Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Αυ

Détails contenus par liste alphabétique Type
αὐ]τοῖς ἐτόλμων· οὐδεὶς γάρ φησιν ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς. Πολλὴ ἡ πίστις καὶ μείζων ἢ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ Incipit
αὐ]τὸν ἕως Λεδρῶν Incipit
αὐ]τοῦ θεοῖς Incipit cuiusdam partis
ΑΥΓΑΙΣ ΚΑΤΑΛΑΜΠΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑΛΕΠΤΥΝΩΝ ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ Incipit
Αὔγασον φωτοδότα Incipit
Αὐγούστα, puellae nomen Incipit
Αὔγουστος λαχάνων τε ἀγρίων ὅλων Desinit
Αυγουστος, εορταζοντων Incipit
Αυγουστος, εορταζων Incipit
Αυγουστος, εορταζων η εορτην προτιθεμενος, Αβια Incipit
Αυγουστου, εορταζοντ (εορταζοντος) η εορτ (εορτην) προστιθεμε (προστιθεμενου) Incipit
Αυγουστου, εορταζοντος η εορτη προστιθεμενου. Incipit
Αυγουστου, εορταζοντος η εορτην προτιθεμενου Incipit
Αυγουστου, εορταζοντος. Incipit
Αυγουστου· εορταζοντος Incipit
Αὐγούστου· ἑορτάζοντος ἢ ἑορτὴν προστιθεμένου Incipit
ΑΥΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΥΙΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΥΓΙΑΙΝΟΙ Incipit
Αὐθέντα μου πανσέβαστε, δόξα τιμὴ καὶ καύχημά μου Incipit
Αὐθέντη μου, ἀδελφέ μου, τοῦ Θεοῦ δέομαι ὑγιαίνειν τὴν ἀντιλ... καὶ ἐν πᾶσιν εὐτυχῶς ἔχειν ὡς οἶόν τε καὶ κατὰ γνώμην τὴν σὴν Incipit
Αὖθις εἰς νύσσαν παρότρυνεν ὕσπληγξ Incipit
αὖθις παρὰ τὸν γράψαντα λήθη καὶ ἀφανεία ὡς χρεών. Desinit
ΑΥΛΙΖΕΤΑΙ Ω Η ΔΟΞΑ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΑΥΛΙΖΕΤΑΙ Ω Η ΔΟΞΑ Κ.Τ.Λ. Desinit
αὐλίζεται, ὧι ... Desinit
αὐλίζεται· ᾧ... Desinit
Ἄϋλος ὢν, ἄῤῥητος, ἄγναστος λόγος Καὶ σαματοῦται, καὶ διδάσκεται λόγῳ Καὶ γνῶσιν ἐντίθησιν ἀξίου λόγου Ὑπερφυοῦς τε καὶ θεαρχικοῦ λόγου Textus
αὔξει θάλλουσα. Desinit
ΑΥΞΗ ΜΕΝ ΟΥΝ Η ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΤΤΟΥΤΑΙ Incipit
ΑΥΡΗΛΙΑΝΟΥ ΚΑΤ' ΕΚΕΙΝΟ ΚΑΙΡΟΥ ΤΑ ΡΩΜΑΙΩΝ ΣΚΗΠΤΡΑ ΔΙΕΠΟΝΤΟΣ, ΑΝΔΡΟΣ ΔΕΙΝΟΥ ΜΕΝ ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ, ΩΜΟΤΗΤΙ ΔΕ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Incipit
αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν Desinit
ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΔΟΘΗ Desinit
ΑΥΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΣΙ ΓΗΝ Desinit
