Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Αι

Détails contenus par liste alphabétique Type
Αἰ (!) καὶ πράξεις τὸ βιβλίον ἐπιγέγραπται τῶν ἀποστόλων, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὰς τοῦ Παύλου περιέχει Incipit
Αι (τι?) δρας ποταμε που τα ρειθρα σου στρεφεις Incipit
ΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΑΙ ΦΥΣΕΙΣ Desinit
ΑΙ ΑΓΩΓΑΙ ΗΓΟΥΝ ΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Incipit
ΑΙ ΑΓΩΓΑΙ ΚΑΙ ΗΤΟΙ ΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Incipit
ΑΙ ΑΙ ΣΟΙ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΕΚΑΥΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ ΤΑΛΑΙΝΑ Incipit
Αἲ αἲ τὰ πάντα λυγρὰ καὶ κατωδύνου Incipit
Αἲ αἲ τῇ ἀνθρωπότητι Incipit
Αἲ αἲ τῶν κακῶν Incipit
Αἱ ἄλυτοι ἀντιθέσεις ὅτι μὲν οὐκ ἐπιδέχονται λύσιν ἐμφανῆ, πρόδηλον Titulus initialis
Αἱ ἁλώσεις Ἱερουσαλὴμ ἓξ Incipit
Αἳ ἄν τάλαινα στρατιά Incipit
Αἱ ἀναδιδόμεναι ὧραι ἀπὸ τοῦ ἀστρολάβου Incipit
ΑΙ ΑΝΑΠΝΟΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΙΝ Incipit
ΑΙ ΑΝΤΙΔΟΤΟΙ ΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΝ ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΟΡΙΒΑΣΙΟΥ Titulus initialis
αὶ ἀπελθόντες ἐκεῖ τῶν αἰωνίων μεθέξομεν ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
αὶ ἀπελθόντες ἐκεῖ τῶν αἰωνίων μεθέξομεν ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
Αἱ ἁπλαὶ φύσεις μετέχουσαι τοῦ ἀγαθοῦ οὐ πάντως καὶ ἀγαθύνονται Incipit
αἱ ἀποδημίαι Παύλου. Titulus initialis
Αἱ ἀπροσδόκητοι συμφοραὶ καὶ τὰ παρ' ἐλλπίδα συμπτώματα Incipit
Αἱ ἀρεταὶ ἐν τοῖς ἰδίοις ὅροις ἑστᾶσιν Incipit
αι αρχιεπισκοπαι Κωνσταντινουπολεως. αʹ· η Βιζοη (Βιζυη)· Incipit cuiusdam partis
ΑΙ ΑΡΧΟΥΣΙ ΛΕΞΕΩΣ ΤΟ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΑΙ Desinit
αἱ βλεφαρίδες καὶ οἱ ταρσοὶ ὀνομάζονται Incipit
Αἱ βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ γίνονται οὕτως Incipit
ΑΙ ΓΑΡ ΔΟΞΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Incipit
ΑΙ ΓΑΡ ΔΟΞΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Incipit
Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε Incipit
ΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ Η'· ΕΙΣ ΓΛΥΚΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΙΚΡΑΝ Incipit
ΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΚΤΩ Incipit
ΑΙ ΔΕ ΑΠΛΑΝΕΙΣ ΟΙΟΝ ΑΛΛΟΣ Desinit
