Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Αλ

Détails contenus par liste alphabétique Type
ἀλ]λὰ καὶ ἐπήγαγεν Incipit
ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ ΜΥΡΟΥ ΒΗΣΣΙΟΝ ΜΕΝ ΥΕΛΟΥΝ Incipit
ἀλαζονείας καὶ πονηρίας. Desinit
Ἀλαλάξατε, ὑψώσατε τὴν φωνἠν Incipit
ΑΛΑΛΑΞΩΜΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΤΩ ΣΩΤΗΡΙ ΗΜΩΝ ΕΥΔΟΞΕΙ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΕΙΑ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΣΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ Desinit
Ἀλαμανία χόρευε καὶ σκίρτα καὶ λαμπρύνου Incipit
ΑΛΑΣ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟΝ ΤΟ ΤΖΑΠΑΡΙΚΟΝ Incipit
ΑΛΑΤΙΟΝ ΚΑΘΑΡΤΙΚΟΝ ΚΑΘΑΙΡΩΝ ΧΟΛΗΝ Incipit
ΑΛΑΤΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ Titulus initialis
Ἀλάτιον σκευασθὲν τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων Incipit
Ἀλάτιον σκευασθὲν ὑπὸ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου Incipit
ΑΛΑΤΙΟΝ ΣΚΕΥΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΟΙΑΔΕ ΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΧΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΟΙΑΥΤΗΝ Titulus initialis
Ἀλάτιον τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου Titulus initialis
Ἀλάτιον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου Incipit
ΑΛΑΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ Titulus initialis
ΑΛΕΙΦΕ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΘΕΙ ΤΩ ΤΟΠΩ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ Desinit
ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν Incipit
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΜΕΓΑΝ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΜΑΛΛΟΝ Η ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΑΥΤΟΥ Incipit
Ἀλέξανδρος αἰχμαλώτους λαβὼν τὰς Δαρείου θυγατέρας Incipit
Ἀλέξανδρος Ἀφροδισιεὺς ταύτῃ διαφέρει φησί Incipit
Ἀλέξανδρος δὲ ὁ μονάσας ἱστορεῖ Incipit
Ἀλέξανδρος δὲ ὁ μοναχὸς ἱστορεῖ τὴν ὕψωσιν εἶναι διὰ τὸ ἀποσταλῆναι Incipit
Ἀλέξανδρος εἶδεν ὄναρ ὀνείροις μὴ πιστεύειν Incipit
Ἀλέξανδρος ἐρωτηθεὶς παρά τινος ποῦ ἂν ἔχοι τοὺς θησαυροὺς τοὺς φίλους ὑπέδειξεν Titulus initialis cuiusdam partis
Ἀλέξανδρος μὲν ὁ βασιλεὺς ἦν ἐπὶ Πέρσας Incipit
Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς αἰχμαλωτεύσας τὰς Δαρείου θυγατέρας Incipit
Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς ἰδὼν στρατιώτην χωλόν Incipit
Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς πληρώσας ποτὲ ὀστέων πίνακα ἀπέστειλεν Διογένει Incipit
Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς τῶν Μακεδόνων ἱδὼν τινὰ τῶν γερόντων βάπτοντα Incipit
Ἀλέξανδρος ὁ τῶν Ἑλλήνων μὲν βασιλεύς Incipit
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ Incipit
Ἀλέξανδρος τε καὶ Ἀριστόβουλος ἀπέκτεινε· καὶ αὐτοὺς δὲ τοὺς δύο υἱοὺς μεθ' ὧν καὶ ἕτερον Ἀντίπατρον ἐξ ἑτέρας γυναικὸς αὐτῶν γεγονότα· καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Ἡρώδης Textus
Ἀλέξανδρος φρόνημα μὲν εἶχεν Incipit
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ Ζ' ΒΟΤΑΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΤΑ ΑΣΤΕΡΑ ΠΛΑΝΗΤΑ ΤΟΝ ΑΡΜΟΖΟΝΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΔΙΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΔΕ ΕΚΑΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΝ ΕΙΛΗΦΕ ΤΟΙΑΝΔΕ Titulus initialis
Ἀλεξάνδρου ἡγεμονεύοντος ἐν Νικομηδείᾳ διωγμὸς ἦν κατὰ τῶν χριστιανῶν Incipit
Ἀλεξάνδρου ἡγεμονεύοντος ἐν τῇ πόλει Νικομηδέων Incipit
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Titulus initialis
Ἀλεξάνδρου τοῦ κτίστου Titulus initialis cuiusdam partis
Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος καταγαγόντος Incipit cuiusdam partis
Ἀλεξιακὴ κρύψις, ἡλίου δύσις Desinit
Ἀλέξιος μάρτυρας ἐν σπάθῃ γράφων Incipit cuiusdam partis
Ἀλέξιος ὁ Μούρτζουφλος ἐκράτησε μῆνας β' Incipit
Αλεξιου Κομνηνου φιλομητρος αυτοκρατορος, Ιωαννη Πορφυρογεννητω νικητω αυτοκρατορι, φιλοπατρι τω ευπατρι τω τουτου υιω, τελευταιαν θετηματα διαταγματα. Titulus initialis
Ἀλεξίου παῖς βασιλεὺς βασιλέως Desinit
Ἀλεξίου φρόντισμα καὶ γλυκὺς πόνος Incipit
Ἀλεξίῳ τῷ Λάσκαρι Titulus initialis
ΑΛΕΣ ... ΔΙΑΦΟΡΟΥΣΙ ΜΑΛΛΟΝ Desinit
ΑΛΕΥΡΟΝ ΣΙΤΙΝΟΝ, ΟΙΝΟΝ, ΜΑΣΤΙΧΗΝ, ΛΙΒΑΝΟΝ, ΛΑΔΑΝΟΝ Incipit
Ἀλήθεια Titulus initialis
Ἀλήθεια, τὸ ΛΗ ἦτα, τὸ ΘΕΙ δίφθογγον Incipit
Ἀλήθεια, τὸ ΛΗ ἦτα, τὸ ΘΕΙ δίφθογγον Incipit
ΑΛΗΘΕΙΑΙ ΔΩΛΙΓΩΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΥΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Desinit
ἀληθείαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί Desinit
Ἀλήθειαν μελετήσει ὁ λάρυξ μου Incipit
Ἀληθὲς ἔνι ὅτι Incipit
Ἀληθὲς ἦν ἄρα, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὸ λεγόμενον τοῦτο Incipit
αληθεστατην αρχην. Desinit
αληθη εστιν τα λ[ (λελαλημενα) παρ' αυτου εαν σ[ (συ ακουων αυτα) ωφεληθηση Textus
ἀληθῆ τε καὶ δίκαια ἐρεῖς καὶ ἐμοὶ ἀρέσκοντα, καὶ τῶν νοῦν ἐχόντων οὐδεὶς ἀντερεῖ Desinit