αὐτὰ τὰ ζῴδια κατωνόμασται Desinit
Αὕται αἰ ἀντίδοτοι ἐμετεγκομίσθησαν ἐκ τῶν Περσῶν εἰς την Ἑλλάδα παρὰ Κωνσταντίνου ἰατροῦ τοῦ Μελιτηνιώτου ἐν Κωνσταντινούπολεως Titulus initialis
Ἆυται αἱ ἡμέραι εἰσιν Incipit
ΑΥΤΑΙ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΕΙΣΙΝ ΑΣ ΔΕΙ ΦΥΛΑΤΤΕΙΝ ΕΙΣΙΝ ΕΝΑΝΤΙΑΙ ΜΗΝΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΩ Γʹ ΚΔʹ Incipit
ΑΥΤΑΙ ΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΜΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΩΝ ΙΒʹ ΜΗΝΩΝ Titulus initialis
αυται απαγγειλωσι τοις μαθηταις. Desinit
Αὗται δὲ φησιν αἱ γενέσεις Incipit
Αὗται δὲ φησιν αἱ γενέσεις Incipit
Αὗται εἰσὶ αἱ ἑπτὰ θανασιμαὶ ἁμαρτίαι Incipit
αυται εισιν αι ημεραι ας εφανερωσεν ο θεος, Εσδρα τω ιερει, ινα καταδηλους ποιηση Incipit
αὐτὰς δύο ὀρθαῖς ἴσας· ὅπερ ἄτοπον Desinit
αὐτὰς τὰς δεσποτικὰς φωνὰς, μάλλον δὲ τό κεφάλαιον Incipit
αὐτὲς εἶναι αἱ πράξεις τῶν ἁγίων πατέρων ὁποῦ ἔκαμναν εἰς δόξαν Θεοῦ ἀμήν Desinit
Αὔτη (!) ἡ βίβλος ἐγράφη μὲν ὅτε δεὶ (!) καὶ ἐγράφη ἐξωήθη δὲ παρα Μιχαῆλ ἱερέως τοῦ πεπαγομενου (?) ἐν αἴτι (ἔτει) ̣͵ϛχϟαʹ, ἐπι τῆς βασιλείας τοῦ εὐσ... τατ... (εὐσεβεστάτου?) Πορφυρογεννητου κυρου Ἀλε (Ἀλεξίου) τοῦ Κομνήνου κατὰ μήνα αὐ(...) στο (αὐγούστου) διδασκομένου αὐτοῦ τὰ ἱερᾶ (!) γράμματα, παρὰ αντν (Ἀντωνίου?) ευτ... (εὐτελοῦς) μοναχοῦ καὶ ἱερέως τοῦ Τζίρου, καὶ κατὰ θεὸν (?) πατρὸς αὐτοῦ. Textus
Αὕτη (ἡ ἀοίδιμος καὶ ὁσία) ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας Incipit
Αὕτη (ἡ προμήτωρ …) ἦν φυλῆς Λευί, θυγάτηρ Ματθὰν τοῦ ἱερέως Incipit
αυτη γαρ εστιν η αγα[πη] (αγαπη) Desinit abruptus
Αὕτη γὰρ ἡ προαιώνιος Incipit
Αυτη γαρ η προαιωνιος προγνωστικη βουλη του θεου προορισθεισα Incipit
Αυτη γαρ η προαιωνιος προγνωστικη βουλη του θεου προορισθεισα εκ δαυιτικης ριζης εβλαστησεν Incipit
αὕτη γὰρ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ, ἐν Χριστῷ Ἱησοῦ... Desinit
αὕτη γὰρ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ, ἐν Χριστῷ Ἱησοῦ... Desinit
αὐτὴ δ’ ἐγγυητὴν τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἔχουσα, τὸν δημιουργὸν ἡμῶν καὶ ἐλευθερωτὴν καὶ σωτῆρα· ᾧ πρέπει δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. Desinit
Αὕτη δὲ ἀπεστάλη ἀπο Ἐφεσου τῆς Ἀσίας δια Τιμοθεου· Στεφανᾶ Incipit
