Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Αρ

Détails contenus par liste alphabétique Type
Ἀρ΄χετυπον Διδοῦς Ἐρικυδέος, ὦ ξένε, λεύσεις Incipit
ΑΡ' ΟΥΝ ΑΤΟΝΗΣΕΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΝ Incipit
Ἆρ' οὖν οἱ δι' αἵματος μόνοι μάρτυρες Incipit
ἆρ’ ἀετός σε, μάρτυς, οὐ κόραξ κύει Desinit
Ἆρ’ ἐκ πετρῶν ἦν. Ἁβραὰμ παῖς Ἡρῴδης Incipit
Ἆρα ἀληθῆ τὰ συμβάντα περὶ ἡμας Incipit
Ἆρα ἄν, ὦ φιλότης, εἴ μοι περὶ ἀγροὺς ἐτύγχανεν Incipit
Ἆρα ἀπηλάσατε ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν τὴν πονηρὰν τῶν ὅρκων συνήθειαν; Incipit
Ἄρα γε γινώσκετε πόθεν ἡμῖν ὁ λόγος Incipit
Ἄρα εἴ τις σοφιστεύειν ἐπιβαλλόμενος Incipit
ΑΡΑ ΕΙ ΧΡΕΩΣΤΗΝ ΤΙΝΑ Incipit
ΑΡΑ ΕΙΣ ΠΟΙΑΝ ΚΟΛΑΣΙΝ ΑΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΕΣ Incipit
ΑΡΑ ΕΜΕΜΝΗΣΘΕ ΗΜΩΝ Incipit
ΑΡΑ ΕΣΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΥΤΑ Desinit
Ἄρα ᾔδει ὁ Ἀδὰμ τὸ καλοῦ καὶ πονηροῦ Incipit
Ἆρα θεοῦ καὶ δεσπότου πρῶτον ὑμνήσω μακροθυμίαν Incipit
Ἆρα ἴστε οἷον πικρόν Incipit
ἆρα καθόλου εἰσὶ πράγματα, ἢ φωναὶ μόναι ἢ ἐπίνοιαι Desinit
ΑΡΑ ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΕΙΝ Incipit
Ἆρα κόρον ἐλάβετε τῆς πρὸς Ἰουδαίους μάχης Incipit
Ἆρα μέμνησθε τῆς παραγγελίας, ἣν πρώην Incipit
Ἆρα μὴ εἰς κενὸν τρέχομεν Incipit
ἄρα οἱ πολύτεκνοι πλούσιοι Desinit
Ἆρα οἴδατε καὶ ἐνθυμεῖσθε Incipit
Ἆρα οἴδατε καὶ ἐπίστασθε τῆς χθὲς διδασκαλίας Incipit
Ἆρα οἴδατε καὶ ἐπίστασθε τῆς χθὲς διδασκαλίας Incipit
Ἆρα οἴδατε καὶ ἐπίστασθε τῆς χθὲς διδασκαλίας Incipit
Ἆρα οἴδατε, πόθεν ἡμῖν ὁ λόγος πρώην ἤρξατο Incipit
ΑΡΑ ΟΙΔΕΝ Ο ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΣ Incipit
Ἆρα οὐ οἴδατε καὶ ἐνθυμεῖσθε Incipit
ἄρα οὐ πᾶν ζῶον ἐιστὶν ἀγαθόν Desinit
ΑΡΑ ΟΥΝ ΕΙ ΗΜΕΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΕΚΕΙΝΟΙΣ Incipit
Ἆρα πάντες οἱ αἱρετικοί Incipit
Ἄρα πιστεύουσιν οἱ Ἑλληνες τὴν τοῦ ἄρτου καὶ οἴνου οὐσίαν μεταβάλλεσθαι εἰς τὸ σῶμα; Incipit
ΑΡΑ ΤΙΣ ΓΗΘΕΝ ΑΕΙΡΑΣ Incipit
ΑΡΑ ΤΙΣ ΓΗΘΕΝ ΑΕΙΡΑΣ Incipit
ΑΡΑ ΤΙΣ ΓΗΘΕΝ ΑΕΙΡΑΣ Incipit
Ἆρα τίς γῆθεν ἀείρας. Incipit
Ἆρά τις ἐποίησεν ὅπερ ἠξίωσα; Incipit
Ἆρά τις εὐσεβείας ζῆλον αὐχῶν καὶ λόγων ἔχων ἰσχύν Incipit
Ἆρα τίς τὸν παρόντα βίον ἐλογίσατο εἶναι τοῦτον δραπέτην Incipit
Ἆρα τοσοῦτον δύνανται τύχαι Incipit
Ἆρα ὑμῖν, ὦ φιλότης, οὕτω δοκῶ τις ἀνήκοος εἶναι Incipit
Ἄρα φώθ πλάσας Incipit
ΑΡΑ Ω ΘΕΣΠΕΣΙΩΤΑΤΕ ΠΑΤΕΡ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΔΙΔΑΞΟΝ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ Incipit
ΑΡΑ Ω ΦΙΛΩΝ ΑΡΙΣΤΟΙ ΑΝ ΧΡΥΣΟΣ ΥΜΙΝ Incipit
Ἆράγε τὰ συμβαίνοντα τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Incipit
ἄραντες δὲ τὰ ἅγια λείψανα ἔθηκαν αὐτὰ ἐν σεβασμίῳ τόπῳ δοξάζοντες τὸν Θεόν... ἀμήν Desinit
ΑΡΑΤΕ ΤΗΣ ΓΗΘΕΝ ΑΕΙΡΑΣ Incipit
ΑΡΑΤΕ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΥΜΩΝ Incipit
Ἄρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας ὑμῶν Incipit
ΑΡΑΤΕ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Incipit
ΑΡΑΤΕ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΥΜΩΝ, ΑΔΕΛΦΟΙ Incipit
Ἄρατος πατρὸς μὲν ἦν Ἀθηνοδώρου Incipit
ἀράχνης δὲ αὐτὸ τὸ ζῶον ἀρσενικῶς ἐκφωνούμενον. ἀνὴρ ἀνθρώπου διαφέρει Desinit
Ἀργαλέου πολέμοιο μέγαν κλόνον ἰλιακοῖο Incipit
ΑΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ Desinit
ἀργεῖν βιάζει σοὺς πολυπλόκους λόγους Desinit
Ἀργεμὸν βοτάνη ῥίζαν ἔχει Incipit
ΑΡΓΕΜΟΝΗ ΒΟΤΑΝΗ ΡΙΖΑΝ ΕΧΟΥΣΑ Incipit
ΑΡΓΕΜΩΝΗ ΒΟΤΑΝΗ ΡΙΖΑΝ ΕΧΟΥΣΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Incipit
ΑΡΓΙΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ Desinit
ΑΡΓΙΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ Desinit
Ἀργύρια τὰ καὶ χαλκᾶ στάθμια γράμματα Incipit
Ἀργύριον πάντες φιλέουσι σοφοί τ' ἀμαθεῖς τε Incipit
Ἀργυρίου χρυσίου τε φαάντερον ἠδ' ἐρίτιμον Incipit
Ἀργυροῦν ἦ χρυσοῦν ἑαυτὸν ἱδεῖν Incipit
Ἄρδει μὲν ὁ πολυχείμων Νεῖλος Incipit
Ἅρδει μὲν ὁ πολυχεύμων Νεῖλος ὁ ποταμὸς Incipit
ΑΡΔΕΥΘΗΝΑΙ ΠΛΟΥΣΙΩΣ ΔΑΚΡΥΣΙ ΔΙΔΟΥ Incipit
Ἄρδην βυθίσας Φαραὼ Μωσῆς λέγει Incipit
Ἄρδην βυθίσας Φαραὼ Μωσῆς λέγει. Textus
Ἀρδητὸς ὄρος ἐστιν ἐν ᾦ τοὺς ὄρκους ἐποιοῦντο Incipit
Ἀρδητὸς ὄρος ἐστιν ἐν ᾦ τοὺς ὄρκους ἐποιοῦντο Incipit
Ἀρειανοὶ ταὐτὸν δογματίζουσιν εἶναι τὴν οὐσίαν καὶ τὴν ὑπόστασιν Incipit
Ἀρειανοὺς μὲν καὶ Μακεδονιανοὺς Incipit
Ἀρειανοὺς μὲν καὶ Μακεδονιανοὺς Incipit
ΑΡΕΙΟΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟΝ Incipit
Ἄρειος ὁ τῆς μανίας ἐπώνυμος ἐξεκόπη τῶν πιστῶν Incipit
Ἄρειος ὁ τῆς μανίας ἐπώνυμος ἐξεκόπη τῶν πιστῶν Incipit