Ἀληθὴς ἱστορία περὶ τῆς γεγονυίας ταραχῆς καὶ συγχύσεως ἀναμεταξὺ τῶν ἐθνικῶν ἐν τῷ ´ αψγ΄ [1703] ἔτει ἀπὸ Χ(ριστο)ῦ κατὰ μῆνα Ἰούλιον καὶ Αὔγουστον Titulus initialis
Ἀληθινὸς ὄντως μοναχὸς οὗτός ἐστιν ὁ νῆφιν κατορθῶν Incipit
ἀληθινὸς. καὶ ἵνα τοῦτο δουλεύωμεν. καὶ φυλάττωμεν ἑαυτους ἀπὸ τῶν εἰδώλων. Desinit
ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΟΜΟΙΩΣ Desinit
ἀληθῶς ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐστιν οὗτος Desinit
αληθως γαρ ως αξιοι προωρισθησαν οι δικαιοι Incipit
Αληθως γαρ ως αξιοι προωρισθησαν οι δικαιοι της θεοτοκου γεννητορες Incipit
Ἀληθῶς γὰρ ὡς ἄξιοι προωρίσθησαν οἱ δίκαιοι τῆς θεοτόκου γεννήτορες Incipit
ΑΛΗΚΤΟΝ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΟΝ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΝ Desinit
ΑΛΘΑΙΑ ΗΝ ΕΝΙΟΙ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΕΒΙΣΚΟΝ ΚΑΛΟΥΣΙ Incipit
Ἀλθαίας ε' σπέρματα Incipit
Ἀλθαίας ε' σπέρματα Incipit
Ἀλθαίας ε' σπέρματα Incipit
ΑΛΘΑΙΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Incipit
ΑΛΘΑΙΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Incipit
ἁλία, ἐν ᾗ τὸ ἅλας τρίβουσι. στράγγις δὲ, ἐν ᾗ, τὸ πέπερι Desinit
ἀλιβάβατος ὁ σιδηρίτης, ἀκτὴ ἡ κουφοξυλία Incipit
Ἁλιεῖς ἡμᾶς χθὲς οἰκείοις ἀνεπτέρωσαν ἄθλοις Incipit
Ἁλίσκειν κυρίως ἐπὶ θαλάττης Incipit
Ἀλιτήριοι πολέμιοι, κακοῖ ἀσεβεῖς Incipit
Ἀλκαὶ δὲ ἄρα σωμάτων ἐπαινοῦνται Incipit cuiusdam partis
Ἀλκῆς φέρων μίμημα καὶ κράτους λέων/ ἄνακτα Χριστὸν πανσθενῆ προδεικνύει. Textus
ΑΛΚΙΒΙΟΝ... ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΕΙΣ ΜΕΣΟΝ ΗΓΑΓΕ Desinit
ΑΛΚΙΒΙΟΝ... ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΕΙΣ ΜΕΣΟΝ ΗΓΑΓΕΝ Desinit
Ἄλκιμος ἐσσ' ἵνα καὶ ὑψογόνων Incipit
Ἄλκιμος ὥσπερ ἀνὴρ νικῶν Τιρύνθεος Incipit
αλλ αγαπηθεντες παρα του θεου μονον, ελαβομεν, απερ ελαβομεν. Desinit
ΑΛΛ ΕΞ ΩΝ ΠΝΟΕΙΣΙΝ Desinit
ΑΛΛ ΕΠΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑΝ Incipit
αλλ επι την λυχνιαν· Desinit abruptus
αλλ η ταυτην ειδως, ουσαν αληθεστατην αρχην. Desinit
Ἀλλ΄ εἰ κἀγὼ περὶ ποιμαντικῆς ἔμαθόν τι παρὰ τοῦ μεγάλου καὶ πρώτου Ποιμένος Incipit
ἀλλ´ ἐνταῦθα πρόφθασαι τὸν θεῖον Λόγον προσεύχομαι τῷ ἀεὶ συνδοξαζομένῳ τῷ Πατρὶ... Desinit
ἀλλ΄ οὐδὲ... τὸν τόπον παρελθεῖν ἔνθα ἐτάφη, εἰ μὴ τὰς ῥῖνας ταῖς χερσὶν ε'πισφίγξῃ Desinit
ΑΛΛ´ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ ΜΙΑ ΣΥΝ ΤΩ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ Desinit
ἀλλ᾿ ὅμως Desinit
ἀλλ' ἀμύνασθαι κατάρξαντα Desinit
Ἀλλ' ἀπαντητέον εἰσέτι πρὸς τὰ παρὰ τοῦ Λατίνου ἐπιφερόμενα Incipit
ἀλλ' ἀποψηφισάμενοι τοιούτοις ἡμῖν χρῆσθε πολίταις οἵοισπερ ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ Desinit
Ἀλλ' ἄρα νῦν ἔγωγε μάλιστα, κράτιστε βασιλεῦ, ἀπορῶ τί ποτ' ἄν χρήσωμαι Incipit
ΑΛΛ' ΑΣΒΕΣΤΟΝ Incipit
Ἀλλ' αὐτὸς Ζημίας μικροῦ Incipit
Ἀλλ' αὐτὸς ὢν ἀρχὴ τῆς θεότητος Incipit
Ἀλλ' ἄφεσιν μὲν ζητῶν τῶν προτέρων μου ἁμαρτημάτων Incipit
Ἀλλ' ἄφεσιν μὲν ζητῶν τῶν προτέρων μου ἁμαρτημάτων Incipit
Ἀλλ' ἐγὼ δείκνυμι σήμερον οὐχὶ μίαν καὶ δύο Incipit
Ἀλλ' ἐγὼ δείκνυμι σήμερον οὐχὶ μίαν καὶ δύο Incipit
Ἀλλ' ἐγώ σε, ὦ βέλτιστε Incipit
Ἀλλ' ἔγωγε καὶ πρὶν τοῖς σοῖς ἐντυχεῖν γράμμασι Incipit
Ἀλλ' εἰ μεμνήμεθα πασῶν τῶν ἐν τοῖς προτέροις περὶ Θεοῦ ἀποφάσων Incipit
Ἀλλ' εἰ μὲν κατὰ Μασσαλιανῶν Incipit
Ἀλλ' εἰ μὲν πρὸς ἑτέρους οἱ λόγοι, οὓς πρὸς τὴν ὑμῶν Incipit
ἀλλ' εἰπάτωσαν ἡμῖν οἱ αἱρετικοί τινα τρόπον ὁμοιοῦσθαι Incipit
Ἀλλ' εἴτε νέα τῶν μέτρων ἡ θεωρία Incipit
Ἀλλ' ἐκεὶ μὲν τὰ Μίθρου παίζειν Incipit
Ἀλλ' ἐκεὶ μὲν τὰ Μίθρου παίζειν Incipit
Ἀλλ' ἐκτὸς ἐν τῇ δρυὶ τῇ Μαμβρὶ, εἶδε καὶ Ἰακώβ Incipit
Ἀλλ' ἑμοὶ γὲ τοῖς σοῖς ἐπιβαλεῖν ἐγκωμίοις Incipit
ἀλλ' ἐνεργοῦσιν ὡς δραμὼν ὑπέδειξεν ὁ λόγος Desinit
αλλ' εοικε μη εγκεισθαι τα των πολλων. Desinit
Ἀλλ' ἐπανακτέον αὖθις τὸν λόγον Incipit
Ἀλλ' ἐπεὶ παντὸς γινομένου Incipit
ΑΛΛ' ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΛΛΟΙ ΕΠΙ ΤΟ ΕΤΕΡΟΝ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΤΡΙΑΣ Incipit
Ἀλλ' ἐπειδήπερ ἀκούειν βούλει Incipit
Ἀλλ' ἐπὶ τὴν θεωρίαν τῆς κτίσεως ἐπανιῶμεν Incipit
Ἀλλ' ἐπισυναπτέον τῷ χαριτοβρύτῳ τὸν χαριτώνυμον Incipit
ἀλλ' ἐτεὸν νύ τ' ἐρέειν οὐλίγα μάλ' ὧνπερ ἐχρῆν Desinit
ἀλλ' εὐχώμεθα τῆς σωτηρίας ἡμῶν ... ἀμήν Desinit
ἀλλ' ἔφυς ὡραιότερος ἐκ τροπαιοφορίας Desinit
ἀλλ' ἔφυς ὠραιώτερος ἐκ τροπαιοφορίας Desinit
ΑΛΛ' ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΝ ΜΗΔΟΛΩΣ ΣΕ ΦΕΥΓΕΤΩ Desinit
Ἀλλ' ἡ μὲν τῶν δύο θεοτήτων κατὰ δαιμονίαν ἀντίθεσιν διαφορὰ Incipit cuiusdam partis
Ἀλλ' ἡ σὴ δημιουργία, Κύριε Incipit cuiusdam partis
αλλ' η ταυτην ειδως ουσαν αληθεστατην αρχην. Desinit
αλλ' η ταυτην ειδως ουσαν αληθεστατην αρχην. Desinit
ἀλλ' ἢ ταύτην εἰδὼς οὖσαν ἀληθεστάτην ἀρχήν. Desinit
ΑΛΛ' Η ΤΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑΣ Desinit
ἀλλ' ἡ χεὶρ αὐτοῦ κωλύει με. Ἦν γὰρ ἐλεήμων πάνυ (ἐλεήμων καὶ φιλόπτωχος ὑπὲρ πάντας τοὺς τότε) Desinit
Ἀλλ' ἡμῶν ἀγάμενοι Incipit
