Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Δι

Détails contenus par liste alphabétique Type
δι᾿ ἡμᾶς λυθῆναι Desinit
ΔΙ? ΟΝ ΠΑΛΙΝ ΖΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗΣ ΔΕΙΤΑΙ ΠΑΛΙΝ Desinit
Δι' ἃ πάντα σφόδρα φιλῶν αὐτοὺς φαίνεται. Desinit
δι' ἄρα πάντεσσι πολέμοισιν ἀτειρὴς αἰέν Desinit
δι' ἑμοῦ Desinit
Δι' ἑνὸς μὲν ἀνθρώπου τοῦ πρώτου Ἀδάμ Incipit
δι' ἐντυχίας τῶν ἀνεκλαλήτων αὐτοῦ ἀγαθῶν ἡμᾶς καταξιώσειεν, ὧν γένοιτο... Desinit
δι' ἐντυχίας τῶν ἀνεκλαλήτων αὐτοῦ ἀγαθῶν ἡμᾶς καταξιώσειεν, ὧν γένοιτο... Desinit
δι' ἡμᾶς [ Desinit
δι' ἡμᾶς σαρκωθέντα προαιώνιον λόγον σὺν τῷ ἀνάρχῳ τούτου πατρὶ καὶ τῷ ζωοποιῷ πνεύματι, νῦν... Desinit
δι' ἡμᾶς σταυρωθέντος υἱοῦ τοῦ θεοῦ· ὅτι... Desinit
δι' ἧς ὁ μάρτυς ἐκφυεὶς ἀνετράφη; Desinit
δι' ἧς ὑποφεύγει ἡ φύσις Desinit
Δι' οικτον εν σοι προσπαγεις Χριστος Incipit
Δι' οἶκτον ἐν σοὶ προσπαγεὶς Χριστὸς θέλων ἔλυσεν ἐχθροῦ δυσμενοῦς τυραννίδα˙ καὶ νῦν ἄνακτα τὸν σοφουργὸν δεσπότην στερρῶς ὁπλίζεις ταῖς ἀηττήτοις μάχαις. Textus
δι' ὃν εὐσεβοῦσι πολλοὶ καὶ ἴσως εὐσεβήσουσι πλείους, ἐπειδὰν βοηθεῖν τῇ πίστει μείζω κτήσηται δύναμιν Desinit
δι' ὑγρῶν πάντων ἡ τέχνη πεπλήρωται Desinit
ΔΙ'ΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΥ ΕΛΠΙΔΟΣ ΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ... ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ Desinit
ΔΙ'ΟΥ ΜΑΛΙΣΤΑ Incipit
ΔΙ'ΟΥ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗ ΠΑΡΕΔΩΚΕ ΗΜΙΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ Incipit
δι'ὧν αὐτῶν καταισχύνεται καὶ πάσης εὐσεβείας ἀπελαύνεται τῆς ἀποστασίας τὸ φρόνημα Desinit
Δι’ ἃ πάντα καὶ Ἱερὰν Ὁπλοθήκην αὐτὸς ὁ μεγαλόνους καὶ μεγαλόνικος βασιλεὺς τὴν τοιαύτην βίβλον ὠνόμασεν. Desinit
Δι’ εὐχῶν ὑμῶν ἐλεήσαι καὶ ἐμὲ τὸν ἁμαρτωλόν. Ἀλλὰ πολλὰ λυποῦμαι. Μετάνοιαν. Ἀναγνωσθήτω φανερῶς εἰς ἐπήκοον πάντων Desinit
δι’ ἐφέσεως ἔχοντες ἐξεθέμεθα Desinit
δι’ ημας σαρκωθεις· λεγω δη τελειος γεγονως ανθρωπος. εκληθη και υιος ανθρωπου. και εν τουτοις πασι. τελος εχει το βιβλιον των Αποκαλυψεων. Textus
δι’ ἣν οὐκ ἔστιν οὐδ’ ἐπὶ τοῖς ἡδίστοις πάντων ἡσθῆναι Desinit
δι’ ἧς ἂν τὰ ἐν αὐτῷ πάθη καὶ τὰς συλλήψεις ἑτέρῳ δηλοποιοίη ψοφοῦν. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ ψυχῆς εἰρημένα τέως ἀρκείτωσαν Desinit
δι’ ἧς πρόσιτος ἀπρόσιτος τυγχάνει. Desinit
δι’ ὧν ἐνοικίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν εἰρηνοποιῶν ἑαυτῷ καὶ ἀλλήλοις εἰς δόξαν ἑαυτοῦ Desinit
Δι’ἑπτὰ τρόπων συνίστανται τὰ καλά Incipit
ΔΙʹ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ Desinit
ΔΙʹ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΟΥΚ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Incipit
διά Desinit
Δια βρωσεως εξηγαγε· του παραδεισου ο εχθρος τον Αδαμ· Incipit
διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ἐνταῦθα παῦσαι τὸν λόγον ἔκρινα Desinit
δια γαρ τουτο και...ενταυθα...πυκνο...και ημεις...την προς υμας... Desinit
δια δε το ... γενομενον ιδου φησιν Ελισαβετ η συγγενις σου: Desinit
διά δὲ τὸ ἐκ περιουσίας ἐθνῶν κήρυκα καὶ ἀπόστολον εἶναι, ἐπιστελλει καὶ τοῖς Ἑβραίοις. Desinit
διὰ δὲ τὸ μητῷον, ἰδού, φησίν, καὶ Ἐλισάβετ ἡ συγγενής σου... ἀμήν Desinit
ΔΙΑ ΔΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ Desinit
διὰ δικαιοσύνης Desinit
ΔΙΑ ΔΥΟ ΑΙΤΙΑΣ ΖΩΔΙΑΚΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ Incipit
δια Ιησου Χριστου ω η δοξα. Desinit abruptus
ΔΙΑ ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥΤΑΙ Desinit
δια μελανος εχαραχθησαν στιχοι, ευαγγελιστη Λουκα τω αποστολω. Additio
διὰ μεμελέτηκεν Desinit
διὰ νὰ λάβητε καὶ μισθὸν ἀπὸ τὸν μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα Desinit
διὰ παντὸς θολερά, οὔτε κακὰ εἰσίν, οὔτε ἀμφίβολα ταῦτα· ὡς πρὸς σὲ ἰδιωτικῶς ἐγράφη Desinit
διὰ παντὸς συνετίζον καὶ περιέπον καὶ τὴν ἀνωτάτην σωτηρίαν παρέχον, νῦν... Desinit
Διὰ παντὸς, ὦ Θεόφραστε, καθάπερ οἶσθα σύ Incipit
Διὰ πάντων τοίνυν τῶν προειρημένων διδασκόμεθα ὅτι ἕτερον μὲν τὸ θεῖον, ἕτερον δὲ τὸ ἀνθρώπινον, καὶ ἄλλο πάλιν παρὰ ταῦτα τὸ διαβολικὸν θέλημα Incipit
διὰ παρηγορίαν τῆς μοναξίας τοῦ ἂς ἔχῃ τὴν χάριν τῶν θαυμάτων Desinit
διὰ πάσης ἐλαύνεται γῆς ὥσπερ ὑπό τινων ἀλαστόρων μέχρις ἂν καὶ εἰς Desinit
διὰ πασῶν τῶν νῦν διερχομένων ἡμερῶν τούτων Incipit
ΔΙΑ ΠΟΙΑΝ ΑΙΤΙΑΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΗΝ ΗΛΘΕΣ Incipit
ΔΙΑ ΠΟΙΟΥ ΑΙΤΙΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΙΤΑ, ΤΑ ΕΝΝΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑΤΑ Titulus initialis
διὰ πολλῶν ἐν τοῖς ἐλέγχοις τῶν διαφορῶν ἀποδέδεικται Desinit cuiusdam partis
Διὰ πρεσβειῶν πάντων τῶν Ἁγίων τῶν ἀπ’ αἰῶνος αὐτῷ εὐαρεστησάντων· ὅτι αὐτῷ πρέπει Desinit
διὰ πρεσβείων τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ τῶν ἁγίων πάντων Desinit
διὰ σοῦ πᾶσα φωτοποιός [ Desinit
διὰ σοῦ τῆς κυρίως τεκούσης κατὰ σάρκα Θεὸν ἀληθινόν, ᾧ πρέπει Desinit
ΔΙΑ ΣΤΙΧΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΥΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΡΩΣΤΟΥΝΤΩΝ Incipit
δια στιχων ͵βτʹ Stichometria et alia numerica
διὰ σωφροσύνην, οἶμαι, πρὸς θειοτέραν λῆξιν βαδίσαντι Desinit
διὰ τὰς ἔχθρας μὴ περιίδητε ἀδίκως τοῖς μεγίστοις ἀτυχήμασι περιπεσόντας Desinit
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΙΝΩ ΛΟΓΟΝ ΣΥΝΕΧΩΣ Incipit
διὰ ταῦτα πάντα λοιπόν κηρυχθείσης καθολικῆς συνάξεως Incipit
διὰ ταῦτα παράδοξον καὶ τὴν μετάστασιν ἔσχεν Desinit
δια ταυτα παραδοξον και την μεταστασιν εσχεν. Desinit
δια ταύτα παράδοξον καὶ τὴν μετάστασιν ἔσχεν. Desinit
δια ταυτα παραδοξον και την μεταστασιν εσχεν. Desinit
Διὰ ταῦτα τοῖς νοσοῦσι παραπλησίως καὶ τῆς τέχνης νοσούσης καὶ αὐτῆς ἑαυτὴν ἀπαγορευούσης Incipit
Διὰ ταύτας γινόμενα τὰς αἰτίας Desinit
ΔΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΓΝΕΤΑΙ Η ΠΟΡΝΕΙΑ Incipit
ΔΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Η ΨΥΧΗ ΜΙΑΙΝΕΤΑΙ Incipit
διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ καὶ αὐτοὶ σώζονται καὶ ἄλλους σώζουν Desinit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΦΥΛΑΚΤΩΣ ΣΥΓΓΙΝΟΜΕΝΩΝ Incipit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑΝ ΚΑΙ ΑΜΕΛΕΙΑΝ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΞΩ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΥΡΙΝΩ ΠΟΤΑΜΩ Desinit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΙΝ ΦΡΟΝΤΙΣΩΜΕΝ ΟΥΝ ΤΑΥΤΗΣ ΙΝΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΩΝ ΕΚΠΕΣΑΜΕΝ ΔΙ ΑΥΤΗΣ ΠΑΛΙΝ ΕΠΑΝΑΛΑΥΩΜΕΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ Desinit
διὰ τὴν ἐξομολόγησιν καὶ διὰ τὴν μετάνοιαν εὑρίσκεται γεγραμμένον Incipit
δια την εσχατην δυστυχιαν τησδε της λαυρας ευγαλαν (εβγαλαν) οι λαυριωτες τον διαχρυσον και ωραιον (?) κοσμον εκ τουτου του θειου ευαγγελιου, και εδοθη διαφορον (?) του εν τη Κωνσταντινουπολει χρεους. ͵αψϟε´ εν δεκεμβριω. Textus
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΑΝ ΣΟΥ \ Desinit
διὰ τὴν θλίψιν τῆς ξενιτείας καὶ τὸν ἐραρηγόρησε καθῶς εἶδας Desinit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΑΦΟΡΗΣΙΝ Desinit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΑΦΟΡΗΣΙΝ Desinit
διὰ τὴν οἰ[κείαν Desinit
διὰ τὴν πλάνην τοῦ Ἀδὰμ καὶ δόλον τοῦ θηρίου Desinit
διὰ τὴν πρᾶξιν τῆς ἀναστάσεως... ἀμήν Desinit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΘΟΡΑΝ ΟΙΚΟΘΕΝ ΟΡΜΗΝ Desinit
δια την πτερωτικην εικονα του ευαγγελιου. Desinit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΕΣΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΙΝ Desinit
δια την του ευαγγελιου μεγαλοφωνιαν· την θεοτοκον· ιδου γαρ φησιν η μητηρ σου. Desinit
διὰ τὴν τοῦ Πάσχα μετάληψιν Desinit
ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΦΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΙΝ Desinit
διὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν Desinit
δια της αγιας ετεχθη παρθενου. Desinit
ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Desinit
ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ ΣΟΥ ΠΡΑΚΤΕΟΝ Desinit
ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΟΣ Desinit
διὰ τῆς γαστρὸς τὴν κρίσιν δεῖ προσδοκᾶν ἔσεσθαι Desinit
διά τῆς εἰκόνος αὐτῶ(ν) Desinit
δία τῆς ἐμ[...]ήσεως [...]. Desinit abruptus
ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΣΙΜΩΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Desinit
διὰ τῆς παρούσης ἐκθέσεως σαφέστερον πεποιήκαμεν Desinit
διὰ τῆς πρεσβείας αὐτῶν δυναμωθέντες πρὸς τὴν ἀγαθὴν ὁμολογίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
διὰ τῆς τοιαύτης κατατομῆς καὶ συμφύρσεως Desinit
διὰ τῆς τοιαύτης κατατομῆς καὶ συμφύρσεως Desinit
διὰ τῆς τοιαύτης κατατομῆς καὶ συμφύρσεως Textus
διὰ τῆς τοῦ θείου πνεύματος χάριτος, ἥτις μετὰ πάντων ὑμῶν εἴη πάντοτε, νῦν... Desinit
διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν ἵνα καταξιωθῶμεν ἀπολαῦσαι τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, ὧν ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ὅτι αὐτῷ... Desinit
ΔΙΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ Ε[ΠΙΣΠΑΣΑΣΘΑΙ Desinit
ΔΙΑ ΤΙ ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΑΙΤΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΜΝΟΥΝ ΑΥΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΑΡΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΝΝΕΑ. . . ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Titulus initialis
Διὰ τί ἀποσχίζεσθε Incipit
διὰ τί ἀποσχίζεσθε Incipit
Διὰ τί δὲ οὐκ ἐμνήσθη καὶ ἑτέρων προγόνων Incipit
Δια τι δε ουκ εμνησθη και ετερων προγονων· περιττον ηγουμενος τουτο, οσον προς Ιουδαιους· και γαρ προς αυτους εγραφη τουτο το ευαγγελιον, ουτοι γαρ μαλιστα ησαν οι θαυμαζομενοι· ο μεν ως προφητης και βασιλευς· ο δε ως πατριαρχης και προφητης. Textus
ΔΙΑ ΤΙ ΔΕΝ ΣΩΝΕΙ ΝΑ ΕΞΕΥΡΕΙ ΤΙΝΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΙΧΟΙ Incipit
δια τι δευτερόπρωτον εἴρηται Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Incipit
Δια τι Ευαγγελιον η παρουσα καλειται βιβλος, οτι κολασεως αναιρεσιν, και αμαρτηματων λυσιν, και δικαιοσυνην, και αγιασμον, και απολυτρωσιν, και υιοθεσιαν και κληρονομιαν ουρανων, πασιν ευαγγελιζεται. Textus
δια τί ἡ παροῦσα βύβλος (βίβλος) εὐαγγέλιον λέγεται· ὅτι κολασεως ἀναίρεσιν· καὶ ἁμαρτημάτων λύσιν Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΣΑΡΚΩΘΗΝΑΙ Incipit
Διὰ τι ἠπατήθης, ἀγαπητέ; διὰ τί ἀπώλεσας τὰς ἀρετάς σου καὶ τοὺς κόπους σου Incipit
Διὰ τί ἠπατήθης, ἀγαπητέ; διὰ τί ἀπώλησας τὰς ἀρετάς σου,... Incipit
Διὰ τί θεραπεύει τότε ἐνθέως τὸν τυφλὸν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐξελθών Incipit
Δια τι κατα Λουκαν το ευαγγελιον καλειται, επειδη Λουκας ο μαθητης Πετρου Incipit
Δια τι Ματθαιος και Μαρκος λεγουσιν εν τω ορει μεταμορφωθηναι τον κυριον, Λουκας δε τη ογδοη. Titulus initialis
Διὰ τί μὴ φανερῶς αὐτῷ φαίνεται Incipit
Δια τι μη φανερως αυτω φαινεται ο αγγελος Incipit
Διὰ τί ὁ ἅπας χρόνος νυχθήμερα ἔχει Incipit
διὰ τί ὁ ἅπας χρόνος νυχθήμερα ἔχει τξε δθ’’ Incipit
ΔΙΑ ΤΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΙΘΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑ ΕΒΡΑΙΟΙΣ ΓΟΛΓΟΘΑ Titulus initialis
ΔΙΑ ΤΙ Ο ΥΙΟΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕ Incipit
Διὰ τί Παύλου ἀποστόλου ἐπιστολαὶ ιδ´ λέγονται. Titulus initialis
δια τί Παύλου τοῦ ἀποστόλου ἐπιστολαὶ δεκατέσσαρες λέγονται; Incipit
Διὰ τί συγχρώμεθα τοῖς ἑλληνικοῖς μαθήμασιν Titulus initialis
Δια τι το ευαγγελιον κατα Μαρκον καλειται, επειδη αυτος Μαρκος ο μαθητης Πετρου Incipit
διὰ τί τύραννος ἐπιγέγραπται, αἴνιγμα Incipit
διὰ τί τύραννος ἐπιγέγραπται, αἴνιγμα Incipit
διὰ τί τύραννος ἐπιγέγραπται, αἴνιγμα Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ ΖΩΩΝ Η ΚΟΠΡΟΣ Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΣ ΟΙ ΨΥΧΡΟΙ ΙΔΡΩΤΕΣ Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΟΙ ΨΥΧΡΟΙ Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΟΙ ΨΥΧΡΟΙ ΙΔΡΩΤΕΣ Incipit
ΔΙΑ ΤΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΟΙ ΨΥΧΡΟΙ ΙΔΡΩΤΕΣ ΣΥΝ ΟΞΕΙ ΠΥΡΕΤΩ Incipit
Διὰ τὶ, φησιν ὀἹπποκράτης, οἱ ψυχροὶ ἱδρῶτες Incipit
ΔΙΑ ΤΟ ΑΕΙ ΤΡΕΠΕΣΘΑΙ ΗΓΟΥΝ ΣΥΣΤΕΛΛΕΣΘΑΙ Desinit
διὰ τὸ ἀνακεκαλυμμένως αὐτοὺς ἀνακηρύττειν τὴν ἑαυτῶν αἵρεσιν καὶ μὴ ἐθέλοντας ἀπαντῆσαι εἰς σύνοδον. Desinit
ΔΙΑ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΔΑ Desinit
ΔΙΑ ΤΟ ΕΧΟΥΣΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΙΚΑ ΕΘΝΗ Desinit
ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΘΗΝΑΙ Incipit
διὰ τὸ κοινῇ συμφέρον ἐνταχθῆναί σε δεόμεθα τοῦ Θεοῦ, ὅτι καὶ ἐντέταξαι καὶ ἐγκαίρως ἐντετάξῃ πάνυ βεβαίως ἐλπίζοντες. Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. Μετάνοιαν. Desinit cuiusdam partis
διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰ ἔργα τῆς κολάσεως Desinit
δια το μηδε συμφερον ειναι τοις πολλοις τα εν αυτη βαθη ερευναν. μηδε λυσιτελες. Desinit
δια το μηκυνεσθαι το Πασχα. Desinit
διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου Desinit
Διὰ τὸ πολὺ τοῦ ὄρους ἐκάλεσεν αὐτὸ τηλουρόν Incipit
δια το τους αλλους ευαγγελιστας τω σωματικω του Χριστου ενδιατριψαι. Desinit
ΔΙΑ ΤΟY ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΕΥΔΟΚΗΣΕ ΤΟΤΕ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΘΕΟΔΟΡΟΥ Desinit
ΔΙΑ ΤΟΝ ΑJΟΝΤΑ ΤΑ ΓΕΩΡ Incipit
δια τον λαον οτι παντες εδοξαζον Desinit abruptus
διὰ τὸν λόγον ἀνακηρύττοντι· ὅτι αὐτῷ... Desinit
διὰ τὸν λόγον ἀνακηρύττουσα· αὐτῷ ἡ δόξα κ.τ.λ. Desinit
δια του αγιου πνευματος Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Desinit
διὰ τοῦ ἀποστόλου παρακελεύεται Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΝ Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΣΗ[ΜΑΤΟΣ Desinit
διὰ τοῦ ζ'. οὐδέποτε γὰρ Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΦΗΣΙΝ Desinit
διὰ τοῦ θείου ὀνόματος ὄτι αὐτῶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΕΓΕΣΘΑΙ ΚΑΚΕΙΝΟΝ ΑΙΛΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΝ Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΕΙΝ Desinit
διὰ τοῦ μὴ μνησικακεῖν τῷ (τοῖς?) πλησίον ἐπιτυχόντες, τῶν αἰωνίων ἀπολαύσωμεν ἀγαθῶν... Desinit
διὰ τοῦ μὴ μνησικακεῖν τῷ (τοῖς?) πλησίον ἐπιτυχόντες, τῶν αἰωνίων ἀπολαύσωμεν ἀγαθῶν... Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΝΗΤΑΙ ΕΙΠΩΜΕΝ ΟΥΝ... ΝΕΚΡΩΣΑΣ ΣΟΥ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΕΣΩΣΕΝ ΗΜΑΣ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Desinit
διὰ τοῦ προφήτου Incipit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΛΕΝΟΥ (ΓΑΛΕΝΟΥ) ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝ Incipit
ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΛΗΝΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝ ΤΑ ΕΠΤΑΜΗΝΙΑΙΑ Incipit
διὰ τοῦ τιμίου σώματος καὶ αἵματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, μεθ’ οὗ ἐν τῇ ἑνότητι τοῦ ἁγίου Πνεύματος ζῇς τε καὶ βασιλεύεις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν: Καὶ μετανοίας ὅσας βούλει: Τὸ ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς· καὶ ἀπόλυσις: Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙΝ ΟΔΟΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΑΕΙ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΩΜΕΘΑ ΕΑΥΤΟΥΣ Incipit
διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἐνταυθοῖ παῦσαι τὸν λόγον δέον ἔκρινα Desinit
Διὰ τοῦτο γίνεται ἀπογραφὴ Incipit
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΝ Incipit
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΚΑΤΑΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΩΝ ΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ Desinit
Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Προφήτης φησίν· ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε. Αὐτῷ ἡ δόξα, εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΕΝΤΕΣ Incipit
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΡΑΖΕΙ Ο ΛΕΓΩΝ ΟΙ ΠΕΠΟΙΘΟΤΕΣ Incipit
διὰ τοῦτο λέγει ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος ὅτι οὔκ εἰμι ἐλεύθερος Desinit
Διὰ τοῦτο μονὰς ἀπ'ἀρχῆς εἰς δυάδα Incipit
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΟΠΩ ΚΕΛΕΥΕΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΑΙ Incipit
διὰ τοῦτο ὁ μακάριος Παῦλος συνεργοὺς αὐτοὺς ἐν Χριστῷ καλεῖ. Desinit
Διὰ τοῦτο ὁ μὲν Ἡλίας καταλιπὼν τὴν Ἰουδαίαν Incipit
δια τουτο ο φιλανθρωπος δεσποτης ου την ενεργειαν αυτου επεδησεν, αλλ’ αφεις [...] Desinit abruptus
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΟΝΟΜΑΣΘΗ Ο ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΣ ΑΔΑΜ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΓΑΛΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗΝ Desinit
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΣΠΟΥΔΑΖΩΜΕΝ ΑΡΕΣΑΙ ΤΩ ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΩ ΒΑΣΙΛΕΙ Desinit
Διὰ τοῦτο συνεχῶς τὸν περὶ μετανοίας Incipit
Διὰ τοῦτο συνεχῶς τὸν περὶ μετανοίας κινῶ λόγον Incipit
Διὰ τοῦτο συνεχῶς τὸν περὶ μετανοίας κινῶ λόγον, ἵνα μήτε ὁ ἁμαρτάνων ἀπογινώσκῃ, μήτε ὁ κατορθῶν μέγα φρονῇ Incipit
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΤΑ ΠΟΝΗΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ Desinit
Διὰ τοῦτο τὸν Λάζαρον Incipit
Διὰ τοῦτό φησιν ὅτι οὐ μετὰ πολλὰς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα Incipit
διὰ τούτου οἶμαι γεγονέναι καταφηνές Desinit
δια τουτων δεικνυς. Desinit
Διὰ τούτων ἐπανέρχεται πρὸς τὴν θείαν ἀγάπην ὁ ἄνθρωπος τελείως καὶ προσλαμβάνει καὶ χάριν, οὐ μόνον τῆς ἁμαρτίας ἄφεσιν. Καὶ δόξα τῇ ἀπείρῳ ἀγαθότητι τοῦ Κυρίου ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. Desinit
