Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 2372

Type de cote : Actuelle

Titre : Tetraeuangelium

Auteurs de la notice :

 • Rédigé par : LORRAIN Agnès
 • Vérifié par : DIRKSE Saskia

Equipe référente :

ParaTexBib

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 1454
Aland minuscules 776
CSNTM numérisation Athèna, EBE, 0076
Athèna, num. Athèna, EBE, 0076

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
0430 Sakkeliōn and Sakkeliōn, 1892, Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 15

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Bianconi, 2010, Età comnena e cultura scritta. Materiali e considerazioni alle origini di una ricerca 88
D'Aiuto, 2005, Il libro dei Vangeli fra Bisanzio e l’Oriente: riflessioni per l’età mediobizantina 324
D'Aiuto, 2012, Libro, scrittura e miniatura fra Bisanzio e il Caucaso: qualche riflessione 92
Dobrynina, 2003, The Unknown Georgian Illuminated Manuscript from the State Historical Museum (Schyuk. 760) (en russe) 261, 264, 265, 302, 304-306, et pl. 25
Lampros, 1908, Σύμμικτα 491
Parpulov, 2022, Middle-Byzantine Evangelist Portraits 24
Saminsky, 2006, Georgian and Greek Illuminated Manuscripts from Antioch
Saminsky, 2013, Assimilation and Creation of Greek Art in Antioch-on-the-Orontes in Syria during the Second Period of Byzantine Domination (969–1084) 221
Sietis, 2019, Ai margini di una biblioteca: sulle tracce di un anonimo lettore bizantino 186
0052 Gregory, 1900, Textkritik des Neuen Testaments 221, 1111
0063 Aland et al., 1994, Kurzgefaßte Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments 93
0436 Buberl, 1917, Die Miniaturenhandschriften der Nationalbibliothek in Athen
0437 Delatte, 1926, Les manuscrits à miniatures et à ornements des Bibliothèques d'Athènes
R(III)0438 Marava-Chatzinicolaou and Toufexi-Paschou, 1978, Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος,τ. Α΄ Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης Ι΄-ΙΒ΄ αιώνος N° 25 104-106

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1.A Tetraeuangelium cum canonibus (sola epist.), prologis, capitulis, imag., epigr., tabulis liturgicis 001-382 11 med.