ΑΙ ΔΕ ΕΙΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΕ' Desinit
Αἱ δὲ ἐν καταμηνίοις οὖσαι γυναῖκες Incipit
Αἰ δὲ ἐπιτιμήσεις καὶ αἱ διαφοραὶ εἰσὶν αὗται Incipit
ΑΙ ΔΕ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΩΝ Desinit
αἰ δὲ λοιπαὶ περιτταί Desinit
Αἱ δὲ νεφέλαι γίνονται έκ τῶν κατὰ καιροῦ ἀναδιδομένων ἀτμῶν Incipit
αἱ δὲ παχεῖαι ὀλίγον αἷμα γενῶσι κόπρον δὲ πολλήν Desinit
Αἱ δὲ πνευματικαί θεωρίαι ὣς οἶμαι η' εἰσί Incipit
ΑΙ ΔΕ ΣΥΝ ΠΥΡΕΤΩ ΟΔΥΝΑΙ Incipit
ΑΙ ΔΙΑΘΗΚΑΙ ΤΩΝ ΙΒ' ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΙΟΥΣ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
Αἱ διαφοραὶ τῶν πυρετῶν αἱ μὲν οἰκειόταται Incipit
ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΟΙΣ ΕΙΣΙ Γ' Incipit
Αἱ δύο συλλαβαί, μακρά τε καὶ βραχεῖα Incipit
Αἱ ἐκ νόσου γινόμεναι παρωτίδες Incipit
Αἱ ἐκφωνήσεις τοῦ ἑσπερινοῦ, ἡ μὲν πρώτη ὅτι πρέπει σοι Incipit
Αἱ ἐν Αἰγύπτῳ Θῆβαι Incipit
ΑΙ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩ ΕΤΑΙΡΑΙ ΤΑΙΣ ΕΝ ΑΣΤΕΙ ΧΑΙΡΕΙΝ Incipit
Αἱ ἐν τοῖς νομίμοις κείμεναι ἰταλικαὶ λέξεις κατὰ στοιχεῖον Incipit
Αἱ ἐν τοῖς περὶ τοῦ φωτὸς ζητήμασιν ἀπολογίαι Titulus initialis
ΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑΙ ΗΜΕΡΑΙ Incipit
αι ενδεκα επιφανειαι του του (!) κυριου ημων Ιησου Χριστου τοις αποστολοις· αι μετα την αναστασιν γενομεναι· Titulus initialis
αἱ ἕνδεκα ἐπιφανίαι (ἐπιφάνειαι) τοῦ κυρίου μετὰ τὴν ἀνάστασιν. Titulus initialis
Αἱ ἐνέργειαι τῶν ὀφφικίων. Τοῦ μεγάλου οἰκονόμου τὸ κρατεῖν πάντα τὰ εἰσοδήματα Incipit
Αἱ ἐννεακαίδεκα κύκλοι τῆς σελήνης Incipit
Αἱ ἑορταὶ καὶ αἱ πανηγύρεις τῆς ἐκκλησίας Incipit
Αἱ ἑορταὶ καὶ αἱ πανηγύρεις τῆς ἐκκλησίας μας Incipit
Αἱ ἐπακται οἷον ὁ ἐμβόλιμος χρόνος Incipit
αι επισκοπαι της Αθηνων μητροπολεως. ο Ευριπου· Incipit
αι επιστολαι του αγιου αποστολου Παυλου Incipit
Αἱ ἐπιφάνειαι τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ τὴν ἀνάστασιν. Titulus initialis
αἱ ἐπιφάνειαι τοῦ κυρίου μετὰ τὴν ἀνάστασιν Titulus initialis
Αἱ ἐπιφανεῖαι τοῦ κυρίου μετὰ τὴν ἀνάστασιν. Titulus initialis
αὶ εὐγήκαν εἰς συναπάντισίν του καὶ τὸν ἐπροσκύνησαν ἕως τὴν γῆν. Ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι τοῦ Κυρίου ...αἰώνων ἀμήν Desinit
Αἱ εὐθεῖαι καὶ αἰτιατικαὶ τ[ν ἄρθρων Incipit
αἱ ἐχθές αἱ βραδυναί θεωρίαι παρακινοῦν ἐμέ εἰς τοιοῦτον τὸν λόγον Incipit
ΑΙ ΘΑΥΜΑΣΙΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΛΑΣΤΡΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ Titulus initialis
Αἱ θεῖαι τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐντολαί. Titulus initialis
Αἱ θλίθεις καὶ οἱ πειρασμοί Incipit
ΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Incipit
Αἱ καταγραφόμεναι λέξεις Ῥωμαϊκαὶ ἐν τοῖς νόμοις Titulus initialis
Αἱ λεγόμεναι καιρικαὶ ὧραι πῆ μὲν κοινωνοῦσιν Incipit
ΑΙ ΛΕΓΟΜΕΝΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΑΙ Titulus initialis
Αἱ λέξεις εὔρηνται μὲν ἐπὶ μηνύσει Incipit
ΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΘΡΗΝΟΥΣΑΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΙ Desinit
Αἱ μὲν αἰτίαι καὶ αἱ πρῶται Incipit
Αἱ μὲν αἰτίαι καὶ αἱ πρῶται Incipit
Αἱ μὲν αἰτίαι καὶ αἱ πρῶται ἀρχαὶ τῶν κατ’ οὐρανὸν γινομένων Incipit cuiusdam partis
Αἱ μὲν αἰτίαι καὶ πρῶται ἀρχαί Incipit
Αἱ μὲν αἰτίαι καὶ πρῶται ἀρχαί Incipit cuiusdam partis
Αἱ μὲν ἀρεταὶ έν ἡμῖν φυσικαὶ ὑπάρχουσι Incipit
Αἱ μὲν εἰσι θρεπτικαὶ καὶ αὐξητικαί Incipit
Αἰ μὲν προτεταγμέναι τάξεις εὕρεμα Incipit
Αἱ μερίδες αἱ είσερχόμεναι τῷ τιμίῳ ποτηρίῳ Incipit
ΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΑΥΣΑΣΘΕ ΚΑΙ ΜΗ ΘΡΗΝΗΤΕ Incipit
αι μητροπολεις Κωνσταντινουπολεως: αʹ· η Καισαρεια· Incipit cuiusdam partis
αι μητροπολεις της οικουμενης· αυται εισιν και αγιαι του θεου εκκλησιαι πασων (?) μητροπολεων. Titulus initialis
Αἱ μητροπόλεις. Ποῖοι θρόνοι ἦταν ὑποκείμενοι καὶ εἶχαν καὶ ἐπισκόπους Incipit
Αἱ μυῖαι καὶ μέλισσαι καὶ μύρμηκες ὑπὸ ἐλαίου ἀπόλλυνται Incipit
ΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΜΟΧΘΗΡΩΝ ΧΥΜΩΝ Incipit
Αἱ νεαραὶ τοῦ κυροῦ Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως Titulus initialis
αἱ ὁδηγοῦσαι εἰς τὴν αἰωνίον ζωὴν τοὺς πιστεύοντας ... ἀμήν Desinit
ΑΙ ΟΔΟΙ ΑΥΤΟΥ Incipit
ΑΙ ΟΙΝΩΔΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ Desinit
αἱ ὀνομασίαι τοῦ ἀέρος ἀπὸ τοῦ σφαιροειδοῦς κόσμου καὶ τῶν τεσσάρων γωνιῶν Titulus initialis
Αἱ οὖν γυναῖκαι πλείον ὀφείλει Incipit
αι παρ’ αυτοις ευρισκονται ψηφοι. Desinit
ΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΑΙ ΤΑΣ ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΕΧΟΥΣΑΙ Desinit
ΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΤΟΚΟΝ ΧΑΣΜΗΣΑΜΕΝΑΙ ΔΥΣΤΟΚΟΥΣΙΝ Desinit
ΑΙ ΠΛΑΝΑΙ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ Titulus initialis