δία τρία ἐποιεῖτο Incipit abruptus
ΔΙΑ ΤΥΠΩ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΗΜΙ ΟΥΤΩΣ Desinit
διὰ τῶν ἁγίων αὐτῶν πρεσβειῶν ἔλεος ἔμ[προσθεν Desinit
ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΕΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΣΘΕΝΤΩΝ... Titulus initialis
διὰ τῶν γενομένων Desinit
διὰ τῶν ἔργων ἐπιδεικνύμεθα, ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, ἐν Χριστῷ Desinit
διὰ τῶν ἔργων ἐπιδεικνύωμεν (ἐπιδεικνύμεθα), ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... (ἐν Χριστῷ...) Desinit
διὰ τῶν ἔργων ἐπιδεικνύωμεν, ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν Desinit
διὰ τῶν ἔργων ἐπιδεικνύωμεν, ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
διὰ τῶν ἔργων ἐπιδεικνύωμεν, ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ ΔΙΑΣΠΑΣΩΜΕΝ Desinit
διὰ τῶν λόγων ἀνακηρύττοντα· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
ΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Incipit
διὰ φιλανθρωπίαν Desinit
διὰ φροντίδος ἡμᾶς ποιήσασθαι Desinit
ΔΙΑ ΦΥΓΩΝ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΒΙΔΩ ΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΤΕΛΑΒΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΣΤΟΥΔΙΟΥ ΟΙ ΔΕ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ Desinit
δια χειρὸς ἐμοῦ 51273174 (Νικολάου) ἱερέως 374312174 (τοῦ Λακίου) ἐν ἔτει ͵αφϟεʹ (1595), ἐν μηνὶ Μαρτίου ιδʹ. Textus
δια χειρων βεβηλων Μαρκου μοναχου αμαρτωλου και ξενου· οι εντυγχανοντες αυτ (αυτῃ), ευχ (ευχεσθε) υπερ εμου δια τον κυριον· αμην. Textus
διὰ χρημάτ[ων Desinit
Διὰ χρόνου πρὸς ἡμᾶς Καππαδόκης ἥκει νέος Incipit cuiusdam partis
Διὰ χρόνου πρὸς ἡμᾶς Καππαδόκης ἥκει νέος Incipit cuiusdam partis
Δια[λάμ]πουσαν Desinit
διαβάλλειν αὐτούς. Ὑπομνήσας οὖν καὶ διατάξας πάντας προειδέναι τὰ πράγματα, παραινεῖ μὴ ἐκπίπτειν τοῦ σκοποῦ τῆς πίστεως. Καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
διαβάλλειν αὐτούς. Ὑπομνήσας οὖν καὶ διδάξας πάντας προειδέναι τὰ πράγματα, παραινεῖ μὴ ἐκπίπτειν τοῦ σκοποῦ τῆς πίστεως. Καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
διαβάλλειν αὐτοὺς. ὑπομνήσας οὖν καὶ διδάξας πάντας προειδέναι τὰ πράγματα. παραινεῖ μὴ ἐκπίπτειν τοῦ σκοποῦ τῆς πίστεως. καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
διαβάλλειν αὐτοὺς· ὑπομνήσας οὖν καὶ διδάξας πάντας προειδέναι τὰ πράγματα. παραινεῖ μὴ ἐκπίπτειν τοῦ σκοποῦ τῆς πίστεως· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν: Desinit
ΔΙΑΒΑΛΛΟΥΣΙΝ ΗΜΑΣ ΟΙ ΑΛΑΖΟΝΕΣ ΛΑΤΙΝΟΙ Incipit
διαβατικοῖς γενομένοις καὶ θεῷ πλησιάσασιν Desinit
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΕΣΤΙ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΣΘΑΙ Incipit
διαβολικῆς ἐνεργείας, οὕτω τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
διάβολος θλίβων ἢ πρόσκαιρος ἀββά · ὁ πατήρ Desinit
ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΙΜΩ[ΡΗΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
ΔΙΑΓΝΟΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΩΡΟΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΗΤΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΙΜΗ Titulus initialis
ΔΙΑΓΝΩΣΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
ΔΙΑΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΠΕΠΟΝΘΟΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΓΙΓΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ Incipit
Διάγνωσις περὶ οὔρων ἀπὸ φωνῆς Titulus initialis
ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΣΦΥΓΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΟΝ. ΚΡΑΤΗΣΟΝ ΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟΝ Incipit
Διάγνωσις περὶ τῆς ἡλιακῆς σφαίρας τῶν ιβ' εἰδώλων, ὅπως ἀκριβῶς ἐν ἐκάστῳ μηνὶ δεῖ διαιτᾶσθαι Incipit
Διαγνωσις περι των δʹ ευαγγελιων· και περι τινος εικονες εισι τα δʹ ευαγγελια Titulus initialis
Διάγνωσις περὶ τῶν ὀξέων καὶ χρονίων νοσημάτων Titulus initialis
ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΩΝ ΣΟΦΩΤΑΤΩΝ ΤΙΝΟΣ Ο ΕΣΤΙΝ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΣ Titulus initialis
Διάγνωσις τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου κυροῦ Βλεμίδους διὰ στιχερῶν καὶ κανῶνος ἰατρικὸν περιέχοντα ὑέλια τῶν ἀρρωστούντων καὶ ὅσαι τούτων θεραπείαι καὶ οἷαι πεφύκασιν· ἦχος α' τῶν οὐρανίων Titulus initialis
Διάγνωσις ὑαλίων τοῦ οὔρου, περί τε χρωμάτων καὶ ὑποστάσεων αὐτῶν, αἰτίων ὅθεν συνέβη καὶ ἐφεξῆς θεραπείας αὐτῶν, ἐκτεθεῖσα ὑπὸ τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου κυροῦ Μαξίμου μοναχοῦ τοῦ Πλανούδη Titulus initialis
Διάγνωσις ὑελίων τοῦ οὔρου περί τε χρώματος καὶ ὑποστάσεως αὐτῶν καὶ αἰτίας, ὄθεν συνέβη, καὶ ἐφέξης θεραπείας αὐτῶν Titulus initialis
Διαγνωστικὴ διάλεκτος τῶν μεγάλων ποιητῶν ἰατρῶν· περὶ τῶν ὀξέων νοσημάτων καὶ ὀξέων τὲ καὶ χρονίων Titulus initialis
Διαγνωστικὸν ζωῆς καὶ θανάτου Titulus initialis
διαγραφει. Desinit
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Titulus initialis
Διαγράψωμεν, ἀγαπητοί, τὰ τῆς μετανοίας φάρμακα, ἵνα τῷ τῆς Incipit
Διαδέχεται τὴν ἐκκλησίαν Ἱεροσολύμων ἀπὸ τῶν ἁγίων ἀποστόλων ὁ ὀνομασθεὶς ἀδελφὸς τοῦ κυρίου Ἰάκωβος Incipit
Διαδέχεται τὸ αἰγαῖον πέλαγος Incipit
ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Incipit
διαδράναι κόλασιν Desinit
Διαθέσεις μετὰ συλλογίσμων θεολογικῶν κατὰ τὴν θεοπαράδοτον ἡμῶν θεοσοφίαν τῆς πίστεως... Titulus initialis
Διάθεσις ἐστὶν ἡ τῶν εὑρεθέντων ἐπιχειρημάτων εὔτακτος τάξις Incipit
Διάθεσις τοῦ ἀνθρωπείου σώματος Titulus initialis
ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΑΛΗΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΑΤ' ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Titulus initialis
Διαθήκη κατηχητικὴ ἡγουμένου τινὸς τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς ἐπὶ Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ Titulus initialis
ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Titulus initialis
διαιρεῖ τὴν σφαῖραν Ἵππαρχος εἴς τε τὰ νότια καὶ βόρεια Incipit
ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΨΥΧΗ ΕΙΣ ΤΡΙΑ, ΕΙΣ ΛΟΓΙΚΟΝ Incipit
Διαίρεσις κεφαλαιώδης τῶν βιβλίων τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως Titulus initialis
Διαίρεσις τῶν ἐπιδεικτικῶν Titulus initialis
Διαίρεσις τῶν στάσεων Titulus initialis
ΔΙΑΙΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΟΝΤΙΚΗΝ ΗΛΙΚΙΑΝ Titulus initialis
Δίαιται ἰατρικαὶ, ἀκριβέσταται, περὶ τοῦ πῶς δεῖ διάγειν Titulus initialis
διακονίας. Καί τί τοῦτον Desinit
διακονίας. Καὶ τίς τοῦτον Desinit
διάκονον ἐχειροτόνησε Desinit
ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΤΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ Incipit
διάκονος· ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτόν Incipit
διακοπ[τ]ὴ δὲ ἄνωθεν τοῦ ἀπλήκτου ὁ ποταμός Desinit
διακοπὴ δὲ ἄνωθεν τοῦ ἀπλήκτου ὁ ποταμός Desinit
ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΣΑ ΤΟ ΠΑΝ Desinit
ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ Titulus initialis
Διαλαβὼν ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τῆς ἀποδεικτικῆς περὶ ἀποδεικτικοῦ συλλογισμοῦ καὶ ἀποδεικτικῆς ἐπιστήμης Incipit
διαλαμβάνει δὲ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τῶν Ἁλιευτικῶν Incipit
διαλαμβάνει δὲ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τῶν Ἁλιευτικῶν Incipit
ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ Incipit
Διαλαμβάνουσα πόσοι ἀνέστησαν ἐκ νεκρῶν ὅτε ἐσταυρώθη ὁ Κύριος Titulus initialis
ΔΙΑΛΑΜΠΟΥΣΙ ΜΕΙΖΟΝΩΣ Desinit
ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Incipit
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙ ΤΕΧΝΗ ΤΕΧΝΩΝ Incipit
Διαλεκτική ἐστι τέχνη τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν, πρὸς τὰς ἁπασῶν τῶν μεθόδων ἀρχὰς ὁδὸν ἔχουσα Incipit
Διάλεκτοι δέ εἰσι πέντε Incipit cuiusdam partis
Διαλέκτοι παλαιαὶ πέντε Incipit cuiusdam partis
διάλεκτος εἰδῶν τε καὶ βοτάνων κατὰ ἀλφάϐητον Titulus initialis
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ Titulus initialis
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΕΣΤΙ ΛΕΞΙΣ ΙΔΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ ΕΜΦΑΙΝΟΥΣΑ Incipit
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΔΙΩΜΑ ΓΛΩΤΤΗΣ Incipit
διαλεξεως Παυλου της προς τους εν Ρωμη Ιουδαίους. Desinit
ΔΙΑΛΕΞΙΣ Titulus initialis
Διάλεξις [...] Titulus initialis
Διάλεξις γεγονυῖα μέσον τοῦ πατριάρχου τῶν Λατίνων Θωμᾶ καὶ τῶν εὑρεθέντων τηνικαῦτα ἐν Κωνσταντινουπόλει ἱερέων καὶ διακόνων, ἧς προηγοῦντο Νικόλαος διάκονος ὁ Μεσαρίτης καὶ ἐπὶ τῶν κρίσεων καὶ ὁ μαΐστωρ τῆς πρώτης σχολῆς τῶν γραμματικῶν Ἰωάννης διάκονος ὁ τοῦ Κοντοθεοδώρου, ἐπὶ συνελεύσει τοῦ ποτεστάτου τῆς Βενετικικῆς ἐξουσίας Μαρίνου καὶ τῶν προεχόντων τῆς ὑπ’ αὐτὸν βουλῆς, μηνὶ Αὐγούστῳ λʹ, ἡμέρᾳ δʹ, ἰνδ. θʹ, ἔτους ͵ϛψιδʹ. Titulus initialis