Ἄρειος ὁ τῆς μανίας ἐπώνυμος ἐξεκόπη τῶν πιστῶν Incipit
Ἄρειος Πάγος δικαστήριον Incipit
Ἄρειος πρεσβύτερος Ἀλεξανδρείας Incipit
Ἄρειος τρεῖς ὑποστάσεις ὁμολογεῖ Incipit
Ἀρείου τοῦ μιαροῦ αἱρεσιάρχουτῆς τῶν Ἀρειανῶν δυσσεβείας ἐκ τοῦ περὶ τριάδος λόγου. οὕτω ωοῦν νοητέον ἐκείνας τὰ εὐαγγελικὰς φωνὰς Incipit
ΑΡΕΣΑΙ ΤΩ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩ ΝΥΜΦΙΩ Desinit
ἀρέσαι τῷ Θεῷ τοιούτους τρέφοντες ἀθλητάς, ἵνα... Desinit
Ἀρέσκει δ' αὐτοῖς καὶ τέλος εἶναι Incipit
Ἀρεταί εἰσι τέσσαρες, σωφροσύνη Incipit
Ἀρεταί εἰσι τέσσαρες, φρόνησις, σωφροσύνη καὶ ἀνδρεία Incipit
ΑΡΕΤΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΙΣΙ Δ' Incipit
ΑΡΕΤΑΙ ΨΥΧΗΣ ΕΙΣΙΝ ΑΥΤΑΙ Incipit
Ἀρεταὶ ψυχῆς τέσσαρες Incipit
Ἀρεταί ψυχῆς φρόνησις, σωφροσύνη, ἀνδρεία Incipit
Ἀρεταὶ ψυχῆς, εἰσὶν Incipit
ΑΡΕΤΑΣ ΤΑΣ ΜΕΝ ΠΑΘΗΣΑΤΕ ΤΑΣ ΔΕ ΠΟΙΗΣΑΤΕ ΔΟΞΑΝ ΟΥΝ ΑΝΑΠΕΜΨΩΜΕΝ ΤΩ ΠΑΤΡΙ Κ.Τ.Λ. Desinit
ΑΡΕΤΗ ΕΣΤΙΝ ΕΞΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Incipit
Ἀρετή ἐστιν ἕξις καθὴν (καθ'ὴν) ἀγαθοὶ ἐσμὲν, ἀγαθὸς μὲν δὴ τωόντι ὁ θεὸς Incipit
ΑΡΕΤΗΝ Desinit
Ἀρετὴν ἀνδρὸς ἐπαινεῖν κελευόμενος, ἀνδρὸς ᾦ τὸ χρυσοῦν ἐπώνυμον στόμα Incipit
ΑΡΕΤΗΝ ΚΑΤΟΡΘΞΣΑΙ ΔΥΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΜΕΝ Desinit
ΑΡΕΤΗΝ ΜΕΝ ΕΧΩΝ Incipit
Ἀρετῆς καὶ σουδῆς ὁ παλαιὸς ἐπιμελούμενος Incipit
ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΗΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Incipit
Ἀρετῆς οἰκεῖόν ἐστι, κακίαν μισεῖν Incipit
ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΝΟΥΣ Incipit
Ἀρίθμησις ὀνομάζεται ἡ μέθοδος ὁποῦ μὲ προφορικὸν λόγον ἐμποροῦμεν νὰ ὑπῶμεν τὴν δύναμιν Incipit
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Incipit
Ἀριθμητική ἐστιν ἡ τῶν ἀριθμῶν ἐπιστήμη. Ταύτης δὲ πρακτικὸν μέρος Incipit
Ἀριθμιτικη ἐστιν ἐπιστήμη θεωριτική Incipit
Ἀριθμοὶ καλεῖται τὸ βιβλίον Incipit
Ἀριθμοὶ καλεῖται τὸ βιβλίον Incipit
Ἀριθμοὶ καλεῖται τὸ βιβλίον Incipit
αριθμοις τοις εν [ Desinit abruptus
ΑΡΙΘΜΟΝ ΟΠΟΙΟΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥ Ζ' ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΡΕ' Incipit
Ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστὶν χξϛʹ. ἀσφαλέστερον καὶ ἀκινδυνότερον τὸ περιμένειν ... ὅτι δὲ οὐ δι᾽ ἀπορίαν ὀνομάτων […] Desinit
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΤΙΝ ΩΣ ΕΙΕΝΤΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΩΡΙΣΜΕΝΟΝ Incipit
Ἀριθμῶν τὰ τοῦ βίου πολλάκις Incipit
Αριμαθαια, υψος αυτης Incipit
Αριμαθαιας, υψους αυτων Incipit
Αριμαθαιας· υψους αυτων Incipit
Αριμαθαιος, υψος αυτου ερμηνευεται, αββα, πατηρ Incipit
Αριμαθαιος, υψος αυτων ερμηνευεται Incipit
Ἀριμαθαῖος· ὕψους αὐτῶν Incipit
Ἀριμαθεῖος ὕψος αὐτῶν Incipit
Αριμαθιας, υψους αυτον. Incipit
Αριματθαιος· υψος αυτου. Incipit
ἀρισ[τέα] Desinit
ΑΡΙΣΤΑ ΜΕΝ ΠΑΝΤΩΝ Incipit
Ἄριστα μὲν πάντων Incipit
Ἄριστα μὲν πάντων καὶ ὡς οὐκ ἄν τις Incipit
ΑΡΙΣΤΑ ΤΟ ΚΑΤʹΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΝΟΥ Incipit
ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΝ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΛΕΑ Incipit
Αριστάρχου περὶ μεγεθῶν καὶ ἀποστημάτων Ἡλίου καὶ Σελήνης Titulus initialis
Ἄριστε ἀθλητῶν, ἐμοὶ μὲν οὐδ' ὅθεν ἄρξομαι Incipit
Ἄριστε ἀθλητῶν, ἐμοὶ μὲν οὐδ' ὅθεν ἄρξομαι Incipit
ΑΡΙΣΤΕ ΑΝΔΡΩΝ ΛΟΓΙΩΤΑΤΕ ΚΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΕ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ Incipit
Ἄριστε Ἀχιλλεῦ τὸν μὲν θυμοῦσθαι Incipit
Ἄριστε Ἀχιλλεῦ τὸν μὲν θυμοῦσθαι Incipit
ΑΡΙΣΤΕ ΒΑΣΙΛΕΥ Incipit
Ἄριστε δεσπότων, τὸ μὲν ἐπὶ τῇ μεταστάσει τοῦ σοῦ πατρός τε καὶ βασιλέως θρηνεῖν Incipit
ΑΡΙΣΤΕ ΜΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΩΤΑΤΕ Desinit
Ἁρίστη μὲν καὶ ἡ τῶν ὁρωμένων εὐπρέπεια καὶ κόσμος Incipit
Ἄριστον ἀνθρώπῳ δῶρον ὁ θάνατος Incipit
ΑΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ Incipit
ΑΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΠΡΑΤΕΙΝ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ Incipit
Ἄριστον μέλι τὸ ἀττικόν Incipit
Ἄριστον μὲν ἂν εἴην συναδουσιν ἡμῖν Incipit
ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΝΥ ΤΩΝΑΝΑΓΚΑΙΩΝ Incipit
Ἄριστον οὖν οὖρον ἐπὶ τῶν ἐν εὐεξίᾳ Incipit
ἄριστον τὰ μὲν ὑπερθετικὰ χωρὶς ἐκείνων Incipit
ἄριστος δοκεῖ γενέσθαι καὶ γενναιότατος Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδὼν Incipit
Ἄριστος δοκεῖ καὶ γενναιότατος γενέσθαι Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδόνων Incipit
Ἄριστος δοκεῖ καὶ γενναιότατος γενέσθαι Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδόνων Incipit
ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΟΚΕΙ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΟΤΑΤΟΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Incipit
Ἄριστός μοι δοκεῖ καὶ γενναιότατος γενέσθαι Incipit
Ἀριστοτέλης ἐγγράφως ἐσπαρμένην Incipit
Ἀριστοτέλης ἔφη κοινὸν εἶναι τὸν ὕπνον Incipit
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΕΙΠΕ ΤΩΝ ΚΟΡΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΚΟΛΑΚΑΣ ΧΑΛΕΠΩΤΕΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Incipit
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΑΛΦΑ ΑΝΑΝΕΟΥΣΘΩ ΣΟΙ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΛΟΓΟΣ Incipit
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΥΝΕΣΤΑΝΑΙ ΤΗΝ ΠΑΣΑΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ Incipit
Ἀριστοτέλης υἱὸς Νικομάχου καὶ Φαιστιάδος, ὁ δὲ Νικόμαχος Incipit
Ἀριστοτέλης, ὡς οἶσθα, τὴν ἀπλανῆ σφαῖραν Incipit
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ Desinit
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΝΕΠΙΓΡΑΦΟΝ Titulus initialis
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΡΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ Titulus initialis
Ἀριστοτέλους φυσιουνωμονικά, περὶ σημείων ὑδάτων καὶ πνευμάτων Titulus initialis
ἀριστοτέχνην δοξάζομεν Desinit
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Ο ΚΩΜΩΔΟΠΟΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΕΝ ΠΑΙΣ Incipit
Ἀριστοφάνους ἐπώνυμον ὁλοτελής Incipit
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΠΩΝΥΜΟΝ ΟΛΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Incipit
Ἀρίστων ὁ Ἀθηναῖος δικάζεται Κόνωνι Incipit cuiusdam partis
Ἀριστωνύμου, Ἔοικεν ὁ βίος θεάτρῳ, διὸ πολλάκις Incipit
Ἀρκάδιον τὸν θεσπέσιον καὶ μέγαν ἐν ἱεράρχαις ἤρεσκεν ἂν γλῶττα Incipit
Ἀρκαδίου τὰ Ῥωμαίου διέποντος σκῆπτρα Incipit
ΑΡΚΕΙ ΑΥΤΩ ΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ Desinit
Ἀρκεῖ δὲ καὶ ἡμῖν τὰ ὡς ἐν ἐξηγήσεως μέρει περὶ αὐτῶν εἰρημένα τοῖς εἰσαγομένοις πρεπόντως. Τέλος τῆς ἐξηγήσεως τοῦ Σχολαρίου εἰς τὸ βιβλίον τοῦ Πορφυρίου τὸ περὶ τῶν πέντε καθόλου εἴτουν τὴν εἰσαγωγὴν τῆς λογικῆς Desinit
Ἀρκεῖ τοῦ Θεοῦ ἡ προσηγορία Incipit
ἀρκεῖν αὐτοῖς εἰς ἄμυναν ἡγούμενοι τὸ μὴ ἀληθεύειν, εὔχεσθε αὐτοῖς ἐκ Θεοῦ ἀποκαλυφθῆναι τὰ ὄντα, καὶ ὑμῖν δ’ ἐγὼ τοῦτο συνεύχομαι Desinit
ἀρκεῖν ἡγούμενος τοῖς εἰρημένοις περιγράψαι τὴν περὶ αὐτῆς ἱστορίαν Desinit
ἀρκεῖς ὅμως σὺ συγγράφων τὴν ἐγγύην Desinit
Ἀρκετῶς ἡμᾶς πρότερον Incipit
Ἄρκευθος εἶδος σίτου Incipit
Ἄρκευθος ἢ καντζάρου ἢ κέδρος. ἀνεμώνη Incipit
ΑΡΚΕΥΣΤΟΝ Η ΚΑΝΤΖΑΡΟΥ Incipit
Ἄρκευστον ἢ καντζάρου ἢ δένδρος Incipit
ΑΡΚΕΥΣΤΟΝ Η ΚΑΝΤΖΑΡΟΥ Η ΚΕΔΡΟΣ Incipit
ΑΡΚΕΥΣΤΟΝ Η ΚΑΝΤΖΑΡΟΥ Η ΚΕΔΡΟΣ, ΑΝΕΜΩΝΗΣ ΗΤΟΙ ΠΟΤΗΡΟΚΛΑΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΚΩΝ Incipit
Ἄρκευστον ἢ τζανκάρου ἢ κέδρος Incipit
ΑΡΚΕΥΤΟΝ Η ΚΑΝΤΖΑΡΟΥ Η ΚΕΔΡΟΣ Incipit
Ἄρκος θηρίων ἐστὶ ζῷον Incipit
αρκτεον ηδη και της του ρητου αναπτυξεως. Desinit
Ἄρκτος ίδοῦσά ποτε τοῖς ἀγροῖς Incipit
ΑΡΚΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΤΕΡΩΝ ΕΣΤΙ ΚΔʹ Incipit
ἅρμα πυρὸς ἡνιόχευσας αἰθέριος ἀνυψούμενος· ἱκέτευε τοῦ σω[θῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν] Desinit
Αρμαγεδων [...] εμπροσθεν Incipit
Ἁρμαγεδών· ἐξέγερσις τοῦ δώματος· ἢ ἐξέγερσις εἰς τὰ ἔμπροσθεν Incipit
ΑΡΜΑΤΗΛΑΤΗΝ ΦΑΡΑΩ Incipit
Ἁρματηλάτην φαραὼ ἡ τέξασα Incipit
Ἀρμενίων τῶν ὁμοφρόνων Εὐτυχοῦς καὶ Διοσκόρου Incipit
ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΠΟ ΕΥΗΞΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ Desinit
ἁρμονίαν τὴν ψυχὴν οὐκ ἔξεστι ἡμῖν καλέσαι Incipit
Ἁρμονική ἐστι δύναμις καταληπτικὴ Incipit
Ἁρμονική ἐστιν ἐπιστήμη Incipit
Ἀρνεῖταί σου τὸν ἔρωτα καὶ μέχρι δένδρων Incipit cuiusdam partis
αρνησις Πετρου… Desinit
ἀρνητικὸν ἐπίρρημα ψιλοῦται Desinit
ΑΡΝΟΓΛΩΣΣΟΝ ΠΕΝΤΑΝΕΥΡΟΝ Incipit
ΑΡΝΟΓΛΩΣΣΟΝ ΠΕΝΤΑΝΕΥΡΟΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΛΕΓΚΑ ΠΕΚΟΥΡΙΝΑ Incipit
ΑΡΝΟΓΛΩΣΣΟΝ ΠΕΝΤΑΝΕΥΡΟΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΛΕΓΚΑ ΠΕΚΟΥΡΙΝΑ, ΑΓΡΩΣΤΗ Η ΑΓΡΙΑ Incipit
Ἀρνόγλωσσον, Ἀνημώνη, Ἀείζωον Incipit
αρνουμε (αρνουμαι) Textus
αρνουμενος φευ επ(τ)ακις (επτακις?) της ημερας. Desinit
ΑΡΞΑΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΧΑΛΙΝΩΣΟΝ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΣΟΥ Incipit
Ἄρξεσθαι μέλλων τοῦ πλατωνικοῦ Παρμενιδείου διαλόγου Incipit
ΑΡΞΟΜΑΙ ΔΕ ΤΗ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΘΕΟΥ ΟΔΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Incipit