αἱ πλεῖσται γὰρ αὐτῶν καὶ ἰσχυρότεραι διακρίσεις οὐκ ἂν ἔχοι οἰκείως τῇ περὶ Θεοῦ πιστευομένῃ καλῶς ἁπλότητι. Αὐτῷ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν Desinit
Αἱ πολλαὶ καὶ διάφοροι πανηγύρεις καὶ ἑορταί Incipit
αἱ Πράξεις φασί. Μαρτυρεῖ δὲ αὐτοῖς πίστιν (add. ὁ Παῦλος Simotas) καὶ κινδύνους ὑπὲρ αὐτῆς καὶ πρὸς εὐποιΐαν ἐπιρρεπῶς ἔχειν. Δι’ ἃ πάντα σφόδρα φιλῶν αὐτοὺς φαίνεται (hic des. PG 118). Ἐλθὲ οὖν λοιπὸν ἐπὶ τὴν κατὰ πόδας ἑρμηνείαν. Desinit
αἱ Πράξεις φησιν (!). μαρτυρεῖ δὲ αὐτοῖς πίστιν ὁ Παῦλος καὶ κινδύνους ὑπὲρ αὐτῆς· καὶ προσευποιΐαν ἐπιρρεπῶς ἔχειν· διὰ πάντα σφόδρα φιλῶν αὐτοὺς φαίνεται· ἐλθὲ οὖν λοιπὸν· ἐπὶ τὴν κατὰ πόδα ἑρμηνείαν. Desinit
Αἱ πρὶν μεγίσται φανερῶς εὐπραξίαι Incipit
Αἱ προθέσεις πάντων τῶν τοῦ λόγου μερῶν προτίθενται Incipit
Αἱ πρὸς Θεσσαλονικεῖς εἰ καὶ ἀγράφησαν ἐπιστολαὶ δύο Incipit
ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΕΞ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Incipit
Αἱ πρωτότυποι ἀντωνυμίαι μὴ οὖσαι μονοπρόσωποι Incipit
Αἵ ῥα θεηγορίην γράψαν χέρες, αἳ θυέεσσι Incipit
αἱ σελήνης ἡμέραι καὶ ἀριθμοί Titulus initialis
Αἱ συμφωνίαι εἰσὶ τρεῖς Incipit
αἱ τάξεις τῶν κλιμάτων τῆς Ἀφρικῆς, καὶ πῶς καλοῦνται. Titulus initialis
Αι ταξεις των κλιματων της Αφρικης· και πως καλουνται Titulus initialis
Αἱ τάξις (τάξεις) τῶν κλιμάτων, τῆς Ἀφρικῆς καὶ πῶς καλοῦνται. Titulus initialis
αἱ τέχναι ταῖς μεταβολαῖς νικῶσι τὰς φύσεις Desinit
Αἱ τῇ τῇδε προνοεῖσαι ἀνθρ΄΄ωποις ζωῇ ἐπιστῆμαι καὶ τέχναι Incipit
αἱ τῆς ὀγδόης συνόδου βεβαιώσεις. Titulus initialis
Αἱ τοῦ ἀνθρώπου ἑπτὰ ἡλικίαι εἰσιν οὕτως: βρέφος ἀπὸ γεννήσεως Incipit
Αἱ τῶν βιωτικῶν ὁμιλίαι τὸν νοῦν ἀπὸ Θεοῦ χωρίζουσι Desinit
αἱ τῶν ἱερογράφων δέλτων θεοπαράδοτοι ῥήσεις Incipit
ΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΟΙΚΩΝ Incipit
ΑΙ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΑΥΡΕΣΕΙΣ ΑΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣΙΝ Incipit
Αἱ τῶν ματύρων ἑορταὶ οὐκ ἐν τῇ περιόδῳ τῶν ἡμέρων μόνον Incipit
Αἱ τῶν νηπίων φιλότεκναι μητέρες Incipit
Αἱ τῶν νηπίων φιλότεκνοι μητέρες Incipit
Αἱ τῶν οβ΄ μαθητῶν τοῦ Κυρίου προσωνυμίαι αἱ ἐν τῷ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίῳ μνημονευόμεναι αὗται εἰσίν Incipit
αἱ τῶν οὐρανῶν δυνάμεις αἵτινες ἐβόων· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, τρισὶν δοξολογίαις μίαν κυριότητα ὁμολογοῦσαι· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