Διάλεξις γενομένη κατὰ πρόσταξιν τοῦ βασιλέως ἡμῶν τοῦ ἁγίου κυροῦ Μανουὴλ τοῦ πορφυρογεννήτου Titulus initialis
Διάλεξις γερόντων πρὸς ἀλλήλους περὶ λογισμῶν Titulus initialis
διάλεξις κακομαχοῦντος Ἰουδαίου καὶ λεγόντων ὅτι εἰς ἄνθρωπον κατάδικον ἐλπίζομεν οἱ Χριστιανοί Titulus initialis
ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΝΟΣ ΠΡΕΔΙΚΑΤΟΥΡΙΟΥΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Titulus initialis
Διάλεξις μεταξὺ Χριστιανῶν καὶ Ἑλλήνων καὶ Ἑβραίων Titulus initialis
Διάλεξις μητροπολίτου Θεσσαλονίκης γενομένη πρός τινα Ἰταλὸν περὶ τοῦ Πνεύματος ἐπιχείρημα πρῶτον Titulus initialis
Διάλεξις ὀρθοδόξου μετὰ βαρλααμίτου κατὰ μέρος ἀνασκευάζουσα τὴν βαρλααμίτιδα πλάνην Titulus initialis
Διάλεξις περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος πρὸς τὸν βασιλέα Κομνηνὸν Ἀλέξιον γεναμένη παρὰ Χρυσολάνου ἀρχιεπισκόπου Μεδιολάνων Titulus initialis
Διάλεξις Πέτρου Λατίνου ἐπισκόπου Μεδιολάνων μετὰ τοῦ μοναχοῦ κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Φουρνῆ τοῦ πρώτο (!) ὄρους τοῦ Γάνου [...] Titulus initialis
διάλεξις πρὸς τοὺς ἀθέους Χιόνας συγγραφεῖσα παρὰ ἰατροῦ τοῦ Ταρωνίτου Titulus initialis
Διάλεξις Σαρακηνοῦ καὶ Χριστιανοῦ Titulus initialis
ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΡΙΤΟΥ Titulus initialis
Διάλεξις συντεθεῖσα γραικοῦ καὶ καλδηναρίων τινῶν ἀπὸ τῆς πρεσβυτέρας ῥώμης, περὶ τῆς τοῦ παναγίου πνεύματος ἐκ μόνου τοῦ πατρὸς ἐκπορεύσεως Titulus initialis
ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΕΠΙ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΡΩΤΗΘΕΙΣΑ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ Titulus initialis
Διάλεξις τοῦ [...] Ἰωάννου τοῦ Φουρνῆ [...] μετὰ τοῦ Μεδιολάνων ἐπισκόπου Πέτρου περὶ τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως Titulus initialis
Διάλεξις τοῦ ἁγίου Σιλβέστρου πρὸς τοὺς Ἰουδαίους Titulus initialis
Διάλεξις τοῦ θεοσόφου μεγάλου βασιλέως καὶ τῶν τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης σοφωτάτων καδδιναλίων περὶ τῆς τοῦ παναγίου Πνεύματος ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύσεως Titulus initialis
Διάλεξις τοῦ ἱερωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Βασιλείου τοῦ Ἀχριδηνοῦ ἐν τῇ κατ' αὐτὸν ἐκκλησίᾳ γενομένη μετά τινος Λατίνου παρὰ τοῦ πάπα πεμφθέντος πρὸς τὸν βασιλέα κύριον Μανουὴλ τὸν πορφυρογέννητον Titulus initialis
Διάλεξις τοῦ ἱερωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Βασιλείου τοῦ Ἀχριδηνοῦ ἐν τῇ κατ' αὐτὸν ἐκκλησίᾳ γενομένη μετά τινος Λατίνου παρὰ τοῦ Ῥώμης πεμφθέντα πρὸς τὸν βασιλέα κῦρ Μανουὴλ τὸν πορφυρογέννητον Titulus initialis
Διάλεξις τοῦ ἱερωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Βασιλείου τοῦ Ἀχριδηνοῦ ἐν τῇ κατ' αὐτὸν ἐκκλησίᾳ γενομένους (sic) μετά τινος Λατίνου παρὰ τοῦ Ῥώμης πεμφθέντα πρὸς τὸν βασιλέα κῦρ Μανουὴλ τὸν πορφυρογέννητον. Ἐκ πρώτης συνελεύσεως, ὁ ἐξ Ἰταλίας Titulus initialis
Διάλεξις τοῦ ἱερωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Βασιλείου τοῦ Ἀχρίδη, ἐν τῇ κατ' αὐτὸν ἐκκλησίᾳ γενομένη μετά τινος Λατίνου παρὰ τοῦ Ῥώμης πεμφθέντος πρὸς τὸν βασιλέα κυροῦ Μανουὴλ τὸν πορφυρογέννητον Titulus initialis
διαλεχθῶμεν τρόπον Desinit
διαλεχθῶμεν τρόπον Desinit
διαληπτέον Desinit
διαλλάττοντας. Ἀλλ’ οὐκ ἄν τις φαίνῃ, νοῦ καὶ φρονήσεως εὐμοιρῶν, μὴ τοῦ οἰκουμενικοῦ φωστῆρος ὑπάρχειν ταῦτα συγγράμματα. Desinit
Διάλογος „Νεόφρων ἢ Ἀερομυθία“ Titulus initialis
διάλογος βραχύς, ἐν ᾧ καταλεπτῶς θεωρεῖται ὁ κίνδυνος ὁποῦ μέλλει νὰ προξενήσῃ πολύ κακὸν καὶ ζημίαν, προβαίνοντος τοῦ καιροῦ, εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως διὰ τῆς παρουσίας τῆς Γεζουϊτῶν εἰς τὸν Γαλατᾶ, καὶ σκέψις πῶς ἤθελεν εἶσται δυνατὸν ὁ τοιοῦτος κίνδυνος νὰ ἀποσοβησθῇ. Τὰ τοῦ διαλόγου πρόσωπα Ζηλωτὴς καὶ Φιλαλήθης Titulus initialis
Διάλογος ἐν ᾧ εἰσάγεται ὁ ἁμαρτωλὸς τὴν (!) Θε<ο>τόκῳ διαλεγόμενος καὶ τυχεῖν σωτηρίας δεόμενος κατὰ ἀλφάβητον, ἦχος γ΄ Titulus initialis
Διάλογος Ἰσίδωρος ἢ περὶ ὑπακοῆς Titulus initialis
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ Titulus initialis
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΝΔΟΧΕΩΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ Titulus initialis
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ. ΦΙΛΟΚΟΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΚΟΣΜΟΣ Titulus initialis
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΦΙΛΟΜΑΘΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΣ Titulus initialis
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΟΡΕΥΜΕΝΩΝ Titulus initialis
Διάλογος, ὃν ἐποίησεν ὁ ἁγιώτατος Titulus initialis
Διάλογος, ὃν ἐποίησεν ὁ ἁγιώτατος καὶ σοφώτατος πατριάρχης κῦρ Μιχαὴλ ὁ Ἀγχιάλου πρὸς τὸν πορφυρογέννητον βασιλέα κῦριν Μανουὴλ τὸν Κομνηνὸν περὶ τῆς τῶν Λατίνων ὑποθέσεως [...] Titulus initialis
Διάλογος, ὃν ἐποίησεν ὁ ἁγιώτατος καὶ σοφώτατος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως [...] Titulus initialis
Διάλογος, ὃν ἐποίησεν ὁ ἁγιώτατος καὶ σοφώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κὺρ Μιχαὴλ ὁ Ἀγχιάλου πρὸς τὸν εὐσεβέστατον πορφυρογέννητον βασιλέα κῦριν Μιχαὴλ τὸν Κομνηνὸν περὶ τῆς τῶν Λατίνων ὑποθέσεως, ὅτε πολλοὶ τῶν ὑπὸ τὸν Πάπαν ἀρχιερέων καὶ ἐπισκόπων καὶ φρερίων εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν κατέλαβον τὰς ἐκκλησίας ζητοῦντες τὴν ἕνωσιν καὶ μηδέν τι ἕτερον ἀπὸ τοὺς Γραικοὺς ἀπαιτοῦντες ἢ παραχωρῆσαι τῷ Πάπᾳ τῶν πρωτείων καὶ τῆς ἐκκλήτου, δοῦναι δὲ τούτῳ καὶ τὸ μνημόσυνον Titulus initialis
Διάλογος, οὗ ἡ ἐπιγραφὴ Λατῖνος, ἢ περὶ τῆς ἐν τῷ συμβόλῳ προσθήκης Titulus initialis
ΔΙΑΛΥΕΙ ΓΑΡ ΤΗΝ ΧΑΡΑΔΑΝ ΕΙ ΘΕΩ ΦΙΛΟΝ. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΘΕΩ ΤΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ Desinit
Διαλύσεις σὺν θεῶ ἐπωφελεῖς. Titulus initialis
ΔΙΑΛΥΣΙΝ ΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΥΤΑΙΟΝ (scilicet ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΟΝ) Desinit
διάλυσις σὺν Θεῷ. Titulus initialis
διαμαρτεῖν ἀπειρία Desinit
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΤΕΘΕΙΣΑ ΕΝ ΔΗΜΟΣΙΩ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Titulus initialis
Διαμέμνημαι ποῦ ἐν τῇ προτέρᾳ Incipit
Διαμέμνημαι ποῦ ἐν τῇ προτέρᾳ διδακαλίᾳ Incipit
Διαμέμνημαι ποῦ ἐν τῇ προτέρᾳ διδασκαλίᾳ Incipit
διαμένει ἐν τῷ Υἱῷ· διὰ τοῦτό ἐστι τοῦ Υἱοῦ· καὶ ὅτι τῆς αὐτῆς Desinit
διαμένει ἐν τῷ Υἱῷ· διὰ τοῦτο ἐστὶ τοῦ Υἱοῦ· καὶ ὅτι τῆς αὐτῆς Desinit
διαμένειν Θεῷ πάντοτε· ᾧ... Desinit
διαμενούσης ἐπουρανίου βασιλείας ἐπιτυχεῖν· χάριτι... Desinit
διαμενούσης ἐπουρανίου βασιλείας ἐπιτυχεῖν· χάριτι... Desinit
Διανύσας ὁ παμμακάριστος πατὴρ ὁ ὁμώνυμος... Ἰωάννου Incipit
διανύσασιν· ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀξιωθῆναι, χάριτι... Desinit
διαπαντὸς ὦμεν Desinit
ΔΙΑΠΕΡΑΝΑΝΤΕΣ ΓΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΟΥ Incipit
διαπλεύσωμεν πέλαγος καὶ εἰς τὸν σὸν καταντήσωμεν λιμένα τὸν πανσεύδιον καὶ παγγάληνον, ὅτι παρὰ σοῦ χορηγεῖται πᾶν ἀγαθὸν καὶ σωτήριον καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν ... ἀμήν Desinit
Διαπορήτεον ἡμῖν διὰ τί Incipit
ΔΙΑΠΟΡΗΤΕΟΝ ΗΜΙΝ ΔΙΑ ΤΙ ΕΙΣΙΝ ΟΚΤΩ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Incipit
διάπυρόν τινα καὶ πεπονημένην μετάνοιαν. Ἔχει δὲ οὕτως Desinit
ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΟΥ ΓΗ ΠΕΡΙ ΕΥΦΡΑΙΝΟΙΝΤΟ ΕΡΡΩΣΟ Desinit
ΔΙΑΡΡΕΕΙ ΛΟΓΟΣ ΑΝΝΩΝΑ Incipit
διαρρήσει δεσμά, ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας· σοὶ γὰρ πρέπει δόξα... Desinit
διαρρήσει δεσμά· αὐτῷ... Desinit
διαρρήσει δεσμά· αὐτῷ... uel ὡς ἑμεγαλύνθη... πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας... Desinit
Διασάφησις Titulus initialis
ΔΙΑΣΕΣΑΦΗΝΗΜΕΝΩΝ ΟΥΝ ΣΟΙ ΤΩΝ ΚΑΘ ΕΚΑΣΤΟΝ ΖΩΔΙΟΝ ΒΟΤΑΝΩΝ Incipit
ΔΙΑΣΚΕΨΑΜΕΝΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ Incipit
διασπορᾷ ὡς καὶ ὁ Πέτρος ἢ καὶ πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὴν αὐτὴν πίστιν χριστιανοῖς τελοῦσιν. Desinit
διασπορᾶ· ὡς Πέτρος· ἢ καὶ πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὴν αὐτὴν πίστιν χριστιανοῖς τελοῦσιν· Desinit
διαστήματα Desinit
ΔΙΑΣΩΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ Desinit
Διαταγη του εν αγιοις πατρασιν ημων. Μεθοδιου αρχιεπισκοπου Κωνσταντινουπολεως. διαταγη περι αρνησεως διαφορων τροπων· και ηλικιων των επιστρεφοντων. Titulus initialis
διαταξεσιν εις οικοδομειν της εκκλησιας. Desinit
διαταξεσιν εις οικοδομην της εκκλησιας. Desinit
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Titulus initialis
