῆς ἐκ, ἀκολούθως παρευθὺς ἕτεραι γραφικαὶ χρήσεις καταστρωννύονται, δι’ ὧν τὸ τῶν προθέσεων ἰσοδύναμον ἀποδείκνυται. Titulus initialis
ΡΗΣΕΙΣ ΝΟΥΘΕΤΙΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΑΧ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΔΙΑ ΚΕΝΟΛΟΓΙΑΣ Titulus initialis
Ῥήσεις τῶν ἁγίων ἐκ τοῦ Πατρὸς λέγουσαι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Titulus initialis
Ῥητὰ τῆς θείας γραφῆς παριστῶντα τὴν ἐκπόρευσιν τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκ μόνου τοῦ πατρὸς γενομένην Titulus initialis
Ῥητέον ἔτι σὺν Θ(ε)ῷ ἁγίῳ περὶ τινῶν ῥημάτων τῶν ἐχόντων τὴν μετάβασιν εἰς ἕτερον πρόσωπον καὶ συναγόντων καὶ ἕτερον ἢ πρᾶγμα ἢ πρόσωπον Titulus initialis
Ῥητέον μὲν ἐπὶ τέλει, ὅπως κατὰ πρόνοιαν καὶ ἡ ἐκ νεκρῶν τῶν σωμάτων ἀνάστασις Incipit
Ῥήτορ ἐστὶν ἀνήρ Incipit
Ῥητορικὴ Titulus initialis
ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΕΣΤΙ ΔΥΝΑΜΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΑΣΤΟΝ ΠΙΘΑΝΟΥ Incipit
Ρητορική ἐστι δύναμις περὶ ἕκαστον τοῦ θεωρῆσαι τὸ ἐνδεχομένον πιθανὸν κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη ἐν τῷ α΄ τῆς πρὸς Θεόδεκτον ρητορικῆς Incipit
Ῥητορική ἐστι δύναμις τεχνική Incipit
Ῥητορική ἐστι δύναμις τεχνικὴ πιθανοῦ λόγου Incipit
ῥητορική ἐστι τέχνη περὶ τὸν πολιτικὸν λόγον καταγινομένη, des. κάμνει γὰρ ὁ ἀκροατής Incipit
ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΕΣΤΙ ΤΗΧΝΗ ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΥ ΔΥΝΑΜΙΝ Incipit
Ῥητορικοῦ λόγου τρία καθέστηκεν εἴδη Incipit
Ῥητορικοῦ λόγου τρία καθέστηκεν εἴδη. Συντομὴ περί τινων μέρων τῆς ῥητορικῆς Incipit
Ῥητὸς ἀριθμός ἐστιν Incipit
Ῥητὸς ἀριθμός ἐστιν ὁ ἐξ ὅλων μονάδων συγκείμενος Incipit
Ῥητῶν μὲν οὖν προσώπων Incipit
Ῥήτωρ μὲν Εὐστράτιος, ἀλλ’ οὖν οἷς δέοι Incipit
ρητωρ πυριπνους πανσοφος θεηγορος. Desinit
Ρητωρ πυριπνους, πανσοφος θεηγορος. Desinit
Ρητωρ πυριπνους, πανσοφος θεηγορος. Desinit
Ρητωρ πυριπνους, πανσοφος θεηγορος. Desinit
ρητωρ πυριπνους, πανσοφος, θεηγορος. Desinit
ρητωρ ρητορευει δε Λουκας πανσοφως θεου λογου γεννησιν και του προδρομου. Textus
ῥίζα γὰρ ἐκκλάσθη Θρηϊκίοις ἀνέμοις. Desinit
Ῥίζα καὶ θεμέλιος τῶν εὐσεβῶν Incipit
Ῥίζα τοῦ ἑνὸς ἑκάστου ἀριθμοῦ Incipit
ῥὶν ἱερακόδις, ἀλαζὼν καὶ μωρὸς καὶ ἅρπαξ Desinit
ΡΙΝΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΥΡΟΕΝΤΟΣ ΣΤΟΜΩΜΕΝΟΥ Incipit
Ῥίψον βαρζόξυλον καλόν Incipit