αἱ τῶν σωμάτων σκιαὶ ἀνατέλλοντος μὲν τοῦ ἡλίου Incipit
Αἱ ὑποθέσεις τῶν πανσόφων λόγων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου άρχιεπισκόπου τοῦ Θεολόγου Titulus initialis
ΑΙ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ Desinit
Αἱ χάριτες μὲν ἐπὶ τῶν προτέρων καιρῶν ἐξ οὐρανοῦ καὶ έκ τοῦ παντὸς αἰῶνος ἐχώρει πᾶν ἀγαθόν Incipit
Αἱ χάριτες μὲν ἐπὶ τῶν προτέρων καιρῶν ἐξ οὐρανοῦ καὶ έκ τοῦ παντὸς αἰῶνος ἐχώρει πᾶν ἀγαθόν Incipit
αἱ χάριτες μὲν ἐπὶ τῶν προτέρων χρόνων Incipit
αἱ χεῖρες αὐτῶν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐλέγξουσιν αὐτούς Desinit
Αἱ χεῖρες αὐτῶν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐλέγξουσιν αὐτούς Desinit
Αἱ ὥραι καὶ ὠδαὶ ἐκκλησισατικαί ἐισι παραδόσεις Incipit
Αἴ, αἴ σοι Λιβύη, αἴ, αἴ δὲ θάλασσά τε καὶ γῆ Incipit
ΑΙ, ΑΙ, ΠΑΠΑΙ Incipit
αι(και) ουτος της νεας διαθηκης κηρυξ υπαρχων Incipit
ἀϊ]δίοις, αἰών, τὸ συμπαρεκτεινόμενον Incipit
Αἶα ἡ γῆ δίφθογγος, ἔα δὲ άντὶ τοῦ καταλίμπανε ψιλόν Incipit
ΑΙΑΙ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΑΛΕΜΙΣΘΗΝΑΙ Incipit
Αἰαί γ' ἀντὶ τοῦ ἰλιμισθῆναι καὶ προχωρηθήναι Incipit
Αἴαντος Titulus initialis cuiusdam partis
Αἴας. Πόθεν πρῶτος; παρὰ τὴν πρὸ πρόθεσιν Incipit
Αἰάσω παῖδες τὸν λόγον Incipit
Αἰάσω παῖδες τὸν λόγον Incipit
Αἰγαὶ πόλις ἐστὶν ἐπὶ κόλπῳ μὲν τῷ Ἰονίῳ κειμένη, ὑπὸ Κιλίκων δὲ οἰκουμένη Incipit
ΑΙΓΕΣ ΕΠΕΙΔΑΝ ΠΟΡΣΕΛΘΩΣΙ ΤΩ ΣΗΚΩ ΔΡΟΜΑΙΩΣ Incipit
Αἶγες ἐπειδὰν προσέλθωσι Incipit
ΑΙΓΕΣ ΕΠΕΙΔΑΝ ΠΡΟΣΘΕΛΩΣΙΝ Incipit
ΑΙΓΙΠΙΡΟΣ Incipit
Αἴγλα παλαιᾶς Ἑλλάδος ὤλετο Incipit
Αἴγλη διαλάμπων, προφῆτα, τῆς εὐσεβείας Incipit
Αιγλη τριφεγγει Incipit
Αἴγλῃ τριφεγγεῖ τὸν νοῦν λελαμπρυσμένος ἤστραψας κόσμῳ βροντήσας ἀριδήλως τρανῶν τε τὴν σάρκωσιν τοῦ θείου Λόγου, ὦ Θεολόγε, γόνε βροντῆς, ἐνθέως. Textus
Αἴγλης παμφαοῦς Incipit
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Η ΤΗΛΗ, ΑΨΕΥΔΕΣ ΓΛΥΚΥ, ΑΝΔΡΙΟΝ ΜΑΛΑΘΡΟΝ Incipit
Αἰγυπτιακὰς εἰ μαθεῖν πληγὰς θέλεις Incipit
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ ΦΟΒΕΡΑ Incipit
αἰγύπτιον τρύφημα Incipit
ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Titulus initialis
Αἰγυπτίων πόντωσις ᾠδὴ Μωυσέως Incipit
Αἰγύπτου ἄγειν σε Desinit
Ἄιδει καὶ τέττιξ λιγουρόν Incipit
Ἄιδει μὲν ὁ κύκνος Incipit
Αἰδέσθητι τὸ σῶμα τὸ δεσποτικὸν Incipit
