Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 49331

Type de cote : Actuelle

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 21519
Gallica numérisation Coisl. 192

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
F. Barone, « Pour une édition critique de la Synopsis scripturae sacrae du Pseudo-Jean Chrysostome », Revue de philologie, de littérature et d'histoire ancienne, 83, 2009, p. 1-19
J. Darrouzès, Documents inédits d'ecclésiologie byzantine, Archives de l'Orient chrétien 10, Paris, Institut français d'études byzantines, 1966
J. Duplacy, , , , , « Manuscrits grecs du Nouveau Testament émigrés de la Grande Laure de l'Athos », dans K. Treu (éd)J. Dummer (éd)J. Irmscher (éd)F. Paschke (éd), Studia Codicologica, Berlin, Akademie-Verlag, 1977, p. 159-178 163-164 n. 3
A. Failler, « La tradition manuscrite de l’Histoire de Georges Pachymérès (Livres VII-XIII) », Revue des études byzantines, 47, 1989, p. 91-181 174-180
J. Irigoin, Les scholies métriques de Pindare, Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes 310, Paris, Honoré Champion, 1958
P. Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken. 2. Teil. Historischer Kommentar, Corpus Fontium Historiae Byzantinae 12.2, Wien, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1977
G. Turco, « La Diatheke del fondatore del monastero di S. Giovanni Prodromo in Petra e l'Ambr. E 9 sup. », Aevum, 75, 2001, p. 327-380 332 n. 36
R(III)0100 R. Browning, C. Constantinides, Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the Year 1570, Dumbarton Oaks Studies 30, Washington, DC, Nicosia, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1993
R(III)1907 R. Devreesse, Catalogue des manuscrits grecs. 2, Le fonds Coislin, Paris, Imprimerie nationale, 1945 (Version en ligne)
R(III)1908 B. Montfaucon, Bibliotheca Coisliniana, olim Segueriana..., Paris, 1715 (Version en ligne)

