Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Αμ

Détails contenus par liste alphabétique Type
Ἅμα δὲ λέγεται ἁπλῶς μὲν καὶ κυριώτατα Incipit
ΑΜΑ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙΝ ΤΕ ΒΛΕΠΕΙ Desinit
ἅμα τοῖς τε φίλοις τοῖς ὑμετέροις ἀποδοῦναι χάριν καὶ παρὰ τῶν ἀδικούντων τὴν δίκην λαβεῖν Desinit
αμα τω πατρι και τω ζωοποιω και αγιω πνευματι. νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων· αμην. Desinit
αμα τω πατρι και τω ζωοποιω πνευματι εις τους αιωνας. αμην: τελος. Desinit
αμα τω πατρι και τω ζωοποιω πνευματι, νυν και αει και εις τους ατελευτητους αιωνας των αιωνων· αμην. Desinit
Ἅμα χειροτονηθέντες ἐξήεσαν Incipit
ΑΜΑΙ ΠΟΛΙΣ Η ΝΥΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΙΣ ΑΠΙΑ Η ΝΥΝ ΚΟΡΩΝΗ Incipit
ἀμαράν]τινον τῆς δόξης Incipit
Ἀμάραντον καὶ λευκάνθεμον τὸ χαμαίμηλον Incipit
Ἀμάραντον στέατος τρογείου Incipit
Ἀμάραντος ἢ γέροντος ἔρωτες Titulus initialis
ἁμαρτάνοντας, ἐν εὐχαριστία τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ἁμαρτάνοντας. ἐν ευχαριστία τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ἁμαρτήα (sic), ἁμαρτωλός. τὸ α πρὸ τοῦ ν ψιλοῦται Incipit
ΑΜΑΡΤΙΑΙ ΑΠΟΚΑΘΑΙΡΟΝΤΑΙ Desinit
ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ ΜΕΝ ΕΙΣ ΑΠΟΓΝΩΣΙΝ ΒΛΕΠΩ Incipit
ἁμαρτίας ἔχω οἶδας εὐσπλαγχνίαν ἔχεις οἶδα Incipit
αμαρτιων ημων λυτρωσιν αιτουμενη· και φωτισμον και μεγα ελεος. Desinit
ἁμαρτιῶν ὅτι Desinit
ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΔΡΑΜΩΜΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑ ΗΜΑΣ Incipit
ἁμαρτωλῷ δοθήσεται Desinit
ΑΜΑΥΡΩΣΙΣ ΟΜΜΑΤΩΝ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ Incipit
Ἀμάφεκ βαθμῶν, ἐδαψηλεύσατο δι' ἡμῶν ἐφρόντιζε περὶ ἡμῶν Incipit
Ἄμαχον ὅπλον καὶ σκῆπτρον Incipit
Ἀμβακοὺμ (Ὃς) ἑμηνεύεται δεδικαιωμένος ἢ πατὴρ ἐγείρων. Οὗτος ἦν ἐκ φυλῆς Συμεὼν Incipit
Ἀμβλάκημα, ἁμάρτημα Incipit
Ἀμβροσίας τρυφῆς τοῦτ' ἐστιν τοῦ μάννα ἢ ἀθανάτου ἢ ἀφθάρτου Incipit
Ἀμβρόσιος δοῦλος Χριστοῦ ταῖς ἱεραῖς παρθένοις. Τὴν ἑορτὴν ἡμέραν τῆς ἱερωτάτης παρθένου ἐπιτελοῦμεν Incipit
Ἀμβρόσιος Θεοῦ δοῦλος... χαίρειν διηνεκῶς. Ἐν τοῖς θείοις βιβλίοις ἔνοχος εἶναι γέγραπται ὁ μὴ σπουδάζων δοῦναι δωρεὰν Incipit
Ἀμβροσίῳ Titulus initialis
Ἄμβωνος διὰ τὸ εἶναι βαρύτονο δισύλλαβον Incipit
ΑΜΕ]ΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΜΑΝΑΣ ΦΑΣΙ Incipit
ἄμεινον ἤδη, ἢν δοκῇ, πεφραγμένοι Desinit