Ἀλλ' ἦν ὁ Χριστὸς μυστικωτέρα πέτρα | τὴν Βαρβάραν φεύγουσαν ὡς λαγὼς κύνα Incipit
Ἀλλ' ἡνίκα τὸν τπης σελήνης κύκλον εὐρεῖν ἐθελήσειας Incipit
ΑΛΛ' ΙΝΑ ΑΥΤΟΣ ΣΩΘΗ ΕΝ Χ. Ι. Desinit
Ἀλλ' ἵνα δαψιλέστερα τὰ ῥεύματα ἔχοιμεν καθὰ ἀπορίαι Incipit
Ἄλλ' ὅ γε μεγαλόφρων Incipit
αλλ' ομως συ αυτου καλεσεις το ονομα. Desinit
ἀλλ' ὅμως σὺ αὐτοῦ καλέσεις τὸ ὄνομα. Desinit
ἀλλ' ὁρῶσα γῆν, οὐρανόν, ἀέρα [ Desinit
Ἀλλ' ὅσα μὲν προσῆκεν εἰς ἀπόδειξιν διελέσθαι Incipit cuiusdam partis
Ἀλλ' ὅσον μὲν αἱ γραφαὶ καὶ μαρτυρίαι συνιστῶσιν Incipit
ἀλλ' ὅτι ἡ ἁγία παρθένος Μαρία τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐκυοφόρησεν· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
Ἀλλ' ὅτι μὲν καὶ οἱ θεῖοι προφῆται Incipit
Ἀλλ' ὅτι μὲν οὐδαμόθεν πρόσεστι τούτοις Incipit
Ἀλλ' ὅτι μὲν οὐδείς σε τῶν γεγενημένων Incipit
ἀλλ' οὐ κρατήσει τῆς βασιλείας καὶ αὐτὸς σὺν θεριστῇ Desinit
Ἀλλ' οὐ μετὰ τὴν οὐλὴν Incipit
Ἀλλ' οὐδ' ἐν ἑορταῖς Incipit
Ἀλλ' οὐδὲ σὺ τίμιε πάτερ χηρεύων Incipit
Ἀλλ' οὐδὲ τὸν σὸν, ὦ Θεοῦ μήτερ, τύπον Incipit
Ἀλλ' οὐδὲ τοῦ πατρὸς Γρηγορίου τοῦ Λεσβόθεν ὁρμωμένου ὁ βίος Incipit
Ἀλλ' οὐδὲ τοῦ πατρὸς Γρηγορίου τοῦ Λεσβόθεν ὁρμωμένου ὁ βίος Incipit
Ἀλλ' οὐδεὶς ζῶντας μονῳδεὶν κωλύει νόμος οὐδείς Incipit
Ἀλλ' οὐδὲν ἀληθινὴ καὶ βέβαιος εὖνοια Incipit
Ἀλλ' οὐκ ἂν ἔχοιμι θαυμάζειν λοιπὸν ὅ τι παθὼν ὁ πάντα καλὸς Λάσκαρις Incipit
Ἀλλ' οὐκ ἐγὼ μύθους, οὐκ ἀκοῆς θήρατρα, λόγων εὐγλωττίαν πλασάμενος πάρειμι Incipit
ἀλλ' οὐρανῶν βασιλείαν καὶ στέφανος δικαιοσύνης, ὧν γένοιτο Desinit
Ἀλλ' οὔτε ἐν τόπῳ τινὶ ὁ πατὴρ περιγράφεται ὑπὲρ πάντων ὤν Incipit
ἀλλ' οὔτε θαυμαστὸν τὸν μωάμεθ πλῆθος χυδαῖον δελεάσαι Incipit
Ἀλλ' οὔτε ἴσασιν οἱ αἰρετικοί Incipit
Ἀλλ' οὔτε με νὺξ ἀπαγαγεῖν τῆς φροντίδος Incipit
Ἀλλ' οὐχ ὡς τὸ γράμμα τὸ σὸν ἐβούλετο Incipit
Ἀλλ' ὑμεῖς μὲν φησὶν οἱ Γραικοὶ τῷ λέγοντι Incipit
ἀλλ' ὑπερεῖδες Desinit
ἀλλ' ὑπό τῆς σῆς ἀγαθότητος. Ναί, κύριε βασιλεῦ ἀνεξίκακε, ὅτι... Desinit
Ἀλλ' ὦ ἀγνὴ πανάχραντε Incipit
Ἀλλ' ὦ ἀγνὴ πανάχραντε Incipit
Ἀλλ' ὦ βασιλεῦ τριπλοπορφυρογέννητε Incipit
Ἀλλ' ὦ καλέ, δὲν ἐδήλωσά σοι Incipit
Ἀλλ' ὦ τῶν ἐμῶν ἀμαρτιῶν Incipit
Ἀλλ' ὦ φόλε κράτιστε, τὰς ἐμὰς πύλας Incipit
Ἀλλ' ὥσπερ παρὰ μόνου τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεσθαι τὸ Πνεῦμα Incipit
Ἀλλ'ἡ μὲν ἐκ τῶν θείων λογίων ἰσχυρωτέρα Incipit
ΑΛΛ'ΟΛΟΣ ΕΣΤΙΝ ΜΕΘ'ΕΚΑΣΤΟΥ Desinit
ΑΛΛ'ΟΜΩΣ ΔΙ[ΚΑΙΟΣ Desinit
ἀλλ'οὐχ οὕτως οἱ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ'ὥσπερ ἐκεῖνος Incipit
αλλ'ωδ' [... ...] την [... ...] φεγγαρην l και τω [...] εις την ωτα [... ...] του δεν εχαρην. Textus
ἀλλ’ ἀναδεῖσθαι τῶν τροπαίων τὸ στέφος Desinit
ἀλλ’ ἀρκείσθω τῇ κατὰ τὸ πνεῦμα προσηγορίᾳ καὶ ὁμοίωσει Desinit
Ἀλλ’ αὐτοὶ αὐτὸν ποιεῖτε αἰώνιον, ὅτι τῇ πράξει ὑπόστασιν αὐτῷ παρέχετε αἰωνίαν Desinit
Ἀλλ’ εἰ καὶ καλῶς οἴεται τὸ δαιμόνιον εὑρηκέναι Incipit
Ἀλλ’ εἰ καὶ μὴ πρότερον Incipit cuiusdam partis
Ἀλλ’ εἰ καὶ παράδοξον ἐνίοις φανεῖται Incipit
Ἀλλ’ εἰ καὶ πολλοὺς λυπήσω φιλοχρημάτους Incipit cuiusdam partis
Ἀλλ’ εἰ καὶ χαλεπὸς ἡμῖν πέφηνε Incipit
ἀλλ’ ἔμεινε καὶ αὐτὸς τὸν προςήκοντα χρόνον, εἰδὼς ὅτι καὶ τοῦτον δι’ἡμᾶς μετ’αὐτὸν ὁ δεσπότης πληρώσει· ᾧ πρέπει... Desinit
ἀλλ’ ἐμπορευσώμεθα τὴν καλὴν ταύτην πραγματείαν, ἵνα... χάριτι... ᾧ... Desinit
ἀλλ’ ἐμπορευσώμεθα τὴν καλὴν ταύτην πραγματείαν, ἵνα... χάριτι... ᾧ... Desinit
ἀλλ’ ἐντρυφήσωμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν σὺν Χριστῷ τῷ κυρίῳ ἡμῶν ᾧ πρέπει δόξα... Desinit
ἀλλ’ ἐντρυφήσωμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν σὺν Χριστῷ τῷ κυρίῳ ἡμῶν ᾧ πρέπει δόξα... Desinit
ἀλλ’ ἔοικε μὴ ἐγκεῖσθαι τὰ τῶν πολλῶν. Desinit
αλλ’ επει ταυτα ημιν προ της εξηγησεως ειρηται, αρκτεον ηδη, και της του ρητου αναπτυξεως: Desinit
Ἀλλ’ ἐπειδὴ ἁλίσκονταί τινες ὑπὸ τοῦ κακοτέχνου Δράκοντος πλανώμενοι Incipit
ἀλλ’ ἐπὶ τὸ ἐμβαδόν Incipit
Ἀλλ’ ἔρις ἥδε οὐκ ἀγαθὴ βροτοῖσι καθέστηκε κατὰ τὸν εἰπόντα Incipit
ἀλλ’ εὐαρερτήσαντας ἡμᾶς τῶν αἰωνίων ἐπιτυχεῖν ἀγαθῶν· χάριτι... Desinit
ἀλλ’ εὐαρερτήσαντας ἡμᾶς τῶν αἰωνίων ἐπιτυχεῖν ἀγαθῶν· χάριτι... Desinit
ἀλλ’ ἢ (uel εἰς) τὸν μονογενῆ σου Υἱόν, τὸν σὺν Πατρὶ... Desinit
ἀλλ’ ἢ (ἀλλὰ) ταύτην εἰδὼς οὖσαν ἀληθεστάτην ἀρχήν. Desinit cuiusdam partis
ἀλλ’ ἡμεῖς γε πεπιστεύκαμεν τῇ ἀναστάσει δόξαν ἀναπέμποντες τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν Desinit
ἀλλ’ ἵνα καὶ διορθωσώμεθα Desinit
ἀλλ’ ὁ Desinit
ἀλλ’ ὃ καὶ ὣς ἔστεργε· Θεοῦ γάρ ἑ φίλτρα κορέννυ Desinit
ἀλλ’ οἱ σοὶ λόγοι ἀναπληρώσουσιν Desinit
ἀλλ’ ὅπερ εἶπον εἰσέρχη Desinit
ἀλλ’ οὕ[πω Desinit
Ἀλλ’ οὐδ’ Ἀλέξανδρος ἰδὼν τὸν ποταμὸν τὸν Κύδνον Incipit
αλλ’ ουδε τη κβʹ δει γαρ ταυτα παντα φυλαττεσθαι. Desinit
Ἀλλ’ οὐδὲ τὸν Ἕκτορα φήσαιμ’ ἂν εἶναι Incipit cuiusdam partis
Ἀλλ’ οὐδὲ τὸν σόν, ὦ Θεοῦ μῆτερ, τύπον Incipit
ἀλλ’ ὑπὲρ φύσιν ἀριθμῶν, ἀλλ’ ὑπεραπειράκις Desinit cuiusdam partis
αλλ’ ω θειοτατη και ιερα τελετη τα περικειμενα σοι συμβολικως αμφιεσματα, των αινιγματων αποκαλυψαμενη, τηλαυγως ημιν αναδειχθητι και τας νοερας ημων οψεις ενιαιου και απερικαλυπτου φωτος αποπληρωσον. Textus
