Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 18239

Type de cote : Actuelle

Remarque : olim Ekkl. Akol. 415

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire IRHT – Personnes
Ἰάκωβος ἀρχιμανδρίτης Βατοπαιδινός 19 copiste
 • 103076

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (52)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
p. 001-236 Hagiographica Gregentius ep. (fictitius) Tepharensis in Arabia (S.), Vita
 • BHG 0705 (pars I), 0705d (pars I)
0705 19 1876 Palladius ep. Negrae, Vita S. Gregentii : textus in ligua recentiore ; sequitur notitia scribae de fato Homeritarum (p. 236-238)
 • Bollandistes
p. 001-325 Theologica De Haeresibus 19 1876 IACOBVS NEASKETIOTES, Tomos refutationis errorum haereticorum, excerpta (cf. Cod. Athous s. Annae 4)
p. 239-248 Isaias Gazaeus abbas Asceticon
 • CPG 5555
19 1876 Sermo 29 : epitome
p. 248-255 Iohannes Chrysostomus Sermo catecheticus in Pascha
 • CPG 4605
 • Aldama 089
 • Trismegistos pc_0723
19 1876 Anonymus cod.
p. 255-256 Ascetica Quaedam 19 1876 De comparatione Ionae cum Christo
Titulus initialis
ΠΑΡΕΙΚΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΩΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ
Incipit
ΚΑΘΩΣ Ο ΙΩΝΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΗΝ
Desinit
ΥΠΟΤΑΓΗΣΕΤΑΙ ΑΥΤΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
p. 256-259 Symeon Stylita Iunior Sermones ascetici
 • CPG 7367
19 1876 Excerptum e sermone 22 (ed. I. Cozza-Luzi, Nova Patrum Bibliotheca, VIII, 3, Rome, 1871, 112, 5 - 114, 5); SYMEON THAUMASTOREITES cod.
p. 260-262 Anastasius Sinaita Quaestiones et responsiones
 • CPG 7746
19 1876 Quaestio 16 : paraphrasis in lingua recentiore
p. 263-294 Hagiographica Varia 19 1876 Passio s. Anastasii neomartyris
Incipit
Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Desinit
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΠΤΑΣΙΑ ΑΠΕΔΕΙΞΕΝ ΕΛΕΕI ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΟΙΚΤΙΡΜΟΝOΣ ΘΕΟΥ
p. 295-298 Narrationes animae utiles Narrationes animae utiles uariae 19 1876 De uisione Adam in Paradiso ; sermone uulgari
Incipit
Ὅταν ἡ ἀνθρώπινη φύσις ἦτον ἀπαθὴς
Desinit
καὶ τέλεια ἀποκαταστάσις πρὸς τὸ θεοειδές. Ἐὰν λέγω σπουδάσωμεν ἐπανελθεῖν εἰς τὸ ὑψηλὸν κατὰ τὴν τοῦ Ἰωὴλ προαγόρευσιν χάριτι ...
p. 298-301 Caesarius (pseudo) Quaestiones et responsiones
 • CPG 7482
19 1876 Quaestio 121
p. 304-311 Marcus Eugenicus Oratio ad Eugenium IV Papam
 • TB II Mark Eugenikos 9
19 1876
p. 311-321 Gennadius Cpl. ptr. II Confessio fidei posterior
 • TB II Georgios Gennadios Scholarios 50
19 1876
p. 325-331 Narrationes animae utiles Narrationes animae utiles uariae 0999t 19 1876 Narratio de mortuo ad refellendum Hieracitam suscitato, paraphrasis sermone uulgari exarata
p. 331-334 Narrationes animae utiles Narrationes animae utiles uariae 19 1876 Narratio animae utilis Magni Antonii et de eleemosyna
Incipit
Ποτὲ καιρὸν διαλεγομένου τοῦ μεγάλου Ἀνρωνίου ἐν τῇ ἑρήμῳ
Desinit
τοῦτο γάρ ἐστιν ὃ λέγει ἐν ᾦ εὔρω σε καὶ κρίνω σε
p. 334-340 Theologica Quaedam 19 1876 De charismatibus quae sunt a Deo et a Satana
Incipit
ΕΣΤΙ ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ
Desinit
ΤΟΥΣ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΡΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΗΘ ΔΟΞΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝ ΤΗ ΑΓΗΡΩ ΜΑΚΑΡΟΤΗΤΙ ΑΜΗΝ
p. 340-342 Aenaeus Iudaeus De Cruce 0779u-v 19 1876 CANT. 62.II
p. 342-343 Beda venerabilis Opera 19 1876 De exemplo eleemosynae (Historia ecclesiastica III 6), sermone uulgari
p. 343-344 Narrationes animae utiles Narrationes animae utiles uariae 19 1876 Exemplum alterum de eleemosyna, sermone uulgari
Incipit
ΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Desinit
ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΙΓΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΕΥΤΥΧΗΣΕ ΠΑΛΙΝ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥΣ ΩΣΑΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ
p. 344-346 Michael Cerularius Cpl. ptr. I Epp. Ad Petrum Antiochenum ptr.