αυτη δε μυστου δελτος Μαρκου του πανυ Textus
αὕτη δύναται παρακαλέσαι τὸν κριτὴν καὶ βασιλέα καὶ θεὸν ἡμῶν, ἵνα λυτρωθῶμεν τῆς αἰωνίου κολάσεως ... ἀμήν Desinit
ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ Η ΤΑΞΙΣ Η ΣΩΦΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩ ΠΡΟΣΦΙΛΗΣ Incipit
Αὕτη ἡ ἁγία μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Incipit
αὕτη ἡ ἁγία μάρτυς Χριστίνα ἦτον ἀπὸ κάστρον τὴν Τύρον Incipit
Αὕτη ἡ ἁγία παρθένος ἦν εἰς ἓν τῶν γυναικείων μοναστηρίων τῆς ἁγίας πόλεως Incipit
Αὕτη ἡ ἀοίδιμος ἡ τῆς ἀθανασίας ἐπώνυμος Incipit
Αὕτη ἡ ἀοίδιμος κάλλει καὶ συνέσει Incipit
αυτη η βιβλος ειναι μονης του Διονισυου του τειμιου Προδρομου και ητης το ξενωσι να τον εχη ... εν ημε[ρα] (ημερα) κρισαιος. Textus
αὕτη ἡ βίβλος ἐπληρώθη ὑπὸ ἐξόδων Μιχαὴλ τοῦ <...> διὰ ψυκὴν (ψυχὴν) σωτηρίας, καὶ εἴ τις ἀναγνώθη <...> εὔξετε ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Textus
αυτη η βιβλος υπαρχει του αδελφου Ρωμανου μοναχου και ρακενδητου μονης θεοτοκου της Εποψης κρατος βεβαληνου Καλαβρ...επαρ... Textus
ΑΥΤΗ Η ΒΟΤΑΝΗ ΦΥΕΤΑΙ ΕΝ ΛΕΙΜΩΣΙ Incipit
αυτη η διδαχη των χερουβιμ αμην. Desinit
Αυτη η διδαχη των χερουβιμ· αμην. Desinit
Αὕτη ἡ διήγησις (τοῦ βίου) Ἀδὰμ καὶ Εὔας (τῶν πρωτοπλάστων) μετὰ τὸ ἐξελθεῖν Incipit
Αὕτη ἠ διἠγησις τῶν πρωτοπλάστων Incipit
αὔτη ἡ ἡμέρα ἦν ἐποίησεν ὁ κύριος, ἀγαλλι (ἀγαλλιασώμεθα) Ἀλαλάξατε τῶ κυρίω πᾶσα ἡ γῆ. ἀντί Τρισαγίου ὅσοι εἰς Χρίστον ἐβαπτίσθητε. Textus
Αὕτη ἡ ἡμέρα κυρίου, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. Χρὴ γὰρ τοῦ βασιλείου ἄσματος τῇ βασιλίδι τὸν ἔπαινον προοιμιάσασθαι Incipit
Αὕτη ἡ ἱερὰ καὶ θεία βίβλος ἀφιερώθη εἰς τὴν σεβάσμιαν καὶ βασιλικὴν Ἀθωνικὴν Λαύραν, τοῦ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου· καὶ εἰ βουληθείη τινας, ἢ ἱερομόναχος, ἢ ἰδιώτης, ἢ ἄλλον πρόσωπον, ἀλλοτριῶσαι καὶ μεταθῆναι εἰς ἕτερον μοναστήριον· ἢ χάριν φιλίας φιλοδωρήσασθαι τινὸς, ὥστε ἀποξενῶσαι παντελῶς τοῦ μοναστηρίου, ἐχέτω τὰς ἀρὰς τῶν τιη´ θεοφόρων πατέρων καὶ ἔστω ἀφορισμένος ἀπὸ θεοῦ παντοκράτορος, ἐν τῶ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῶ μέλλοντι, καὶ μετὰ θάνατον ἄλυτος. Textus
ΑΥΤΗ Η ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΔΙΗΝΥΣΕ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ Incipit