ΡΚ' ΠΕΡΙ ΔΡΥΟΣ, ΑΠΑΝΤΑ ΜΕΝ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ... ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕ ΤΟ ΕΝ ΤΩ ΦΛΟΙΩ Desinit
ρμδʹ χιλιαδες. Detail(s)
ρνʹ· Πραγμα μετ’ ολιγον πληρουμενον: Desinit
ΡΟΔΑ ΛΙΤΡ. Δ', ΕΠΙΧΥΣΟΝ ΥΔΩΡ ΖΕΟΝ ΕΙΣ ΧΥΤΡΟΝ ΕΠΑΝΩ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ Incipit
Ῥόδα· κομίδ· γλυκυῤῥίζει· τραγάκανθαν Incipit
Ῥόδον ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ ῥᾷον ὁδεύειν Incipit
Ῥόδον τὸ ἁμάραντον Incipit
Ῥόδον τὸ ἁμάραντον Incipit
Ῥόδον τὸ ἁμάραντον Incipit
Ῥόδον τὸ ἁμάραντον Incipit
Ῥόδον τὸ ἁμάραντον Incipit
Ῥόδων οὐγγίας γ´· ἐλαίου ὀμφακίνου λίτρον ἥμισυ Incipit
Ῥοήν μου τῶν δακρύων Incipit
Ῥοῖζος στεγανὸς ὑδάτων Incipit
Ῥοὺθ καλεῖται τὸ βιβλίον Incipit
Ῥοὺθ καλεῖται τὸ βιβλίον Incipit
Ῥοὺθ καλεῖται τὸ βιβλίον Incipit
Ρουθ. Titulus initialis
Ῥουφῖνος δὲ... ὅμοιόν τι... συνεγράψατο Incipit
ῥούφου ἐφεσίου μονοβίβλου, τίνας δεῖ καθαίρειν, καὶ ποίοις καθαρτηρίοις καὶ πότε Titulus initialis
ῥούφου ἐφεσίου ὀνομασίαι τῶν τοῦ ἀνθρώπου μορίων Titulus initialis
ΡΟΥΦΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΙΣ ΠΑΘΩΝ Titulus initialis
ῥούφῳ Titulus initialis
ῥύεται· εἰς ὃν ἠλπίκαμεν Incipit
ΡΥΘΜΟΣ ΣΥΝΕΣΤΗΚΕΝ Incipit
Ῥύθμος συνέστηκεν Incipit
ΡΥΛΑΤΤΕΙΝ ΑΥΤΟΣ ΔΕ ΤΗ ΤΗ ΠΗΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕ ΚΟΜΗΝ Incipit
ΡΥΠΑΙΝΕΤΑΙ ΤΑΧΥ Desinit
Ῥυπαρᾶς ἀπὸ ψυχῆς ἐξ ἀκαθάρτων χειλέων λόγον Incipit
Ῥύπου γένομεν σχεδὸν ἅπαντες Incipit
ΡΥΣΑΙ ΜΕ Desinit
Ῥῦσαι με, Σεμνή, δαιμόνων τυραννίδος Incipit
Ῥῦσαι φθορᾶς πάσης με, Χριστέ, παντάναξ τὸν Ἰωάννην Incipit
Ῥωλεκαμβυλ? μηδεὲς συλεμερπῶν ἁμερπῶν ἁμερπῆς Incipit
ΡΩΜΑΙΟΙΣ ΓΡΑΦΩΝ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΗΣΙΝ Incipit
Ῥώμη ξίφει θνήσκοντα τὸν Παῦλον βλέπει Incipit
Ῥώμη παλαιὰ μὴ φθόνει τὸν δεσπότην Incipit
Ῥώμης ἐννεατῆρες ἐπίφρονες Incipit
Ρωμης επ’ αυτης, εν χρονοις του Τερτυλου: Desinit abruptus
Ῥώμης κουροτέρης μέγ’ ἀμύμονος ἀρχιερῆο Desinit
Ῥώμης μεσίτης τῆς πάλαι καὶ τῆς νέας Incipit
Ῥώμης παλαιᾶς Ἱππόλυτον τὸν πάπαν Incipit
Ῥώμης σέβω Λέοντα παλαιᾶς πάπαν· Incipit
Ρωμυλος εγκαλουμενος οτι πονηροις ανθρωποις συνεστι εφη οτι και γιατρινοι (?) τοις νοσουσι αλλ' αυτοι υγιαινουσιν [...] κακω. Textus
Ῥώμυλος μυθολογεῖται παρὰ Ῥωμαίοις Incipit
Ῥωμύλος οὗτος πρῶτος βασιλεύει Incipit
Ῥῶσιν διὰ τοῦ ῥαντίσματος Incipit
Ῥῶσιν διὰ τοῦ ῥαντίσματος Incipit