 • RAP G6252
 • TLG 3077.004
19 1876 Epist. I, capp. 12-14, excerpta ; in fine additur glossa
p. 346-349, 352-366 Theologica Aduersus Armenios 19 1876 (p. 346-349, 352-354) PS. NICON METANOEITE, de Armeniorum religione (PG 1, 655-658) ; p. 350-351 uacuae ; (p. 354-358) de quattuor conciliis et de haeresi Armeniorum ; (p. 358-366) de Armeniorum ieiunio ; cf. cod. Vatop. 13, ff. 163-170
p. 366-380 Hagiographica Marcus Atheniensis eremita in Libya (S.), Vita
 • BHG 1039-1041e
1040 19 1876
p. 381-383 Narrationes animae utiles Narrationes animae utiles uariae 19 1876 De monacho, quondam archonte, qui uitam monasticam fugere uolebat, partim sermone uulgari
Incipit
Γράφει εἰς ἓν βιβλίον πῶς ἦτον ἕνας ἄρχων
Desinit
καὶ ἐτάφην ὑπὸ τῶν πατέρων
p. 383-384 Narrationes animae utiles Narrationes animae utiles uariae 0999yb 19 1876 De praestantia mulierum duarum
p. 385-387 Iohannes Moschus Pratum spirituale
 • CPG 7376
 • BHG 1440z-1442t
1450ib 19 1876 Cap. 76, recensio sermone uulgari exarata
p. 387-390 Narrationes animae utiles Narrationes animae utiles uariae 1450wa-wb 19 1876 (p. 387-389) De non desperando ; (p. 389-390) De monacho spe orbato, quem Christus solatur (N 582-583)
p. 390-401 Narrationes animae utiles Narrationes animae utiles uariae 19 1876 De rege superbo, sermone uulgari
Incipit
Φαίνεται εἰς τὸν Λειμῶνα τῶν ἀνθέων
Desinit
τῆς ὁποίας νὰ γενώμεν καὶ ἡμεῖς μέτοχοι τῆς τοῦ Χριστοῦ φιλανθρωπίας, ᾦ ἡ δόξα
p. 401-405 Anastasius Sinaita Narrationes animae utiles
 • CPG 7758.B-C
 • BHG 1448q-1448qn
19 1876 Narratio B1, sermone uulgari ; in fine additur glossa
p. 405-410 Narrationes animae utiles Narrationes animae utiles uariae 1445wa 19 1876 Narratio de anachoreta iniuste accusato, sermone uulgari
p. 410-414 Hagiographica Moyses Aethiops (S.), Prophetia de ultima generatione
 • BHG 1310h
1310h 19 1876 Sermone uulgari
p. 414-415 Ius canonicum Constitutiones Apostolorum
 • CPG 1730
19 1876 Lib. VIII, capp. 42 et 44,1
p. 415-417 Splenius De generatione hominis
 • Psellos CET.DISC.21
19 1876 IOHANNES DAMASCENVS cod. ; differt ab editis
p. 417-424 Iohannes Moschus Pratum spirituale
 • CPG 7376
 • BHG 1440z-1442t
1322n 19 1876 De puero in caminum immisso et saluato (additamenta, narratio 8 spuria)
p. 425 Narrationes animae utiles Narrationes animae utiles uariae 19 1876 Narratio de neglegentia
Incipit
Φιλόπονός τις μοναχὸς προσεῖχεν ἑαυτῷ
Desinit
καὶ προέκοπτε χάριτι Χριστοῦ
p. 425-437 Constantinus Palaeocappa De Sacramento Altaris 19 1876 Recensio sermone uulgari exarata
p. 437-442 Narrationes animae utiles Narrationes animae utiles uariae 19 1876 Visio eremitae de Paradiso, sermone uulgari
Incipit
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΩΜΟΥ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Desinit
ΚΑΙ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΜΗΝ
p. 442-444 Auctores recentiores Varia 19 1876 DEMETRIUS ROSTOVENSIS (DANIEL TVPTALA), Meditatio de morte
Incipit
ΙΞΕΥΡΩ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΣΙΝ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΟΝ
Desinit
ΔΙ'ΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΥ ΕΛΠΙΔΟΣ ΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ... ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ
p. 444-457 Ascetica Quaedam 19 1876 IOHANNES HAGIOREITES, Prophetiae ad imp. Manuelem Palaeologum; anonymus cod.