αμεινον λεγεται· το καλλιον και το βελτιον. καθαρος (καθαρως), ακριβως τελειως. Και αμιγως, απλοτης εστιν· ο απραγμον (απραγμων) και απονηρος βιος· και προπικος ακακος τα επιχειρα, τουτεστι τα κερδη και οι μισθοι. Textus
Ἀμέλει καὶ ἡμῖν μὲν ἐπιστῆσαι τῷ λόγῳ ᾑρημένοις τὰ θαύματα Incipit
Ἀμέλει τοιγαροῦν ἁπλῶς οὕτως οὖν Incipit
ἀμέμπτως παρίστασθαι [...] Χριστῷ καταξιωθείημεν· ῷ ἡ δόξα... Desinit
ΑΜΕΜΤΠΩ ΒΙΩ ΤΟ ΠΑΣΧΑ Incipit
ΑΜΕΝ ΟΥΝ ΕΙΠΟΙ ΤΙΣ ΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΤΩΝ Incipit
ἀμερῆ τοῦ κόσμου κοινωνεῖ Incipit
ΑΜΕΡΙΣΤΟΣ Η ΤΡΙΑΣ Desinit
ἀμέσως ὑπὸ τὴν φύσει μακαριότητα τεταγμένη τοῦ μόνου κατὰ φύσιν μακαρίου Θεοῦ. Αὐτῷ ἡ δόξα Desinit
ΑΜΕΤΡΩΣ ΚΑΘ'ΟΜΟΙΟΤΗΤΗΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Desinit
ἀμὴ δὲν ἠξεύρουν οἱ χριστιανοὶ τῆς ἀνατολικῆς ἐκκλησίας καὶ ἐδῶ εἰς τὴν Αἶνον Desinit
αμην αμην αμην Additio
αμην αμην αμην αγιος κυριος Ιησους Χριστος Doxologia uel Inuocatio
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ἡμῖν Incipit
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω... Ἐπειδὴ γὰρ πολλά Incipit
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω... οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου. Ἐπειδὴ γὰρ πολλὰ Incipit
Ἀμὴν λέγω ἡμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ Incipit
Ἀμήν, ἀμήν, λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἐστώτων Incipit
αμην. τελος Additio
αμην· τελος και τῳ θεῳ δοξα, αμην Doxologia uel Inuocatio
ΑΜΗΧΑΝΟΝ ΓΑΡ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΗΔΟΝΟΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΘΕΟΝ Incipit
Ἀμιναδἀβ, λαοῦ ἑκουσίου λαός Incipit
Ἀμιναδἀβ, λαοῦ ἑκουσίου λαός Incipit
Αμμονιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
ΑΜΜΩΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΙΒ'. ΤΟ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟΣ ΕΣΤΙ ΚΟΥΚΙ ΣΤ', Η ΔΕ ΔΡΑΧΜΗ ΙΣΤ' Incipit
Αμμωνιος Incipit
Αμμωνιος Incipit
Αμμωνιος Incipit
Αμμωνιος Incipit
Αμμωνιος Incipit
Αμμωνιος Incipit
Αμμωνιος μεν Incipit
Αμμωνιος μεν Incipit
Αμμωνιος μεν ... Incipit
Αμμωνιος μεν [ο] Αλεξανδρευς πολλην ως εικος Incipit
Αμμωνιος μεν Αλεξανδρευς Incipit
Ἀμμώνιος μὲν ὁ Ἀλεξανδρεύς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Ἀμμώνιος μὲν ὁ Ἀλεξανδρεὺς Incipit
Ἀμμώνιος μὲν ὁ Ἀλεξανδρεύς Incipit
Ἀμμώνιος μὲν ὁ Ἀλεξανδρεὺς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Ἀμμώνιος μὲν ὁ Ἀλεξανδρεὺς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιος μεν ο Αλεξανδρευς πολλην ως εικος φιλοπονιαν Incipit