ἀλλ’ ὦ παλαιὸν καὶ πρὸ τῶν χρόνων βρέφος, | ὦ παντοκράτορ ῥακκοδύτα καὶ πένης, | ἐκ σπαργάνου μὲ σπαργάνων ἁμαρτίας, | ὁ σπαργανωθεὶς εὐτελῶν ἐκ σπαργάνων, | ὡς ἂν ἐκεῖθεν εὐμαρῶς λελυμένος, | πρὸς τὸν σὸν ὕμνον εὐπετέστερον τρέχω Desinit
Ἀλλ’, ὦ Παρθένε Δέσποινα, ἄχραντε Θεοτόκε, Κυρία μου πανένδοξε, ὑπερπανάγαθέ μου Incipit
αλλ[α] (αλλα) ... μεγαλου θεου και σωτηρος ημων Ιησου Χριστου εν τω νυν αιωνι και εν τω μελλοντι· αμην γενοιτ[ο] (γενοιτο) ... Desinit
ΑΛΛʹ ΕΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟΥΤΟΝ ΗΔΙΚΕΙ Incipit
ΑΛΛʹ ΕΜΕΛΟΝ ΕΙΤʹ Incipit
ΑΛΛʹ ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΝ ΜΗΔΟΛΩΣ ΣΕ ΦΕΥΓΕΤΩ Desinit
ΑΛΛʹ Ω ΠΑΡΘΕΝΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΡΑΝΤΕ Incipit
ΑΛΛʹΟΥΚ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ Desinit
αλλα Titulus initialis
ἄλλα ἀντ’ ἄλλων νοῶν καὶ ποιῶν ἀπόληται Desinit
ΑΛΛΑ ΑΦΥΡΤΩΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΥΤΩΣ ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΩΝ Desinit
Ἀλλὰ γὰρ καὶ πάλιν καὶ δειλίαν προσάπτειν Incipit
Ἀλλὰ γὰρ ληπτέον δή τινας ὑποθέσεις Incipit
Ἀλλὰ γὰρ ὁ λόγος περὶ ἐνυπνίων Incipit
Ἀλλὰ γὰρ οὐ μέχρι τούτων μόνον τὰ κατὰ τὸν Σωτῆρα Incipit
Ἀλλὰ γὰρ πάλιν κατασκευάζουσι τῷ λόγῳ Incipit
ΑΛΛΑ ΓΕ ΔΗ ΕΠʹ ΑΥΤΟ ΚΥΡΙΩΤΑΤΟΝ Incipit
ΑΛΛΑ ΓΕ ΔΗ ΛΕΚΤΕΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΩΒΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Incipit
ἀλλὰ γινώσκειν ὅτι ὡς κλάδοι ἐπὶ τὴν ῥίζαν, οὕτως ἐπ'εκείνους ἐνεκεντρίσθησαν. μετὰ δὲ ταῦτα παραινετικοὺς λόγους εἰς τὰ ἤθη διδάξας, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ἀλλὰ γινώσκειν ὅτι ὡς κλάδοι, ἐπ' εκείνους, ὠς ἐπὶ τὴν ῥίζαν, ὅυτως ἐνεκεντρίσθησαν, μετὰ δὲ ταῦτα παραινετικοὺς λόγους, εἰς τὰ ἤθη διδάξας, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ἀλλὰ γινώσκειν, ὅτι ὡς κλάδοι ἐπὶ τὴν ῥίζαν, οὕτως ἐπ᾽ ἐκείνους ἐνεκεντρίσθησαν. μετὰ δὲ ταῦτα, παραινετικοὺς λόγους εἰς τὰ ἤθη διδάξας, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ἀλλὰ γνῶσιν ἄφθορον καὶ πλοῦτον σωτηριώδη Desinit
ἄλλα δὲ ἑκάσταις τῶν ἄλλων περιστάσεων Desinit
ΑΛΛΑ ΔΕ ΕΣΤΩ ΠΑΧΥ ΚΑΙ ΩΧΡΟΝ Incipit
ἀλλά δεῖ καὶ βίου καθαροῦ καὶ προσοχῆς καὶ ἀκριβείας τοῦ ᾀδοντος Desinit
ΑΛΛΑ ΔΗ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣ ΑΚΡΟΣ Desinit
Ἀλλὰ δι' ὧν ὁμολογοῦσι καὶ οἱ Γραικοί Incipit
Ἀλλὰ διὰ τί, θεοτίμητε δέσποτά μου Incipit
Ἀλλὰ διὰ τί, θεοτίμητε δέσποτα, μὴ πάλαι ἐπέστελλες Incipit
Ἀλλὰ διὰ τί, θεοτίμητε δέσποτα, μὴ πάλαι ἐπέστελλες Incipit
ἀλλὰ διδάξοντες μᾶλλον καὶ πείσοντες κρατεῖν ἡμᾶς τὰ δόγματα τούτων καὶ ταῦτα μετ’ ἐξουσίας καὶ ἀναισχυντίας ὑπερβαλλούσης. Ὁ κύριος φυλάξαι τὴν μακαριότητά σου ἐν ἐτῶν πολλῶν περιόδοις εὐχομένην ὑπὲρ ἡμῶν. Desinit
ἀλλὰ διορθοῦ[σθε Desinit
ΑΛΛΑ ΖΩΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤ' ΟΥΡΑΝΟΝ Desinit
ἀλλὰ ζῶντος μὲν ἔτι τὴν ἐνταῦθα ζωήν Incipit
ἀλλὰ θαλάσσης Desinit
ΑΛΛΑ ΘΕΛΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΣΩΣ Incipit
ΑΛΛΑ ΘΕΣΕΙ ΜΑΚΡΑ Desinit
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥΕΙΣ ΡΗΜΑΤΩΝ Incipit
αλλα και βεβαια και ακινητα αγαθα. Desinit
ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν· ἵνα καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν, χάριτι... Desinit
ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν· ἵνα καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν, χάριτι... Desinit
ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς Incipit
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΛΕΟΥΜΕΝ Desinit
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΠΡΩΤΟΝ ΥΠΑΤΕΥΣΑΝ Desinit
ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μακαρισμοῖς καὶ ἐν πάσῃ τῇ συγγραφῇ μέμνηται βασιλείας οὐρανῶν, ἐξαιρέτως δὲ ὅτε πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ Σαδδουκαίους διαλεγόμενος περὶ ἀναστάσεως ὁ κύριός φησιν οὕτως· «Ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται, ἀλλ’ ὡς ἄγγελοι Θεοῦ εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ.» Οὗτος ὁ σκοπὸς τῆς συγγραφῆς τοῦ εὐαγγελιστοῦ τοῦ μακαρίου Ματθαίου. Desinit
ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῖς [ Desinit
ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τίνων τόπων ἤτοι ἀνέμων καταλαμβάνονται Desinit
ἀλλὰ καὶ μετόχους τῆς χάριτος πληρωθέντας τοῦ ἁγίου πνεύματος, εἰς καθαίρεσιν τῶν ἀντιδίκων, εἰς δόξαν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. Desinit
ἀλλὰ καὶ μιμώμεθα, ἵνα καταξιωθῶμεν καὶ ἐντεῦθεν ἀπελθόντες αὐτὸν ἰδεῖν καὶ τῆς ἀπορρήτου δόξης μετασχεῖν, ἧς... Desinit
ἀλλὰ καὶ μιμώμεθα, ἵνα καταξιωθῶμεν καὶ ἐντεῦθεν ἀπελθόντες αὐτὸν ἰδεῖν καὶ τῆς ἀπορρήτου δόξης μετασχεῖν, ἧς... Desinit
ἀλλὰ καὶ ὅτι ἠναγκάσθην ἐκ τοιούτων πραγμάτων εἰς τοιούτους ἀγῶνας καταστῆνα Desinit
Ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ ἀερικοῦ εἰ μὲν γένηται πταῖσμα παρὰ δύο ἱερέων ἢ κληρικοπαροίκων Incipit