Ἄρξομαι διηγήματα τὰ τῆς Τρῳάδος πάθη Incipit
ΑΡΞΟΜΑΙ ΤΗ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΘΕΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΑ Incipit
Ἅρξομαι τοιγαροῦν λοιπὸν διηγούμενος... ἀνδραγαθήματα. Κώμη τίς ἐστιν ἐν τοῖς μεθορίοις Ἀβάρων κειμένη Incipit
Ἀρξόμεθα τοίνυν λαλῆσαι περι τοῦ λέοντος Incipit
Ἄρξόμεθα χάριτι θεοῦ ἀποκαλύπτειν τὰ κρυπτὰ ἐν τῇ ἀληθείᾳ, κἀγὼ Κλήμης πρόεδρος Ῥωμαϊκῶν Incipit
αρξου λυρα Doxologia uel Inuocatio
Ἄρξου χείρ μου ἀγαθὴ γράφε γράμματα καλά. Textus
αρξου χειρ μου αγαθη Textus
αρξου χειραν (!) αγαθην Textus
Ἄρξου, χείρ μου ἀγαθή Incipit
Ἄρξου, χείρ μου ἀγαθή Incipit
Ἄρξου, χείρ μου ἀγαθή Incipit
Ἄρξου, χείρ μου ἀγαθή Incipit
ΑΡΞΩ ΛΑΛΕΙΝ ΣΟΙ ΤΑ ΡΕΥΣΤΑ ΤΟΥ ΝΥΝ ΑΙΩΝΟΣ ΤΟΥΤΟΥ Incipit
Ἀρξώμεθα καὶ ἡμεῖς Incipit
Ἀρξώμεθα τοίνυν καὶ περὶ διαφώρων πυρετῶν Γαληνοῦ, Ἀετίου καὶ Ἰσαὰκ καὶ ἑτέρων σωφῶν ἰατρῶν ἐνῶ ἐν συνόψει Titulus initialis
ἀροτρίασις cuma Incipit
ἅρπαξ ὁ λῃστὴς Incipit
ἁρπασθείσης Incipit
ΑΡΠΩΜΑΙ ΑΡΠΑΖΩ Incipit
Ἁρπῶμαι, ἁρπάζω. Ἀρά, κατάρα Incipit
Ἀρραβία Incipit
ΑΡΡΑΒΙΑ ΓΗ ΠΙΟΤΑΤΗ ΚΑΙ ΜΗΤΗΡ Incipit
Ἄρρητα τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας Incipit
Ἀρρήτου δ' ὁρμὰς Μουσῶν πίε Incipit
Ἀρρήτου λόγου σαρκώσεως Incipit
Ἀρρόσασθε ἀκριβῶς Incipit
ἀρρωγὲ Χριστέ, ἐλπὶς καὶ καύχημά μου, / δύναμίς τε μου, πᾶν ὅτι κάλλιστόν τε. Textus
ἀρρωγὲ Χριστέ, ἐλπὶς καὶ καύχημά μου, / δύναμίς τε μου, πᾶν ὅτι κάλλιστόν τε. Textus
Ἀρρωγὸς αὐτὸς τῷ κεκτημένῳ, Λόγε, τὴν βίβλον, ἔλθοις ἡμέρᾳ τῇ τῆς δίκης. Textus
Ἀρρωγὸς αὐτὸς τῷ κεκτημένῳ, Λόγε, Νεοφὐτῳ, πάρασχε τὴν σωτηρίαν Textus
Αρσένηος (Αρσένιος) μοναχὸς ὁ μετ' ολήγον (ὀλίγον) κόνης (κονίς). ὅσοι ἀναγινόσκεται (ἀναγινώσκετε) τὴν βίβλον ταύτην ευξασθαι (εὔξασθε) ὑπὲρ τὸν γράψαντα. Textus
ἀρσενικὸν καὶ τὸ θηλυκὸν καὶ τὸ μέσον αὐτῶν, ὅπερ αὐτὸς οὐδέτερον κατωνόμασεν εἰκότως Incipit
Ἁρσένιος μοναχὸς ὁ μετα λύγων (μετ' ὀλίγον) κόνης (κονίς). Textus
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΜΑΡΤΟΛΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΤΕΛΛΑΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΙΑΜΒΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΔΕΚΤΗΝ Titulus initialis
αρσιν τ' επι θωκοιο πατρος ενεπει. Desinit
Ἀρτάβη ἐστὶ ξεστῶν οβ' μέτρον τέλειον Incipit
Ἀρτάβη ἡ Αἰγυπτία ἔχει μόδιον α' Incipit
Ἀρταξέρξης ὁ Περσῶν βασιλεὺς οὐκ ἔλαττον οἰόμενος εἶναι τὸ μεγάλα διδόναι τοῦ μικρὰ λαμβάνειν εὐμενῶς καὶ προθύμως Incipit
Ἀρτέμιδος ἐν Ἐφέσῳ ναός Incipit
Ἀρτεμίου εἴπου τε τῷ βασιλεῖ Incipit
Ἄρτεμις Titulus initialis
Ἀρτηρίων ἑροῦμεν Desinit
Ἄρτι (vel Τότε) τῆς εὐσεβείας ἀναλαμψάσης καὶ τοῦ κυρἰου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διαρρήδην κηρυττομένου Incipit
Ἄρτι με τοῖς τοῦ βίου κακοῖς δυσχεραίνοντα Incipit
Ἅρτι μὲν αἱ δώδεκα τοῦ Ἰσραὴλ φυλαὶ σὺν ἀλλήλοις ἦσαν καὶ ἀδιαίρετοι Incipit
Ἄρτι μὲν ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία Incipit
ΑΡΤΙ ΜΕΝ Η ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ Incipit
Ἄρτι μὲν ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία τῆς τῶν αἱρετικῶν Incipit
Ἄρτι μὲν ἡτῆς εὐσεβείας ἀχλὺς ἀνὰ πᾶσαν διεχεῖτο τὴν οἰκουμένην Incipit
Ἅρτι μὲν τῷ μεγάλῳ βασιλεῖ παντοίων δεκάδων διττῶν τε καὶ τριττῶν περιόδους Incipit
Ἄρτι μοι, δέσποτα θεοτίμητε, τῶν ἐκκλησιαστικῶν φροντίδων εὐδοκίᾳ Θεοῦ Incipit
Ἄρτι Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς Ἀσσυρίων Incipit
Ἄρτι ὁ Ναβουχοδονόσορ Incipit
Ἅρτι τὰ Ῥωμαίων σκῆπτρα Θεοδοσίου τοῦ παιδὸς Ἀρκαδίου εὐσεβῶς διιθύνοντος Incipit
Ἄρτι τῆς εὐσεβείας ἀναλαμπούσης καὶ τοῦ εύαγγελικοῦ κηρύγματος Incipit
Ἄρτι τῆς θεογνωσίας εἰς πάντα κόσμον διατρεχούσης Incipit
Ἄρτι τῆς περσικῆς ἀπνοίας ὅλῳ θυμῷ χωρούσης κατὰ χριστιανῶν Incipit
Ἄρτι τὸν κατηχητικὸν τουτονὶ λόγον Incipit
Ἄρτι τοπυ Χριστοπυ σταυρωθέντος Incipit
Ἄρτι τότε τὴν βασιλείαν Μαξιμιανὸς Incipit
Ἄρτι τοῦ ἐμοῦ Θεοῦ καὶ δεσπότου τὰς διατριβὰς ἐν τῇ γῇ ποιουμένου Incipit
Ἄρτι τοῦ κορυφαίου τῶν φοιτητῶν καὶ τοῦ ἠγαπημένου τῶν μαθητῶν Incipit
Ἄρτι τοῦ μεγάλου κήρυκος τῆς εὐσεβείας, Παύλου φημὶ τοῦ σοφοῦ Incipit
Ἄρτι τοῦ παιδὸς Ζαχαρίου Ἰωάννου φημὶ τοῦ πάνυ τὰς ἐρήμους ἀπολιπόντος Incipit
Ἄρτι τοῦ παιδὸς Ζαχαρίου, Ἰωάννου φημὶ τοῦ πάνυ, τὰς ἐρήμους ἀπολιπόντος Incipit
Ἄρτι τοῦ Παρακλήτου πυρὸς ἐν εἴδει τοῖς ἀποστόλοις ἐπιφοιτήσαντος Incipit
Ἄρτι τοῦ παρακλήτου πυρὸς ἐν εἴδει τοῖς ἀποστόλοις ἐπιφοιτήσαντος καὶ στομώσαντος αὐτῶν τὴν διάνοιαν Incipit
Ἄρτι τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου Incipit