Αὕτη ἡ μακαρία μάρτυς καὶ ὁ ταύτης ἀνὴρ καὶ τὰ δύο τέκνα ἐπιξενωθέντες Incipit
Αὕτη ἡ μάρτυς (vel Ἡ ἁγία μάρτυς) ... ἐν Ἐδέσῃ Incipit
Αὕτη ἡ ὁσία ἔσχεν πατέρα ὀνόματι Εὐγένιον, ἄνδρα εὐσεβῆ Incipit
Αὕτη ἡ ὁσία Εὐσεβία γέγονεν ἐκ τῆς πόλεως Ῥώμης θυγάτηρ ἀνδρός τινος τῶν ἐπισήμων Incipit
Αὕτη ἡ ὁσία θυγάτηρ γέγονεν Ἀνθεμίου Incipit
Αὕτη ἡ ὁσία μήτηρ ἡμῶν Ἄννα γεννᾶται ἐν τῷ Βυζαντίῳ παρὰ εὐλαβοῦς τινος διακόνου Incipit
Αὕτη ἡ προφητεία πληροῦται εἰς τὸν Ἰωσὴφ Incipit
Αυτη η σεβασμια και θεια βιβλος των ευαγγελιων, εχει τετραδας τας πασας, εξ και τριακοντα, χωρις των παραφυλλων και των εν τοις ξυλοις κεκολλημενων. ανετεθη τω ναω δε της μονης της υπεραγιας θεοτοκου του σκουτρ (Σκουταριου), παρα του μοναχου Ιωαννου και συγκελλου, του γεγονοτος αʹθ (πρωτοσπαθαριου) και αʹνοτρ (πρωτονοταριου) του δρο (δρομου), ον αξιωσειε της βασιλειας αυτου ο θεος, και τους ευλαβως και πιστως εντυγχανοντας τοις γεγραμμενοις, σωσει ως αγαθος και φιλανθρωπος. αμην. Textus
Αὕτη ἦν ἐκ Ἑλλάδος, πόλεως Λαρίσης Incipit
Αὕτη ἦν ἐκ Περσίδος Incipit
Αὕτη ἦν ἐκ Περσίδος Incipit
αὕτη Κύριον αὐτὸν ἀνακηρύττει, ὅτι αὐτῷ... Desinit
Αὕτη μὲν ἡ μήρινθος οὐδὲν ἔσπασεν: ἀπὸ \ τῶν ἁλιευτῶν τῶν μηδὲν ἑλκυσάντων εἴρηται Incipit
Αυτη πλουσια ουσα και ιαθεισα εκ των υπαρχοντων αυτη Incipit
Αὕτη πλουσία οὖσα καὶ ἰαθεῖσα ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὕτη Incipit
Αυτη πλουσια ουσα και ιαθεισα· εκ των υπαρχοντων αυτη Incipit
Αυτη πλουσια ουσα, εκ των υπαρχοντων αυτη Incipit
Αυτη πλουσια ουσα· Incipit
Αὐτῇ τῇ τρισυποστάτῳ Μονάδι πρέπει δόξα, εὐχαριστία, τιμή, κράτος, μεγαλωσύνη· τῷ Πατρὶ... Desinit
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ διεμέρισεν αὐτὰ πτωχοῖς Incipit
αὕτη τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πρὸς ἡμᾶς κατήγαγεν· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
Αὕτη ὑπῆρχεν ἐπὶ Οὐαλεριανοῦ Incipit
Αὕτη ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου Incipit
αὕτη] τὸ τοῦ σπληνὸς σῶμα Incipit
αὐτὴν Desinit
αὐτὴν ἀναγνωσθῆναι, καὶ τὴν ἐν Λαοδικεία, καὶ αὐτοὺς ἀναγνῶναι. Desinit
αὐτὴν ἐκοινώνει, καὶ ἐξ ὁμοιοῦτο (ἐξωμοιοῦτο). Desinit
αὐτὴν ἐξενεγκόντος ἀλήθειαν Incipit
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΣΙΑΝ ΜΑΡΙΑΝ ΑΣ ΜΙΜΗΣΩΜΕΝ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΝ... ΑΜΗΝ Desinit
ΑΥΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ Desinit
ΑΥΤΗΣ ΗΔΗ ΕΜΟΙΞΕΥΣΕΝ Incipit
αὐτῆς μεσιτευούσης εἰσόμεθα κληρονόμοι, χάριτι... Desinit
Αὐτῆς πρεσβείαις ὁ θεὸς καὶ ἡμῖν παράσχου ὡς ἀγαθὸς τὰ ἐλέη σου, ὅτι εύλογητὸς ὑπάρχεις καὶ δεδοξασμένος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν Desinit
ΑΥΤΙΚΑ ΤΟ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ ΟΣ ΟΥΚ ΕΠΟΡΕΥΘΗ ΕΝ ΒΟΥΛΗ ΑΣΕΒΩΝ Incipit
ΑΥΤΙΝΟΣ ΗΤΟΝ Ο ΕΥΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΑΠΕΧΩΡΑΝ Incipit
αὐτὸ οὗτοι· ταῦτα δὲ Incipit
αυτο το ιερον ευαγγελιον ποτε εγραφη και ποτε ευρεθη αγνοουσιν απαντες οι κατοικοι της χωρας Σαρμησακλη. ομως κατα το ͵αωμζ΄ ελθων εγω ο εν ιεροδιακονοις ελαχιστος Γερασιμος Μουταλαστιος εις την χωραν ταυτην και θεωρησας την αρχαιοτητα της ιερας βιβλου σημειωνω καν τον χρονον και το ετος καθ'ο αγνοειται παρα παντων η χρονολογια ͵αωμζ΄ οκτωβριου κδ΄. ο του αγιου Καισαρειας αρχιδιακονος Γερασιμος. Textus
Αὐτὸ τοῦτο τὸ νῦν ἐμὲ καὶ ζῆν καὶ λέγειν Incipit
ΑΥΤΟΔΟΞΑ ΤΕ ΟΝ ΚΑΙ Incipit
ΑΥΤΟΘΕΝ ΜΟΙ ΑΠΑΡΑΝΤΙ ΔΥΟ ΛΟΓΙΣΜΟΙ Incipit
Αὐτόθεν οὐκοῦν Incipit cuiusdam partis
Αὐτόθεν συναναφαίνεται ὅτι καὶ τὸν πρὸ τῆς παρακοῆς Incipit cuiusdam partis
ΑΥΤΟΘΕΝ ΤΕΚΜΕΡΟΙΣΘΑΙ ΟΘΕΝ ΤΟΥ ΓΕΕΙΡΟΥ ΜΟΥ ΣΚΗΝΟΥΣ Desinit
ΑΥΤΟΙ ΓΑΡ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΚΕΙΜΕΘΑ Incipit
αὐτοὶ ἡμῖν ταῦτα διηγήσαντο ὠφελείας χάριν Desinit
αὐτοὶ μεταδιώξωμεν σῶφρον..., ἵνα... Desinit
ΑΥΤΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ Desinit
αὐτοῖς Desinit
αὐτοῖς Desinit
αὐτοῖς [... προ]στέθεικε Desinit
αὐτοῖς δὲ τοῖς ποθοῦσιν οὐδαμοῦ γάμος Desinit
αὐτοῖς ἐπιπηδῆσαι Incipit
αὐτοῖς τοῖς τοῦ ἐπαγομένου χρησόμεθα Desinit
αὐτοῖς· ἵνα ὅταν ἀναγνωσθῆ παρ᾽ αὐτοῖς ἡ ἐπιστολὴ , ποιήσωσι καὶ ἐν τῆ Λαοδικαίων (Λαοδικέων) ἐκκλησία αὐτὴν ἀναγνωσθῆναι· καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας, καὶ εἰς αὐτοὺς ἀναγνωσθῆναι. Desinit
αὐτὸν Incipit
ΑΥΤΟΝ ΑΦΕΘΕΝΤΩΝ Desinit
αὐτὸν δὲ ἔκλεπτεν αὐτὶ καὶ ἀπέστελλε τῇ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ τοῖς παισί Desinit
Αὐτὸν ἐδεξάμην τὸν Θεοφύλακτον Incipit
ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΩ ΑΕΡΕΙ: ΚΑΙ ΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗ Incipit
ΑΥΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΣΑΝ Desinit
αυτον και εθετο εν φυλακη δια ηρωδιαδα Incipit abruptus
αυτον κοσμικον αποθανειν, ως δευτερος Ιουδας κρινεται. Desinit
αὐτὸν λέγει ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ πρὸς αὐτὴν Incipit
αὐτὸν πανοῦργον, τὸν τρόπον δὲ ποικίλον Desinit
ΑΥΤΟΝ ΥΠΟ ΑΓΓΕΛΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΜΕΝΟΝ Incipit
αὐτοπόρευτον καὶ ἀειπόρευτον Desinit
αὐτὸς γὰρ δὸς εἰρήνη[ν] ἡμῶν· ἧς γένοιτο διὰ παντὸς... ἀμήν Desinit
αὐτὸς γὰρ εἷπεν Desinit
αὐτὸς γάρ ἐστι ὁ ἐλευθερωτὴς...ἀμήν Desinit
αὐτὸς γάρ ἐστι ὁ ἐλευθερωτὴς...ἀμήν Desinit
αὐτὸς γὰρ ἐστὶν θεὸς ἀληθινὸς, ὁ τοὺς πιστεύοντας εἰς αὐτὸν μὴ ἐγκαταλειμπάνων Detail(s)
Αὐτὸς γάρ ἐστιν "ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή"· αὐτῷ πρέπει δόξα... Desinit
αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν καὶ ἡ ζωὴ καὶ τροφὸς καὶ τῆς ἀγάπης δοτήρ, ἧς… Desinit
αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων· αὐτῷ πρέπει... Desinit
Αὐτὸς δαψιλῶς καὶ φιλοτίμως προσνέμει· ᾧ ἡ δόξα... Desinit
αὐτὸς δὲ οὐκ ἠβουλήθη [ Desinit
αὐτὸς καὶ νῦν Desinit
αὐτὸς καὶ ποιμανεῖ ἡμᾶς εἰς τοὺς αἰῶνας Desinit
ΑΥΤΟΣ ΜΕΝ ΩΣ ΑΛΗΘΩΣ ΩΜΗΝ Incipit
ΑΥΤΟΣ ΜΟΝΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ Incipit
Αὐτὸς ὁ Δεσπότης Θεὸς τὴν αἰτίαν δεδήλωκε Incipit
αὐτὸς ὁ Ἰωάννης ὁ τὸ εὐαγγέλιον γράψας αὐτὸς καὶ ταύτην ἐπιστέλλει, ὑπομιμνήσκων τοὺς ἤδη πιστεύσαντας εἰς τὸν κύριον. Καὶ πρῶτον ὥσπερ Incipit
Αὐτὸς ὁ Ἰωάννης, ὁ τὸ εὐαγγέλιον γράψας, αὐτὸς καὶ ταύτην τὴν ἐπιστολὴν ἐπιστέλλει Incipit
αυτος ο παπας εκρουεν την παπαδια εις το μαλη (μαλλι) και εμαθε και παπαδια Textus
αὐτὸς οἰκτειρήσει Desinit
αὐτὸς ποιμαίνει ἡμᾶς εἰς τοὺς αἰῶνας·... Desinit
αὐτὸς ποιμανεῖ ἡμᾶς εἰς τοὺς αἰῶνας· αὐτῷ... Desinit
αὐτὸς ποιμανεῖ ἡμᾶς εἰς τοὺς αἰῶνας· αὐτῷ... Desinit
αὐτὸς ποιμανεῖ ἡμᾶς εἰς τοὺς αἰῶνας· αὐτῷ... Desinit
αὐτὸς πολεμεῖται μοναχός του τρώγων καὶ πίνων καὶ κοιμούμενος πολλά Desinit
αὐτὸς προσδέχεται ἡμᾶς μετανοοῦντας· αὐτῷ… Desinit
Αὐτὸς Χριστὸς ὁ τοῦ Θεοῦ υἱὸς καὶ λόγος· τῶν πάντων ἐστὶν ἀρχὴ καὶ τέλος· ἁπάντων μὲν δὴ τῶν ἐργαζομένων, καὶ τῶν ὑπηρετουμένων Incipit
αὐτὸς ὢν ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον, ὥς φησι ὁ προφήτης Δαυίδ. Desinit