ἀλλὰ καὶ περὶ τούτου εἰρήσεται Titulus initialis cuiusdam partis
Ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν κολύβων δέον δηλῶσαι Incipit
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΡΩΤΑΣ Desinit
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΚΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΟΡΓΙΟΥ Incipit
Ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτὴν τῆς ἀρετῆς τὴν κορυφὴν ἤγαγε Incipit
Ἀλλὰ καὶ συνεχῶς ἵδρωσεν Incipit
ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν ἐπαγγελίαις ἀγαθὰ δώσει καὶ τὸ αἰώνιον ἐκεῖνο καὶ οὐράνιον πάσχα δωρήσεται, οὗ τύχοιμεν πάντες ἐν αὐτῷ... Desinit
Ἀλλὰ καὶ τὰ μηδόλως Incipit
ἀλλὰ καὶ τὴν οὐράνιον καὶ ἀΐδιον βασιλείαν ἐπηγγείλατο. Ἧς γένοιτο Desinit
ἀλλὰ καὶ τῆς ἰδίας ζωῆς ὑπὲρ τῆς ἐκείνου Desinit
ἀλλὰ καὶ τὸ προνοῶ ἐν χρήσει Desinit
ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις εὐδοκιμεῖν. Desinit
Ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἄξιον ζητπησαι Incipit
ἀλλὰ καὶ τούτων ἀπολαύσομεν καὶ τῶν ἐν οὐρανοῖς ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
ἀλλὰ καὶ φύσει τὴν ἁμαρτίαν μισεῖ ὡς φύσει καθαρὸς καὶ ἀκήρατος[ Desinit cuiusdam partis
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ ΧΑΡΙΤΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ... Desinit
ΑΛΛΑ ΚΑΙΡΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΠΙΣΚΕΨΑΣΘΑΙ Incipit
άλλὰ κατ’ ἐμὴν εἴρηται δύναμιν / τέλος τῆς ἐξηγήσεωςτοῦ περσικοῦ προχείρου Desinit
ἀλλὰ κατὰ τὸν ψαλμῳδὸν ἀνορθωθῆναι εἰς τέλος· χάριτι... Desinit
ἀλλὰ καταφρόνει τῆς ἐν τῷ τρόπῳ κιβδηλίας Desinit
ΑΛΛΑ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ Desinit
ἀλλὰ κληρονόμους τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἀναδείξῃ· ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
ΑΛΛΑ ΚΛΗΤΙΚΟΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑ Desinit
ἀλλὰ κλητικὸν ἐπίρρημα Desinit
ἀλλὰ μέγας εὔελπτος Χριστοῦ σεῖό τε οἶκτος, καὶ οὐκ ἄξιον ἐς κρείττω φερέτω μοῖράν με. Desinit
ΑΛΛΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΩΝ ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΗΣΙ ΓΑΡ ΚΑΙ Ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ Desinit
Ἀλλὰ μὲν οὖν ἴσθι ἂν τινος ἦν Incipit
ἀλλὰ μετὰ γεωμετρικῆς ἀποδείξεως καὶ ἂν ἀντιρρήτου περὶ ἧς οὐ καιρὸς νῦν λέγειν Desinit
ἀλλὰ μετὰ τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ ὀρθοῦ δόγματος τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ οἰκονομοῦντι ὁμοφρονεῖν κατὰ πάντα καὶ πιστεύειν, ὅτι αὐτῷ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ (καὶ) κράτος, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. Desinit
ἀλλὰ μεταβέβηκεν Desinit
ἀλλὰ μετανοεῖν τοὺς ἁμαρτάνoντας, ἐν εὐχαριστία τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
Ἀλλά μὴ εἰς μακρόν γε· μή, ὦ πρὸ τῶν βίβλων· Ἔρρωσο Desinit
ΑΛΛΑ ΜΗ ΝΙΚΗΘΗΝΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ ΕΥΧΟΜΕΘΑ Desinit
Ἀλλὰ μηδεὶς ὑπολαμβανέτω, παντελὼς ἄψυχον εἶναι τὴν γονήν Incipit
Ἀλλὰ μὴν ἄξιον πυθέσθαι Μιλησίου Incipit
Ἀλλά μοι πόρρωθεν ἐπειγομένῳ τὴν ὀφειλὴν ἀποδοῦναι τῷ θείῳ Κυπριανῷ Incipit
Ἀλλὰ νῦν μετὰ τῶν ἄλλων κακῶν καὶ τοῦτο τῶν γυναικῶν τὸ νόσημα κρατεῖ Incipit
Ἀλλὰ νῦν μετὰ τῶν ἄλλων κακῶν καὶ τοῦτο τῶν γυναικῶν τὸ νόσημα κρατεῖ Incipit
ἀλλὰ πάλιν συντιθέμεθα ἀλλήλοις καὶ ὁμονοοῦμεν καὶ εἰς μίαν ἐκκλησίαν Θεοῦ χάριτι πάντες ἀποκαθιστάμεθα. Desinit
ΑΛΛΑ ΠΑΝ ΓΟΝΥ ΚΑΜΨΗ ΑΥΤΩ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΟΤΙ ΚΥΡΙΟΣ Desinit
ἀλλὰ παρ᾿ ἐ]κείνους Desinit
ἀλλὰ παρὰ φύσιν πάθος καὶ ὅσα τῆς ἁμαρτίας Desinit
ἀλλὰ παραλαβέτωσαν αὐτὴν ἄγγελοί σου Desinit
ἀλλὰ πάσῃ φυλακῇ τηρήσατε ἑαυτούς, ἵνα σὺν Χριστῷ δοξασθῆτε· ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
ΑΛΛΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΜΕΝ ΠΟΛΛΟΙ Incipit
Ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦ πνευματικοῦ παραδείσου Incipit
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΑΝ Desinit
ἀλλὰ περί τι τῶν παραστατικῶν Desinit
ἀλλὰ περιτ[τὸν Desinit
Ἁλλὰ πηγῇ πολυχεύμονι κἀκ τῶν βυθίων τῆς γῆς ἀνερχομένῃ λαγόνων Incipit
Ἀλλὰ πόθεν ἀρκτέον τοῦ λόγου τἰνα ἄρασθε Incipit
Ἀλλὰ πολλάκις ἐνομήσαμεν εἶναι παρὰ σοὶ τὰ τῶν φιλοτίμων Incipit
ἀλλὰ προφήτην [ Desinit
Ἀλλὰ πῶς ἄν τις αἰτίας καὶ μώμων ἡμᾶς ἀπαλλάξοι Incipit
Ἀλλὰ πῶς ἄν τις αἰτίας καὶ μώμων ἡμᾶς ἀπαλλάξοι Incipit
Ἀλλὰ πῶς ἄν τις μᾶλλον εὔφημον Incipit
Ἀλλὰ πῶς ἄν τις μᾶλλον εὔφημον σχοίη γλῶτταν Incipit
Ἀλλὰ πῶς ἄν τις τὸ καθ' ἡμᾶς αἰτίας ἀπολύση καὶ μώμων Incipit
ἀλλὰ ῥᾴθυμοί τε καὶ καθεύδοντες Desinit
αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου. Desinit
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπο τοῦ πονηροῦ· ὅτι σου... Desinit
Ἀλλὰ σιωπὴν ἐπὶ τηλικούτοις ἄγειν Incipit
ΑΛΛΑ ΣΠΕΥΔΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΑΡΧΑΣ Incipit
ἀλλὰ σπλαγχνιζόμενος ἡμῶν ὡς πατήρ, ἐπὶ πλεῖστον παρατείνει τὸ ἔλεος Desinit