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (67)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-2 Florilegia Varia 14-15 Varia miscellanea
Incipit
Ἄριστον μέλι τὸ ἀττικόν
001v Homerus Opera Sur Homère
Incipit
Υἱὸς τῶν Κριθηΐδος ἠδὲ Μέλητος Ὅμηρος
 • IRHT inc.
002v Gregorius Achridensis archiepiscopus Epigrammata 14-15 Cf. Miller, Manuelis Philae Carmina, 2, p. 372
002v Flauius Iosephus Antiquitates Iudaicae 14-15 Excerptum
003 Nicetas Heracleensis Scholia in orationes Gregorii Nazianzeni
 • CPG 3027
14-15 Excerpta
003v-6v Iohannes Mauropus Euchaita Canones 14-15 Excerptum
006v-12v Iohannes monachus quidam Liturgica 14-15 Excerptum
Incipit
ΕΧΩΝ ΕΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΔΙΗΝΕΚΩΣ
Desinit
ΠΡΟΣ ΜΕΤΝΟΙΑΣ ΟΔΟΝ ΙΘΥΝΟΝΤΑ
013-49v Catenae In Isaiam
 • CPG C060
14-15 Ed. Faulhaber, 1899, p. 193
Incipit
Μηδεὶς ὡς ἑτεροδόξων ἑρμηνείας συναγαγόντες
 • IRHT inc.
050-51, 120-121 Manuel Holobolus Canon de S. Maria Aegyptiaca
 • BHG 1044b
1044b 14-15 Ed. Miller, Manuelis Philae Carmina, II, p. 373-375
 • Bollandistes
051 Crates Cynicus Epigrammata 14-15 Anthol. Pal. IX, 359
051v Metrodorus epigrammaticus Epigramma epigrammati Posidippi contradicens 14-15 Anthol. Pal. IX, 360
051v Versus et epigrammata Varia 14-15 In Porphyrum et Iamblicum
Incipit
Η ΛΥΚΟΠΟΛΙΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΨΩ
Desinit
ΕΝΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΝ ΤΟΝ ΙΑΜΒΛΙΚΟΝ
052-57v Theodorus Smyrnaeus De Processione S.spiritus Contra Latinos 14-15
Incipit
Τὸ Πνεῦμα φήσει τις καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεσθαι
 • IRHT inc.
057v Cyrillus Alexandrinus In Malachiam
 • CPG 5204.12
14-15 Excerptum
058-59v Iohannes Chrysostomus Synopsis Scripturae Sacrae
 • CPG 4559
14-15 Excerpta
059v Georgius Pachymeres Historia 14-15 Excerptum de Andronico Paleologo
059v Athanasius Cpl. ptr. I Opera 14-15
Titulus initialis
παραίτησις
Incipit
ἐπεὶ πρὸς λυσιτελείας χάριν κοινῆς
 • IFEB
060-67 Ius canonicum Notitiae episcopatuum 14-15
060-67 Ius canonicum Varia 14-15 Exempla translationum episcoporum
 • IFEB
067-74v Gregorius Cyprius Cpl. patriarca II De processione Spiritus Sancti 14-15
Incipit
Τὸ περὶ τῆς ἀνωτάτω Τριάδος θεολογεῖν
 • IRHT inc.
067-91v Gregorius Cyprius Cpl. patriarca II De processione Spiritus Sancti 14-15
 • IFEB
074v-89v Gregorius Cyprius Cpl. patriarca II Apologia 14-15
089v-93 Gregorius Cyprius Cpl. patriarca II Opera 14-15 Responsio in Marcum accusantem (PG 142, 247-352)
091v-92v Gregorius Cyprius Cpl. patriarca II Confessio fidei 14-15
 • IFEB
093 Gregorius Cyprius Cpl. patriarca II Decretum synodale 14-15
 • IFEB
094 Georgius Pachymeres Historia 14-15 PG 144, 145 B3 - 147 A2; FF. 94v-97v uacua
098-100 Manuel Philes Versus 14-15 Appendix 16 (ed. Miller, II 375-376); Laurent. 245 et 246 (Miller, I 442-443); Appendix 17, 18 (Miller, II 376-379)
100v-103v Theodorus Cabasilas Monodia in Andronicum II Palaeologum
 • TB II Nicola Cabasilas 47
14-15 f. 104 desideratur
Incipit
ΚΑΙΡΟΣ ΤΗ ΠΟΛΛΗ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΚΑΘʹ ΗΜΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
 • IFEB
105-106v Libanius Monodia De Templo Apollinis Daphnaeo 14-15
107r-v Mathematica Varia 14-15 OPTICA (cf. PG 142, 1192-1193)
108r-v Theologica Quaedam 14-15 DE COGNITIONE DEI
109 Philosophica Varia 14-15 DE QUATTUOR ELEMENTIS
110 Exegetica Varia 14-15 In Isaiam 9, 6
110v-111 Mechanica Varia 14-15 DE HOMINE ET ARTIBUS EJUS
111-112v Mathematica Varia 14-15 DE NUMERIS
112v-113 Liturgica Calendarium 14-15 De Pascha
113 Mechanica Varia 14-15 DE ARGENTO
113-114 Philosophica Varia 14-15 DE INTELLECTU
114 Grammatica Varia 14-15 DE GRAMMATICA
114v Demetrius quidam Opera 14-15 De metempsychosi
115r-v Exegetica Varia 14-15 In Genesin 1, 16
116v Theologica Quaedam 14-15 De cultu imaginum
116v Flauius Iosephus Antiquitates Iudaicae 14-15 DE QUATTUOR FLUMINIBUS PARADISI
117 Gregorius Nazianzenus Opera 14-15 Excerptum
117r-v Exegetica Varia 14-15 In Matthaeum 16, 18
117v Exegetica Varia 14-15 De plagis Aegyptiae
119r-v Philosophica Varia 14-15 De aetate hominum
Incipit
ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΑΚΤΙΣ ΔΟΚΕΙ ΣΩΜΑΙ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΟΤΑΤΟΝ
Desinit
ΝΥΝ ΜΕΝ ΑΡΡΕΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΥΝ ΔΕ ΘΗΛΕΑ
120-121 Manuel Holobolus Versus 14-15 De Maria Aegyptiaca (ed. Miller, Manuelis Philae Carmina, II, p. 373-375); cf. ff. 50-51
121-144v Horapollo Hieroglyphica 14-15
145-146v Nicephorus Gregoras Grammatica 14-15 Ed. Moschopoulos, Grammaticae artis Graecae methodus, Bâle, 1540, 255-257
146v-166 Lexica Varia 14-15 Ed. G. Hermann, De emendenda ratione Graecae grammaticae, Leipzig, 1801, 319-352
166-170v Maximus Planudes Lexicon 14-15 Excerptum
Incipit
Ὄχλος ἢ ὄχλησις παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς
Desinit
ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΠΩ Ο ΜΕΛΛΩΝ ΕΨΩ
171 Manuel Quidam Opera 14-15 De metris
171-172v Hephaestion grammaticus Enchiridion de metris 14-15
172v--181v Triclinius Demetrius De re metrica 14-15 Excerpta
172v--181v Triclinius Demetrius Scholia in Aristophanem 14-15 Excerpta
172v--181v Triclinius Demetrius Scholia in Sophoclem 14-15 Excerpta
182-241v Maximus Planudes Dialogus grammaticalis 14-15
242-278 Maximus Planudes De syntaxi 14-15 Ordo foliorum pertubatus : 275, 277, 276, 278
278v Nicetas Stethatus Aduersus Armenios 14-15 Excerptum
279 Manuel Philes Versus 14-15 Ed. Miller I, 117-118; cf. Scorial. gr.223
279v Nicetas Stethatus Aduersus Armenios 14-15 Excerptum
280 Manuel Philes Versus 14-15 Appendix 19 (ed. Miller II, 379)
280v Gregorius Nazianzenus Hymnus uespertinus (cd 32)
 • CPG 3034.32
14-15
280v Philostratus Flauius Maior Vitae sophistarum 14-15 Excerptum ; f. 281 : probationes pennae
281v Iohannes Damascenus De Haeresibus
 • CPG 8044
14-15 Excerptum de Saracenis
282 Gregorius Nazianzenus Opera 14-15 Index sermonum; f. 282v : probationes pennae