Ἀμμώνιος μὲν ὁ Ἀλεξανδρεὺς, πολλὴν Incipit
Ἀμμώνιος μὲν ὁ Ἀλεξανδρεὺς, πολλὴν Incipit
Ἀμμώνιος ὁ Ἀλεξανδρεὺς πολλὴν ὡς εἰκὸς φιλοπονίαν καὶ σπουδὴν Incipit
Αμμωνιος ο Αλεξανδρευς, πολλην ως εικος Incipit
Αμμωνιος ο μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Αμμωνιου πρεσβυτερου. Titulus initialis
Αμμωνιου. Titulus initialis
ἀμοιβαῖς νικᾷ, ὅτι αὐτῷ... Desinit
ἀμοιβῶν ἀξιωθῶμεν· χάριτι... Desinit
ΑΜΟΙΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΔΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΛΩΝ Desinit
Ἀμολόχη, ἅλας ζάγγρινον ἤγουν τοῦ θερμησίου Incipit
Αμοννιος(Αμμωνιος) μεν ο Αλεξανδρευς Incipit
Ἄμουλα ἡ σκάνδυξ Incipit
ΑΜΠΕΛΟΣ ΛΕΥΚΗ Incipit
Ἄμπελος λευκὴ ἱερωτάτη Incipit
Ἀμπετ' ἔχει Incipit
Ἄμπνυτε ὀρθοτόμοι Τριάδος πρόμοι ἀρχεσιφώτου Incipit
Ἀμύγδαλά εἰσι θερμά, ὠφέλιμα δὲ εἰς τὸν θώρακα Incipit
Ἀμύγδαλα θερμά εἰσιν κατὰ τὴν πρώτην ὑπόστασιν Incipit
ἀμυδρὸν βραδὺν ἀραιόν Desinit
Ἀμύκονα, άγαθὸν φέρτερον Incipit
ΑΜΥΜΟΝΑ ΑΓΑΘΟΝ ΦΕΡΤΕΡΟΝ Incipit
ΑΜΥΝΑΣΘΑΙ Ε[ΚΕΙΝΟΝ Desinit
ἀμφ’ αὐτοῖς ἀμήχανα εἶναι / Καὶ τὰ λοιπά Desinit
Ἀμφασίαν ἀπόειπε, πολύλλιτε Incipit
Ἀμφεπονεῖτο, παραγενέσθω Incipit
Ἀμφὶ μαθηματικῆς ἐρέειν νυνὶ φιλοσοφίης Incipit
Ἀμφὶ μάκαρος Ἀθανασίου μέγαν ὅν γ' ἱερῆα Incipit
Ἀμφιδάμαντος, Γανύκτορος καὶ τῶν λοιπῶν Desinit
Ἀμφίων καὶ Ἀρρίων καὶ Ὀρφεὺς εἰκών Incipit
ἀμφορεὺς παρ'ἐνίοις λέγεται μετρητής Incipit
Ἀμφότερα ταῦτα προσμαρτυρεῖ σοι τὸ διατυποθέν Incipit
Ἀμφότερα τῆς ἀφάτου τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας Incipit
Ἄμφοτέροις ἄν τις εἰκότως Incipit
Ἀμφοτέροις ἄν τις εἰκότως ἐπιτιμήσειεν, Incipit
ἀμφοτέρω ἕνεκα προσήκει τοὺς τοῦ Θεοῦ θεράποντας Incipit
Ἀμφοτέρων ἕνεκα προσήκει τοὺς τοῦ Θεοῦ θεράποντας Incipit
ἀμφοτέρων εὐσεβῶν καὶ πιστῶν Desinit
Ἄμφω μέν εἰσι ἥ τε θεωρία καὶ πρᾶξις Incipit
Ἄμφω μέν εἰσι ἥ τε θεωρία καὶ πρᾶξις Incipit
αμωμοι γαρ εισιν· Desinit abruptus
Ἄμωμον ἐστι ῥίζα τῆς πενταφύλλου, ἄγχουσα Incipit
Ἄμωμον ἔστι ῥίζα τῆς πενταφύλλου,ἄγχουσα τὸ ἐρυθρὸν βοδόγλωσσον Incipit
ΑΜΩΜΟΣ ; ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Titulus initialis
ΑΜΩΜΟΣ ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΘΕΙΣ Titulus initialis
ἀμώμου μὲν πολιτείας ἐπιμελομένους, εὐσεβῆ δὲ πίστιν ἐνστερνιζομένους ἐν Χριστῷ Desinit
Ἀμωρίου γῆ, χαῖρε, βρύσις γὰρ ξένη Incipit
ΑΜΩΣ ΑΙΠΟΛΟΣ ΓΕΓΟΝΕΝ ΑΙΓΩΝ Incipit
Ἀμὼς ὁ τοῦ Θεοῦ προφήτης οὗτος ἐγεννήθη ἐν Θεκουὲ ἐν γῇ Ζαβουλὼν Incipit