Ἀλλὰ στήσαντες τὸν λόγον, ἀγαπητοί, δόξαν ἀναπέμψωμεν τῷ Πατρὶ... Desinit
Ἀλλὰ σύ γε τὰς περικλύστους νήσους οἰκῶν, πεζεύεις ἀμοιβαδὸν ἀπὸ ταύτης εἰς ἐκείνην πηδῶν Incipit
αλλα συστροφη κοσμιοτητος σεμνυνομενος. Desinit
ΑΛΛΑ ΣΩΣΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Incipit
ἀλλὰ τὰ τέσσαρα μόνα ἡ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησία προσδέχεται. Desinit
ἀλλὰ τὰ τέσσαρα μόνα ἡ τοῦ θεοῦ ἐκκλησία προσδέχεται. Desinit
αλλα τα τεσσαρα μονα, η του θεου εκκλησια προσδεχεται. Desinit
ΑΛΛΑ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΡΗΣΕΤΑΙ Desinit
ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΑ ΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟΣΟΥΤΟΝ Desinit
Ἀλλὰ ταῦτα μὲν πρὸς αἰρετικούς Incipit
Ἀλλὰ ταῦτα μὲν πρὸς αἰρετικούς Incipit
Ἀλλὰ ταῦτα παρῶμεν ἐκείνοις, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα Desinit
αλλα τεσσαρα μονα, η του θεου εκκλησια προσδεχεται. Desinit
αλλα τεσσαρα μονα. η του θεου εκκλησια προσδεχεται. Desinit
ΑΛΛΑ ΤΗ ΑΝΑΡΧΩ ΤΡΙΑΔΙ ΑΜΕΣΩΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΞΑΙΤΕΙΣΘΑΙ ΕΝ Χ. Ι. Κ.Τ.Λ. Desinit
ἀλλὰ τὴν ἁγιωσύνην ἀσκοῦντας ἰδεῖν τὸν Χριστὸν καὶ τῶν ἐπηγγελμένων τυχεῖν ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
ἀλλὰ τὴν ἁγιωσύνην ἀσκοῦντας ἰδεῖν τὸν Χριστὸν καὶ τῶν ἐπηγγελμένων τυχεῖν ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
Ἀλλὰ τὴν μὲν ἀκριβῆ τοῦ σώματος ἡμῶν διασκευήν Incipit
Ἁλλὰ τὴν σήν, Χριστέ, μακροθυμίαν Incipit
ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΗΜΩΝ Incipit
ἀλλὰ τὴν ψυχὴν ἐν τῷ τῶν δικαίων ζῇς καταλόγῳ ἐν οὐρανοῖς, εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἐν Κυρίῳ σοι ὁ μισθός· "Δίκαιοι γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν" καὶ τὰ ἑξῆς τὸ σολωμόντειον φησὶν ἔπος. Διὸ, σώζοις καὶ φυλάττοις ἡμᾶς [οὐραν]όθεν, ταῖς εὐχαῖς σου, τῶν ἐπερχομένων ἀνιαρῶν ἀνωτέρους· ἀμήν Desinit
ἀλλὰ τῆς νοητῆς αὐτοῦ θεότητος Desinit cuiusdam partis
ΑΛΛΑ ΤΙ ΔΕ ΠΕΡΙΣΚΟΠΟΥΝΤΕΣ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ Incipit
ΑΛΛΑ ΤΙ ΔΕΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑΡΙΘΜΕΙΝ Desinit
ἀλλὰ τιμὰς καὶ στεφάνους καὶ γέρα παρὰ Χριστοῦ κομισώμεθα ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι... Desinit
ἀλλὰ τιμὰς καὶ στεφάνους καὶ γέρα παρὰ Χριστοῦ κομισώμεθα ὧν γένοιτο... Desinit
ΑΛΛΑ ΤΙΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥΣ ΠΑΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΟΜΙΣΩΜΕΘΑ... Desinit
Ἀλλὰ τίς ἂν παραδράμοι τῷ λόγῳ Incipit
ΑΛΛΑ ΤΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ Desinit
Ἀλλὰ τὸν μὲν ἀκριβῆ Incipit
ἀλλὰ τοὺς ἑπτὰ αἰῶνας ἢ καὶ τοὺς ἑπτὰ οὐρανοὺς ἢ καὶ τοὺς ἐπτὰ Desinit
ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΚΩΣ ΠΟΙΕΙΣ Desinit
ΑΛΛΑ ΤΡΑΧΕΙΑΝ ΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΒΟΛΩΝ ΚΕΝΤΕΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΤΙΤΡΩΣΚΕΙΝ ΠΕΦΥΚΟΤΩΝ ΜΕΣΤΗΝ Desinit
ΑΛΛΑ ΤΩΝ ΙΩΝΩΝ Desinit
Ἀλλὰ τῶν σπουδαίων ἄρα καὶ φιλαρέτων ἀνδρῶν αἱ πράξεις οὐκ αὐταὶ μόναι Incipit
ἀλλὰ ὑμεῖς μὴ τοιοῦτοι γίνεσθε, ἀλλὰ ἀκολουθήσατε ταῖς συνόδοις καὶ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν καὶ ἡμῖν τοῖς ταπεινοῖς, καὶ δέχεσθε αὐτῶν τὴν ὁμολογίαν καὶ τὴν ἱερωσύνην. Καὶ ὁ Κύριος μεθ’ ὑμῶν Desinit
Ἀλλὰ φαίη ἂν ἴσως Ἀριστοτέλης Incipit
ἀλλὰ χαρήσεσθε καὶ ἀγαλλιάσεσθε ἕως τοῦ αἰῶνος“. Ἀμήν. Δόξα σοι, Κύριε, πάντων ἕνεκεν Desinit
Ἄλλας κοινὸν πεφρυγμένον Incipit
ΑΛΛΑΧΟΘΕΝ ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΟΥΧ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝ Desinit
ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΝΟΗΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ Titulus initialis
ΑΛΛΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΗΝ ΕΙΝΑΙ Titulus initialis
Ἄλλη γὰρ ὀδὸς οὐκ ἐστὶν εἰ μὴ αὕτη Desinit
ΑΛΛΗ ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ Titulus initialis
ΑΛΛΗ ΤΙΝΙ ΣΥΝΟΛΩΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙ ΕΤΙ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ Desinit
ἄλλη ὥρα λοιπὸν ὡς πρέσβυς θεοῦ Incipit
ἀλληγορεῖται εἰς τὴν νύκτα Desinit
Ἀλληγορία ἀναγωγικὴ εἰς τὸ παρ' Ὁμήρῳ ῥηθέν Incipit
ἀλλήλοις ὁμολογήσαντες χάριτος καὶ τὸν θεὸν δοξάσαντες ἀνεχώρησαν Desinit
Ἀλληλούϊα αἰνεῖτε τὸν ὄντα ἤτοι τὸν κύριον Incipit
Ἀλληλούϊα αἰνεῖτε τὸν ὄντα ἤτοι τὸν κύριον Incipit
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΝΤΑ ΗΤΟΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ Incipit
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΝΤΑ ΗΤΟΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ Incipit
Ἀλληλούϊα αἰνεῖτε τὸν ὄντα ἤτοι τὸν κύριον Incipit
Ἀλληλούϊα αἰνεῖτε τὸν ὄντα ἤτοι τὸν κύριον Incipit
Ἀλληλούϊα αἰνεῖτε τὸν ὄντα ἤτοι τὸν Κύριον Incipit
Ἀλληλούϊα καὶ [οὗτος ὁ ψ]αλμὸς εὐχαριστήριος ρι' Titulus initialis
ἀλληλούϊα. Δεῦτε πάντες, Χριστὸν δοξάσωμεν. Ἀμήν Desinit
ΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑ ΒΑΡΗ Desinit