Ἄρτι τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου τοῦ πάνυ τὰς ἐρήμους ἀπολιμπάνοντος Incipit
ἀρτι τοῦ Χριστοῦ σταυρωθέντος καὶ ἀναστάντος τοῖς πιστοῖς ἡμῖν Incipit
ΑΡΤΙ ΤΡΑΙΑΝΟΥ Incipit
Ἄρτι τῶν ἐνδόξων καὶ μεγάλων ἀποστόλων μετὰ τὴν τοῦ παναγίου πνεύματος κάθοδον Incipit
Ἄρτιος ἀριθμὸς λέγεται Incipit
Ἀρτίως ἠκούσαμεν τῆς θείας γραφῆς Incipit
Ἀρτίως ἠκούσαμεν τοῦ εὐαγγελιστοῦ Incipit
Ἀρτίως ἠκούσαμεν τοῦ εὐαγγελιστοῦ Incipit
Ἀρτίως ἠκούσατε (uel ἀκούσαντες) τοῦ ὑμνογράφου Δαθὶδ Incipit
ἄρτον ἀγγέλων Desinit
ἄρτος γὰρ ἐκ τοῦ αἴρω Incipit
Ἄρτος ἐστὶ τῶν σιτηρῶν γευμάτων ὁ πρῶτος ἡμῖν εἰς ἐδωδην Incipit
Αρτος ζωης αιωνιζουσης γενεσθω μοι το σωμα σου το αγιον, ευσπλαγχνε Χριστε, και το τιμιον αιμα, και νοσων πολυτροπων αλεξιτηριον. Incipit
Ἄρτος λέγεται παρὰ τὸ ἦρθαι Desinit
Ἄρτου ἐκγροκοτοῖο τὰ κόμματα Incipit
ΑΡΤΟΥ ΜΕΤΕΧΟΜΕΝ. ΤΙ ΓΑΡ ΕΣΤΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΑΡΤΟΣ ; ΔΗΛΟΝΟΤΙ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Incipit
ἄρτους ἑαυτῷ καθαροὺς παριστάνων. Desinit
Ἀρύσασθαι ἀκριβῶς ἐνθυμούμενος ἐγὼ ἀπὸ θείας ῥήσεως, ἐκ πηγῆς καθαρᾶς Incipit
αρχαιοις παντα απαραλειπτως κειται. Desinit
Αρχαιου ανδρος πνευματοφορου και μαρτυρος γεγονοτος Incipit
Ἀρχαίων θαυμάτων σου, ˈ Θεὲ μονάρχα καὶ τρίφωτε, ˈ δι’ ὧν ἡμᾶς ἔσωσας, ὁμολογοῦμέν σοι νῦν τὴν δουλόσυνον ˈ ἐν ὕμνοις ταύτην χάριν, οὐκ ἔχοντες ἄλλως σοι χάριν ἐνδείκνυσθαι. Incipit
Ἀρχὰς στρατιώτη ὅπλα, ῥομφαῖαι, περικεφαλαῖαι τίκτει Incipit
ἄρχειν τὲ καὶ διατάσσεσθαι, καὶ τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ἀρχεῖται (sic) παρὰ Ἰουδαίοις Desinit
Ἄρχεται ἀπὸ τοῦ δακτύλου πρῶτον μέτρον Incipit
αρχεται ευαγγελιον κατα Ιωαννην. Titulus initialis
αρχεται ευαγγελιον κατα Λουκαν Titulus initialis
Ἄρχεται ἡ ἴνδικτος ἀπὸ μηνὸς σεπτεμβρίου Incipit
αρχεται κατα Μαρκον Titulus initialis
Αρχεται λοιπον εντευθεν αποκαλυπτειν Incipit
Ἄρχεται λοιπὸν ἐντεῦθεν ἀποκαλύπτειν Incipit
Ἄρχεται ὁ τῆς καθολικῆς πίστεως κανὼν κατὰ πασῶν αἱρέσεων Incipit
αρχεται ουν ο Μαρκος του αγιου ευαγγελιου· απο της του Προδρομου διαγωγης και ενδειξεως· ακουε ουν τι φησιν· αρχη του ευαγγελιου Ιησου Χριστου υιου του θεου. Desinit
αρχεται ουν ο Μαρκος του ευαγγελιου, απο της του προδρομου διαγωγης και ἐνδειξεως. Desinit
αρχεται πραξεις αποστολων Titulus initialis
Ἄρχεται τοίνυν ἡ ἡμετέρα γραφὴ ἀπ’ αὐτῆς τῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν διδασκαλίας καὶ προφητῶν, φημὶ δὴ Incipit
ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ ΕΣΤΙΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Incipit
Ἀρχέτυπόν ἐστιν ἀρχὴ καὶ παράδειγμα ὑφεστηκὸς Incipit
Ἀρχέτυπόν ἐστιν ἀρχὴ καὶ παράδειγμα ὑφεστηκὸς Incipit
Ἀρχεύγη ἕναν ἔργον πολλὰ διαφορικὸν τὸ πιὸν κράζουν φιὸρ δὲ βερτοῦ Incipit
αρχη <... >ου ευ(α)γγελισ(τ)ου ου και Mατθαιον <... ... ...>. Textus
ΑΡΧΗ principium ΑΤΟΜΟΣ individuus ΑΡΧΟΜΑΙ incipio Incipit
Ἀρχὴ αἰδείας φεῦγε φαλακρέ Incipit
Ἀρχὴ ἀναστασίμων τῶν ὀκτὼ ἤχων κεκραγαρίων Titulus initialis
Ἀρχὴ ἀποταγῆς μοναχοῦ φοβεῖσθαι τὸν Κύριον· ἄφοβος δὲ μοναχὸς ἔξω τῶν πυλῶν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ αὐλισθήσεται Incipit
ἀρχὴ γενομένη ἐν χώρᾳ λατίνεων ὀνόματι Προβέντζας τοῦ μεγάλου ῥῖγος ὑιὸν Ἐμπερίου καὶ Μαργάρονας Titulus initialis
Ἀρχὴ ζωῆς ἀνθρώπου ἄρτος καὶ ὕδωρ Incipit
Ἀρχὴ ἡ ἐξουσία καὶ ἔναρξίς τινος πράγματος Incipit
ἀρχὴ Ἡφαιστίωνος περὶ μέτρων Titulus initialis
Ἀρχὴ θεός μοι καὶ τέλος σωτήριον Textus
αρχη θεος μου και τελος σωτηριον. Textus
ἀρχὴ καθ' ὕψος εἰμὶ εὐστηριξίας Desinit
ἀρχὴ καὶ πηγὴ πάντα τῶν καίων Desinit
ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΡΔΟΥ Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΡΔΟΥ Incipit
ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΡΔΟΥ Incipit
ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΡΔΟΥ, ΕΛΑΙΟΥ ΠΡΩΤΙΟΥ Incipit
ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΡΔΟΥ· ΤΑΥΤΗΝ ΩΣ ΜΥΡΟΝ ΠΡΟΤΙΘΗΜΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ Incipit
ἀρχὴ καὶ στεφάνων ὧν γένοιτο... Desinit
ἀρχὴ καὶ στεφάνων ὧν γένοιτο... Desinit
Ἀρχὴ καὶ τέλος καὶ σύστημα πάντων τῶν σημαδίων τῆς μουσικῆς τέχνης Incipit
αρχη και τελος. Desinit
αρχη και τελος. Additio
Ἀρχὴ καρποφορίας ἄνθος καὶ ἀρχὴ ταπεινοφροσύνης ὑποταγὴ ἐν Κυρίῳ Incipit
Αρχη καρποφοριας ανθος και αρχη ταπεινοφροσυνης υποταγη εν κυριω. Desinit
Ἀρχὴ καταστροφῆς ψυχῆς μοναχοῦ γέλως καὶ παρρησία. Ὅταν ἐν τούτοις ἴδῃς σεαυτόν, μοναχέ Incipit
Ἀρχὴ Κρόνου λίθος ζαπφῆριν Incipit