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΑΜΙΑΣ Titulus initialis
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΙΩΤΙΣΣΗΣ Titulus initialis
Διάταξις τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τάξεως Titulus initialis
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΛΘΕΙΣΑ ΠΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩ ΚΥΡΩ ΠΑΥΛΩ ΥΠΟΨΗΦΙΩ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΩΣ Titulus initialis
διατελῶμεν· ὅτι αὐτῷ... Desinit
ΔΙΑΤΙ ; ΔΙΟΤΙ ΟΥΚ ΑΠΟ ΤΙΝΟΣ Incipit
διατί εἶπεν ἐν αρχη. Incipit
Διατί ἐπιστολαὶ τοιαίδε καθολικαὶ ὀνομάζονται. Titulus initialis
Διατί ἡ θεότης μονὰς καὶ τριάς ἐστι καὶ πρόεισι μὲν ἄχρι τριάδος, οὐ μὴν δὲ περαιτέρω καὶ διὰ τί μή ἐστι δυάς Titulus initialis
Διατί θεραπεύει τότε εὐθέως τὸν τυφλὸν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐξελθών Incipit
Διατί λέγεται βασιλεὺς ὁ Χριστός Titulus initialis
Διατί ὁ Κύριος εἶπε λάβετε πνεῦμα ἅγιον Incipit
ΔΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΛΘΩΝ ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΘΑΒΩΡΙΩ Incipit
Διατι το ευαγγελιον κατα Μαρκον καλειται Incipit
Διατί ὑπόστασιν ἐπὶ Χριστοῦ λέγοντες φύσιν σύνθετον οὔ φαμεν Titulus initialis
ΔΙΑΤΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Incipit
Διὰφέρει ἡ ψυχὴ τῆς τροφῆς Incipit
ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΣ Desinit
ΔΙΑΦΕΡΕΙΝ, ΦΑΣΙΝ ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ, ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΝ ΤΗΣ ΟΥΔΙΩΔΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΘΕΟΥ Incipit
ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΣ ΑΥΤΩΝ Desinit
διαφευξόμεθα, καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
διαφευξόμεθα, καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
διαφευξώμεθα καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν ὧν γένοιτο κ.τ.λ. Desinit
διαφευξώμεθα, καὶ τῶν αἰωνίων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι... Desinit
διαφευξώμεθα, καὶ τῶν αἰωνίων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν· χάριτι... Desinit
Διάφορα Titulus initialis
Διαφορὰ τῶν Γραικῶν καὶ Λατίνων περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ πάπα Titulus initialis
διαφορὰ φωνῆς Titulus initialis
ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΔΕ ΗΡΩΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Incipit
ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΤΩΝ ΠΥΡΕΤΩΝ ΑΙ ΜΕΝ ΟΙΚΕΙΟΤΑΤΑΙ Incipit
ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ Incipit
διαφορεῖσθαι καὶ ἐξωθεῖσθαι πεποίηκεν Desinit
ΔΙΑΦΟΡΗΤΕΙΣ ΤΗ ΚΕΝΩΣΕΙ ΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑΝ Desinit
Διαφόρως δὲ ἱστορήκασι περὶ τοῦ θανάτου Incipit
διαφυγάζει ἡμᾶς κύριος ἀπὸ τοῦ πυρὸς τοῦ ἀσβέστου, ᾧ ἡ δόξα... Desinit
διαφυγεῖν καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν χάριτι ... ἀμήν Desinit
διαφυγεῖν καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
διαφύλαξον Incipit
Διαφωνεῖν τινὲς ἐνόμισαν τοὺς θείους εὐαγγελιστὰς, εἰς τὴν περὶ τῆς θείας τοῦ σωτῆρος Incipit
Διαφωνειν τινες ενομισαν τους θειους ευαγγελιστας, εις την περι της θειας του σωτηρος Incipit
Διαφωνια τις ειναι δοκει περι την κατα σαρκα γεννησιν του δεσποτου ημων Ιησου Χριστου. Incipit
ΔΙΓΕΝΗΣ ΕΠΕΙ ΕΜΕΛΛΕ ΠΟΛΕΙΣΘΑΙ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩ Incipit
ΔΙΓΗΓΣΙΣ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΕΡΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ Titulus initialis
διδαασκαλια του κυριου ημων Ιησου Χριστου περι προσευχης εκ του κατα Ματθαιον, ευαγγελιον. Titulus initialis
Διδακαλία τῶν τιη’ πατέρων Titulus initialis
Διδακτικοὶ ὁρισμοὶ περὶ τῆς οἰκονομίας ἑνὸς λόχου ἢ μιᾶς ἴλης, Instructive Bestimmungen für die Verwaltung der Oeconomie einer Compagnie oder Escadron Titulus initialis
ΔΙΔΑΞΑΣ ΗΜΑΣ ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΤΕΡΩ ΒΙΒΛΙΩ ΤΙ ΤΕ ΕΣΤΙΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ Incipit
διδάξας ἡμᾶς ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ Incipit
διδάξας πάντας προ εἰδέναι τὰ πράγματα παραινεῖ μὴ ἐκπίπτειν τοῦ σκοποῦ τῆς πίστεως· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
Διδασκαλία δογματικὴ κατὰ Γρηγορᾶ καὶ τοῦ αὐτοῦ διδασκάλου Titulus initialis
Διδασκαλία εἰς μοναχούς Titulus initialis
Διδασκαλία ἐκτεθεῖσα ἐκ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου Titulus initialis
Διδασκαλία καὶ μέθοδος τοῦ μυστηρίου τῆς ἱερᾶς προσευχῆς τοῦ Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ υἱὲ τοῦ θεοῦ ἐλέησόν με Titulus initialis
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ Titulus initialis
Διδασκαλία περὶ ἀρετῶν Titulus initialis
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΧΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΗΘΙΚΑ Titulus initialis
Διδασκαλία περὶ τοῦ ἀκραίφνοις τρόπου τοῦ διδάσκειν τὸ θεῖον καὶ ἱερὸν εὐαγγέλιον ἐκδοθείσα παρὰ Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός.... Titulus initialis
Διδασκαλία περὶ τοῦ ἀκραιφνοῦς τρό- που… Titulus initialis
Διδασκαλία περὶ τοῦ ἀκραιφνοῦς τρόπου τοῦ διδάσκειν τὸ θεῖον καὶ ἱερὸν εὐαγγέλιον. Ἐκδοθεῖσα παρὰ Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητός, ταπεινοῦ τῶν ἐπιστημῶν διδασκάλου, κήρυκος τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, καὶ καθηγουμένου τοῦ τῆς Παλαιοπόλεως σεβασμίου μοναστηρίου Titulus initialis
Διδασκαλία περὶ τοῦ καθαρτηρίου πυρός Titulus initialis
Διδασκαλία πρὸς μοναχούς Titulus initialis
Διδασκαλία πρός τινα εὐσεβῆ δεσπότην Ἀνδρόνικον τὸν Παλαιολόγον γενομένον μοναχὸν παραμυθητική τε ἅμα καὶ παραινετική Titulus initialis
Διδασκαλία πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ διακόνους... ἐκ τοῦ σλαβονικοῦ μεταφρασθεῖσα Titulus initialis
διδασκαλία σαφεστάτη Ἰώανου γραμματικοῦ τοῦ Τζέτζου περὶ τῶν ἐν στίχοις μέτρων ἁπάντων διὰ στίχων πολιτικῶν Titulus initialis
Διδασκαλία τῆς ἰατρικῆς τοῦ σοφωτάτου συγγραφέως Ῥιβερίου μεταγλωττισθεῖσα ἐκ τῆς λατινικῆς διαλέκτου εἰς τὴν ῥωμαικὴν ἁπλὴν γλῶσσαν Titulus initialis
Διδασκαλία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Χριστοδούλου ἐν κεφαλαίοις ζʹ πρὸς Θεόδωρον μοναχὸν αἰτησάμενον αὐτόν Titulus initialis
Διδασκαλία χριστιανικὴ κατ’ ἐρωταπόκρισιν περὶ τῶν ἀναγκαίων δογμάτων τῆς πίστεως, καὶ τῶν κατὰ τὴν πίστιν ἔργων, συντόμως θ’ ἅμα καὶ ἐντελῶς πραγματευομένη Titulus initialis
Διδασκαλικαὶ ἑρμηνεῖαι Titulus initialis
διδάσκαλον ἔχων τῆς ἀρετῆς τὸν υἱόν Desinit
διδασκάλους τῆς Desinit
διδάσκει αὐτοὺς εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν τὴν ἀπόλαυσιν· αὐτῷ... Desinit
ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΕΝ ΤΩ ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩ Desinit
Διδάσκει ὅτι λήψεσθε δύναμιν Incipit
διδάσκει. εἶτα παραινέσας εἰς τὰ ἤθη, καὶ ἐπευξάμενος αὐτοῖς βεβαιότητα πίστεως παρὰ τοῦ κυρίου, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
διδάσκει. Πρὸς τούτοις προτρέπων αὐτοὺς βελτιοῦσθαι ἐν τοῖς ἤθεσιν, προτρέπει (παραινεῖ Simotas et PG 28) αὐτοὺς (ἀεὶ αὐτοῖς PG 28) (προτρέπει αὐτοὺς om. PG 119) καὶ ἀεὶ (om. PG 119 et PG 28) χαίρειν τῇ ἐλπίδι καὶ προσεύχεσθαι καὶ εὐχαριστεῖν αὐτοὺς (om. Simotas et PG 28) ἀεὶ τῷ κυρίῳ, ἐνορκίζων αὐτοὺς ἀναγνῶναι τὴν ἐπιστολὴν ταύτην πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς, καὶ οὕτως (αὐτὴν add. Simotas et PG 28) τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν (om. duo verba Simotas et PG 28). Desinit
διδασκέτω Παύλος Incipit
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΘΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΓΑΡ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΘΕΝΤΟΣ Incipit
Διδάσκοντος τοῦ Ἀνδρέου τοῦ ἀποστόλου ἐν Πάτραις τῆς Ἀχαΐας ὑπὸ Αἰγεάτου τοῦ ἀνθυπάτου κλήσκεται [sic?] Incipit
Διδασκων ημας ο Χριστος πως δει προσευχεσθαι Incipit
Διδασκων ημας ο Χριστος πως δει προσευχεσθαι, ευθεως τον νουν ημων προς τον ουρανον αναπτεροι λεγων Incipit
διδασκων οτι τοις του θεου εχθροις, αει χρη πολεμειν. Desinit
ΔΙΔΑΧΑΙ ΕΙΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΙΚΑΣ ΕΟΡΤΑΣ Titulus initialis
ΔΙΔΟΝΑΙ ΔΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Incipit
ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΔΕ ΤΟΙΣ ΑΞΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙΣ Desinit
διδου δε λυσιν των οφληματων βιου. Desinit
Δίδου μοι λόγον ἀνυμνῆσαι Δέσποτα Incipit
δίδου μοι νηστεύοντι ἐν τρυφῇ Desinit
ΔΙΔΟΥΣ ΑΠΑΡΧΗΝ ΔΕΞΙΑΝ ΜΟΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Desinit
διδοὺς καθαιρείσθω Desinit
ΔΙΔΩΜΙ Ο ΜΕΛΛΩΝ ΔΩΣΩ Incipit
Διεθέμεθα μὲν ἐκεῖθεν μέλλοντες ἐξιέναι, οὐδ’ ἄνευ θείας προνοίας· εἰς δὲ τὴν ποθουμένην καταντήσαντες ἡσυχίαν Incipit