Ἀλλήλων, οὔτε ἑνικὰ ἔχει Incipit
ἄλλην δέ[χεται Desinit
ΑΛΛΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΟΥΚ ΕΧΟΜΕΝ ΚΑΙ ΣΟΙ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΑΝΑΠΕΜΠΟΜΕΝ Desinit
ἄλλης γραφῆς ἐν τῷ βουλευτηρίῳ Titulus initialis
ἄλλης τὸ θεάρεστον, ἵνα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἀξιωθῆτε ἧς γένοιτο κ.τ.λ. Desinit
ἄλλης τὸ θεάρεστον, ἵνα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἀξιωθῆτε ἧς γένοιτο... Desinit
ἄλλης τὸ θεάρεστον, ἵνα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἀξιωθῆτε ἧς γένοιτο... Desinit
ἄλλης τὸ φιλόξενον, ἵνα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν σὺν αὐταῖς ἀξιωθῆτε· ἧς γένοιτο... Desinit
ἄλλης τὸ φιλόξενον, ἵνα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν σὺν αὐταῖς ἀξιωθῆτε· ἧς γένοιτο... Desinit
Ἄλλο γάρ ἐστιν καταλαλιὰ καὶ ἄλλο κατάκρισις Incipit
ἄλλο γὰρ τὸ κρῖμα τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλο τὸ τῶν ἀνθρώπων Desinit
ἄλλο γὰρ τὸ κρῖμα τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλο τὸ τῶν ἀνθρώπων Desinit
Ἄλλο δὲ πάλιν θαυμαστόν Incipit
ἄλλο εἰς ὀδύνην ἰσχίου· ῥίζης ἀγριοκαρδάμου ... ἐν τῷ βαλανείῳ γινόμενον λουθῆναι καλῶς Desinit
αλλο εις τον Μαρκον Titulus initialis
Ἄλλο ἐπερώτημα βλασφημίας εὗρον Incipit cuiusdam partis
Ἄλλο ἐπιχείρημα ὅτι τὸ ἀμερὲς ἀδύνατον Incipit
Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἕτερον εὐχή Incipit
Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἕτερον εὐχή Incipit
ΑΛΛΟ ΕΣΤΙΝ ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Incipit
ἄλλο ἐστὶν εὐχὴ καὶ ἕτερον προσευχή Incipit
ἄλλο καὶ ἄλλο ἢ λόγω ἢ ἀρίθμω Desinit
αλλο Νικητα. Titulus initialis
Ἄλλο οὐσία καὶ ἄλλο δύναμις Incipit
ΑΛΛΟ ΠΑΛΙΝ Titulus initialis
Ἄλλο πάλιν εὑρῆκα γραμμένοι Incipit
ΑΛΛΟ ΣΥΓΧΟΥΡΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΙΡΗΤΑΙ ΕΡΡΩΣΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΑΒΡΙΑΝ Desinit
Ἄλλο τε μὲν ὁ δεσπότης ἡμῶν καὶ Χριστὸς τοῦ ἑαυτοῦ αὐτόπταις καὶ μαθηταῖς Incipit
Ἄλλο τε μὲν ὁ δεσπότης ἡμῶν καὶ Χριστὸς τοῦ ἑαυτοῦ αὐτόπταις καὶ μαθηταῖς τὰ μυστήρια Incipit
Ἄλλο τε μὲν ὁ δεσπότης ἡμῶν καὶ Χριστὸς τοῦ ἑαυτοῦ αὐτόπταις καὶ μαθηταῖς τὰ μυστήρια Incipit
αλλο τι εστιν ευαγγελιον. Titulus initialis
Ἄλλο τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλο τὸ τῶν ἀνθρώπων Incipit
ΑΛΛΟ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΟ ΤΩΝ Incipit
ἄλλο. Titulus initialis
ἄλλο. Titulus initialis
ἄλλο. Titulus initialis
ἀλλο]φύλοις καὶ τοῦ ἡλίου Incipit
ἄλλοι δὲ τὰ μέρη τῶν Desinit abruptus
Ἄλλοι ἔδεναν αὐτὸν τὸν μέγαν διάβολον Incipit
ἄλλοι καυχῶνται [ Desinit
ἄλλοι καυχῶνται [ Desinit
Ἄλλοι μὲν (οὖν) ἄλλα τεθήπασί τε καὶ ἐκθειάζουσι Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα (Πολλοὶ μὲν ἄλλοι) τῶν μακαρίων ἀνδρῶν ὑπομνήματα... Ἀθανασίῳ τοίνυν πατρὶς μὲν Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα πεθήπασί τε Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα πεθήπασί τε Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα προτεθήπασί τε καὶ ἐκθειάζουσι Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα προτεθήπασί τε καὶ ἐκθειάζουσι Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα τεθήπασί τε καὶ ἐκθειάζουσι Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα τεθήπασί τε καὶ ἐκθειάζουσι Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα τῶν μακαρίων ἀνδρῶν ὑπομήματα Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα τῶν τοῦ μεγαλομάρτυρος Δημητρίου θαυμάτων Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλα τῶν ψαλμῶν λόγων εἴδη Incipit
ΑΛΛΟΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑΣ Incipit
Ἄλλοι μὲν ἄλλως αἴσχιστα τυραννουμένοις τοῖς Ἕλλησιν Incipit
Ἅλλοι μὲν ἄλλως τοὺς ἁγίους τιμάτωσαν Incipit
ἄλλοι μὲν ἅλους τῶν πάλαι βασιλέων αὐτούς Incipit
ΑΛΛΟΙ ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΗΕΣ ΕΤΙΜΗΣΑΝΤΟ Incipit
αλλοι μεν δη θεολογοι ανδρες ευαγγελισται Incipit
Ἄλλοι μὲν δὴ θεοφράδμονες ἀνέρες ευαγγελισταί κουριδίης θεοκύμονος ησαν (?) τόκον οὐμήν, υἱέος (?) ἀγγελίην χαροπήν· ἠκλισίην δ’ ἐνὶ νηῷ, γηραλό(ς) (...) ἐνὶ χεροῖν· ἡλικίοντ’ ἐρατεινήν· οὐτ’ (...) χάριν, παιδὸς ἐγκητιτροῖο τὰ κατέλεξε δ' ἐτήτυμα· Λουκὰς ἰσόθεος φῶς. Textus
αλλοι μεν δη θεοφραδμονες ανερες ευαγγελισται Incipit
Ἄλλοι μὲν τὰ τῆς ἑορτῆς ὁρῶντες Δημητρίου Incipit
ΑΛΛΟΙ ΜΕΝ ΤΙΝΕΣ ΕΙΠΟΙΕΝ ΤΟΔΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΥΒΡΙΖΕ ΜΗ ΕΜΕ Desinit
Ἀλλοῖόν τι πέπονθεν ὁ τρώκτης στρατὸς τῶν μνῶν Incipit
ἄλλοις δὲ εἰς γνῶσιν οὗ μὴ τεθέανται Desinit
Ἄλλοις ἐγὼ δίδωμι τὸ βλεπειν φάος Incipit
Ἄλλοις μὲν ἄλλα δῶρα δώρησαι, σῶτερ, / ὡς δωροδότης ὄλβιος ὄντως πέλων· / ἐμοὶ δὲ τεῷ δμόῳ τε καὶ ἱκέτῃ / χάριν βράβευσον, ἵνα νοῶ ἐμπράκτως / θεσμούς σου θείους καὶ δρῶ νενοημένως, / οὕς μοι καὶ προτείνεται βίβλος ἡ τῇδε / ἧς Μεθόδιος κτήτωρ ὁ Ναζηραῖος, / ὃς καὶ τουτί σου δεῖται, Χριστέ, τυχεῖναι. / Ἀμήν. Textus
