Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  | 

Formes équivalentes :

 • Aduersus Latinos et contra primatum Papae
 • De controversiis ecclesiae Graecae et Latinae
 • Oratio XXI
 • Λόγος καʹ

Equipe référente :

RAP

Mots clefs :

Type Mot clef Remarque
Sujets de controverse (RAP) Filioque
Sujets de controverse (RAP) Primauté pontificale
Forme littéraire (RAP) Traité théologique
Terminologie grecque de la forme littéraire (RAP) λὀγος (logos)

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
RAP 358 Curator : Bucossi 2020
TLG 3098.001
TLG 3098.004
TLG 3098.005

Bibliographie :

Éditions

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Gahbauer, 1975, Gegen den Primat des Papstes - Studien zu Niketas Seides: Edition, Einführung, Kommentar - Στάσις πρώτη, 2-27; Στάσις δευτέρα, 28-38; Στάσις τρίτη, 38-51; Στάσις τετάρτη, 52-78

Détails Contenus :

Type Contenu Remarque
Titulus initialis Λόγος καʹ
Titulus initialis cuiusdam partis Στάσις πρώτη. Πολλοῖς παρανόμοις ἀμφότεραι αἱ ἐκκλησίαι διίστανται. Pars I
Incipit cuiusdam partis Πολλὰ μὲν ὑμῖν ὦ ἄνδρες Ῥωμαῖοι τὰ διιστῶντα ὑμᾶς Pars I
Desinit cuiusdam partis καὶ ἰσχυρῶς ἐνιστάμενοι οὐ νικῆσαι φιλονεικοῦμεν, ἀλλὰ προσλαβεῖν ἀδελφοὺς, ὧν τῷ χωρισμῷ σπαρασσόμεθα. Pars I
Titulus initialis cuiusdam partis Στάσις δευτέρα. Τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πατρὸς μόνου ἐκπορεύεται. Pars II
Incipit cuiusdam partis Τὶ οὖν φησιν· οὐχὶ καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκπορεύεται; Pars II
Desinit cuiusdam partis δόξα τιμὴ καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν Pars II
Titulus initialis cuiusdam partis Στάσις τρίτη. Ὁ υἱὸς καὶ τὸ πνεῦμα τὴν ὕπαρξιν ἐκ τοῦ πατρὸς ἔχουσιν καὶ συμπαρομαρτοῦσιν ἀλλήλοις καὶ τοῦ πατρὸς οὐ χωρίζονται. Pars III
Incipit cuiusdam partis Ἃ τοίνυν ἐλέγομεν περὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου Pars III
Desinit cuiusdam partis ἓν δέ τι τῶν ἡμετέρων εἰπὼν ὃ καὶ πᾶσι γνώριμον καταπαύσω τὸν λόγον. Pars III
Titulus initialis cuiusdam partis Στάσις τετάρτη. Ὡς ἐκ μόνου τοῦ Ἀδὰμ καὶ ὁ Σὴθ καὶ ἡ Εὔα καὶ ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ὁ λόγος καὶ ὁ νοῦς ἐκπορεύονται, οὕτως ἐκ μόνου τοῦ πατρὸς ὁ υἱὸς καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐκπορεύονται. Pars IV
Incipit cuiusdam partis Ὁ Ἀδὰμ, τί ποτε ἦν; πλάσμα θεοῦ. τὶ δὲ ἡ Εὔα; τμῆμα τοῦ πλάσματος. Pars IV
Desinit cuiusdam partis ἧς καὶ μεταλάβοιμεν τέλειοι τελείως ἐν αὐτῷ Χριστῷ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ πᾶσα δόξα τιμὴ καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. Pars IV

Temoins (15) :