ΔΙΕΛΑΘΕ ΔΕ ΗΜΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΕΥΝΟΥΧΩΝ Incipit
διεληλυθότα τοὺς οὐρανοὺς τὸν κύριον... ᾦ... ἀμήν Desinit
ΔΙΕΛΘΕΙΝ Desinit
διελθοῦσα τὸ οὖς Desinit
διελύθη ἂν εὐκόλως Desinit
διελύθη ἂν εὐκόλως Incipit
διελύθη ἂν εὐκόλως Desinit
διενέγκοιμι δάμαρτος Desinit
διεξάγοις πρὸς τὸ λυσιτελέστερον ἢ καὶ καμόντας ἤδη τοῖς πόνοις πρὸς ἑαυτὸν προσλαμβάνοις... ἀμήν Desinit
ΔΙΕΣΕΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ Desinit
ΔΙΕΣΩΣΕ ΤΙΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ Titulus initialis
Διέσωσέ τις ἐμπρησμοῦ γενομένου τὸν ἑαυτοῦ πατέρα. πειρώμενος σώζειν καὶ τὴν μητέρα καὶ τοῦ σῶσαι διήμαρτε καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς προσαπώλεσεν. ἐπεισήγαγεν αὐτῷ μητρυιὰν ὁ πατήρ. αὕτη δεδεμένον φάρμακον ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ παιδὸς ἔδειξε τῷ πατρί. καὶ πυνθανομένου τοῦ πατρὸς πόθεν εἴη τὸ φάρμακον οὐδὲν ἀπεκρίνατο. μετὰ ταῦτα γράφων διαθήκην τῇ μὲν γυναικὶ τὸν κλῆρον εἴασεν, ἀποκληρονόμον δὲ τὸν παῖδα κατέλιπε. καὶ νυκτὸς θορύβου γενομένου κατὰ τὴν οἰκίαν καὶ πολλῶν συνελθόντων εὕρηται ὁ μὲν πατὴρ νεοσφαγής, τὸ δὲ ξίφος τοῦ παιδὸς παρακείμενον, ἡ δὲ μητρυιὰ παρακαθεύδουσα, ὁ δὲ τυφλὸς ἑστὼς ἐπὶ τοῦ οὐδοῦ τῆς οἰκίας ἐν ᾗ καθ’ ἑαυτὸν ἔμενεν. ἀντεγκαλοῦσιν ἀλλήλοις ὁ τυφλὸς καὶ ἡ μητρυιά. Titulus initialis
ΔΙΕΤΙΑΝ ΟΛΗΝ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ Incipit
διεψεύσθησαν τῆς Desinit
Δίζεαι μαθέειν Incipit
ΔΙΗΓΑΤΑ ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΠΟΤΕ ΥΠΗΓΑ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΠΟΛΙΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΣΚΑΛΩΝΙ Incipit
διήγγελται φρουρός Desinit cuiusdam partis
Διηγεῖτο δὲ ἡμῖν γεγενῆσθαι ἐκεῖσε Incipit
Διηγήθησάν τινες τῶν πατέρων ὅτι ἦτον ἕνας γέρων ὁποῦ ἠξιώθη ἀπὸ Θεοῦ Incipit
Διήγημα ἱστορικὸν κατὰ Μύρωνα τὸν χαλκουργόν Titulus initialis
Διήγημα ἱστορικὸν κατὰ τὴν ἄμπελον καὶ τοὺς βότρυς Κυδίου τοῦ ζωγράφου Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΩΝΑ ΤΟΝ ΜΗΘΥΜΝΗΑΙΟΝ Titulus initialis
Διήγημα τὸ κατὰ τὸν Φαέθωνα Titulus initialis
Διηγήματα Titulus initialis
Διήγην βούλωμαι διηγήσασθαι ἡμῶν ... ἦν τις ἀνὴρ φοβούμενος τὸν θεὸν ... σωζώμενος Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΜΕΝΟΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΥΒΙΗΝ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΩΣ ΗΔΥΩΗΘΗΜΕΝ Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΝΤΟ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΣ ΓΕΡΩΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΙΤΟΝ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Incipit
Διηγήσαντο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης καὶ ὁ ἀββᾶς Σωφρόνιος λέγοντες ὅτι ἀπελθόντες πρὸς τὸν ἀββᾶν Νεῖλον διαλαβούσης κυριακῆς Incipit
Διηγήσαντο ἡμῖν οἱ μαθηταὶ τοῦ ἀββᾶ Εὐλογίου ὅτι ὅτε ἀπέστελλεν ἡμᾶς ὁ γέρων εἰς Ἀλεξάνδρειαν πρὸς τὸ πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον ἡμῶν Incipit
Διηγήσατο ¨ημῖν Γεώργιος ὁ τῆς Ἄφρων χ.ωρας ἔπαρχος γεγονὼς ... ὅτι ἐν τῇ χώρᾳ μου Incipit
Διηγήσατό (μοί) τις (ὅσιος καὶ μέγας) γέρων (λέγων) ὅτι Ξενοφῶν τις (ὀνόματι) συγκλητικὸς (γέγονε) ὑπὲρ πᾶσαν εὐπορίαν (ὑπάρχων) Incipit
Διηγήσατο γὰρ τοῖς ἡμετέροις πατράσι Λεόντιος ὁ γενόμενος ἐπίσκοπος Νεαπόλεως Incipit
Διηγήσατο γέρων τις τῶν πατέρων ὅτι· Εἰς ἓν τῶν προαστείων Ἀντιοχείας μοναστήριον ἐστι γυναικῶν Incipit
Διηγήσατο δοικητής τις λέγων ὅτι ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως, τοῦ υἱοῦ Λέοντος καὶ Ζωῆς, γαμβροῦ δὲ Ῥωμάνου βασιλέως τοῦ γέροντος, ἀπστάλην εἰς Ἀνατολικοὺς διοικητὴς Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΩΣ ΗΤΟΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΥΝΑΙΚΙΟΝ ΕΞΩ ΜΕΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ Incipit
Διηγήσατο ἕνας φιλόχριστος διάκονος ἀπὸ τὴν Μελιτηνήν Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν γέρων ἅγιος ὅτι ἐγένετο ἐν Κυρίνῃ Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν Γεώργιός τις φιλόχριστος καὶ φιλομόναχος Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Ἀνδρέας ὅτι ὡς ἤμην νεώτερος Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Βασίλειος ὁ πρεσβύτερος ... ὅτι ἠκηκόει τινῶν ... ὅτι Ἐν τῇ τῶν Παλαιστινῶν χώρᾳ ἐν πολυάνδρῳ τινὶ κώμῃ ἐν ᾗ κατώκουν χριστιανοί τε καὶ ἑβραῖοι Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Εὐστάθιος ὁ τραπεζίτης ὅτι ὅτε ἤμην κοσμικός Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Ἠλίας ὁ βοσκὸς ὅτι Ἐν μιᾷ καθημένου μου πλησίον τῆς μονῆς τῶν Εὐνούχων ὡς περὶ ὥραν ἕκτην ἐκραύγασε γυνὴ εἰς τὸ σπήλαιόν μου Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΗΜΙΝ Ο ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΙΑΣ Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Κυριακός Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Κυριακὸς ὅτι δύο τινὲς τῶν ἀδελφῶν... Μάρων τε καὶ Κλμάτιος Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Πέτρος ὁ μαθητὴς τοῦ ἀββᾶ Ἡσαίου ὅτι Καθημένου μού ποτε... ἦλθόν τινες ἀπὸ τὸ ὀκτωκαιδέκατον Ἀλεξανδρείας Incipit
διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Σεραπίων ὅτι εὑρίσκετο εἰς τὴν ἐνδοτέραν ἔρημον Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀββᾶς Σιλουανὸς λέγων περὶ τῶν ἔτι περιόντων Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΗΜΙΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν ὁ πανόσιος πατὴρ ἡμῶν Παφνούτιος ὅτι Πλησίον Πτολεμαίδος Incipit
διηγήσατο ἡμῖν ὁ προειρημένος ... ὡς ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς χρόνοις γενόμενον Desinit
Διηγήσατο ἡμῖν περὶ τοῦ ἐν ἁγίοις Ἀπολλιναρίου πάπα Ἀλεξανδρείας ὅτι πάνυ ἦν ἐλεήμων καὶ συμπαθὴς Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν τις γέρων πάνυ ἐνάρετος Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν τις διάκονος τῷ γένει Μελιτηνὸς ὀνόματι Ἰωάννης Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν τις πρεσβύτερος ὀνόματι Πέτρος ἐλθὼν ἀπὸ Ῥώμης Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν τις πρεσβύτερος ὀνόματι Πέτρος, ἐλθὼν ὑπὸ Ῥώμης Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν τις τῶν πατέρων ἡ ἁγία μακαρία Θεοδώρα Incipit
Διηγήσατο ἡμῖν τις φιλόχριστος οὖσιν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ὅτι Μονάστριά τις πρεσβῦτις πάνυ Incipit
Διηγήσατο Λέοντιος ὁ Ἀπαμεὺς Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΜΟΙ ΒΕΡΡΟΙΑΙΟΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΧΟΣ Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΜΟΙ Ο ΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΜΙΟΣ Incipit
Διηγήσατό μοι ὁ ἀββᾶς Στέφανος Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΜΟΙ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Incipit
Διηγήσατό μοι ὁ πρεσβύτερος Ἀθανάσιος πρᾶγμα φοβερὸν Incipit
Διηγήσατό μοι τις τῶν πατέρων ὅτι ἐν Θεσσαλονίκῃ ὑπῆρχεν μοναστήριον παρθένων Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ Ο ΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΣΧΟΣ Incipit
Διηγήσατο ὁ ἀββᾶς Δαινὴλ ὁ σκητιώτης ὅτι ἀδελφός ποτε ἐν Αἰγύπτῳ διάγων περιεπάτει ἐν ὁδῳ Incipit
Διηγήσατο ὁ ἀββᾶς Δανιὴλ ὅτι ἐγένετό τις μοναχὸς Δοῦλας ὀνόματι, ὃς καὶ ἐν τοῖς μεγάλοις τῶν πατέρων ἐλογίσθη Incipit
Διηγήσατο ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης τοῦ μακαρίου Χριστοδούλου ὅτι Καθεζομένου μουμ φησίν, ἐν τῇ οἰκεσίᾳ λαύρᾳ Incipit
Διηγήσατο ὁ ἀββᾶς Κύριλλος... Πρὸ ὀλίγου τινὸς χρόνου Incipit
Διηγήσατο ὁ ἀββᾶς Στέφανος ὁ Μωαβίτης Incipit
Διηγήσατο ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος ὁ ἐπίσκοπος ὅτι ἐπὶ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου Incipit
Διηγήσατο ὁ μακάριος ἀββᾶς Λογγῖνος ... Πατρίκιός τις μέγας Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΣΚΗΤΙΩΤΟΥ Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΠΟΤΕ Ο ΣΟΦΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ ΟΤΙ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΝΕΑΝΙΑΝ ΟΦΘΑΛΜΙΤΗΝ Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΤΙΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΕΝ ΟΤΙ ΗΤΟΝ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Incipit
Διηγήσατό τις ἄξιος Incipit
Διηγήσατό τις γέρων ὅτι ἦν τις, φησί, πάνυ εὐλαβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεόν. Καὶ ἐμπορευόμενος μετὰ καὶ ἄλλων συνεμπόρων Incipit
Διηγήσατό τις ὅτι Μαγιστριανός Incipit
Διηγήσατό τις ὅτι Μαγιστριανός τις πράκτωρ νεώτερος καλὸς πάνυ τῷ εἴδει ὑπηρέτει βασιλικαῖς ἀποκρίσεσιν Incipit
Διηγήσατό τις ὅτι μαγιστριανός τις πράκτωρ νεώτερος καλῷ πάνυ τῷ εἴδει ὑπηρέτει βασιλικῶς ἀπκρίσεσιν Incipit