ΑΡΧΗ ΛΟΓΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΟΝ Incipit
Ἀρχὴ λοιπὸν καὶ ῥίζα τῆς πίστεως Incipit
Ἀρχὴ μάχης ἔγωγε, καὶ μήτηρ φόνου Incipit
Ἀρχὴ μὲν ἔρωτος ὅρασις Incipit
ΑΡΧΗ ΜΕΝ ΗΜΙΝ Incipit
Ἀρχὴ μὲν ἡμῖν ἑορτῶν Incipit
Ἀρχὴ μὲν ἡμῖν ἑορτῶν ἡ παροῦσα πανήγυρις Incipit
Ἀρχὴ μὲν ἡμῖν ἑορτῶν ἡ παροῦσα πανήγυρις Incipit
Ἀρχὴ μὲν ἡμῖν τῆς πρὸς τὸ ἀγαθόν Incipit
Ἀρχὴ μὲν ἡμῖν τῆς πρὸς τὸ ἀγαθόν ἐκ τοῦ παλαιοῦ πτώματος ἀνανεύσεως Incipit
ΑΡΧΗ ΜΕΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΓΑΘΟΥ Incipit
ΑΡΧΗ ΜΕΝ ΤΟΥΤΩΝ ΕΣΤΙΝ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΙΛΙΑ Incipit
ΑΡΧΗ ΜΕΤΡΙΚΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΙΘʹ Ο ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΑΒΩΝ ΕΙΘʹ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΔΩΝ Incipit
Ἀρχὴ οὖν καὶ κρηπὶς πάσης τῆς ἰατρικῆς τέχνης Incipit
Ἀρχὴ παθὼν γαστριμαργία, ὁ κρατῶν γαστρός Incipit
Ἀρχὴ πάσης σοφίας καὶ πάσης ἀρετῆς καὶ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς ἐν παντὶ ἀνθρώπῳ ἐστὶ ὁ θεῖος φόβος τοῦ θεοῦ Incipit
ΑΡΧΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Titulus initialis
ἀρχὴ περὶ φλεβοτομίας Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΠΡΩΤΗ ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΡΔΟΥ· ΤΑΥΤΗΝ Δ' ΩΣ ΜΥΡΟΝ ΠΡΟΤΙΘΗΜΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΡΟΥΦΟΥ ΜΟΝΟΒΙΒΛΟΥ Titulus initialis
Ἀρχὴ σημαίνει τρία τὴν τάξιν, τὴν ἀξίαν καὶ τὸν χρόνον Incipit
Ἀρχὴ σοφίας φόβος Θεοῦ Incipit
Αρχη σοφιας φοβος θεου. Incipit
Ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου Incipit
ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ ΦΟΒΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Incipit
ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ ΦΟΒΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Incipit
Ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου Incipit
Ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου Incipit
Ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου Incipit
Ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου οἷόν τι πρῶτον σπάργανον Titulus initialis
Ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου οἷόν τι πρῶτον σπάργανον Titulus initialis
Ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου οἷόν τι πρῶτον σπάργανον Titulus initialis
Ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου φησί τις θεῖος ἀνήρ Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ ΦΟΒΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΗΣΙ ΤΙΣ ΘΕΙΟΣ ΑΝΗΡ Incipit
ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ ΦΟΒΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΗΣΙ ΤΙΣ ΘΕΙΟΣ ΑΝΗΡ Incipit
Ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου φησί τις θεῖος ἀνήρ Incipit
Ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου φησί τις θεῖος ἀνήρ Incipit
Ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου φησί τις θεῖος ἀνήρ Incipit
Ἀρχὴ σοφίας φόβος. Σύνεσις δὲ ἀγαθή, πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν Incipit
Ἀρχὴ σὺν Θ(ε)ῷ ἁγίῳ τῆς πρώτης βίβλου τῶν ἐφοδίων, ἣν ἐσύνθεσεν Ἰσαὰκ ὁ Ταξιώτης υἱὸς Ἀβραμίου ὁ καισαρικῶς ὀνομαζόμενος Ἀχμέδης Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΙΣ Incipit
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΟΥ ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΗΣ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΩ. ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΥΣΙΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ: ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΞΝΙΤΩΝ Titulus initialis
Ἀρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ σύγγραμμα γενόμενον παρὰ Νείλου μοναχοῦ [...] Titulus initialis
Ἀρχὴ σὺν θεῷ ἁγίῳ τῆς περὶ τῶν ἐμμέτρων λόγων διδασκαλίας, ἡ παροῦσα πραγματεία ἐκ διαφόρων ἤθροισται βιβλίων Titulus initialis
Ἀρχὴ σὺν θεῷ ἁγίῳ τῆς περὶ τῶν ἐμμέτρων λόγων διδασκαλίας, ἡ παροῦσα πραγματεία ἐκ διαφόρων ἤθροισται βιβλίων Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΤΟΥ Α' ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. ΑΛΦΑ. ΠΕΡΙ ΑΛΑΤΙΟΝ Incipit
ἀρχὴ σὺν θεῷ ἁγίῳ τῶν ἐρωτημάτων Θεοδοσίου γραμματικοῦ Ἀλεξανδρέως, περὶ προσωδιῶν Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ ΤΩΝ ΣΗΜΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΙΟΥΣΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΟΥΣΩΝ Titulus initialis
Ἀρχὴ σὺν θεῷ ἁγίῳ τῶν σιμαδίων τῆς ψαλτικῆς τέχνης Titulus initialis
ἀρχὴ σὺν θεῷ βιβλίον φυσιολογίας Tit. Inc.