Ἄλλοις μὲν ἄλλως ἐπῃνέθη τὰ τῶν μαρτύρων Incipit
Ἄλλοις μὲν ἄλλως ἐπῃνέθη τὰ τῶν μαρτύρων καὶ ὡς ἑκάστοις Incipit
Ἄλλοις μὲν κτημάτων ἔρως καὶ οὗτος Incipit
Ἄλλον δὲ πρεσβύτερον ἴδομεν ἐν Θηβαΐδι Διόσκορον Incipit
ἄλλον καλούμενον συναΐδιον πατρὶ καὶ υἱῷ Desinit
Ἄλλος ἀδελφὸς πέπτωκεν εἰς ἀμαρτίαν Incipit
Ἄλλος δέ τις τῶν πατέρων ἀπεκαλύφθη ταῦτα ἀναβλέψας Incipit
ΑΛΛΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΑΝΟΝ Titulus initialis
αλλος εδειχθη. Desinit
Ἄλλος ἐρωτηθεὶς τί ἐστιν φίλος εἶπεν, μία ψυχὴ ἐν δυσὶ σώμασιν Incipit
ΑΛΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Incipit
Ἄλλος μὲν αἰτεῖ τοὺς ἐθνάρχας Incipit
Ἄλλος μὲν αὐτὸς εἶπε δεῖν ἡμᾶς εἰδέναι σοι χάριν τοῦ συγγενέσι καὶ φίλοις ἐπιστέλλοντα πᾶσι καὶ ἡμῶν ἀεί σε μεμνῆσθαι Incipit
Ἄλλος μὲν ταῦτα φήσει, ἐγὼ δὲ οὐκ ἐρῶ ταῦτα Desinit
ΑΛΛΟΣ ΜΕΝ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Incipit
ΑΛΛΟΣ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΠΡΟΣ ΣΕ Desinit
Αλλος περι των αυτων. Titulus initialis
Ἄλλος ποταμὸς ὁ προκειμένος λόγος Incipit
Ἄλλος τις ἦν ἐπίσκοπος εἴς τινα πόλιν καὶ ἐγένετο αὐτὸν περιπεσεῖν εἰς ἀρρωστίαν ... ἦν δὲ ἐκεῖ μοναστήριον γυναικῶν Incipit
Ἄλλος τις μῖμος ἐβλασφήμει ἀναιδῶς τὴν ὑπεραγίαν θεοτόκον Incipit
Ἄλλος τις τῶν γερόντων ἔλεγεν ὅτι ἐν μιᾷ ὡς ἐκαθήμην εἰς τὸ κελλίον μου Incipit
Ἄλλος τις τῶν πατέρων ἔλεγεν ὅτι καθημένων ποτὲ γερόντων Incipit
Ἄλλος τις χριστιανὸς εἶχεν δάνειον πολὺ καὶ ἐλθὼν πρός τινα ἑβραῖον Incipit
ἄλλος τροχίσκος ὁ διὰ φυσαλίδων εἰς νεφρικοὺς καὶ λιθιῶντας Incipit
Ἄλλος τροχίσκος ὀ διὰ φυσαλίδων εἰς νεφριτικοὺς καὶ λιθιῶντας διουρητική Titulus initialis
Ἄλλος τροχίσκος ὀ διὰ φυσαλλίδων εἰς νεφριτικοὺς καὶ λιθιῶντας διουρητική Titulus initialis
Ἄλλος, διὰ τί ἐστιν ἀσύναρθρον Incipit
Αλλος. Titulus initialis
Αλλος. Titulus initialis
Ἄλλοτε εὐχομένου αὐτοῦ ἐν τῷ κελλίῳ, ἦλθεν αὐτῲ φωνή Incipit
Ἄλλοτε πάλιν ἔρχεται ἔρωτα αὐτὸν ρῆμα Desinit
Ἄλλοτε πάλιν ὁ αὐτὸς ἀββᾶς Δανιὴλ μετὰ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ ἀνέβη ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, καὶ θεωρεῖ ὁ γέρων ἄνθρωπον ἀπὸ ὀμμάτων Incipit
Ἄλλοτε πάλιν παριόντος τοῦ Ἐφραὶμ ἐξ ὑποβολῆς τινος Incipit
ἄλλοτε ὑπ' ἄλλου Desinit
ἀλλοτρίαν ἀνελθεῖν πα[ραγενόμενος Desinit
ΑΛΛΟΤΡΙΟΝ ΑΛΛΑ ΠΗΝ ΑΝΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΔΟΞΟΝ Desinit
ΑΛΛΟΤΡΙΟΣ ΤΥΓΧΑΝΩ ΠΑΝΤΑΠΑΣΙΝ Desinit
ΑΛΛΟΥ ΑΝΙΑΡΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΜΑΤΟΣ Desinit
αλλου δε τη κβ᾽, δει γαρ ταυτα παντα φυλαττεσθαι. Desinit
ΑΛΛΟΥΣ ΜΕΝ ΑΛΛΟΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΝ Incipit
ἄλλω μὴ ποίει. Desinit
Ἄλλων μέν ἐστι σπυδάζειν, κύριέ μου Incipit
ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Titulus initialis
Ἄλλων τε πολλῶν καὶ καλῶν ἔργων ἔνεκα, ὦ ἄνδρες, ἄξιον Ἡρακλέους μεμνῆσθαι Incipit
Ἄλλως εἰς τὴν αὐτὴν ἐπιστολήν. Οἰκουμενίου. Titulus initialis
Ἄλλως εἰς τὴν αὐτὴν ἐπιστολήν. Οἰκουμενίου. Titulus initialis
ἄλλως ὁ Ἀπολλωνίου υἱός Desinit
Ἄλλως ὁ Πλάτων ὑποδιαιρεῖ τὸ θεωρητικὸν τῆς φιλοσοφίας μέρος Incipit
Ἄλλως ὁρᾷς, ἄνθρωπε, καὶ Θεὸς πάλιν Incipit
αλλως του αυτου. Titulus initialis
αλλως. Titulus initialis
ΑΛΜΑ ΠΟΔΟΣ Incipit
Ἀλογία παρακοή Desinit
ΑΛΟΗ ΣΑΠΕΡ, ΚΙΝΑΜΩΜΟΝ ΤΕΡΣΙΝΗ Incipit
ΑΛΟΗ ΤΟ ΜΕΝ ΟΛΟΝ Incipit
Ἀλόη τὸ μὲν σῶμα ὅλον οὐ κενοῖ Incipit
Ἀλόης βαρέας τὸ λιπιον τῆς ῥίζης Incipit
ΑΛΟΗΣ ΟΥΓΓ Ζʹ Incipit
Ἁλουργίδα, πορφυρίδα, ἀλλόκοτον, ἀνόμοιν Incipit
Ἁλυκόν ἐστι τὸ τῆς θαλάσσης ὕδωρ διὰ τοιαύτην αἰτίαν Incipit
Ἀλύπιον τὸν πάνυ, τὸν τῆς ἀλήκτου καὶ τῆς ἀλύπου ζωῆς ἀτεχνῶς κληρονόμον Incipit
Ἄλυπον ἔξεις τὸν βίον Incipit
ΑΛΥΠΩΣ ΚΑΘΑΙΡΟΥΣΙ Desinit
ἁλύσεις ἃς δεδοίκασι μὲν δαίμονες Incipit
αλφα βητα γαμμα Incipit
Ἄλφα ἐτυμολογεῖται ἁπὸ Incipit
ΑΛΦΑ ΛΙΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΛΟΙΜΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Incipit
Ἄλφα λιτὰς Χρύσου· λοιμὸν στρατοῦ· ἔχθος ἀνάκτων Incipit
Ἄλφα λιτὰς Χρύσου· λοιμὸν στρατοῦ· ἔχθος ἀνάκτων Incipit
Ἄλφα πόθεν ἐτυμολογεῖται, παρὰ τὸ ἀλφῶ τὸ εὐρίσκω, ἢ παρὰ τὸ ἄλεφ Incipit
Ἄλφα σύστημα ὕδατος, ἄλφα ἅτινα σημαίνει τὸ ὁμοῦ καὶ ἅμα Incipit
ΑΛΦΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΑΠΟ Incipit
ΑΛΦΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΛΦΩ Incipit
Ἄλφα τὸ στοιχεῖον, παρὰ τὸ ἀλφῶ Incipit
ἄλφα τὸ στοιχεῖον, παρὰ τὸ ἄλφω Incipit
ἄλφα, μάθησις, βέθ, οἴκου Incipit
Ἀλφαβητάριον περὶ τῆς μελλούσης κρίσεως λέγεται Titulus initialis
ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΣΤΙΧΟΥ Incipit
Ἀλφάβητος παραινετικὴ πρὸς τοὺς νέους Titulus initialis
ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΠΟΝΟΝ Titulus initialis
ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΠΑΝΥ Titulus initialis
Αλφαιος· μαθησις. Incipit
Αλφαιος· μαθησις. Incipit
Ἄλφω καὶ ἀκφῶ, διαφέρει, ἄλφω τὸ ὠφελῶ, ἀλφῶ δὲ τὸ εὐρίσκω Incipit
Ἀλώμενος ἐγὼ μετὰ τὴν ἔφοδον τῶν βαρβάρων ἦλθον εἰς τὴν Φαρὰν Incipit
Ἀλωπεκὴν ἐσχημάτισας φιλίαν Incipit