Διηγήσατό τις ποτε περί τινος μοναχοῦ ὅτι παρακαλεῖ τὸν θεὸν ἵνα αὐτὸν ἀξιώσῃ γενέσθαι ὥς τὸν Ἰσαὰκ Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΤΙΣ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΟΤΙ ΗΝ ΤΙΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ Incipit
Διηγήσατό τις τῶν πατέρων (τις γέρων) ὅτι Ἦν τις παρθένος πρεσβῦτις πάνυ προκόψασα Incipit
Διηγήσατό τις τῶν πατέρων ὅτι εἰς ἓν τῶν προαστείων Ἀντιοχείας Incipit
Διηγήσατο τις τῶν πατέρων ὅτι Ἔλεγεν ὁ ἀββᾶς Θεόδωρος ὁ Ἡλιώτης ὅτι ἧν τις ἔγκλειστος εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ἀγωνιστὴς πάνυ Incipit
Διηγήσατό τις τῶν πατέρων ὅτι ἦν τις γυνὴ ἐν πόλει τῶν Ἀμασέων ὀνόματι Θεοδότη, εὐγενὴς καὶ φοβουμένη τὸν θεὸν Incipit
Διηγήσατό τις τῶν πατέρων ὅτι Πρεσβύτερός τις τῶν παρ' ἡμῖν ἐπιχωρίων Incipit
Διηγήσατό τις τῶν πατέρων περί τινος φιλοχρίστου ἀνδρὸς ὀνόματι Μαρτυρίου Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΤΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΝ Incipit
διηγήσατό τις τῶν πατέρων, ὅτι εἰς τὴν Θεσσαλονίκην Incipit
Διηγήσατο τις τῶν σοφῶν ὅτι ὁ παράνομος Ἰούδας Incipit
Διηγήσατό τις φιλόχριστος Γεώργιος Incipit
Διηγήσατό τις φιλόχριστος ὀνόματι Ἰωάννης ὅτι Ἐν Κωνσταντινουπόλει διάγοντός μου παρέμενόν τινι ἰλλουστρίᾳ γυναικί Incipit
ΔΙΗΓΗΣΑΤΩ ΕΝ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΙ Incipit
Διήγησιν ξένην καὶ παράδοξον ἀκούσατε σήμερον παρ' ἐμοῦ, ἀγαπητοί Incipit
Διήγησιν ὀφείλω ὑμῖν διηγήσασθαι, ἀδελφοὶ... Ἦν τις ἀνὴρ εὐλαβαίᾳ καὶ εὐποιίᾳ πολλῇ θεαρέστως Incipit
Διήγησις γενομένη θαῦμα ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ ὄρει Ἄθωνος πλησίον εἰς ταῖς Καραῖς Titulus initialis
Διήγησις γραμμένη παρ' ἐμοῦ φιλοσόφου Παρασπονδυλὸς Ζοτικῶς, ὧ γέγονε γὰρ ἐν τόπῳ Βάρνας μηνὸς νοευρίου ιγ', ἡμέρα τετράδη. Ταῦτα γὰρ γέγωναν ἐν τόπῳ Βάρνας Titulus initialis
Διήγησις διαλαμβάνουσα ὅτι χρὴ ἄνευ προτροπῆς ἀρχιερέως ἀναδέχεσθαι λογισμοὺς Titulus initialis
Διήγησις εἰς τὸν θρῆνον τοῦ προφήτου Ἱερεμίου περὶ τῆς Ἱερουσαλήμ Titulus initialis
Διήγησις ἐκ τοῦ βίου τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου περὶ τοῦ ὀχληθέντος ὑπὸ πορνείας Titulus initialis
διηγησις εστιν ηδη Desinit abruptus
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΘΑΥΜΑΣΙΩΤΑΤΗ ΔΙΑ ΤΙΝΑ ΤΡΟΠΟΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑΝ ΕΚΟΨΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ... Titulus initialis
Διήγησις θαυμάτων τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μάρτυρος Ἀναστασίου Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΟΠΤΑΣΙΑ ΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΗΣ ΜΕΤΟΝΩΜΑΣΘΕΙΣΗΣ ΣΟΦΡΩΝΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ Titulus initialis
Διήγησις μερικὴ τῶν μεγάλων μετ' ἐγκωμίων θαυμάτων τοῦ μεγαλοπρεποῦς ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ συλλεγεῖσα ἀπό τε τῆς παλαιᾶς καὶ τῆς νέας γραφῆς Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΓΗΣ, ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ Κ.Τ.Λ. Titulus initialis
Διήγησις οὐρανοῦ τε καὶ γῆς, ἡλίου καὶ σελήνης, ἀστέρων καὶ χρόνων καὶ ἡμερῶν ποίημα Titulus initialis
Διήγησις πανὴ ὠφέλιμος Μακαρίου μοναχοῦ τοῦ Αἰγυπτίου Titulus initialis
Διήγησις πανὴ ὠφέλιμος τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου Titulus initialis
Διήγησις πάνυ ὠφέλιμος περὶ τοὺς ἁγίους καὶ θαυπαστοὺς τόπους τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλήμ, ποίημα Μανουὴλ Σοφιανοῦ Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩ ΠΡΟΝΟΙΑΝ Titulus initialis
Διήγησις πάνυ ὠφέλιμος τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΠΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ ΤΟ ΠΩΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΚΑΙ ΑΝΕΘΡΑΦΗ Titulus initialis
Διήγησις πάσης ὡφελείας καὶ μνήμης ἀξία ἐκ τῶν ἁγίων πατέρων Titulus initialis
Διήγησις περὶ ῥιπτομονάχου τινος κυρίου Ἰωννᾶ ἱερομονάχου καὶ πνευματικοῦ ἡγουμένου τῆς ἁγίας μονῆς τῆς Ὁδηγητρίας τῆς ἐν τῷ Βαλσαμωνερῷ Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Titulus initialis
Διήγησις περὶ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου. Titulus initialis
Διήγησις περὶ τοῦ ἁγίου καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος καὶ περὶ τοῦ μεγάλου ἐν βασιλεύσι Κωνσταντίνου Titulus initialis
Διήγησις περὶ τοὺ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ Σύρου Titulus initialis
Διήγησις περὶ τῶν ἀναιρεθέντων ἁγίων πατέρων τῶν ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει ὑπὸ τῶν λατινοφρονούντων Titulus initialis
Διήγησις περὶ τῶν ἀναιρεθέντων ἁγίων πατέρων ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει Ἄθω Titulus initialis
Διήγησις περὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἀντιχρίστου τὸ πῶς μέλλει γενέσθαι καὶ περὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος Titulus initialis
Διήγησις συναξισμένη περὶ τῆς θείας σταυροπροσκυνήσεως Titulus initialis
Διήγησις συναξισμένη περὶ τῆς θείας σταυροπροσκυνήσεως Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΗΤΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΚΠΛ Titulus initialis
διήγησις τοῦ ἁγίου τόπου τῶν ἱεροσωλύμων Titulus initialis
Διήγησις τοῦ μαθητοῦ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Ἀλεξανδρέως Titulus initialis
Διήγησις τοῦ μαθητοῦ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Ἀλεξανδρέως Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΕΦΡΑΙΜ Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΖΩΣΙΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΚΑΡΩΝ Titulus initialis
Διήγησις τῶν ἁγίων πατέρων πολλὰ ὡφέλιμος περὶ τῆς θείας κοινωνίας Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΕΝ ΑΡΜΕΝΙΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ... Titulus initialis
Διηγησις των παμμεγιστων θαυματων των αγιων αρχαγγελων. Titulus initialis
Διήγησις τῶν τεταγμένων τριῶν πόλων· τοῦ τε ἡλιακοῦ κύκλου... Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΥΦΕΛΗΜΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΣΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΤΟΥ Titulus initialis
Διήγησις φλεγοτομίας ἡ κεφαλή τοῦ ἀνθρώπου · ἔχει φλέϐας κ' · ἔχει δὲ καὶ δύο φλέϐας ὀπίσω εἰς τὰ ὠτία Incipit
διήγησις ψυχωφελῆς ἐκ τοῦ λειμοναρίου περὶ ταπεινώσεως καὶ ὑποταγῆς γνησίου υἱοῦ πρὸς τὸν ἑαυτὸν πατέρα Titulus initialis
Διήγησις ψυχωφελής τινος μοναχοῦ ἐναρέτως βιοῦντος Titulus initialis
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΩΦΕΛΗΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΙΝΗ ΤΙΝΑΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Η ΧΡΗΜΤΑΟΣ Titulus initialis
Διήγησις ὠφέλιμος γενομένη ἐν Ἁφρικῇ Titulus initialis
Διήγησις ὠφέλιμος πρὸς τοὺς ὑπακούοντας Titulus initialis
διηγοῦντο οὖν περὶ αὐτοῦ ὅτι ἀνδρωθεὶς ἐγένετο ἀνὴρ βιώσας κατὰ θεὸν Desinit
Διηνεκῶς ἐππωμένος ὑπερεύχου μου δέσποτα τιμιώτατε καὶ ὁσιώτατε Desinit
Διηνεκῶς. Ἀμήν Desinit
Διηνεκῶς. Ἀμήν Desinit
Διηνύσαμεν τῆς νηστείας τὸν πλοῦν Incipit
Διηνύσαμεν τῆς νηστείας τὸν πλοῦν Incipit
Διηνυσάμην καὶ ἐπερασάμην τῆς νηστείας Incipit
διήρηκεν ἕως τοῦ νῦν. Desinit
διίαμβος Desinit
ΔΙΚΑΖΟΝΤΟΣ ΑΓΕΣΘΑΙ Desinit
δικαι]οσύνη καὶ ὑψηλοφροσύν. Ὁ δὲ τελώνης ἁμαρτίαν καὶ ταπεινοφροσύνην Incipit abruptus
ΔΙΚΑΙΟΝ ΟΦΛΗΜΑ Desinit
Δίκαιον, ἀγαπητοί, σήμερον ἐπισκέψασθαι Incipit
ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΑΝ ΦΘΑΣΗ Incipit
ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΑΝ ΦΘΑΣΗ ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΙ Incipit
ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ Η ΚΡΙΣΙΣ ΣΟΥ Incipit
ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΙΜΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ ΑΞΙΟΥΣΘΑΙ Incipit
Δίκαιος ἔρανος ἁγαθοῖς ἀνδράσιν ἀρετῆς ἕνεκεν Incipit
ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΥΧ Ο ΜΗ ΑΔΙΚΩΝ Incipit
Δικαιοσύνη Titulus initialis
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΘΝΟΣ ΥΨΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ Incipit
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΣΤΙ ΣΤΑΘΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΙΣ Incipit
δικαιοσύνην ἐπέτυχεν· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν· χάριτι… Desinit
Δικαιοσύνην καλὸν μὲν ἐπιτηδεύειν Incipit cuiusdam partis
δικαιοσύνης ἐκτήσατο· ἧς Desinit
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΕΘΕΙ Incipit
δικαιοσύνης οἰκεῖοι διαμείναντες, τῶν ἑπομένων τῇ δικαιοσύνῃ τιμῶν τευξώμεθα παρὰ Χριστοῦ, ᾧ... Desinit
ΔΙΚΑΙΟΥΣ ΚΟΛΑΖΕΤΕ Desinit
Δικαίων μνήμῃ καὶ ὁ κόσμος ἀγάλλεται Incipit
δικαιων τιμην· την δε των Desinit abruptus
Δικαιώσω έπιστρέψη εἰς κρίσιν Desinit
δικαστής φησιν Incipit
ΔΙΚΗ Η ΥΠΕΡ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Incipit
Δίκη ἥτε θεὸς, καὶ τὸ πρᾶγμα οὗ προέστηκεν ὁ δικάζων Incipit