Pays Ville Dépôt Fonds Cote Folios Recension
ou partie
Auteur (Rôle) BHG Date lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
Hellas Athêna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0375 195-197v Pars IV
Incipit
Ὁ Ἀδὰμ τί ποτε ἦν
 • IRHT inc.
 • P
 • RAP
Hellas Athêna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 0483 144-227 15 Pars I (ff. 144-182v) et II (ff. 182v-227). Gahbauer : Recensio A
Titulus initialis
Νικήτα Ἰκονιαίου ἁμαρτωλοῦ τοῦ Σείδου λόγος σχεδιασθεὶς πρὸς Ῥωμαίους καὶ δύο ταῦτα ἀποδεικνύων, ὅτι τε αἰδεσιμώτερα τὰ νέα τῶν παλαιῶν καὶ ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς μόνου οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ ὡς αὐτοὶ λέγουσιν ἐκπορεύεται τὸ ἅγιον πνεῦμα. ἐγράφη ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει ϛχκ ἰ ε
Incipit
Πολλὰ μὲν ὑμῖν ὦ ἄνδρες Ῥωμαῖοι
 • RAP
Hellas Athêna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) Metochion tou Panagiou Taphou 404 106-124* 16
Titulus initialis
Νικήτα ῥήτορος τοῦ Σεΐδου, ὃς ἦν ἐν τοῖς χρόνοις Ἀλεξίου βασιλέως τοῦ Κωμνηνοῦ ἐφ’ οὗ καὶ οἱ Λατίνοι κατὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἦλθον ἐπισκόπους μεθ’ ἑαυτῶν ἔχοντες, ὧν εἷς ἦν καὶ ὁ Μεδιολάνων ἀδόμενος ἐπὶ λόγων ἰσχΰι, λόγος σχεδιασθεὶς πρὸς Ῥωμαίους καὶ δύο ταῦτα ἀποδεικνύων, ὅτι αἰδεσιμώτερα τὰ νέα τῶν παλαιῶν καὶ ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς μόνου, οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν ἐκπορεύεται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. ἐγράφη δὲ ὁ λόγος οὗτος ἐν Κωνσταντινουπόλει ὅτε ἐνεδήμει ταύτῃ ὁ ῥηθεὶς ἐπίσκοπος Λατῖνος ἐν ἔτει ϛχκ
 • RAP
Hellas Hagion Oros Monê Batopediou fonds principal 0229 009-12v 13 HADRIANUS COMNENUS, cod.
Incipit
Τίνα οὖν ὑμῶν τὰ τοῦ ἀφηνι...
 • IRHT inc.
 • RAP
Hellas Hagion Oros Monê Ibêrôn fonds principal 0382 (Lambros 4502) 744-746v* 15 Gahbauer : Recensio I
Titulus initialis
Νικήτα τοῦ Σέιδου πρὸς Λατίνους περὶ γεννήσεως τοῦ Ἀδὰμ, τῆς Εὔας, τοῦ Σὴθ· περὶ τοῦ κατ’ εἰκόνα καὶ καθομοίωσιν ἤτοι περὶ τῆς ἁγίας τριάδος καὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου πνεύματος. συγχρᾶται δὲ ὡς τὰ πολλὰ δογματικοῖς τοῦ μεγάλον Γρηγορίου τοῦ θεολόγου τὰ καίρια. (Recensio I)
Incipit
Ὁ Ἀδὰμ, τί ποτε ἦν; πλάσμα θεοῦ. τὶ δὲ Εὔα; τμῆμα τοῦ πλάσματος. τὶ δὲ ὁ Σὴθ; ἀμφοτέρων γέννημα.
 • RAP
Egypte Iskandariyya (Al-) Bibliothêkê tou Patriarcheiou fonds principal 137 262-288v 15
Rossijskaja Federacija Moskva Gosudarstvennyj Istoričeskij Musej (GIM) Sinod. gr. 207 (Vlad. 250) 151v-168*, 391v-413* 17
Rossijskaja Federacija Moskva Gosudarstvennyj Istoričeskij Musej (GIM) Sinod. gr. 368 (Vlad. 240) 204v-243 14, 16 Pars I (ff. 204v-221v) et II (ff. 221v-243)
Titulus initialis
Νικήτα τοῦ Σείδου λόγος σχεδιασθεὶς πρὸς Ῥωμαίους καὶ δύο ταῦτα ἀποδεικνύων, ὅτι τε αἰδεσιμώτερα τὰ νέα τῶν παλαιῶν καὶ ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς μόνου οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ ὡς αὐτοὶ λέγουσιν ἐκπορεύεται τὸ ἅγιον πνεῦμα. ἐγράφη δὲ οὗτος ὁ λόγος καὶ ὁ περὶ τῶν ἀζύμων ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὁ μὲν ὅτε ἐνεδήμει ἐνταῦθα ὁ Μεδιωλάνων ἐπίσκοπος ἐν ἔτει ϛχκ ..., ὁ δὲ μέτα ταῦτα ἐν ἔτει ϛχκβ