Incipit
Ο ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΒΛΕΠΩΝ
Desinit
ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΩΝ ΔΙΚΑΙΟΙ ΜΕΛΛΟΥΣΙΝ ΑΠΟΛΑΥΣΑΙ ΕΝ ΤΕ ΤΩ ΝΥΝ ΑΙΩΝΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΜΕΛΛΟΝΤΙ
p. 458-468 Paulus Euergetinus monachus Euergetinon
 • BHG 1450s
19 1876 Excerpta (cap. III, 30); cf. ed. Nikodemos Hagioreites, t. III, Athènes, 1985, p. 361-371; anonymus cod.
p. 469-472 Apophthegmata Patrum Collectiones Variae 1460xc, 1450db, 1449w 19 1876 Apophthegmata in hoc ordine leguntur : N 477, 478, 480, 483, 479, 491
p. 473*-477* Paulus Monembasiae ep. Narrationes
 • BHG 1449-1449nb
Miraculum de communione 0873n 19 1876 Inc. a; des. b; anonymus cod.
p. 473--479* Ascetica Quaedam 1450wa 19 1876 Apophthegmata N 50, 582 (BHG 1450wa), 88, 585
p. 475-476 Palladius Helenopolitanus ep. Historia Lausiaca
 • CPG 6036
 • BHG 1435-1438v
19 1876 Excerptum : cap. 69 (140); anonymus cod.
p. 479* Narrationes animae utiles De episcopo fornicato
 • BHG 1322hb
 • Apophtegmes Anonymes N031
 • Wortley W017
1322hb 19 1876
p. 479--484 Anastasius Sinaita In sextum Psalmum
 • CPG 7751
19 1876 Excerptum (PG 89, 1112A5-1116B4) De latrone conuerso
p. 479--484 Hagiographica Varia 1450m 19 1876 Des. cf. BHG 1450mb
Desinit
ΚΑΙ ΕΡΡΙΨΕΝ ΕΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΤΙΡΜΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΞΙΩΘΗ ΠΑΡ᾿ ΑΥΤΟΥ ΑΦΕΣΕΩΣ
p. 485-486 Paulus Monembasiae ep. Narrationes
 • BHG 1449-1449nb
De muliere que Neophytum mon. adiit confessionis causa 1449mb 19 1876 Anonymus cod.
p. 486-492 Hagiographica Varia 1450zr 19 1876 De insidiis diaboli; des. a
p. 493-520 Auctores recentiores Varia 19 1876 HIEROTHEVS CVCVZELES, Visio Sophianae (saec. 17)
Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΟΠΤΑΣΙΑ ΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΗΣ ΜΕΤΟΝΩΜΑΣΘΕΙΣΗΣ ΣΟΦΡΩΝΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
p. 520-531 Ascetica Quaedam 19 1876 METROPHANES HIEROMONACHVS, VISIO DEMETRII : versio in lingua recentiore textus Laurentii Hieromonachi
p. 531-544 Narrationes animae utiles Visio monialis cuiusdam
 • BHG 1322ib
 • Wortley W852
1322ib 19 1876 In lingua recentiore
p. 544-545 Manuel Philes Versus 19 1876 Duodecim uersus quindecim syllaborum; praemittuntur preces quaedam
Incipit
ΝΗΦΕ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΑΠΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΙ ΤΟΝ ΣΟΝ ΒΙΟΝ
Desinit
ΟΤΑΝ ΛΥΘΗΣΗ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΩΝ
p. 545-547 Versus et epigrammata Varia 19 1876 Versus politici de uera ciuitate monachorum, in lingua recentiore
Incipit
Ω ΜΟΝΑΧΕ ΑΜΟΝΑΧΕ ΣΥΝΤΡΟΦΕ ΕΔΙΚΕ ΜΟΥ