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΥΡΙΔΟΣ Titulus initialis
Ἀρχὴ σὺν Θεῷ Μαργαρίτης. Κεφάλαια διάφορα ὠφέλημα καὶ ψυχοφελαῖς ἀπὸ τοὺς μαργαρίτας τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου Χρυσοστόμου Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΜΑΓΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΤΟ ΠΩΣ ΣΥΝΕΣΤΗΚΕΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ Titulus initialis
ἀρχὴ σὺν θεῷ συνοπτικοῦ ἰατρισοφίου τοῦ σοφωτάτου Γαληνοῦ Titulus initialis
Ἀρχὴ σὺν θεῷ τῆς παρούσης δέλτου καὶ ἑρμηνία καὶ διδασκαλὶα καὶ ἐξήγησις τοῦ θαυμασιωτάτου καὶ λογιωτάτου ἀρχιατροῦ τοῦ Γαληνοῦ τοῦ σπεύσαντος ... α'· πρὸς ὀξὺν πόνον κεφαλῆς! κισσὸν ξηράνας Incipit
Ἀρχὴ σὺν Θεῷ τῆς περὶ οὐρανοῦ καὶ γῆς ἑρμηνείας Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΤΗΣ ΠΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΤΟΝ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Titulus initialis
Ἀρχὴ σὺν Θεῷ τινῶν ὠφελίμων λέξεων. Κυκλέω τὸ στρέφω Incipit
Ἀρχὴ σὺν Θεῷ τοῦ γεηπονικῶν βιβλίου Titulus initialis
Ἀρχὴ σὺν Θεῷ τοῦ περὶ ἑρμηνείας καὶ τῶν τριῶν σχημάτων Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΤΟΥ ΣΦΥΓΜΙΚΑΡΙΟΥ Titulus initialis
Ἀρχὴ σὺν Θεῷ τοῦ φυσιολόγου, τοῦ σοφωτάτου Σολομῶντος Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΤΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ Titulus initialis
Ἀρχὴ σὺν Θεῷ τῶν εἰσαγωγικῶν κανόνων τῆς πρώτης κλίσεως τῶν ὀνομάτων Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α' ΕΙΔΟΥΣ Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ Titulus initialis
Ἀρχὴ σὺν θεῷ τῶν οὔρων ὑπὸ Μάγνου γραφέντων ἀπὸ φωνῆς Φιλοθέου Titulus initialis
ἀρχὴ σὺν θεῷ τῶν συντάξεων κατὰ ἀλφάβητον Titulus initialis
Ἀρχὴ σὺν Θεῷ τῶν συντάξεων τῶν κατὰ στοῖχον Titulus initialis
Ἀρχὴ σὺν Θεῷ χρονικόν. Λεπτὴ γένεσις Titulus initialis
Ἀρχὴ σωτηρίας ἡ ἑαυτοῦ κατάγνωσις Incipit
Ἀρχὴ τὰ περὶ γλυκυσμάτων ἤγουν τζουαρισίων Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ Incipit
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΤΙ ΔΕΟΜΕΘΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Incipit
Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου καὶ τοῦ ὁσίου Συμεὼν τοῦ στυλίτου Incipit
Ἀρχὴ τῆς ἱστορίας τῆς σταυρώσεως καὶ τί ἐποίησεν ὁ Χριστὸς τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ τετράδι Titulus initialis
Αρχη της Ιωαννου Αποκαλυψεως. Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Incipit
αρχη της φυσεως των ζωων και ερμηνειας του εν αγιοις πατρος ημων Ιωαννου του Χρυσοστομου περι φυσιολογιας. Titulus initialis
αρχη το (!) της σεληνης κυκλοδρομην (!) (κυκλοδρομιον) Titulus initialis
αρχη το κατα Ιωαννην ευαγγελιον Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Α ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ· ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑ, ΘΑΥΜΑΣΤΗ, ΩΡΑΙΑ Incipit
Ἀρχὴ τοῦ α· ἄκανθα Αἰγυπτία, ἀγριοκάρδαμος Incipit
Ἀρχὴ τοῦ ἄλφα Incipit
ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΛΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Incipit
Ἀρχὴ τοῦ ἄλφα στοιχείου. Ἀΐ μεν τὸ ἀίδιον Incipit
Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Incipit
Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Incipit
Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Incipit
Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ Incipit
Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ Incipit
Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ Incipit
αρχη του ευαγγελιου Ιησου Χριστου υιου του θεου. Titulus initialis
αρχη του κατα Μαρκον συν θεω αγιον (αγιου) ευαγγελιου Titulus initialis
αρχη του κοσμου γεγονεν ο κτιστης των α...των (απαντων) Textus
Ἀρχὴ τοῦ μαρολογίου τὸ ὁπίων ἐνεδίχθηκεν καθάριον εἰς τέσαρα μέρη Incipit
ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ. ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΙΕ, ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Incipit
ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΕΤΩΝ Titulus initialis
Ἀρχὴ τῷ κόσμῳ χαρᾶς τὰ πρὸς τὸν Ζαχαρίαν Incipit
Ἀρχὴ τῷ κόσμῳ χαρᾶς τὰ πρὸς τὸν Ζαχαρίαν τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ εὐαγγέλια Incipit
Ἀρχὴ τῶν δυνατῶν τῶν περικυκλούντων τὴν κλίνην τὴν νοητὴν τοῦ θεοῦ Incipit
Ἀρχὴ τῶν ἠθικῶν Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ Titulus initialis
Ἀρχὴ τῶν λόγων σου ἀλήθεια, ἡ πνευματοκίνητος φησι τοῦ θείου Δαυίδ φωνή Incipit
Ἀρχὴ τῶν λόγων σου ἀλήθεια, ἡ πνευματοκίνητος φησι τοῦ θείου Δαυίδ φωνή Incipit
ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΜΗΤΥΛΗΝΑΙΩΝ ΣΤΙΧΗΡΩΝ Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Incipit
ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ Incipit
Αρχη των νηστειων καθως γεγραπται Incipit
Ἀρχὴ τῶν νηστειῶν καθὼς γέγραπται ἐν τῇ διατάξει Incipit