 • RAP
United Kingdom Oxford Bodleian Library Barocci 131 382v-383 13 1250-1280 Pars IV, De Adam et Eua et de processione Spiritus Sancti
Titulus initialis
Νικήτα Σέιδου πρὸς Λατίνους περὶ γενέσεως τοῦ Ἀδὰμ, τῆς Εὔας, τοῦ Σὴθ· καὶ περὶ τοῦ κατεικόνα καὶ καθομοίωσιν ἤτοι περὶ τῆς ἁγίας τριάδος καὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου πνεύματος.
Incipit
Ὁ Ἀδὰμ τί ποτε ἦν πλᾶσμα Θεοῦ
 • IRHT inc.
 • RAP
United Kingdom Oxford Lincoln College fonds principal gr. 007 143v-150* 16
Titulus initialis
Νικήτα Σεΐδου, ὃς ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ· ὅτι οὐκ ἐδεσιμώτερα καθάπαξ τῶν νέων τὰ παλαιὰ οὐδὲ ἡ παλαιὰ λοιπὸν Ῥώμη τῆς νέας καὶ ὁ θρόνος τοῦ θρόνου· τὰ καίρια
 • RAP
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Supplément grec 0620 209v-268* 15
Titulus initialis
Τοῦ αὐτοῦ Νικήτα λόγος σχεδιασθεὶς πρὸς Ῥωμαίους καὶ δύο ταῦτα ἀποδεικνύων, ὅτι τε αἰδεσιμώτερα τὰ νέα τῶν παλαιῶν καὶ ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς μόνου οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ ὡς αὐτοὶ λέγουσιν ἐκπορεύεται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. ἐγράφη οὗτος ὁ λόγος καὶ ὁ περὶ τῶν ἀζύμων ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὁ μὲν ὅτε ἐνεδήμη ἐν ταύτῃ ὁ Μεδιολάνων ἐπίσκοπος ἐν ἔτει ϛχκ, ὁ δὲ μετὰ ταῦτα ἐν τῷ ϛχκβ ἔτει
 • RAP
Italia Roma Biblioteca Vallicelliana Allacci 093 fasc. 23 18
Egypte Sinai Monê tês Hagias Aikaterinês gr. 1706 087v-111v 16-17 Pars I
Titulus initialis
Νικήτα τοῦ Σείδου, ὃς ἦν ἐν τοῖς χρόνοις Ἀλεξίου βασιλέως τοῦ Κωμνηνοῦ ἐφ’ οὗ καὶ οἱ Λατίνοι κατὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἦλθον ἐπισκόπους μεθ’ ἑαυτῶν ἔχοντες, ὧν εἷς ἦν καὶ ὁ Μεδιολάνων ἀδόμενος ἐπὶ λόγων ἰσχΰι, λόγος σχεδιασθεὶς πρὸς Ῥωμαίους καὶ δύο ταῦτα ἀποδεικνύων, ὅτι αἰδεσιμώτερα τὰ νέα τῶν παλαιῶν καὶ ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς μόνου, οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν ἐκπορεύεται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. ἐγράφη δὲ ὁ λόγος οὗτος ἐν Κωνσταντινουπόλει ὅτε ἐνεδήμει ταύτῃ ὁ ῥηθεὶς ἐπίσκοπος Λατῖνος ἐν ἔτει ϛχκ
Incipit
Πολλὰ μὲν ὦ ἄνδρες ῥωμαῖοι
 • RAP
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Pal. gr. 361 054v-61v* 15 Gahbauer : Recensio Pg
Titulus initialis
Νικήτα τοῦ Σεΐδου ὃς ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ· ὅτι οὐκ ἐδεσιμώτερα καθάπαξ τῶν νέων τὰ παλαιὰ οὐδὲ ἡ παλαιὰ λοιπὸν Ῥώμη τῆς νέας καὶ ὁ θρόνος τοῦ θρόνου· τὰ καίρια (Recensio PG)
Incipit
Πολλὰ μὲν ὑμῖν ὦ ἄνδρες Ῥωμαῖοι
 • RAP
Italia Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr. III. 005 (coll. 1077) 333v-356v 16 med.
Titulus initialis
Ὅρα τὸν νικήταν τὸν σείδην γράφοντα πρὸς ῥωμαίους ταῦτα∙ ὡς οὐ δεῖ τὴν θείαν τῶν μυστηρίων μετάληψιν διὰ τῶν ἀζύμων ἐπιτελεῖν, προφάσει ὅτι ἔφαγε τὸ νομικὸν πάσχα ὁ χριστός, ἐπεὶ ὀφείλουσι καὶ αὐτοὶ περιτέμνεσθαι ὡς ὁ χριστὸς καὶ τἆλλα πάντα ποιεῖν ὅσα ὁ νόμος διακελεύεται
Incipit
Βούλομαι πρὶ ἀζύμων ἀδελφικῶς, ὦ ῥωμαῖοι, διαλεχθῆναι ὑμῖν
Desinit
ἡ μία καὶ ἀδιαίρετος φύσις τε καὶ θεότης τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου τριάδος...ἀμήν
 • RAP