Témoins (38)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-2v Eusebius Caesariensis Ep. ad Carpianum
 • CPG 3465.1
 • PTB G11300
11 med.
002v--5 Prologi Librorum Biblicorum In Matth.: argumenta miscellanea 11 med. Prologus in duabus partibus sine separatione. Cf. infra.
Titulus initialis
πρόγραμμα εἰς τὸν εὐαγγελιστὴν Ματθαίον.
002v-5 Prologi Librorum Biblicorum In Matth.: notitia de euangelista e Cosma excerpta
 • BHG 1228a (Pars I)
11 med. Prologi miscellanei pars 1.
Incipit
Ἔλθωμεν λοιπὸν καὶ ἐπὶ τοὺς εὐαγγελιστὰς καὶ ἀποστόλους, καὶ δείξωμεν καὶ αὐτοὺς συμφώνως
Desinit
οὗτος ὁ σκοπὸς τῆς συγγραφῆς τοῦ μακαρίου Ματθαίου τοῦ εὐαγγελιστοῦ.
005 Prologi Librorum Biblicorum In Matth.: notitia breuis de euangelista e Cosma excerpta
 • BHG 1228a (Pars II)
11 med. Prologi miscellanei pars 2.
Incipit
καὶ οὗτος, οὐ τῆς παλαιᾶς ἀλλὰ τῆς νέας διαθήκης
Desinit
καὶ νῦν πληρώσαντι καὶ πληροῦντι ἀμήν.
006-14v Prologi Librorum Biblicorum In Matth.: argumentum ex Athanasii Synopsi 11 med. Des. ab editis differt (additio finalis).
Titulus initialis
εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον.
Incipit
Εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον καλεῖται, ἐπειδὴ αὐτὸς Ματθαῖος ὁ μαθητὴς τοῦ κυρίου, συνέγραψε
Desinit
μετ' αὐτῶν ἐπαγγειλάμενος ἔσεσθαι· καὶ ἐν τούτοις τέλος ἔχει τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον. ἔχει δὲ τὸ βιβλίον, στίχους ͵βψʹ.
Stichometria et alia numerica
cf. textum supra.
014v-16v Capitula librorum biblicorum In Matth.: capitula 11 med.
017v Imagines Imago picta 11 med. imago Matth.
PTB_#
G15173.Mt
PTB_info
Matthew seated, writing; stool, footstool, desk, lectern; inkwell with pen-box, pen-holder, knife, bottle; building; ornamented frame
018-108a Testamentum nouum Euangelium sec. Matthaeum 11 med.
108 b-va Versus et epigrammata Incipit "τον εκ τελωνου" (von Soden 24)
 • DBBE Type 2094
11 med. inc. et des. = ed.
108v--109 Prologi Librorum Biblicorum In Marc.: argumenta miscellanea 11 med. Prologus in duabus partibus sine separatione. Cf. infra.
Titulus initialis
πρόγραμμα εἰς τὸν εὐαγγελιστὴν Μάρκον.
108v-109 Prologi Librorum Biblicorum In Marc.: notitia de euangelista e Cosma excerpta
 • BHG 1038a (Pars I)
11 med. - Prologi miscellanei pars 1. - Inc. paulo differt ab editis.
Incipit
Οὗτος ὁ δεύτερος Πέτρου ἐν Ῥώμη ἐντειλάμενος αὐτῷ Μάρκος συγγραψάμενος εὐαγγέλιον
Desinit
εἷς γὰρ σκοπός ἐστι πάσης τῆς θείας γραφῆς.
109 Prologi Librorum Biblicorum In Marc.: notitia breuis de euangelista e Cosma excerpta
 • BHG 1038a (Pars II)
11 med. Prologi miscellanei pars 2.
Incipit
καὶ οὗτος τῆς νέας διαθήκης κήρυξ ὑπάρχων
Desinit
καὶ πληρώσαντι καὶ πληροῦντι, ἀμήν.
111--117 Prologi Librorum Biblicorum In Marc.: argumenta miscellanea 11 med. Prologus in duabus partibus sine separatione. Cf. infra.
Titulus initialis
Εὐαγγέλιον κατὰ Μάρκον.
111-111v Prologi Librorum Biblicorum In Marc.: argumentum commune 11 med. - Prologi miscellanei pars 1. - Inc. differt ab editis.
Incipit
Κατὰ Μάρκον τὸ εὐαγγέλιον καλεῖται, ἐπειδὴ αὐτὸς Μάρκος ὁ μαθητὴς Πέτρου
Desinit
ἵνα καὶ αὗται ἀπαγγείλωσι τοῖς μαθηταῖς. καὶ ἡ μὲν δύναμις τοῦ κατὰ Μάρκον εὐαγγελίου, ἐστιν αὕτη.
111v-117 Prologi Librorum Biblicorum In Marc.: argumentum ex Athanasii Synopsi 11 med. Prologi miscellanei pars 2.
Incipit
ἡ δὲ ἀνακεφαλαίωσις οὕτως· ἐν προοιμίοις μὲν Ἰωάννης βαπτίζει τοὺς Ἰουδαίους, ἔρχεται
Desinit
σημεῖα ποιεῖν, καὶ μετὰ ταῦτα ἀνελήφθη, καὶ τοῦτο τέλος ἔχει, τὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον. ἔχει δὲ τὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον, στίχους ͵αχʹ.
Additio
τίτλους μηʹ, κεφάλαια σμαʹ.
Stichometria et alia numerica
cf. textum supra.
117-118 Capitula librorum biblicorum In Marc.: capitula 11 med.
119-173v Testamentum nouum Euangelium sec. Marcum 11 med.
174 Nicetas Dauid Paphlago Incipit "υιον Πετρου" (von Soden 25 bzw. 21)
 • DBBE Type 2113
11 med. inc. et des. = ed.