Ἀρχὴ τῶν νηστειῶν καθὼς γέγραπται ἡμέρα β΄, νόει τὴν ἀπο τῆς κυριακῆς Incipit
Αρχη των νηστειων καθως γεγραπται, ημερα δευτερα. νοει την απο της κυριακης της τυροαποθεσεως. Incipit
Αρχη των νηστειων καθως γεγραπται. Incipit
Ἀρχὴ τῶν νηστειῶν καθὼς γέγραπται· ἡμέρα δευτέρα· Incipit
ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΥΤΗ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣΗΣ Incipit
ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΟΠΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΑ ΥΓΡΑΙΝΟΥΝ Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΕΤΩΝ Incipit
Ἁρχὴ τῶν χαρίτων Incipit
Ἀρχὴ φωνὴ τοῦ ἀγαθοῦ θεοῦ Ἰησοῦ λέγουσα, Αἷμα δίκαιον Incipit
Ἀρχὴ, ἀπαρχὴ καὶ καταρχὴ Η γράφεται Incipit
Ἀρχή, μέση, τέλος καὶ σύστημα Incipit
Ἀρχή, μέση, τέλος καὶ σύστημα πάντων τῶν σημαδίων Incipit
Ἀρχή, μέση, τέλος καὶ σύστημα πάντων τῶν σημαδίων Incipit
Ἀρχή, μέση, τέλος καὶ σύστημα πάντων τῶν σημαδίων Incipit
Ἀρχηγέτης ὁ καὶ Ἰούλιος Incipit
ἀρχῆθεν ὁ σοφὸς δημιουργὸς Incipit
ἀρχῆθεν ὁ σοφὸς δημιουργὸς Incipit
Ἀρχὴν ἀγαθὴν τὴν ξενιτείαν ποίου Incipit
ΑΡΧΗΝ ΑΓΑΘΗΝ ΤΗΝ ΞΕΝΙΤΕΙΑΝ ΠΟΙΟΥ Incipit
ΑΡΧΗΝ ΑΓΑΘΗΝ ΤΗΝ ΞΕΝΙΤΕΙΑΝ ΠΟΙΟΥ Incipit
Ἀρχὴν ἀγαθὴν τὴν ξενιτείαν ποίου Incipit
ΑΡΧΗΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΗΝ ΞΕΝΙΤΕΙΑΝ ΠΟΙΕΙ Incipit
Ἀρχὴν ἁπάντων καὶ τέλος Incipit
Ἀρχὴν ἁπάντων καὶ τέλος Incipit
ἀρχὴν ἁπάντων καὶ τέλος Incipit
ΑΡΧΗΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΛΗΣΑΙ ΦΟΒΟΝ Incipit
Ἀρχὴν βροτῶν μάνθανε τοῦ γένους φίλε Incipit
Ἀρχὴν δ' εἶναι Incipit cuiusdam partis
ἀρχὴν λαμβάνουσαν Desinit
Ἀρχὴν νόμιζε Θεὸν οὐρανοῦ τε καὶ τῆς γῆς Incipit
Ἀρχὴν νόμιζε τὸν Θεὸν φοβεῖσθαι Incipit
Ἀρχὴν νόμιζε τὸν Θεὸν φοβεῖσθαι Incipit
Ἀρχὴν νόμιζε τὸν Θεὸν φοβεῖσθαι Incipit
Ἀρχὴν νόμιζε τῶν ὅλων εἶναι θεόν Incipit
ἁρχὴν οὐδ' οὕτως ἐξέφυγον Desinit
Ἀρχὴν ποιούμενος γαίης ἁπάσης Incipit
Ἀρχῆς ἀπ'ἄκρας καὶ τέλους μέσον τόδε Incipit
Ἀρχῆς καλῆς κάλλιστον εἶναι καὶ τέλος Incipit
Ἀρχῆς καλῆς καλλίστου Incipit
Ἀρχῆς καλῆς καλλίστου Incipit
Ἀρχῆς καλῆς καλλίστου Incipit
Ἀρχῆς καλλίστης ἀγαθὸν δοίης τέλος ἡ τρισσοπαντέλειος ἀγαθαρχία. Textus
Ἀρχιάδου τελευτήσαντος ἄπαιδος Λεωκράτης Incipit cuiusdam partis
ἀρχιδικαστὰ τῆς παρούσης ἡμέρας Incipit
Ἀρχιεπισκόπου καὶ θαυματουργοῦ Γρηγορίου Νεοκαισαρείας τῆς πόλεως ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὴν πόλιν Incipit
Ἀρχιερατικὸν ἐγκώμιον ἐφάπτεσθαι Incipit
ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΣΤΡΑΤΕΙΑΙΣ ΣΧΟΛΑΖΕΙΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΕΙΝ Incipit
Ἀρχιερεὺς Ἐφέσοιο θεηγόρος ἐκ Θεοῦ εἶπεν / πρῶτος Ἰωάννης, ὡς θεὸς ἦν ὁ λόγος. Textus
Ἀρχιερεὺς ὁ μέγας Βυζαντίδος ἐνθάδε Νήφων Incipit
ἀρχιθύτης Incipit
Ἀρχιθύτης πρώτιστος Incipit
ΑΡΧΙΘΥΤΗΣ ΠΡΩΤΙΣΤΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΙ ΜΕΓΑΣ Incipit
Ἀρχίκλοπος ὁ ἀρχαῖος κλέπτης Incipit
Ἀρχιστράτηγε Μιχαήλ, τοῦ Ἰακώβου πόνος Incipit
Άρχιστρατήγων ἡμᾶς νοερῶν λειτουργῶν περιήχησαν Incipit
Άρχιστρατήγων ἡμᾶς νοερῶν περιήχησαν σάλπιγγες Incipit
ΑΡΧΙΤΥΘΗΣ ΠΡΩΤΙΣΤΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΙ Incipit
ΑΡΧΝ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΣ Titulus initialis
ΑΡΧΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΒΡΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΙΒʹ ΜΗΝΩΝ Titulus initialis
Ἄρχομαι γράφειν τὴν Χαλδαϊκὴν βασιλείαν Incipit
Ἄρχομαί σοι τὸν ὕμνον, θεοΰμνητε μάκαρ Incipit cuiusdam partis
Ἄρχομαι ὡς ἐπέοικε μακροῦ πόλου Incipit
Ἀρχομένη γράφειν Incipit
Ἀρχομένης τῆς ἐνάτης ἐρχεται Μαρία ἐκ τὸ μῆλον Incipit
Ἀρχόμενοι νὰ γράψωμεν διήγησιν περὶ τοῦ νῦν αὐτοκράτορος Incipit
Ἀρχόμενοι περὶ τῶν δακνόντων ζώων γραφέιν Incipit
ἀρχόμενοι σήμερον τοῦ τελευταίου τῶν μηνῶν ἀρχόμεθα Incipit
Ἀρχόμενοι σὺν Θεῷ τῆς διαρέσεως Incipit
Ἀρχόμενον ἀπὸ τὸν αʹ κύκλον τῆς σελήνης Incipit
Ἀρχόμενος ἀγαπητέ, προσευχῆς ἄφες τὸ σῶμα Incipit
Ἀρχόμενος γαῖάν τε καὶ εὐρέα πόντον ἀείδειν Incipit
Ἀρχόμενος, ἀγαπητέ, προσευχῆς ἄφες τὸ σῶμα Incipit
Ἀρχόμενος, ἀγαπητέ, προσευχῆς ἄφες τὸ σῶμα Incipit
ΑΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΤΟΣ Incipit
Ἄρχοντες καὶ ἄδελφοι, μικρί τε καὶ μεγάλοι Incipit
Ἄρχοντες πάντες οἱ κατέχοντες εἰς τὴν παροῦσαν ἑορτήν Incipit
ἄρχοντος μέ[λλοντος Desinit
ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΡΥΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΑΓΙΟΝ. ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΟΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΑ ΣΥΝΕΣΕΩΣ ΑΠΛΑΣΤΟΝ Incipit
ἀρχὸς ἐών θ’ ἑτέρων καὶ ἡμέας οὔποτε λείπων Desinit cuiusdam partis
Αρχοτελειαι συν θεω του αποστολου. Titulus initialis
Αρχων απαντων Incipit
ΑΡΧΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΙΚΤΕΤΑΙ Incipit
ΑΡΧΩΝ ΜΕΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΕΙ ΠΡΑΟΣ ΕΙΝΑΙ Incipit
ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩ ΤΑΓΜΑΤΩΝ Incipit
Ἀρωγὸς παρακοή Incipit