δίκην Incipit
ΔΙΚΗΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΑΡΑΔΕΔΕΤΑΙ Incipit
ΔΙΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Titulus initialis
διὸ γενώμεθα ἑαυτῶν βελτίους τῇ συμβουλῇ, ἵνα καὶ ἡμεῖς εὑρεθῶμεν μακάριοι ... ἀμήν Desinit
διο επι την του παροντος βιβλιου, εδραμε συγγραφην. Desinit
διο επι την του παροντος βιβλιου, εδραμε συγγραφην. Desinit
διο και αφ’ ενος ε[γεννηθησαν] (εγεννηθησαν) Desinit abruptus
Διὸ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. Οὐκ ἐγράφη δὲ δι' αὐτὸν μόνον Incipit
διο και Ιησους ινα. Incipit abruptus
διο και ουτω ελεγετο. Desinit
διὸ καὶ παρὰ τοῖς πᾶσιν ἐμνημονεύθη. Desinit
διο και παρα τοις πασιν εμνημονευθη. Desinit
διο και παρα τοις πασιν εμνημονευθη. Desinit
διο και παρα τοις πασιν εμνημονευθη. Desinit
διο και παρα τοις πασιν εμνημονευθη. Desinit
διὸ καὶ τὴν γενικὴν ἔχει ἐπαγομένην Desinit
διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἐκ σοῦ ἅγιον κληθήσεται Υἱὸς Θεοῦ. Αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
διο και το προοιμιον της ευαγγελικης γραφης, κατ' ακριβειαν εποιησατο. Desinit
διὸ καὶ τὸ προοίμιον τῆς εὐαγγελικῆς γραφῆς. κατ'ἀκρίβειαν ἐπαγγέλλεται. Desinit
διὸ καὶ τὸν ὄλεθρον αἰώνιον ἐκληρώσατο· ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, μνημονεύσωμεν… ἀμήν. Desinit
διὸ καὶ ὡριμαία κέκληται Desinit
Διὸ νύκτωρ τε καὶ μεθ’ἡμέραν, καὶ σιωπῶντες καὶ φθεγγόμενοι, σοὶ δόξαν ἀναπέμπομεν, ἐν σοὶ ἔχοντες τῆς ζωῆς τὰς ἐλπίδας, νῦν... Desinit
διο ο κοσμος σε δοξαζει· Desinit
Διό, Χριστὲ παμβασιλεῦ, θᾶττον τυχεῖν τοῦ πόθου, μὴ προλαβὼν ὁ θάνατος ἀκάθαρτον, φεῦ, λάβῃ Desinit
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΙΝΟΣ ΔΙΑΤΙ ΤΟ ΧΡΥΣΙΟΝ Incipit
Διογένης μειράκιον ἰδὼν ἀτακτοῦν τὸν παιδαγωγὸν ἔπαισεν ἐπειπών· τί γὰρ τοιαῦτα παιδεύεις; Titulus initialis cuiusdam partis
ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟ ΣΤΙΓΜΗΣ Θ Desinit
Διόδωρος μὲν κἀνταῦθα ὁ κατήγορος. Incipit cuiusdam partis
Διοδώρωι Titulus initialis
διοικοῦντι τὸν βίον τὸν ἑαυτοῦ· τῷ δὲ Θεῷ... Desinit
ΔΙΟΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ Titulus initialis
ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙ Titulus initialis
ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙ. ΕΠΕΙΔΗ ΣΟΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΟΥΣΙΚΩΤΑΤΩ ΠΑΝΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ Incipit
Διοκλητιανὸς ἀνελὼν Καρῖνον τὸν υἱὸν Κάρου Incipit
Διοκλητιανὸς ἡνίκα καὶ Μαξιμιανὸς τῆς Ῥωμαικῆς εἶχον τὰ σκῆπτρα ἀρχῆς Incipit
Διοκλητιανὸς ἡνίκα τῶν τῆς βασιλείας σκηπτρῶν ἐκράτει, ὁ τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ ἠγαπημένος καὶ ἐπιστήθιος Incipit
Διοκλητιανὸς καὶ Μαξιμιανὸς οἱ βασιλεῖς ἐν τῇ μητρόπολει Νικομηδείας Incipit
Διοκλητιανὸς καὶ Μαξιμιανὸς οἱ βασιλεῖς ἐν τῇ μητροπόλει Νικομηδείας Incipit
Διοκλητιανὸς ὁ Ῥωμαίων αὐτοκράτωρ ἀναξίως τῶν σκήπτρων ἐπιλαβόμενος Incipit
Διοκλητιανοῦ βασιλεύοντος ἀνθυπατεύοντός τε Πρίσκου τῆς Εὐρώπης, ἦν ἀθροισμὸς μέγας τῶν χριστιανῶν ἐν τῇ πόλει Incipit
Διοκλητιανοῦ βασιλεύοντος ἐν Ῥώμῃ Incipit
Διοκλητιανοῦ βασιλεύοντος κατὰ πρῶτον ἔτος τῆς αὐτοῦ βασιλείας Incipit
Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ Γαλερίου τὴν τῶν Ῥωμαίων ἀρχὴν διεπόντων Incipit
Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν δυσσεβῶν καὶ ἀθέων τὴν τῶν Ῥωμαίων διεπόντων ἀρχὴν Incipit
Διοκλητιανοῦ ὁ πάντων βασιλέων ἀνοσιώτατος τὴν ἑλληνικὴν πλάνην Incipit
Διοκλητιανοῦ τὰ Ῥωμαίων σκῆπτρα διέποντος Πρίσκου τε περὶ τὴν Ἀσίαν ἀνθυπατεύοντος Incipit
Διοκλητιανοῦ τὰ Ῥωμαίων σκῆπτρα διέποντος, Σελίνου τε τοῦ ἐπάρχου τὴν ἀνατολὴν κατατρέχοντος Incipit
Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως κρατοῦντος τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς καὶ βασιλεύοντος τῶν Πάρθων Ἀρταβάνου υἱοῦ Ἀλασοὺρ Incipit
Διοκλητιανοῦ τοῦ δυσσεβοῦς βασιλεύοντος καὶ Μαξιμινοῦ τοῦ ἀπηνοῦς Incipit
Διοκλητιανοῦ τοῦ δυσσεβοῦς τῆς Ῥωμαίων βασιλείας τὰ σκῆπτρα διέποντος Incipit
Διοκλητιανοῦ τοῦ τυράννου συσσεβῶς τὰ τῆς Ῥωμαϊκῆς ἀρχῆς σκῆπτρα ἕποντος Incipit
Διοκλητιναοῦ τοῦ τυράννου τῆς Ῥωμαίων ὡς οὐκ ὤφελεν, ἀρχῆς Incipit
Διομήδην τὸν θαυμάσιον τίς ἱκανὸς ἐπαινέσαι ἀξίως Incipit
Διομήδους Titulus initialis cuiusdam partis
Διονύσιον τὸν πάνυ Incipit
Διονύσιον τὸν πάνυ τὸν τοῦ Χριστοῦ μάρτυρα Incipit
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΜΜΑΙΩΙ ΤΩΙ ΦΙΛΤΑΤΩΙ ΠΛΕΙΣΤΑ ΧΑΙΡΕΙΝ Titulus initialis
Διονυσιος Βασιλιδη τω αγιωτατω μου υιω, και αδελφω και συλλειτουργω, και θεοπρεπει εν κυριω, χαιρειν. Titulus initialis
Διονύσιος Βυζάντιος Incipit
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΝΑΙΩΙ ΠΟΜΠΗΙΩΙ ΧΑΙΡΕΙΝ Titulus initialis
Διονύσιος ὁ Ἀρεωπαγίτης, ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν, ἀνὴρ ἐλλογιμώτατος Incipit
Διονύσιος ὁ μέγας αὐτήκοος γεγονὼς τῆς τῶν ἀποστόλων τοῦ χρίστου φωνῆς Incipit
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Incipit
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Titulus initialis
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΜΜΑΙΩΙ ΤΩΙ ΦΙΛΤΑΤΩΙ ΧΑΙΡΕΙΝ Titulus initialis
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ Titulus initialis
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙ ΚΑΙ ΝΥΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΕΓΕΣΙΣ Titulus initialis
Διονυσιου του Αρειοπαγιτου προς Απολλοφανην περι της εν τῳ σωτηριω σταυρω γεγονυιας εκλειψεως. Titulus initialis
Διονυσίου τοῦ ἀρεοπαγίτου περὶ θυμοῦ καὶ ἐπιθυμίας Titulus initialis
διόνυσος ὁ τύραννος κιθαρωδοῦ εὐδοκιμοῦντος Incipit
ΔΙΟΠΕΡ ΚΑΙ ΤΙΣΙΝ ΟΥ ΔΙΔΟΤΑΙ Desinit
διορατικὸς καὶ γεμᾶτος τῆς εὐωδίας τοῦ ἁγίου πνεύματος Desinit
Διορθῶσαι τὰ κατ’ αὐτὴν ὁ Κύριος, ὡς αὐτὸς ἔχει θέλημα, καὶ εὐχόμεθα ἡμεῖς, εἰ καὶ μὴ δυνάμεθα, ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Desinit
διορισθεισα παρα των εν Νικαια συνελθοντων τιηʹ αγιων πατερων ημων. Desinit
ΔΙΟΣ ΒΟΤΑΝΗ ; ΕΡΜΟΥ ΠΑΝΤΑ ; ΑΡΝΟΓΛΩΣΣΟΝ ΑΡΕΩΣ Incipit
ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΟΥ ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Titulus initialis
Διοσκορίδου περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν Titulus initialis
Διοσκορίδους Titulus initialis
ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΑΡΧΗ. ΠΡΟΣ ΕΞΟΧΑΔΑΣ. ΠΕΛΑΓΙΑ Titulus initialis
Διοσκόρῳ ἱερεῖ τοῦ μεγάλου Σαράπιδος τοῦ ἐν Ἀλεχανδρείᾳ θεοῦ τε συνευδοκοῦντος Συνέσιος φιλόσοφοσ χαίρειν. Τῆς πεμφθείσης μοι ἐπιστολῆς παρὰ σοῦ Incipit
ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥΣ ΒΙΒΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΣ ΤΟΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΧΙΣΚΩΝ Titulus initialis
διόσων (sic) ἦλθε Incipit
ΔΙΟΤΙ ΑΝΕΓΡΑΦΗ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΑΡΝΑΟΥΜ ΔΙΟΤΙ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ ΕΝ ΑΥΤΗ Incipit
διότι γνόντες τὸν θεὸν οὑχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν Incipit abruptus
διότι ὁ μὲν Λίχας ἐδείπνιζε τοὺς ἐπιδημοῦντας ἐν Λακεδαίμονι ξένους ὲν καιρῷ... Desinit
διότι οὐ καθαρῶς ταῦτα ἐπιτελοῦνται πρὸς τὸν Θεόν Desinit
διότι πᾶσι προεκηρύχθη ἡ κατὰ τοῦ Πατρὸς ἐπανάστασις Desinit
διότι στέκεται εἰς μαρτύριον αὐτῶν. τέλος τῶν θείων Ἱεροσολύμων Desinit
διοτι το προοιμιον της ευαγγελικης γραφης, κατα ακριβειαν εποιησατο: Desinit
Διπλῆ τῆς παρούσης πανηγύρεως, ἀγαπητοί, ἡ ὑπόθεσις, ἀποστολικῆς γὰρ ἅμα καὶ μαρτυρικῆς εὐωδίας πεπλήρωται Incipit
ΔΙΠΛΗΣ ΟΥΣΗΣ ΩΣ ΕΦΑΜΕΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΣ Incipit
ΔΙΠΛΟΥΝ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ Incipit
Διπλοῦν τὸ εἶδος τῶν πειρασμῶν. Incipit
ΔΙΠΛΟΥΣ ΜΗ ΕΣΟ ΜΗΔΕ ΤΕΚΤΥΝΕ ΔΟΛΟΥΣ Incipit
Δίς, φησὶ ἡ παροιμία, τὰ καλά· λοιπὸν ὑπόθεσις τοῦ λόγου μοι καὶ πάλιν ὁ λαμπρὸς ὀρφανοτρόφος Incipit
δισπόνδειος ἐκ τεσσάρων μακρῶν οἷον Ἡρακλείδης Desinit
Δισσοὶ λόγοι Incipit
Διττὰς ἡμῖν ὁ λόγος Ἀναστασίας οἶδε γνώριζεν, ἐπιφανεῖς μὲν ἄμφω Incipit
ΔΙΤΤΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Incipit
ΔΙΤΤΗΣ ΟΥΣΗΣ Incipit
ΔΙΤΤΗΣ ΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΣ Incipit
Διττῆς προφάσεως σήμερον συνέλευσιν ἄγομεν Incipit
Δίττος μοι φόβος ἐνέσκηψε Incipit
δίχα τῆς σαρκὸς προσάγεται [ Desinit
δίχα τοὺς καὶ ἐξαγώ Desinit
ΔΙΨΩΣΑΝ ΝΑΜΑΤΩΝ ΖΩΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΟΜΕΝΗΝ ΕΥΣΕΒΩΣ Incipit
Διωγμοῦ κινηθέντος ὑπὸ Δομετιανοῦ τοῦ κατὰ τοὺς χρόνους τῶν ἀποστόλων ἐνακμάσαντος Incipit
δίωκε τ' ἀφανῆ Desinit
ΔΙΩΚΕΙΝ ΜΕΤΑ ΣΠΟΥΔΗΣ ΔΥΝΗΣΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΚΡΑΝ ΔΙΚΗΝ ΔΙΑΦΥΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΗΡΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ ΑΓΑΘΩΝ Desinit
διώκειν τὸν ἀκατάληπτον Desinit