Αἰδεσιμότατε ἐν Κυρίῳ πάτερ καὶ δέσποτα, ἀφ' οὗ ἐξῆλθες Incipit
ΑΙΔΕΣΙΜΩΤΑΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕ ΑΔΕΛΦΕ Desinit
Αἴδεσιμώτατε καὶ σεβασμώτατε ἐν Χριστῷ Incipit
Αἰδέτω σοι, δέσποινα, κινῶν τὴν λύραν Incipit
Ἀΐδιον ἐστι τὸ κατὰ πάντα χρόνον Incipit
ΑΙΔΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ Incipit
Αἰδὼς δ' οὐκ ἀγαθὴ Incipit
Αἰεὶ τῆς σοφίης τοὶ καλὰ μὲν Incipit
Αἰὲν ἔφην αὐτὸν σοφίης ἐπιίστορα Incipit
ΑΙΘΑΛΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ Incipit
ΑΙΘΕ ΣΟΙ ΤΕΚΝΑ ΝΕΜΕΤΩΡ ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΠΑΚΤΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΠΑΡΕΣΧΕΝ Incipit
Αἰθεροβάμονες ἄγγελοι Incipit
Αἰθέρος ἀκροτάτου Incipit
Αἰθὲς μυριόπηχυς ἐδέξατο πάνσοφε λάρναξ Incipit
Αἰθὴρ ὄμνυσ’ ὕπερθε, κάτω δ’ ἐπιόμνυσι γαῖα Incipit
Αἰθήρ, ἀναπλώθητι, δέξαι μου λόγους Incipit
Αἰθηρίην ποτὲ πέζην Incipit
Αἰθραφερὴς πάσης οὐρανοῦ τέρμον Incipit
ΑΙΘΡΙΟΣ ΕΞΩ ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΙΘΕΡΑ ΗΤΟΙ ΑΕΡΑ Incipit
Αἰκατερίναν ἐγκωμιάζων τὴν σοφωτάτην λέγω παρθένον Incipit
Αἰκατερίναν ἐγκωμιάζων τὴν σοφωτάτην λέγω παρθένον καὶ μάρτυρα Incipit
Αἰλία Ἱεροσόλυμα ἁγία πόλις, θρόνος πατριαρχικὸς ε΄ Incipit
Αἰλίου Ἀδριναοῦ Ῥωμαίων μὲν βασιλεύοντος, δαίμοσι δὲ καὶ εἰδώλοις Incipit
αἴλουρος εἴσω χειᾶς Incipit
Αἴλουρος εἴσω χεῖας κατοικίαν Incipit
Αἴλουρος καὶ ὄρνιθες Titulus initialis
ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ Desinit
ΑΙΜΑΤΑ ΔΕ ΥΠΟ ΨΥΧΗΝ ΕΣΘΙΕΙ Incipit
αἵματι ἐτειχίσθημεν · σήμερον Desinit
αἵματι ὑπερεκτεθραμμένος Desinit
Αἴματος εὐγενέως καθαρώτατον ἔλλαχες Incipit
Αἱμομιξίαι εἰσὶν ὀκτώ· καὶ ἡ μὲν πρώτη καὶ βαρυτέρα Incipit
αινει η ψυχη μου τον κυριον αινεσω. Desinit
ΑΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΩΝΙΚΩΣ ΑΙΝΕΙΗΣ Incipit
Αἰνείας, ποίου μέρους λόγου ἐστιν; ὀνόματος. ποίου γένους; Incipit
Αἰνεῖν οὐ δύναμαι Μουσῶν στόμα Incipit
Αἰνείου περικαλλὴς δείδω ἔκηε Incipit
ΑΙΝΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΥΜΠΑΝΩ ΚΑΙ ΧΟΡΩ Incipit
ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ Incipit
ΑΙΝΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΛΟΓΟΣ Incipit
Αἰνῆσαι ἀνδρῶν σεμάντορα Incipit
Αἴνιγμα εἰς τὴν νεφέλην Titulus initialis
ΑΙΝΙΓΜΑ ΘΕΙΟΝ Titulus initialis
Αἴνιγμα τοίνυν λέξεων Λέοντος σοφωτάτου Incipit