175--176 Prologi Librorum Biblicorum In Luc.: argumenta miscellanea 11 med. Prologus in duabus partibus sine separatione. Cf. infra.
Titulus initialis
πρόγραμμα εἰς τὸν εὐαγγελιστὴν Λουκᾶν.
175-176 Prologi Librorum Biblicorum In Luc.: notitia de euangelista e Cosma excerpta
 • BHG 0991a (Pars I)
11 med. Prologi miscellanei pars 1.
Incipit
Οὗτος ὁ Λουκᾶς ὁ τρίτος τῶν εὐαγγελιστῶν, ὃς θεωρήσας
Desinit
τὸν θεοφιλῆ Θεόφιλον.
176 Prologi Librorum Biblicorum In Luc.: notitia breuis de euangelista e Cosma excerpta
 • BHG 0991a (Pars II)
11 med. Prologi miscellanei pars 2.
Incipit
καὶ οὗτος ὁ κῆρυξ τῆς νέας διαθήκης
Desinit
καὶ νῦν πληρώσαντι καὶ πληροῦντι, ἀμήν.
177--186v Prologi Librorum Biblicorum In Luc.: argumenta miscellanea 11 med. Prologus in duabus partibus sine separatione. Cf. infra.
Titulus initialis
Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκᾶν.
 • IRHT inc.
 • PTB
177-177v Prologi Librorum Biblicorum In Luc.: argumentum commune 11 med. Prologi miscellanei pars 1.
Incipit
Κατὰ Λουκᾶν καλεῖται τὸ εὐαγγέλιον, ἐπειδὴ αὐτὸς Λουκᾶς ὁ μαθητὴς Πέτρου, ὁ καὶ χειροτονηθεὶς
Desinit
βλεπόντων τῶν μαθητῶν· καὶ ἡ μὲν ὑπόθεσις τοῦ βιβλίου, τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον.
177v-186v Prologi Librorum Biblicorum In Luc.: argumentum ex Athanasii Synopsi 11 med. Prologi miscellanei pars 2.
Incipit
ἡ δὲ ἀνακεφαλαίωσις, ἔστιν οὕτως· ἐν προοιμίοις μὲν περιέχει τὰ κατα τὴν γέννησιν Ἰωάννου
Desinit
ἀνελήφθη, καὶ τοῦτο τέλος ἔχει τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον, ἔχει δὲ τὸ βιβλίον, στίχους ̣͵βωʹ.
Stichometria et alia numerica
cf. textum supra.
186v-188v Capitula librorum biblicorum In Luc.: capitula 11 med.
189v Imagines Imago picta 11 med. imago Luc.
PTB_#
G15173.Lc
PTB_info
Luke seated, inking his pen; stool, footstool, desk, lectern; inkwell with pen-box, knife, lunellum, scissors, bottle; building; ornamented frame
190-283a Testamentum nouum Euangelium sec. Lucam 11 med.
283 b Nicetas Dauid Paphlago Incipit "ζωης τον αρτον" (von Soden 26), in Lucam euangelistam
 • BHG 0993t.I
 • DBBE Type 2634
11 med. inc. et des. = ed.
284-285v Prologi Librorum Biblicorum In Ioh.: notitia de euangelista e Cosma excerpta
 • BHG 0919c (Pars I)
11 med. F. 286r: finis euangelii sec. Luc. repetita.
Titulus initialis
πρόγραμμα εἰς τὸν εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην.
Incipit
Οὗτος ὁ θεολόγος Ἰωάννης, ὁ ἔξαρχος τῶν εὐαγγελιστῶν
Desinit
πᾶσα ἡ θεόπνευστος παλαιᾶ τε, καὶ καινὴ διαθήκη.
286v-292v Prologi Librorum Biblicorum In Ioh.: argumenta miscellanea 11 med. Prologus in duabus partibus sine separatione. Cf. infra.
Titulus initialis
κατὰ Ἰωάννην.
 • IRHT inc.
 • PTB
286v-292v Prologi Librorum Biblicorum In Ioh.: argumentum commune 11 med. - Prologi miscellanei pars 1. - Inc. et des. typus a) (cf. œuvre ePTB).
Incipit
Κατὰ Ἰωάννην καλεῖται τὸ εὐαγγέλιον, ἐπειδὴ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς Ἰακώβου
Desinit
τὸ δὲ ἕτερον, ἐν ᾧ καὶ πέπονθε· καὶ ταῦτα μὲν, ἡ περιοχὴ τοῦ βιβλίου.
287v-292v Prologi Librorum Biblicorum In Ioh.: argumentum ex Athanasii Synopsi 11 med. Prologi miscellanei pars 2.
Incipit
ἡ δὲ ἀνακεφαλαίωσις, ἐστιν οὕτως· ἐν προοιμίοις μὲν λέγει Ἰωάννης, τὸν Χριστὸν λόγον ἐν τῷ θεῷ πατρὶ
Desinit
οὐδὲ αὐτὸν τὸν κόσμον χωρεῖν, τὰ γραφόμενα βιβλία. ἔχει δὲ τὸ βιβλίον, στίχους ͵βτʹ. τίτλους ιηʹ, κεφάλαια σλβʹ.
Stichometria et alia numerica
Cf. textum supra.
293 Capitula librorum biblicorum In Ioh.: capitula 11 med.
294v Imagines Imago picta 11 med. imago Ioh.
PTB_#
G15173.Io
PTB_info
John seated, holding pen, opening codex; chair, footstool, desk lectern; pen-holder, bottle; building; ornamented frame
295-362a Testamentum nouum Euangelium sec. Iohannem 11 med.
362 b-va Versus et epigrammata Incipit "ο παρθενος τι" (von Soden 27)
 • DBBE Type 2029
11 med. inc. et des. = ed.
362v a Versus et epigrammata Incipit "βιβλος επουρανιοιο" (epigramma anagraphicum)
 • DBBE Type 1879
11 med.
363-382v Liturgica Tabulae liturgicae 11 med.