αὐτὸς ὡς τετιμημένος ὴ ὑβρισμένος διακείσεται Desinit
Αὐτοσχεδιάζω σοι, λογιώτατε καὶ ἄριστε φίλων, περὶ τοῦ παρὰ Λατίνοις πουργατορίου εἴτουν καθαρτηρίου ζητήσαντι μέτρια ταῦτα Incipit
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΜΟΙΡΟΣ ΑΜΕΤΟΧΟΣ Incipit
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΥΧΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ Incipit
αὐτοῦ ἀκούετε· αὐτῷ... Desinit
αὐτοῦ εἰς τὸ ἅγιον μοναστήριον τὸ σινᾶ μέσα εἰς τὸ ἅγιον βήμα Incipit
αὐτοῦ ἐκπορεύσεως ἐξηγουμένῳ τε καὶ διδάσκοντι. Desinit
αὐτοῦ τραπέζης δαιτυμὼν ὤφθη φίλος Desinit
αυτου των εκ της πρωτης γυναικος αδελφος ενομιζετο. Desinit
αὐτοῦ Υἱοῦ καὶ τῇ συνεργείᾳ τοῦ παναγίου καὶ ζωοποιοῦ αὐτοῦ Πνεύματος· ᾧ... Desinit
αὐτοῦ, τοῦτον ἀποσυνάγωγον γίνεσθαι· καὶ λοιπὸν ἐπευξάμενος αὐτοῖς εἰρήνην, τελειοῖ τὴν ἐπιστολὴν. τὸν ἀσπασμὸν τῆ ἰδία χειρὶ γράψας· ὅπερ σημεῖον εἶναι πάσης ἐπιστολῆς δεδήλωκεν. Desinit
αυτου· σουδαρια η Desinit abruptus
ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΑ ΚΑΚΟΠΑΘΕΙΑΝ Desinit
ΑΥΤΟΥΣ ΕΚΕΙ ΠΑΡΑΣΤΗΝΑΙ ΛΟΥΚΙΩ ΤΩ ΗΓΕΜΟΝΙ ΤΩ ΤΗΝΙΚΑΥΤΑ ΑΡΧΟΝΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΚΕΙΝΗΣ Incipit
αυτους ευρεθη Incipit abruptus
αυτους ευρησεις ερρωσο εν κυριω. Desinit
αυτους ευρησεις. ερρωσο [εν κυριω] Desinit
αυτους ευρησεις. ερρωσο εν κυριω. Desinit
αυτους ευρησεις. ερρωσο εν Κυριωι. Desinit
αὐτοὺς εὑρήσεις· ἔρρωσο ἐν κυριω. Desinit
αὑτοὺς μεταγάγωμεν ἵνα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἀπολαύσωμεν χάριτι... Desinit
ΑΥΤΟΧΘΟΣΙ Incipit
ΑΥΤΟΧΘΟΣΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΙΔΙΑ ΓΗ Η ΤΟΠΩ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΙ Incipit
αὐτῷ δι[πλάσιον Desinit
αὐτῷ δουλοπρεπῶς προστήσομεν νῦν καὶ ἀεὶ ... Desinit
ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ ΣΥΝ ΤΩ ΠΑΤΡΙ Desinit
αὐτῷ προσνεμητέον τὴν οἰκοδεσποτίαν τῶν τῆς ζωῆς χρόνων. Τέλος τῶν τοῦ Παύλου ἀπὸ ἐξηγήσεως τοῦ Ἡλιοδώρου Desinit
αὐτῷ συναπτόμενος Desinit
ΑΥΤΩ ΤΗΝ ΥΜΝΩΔΙΑΝ Incipit
αυτω το τριτον Desinit abruptus
αὐτῷ τῷ τῶν δαιμόνων ἀρχηγῷ Desinit
αυτω, προσενεγκας θυσιαν. Desinit
αὐτῶν ἐκ μακάρων ἀντάξιος εἴη ἀμοιβή Desinit
αὐτῶν ἔοικα Desinit
ΑΥΤΩΣ ΟΥΤΩΣ ΑΥΤΩΣ ΜΑΤΗΝ Incipit
Αὐχεῖ μὲν Ἐλλὰς μυρίους τοὺς ἐκγόνους Incipit