Αἴνιγμα, παραβολή, ὁμοίωμα Incipit
ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΡΕΤΗΣ Titulus initialis
Αἰνὸν τὸ λυποῦν, ἂν δὲ καὶ λυπῇ φίλας Incipit
αἶνος κράτος δόξα τε τῶ λόγω πρέπει· τῶ τῆ δέλτω δόντι μοι ταυτῆ τὸ πέρας· Ἀνδρέα τάλα [sic] μοναχῶ παρ' ἀξίαν· εὔχεσθε καμοῦ τοῦ ταπεινοῦ γραφέως. Textus
Αἶνος φλόγα σβέννυσι τῶν τριῶν νέων. Textus
αἶνος, κράτος, δόξα τε τῷ λόγῳ πρέπει εὐαγγελικῶν δόντι μοι λόγων πέρας. Textus
αἰνούμενος Desinit
Αἰνυμένῳ σοφίης κάλλεσι τερπομένῳ Incipit
Αινων δε πολις, ερμηνευεται Incipit
Αἰνών, πηγὴ δυνάμεως Incipit
αινων, πηγη δυναμεως Incipit
αινων, πηγη δυναμεως. Incipit
Αινων, πηγη δυναμεως. Incipit
αἰνῶν· πηγὴ δυνάμεως Incipit
αινων· πηγη δυναμεως Incipit
Αἰνών· πηγὴ δυνάμεως Incipit
Αἴον οὗς τῆς ἀνὰ χεῖρας σόν Incipit
ΑΙΠΟΛΩ ΣΟΙ ΑΙΡΟΥΜΑΙ ΣΟΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΜΑΙ ΑΙΡΟΥΜΑΙ ΣΕ Incipit
Αἷρα σπέρμα ἐστὶ σιτῶδες ἐκ παραφθορᾶς τοῦ σίτου γιγνόμενον Incipit
Αἱρέσεις δέ εἰσι τῶν ἀστέρων αἵδε Incipit
Αἱρεσίς ἐστιν ὅταν τις ὑπὲρ τοῦ μὴ ἐλάττων Incipit
Αἱρετικὴ ἦν αὔτη, ἀρρωστήσαντος δὲ τοῦ μακαρίου Βασιλείου Incipit
Αἱρετικός ἐστιν, ὁ τὸ ψεῦδος τῆς ἀληθείας ἐν πίστει προτιμῶν Incipit cuiusdam partis
Αἱρετικῶν πρὸς ἀλλήλους δικαζομένων Incipit
Αἱρετὸν τὴν τῶν μνήστρων ἀνείρεσιν Incipit
ΑΙΡΕΤΩΤΕΡΟΝ ΣΟΙ ΕΣΤΩ ΛΙΘΟΝ ΕΙΚΗ ΒΑΛΕΙΝ Η ΛΟΓΟΝ ΑΡΓΟΝ Incipit
Αἱρῶ αἱρῶμαι, τὸ προκρίνω Incipit
ΑΙΡΩ ΤΟ ΥΨΩ Incipit
Αἰσθήσεις εἰσὶν παρ' ἡμῖν ε΄ Incipit
Αἰσθήσεις εἰσὶν παρ' ἡμῖν ε΄ Incipit
Αἰσθήσεις μὲν οὖν εἰσι πέντε Incipit
Αἰσθήσεις μὲν τοῦ ἀνθρώπου εἰσὶν πέντε Incipit
Αἰσθήσεις οἶδεν ὁ λόγος ε΄ Incipit
Αἰσθήσεις πέντε πέπτος φωτίζει λόγος Incipit
Αἴσθησιν ἐναρμονίῳ τινί κινήσει; Incipit
αἰσθητήρια δέ ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πέντε Incipit
Αἴσια νῦν γέγονεν δύο ἐσθλά Incipit
Ἆισμα καινὸν ᾄσωμεν λαοί Incipit
Ἄισομαι, λέγει, τῇ δυνάμει σου, καὶ ἀγαλλιάσομαι τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός σου, [ὅτι ἐγενήθης ἀντιλήπτωρ μου καὶ καταφυγή μου, καί σοι πρέπει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν.] Desinit
Αἰσχίνης ἦν ἀνὴρ Ἀθηναῖος Incipit
Αἰσχίνης ἦν ἀνὴρ Ἀθηναῖος, υἱὸς Ἀτρομήτου Incipit cuiusdam partis
Αἰσχρὸν γὰρ εὐλογεῖν Incipit
Αἰσχρὸν μὲν ὡς ἀληθῶς Incipit
Αἰσχρῶν γυναικῶν συμπλοκαί, μέθης κάρος Incipit
αἰσχυν]θῆς, ἀγαπητέ, ὅταν ἀκούσης Incipit
Αἰσχυνέσθω Σευῆρος, Διοσκόρος Incipit
αἰσχύνης καλύμματα [ Desinit
Αἰσχύνομαι καθ’ ἕνα σοι προσάγων τοὺς Καππαδόκας Incipit
Αἰσχύνομαι καθ’ἕνα σοι Incipit
Αἰσχὐνομαι, πιστεύσατέ μοι τέκνα Incipit
ΑΙΣΩΠΟΣ Ο ΛΟΓΟΠΟΙΟΣ ΛΥΔΟΣ ΜΕΝ ΗΝ Incipit
ΑΙΣΩΠΟΣ Ο ΛΟΓΟΠΟΙΟΣ ΛΥΔΟΣ ΜΕΝ ΗΝ Incipit
Αἴσωπος ὁ λογοποιός, λυδὸς μὲν ἦν τὸ γένος Incipit
Αἴσωπος ὁ μυθοποιός, φρὺξ μὲν ἦν τὸ γένος Incipit
Αἴτης ὁ ὁρμήτης, ἀήτης ὁ ἄνεμος, ἀείτης καὶ ὁ φίλος Incipit
αἴτησαι σωματικὴν τροφήν Incipit abruptus
αἴτησιν ἀνδρὸς ἐκτελῶν ἐναρέτου Incipit
ΑΙΤΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Incipit
Αἰτία ἑλομένου, Θεὸς ἀναίτιος Incipit
Αἰτία παθῶν πρώτη ἡ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἀμετρία Incipit
Αἰτία τοῦ μὴ προκεῖσθαι τὴν ἐπιστολήν Incipit
Αἰτίαι παρὰ τοῖς νόμοις πολλαὶ ὡς ἔοικεν Incipit
ΑΙΤΙΑΤΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΙΝΕΣΑΝΤΑ Desinit
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΑΣΘΑΙ ΜΕΝΤΟΙ ΤΑΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΛΙΘΟΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΚ ΑΝ ΤΟΛΜΗΣΑΙΜΙ Incipit
αἴτιον δ' ἂν εἴη, διότι πᾶν τὸ Desinit abruptus
Αἴτιόν ἐστι σύνεργον ἐξ οὗ ἐνυπαρχοντος γίνεται τὸ γινόμενον Incipit
αιτουμενη· και φωτισμον και μεγα ελεος. Desinit
αἰτοῦσα τυχεῖν τῆς ἐκεῖθεν ἡμέρας Desinit
Αἴυριος, ἔξω ὑπὸ τὸν αἰθέρα. Λέξεις τοῦ Ἰώβ Incipit
Αἴφνης ἀναστὰς ἐκ τόπου πλήρης πότου Incipit
Αἰχμάλωτον ποιῶ καὶ αἰχμάλωτος γίνομαι Incipit
αἰχμάλωτον ποιῶ καὶ αἰχμάλωτος γίνομαι Incipit
αἰχμαλώτους ἀχθέντας διαπιπράσκεσθαι, τούτων δὲ μόνον τὸν ἀριθμὸν εἰς μυριάδας ἀνδρῶν θ΄ συναχθῆναι. Desinit
Αἶψα δ' ὁγ' ἀντιθέην κούρην βάλε, τῆς δὲ διαπρό Incipit
ΑΙΩΝ Ο ΜΑΚΡΟΣ ΩΣΠΕΡ ΑΝΘΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Incipit
αἰῶνας εἰς ἅπαντας οὐ μετρουμένους Desinit
ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΑΘΑ ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ Desinit
αἰώνιε καὶ μεγαλόδοξε καὶ σοφώτατε κυβερνῆτα, εἰς λιμένα σωτηρίας, ὅτι... Desinit
αἰωνιζόντως κατέχεσθαι παραδεδώκαμεν Desinit
αιωνιον φυλαξει αυτην Incipit abruptus
αἰωνίου κολάσεως ἀπαλλαγῆναι καὶ τῆς αἰπεράντου (sic) δόξης ἐπιτυχεῖν, ἧς γένοιτο... Desinit
αἰωνίου κολάσεως ἀπαλλαγῆναι καὶ τῆς αἰπεράντου (sic) δόξης ἐπιτυχεῖν, ἧς γένοιτο... Desinit
Αἰωνίων ἀγαθῶν ἀπολαύσουσιν ὁμοθυμαδόν, ὧν γένοιτο... Desinit
αἰωνων ἀμήν Desinit
αἰῶσιν ἐξ ἅπασιν ἐκλελεγμένοις. Desinit